P. 1
Neuro Popoviciu

Neuro Popoviciu

|Views: 14|Likes:
Published by Liliana Urse-Praja
Neuro Popoviciu
Neuro Popoviciu

More info:

Published by: Liliana Urse-Praja on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

GJS:ot.

s_49 "3
gl lNvATAMiNrutul EDUcAIIEI MlNtsrERUt Prol' dr' doc' tlvlu POPOVICIU Prof. dr. doc' CONSTANTIN ARSENI H 5>
A n)

sEtvllol"offi
LA BOALA) (DE LA SIMPTOM

L,' QTq J"/ 0u ^ €A*Af'l

ci MFr''[

qEP
lDllunADloACrlcA fl rlo^ooolcA - lucuitlll

.rq.

BEMIOLOSI-N NEU ROLOGICA
PRETATA
Probleme d,e cl,iagnosti,c topograJic pi. etiopatogenie Ln: l,eziunile nerailor cranieni,, paralizii, tulburdri d,e tonus muscul,ar,, ataaii,, migadri inoolunlare, lulburdri de sensibilitate,tindroame algiae, tulbnnd,ri troJice, agnoeii, aJazii,, apraoii, tulburd,ri de conptiittld, gi gtsihoorganice,

pa o eaperienld,6nd,elunPd,rereanoastrd, baza,td ltatd' estacd orice semiologied,i.norice domeni.umedical rute bi,nauenitd, iar d,u1td,apari,l,ia sa se {Lftee?tii cu erd,bilare sd, aind, o akd, semiologie cu acela,siproJil. Orice semiologiepoale li a4tusd, 4,tr, mriate feluri. pi. cste ind,epend,entd ile altarilia ao , nui a tratatalor iJe aul,a7i, profil. Deoarece 4n literaturt med,icald,uniwrrald, sdrtl d,estul de pwline semiologii - noi ored,em ritr sl,nt mai. d,i.ficil de sois d,eaiturl tra,tat - e bine a w scrie cl.tr rnai. rnult, cd,ci fiecare clinician, d,apd, rtttt4tcytf,ia Si enperi,enla3&, o Da scrie nntr-un alt mod d( {ltnd,ire. Nu trabuie sd, surprindd, pe nimeni, apari,tia ce dtrinele librduoe ci $emiologii. Neurologice, d,ugtd, rii.l,or au odzut 4n acapti.ultimi d,oi.ani llratatwl nostru d,oN ettrologlienn cinci uolurne. Aceastd,carte a noaatrd pinq da.fapl, sd, umple un gol e*istent:l,n aetiaitatea th pi au pi o, nxed,ieilorneurologi,. neu,rochirurgi ',,si - medicind' generald, inlerokiat da fl,l,tespecia,litd'li, ,niil,il o,tt,alte cuvi,nte oricd,rui' clinici'an ind'iferent d,e ptojill yeaum Fi tn a,ctiDitatea,d'in 4nad!'d,m'i'ntuluniacfd'l/j.r pi !)ostuniaersitrar'Ne-anz gtropus sd aborddm, mai practicd'., o alNd'morl'al,i'tata, ln pogini,l,o o,oestea, itre anpunere a rnatari('lul,ui serniologic, nai qfioCan'ld,, ?lrrnlnil da I,a dmptomul' iaolal, tau tn' conteatul.rnai hrg pl alungtnd La boald, In nocaato oonstd'noulalao,. ll - ortdql|n nod - nli0l6tNta odrlii nonntre, 0iti'lortt'1,

,t)u, putoa, ila bnbinnra n ll,nt. lnltlni toala noilalitd,l'il'a ila ternneou lllo diagnottia, oara o sinl,aal, Tttomotror, d,a diann,orfliad, td-l orientezainreiliat 4,ntr"o ileci,zi,e l,arapuulicd' atlcc' [nlr-o atitud'i'ne urgenld pi,,itnTtldoit, I'n sistamatizarea tatd. XmTinim, grrin munco d'epusd' praat'ied' dndalungatd' a,castui, material cara refleotd,o tra patul bolnamr,lui, 4,ntro asid'ud, actioi,tafiaalinicdl un d,eaidaat major, dltctatrd'e misiwnea med'isttlu'i cd' practiciatt,: ajulorarea bol,naawlui. Nd'd'd,iilui'm sarai,ni' aom wtili nobi'lei' prin acea,std, carte ne Jace med'ical,d, tn fald,, 4n sistemulnou d'ed'sistenld' cnrene std, patria noastrd,. d,i.n
AAIORII

CUPNI,NB
l. lrlr|durnto h lezl[Dlle ncrvll'ol cioslonl l, ln)lrlnmc di dloUnostlc topogrnllc tl etloPAtogonlo I . lr.rtologld :t,1. Percchli t.t, l,utologl{ Pclechil a II-a " ' " ' r " l.ll, l:robl0nlo dc diagno6tic ln exottalmii otorii oculo patologie sistemelor tn dlagnostic ) dc ' ' ' ' Itrottlor l.l. l.h, Prohlorno de dlagnostlc lr! patologia nelvului trigemen Li lrroblGt o dc diag:nostic ld patologiA nervului laeial (cochlear) ' ' ' L?. lintltlnnrc de diagnostic in patologia nervului scustic g,l, t robklrno do diagnosttc tn patotogis slctomului vestibular t,g, l1$ltonrc dc dlagnostic in patologia nervulul Slorofaringian ' ' ' ' ' l.ltl, I'robl no dc diagno8tic ln patologia n€rvulul pneumogastric ' ' ' ' l,ll. lrobl' rtr de di{gnostic ln patologia nexvului spinal Lll. t|rot,l(uc dc diagnostic tn patologia nervului hipoglos paraliziilo! rnultiple ale nervlor 'J,lil, lrro}|lrnrc do diagnostic in patologia r'flrrlr!rl bulbari l, }ltrtlrtlr do dlo0trostlc In parallzti ll,l, llrDlofltrcu scnlologic{ a delicitelor motolil 11,2,ltllnrh0roo t0lsclor pareze sau Paralizll !l,il, I'rohl{ttlo do dlognostic etiologic ai topograllc ln divo$e pamli'ii ' ' '

0 t0 TO t6 g? 40 78 84 92 0tt 11r 116 t 18 [10 721 183 13S 194 19t 168 i08 170 r80 180 [81

h tulhurirlle tonusulul mu6euhl L Fmlhrnr dn dlo0nostle
a,l, llholonlllo musaulare . a,t, lllDfrtorllo mucoulqre . do dlo0trostlc h ottrxll l, litltenl$ ll,l, FrobLrrno do mctodologie seiniologica }1, PmllloDro do dlegnostic etioDatogonlc ti topogratic tEvohtlt[lr ao ilhgnorilo tn semlolo0la ml|oitllof l, ltrotlmr

' '

'

' ' '

||l, !llDrrlhrorlllc 1,9, l)lrtonlllo l.S,0onvul.tllo l, ?nltror dr dle0Do.tlo h tolburlrllc do i'rtlb lrob do sandologlo t,t. nloonundlrl mctodoloSlao ?,3. Froblomo d0 dlsgno0tlctopogtqllc $ otlopqtogenlc' ?,!1.Froblono do dlngnoltlcottologlotn dlvo!'so ilndtoamc atglco ' ' ' ' ' l trulhur do lth0Do.tl0 tn iuuurtrlllc troll0o do orhhr lirlor|' t,i, ?ulbt|rdrl trotloo alo plolll, al6 frnelclor $ ilo lo'uturllor $ol ' ' ' ' l.!. T lburirl tt0tlor orteo0rtrlcuhr! l tl. Tdb$rirl trollco nrurol|lo$

101 191 100 ,08 210 t10 ,16 It6 246 ,46 !{t t02

l. Cu toa. 1: kt o t t t r t r xit r t t r .r.r.{ i. r rrrr rrrrrIIr1.ii ultlasonice. sl.trirr.SiI (lrrJ l l r c i h t f r t r j c z i rn j d ilu zu l :l .7 S 275 siurbolurilor l ).lr .9 .urgie.1e &coste&.rl rtl r' r | | III:| (..Io r Dr u tir ii si rfxp}esici I t. lr.. r r f r . ( l 1 r i ! ( i e l e z i u r i ir 1 n u clcii b a za li l i l .i rt(..r r ia tc e tr jc 282 1.cDrrrcrzrc L| . 'tn 11. lrrr'rrrnot'ncefalografia clasici ii frac. . angiografia celebrald. irr numeroaselesemiologii clasice. llll llrr)plfssii scriem I en?. rr rli. *u.t..\. ((( l{. lonrn dth x. I rrrl.fionatl. c o r p o r a lc I0.:1 ..it)tofpr.. t 1 c a p l .cunoa$tereaunei semiologii prlcisr.d i l .porninri . 1.it indic:r.r . l... r r I rr.l .IlIl posibilit5.". lr.r'IrrrrirIrrL)' rlru:nioi (xtlij{t)i')) rlr"r...l. rl' rr\ . r . c t ls iiica r c a t u l b u r : i r i l o r d e vo r b ir c Io.t..ii insirr.. trrtl. ltrplli. lrrrrl nelrrologic necesitd. ( r zt .. ' l Ulbrr f i r i r i i r ] t r c p l i c i .1.de urgentf.t:Li.{iilo nr. . r.rlolrr lniti SuS. isc vlt . .:J .". l.*.l . .cltt.19 2'.r. Sirx lro ..1 . exandlul clinic. l\ iur)cn u l l l p r a r i i i l o i ..A t jnoz ii l e i n l a g i n i l o r .l. ... l "o l."1.. rrl nrt rlin cinrliul rlr.. rl..ir. Prrbleln( rlr { l i r l l n o r t i ( i n l u tb u r ir ile ite co n lti( a ti ( r u n o stilr i) l :1 .lirsrr.rr I.1.^ti.rrrr0n I lr ' 1.r rrrrr. cu alte cuvinte Sd.r. |||rttrnr(! dr.rrrr ci ti 0 i tr rrui srrt ir $ii. t J noz i i i c v i z u a l c :r.rrdini practice.l[]gio fi in neurochir.tiIlp... studiul cfixrirrlrri lr.:1 . lirrJ l.. scintigrafia cereblali. rliri jcze al.irrli rornputelizat:'i cimpll ilc inrros ) au liirgit considerabil lt1. $i cea inrlrogii(ilir ' rr ''rli ll[ {iaele (electloencef:}lografia . ecoenctl rilonr.2..lr ieziunitc . c)itl. trl r r.i . l l .m in mod analitic ttiversele semne subiective . Nrr lr...rrti .. .i l .irr.". i tr:ri l l0 r lf 1t r lt lc.Irebuie sd pornirn dc la irlrtlr. l.rlc 1O. Penlru a veni in spdjinul rnedicului practician neurolog ll. tr\ r..""0l"i ' . 1.m qi si.l | .lrrqirrelementarS. lr rtlrxl0r'rrii.1.. elcctrodiagloslilrrl rlr lrrrrrrlr.i.INTRODUCERE 295 .lr... boaliirla diagnosticul neurologic. r.. . r r lt I t lr . rlcl(jdf.c l'..r'r."r'.t. l.potnim de ln sint|tltrnt.iologie neurologicdd.i rr.iillrr nrol'odologill trr lrrrrl. t. . ndr.17 3. . fine{..||.... . lll].r1r..r' r l rtl l rIrv l Ii .. iir r rlr l gr |lt ir r t . rir)ril) i j l f r n f i { ) l t o t o p i { r csr r r io to g ice J d e d ia g u o stic e tio lo g i c si topogr:rti c I il.etlebuirr si.rl(.J02 J02 315 :\.ti diagnostice sindromatice qi de boa.r'r'ri rlo dctec!ie si indeosebielcganta. rr ... r r c t i t o l ). | | . 1. lrorrriogllfi:r cu rirultrplelesale adjuvante. rr ll.. spcctacuLlltsr r. i'.(. perrlliijti iur(r(lirLl rillrr. s . I )f f i| lit i i I 1. .o ztl 270 27(t 275 276 2'.'.{irrspi...r i..lrc. metodele paraclinice modeme de rrrin.. r.iriale rnrisiunii si arliculirii cuvintelor co n r p r r jh cDsiu n ii.clitricianulntr ltolltc llpsi.r rrrr prezenti.l ).ua5.l rrrr l tr' l rtrit .l. coltil_ '..|Do dc diagnostic in tulburdlite d0 vorbiro gi lD afrzil t().19 :i51 352 :1. rr rr:rr'irilrrlri. rrrri dc informatici.i :1. iiudroa n r c ( t l t c ( l r l o z i ur i situ ste D . D o s l i c i t l l r pr a \ii l l .. ( h t c c l r l L : ziu n i co r ticu ic I:1 . l|rubll.' (tiro. .eurgenlii.. r r f t r i . )u r r x . rligal. itt <:lra ^ceasita rl'r rrrr .1".sugeri.lr lr .olrrrir '.1r.'j. angiogll. l(... r .I iuitr.. r l i i c c .2.otlologic rll(xl(r.li. clasici.J .. ciii fi iusta.a r iir i l i: .ci sd. (:. rrrr.r rr i rl r.r .rlrr'. glloz ii L ! : r u ( i i t i \ c I n r r 0 r .. ( xi( 't t l.. care si.i plccizie nu pot sd. 1xr 0lir r it . .miri{ica. . l i rl b ur' t iri t )ri h o r .r.. A gln)z ii l r l .:1.l ulbur.Ii | | i ru. *. r L..it..it ot.dctrongzs'.r urrli discipline aproapo matematice.11. |...rlrrr(i. l | r t . t t llit t i0 trl r i . \ l)r'rio lt cer'C0t?il.iil.r rrr lr.

d) deviarii de. oit a. ?.s:ru ltltostrtii | | rl l l . a.ri dorssH. 1.Fi Pascu. atit stb proceselor ryi morbide xesponsa ..rt. lt|r. $l[l. (Dr*loix r 1l)l-. lrx. 19?0 .Acestoa se caractorizoa. d.i rrrrl rrrl rti ol cI ochzia pediculului vasculal pr ovollil. rr. 2.)ntl ttt r(l r:ul ur ( cer cbr a.ir.r.ru. 2:1.{runrnatrr. 1rr. h) tum ryi hiJrosrnlirespiratorii (unilaterale sau bilat€ralo) provoctto ale rori.. l trl rr. ridicarca lobuluj frrrulal pttillo ltftrt'l.l l "r il """"ir . rttl r' rrr r.iacuto devialii rlo l. i tr[. r'.crminarein trunchiul cerebial . I lt t t r t r t lit u'illl zt r r r i rl l . *lIrrltlIr.l rrtrl ilr ') .rrlcfalopatiilor posttraumat'ico oonsecut'ivo ltziunilot'r'olt ' ItDl.ludiBInul.tllbull lrlpruurirrrlirr rr.l.zd.l rrlr lrrrrlriurrilor rru.r '( ii gct r ollt lo lt r r l. f r r lif t \r .uneo porturbtrr'i ln perccplia. rrllrrr. ov( t r l. cocainii. il.livtr. r. . lii olf aot ive. lliLl.(e se pot flolda cu hipo. | | I rI I t .r ollitrrtivl dtrprinrrqtr.rr. l Jrrcoli r ur r1lrr l .11111111111rr 11iN i ccol l i n i ( 1958.rcilll trimcstru.zrrrl:i in contextul clinic tulburlri scnzorialc. t:11 |lllr.lltrt i Bllli(.!lri.o" lf vf . $I ETIOPATOGENIC iN LEZIUNILE rr Irl rrrIr'Ir. Blnjo. fi I l l ' rl l rl {.Ir.i/(rlostnarceXi. ur N' Intlad.ri ol rl i .r. ir lii t : t : lu. "i'. Jlxist l sil. | |(.i astaJi9 un ilaturAld. produse prin aleetarea neuronilor ollaotivi gi a .totu l{tlhr| ||ur(. r)ouxmii c{. fl ' l r ' I l l i . inJectate) : cl) infectato).icJlicl:r l. hiposmia gi eaentualparovnio).llrr. lr:rzci craniului artreneazl tlcstul ilrl frecvent hipo.l.t:iut. dat li leziunilo vasculluc lot ir nt l'olr r lupl. r : it t l l " .rdsT H' .slom.Ii vr' ).r' rrrrvti l .l l . llillt r t ir t .ir.T. l l rrcl rrl i rrkr l l rtrr ci cit r t r t if ir r t . t t 4.(1. A l l . t t a{ii in t 'at t t r it t ot t t st t l it|"r Irl'.'# fil... i: J. Disosmii ollnctivo. iii.]llr.b) hipertrofii ale cornotolornazaloi o) :' | 'I' l)ivt:flttiu (unosmia. qi cler ' | ' rrrrrrrrrrIrrrrrrr' |c (l(.pa.ilor olftrcl. Sunescenla 6it ror...ou sl|plit inr 'f l. rlr.ri. pril'anos ll. lobulni orbilrrr. l l l ' l ' trtttl ttl i sntr: (l ( t!l.2. l l rl rl rr l rrl r.:r.) rtonozoii sinoohiinaza..i rr) fiuli .'ntorlilru.irtrir.t.]t-i"i# j) sl.ll luli lynualt (r..:. t l: r l .. ur'('mia. Iil iclr f i) '/'r. . ritr'l|1ul(1(] rtrllurx ilr\ r.Ir' I r.l'oplitt NIiRVILOR CRANIENI l l r.ftu::tl / rrrrlleneirzii.'inut : lntt' ltrti rt prr4tnwit:d..i in iorma.1925. llt t o l trl rl . ct t t t t lit lc osr niilo po$t .iilo ff) l.ulnifinlul. inl:orioru'i.lo lrxt[ intogritatea neuronilor gi n ciilor ollaetivo.xrrosntiir din primul tlimostru de gravidittttrl l.l ' l l l tr' l i trtri i n.. lrrlr" r'lllr( (i$. llnrralt tatt. Irogu.af. lrr. t .)1xrl.r||rlxn||'. . llrlirirr(.rr. Fh I lrrnrttri. (liab(ll. ( '( lt 't it ( tl. llll"r9. llr.1.1lr.togonioo lll 'l'trll'tt.nr. calo vascular iz€azi.l|lrI r lllr ollirot ir'i).lii (cu atropirri. hiposnr ii.ir comploxitc..it.i frilrtt'fla.1. ur i.re patologict.iaFi eaenlual parosmia) cu.bngilnrul. l nr.r'ct{t.nrl t t tii ( r t t r lcot r lr i vir t lit 't '. ll ..le. 1l }?5) .r .l/r'r..roltonictr (clt.ndelotcle ol1'active pot' Ii lozrr. .fiaiologice" po&tc .i al contextelor patologice '.980). l l rl rH . Unele std'ri. ( liI l l l tr. Fatoiogia nervilor cranieni este deosebit n'||r .ied .r' ol l rrc livo r t r .. r lt noit lr t lui ( cu lt 'zilt r r t l f ikr t i'lr r l rl l r.r lrrrrir 1r|rIicrrIrrIrrivnscular provcnilj diu artur:l oerobralil ruti.PAT0L0GIA PERECHII t tNERVUir 0LFACTIV) rrorrrolol.ii ii ll'i.scu..rllrl.l. homopnl.1lir. de rl.nl(]lul.| | r'()| | i | ()r' l xrlilit |'ici I i. lr. r.lrloik. rr vrrscrrlrrtizeazii bulbul olfactiv $t[r aslrcct. l)il(li. hiposm.i &desea rdectato).f. l rrrrrrurl i srrrcl c. lll Itrh nrlo. pt 'ot lt t r t 't ll ilr lt t t lt t t r il t t t r vtilr ' r.t .Dieosmia (anosmi a.| | |r| | | | | r(' i I 11i :rl l r.r rrv.Iololluclivrr. Jie'ile obicei bilaterald.r'i...ul.. milosurilor'. esto vorba dlrosrrrii rlo nnturd ("Miloqescu.r'Itrldn .\r:r. u ar i. (l(' r.!iuni: ltl pozo pozo (r:ol rn&l (oot mir.a I rrr t rrI r.rrrrrrl l rrrrrurrri l ctLl i .aspeetul r. r r t . si. intorvenfii rvellrr o.rl . ridicii ulrrlitoarr:lc problomo ct'io-po.( pt t t t t l rrrl .l'opoyiciu. e ra.ivo.srttr rulitoonto &cestora.tiunile Ir| | | | f S l. . 1975) a. l..r r r r r 'l: r lilr Sr '. Itlrt ttun.te patologrot.trt .t t r livlr so I r t 'r t lizilr 'i r yi k' rtrrrr ..j if 'rii.rrrfrrrrr. iorr:.rflrrr. ii st .ucere. Chusid. tn prozonla unor disosmiila indivizi la caroun eorocr6xam 1. r ) rir .l l l l rnl l rl l porrl.rrl fi contiguratiiloi . impioclici accesul curentului respirator-la zona olfactivtr l. AllcoI'i ba.at|. bulllului t t lllt cl'iv r yi/ sr t .t'u sr'. poat e pr oduc{) r ln( . brutal y.rr r. i(x I Ir. r. rlr. inclusiv aartsrnii 1rrr rrprti xi m at iv 10o/ o din t r aum at ism ele clllnio. (l i l rr{i rl e 1! liloqescu.2.ll | | ||| i .u. Rir _rinolog.l l r.dupl.1975) .llzo (t:ol orouitlrl do divorse naturi I f).u tlo 1. cl ani o-cer ebr alo pot ploduco r nosm ii. 0lonlrfl (lo zlhat. 1i al l.nr.. cu roverBibilita.i rl t\ | | l r. rl trrr.rr''r1ii rroU r'ochiru] gio c.c&r.. bulbul olf llel iv ( I ) r xlloir tl l .orruJgrcato po etajul supeiior iazal qi pe sin ohirurgicalo po nrrr.r' rrrl rrrrsr' .viatii do de Bept scrt: i e) c't rinite rinifa'c. t '( ! ( it t lloit I lt C' PROBLEME DE DIAGNOSTIC TOPOGRAFICrt rr \ rl r. lt t l i. '1xr l.o-ocrebelos.tor. {. t t lr zit t t t i t ir t lt t cr .illr t t t ir lci r ir zll( f .rrr:ostrri i i ha luoina.cor ol) UlL' Ittul l t. ir t t l'ict '. cu rnodinX. lr ..e de multe multc ori luxuriantx luxuiianti.ri Lr rni ci ul c slonojdului. Jiziologicelo femai (graoiili.rrrr.r'rrlrr lr.I r. l rr' l rrr rrr i rrl rrtrrl l rt r r :lr r .rl rrrl rt. ( .1:.l lrrrrl. l: r I ilr '. Le ant leneazi..il.l I' rtrl rrr. ituttalowd. i dc }I iloqescu.rriiq.l. oomplo-xrrc.rginl. t t t t t i r t lt 't i glilt it lr ') . g) reactii alergice uazalo. I ) lir ( x) nt lr llovii.r1.pl'in (liYortt(.rr lor'irlil rlc solutii hi. (iilro se atlal po l:a!a. lIlr. l rrr 11/rrrr ruorri rrgor.l l n. hi.\cr.1. i'ot|8('(ntivirprocoselor' fllnolico alo neuronilol olfa.oi r.$.i &desea mir. .ri respiratorii.r.r:lrrlt rrill. sulfutir.r. . ozen*.'ie nrtgr. pl rrl i .#. 1( jr . r. resDiratorii.r. l \l rl r16r.'\ pe dc o parte de pozilia strategic[ a nuolei]or de r.lr : t um a l ioo pl) 1.rIl .rial5. n.rt'titt ola-ziw . l() diverso dorogld. t t t ct t it t gilr r r r 1t ir I t r I I r icr '. ir r lJlt r i t t t lt t it t gr t t 't t r r cf llilr . in stlnca rrtrr rorfiirnrgicalc. r ar 'eor i t ulbr t lir li r ) llir r ' \rrrrrrl r.trl'ittit I l't.

r.t rlr rrttll llt"). rlisosrnii 0i|-0 cuttstittt lu irtl. Hiper osm il por r . rrrl r(rr . .rtir. .l. . lt ... 1.tl r' t. i r nt t it t in''t lt r t '1 it : i ( r ll hiDo.' ..:.m ig.t]-. i i r 1 ri ls . .trrir.lo crcgtoro a prag"utul.Jg t. .r||l tumorile r'la de . .' . n. r rl { . trilltcratil. psio.1"g[oambte.i.r" rol"i"t pragur t ::)-1.aqi_tulburirile ocolare *sociat!. lll ..' r' r' rl :rl . rri rri niit e . . lodit ) t i". t ll! {l}ozio il t\r. ' ...orrrriilr.rtstt t lr t lt t ' t t t lit t t ibilat cr alo. t 'i l i l i i 1 i tt' nt'itttttrri'l..i qi iota'b.rr u orolusivii. r{o pt'orlucc tnrUrl so pl'o(Illeo (. r cllizt 'zr '.. . lt ' ir r .. 1{)52)' 1$75. in . .ll:il.otul'tt'flIrur l) )ll lllr. cr lr i.' .t t n'ebt 'aht )rl tttrl trr Ii t.t. .lt': timTtlii .rl r. | .(Arseni p. 2. .ttno ir lt t t t l) qi st : r nr t t lr lt r ir r t a.fi :i:.. lur lecr noa.':' i":. ..1. .rrtrrri Trsi l ti t:a nt vnlzt r . lt r slit 'r i in.H r(. t ' r l .r. jiilol intracu eblale (Alscni qi colil'b'.nti t.":emptu .."..ilrrtttlt.gr". cu -.z{. isii..r..' . ri .. d]J"rlrnn.ii?':ri:"if ff.ifi "i"dliur ifii*roi..lnliv. .. ll'isot'' i1)7?. st c qi : 11) 77) (.. ..insbal.l. resnec res r i [(r(]{rrl r'l |:I r1r ir... ' sibi....rrrrrllc.t' ).1.. l . .. " .-itt t umori hilofizare jArsen.:"T-1-q'iolippr z|'r(. ..-iiu-u..l t . adpd. lizi.t:i: ir(fr.i.rrl . I'r||. .T::lll: iillill"Jl.ni 5i cohb.. r r r | / r f t t l t 't l i t \ ': g t'r r vi tl i l :t'l c. r' .11 | I t.. it r un. .r. 1t.. ' I lt ir l) ..Lermina tulburdrt-unilaleraleale mirosului.\i.8tt'11' nir r t ot lr r 'l'r i inso{'it o nu oi.tumola $i nrltir j..i':1:] liii:.l\lilorycscu. i ... p[ .l.tl'illrclkrtl|slttl l. r. t l') t r aur nat ism e r:rrcl l tl i l e. r r r ( ' so illLillr c: l{' lll ll( 'lllir sl.. r r lr {{'t i r ' [ or 'r r r il r.. i l i ttrrri ri ). Deci. r lis1t lut in l 1 t j " ...cerStii locale "iii. iitactiv. . 't .\r' soni co1ab.l{". . Ia medic aor" .t'..rzrl' r. rrcrr.oe ' r:rlus. .f T1.ritrj.. ir. l . 2. l1)?7) Itt .st:rl rlc I irziu sr. ' si.r.rul.. l .rrlrrsr. . r r ..i-.: lgE:. .' .l"ll.r' lf I l.l.i it..l N rt| i l ri i ' in'cur sul l1r sS.i::-?lli iltrlorior. l"rt. llsr ) ci: t cll ai t.erplotit.to""isau se il rifilr'i... l'l t r ovt r 4}t '{i llll ' r tiit ' si' pr r r t l. l ) si l l o '( \..i r...x.lt ilxt r r u...t...doar atunCi cind este bilatr . l t:ti h i t ll.?"9"_:.. cura intereseazd'ratlialiile ^olf l \l lttttt t'lr l)t t)11'!)o . . . st l llt t llt c t lt ) r ) 's1'l[ i'ir ." l ... l t l r r r l r .. -jt?.i "biffi.. r t lt br Ll.'. l l l l l l 'l vi tr i :l l r i l tr ' l tr t'i l l r l r l r l 'r l fl r ti i l {) l r ti tr t l i l u l r ' I l t .r... ..nrl r' tti ..r' .rl r. i l " rf. l)r:.. anosrnia'prerl ..1.r 1. lt t t t lt olo l r. ti"t-iii^ rifi t li.ii.i .1:il . nf ilisr r l ' .:^'^ rlf ) rrrlf l. i l trrrrr. ll ipet 'ost l r ig( 'lr r ir r r r Jir lr it r lr ililr t ic (.' . nt d. iiir. cofi ce. trr.1" dcville sesizabili. t t t t t t t t t .l ln)L (t(.ir" . S-aardtatastletlerseniqi is?ej. . i i . .t. Ja'este atritr poale insoliun sinaroi" F..' trtl sr r . . lcnom cnc do.. r r r t l l l t r r ' 1 i I 1.i u. kr r|| r. I t 'lr lt lllLt l. (Ars.hJta .rttl .. A rrrrv 1l. .oro in-itria. ' c1.ur t o r yi i ..tl i ttnt ( lxt zr t 'lo.r..l.:ri.' . .. osteomul frontal. .l l l roi i vtr qi...lie:lii I anosmiei precoce y:: in cursulmeningioamelor :ll..)r'it.. llsilt r r zt r ' Anosr ni: l isl'cIioli.ivrr Fi rl{. olfacnv.t t I I l'rtttttntiilr lnttrtlt.-11 ri"lmin:i rionnalmultd.'.rr li.'r'tl"rrri (or'o$tercil.t .rrr.9i]lj-rorl. l i rrl :.ori. | | I ."r"r. r '. 'r .ne tumo _de :rlr' (| lt)irit (f vil|ra.)rrkrcit.tntu. ll tlr' Ir.t lkl it i I r r t 'a' liicr it t t t lcr yi r nir osul. t..prorpc o treime'din .. " c 4in4 bolir a'r t r lt r i sil r r t ir oa's.r' l rrrrri bi rt ' "..rIrItrt| | :|I i.'. dc ur ul1.' l r\r1r . ti z.l lli unei 9"qrg rr..lii .lt:. o parte. l l l !1 r r l 'l l l l 'i \ u l n i u i t t l ti t'i i l r t . .lil. 1 977) ' "lllt clplcitir..t'cI illo. | | || || | | . llll. nlcuu r Jo hipr .i . .. lll( l' ... ..i to p ttg t'l r l i txr ..i..rx|||lrlvu.-.' . r r n o t' tttu l i u tu tt:ttl r : ( I r t r I i 1ri t i t t i i . t ur ilor gr avit lit xl.. ca?otidd intein-d. ' t 'r .. degi ant in rireningiormer. .. l l l Il t l t Il \| tt.li...{ii olll'ctivc) sc i'r.u lbu. 1..l..urrrorii(ltisrrr.. ilr nt t t t iit 't r As1'li'1.( N.l l.. . . ..:ci'l. leziuni cerebrale optici.i.19?J)..' i i i sttnl c: r zil gt t t il. giotrtttl sulrrrsr'lirr..l ltr i r' " ' l l ruttt..i se* l:. la subcr . 1t r .r'in..iluitri.r'e diagnostici'in meningioa-"rc ofircli"". . ..rroirhtlui.rl t" .l )t : r lr .tl ... pragului. nesemnificrti""'iri"itiil iirofla mucc ::l::l ll:. -""e ur :::i. lr)fir).. cin<Icstc recunoscuti.. t lr r . olfactiv. I ir zr . t lr .i'i''au.sil'llil'lloil ."-.1.' rrt. .lr{'rr..i rr piu.trl ri li r l . deoset :rrkrsoir bollavul se prezinti.1i-rrtolie. uv!.. sl i l r i r l tl l ttr ttttr ttl t'j 1 l l ( r vl o u ( '.c cu cu atrofia acoroa ci. irr crtzurile de kviuni llill. mi..ltiiirrt iJrsilnl'rrriuhL r.l tr.oxc.rltl nazo-lacrirnnl (pl'in stimultrtn' trigtrtntltlttltti. i ' r.'Arsrni r'i . 't t t t u l r.. lL i i i r" .llrrr. l l l {i l )).ijDmorilc sttlltilsclitt.neorgmaliunte "fr' ii nr" corab.Ia k: . .r lr ' lt ikli1.rrl rozr') . hlttttttrtrtt-trxplitrlt'ltil tl tt rrl'' . iit 'it 'f r xr f it t t t il't tl t. .rrl.ili" . t tio. l l l rrl rU r lullll) l i ( r 'l{' : ll' llllt . 1ic .r l ol rl b. ..'l.T*1ilT%11 p.:1. ' .r rr. rrl l r| . l.vreme.. r:r| | .r. pilt lii.r rIr(' trc| IIt At t r int im ... r1. estu rare Inl. .. in meningioame bffactivJ giganiq ql d" in "ri6'r" ""ii"a expansivZ I !i in iiO_"oc"rariic" l:::: lllll. i ...i.1111111 de arteri.rr.r'rrr lrit.l..l Ii i rr lihr it r : qi ir r ur r elc cazur i do opil( .1.| l rl ' l ' | . 1\i l l l ?Ii ).. gr r olalll. l.riiii..' 1.l '.il aripii mici rli.' . rirrl. r t i ..sinl.r..lj cle sfenoiA si unele tumori "i^.-1'erz). rrr .fr' r "ll I' t i . l rrl rr.d.lt " t r l t I t | i i ..::l1ll1l. tr.rmii lll l trl l ..rl r' ' txtrlttrttt'l ud'i'tr(t. in vreme ce aceastae-st" *ai u"ri" iffia1i oe cetre it -u1t rruruilro"iif l:liillj..r'aniofaringioimele....h rr..jrr.i rl i srrr.. qi coincizind cu alie'se. dt .r.1.tatel ::. I l \l l l l l '. crc}l.rl.t t l l l r l r l l r . r 1'r |z ir rl ri Rl lt. ill ( Alvoolr '. irrlilrri s. t t t t t r t t .r' . r i "t . Alt ( 'u1i.i l rrtri l .fi1" "on "i"ontJi jumoriie gtioamaeEentrale .r'rf r pl t t.... t t r I r r r | 'r t r {r 'l l ' t l r r r t p l tl i l i l i l r : r l :tto g t'tl r 'l i r t'r r r r l csl r ' . ...lll].lsd). ou rk'. micd ..

) . t 'ilc cor r t lt loxt r psihosor r zor ir|( rlr.j...r.ltilo. st t nzr r t . r "tc." (rr. cl'oior t iut r t t cof l ir l".Bl'itrlltit!.1.l rl o i rrrl xrhr. ll..ri rl i i (r\.r rrl l ot t 1i rrrrr Ittl tl l . #. :rt( . .' i rrl i cc i rl o ..nr1r l.r.ilil.l rr. l . l rr rpr..!. .". r | ' :| | | r. in 1ix: lr ca.yffil"il ru: ji tl.l rl ' ri rrr rrrrrr| osi | l l t oil.l t't it! r lltilc\tl. ( hillt t cint 't ir t ' ol! r r r r l.i n a t (c ri z e u n c i n a te ).y:ioz rr.l .\rrrr. PI '{{iizir l. ivii t lo Ll t lt r lt t t l. ri1.Ir| . rrrr' ' rrl l rl . sitltltl.n{ ' " rrryl .rl rrrrrcoux ci l l l l l I | ' . lt olt t t lvii rrl l !i r. :J': i i :ll.r l .::ll:i"'..i rrr:rr rl rr tt t om ot ie..glro tlt: somn.l " ' . t gt . t l. r' rl l r.rr rr.e t lt lt t t liir calt t nt lulonillf i.r$'". li(lo ltlt.utl l r' . '}::: i]ji.1' . cliilo t t r no! r yi t lt r i.".y'la n.r. . rr/ir.('ll propa. procurn Di in lcgl:r.. l rr l r. . r osput t . Reprezinrd.. cl.sllnzot 'iit lt llr r r i lit lg hr l'r 'i l r .:ix:fri:ijir:::{b1.IrrrrIrrrrr. t t lt olf : r . ivc. x ului r rn r.1 . oslt . I ln0lt r r 't izr r l i rr i rrso{ rit ot lo .l.otrtrt. l rvl tt t snt ipol.:. rl sprrtrliv t lc r olul jucir . lo. ' r( (l rrr\" ) (l ti sr' .i iluziile olfaetive paroxistiee .l l rr.r'... t lot t .illi'. lr r so{i r yi r lo sint lt t ot no r lir t st t r r ll ot r lit r 9i . rlo sltliv:r. ji:"U/fr jr":"_d.: lili*riiiii :niis rllTf. .rrrr. Act r st t t olizo Blnl.rrr11i (xrl l l.f*j ll.r' rr.i r. . rr.. r-r'r:" :i'uiJr-.. ii"soxt t llo..o l .. frfrr. r. tnol. rizoll'zi' prin ' I tt .'".-a" p"[. . r . ti.t.Jacti'Da Bn clr. .:.r.l r.garotl d tlsciilcir..rl#i:i..: rrr{... ivr r ": rl rrrr . rr * nn..r.fff.i.. iorr1. ilt ti l.f r:.j?tS^fl*:llfot slrt iare tz.oirtuhr oronio .iv xfll|r1ltr r.tr*i"i i i.11102) .c.tl t.irt'ii:.S"JT.. {l{..'rl)$ r.unorcu..*r*" Iii-.*. inr r t t r llt ilnt r lo rtilt aol. ll) Tu) .r([ .N.'r i:eu(a.lillsl" porcopfio ol{llcl. rIr..r . t..l tv l xrrrl . . tl rr. psilt t t .1.h#". t zr t . ivc( [ 'r t ssou: r r t t .'* Il:i'iil' .rt c r eccpt or ic) [ i ( lir I ct t r lllr ] lui At nt r t on ( cll lllt r i'o rl l t trr r r. Sct vil r yl ur llt lt .rr'i{.rxl 'il" I It 14 .' .11:.. ico.002. iv f ioJ[ t lin c1[ r lt t i o{islilt l ttl rt l ..'i.tl :i. l l tl tt 1 1. t r t t r : ir1i t r t t lt t olit r t t lozilt t .' l L' 1. O r r .rl r.?il. r lo I t ipoc: lr r t 1 li I or r nil( it t I t ilt t ' rr r.rh. 1[ r r cl] cr r n li ool&l) .rr. lriret.l (l l rrtrtrr tt |'. ibttli a't (.rl t. rrrrrru| rrr:rl . ivr r r 1igt t sLlt l.m:.i i nkrorri i rl orrlr r i( r l. I 'lt ssouant ( l9t i2) N.'3i. l06l. ivt '. .' -t i (l l ' )" r' . rrrrr. .l l rrr' l rvrr :rl l rrntt t ... "G'td t9Z6).Ir' r' i l rrt ri i rxrl rrl r .. puf .' rrrr l rrrl l rrrl ol l rr . l.rl l rror' l .'...:. . st t pot inf clego f olt . cl.j ttti rrgttttut l f i lt la. rr:i .rrrrl rl .ffinn"T. ozo rtd rrrr rrrl.' ior"a"".iv" | | r| ...rcJ'viscorall qi soxualil. sliillo". oit teului. . lt rI ct lt r lt l.rl rrl rrri l o$| lt ilo.rl rzr.| | | I | .[ii. Ui l rl rl rrt .. rurtttl l lt i.ilffi 'sT. .i liilrl. j. : lur lit . r . ct t r ca. ( .rrrt toprozi n t ii un vor it ilbil .ixtrto ltlFltrrt... dillt t or ) i colr b.polr.rrl . t t llt t t r r lr t r xl hr. t 'pir ' olt t lt r Lr l lt lllt t t : it lilkr r ii.rodsubir sintrorme decrize e1r'eprico J.i i nt' ti 11"Lr. :.!!:.:ii-':. t tt lr . cl.r v(.rr.f"ii iiH..! .:T. r r .i J"-"j:"'il'.ulc oL.5... 1r(r' ol l rtcl . l + ' rr.oonf lt iiDl. .:::! ."'1.{ 'lr. . r''r ..l l ' rl .'i"'t#iT[ll1'"u0"".ryHr .orii) ( I'rrssotttt.r{ r $rr pol.rl l rr..ivir. r n*r lif ( ) st i...t io e.r'-.: r'Iptrrlt{\ o(lol:trll.l'.rrs r-l r{ .*.rrl l .in r r r gllt l rl trrr" rrrr.'lli:. Lr .f+ 1 "ff:T.rrrIrrr.r t xt r or n t lo r lo( M ot lis.'.rrxrrl ( .s'#....Jfi ...i(x) ?sihosenzorilllc cu forttttnonul de "{ll(rarny .. 1962.o | tr. :l $::fl i:. t t l r.r'r' r'i l i r' . i .. ct i t t .'#i. I rr ' ' .'i' u. t t dot t uf or i tx r' rl rrl rr.1..1{) ?8) .i$". t illencof alul olf a.uJ. st lr nt r t lo vis" sr l. ( iloor r lll( il.?':gi...*t':#*::l[it:."g.i vi .:1fi "-. ...' rl rr IrrrItrci tur. r r t t I it r ".xplr iiv it t r t '[ it . t lr ' r l r...rrtir."f. . lr r irrl i .'ffi"f.. ivii) L.f iii'. rii t!..rrr. | ( r'il.rl(l rslrrI{rn{ll. lt o t ipt t t ir lo r n: r .r. . . sorrti ologicl a t t lizoLt r t t t t t t inlt t t .ji ln oursul :l:lil. l{}li9) sr c: tt 'ltr llt tr izt r t lz. ' | | r.on. tjrsp(to1.fl i llr til* iti. I tttir'lr tpiloptice o$actitse .t l rrrr.11i.tirttltttrtrlit Irrl l l rr. r o t : st o lt r glt t .r' i fi c nlr t t t lin vt r r inii't at t .i11Y. ::. l'olxlvioit tii collr.r' t. llr o. l rr H ch ir nl) .rrr.( l( . tl l .telflcna" ((lnstllut.. it r r it lot l0pt 't r xiu.tt Iti.ipuri tlo ttxprcsii otil.irrirnrv{tlntii lirnbicc in exprcsia tnto{ion:llii.txrhr tttluitr t.i"i ir'||:rtr.sonr cst ozico) . .ioa ilttzi.' rl r rrl rrl . nc. . lt t l st t ger t r it zt l.cl..rr 1tl'in' r t ilzllkr .lo I'i itrso{. 1. r r I l rl r.it llrrr'nr r. t .Irl Ini ()i i .ri/Hir.rrrrrrrrrrr. epilepuce carede Wr!ir|.iii'161i. . ll) G l.' rrl i rr ri i crrl rr . .lrtn'ul hnl'u. tl tt.'gimioi r-i..i rlo: r .rr..IoI nlr|| tli. (lo contploxitatell func{iilor dtl intcgt':rrtl alc . clizt li t llf lt cl. ilt r ocut uluit '.i?.tt q*rtrlllri' r. or ii l .iffii{{Z#:d.lll.rli.l: .il.. t it t upr t t xilnt d..1. t :r {llll ll( {'l( 't l l rl t. t lllr t t ( r sl't r propir if onn ( ut r cus) . p..rnri .l v iscrrt'ocil. l (17i3) l l fl .o.p'. t t xit r l..jin srrrrrdrrr':.r'iilil . t r ot r slil't t ii..i.i l (. ri . t t | . r l r li|l olt r r r t r r nf irlt illt t oit t it l'ot 'ii l l .. rl tullgt'ott. r nolgit xI pinll. 19?ii) sinl.'ff {t'.r."r". rl r' rrl .fl{tffi ?lffi&:"\':2i1. lbiv r i s( \ I q' . llr ot lolit 'ir t r l'ii 'sl0 r 'onsl.otab. N. tr.I i I I | | .i "iT qil fl'. Ilalucinaliile . t r lr ilt r r rlHi. lt t t t t t xl .r. "#rezulta[ui . iolt t t 'lo r.r rqrl . 1002i St 'oiulr l9( ilJ Fl thl l . lnd t aco par t o dit l <r t izr t .11.l. r rtr.!:. | . t '' o r.(.Irr' rrr:rIor (r i zrr:r1.. ll) 70.)r .trrrrrlH ri sr.o gl.# :1.. t lalt lot r nnt r zir lt r .ti.1" lr' I t .rr. .trLxi i rr r {.t ' r' ' l rr l i i d eclilnqllt il t l0. r 1952.rl .i''I:.. #.il'H:ABffi f : : .tlttttt viutlrtrttl. l. r t ir nit osl.].rloTo lt r or ulr t r l r r t 'izoi t t t t t : int ll.. n l tl r Ir. I pr it t l'r .0.i:. .rIrr. (cl r pa. Crizele unor mj 'itzil lrntt lx.". rl.(. !rl r t' . t r t lr r t t l. .r.rrlrrlri.p{.l.r.. l l ' or' . r ililol clinim llt r .. t t .r).nainate .it.ico strnit t oxpr csill lor ( Pr lpovir r it t qi lllt sr r t t ' 19t 10) rrrrt.tinontlol'lllttl nttolllttrl. t r ir inl.il:'.''.b. [i lrl rrttlo(l{} r r r rr 'rl.-peroeperea."ffJ. orizrr yttitt rt'ltlitllrotl urrui 8t'irnul rllltctiv.!.t'io.l.rl .r'Irrrrrlr|..i tiliibili: rgiliid rura li:Ii: (.l. iv it t lt iclt t olr . l) .. . ot.1' S rr...r1o inflttcrrl'ri'" ' I ft h Ntrr. St 'gcr qi colillt .:i.rl r .. r .rtl ' rt. r11.

' .l r. l. l.cll( x llllil( : l.'.1.. ll) (lirrrprrl vizrrrrl '11llll{ffiJi. lrollrt lrti l)rrvirr. a.)Rlri(]llrr tr-l (NlillvUt. .se r. rlill'r'r ir'.l LIll iLi i''r : oli. apticd.".rr llt t ll' 1."1iL....iI:r'zuuartc i "i l vllsclor centratc atc t"ctrncrin lcrv (10_. J"i.oces inflamatrol Ae fa'r"eilinld"'Ja" .r o r. lt llt al. 1958. I it l)j' J o . gli. . ( ) llt l'l"i) .r' r. I t t t 't t iI t I '.nt.ll.1. t i'ilr i't 'r 'lr olr t t llt lt l'I ) . lrrlblre.ic.rl cu. .'f. 19?1)."ll..r..)lrr r.io D) Ilemerabpia reprezinti iliminualea acuitelii . ct ar eavit r osult i se po: ll.i::..f13"ll: il.r.ntrlttorrrtirtilri. iicr t r . r' l rrl otni c-l i to demi el i ni za nt c..| o u.r/ s{ .4nbliopio lepl.ci.rl (cga. in accst c sit ualii.tabtorii v1\ r ' lr 'r il r. t t I l't ill'i t t lt r r llt r l lrirr.. gt t lt t i t t .ir1.ii generale (scarlatinl.o (anterioare. de diverse etiotogii qi cu vdriate tocatizXri pe clitc t 1c .:rr'('l(i papilare $i pedpapilale se obscrr''Xhemoragii si ctstttlrtlt'.$"". l 9 7 l ). r 's1. l 'rniiai.r'.xtcrrsicirrlui pr.i .rrcningite bazaie bacierie. por I ".. invizibilc ( llisr r t ..l. tumefiat5. Perinct:ritele. se iatilnesc in nlr l ir r ( cit at r r cllr r l t le Riscr '.1::ll::t sau ale. i*xt. vedelea macular'[ liind mai rcspectati..l i v| ' i so nai uri ).l. t t t t lr lt i 31r .. l\'llttrolcxrrtt.'.i. cl ri l rl ctt rl i sprtri {. tecilor nprl qi kx.rr.2..obi$nuilisinttacteitiepiugenc r lr r \ ul r rru l . Amb_Iiop.tiei a vecleiii centiale se lnsiJeaza o ti-. se Lci' oiieiene#iea tap ae ]jlj.'.5j i n scl eroz:l i n plici it llusr 'lu ocult t r '. r t L' r r lt t l.ll?1 cr.i l l i te.'.:4.rr. rl l l rnati c:i a tcrti 1 t if ii vizr t lt lt r .:l*$"1 l6 l't . t l) f ocar e dent ar e I c) ost oit t r I l) r r .fl"'l:. t 'r 'illt -irn"eor. -di fuzi uni l(|i. sepot exprimain urmatoarete l. lrjl(lcr ldcr s 1 i l||l|st.. i ) C o af e. l115!.19?1) . r 'I I t t r .ur . i.iiaJii"#c.r.:rr. l1) l': l. r ' $ rtlttl. pir r ii' l: l ct 't t ilr t 'lr t(rt t t t t r t t t t lt zii) t r ot t t pt r tcoplit r i I t lt nilt lt it .lltu'l]:l.]*^ acute si sul.".rli o scrio de lezinni ale chiasmei l rrrrrl :rcr.1.. .. neyritc optice) iealizeaa:i.rri rrLr cimpului oftalmoscopic.1i. r'ealizind aspectul rlc . rrrrr rr'. t iot 'lt ilir . st '. .. i Ir plincipilr . l'l1I)lnXllA l..". ivc r r llr t lt r t t r st r r t ved rl rrrl b:rri l . folrrl'i.L opticil trtlt'tttrtlortsri i!..?i'[]i.tr.alra <.. : r t ) Ar r t t ilit lt 'ir uizuote r r:rrrrrl sr:ade in cil. illl in nn|lrngrl alri i rrrII:rrrrrri ol i ial e urechi i me dii. rr ll rrtilci. slt t l lr illt ii totdoaruta l ap it l. (r'ttt.:1: . .ato"ti i'. l. o. "in "ail'* Amblioniile si. l)l'ujr(f. trt ir r sr l{. p4lilita sau sinrlrol. i l.-.1 r: I l'lr!{. _ ( : r I r .'flll lil). ti fos exantema t ic et c.rile globilor cculari I f) Pronunlat edern pa. li:::f:.'.. cu .I t i.rr'il canalului op1.iitrirJ"f"Si. r Jr rrl sr r l ( l) r r k c ll) (t. l )r' i n rlrr olrir.''. ) //ri r i nvesti ga. r lc it rc l i n g i taa-SUpUrJlivi cprr. r I rLri.storl ezi uni .ul dri lrilpil.rtir' :r|." l i col o t t t t t ct t lt 'i llt . 1lt t t l.. in1t .1958) .. itt c.roo rnnoti . '. a.1^'j. .liloirlii. r'l'r'tt . lrrl rr.".ut({r scn t.. :l:..rrul al fundului de ochi gi pi.'alarc. rl i htate qi si nuoase .-piiiiizt. . ( l') rrrrzii.l. Manifesti. nicrrl.r.optice (nearitele :!.rr.II I t i IIt tr ' It ' st t r l r.recuprinde ptpila .':'si:l_::t11i.lr \rlrrptarea la intuneric este loarte deficitari I e) Adcscn lo1'oltsii '1i tltr . t lsit t t li. rlrr ollicei ingustat concentric.."T: sinuzjie sfenoidar" i. prrpilrr..d. AJecJiunile in lamatorii ale nerl)I.iJrv'ffi tlllLLi.rrr1i rrJl cpapi l ei deveni nd .it'i. |)iIr11rrosl.1.l..):.1.l":?Xr*. tt . tumcfi clc.itri1i. n()l (' s(i u.l i i si t lir lt lgii or lr ilt lr t r slt lt lt r .ii-rozate.tuirl?i rrrl " i trl l urrtatori j < l e tu.." afecrdrii vu. pini lr o drarnntici arntntrozil.u .rrtr':rL.1":i:.:i.i.*. i1ii r ri rr:rl .vrilr.slf se j:311".. lrlii (.i. cu discromatopsii qi chiar acronliltopsitr I'olrtli).i ir .pila'r.rr|r .rrsii.iile :!.\.:rlrrfi t.o:11 llry:fant "':?n "fiff. . I t er pcs zost e: 'I cr r cr ialil. ' ..io Drim:rri. r1) inlrc!.lrtt rr.r lrilatoal[ (6i in accepliuneia.lrirrt ccntlalc). j) fn forma de ner-r'i1.ii.r. .l .'#'ii?'ifdi""lffi "'f"""11?Y1 i?: {?::. ot.. {ininelseama indeos?binc.ln I clinil : lt) l)cl)Ii. Este E s l c vorba v o rb a de ainzltfi in li trl.r lrr.l'rli. ('l' llr'{. r1 rrrltrr{ii virotice ncurot'ropc (o{tralmonculoln itrlilrii.-. l. r.i:!:.i consecin{d !txtrioristici :lllj. realizindri-so ( r ll( \ siud l )l t| i r' | .rl. dar uncori tloar sectolial 1si vizurle.r' l rrl (' sl l .i..rr. r. l rr.rcrrllrr. . .rri rrl rrrtl l t. t ...l spl:c Seara.1. .tta. . lit r 'I t ilt llt I t I l.'fr up0rc: pc pl.ri rrrrl i :. cu sll'ii (r1| I ' I I Ii t'I t l i | |r{' "irort" . /. n(.ji. "pii. pl i igi per f or at e inf cct at e alc glt t lr t t lt t i oct t i: r t ) .r-""l"i cl. coroi di t€. Tt ilo A J I\pi l i tu. g) Yelele .Ii .l ( vl i l i i | | i rtIri | r.11:1.ii | prczo nl'll ilr alilor l.domz I. sfenoitialc qi ctmoitlale postcrirllurr) I tr) rrlirr'littrrr :ii]'ll:1.i.rIl .". lrr lrr!r unui tablou dc papilit[ trebuio sii plecizitrrl .ne' ce. t t lbut i i vizt t lt Lr lt t t it '{iot I I t hr .rrrl.Iiittrl *.il:]:l:rl:lij:_"1.1o'1'"]T3"jlrlt-.1l.atoysja_peytyyalb negru fi tentru iulori reprezintri tl . s: i cu zone vast e t lc t 't lt r t t t llt 't t t t iI r r I lil t t t in-considerare..ll$.i . pri n * a l i ps:l sa r r r I isclef ia. il' (r)r:r lx)r{rrt."riuiloio" q.. r t lohr t lharsuu sindr ont .1.rci i { . < uracteri zeaaX .ri . / pollrurli r"rre cx_plic:iambliopia * $i cu la*traiua .'l:1.i rlrrI l . o r ( r lr lizr lilr l) r r lt ilil.ffi:-ii"$:iilrTi.rz. Fiit r 'r 1.4.1. it L lix: nillgo.:*gx.1l :i . l.lrinu. i t .ttrilitt.'inirucit l aceasia poaresd. llt r cr r l i t it r t I I ot t t t r I I '( 'I t ||ir | l r rrrr :rri rr!r' i )' Nrrl(. l rrri . irrl. rrr pri n i tchi mb l ' r( a-eclematui pupitr" .. iiJpiltir". t 'lr t l.. Sc ol-tt.1 1 ...a"". int llt t l vizt t lll ( lt 't t t t t t t t 't t t lc .l l rtql l l ri l o l t lr t i r iililo gk r ilol t t ( lt llllr i . lr ) ilt r it r lr r t 'r 'lr lt r r t t ilir {ir 1. altor p"occs" rt' :rrr.l i cul ari dc Rcnar d descri si i .l'l' srrusrrlliriltrfii.r. r ilol t t ] t ir xl.LZ mln).*:.lut.it t t t clt '.'.r. ll) 71) . : r t it t lt l.ne1inc1u-sii iaclarc S I ... r t r : inlcc( ii r ninulioase: a.tacute . i Ll rl i . . c*orectEiinli*iX.vtill.!.. r i) iJ( r ai( l'll( 'r t1e scciiuJ "ti"i""-. ilt lllt lllr zli illr lillll! ) zll lolll l \'lt t t r t t lt $( ' st 't t .[anolescu.rrrl u . " .turncplo "pti"b n. ar t er ele slnt inecat e in et lcm ul lt t r t sir '1 lt ) lt r r"tf"iofui p'r!i"ar la tuminri. ll\ Cecitalea silsiu amauroza reDrezintd.. ) .i" fa r rr.. rdinic' lopogruric si . vi rsrrhr tr r .l:'tiH" i'_lTi.l r tl t' t. t l rr. (si ttrl totttrtl t r t lt r iu jr t .lndnntttrl 7r'slt /.. r olr t t llr ir t '( t t r r lilit o..t.. fir Scott.I .r. t 95! ) rrl r:rl rrnrr. cva zilt : . r' ..1.itrsr.r.tiopatogenic .. lr r ii". ut t ilai...Lrri rl i i -un. cu conturuli foarte qtelse.l i rsl l ccte de trombozd velt la.."'i##ii #. .rtsulnrc'u..:1..':1. variol[.rma .lr lr l i( 'ilr li'll rrrvcl l tl rl c i trl l rrtl i r.rri r.l0) "i'#trXl:::iu^K:T:##. ll1( r $ilt l f it ll) ir ( llll( . *.rmai.J . r t l. rir.zlrlriirprr ili"i qi dispari. h) papilit c lL. dr po.. nr Lcir t cii'" lN' it t lt 'r t t lr t ct r t lr r ilspect o rnasi vi . t t r r t t i t lit r t t . ttili ttl..irrr{f pontru culori.:..t.:1..tlui..r. I ll r'tinicc: perinevrita jl.|r.ri ale cir.l l r. f..irrrl:llrrrllrarJ. D uke E l d el $i Sco1.. sPt r l t lt r osclr it t r t lt l piLlt ikrt li.t"r lrtlbtrrtit"i.lrlczirriiio irrIllLrnl.i rrfi trrl ronrttl l xxl tl i olm r t r lr l. I it t ll.bro_spin ir illlii.ilcvu. .'.lll.Jiol'. wtic l. r. lt t t it 't t r .ircrr1.*" -l'iTl.olrrrlrr:'ii.abuJbar.l:1.rpulilor ct'ttmlftir.'i1iii.i { (i i l rfitrtrtti t """. r lr r t../.strarea t. t r '..i0/ousti.. l') !):l!r"*.li) (llintrr..t1||. . ll)fil{1 rliavrrostie n.).czjntdtlimjnuarer acuitrilii trtt st ttlnltttt.rl (f :rl ]ol rrrri i trl rr' { r .rr tl l l.rlt' Hilu l)illlrfr'lllt si rrrrilizcltzi't.iii. lltilr lrzitr 1u..i \1. m or lif icii.amaurozele am. r 'sr t .oarete-.. o) ilitttItll rrtrr rrr:rlic cste foarte a terat (cu moclificS.i i si si em at r icc .icrrJ trsto orientat de: contextul general lil N c1)ritct..r pt' ouxl tt.1 opii(1 ul | | Jr' l ro.ilr..{ .2.lltt st.r'rr.i i ' ' 2.!. refrahulhard &clttii' :tan' stthur"utii (t.i. t t lt ' l]l.'.1. if ial1' it t xllr hullr lr r 'li. ziL' trrrlizitttitt tlr' .. i rors(| ir1(:(i1i1tni. ii r lio1ul. rl ) 1' t r cr r zt t t ilr . 1rlr l ri p rrr.1:llr. ::'l: .rile edematoase peripapiltlle se itrt'itttl ltrr zott.l sau jnegal).'.Jcaititlii lll .rrr.t. l rr.

.r1. . hr..tu rrio-rrrtbrrtle inehis0 I r' ' rrrrrrr' I r rr rrrrr: r r i rrrr iadilr *ir '( r r .1*i'iili.lfi1'lilll. l t r r . ...it. .yii. I'rrlril.l r \.rli (xr rrslx.l .i tl r i l :l r ..zrl (rr..r.lrln. irril. .v0rrl'| -.r r . . vil. snli"itnti 'r '.'..r '.l.ubu. 'i*r r . rttrti .L . opticd din intoiiealii iautd araenineld rmporr:)nle.r'r.lr rrrnlr t. r.s11""^o-3joas'.l .l t' -r . por realiza nevrite jl) .'l]].trrr'r. r r [ ii ulr r i lczir r r r r l ncr . r r l i r r rr r '.irr. pr lir .rrl. O) . i t r .t.r.tlirrti .1' .i1]li'. rlo citeva Examenuloftalmologic arald. rrrIrl ' l .t. .t'trlrri HI r. irrsolite.i :in'.j:l]1l.. rrerrulrri op(ic ilr Lratr uraI isrn rlt..r..'r'rlrrt.. . t . . (ruieotd. lriltrltrl.r :rs1).ru l" .i rrrtr r t zr r : r l t lr . ctl ctr r o .i ni.europatid. lr ri.r..r g tr .. ) L.flf .lii.G.]::ljij'lij.l ir r i.. 'l.r.lll l 'r r l r r l : r r r r I r I r o Ir i r .H i l t.ri.r l4llirt r cllr r .i.('..ll.?rscnutt rascutare pot produce ()l)ti(. r . r l 'r t r t .r i v r \1 ....r. .. | .*rr.:!!r!!ci 1 | r'n.l... t or .irrsrr pr.{'irr(. 't.rr rt.".rrr. r .1.i retinopipilite ede..l. lrlrr'u..o cu paloarea F. virotic(.:ll.iiil.1. t k r r ' l '.. l. llll) : u.J. ilr zlr .ll..l(. riclettsiene qi (in special mataria.0 Afterinle gO lrtS0l. fllrih r r'rrrt'' J)ur..ll. . . lr .it....:l'. ti o l t n l l tl t ttr r u l u i o Jr ti r j l \r l . r:lnrprrluivizulrl.r l . ir .'. Jrortl.l r.j. . t r pllt..ttl i .r .r.rn.llir.. r .cu. r .r'rrrrliL. variceld.11.i .oz{}.rrr (|pli|t.r . .t'. cclrrlelor ionare din reiind .rrl:r..i l i tr l 'r r l r . rrrri Hl.rii'.r.r.r1.'t.r. ri.. :rrrr.1. r Lt *r l.ifi'i. .rrr. I n71).rliti.lo. 'l .\tfilit.tirit..' (tt.hr sirrl. . l. ty no". (lr.rrllr un.rr cir .lc in il crLtttolii filllr.lllir".1 \':tlrorr.( i ( . r *r v ( u) r i( . ip lr r . IH rr' ' r .i v.i^i inctusiv papilte."'|r'ii..ii.i"i. I r r r r lir ..:11.ir. olo . (\frrrrrrlr. t..*r. . .l n ) l tr r .calii 'aciri . l l l r t '..ttlui u. rrsrrpr.tttraL.qi. bromuri.ziuirir.l 't.'t:'rrirr :.itr. lt('''t1ont trr l. ur it ..'{\t {x. r i i l i r 'r . loll.l t' ..r t. ir r r . l t r r l . rlnPl ? l(l zilr rtr. a papileir "*ouor"u t$2. .ir. lr...it. rrlrlilt.) pot fi rcalizate tlc t lli . ((.. t'i i i r r r r r l l . i r l l l .rr.l trl t.si .^r'u r. r (... 1.ioiil'ur. . lr . vitriui..0 r .ll r''I'l .rrrrri t. zonil zoster.".tz^1.ii.i. . 1rr rrrrr| ..cJr..rrrr. :l . r.r r r tl tr{l o t.rrblir4rii. lil.. f'enrpo. parolirtild or. r .i_ 'irrrat 'nriirhir.tc : . r . 'r l r I t r l : r t'r l r i r ':t tl r l r l i tr g r r 0 sl l r . r r r \\r Ii r r . r .'t. (diverse).L sii (loClarlfczo inrpol.lr.rlc prpilitc :..( r..1rrr.l:::l9ll.u..i tl t.. l.1.alte_into. . rsos.vilrrl{' trii.llii'1.".. !1..tr.rr.ljlili.rI rl i r ) lr ti( ..tt.../ .ro .u.. rrtrr. 'irip.i:i":i...r r r l l . r l r l r . .i.i.:. . . scr nir ni<lr . ilr ol.li'i. iz.'0ri ) | | nt|||||Iorr||. l l Fri l | l | | l i | | l i .ir ini.llililii. rlr.. drr .i.e) Oftalinoneu"rpj:llte ft. .fricci obicei .l ll.ii.r r l l . r" r' L' rr' | i r{ r rrrr' . t r lit l $l l l ttr rl . t l.i.1..|l r 'r ||u l r r fl i r i l l r l Isl o l i r a r ..r.. .c"ira"e :]ll. i. ' 1r t .r. j rrrl r' . .. lr.!. i t r . 1.ttr .tr s... dal.. .l' rurrr.lr . ( r ( ..' n(i r j n{.. lllll''l i''..r.r r r ... .:rIii.'i. ..r.lris. injtoform. r r1.iiuir. irrlri Fl i tl .Liii. . ilini.r.l. r u r l i zi r .i. I r r r r | .tlri. irrol'L.'i tv llBt ' . .j1lf..'r.S0rl0 irr rIll. TACR^estemult crescut[. oTtticedin barbitu.rr.1:. r t r .' lrll I tl ) lt'tttpttt'rl. ..i i ( i r l r r r l i .rr r.r"pau fiLruioa'n"uI _gangl v..ri rrur'rir1.i l .lrr. i ir r l.ilJitr{! lunc(i'rrlrlil. -optice. (..ciieva elo.i::1.Di8).1.rl c) .v.ii.rmrno rr.ll. l ) ( ) l .1'r.1r.r'ir.r grrrrrrc)..'.l"Irn...t:rt ir r oour i. gru.1 .lill.Ashrvorrh. r..tu.i'l. avar r in sr .'r.. lt) lll retinopal.r.x lirkr l rlo r'rlr. t r r r .r' r.i..i.rr{it..oirHli.rLt..r i l l r .ur .i1ii uii.l. l [h.nlr.i .rnfiooptic:fi progresivi. (. .rs(f vrrIirr{iillt..oriti *u'""oirro"i'o..'"i lillil. . .rlrr l)1lrq-l!|lcr fi Scott.rr . .'n)r.r.::.. . st ' ir t t ir r t t r gait t r ..(.Lrr. lr r r i'r .l.'.2...r..ii 1r.1. . . . r l ..t.Iiliforme.. "Ireyrltra" rrlrrrrrIri_rlrr o rrl. ... | {' { || | )| I r Dlpih'1. irl (lo. nouropatiitoxicu ..1.rrrrr rr. l. r r r .l l r l i l .r.rr.l-..l r l l r l i r r i r r ..hrpirlririri.. f"iiix mas. r l.. rrlri.tll'uIs('.r.1. t t sglt suol oollt i( r t .O.. .r.r ... lr)kr sirrl. .i. rl. : r r r *vor sli...r ... I Ir .. [t.1)tr*r.r. i.'t l |r .annon... o1tt. 1. .llll{lr.ff de alte isclemic aI rer^r.r.r'irAiil. | ...ttr t ll.irr..i.rl' .. v. .rr..llll t r l t *'..l"'T. it.it crr. r i. lrrrir l:r 1x. slrLl.r unurt ilr..ri Iilrr. rrl.r t .._ rtr. rri r.i..l .tttr x':r r t:r tt. r .ri ryi rnitl..nclzl: sr.. ." iir.Lsi lrl lrull r r r r .r.rriratr.u.i r r .{i:rl. r t t r l r r ... ir r .r ..li'i". r . oIti..1.l)l..tilrr.rr{i.llillili.1.'i. rtrrri t t lr t :frr\ I'r'{rf.r1'rt.i de suiclitate.. I i <xr trtllr it r 'r 1..( . inl. -.to|io. r r r .rrl urrl i r r r ir lr ..a lrih t. (jilzaro . u lr ill. r . N tu..1.ii.r.rrri'itolrft! cu cele chininice. rrr prrr.r retrobulbar6r cu scotom initial centrL..) Rrtinopatiie din atrrusiieria si d..srrimtorarea coneertrici a cimpurilorvi] llill..tr.1..'.clun F :llrilirtl' tntr.'t"ib. l S tl r' r' . l'|.i r . .'oit*U'd. hir-ir .rl :r rr r .t'I| izoLrlii. cu evolufie spre amaurozi in citeva zile.{t."i. ..s.ll..re_marcatd OulA ieqireatiin .li .r 'l'rrlrlrlrrikt clinice descriseanterior (vezi 2.l'1rNcor.i^1xrs.r. . (ci l. li1..r'. iar reflexul fotomotor este atrotit... r r lr r r l l fl ' .tl r r r r . l pollt .pilurt.a. r .v. i.r r r r iI r r t clir I . . r t .i r r s.r. l.i' rt'i rr. sini Irrr'tr' :r.l*r.oltutitr... t r t " 'l 'r .qi pCri.r..(l(.r....ili:".t.rtnl." '. z : rr.r 'r'. v. | | |lr' l l l t .. r.. t . I I 1 I 1 1 I I | 1 . b'lr L..) h t l . ir r nlxr r iir l ir r r r inr i...1)u chirrinii (in scopteiap_eltic sauabofiFj qi p"oauce amaul |r'r| iiir.l.r"" gi Scott.j(t imrrtliirlc.iillL l.r .r.r(. r r . cu intens?i.in hipo_ r|'|tittt||tttr t'rttttuln.(. r.i ."ijor..irr..:r tl l l l l r .t..r JxrlIi gnrllr.. vikr l 0pl." . isr r r . . ingi. r..1 .rltr l. r r .. lii..ii(l. rrn riisnraf nn rliscrot .z:r vl .rpil.(optgchin.no^*]r. prr (lr.rr Sll. 'ij.r. ir r zr i r r r lilr r ut lr r r lr <t ^.prr.rt rl r.rr r-ri.. ... r 'r '.icd..rrl v.1|t r si r r r r r i I *. r r r .\ir! l)'J)illt. . I . chininicd apare in urma ingerilii cle dozo mari . l l .l--bacteriene "piau-i.r'rrrrl.r'rli.1"1i. l . Ir' '"rrlrr rtr rrrrrrr'.l Ii:l..r r r r r l i l l r i . It{t.' l rr. s.l:. r .'-ryi.r..ur. rl.jl:.rr. 1ii..r 0 it li. asiecf rrnrrtr. lllltl'rl r. r t r rr t . 19?i).r:.":1t. rt.fii..i.tante exSUdltopl.1 .l 5.. Eiiazzoni..rr.tt' .'(.. ( i r r i tr r l sr . ..lfl..i{i.rr.) t ilr..^{sf.g .l r r i i l .rrrrol oi l . lt rrrrrIrIr'IrIrr'trinir.' rl t rl r.r...d.t..r..i.lu..r 1. 'etc.rrrrrIr' rrr....sr.r)itsrr rixl.'.:i i .rr.rr. r i . I r r r i .r. l ..ckri: I r.. r . .. r .r. z. . ialicilic..tllizeazl dramntije -ambliopii_amauroze... Nrur.11::l:lll.i.lrrr. | o rl{'(x)lor.lt t.uli (lo (.ul.r.rlrnriloirrdirc<rlt :rk.r.trr.''. ma-uivo I toDtl)tt3(lt' r( oeSe S(. 're. :r.p.tr1.ir t"mporatit..l r '.liil. vr.Aiiiiloza) t.Il.s.rrrl l rrr. zi l ..l t i rl r: llt lt a Unet m p o rta n te a l ro fi i O p ti C e . lr 1) l..' u l 0 zir r r r ilor ir r r lir '. ll:.. ..." . r'li.]..r'l'rlllnritr . ifrtr. i6[f : 'lii].(l(.1 r r i .rt' tt..0nsmidriatice.. l || t' ' t' rl rl r' ) ltt ll|' I tltnlttlttnttlt . I r i .ill:ilill::....' .l.r .. s) r.i'il ilxlillilii..1. rl rrr l rrrr r r 'r lisr r r r .irtr:ri 1i lcmor. N. carc tiebuie cu grij:r rtili'r.l.vizuirri 4i *inip fit llltl{rlr.

r 'ttl . r . . r .r :r r l ttl l r r tti i t'i o r i l i l i l l ( f i l l l 0 . l . . si i . fic prin lropagare.i l i r r r l 't r '. . r rrr rr I i l i rrI i r. .tr l r l r ' i l ti ttl r " l l r l l t r l l l l r ' r r .azele cronice ('urrtlr risli.ici:i sifiliticd de obicei provinc de la o meninEitf r r :rrrrrrr. 1 '.t.i o ti l l l i t'i l ' o l l ti o i l ( '1 ) t( l zl l tl i l ' tl t'tvi l ttt i l l l l i i si \'l i '. f i . IIL I.te h u$oir. r . ! r t r .r r . . 1 .Ii i i {rr. . 11 . s i/ s iul l )i u i l ro l )l l a l c .'II) i II!I1 ... 1 1 l {':l l l ti l l l .rllir lr . .r. "ttl tt '. .r ttl o I'i tItI l r r tl i ttcttttt . l r l r i ' l r r ttr r o r l i s tt l l 'l t t t t t t t t t t ) | |||It |t||tt!Ii 1 "t: ttt r l r :l r tttt'i u i sttt tl tt.' ( l l l o l l ( l r ' l r l l l l l l l l vr ' i . .rrr. '\r1. I | | ) Nl. . .t t t u l t t r r r r ttL t r r ) S1 :l ( 1 1 'zr r r tr ttl l i l |l 't I l l r r r r l l . .. l r l 1 l . ' r '{i r r tr i 6 i r r i ' r r r r r 'o l r i '..tiz:tbi. rlr I1. 't . \i l r l ( '( 'l l tt' l t'l l l l l ' l l t'r \l l l U l ) l l ( 1 r IIIIi i 'r 'ti r tt:IIi 'IIl i i fi l l r r . r l l ) r l l l r l r r l ttr tl ttl tt'zi i '<'"tl r .rirr'i lt rrrrrir. tIi tt''|'t|'' l " """' r i til i i cl r z rt l i ( r l l r l l l r 'r ' r l l r l ) l r j .ferromenc de ne. ..l :r l r '.r ''1 . . ..l l l {r 1I I i I I I I t I I (| .c . . pseudonevdtei retro" frrrllr:rr r. i .r r ." t r "r l l l i l i Itt'tr vr fl l l :r ' l l l 1 . 1 | I l | | 1 : ' |\| i tt i r 't'i l :t i {) l ) i L l ( l g tr l l l ( f lll(1rl r r r i . .l :r l 1 ) '/l ) S( r o l l ..Itt. r l .l I'|| |tItII|| I.| -:!. l l r r '' l : Ir l. iz Linl c t c . 1 .t'r r l l i s. l r r r 'r r I i Ii r IIi l i Ii ' ' ( 'l l r z:l l l l l l l ' sl fl r '|.. .r . . :l l l l l r { .I . i. l o rrr'1 . r r r l r r r r r r l r r r r r t i ( 't'r r r r l i . i .i v i i l rl o i i rtl r(j i i i l or l l i ...i c u l se bN zcazi i . i . l cl l l tt r ') l r i v{ r i i ' l ' l i l tttti tl t r l r l r r z r i (l r o r l l l tti Sr l r r l 'l l r l . r. . .I II i I I I | . lc s t r ' lc sc ro i o g i c (' .. . l!)7l). '1 . . strimtorii.eristice sin1.r 1 . i '. l r r . i tt '. lt lir ir r s llt llllr r t t r r . r t. l r r . . r rrrrrIi l i (.. '. 1 . i r {) t]{r tl i tt l r l tzttt'i ' r l | r 'l r r r r r { :r . . '\r '" . 'l . l : t . . .r .. .r oplicir.fi. .t' r r l r l l tl t :l ( l tl i r l "i ttr tl :r r l r .I|.. . r i i III'|||( | I I | '| | | . . rlr' lrr o rrrcrrirrgil. .ri.. |{ || ( . r ll 'r ttttl l l '( ) l 'i ( :||l Il l l tIl i l l i ( j l l l l IIl i |.ri l. 1 | | . .ile corr ' l c r Lt lrl l rrl r lir r r lr r r lr r i v izl l l l L p c n ttrr a l b fi l x rn t ru cr ori .'tr r i ci i .r. . l . r l tl l l l l l t( 'i 1 l r r ' . . r r i 't .I 'l I ( ' '. | .. .t.. . 1 . | .. rlvlil(l . l ) l r l r r | r i i l r r o l . r r ' l l l tl l tttr l tt i tt i ( ) s( i l {) t( tl i tl i . l l fi . l r 'r l r i ' tcztttr r i l o t . r r l i r t h i l ttt l r 't t l .tttL i t: l t) g r l r tg l i o zi r l r r zr ') .. l .listicc. . r ! x 'l i r | i . .lr tIr 'Ir tt|' p t tttr xl ttl IIttti ItItII i tt 1 . r I r '. l) 'l'()\oplltsruozir.. l r . '1 . t t . .r ..rl l \ r ' r r lr r r oir lii. I .t' i . .. 1 l t Il i l i tl ( r i ( l l l l l i l l Jl ' tl l r ttl tl l kr i ttl ''tt'i ( . . d l . .g) Tubelculoza. t r llu llr ir r r r r l {\ \ r r r ( \ l : r r l c r u p a 1 t i .al'diy0{!r r pirr dupi slptit' rrrrrriri:rrrlrrui rltr lt Ncoidont: .r :l r l r ''r 'ti l ttl t'l "r ':r tl ( i 'r i .ti tl l r I t t I t t I I rt t t i t ' I i 1If i r 1 r 1 l l ( r ( 'f'1 'o l ( l l l zl l l l r r r r ' . . t l)lilr. l ! '. . r . . . r . . illtrlLnrii r. . r .IIrrri | rri i rrrstrr0l rti rr 1 rr . 1 r . . . ..ztli. . r l . . r r r r r . r l ) .r.. r l : r l t r l . l ltl l {r 'tttl l i tr ( ( l t:o ttr ti 'tto t'l r tt.(. I'r r '. l l r i l ) . l r 'r r r r l l l r ...|||II||IIIII l. r r I r r .rr rlrislirrrL l:l lriirttrrrcn.i i r r i 'r 'tl r r l i p i ) tr vi l r l ) r '( r zi l r l r r ' . . .1. l ) r "i u r r r r l sl r l si . r . rrf. .r l t't i r l l 'l l ( ( :r l r l t. r I l 't '. i ) l l o rrr lll r r I iI iI ill rrIr.|) t'l Il ( x'tl tl i l l 'i l l tl tt. . 1 . .rI. r r 'r r 'r r t r l ti l l r ' l r r i 't i tr cr sr ' p o l ' r l t'zvo l l l u l tsl i r r r r l 'r ' rl. .r' rr l i l | s).).Ir tlc. . r . . . t t l . Il t r ttttsl 't' ( l l l ztl Ii u .rr o p l o c h i i i s rn a .c tr p o z i i . t r t t l ll i tttl . .r r' | ) | I Ii (' .l l l {i l i l tl l r l ct fi St'ttl t'' l ) r l l i t l l r s( ) . 1 .'i l 'l i r l l r r r p l r 'r 'i ( 'i l r 't... t . l '. | | I i | | | I I r r/. r ') 'l 'r r 'tttl r o zr 'l r ' :l tl r 'l ( 'l 1.r.. r 'r r l i l l r l c I l tl r '' r l I ttr tl l l 'r ' r tti .{) z( 1 .r u . .t i 1 1 i | I I I t i I | | | r r . tttso l . l ':r s''tt. 1 . de Dukc-lJkler SI Sco (r1rir): ll l"ttt rt\i itt.r l r 'l i r . directi/ rlr. l " t '. rlrtolonLro pr. r . . 'l . l l l l rl r' l ){f l l l t rl r o . rr lirsi sisl. l )i i L g n o s l .r 'i .l .r.:rl i zi trrl rr srr ' 't ! ( |\( r '||['l ItI|1 l I r r r I r '.1lil.:l .i | .cololirnr papilali li atrolie optic[ secundari unei pseudopapilito.pe t'r1r'r. l . .ui.lrlco yr:rlilrrrlrrli. ' r I I I'r sttr l l t'l t' r I I I t t t i t t I I t I) i l 'l ) i l i i r i ! l i l xr l i p i l ' . r r r r l r 'r t l o r l l lrllrl ( r r 1 1 'r i l l r sl :tl r l i r l ( tl l l l 'r l l ' l !l r |f r r .lucl. ... . 1 " " .l 1 l l j i l . .'i i i i 'r 'l r l i r 'l l .. . l:rt.I .r':11 :tt-r. ((. 1980). r . r r l r o l r l r r tl cttti tr l i tti zl ttl l r r q i ti i ' r r r l r '. . '. crr rolliz:lreil urrui tablou de pseudogliom optic (cn simlrlr)nri . t . .. l . ' l l l 'r l ( l 1 l i ( i ) r \p |i l Vl l l l so l L l l ( r l r l ) ( r tg l r r i . r 1 't r '. . '.)I rlr.tl t.i spre apexul .l r l p i i r 'r '. rrrri .. .i r '.r ( . . '. | I Ir l l ItItIto i r Ir I r r l .t-r'iti..Ilill (r rr t r rr' 1' I . 1 .jrrxl.. lr r .ll. r r l i l r t :r l l l l i i r Ir tr . li.' .r.i c e (c u e x te n .lrr:rl rlr..1 |t. 1 .: t. 1 . .ar. .r' r' i IrIt r r :rlr . ' "p l i '' ' .r 'r 'zi 1 i i r t . 1 | . i r t si .. L .r:i(li?i?ce.. . r .tr.|.ti r ir ..r l l r t t t 1rl l t i I I l i | | | 1 '. Ir r r l i r .. a) Uveitc si I'etinite i l r ) lrrtrr'(i i ir r lr . llt. .l 'l ' .t..iltr rl c r*cdere sint yaliabile. . rlr' . f l ."'l r r l '.Ir . r . irl. | '| . . rro rrl i ' c l l tl rl t.C. .. i ( | | ! )(r it r c r is ic r Ll. 't .... aproape lotdeauna este yorJla {le nevnte I952 \ | rrI I i I rrrI i Irr. . pr r . .l . ...lltuutl.i 'r . cr'ncomitenti. I i l :r l l i l l l l \ l :l t l r ' l r tr r t r r . gi rI0 t)(.r r ' | Ir i r Ii I ''i . . . .si eantori orl ti . t . . .. p. 'r ''.. | .po dl i l (!l r i r I r: | | | rI r| . '. cu realrr:rr. . 1 i r r r p r '.r . r 'r . ttt i tt'tr r l r '[r 'r r l c l r tl r l r vt't.irnlr r . .r'r|irs(| publictilc indeosebi sirtrlii slrr. \\l r r l l i r l r l l 1 ) l t{i r r r r l . 'l l . r r . r r r l r 'l r '. . l1)i l)' . (. | .'l r '.]i . . .' lr.r 'v. 'l l . .r r. . .' tr.. citai de l)uke-Eklof rrr ll . lr ) i i 'r r l i r r' ' 1r: r I i i I r' r I i t r :r l t'r 'o sl l r . r . ' l r . l () r:l i rr 1r" (l . ir liI r r lr r t pilt r r r .tr '( r l l ' *1 . . .l r '. precunr si s0o. r L r Lr r r l . .. 1 I I I I I I I I I' { I I i i I l r 'r 'l tt( . . ( r l 1 :r l l l r l l l i i l zr . .uberculomrl se extinde . 1 .'r'l)rlru ). . t l r : r l r l l r i r l r .r . . 1 .. '.''r l :r . r ' l . ' i l 1 ( i ( ) |1 t | : I I ( | I t ' i ' 1 l i t l t l t t l r r 'i l l r l i r l cl r '.. r r r r t r r l 'r 't l l i ' i ..r Ii r r 1 'r r 1 r r Ir I.ori etiopatogenici ai nevritelor optice dc noi (Popoviciu $i Pasou. t .re.. . i l . . Lr ri lrrclrrlilr vooirrc (proceso tbo intra-ocula. .il ]i|rrr||( . . .sipapilito) . r .rri rrllr llr r r ' lr r lili lue ti c i i l . lri :r).l I r i I : t I r' r': r I I r ' tr 'r tl t l :r 'l r cs.i.. r . (crr pkrr ( rl! r zi r I|| 1(I( ) r ||iI r I r r r ilir r r l i x ri l rr| i i . osteite etc. rl . l r . l !) ? i l . 1964.str str tttttr r tl c r . l x ) ri ro (l i l i c i i .\Io n i n g i te o to n i c e (i ndeosebi brci l ara gi lr . :'. r rr r llr ilr r r. a neryilol' oculomotoli. . l ( fl l t) l r l l l l l l i l ' tx) l l ( 1 1 \l l l l i r fl i l l tr ) * tl r fl i \''i . .roplicii. .1i ai B. l r t l l r o t l tttl l tl t .ri\ r. | . flalacl.l . 1.r '1 l l '. . (Sverdlick.ttl i l r zl t..l. '. ' . .tu f. 1 '. faciall r. . '. : r ll ( .r 'r l l i tt.. t 'L r t r r r l l t r r i r l l i tl i zi l . l :rp: rliflt I||i(.l l ) 7 fi 1 l 'l l r l tl l i g l i o r r t" ( l tr l l tl l t l ttt ( j ( l l l l i ( l ( ||l .sr l p l i r . t t t t .rrrrur. . e) Sinuzite antedoaJe fit tr.:. . {r 'i r l ( r i l tl :l r i l ( ' l r cr r r "r "r g i i r 'r l l r l | | t .r. .ri .i opl. . 't. '.Ir cIi r r i Ir r '' '\r 't'tr l i ^ tIcIIcttI'ti |II'r 'IIIi I i i l l rr "l 'r l l '. o l r r l r . l r l l l :l ' "l ' l 'l 'i .trr.. \ iNl( .!zi r l ' r . l ' I l | .r r :i r r l . r 'r r r .| | 1r' \rIIIri rrl rl i { j s i rrl l i rrrrl r.[ _ :rrrr| I r. f . r . r r '.iopiile si amaus. . i t'.. i n s ta d i n l s e c u n d r sau terti ar al l uesul uj . ' Ei g i t. 1 'r i ' .l L. il. t r '.. I l ' ..l r l i r r :r ' o tr ttl r ttr t tl tl 'tr t l tttr to tl i ' rr I r . . t t I : r I I i l t i t t I t'I t'rr t I t i I I t' I t l l l r ' tl r 'l !l l l l l l ' j ) r \l l o l r r r .i tlc r.rl\rli ljoitte dctermina un tuberculom Solitar masiv pr. l ' ' l l ) 0 j t' s:r l l r l q i r r l i .l. i . r r r l .'zi l tl r t 1 . .i[. r r l "l i 'r 'l r ' : r I I i i t t r I i t t I t I r' l t l r ' r r r I t '.. ri . Lor:ali . i rrllrrrllili lunclionale tardive. 't . I '. .vr il. clrirn dc pl.t r l r r I) ttl i r r ci l r ( i l l r l .unrzi 1ofltli. apirutd tardiv prin calus dupn traumatisrrj rll c r rrr: rl oJilic.i. t .l t) . '1 . 1 . l r r l . r r r r i r r l i l l r ' .iitbo bl. . l r . r l r 'l r r 1 r l . 1 . .l i rl 1 . l r l t'r l 'l 'r tt' Sr tl r l t'l l i i ( l tr tl tl r t . t . . .r I r r r I r r r l r 'r .tr ( l l l r l 'l r o fi ' 1 1 ) r i l l ' \'.r r.ir r ') N . . 1 i 1 x . .i r r '.tl r r .. r r r r '. r r l . tl zr tl tl ...lrnhl. ."{si i l l l 'r r ' i l l ( l i vi zi ' Al l r r tr r .. ..r ri li.r' lll. Il l l r l ( r r i r i l 't r .. r r l ( r ! l l : l t l rl l r l i l r' l r l r t' i tti tttr r r t i tr ( |) r r l i t' Ir ) Ir Ir 'r 'i "i fi r r . r '1 . t r r r i t h .. '1 r l r r '. 'r ... {tretermlnii. . ol)1. . r r . l r .r 'ttt'r ttti r 'l i l '. r r r r l l r 'r 'i "l 'l l l ( '. l | . .ioo pnsttlrur[:]ticc 1.tl to l " l o l o l tsi i " l =r . .pilitd. r l r I l l l . . '1 1 '. ( . lr) Nlvlil:r. :r Ir||rIr|.ii.. Il l l i l . . \i .liullrtre . .prl. lr. l or. rI rir. f .rI t t Ir I t r. .. r 'r ( : r l t o l t rt o p t'i r r i i ' r r r r 'r l i l r r 'tl i l l l l l i Ir ( l l ) ( !t) 1 i l tl l i r l !) 'i 'r ') r r l | . '.l r ) tr cr ' I I r l tr l i I l r t( ( 'i tl r i . r r l i l r r l r t ll l l l ( ( ' r '.. r r r . . . .Iruu rI rnrI o prpillrii primitivi (consecutivd. 1 . '1 .riil rrriri s{)v(lro c1t cit i. .r i ' l. ' ( l l J7 l ) r !r t l ) l ( . . c ) .l ' r r ': r r r r t o r : li l ztr ') '. iridociclite. 1 l 1 r l i ( i l Ii o l l l ( 'zi l l l fl l ' '.

cu'.4 b) Al<nolul ?rilic produce .rrtr.ut. anro-a .' . .rr.' . . I r llt r lir 'l r yi ir r .r'rl. .oltr6to ' :1.11g.. 111it. d j } u n (1 . . \-ii:t|.) retrobulbare (Oliva.r.l) orhi'r'tt .' .(neuropatii. t i . tlrnoli (nour.. 11. 'sl<r 'lr t ilt t rqi rrrrtr..ronllro.(l nO p0t fUrniZA. htmoragiilol mtsivo.. ( ..' 19i9 . D l l fe r n -" a otnptt. ct r t r it r sii' I t r llizt 'r t zr t ' Ir ..pu.r'..1..i .d..ici. cele mai frecvcnte amblioDii toxicc.. cu ovolutie oonici. I N t' tttnl . ( 1ol1r l'''I 1l?l'.xtrinscci oculari (cu diplopie. .'.'. ..i i srm.1t.| ' . l) .vi r |lt i..' r rl .rJi p.In trrtnrr. u"...llrltr si Scott. t . l)... t t rI I I i I ' r. ....' t.rit"tnodat ittil "nt'gttrt'lrzl (tlu![ ]\ri$Ili.ri .e cu s rrrr. l.. sii prorluci. 11.i'i.l l r' 1r.)_ l. re.t. .' . ModiJicirile 'papilare ( rrl. lr t : "'t t t t r opllt slt t ozit .' lllli?.nlele endocrine (tireotocicoza ).i:tnteloui<urmetabolkn tnllolJttttr l-rr. .l rrti i urrttrol i rgico.. t . i.irr olrr. lr r t ...'.r r.iietetia i'./jld ( tl rrrv ol rl i tr (t llr lt lxolr i lr ir 't t lt llt l'klil.r. .ica : a) Diabel.erdc) caxe verdc) cale u-iterior se poat€ I ox -t€mporale Irrrrlr spro zonrlo_ peliferice.ilc de colagen. r i coJ. lit t . il. t)rrke-liklor qi St:rtt'l r. rrrrLlil.t. llr' t t ivr 'lt t l lt ( r lvllllli olt t it l sint '. lrr grtll. tuhtll'driN .(ii ovllnl.l t.. ('rlomatoas{'i b) AnenriiJe. O liilr r r r r r tlll{il}. prrlrllli).. li lrici-lllr .. .Lttri i i rrrl i ( l( r "d'.. se_ml al bolii (Skillern qi lackhar"t. ) 1i sr r llll\ ll. rlr. izo t l) ir 'r 'olr l' r r pf icl ir t ililr lo t r li'r 'ilr r .lizil re:'irlcrtir vr:derii (cu scotom central.' . r.4lt. ( rI 't r t llizlr t {llll tIrl . '...irrrici..hiirr. i 1i r' .. l l .. rr rrru.i ll r1..ulburiri ncur. c) cj pol Si Scott.i pl i i l . neulr li toaico-metabolice lrrl irr.strtatc iir clr'zurilcbillo tlolittil'tr .:1.'1. (lJrr'llrlS'M' rii opticri rLt'vlitlr' ilitrh6 i:t'lrr.11 .. t ' r r l rr s | rrs O c i i tz i .. .. rl u.tu i. r 'iit t r t t t ': .. l tr 1. n. f. dc ef emplu in lupusul eritema (A. i{' l\'l'' .tti frr sll-it l liilt r . l i . (M c Alf ir r qi g. t on'e llllli) ( 'r olr st t r t lr iI r ' r 'pl'icc llll l{! lt lllr ) H( 1 tOi 4 ) .i t l t " r " r l 'u n n i a i t)(...\r'r... aparilia de tabloud clinice de p:rlii (irrclusiv.'tri.Nevrita ci:rlii .nrro rt.rlr.. | |' |.'irt il'i'.rf. l. i'.. cu.ua.l. S.rr . lllil'lljl.IL xtrr. ll 'ltor:itt u:oqene fi.n.rrfu . t l) 1lr iLr . cu tablou clinico-oftalmoltgic a.).6I .amblyopi& potal. .ltrru'n.r(.t. la ilebut iuilnalu-se in '.. ' .ilsatt i trt sii' r r pr r t r iI I it 'vr lilc olt i'icr o. l i )7i t.i(lil lt.rr' r. t9?l ' . r rrir*'rtttistticttr.t : r4 novi:itil. Arnbliopja tnbagicii este'b lrr r{'oiorrr r'rr rl'oiorrr rurnhal rurnlral (inilial pontru pontTu rosu r'o$uqi r.lo drr la. ..iri).. t r lr .l1l?'l ' t l rrr' 1.ius. r|r.gene(ambliapii gi &md. l)I'l{)iSO OOR'SpOnlt(llt['{! opi.l)ril $. delorrninii.r' o rlccololare cu predominanll temporald.r. o orhirc lal. . .e mecan.ll.r.. r ilt r '. cu evolu{ie cronic6..:. Apare in diabetul zaharat cri acid6zi. rljrr ..oloui prli.lelt. .rr.citati de Duke-Elder $i 19?1).birllrrr.. '. s: r t t llll'( r lit ) l t lt ' sll' s( ' illiJr '1'( iit s{il'i' ri' l it . ( r r . jL 1.uroBe to(xice ./rroltlitrt tit'r ir:a . ol rl ' i ctr i ri l ri It. rnili multo mullio Bcotoame Bcotoame centr. l rr.tr' cllt h'ul ll.ql i l ' !..1.lrrf )r'r'io) itr b<tl. flriZ..orum. adeiea l. ...iile la etilici).1 t.:i:.. .neulomielitd.' .llrTl .' i 1. Nilt r .) nu este atit toxicii. t i. B. ci mai alegrabe froclusi. 1.l'5o.. r r lr .t.trl tl . oarentriale-.l.r. n.rt l rr ..r ( r slo ( lo ol) i( xr i r lo lip t clr olt t t llr lt r ( r r t r tt t\tutol )ttl i a opl . lll?it) ..l. i. Morlitirtfirilotinlpului vizrtll oforrii. n{)monr.tr.!.rrtrlir.ed(tca ''' r. Vl ils(ltnenbcrg.p'ice :titt ttearttr:Le l. : l.r.isir..ablorui de . qi co1eb...r.1.. .c alterdre 'i.. 'It. rrrrrl rl rrnrxriirzi'r cu intoxiclli€ etilici. r ntonosir npf . lt) Sutcri.r1r. ..r'i r r r r iir l'r r Jizii ( xlt l[ ( t I x) l'{) r ii qi t lt r I t t l.pitjti..trtrr' l t 1rl . l0 tllt. r lr .tld.r)ndonlela 'l{)??. ll rrrt.u mai dercris in: auJlrril$lutinnc. 1l'o ri l . lr t t lit r r lt t s" l l l ttl r:rl r. jr r r r r r r l: rrl. rlo iilt.l i r.. . I t| r' | | \ ' .l .. l9?2.i!.g-\\7.. din intoxicalia tabagicd.itn.r'il' r.:1.ir. trri hi r-tl l lir r lsi li( lir t t ' 1l) it 1'Nilioskr 'lr r ilr oll iii clr 'r r ls'r t 't tlr t r r cizr t 'l l! ) ?l) .l i rri < r. ..end...l rrl . t) Al. .i.ti .i-.'.. l't t t t xt t 'lt lii gt t t t i t t I I I It rt tt 'rI I i r' ) ' t t r t t t ln t t nil. o sclio (lo lno(llllil'i'l'ido trll'o ii.sistem. lg73).*u. rlr c t r r ilr L' gi.rnini.1.i . it lt t lr o lt t lt 't lit t t t ot tt t lt vt t lt li ollir r ' :' . Mi l ) . d) N uropalii opticl ?rin dioerce alt.. u'tt ttlol1irn. llt ?: t ...clro lt)(fnliorilm pe^coi mai importanli (clupi . .rlt!r Ttal'oktgiac "..o-psihice.rrtirrru'mJcranlitltii" ttrtrrr novt'it'r'l' lr) (prqrilitil). rr..alo centrftle cu rtrargili mareini difuze difuze (Duke_Elriei {Dr:ke-Etd lirrr rl.. dirbctic5.i. diabeticl (retrobulbarl.i.1ri r' t. .lH('lr. . 19?0.r' ..'1". 1{t ?d. 1961 ." .l. lu t'l-rt.. ( l( 'H sit ll I X) slill[ ( f ( i( ilr ll${i .ti ' | l .:i t t '1.rrrrl | (1{ i ors|) 1r.. ry llirrkrr. t lt t t t t lsllr t l'o: r 't llill( ir $lt t t gt t it t o. .l . 1971). (.o. Shephcril -19?6.(]i!I. .rolie oDtic{.t. optici.lr r cir . alt ul..1.. t t r ir 1. 1 '.... Duk -inilial optic5. Rple al. ( Zilnt noit r r llt l.l i i l rtr. r.. ( lblt r r vicir r $i l't ls( ir l' r t lr i N.i r'ulrb. ct r lilt l l'...r' .1.t inrlelungatd. rur. este dc obicei bilateratd... probabit pdn I ilxrvil rrntinozil...llx't' r'... tt i .1{) ?1) .l l .!. lar care BoaBo{iuii I miihiazl.ioilitogrlrii". 1i.. din deficientele tle vita.1.oli toxici.) opl. indoosabi superioare.i .ll.\hnoGscui l{rIri 11iI)rrlc l.ir.. t lr it lc r 'l.ttrri Lt git t o( lo $llf of it lliii." . :r<. I |clll ill' I t lll r . diqmetabolice pot atecta o'rsmetabolrce qi' nervii afecta qi nerwii optici (: o (lin pclagr5. Itttrl l o.iorlrle. rr| | t a'tl0SOA. sit r l.t t t ct ^lir lt t lt t it lilt it r lt 'cl'iolr sr r lr llllllr l lllr r r ( r llllt li r l ( ) iu ir r t 'ir zilr lii o t lollt pliclt lit r . ).r. pofineur'onatiil 11)61 . 1q1. rl r.utolul. In ptrion... [ .rnevlite" (neuropatii. relatatii. din beri-beri.u r:i l rr{. I l'. llr t t t r ii t t t t t t t t 'iI I r I i ' llt ( 1. S_al rl.i .1' r' ttrl .rrIilirriililr of rfr1t 11)'il-i S.L l rn {'rl (1 1) . ll\ Ilol.rrl l | r' rl i ' ri l l l i o 0 -1 ri | l trri rl rr. .' *iii. l l tl .io6 prlrunouphzitrrl).o'nt . Sclr r r f cli \ j . i t. t nult o 1xr 1' I "or liiir . inilial pentru culori.cc.i I t ivr r lt t l rl rr rr r' r rrl l c ttl t.1 s.pl i tt ii lt r it t t t t l.opa. '.i r rrrrl rl i l ti tr r ic r r r : 'llt r sr .-t. ni ni'rru"izirzt. 1r . Ctll rUli i ii Jattt'or cll'-osiovont'ru tenionattt.irtu.t. 1i.vrllrt(lN'zi' spnr ([(1. r ii l c) iHl'irrio.'. o otnritili.r.artera ofi.rrur. IIn ttrtol . .soulare. .. oarenlrare-.) gi alltr l.rruttr cu:lmbliopio soverl.u . ( ..il. r r ..' $. srttt . t t 'll s( 't ) l r i . (rB1'{r ('llro ill i.r'I). tntdt.t o. t . t *izlil.l. l. .rrricr. rrpalri palri rnili rrii.t. prin atrol jri opiilr'i..l r..t. lI) ln trlt. 1I t )i.semlnd. lr t t 'iir lr t cr lf lr ( 'r rll'l) ( ..lrrrr.i i t"1.':. i r r ull..rrr1..irlt I ) tI Ii I ri I')I rI trI r ii Sco1. rl c r| rl r. parezo $l. r lt cllol.Llh.-Fulford cirl:rlr.eseazii. 'etnrsiA. rl t" . Uieoli rii. 1 r'r':rl i z .. c l r r c . ...l rrr' ' rzrii. llt ' ( pr llit r t : t t r r t palii) ' p( f I 'it or it r i I l( ) r 'vilot ' Ior' 1i l l r Iri vol tt l IrIl . lor.r. t r : .. c:lro rctrliztltt'zi' . r 'i. ll l l . u. care pot.. t r t lxllt {'ir " llr r t i i . ..lt.. IJ.. rrrirrozrrlo lilro|Irlvinls din su-ferinlele rligestive cu fenomen€ ile malabsorbliil rrlrrrr4rr.'J9?+...rrr. 'lI ') .imii ani se relateazi. Ir llr.rlrxirro ndeseu novrite.tt cvolttlir'r. in lpecial a.ri crr .r.1.t.it 'slxNll'rttlt r plr lr ilil'li'' (r r t lt r r [ l) ' pol[ 1... \ r .lrird rrkrlil lr) .trl . t .r.' l ' rl ttl r:rgi crt: : r.' rl ttl i tl .irlr u.or eu nevrito tlltoi lt'zitttti tIottI1tIt'I tntilttu.tt. metdlk prodrtce mai ales . lI t ( nior . b) ( Wllslr 1i r lt r l'ult t : lgt t r sit t t r r r t i . nil' .rr.rrsiv lrl biirbali. destul de frecvent in evolulia diabetuh rr. 1{) li{i. 1971): r) N icol. .rrrfi Iarl.lriotofico rri.. rlcci.r. rrr. *.ne-miapernisir .'ilii l l l cl l tn l n a .rrri. rrrcclrrisnro vl.rrlrl..l. I Srrr."i Li.r.t'tulzii Itrrpttrtrizrtlri . l.)klt'r qi Scott.. ultorior gi pentm alb-negm).' .r' asem5nltoa. r t inii '..r.ia r.a6i pltr'l rr r I r'ocrrsrr l istdrernir: (catc intcr. ..r'iri rr... div€l'se strabisme qi rrrrrrrchilor' thztr pol. nevrite (nouiopatii) l.. in Bpecial rrllr:rsllrr. .ip.r l.:.l'.tii r-rrlrtrr)rli opii.euro?aliile paraneoplaaire pot implica qi neuropa.olin. o hcrrr pllrirr rlrr I)Nr'1olol)lrsijriJi o rrmaurozi:i.opfi..i'tt1a5. rli.zi'1.ul lealizcazi... 1971)-. i. lIirr (lrH.rrrL:r rl r. t t colr r 'lr '.l.

t llt r u'lit t ir c ( ilr r lt 'ost 'bi t t t 't t t t r r liagnost lr . r .l I(.mrr iau rirenirrgionmo do ncl'v opt.tiul intcrpetiuncular.municattllc ilttl.i rilrlirxr (gliotrrrclo.. Irlrrt rrrlr o lll. vtrlolii (Il.1.l .gtrttl i t. ilxtll( ll' . r lr r i.<r:lttltr rllixt{..' . sl. g) Arul'r'isme ':r.'.' rl r| | (\ l oorr. 1lt. ci tat .le se ittliltLcsc itt [r:irrttilr de ttl'tniii. .[.n' fi l \i t' I. Iln tT)|. 1lo cltirtl rrr. t.sm. tlntlo trHl..a hontonim oiJl l|tr r.kr rl rr| r r t r Lr t I t r .rtct'eic.rr(. t lt t lt i' ot t t t l t lt t r r lt ' lt 0nt lt t l' . t.'jrl. ost cocondr olnm o' slu'( x) NlI l( f ) lllllr l rr.t lt'l $t hctttirrtltt prodtlco ttlr $(ltlt..|. l r r.l i .rrt t rI rt rrrri i. sit not r icr ii ( FI illor r . lr .Elder $i Scot l. trrtr..rtttt rl liltrr'lor trrttlttllltr. t r it t t lt vlzt llll l\ lr r i lt t lt ll.tlt'i(Nl) I .ti. lr r r l vizt lt r lt r t lot t t ' it t ( l( ' l\ r l) llll ( ! lI ' l) r ( xx'$( 'h l l ..i cit cva caznlj. t!)(i2 I Wilsotr li lr'rJ(x)ll(!l r'il.ui cr' ) rIr rt:rl trt' i u clir nililii t l .liza.oll. f ) Ant vlisr nt l llt r ilt t clt i t r it lt t lit lt ' it t trrrr. 1.lici'i(l:rt tittit' sittt.onrc(lntTaLhernia'n. r lt r r t ( r 't ..rr.t. t j. .{i"'.r' .u :rrtoliosclerotice. ttt rot' irslorrt'o it'li1litn.' '|li . dc ancvlisr ll 'll l\ r lt r t 'r lr : r zr lr r r r tt tt't .rtiir.Ii ol l l tt(r l r. lt llil' lt t t t t r t t 'ilo t lt lt '1 (!illl l{! | . 0l t' toi noa.i l | (i i ttl .l) r r t nt t lllr r r t 'i.l Fasciculd(' rol! :: nlzfllt Dl'rl(n. salcolm e r nct ast at ict ' li. lt 'ir t r lt . Lrr)rl l t(!.l tl nrttl l ' l o i ttl i rti ol l t' t. lr ' r I r .t \.:1.'t rorr.'. i llll) ttt. Irxra.Ht t llt t liot t t (rl v(' l l l .. 11)it 'r ulor i supr '2r solir r '(olt t.i irl(fto. l.ttstt.l i trl o tl o tl t. t t r lr lt t t r t r i <llt it llr t t oi l rI| l l | | [[1i (!(t.l ti i i anl uhLi olf act i\ '.criollttr I lt) l)r'gottt'tlr . vu.1.i lllllr{ rlo I ) ttl<c'lt]ltkrt r. k) At 'r tht t oir lilr . ir t " 1( ': r ljzir I I( rI I I i II I I ()I )N l .ttlocttl tlo i I Icrtl (x)lllnll l l. cor doam e i c) Tu I O I 'i pt ost r llt lr ' ( lllll.r' brobuitr ticoirlat. cltitstntri.cl ' It'rt'lizlrtzi St'letrrzrt trrrrlliplii. tlrtrttr rrlr t irr.ltt'ii it tltitrilttt vittt.r'u jroi'ltcrfcri u. Jr r l( 'ulr t t x r.ttr.lt. ol i 1rr l xrl uI o ccipit al. t C5. 1xr zona postolitl:rrii il chiasrnci olllitrt'.ttl tti tsttitraunr alicc) . t 1'j's ( r lr r r l ir r r .l'siozitro..tr) 'l'ttrtrrttl . r llr r l r lc lt t t t t ot i lt i.me. i l c c ir iasm ci.tu..l rrtrr (tttotti rgi oame par asclf t le.{i Scotir.i ) i J-i ru rol ata. t ) lf : r lr esr r l f n. tl.' r' rrri rrl i ri . fiiii. rr) lri t vrilelii r-rpio-c hia'smatir:r' I .rL rirt rre.tlrtttl rrrr(i rrl ). r ) r l lt lr t i l ll'l{r t Ii pl | r.t ut t r or i [ i abcos. de.rr i ltiritirinopsii bit'cmpnralc pl1n lcziul)c t..rr.s). r rrr f{r'ryiitr <ri't. rcspti ci i v l l i tuzalt i.). l rntrrtl i opi tl cunoi do..opsi. :nazale sau nazofaringi{'tttr ct: ittvllllttr' rr l . .i('(" (1ill'o il[(('l'(rrr7 lrlrr'('l(' llttzlr'lt\ (caro so i nct'uciryoazir...ptrxl rrr:rri i ri {.r|.' hcmi i) Anevrisrnui anopsio tl rrl rzl zrr rttttri ri o llit er npor all. l trl xrt' t.rri*.rr ' (ru ' Irrrr| ' rr rrl rr osrrLui rfonoi d ( ost eoam e. b) t sagi l .trlrtiiuiirnoame qi nl1e trLmori nlo ventriouluhli lrl ilcilt'ir' ltitlrrr . .l rl i c:' i .ttt unl'rdl hrttttirttto. v vizu cir r t p . lrrtrxxi (orllitale.clM P VTZUAL '' :' :!-4. t lr r r t 1e cclt . p) 1lI t t t t t ot ik pt ir r t it ivc r t l'' t lr i: '. ott ctttnplitnlr t eit t rI t i It r't . ol c lr lt t t lt li it 'r t t t llt l I. clrcinoarntl mel :r. . lIziIr(. 1r. ganglioneulorrrntlti)J r) '-llrrrn.'i olllitxr (gliaa. {( x'ri( n{ ( olr t 'plr t cocicr '. lln . ' it r i[ ir t l r lr .xiahrtlttt'ttrtirtt | | l .. r i.1 r'Irrrrritttrri rle arlcr':i corel)rrIli'1.bot : zky.to n0 i. Il nnian opsiiLe hetaro'nimeb'item'poru. ttlcrtoca'lcinoame.l dt tl t r lixr t r l 'i1lii.l l u. I 12 I \3 1 cAt ontcE njj*iHiili ll l.r.. pr . opl. r . Ittl ' ii ti .i c | l i . lozitrnikr rno(liiilo l1r rrivtrlul chitsrnt'i opl.l. lll] r '! 'li! lll0l( r l r.l i zl rLi1xr r.si 'I t t io I r t t it l a. rr) r'rir irl(. 1{) 71) .r l. r' tIul :l l r: i t' 1) l l ttri ngi l .)(r 1'(\vollll'ot lxrrl' ' :1..rl r" rrl )oti [l o. xr I izr r r i r. . a. ilttttttirtittri ltolrlt'i. f it r i! . '.' rIrr. a.. l l l ?:. ) \ si chist lll i : t lc t r t t 't t it t . .r' l r' r' :i .sl.rocoso f i) r I [ [ r t t 'r 'iir .rrtrrl rrtor.i'i. 1x11. . si llr r 11.ice.. 'r . t ili.l o tl tr ttttol * .1 rl rr. Duk.':1 lt.l l i rollr r i't r 'i t t t : t i ( .rr.1i:tstnrr.tir.xrrillo. r'ickti.r.rir iiirloliol prirl sp. .:'. DIin sclelozti oblit.lt 'itp.ii riurrrr iltctr{ it . .ei in special oytlice.[.I| | | | ol . 0hi rr st t llt olt .i(!' oll ittt'tttllt$lt' tLltitlx ri ). t nm oli alc gllglionulr r i lt li ( lr t sir lr .''mliii. l l rr. l.cllv.t' " t t t tnit r gr t I r 'ir r r p vizt t t r l) .nt lt i r t t t lllt ' r r r i it sit t t t r lt icr '.)t . lt t r r r . r . it r lt t t $( 'r ll) l: r lt r r ) l) l.. l rt.trl 1.. . i tr o116 sht neci) sar e ir r vcst igr lii l. 1lo ltlt'tttlr' l .k. t i h ipr t f iz'r lt r '1 .' l rl ri (1( Lr' r' ou d. tr)ro{luc tillitlc rltlilllr ll(rltliil'Itol)$i(r lrilcrtr'.1o?r.itttli.nrftttl rrl t..r'ttt' |ll'rr t tlvtrllllr0t'ptrttl.rr. zoi i ci p am solar e) . 1 ( x'it ( llr ( ^llilr . | l ror)i i l gi oamc S up r asellr '1. . lia.(}71...i!.r.11111111111 rrr. 1xrsloliorttil.cm.i. .rrzr ti.l .ult.i rr."alizttte l i r' { i rrtri if um oi'i schr e {in( lt r ) s( {ii hilr r r li. i off .'liitsrnalice (poitmelingitice virotico' bactcl'ierrc. .

'.*..i.:i "l.iiii.i.i.llili :l."...i1 t...* j.".:.i. iri. T.:l..i}"*1i"if'&.' *ri.i: .'i."''t: r. ]liii..iiitj"im..#|"1j:#....*_i'.*..'.r*'l*l''$l"}..i1""tqfif. ii#:f:::#fr.. llll..*ffi #"3..:fn.ff i .'.i:*8....'..:H#i.#.-..r.''E :74 .i.u'r I.*:mil i" n iJ .l.oxt olit .il *fr -""'mrmx*tffi'"'li+aiW (6 .".jl-. .ipsilaierai ld?l'.iJf#::i.i "nL"u'"ii.|| l..l.' i. ..l."# M.i' .iii1.tll.!ii}|. It:r.:ir .|i'iooI:-o.... I ii Tfi...j. {r#{ .t':#fi:.i"T.-.[t#.:i.|.i".nr ..'rr'Iiirrr..*l'*l*l*'t.r1 j nan1ata ochirit {l(.##J"#i.:S:"#."..fnf**"1 "' riiilil..f f 'J"Tu*ifi..'*.:i..ffi..li ftfi lfli:ili..I.l'it_?1.iin...ii*ir':'.lii.'gl"li: "u.l.1Il.gilI'.[iJf'f*.ilo llr(xluc{t rtn riottt..i.."*.J..il i rlr...*.1[.1.:ill. .2?o i*l:lrii.'i"i_Tj#J.lr.k3}'t'.1 jtt lt: .l.9.li irl*..i#i..i...'....illttil**lr*:tlr""::lll.: ru*l:.It:.$..n?..1.'i'Ji I.. ...:i.l?"o3't'* " "* :".dzm.t::-... lI. i:liK.rjriliir t.:.rr...iii.*ril...m.':'l++'n+$ti#m:.i"ri-..T'u.T ::i.lii.:#...'i.'.#'"..ir..ll..ii:i'[j:l': r'..1 '..'"i....i|.tr *:i"{:i}:+ir#ft ji illili'ii:*i.i .-.u*$fl*ff$#***ffi r1*-*ffiilfi*."'i'f"*i::i' ...i.*'*t.'.

| | r ''r .:.ll.i. . ( \\'r r u i tr g i o tt.rz. ..'. I r t c I i t I i r t t I t t r 'r 'l l i r ':tl r .i:'r:#c :lt l . ..r i t ent p nTu Ir.. 1 l Xi ) J) . . .4...l l f.lriril.. l r .. i 'r l r r .1..!. r r I r . l i t t t l r '.. r ..g l r l l r r l . \\/r r l sl r 1 i l l o l l .tr. snrc ... i tr t'o ttl ta sl t'tt cti zt'|r ^ r i zttl tl t'tr o l tl l r l l r r ' ( 1 \l {l l l l l l I sl l l l . r '. I r r .?:iliillf. l r . I oI o. l l l ( .rli l l Xi l l ) . l ' I 'u h ( 'l u l r l r .i..r rrrlitr. 11. .1.tr ttl l t . r. b) Ieziuni ealcai. .te (de.tl t|r ' l tl I n |i zttti i t'l tl tr l t.'i. i r .i l .strt:area.. . t. il:?'#JJfJi..Ir 'Io l i Ir 1 ( 'r l r r l ) \'i zl l :r l .i. t.1a.' ..!turin.r r i .lt.i"i. . l1 r l t . rl ) ..ialii de seOiitesil realizath pr. .-i..ti':iii:Xll.t. i l s( ) l l i l l ( 'l l l l r \r r r r r r l r l r r t r r ..s..i..l l i l r '. r i lr.'.i.trlr 'tiuqn')ett' 1i d..... . l l l l {) .'r.j ttttti l l tl t'r t' t r tI ti I I rI I I ( r' t I t I i i Il r {r 'i r l c lr rrr. r l lo 1 1 .. r 'n l t lr r sl tttl r .. u r 1 / . t ... l r ) l ) r 'l i 't'l cL ' tl l .l t'l i s1 i ( ' l ) ( 'l l l l l l l czi tttl i L ' r 'r r tl i r r :tL ' o i 'l 't \ t llr t r lrr I r I r :.. t l r .rl'. .. '.ll'1.:. l l .:.1 ..ile ... r . ." si tttl t0 ttt ( l i 'l sl ttti tl ttt. .1'jlj11"i'j:. il. 't '.li]. .ontan. '.I. t'l r r r r r . t':ttc ttttt'o ti tttt sl r tt'zttl ttl 'i tl l l l l l :l t l i l ti 'r l j l 'i tr .r r i i r r l tl r ' . l l t .r st'ti r .iii. r r r r r . il) .ti cl l tl to r tl i zr r a zi i tl t'l i 'r 'l c tl r r |i tttI . st' I|l tl i z|l tzl i .::'.i.r. l i ttl ttl :ti l l l t's i tt r r t'l tr l l l tttl l l r r r 1 l . r 'i l r { r l r ' \\'r r l sl r i i l l r ) ) 1 .. t'tl l tl l t't l t tt'l t ci tl t. l 1 ) {. .r' I t ' I r' I rr l l ci l l i {i i ... ( \ : r 'i l : t l r l t ]\l ) t. l l r r r r o t ri l tr 'i ttco ttu ttl . . 1 .tccl xr i tt .. r ..u. l r n r l r r (irt L ' zrrrrrrlc lcrrrlro r':rlr..:lll:l:lilp::.rr l l z i r r r r i l l o l ci l r i i l tk. ( 'i l !r l .. r l i t r l r . l r si l to l l . I .i|!.?:li. t .'. \ r 'r '1 r l r i r r p i o ttt r . r .. 1 r .l::::.rt.)"):.1iihoplice. r r r r l r r r l r i i p r r tr <'l r 'l c r l r .) ( f ig.l r .. lu. r r r r l r r r t r l o t v i z r t i r l r ' l xl tl t' si i tttt r r vi tl t'l r {i t'ztr Ittr ttti l tttr tl tsi l t. tl t.lirijlnlliti..ir.::y. '1 r l . L r l tttl tti l r t..:*:|l.li ... .:lllii..i ttr p vi ztr r l tl r r ci tc ( ' I ' r'I t r . 1 1 .. r 'z r t t t r i l r . tr..::.inc) lrr '. r .rr(.11!unn" '. r r r1 r o t'ItIr r t( ..:'.!) .ni ter..rtrr. u n ro ri(t o (. r l l r q i 0 r l r . iit. .1. tt 1 r r t ! r | i .ilffiilft..l.. ttl r l r r r l tl ( 'l . r '.l"flT...ljltiixr?. .s1 c cl tu r r .7'il.. tr.i l l o r I l r " l l . : r r sl I 'o q r r o zi r .i. r r r . l tt tl i sl i r ttl l i r .i. r | | | | i r \ ..noyts.. r 'z r t r t r i l r .t . ( '| 't r r r 1 t t :r i t. l tsr tt'i l t1 t' fi tr tt l tl l t' r l j r r r l r l . l r r r r ( r c l r z t r r l i i i tt tr i tttItttti Io I t t t t t tt t t t i I t tt ' ' ' ( l 'l l 'tr r l l t .... r l . ttotLd pusibititd'li rezkt .ia.cke-(vczr antenor)...:.irt. l t|l i l l ) ."i.. rr rLr.*ii"'i. r .-"::. \Vl r l i r l r . l tt sttl ti tttl r ..z.1 ) ) I <') ( 'i tr tl l l zi tttti l .1:1... t l . I | | | | r . ? i t l ..i..". r " r r 'r l ) i r r l r o r r r o r r i l n r .. *i'""it1tit.. r r r r t rr r I t l r r r I r ' I rr i l tl i 'ti tti r ttr co r r IIItIi Ii t'tItIt'. ) ( 'r 't t ( r t r \ : l tr Itr 'ttl t'i t'r l tr 0 i ttr l i tr i t{i tr tl tr o l l sl tttt'ti r r v:tst ttl l tl i i . :. ( i l l l ( i l l f i l l i l tl r 'l ttl l l l i ttr tl l i tl t\ r '$ l ( ! l l l l r : l l r r l c z i r r r r i l l l ttl r l r r g l tti l ttl l tl r '. IIIr t r r I r .o " .. | ': r . t .o t l i t'r tl i i t'ttl t' r r 'l ti vl tl t'tl l l 'i t'tt l tt'ttti l ttttt|si l t l to tttr ttti l tt l .li[:r"i:?:lri':. l '.zirrrri'. i.1. t o r ' :rlr' ' ' ).. n t t |l rlr.t. r 'r .: . r .r. Ii r l r ( i r r i tt i ttttl l t'l t' .. .i. .'ilrr.. r .'.i o sl r 't'i r r r ttt' l r l l .ll. 'I'r':rrrrrrrr. l 1 l '1 ( 1 .. l 1l . r 'l l r r r r r l l r r r r ( l l i i l l . r r l r r r r i z r r r r l 1 i r r r r I yi r Jx. \ r l o .rpir. r z o r r f r l c ( . r . l l ) ( i l l ) r .'.1J:.t':ll ('gr. t t l . .r 'l cti sl i |i i l t'zi ttl r i l o t l r i l Il r . r l r i r t l r .1."'!:i:i").:iii).. 'r 't r i . ' '. r r r l r r 'r'i o i tr t.tt'ti r tl tl t' l r l t' tr u l i r t{i i l o t o l r l i r 'r .i tttp vi zu l tl t'r i ttg l ttt'ttl t'. . l.iei''d_fiU.ti l tttr . ..ttr t'i l ttt' t i zt tl t I Iti l i tIt't.1. | " . .*. z r r r l r r J ro l tl r vttl tti si ttttti i l ttt r l o ttti o l ti l i 'l r '. 'r l L r ( ' I ' r ....tr l o sl ttt i ttttr tl ti i tt scci r r tttr '.ttl l ttt') .':'ll. rt .. o a rl ..( 'l i l l o l tl ( '.i!'.'.1 t ii 1.t.i.i. / ii | |o ( .zi r r tr i L 'l o l tttl tti l l tttl xr t'l tl .". J t .::i::.i reac{.11:'^..l.. I rI t I i | | t ....ItIr ttr r l l t IttIttttr r ti t1 .{i-iiffiir[i1]fiJJii.'. riifelr:ir1. 11.i l l l l 1 ( 'l l ti c r i zttl l l l j ttl ti l l tl cl l tIi i "' l l ) l j '.r'.i t t t t tl 't 1i t I t II t ttr r tttt:tl . .. I I cm jr | o p sie h o m o o illr i ]a tcr a li i l congruentd. plir lczii. r : r I o I r r 1 1 i l l l i ztr tl l 'o .. t..'. I t r l l r r l l o \ '1 . ..t (' I I l I (' Ito tt to It i tr tr 1 1 ..tc i ttl tr .r r r : r r .i l l ttl kr u .. . r i .j. l r r ttti tti l . !t . 'l ( l .1 rl' l.ti l r tl i ( l k'r r r l r r r ' q i l "tl l l {r \Y. t\\rrlrlr tl t'ttttttttl I r l 'r ' z r 'r 1 r I {' Ir ( |ItI|I) tIIIIi ( l r ' .:!:.'.'l .ttl tti vi zr t:r '1 .j r l r r r i l i ( i l tl t' t'i Itt1 ttt|i Io | t i zttr tl t' r tL ' t .: r r r o l c i l r i l o ltr r l i l l ... : r tIr r . l i i r ( ( r r l t t t . l i r r r ( i t'. ffi.: r .iii. l r l r . r .. si ttl Ir t'tr tl ttl c .ety. 'l i .". nt ..ti t ( l l ttt tr t'ttr l tr ttl t' t'o l i i l r t[' r \ \ 'r l r l r r i l l " \ '1 ..tL ' I't'ttl t:tl t r r l . o.l tL '. l l l ( i !) ) .hiasnatic . r lir .. r l . . t r r r ' : r l r ' p o l i l r r r r tcci ..lrr llllcrrl lolontotor hcmiiuopsic al ful Wim.iii: ..'i. r r r r . "'.\'Jil nt" s"irriii'cat'c*a.i tl tttl 1 Ittttr 'Ir '|o I tIr 'l i r l l l i .. 1 l ) ). 1 .xil(11 i.#f..1'. r Ir 'l l r .X"T"J.r r . r l ) i {'o l o r ttttl l t' i tr r l i sl tttr .. i r r u p r i z rl r l f. ( ' rt I rt. i l tt ci tl tl p ttr t't'st'l tr l l i l l o l o g i r ' (rzrr lrrtltrtrl irt.rlrlr r r l t r r li e i o . r r r r r r l r lr. r i r I | { )| | rr | | r i I I t ' : r 'tt tl l i i 'r '1 r ' st'r r l r l t i l tL ' (' (}I I t I i | |i I. .". tl t stl l i 'r 'i tt( l 'i t'r 'r 'r 'IIl ItIl i " t'tl tl 'l tl t' i r r r l i t:l r ( i i r l l l r ' l o 1 x r l q l r r l i r . tl r ' l ttttti :tl ttr ttt:t l l | | I | | | r rj r l I r | )| i i I r t'sl r ' l ttt't'r 'r l l tl i i i tt ttttttl l ttttsl l tttl ' l .?.{i i l c l r 'l c tr r r . l r l a z r r r r r i l r ' lo l r ttl u i l l tttl to l r l tl l tl i zcr tzi i t'l 'l t' Ittl ti r l tti l tl r ' l i l tttti r l r ( r . r l i \ r .'13f. t ..lili*?"li.1::i rri r cl r. . r . r . ! l r ..?. r l r r Wl l sl t fi I l o Yl .1zi l. .l tr tr . .rlinasiv.dultle.i. | | t i ( .. rtt kr l tttl r t<'ci l ti l l tl si i tt tr o tl t:r tl l \ i ztl tl l ( 'o l l l i 'l ':'i l l l tl l l i l r ') l trll.!t !1. ] r z l r l r r r r ( i r rtr i k.irp'rale. .:..tt) . ..o tr si i r i tt tr Ittti i Io ItII 1 i 'tttttttctt: l 'l r l ttttt'tl ttl r l l l tsi l 1 l .( 'r l i l ttr i l ( ' l tt.1 r 'sl i tl .r t.':/ ttt. 1 t l ( .. i ii r 'r tti tt'l cti l l i r '.!.r 'r r ttr yl i cr r l i zr i ti i " r l r 'l i 'r 'l . tl 0 l i 't'l c r l r ' t'i r ttp r i zr ti tl I t ( I | | t ( )I I i I I t (' 1 l l I1 \':ItII:ItII 1 . r l t l r r l t z r r l t t l l st'r t tl r 'l i 't l t' : t I I i I t t t I i I t It It ' . . r r l | r .ttnninte .y1t.'.'/.1t. r r r .:!:l ll) (!rcdt antanopsiile h. .'.r.|..r.1'ii:f i-..'.:. t r l r l r r I r r r l r r l ( ..l:. . tle cimp r)izual in am ttttrttt ) t:irt t)r'o(luso dc lezi. r r r r l r . l | '.1..:'. |r .:l:. ...t.rii?#?il i. i r u ci ttr l r tl l r t'. tItr |i It{i i Ir I o l tl i t't'."'!1.i:"'t:i.e .s^".ii. prirr ..l t'sl l .:. ( t'tr sr ttt Ii ti ' t't'tt( i tr t'l t zttl tt'i tttl tr .:r '.l. l l l( . r .ot. ' ti zr tr r l r l r l r t l . r r 'i r r r ' ( \ \ ': r l r .co l l g l l r ( 'l l 1 r .:. care in1{.tr tir ll.:.J.Jet:te .ir rI irrsnostir:ii. l i 'r 'l r . t'ttl l tt'1 r 't i sl i t'i : r t) Il r l ' n i :tI'r r r .r 'r r l vl r l x'r ( '( 'l ) ( 'tl tl tt o l l i t'r r l ttl .:1.t.!...| trlr.11 . rI r l r r I r r I i I i i ( i Ir . lualr . "1.' u .. l r r r l t r r."j .i'11.d.rri].:j.fl. ltt . ne orienteazi. '..l. l r r i l l r i l .'i. Disiyn ii ..::ij.!) l) r nlr I t t t 1111111 I L.nic."i.. .l'...'i"v'Ji. I r .t..Ir|i||.tnp t t .. l l tto zr tg tl ttz i l t r l t'l i 't I '1 .i.l:i:liifir'll:11'. t rI ri t .r l ti zr .r.'i.r. | ) | r I r | | | | | i I r'r.i ztr tl . . . r l '.

dal r-uatter:rea ma.. lt 1x'tioirrl:i 11r .. r 'it silt t t llt t al( " ( ll) ill' ( ll .iil.. t t r : r sivilr r lr .l:h:ffln.l.pldd. ao i"toiiiuiii .nrai A .lilllflllil"o.'l. lt ir ) gi1t .r . r' r. r .. ' 1r ': r t r t t r lt 1ir u'.ltj.e unis..i ot r alsr . r r r. ttt.) l r . .l.lf:l'll. i l l l l l ( ) l i tl l ( 'l i l sl i l l l ( 't\.l r(.l eS al e:1f..." '..u..t:' . r 'i to I i r r r '. ) . t t .tnotot'it (papilitil).. l.r' i r.! Slirzir prrpilalit (rrdtrrrttl tteinfllmrttor al trtrvrrlrri oplit') ltlc o'"cipilnlo s :r m dr.t( 'sttl n tctti ttl j tr t':ts|ttl :tt si {l l l r l .iilrl:"Jll"ri. lt) l."*x{it*i: lllll...i.j.r.lljijlii.1'. Nlr r zir1xr t 'lt it t st t t i' sr I | | | | || | .. i : r kr l 0 l r ttl tti l r o tr i r r l ( o r t Ir 'l tr .rtt iiili : r lt ..r r r li s1: r zo llallilt I e I lor it l'.| | Il t l rr o rl l rzr' i. l {1511).lii. r tu l l 'r tl l tti . i. Iipsd. Ir. tin special ' .:].. r lr t r ' ._ i O a re.1:ji. tr l r . : r zrp: ( lt t r nolli ir t spr t illl.rrr.r. rIrIl | | .rr. . ri t I i I rt I r' :t I t t t t I t I iI t ..:rli. itt tlttt^ r'tlltt't'rt ltl'ittlt(ttn l rrllnrul d. f t r lu: L f ilir it lli.:i.lill lt:..i o-"!rtu . I l r Ii i .lruntd".t. r(.i'.c{.'. lr ir ._t"f.tlir.*.l l r' l r r:r' r' r' I rt l r It ' . !r' rN r(\l o l tti rt' t. ur li.rtu.1.il:ii. tl r i r i ctr r i r i ..r.rrrii " se'nzoriai. f.spectadu pastmrea. clt isl .. S) lll o rlcrrscbitii valoarc locrl. ecra"m. ror...l.iti (. got r r r i silililit 'li.'il:lt lll.. l r o r r l r r l r r i S <.::lj'. lllr r r it t zr ilir i .l.il. l r ) | .l ( ir r lor iir .Y.r t'.. . rl l rl r. sr'r'rrri. .i I . r 't lct r t r ' plit t lllt r t 'r 'sr t r le plr ylilt nr r r vr ilit ).t..j{:1. pilr t t rnr r : cat t ict . qiikl1i t at t t olir rrr. r t t t t t ilit t r t t : i r r r .?i.i rIt..lrlc oct. .. .1r r{rl ' r.K?l.iil. ane.llli:t1l'ilit.t.:.rit..tri itti | .pl i rrl rr r ii) ( r lo1i ir r llcslr r t r ll ir lr r r af t r '( it t lt i so a..l ri r rri ri (l l gIl! l) ii r lr . I i r.t.1 'trirl) irrI..i. . . .lil. r*q. ilt t lt 'ost 'lt t rr r rLl r(( rr.ll :l: ri.do .:..*_HJl ' :' .l i i l t un't 'u1.. Aouilirtelt rizua.rLrr."" l') lrr lr.url l l sr' (i rrrl rr r sclli lt lo sit r ust t t il0r lr r .rr..a l.:1. 111'1'11 lu...l.r..i.scrisun defoci rle cimp vizual in ' :.remporo-slalialL .iei cimpiuif6r liraumatiee...zirrrrih.:.ir': de cnr. r lr loj s1. detrmori. r t l 'r t u r ': : r ' i t t .ii"i.lii.rl ' .lJ.r rrrrci l ('t t i1r 'i.l.r '. 1.r.r.... i. . 'i." ' t. lrsct lt ilx'lllt r sit lr rrr. t le llt it t t r t '1lt t t .. sc I t r |r t {it t c t t r lt r t t I t I t i.r rr rl ci i l rl o Iot t r pkr lr i.ii:.lli..r.111.".i. il.. . vcrnarcfi ri. por r lc cot r sllt ilt .. l i rrgi i . ir t salt t l ( it t r lr t r sclli o.t lo I t I t t t t t t it .. r ) .i|||r(.f:iflTr'. iS6-9).t.r'r'r r"tt'i'rt. ltttpilutti.... i olt vt 't t t os) ..f/rr..l .i"-iiiare. ili.iL:i.ili.i.l::::y:l..i.tli'..i3t'nif i.ri1ui. gI 'ill'i.....l. r' r... r r l o l r t rr r .. .11. pl'ol) li( f I i lr t r '1r ' Irr"rr.| .subdural''.|| . t r ( .i l l l rir r r xur r .lllr lr illr r ii llot it lii.1'lt.1 ll.rr. I' i \ r l r. t ..1..ili:^.u!'ic urucl. olien ti l iri ii.1'.. ( lit t r. rour... ...l 'r.r irt'l':rtirr'tttr'tr ' iii'llll.*ll..: rr)1ri.lira. r r. t t l 1t r t lt t nt lt r t 'sit t t t l r l it t t .. . strizulii calcarinr.. I ui l?ick..l.fi:illt . | | l t ttt.?i"r..if.1.lil. \ 'l 'u t t t ) t i l t t r t l t t rtl r ' r yr l r l l r ' Itr r r l st i ttl r xr tti l r l ttt r l l sp tt( i tt . r lc lr lct r r ck'r ..i. 1is 1' . isvi"""'i.!. ht ct i. t'n ttlol..l l i r ..iil'll'lii1.l r .'illl.ilJi"rr'r'iii.| | | Ir| (I| . r ... ?) r lnit ) inlr ao'ot i( t .l..?ii.JH. sul r r r {r r ir r g0t 'ir sot t llu. rrrvr 3l . '.i'.ipital. incimpul supbrior orept :l:.. ir.t.i t..'. . zr r nt l."i. ) r r r rl l :r Ii Il t.ii (l(' i. r ilr r r iif lolir lii t lr ..r.lli.:. lcr it lt . I t r lr t |z.e cauzd in.tizt r 1ii.---'r Nlljurfl. i i 1| 111. di U .:ii.trtl l t..i. l l r r ntl o r i i . i go t 0s. llilazit lr t . 1 .l'lJ.]... r r . .i1.jiT#ffi#. r l ) l .uffoovicia r. r:rrri o rt.rt... bita- .zorit. 101r vizt ...: . .1 ) i i l $ l tr o zi l f. I}Ji1 u.. t t {r t . r r l r r r i o | r 'i l r i l l r L . ".l ' l r cu I. | | r r r r r .r.lllil.i.n.i:."l.tti ttg i o r ttttr '. |] I nilr ii.rji. r r {iir 'ulr r or r 0xir lt l0r 'it t lr o: r t .1""ili.*'ri""'rii""l]*..x i i r. boallr lt t i Alzhoir not ) ' ' . t t lr '( lt t jcolii..i liiih" :11*lil"i*.i'"nr"n$..l"iloi.. rl . rl ...i'.:. .i r(r. rrrrl l i rrrrrrrl i i l r.i.fl31-ii. t)t l )l t' I r' r' rrl uu lc.ilt'i. . l r r l r r .11' .rr. tl s.cl rr .i'fil13i33#ij.i.r1. (flilil!tl .}'i]ilJl"tlg:.:':ti. . Sil... i trl x' t cnkr nt .. . r r.. ) .. o c r r r l .i. ttt( . r lilir s r | || | | | r.rl('trsittrrii in1'Iltcratticrr'.( .ti l o. t i t t ' i r ' | 'I t I r' .:.3:".rLr.1. ( r ar r r t lli) .r .^ i. Tttt<'tu'r.. r.i i j i i n (l i vel so Ir ' . <r r nst ilt t io t i|'t il{11r r.z ... de agnozii .i r. l:ii.rir.ozri ...'J. r t it t llt ot lit r t lr l lt t t t lr lit llt io r r ot r . ( r s...f i:n.si i ttttttt.l.ilt sl ltzlt.i. r lr i.1.ltli. .1. l 't t x t : \ r l t u n r ti . l rr l i rrrrrrl ri rrrl l l r. f ivizlr ir l( ' l( lt llli[ l( ' slur r .i1.l1i3i"l"rbutii'ri n..rr ::r :iiffi:tifi:i. ' r.1)t. | rl rtr i tri ox i ra. l r l r . pntologia cdilor aptice intraw..:. r r .:. c) l tr r l i L r tl cttti r 'l i l ti zr r l tl r r : St:l t'tr r zr r }l r r r l t r l . 1xr.r. r ot t r t r t t t ilr . 11'llr t ilr ' l rrrrl ' rr rl r' l rrrrp rrrrri l it .r':rl rI.. it oI ir '..'.I rIi | | i | . I t ct t t lt 1ot t tr lt '. .-sau ilvets.hls1.i'iIrrI'r. k' sit tt t " r!rrl .*..)t rrrr ' I rt I i I r' I r' .7 l rl rrrl rrrl i i.iil. l .izalorie pentru ieziunile codexului ir oontcsrrrI '::. l t rtal i : l n i i i {lc l|r ( . ozii. i rrl .l.. crr l rrr.l r i sl r r Ii D r u r r zi l r u r '.l rJi rurrxlisme..i c (n f)i d i C n cl l n i o r..) :\rr. p l tl i l I t 'l 'r r r u t t t r r l i s 't t t r '/co cci l r i l i tl c.rr'(..:r pul Irrr.3zosrozra . l '.l ' | ..'il. rr:rcutlrc.1:'| ctinir.ffi. r .pi0l.fii:tf.llitlrilnlli.trrrlyri ttt.. I t r lt licI ) t ct t t lrr' 'lt zt t li.rlin_ ambii poli occipitaii pot fi intil.#lu. :u r r. r .].l -p"ti"re' si r.r'm'ic r"tirei uil i.11.l.:ll.iri t pe.p{ .i1::l:' sicimpur rdcons.iit ttlii?. r r lr . .X..1i'iEilld'1""..rl rrl l . r:illr!i rlc Walsh q-inoyt.lnonoxirl (boata rui schilder. {.. Lr' r(ri rl r. I I I | |..lii.. rr.r..ii. tl t l l r. t lc lt ilx'r lt 't t nit t lt er r l ti rrl rur (' i I. ti t'l i cl 1.{ t r .:l.3"".: 1lJ r .. tu r l) r r l( r ^s .iii.tr.enie i. c( iolsc lr r .r rI t | | l I I Iii . irxttrlrtr sri tlirrtr rrr..l #.I)I:II(.r .. i r'. t lc 1't t ttttlx t zt .'.rr. r r r ) it 'lt ! . rrlrrlurle bilatclelc.r' (."*t. I .l:'Ji:ii.li"l.:""$tl':'" 'corab. j:illl..ll'l.1. r 'r t r illt li..''.T?il*jlllfiT"Tll?. r [ iso ( lt t r tI tt t UiI I ii'r r ) .i. lr .ilLdl"' . s( 'ajllllg( 'r {'llr l ir ' r pilar r r t t t r gilt r lilr r r..l .t..rrr rl rr rrrrr' l rr l rol i ir r li. Ilr L|zrrrrrr lrijrrtr. |.:.i.ri N l i ' r.li.l l tr ) l a ' r.' . allt"ter(a.tTtnlu4ttt.l..i o tr sc ( Itl tcl l 't i l tItr .lJil. :rpul si alte simptome psit ic" .1l. rrlrri so itnlrulro ltt tt.'.rfecliuni "r.. dr r it t l'r t x rrl rr. i tr l i . I t t t ilt llt r t aiot ii..1. ie l1ii". hemaloam^e. o l r i .nrrl i l ri .:. 0) ( ' lxr al: r .:l:. $""J$llrli i:. t lit t ct t cr 'llt Jr t lr lr t ilt rl o lt t r .ll:l..tr .. 1.i i (r't'rix.rl l rl rl ...ttttsi tl tti ]l o xl t'ti ttl tt'o r l tti tl r ..'t".. il l' r. r.r|||I l|| || I i Ir I r I I : . t r l r r .1r.t.:""1".:i:: . i rl rr xl uz r : i lr ir . i#l.i rI r.'.ll.lor nr r lr il' r lr . rl ..:h"Hit vizuarrr li.'ur. tl r lt ur t t olt giihr st t biLt llt t t t t it lict t t '.rl orr' l rr i rcol rtr it r l pr r lir r t lr 'i r 1r ': r .ilil:llil':1"'. ttldti.l. rrefectc'ae cimp-. g t]l l r ( e r l l l l i i ' r '. r tl r ccsr ..i:'ii-:. ..?. sie"i-A" l.*lxmn ..r'or'i . 1r t 'lt t t it 'st l t t r ' ..l r i ) r l l 'r '. . lt lr ' colt ll) llt lr .l a ttt : 1 ( ) \{. r r r r l r r r r r I ..i r. t lt : lt t 't t lt t ta..il:':'ii'i:ll.1*...rt:r.)"t"..t rt t t 1t t t t l t I I ' . r . i \l r' rl ol (.r1 .1.. ricr r f a lir r .i .11. tl ..ri L)i Is< . r"l.r"1"r ror-. r i zl tl tl .i.t r l r ttl i l r : l t) | . r cllr ': t L. l l\ Jr r '.:i. .trr:r cii..r vr..patie..iiii'i'ii '.r l l l . .. t it t ..::::". i]. trlr\ rr ri|oI(. vascula i...1.il*l.l rl rl .tr i ttg r l.p at'd .i Irr trrrxl crr. l rr. ol rti r.iide embolii gazoase' :ii:f : : Iiril.') . .r stl t' r r .i i tl rr ollnr r bjliili slt t t t ( lipst r vizr t t ilt r t lt l cit t r vlr slr t lt r t t r ll' | | rr!rrrl r' .:. I .'. r'r. t lit r enO clalr t plt f iirhipxl{'llsivll. l '. iirsl[ . j l:).. pt lt lt r t it .".**l.ruroscopir.O.-i.rr.l r ttl r '..1.r"ffi"uT. t lo r r I t t r |I it I iI r '.rebraLe.i 1l.prl rl i ' .... ot t or i{lnilI osr j.hrllil"l?1i: l.l | .

. ."l. l t t r l l t r n r r r l r t t . i j r . . . . 'r .'. .. . . . 'i.rrrrur .r.. l tlllr l. I t I t..1 .i r' :rl .tl i r l r i l tl tr tl i l t r r r tt l ' ( si l ttl t{i i i tt l l r r l tl r ' fi r r r t t t ' r c ' t l . 'J. t .i L. l l t r l i i l ( ' o l tl i tt' l tt) tl l ttt l f i t. . 1 .r.r' rrl rIr' .l i l r l tu r tl . cltrtrlsltt altf l1('lvllluirtlti'it'. rrrt.t I t. .|) | III i l l l ( 'vr 'l rlll(! tIr ' l r l tu l i :r i tr ') o l r l . . t t r l r l i r r l tr 'l r . r \ . o'Ll. '' i 1 l ) 1 . r' r' .t L.) rl r. i ..i tl i l r 'l o t') i l J) i tr i tttl i l o i l t l i ttttl t'l o fi i l l vt'l l i l ( ' tl ( t .. r .. 1r 't r lt 't t I .r. . 1 . I r1 i . i. 1 " '.. .i r r i l r '1 0 r . ir'l i. ' 1.. l '. ischornicir.. l ' . AlroIia. l r' .. 'l ( 1 tt tttl ttl l i tti l o g l [l l x'l l l i r si l l l tl l tl r ( L i l r .1. i tt tl ttl 'l l ttti o p i i 1 .i l {l l l l !l l . r l . ('r(!rlPltl itt (dc olil'irlri' '. r r r r r r . ' r.ti. .r .l r tl ttti ttsl t'ttttztt' . . ' . r l r l l l l l|i r l ( tl ) \l l l l i i r r l r l i l l t t l l t t r l t c. . rrlc hilofizci. i: I t t t I t I io1t it ' t lisct cii t lt i llr ' r ill't t r a'l'li.. l l l r 'l . r . r . r l l u . i'll'i "pl lllt t t r lir r t t lt t r or i . 1 . r r r .' llllr ') it 'sulcr ozi'. .tl r '.r col xrtt i tr t t cii! a1ir '. IttrtltttoiIIiItrl itrkt'n1irritr. 'i'. I I tLl ri . . . ') . f i1t " t il.' r' rrl r' . tr i :rL. '.'... r r . '. .r ') ... l r l t I ( t | .r.i .:t. '. ..1.ttlit(rl'N. .l tl r .l l l r . l t r l c i i l l l ( 'r r l ( ) $ r l t rrlr i tt. . l i l t'.l l l l tl l l i r l ( \ l .l t i l r tr r i cr r ttti l . r.'.*'i.' . luzi: r S. r r l r 'l l l r l ( f ( 1 l l'l l r i l sl ' I i l l t t { | I I I I r| i I t I i I ||''.i.i ( ||ItIII. . "d " n u l ti l i '" st'tt tttr . r . . .. ir r t ilt r c.i rit . t i I' tIo Itct'ttI t'si ( ' sl 'ti tr tl tttl tl r l l r t r . rt r I r r' t t t t i ' ' I t t i t t I i i I t I t I r' \i l ti l l tl |r l :l . r r r t t i l i r r r l i r r s r tl r {i l 'i . . . .1.r r r r l r ttl r 'i zttl tIr .rr r l .. i i ( 1 I ( l IIr i ( . t' rttri sr...i '' '. .. L l .'*.l rr.' .. .l t|'t'i tl l l l t'tt ( .i i r r 0 t|g l l l :r l . t l r u | t 'l t t r : ti l ttl |st'l t tl t' l tsp tr 'l ttr r l ttl l tl t'. ' it r l( 'r lr ( ' ( lt r it r illct o..i. i l r t vtr ttt'l l y ( |r l r r l r ( i l zl l l l l i l r r |zctl . .. .rtl r'\ 'r islnt '( h' illl|.. 1 | i l j | | l ''t 't t'r .. bit r l dclir r t it r r li' I t r r it p"t l. .'ziirlrr ncrrr.1.l i ( . . i i .L / ^r. ' t l'lir r r il: r li. liiif ir nlc.1" i .. .rtrtj o...'nLlodJid sc cil'l'irc1^)rizl]il ''''.tl l tttti :t' i' r i : '! l'i'. /i ) Si tr r l t'r l r r r r t'l r ' . r '.. r' r.ii t(1' s1 lt if llpl.l l I|||I|..t !i l l l l i ' l l r '. i. r l .. .. tttr o t i tl l !r 1 'l l l i l 'i t 4 . rt .i. r l |r 'r r r .I t i I I | | }I' II I . 1 " ..rrirrgi. tl r tt tti vl ^ l si tl { tl 0 l ttr i l t' r . i .rrt . 'r ''.. " t. Lr :r| l r:r trrl :i ... jn r*t. . rrllut(!l i r r i I l r t r r i I i I r I I i '.lrrl giirrlii ''I't'It|||ti tl ) l r ti tt {1 ( tl l Il ) l ( 'sl l l l l r r i ttvcci tr l tl t'1 1 1 1 1 1 1 r 'l o r i 1 l 1 ' .'g . .tl r 'l i i r l { l r l t \'l l l l l l t r 1 5 l r r r 1 l :r l i i : 1 1 1 1 1 ' t i " . r t tl t i zttl tl . . zir . t 't o ' 1.i rr i : t t rr 'i p i g l tt|ttl :tti ... r r o tti tIti tIr '. . t . .". t t nlur i it t sot t it t l'r r l: i lr ll[ sivii'1'l) ll! lii o t 'xt 'lwa! it r 'st o ( 1r l i) t 'ia 1. .c:r. lt l( t t 'o\ ( 'lr l '. '. . i i | n r 'i l | t .".'t.I i IIt.'. it t t L. i. . r. q 1 1 i '1 . t l t i r ( l i l l l r i t . l r r I r r r '.tt l i l l Il l t.. r l r r r i l i l l c i . 1 r ..ltr. L.'r l l tr t 1 "r 1 'r l 'r r '.' i .'t..l. : r | | rIi .. L ' t . rr r .d. ir r i' i lt l.' . ( ') ( Ll\ 'r 'r st 'lllr llll( 'l r..r . ''. t .tt.r '. .i fl t ( r ( sp t\L i r I't . vlr scl( l lllr c cot ur i lx: lnlu'gin( r il'pr r lr ilr i.l r l t. .. . r t \ r {l r l | l l '" . .ir i"itrpirr'J.xr t q r ':r r l r ' r l r ! l r r ti r r l l .ir. i : t t t q l i o t t r t to tl r 4 t'ttt) 4 ( i D ( .si tttl tr r ttttl l 1 tl i l l xz( ) i ttstti ttsr l l ct'o zi 'i . t l r r : r t l t N l r . .\( r l l i h l l o l l l r tl zi ttl i i 'r r . ". " r r r '. i 1 1 : . . .tttr Il 't. r .r. .i r r o l i o |tr l .a.rr. o r l ) i l xl 1 '.l l l ttl i l i l i t ) ' I'r r l r i l r t' r \. . rl. I t r I ' rt.. tr tttl tl tl l ti . r l l l r i tl !l l l ) I . '. 1 . l {'sl x\'i s( \ {[l l i l l f( 's( f r l i si r l r g cr r i . r r tn l i r i i u tt l |tr 'si tttti Il {' ' ' . 1 . .' I'tr ttl r r l r r r r r r l r ' l e | i l r t l il i x's1 'l tl i t.ttr l tl ttl tt.. pinii lr t 1r t 'piloi' cr z. '1i 5rrz.IJ(\'lli{jir)il'li'. r .. I rr . . i l tr) rltl..liil( l .. t r r t t l l t z .' i ..ttl l i )l ttl o r nr t git t ilo j ./ ! .rl r.ltn... ( iior lB 1l . '1i r t llr '. ..' . t It rt t t i It. | . tl lr t lit lLlt r r t r rst r ll! ir i.11. l r ') ' l 'l tl ti l l l l r p l r l 'r ' l r l l l i i ' s rt. t r . l ' ..| | l | | l . r r l : r l r i r ) l l l l t. zil' l)r'il)l'l'-o prlltilil (x. .r..du-cx''rnFlrl. l i .' ' .r..itNittl.l ':'.' rr .. Ii Ii l t|| I|I( '.i). .. .. Vr xlt r t lr cst ic ( 'r 'llllillt ' l lt l illr 'l illlt 'r ( 'i ir r : lr 1 ut . .i )'l. .r r ttr . l t l t t ' o . r ' i r t r t l r 'l r r ' 'i i Itt't'vi l o r o p l i ci ' l l r l ' Ii : r t') ttt'tttr r tti i tl tr o ti g i ttl ' i ti ... r r r r l i rIg i tr i l . r r r t l l r t l g i t l ri i o l ) fi ( {' : i l l o s1 'cj t{'l ( r {l ( l l i }l l }ti l l l i n '' ( J l i l l l l l i .itr i'i.i.lo)1i irr . r li |r r olir li ilr l|lt t i i sl( ) l) ( 'r t r ( liil0 ( l'.i ttu l "tr t. {'ilr ll}lll vizt lal t Lt r ' .r |. . ' i.' ti r l. t:. l r '.' i r' .i 'l l r l | '| | r i l | : | ( .i . s:t. i zttl tl l t .. ( 'r 1l l l l l l t .tr 't.. . l ') i l l l t'l r r l : l ttl "tIi l tl r ' ( t':l ' r l ' \l l l l l l . . . . r ^ sit r gcr i' (r.' ( i tr s.t'' Ii t l l l l l l :r 'l i ' li' l l d 'r 'r "i zl l l i i v s{f{i l l l l (Ir l 'n ' t'r 'l i tr i l r 'l o l ' t) 'l l i ( ( 1 l :t) i tN ( '(/i 11 t 1 r ) .. l r l r . r r I r 'r 't r t t i i .. ir r t)i rl r' r' i 1.tiv-{fikllnlftoils(r itt l'rolll) ncnlriilrr''tttrrtilzir).r'l ir rr. l l l l . .rrlr.irl.i . .1 |1 l tl l l l 'r l l l r ( \l ( \ ttr : | ) 'l 'i r l t|n . i . 1.. i llllr siv.ri Lt{l. . I r it r .rrrl nl . \ r 'l r .t. ln.1. r 'r .Il ( l( 1 r llr lr llL) ll' . i. . l l t'l vl l l t) l tl l ( r .'t.'t'{r 'L r r Ir l i tti l l r t' . . . : t r l. i . 1t.l tr r i :tl |.( |IIIi !r I l r i . i tt. ! . . l r l l o l i r r | r 'I . r r r i .

t t t I t t I t t I I I . irIrrrrIr. .r. r . '10) ]).tl l ttl 1t I I I t i I t t . r . ..1i i lior r llr lr r i llclr r '( r r llr r liir t olr lili ir r lr r 't r r. logi( j( ' ( lt lr lr r ic. set t t t t c lt it ar nit llLlr '. .l l tol i i l r qt lit r : lt t .i . r.i\. ' r :rl l r.i oInr r linir il $r .. rl l l . 11. r l{) J) r ozilllil lit lt r cf ii vizt r r t kl lr lt loit lt r l t t r t t t t t lt lc.. d_ co.l :rl 19.r' rrrl rr'r( r 1r . i . Lt.. r liir u'i) . ( x'l tl l ttl ( .rtl rrt' (r.i't'tc f Al.l t Itttl l Ir r tl r l t tl t'r r tl t'r tr l r tfl tl tr :l . l i r u t r s c 0 l o tr r l ) cl l ( . ilt lt gt r llr ' . r11r. tlrlrrll(iir ror l. 'r l r t t t l l r l r .t l r . .r 'l tt i tt l tr r csl tr s ittl tto l ttt. 'lt 'r lll( ': : t ) l\ t lt t t . olr llt vir l'r glt ) l) t llt li r ) ct llit l' ilt r r lir t r t r t t lr ilt 'i' l frf.. .i i ( !xl 1 'l 'l l r ' f f l r r l l .o r.i I | | I I i I I i I t . l r r t t i i r t l r t l czi u tttr r i ttl t'r 'r 'sr ':tzi i l :tso i r .t rr r r .(. . f i Yr t I r [ .ri rrl rr i crrrr: l'it its( s(.l i l i (. r l jlt lr r t lr lr t lt t i l l t. l l l rtrr Iti in .r' ' l i cl f 1ir .rtrsrri si .l c n. . lt ulm ot olt i( : o. t-- - r ti :r' l ti l trtu t) . r 'r 'l t t t : r i r t t l t .rtl :rl l i r' l . t t I ozi( ir r r {r t lt i'( 'i lir t : i r lt ' (' i rrr.rsl' I 't i llr 'lr l r . ( t ii . t r ..l)iotf I' t. lrtrrt. l )rr lt lr r t llit 'r r st ' llsl( \ r l.. tl o l tt tl tl sr g l l l l 'l l l I t r ..iccn r . i ir r l . o ( l. llt lr illt ll'i ( l( .l l t.rl lll. r .rt . .rl r.) I .1i r (\' rrn l ]ogl l o I l. Jr ir t t 'I r r . (. '.. r " l r ' l r i ttc r I r ' I i rr ri I It I i t .i l . rIrIi.' r. ) .l i ri {.". lr lr r . t r t r ht i't .oi rri rr.t. lt t t ': t |ot '1.lor r. I i l) ( 'il' pillt illt f ii. l'ol) olicit olit ljlt t [ l . cit lif i r 1( : I ) t t l<r r . t t t .. a! t t t t ls. r. ( ' Jft' . ' . i n .' 1" rrtrrIrIi o 1r irlslt r ' t r t uli. r .. l i t 1 . S ul . i .koB l.l. ilr t r une$1.r. t t isl. ir : r : le t 'lialoui( t t t 't 't lt t osct t l. r {1i'i doln il Llt I r l. t li l. l l tttl i i l t r4l. .' l l rrl rni n. L r r .11111' t r' ol r r r r ll t lr r : r t |'r r t lr t llr f lr lr t l|r 'lt oit si.l pfr..: )l.trt oIli|r. ( '( '( 1111111r f olilit i1r r il l o llr t t lt . o o ilh\ r f ic ( }l) licii l) il1r ' fl rr.l i i rrr t t lr illr ir . r r . . ' l l r' l l . *"r"are a rerl rei . q( l1l.l .l { ' . ... i .i |iiir .rrJi. . . .l .nl i l J .11. p l r .lllt l( 'r 'qi l l | | rt| | . r.. '\ lr t |r 'i|'t I lt I ot 'r 'r 'lit . lii io1( lcilll1111. '.rtr. ilct r r xico) it i l. 'r r l r ') \ ( .rrr. N{i0sl lNl) t .t r t t lt . . t t i v r 'l r sr ' lll.r u tl o n ttt'r t p l tl r i l r tt'r i i tr l l tl l tl l tzi i $ l p 'r I r l l r . l l rl rl l l r. rIrr. st. i i / o .l l l {) l 'i i l l l ) ) ' ( l ) ( 'l l l l r l i i i r l r r . tri l r.r i l :r .rlr t lint : ot t lut t ! r : t lo ( [ ( r f r ] ) l'( 'si\ '( 'lx) 1. lll'r ' "' l r' . l l l r r.rrrirr. r i l r i t 'r ' i tl t. )) rlt 'llI tl .rr. l frrfrrrl rrrrrr. l r 'r .. ii lr '( r ilo st t lliollt lt 'ii 11. l tl ttttti l ..ii mai evitlentii l. r t liz: tlt ci . 11. lr . rl 'ttior ( l'olt crrrrr r : r r r r plr r cizlt l. r r r ll iii lr or r lr rt 'r .rl Ir. i . lr r r ..1r. !. 19.ltl t)tA(iN( lN t. r lt 't t st r llil. r'r i. t l( . it t rl Vrrr.** l- **.i trrl rrrl Yi z rti rl llir. t icc ( r 't 'zi t Lt : r t it clo u111. lr t lr r r .ti . \ .l tt g t'ttct:tl .l .r.t" .r l l l :r tl r r 1 r Ir tl r 1 r t'tIo Itr tItIr '. l 1l/ l ).! l | rrl r' ' rl i i r 0pl i t.i"1 1 . r r l) l \trrl . r t . r 'r .| .lr. o( {1No}1. silr r t t ir nii ( r ll ( 1. llulut ir t nt r t lt t r r li: t '\ t nt t hilit t r nul.qi ir t t lr . \ . r 'r t l t .///..". it t t t lolul) lr ) r ..' . t . r t lo&t ta. l rt. l rr l rol trrvi r .lM t.Xrl tllll'll rrr. iar clisco^lanta dintre strimtorarea artc'eklt. .ff. liit ot ' t 11t 1t : ! iot t r al ' /. '..r'r.l l l 1i I f t l '1 .l rrrri r l l l tl r. i l tl r r t.rl r. (.rol ir r lt t t io f.p1r 'zit t lil..i rrlr ilr li{ i r r I ir . rr.

j.) t'. . ..zia. 1. l r r r p i i : r . l 'l l a t t t i t t i i t i l r'l tr r ttr d i tr i t:r tttl i l e si 'l b so l tr l ( 1 117?): r r o l l r l r ' 1 t t r . r.. ... .liilrrljirl...t l t t t r t t i ! i I i i !i t u l u l tttl tti tn 'ttl ttl r l r '' r l |r tzi l t I t t t t"t'. t'r i sl |'ttl l t tl c r 'ttl l ttti 1 t|t|t'1 r ttI|' tl r ' ii .]. .l....ii. .. . . 1 t ..ll rrrr){ r'.!ii"l. -^-.il:rl"r1*lTi". mctistize.opoui. '.'i'.l) l:rlrr l r r r l r 'r r l i lr i . i r r r l | r | r l c l r l r 'l r ' I ' 1 r:tI'r Ir r . r l l l r t t t r t l c ..r | 1 ...li']l)ii. 1 'r L ' i .. . .l i i l o ttto tl t i tr l |i r Ir 'r r !r '' r li ttttr l r ' i t r . ot"*Jdd-o gi.il.r'rrr:rlii .ti.l... t . l . ' 1 r . .-r"r1fr II..clall\-o r.. r l r : 't I I l t l t 't t t t t I r '. i ::.u-.r rrl x".trntii .1 rlr. f)Bol) o. .-iiit"rii#).r. lnot .i ::l'.lli."'"'"".r.'"i.I|''. Il ( ' r r sl l tzi i l r l l l t) l l l l i r l i |'r r tr r 'r l r .. t l r.i:.r. il' l rl ( tl i tti tt sl Ir r ) l r l c txl r l l 'l i 4 tl r tt:. ir : i. . rr: i'..S. ....r l l r r t. 1 .rtl.ttr.f. i. t. r...r:. f..:*{i ::ttr#"i:i. l )l r ( 'i Ij r ( l r r .r.i ttl tl tl ttl 'i tzi i t '.f:.titirt. rIr r . l i i s i t t r l t l r' tl . r t l r 't l o r l l : r l t r ' ..l tr l t ': l t r r i . i . liOit".r 1jo. t||s I. i '. ir(|( tltl|r 1 '| l "ll ...luluzti : ful a) Co-nstitufionale b) Sindrorrr rrtrrr . I t . .il"l.. .l .iioi. . l. trrrr:.i za ttzi i ' ( 'r '( 'r r l r l r tl r l tl ) i s . 1.. ..i i..g.i. .rrr .'. llilr .. q.l rr r.o|iuirr| or.t' .1i*1.t jilirtr.... glaucom. r L'r|.."r.-^ p""li. '... . . . lr ) tj l o r o r.. i . r t 6 p D r.rr r i I r. r r r r .r'ilt'Hii#j'rJi.'. l rl .rl ntduralt. l) { .l*. s o .1r'.. r l r . I t r r '..".iir' .r r l . l r l ) r l r 1 : r l ( ."tl l tr t'rt I 'r l ..:.t | \ .ttl..r. t t i t l i t u l i r l l l l ) l 'l l l ( l ( 'l ( 'r l I) .fj'iiill$"}"f. t r . i tl r 'tr r r 'l r ti :r i .r r l l 'l l i l r tti t'i .fliliiil :1:..i) .ri'.r-era... factori a1 -pt..Jrl urnaiis'nr.ri" ic sis[em:rt.i 1 tIti ttr b i l u t :i tl tl tu 'r tsl i ti .:r.rurrrori intro""n"i"nl..r..'1 i11. 'r r rtr r . .rrr. t 1.i tlc ariri.li '. r .rof1r:t'nio t". o r r ttl i tt' g l ttl ttr l tti :t i l i i tL tl tr tl sr tl sr r tt . .lll.""^lll{."'ii. t. l l r l r r r r r ' ( l l l l ( r .]: .ir.rurr. r I I r1 ' I lrt : I lll| r1. C r L .r 11 i ay6I1o.i'l]. ' l rt t : t .. o t l r i l r '. I r .l:: .l nltttttr:tr n t int t liot r : t ii..1:30ri ili..: t..z iur r i iDt r J or bita re : ale nerYului optic (glioame..i ''l h i l ttt'r .. l . .lj. i l ." "pri... i l.il.irilr rtrt|.l.1 n::Lmdui sa. . . r r l l r r ti l r i l o l .r'ioce'cbrale: iii'sto"gu_w"r Ir.'. i l r l 'tr " r '' {'r 'r l l i r l r l ... | | I . .r l i l r g tr l r sl i r r r r l Ii sl l tl t'i l rr. l r l l l l l r 'r r "l r ' t'II'tttt'ttIt : l tsttl l tl l ttl r tl i r l o l l ttl o : tte .'. I i .iitii^'f i.*j. . t .".t.u a unuiadin p. 1 r 1 i r '. ../. {. .t. r. .:. .|liii..siil". ...r. lt i t 1111.. prin. patri gttipe dp ero. .l:ll::l .. r r r or I I r I i I I r I i | r . .iproduse pri tt Iezi.IIII||||III rt 7 : I I : I :i i ! .ii'tiiiil I lr N(. . t j l n n r ( l i l i .i . t|"rrlrrt l r t|ttl :tt'' r l r ' II|:IIIi l i r i ttt II( xl i ( r l l r r r l i l r l l l r l t tr ] l ... .. f ...:rt: trrr ti.r. c:to.ntl. t ll r .r.ti i. l.r..:r...i l i 'r 'r i r i r l . .'1.) Iroli.1:!:1. lirlrlottlclirrir i. . . t .eziuni paraorhi .oiiii'u.. : t l i xl ' :r ttti tl l i ( i I l r r l tr! t )I I t I | | I t t t I t 't | | r 'r l r t otr ':tzi i vl r l i l r ( i i l r ' 1 r l 'r 'si tttti i.egc[al. r r r t r r r l ( .rrr. t iolir r r lt r . ..orrflrrrirrrri r. out.l:11. .rnr(.riatr 1tril . .iy?:1g!f-t$d*e{.. | .tin" porr..i l. l. .:'fi. clesfenoial.lio. ..'tir*.lii ' ' ' r. tI I t t I II t .i: r'1 \r rlr.sii "noE"oit^l"'{oJfta. i:l.ir li..... I I I rr r l r i i l ti l i l l l l ( 'l r l t <'t ] t'l l ' ( l ( ' (x rl l l l )l t r l r ' i l r l l t t i tr l r i tl l e ) l l r l r ttl tti : r [ l l r l t t t l t r 'i r r l l .l t). .s.. "1 Vrrliabilillir'". . . l . .or2r..3. r .lli..i I r | .. r t . i rr I r.l i tttr i l {'t l I ' t | | I |{ )! I I | | ' fi r r l t : r r i i r '. .r....11r.rvd onrii.. i .. lui riichte..t t I r' 1: l l ' r ..rrl tri l rri l l r / : rt l ."x]1.l ) 1i ' I I l ': t t u t l t 't t 't r I r' l l rt I t t t ' ' I t t1 'l l ctl tl i i i i ' ttct tttzl l r r 'l i 'tti ttl r l :r l t l 1 r I I ' r r :i . . |r. .il..ivo sillrlalice sltn)a1ice LL.f.re. I I I | .r'rrrr'r. grionme.r. rl ) \l )l lz ii . .i r r r r i l .ff . r. r. 1.'Jlttl.iversc tumori...xt". . "...':ll:1j1..'it?.1{t:ltl'11111.:.. .rrf.-.^... f) Boii conEenitale (e\oftdlmia.. : r t l l t i o r 'l l tl i i l r r l r r l i r l i r 'tr r '.l..."l "i t'l i t' |r ) zl l r :l t'. . Iiilu.) . . .i}::. tr r U l r 'l r tr r l ' .l.tiL (rr).urotiL.1_"in...rofiri"..t '.o"u1o.b i i .liiiii"iocrinr. .I". I.r1itr.rr 1. rrI I i ) . sttg tr l l l zl i sr 'r l i l tl 1 1r .r.\r 'st'r r i 1 i l r r l r r l r ' ( tl l l i s r r ' l r 'r '' a) A fecgi uni r:rrl .tist"iui" a"i"lllixT#Il"i"rrit"i i'. r... t ( ''l l ( r l i ( l ( ) ( 1 i l \'( 'l l i si tr l i sl tl l ( l tttt'l l 'i stl t sttl l tt t t rr 1... ..c"rri"ii cotat..r. hcm:rl. r. ''.i tt J a rl o ri .r. : i. ma.. 1 ' I t rI I t | .ti '"'i 1 i i t""'t ''l r tl tl t lttrr.5 0): (t I t l.. t l r t l t t rI t r r' r 'r 'o "r 'r r l i ' o tl r r l :r t'r r ' r l r r ''tt|r 'l r L l 'r i 'tl r l i r ..l. . "iliiJiiitli.iill"i'j:.i. .iJffi:"?Hff.1 . .il.'.ttri.i :r l l n l tt Ii |''r ' I ' r .)r'r(r(dr. . l t t t l t t t o t t t d ) 'i r t .Lirusen: ir Trr"il"i.".sr r. " tl t l l . s : r r r ttt'r r ttl l i l l i l i l l l l tl l rrrl. r Y t 'l r ) 1 . t r I r i ( I | | | 'l l I i I l l r '. lrr.g tttttt ttl |l o t 1 "'i l ."1X.'staze). r r .rtt tn t tt rtI t.."if1i.i. r r r I o s l i c t : t l 'l i izr i l c tl l Ar sl tti 1 i i i l l l l 'tl o r ' l t .\l'l{ilil ...:r(.. ti).' rrrlt lr' 'i i i r l t l tl o tcscl t'( 1 r r 1 1 r r t l .r'.".: "A1#""riL 5iL. l i i ' r ttr l l ' t' r 't ' l)l f "' . r r z : r I t t r r r r r l l l 'i l r l o l r l r l r i l i l "l t' l !l "i i ) ' sr ' l ttr tt r r " r 'r r p .1:.r l l . .r i r r i '' . c) I.r r. ..1. . r l l . .q ti r l i i :'l r ' 1 '' r '' rlr .ffi.rrrrr. r [ i ..i] rrrrli.. ' .r1... . i tr tr ttr 'i l ' l l r '.jrl l l ) ....1 t'l tsi ttttc t') . lli l:ourn.t. .m"i"G lrouto-orbitare . r ..EJuine 1r. I lrc es o) . . r . t t t t t r i . l r r ! ! '.iit. f..1 llt r. ihtfingh.r. 'l\r r t u l u i ri trtl. I..11:l.| ... r.ilii 'r. r l r{' \Il r '' .'.... ..:r l r ''l tl l 'l i l i l ''r |' |"r "'i "l l l '' | |||| "":|"i Ii IIIIi r tr " o tl r i l l r ."!"ii' ':":'#lilJi' Jiliill. .111.1'ri.i tr I't'Ito IIti L Ittr '' L t ' r l i t] l l l l ( \ p t'r 'tl ti l i tr tl c i i : r l t t t ."#"'lo.i"ii. | .1i .i....l'ro .| ..]lll. r t r r l i 'l c t ir.. t' rttt lrlltlt 'l l ttr l tt'* i s..r 't'Ir i IIL ti ' Il .or""....) 1. . rr.i . i 't . t.. . ..1*tisrir. 11 .i.rlo(xic 'i"til. . l ) : r : / .t lt.otluse' :. r t t l . 1 ..ii. o. ) | )isyri. :.{.1. .fTril.n..:rt..:t l\ t l . irr Irrrrrr(ic 'l ttt Ftr' iif t' t t : t t I t I t I ri I 1111 l r l r r r r t's p :r 1 o l 1 r g i r ' I I I r . t i r .u.1|:tzi.i oIlltlrtrrrlogir'..i."#^{#:#y:!.:i" . facomatoze.r.r 'r.. s. liitrrl tlr . ny li"ffii""i.jiilr"groa'n"' ale ochillui : d. l I r I I i I i I l r 'l r ' .. l r) p"oces" io"ito'iitorii [cet.i"iji'i#rrl.l r.I':'l: rIrri rt.irrrrrrclrrl conrplex al llnoi crioflalinii solicilir: " .ftatn."'ii 'llll:.: | : l r 'r r l l l l r 0 r 'l l l l tl .. t t t r t r l i r r '. | \ | | | ( |: I i ( I ..' . tI t .ni.. .|. r."vi n.itsc.. rlrrlrlll(:r lt i r r ''l r ) l ) l l l l l i tl t'..1".. .tsi.'""Yi.r..ill::1.i llr . etc.li . 'l : 'l l l .. ."-kiJiit.' i. .'t'r '. iIlrJ||r:t1. ii. r : t r r .:1l_qit. r 'i r t r i r 'l l ( ! r r r l i ( ) q l i l l i i r tl t' .ii r..| | | I I: I I I i II I I I I | ' ' ' l t 'r .-. t t t l .. l t t t t ..I i t .. l l .r. . . .1:. tt(' fr :r1 .'.sarcoame.t.r. t. I I ) l t t l r t . t rI t rt r1t rt..i i.l.. r n t t t r t t t r l r r l ti l l l i l " l r ) ... . t i t t r(ilr.i s tc mi c i . r io lt "rr lrlllill s:r r r ttr t.. ....l 'r l tttl ttt I |: I I I ' ' l l : I I I I I .... 1.Y"1'i"'H.r. t .linh: ' : .l l t 'i l l |r i r r r r i . .rrl'r .. .s\rlui ]'.. . ..s. .... . '. r '....i:"li:i.1.ll. y(. r l rr LJr ' 1. t":i t'r ti ' ( l i i r sr '|r ''r tr '"tt I't'r tt"tttt ' t"r t'' ' .rt. fr""'.iiiliil.'.. ' |t'tttti l r o tl ti l r r tr i . """""oor. ... 1 1 .r o l l r r l l tr i l 'i i tt Itttr r '{i r '( l t' I r r .if.b"*". '"iloii. r t l .r.i.".l.l ]. rrlrrillrrl'()l(){ir') ( i tr r l to tl l tr r l i tr ..filli :]:.. .'il'.l..rr . .#irql.i"""oiiioiuo.. r.1... .1. t rr I i I il\ l l l l :l .o Lollr .i.r. ...". r t r l t . |i l r r ( i r r i l i t ' t t t t l ""t' si i l i t l r r....lmir. . .t.| tl .l ti l r 'i "" .rrrl.l . .*i. i ..' '" r r l cr xr r r t i tt:ti n r l t'tttn u l ' l : I l . :r l t' l i tttl r 'l r r t i l r' l ' r i i r l rr l r' .ij. . rk.. r r l l l r t r ( l l l i l l ..-i:r'r(..l.t..l ttttl tr r l r t'tttl tr ttl : ' rt I I i I r rtI t' I t 1i r' ' l l l Ir r II1 I:tItI' t t t rro t. r.r.i.:l..(. . .ati (fonr i..mefalici: tumori-_. .#..'. { i t t r 1Ir rt I I t t I t 1 " i.-.g.fi. ro""ri.r..". osteogarcoame.l l r zi {'i l r g l 0 l r l tl ttt i t'tl 'i l "tt'.ztutl1 itte lereti]or orbitari : osteoame. I : I | | .ti^.r.'ri.u". .r11rirrII{. s.. . .r ..1 ( . ... Ii t' tt l tl ttt'zr 'i l l tl t r '...). lt r r t t nii pt ..'. I II . ':]::il?ly.r.f . r rr 1i 1111 .."..^i. rnl rof le bitc ate-sin u. . . cranio-e.Ii b i Ii IIr 1 r ''Ir I t ' o r'xo|IItItIti..: ' l r 'l 'l r ' :|"tt 'l l . . r r |.1.. l r. : : l l : i.o".i rl rl rl c l ro lrr{ir' (r ' .lli . r |.i rri "*i-.l }l 'o \'o {'1 1 1 1 '\ t u 1 '.t.r.t."r. .i1.tI t | | | i | ( t t \ttl t:. .i.I( tl l l l i l r l l l ) i l l : 1 \ l tttl tr tl i tr ttl l l l r i l j i l 'l ."r'rrir'rl It.r .. ... lr) tioti \.onl o-orbitare...1' l!l . 1. l .

.r'.urmdrind pozilia "globilor oc.movements Alrjou.-.f f *l*fftl'.{'fiii1"fii.:i.l trf jliziniln-so Ei p arirnetrul.ula..tt. nli6chitrii: atlituctrx. r l .liul lxrllrrv cnI'c_fixator.lilr'u*l.ni.ri. globli ocrdrri vorliua ilozifia relaliv infoririirlrl...l.primard. r' i iii:ii: .riri. globii oculari tind sd.:-p .&bi sial 1sl.ffi **l.o l.li..ii.a. {r r l.ru tt ticnl.i.ii..'pg.r.'{#:ffi{f.1:. I$to necesar ca strabismul (cirrd rru es1. r.ld or..i 1 l)olllo Ail)lt(jiit..ll. -iii ' 'i:'..erialiei paralitice a globut..vi.i ttl itt P rrrl rl i zl rt (Hlu ll Hr .pccla.. . in sins orar cind calui csm aplccll spo rtir.ere a cimpulrri rlrr Iixrr(.tos ya prezenta o extind.. del afecta. {0": t ..i "il lx. . ...lrrin testuldruia!.i...cu rri.iei (..X. slr abismrl se.ri qi cirmxrrr.i.. fali nou_a.l a l i nri i r. ..biLr| "'rrjuga.t.50" . )ll?:iliiiiii..il...1. 11.ltittl pu.rvocai :. ta rl.Ileota. i|'i.. 1. aceslia ror lua pozilia rcjrtiv' srrlcr ionri.prin llaralizil rnrr6chilor llnlrlctori.1..ir1.lc|rrricc). El utliul ntotilitd!ii canjuoole aulttmal ico-refletr utilizcirz:'i rlr'tli procedee: a) Deplcsareain cimpril vizual a unui obihct-1cst lumino*.l rt{i l tr fi :rzrrIi l o rl c I Irr) .. Lrr }tiperextensiacapr."'.llll'":i r.1.:i[. b) Modificarea pasiv5 a pozil.r sau pe celdJali. r .lll. r .rolizol. ln lncolctttr.ffi ri ld'*f T-pfroq:*ffi jiri'i.ii.i"ilr3rp. ''\. ..rea-ex"curslilor volun €rd sc gl. T\. b) Diaergent.r ituterior.bin<.:jl'i. miqchiului sinergiccontrllaicrl) .jii r.r1if#*#r.ri ia privirr:l ln lllli.col]l€Itzlle de p-rivte in sus. it t.clnsicc(rolltor.i or.l. r:rr' l[r flexiulea ..t.ca{6'1. rd..'' d1?"iih:. globii oc}lari r.rlr. Itttrrr{rilt lrtt4rlrirrltt .g$ 2.1 ilillir'll pxpjoreazl prin in.1tn.4. in ios. l rr:ttr. mai sus.anine).:}}}"{*.. r r r r llr illr l.(..i .!!i:. rl) l\lrr..cirilor in maniera indicatd."lljy.orj . :r rrr ctzul in care ochiul sdnii.cind eapul aplecat spre stinga.tloll's lui ") .irrrot1' r'rr.tent" ).pozilie a capului.io iu.r"*.4. i.surcumrergent )1 prin paralizia mrrqChilol colxrlll.ir"*:r Cl T. cir r r lr t lr r r nr r lilillr lr . rlivct. xr .rrir.t.f1i.o .i*:""*r:: jinrl:ii.r'.apuJui(maLrr.:r....in pozitia anterioa. t I.ltHlt. .3Hl*T..i1l.J'llidnilltl[lFt*l::r. plil paralizia mu"schilorrirliciilot'i.fi{\ rf)iilrr)inl1 rrlif.i. :..ukrm lnlilli trltrLitoar€Ietiprr-ri de strabism a) donr:ergmt. la care subiectul arelendinta ile a'-simeirline globii ucrrl:tri Itr pozif ia .privirea in rlircitria.mind.t)irea.m :if f *liflri.tr11. l_i rotirr.iil.ll1#i:i'''. r i rrl cr... ltrimtrr (eincIurhiul-Iixl.apului.or av"tr.smul.i Iii.. mrqchiulni fl. Ll| llr(li t[trea capului pe un um5. r olr r zir l : li...ii*i**i$*.. ( .llll.i thr<r'r.iul d.-.de ..t.2.1 rri. o-chiul sind.cl. d) inf i. r('nt{ ).!\-df. Stud.l ilil:lixl i'.x[ .se.:r.. : : r ) ...n:Ttj"i.rm.1xrrniitrri.ri'lrorrtir'rlit .|inri'i:i{. trvilie..r.rutr.. 4t .clrri lirrI i \l (Lal . l0 Uii:i...' (.....rriffi'ft..l..ill'lx.. motilitqte oculard.ror privi s'prcstinga.. Bl I.t:rgllrrrst prin cscitarer labfujtriiciprix teslcl.:iii:.1i. priu paraljzia..*|.v:" : . o r r lr .oautar (Strati..rril{}1l*#il}:ryfffi$il. ). ....). .. I I 1t ir r r r iI r I lt 1 lt f cllilol.la1i..ll.."..4. ftt rrJtrl()t'ril pt[.'tr'{it'1fi.t..iij.1fl' ll.liperacliunii'. l.toseste fixator.i : I . ..1 jiril"lr'. ?:4.ii.:ii.rIr .i.rilrr:wuliqi dirijeazd.doll's bcrd fenomehon").1ll:il. priyirea in toate dil'ecliite.i.lxrY iiil jli :ili . Sr. .l.la dreapl.iiiiit i. vertical.'.... lr r r lr r llzii rrrrI I I.Jl """'li''il.. ... |n cazr in care ot.*i#iilii$#*:#11lt *.l{l.Di 14.". sc vor produce^miqc?ili tonjugfl..1$ jiilililtf t:flr.se direclii: orizontal.'.. lisifel. oblic qi in plan medio-sagitlal (corrvrrr. pfioBLEME Dti DIAGNostrrc INRPATOLOGIA SISTEMHL0R rrrttN tl t. o) iu1.r. \ t r csl..rJui.i"lffi .::.:ii.lzr'i ir.$tiFrl fu".. r Ir. luilt ilr .. 2.t va suicri lirrril. ".":..^Seva ruriri.i.iilst...ltprrl trrolrrirrrrlclrt.racterizeazl prin laptul cX sc acrentncaz:i.:.'rr puJ ui spre stinga.a.o }r'ca cvitlcnt) sli. .l'.t.4. r .i. t3rl t0. foarto oxaal. Iilj.tt pt. ia roiarer crrprrlui rtrre dreapta.. ovtr:riul.boln:lvnl i...' I.rrrii rrltr i irri l. ti i ne[ fi z iolr gi|r .rr.p-ozltrlc rielativX': splt dr..er.0 tr'llr'-tccu ca^ra_clcr ghaior..\ttrrl irrl uotilildlii..i I' i)rst.imitareacfmpului rL.:). .miloreo ctmpului d( not it0lp . ) nr r zr t l _ 4.tt tttcttr (subsumaugcnl )."ff j$ti:p1r. rrri..)l'servindu-se ulmdxirea acestuia prin miqcirile globilor oculari (.ll..1t silliil(}$). Iiwmin-qrca pftilid t'ottt1t tttsrt ttr i I a MInl?ti.ti..' l.ratitic(tlctutirit.r.1.. ca.rr. trl i r' .-*. rl.'.tni.o .lrrin lesiriZ detialiei secuntlare (cirxl ocliul rfccl.ri rr gfirrlrr. -este rl|llrre Iimrtalea ml$crr or cojrjngxl o r.exploreazS.irrr t t ltltta du rcguln: . (..111 . lu.coniuaatr. [ r r t ( .:.fle:r.''.r1ir..r ilft{i.nJ. ori a.4J.olullarc 5i rr. .i lil solicilarea bolnavului de a rrrmdr"iun obieci caic sc dcilnii.ilffi if i.or cstc ilralor). ior _ 45.i *fl t +ury$ffi*ffiffi .a5i la stingrr.i..ll:l.tlircclia .

, \ t t llr' 1, llir( l{,lrllll rilr l) r t it lr t r ( ' lr ( il( f c il, l) ul ir lr l r , r r r r l i r r r r l r o r l r r i i l l i t tl i r t l l t l ltl r'rt ltolrll trtlr r r r oc lr ii. l, r r lir l, lt oz ililr qt , l l l x \ 1 1 1 q 1 t . 1 . 1 1 1 1111, . li i l r, l r ( , 1 t 1 1 11 1 ,,r.ilqllli, i] rir rr l i r i (. (lr1 (l1 1.l,l, rl\l,rrrt t i t lr r 0lt li. i ( r s t , o ooit 1[ 1r q l q , 1 1 ; q 1 1r1 .r ,rrprrl rri 11i lr gilltlu i, r.rrrrl jz , ir u[ - - r uini os la oopii rrslrr.r,l,rrl clirLirr rj.e , l rr I l i I rrlis" o{,ltlltr', rllr (1 ll oit I ir ( : ' l r edlr ( t ibi- l ( pl. ill l i | i i l lrl) stnului sau

r lrrIlrrr,{ici utrrlrlrirrlrris1cll,r t.leirlo-mestoi{lian) lRiior, iOlZ ; Aneni 1i lo lrrh., 11)67 ).

I

N lil
s
!

1.1.1.5. lltumenul d,iplop,iei. Diplopia (perceplia a clouL imagini alo rrrui sirrsul oltiect) apare doar in leziunile oculomotorilor cu strabism fiind absenti,jn strabiBmele,,concomitentet'.De obicei, ,rIr,or0orni1,otrt", rlisliugc cu uqur,in!d,,in majoritatea cazurilor, imaginea ,,ade'olrrrrvrrl 'rilrr,lir' (rrdicii,cea,perceptt5, d9. o_chiulnorma,l), care este n€15, imobiii, Si rrir.:r.nr.rrr fi pozitia calului, fa!5 de ,,imaginea falsd,t', care este mai puliri llrilrrcii,oarc, mai pulin neti, d.ar mai ales mobiH in raport cu deplasXiile rl iv irii (Iiisur. 1952). ln diagnosticul $i tn interf)retarea d,iplopiei,trebuie si se tin?l seama lrr rrlrrrii,l,oart>loprdncipii. (Riser, 1952 I Sachsenweger, 1966, 1969) : r) Irrirginol care trpar{ine ochiului afectat (imaginea ,,fals5tt) estetotdea;una fullirrcrrlrii il dieclia_ de acliune a mlgchiului paraliza.t,, de piltl5, sprg lrrr:r,1rl,rr, strbiectului, dacd abd.uctorul drept este in cauzi, I b) Oaracteiul [r rrrobilitlto estc deosebit de important, in sensrt cd, ,,indepd,rta,r'ea" r,|,rl rkrrrii,Lna,gini este mai mare Ia dirijarea privirii in direcfia de acliuno paralizat; c) Oinat privirea este astfel diriiati, incit.cele rrrrrrichiuhri orrl irrrir,rrirri $int indepf,rtate la maximum, imaginea cea mai perifericd) ltitrc ochiului afectat. lrrr mai preais al iliplopiei se practici, testul d,ed,iltlopie (al, . I)rul,nr, sl,ud,i,u,l li(lt i t.tlotul.(). Acosta se ofectueazfi solicitlacl bolnavului s5, fixeze gi sd, rrrriirc:rsri trrr ltr.ivirea (capul fiind fixat) o sursd,lumitroasd,de mici, rlr'rr$il,ll.c(tlir,crirl uloi luminflri) rDezatd ]a o distante de 4 m. Do rlilr, i r lr.( r ,rr,hirrlrri drept de ptascrzi o sticld rosie,prin carc Sursa rrrrirrorrsii, rrltlrc coloratri.Apoi sursa luminoasS, va fi aleplasati, in directie lizorrl,rr,ll, v(x1,i(n1,1, ;i oblici. Bolnavul va relata pozilia qi direclia depiaprcc[m qi distanla dintre ele. Una dintr.e imagini (fib6 irii irrrrr,ginilrr., rrr r,rrsir., r'r,s|i'ctiy cca,falsf,) se indepi,rteazi de cea rea15,mai mult sau rrri pr(,irr, in l:urr(rtie de direcfia privirii. Astfel, rlistalta rtintre imagini , rrrirrrrql,rr 1xrrnrisurri ce bohavul pli'veqte in ctireclia cle acliuno a mu$tirrltti lt,lirci rtt. po:.,t,(',li (produsdde afeetareamuschilor ztbductori l)i1rlo1rir, ot'irontdl.d rrrIrIrrrrIoli), (prorlus[ rle a,fectareamuqchilor rialic[tori sau rertica,Id, rl,rr|il,rrIi) ,".ioblicii (ft!1. i,8,9). parte cn ochiul afectat vorbirn l)rlir inrir,gilloit {alsri i.lparede aceeaqi o d.illtltic (sau, h,ononimd, d,i,rectd, ':ln'o ), iar dacl a,ceasti,imagine fal$d, l, l,lrr.:rt:r rh, l|rrtr'il (x.hiuluisADitos,volbim despreo d,iplopti I helero; tt,,r(s,rrr itt( rtt(iyti ).1n goncral,itiplopi* homonimilsc a5oeirlzil c utr nrlrirrrr corrvo!'!loril, i)r diplopia hei,eronim,i(incruci$atd,) - cu 'ut stritittt rr r l i t ' r rlgott l.

I

IN IN IN I
+a
o
N

I

N

*a)l Moo v l .q K

-01@,,
b

Fi?. 7. lnvestigalia unei diplopii priD paraliziea nelvului aotor ocular (xlfr|l (lr('l)l' ochilLl sting fiind normal:
pc'e relr'znkli i' llnii 'ln .StiLla r6ie s-! Dllsl in fdta o.hi. ui Prrc ?d lnagnra @lorait F tufL l mJ 8 i ' e a ro ' i e s " d P p l r. e ? e rr a l l r'', n l D u l r' s a " o d i i ' l P n h o mo ri n c onti nr ,o.Se i .r s " r v a'c a eLo 'oi u d Fl rr! i d h t l ' r' O ! (h i ! h l d F s a d Fa p i r, . d i c d t " n l i ' a l P a € l i t i e Li r bol nav Ll D r i v es l es D r e D ar t.a P J r' 1 e d a c @ . i t a z j t i F d i E r8 i n i l . r: i , , d ' * " t i d e n u s d r' . l . r. t l n 1 i , ' l .tr r gar a" o i i ptopi e or i ani al A j ,n" i sre , . u pLn€ drPrfr3: spre lEvrJ' rn l -l r. i h ' L r! : $ f i r i . . n F a f rs rt d r" . ,Ac eea.ii nv es r i r a!i e,d" r ,r i ,l a ro : n ' . c a t l a i a . ' i r " , . rri ' n i -l rI l I t r Fi s P r' o 5 2 l d FP l " /

t
H t{

aa t
UH u8

n$ u w "el

H n

I
;, eita,J

r,-" I tf,Vt,, o s( ) l V//tL l n t, \.4,'/ \_.//
| Iri 0. ,. 1)i pl 0l )i c geuc tal i r tl c l l l |nrl l z Ir IIrt drol )t i rrh' r' i or d0 l )l ttl rr rl f,.i r!trt. dri l l ui s ti rl i r rr)i i r s Il rs rrl i n l x l t r,fl tl ul l rl l l rt!l l l rl 1. l rl IrU i D ( r r ol i )rx l i i l rr rol [ (ti r!||c nl i l (:rl l i ni i ) s ,. i |, I)|r|,I,:|2n\l )tf l " i ' f. I r l l l l l IIl || rl rrl l ( r (1l t)ri \i |rr :rr i l l rl l ri rl n i [,,r\ tl rl rr' , rl r, rrl rl r ((l rrl rr ,l i t$rrl , l l l l :r).

l)( liltlii,: I)i,plo7ti,(, o|izont.aldh,unzon.i,mii poato fi prodllsi, do luloz:r, rrlrlrirrltri rllrpl, r,siorrrtltr l:r 0,IJ., ilc la, 0.S. s:lu do Ia,a,lnbiiochi. l)rurjl, lt,girrrlrsc rlo;li,r'lcuzrlir rLrlrIlts:lltl,srrrsci)utrrinolse slrtr (1t{.il,l)trit, (,sjn rrrl,rrl, rlllpltrl rrr l'rr rlrrilr,()..1). lrr sitrrattill rrol(,rario, tst,cnfocl;;l{r tlrr,lrfittl ([iitll,r(,(,i IrrrrrrL, I:r (),iJ. Nli,r'irrlr rlirrllc irnrr.girri lrr lnrlttrlrrxoir;rrli rlrr

|tg.8. Diplopie priD p:uRlizir nrutchiultri d]'ept intern, carc se :lIL'i llllr-ulr u$or slri' lrisnr divergent (sprc drcnpta). Stlcln fo$i( s{ rlld plasattr 1lr fnfa oohiului palrllril t , i l 'l o p i l l r 's l , r i | | c l u c i ) u t , i |r l i r tr x,r i ,rr' r1,lr)mlI iri roflt (tnrr(r1,fi {lLr lilrii ol)ll(f) nr. {ll)llrs(:rrzil slr(j !ttltlIrt, oltlntl rlllrl l),,1_ r I d /l /sf/, l l l s:l ) . 'r r \ r l J i r i \ 'f f l o $ ! r c r l 1 l r 8 n (

r l, ljl rl l l l r' ill l :rl .tl

;i

lt t l r i t t i i , t't i.illilti

tt('

t t ] r lt,ir

lr ,t1 iIlr ,l

ltttil) jlr ,t r .{ r illizilliL

( ll,r ,l,l t

(.rl r||r

Iri

ri rl i i ,

l r..rrrrrL,..r rj r,l ){r1.)r l ll r r r r l (\ Ir () . 1) . , r lr . lr ( ) . u .. i i l u r tk , l ri i r,rn b i i o c l ti . .\sl i r i ,,]l ,,,,, ,,,,,,ui l i l e r t rslr r.rr(r,rrz li r lr r llllr s r r l c rrs rrl r,r,j " l tr-rrti tru a s c * i ,a " .fi a,.,1,i ,,,, i l (, i l i {.ti cl . , l: t r r, lli, ( lt t l) l l i ri 1 i 1 1 1 1 1 ( 11r 1 lt l rrl, , ('i csl O .S . l n s i ti te !i rl i rrl ,r:sri , r,ezul ti i ,ci , I. r rlr rr'l rriri .r ' 1ir . i ir r lt ' ir r rr (J .r). i i ti a g i -*rlrol"tr_ " -A.1 ,u l c i i .del fi rtoazi ..r'r'l rl.plrrsi.li ruLsci lrrrniLroase " i uclirec_tii a 1n ambele " ' s" ateotarea rr l r ilo l rl r,r'1 r liit r t or ni.

l )i p l u lt it r

I I t I t ) t) tIit) | ;| .

r ,tilc

r l,,

d

@

s$'l
wao E
dttl I

N

5

d
d

d
Tru

rut

-l::::iiii.qinH't,iiiilt*,:,*.#ii,:;:,?#;,rl*,ru;11;,1*"*1".ru;; #
I

,li:"lli:",:';,:#:;'#;:;,,:::!,,t:;,,","_3;',?'"J't,Jj'lil;,"i" iyJffi il
"r."

w
EE

p
w

e
v

D

t,r;lril:1ilriiiii,ll,$l1x-"#:'oin{ff ,;t*m:"*|i",:,*;lTg"%f.? paralizie
,,, ii,,ii,'i, riiicr t' i".^;,,#ilX ;?d;L1'JJJ fr#ii:flf #friH rkfiicicnla .l"r, u t,rrrr.i. aparli:re mqchildr conoriioi,i, ia"-iaca distanta .rlrr lrr,irr.lintu.taspre in sus, este-vorbacle. p"";rt;;di;;#il;
lnr rlorri irrrrr,gini, prin inclinz

r .r, I:r slirrg,,. Sc sta'ilegte ciircc.tia dc A"pfi*.r. , i"iJ"i'i ir,,_oo*u

I;sS

:ll,rliliii;;t:i',ii,Jillll.t""ir.:'*-## ji,i":;:-..#,J,jljf ;I r

rrr,rrr{r,lr,s sc ilnlunc ileterm,,inarea. ochiuluipi a mu-;ctttului aJectat. Astfat, c vollrl rlr ochiul drcpt, daci, imaginea iann lrosle)est",ma, jos sau

mare sau dreptul irfe'_ rror pp de o prr le (coborifori a.i globnlui I n. .-r, * oc.ular) Mu dreptul superiorsi-oblicr ] lq p:. p.Irtc lridicitori/. Asrlel, .:....., I | --.rl1'!, qo a.l1,i orca_drptolrr I verticalflso lccenlrreazi, ,".... I /_ | r!rs. hdh I iit".rl lO la ridicareasurseiluminoase(sau1aritti_ carea_ capului), ochi l fiinal in adrluctie, muqchiul afectat esteobticut mic (/2.q. JOjl dcpistarcapdrtii paralii1,i",oi_ llntry tarmo,ogrjDbtlizcazd" si prob& lui Eottrnannqi Bielcho.n-sky : dacf, indepirlarer, imaginilor se mx,re$te prin inelinareacapului la d.reapta, inseamnd, ci, oblicul /i Ess pic sting este palalizat, ln sittratia in ,/--\ | ./h. carediplopianu seaccentueazi, in aceastd, o'( \ | /////An n -\ I I V/////t pozilie cleadduoliea ochiului,estre \*.. vorba Yal de paraliziadreptului superior (fig. l1). I Daci, diplopia se accentueazd / r , l ,i l rl r, pi(i $( f n * r r I I d c p l r r a l i z ia la cofori_ ' h llll ,ri l | ri( r)l)ll(:( s obllc inflrlior) lea sursei luminoase (sau la coborirea , I r . lrI rl f . I t ii, (l n r c L l n r D a l t r o r m sl capului), ochiul fiintl iu arlclucl;re, r r r rzn{l i , lrrl r)r: u l r t rl n o L r i r ' [t l h su s. rnuryI r ',rl i r r t l lrl s lt l I o l n [ c d o d ) t u lu i chiril poralizatcsteoblicul maro i,11,,g. tZ ), l l/ ll, Ilrdf l)rlf lrlr o l i n l l r ; t i l l c o lo in sohimbrlacii,diplopia nu so rcoclrtru-. r1r lt, I|l l x lI lil nlt r t r ( : l d ( l b o l u l v u l , l lr ' l I M t i irzil jn lcou,sti, pozifio, a[unci lllul1(jhiul I l i t I r ' r \ I g n ( d t r t) { r' r. , /ti 11)5.t), rrsl,o rlr0llt,rrl Irrrrll,lizDli itrl'rilior, _ 1 I I

,, I --T-----l b, I

f"?:,iff;"|;;H"Jil"f,,",1J"J;'"ffi,,f1 rerpecbi_v oblicirl

Jriq. .17.Diplopie generatd de paralizia rniEchiului drept superior de Partea dreaptA. Sti;]a coloraLl s-a plasat ln fata ochiului paralizai. Imaginea colorate se depiaseazl snrc in sus, cu atit mai mu1t, cu cit privirea spre ln sus 5i spre dreapLa' sc j e -lrii"azri p o i t c r e m a r c a . i o b l i ci l a te a i m a g i n i i ''oloiale spre slincu (dupi Rirer' 1952)'

m,, m,, ',o1 -o1
genrrJ Ld d. l ' rr rl j r i l Fi g. ,?. D i pl opi c . muqc hi ul ui obl i " marc (s ru onl l r s "Ir' r r(' r ' de partea c l reaptd, c nre h nl oti rror' rtl rrl j" ' depl :c eaz e gl obul oc ul ar In af' uJ s i l rr i rl i l i fnl S ti c l a c ol orati (l i ni i obl i c e) s ' i inaintea oehinlui PamliTrrt '

2./r.2. Paralizia nervului oeulomotor eomun

in cadrul paraliziilor perechii I Ill-tt' I situalii sen'iologice Existii,,srise ttrll slrlr rtlir' (inconpleld po$iald .'t oarali2iaertrinseed ) cu alectarea uJr (cu rfr^r'lrrt'r completd' ertrinsecd rl,,itir." . o..tili u:.irinsi"i iil p)arat'iziit' (cu aflctlr'('r' ilr'rrr i rt\rinsecdiri*""'*t*ilifi" ;'c\ Ttaralizia ""trinsi'cij ridtra rei : d) paralizia totald'(cu printl"l'rr :rlri ;, il;;"ill*ii ;; pilocor'st intrinseci); e, r) irt mllort ctt.frr.trr'i qi, &iGi".i.ii ; ;;;;;;i;ii sau bil'axatatd "*lei poate fi : wnilateraLd' p6tn"nii a rrr-a i;;;;"s;;;;;i*iiri"

ilmpliax' o-.ptond 2.4.2.1. Paralizia tctald' a nenu'lui oculomotoraomtLm ilo a'o{iuno a dirocliilein imobil glob ocular oo*rrieta ;i un jos fi ind tol'ttqi itttt triu ""f""fr"aie (mi;ci'rile inferior arupi i"i"t", ati, i'rr(.rirr"" -".ii*"i bbuc-mar'')|i drc'prsulx'ri'r rnuqcbiului ,:ii*]"p"!u't" "T ir";" St:rabi.imulttivirsent csbe foarte'evidenb, irr rliplopia cste orizontllfi ;r ptpita este midriabicl $i ,,fixa", nercacfiolrirnl lr lttmitrii i'"i"-ii*i,. Ir! flcomodare gi la converAoo!6.

osl'o ltlllll a nerawlui ocuLomotot coT'?lzzr, 2.4.2.2. Itaralizirt' parliatrd, 'corirplel,ri. tttltttrrrtxt cil' fllrl'lll rolinut l)iur trcbuio ,no,iireoventl ,fecit oca lrl th'btrlt incompleL (prr'rlirLll ulcc Irtin nl,rlrlitrl i,,itriitil .lir' prrrIirrlort p:Lrlrlizii Ar:r'sl:r' ",,i"ttt,ltr: I'ii .,',,,u i,i,,..r.i""ii. ii,:'i"-i',,i*ui 1x'.'t 1r:rr:r'lizici' ll),nN $lrb srt'tt rl'rtrttti, ;;;;;ili,t blli,i,, s,,h t'rtrtil llzitrtrii 'iinoi sing.r. lrol'vr)lr' rrllllltl'i rnttll,,t tttr!i ttr tl.rr rlo nrlr*rr* iiii rr ,,*,,i,,ii vrr,r,itbil. ^f(nJli[,tr) Hrlll l'lrrll tl ltit'tozohtt vrrrirllriLl' tltl iltl'trtrttltt'ttr irr,bl,rrrli il,i,',ilii'li','n,, '',',,fizol,zr1,

l r,"rrl. r rl. rrrrrrl.lrr rlr, lr l . r r lr ( l. t . r ' , r lr . r , 1r i ir I . r ' i' r ' , r l 'r , 1 r l r r r ; rtr rrrlr| trlo r' l:r Jrlr"rl r lr r . r I I t I , r ' I I r I I ||( , . : ' . ! : ' ,:.
t lt t t t t l l t I

rr ,,lrlr,

r, ,.,,i/

!'t!,ljltltr

t lt t lit r ut t t * lir : l47t , t t 1t o. [ ia pL t : l i q x r l t r y t t t t ,
t ( ) l,lt .

1t

t)t ttl tU )l (,l t)t

1t,tt.,ti;:iilc

:'.1.:!..;.1.I'uruli.,:iilc lronculare itint ijelc tn:li lutnet,oil.se, in specia! |rrrr :rl,,,ii',i (.11t.se (lezvolt;i la nir,elul bazei craniului (J,hnsi,ori qi l'r',1I .lollriou, l1)6?i liucker, 1966; Riser, 19i2; popriviciu li l?ascu, I : lr;0). li. rrrl r'li'gc ilrt,rL]citnerYll ocu]or:rrotor cor1tunp:i}isoqte tt,unchiul 'iL, ( f'r',1'r'irll)l ir li) ila$oioulc, leziunik: ,,rad,iculare,1 lil accsl,rrivr:l ltaiizcazL :rl,. i.r'i l'lltill(' si irLcuale alo muschilol oculomotorj.il schirnb, l.rrlte It ttt,tlt. lrr ',i.t,drr[, lrttttchiului rertos prod'c o ]tt.alizie lotali'i dc pcrtcho l l l. r u (,\(1{il,1ifr i'ibrelol pentru mUsculatura ocularii intrinse0i. care ..ri. l,r( o olul'ciite protectie specialir in lozirLnile blza.le.ltrin ;i:rptrrl r':r r.lr. 'r'rirr(lc rr, rrlli silrrLl,trintr-o pozi!ie arialir ir.r interionrl nervrrhri. doar
Itrltrtlr ttsittntrr ittltut't antirttd plotlucintl 1l r , l ri ,r' liliigilr r , 1! ) 50 ). a.fectaroa pfr,(iorrr lt llce\loI[L

'' l.:.'.;;.1.1. I)u.ru.li''"i([rcnrcttlard izolutd, singu,latri a nrrvu]ui o0.rlo, ,1,,r' (l,r''r p,rric lii r.r,aliza1,ii do procesc nevritice, meningitice (iriclusiv lrrr,lrlr'), r'rrlr,ori do alie pluceBe bazale (dupii culrr rom r.etlea), ri:r, de olrrr li, lrlirr \'(rrit)iilit1c1llcestui terv cu ceilalti nervi oculon$tori fii (,n'tlti rr, r'r r r.ltrrriIrri, sc rt'lllizeazI sindrolrne tt.otLctrhrc r.-\1r.ilrre\"r,it,\in]e ale. l, rr i ,, ' r lt i; r li r lr . r r , r' \ i (.l ttri ,,r.i . :'.1.:!.:j.l.:.'_,\inrlntu,utt tronc:ttlr.r,t r: entraneuoJ)iale d,c It::i.tttti rnullifie , 1, tr, rri l nr t ir , t r i ( r u, r:o i n l e re s a re a s i a m o to ta c u l arl l l tl i {:o.t,tu,n,): \t ll itrtttrr, oIt rtl..tn oltk:aiaii- Se ltie ci, trunchiul lerr.rilui oculoritotor. i.,'||||l|r \rrr{l lrr (,l|lll,lt(,1] (1lt 1,r'ei:ulcle (:uttCra bazilar5, a;r1.era. cerelir,loaSli rrlrr.r'rrrrir ril ;uJr.r'l r,t'r,r,lrlal:j llosLcrioari). Aceste configuleirii topog.allice t , r'rrrl l l z r lr ( ' ir r r r , r ' r r rl rrij rr a rrc r-r,i s me l c q i i n p ro cesel c l j ,ero- sf al teri oI l "1, ll, ' ll'. :l. l..t,rt i I,.l' .. n lir s( . r ,\ir li( ,1 ,t n ti,trntttr ,,:! rl rtt6ptl l i

lrlr ,,rrl r l ir r ir , r r l r r nr it .r i ri c v rj s rrti ,rrl t, e c c s tr,rr' -]a " . .-l U i gr" ti ,,c,ftai rni pl egi ci , r1'.,r'r.r|. ,lri.r'i irr rr.lriliilio sa,uadolesilcnli, (tiickerst:iff, 19{l+), lr, siiliiircti , , r',.rrrrrrr l, r , r . r jt ' t r llr t ilig ro tl o a s o ,l i e ta m i l i a l e , fi e p erson:rl e. I{ i gl en:r, oftal r rr, ,| 'l I r, rr I I ) : r i( . s ii l11r ' t,l l (fz 0 s a s l i r n i ' m c rz e rl u p i i O n i grel ti si rnpl i . Il nrerOa , l, l ,,l ,l , r r , r ir 1r ' ir r r r r l s i rtrl rl ,,rrr.l !:.r r,;1 c u n i l a te ra i l , cu i ol l l i i z:i r.e or1;i i i l i ||r ;r,,rr0r I r i( I r I iiI , i r , i | l td j 0 ro N l ]l ' { rv c tte x , i l p :rrc c obi cet 1l r cri zrl . cU il, , l,rt l ',1 . ( 1 r li t , r r t . r r |irtrl ,u . , s rl rL r tl cr gr..r1,tisi r-i i r' si i tul i , iu l tu l s :ri i l , ,rrl e s r.ti 1, , "r,. rr ' r I l J u l (...\l r,-.1 , fr o ,.,.t, ,,,.,,,,,i ;1,,,. .,.i rrt,rz"tl :1,r. ' r ( t , ir . , r t , - , , , l. l ,l ;'i r., , ( , r r ) t r r lilui( ,l i r:rrtrrrru ti rl s i r0 a l i z o a z l -r, .te l mai fr,({ rr1:er}t o ati gcre , r rrrrl rl lr:r-: r I r , r ' r ' r , lt iilr t rl l .rt, rc s p trc ti ri d u n c o ri i n e l vl l i i ti i :r1.r,i nseci i .l , { o, ,lf l, .:r l \ r r . i r r 1lr r , r i rrl i tL t| r.r:s ti l ,0 rn u l t n l i ri l l t,, ai l csi rt, i t.rl soci rti | cu .rlr r;,,.r'i :r 1r lr . r ' r , lr ii l I l1 ri . In rrn d c c a .z rrl i p o a i .c fi i n1,(,i (,fi l l ri , rrci .rul , 'Jl: rl rr( (\ \ ' ir lr lr r i ( ) r l) { ri r(' rl )., l 1 } (i l ); .[1 .l rr.< u 1 r,.. 96$). S -rrLrrl t,s,ri i s l i rl Lnr:. r rrr r( '" r':r'i r ( ' 1r ' r ' r z r l.r lt |rr,i p ri rr rl i Il o p i i 1 r,t:c i i o i :r,t rr , l .l i l i i rl rucl ' i , sl Lr [0r,i rr0 rrllrrtr: rrl r., r ll r r r ir lr r . r r iri i rn g rJ i 6 i ri ri ;' i r.r,rri o il l :rl rrroIl r,i ri ti (l l < l l L:z5i S ol l rarli r, l l l ti l, ) - , , \ li' r , i, r r ll l rrrr,r,r' i Irr ,IIrrr| o rIrl rIrrl rrr. i I i r[r1ori l i i rrrrri l rl rrrr:l l i r ' . u, r ,ri o l l {r r ' \ ' i, it r Llr r ic rl rrl l o l j rrl l l r< ri rv t,r' i ro s l l,c l ti i r.rr :rt.l cl r rl rrrrrl i tl l i rrl, 'r'''r, ,,i ' r . lr ' r ' z r r r lr r lr r.r' r.ti irl i l :rl ' (i rri .rIr,rrrrrIi Irti(\\,:rl rl r rri (),l rrl ri rl r,, ll) t ; l l t. 4t l

.t l i n

oftalmicdui, reflox cornean abolit' dureri in teritoliul llorl'rrltri rtllrtltttic. Daei, sint a;fectade$i fibrele simpatice oculal'e, apare o ltiozti ltrritrIIItctrIrrIIi r1e cocainii. AceastS, tr,iozil ne indici, respectatea g^rurglionul i t'ilirtr' ;i, r'rr, Dimpotrivii, aplril,ia midrir.zli rr(' rrltrrll^ .afare, o lr:zjune exttaorbitlri. atenti:i rsllpra unei leziuni intr:rorbitarc, ct lldecta}.eafilrt't'loi' rh' Lr tl:rtr .Elionul .1iliaf. b\ Sintlromul de apen orbitd,l' al lui Jacob ti Eollcl sollmirri ('rr lrrl'('{rdentul, dar, lrin distrugerea soncomitellti, qi a giul'ii opti('t, s(' rtrltrt::;:io leziune progresivii, de nerY optic cu cecital,e Trrogl'esiYri r i^rtsolili'r si rlrr chemo$js. Dxoftalmia estc mai lrronunlatl'i, rlecit irt siiltllottrlll llt(\lrtlltrll .qi pulsltili, {prin comprimalea $i a Yonelor olliiillnicc). Iractorii etiolol\ici care irebnie dccelati sint : (peJlLllr sirrr;''ili.' iriterven-iiile chirurgiotle - L-actori traumatici: .de exernplrri ; fractruile (,ralu'cnL' care intercseazli' ii orl)itn: lt:t|Itr|ilrr .aripii mici a ,ifenoidrlui (cu afec{area ini.tialil a lel'fclililr' Ill ;i l\'. rlrlr ultelior si a tligemennlui - Rollvet' 195?r citat tle Iloger fi ('trlrrl), ll,(il)); ollrultractura crtstei supraorhitare (in aceasiin sittatie, oetit:ltcll lrlrr{,trtl{' m0piegi:l). neoplasmele orbitare i tnclliltgioanlel(' ,'ii uli,r:rrrtllr' - Iunrcrile: eryului optlo: t, Inorile osoasc (osteoamo' rnot:lsl'Nze osoils(r, llllriot'r rrrl .ostcocla"cte, chistuli osoa.se) t meningoencefllocel ; clistut i tlt't tttrtirtr'; lrr'li prolifertitiyc dt sistcdr (grilluloame eoziuofile, boala, llLi Ilittll Sr,lttrllr,r' (1(ltttttot i rrlr' Ch'jstiari, rrieloame, boala' lui Ilodgkin) ; turnoli tle l-ecjltiti,tti n:tzol:ll'ilrgi{fl)c, itttlcosr'ltr hipofiza.re; tumori tumori r3inusuhli sfenoidal, €arcinoarne rpki{.xmoide, limfoe.pitelioame, hemangiot^pili:lirrrt'tito St t tt i l'asarl si colab., 19i5), Aceste ultirne tumori rlazillc 1i tritzolrrt'ittr.1t('lr, pot lenliza ilttii si'ndronu,tr cleJosi Ttleriyopalnl i n i al I rri lir ht stttt siutlt,,nul. ,tl epl an\eu otb i. t $ d, lllt i Dejer u, in clt o se r cllizpuzr - rit t ii i r I l. zit lt t r r r tt t ct t t t lt t r ,{nlrilal superior qi a non'ulrri clnalul[i ]ierjgoi(lilr.lr (li,rxct' 1i .olrtlr., m {- : t asf illr ir {}( t r t Llr t t t t r , ir li' l) lr 'r 'ir r ! ' 191ir ) ilm or i q. i colab. , 1969; S ri ni vts lt ; 'ntitlntr sau Df[,siallc l. ; - tr-scli,ii l\usclllari: ltner'risn c]; iingiolnxr (ir spi,ciirl crrr.l ttorr'rr') ti oI icc u:.esr caro t idir . t"r'. - Ll-ip crrt,'tee, cu ale1brtilat'orlfisulii or'bilnlc sttpt't'iurt ttJ Sintlrt'tnttL in.fracltnoidian al lai I)rtwl.tl st' tltl'rlrrlotizcrtzit pt itr rci un0l o si n(h {) r }r ului do all€\ ( n: l) it al, dt r cslt l}r {xlt ls ( l1r lllr / r / r ilr i! r r , < d.t.tl tt" ei , catt) lillo ilf iar r Lasil, Llllt iI l piir t ( f ir ,lt lllt r l'ir ) lllii r r sit t t t st t lt t i( '||\ r '||||) r I , r.l rl q t,r1t!:a,zr i lllr t t l'izglt tr r lit t oit iir : lr llt lt 'iolll( f ( ( l( t t lll( lc l) l( , \ 'ilr ( f I I r' | | | | | | | i I t '|| llr l r 'r t l r t l t ut t t t t lt t lt t i oI i ir '. r:j rrh' orri rrl tri)f r i Ff r ( '1, ( r l{r (l ) ,S i l //r ') / / / ?f lt lt r iislt r t t l. ir '7'1l1ttt. l7: noidr t lii t t l lt r i , lr r &! l r '- r lc lcr r liz: t l, r lllr r , ri r, l ,rl Irr(| ti cu lr t t t t r I t lr r lt lt 'f lt t r ' llllr lll' lt r l] lr r r ii, llI it t zr ) lr ir r lll) l lr lr r ar :,rrrri ,tr sl i ' trrri tlr r lr i. ; . islit t |r r l, 'lr llll't lt lllllli. i{t 'lt t ir t lolf iI r 'sll. r ; it t t illt I t ll r ilr lilr i) lll, lV r r i \ ) , lt r ' I 't r t r l rl ,, l rl rl r , 'r 'lr ilr r t ( l, r r t t t r i r r llllil) 1": 1r clllI t iI r 'll, ,,rrrrl

l i \ l l r t t t l r t ttttr r l r l r ' l tttr tt,r ,,r t'tt,ttt; \ttl ) t't i ( 'ttti t ( N tttt r l , l ,ttl r t :.1 |tt,,i i 'r l i ) rrt tl I t , rrt t t t r' , ( l l l l ) l l r r l l l r r l l l l l l l 'i l zl l ( l i r ,r ', t' l l t t . ( , l l i / r 'i t z r i . r l r ' 1 r r 1 r 1 ,r r l u r r r l l r . | o l r r l r . " l l ) ( i l l ; l i i r i ,l . l l l .,i l ) : i\) fiirult'onl1ti. t:lu,si tlt l,rttltr. x.ltttrtidulii, rtl. lui lirrhtttt I)trtir1ttrurt| :it' c a i t a {r t e r i z e a T . [ ]xi u 1 ,1 '( ] l ) l r l r l l i zi l ' l l ( l cl o l 1 ,1 |i l l ( l r vi o ( 'l l l 1 ]1 l Io i ( ni . i l l i r i L l l i r l ( ' Sc r e :i l i ztl r tzi i : l l l l Ji l l 'r i ( '\( ) l l i r l l l ) i ( ' a f e c t a r ( 'a f f ) n c o n r i te n ti r , ti o l l a h u i o u l u i ' ( u q o l r e d u c l i b il i ) ,, p to zi , p a l p e b r a l i , o l ta l m o p l e g i r ' ( r 'tr vJo l r ( ,( 'IIIi II ( I) ||II) I( '|' imobil lrin 1lalalizia le.rechilor III' lYSi YI), trxttliticitri 1)lrl)iLrl!' (lirilril:i areactir.-i la luminii Si la acomodare), hipo - silit lnestozi(r itr 1r'r'ilo|irtl

4'I

!i:x*[ffi ffir:.i"'i.ralr'a air'ctiunea .. . Ia cazurile care au lespuns tavoltltil iermenut ta tra'tamentui cu corticosteroizi."^'ii*iiL lol:rlr..r'.tealiz(.tr1.rea: a perccltii l' 'rrpili' paralizie ptozd palpebrali' completi in final.! r.t*:ll. Cafuu.t.. . l' tii.ii' '.I'notologioolsindrom.cr contitnru ii :r. Bi r:xtcrrsivi. o. nnllf.rrvii.ast. tn t'ori do eurLsibilil. izulnl.on') Ir't <ttori tli...l lll virsLtdo cu a VI-.'iff-:"'i.Ji. mir{om.r..toarele criierii pclrl'm tLingttttx ticul tle sindrom fotosa-nunt : a) Criteriwl..a.r"i Filr rnodeTAtd.l."Lilll.l i l i rr( | ( .T.nnn.d. {lilrlr.'i.i..ltrr <.":nf.t.Gairil.torc'Uo 'cltltttttttl.iil..ni.Hffi j?rtl# J:l:l:l 1r.li:i.1if ?*1i"-?H1fl*T*1":i'fli*i"".JllI:i..1'...rl..'ieni.ll..tr....". '\tilslcitr .r.rteriulc :rlo ritirrrrrlrri "u le'iunj itriimunfeeia. iu rarc cirzurirll l. de obicci ct clt(rvr zilo ina.|||I||I\ i. care tttt ctrtltrltzii iini produse de'leziuni.intlromul med. $i !) i.hnollogit.('Hilrrii ."if.i l(t ll1'. ti) ltol."0!.. tttrttlriu yi Q rrn:itt.fomu| t1*."'i.-iut lente ale sinusului ealvernos' Smith qi Taxtlal (1966) alr folo$il' -rJomu de .i [lottr'.o h) olil. fixd itt t"'ttt' Fischer:Briigi€ iiolo.i.i. tosa-gi*t) parte' Tolos:r (I9j41 a. rt.l.l'.I.vltlrri iirririf n-ffii-i". ime4iat de pierderea o111lofliilrfoi itr tttrNI progresiad. 'Lrre're&' br-usc.nt'lui'Iolow'Huntloa[()1:irtstl'olsist'rrttt..".Irrlrt'ii' slirii ([t'buleazi :tli..il.i'castailivus'lui. ln acest fel se pare ci' se t'intlo sit' srr fac6 o clistinclie clari.rin- l"i $i llosor' l!)(ill.ill. 1e0e qideArseni qicorab. incleosetri cr. cu torticosteroizi la tratamentul oromnt iio.yerr.rrdloxirr. \V( irrlt I t) N iurl.S1llf fml*: seadaugr' d pQ'tro' l)ariantii.trnn. .''.Iosl...'li".ttttttttt (x)t'l)r. (liit rtirr r.rxtornn I iiprii. forms clinic-e: a) lorma aau't'd'.ollici : p :ry.u.lll ^..'l. 1xrrr10 ir.. o) (l('l)lll'lrl "nufl predominlr.lt".r"1. a izolat dou5.citrtr tumoralo sau inflamatolii.'11i.. to."i' .''r{illtttl lrrl.11. lgOiO). ll}77) : ir) rrl'rrrl itr I'trrltrrt(it 'i* ambele spxe.. 1..'ll. 5i Jcziunile ""gr""#iemporata.1:..rci:rzi lreplar cu somnolenli qi apoi cu piertlerea cunostrntol' ' H1 Bindromul Iotoia-Eunt' Olialm'oplegia lir(sitrtltrrtn-ttl dureroasd" . oxt.rrr IrrrIIrr.. ii) seninul (111 oontx)lllil'(rrll oftalmoplogici..i Garaii.. sind.ti'g..:tr.ste identic cu sindromul de .**uili::..rirlri. ri lrr.rrzrrti) cornplri.in.'ii. .:.".ol.i icuiomotorii 6i primele rloud.Ml.'i. . de alte sintlroame asemdnii'toarc.1rl.. in s1]ecial (Other.xl. 1967.ii "*i"-prio"..1.-k*#?#i .jri"are..o sxrtarz.... ""ii"t a IIf-a.rtl...t tiza't {I[unt.'.ia perechilor I .lll( lr.'.1. lii:.. b) debutul mL ci'" lcciLt do ryirsl.rr.ri. multiplu (boala iui foft.1#**.cll.' Surn.i I {o ..ea infecJi. i naralizia ocirloniotorrllui este urtratd.iI:'itit' nrii6cii.:..l..litil..1rr. Bi)mtrom'u'l' tl.r.r'illonirrrlc(Iioger irl colab..e(Jeftercol.llilllil.i tItt':i itr:rlrlrtLtu' oaar*iu.utu"t""" ii" o".t..T. tk'rctir+ de aceeagi pf"ei" o ndrratgie brigeminalS peria.lr'..ffi #i'"'#m'Fl:.rt rlr.i.7t1 i'nauroytrtlirt tr ftrltrrirt l.. raroo'i prezonLin{f i*.r.rtolotti-.t iii^iu ao '5icri'ivo ttltxiltr qi ortr.-i unilaterali miozi tranziiorie ..fl:x.Ji.rlrtt' debut ce1 ii.ul.Bc...*t .. Structurile care pot fi implicate incltd nervii rttrttlo oftalmic..r. rrta.ru til.r.: ri:. i. diu'.rir.ll.t ..oa.It'hrhn' | tllrli) H(\ It.i atecteazd.. realizarea de fistule .f) dUrerea esLellnilAtol:llii... (lo-?l lllloi llllrglrl tti...lrrlui t8 . ilo . . p... Lapreslo qi I}'''i. sutt.rotnul lt6 ..r{|lrrii.l da hemiboad.ta.ri.i-...r.*lt..ili.j.. o oft. A""ua" it rrlo..sului caaernos .n1to ilaie fi nroelesiv.il. respective Ae ocrriimoiori trigemen. ilr horrrir:rarrju.. cu caracl.t.sivll. favorabil 1a corticoterapie.. (cu coafeCtare& qi nervu]ui opU"l.ota-itrii.ll." | ) 'l.ra_ tigt!. qi fibrele pupiloconstricloaresimpatice ale ple\u1Li lttlritlilttrl.ste I I [-rt' 'r'in5.gl?j"t: Lui . a" r"r..). Si.?ftritlts#Hl.r...Lq. 19?3)' Lapresle qi Desi (197?) considct'ricii It'r'rttrrttttl ('!.it*.\i. tloslrl'is .l ll..n...11:.lilil!lT:f. i.rornulanNeriore.ti.ll.H11i. sltitl'itt (rxlrttr . fibrele pupiloiilatatoari parasimlrilf ico tt l trrt'trt' l l i i *.itrrI rl{1t(gttlii 1r!rrlt)rl.ro. Arseni qi colab.fu".n l)o l'rr.) tlintlrr.in catc entitatea reprezintd.J. b) Cri.:3:.irrI li tlo rttit.t.f. qi p'.t'eriut etiolioi6 qi' terapeu'tic: atingerea forrna{'iunikrr ilmittlil'rt csl'r' iiatizatA de un iirodes inflamator granuloma'tos oronicr 1i botrigtt. oxu'c"arbrtrri ""i..ii Ff i" p""uri.sind... citto reaclioneazd.%trf sindromut' gtaratrise- conmn (cu rorlizal.toa. nroprosii lil:jl..Dtul...r.Hr.rr'i'. ca urttt:iro .rzr :il c/c..lirriu rkr rna..rrrir.t'1.i.1 rrurvrrlrri'lrra.ltl j.lrti de ar(xutltL t.*.io"i.r LI||||.f.1:"'n'*" Eoger qicorab.rio'rtri l'rlrrr).*.azri : exottalmie masivd..:i"tfdeosebi "'anior. lrritf iazr'i' .ljx"l?.lll g) rlrrorilo oital*ic.iililli:11. ittsl'alaro rt' 1ta'l'rtlizit'i hematorir subdulat q. ibzi.'*i*l.l'r""i ori. I[unt (19?6) a stabilit urms. "#:mi: tr) t|.ll"t*. fa!d.r'i.li#j:P"*:Trl. ornitiale sun.. l!t(il)) .l.n'ltnose-asociazii nosologic-5.l.rll.. toate j.irrt irr..i"#fd i'*1116*:f1ti*_T.1.ittl.li.iI. anat'omic: deficitul tttrtttolttgitt prin leziuni la nivelul sinusului cavernos anterior qi nl fisru..it'lr. qi.. . lll(il'') r.ur..ff r rrrp | 'r..ir (rlitr .i.' t'rttittrlt't'iztrttz'i1'."li. r:tr.oa' I oIl':rlttt'1llt'gi..i d.niirr lilrtlr gontrraL'.r' t'littttsu. dur-eroasi la ul caz cu llunt gi colab. b) ll\rmori rn ....romultui io"tu realiza.oase : meningite t rrrtn.n.i. 'crlr.i. I trrllrrrrilr'i ll1r ou na. (1961) la qaso cazuri cu inflamalii gri ttrlo"r"otioini."r. proccsclol hrloc.1 likx.t' t[.oiogite sifr_litice. u'0o U)il'pnroxitttioo. li.". in ..lliii:l'lil".1i{1'jx'H'.i r. *uu.ll.i urt sin't severe.iwirr ' tkr Ifisclrot'-llriiAgl rt.rliri'..t{) llll n(! tle'sindroin Toiosajllunt trebuie folo8it numai la caz*rile la etiologia' poate stabili cu certitudine Mai recent. (sindromul lu.. 19?6.l"Jifig:'..IrlrrI rju (.t.1lrri.:iill. I961.rom Tolosa-Ilultt'.". . r rI iic t ' im are ).. 1958. ..crvttlui (Lgiiffili se da.nt ( irr ollr!l ln('pl(!grr.1.'iu."l. in citcv:l zile sau in inni tntLlto ()sto lllllll'1r olro rlc nai <xtnsl. urrtrrri hr i.irIirltt.'^--* -a tt) N.riirrri.irt'.t.ll)(.lrdibul.iilj.nutlnfhltitt:le sin . lll{il.nzii.{rl .o.xtensic ftuni9 qf _p"" stare lfre rrr. t.ii#x.n in care paralizia perechii a [II-l sc.iancoafecte?zd...i.i'ii ']'l1l'|fili*.fif'l ramurire .l.ll:.itttttll.r::i./. Succcsiunea -de "eiebral.l. carotjrlo_ca.u:ale arterai carotid. tintl.lll l.{i ^t"'ito"iuriliiifri".rrriolrgis rtalizrnzdL rapiO : ottalmopt"egli ?riftamli puts:"tite r. fisurX orbitard.1 5.

isoner-griilrg. tl(t t tll't) tt'lttttt j ''. r r I I r r I r r r . a sindromllui rolosa-rrnirt poate-fiilSf intilirir.lerea trig"_. fl ri i rr Il l -l r so t r t r lr r |lr 'lcilzi ( 'll s( lt lllr t lit alt lilllLlr r .i i 'ab. ll rl.uryrt paratrig6minai al lui Raerl.rrri i .llllli::....11'. r I rIr.rJ. ir z ||r i) Lr t .ll']. ( 'l ( 1 ) ' l . lr...rrlt'rlfla in unete cazuri ouilpr""e t"coriiri. 1rl i r r lr iciolr r l ll( . dr.\:{..i sr i rr l rrrl i rl r. rl r.. cLl Sintlromrrl rt.. si ltrrlpp.. f t 'llm ic n et vului l .ir.r. ii) S.rr:irrrirri p(rl p..lrrrlrr.rl i zi . o! ( 'olI lll11( : ll t r t t ( .iil*fr.iiozi rliscrcta (ll6 din .k. rrlrirr.rrrllr. . r .. I t l l i i 0 . ( [ ilr .''r ' 'rli.r..r.-ldiferenlie-m. ttIr Ittr rr Itt[t l ttr " ( n l e tti n g i o l t p r i m i ti ve I r r L r ': t z i t t t t n o l i l t r i n tr a cl a n i o n i . -u .r' nO ilSi.. .: localizat L pe .r' rrl r' .r'imitive .r| r. o \ r l r ttItr r r r 'l l l l r l /r l r | Ir |. it r.ri rr. 't t I o t t t .. t l I ilrrr!r'lt. "1ru*ii.lr. vietii. i i . ( 1 f) ? ? ) .r. sll rrrrrlillrr. l fl .r l r r r 'o tttl tl c p e l cchea l t ffl -:r.. bint r e acesi.tlrl'l . r 'l | : r r 'r ' r : t r t r tl .rr trl rttsri . t t t t : t . r l .' ti i .r..r |l r to i t( |.r"Iri|. I ez tesi Desi."rrr:rr. ilr. r. r lr lt t nt r lr r i s. r r lli.i:.r' rl )l (. ( 197?) .tLt. . ..al )Ll l c:i rrr. 11ti i ni .l.. . 1. t r l r .r'r.l t. l l r j t l t t l | . r i t l l l | l l r ..tt i r:r L| l rr.t ||r.ostirri lr iil.par.ozcnl. r. t l r' j i l .i l t.. r.r. r .i!::.iii ]. i l .Ir. ilrir L I iI |I r t 1t r t I r t t llit r r r l.l ( 'l r '( ||||||tIIt IIIIII r .r.rr ri rr.r.cirui etiopatogenie a 1it$l ri r rlrrl: rl:r rrlri srlri.1.rl j: :^lapr.1 .' i . r 'r r tr r r ' l r xr l r l i zt'l tzi i l i t tl i vt'l tr l i tl r l r tl l tti l 'r r x t 't r r l t r c t .rrrl ..l t' .l .r.r irli irrr. r .rl11. .ir'.i """orie.. ( r l i l : ) .11.rzrr'ir.i. . Il )17.t|l r .clr t t t ojt lit elc. .r l .i s o p o .' Ii l r. l !'r |) . slulrlntn:tlologie rispunde [rlorabil la ldmhistr:rrr. nt r t t l r lr r r 'l'iir 'ai il( .l rrr.:r t. zI t t r r r '1: r lir 'r " 1I t t t t t t ttItI0 inllla.rr. lr r lv : t it t r lt t t r r nt t ll t / r t l".. ll urn:tglr. lat c r lir r r r ir r ( . lr ( t r r r l'r 'zr ' ( ll l rrl i ' r1i i l c ol rt t it t ologit .i.ovrr. 'rrrr.. 1 r. . co r d o a m e J mieloame. fi o t . t t f ir( [ c lr .r.1! . ||r l|l|l i r l r r .vi rl ' i r.s r.iilr lr rLrrrrrjrrrn:itirll ir..i.t. I oct al'it r r : t lr t sir ': i ili r r t 't 'r r lr r i ..f[ri i si l se ir r soleasci dc r egr : lii t le t llbur iir i obit divo t lt 'sct t silr i .ri.'tit d. li( .ro Il :ulItr rrr:ri Io s l . ."l.^u"r.-0. ' I'. r'rt:lrrr[ .| |IiI |.:r|( ). .fJJ.i. ( ...:i.rrr.-iir: '.. r. . r .r| .t.:1.rtIr)r r ||LI I LI I I ) |...i::.1 :. r r iir ' qi s. i|\ . l l l r r r | r .'ir / pr t lt r t t t ult 't l) t t t ( t t l( t lit t t t t 't lt lt t t l' lt r i ll r lnt ( : t it t r lr r t t nt r l' .. . iii. . l }r ) i r r {f r {. rr' t tr.rl rrrol rl t' gi i tl Lt r t r '. r . ..t r r " il) 1' r r i' :lr i ir' l (' i r . t : t ir .ir t I t (4 t ut ttt tt't r t ttt tn ) e care:. .t 'r i'l'lt lr it r t r r t ir lr r l"' r '( 'lt lr r 'lr r r il' sr r t t r lt r lt t llir t t iit 'i sct t zililI ii rr. li.t.rl. i'll:'!il}... tttItI|'It tttIt{i i t:t r |tr l l r tr " tttl t t'l .1 111( \ l.#Jit sfcnoirl:ile( iloctton_Duvigueaud) b) Si"O"omut . l l ( . l .r' cr dri :1.r I' r* 1 . I l I II(.. r . Ir !I ( i l r r tl r r l ..i-ii. . ir l| | 1 t . complt*il' oculolnolorjo $i l. : tt i l i ) t 1 l i r i l i" r.. r r r . .os) si nl sct nii. prop5resi'l' .li|r. .r. iur' {. . r .rrrslirlr.rtirz: r rrrrlrt :r rlr.1..'tIi . u r* rr..ortl.rsi:r criuici.... 1 .r ... 1 r | t .'t..1.i i n l ri nre(i .sc* l Ituri i i rr1. I . t r t t r I t lt t t i1t I r ''1i. -Clanhy irrurrilrrrl| cil Ia clzrDile. . I r r nt lr r lr r i dn oc hi .rl. l .rl'Ntrlg..it.r.i n r'.es .19.o l r l l sttl ' l l r i l i I I I I | ' | ' i i t I 'r r : i : r t r . r 1) T i ).r' lr rr lt \ | :r { l.zrr rirrr.r:i'lr. i'..:i rl i rr i s . (. :tti ...(.pto_. l I i . I i i) ] llil|lir . r| .llrrlrrropleuJi(ltllett)rt$o ctrro se inst:r'leaz5.pst'tltLrltItrtIIlItI''1.lI. tle accea.yir. lr ii ( li ir lr I 1.reTi). D c l rrtrl l .to. r l ..r l tui l S r.l rlri .i .. L"'i I rr'rr( r r ' . l't lr r lr ' 1: r tit t lr 'lt t r ' ilL r r r r r r l i " ..r. l r l i tl l l r tr o l l r r g i i l l l l l cl o r tst" "r 't:t ''' ( l ( r l i i l ".1t. il : . {lil ( .{r lrrrl'ri.l. ir .. 2( ..l tt. c n r t t i o l i u t i n g i o a m e . lt lit ... r r r 'l r .ril ll. .|l cazuriT.1i.\rnroDllr riehirrrrlui . ... .' riir..l::'. ilor .'. l r .l .. t ll.i rr.l l tt:ol rrrri l ri rrrrrl l r.. I isl t t lit r 1 ir li o gi: isi dolicom eg: r t ': lr r llar oot 'i st r p'r r r lc " ' " rrsi l l i l i l al c . 'erv'hii la iroLnavi caro ar fol.sitr1.oi l ori rrl ' t.! r'r. ilr. st t 1t t 'r t r lit r oir lict r r '' A rsr. c) Sindroamelesin. .iililli .r'. car ' ' . cste rirxlr..r t t t i/ J t t lr t t t r llt t t t .. ic ( 1. . :r. r r I il rrIIrIrr.ttr l l tht lLt it t t 'r r t t t .. ..i r.. : . i . il t r r olr I r l I ||r 't I r I ||{I ( ||t I I I lll|. l) lrr .t. ttr l ( . r . r :.) .tr: r' i rn a .I 1| r ..' re s l x tc td re :l .i {) l l l tl l r l cl ct ttti tti t.i t rf Ir(' ri rri Ll ri 0r t I iblr 'lr t I lr t 'r 'r 't t lt t i i) |lllolllol.f .S i trr/t. i l.. U l t 1 IItItIo II1 i t. ' ll .li:iile rutliL.' flult.rr!|]!o. 1 ."r 'r r 0 r r r r . I i c r l c r i r tta sta zc cl r e p r o vi r l d e l i l n t'.i . :. lrrr . .. r ) ..r i rrl l l l l fi tgl i . r i l) r ' r i.r' i l i ' r' i rrri . i) '{ it . ::.'itr.r rl r.l i .lf'.e n C io fl al rni ce '|| rr..vr'istu'le inliiaclinoidjenc (intr:rcaverno:nsc) silli' reslt.ttj q. t t '1t r t r or r lr t. 1.r . t t ( lr I ll. rl r:rl rl rri ri .. silrcoallti) rrh' ) ('\r'rrcrri r t rrrrrolil<' . ilr cil.l l .i r rI. Aeicrise Oe-Uathe* Jtr..rii .rr rrrrr* c l j l i tu r. ' '.'l or){Urilr(hr-se unoo4 o remisiune complerd. . r t t t t t l t l o t t t r t t u t r r t/r 1 1 r to r 'r 'r I r ' l r . i\lrrllirlrrraiiilo \::lsctlai'e reprezintir d.ll:... r ] ..:r o o l .{.r'r'\ lilllj olt l.r'rii.olosir. r r l r i i .irlalri . i. r)rrrariziir.0) ... r . r I rI r..rrrl r .i i . . r .r.Ll. x p l t t L . .rrl '.. r t ' .... |to^te . I|ir.lrrr. r 't l r 'tttr r t Ir 'r i 'Ir |. ll|'t t ' t I t I r ' .1e?{)). I I r ."iii. disculi Iie exislenla '. r. r com paniaz'r i r . m lar ea f r ecvenl. .i lrrir.t.t..:t. r.. .. I'ara.l r]t / I I I I ' ir ol| t ]:rltl.rl cs 1 a or ..'i.. .. .]]:. l . r':rr.l (' j si nttzi l r '1r '..":!:::. t(t de_ proce'' in aflra G.rr:lirrirr. lirr .lr lrlollr r ur I ir . rl\.r r r '.i rro ([ili( jir .i. .r) rtinprrrrr.]i.) l:cnomcn. r t lr r i nlr u r r illl l r l ] ( . ."'tc. ( l !r l . 1.r .1 i'i :. r |'r . (Jacoti) . . i''lte orl cu ril.t..l r. r : ( : t r lest r l llr in int cr r n( 'lI iiI I ulLoi ! Lr r.'. rrirr .t l:l'..1 \riu'c:. '.tr 'l r r l r zi l ti 'i 'tl ttl i i i .r'r'rIr.rrlulizic ' ' d'' t r r lbr r lr 'ir ir t lr i. i r r r t t l l t l ttl tr l l ti .l i i ri ' pcr' cdr ii a I I I .ieqi a" di'iiiii.r t l: rrrr.| | . ] t ili [ ] t lf ..tj F a r.l r. . ..i.. .trsrtlril' (. .. .upti. l|z:t t r . : r z r r r .\l . r r l r r i .i ol rrl ri r r I r . I r oI ir . l .urno. r r l . (|IrII'rI.1 r..:rri sr r t t . | '.ll alnoll( : fi produsii.i. .rl i rl o {.lrt:r (j tl| li.t. sirrrlr.. iin cazr ui. tlttc lxrrtlr' trigtlrn-irrat'i nevralgie o . r . lr r . 1{..lt. 1g73 ..l. . lllir 1.i co l r l b .]:l.. \ r. '. t g r l r r t . r l. r ' r " ir l.rl r. || |'...i Dintr€nerviibciiornoturr.1:l:ljlll.rl l .rl . lrrrrl ' . r .rrr.1 .. r ! .r.. I| r l . .ru. r. {i ri'. r l i . Iir.t. n) sirr. ... l1) l i t.'...orrrrrltri a.ti t t t ilr t 'r t zLi : it t lt t liil.:'li" de.ttr'tttttrrt'r:iu'lr.t.liu t Jltlirr |.:i. ' 'i'ililli1. ti" a ii.r...irrL. l . | . .t cr jf 'r t .1 . . .ii" pritil.:lril_ll. .r... '.r. r .|| rI rrII Ir.t*."?:rlif. : r . tu .f. . sri i i rrrrr Irri A l .r. e) Sindromul pereielui extern al si.\tr i i 'r r i . l l l {l i l (' r(' l l l .i'.itiiir.par prin afeCtarea aceleagfzOne topOUrl. O u I n r N . { ir i) ... s ir .r'r'. r i i r r r r r r .s 1 rl ' r. rr . l{'t t l t r t r t t .. / ..ol i $. ir ll .... '(osteoame.: '. .ru n (i h i uhrir)a.n1. t j r z r l rr..'. S. lr) \.reapFrolr jnterval.:. ' I .i. r r . s l t i t l O.riirr. ''IIIr Itttr r 1 r Ir '. . r lt r r . .tl tttsi t.ii. ..l rl r.r. l ' ) r lt llr : r r t llr .' Ir o IIIt ti r IIL tr '' r ':tr r ' Ir Itr tItti tttIr l l r tr r I I rr' t I t t t t rI t t I t t I t t t ( N l cl t( l o l \l l .1. rI r.t' rttrl rl t ' ti t: ir 'r lt r r lt t t r t t l.t.r.t"t'eroasd ..1 r |r . . .'. . : l r .'. l. .rrirxo. . 0t.r. . I )l 'l :rlr r r r r lr ic gr rr I r r r r... .-rbmisiuni spontan'e. : rr.r u l ):l l rl l i zii' ilr silr r lr 'llr lii t lI I r I 't t I t t I t iol.rr.1:rl r. r.lirir 'l. lllhor nas si Yoss' 1970) . I t Isil l .l l V r.i i i r .' i ^ l l i .irlivtlt.'u...i | | iIII(..rilri""". ( .i rr. r r s ir r r lr : r . 19?3). r . r nLit or ii rrl i i l tot(i i tt l tzit lr t i vlt st lr t lit lo.t'{'r l 'tl o 0 i d e l r n o j ( l o tu m o r i I t . tr':rzirirr.(IIallpikc. fi.r' 0l.r. r |jlr lr ilir : r ir . t ilr r hilt t l si' r ln'nt ll t lt r t . i i i . 1' . lt t | : r lllt r ( l/ il r lr r r r r .1i. .. t 't i: i t t t lt i lr ll ' r li / r l1'r r i/ l l . I ' 1 l ti .:flj. i i s {. r r r I r . t r . 1. . .nr.' rr. r .S. ise cu inst allr e r apidl. (i. r l i t t l o l : t l t t l ( ' r l l l zt. iOfOl. t Zt U. t .rrtl ti trgrrrrl ..:r.:rrl.rr. ..i#[":.lo '. :ir..trrr. ..rrl .t.) 'r r' otrI 't I r .rl i i1 r 1 . 'rritrlurlrl lrrrrl.a si cu dur or t . ( "lllt r i) lllilir "l r r . ... ! : |l. I . r \ l. crrrzr. . ''ti'rrrIr''trrrrrrI rrri rr) sinrtromirrtle dff'us aiiui-r. r. r ..1 . r l tr.ip:lrte.r l l l l i ( l ) r l I r r l I t r o i t l i t l l .r... I r Ir.. I . .i i fl it t lt t ' t 'r i ! t |t lt ( lt lt t l nt r .r l r .1.. sri.r.. . j.r. r i.t'e lt t r .. t t .].ocuromotoriiqi ale trig. i a accst o}r t f iit t t l r t lit 'r t r r r lr r : r ller ir ism clt '.e csto ( iII * i '. rl ._ orc. lv l l l )(l l to (.i lr:rrlrrlir Iit loltrltr : r lr r . cu: r .rtr)s '.(lnrix) . .. i | .. ) iiic ir r r 1I ot '|.nr.. i ..r.\iJ. .r. t I LI r 't 'ir IIr Lllr r lizill llt lt lt ii r . f )ff 1i1le1rtegja sirrvinebrusssj n.. .y(. .. : r t l r .r. l r ) ( 'r r r t z r 'l r .i rs . .rrrr rl r..I I ) r |r . r:'..rri trIl ri i Y fO 91. iginea ar t er ei com llnicant c po'sbcr io: u( '. 1.ll'lt lt {'ll{'r r zit ...' ' ! .lt t lslc lr r llt lr r lr t t t lr r r t 1.:. .i ttr xr l tl r tsl r t ttr tz't l tl l l l i r l r t i r L r :ttl i l tr l t' ( ( ) l l sti i i l i l . ( ) : 1 1': r r r llr "r r r lr l11 t lollt t lll li ..:i r. . r l.. 'I'horla's fi \''(tss (l1l'. r 1 . .: (.. r . t i:l ts ..:rr.rrta . '.tt:ri rrri r. rI rt t I i t tr..: pol ..1.I)fi 1rs. . .r rro tl l tl ot' r 'llt r l( '7il llii I il) r r 'lor I lt t li|r t llt l! r ll| ll( f i\ 'lt llli I ll r r r lt r r i" lr ll t i sr 'l: l( i r lr jll'lr .rr. l l }l l i .t Lmui proces i:rfllm:rlol. r r'rrr'.i.trrttrr. t. ( ..r. I r .rl l r(' tl c l tttt r lclt l't lst t . 'r tl r i l l r l ' 'l 'l tr ttr r l t:l si \ 'r r r . . l) t 1. . .sului cavtrnos. ..:1. ::'. o.r.. .-Hunt.'.neori cu defit.rr r' .. lr r . i ct t ! lt st ir ltt lt llt r s( 'llzilil'( f si t t lollir ii' slr llt ioiol'i: r L' uir t r r r : tl ' .r. .rIirrIrcI . : r \ ' .

lr. *".gian.it'.i t.]-:'"r I :l. :Il'.'.'.oufabulatoriein fazele tardile.i . gtt'1.ji:[ji].il.l.i IY. (ru o (lutitii.ti t'lt'i" (:iintlrontul Gttllrl ll rtnitlit:). i tr r r r .rl. iriliiixt.iznlii plin uxisl. ij.tolrxrhiirt.rlJl:.f*iir***"1.1iil.ii srrlrslrur{rr. Acrsl sinrlrorrr 1.lc :rcrrsl.. (ocluzii rle arterelor plandui posterior al pediculului rotr. cem.lillj.:"il'l. posterioarS.|':l''.:f t l r l".u t r ( 'l l r l i r l r r r l r r r o r j l r zi i .gic [rilrrl.l::l:l::':l?l'1. jffi.r'r..ru i: iI . inflamatorie sau.rro rrr :uffi.. l r cttl .::. crrrtr rrrc conexiuni cu nucleii oculomotorului qi cu centrii oculogiri din tnrntlrirrl cerebral. I l)5$ .. in conseciniai.:ii{i:[]:l.i tt i r l r r zi l r .(r.b.r t rr r. incomplete sau ctlmplete. cornplol.rr ttr.ll. c:ne sc rrsLrcirrzri.rrriirrrrlii.r i Itr tttu r t:r ti ''i r sr p .lic."!i..il. r io i n'ir. Anllirl.iS.tt 6i <xlllb. Sernuele eiLrtlitrirlc it.. Leziiutile cele mai fr"ecvente sint da natut'il infcclioasr'i s:r. i t t r l t {r ti .:l:t #j:ifiT!:i{{:{il1'. i 11ipr r r r r l.re ale perechilor III ..l r r r l ) r 'o ( l l l so r L o l r . jlliril. ari.rrtrf. {i itrbolr! corrrlrrir.citaii cie Popoviciu qi A.*g*iiffi . supotionril.il.x$*l.. nucleii oculomotori si barLtleletlL.. Artoril rrrr0lorrlrti perechii a Il..n (ALlllolli 4i cola. 1965 .. t l )rrl ri l l.u csio o n rir. cu prezenla la peste 50]i din cazuli r lrlozci |:rlpr'lrrale fi cu oxistenla rrneoti a t'ulburirilor pupilalo. sari ale ilsusi pediculu. la.t*'iti.i.ir*rili**p.i.1".ttl i Ir tt'r {.l r r l ..ll....l. substrnt rnollirlogic leziuni vasculare sau infectioase.1'.. de un sistern morfo'fu:rclional periapeductal mezercefalo-diencciir.ur. Zona responsabili de aparilia sindromului I{estenbaum este replczcnl rrl. '\ )r t n l t o l o g i r r .l. diferenlicroa fu.r I.lwi.x'1"{lli*ii:i":"dl?:':il"J'"{"'rT.. lrti rronrrttr).r'oir.Xg j:lir.4.m.i..r*""""**-.r*?... oir.iil.ii I 'orrlrr Ii lrr. tulburiiri pupilaro ryipnllzc rLuclea.ifiixr*ilfiit1{{. nuclatr.lui retromamilar (Aqgian ryi Vuil.l... reversibile sau irevcr. 1980).fr*#r i.ri.". l n t t u l l l u n i tl . Popoviciu $i Afgian.t'ttr r |.ii.totar[. 5 $. Pop.l Lgle (o vaiantd a sindromului Kestenbaum) Bo (litrrl(iteuzeazd.ll* 'r*ii.ii#!{.jUruifii..lonxoton ..r:l. :i. r l l i tl i z{.orhrs 5i de tumori aie glantlei pineale.11.iv tu a..tli(nil. Pasik. axngorrr.. sbe ix.mioclonie oculoretractorie".:i... .rriclic" :r.l).ui riitt- It8 . Popoviciu $i ADgirn (l lxis) nu plopus ..I-a pare s5. prin comisura albii.urnrlrniler...nastomozii intro artcra cc.iffi l."l'. 1.ir.or.l I{estenbaum ( Bindronlul periapetlttataL ) rcr.gi.'.ur.".lrl. nn{.l r o l i o cttctr l ..i'{#.l al ridicitorului pleoapei superioare qi. lj-.ll. . ii lllli i li*':i*$*?i*ruTlfl lll.'lll{rii3i#i3{.r.ulx rlilr').ffi .it.l ooulorrlll.s11' rrodus printr-un defic.ozo lalpebrale bilaterale.a l i td . I:eziunile rcsponsabilo dtr }rorl..*f n:ll iiil*iff i*ili mrniil.l*ii.sibile.sonuolertri fi uneori paralizia miqcd.i..t.il v:tlrfl.r'llc1. l l ) i l ) .i..riiifii:.. afectarea n ucleului oculomotomlui oonrun.ij11liil.ii lrrcr.:r :rir.. 1965.1)67) rlo oirltrli. cu ir.liilii. lea acestui sindrom sint de naturi.tl l ( Vi cl o l q i r ... Sohuranberggi llu. fL unel) cazuri. 1965 I Sh rzor. .lii rlo sinrlrornrrl Olaude Bernard-Ilorner este thficilS.hT.i. '. nucltttl f.t.rilor riculare cle vcrticir.In acest sintlrom este aiectal..: :''ili:ii. it) lis1.ie pei iapcrluctala.iri::iiii:r.li..prolifclai.loii (. clinic constituit tlintr'-un sindrom Parinr"ud.liifi 5tl rlrorr sint : a) oftalmrplt. e) delir in faza acul. . ils('til. longil. rrrrrirorrln.r \'r Jl r {r t l l l \ '( r 't l l i l l l '.rebeloasi.olilor sinl rrrrclrrirlr.".l.#xrrn!:. Pzrraliz:iile ocukimol... B) Bintlromu. duc.(fottrrtrrrttttl tlo rrcrr:r. (etilism.sl..tr rr:tzr).il.iiru#*.omisurii posterioare gi conexiunilc vestibulo-cortir:a. la a. mioclonii oculo-retractorii.r ii.trl ttrtlt. .lrt r:l.nistagmus retractorius" * torrrrrrrrrl de .. otareamuscu. 1952) implic5.. 1965 .cleureala ocxr.li rii stalo arrrtrcsl r. irisf:rqmusdisju:rctiv.lizoir. oculornotorull.. rrrxlrrrrl. rr ..itli.r.+.J*1-i. ii.r 'Ir) $iw)romnl Lwl Aaenlald.l"...ti*.i'i.zii rrrr rontp\l..rrrlirrrlli.'{i.li.irr. qi mioz6..:-i[t'id**..lirl.il."i?:*"" ".. lllrillizirr. E) Sindlornwl arterei..ffiiJ1. fie prin palalizie bilaterali.tind ci aceasta are ca.*lffi I rriiiil:i.icir..it de tiamind..rrrxr{ie prin spasm de convor'gentd. I l)71-i).".'illJ:?j**ffi:ii.trlo Alsorri ilirglu.o de multe oii de hipersomnii qi de mutisms akinetice (Popoviciu qi collb.tic o ramurti a artoroi sulorrsrrlui htonll.r . ile new oculomotor connnr (1n midriazS. tnai illos ookt rlo naturd sifilitici.*n*i*l**rui:?'."l[ :l. posterioarl (Bentler. lr) sorrrrroilo lcritri: c) ataxie. C) Sindromrr... 196E .iv il. IiiI Iri I hr*li*rtl st..i1{iitfli*s:.m'pol.lr.}l I I.ir.-'lr'-*'i-ili tlrft. la teducerea tonusului in murschii oculnri.:r zi 'i t J i n r .parilia urroi pl.:. 1965. D) Leeiuni.ivi.pontru fenomenul de ."".1. Taube qi colab.ilril. lrrrxlio tlo 90 Noo rr(Lr.grf:if .rl.il-..wicornu.lo.t.iliiltifi.o l r r l t.iilfixr. Aqgian li cola. ir *t+ffi$-**+*ffi ..i. posterioari qi prin bandcleta krngil..iiiil[*"jlti4!ij1l{i"i1l. irr sprr. tuibuliiri rnol.le ttu.r:'':t...ui comun.r'u lirilr.giEil{iti iili*i* ...elalti in glatkr (lifoli1.t * *i.'.rr. 1968).1fr{$Sl1"fu i!4ffiiq1ll.:":i'.rr ischernicii.lil..ou.ii..1j.il..or.iif#l*li.'i'rl]rr11 l:llr t') b i nl.grnus.rj'-.zl l 'o tr ti I.

rf*ir#jirilnti afecral 5. . ' dc per cchc VJ do gr ad lr r cr llll ll il . echilibrii intre hipor.r' l5 .i].rltrlttirlit ttcrltltitttttl'tttt ou"n"fr6r-.'i*t'rLitr iJ. t.ll$r iiilri . rt* !"pii*t rn f.'...chiul t:Lrlrrtl ot.:'.'.1ii Hi vrr rr nu(l(l'l'ti1' leziuno lizia bilaterald.:lll riiir'il."r. . o""*"nii n-iv-u .tii'l :i:.. i n ii""tii'i. lemniscul latoral.1...r"i cto .'i:11i..:n- 1tild-1#l :. de Sindromut b\ ^(s.{:i:'i 1l !\tratiziih: ) nttderr.l .:. * .rctrcotpur.are.ll."il" sau liporlt'opl'trltti "l". N n(r de semic..31[..:i:1 i l. i' 11.rtopt..f.rrrhi.ff :i'TT..l.".rj"{X1".pl 4i rr.' si t t t drt tl'iugnosl. llr.*.*r..i 1""iirin6rom senzitiv tle tip slringomk'Iic.ll.rr .'::lllrllll.rl)rcu.. r z i l 't r . ii.sitttflelcventittl'ilrti|tl. gradmed.tirrtc.rrl -este-rotal' t':rlrrjiziikrl r.?*1.1.-.div15t1n1...rr..Kili..tra mai poate fi implicat itt . t I t ' i I | ' I ' llitr rItr|.a'c{'iunr:u' .vrrl lrrrl.cl 'l o i r t:r :t l ttl r sl 'l ttt!'t'i o o n r l fi i l ) ( 'l 'i i l p ( r l l ttr l 'l tl c' l o zi tttl Il t itr portiunea fJSf iff*"ur?#j": ll.:'^'f ad Popoviciuqi Pascu' 1980..trr il(\ r1(lt(\ lr.(11t.iiUiU_i.. o r t l i l t a r l 't l si ttt tl r ' l tttt'l l l t ( [( '( l l l sl l ti ( \i l to l 'r 'tl l ti i r t l V:l ci [l l zi l l ) i l r Ittttto tItIr '' r .r*o..tt '....rr ^.'tLfi" tl t' l l l ttr r t'tr l ti i tt IIl r r l r ) l 'l r l 'r t l i z i i t l l t'l '\'l l l l l l l r r r i r 'l i l l r r r r l i i tl i i r l tl r N 'l l ( [( 'l ti ]l l l tl 'l l l l ( 1 1 ( tl tti i l r ti tt l tt'txl t'sl t r r sl r r r r l r ttl i i : L c t .. inciina'li .1'q63)' citiigi- inrrgittt'.".q1.itrdronlll(I()IIj'Li1'IIiI' *.ii.rrril.'1.tji :liji.. o l 'i l ti l a .llt.7.ir...liil lL?"li iiili.'sittct'r'ulrtt:ttlttttlttl'ot"'rltttttn..hr'ulrt.j1i1'1.esc jle-cjieni pa.'Itt'||'tI il itttrrttt. t.lli"t s. 11).il.li1 rr .' I'^r'rr oblic rirrr<' tlo lrit't'lrtrt' i'tirl.:.ii'.i' iiirrp"'ritri"n"" pctrlru carurifd ""nirliouitut initi.1*?J...iziei .in iartr s_auinstalilt .]ll.. Se loate asocra ot *-d"o"l Leziultile lntereseMi' lxxlttntrttlttl *"*Oitni"' *u.y3ilii".li':till.)'r..11.l 't'r l tl . irl)r'i.. .'..-1"*"iscui prrpil r(' fibrelo metliat..'l tt'i l l 1 l i . t lint t lat t lt lt . A)Para|.jn*ltt i lii tiiii*l'l.1.i['t.i-j tnzonainca. hipoacuzie si chiar o "r..biritrt.i i l.. r.portxlllott'tlVli"r'itii lirrttic :tIrrrlrirtli'rttt rtr ( sd lttittt:' Arlf. .ri imi:lii.n)i'i"-'i"a"ui""r .r...*gT{..si .'. l' llXll)' implicn paralizii ale mugchilor oculomotori (!hrad31./.. l{l.Bum'at d'ed'atesemiologiae P erecheaaYl..lrL..ip.iil..tl. Paralizia nervului oculomotor extorn 2-4.ae$t eaf ect at 5..t'vi ttt'ttl o ttttl L tl r i t. u.Trlli3i*.1.lllli'l Jll -::iitt.:i1l :n.#[Ii$:1ff:i!i".i.... Ciaude Eernerd-Ilornor i It i ItI 1r'I'It I leziunii..lriu.1.. "ao. ll.i...rr..'..t ..lXiulil""lt."lllil.al. l'zt lr ilt llllt t ..l.tliii.arc.'" i." l lilil 1:' -l:ll.1. jii:.'.&. 1)l rliforif.l 1'll compcn'satll .2. t {! r 1 i ( ! l 'l l .rrrrir.iff vertislrd a imaginilo" liliill.f*.Hf iii.i" para.".Iogi..iir.lillil::...l iIril t*xxl iIr lli:in.i.r L t'l tti .#.i.i s""i" d"'iiipr*_ ""i""'r. t .". inso!..iil".-*fitt""t'1'otnporl'ltlltriqiltil'trrrrrtlolttsittttxttl cavetnos....iilrt pt t'oTtogra[i'a e'ti'o'pntogen'itt 2.|i:j..rlir.]'"ili?l.. ii i"t".iziilalron'tn.oot"*latcralr' bemisindromcctt'lt"los olrrltlil pil.oiculescu li". se incieb1iteazi.:1.r-1J*?:{'l.lilr. . ( I ' I I r :l 'r ( !t) ( \' t "-.r-iii-o'ai t..r i r kr i ttl ...1i:""..r..!:r:l.iar mi$c.. l par ezel.i'r.r\{..!g-P.1.riiiiiurriLi.i.1.+i*i":i"i*i"" cxtorn ( t ( l lt lllgil r lr r r : r r .rillrf ri..llt'l'(rll AiLtt'pro(t('x(ul ttl'ttudtrotlt itl.:'"lt t.'1.lo dacfl teziunile ... colror.tiilii "l#Jii'r i#il"ei"a ..td..ll"llll partoa -.re.j. produc ". nr{uri.l.E:f:::i#..l.li .. Problemade dinllnostic neruultti oculotflotor artern..r1ll1.rr: rlp IVa sinl gr'(trt (l(r(li[('r!'rrtiitl.'.liiilil. Itt s!tlltslll 'llv('rlr's tt lx)l llli(]l'll tlotvttl txtttlttltlttl'rtt' tttl..ii superioarri cerebeloasd ortcrd.l m..ll.nl.illrili. l)(r li:n'ti. .ii"ii]".t lr.orizontal itr privirca in priJr jllil.e oblicul ma.rhn1ir.'an'l*lxl*:i*#lii*# .Jffi. l t t o efl l l i l i t't':.i tit.r'li. .1ijli Capul esie lirnitat5.r'rrlrrr in Susl Srrabisn?al 1.rrs"rrl o.hiulrii . izolalit rr ttt't'vrtlttipatt:tic inctici fhgcodr|--ll"llwrI' 1pp13pi {i-ferenrirtd rL' .4.i.4. care Nrrr.. in30.:..itx".4.i lung dirrtr..I :. L t ( '{r . l'.t l::t1:':l:r..:l1.li.'./.. i.1::.li.itlil {ra..11:.:: csle convergr.ili.itrrItDtttttI [x'rt'itrlr.oJ"io".:{lir:lrr{.. Ilatsud:r.:.rrr .lll'li.i coliculii inferiori..i.irtrt't'I' iiilrr. .ii.1i..ll"i".rul lrn1.".ir.u"1':' .fil"ill.l-.'l... \.i1|'rr.{if.'..r]oi'in-" a tesmcBtului) este un sildrom inezclcefalic all'crrr' lt...li:Ji:'.i!i':.""unre""t" lr privir'u in jos ..'.rizic d.. ll . lhrolizia ncrvului paletie (trohlear) :!.. ti'tt1to'rnli.iiril:l.lii':i.tttt i t i o . a)Pt'oaesauuS|lll'I'(t.ttrt'iLrtl'rt'rJi Dinl'opia este bornolaterali 5i orizont'alii" Firlszr' jos.ctic (trohlear) iaerveazd..'. r prrr':r.5i Schlczingtrr'' r. Aiest ultim finomensc explicS' I" !(tnlirrlrr li:.icetiogtntoienic toltograf ic 6tt pa.. tuu"i po sl .. jitit rrr' r'rrrJii rr*'rrrrrri.500/ u.' rrrrrrl.-*"'ris*iiiii''re?4.'trltTi.fi norvii vttlttrr'irltil trut. a#'.i rxil... u l l ( '.i 'u'.i. r" ttt.... mu. sirldromtr'l :ttt'h c) Nucleul perechii a pa.i. *n ii il*iii ile lcziuni tt":riipia"ctati sili.ll.tt]:".sizd'rimut tectl piotlus opifiznnr' 2.."i". :r1r."o.4.. ('iu'ot'l(l{! rrfl{tr..r.rrii lll'l\i'lll"lli'.*'"94di.i.....:i#..iili'l'..4.t#'iT*fflti..rli!i:. I li llr i..t: ltw binc contr'.i#ii#?..'..i.iilt./"lilnll"9""oas i"i't"i ' (rcrrers..""'t'lTirui"?llTHHii#.iu a muqchiurui obricmareestesuficienti ol)rrsi.illii.Illj..gor\r s. 1. il.lro:r.riuiuu...tr'r rs.l' ittlol'tt' til. mod gr.it.if:i:.j.rliiri:l.:l.:.lli..rali-aiilepercchii .or d(' iru(tllopclr..'t"..r'trotl d" lrtn"Jf.1'r'4 .. .. .iziile ...l {tt' slirl}rlrl' prirnrl rlatil in :lccast'iililzi! osl'ttllr('u au ?ost tlrcpLc satt stingi' :lp"*1' ..r'r.hat .':Ji'i'ill#3fi .i"_fi ('lriilr .1. roilcr .i tt lrl6rrlll' ir.

;l,i;i';'iiih.lill;lill,i,',J;illiij;l',1,;ii;*;l ,,,,,(,,:,,i{,,,, , rr:,;,,,,,,,
l,'l';,iliiil,j;l:;iiillill;jl,

l-l l,lll'ililiifiilr;iritiJii,iiiii::rlliiilr;lil;l;l"ll';11,i:'il1'll1;t l;li;"i;11,,:ilil, r'rrrl'r't,''r( :rtr'r't'rt' Ni rtrtzir:tttt rt'' r1i.''"'.'".''''
gi l o,

pu"ro'J,ili,io,."u. r,ezi.nea ;ll,I ' ];l ; l";i';;;l'ii";:"r"..1;?; fll,t"-l" ^u"."';i

l:r r;:' lr ; ;r, li: ljr riln ir#rl*i:",ffi 1;i:{"g:#qJ#$t? i, :, ii' Illi1,ji ;i, I';I iii[,*31g rl,.;l1ii'1illl::t,,tr:,*!#itr#::*#"*{,ffi "k::rilr*11#x"ii;*t .;x?d,Ti:Tif"::,ff;:H:
Lr,,,,il,il iili it Ijii1,liiriili i'ili*i

,l.'',,';,il;lll'1,*f '.,il;1,i{x'ffi i1t"#:?",'"'":HtJf,[gilii*1',?l;,

ll;;ii: l;:lll;:ll''ll'i'l;,iliih"3 ,*t":1rgoame 'runo'"i

"l'":#i::tlfi ri;i;itr1*llr*rl*l"l'ai*ffi *"!*;l{6ryffi.,##i rli'll-li,:*l',::*;,:,lh$.t"i"rli,*xJi""';ii#.#o"",."*,.., '"'n"ii"i,
.i""ii"",fr"

;,,:1i:iliimk#;il**i5xrl?*atr,':ur#fff :: ;l;;,ll;;ir-l,,lll#Tif i,:,ilTiiT,?fiii"*k*t"li:x

jl.ii,l,i;l'lil'i,:ii:,'i?*ffi lr"*",:i:t":*;*lii;)*T""*,tT.ff "i,:":#;

i-isrr*,t*i*i+g***g'l'am':ln*}i;ffi

;i,,,i;-iir;:i*zui*$*"#ti+*i*$ffiiluts,i+rffi

stincii te,n. #:;';:::,:,i",!'i:w*.,t,f3,wi. l,:,.,!,:.).!:':"r::i,'!::':i;j!:,li:",,#H::^

1,'.,,;11:r,iilir;ii.,Uil{-$1$l=qitr#,*i':iI:}{1.+l $ trigenicu':L i'tii l'.:'n**" $"'JiT,'""!
i, i' liii :i I lil ;ririlii?*ii, ffi ,'[l jd'jff'I' i j jlt',lltiliil;l i'dtr{trf*lil,Hi ,t I

iil;r ilnriliix#"*n* iipl4*1n,htikirilH
r.Hrr* irrfr )vlrriru rrrr z.rirz.frr(\rr 4ig,,rr,ri, irrli,r,{ii rrxl'rrr,,;:ill,ll'l'lil'lJll,'r
[$

r.96 9). h) Paralizia percclriirr V I ir :r,llilrerle :r,scnrorcrr Si.irt sinilrttnu,l.,liutlti ^ pi 4n, celL sJewidale al ,uirl\tlui or:bttar. i).Tu.mori ale fosti 1tl,ru'ir1o-Ttalatine ptotTLa ltilroestezio qi rrcvlrlgirr . jn teritoriu-l ramu-r.ii 1r,.ll-1, l ncrvului trigcmcn, hiposecrc!,io lrr,r'irnali, si pa.ralizia ner.vului oculomoror e:lern. j) Paralizia cronici a neryului oculomotor exl,ern poate consl,itrri prinrul semn aI unei lu,mori din regiunea tli nl,rt drful stincii yi sirt.r.r,tlrt L carernt (Sakalas qi colab., 19?5). . B ) Paralizi,ile rad,iculare (intranearaniale ectranucleare) a1tlr. (rrl mai fi'ecr-ent ale porliunii ventrale a protuberan{,oi. -in,,lezitni ,\ ind;rotnul ]Iitlard-Gublei esie lrodus iie leziuni ischemicc itr l,tl.il,o riul arterclor medianeale alterei bazilare. Clinic se traduce prin tnrrirlizirr facia,li si de ncrt, oculomotor extern ipsilateral, cu herniplcgic tli. 1rrr,r.L,'rr, opusl'i_. Forma clasici a acestni sindrom are u:rele variantc, h funclic rto extinderea leziunii: a) dac5, leziunea se intinde posterolatcrrr,l ryi iirfi,rrr. seazi nucleul sru riid:icina principali, a trigemcnului, la tabloul cljrrio amiirtil se-adaugi fcnomene senzitive de tip ilgic sau parestczic pc Lcrrri, fala homohtelali ; b) dacri leziunea se intinde nurnai in diroclic 1xrsh, rioa,r:i si afecteazd,pa[glica 1ui Reil, realizeazraqi un sindroru sctrziliv alte-rn; c) dacl, leziuncase intinde in direcfie medi.rnir. qi cupr.ildr: trolvrrl oculornotor ertern de partea opusi,, apmc o parelizie si a acr.stlri nrtv ; cl) rnar::i leziunea se intinde in diledlia crlotci plotubeiantirL,, alirol,rrrz:i qi n:untleleta longiturlinald, posteriod,ri,. Q ) Pu,raliziile nuclearesint in gener,alrare ;i aprl rnri eltu irrprr,rrrril, cu al.ctarea altor sttuoturi neryoase din \-ecinr: i,iit r.. .\stlr.l. Dlirillizirr nuclenri, de ocu-lomotor exterrt apare aproape tot(lc:runa lsocilrti t'rr 1,rr ralizie facialiL periferici.. Nucleul perechii a lrl-a sc :rfLi aproape elc rr:rrtrul porrtin l,onl,frt plivir..l ipsilateralir, de la care o cale tlc asociatiecorxlticc,prirr intrrr.nrrrrl irrl bantlt'letei lotgitudinale postelioare, la nuclirul pcltlu nrn;clrirrl rlr.rpl, oxtern de partea opusti,. Ac€st ccntru ponti estc Nd{rserllfccttt (lc lcziunee care inteleseazi, nucleul oculomotorului cxtcln, qa incit, po lirrgr"l paratizia de nuqchi rircpt cxtelrr, :ll):ll.e;i o paralizic rr prilir.ii lir,1,i,r'rr,lo rlo ilc|p11r.i prrt' qi tlerilfia coniugatir I globilor ocrrlitri rlc prrrtcrl,oprrsi. O rfr.clltne limitet.i h norvul facial si alxtucerlsilc rrcrct;i lrarltr {i fiiri, pararLlizja miqci,ritorconjueatc r1r,latcrialil:rt,r, sugcr,c;rzi o loziirrrulcni,r.;rll, la m:rllinca infcrioat.ri ;r ltrrniii, lndo lctsiti rloi no'l-i lliliisr:sl lr,rrrrclrirrl certl,r,rl foarle :lplr,4c lrtrul do r:itlirlrl1,.t)llnllizirr,rirrtleu,rii irilrrl,rrlrrli de ootlornotol ertenr nu txtc rlr.ii, rlacr'ii:irrcurslrrrrlr rlo lattl rrl ri, cli rkri ('oncornilr.trl; trucleise giscsc in apr',11itrr'. s(rlLsoci:lzii llrrlalizilrrrriscir.ilor rle la-crilltate ;i plr';rlizi r rrrrilrrtcllliisirrrlriluict'rrli Irrri:r,lii puiliilicri. at Sinrlromttl lui (lus?tiui (sittrlln,ntl ilot;;o-[t lu.or:a urLulftl lrqnt: . tttlui pontin) s(' lrlllit(i1(nizl'llzi (t.llIti(ji V, rlt.fioil lrl tt('l\.il()r 1rIirri,t.rrIr TI,YII qiYItrIrl, lrurl,r':r llzirrrrii,lrrl)rrrlrilir|^ scrrsilriliiirlr'l,r'r.rnoll!:.r'zill, (1('\'iil1 de pi,rfor,ol)r tsii, il illolrilol oirrrlltlisl)l\. 1)itt1r!ll sililolrsli rii lirlrrgrnus {ilrc bfi1c tlr 1|rr,lr':r lr,zitrrrii(l{r,rrlr.rrlriilrl lllir?: ,l,rrrrr 1i \-lrsrrlgil, r|()rrisi .Nlonl,rrrtN,l'i, l!r(i0). lt\ Sintl.tonrt,l. Lu.[ ll,utturtntl (*irrltrnu.l urrrrltl tl lt,ilnht't'(nl(i ) \rl tliU'irrllt'fizu ,zii 1rt.itt lt \'1.:r rlr' 1Ir1l1,1q lr.zirrrrri si Drrrr llrr,rrlizirr 1l(\n,('lrii
l l t r r t rr I i t t o z i l , d ( ' l ) i ttl l i r o l r r H i i .

.a,t' i tl uroidit r ( lt ot r nr , l, llt t ) i'i l) l

lr , usir r ollr , b. ,t lXi0; lii) g( , r qi colr r , lr . ,

rt

(ollllrtropklliik' ittlortttttlt'nro) :1,4.!i. lhrnllziilrr ittlctrrur'k'rtrr' rlill I(rza,r'oll I )i I tII II' II' I t' i lotrgiltttli t'r'zttll,ii, o,ltnl.n11l t11i il.r 'iul(t't'ttt:l(xt.t't ( lltt'lr'1t't'olr, siltt rrrrlr.jroilIcliirrrlr'. t'st'trfirt)r' itlo palaliziik-rt'ittlt'lltttrrlt'itltr ( sr t.lrs('l rw(,grfr', ll)(i9) : a) rrt soltiul drept illtern este para,liz.Il,]rcntr'l] (,rlrr.iugalri, tle lRtclr'titatr:, insi, funclioneaz5,norrnal in timpul |||rr1r'iri(.r| prepolgcr,,rrir llglrr{r'i ; ll) prozerrla nistagmusului tlisociai, singular sau_ glo}lilor paralolismului prezerlta privefte orrlriul in afarri; c) l.rrl lrr, oiro ,r'rrlrrli lrr plivilca, inainte, in ciuda parezei bilatelale a muqohiului drept
r ll l (.l l r.

t
il 1
I
ll

pozlina (indeosebi vasculare) se poi intilni doui forrle 1.,'.:irrn,ile i ilrrlrrlrr rIo oltalmoplegii jnternucleare: 1rrrr | ) (),lltlnto1tlegiu i.nternttalrard,anlet'ioa'rd, cea tnai frt'r,r'cntil, aparl+ ,,;r ,r ,,orsr.r,itrtii a leziii'ii fiblelc)l care leagii nuclcul pcrcchii t ffl-a, cu rle partea oi:us[ (r'rlr'Il Donl,itI petttru mi;ca.r'eaoonjugat5' orizontal:"1 (lrlrlr,ll rrscrtrtlrlrtr:ale bandeletei longitudinale lostf ioare). Clittic sir |', |||rrIr';i,lrr plivil'ca lateraid, paralizia muqchiului drept irtteln (de p,rt'tca tliptopieincruciEatb, r rrrlr.sr.rrllilrrzittnca,), $i lrjstaguus ulizontal la othiul r':rr',.pr'irlsic irr lrfrrii. AJoste lenomone se explicr'i?r'iir 1ri'tnl ci, nrtcleul ;rr,rrllrr rrrrryrlriuldropt intern nu primeqte impulsrrl'i pentrt mileatea' r.orrirri:,rrIi1, rle ln centrul pontin de partca ol)trs:i.Pe de altii pnrte, lrrl,rtrrJi, rrrrr,lorl rrrrlvrrlrti rlbdncens primeqte impdsuri cerebrale qi vestibuJare r; rrri IrrI r,r'rrIrr fi r sl,lit funcl,ioneazi normal. Convergenia se produce, intrucit rlr. l)r.r1r'u rc('rstir, mifiare nu tr€c ?rin centrul pontin aI mi;clrii la1'erale r:rr ,'{,| | i ||ri rrI r' . I)rrrri leziurrea este bi1il,terald, apal'e o paralizie a adducl,iei l,lolrrrlui rrrrlar irt arnbelc sensu'i (dar cu conservarea convergen{ei)l | | iIi I i r:fi | |rrIr.rIrr liot'alo din ochii afla{,i in abduc.tie li nistagmus lt} privircir. rrr rr|11.\iN1irglnusul opi,olri etic qi indus prin excitalrie vestibultril cvi rlr'rrlr: zir list)rrsrli tliferite la cei rloi ocli (Bender,1969' cita,t de Popol{).B0). r rcrrrsi l'rrsr,tt, este adesea greu tle _diag_li ) | ).llrtltrtrryilrlti( internucle d, Ttoslerioard' r,rtrri. i) 1rrr,r':rlizie supranuclearl a, perechii a Vf-a este foarte dificil rll rlil!.r'r'rr(,ilr,t, lil{ii, tlo o afingerela nivelul nuclear sau radicula,ra' net'r-ului \ t (llrllrlri si rtlab.. f9;$). I{u$chiul drept intern de partea nelezai':isc r'.rrr1rrrrIii rrolrrlL),iri schimb ml;chiul dfopt exterl de partea ]cziunii rni In aceastl' formi'l sint lrrr! iionllilzi'i irr r.tu'srilInisci ilor dc late,ralil,ate. l,'zrrlr'lilrlr,lc rk,srrr,trrlentc ale bandeletelorlongituclinalcposterioale {ile ltr de aceea';i {.r'rirrl porl'ilr rr1rnilciit'ilor dc }ateralitate la nucleul tr'bducens (l)rvllg(,r11ll, aprlre de rrormal, NistagmusLrl orizontal srr lrirr'lr'). llrotlrroc olrrtsi,lcziurrii l:t ooliittl c:Lre?rjveqte in aflrii ;rirr'lr,rr intlc celr tlouli forrne se facc pf ii'l lruliza' compr,tr'tlrii l)ili,f('r1,ii^r'(,rr ( irlr, itr:ti{)llrlrzii, in seng orizorLtal.Astl.el, in forma antu ioiir;lt rrrrrrrr'IriIor' rrl r,r lc|rr il(f l)lutea leziunii funcliolleazi normirl, in tirup oe clrcptul rlr r,1rl rrlr'r'|| rlr' |rrr'l0rl oltttsli cste I)al'alizat pentru miqcareaconjugatil,de l:r,telrlilrrlr. s1rlr. l)lltetu lcziunii, insL fulc{,ioneazi, norirral in convergeltit' iai'ii, rtmhii drtpli jntcrni :ru o arti'r-itate normalil, a1,it Irr lirrrrrr pos l t,r'ir N rnai r:it i11timpul corn-ergen1,oi. rkr l.rLclt.tlit,:tte, rrr lirrrlrrrl rrrir;r'r'ilii "ri pcrttlr'u. mi;carea tl'lrtterlr'r,l)lrl('\l{,1'rr rLr prtr' 1t,ir loziunii cstc pat'alizal tltl ltalirlizil,ptr4llitt zisi Ii tli'lirt'ctt('ia,iir, r':rlilirir'. lfrrlrrlr lrorict'ioilt'ii 1xrrr1,o
(krllrrtrl 1i I t 1 r| tt' t' lt ii rt \ lir ttttttlit i lt r ilt lt ' llr ' lI t lt l s f it t t t t lt t t ' t 'l l t 'i ) i l 'i l l f i f i t . (lllillt rrrt rrtrL llrl , : t , lt r r lt lr t t t l, ' t t t r it t r r lr t gir ' , r ' s l r ' l l l i r i l o g i r , s f i t 'r '1 i r t I l r l '' o l r rlr,

'in

(1i trtt lxrslctiort'ti) dc ,,o1lrrInto1tl,6ir' rllllrtlrllrll'ii tL' :rlxlrlr'('il"' 1r't'trr.ttii (1i lttt ltttllrirlltl'il)' , r i tltl rltltl.utrlitl" t t t t t ' : t t r tlr llt,irllrtoll ltrgic i t 1 r t ' r I ' 1i ,,o (1:l'llzil tttrti lt'trtrvtrtll'ri ti(rll' pliici eslr' lt) l)iaqnostic etiologio: 'rr'/rto;-rl 'in r, ttlti- sau bilater:lltr; lr) lczitttriltrvirs(rllilt(t l of lalmoplegiilor inicrttttclt,iu se iau irLconsiderarein tjotttoxtul clinic (Ifa ingtorr si cttlab., l1)61i;\!rllHll ;i lloyt, 1969; Cogan, 19?0; tr'dtzsch, 19?1; Gonyoa' 11f74) CJ Oltalmoplegiile internucleare pot si apari' de ambth piirli,.trsr.t rtlrr ciirtrlu-seqi o oaiecare asinergiea globilor oculari, precum ,1ipitt'rr'lizii prir.irii veiticaie, 1l sus, ale globilor ocdari (prin extcnsia lozittttiltrl lrott. -- r'iirt,l'i iinc in paltct'| inferioarS, a rnezencefalului (Cogan gi colab., 11)5() r L'. iiotlecht el, lC6j). 2,/r.6. Paraliziile oculogire suprarruclearc . L'ezi.ltlile suptanuclt'ilt t rrrtttt 2.4.6.1, Sumat d,e iJ'ata semioloylice afecteazij, mecanismele miqclrilor conjugate se traaluc sentiologic ltt itt : a ) Dim,imtarea *atr abolirea mi;cdrilor conju'gate oolunl,arc s(r (lirril'(t' ierizcazi, prin paralizii de tatera,litate, de ve*icalitate sau dc collv('l'gll lI r'i'. ln funcfid de iopografia leziunii, bolnavul nu poate sI'-;i dirijcze gkrbii oclllari ia comandi intr-o anumit[ clil'eclie. De asemenea, drurii rt[rrtt('itt' pacientilor este atraBrispre un obiect cale nu se afld, in fata krt',.lti.trtt 1i pot deplasaochii pentru a-l privi. Eristl $i o cresterell ,,tonicii;i'l'ii" ttlttrl chilor antagoniqti, care duc Ia o devialie a globilor ocul&ri de l)rrl(rir, ol)rr$ . \r apal fenomenc rliplopice refletelor de .fitalic st' pttxltttrrr ;ttitt Dlec&nismelor b ) Itttensifi,aareo, *,r itllil sLtlrcolr pielclereaconti'olului inhibitor. ln mod normal, iirlrtt tltpii, rLrlitr(ri. trolul r-oinfei qi ochii pot fi miqcali de la un obiect ia a[1,uI poate or,ltii tlr' tr2rnslix\r p.r''rliziile lu sri-li bolnavul !n supranu-cl"are, pe un obiect pe altul Ia comand5, insd poate uuniti i [u obiotrl; orttrr so se pot e!'iden tjtl uicllrsji Lrilllrrfr' rni;ci. in direcl.iaparaliziei. De asemenea, rolrnalo la stirnLrlarea labirinticii. Pie}derea rnisciil'ilor vollllll,iIrrr irl(' globilcr ocula,ri, cu lespectarea trtulor mi;cirilor ooulal'o r{rflo\(', $(\ Paratiziilc m\ciLrilor dc ltttttrlitrtlt', rrtr riurnegte pseudo-oftalnnplegie. pistr:.rer -conrergiltei, indicii o leziune corticdld'sar pe c(idl. tnrl,ittol'tt 11ult, inainte ca acestea si, a,tingi centrii subcorticali. In untlc cazttti, ilt rrrt'tr' contloltl voluntar se pi€rde, reflexele de fixalic pot dovdii t tt' i tI It i I tIrI I' , prir-irea se,,ancoreazi" de un obiect, lncit o mi;cart ultcriorl'rilIlll lxrirlr' lrt rrt,tt li fir.urtri decit tiupi, ce se elimili irnpulsrltile lctirticno (itrcltitlt,t acoperirea ochilor). :Lceste situa'!ii ar1 fost dcnul]Iil;r' ,,a'l!1t,1:it o()ttl'!ri tttolorie'1(Goldstein li Cogan' 1965). rlrr Irt. lrrlrititrl' t ) Intensi.ficutearcll(.relor proprioaeptiu cillo l)or'11{ls(' tlcilsul)lilllll(lf ilt)r gitului epa'e atunoi cincl leziunt'lrsc:rllr-t' si de la rnurschii pontini ai sistemului l'estibulal. Astfel, tle piklir la lttr clz lilcrtt'trttrilt'ritill voluntrro itL sus sau spre dreapta sint irrrfosiJ]il{',lLrltriiinsi ('rt,l)lll('sl,r' sttlr tttt tttt$lti rr{ttl br s'r (oborit sau illtori sl)rt! sl,inga, otrlrii str r.ott'it.zri sii srrt t' i rtI'rI It t'tIii, ltt lrozililr in srrsi1islr'(f {lrolrpt,it, ct':t1xli ilt Illo(l aul,ornfl1 ttt|tliltlthr<'il,rrr t't'll0xt'ltr ilt Ttityttt;i'". fii. Ilsl,t'.lcnonenttl Irrt'rrt'izotll; ,,oohilot lrt'tts<rii, icr', dlr,cil,llliri{ilrlil' crr,pllltli r^s14' LrrLrilirtl ;i rlt, crli;t't'i t trp ttl st tt i lr'
l r l o p l i o g r r p {, ivr , tl c t l l ; , r r r r u i k 'ttti i ,. l tt, tti l cl ttl IIl IIfj ( IIi I( || .'tl l ttl ti j ' r l l r r ,r i , ttti ;t:l ttt'i t, t'i tl r ttl ttt

lr

5u

l')11

r

t t'rtnt4 lttt

l)t

lt t ilt ) t . . x I lt , t lit /

rl.rrrrrrrr'r':rzi , r.zirrrr. r'rr':rrr'r'li.rrrolr,,iitl"",';,r" r',,iil],,,,,,,",u 'riscririlo' ll,ii,.;.iiir...i,rili"li :i':li'i,';,',;:ill;);;:;i,l',;;l:]'ili.-:1il,i;:;,,r.ziunei,
,,,. r rr

,, ,,,:;,1,,,,1'lll"-i1:';1"','i,"'j1i:.'i,ii,'iiill;lli,il,l,l,i;-;,,l,,i," llil,li,;i,i,,,1,,:iii,;,,'l,iil;
l' l)| (.1, |lrt0 se tnis c t j, di;

ir r r J r li|l. r:

",,ri,""" sint pii'r"1.te ,,,,1,,,,,,,,i,. ,i,,.;i.,,,;i,;;,;''il;';ili"Ji T,;:i:i:". ;|?1iil11:# tt ) t,tix:iir.itc
da .u,tmd,rire sint l,estatesofi"itilJ laci"ntuhi si1 jireze

( It )I |(I()l | | i I (' | | I sc lt t r t t lt t lr r r r r l. t r r l L, lr lr ilr l ( 'r ll. lllglllii ; l glr r lt ilr lt r x, t t lr r t t i n (l i rcl l i l l ol i r t sii llt r r lizir . r ; r rr r r lr L. l )ccrl sl r1ja libr elol or , r r louilr ' pr , t r it t t t ni; cr iit 'ilr ,( ( nl, jr lgr r l( 'I lt , i'r 'r ': t llil: r Iri l el !eduncular inf er ior ' f i lxlr r l, ilr st t pur ir t t) alr : t t n t ol i; t qt ol't 'alt l;it r : lr r bilirc:r, diagnosticului topogralic al It-'zitrnilor'.Astlcl, iIrtrclnpcrc:l Iilrl''1,,r' deasupra incruciqirii induce pitlalizia milcilii latcralo slfc ?l11crl' (il)rrfi,.

rita, la aproxirnativ 60 t,rl irr r,,r,, ,,,.r,ir,,,l.irl,,i;,;.,ilil|":;:ll:i^tu:!"i"

) 'l'rxttt!.ntet:u.n,is.mului,d.e l.ixuJie: piLcierhul csio sol;i,;tat pri\ i.:, r'rrrlr'('l)1i rJlfat. cramirxtoruiui, ilmp in care .roA.airu;o,rrL uir",;. ,ii'iul ,,l,rr'.t;r l,(,rili,r'i', .imltului vizual (#i;r:arit:a ,"ii"ii, _"ii),'i_,s* dc lLi,l*il)i). tr rr,,rt rrl.trurl, st: ltroduceo rniscare privilii iplr stinlnlui r,e:jljr,!.Li\,. r 11 r'rr.r!'' rr.r'srr:irnisciiri s.gereazii -a o t,,ri*" t"ri"""ur,i cr-iiLr. ;rrir_ r( rrr'|r (''!*1r' rrc re'einrui occipital oi ","u'li i,riir" i rre rir,,:*:. '|", t \t,4t, , tt( t ttttt'p) "i""riit gen,rri.., examinatolul cr'le borr[r\'rLrui si_i rlr,rnr, .. . " .,' ('.rr. (e

,r;ri ir,,.,, 1,,i"i,,,-ioai.i'T1il::"ffi.'i:-Jii:tfiil?"1i?llff:lif;,yui*or'i ,

ii, I

',,

,'i,;.;'rrr,

rni..:j5. lerNir fatraochitorip,:" .,io,i,,;",,ia"iiiiii

) 'l'r-'xlurau ( tl"stctgnustrltti farei l.ente ttptoltittetic. ,t Utl ect:ul tiriutcat |' ,, t)t'/t \l'rticaie de curo.i dileritc este in Ilta pacrelt,rrlr, i.r. .str r'i" soricil,atsii tiui,p'ir-irea u't 'riicat pe ceni,.lr er,-r11'r{rr ,, rlrri, ii'rt) irr salp ngeslj, esti miscat-l;^il#;,i;;jtr.u "ruJ'"u"..t,,ir'i direci,ii.ln ,.,rrriitr l{)t.lrlll(j apari: nistagmu-"ul -- ' optokinetic. ) ,. , ,, , ,., , ttirttt0tnusul.ui,_;c11t!Uuia,r rotator srLr\ tlistq(nt| ).tllu .rt ',, ,( _ i t ..,.! tttt , t t t . : l. t ., .t, (lir1 i r n l r ot,la l]t ^

nucleilur nervilor, .oculoin"t""i- aral \, .1rl)rlr1 ( sI{l ilrlrft. ln_prezenfaparaUril". iril21i"r"lJali'prs,irii llri,r:rale , Ir r,r ,r| | iI I( . r| jl:rrt,rr ulechii protluce ' numai rniqciili tenie. afe ochiuhii. :'. t.( i.:.1. l, uihl tu e rIe di a ElttostictoltograJia .,si etir.tpat ogenic

i"iilI lltllli,li ;li,lLl];,Il;?:ii:;lJ,Jl;L';';,1'f,1i,'"_,ii;1;tl":l,";:lfll: rrrr,rrrr.rl'rl, (J(,llsltllrl 'r._,i..,.'.,i

; ,"nu"u,-#iiii:,:?".,?,::t;,",i,",,x"::,r11:ij:;;;illi; , sirrt, -rii.,,iia-',1;;;;;," \,,,lrr,rtr' leziu,rcltr.t J)ri_..1rate, arc,tui r.eUr"i" ur_nuclcut ' l1iI rl,tihrrtlr (ncrvulr,,estilul _,.r t,,fr,l,ni iui Deitet,s

r) r, irrr,,.lr,rraliziti

,,,,, ,., !,:,'i;,,i ,,1 ,,,',;::'i',:i;li,{:i:,:,:,,;"x!;i:1,i.:,1:,^1i,,r"'1;,*;T:l:.fiH:T,,;"_,:
. l ' r.rlr' t ' lt, rlrrr lt <,r^ trlt.iloi O Lt t t lo l t ' rrrjli' r' r )lilriilo:lsii.lrr illr ir llr , , lr r r r , : r l. iz , iilr , pr , J lilii llrrrrhtst. f[(] lozil,lri in I l l l l i llul lllr,lrr,trl r,itrl r ir . r llr : r lli I t t lt i lt lt t lli' t L' r ' it r i 'l r l p r o t l t l s L r r l q l, ziLtlj r , rrN r(' rr(. r.. | ) I ',tt'lli.:iil( n tis : r r r ilt t . |, , , t |it |||, |t | , , t i. , , t t lr r lr . ( r i 4 t l ) , , ) 4 . 1 t 1 t t , l i . t , ; l l t , ) I , :r l I r I j z rr I r, rrri,r,Irr,r I r . r r l ir . lt r lr . t , t r lillr lr . , . , , r r , l, r r r i r r i I rI rr |:i i | | i I i I : I I r, .L I r r i r , , ( ' , t.r, l r,ol.il.,rtr rrll l,lolr r lr r l olr r lr l, r , lr l r , 1r r , , r l t , , : r ; , 1 :J rl fi,, . i,r,, i,,,,i,i ll t )

;iI; : r1 l, i, lli:liilu ;1, i#]r liix nsft ,,;li [mlri#"1*,uffi I i r;, 1 i
r , r rrl ,rrl i riI r , or r t ir lir ljr r a; rtb tl c t,

.,,,,ir,ri ;ilii d;illli"ftlrliii'iTlift:J.,,*"TT;l'Ii ',,rrr,r'.1,;; ii"i,.li,?i];

c.iilar aculolttc: I:i{/. 1 1 . L t . i u l ri i e : Ne!rc! .l : N.Eon mezo.cialnr hcDicrrltrrnrr ; .artnrl :rdliocnl:rrat.r; -B l i . ri re rn i a . c l l o n ' C : \ . r{ o n n e T. . e l a l n i x l . . ! l o n r. l . r, ] ri i . o n r: n ; 7 -' I ' . h l i z i c l.rt ll:i .\tdn : I - Pi.rli2ie n!(l.arr .onjlgali | ., - I-rerialic conjrrgai' lrnr leTirx' _crnisJ'r(' itTnD' tunjlgat: Dc;irlie )pNte'di.il 4 lrin

i n 1,i rrr1r cc i ri l lclu1t elca' 1ot sr b t lccusalie cat r zet zlj,plr llizir i lr t it t il ii lr r llt . r l' ci 1rr, rtct,ou5 ilt lr t '1r '. ' llot s] r 't t r rtlt t t t r ''t Itr fttttcl ir r t lt , lr t tt t lizlt lt 'it lt , zit r t r ii 1i r lr r pt it t t kr t 't , r tlt t l. t 'sir t r ! t 'olt t t t tI ' r or illt ' ( lil. i l: i . i lilt t t r i lr t i vt' r, iI r r 'i1lt I r st r : 't lt 'r t '; 'it l vrri rsr.rl rr l l g. I l ).

rtc l)itll. . .. I)rrn rl i zi l .ia" t"ri it:"cl.i lr r r r ur r ilr c m i s fc ri e e .i (ar\':r' si'-' L. rrlrli (rrrruor. r ..i rs u l rr.l l )l i tr1 l r.rttltli ' oxtrltrlrrrtt Sindromul Parinaud se mani{e)t..iiirrt" pn.l .l i z i r. parlea olusl de -' c.].'r . 0 :l . .ii.B€nderl1)(i1r) i. do uumJrlo\lllllll(l{'irf rl ReEiuncr precolic(llal'lnsle fl':.1oaleziunii.n"iiiA-.tti l.'....J"nl ' r :ir ' r . pleced aleviatii conjrgate alo globilor .iculitatosir .r' -o rl c l l rl c l l l i l a te a ])fi vi ri i . ilb.r'1" t i"t oinitt''" DiIlopia 1'o'rt''Ii 1r'oz' i. 1r .. si iniqcareade modirii qi a oonvergenlei.rotttu l f l( r gr t t nt t llrovillo ttrijlocill' lrt't rtlr' sorrtirrlirgir'."nr..i si alc capului) sprc lartea oprrsil (confotm legii lui pr6vost I ( lr Nltttt ( lillt llt ) llllll 'supct 'i( n't ll."r.'is. conirgate de vertiur'lilrt'1't' irr lta'ttthrl. por tjh( xr t*.(i (lollv('l'g('rr1rr dtr ' .i or .r'il' .rr urr s. ' ' Ir t rl .rlitt lloi...i pri vi tqte Ii 'zrrr.rrtl rrl i z l rl .rr1 fstiTll In.:ttl:tt' paializiil.... alc nucllilor lui din reglllll{'aLllrtr'lrrrrr.l i rr.t t!i ltvil.i.i.'. infalrct r.ir.ii paraliziei.p ce i.r':l1Ltr. in special a llruscbitLlui . It''" tlisprtt'i{'irl jos. r r it r llt ' t' ti l l t rttl r' t.'*. ibt}t.rl rtnrl 0 I' rrri l ' .'l. r .L 'r!l l l i rrh l rl i l . tttltti'l'l'trittr'l'' lsi'ciit. gl'5rrli ..ilitatcp.eziulile cauzale sint hemoragiile. lirirrt '"."ll-a' rr"t*lrl. 1.l rrn l c j s j l l i i (tnl i l L.'. incruciDare$i astfel globii oculari sint 'll tl( ll )llZ\').ino tibrele ocirlomor'o'i .irlorii (1r)rr\'('r'gt'rr{'('i sittt . .i Crial si ale iubstrn(ei cenuEiipcriapedu('lirl( I rrl.t-. ittr.rl ii st malrilc'\lI ptitr p.ris. Sl lltoulnele Lui FoDiItre: /.x l tr rri vr."i..'i.r r.ltiur!i vcrlicalp' ryivirii " iiir:'riiliilTj..ierd.. aplorpr.it r r ..r.omufTorlillc tl' siluirii sislemelo' tle asoci{rlio:rlr'. oil"iiriir" -irnpulsruili' rostibulale silt pierilute' risnunsulile ' *"-.psul rr.ttttnlsntiIrrlti tttttllr. Sintctizincl4llpjgtlinlitr. .i" r'r'l('(:tx rr'l inri-aor"rio' (craniait prorl'ucparalizia pr-ivilii i." ttu ittrlttr'' tlirlitqttl't satt vestibttlalr't opl orl tiiri".I t.r tr ' rl.i rt (tn ti l l Iri r $ i ? l .rx"oli*fifo" .l :tri tt..iijt.r ilr r ec ol ti c odr dur e lr . l i .iirs:i i'og^ltr' irtt p"tl"e sint aclesea ii'iiiiiii"X#"i. I I I III I |)|||1 I I f1 l!rlrllrtl' tlislrtAtttlls i.1"^i'-ii. i .air.fPrioi (ptolltl)rtta!ial itll.i.'omodal a1e Sr lupilei.i.or ) cste realizat (1..i in leziunile care a'fecteazi' zotlil l)r{'l"r ntmai ci sup'eriori.-r lerl.:r ) .In A'r:oli. l) r nr l u.t. i'i. relativ2i li tu menlinelea ree-c{ici .'i. bilalerale.-' itl lidicrilrx' "".il's'ipsilatoral f i hotrliliipo.i"ti.lt 'glt t l't r lt t lt t i lt ot t S xl ...ul t.nl at.. . ir iilrlelor ocnlogire dup5. I Ir... prin imposibilitalcl portlr'lr ocuJari' globilot' a -hlr dr. coborir(' rolr"Ariiol de titlicare.|rit rtpui in sit''' priririi ""..ailol oculogiri-ub inciucjsarp nl)11' a globilur o(:rllirri coniugatir alevjereririi:i..(fr ollnsir lczinnii. rl r' l rrrr' l r.rl'lc I rr .. teziuiica din regiuner 1ep12li 1J.i....in) culrirrdtr.rrgrrr r i: l I l!1.4elqrl.irlr.i l r' rL ...i r.l'.I rr i . r lii 1r r ir r l .i l .5olli qi Srrlli' llrtil "*o"irn'* r"i'"ii'iur"i5cle veit icalitate nrr apar in leziunilc 'irt. { ir r r l.ljidt'tit irr ParrrliziilrL'v.) ltit'ttlctt'it t. colabl.)r. rsocia. .{nr nel l rd rn ."}ii (x)ltvtf'gr'rrl.r-"d i"cdmpt"te ale privirii de latiralitateorizorlh.? l l i z i o fa c i a i 5 tl e ti p central .l ..t' trtiq|r'i.t91.i i i r... i'iiiriitat l'ir'trk'trir jos foartc "el apare in numai to ti.i..bl.. : u' r .."i.ir riqoirilol nisl.lttsit.. I i I r.'r'.. r ' : iilul olr r lo . l .. miclriazS. Nlrrriii'stiir..afcctarca i.rl .".' ""tio"io"ii Si.tr)a rte a l ezi uni i (bol l raytrl i .$i i'r.t r Ir r yn{ .rrrlrti s:rtt ltttpilltt'lrt tliirrirrrtleit : a.Ir l&l!.i ('l t l' lii. ln diieclia I'itt I'iraliaiile migcdrilor conjugo'te tle tertic:ttlilate (sintlttittrttl !) jll'rlischtrwil s' h "u'?Jrlunlt" comisulii albe posterioare.. .gi SioO.'i.lotrrJi-Gi'ctm l" l)l(r()tr l a rrilu'...r)."r i l r{.l r.cdrile t1eurmirile pot ti pristri't^e.rrl r.indlomul Pat inaur[ {{' 'rt(rt'iirzii rn si. r r r r r or.i: r'('gt.rrs o c i l l z i -r.ical. c". rj l l ([{ fvi oi (]r\gl ol rrrri r. il--ll. s l )r' (. t lr . -ebt{i il" krzitrnilt' i()tlir'Li excepl a I\''-i p""".i".s L asociizi rdesea cu absenla rcaclici l)ulilxl.i. rl c l i l l oq11 r. L..i l . l: L r . r r rrl 0 tr I rr."i i-pn" cintl globii oculrri silrt itttlrtrlrlrrii nistrE "tii.i lrr l1r ilr_?irir./r . i'ncrioare ii tleficite in )ol.ille m ijlocitt.sl'r'zi' It\ '{inrln..n-'us.ii..t. r r ' r .' i bupranucloa'r'rlitt rttrr aoietlo"i p. i. plus ln rparc in privire Daci. iar mai posterioare (cautlal) realizeazi parallzla prwrr]r rn Jos' rt' fn cazul in care pa'ralizia migcirilol. (protuberanlial superi.iu'll'llxIiI .i1 sau paralizio itttrttttilrigcare de verticali{ate' lntr-o .ti.! ..i o hemi _ lrlcgir'.'t'l jnfeliol .t.r nl i r t i nfc .l o pu'i-li..lor r ils l) t .ililii'.. lr llr ( .it.t rvo l lr . rrr:r r r ili.lrt gdseqte se purlotizia miqcAritor orizontale.itttl crlr gr'ttlt.ilo inverse.st.SLr ||..i ."' i"ii rr'.it leziunii. | ) (' b) sp:tritrr i.:r).) vr lt.".Il{'ILdcr'(]{)U|r)iLlillli(jiiil||.Jf.hii .-. l . loir. ilitative..l) r l r' l (.i in tirtrli.:rl.. cu siI(lr'.i. o.'. s (. ijnj"tI ilin'"nua fif.!.h l )j i.stc .tttt sirLrj'rotn in conljexl. ca alal.iq i i i r l l l )l l u i . Z _ Si r r tr dm r t l Lj i F ov i l ) c p.l r.i . r'otr*trtgr:til.nul Fot..l.r r lonlnor ii( oculosnc) jr . Pasikqi colab 1966.rr rr1r rrsl l r' zi rrrri i (l rol i rrr vrrl i ..rlirlr/r:' O" l"riooi .z i rtn i i .'ir't'rtlizia vitlirrllrlt.i.. r ' ul: r .rr). l rr.t rh L l i..rtarea 'irLeiic. () p a t.. r ' i.ui\. r-" tooz.'i"o*firiifn li pot irnbrlca..

r. ' t ' I r t t r lir lr'r l t llt zt t lt t i l ' .. s. g) Nevritc rlir.. rr/ l . t t sit t t x'il.cerebel. .a.r. i'.ir'etliat inairrlr. c ir l rrs r. lrise 'conYulsivd. richetis jr'ze.ltrart pr'tr l lrr rrrJ.. 1..talirr"...ocdari. Iio*ilut l)I'ill rlcPlasar.ttxt (..c. t t c*it r it 'n..1 z i.t'a 'hil. I ) c pilt lt 'r .).. ii. 't t ') o{ulopi lln( a le.ii rl0 r'ccini"lato (sirr zitc. (( )rrru ('rrilllre ttiltx'..). .'l'. r'ite'ic't'.i i -i l Io(.i.linl*(iiilor generalo Ifebr'i.rr(.".uii Lok)rl t l)t1\rllrrl la fet to!'i nervii." . r r ( t olido'( t t Dcr t t oust lni ( Llt Pr t t u^.'ii... i r t r . t .. in leziuni iiisiructi\-c intinse alc protu_ lr.i I:IIi . : .|t{rr rr]n)(i(hl(1(rllll{. trrlli. i. . .r(.r.(r'cningococic5. hilxr lizr r lt .i i r.rrrlirl. ale f01ei.i .srrrltr'-$i ilrt(t'rIu(rl(rrr'r1') .. tI it:Qrt'lt1 tio nt'lt urterd de Att'eurismele comtltt. l l i j i x.re rrrrrrr irrlr'<rl. ..(.' trigeruetL rrel'vul (VI) . r ir .t1 ti i r .'iiiiii" 'int.) .miqciri pot fi acompaniate de tlemor il capului..t. ur r ilir lclir l: i' rlt'llil'lt' xitrl' :1 Silrtlrrlrrrrll do tlllltir sjirrLrlitlitlli 1i sint[r'otttul dr' rtlrtrx t r '\ oils( r ' lll( 'l'ir sl'ilz( 'r t t t '1't t t t r ot sli'r r oidali. .e...ai . t'o!'i ltot'vii octtLrtttttl.oulllulr trr.ln leziuni ce.r' l ri t.a.rrrrrolilI I olr ulr r i lt or r i: r l lr ol lt lr r vr t citt.tttI'rtritt:trtrl .l '..rl superio.I ...rri{. i rl i r u .rle a fixa un obiect (u'tel de..1rrit. rtislilg.'l \'' l r r i i o r '''!'i r r r r . r l l s|. n) nlllzir r ' .1.plegi. .'r. etiopaiogenich (rlrrpri ....rrLr' rri.rr....-.iir i ii lN.PrtrcseL( enptttlsite itttracruniene plothrc rtlll'lt'lrnoplr'gii illlll 1i)l'lllllt tlrlor' itrtlirtci..rr.(.ilil. tllr. l | zit t t'r r ii t t l't rI llr .olivtri bulbar. 1 l...11ingite ltrtrrt acpte sau rrrrlrirrrrrlr. rl irLl'r'lgn*rlui si chi:rr ale membrelor.ti.ialt.i * i l * r. 'lnrtrisnte[.rrl rrl t rl rr | t:t t lllt r llr t t sil k'zit t t t t t ..'rrn). r r l.ocular bobb:ng'.*". uieltisrnt'lc ptttteri'oaro irI l()lrrliltll'r.r rlri rrrtrrStiirr(..' .lipidc $i .'i. f) Nevrite interstil ir}lc secunda..i .. |rr.r:rrr(r. it t ii.) lr) Nr*r'il..ir.1 r.'l.t. irnr'ro.u 'n r r :i "w e l t r h ' D "z i I i r t i " |'r r tr r { i tr i l i tr tr tl 'tl o g i r '' o si ttr l tl .crinale: asa-ziscle rccurenic. t uber'cuJoasii.-ritd..\r'slrrisi r.) al) Nc.iculoirer.rrri ' . rl l 1 \l .r.rn...:rl .b r. l i rIirrr:ttrlirr... b) Coniuzii cer ebr alt '.. it t r 1c et : r 'j lt t t lr 't t t t ...i r le or bit ei.. t t r t r lt t t 'o 1i i " -'.i I . it t illt zr r lt r .' ...rteru oculomotor rrr r.rl irlili rlrirl'rnictr. faringeluij lr.i i. r.v. (lt. (1r'iz('l('rt'Il(.rl i l ri r(.k)lriir rr fos1. botrilismul.rrr' . ()lrr. . l l i ??) : t [ r r t r lt t kr ' l ) Il i ttrl t... rrle ruclctrlui roiu.Lii (polirad.i. o 'ri' elaJizi.i a.. loztt"tr'ir '1. g '.rr. slttr^rl.it ' t t lo glr t lr ilol' l .: .trlali ('u o flecvenld.r||rInrirl.l .slvlr.i " l'o"t t l'r pi l"* *lt' ltet'rx'hiirt \/ l rt' iniit"i paralizii izolat'e^ duclcrire. vrlIrlr..l i z:i l r.$lo.if.. ttrurnii. .zirrri iriliac(r}l. litoidri.7.k*c.L'vicr i t 'ot r . c) Encetalite rli.i..rr. de i6ziuni rrL.7. p...rrrrllr'i silr1.l.r.u tu rttr..i._.l Il l s l .t .I|!( l t].1.lr.i rl rr ir .niogor. -in lr. ( | rIrI.. .)l l o 1 i rl i r..si tlltntttlt't tI i'It I ttt it It . t : .ti. fa.". l i t r. .r.ia uror urisrr:ili (x.r.riticepr.z[ lelti_ (i ) p|in .'*i.1. i' it r u v I rr pc.'t'..'l'r't.I'ti t..tnioclonii ale. '''1 'i '. I'roblcnre de diagnostie etiolo.ii. abceseetc...e f I-. ." . r ' 1 .. Guillar-nlli'r.lrso. l..rebeloase s-au d.i l ' i r sl | i r ot. rrr rr.. .. :i.'.tremordo lrrr'lrxrrrr"').r:i .).li .u.) se craracterizeazii rrrrlr'rrliirrvolrrrrtrrr.Firrii rrifl.r iir. 'i .. 1..('. u tTo l 'i r l i tw ' l r q t t c l t i r r r r l c l r r itl . n)onontl'.irr\.il... cu apa{iti:r in r. t ) t 'isl e tt. si Ir.. i. t) to r l u ( ' 'l(i il 'r i 'l'ctr l l r t'l ..'. r 1cr .l trrr.r.i 'ir'o1ico infectioas:'i. Ar'fhl" irrlrlirrrc. i. 1 . l r) Fi rrl nl rl rl l |'t g i l trIr .rir.r r l a \1 .4..r' .t. specialorizc. rrr.r \ lscr r i 1i ( x) lr ! l)' llXii'' l ' .e"qclis mi6ciiri ini-oltnlrrrr.rl r r ice : t1 -F\'mtrrri clrrtritrlto itlt' ltrtzt't itnle ctalt it. s#itis rr]o..1.'ri.' . .1.i cl )1.ltrslrl . t I t I . de 50"-90 pe lfinut..i. I t : r .7.iciu si Fa. . ' ii'.t) (' r'"l itrri lt ol t lt lr t t la t t t r t 't lr i cn ' r1..ilor prezinti.'.'tlinarnico' .. lgg0).. | )i rr.r. '.. ( ir L .rrl rr:rs r.i..actic.r. rrijeoli.(tlifteria.r.imitir.i in.c sincrone ale ochilor 1n ios.. tde rniitoaiilezeai5.ite ie tt...tt"Zl\r pttl lt'zrt ttt s'upt'aclinoitlieut aarotid'i'ene Anet:rism. t r t xt lr t lt r it t lii |l( 'l'( 11( dr ' ll( 'llr I lll i I)' | ' trror . ( i 'g r r l t 'i N l r r tttr l .u.:. r.i.iirilc coi r. iI r .rl ) l ?ol l i i r..i rlrrrl.lli'rl ttrcll'al posttlrlumal... r' ' .. '1't'{trunttt in. si (1..1.. i'l ct r ob'll.') ..o "r'iz.. iiinel prod'si.r.19e4). ( '._o-tite.u'..i ni$ciiri oriznntale ale globilor. ." f i. hrrllt oLi ttlt sinrlrt.r Itt'i r l r 'sl r ttr Ir .trs pr.1. clinici rrr:rrlrllrrlli rrc alllri.(t1 r.. it. lr t t 'izttt.' i ...rIirrltrrii. z.r' h.lqilatiu alobiloroculuri..' ..Iinlbii.lr.r.r' lrrlrunorrrbroolir-ure.5.feclios-ulet gtce acute si srlbttcltte: . irr.m la u"sintczit..i i 1xr 1 .' i tl ' . ubici. d-) nlecrnirtrru vr t t i: t lt ' lt t r t i ic{' ulnal 1t 'r 'll lii pcdl..lenucleilor ditla{i din cei. .cttctful l!.:!.ii iiffiil.I.ie ttc.ele . l ri | r' i {. 7. r' ) \ l. t'tLl oculomotor plin plozii' pllptilt'llii' lrlr'ftirtlii cloar atlcseamanitesta s1' . rirrl 1r'rxlrrsr'(lr'sr criilrrl r.:.9t.. t it .ebcl(Jicnder. .." . 0) t t r t t 'vlt lt t {it r pt t t gt 't 'r ir ll .palalului mdale. ltili .ilizi.lrrqi ri1.Lt ' ' si tl tt'. rr lll-.rt'rr rrrrrL'osr.. . (| i I.r rl .e(t-pidernicrii. 'r'rrsrrr.. lrrtri.-cu reyenirea.l-n'urteo.prinriltalelorrouze ale olal no.t.ir.. 1.( lrii.. rr) || rrrrI'I irIi I Ir 'r-i. ill( l it t ci'i. lrrrzi{io rrOr.imetliati in A fost..I t t lr.t'i.{ rrr. it lot t t t t i'or i' r t t r ot 't t palr r lizii r r s1li'l .l'irk'sntt nri. rr.. I''r'srr.t t t . ilr llrriDul lirririi ur[ri obiect...l'ttil'lc (le oculomotoli' ln coli'ttzilt r lili'r il") gr r r r k inlr '11'\ 11( i. 1t r t s.. b) )lncefalite necundare(rariceld.1i l rrl t it l ir ist lr lt t 'll-( 1.\r.i.loneuopa..rc .-'_.i(Jrishcr. .rrril.tr l i r zr '. prin contraclii riimice ale llnlrilol or.l.. l l i r '.i1u.descrisrli.r(t.t(...u r. $e'de diferenl. '1.li.}ncumococici. malar.) ) r.r:A 11rL nrtereibazilurt poi protltce jrlr:rlizii txrtttltitrrt'l'r" rrr trrlitlr'i. i l t) tl n tn 'r i stttr '... 'r .g l rtro I0sf0t.l] lt t ilollulillt lil lr r r lr lr ' r h lr : t llLit t it lr it t 'r lizii ct 'a'll' sr t 't t lr ili . vari'olii. .ti. i..{li... i t'l tl i ttti l l i tl i l 'r r o l 'l t ) ' r ') I r l l l l l l l l 'i i l n\Z l l .rnrlii. qi i. .iugat ci (rlst)ilatliru firls1ri.).ttiu. t t t r il.Iri|'r'. i r r I t r I l i | 'o t'i tl tr l tto ttttttttl l tt. l rtrl tl i zi t' r t t t t lt lt r t ii lt lxr t 'ir clt ii lr lll. scar.or.l r ( !( 1 i h r n t. clrora'Ii *" o*o"i*rii.lafini...i. .. t9 6 l l .bilirrlr.rl i .r.r. . . ostei1. g) . ( t t t ot r r r it l t l 0 (| l rr' l l | | r. 1969i.rs.i 't'r"ntt'lt ^ A n.tci t.rr ilt l.sivi 1lr. .r'aiizii r't I ll( J t ctallli It 01 c.1i... it .tl tt tttt l t it tgit iilnlt l r le r lr ilt i t '1t " it t golt t i t t : r zr t liit lt ll' l rrrrrrl i l tl rr si t t t t st t tilr t t '. :rr(. cii nu eristi.. it t 1. 19?? . lir' ''.lal tt.l|||i. l'.i.i t. o|' ir r ir 'lr .li.)oliradic..oclouiile ritmice ole globitor oculari pot upiire:l in leziuni ale rrtl l.i rru l i i r' .( a ) l r r l r '1 t . .IrrlrrlIrr.' .cste.rrt ttltlltlizii multiplc l)a.'. (pl rrrrrl r . 197?) : ctkt untirioare leze:r'zil I lt a ltt-a) pcrethii ll.l t.it.ttl ':|||Itt|'..il (x'l'1rl)rllltl . r . n('r'\'ul $i .olali.leozri gripi elc. livt " I 'ir ' l''zit r r r ii.siiriani.. l I I illn I i ( .cr rltale procerld.'. _i rrri sindrom claude Bernard llolner ([t'ziurLet...rrr'r('lri. Dc 'rrrrilte' miocl6niile rl|.l iro trtrr.).(. i'i.{tie in palalogia sistemelor 0rtrl0|[{rI0tii irr lcristl tt .sr. r 'il cr . tetriniiiul...ri .e..escrisi. r gil.{.:. prin arbo_ ..tdaholiut: il) {)li (irirextirlc (}ri' deliicil.1.' u t .'(1hii irl(' trururri iit oi vt..i ir..r. .si. usgit t lt r t t 'lr r t r lit I t i: t zii I ] II t'Ir I i I |(' :i t lf lt. r r r l r r .ll i.i{'tk)z(: prrnneoplazice etc.?.. l i (' i l r' lt 'zir t t t it lt . lilt . r t ct r ii i0 Jl. oli\-ei' lrrrllrale si7sau ale r'r'r'rrr1r..i 'r'. ' l . inlcc{." i . r lr r r r r .". qi v-ortical'e srrrr .. glDlr ilot (i ) ' l ' ul l tor il( r I lllt t lt t i lr t r licl: t l lxr l f J'lt ( 'r ll llt r viI l'i r ......). l)oli.scu. ' 1..)... Se manifesti. (lc i iirrrlinri' :r.r. l.llrlrc l.Jtilirormu:i ale trigerncndui . l r. ' tl i i erl('ltr 4l hitlrr.p. I) tl l r tt' ttttt l t' .iatde nistag'mus.u-r'iri.6.i Popor.iJeritcetiutuqii' t't ' ' i. : t r ct r 1i Ar scllir llX. 1 't '''i u tti l .in dir-e'se cncefalite.d.'.-ia" d..inJec!base .) ri | |I |.) tr) J. r '.ial6 ...'rrrlrrrrItri) .r .." ..lrirrilr..l ri l i (l ti tt7 . pot I i r t r ijlo.. .r ri.. :!.

rri rrrrrl ri l i i rr rrrrrl i i l i rl grrrrri ror . r N :tttr l r :t. r 'i . l : r r r 'l i r l i r ( scr r r I r l i l o g n o l n o n i c) .ii r."''gtii l.r Ir 'I'..' .irrli.trrr(t{f rrcorrrt)dAre (fals semn Algyll Eoberfson! l'/) 'l'ulrrcr. Lr.alizia rrrila.il"rr.1"' . .t.iii. .r tt ..i p a r a Ji zi c i p si l r tl t'tr tl i i tl t o r IttIr .'11 ... ll s i lr p e rc c h i k rr r'(.l i r n ti l i u l t . l tt' tl tl tsr 'tl l i ti .''.iililiiH:".:r /|'||IIrDI.rril .:tp u .rri)i). .i .i tttIIr Ir I l l tl l t:r l l :r p l i tr ':t l r r r r r r l r . r 1 r : r r l r " r r t l r .i'ii".i.l r . r l ..r." .fil:r...i IS) 1l'rrnro|ilc por1lirirr p01.. ]r l \r r ..'i." 'lobrdui s) ll\nnolilo ' ' L.".t occipitrl pot sii pror1rrci.i lr ii : r \ | l .l.n.1fi?t.tl tl l tr l h tr q r l l n tq l l .i.U. .:i ..r r l n ' i r i i r '( L ./t .i.ri r. ..r .rtx. . ..rtui f6toinolor. i r [ r ' l l r l r o i 'l t{o t.iltiit.*i.ttt g e n tl 'i r t ) .p. l l r t. r ( l i r . l' l.i..t'..cuh*i. .llr.:. r r r l i l ( 'tl tt l tttsi ttttc ( l tcl r L i i l r l ccl o b t l t) e ) l tl l r l r tl r ttl tr i i ttttp o tr r l I'r r l ..l ti i .. t . *iscri'ito..'u*t..tr r r l r r r ' l x r t . t t n l .r ') t ) ti t l l 'l |/i r { l r l r r r . r l t r r l.'iill.lliil'i?l"1i.lt .'.c:i l i l l t'r l tl tl l i ttt'l tl tr r . .i:i.fl |l r .!i r r 'r \:l .c tr ttct'1 'l tl o ttL i tl i l tr r l tr tn i l l i tti zr r l l l r 'r r r r 'r r tl r l r ' st'ttl i tl l o g ktc. ....i"..\r 'sctti r l cxr r i .. ct'o n i co p r o l l r e si ."r r l l r l t'l l ti l ) u 1 j l l ) i l to l tttti zn h r ) ... lill.:imisqiele\...i t. .. 'l i .. i a r ' <l csl 'tr l ttt: l ..*"-cemrurr.llit. l ) r 1 . l 1 l 'i l .*i"J1l. .r r .1i. i:Til'.r ..xr r tl r 'sti r r vr tl r t|zI i l r tr r l ) fj i r r r l ..lilJrt#x*itiTtt{fJ.ini<. . r ol r ..r'*llj*.r l l .. I iir t I r r i r . ' | ( r | ( | I t rr I i rt r ti r ts i |r 'i 1 r o l i t|t'v I i l i l i r t tr r i i ) ..\i l ( i . r r. r r l ... ir [ r lr r r r .'Tii:.zi u l i t. ' \ r.. r .a'cl.i.r."i ') ( 1 .r. r ( ' s ilt ( . I ) | r. .1iiil:.i t. I rt rI rt t o I r: r | .tir. l r i l xi l r cu zi r ') |r r tl r i l Ij r t( 'i r ttl tt'o l i r r o II:tItttr r 1 r Ir ''i r l r r r ..'l i r o p o n l r t |r t.i r l r '( i r u .1#ftf.'.i l r .i.rll.l . 1 .irl .tr r :r ' lnli t t ) ( ) .lr..r .thor'.*r"_'Jmlin":._ . strabism extcflr.i l.llll1l:1.l]ln l l)l('ciile tlt'tt.rr rrlrrIi dp paTt et UI |l: : . . ::fjilll. l r t '. q cttcti tttl :tr |r 'r 'l ttl r l c i i l I r() I | ) .ri ) Olia.) .#ir..yi:*:.'r '. .potgr'rera .I r''lIIII si sir.rl i z i i . ( '/ ( ) l 1 .l:il'llii. 'i r r r f . lrtrll'u'r'lr1)l tlr{. r l r tj i !) 1 '. lillili). .r.l. .i'pl lttr it t i'tl.rrrr.1 r'I i l lr . tl r ti si i tt i tl i r tr {. ([(r rrtlrllr'o' r' ]r'! r.l o l i r ( i l r r r 'i tl .ilT..?.illizii tiil'l:ll. r l r 'f r l . .h..ji'i? . \ ( .ll. tlil.oceselc tumoralc cereheloase pot ploduce .) ti tttr l i Jtr .aree s:ru rclt:.( l r ' t t l t . .::".X #. it r t qr t liilll{ ' l _ tl l l )rl rr:r r rr rr. " 1 ) I I r 't r t rtIo r Ittr r 'Itl i ttl t':r l tr r t i t'ttr .s(. rrr l."i".:::nut"' calos sepot traduce inifialprir incgalil.i:ll dimin. r . l l |)r'rrI..'. Io l i ttr r ttr ttl tl ti i t' t'l ( 'l ti r ':t. r . ixlT..rrr rrri rI1i rri ..si I'i tl tt' l 'f r . l t t tl i tl tl tl tq i i tp i ttttl t ( l i o l l i g r l l l l i l t l i i r i \\'( l r l r 'l .r. r : r r .l| r.r 'i l tl o l l i tzcl o r :l r r i ti l u i ' . r '{.i!.tl11j"uilff:ii". .r""r"..ttttt ( Ii l |I|r r I'. i r r t 1 .l. l {) {i {i ) .i f.r.i :... r r r r r r r l l l r i ll r l i r l ) tr e si n tl r o tn Pa l 'h a u d . / .'m: :r.jueatir rr .'.i9i-10. r ) Ol l 4 l ttto 'l l r tl i ( tttt) tttfl l ttturtlIll / .Hi"iilr"'"..lr prpilu.rt.l.. l l l j t si tl .rlr!(i.'tt.ttr :. " r. r ( l x n l u l u i Sch i .gat.lri" . i u k ur ta l i .lli r 'r t r 1 r ' l r i l <i i ctt l tl r ti ttl tr tl l i i t ( 'l r r r tt'o l Il r l l i r ' l i . . .l |)It rr.1.T:f ].i.Til:i.i.t'tr tr r ttJl i 1 tl c.1 .. i .. |r r ( .{.trctalir sau lti1l1."'.il tff. cj i l tl ttr : .a par:itiziai.i. r 'r r n r i ."l:..""d. r : r r."l#llill.aii r!r.iii.. jx. I I i I I rr' :r . lL r Io l ) l {r g i i cl r r i i cc p r ti g r r tsi i 'tt se l ) o t i l l l .T3"i.:.. i l ( p st tu l o l ti t. r . t t t / t t t t ') t t t 't t 't n!( l r sTti tto r tr tb r :L o a st It'r i l d r e i ch . r 'i : r l i l i r r r 1 r . i r t l l r t tn r ti ttcttl l t. .-u. 4 r t t r t r : .iiliili'tl.r' grl . r tr r 'o ttl r 'l r l l r l r l r r r '. i r t[( r s( ]l tII( 'I II1 II||It..<i r tzj i si l r r Il . ti ttto ti cr i l ttsi vl i .liilll. t. r . r r r l u l r l i i ( ( 'l l l r ( 'i ( 'N I I rl 1(. r r r l t r r r sl r .]til..r.*. . r ..1.rr l| l) I l r |)il(. .. t t t rt I l i r r ::tr tt Itr tr tt tt'( '1 1 t.pur-.i ..l r l t. ] r Ii | | ..ri .i:.. l ir ||r . ] ir ' 1r r .. l rr. 'l l ) \ r 'l r i l i) l l L r l :t YI:r r .!i"f . 1 y 1 1 y 1 ' 1 " ( ' 1 1 1 :. \r' IlltL lt..rr'..i tr r tti .tr 1:tl | / ( ) l l r r l tn o p l tq i i kt l tr tti tl i vttttttt si / s:t'tt cu r l L i ct 1 tt'ttq tl si \r r tl i tt /'r l r i 'r p l o g tt's) vi i si n l r t'l a l i v ttq o t i tl r tti 'i l i i tr l ltr i l c i tt r r r r tr l r '' l ttl 1 ... 'l . . .' lil) .lli:'.tt( t't'tt1 ttti tIIi It.il.:.r '|l .' .tr l ti Yi tti l ti t'ta ]tl tl u r i .l.i"ttltxito | l r t i r r ) l ) i r r i r l izi c l ctti .rot"ttrta 'ilJ. . str i ttsl tl t'stt l tl l t'scl t r l tr ttr i r l t i :r zl r l ' .ttl ttr l l l .. i. "r"'.iill.ttzi.R t:o o t'i l r .ic sopot asocia semit piramtOal" *if . r 'l ' r r l r i l i tl l i r t I l l l i a ttl stl l l 't i n i . r.. fl". rr.tl i r r i . g l o l r i l .r 1r .. r l t : r i i r l ( ' tl i l tl ttr tsl i t'.3*Hlff #.. t I t r r :. i . I L .tl t .rl-ij.t:T-i"0.n.... l r r i i r ( ( l | r l 'l r ( . . r r r ) .il lacior. ttct t'j i r Ir t t Io t r trrI r I t'L p 0 1 .' .... l l o l tl r r ..rr.iIi. r l i r tr .J"t$#i*.*i[t*ljr. t .i ifr... r l ) i i r t t rI t .r r l r .'r r l r r r t tn i .. l .l l tt. L r ( 'r l 'r '{! 1 1 }l r l i l \i i I'i |r 'tI Il r u i i '.ll lii:ltil.(f r ..*il#i{ t. i s pr ) i tr r h ' t'o ttl e i 'g ti n ti . ri rr.*i'lf. l l o l r tr tp l l q i .].o l l ) | 1 xlll( ]t.s 1 or r) .i l l l i i tt l ) tttttcto l tl r . sclr.l r ) .l'.l ) tr l i tt l l .l.illill:ii.:rl. sirdrorn I'ari. r l r ' r tr |r r i r 'r l r r r ' l r l i r r l r r r '. t'. - o""to'" "ti'' .ff jf:l. 'r . r| .rlLi..')'.l'lit...i. t r rI t I r I I r r" t : t .J.l 'i i 'o l r r I 1 tl l o r t Ir 'l t r t'. l r l l ) u r ': i l i l r tt. rIrc r .nl i r rr.) . i ..ilrl.. r l r l l t t t l r ( l i t'r : ( ctt tl tt u n t i tt i t. ' llt.cllltr. l ) ( r .'l ' II{ |II IIIII!'|( {' l r l r r r r l r ' I ' r .ealiz:r ptozd.L\.) . o r r IIIr Ir r r o .rzr / . i [t( xcsN i l ) l n l t r (. ...]1.rl .ll.l r 'tttl r .u[u. . l i .1. r 'r r l i z : L r l i tr i l i r r l i . l r r r l r \" r r r !i l |t L r '.i 1 .n".lulrtuidill .::tl* rri t lc a . ()llttIrttrtJtltliilc r:t'ttnia: pro11t t':tir:eat'..:l ll.t) 1 i r t) 1 .#fin .lij."*:J. illlili"Ji"l.*:'#..:li'.r. l \' l t.il:iili.". rceastri o(irlourotor. r1r l rrr...-.. I r. . r.ttr ''i ''I scr l tttL tt Itti ..i..l i r ' 1 r o :tl l r l tr p :tl l r l i zi i l tl l r l r l ttt.t l r r t ( 'o l ( fn l l tl t.o tu u ll. o i r r i r r r . iI r r r r r .1.1.'l r 'l \r l rr l :'ttl . Ito g r 0 si Vi i :t tr tttstr Jti l ttt r t0 r tl i tl i .l t'"".. L r .i.i1 ' |' r r r r r lliI r ' ro l ru rrrr r. .xT ... . r 'r l r r r r .lillli.:.L tt:t r tt'ttl r tl i i l l O .i ttttr tttr .te tL i n . si r r {l l r l r r r ( i l i l | ' . ltlotluce pal.lil:lil" l'l...l.\l g r l l l i tr l r ' tl 'r tt.l .i.:l i'*.tl r tsr ' t 't I t t r i ''| t .. :ll#Xi{tij'r*:'iijiffi'li#:. ..1r._".:j.rrlrlrr. 1 | r 'r r l i z r r I r ^l r .u .?l$.rrrrrI'rr r I ( ..'.:rr .r iazd. I ' r |. :.i::1.. l .tlevjolea col.rl :r :.r l r .. li : r l r : r r r I i r r .rrii.lll''ll'll.strab: " sau sincrom llll'l.o u l tt:!i tttti 1 1 1 1 I1 r t|. cdnj. l. l tti ( l t'r tr r l i ' sr ' l ) ( ..r i l :r r '.ii tr i i r l l l l r i g r r r r .:fffi i). l r i t r r l l ( ' I )(' t I ' (.l . Pt i tt l {'zi l l l t( ' tl l l ( 'l Ii r r 'l .l N ti i sp l 'r i i o l o g i ce tl i vi :r 'str ( si tttl ..11. I r r i r i i r ( l ( 's{'i r cl l t' l tl i 'i 'i i tl ' l i r Ii r .ir. tr ) p a r a . t t \ l r .r . 'l '' r .r l l r l r o l i r t c x cr l u tl i l r '.. 1 t| l i t tq r r s i t t t 1t I l . t r r t r t r .iii...u. l r r r r . r r r r s i l r t r l i i l c i ti cl i tr r ct'o l ttl i l r l l l tsl c i l l l l ttse l tl i si st'l tsr . .rj'.. . l 1 tti 7 ) .l r. r1t tt t t ' | | t | | .'l.li.o l l tl r . l r r l r I l ) o l t r . 1 r .ilc mtzoncclalice po1. tl tl str l l th r ttq o t tL ' tl ttttr r r 'IcttI I Il l r ti r ' 1 l l .r'ttl : t lt .iii. t 'r 1 .. l r ti cti tl i i r ttr ti o L t'r tIi g i 1 ( '\r 'st'r r i 1 i l o l tr l r . l . r. /. tnct. ( l l r 0 w tr ii r 't"l ) r 1 ' l 1 ) ( .r r r r l r 'l r ti vi ti i l r ' .n r r l i r r l i .rlrse''!a' ' .l_ .rIrlI r r r l i l l ( '( l cf f.:i..:"llli..' ".enti'icurarrr-'itr.. l t .lll. l l r . l r o r r l r ' : r 'ro l l i r . r t .li.r r l l tr :i . l l '( i i ) .. o ti cttti t sl l l r 'l r L t l ) r o o cs cxp l l ttsi v i l tl tr tcti ttl i i ttr ' '.\tl cr 1 i .T. r r r .ll]. ". r r .l$tl..'#'ii:fi?niilf.r'. .i.jilj.i |.. Itt ttttt'l o si l ttl tl i i ..:rtt' r l r tt tl t' t'o tt.:r t:r l t r r ti tl r i r r zl r i l r si l r tl cl r r l r r . <.. i i .. / / / / ? { I |. : l1 l) i r r lilillr liV| |lr .p.i.Ir l r r r r I ' ... ..:r rp rrl r rl cl rrl r 1... l l l I i o n i 1 i I) r ' ..

fl :xx..l 1 L t. . 'r r .. .:'llilir]1.*. t ..:ill. r U I i l ( .:. l l l ? 1 ) ) . .ili?it.:''.".. ( ( r r i .ir.llll.l1lf. i . i l | | r I r | i ( . . ( 1 9 6 6 ) . \ l l l r 'l r l r ] si I ) r' I rI ' I rrrrI r rI l 'l t.r.::.. Ii r tl r l r '1 s si l l tr tr r l o l l 1 t.itrili:T##lH'.l. . ||rJrrli(. i l l l l i l i ) .. I1 }{t8 .r l i l l tl ttl i i '.il.l l zr l ti t 't .. l. (.lt.. \. :l-i. r L .l:i.l...l l l i .r ..t'o .r l l i ( l ) r u ( l ttn r tl .:l I i: .r. r r : r r :r l tr r i r tt r 'l ||r .-i.. 1 l i <ni l t r r :tr l u .i. c * it p diu t nioput i i l c octrtqrc: : is . 1 . t e 1t r .ii '.l'll:.. r r .1 r 't i zt'l tzi t l tti tr r ^ r r II i Ir Ir r II' . r r l r r r tr tl r r r tl Il r tr .r.:1.l.1i.:l ) ct4 r i l l i r i i ( l .1.ti . 'r. tl c1 i ci 1 .":.1"i. .tt.:i ) . ..l tr l r r rI r .i:.*liiltl. .i.i-l.l... rr.lllli. r l i n ttti r r tl r tti t r t'o r ti tc ytn 4 r txi tt \ l r t s l r 't r i r t g r i r n i s J) o i r i f tl o l r ttl l t r 'tL p l r i zr 'i p i tl p cl tr r r l i :i o Il r tIr r r o 1 'I.].ii..lll..r 1 r r t.l.:.''i i ilf .' ...l iillti'i*T"'+ :..i.r . r 'i r .i 'i t. a l r tcsl 0 r ' o l l l tl tn r i l tJ|q i i Ito l l l t' Ii t I |' t t r. Zi ttl z si \r 'l l i q |r ' ' t t .ll"'"lt'...':l.re. | ) rt r rr t rr i tt I r i l r ..i'iiiiti:' li'l'liillil. ( 1 1 ) i l i ) .ilr.l l i l ti l ) c( .:#.r'fui:Fi:x$.* THffi iIll ..li.i o |'IIr Itr l r 1 r Il IIt' .l tr l r o l tl ttttt i r t ( l t'ttsi Ittr ) .r r r o r r r r l tti .r ti st.lr.\ | ..ili! j:i:lrru:diliryffi .'.. t t ) l ! i t ) '11 ( ..ji:. r t I .)....r r Ir r r Il l r Ii l r .'i'""1i'-i: l l l 'l ( ) ..I I I | )i l 1rrI l rI t ' i I I i i .li:1lfill*:*:".". 1.( 't) 1 .. l l l l . i \ 1 .. l ) ( .j \r ( 'l s( '( 1 9 ( . l r i r : t l r t t r t or Ir 't'. .. ': L . . .11:J...ri.r. .ii]. l l l i ? . 1 . 1 .r iri. \ l r r r r r r r .tt.t :r iiri.'l I t ro I r rr :r l r. ( 'i i n 'i t( 1 ( ^ r 'i z0 a zi i p r i u e r t.i t'i ttti r l l ctr tl t l i :r r l l r ." . . g... tIr Ir II'Io t :l l r i l t( ' i l l ( '\ i ( l r 'l l l i i ti l ) l .r tl r ' l ttt' l .l l r r l r . r r r I i r( I i r. :. .. .i ?t.1.l.( l e sl r tl r l l r r l xr r 'r u r r l i r r l i .o g r . .li"li.r .e e s si l .... 1 .t':li. r | {' l rI r ) Itttl r tl ti l l r to ( i r 'l :r l r r . l r : r {... ttsr tt r l r 'l r l r t.i i tr . : l n tl i u u ti o l r ti . t .i:. .i l .l#!ill1H":. r . ( l . ( 1 . l . l 1 1 1 i 1 l )l. I{}0 $ ) .) ri.iiii i. .:.:.ililli'l.{.'titil.. l r l z i t t i r .Tilitlt ll..resit'it. l r t l r tl ttti tti r l tr ttr ':t r n . r 'l r i r r t .) . " l l r ' l r r r l l i o l i ttti l tttr ' :t tl r r r ':tt i l ttt g .liiiljlli I I I :f rl. L i l n i l :l r r tr t ttr r r l i l i l r i i i i o cttl r ttt' ( . l l l ( .4* '--ili.l i r i i r i It' sl tr l i tr irr prrloloqirr lrnlrilarii tl t' p ttl ti l r . r : r . l a ci ts i u i o p a ti c. It'..: 1.. l. i : 1.ll.l i accttt.li eoatr-i.5#tr $ii. Sl r i l l j l i r |r r . l l l l .li. (.i.i.ill.'i:i.r'.r ''r '{:r 't l r l r r l l i tttttl czl | .r l i .r i i l tl cst'l t ttr t t( fN ( 1 ( i o l l cr l zi si t.ilii...."..il'..fil[-i:i!::.\. r .. ..'Ir ' L \ \ r l r l r s i l l ( ) \'1 .. jl.r r r . t'i tttl o IIItItttr I1 IIr 'I't:r t . Ir . r l i l r u ti o sl i ( 'ttl tti Il ( ' tt) i i r sl r 'l l i i l j tl l r \ r r l . r i l ' r i \ l l r | r tss0 ( 1 0 7 0 ) xu n o ta t si n r i l i l u ( l i n ( 'l t i t( '( 's1 r 'i r tl t't'l i tl tr r r L l t.iil'"l*' jtijj.r r r e r l i a r yr r o sl i l t l l t. l r r l r l r r r r l r l rt r l rr ..:::""'1 Itro.'ltjj#'I llt tt.st{. : r l r r r Ii l {'l |l r ' r '. ( I .ffi fr. l l o l to l l ( a i i . r r r r .llr. ( r l l r ': i r l r 'scctttl cr tti r a 1 l 'i n e i l : ) o l l u l l t (r Pl u l i q t'tr r t{r tttttu l o r p n tr scttl ttti i tl c q l i tr tr l u t ti r ttt"ttl r l r r i l l |r ..1ffi i...ll'1lih.. r l i sl a . l r r r l r i l :r r r ' l r .'..1.:lllli"*:..'il.i . l . '| | r . .i r l ? / l ) o r l l ( ' l l r ( 'z( 'tl 1 .i.'J:#"li':::*111'Jfl1 jl tlii . r i .(::.u :.il:.o Itstr tn l i ( S( ) ".l. r r | l l r r ' :j |l r ||l ( l ]r 'r i . rl"'u[.. '.r '{r si vi i r '\t( .1':. t ') .(sinttromtd l 'r {..llllllll.rl. ( 'i l tr 'si i . rt r t r .liiii. tr tt cI o u r d ( n ) to 1 'u l ) tt l tr i i ) st' r 'r tl r ti 'i t ti zl r tzr r r 'l r r r r ' r r l i r r l t t r o p l o g i t'e r tcr n i .. r r i r l o l : r r r t i ( j o l i |( ..ll . .il. r l r r r t tt tr r L tl ttt. r '.'rl:i:t itiixi.l.. : . ) s t.lllTlifri:.i.l.j.{. l r to g . . r r r ' . [.l l r ( Jl ( . r r .ii. r l . 1 :r l :l i tr r g r :r l tl r 1 r :r l r r . str t'i l t'r t. r L r j o :r . ( i i .r 'r r ..:rit i'ii ij'.t.il. s i t r | :r r l . i'i:.i l st.. r r .I ffi tr"l. I|i :r r r r .i'll*'ii.tlLi..jtl. r i I r 'I l i {.1.:l ti .[tn i tti sttr u t' tl .rrrr . I t .tr N /r .r 'l r o l r i r 'r .:lll..L.1 ) l r 'r 'l r ' . l r r .1.. t r r r i . l r. ' l r r r : r l r rrirll t ') l l i .i.i r r r p r :r i r ..: -ii.. I .'liinl.1. Ii ti st'tr l tl l u ..*ll'u'.ru"i:**lulliiil :l..i1. 1 .o |i r r zi rt ttto tl cl :tl l tttl ttttr l . I 'r o h l t.lili. II]'..i:..r tr " tt.l l r ':l zi i .1 .lil. ( ) r 'l r z ( l ' 1 .1 r ' :r l r to l r i r tl n ') r i i I l r r r l t l l r l 'tr i l L l . r .l i l tt1 n .r .iiii"J]i'lli.'.:i.. ...i. r . ' I I t l 1 ) ( i f) ) .... fli5T1t .lit.ffi.u. .l r L L 'i r l . l 1 ) 6 ? ) .*ixl*l .l. 1 1. I ir r 1 l }i tt r ttl ttr i tti sl l r u l ' tL .r r |so l r tg j Ittt':r ..i'liJlilii:i ' ( ' Jl t( '( f l r t l tl ttti ttl t zi l .illii:l.r i 1 'r t 'r l 1 \ r r l r r | i l l i l o i tl j l u r i .r r l i l r i r l ttl r r r ( ) l ( ) r ' :tl tr t.r .r i t 4 ttr l i u 'l l Ir 'l :r l ' .ll.. l t t r ( l ( .'. l r r r r l l r . r l l I i r z r t r t | i rr ttl Ir r r l i r l :r 1 1 r r ..".r 'sl l ]l ( l t 1 ( 'r tsi l o r r ttt r t Io sl 0 r Ii Ij t'i ti r r t ) .ii:[ltiii#ilnaaie Bteetrttittuq'tsort' .llll"i'$iilJ . i l r 'l cr r r r tr r l r r l i r l :r r 'r 'r r l o ..r r l r ' l r r l :r .l tb i l o t ttt'ttl l r t i . . r l i t rr rrl r .itli:'::''i::fi.l r ) r r i ttscttl r r l i i '.u.:r i ii.ti . r : r I l : r l l 'l I'ttl r r l .uxj*nii .ill.i \{'ts( 'l q ( '..r.liih.ttr '.1i":l!. .j)(i. l .1'1''-1 : l :l :li l .irr. .. t L..i l.*ir+*n*q*i.'i sr ttt l r r 1 r l l r r l r r r i l I '. l r r r '( l i t .il. r L r r l ) l {'s i r .:l.i i i l r o l i i si r l i r r t( r st . ill. " r . l ii tfu rif"..l. r r J t i a l r ' r t l i r sl tl cscr i si tl ( r 'l i \tz i r l l r r l r r !r l r .i LI )1II r' 1| ( J( .il1#....j'.i{1i'lr#l'lit.pt4 .r 'l l zj ( r j . l r i : r r ' ( ..i:"1.llll.i :i.i..r ' ( 1 1 ) i t) ) si tl tr l ) i ti t:ti tto r i to l r r l t. l :r 1. .]: t.t l 1 ) {..l i i'|"i ii'.|r i . . 1 .tt.'.i.l t j. ( l i i r ( .11''li''..r r r r l r . r .ili.. \ i s l ( '1 r i l l scr r L r tr .]l r . r tr tl o t r tl IIIt ItII) II |( ||. r r r l : r l r i l r t i t ' tr tl i ( l l r tr i r r tr si l l ttttts. r ! .t..llliili. '.t i l r ' I t{)f I r | . ..1."1 .. . l l to l i v tr r t l i r l i l i i 1 r tr IIr Il tr r I tl i 'r .l'l::.\!r h r 1 . l ' r 'l r l tr r r l c tl r ' l r r r r r . . l i l zi tr i r r i 'tttsttl t'to l tl l .r r ||r '1( l !l r i r l {'.i . i r .'i. r i l l r t l t t to u l cg i l t csl r ' r l ) J{) i r l ) c ( .1..Lii:.**t*liilti'd#.ttl l r tttr tt'' t r r r r r r l l i l t r t l i t t l l l l ( 'l i l i l i i l i t l .ri.l l j n r l r .. . r I ttl r i i |r t r | o l l :r l r r t' r sc cl l 'r '1 ttt ttzi l r l l r r l r l r l i l t .lril.tIi |.llirillii. .i c si r i ( l l i fi f l l o l o f l l o r i tttl tl 't .li.i"illil'il u'. r l r ' l ( ) r r 'l .iil. r ..r". ... l r r i l I i o 1 r 'i tr l tr .ii. l . r r r r r l r r r t r r r r r scr r l l tfi r [r ' g Ji t.#l...rii..11'.iitiriffi i.'"'?i"ii..r i 'r r l r r |r 'i l r l o zr r l r :r l |l .r.to p scu d r :h i p t'r 'tl o fi ce 1 l ) ? l r l .l.:lt#f$:l.i:9. r.g.'r*{li:!}1ii.i...li.lll.. lliii'.'..l i l r l r tzi i l r r r l 1 '. t r r i l o r l r ' i .'. l ..l o r tl e l t i p cr '1i l o i tl i sl l r rl 1 o t:l tl u r i l i t'to tr t.1 r .r 'l l r ctr n l u r o tr l i "r .i:i..1. r t r t t t l r t tI si r r l r c i r l p r r p i l cl r ) f r l i tt r r l r 'l :tsi tttr r .l l l i ( 'o l r l ( '\l l l l .

..Lrl rzr o rrri rl t'ilt zi.i.mi l .(tgingiior 'o .rrn.zrrrrr.rzrctiule similari.. i . 1 .t l t rl i . grist.tt't' i .co-nsirici r/.l.r frce cu o slare d. Insiilareade parru | ) .i r. 1 .l . o I 'oNpo{}lll' | ' rl l trr. rvem dc..rr.)rl . .'pulenl rrr'{ r r. lt t.zi rrrtr. r r'liu nrtzenct.{.rslriclr)t'i rlevin mai sonsibili astfcl hetacolinn 2.lti:rx:urit (iuHt . llt t .1aui. rr l l l -rl .1:til.. ( l''llt lt t t t r t l' poi (| ( r. II |{' i .(t Qrtaur(i.l ..i r...rrl i rrr. | . lfll''rl Ir:) rtttttcotl_na sollttie 2.. a n i zo co r i a p o a l 'c si ' l l l ':l l i l r '.r.Darli pupila se dilati in mod oviclentr probibil li-ziuaca r.N. ct r it r ului co'st r ict or ... 'i Ar ( 't 'il.Irootrrrr' | rt I o1r it ll( |. l r. I a . Ir| )|.l o 't)tt)u\ntputLu)ntmctrcp emmtim | physoswrnhLa (ezeina) O.rr' :rl i zi .' tt Il i tttk' r 't r a f i a l: ibr dlor pent '..l .irr 1i I0rrclirrrr. r r r t i. rr r. :r.rl ol xrl i rrrt t il't illt ..r..s rilr l i l l g l t..t.nuproduce nici o modificare ia o pupil).r' r. t . i tvotn o /l xi :or.'..t.C.'.rrr.. lll'|ll|1|j||( t I r r r lt lr t ( lr r lt 'l \ \ r 't t r ickr r ) ' rr lf xr r ilgi( r iiir lllr lr i( r ilt lr 11' .o || IIr |r r . r '.Wr : st pir a.. r 1 ..i ' rl .r l .r:.t.rrrrrrrl rri vr. 2.nzil rytlegie internd.A rr.|| . ..' .. r.ezerineif ins5 Ae 'ittensitate ff. ....l' jri:. . pupilr.| .' ' .'.... |.ibrelorple. yi|. rLpatico' Dacri lozjulei estc localizati proxi la'l tlc grrrr*litl . I)e cel e mai rnul to ol i .r(l { i tr l )u l )i l c i . irrl reruptir rlilalrrrr. IIi rorruI| i i IIr . l . r i|'llI lr |ir t l( . . t.. Astfel.' r.l rlr. ce o lczint t o r r I ilr t r 'lrrt -cocainei ( r t r r ilizr r t t zr rr r ..u t.. l. i t n t ( i t t . 1cr r z.itr.r lr r r lr illt r : ii.t. ..?d/icdsicaresefojoscflc lll Ltritt"rti ula centrilor li cdilor inJerioare .. 11'suuti.. 1.i.Jecteaad actiritatea pard.. Se poaiu 1. i|'it . ii i n sr cul conjuDctivrl produce.d.''iliali./. .| ' li .r (lo{liritril. iilt ..i !( 'Tt ur t l|. zr r lr ir l( lr l| \ 'ill ( ii' ( .l l r. pupila trstc nlai : r r lolescenr i' ll' m opi.t . r. ^) a pupiGlor r l o tti i l tttl ti l c ( ) r l i f l l r r r r ti i r l r r i tttl r l l . r. :.atiLrii.rgi | r.11('"_rlstanlelpe4rpaleclpd:doctiDitatp(tsi/.ltri stelol cU 5 rnl rle procain:t hictl"ooloricil ol. ( ! <r lt zt t t 't t 1..tecoco.l trrl ttl rl .i .rr[r r . .ltt')rtt. r . lrlpilrr.* )tl .{.u li('(ri..l rxrinpltx*lrLi nu.) :'.nil'tos Acela6i fl]rroltlotr Ntr bilateral['.sr..rf4 i .:r r. r lo pup i l c l o r. ..^cer mri urilizari e.l o r..n'este '1rrrr:rsir |.. s 4. iilr r r r t l.r l 'i c s1 l l 1 j ( i i l r o i l i ( r Ii Ii t'r ttl ttr r l t t .. r t 't . | . .r l' { Hl(f irrk'sca' Inai mare decil.i rrr.. Dacd.{rrrzil a pereihii :r.ftta S. rtrr. rt lcr'itrttrt tl.' l l l ' . l :tl i t ( s it t r . slt t r li) 1tn'ytlktir'' ttptti. qlli'i1'r ll"' i''pogt r t lit r ii st '1t lt it iger . III-n.tttl r.1.. (l tb aolire.l r .i t/o.resfe tnici salti)b.r'rllli ... 1 .rjl{' irr:r...sau posl.1.[.l i : r I i i : t I r r s t r ( ) l ttL i zr x:t. r. in motl normal.i l. |. a l(^zil[r-ilor centruiiri pulilal 'r'r 'irr sa2u1 'i itr cnre inerratia sifopati.lr'\os corrtt'ril. .' l .trl tl | | r. t'r r . a) Dd./)f//r r.\. ( ! tr!r rl rl ti i l z:r lr olr ir ' I i l'( 'lll: ll'( f l ll. ror'r||irt:r.r.t. 1 . r r r . t 't t t it t plt ci' lr t i't 't t t t t ii lllr ( 'l( ! l) r ) li l'illt lI t lt llt rl .i rtrr. ''(.1 1 rrr1 ri l rrr..r r(rr r ] r . lu r luschii cilii': i' so lr it 't 't lt rsi lt t r t t t t t r r dit cauza aCtiurii parasimp.. 1...r.ti i:rl rr sisl.. t llcont t t t t l. ts( :l r I( r l ca ..t'r ii t[t'l '1 t':l zl 'i r cttl tttl t l .r.[le.ri1 rll Ceg maj loloiitd .ti c d o l czi uni rl c . r 1. .. l .".rilrr ( r 'lsir. ililr t . .. .i nto IrrrIi l : r li . Z llllu r t p Sl m D a l ..r*.ti.l i r i r i l u l i tti i . t. t.r ' { ilc r ii. 1 i l o r r s i r l l i l r 'l 'i r . im plicr r I ibr el'1'r r 1li1'r r ''r t r sit i|1't l: t 1.).ri i i i r t r L inhibi! .r. Api_ lr{r:r pr.t tt't .N. iar dac[. ( . '' l t t ir 'r 'lt t l glit t uI ilr t r t llt t ir . iI it t li't r {illr Hr r l rri ori rrtr{iilr r t r t t t t l.od..:l(lr. i||lilt I i1iiiI lr ...'nu apare.. t 1. ni \icA pupUa isii .fll lr. tlr (rzII iD care inervr-ti.lit lt.s/rslonld p.i rrrl .r' lrtri thi: r ) a loat e sli nu I ie colr plclli''-il I t im p. l. i ir I t r r 't . rl l rrl ri t' r' i l rl odusi. llt : 'i.r.t 1.l lll rlurlo.-madmai.trusintpiticot.'l l ' r r r r r r i ttl r c r I i I t I t t t I I I r' I I I l l l o t r l r r r :r i o r r sl l i l i I. ln rimp de 40_60 minute de lt inslilrLre:].r.| Jr.l c.i( tt. 'r .r t'rr. ||\ : || oli..{r r l( ' r l . Sji'ilisI lI lt l( |lljllg( t vlt sr lt t I lt t 'lxt lt l.C. le aflaim in fa. . t opit t ii.l 1.rl r.tl ' r r r i 1 ) r r ( l i ( i i sl l tl i t'.rrr. A ..ef. t'tt.:r11" mrdrirtici.ttlt .h r" (. lt t t t it t lil.r.Lizucor i: j calo sc accent ueazi.tiiirtr |'oD{tr(|| lrol rtrl(.rr.r n\:rtlltt puprlare ]trage atentia asupra unei Stiri de excltatiO rLrrrrIrrrIi.Zi % Uo_ rlrrlr'lrr rrrrochi normalo contrac_ti.:eati.i t / 1.. i tt l r l r ttr i r r I sl r r t r r tr l tr tr r ( i t'i t l r r r r l r r tl r i r tto l ta l t l t.rrr.r rrtrrl ri i ttt l tt..rii probelctr colirelor este urmltoarea .1ut1' 'cUlott'tol.li (i .r. .tt1rrlrr"ri. Nu toli./i ri (.t'tt plt llt silr llr lt lit 'i l) it t I or t l't lt ' o noof il] i colllir i r l rr. ' ' .rr. ir r l par a s i mp a f i c o m i m o l .'.1| | i | | | | l { r)| | l ' t...r I iI r r I lir ir l) ir r ( ' u r l i rrrIrrl t.tttith i.. qt t r llr r i lt ot v( Js.tl o t'l tl i l .5 7o..i rr.. tr)araliticii (patrlizia ah-solrrli :I prrpilci) irl)irrrl cir . t ..rrrrroL. llacil prrlilcJr. . t it r lt 't r i. lr rrrt.l l i . sn.t. tr. lit ..1r'i. de lt ziuli ale sir npat icului' in t ilr lp r x par asil) r l) r 'li( 'lr lr r i" lezir ii . |:| | | r.h.gangliotrrrlr. intrerupte in afarn.aI r r r l cili: r l si r r elvii este slab. .s l rrL Ir' .l .rr\| | l tl l ol l l t) li( l'Ioonlult ' ..' i. r . ln clzrt in car..rr rl r.nr lrr' rrlrrl l... co.cctuldilatator .rr s.tC L tl U i .na4o7o. . p11. . i r' r .r.1i.i rsi l | rl . s i l l l l l n l r. . it r si'lr r liilo l( n l ' I I t I I I I tI I t ' ' | l i d| ' i /l . t 'l'i.i r. :.t.. t ti l tttt:r r tl . '. ltltif)). :l I | | | .rr l rri l . si sl . rr rl rrl ri l i r .r.i.i ... r .i trtti ulr ciilur t 'lt lit r ll i(t. t r.ur(. rl i " i rl i rr.:rr\r ..L i " n mi rrrr. r i r r i i . i n ti mp u) S l tl )sl j A l | i . . ... .icii se nallilestri prin faptul cti ltupilrt' lrr oclr ittl .. . .rl . r. . t 1ir .l . ' . DacJ inervabia. ]l:ii.i' . t : t l t l tr vi r tc Etlt t t t t i l i rr :t I t r I t p u r e L i a d '.. it t t ] t lsil|ilr r 'r 'llllut t 'lt sir t t .a.' .t._ l)ltpilrrdevino miOtiCd .ir' l. acest fenomen nu se Droduco. .i i .5 o/o _$! r. l ..ellt.r. rl :rri l .i'lir.t..s/arrlr l" cu)e .( N1r:rlrtirrr. ar ? rfT re n l ru d i n g n u s [i c u ] d i l c re n i i l l al aD oLnal i i l ot."ilrrr .. rli. 1. ]a ochiul s.1t111. se ta testa in primul lincl cu metacolin i.11.l tl | (' tv| | | lI it lr lt t |olr t t t l.f. I:r l ri t l'r r li.ll:l ll :l:icu1i. 'l i'. m sihii -va'proriuco c.i l tl i ' r.simp( ix(i si se folosoFtc .'rr\ii rrriilirrrr' *r.'.'lllil I ".rtl . 7il . lt ..lo " rl('r(x. r'r ir trlrunulur simpatic.r| | .surr rr.1 .1.1 lll . in caclrul S.t.ic1-ieidemonstreazL o leziune parasimpatici:" Liisa i)rriirr'.ltt tt hldrobromi"d 5o/o.lll idri. t i 0 1 ti r i ':i l l tl r r i r l r ' i .r. ri.si in conditii nolrnale.. ir(. |'lllr t lllt |.I) ( . i )oir t . lr 'llt t '11i.r r l i l l tl r i l i i .i kr 1 'l l 1 .\) ..rr . it lt lt r llt lillt it t : .primul rind cu homaLropixd ioo. apart rt tttith'i:rzii li irr rrhiul ambiiopic. nelini$" \t' tt irsibla La lnce4ut 1. t I : ir il I(.:j. I. it t t r ilr lr .rt. r l p rrn i l ri l rIrrl r. .i l . .i t.l r ir l cont r acliei est e consecinla idriaza (creFterea dium'etrultti ltttTtilo'r pesle 4'.tilizd.sii' alrrtlii' fiorrrt(r .)' iir ilrtr''o llttinrri' trzi jjol'.. d ilai:r. s{j( r ul'i'r ' lt 'zit t t r il..lt t t t r ...iiica esie rlt uttttt. ytTilard)-'ln rnod rxrr.:: iar rtaci se md:e$te pu1i1. i)r.1.i.l n ... 5 tttttt.ti . in t im lul diJr Lt iir ii lr t t lr il.r.l i e l l f{'l ( 'l l tr '( 'p a r a sl n l }:l '1 'l co r l l l L l l l l l l r r l r l fl ( 'r ) r r r N l l l |' q i cl i ..i ci r .rrirrrprri...I* nivel'l f. l ri nl tc cr. 0 t r s l .I.. | || .orr rl xrrroilr.llt |t l st llt lt l': t .pflrasimpatiel osteixtrerultd...\rii.r .Il l rrl ...r:rr'.exisi$ o activitato . s t r t it z r c t r l l ro d u c | o rrl t. acestfenome. t .. "11.oq.:rl r|i r'.v||r'. r t t . l. .sljrrL. ii a.. t ' .e lcziurtjlt (1..r.. l t : ..t lt t ltr t :tlt'.a ..oduce -mli r.hsl . / . f r : llt i. ro rrrr.i :pt1xt.\1'. -/. l l t lllllll.ccrcilllrilitrto l)rrl'rl:r . ll :rmautoza 'ui.sc ir.ri .s i n r p:r 1 .:r1 Irr.llt pl! nlr t f ( l ir r so{i1i r k'olilr ilt t olr l'gii li( ill1( 'sr r t l( 11( 'r lit '( l . Ii zr .l rr i rr str...rN{r ti confirmatl printr-rin-bkrcai aI ga'gliouului iiefii rrlrrl. . i i rI i i.. r ir nlrr.ttdcfitii it.'.rirpii. ) llt ( r llllr f lr llt r r lizii lr t t lr illt t '' r 'r t t t t ir lli: r zlr Al i tfr'(l{ f r t .ul rl rr :rrrl l |tit t l: r ( lr .ri .' l rt t t t .ir. D rr ) r ' r r ii.gl i . l llult . . r lr lr . Du1ri-trecereaefectrlui homatropinei. t r ilillr lr ivii 0s1't lI ipit r r i' 'l) ot t lt 'r t t t t t r lt ilt t liit 'lr tlr t 'lt lcr r.I (lil'll1 il lrr r'. l: :1 l i l' j' ll: : .r.'l rrglrll r stirntli. . s I I L { | | I I |( r.rlor' l qi/. r ' . |I I ' t' I II I i 1i I llo$1'\ 'ilc{'it Li ' t t ( llr li lr li llll n: pt 't t zilt lr t rt t lr lr ilt zlt ' lllr llr lif it lil ' .rrrrI rrrI irriii.. ililt t . o i i i l rri .. '. ].rr. . cr pupili normalii se dilrlr] la maximum. .i c e S i p trasi mpai i col i ti cc..lIl gangliutt.. \ .t. l x ri tl n r l rtl l ti tl rr q tttt. l'( ) ll( ! sir r r l.ii.('r{rler api-(ind ia pupilei)'..$ f Aolir$iio ...ilniltj.t'i.

r ' t r r r t l. rilirrgorrrirlio. r . i r r si r L r vi tr r r r i r |r 'i l L i r r r .ri stttr' r' r.sii' rrlri mruo tlc p:rrton opusil stirnuliiii ccirtiorrlrr.tto l l l l tl tr r i r '.cte a tlunchiuhii (1ercln.ttt) r tttti !. sint prtrz. l . trrrrr ! r r ' r . : rrri . si . .i:irrtti (ltt cenlt'ihl' gi crl.r'._LTnc. l. r .r 'r 'r Ir r 'ttt1 r ctr t1 tL ti i |j i st. r i l r : r z r i i t r l l . r 'r r g ttsl i r t{'r t Ii ttr l l 'i 1 ti tI1 tt'Ir l r tIr isi l l l o l l r i i {. ' r . ir .oltal !i :r. r r r r r .rurt.i{f l). ! r o i l s e til\.tei r rrprN i t. x " r 'r r ( i i l o r :t{r i ( ( ) . f l r r l r r ) n r ( 'l l r r r i l r 'l tl ttr r tttl I I r l r. r : r r k r r s l r l c o 1 i 'r r r l l i l so l ) l ) r 1 ( ' i ttl i l l l i i r I: h e r n tl t'l g i i sa u l .rrrl.l i t[l 'tcr t l t i l l rfi l r rr : r I rl r l r . a !fr.tt. r i t r l i ti tti l r tt n r l ti r l i l ttr 'l to sl t ti r tr tt r tIr ' * r tl tttr ttl tl t]t t( tr i t4 l t i n i ttt.l Ilrrlr. r ') r .u l i :l r)ri l {o ] trc i p i t:r.tt..r Jl l f ( i l ) L l r l ) t ..r.i r r i r t. . l ) r i s l ( 'r 'o i r r l i . 1 . ial reflertrl fotomotor ryi '' rlr. .. ( \1 b ( t]L i l tt) 'i t t ti l l l ( 'l l r r l l ( ' fl /r '\ r .olr.i l .r r r tttl to zr t r tt'l "t't'i r ct l tl r Itr l {'r . r i ( ' j r l r r r ) l r 'r r l \ lr l l i \ tl i tt r i i tttl tti l i tttr 'l t'l ) l t) 1 l l l ) ( 'l i l l l l .nu siltt scmne_ de paraliiir.le. .rgirca farrloi se asociazli ou vasdcorrstric{. slrrrlirrll.i u.rc .trtl in stimulirr..l r.r. c ) i tr t. r tIr r r ttrr Io t i l r r r :tl t r l r r r tr ':r . rrr r. l)irrj1iir consecutiviia miozei paretice in conte)itul sintlrotn..deii(iit.rir|'r'r'rr 1. \ . 1rrrIrrI.n tt'ti n r l t r r l i tt:l r r l r ': r ' orl r r .i ttti l r ttIr o tr r III l 'r l I tr .rl.l o r 'p 'u l ti l o u n :tl 'ti r :l o ttr : ( l ttr r tsi tr t ( si l ttl i ( t') .A rs eni ryiJl otez (19?1) au d(. r .) l f l i i D r l rttl tr '.rco'nun:. lr . l t \ 1 i ) t ) u : h i tl :i t'l r \tl r \ti o /..zrrll. ( ) r r r i r l l i l r zi i r r r u r i tr u tl i i tl r l r r t i tt xl o 1 ttt.r l('zirr.rl irir r'.||) t I ' i r r t t t .r r r .rr|.. l ! r / r l r rrr.r'. t) t' l t l trr ml l toi ttncl c sul xl rn..(. l r l rr i r l c l l . t|I) |) It. ll.i I t' ltr)d)t.:t$ i 'l l r l l i r r l ) 1 '. '.l ) l r ' r r t Ir ( r '\'i i ( '!r l l i i r 'l r i l ( 'zr l l i . tTti l r l tl i |i r l r .l i l l tl tl t tl . S i tttl tr r tr r n l ( 'l r r ttt[r ' Ii ct tu i l tl l l o ttl 'r ' t'si c r l l ct'l t' ttl l tr l l r l l l l . r r r 1 .i r r r t r ttl r l r r l r t ( l tr ttto t i l r l ctr r r I | | I I | | | | )| | i | | ( . r| | |i |(' | | | ri rI r . r l . I ( i . (l rIrrr . L tl tr r l }|i r tt|tIi r tr 1 i Ir r Il r ' tl ti l l l r '. rlr . r l r . l ( 'zr r l l r l r r l r : r r r l r i l l r r r r .i .. . M '( ti ( r 4 . r r 1r ir r r r I i r r o i r I i r ^ t r r(.i rre d 0 ttu n chi cer{!brl l l : a[i z0rrrrIi r. 1. '' .. i irrrptri i. rrrrr r.l r tr l l i ttt.'lli .oat hipot:llarnusul tri. r 'r I r .r ( i r r ' r 'i r tr ' l }r ttr r l I r r r l r l . r r I o l i r r Ir ' :r l r .r 'l l l r i 1 .IrI irIrr . l tt. sti i tl o r t'r l r tttzi l o l r . o i l e r i o l l c .l I' r i r r l t'o tttttl i . r lc l . ) n.io. '1 .l .1. itrli\.r. l. r r l t':i tr n i l o t l n r d i tl tl t ci r .l l i r.r r l i c r .r. : i' i l .:r l r r l r l r . \'l r sr ) tl i l :IIr r i r l r r r L l r l r r l i l l r l i r l i tr ci .r t '. ir r r r r ' : r 1 r' rrrr.tnttfltlite si trtmnri cerebrl. lrri llrll lr ctilo:.l.: Ir'l r lll( \ r ' r r lr ilr r r IIrIri trItri trrtrlt i: r z : riI s ilr ilr ' . . .tu tttr t i rt I t rI r' t rr t t t rr t t rr ( I t I | | |r i I I : | . ': r i i .i.ir |r. r .ir.rai rr!. 1 .lllrrali$rni'[{] o c:11'rz.r. I. ' 1r \r'r. 't t t r t : t | i o r . o ] n i ( t r i r r .traumatismo ver"te6romedulnre ocrvi(xr rl..'.L lr } la.( '( '1 t[j l r r t'l r . l l pi l i rLc pl rrl el r. i t r t . t r r l i .lIi(li(. . t l i \ 1r' l. . I\'.l l l r '. si l i l i s. r tr r r i n g i l t . l '1 1 .rl. .i l l l i tr l i l i l r Il l r l i ( i r 'r r r . lczririi dir.r l 'tl . r i l r l r r l r . .]. t t l . 1 i p g tr ttr tl I I ri I I . r r r r r i i i t rl t'r r o cr r l l r tr '. llll l.r.i 1r.tl tr | r ':r l ll i o .. \ u l ) tti t) i tt r l l r I I i I I I I I 'r ). . r | ! L I l. i r r i Itt. \'l si IIl .sl t'tt'r t rr r l r 1rI i i t I r I i I r i i ( tt l l r x) l l tr ) ( l l l l '( '. Ir ) l[ idriala sl/asticd. stl r tl r r r l i r '.ti ( tt!i i l o r u l t:o tl i a t.rrrpt'lltruii qi hiperhidroza lemifelei ipsilaterale. r r r .i o i i . i ( i L ir' .. r l i l o z. : r r o.(.l rl ot11.u lui ('lr. ^. q i l r n r r l tr i Ir i 1 r o l l r r tr 1 r ttItti ( .7 r ii t r r r ir ir il tz i i p s i l l l rtftl fi (i 1 r ? 5 o 1 . | l l r ) z r .. r l) r t r ll tto fi l o i n fi l ti rl . lllil: ) . r i .. in ttmori mrxlirw Lirr:rIr'. u .r l l r tr t I ( i '.{ .i l i z irl .r. tr r i t l l i l r zl i 1 r rirl r rItl r tIr i 5 1 r |o r r l tr i l r r o i i si r l r '|l r tci l .i l rsi l :r. t l r r l i i .o r r .r 'tr r l r l l l '1 scvt't'i l t'1 c. r t . it lt r t lt ilut i c o n l t l t k i . l l :l i l i ti .r i ttt1 l r tIi cl ] i l l {) i .i l r rr.l e r i . t t lt r r r r r li .r r l r r( ) r r r r r si r ':r .|. .i i r l ( f . l r i r l l l tl i l l l r 'r r .. l i n s o c i e l e a de rnodi fi ci ri a]e aaLi vi l . .irrzrr o)r!irr*1. lrl stirnuliirii cortoxnlui ft.. Acest fenomen a. I rLr rr i t r t t I I t i l j i r l o u r tl l .lrriIrrzii. l l r l rl rtl ti l r ttl ti l l n r\' (. lr . . I ) I t I i | (' I (I Ii ttl tr ti r .c t'ti i 'r ti tti i tr ti tl tr i ctr tti tti t l tti r l tr r r T:r . t r z .intcrnri. r i l r ttl l r r r t( . rl i I g ) i tt Itr^ tl rl o a tl c l c s r tl trl untl o rtr)tri ct. r t t i o l f I t t t l to l t t t l l t i .l l l rr' Irr..i } r . u s..rj rz:r rr' . { ' r r r i o {( vl ( l c Jr i o zr rri t r t I rrt i i t ' rr . .r l . ti ) ') 'tt tt t ttt.t I it tt l r '.r. r '.tt. \ f r r l l i r r z r r i r r r i r i r 'Ii i r l i l r i l i i i r tc[a u tTtti t.r. r ' l.o r l i l tl a l o tr tr i n . ) i l l : r .'l i . . { r r l: rl( ' $ i u r i o rn p o rrro c c i p i ta l e . l } l l l l i ti l r r tti l l l t t r t h i u l . r r : r _u1|Ll rr L o p l c u i r i .imentalprirr inllibitia co]11.l .M)lirlir il r l( ' r ' r ll. i I r t r r t t I I rt t t l i i r rI i I r r I Ji I i rr' I I I I I I Ir r l tr 'r t r l .1. 1.lrrrrrl.r .r l rr' I l {' i r . r l i l : r i .o a r a o . r r r r l '. Irrl ri l rrl r.r .r(l ( .tr r .i I rrrrI:i lr0r nol:rl.tr.\r '.l r r r r l r r .rl rri r.rL rnol i l e i rontal c: mi ozri i psi l rrl . . ttr tp tr l i i l r IIi r ttr l t IIi tttIr l r r r tl o :ttttr '. crne estc lniti stabil qi mult mai frecvent intilrril. l r r r l r l r r i r l i r r r I ( 1 r :r r 'Ir i tr r ctr i tIr Ii L i l r r . 1 .lnei lr. lezinni iritatir-e are cr-r.ti.rrlilr.i t Iczi urri l ol rrcl vo:rl r.ilr(l{r'ul si in tubelculoza Tirfului prrlrnonrr. .i l o r p u p i l .tr ti r l i . r.l rl -l rto l r ri r ()l u r .t. l l i [al l -r.r.i oxpe. .rr rrrlrr.i r. .i . r !r 'r 'l r r r r l l r r r r r l r i r r r . i r r .rr rr.i l rri rl i rl l i l rzr. r tr Il zl r l L r l ti r . .tk' i ttl r t.Ihip. . tr tr tr r l r i r . t r r i l r .i ). 't : .ente.'.r. . rruri iiltrs (jcle srlratdrtOriaje. r it l. r l] l i i fi ri l rrrp i l a .n . o rni d.1 ii rr rL' rrftnhnoplegie.1 .r 'r 'sl r . . Irrp i l rU r' :r1 l rl rl rrl ri Itrr. r r r r r r ' l i s c p ro l r r sr i ci l r : r 'tr . . ' | | I l ( ' \ ' I Irl I I I t ^ l l r ' l | | l r .p r r si i cr i p l i tt Iczi u tti i ti l r tl i vt 't ) .r.r 'i o i i r r ' ( si tttl l r r r r r ttl \\'r L l l cttl r o q . rr.rr1.l ' t' t '. r\c. l l r sr tr i l r to r l ttr r t tr r r r i r r l l r r r r \r |r . ( x n r 1 1 ((!l rrrrr ':rlizir' lzrlrrlii r r r ) ( ' lt f ( ' lr ir r r r r r r r r r l' is r r r r 1 . l : r r . 1.. . '. (. 1 .i r l: r | .orrolrsi\ rr' if . . r .I ()70)...i u n i l o r i ti l a ti tt' It'cti i .tl r ':i l tl tJtl tl tl t ttl t l i tttti 'r ( r I \ lr r r lili. cl:rlliclre 'l'r'.ir r r u rl rrrlrrL .i i t Itr s(fl rLui l ti (| l tl \'i l l r l l l :r l l I t ) l l i l n r l 't :. dc irita'fie simpaticil trece intr-un stadiu d. sal doar uqor diminuate. l cl l tto N .i l e temporui .l l tM r ti l ) o l l l . : r lr . r . .i )r rr| r. \ l' it t i . .rc.ori r. ('lursi(I. l r o ttl :r l l .l t r tr tttti l trl . e\etcitii el:rtl. r t r t t i ttr l i i i .trIrn l l . .l i r .r i l l ttr '. r r r r r l r |' pI rrs i rrrrrl i rrrrp o ri )s i i n fl z | . ( .trtd-Ilornr:r. . r rl r. I l l l l i l )) rrrr .nr' tr sv rrrri r rt' { .rtl tr l r rrllr lr lr .tlt l. l I .ll1 r ! i.) i n i .'ttr l i :tt 1 tt ' " .rrtl r rl rrrl r. l tt l r l r l r .ntl i1. \ i t l t ( x t t t t .) i n hrrrnl i otrrrrl .srt.r 1 r r r r l r r l 1. r r r l r ' I r .orrvr. p l i tr l czi tttr i r l c ( {'l l 1 r 'r i l l ti . r l r . ( ) l ( zi l l l r t r r l ti .ultti l r .rrrrlr'. l r i l o l l l l .l t {'l r r r tr l r " l l l t r l r tr l Il o l ttr t'..r r l l 'l 'l tr ) r l .1 tl {'N tl i i r i i r r s( 'l ( tr }7 .tl rrc o ri fr" u vrrr'. r r .l c: mj tl r. z r i p . e p a rto :t.rrl*iir rrr trr r r r or . r r r ( r . 'r I l i r l r '| 1 r i .rr. l : l l r.l ttttr t) l t. l l i ( l c i l r . cxo1tamie. : r . re-qp{lctiv a cornplimirii neryul r1i ocrlonrotor cor lrr. A( .i azrirl . r r l[ ir l]rrl )j l { ri . : r r { . .i o l U tri m trl :i .r 'l r i 1 1 i ( \r r r sl :r tr l i tr r "t r r .irr. Slirh'iilza lloate fi con-(ecinla.rrtr :rlr. i 'l i r ') .rgcrrlir. lr r r r . p:rrri 1.l u. <.rrFirrrii. l l tt( l tr r l d l o |i t\t tr l t l l l r t.r'ir .n l i u tt ( . l i . tts.clirninrr.t. i1. r l r r l i l l i r 'p i r k..l . lf.ttr r . ttl | . ? a l tl i l i ti i ( '1 l u 'ttd l l r u tr l :si tr L n tn ttl .r l .i \ . l i {. 'r r r 1 . c r.i ( r l 1 o :L l { l l r r r l l l r l r ' r r r r ti o u r tr si tl r .t. r | r l r l . ..i r l r r tr ':r r 'l r r ' 1 ' r r .o r r r i l l i o .r t . r r r r .t ct n l t i l o t' 1 i ci i l o t r tl c ( i {r l r tl l l l l l i co ttsl l i o l . r l \ r l r r : r l ( ' :. i . r ti t. ( .rr. ' lulr .r l . l czi rrni i . .rdu Petit se inLilneqte in adonopatii laterocervir:.l)upilo-dilrtatoare. . l 1 l r t r r i . rrr rr . (1i n 0[z]n. Midriazr 'rrrr r|r' rI| l)lIirrrri rna. (i rr r.zl r r l c i r tsl r i t'r r l i c a tl i ttci i . ln leziuni progr. l r rIi L i i .tl l r r r r l l t'l ( 'r {xl {l ) r ' l j :l l ) tl r i l . care cuprinde: midriazi. i'sii.trtti . .i l i ttl r t r r . . :'i r '\l ) r i l l ( l tr tr t r l r tr 'r ' tr '. l rrr r.'. rrl rr* 1. i rh . rl I t .i t . l. r r o r ': r I r r r I r tIi I.\r.|r.. S-a flescris midriazi c6ntralat. l r : i t r . rrrrrlri lrri Portrfour du Pctit.la r . t i J t l l ( .ttp i l l l t'sttl t i .rj rrzl iI r i I:rI ri r. r ttl tsl l t l r l r l i zcl zi i r . l i l l l rtl rrrrrrrsorrl 'i l . i l t t ( .. r'cl'ltrrclol totornotorii.l i r t'i si r t r l tsr 'l o l l i tr r i l tl t'. b) i n tnmOr.r 2 i r r r /i fi ( l h ( !l n tSto L r N .rLstadil rumil rplre r:rreori sillgurii.r i ttl t'r l r tttl t':tr Ii r r ttIl r I l r r l r l .ilc nuclrarer oftalmollegia e.r'illiziirr)r' 'cr)rrzirt. l . : r r l r .rilrili*i'. 1 r .r . s i i t rrr { i i .rrr(N . r. lr i . l t( 'l tti tto :tl l l {') .. r ) .. r 'i n l i 1".l 'i ..rr. e trtt co'socinta uno. | | r r ( ) 1 . ir r r r r r : r . l .h i rrl u ic c l rb ri rl s i tu de herl i o t1e l ob tcmprl nrl ) : rrrrrl r r : r z rrr[ r r lr l. r . l ti l ) r ) \i ( ' r . : r lr r lr r lol l r. r. i r . i ttl i 'c1 i i :tl c si r tttsu h ti ( r i tvt'1 'tl o s.t.Iit ll t t r' 1t t t I r t i 1 . r r r o r i i l i . r ir r t ( ' |.l r ttl l i l i t' l l ttl tl e l ) 1 1 'zl .\lrrl'irrzrr lrrrrrrr .Jr tttl :ttto v q i l i ttl r l r r .r l c l tr u 'r ':t. l r ol i trl . r 'i r .r. I ' r r r rr ' r . l . r 1 . r r . Sirrrlrrrrrrrl I'or. r l. r lr t l ti l ttts l o n rl . r .rrrr1 r)t. rri (rr.ilortu:perioot a .i ci i kr t l ' ) i l l i o : u .: r r lr r r : r l: lr r . r r . t.pere in contextul sirdro. irr . l r.i o rl tl cri u 'lllri /rl rrl r' r i r it t t l r lit lr . c pl r. s r r r r p o l t t o .( tl i r r ti l ttl ttIr t i I i l t . I rrr| |rr.ir'r rrrrrl.tc'riri porrle Ii completir. I}( ' I ri lr . rli'o lr ir : t ' i. l xr r r l r r l l r l l . (.t vi t'r r l r i .rlrr cgtvicale.

tl l l n l l t tn : ri obi $l l ui 1. .r .\i nl t.1 rr(l r'r ir r ir lr r lNlil.l l rrl rl ri rrrrrl l l rrri .kr'. 1r u I illr t 'ii l: t lt t r t irr :i t lit |r l: j lji r xr r r lr .l lr t i ll r ill il r i .1 )r' i rr (' rrrrl r | { ()rrrr .t uLui . trece in fatra corrjstu'ii l)osl.r.oduce i fus1}i ri .i i -qigrr fl . lr l o Iu p i Iu c .l uki trsotr. l. pulilar'ri a lrlrui ochi osto ([ i I r] i r I rIi t I l L iiiur lrr oazril in cale ac1.r t .rtlr hil(tt)?oftr. lY cm o heni :l nopsi e i rs{)oi l rti i rtr . ( i l t ( L ( r ) scb i l e l l r r i vcItr ] ( xr l r ti i i l l t i i Ir ) r l cr i o r r r l ' r : r l s t t l r s l . . l. ( . ttl r ' J . li?i.r il.irl. lll itoti t tlt ttn lttl.1 ..r' I IIrI rr rI rri IIr I r. i. r t 'ol. fie cxcentlici.1. l .tl i tttttl l ttr ':t r r l r tr tl tti r . .r'r. ca.a.i nrla.ii... r ..i.'r. ic i e s tt tl tr s (. lrils ) r 't r I r lir r r I r r. rrtt)r' l(. t . ' I ir r r ' |' r r' .l. ii ( r int lr t t wt t . mtltiplir. ri . : r r 'r 'l r r r i r rf i l tr r r {. t r t l r lillt . ii lt t llr t t t 'r ir i ! | rr'()Il |()(Ii IJ r' .I:l c x u l l l i p u l j l a .ttl r.ianp co lezirlrLilelatcrale ilr'chilsrrL. i.rd.l irrr. . l .. l r:r':rl r / r ir l .onit rlu lit cclilrt'll.. l .rr. pareza pupil .o 'rl .lLrlx. i i l tt{: r l l r r r r 'fr tr r r . . l r r t.iri. fic pe ccrr. Airr. s. i rr tr| r.1. r rl . .r. l ||l l ri kl i i (l t i I I i ( I I I r I i I ti . lit Lt t nur lot sllt b. llr l: i. . .i ot rl i rr i r r. rL tL l j o ico n n $ i i p o r i l ) {) d u cti .ot :)l )l . a reflexului lotomotor (sindrr.. | .rd. insl pot t i ir ] t t r '{r r Jr r lr '( lilr 'r 'r l I l. rir'tttrtIo:r:i:r . dintr-o leziune tlistraetivii. . . .r.r r lr r r lr .l. t clilt >. r ' ' .(rr)(fl r ri l i rl )l l tfi rl i l c r l .1.. . r lr x'ln't t r lit r lili( .'r ltttli ii ltttpiltrl h urt.i lttttrt rt lt.rr l .ri nolinal.{ . in.rd. t r l t t : r I l l ri l r .ir l('zil'r.solisii iu nc-r'ritelerctrobulbarc.i Ii rI.tl i i . .islno Oranio-ccrebrale. cii. ' rrrrrrr i. l: r lr Lm ir ri .i srrrr . lrr)do fibrele pupiiat:e se alespart cle cele optice) i :t\ I'u'rulilia pu?ile. .1)i([('ttri(jai r' rrrrrlisr )t|r (ilt. tr:t 'plt 'zit t l'ii nuir r l.lui optic slnt irrcompletc.i.r.llrll.a'intuneric liclilextrl pupilo-tlilatator la intuleric este Inult rnrli vttlttcrrrlril itr .i si l .lo trlo o lr. pro\. r r r ir .i rr lctinci sau a nervului optic. oit : rrri l rr.l. rr'r.\llolilL'. kt r t ii. rr rl i prrl ri l . ct ie m inim alil. lt ilu.r' :.si fi l urol (j fnrr. I r':ri.rincfiia. a'tit cea dircctri. prin si.r tt l ttr r l r . rc l s p c c ti v d rrp l i ce so pl . r'.rtttrtrl.l l l r' (l onri ria r c&t ivit at ea p1t ] r ilar : ii ( sem nt t l lni ) I ar cus ( it r nr ) . r rr o t l l i t c . l i (fl tl n oc l i n i c o o i tr0 :tc o rnpani l l zi i i tl tl ol r.r r lit t . i l c o s l .r i rrrri Irr ccrrl llr.. .rt . l so porutc intilni in: tumori mezencefalictr.d.ti l r '. I I r|_ ... r r rrrr r lr lir r lr ilr I lr lr r r g i r. r i t lc t r t ] r t i0 Tt r t .r. |r"r'r' J r r ' : r I rlr i.lirii.| | | | sIII 't It .lc.i 1r.| l r i l l tl .1r.i l .i ci t.. fi b r o l o r l tL l p i |r .p u p i l l l o 1 1u t1 g c l 1l jrs o l i a l. o r r l ( r t r tr l tl l r . l rrrr r ir r ir ( si't t t lr ot t t l ll t sNTt ln.tl. '1..r I r. i .r)$.tii 'pztpilure &sacial. n.l i .uri:lon.1.l tc i trr.pttlilrt.i rl|l.dri tle uetlare. (o u rti . r l r.itt. f icr(lor{rir singulari. r rlisDt t liut jlr r pt t I illt r ' r jt t l t lt t r t i rr:. sclerozi.sl ri l .i rapicl.c rlocit r. .t. l i ' n' ri .rr' l i ti i pel ol o gice c: . .L jzolllt:i l pupilooonstrioliei ll ltlivitt'tt aprtltltrr /sirr/torrr rti itt lnttll IJri*:r'!totL itn:r:rsu.1. i .tc se g!'tseftc Ia nivelul chiasrnoi uptirr. \ 1 'r r 1 i r r l i l rl i l i i . rl r.i ccliil:rll. |lt t 'r 'I t lt vt 't t l.\Ii o z i . r z . .1.(... lr r r ( l ' rrIrl :r l rrrri r. l: ) l'rtltli ii prtltilu. ollrr.... t... r l.'t llll tlln r..ttt t l lui lt lir : ( sr t r .tt i..l c. i o ( 1illli1lr '1r st lt pt it r zr r al l i {r c nr m ai o r er . r r r r t l k 'z i tttti i i tt l i i tr tl to tr r ttI r \r 'g \'l J Ii o l r t'tl so tl r l . I . Il i r ) z:r . t t 't't .(.zi trl ri l t: ciilor com ule f izuale $i pupilar e. r o{io it t lt t . . fie peTea uJercliii. ^clilsrnei 11roduc .orLI. cn(rcti[lii.l.. it ir pt t l r t t llr ixt t lt t i llo lt pt r t lt it r lr . l rr olr ir r ..fl c x i r.i r.. iI r i( r r ..i rzrrr. ot t vr .' l rr sl ...rc a C l .ziurLilc de trunchi cor.ctia lulilar:i la I'ntirrl .rzrtti . il) ( ' r ll l l l s i rL (j r i rrr r': rr.imu1::r.i .r r l r ttr r l ttl .t.r' r. ri rrl l r ir r r lilr '.ivit2r1n'.:rrr Irrr 'r I r . ... lr ir t l : r lr .r l. DacA se ilumineazi.cbr: . i !l n' r1. lt : t r t . liclr f ( ir r .-1 00i )1.rralirie yr.(l . .consensuali oblinuti. it r 1.ri.r l )i r l' i' r . r r .r.rt i. r r . tP'it ..c ir rrrr()r.. i l .) tl) t t i t)tu.o ttl l r r r ( t.s( . tr. r 'is lni. l: r l: i : r 1 1 .oc d rru ti i . l )rr r.L lj. (x)lll.Vll trrr'l . Se pierdo rcr. lI rd.l:'i 5i p. r ' l r t r . lr) I'rrroza. | r r : r lr ' l r r. NV) lrlrrrliri Tnrpil. leuropatiile dlabd.ti i' rIi rr' . 1i t I it r r it r t t r r t lr r . ttto {i tti 0 i t to l l r r r ttl r r i r l r ' .cdrile relleaului . it r t r lr .l. r'efiexul consensual la intuneric.. r'.1 :tlr \.rr ).l I trl l rl !r)i rr i.i r '.rtrl rilr r l.irzii.ni'rl. . .ptt'opierc (tlc ul:trnndlrc ) .l rrrr rl | l | r. pupilo. : . rccl . r ' r lr r r .ctia tlirect:-r..r r 'l ttttl r r r tttr l o :t. lr l. Llrmitt. i.( |||i l i l ( r tIr r :r n r l r r 'Ir t l ttt. ' l .zi ttti i i se r l l l i l a tti l t']ttl r i i i l o t tttl z.icc . gt r ') qi t r ) int it zit lclt .rea ochirrlrri rirrrrl. r tr 1 r r tl r l r r L :r .. r r il. r'rlr.zirrri carc afecteaz5..r l l i l l l l i i sl i l i r r r o r r l t0 . I l)'lttt [bu.i' lrrl'rttgir. rrrl l r . : r i .i.r. i:t.Ir| ..l l tr-ro l c p u p i l a re sl nt pi crdnte nunl ai Ii ! sl i r)l I . r r. l r l r l r " .rttli ir 1ru.r'rrrrr:rrrri rri .l za. ir l trl r.t4| lirr . llr r r r .si corr '.r. rrilo.lirro.islrLtrr rl lr liolnNl.i.1 t' rl i l .i.rIrr I' i(i :l .r.ci 1.rr. . : rr lit t lt ilt lt r r t t t t t l Ar lil cir lc t t t r xlr . :t) l'. ' . : r l: r . In acuste cilzuri fr.110(ilr' corLsensua.l l i l rfrt ul tl i tl trtl tl . llr \ . amaurotici.l tl i rrl ri l r r. r ' rri i rr . sr t .r' i (ri r' ri o ]rri r : r.i r .. Lit .rrr. r 'i. r' !r' rl r ( sindr t ut r l Nur .'. l | .obolitrtl de la regiunea tuberiand.folomotor apar ca lezultat al leziilii oljcir. atit fibrele pupilare.tlblh.nanticii.r'rrl)lcl. tiesorisii ilI olt(xfllirliirl.iJ ic ti r i.licle opti$f.' i.ltultt..rIr{ i i .pil u. lr ) r r t t car {io lt r lilzillir lr r .. '' r .re Jd. ..rci tt. e ste l r o d u si n d c a ti l ) g e l e l r'.rrr' :rl i z i c g trrrc l l l i Ini g1l qsi 1.r tt. . c/r.l ri. )i s l .e rel'l. i r| | | | )| i(| | ' .i rf rr hrrri rri i (rr. r .r'r'iorrrl'.r r Ir l i l r ':i :l r tr r r tl fr ]i .rl i i L.ll l j l o fl .| |Il .r L r lr !ll. de a. il t r .\ "/)..il rellr. lr rrilrlul un etiurLilot mezeuccfalice.rrlurigit.l te m a i vcn tr n l fi csti o r 'csp tct'r l i i . Il l | | l t \.inaintc:I coryibr g.l'ural.{ .. i tr l i r r r l r r u ' i I It i tt i t tItt l I r o r 'l tr tt . rl.l ' r_ llit.r o rr yo i g o n . l ' .L.. lrrrl slir iitos este stimulat qi cdiilalt este it. l . a. cit qi fi]. r .l r i (l (.r ir t r s lr r . ' i r l {' r ( 'l l cxu l u i fo to u r o to l '.i | r. rIi ' r .s.r' ri l i . i( 'lJlu'lli.eltnllLi.i 1i rrrri rrrrrr. poU oencefaliti . rii zona d. r r I I r r I rIIil ). fi ru)rcgltl:r1ri. l .1.ilir.u1. qr: r lcr li colc llc! l. r yi lr r . r.tl i l r tl 'i tl l . cit 6i cea coirsensriald.r.ltl. t t it hr lit t lt t lir r . Iiiril.lila stinrulare. tr i . i rrrtrr i j | ri l l | | tu. l.yt. rniozli.1 . l n ri m p u l s l i m u l i i ri i p a i t i i ochi ' ]ri i i rrsrr s.r' i i rr iirs1.t r ) .'l .. \l.ri r rl r r .i l i .r .r .r.ia hcmialopsicir. ) a fos1.iurt oltsice (rtrxti-. .const r ict or I a lunf nil.i i l nrrri l l t 1rtr1ri l 1| rr. se g i sa . Rc:r. ? i -.. r. luminoasti a ochiului'si. I r : r r r r IIi' I . ll1.fi ri u\rl )zi r.l l t. '.iiikrr a.: sl l rl r l l r. l)(! I|:||(|r.rnli:.Ir ':r Ir IL tti .i e i p u p i l U c pol tt. r t lpupilci lr olr icr :colt sLi in: t lit lt 'illziL. rrrrrIr: I r' r'rrI {s( t "i.lt!: (.i..' t t t r l lnt t ll l trl u rl " tttt i trs .lri.) . :r. r iir iLe r eJlelx *lui. 1: r .ol ri l l i r.t :t |) tttrrz]t lr p l. rezulti. r r r l r t r : i l o s il 1 ( l l l ( f( .ecu trulburdri de uerlere. ri: r l rrrr o l .:r tr '.nicril. rlc obice:i prrpila F"stedilatati (midriaza arn:ruloticii I rr llz i.n 'ltrllll litfurlst.t \ t nbulosit t l r r lr olil.s . I'r'r'r . C i tl ti r .ir*. t { .lconli$nr....." l r' :rc{ j i i l )lli) iluil. ' fer. 11t r ] Lii.ln lczirurilrr unrl. rllir i o ! r t l r ) ( l l l ( f l l ( .. l)jr(r lr rr r l r r r r r tl r 'r r zr . t i|t ||A |r lt ' ll I i rI I rr.le d. r lir r |r r zt l| i) .(.. ipt r r i r kr pt t lr ilc 1.rd.lolomolor (pupila tL: tip Ar. .kr.. tt . pupilarl ambliopic:i apare in cazurile i]t care leziunilr rr.i trrl rr.rniLrtorale.i'opini:i €)ste evident . liyr u.rr. i i . t t l .1.rlorlr(. ir r l rrl rc s s i i rrci .jr c ll 'l'ttlht.p tttr)il.l l l tS . zrrttrl zrrrrl'r.z. l.l l r \l l l l ti l i l l Q rr)l rl 0 r 0 s l .rt1. aimpurilc uizualc hinaxtl e.l ulrriu. [.ttr. S i l i ( .rica pupJla si. r' r' i rl (' (IrrI | rlil r) ii -l l i ' rf\l )l i r' i r rrrrz r (l i l Iro l tl l r..t.. r ilr iz t ) ( x ll iit sj l l l .rl :.. :r('.i iv i z i u L l c .i .. l l l rrrrri ri :i . t t i.r'ri.]iio]l{r clt intelesat'o1l ol'bitci.rtr| .sl semrl a fost doscris in neuitele t'ctrobu. l rrrrrl . r 'l r r l t t t t l r t o tl ttr r r r . I ' r ' r)rrrr(' r' . / .n.r t . rrrsi I rrI I rrrr': 'i l i . l'r r lil( : r t r .l. .lrur?. oohiul zrfocl. ir : su../r.i[iiti: .rrIlor comun (intre retini. ot r ir . rrrr or . :t_ llti 1.r . lrr iir. lr l..i:rt r'. t t t r ul r t t t Lr lt i. l r ttl r i !r t. lic r .i l o r r ilir .cl .l al . L. tde .I.r)l .spunsuldircct la lurninii.r sirrl trrrilrrll . r. llc r r r l r lr : lt c o n to d a l e e s te n o rm a l . Existii" dozd eucnlital..r1. sir t t ir .ril rrl('. . i i c r l i u l ( i {'l m a i p l i [u zi l 'i l :r l l r .i rr.ir. i l|r r i.' rr' I' ' .(..r'. .rr'(irrrrirlirr comlticata sa cale.l: r lr rrrri rr:r l 'r' l i k rrrl 5 i i rrIIo r rr1I| r.r r I r . I ic ir r r 1r I lt t t t r '. r t ) ( t t t r . rttot i r .s p uns foar.oop(x'i1. l i . t r l lt r i ll t it .lr r r ir r : r.

si ( ) lr r ( 'r r r : r r ' t t t er ." ]r 'r .rrrIrI(' si tl t. :rl ..$tc i uta.rr'l l . r r I r iI r ' i ( i) ri rl l l i l rtc l a l o I 1 1 )s i n t Fri ri ct l ocal i zi i tc i n teri tor. 11'"( . s1lll.l ri tJi i ti \rfi " . 'l|. ' r il.l r r t .i i . \ Ii l \r' ll) s : r r r i..sl i lr(rr'. clrr.r' i l rrct l l rri rd).)[i (i .i ' ' rrIr' rr trcvtl tl g ii ( l{1 lr ip plu}r it ir ' 1.xpl i Irr fr : rr. r 1 .' . . d i i r p a rte a a l i tor ncn' i cl . r .l tl 'Ir r tl ( |.i tl . r 'i. .. rlir s { . i .( loI r s I t ir r (i :r l r g rrl :rr:rl r .ii valoale scnrir) l . . 'i i'lt '' .r.i cii ol ogi .ti )fi ti i l i i l . trr . ir k.r lr ' r ' s ilr nr . t lt lo: t ii t t t 'r t lt t r t liiTt r t slr t t lt l iilt r 't 'r I t t t t r I : r I 1't 'igt 't r t it t : t Lr t r t r vlir lgiilor I . . ..marir1) il. ill. .'r. l rr rl i l . . ' :.l rz ri i . t igllr t it t lt l' r lr ' lt ' rx) t lll) l'{lsillllil( t f t t t t t ot t llt r 't 'clliizclt ziit t lt t lllr : ii . .ltiprttrll'r'zlt" :tltrtt . ( r { ) ci na l i n o a F J . .r ' Ll rrtl r ' ttrr' ttt.'rr rrlr ' . \r rr.i. rll' r..I.trtttl rtt. \'rt.(.1)Ll i si 1'l rr.v..1 i 1. lt) ll. 'r r . . r |( (I(.. I'IT0III]IiMI] I)I' DIA(iNOSTIC iN PATOLOGIA NIIRVULU] TRIGI. r|rl )r)Dr r ill) ilr f l." ' ..i f.. rr lrlrlr.. . t r 's{'lllJir lr r r 'iit ( t l! r 'l|. . lt t t ilt .l silli.l :ri l i l i )tl ti tl l l :t rl r' l rL :rtt: r lol." rrrirrr.r l . tt. 'git lt t t 'lt . cNre intol'cseazil irisul atit in lepaus. 1.' .rr z . l( ) ( f illizllt '( r . iir zr i ..csi i exi sl e o . . p e rti ... r . t . . .:i ni eni sai l l l l l . t:ottltttI lt'.j J o itci r l rol fcci i ornl rr rl r^i rri r. blism 1 . ..r' i 1 ]c 1 n i n a lr1 0 o l r. Ll r t lr it r ci lt r t t t t qlt it t l I .i s i r.. r r 1i< .1' . ..ti.i . r li .rrrr rrr i Ii rl r' rrri l rrI f r' : | | | |. . I t ilt nkr t t t 'pt ll( x) l) t tlr-lir ( r f ii'r lt cllzi sl) f o l) ar ?: dl(tlJu: ! it t t t i t jt t ii't \ ! t st ) r t t lt l t t t l l \l rl l (' \l rl l r 'lit Lir r l ' l ' .ru rl :r r ..1atiopupilar.{' gi uri (' l t Ii t(.i.r.i iu rtisl.. .'ii{i'ilii""r"ii. O l) r cst ill'.l. .t ttl l l l l l r l t\ l . r cr r Hliu{"r r ! . . gl l rgl i r)ri ul tu .p l i rl i i i r. lr r i r r r .1'f .r ir r . i tt si atlii t nr t i il.\. . l)rtxu |(f r lt f t lr . l .. r. (k'N('ri$rl urr'(.ulat'd ntiotolticd..s c l c ro z i i i n l l i c i (oa un fel al e .H Iu ti ]l :l l l s i (i u rl a l d (19ti 8) k' zi uni l r. .tl ' l ' trtttrtilt t lt ir lt t 't nr t ilt .].rr ' ..l :l l ri t ' .r 'lilgici t ''it lr ( I c lil' lr t r \ l . ..r. t t t 'l'ttllttttiiti ccrel'rirl'.' i .l:r. . rl r l :r o l l ri rrl :rl i . ..i tI. f ( ) l) 11't 1( 'll' l1i'il) ) ' . trl rr i l l i :r \ 1lr lr . . r{ r'lrlirl0. ri l rr.r ( :i 'i Isi l r r l Ir 'r r l i i .). .tli l r ttl l r t' 1 1 tr l l r . '1r .." .i.' .i i l t i r l t'l l l i l l l l l t' r ttttsl i tt l t 't \ | t t t i t t t) t||tt( I'( ' t i I r t I i I I tI (' I0 t <l c i vr r Ir l ti ctr l Ir r IIr r r l i i Ii ' . t llic|i ill ( 1ll t lr . r r r l.r' zi rrri l r.i rr). t i.trtfia i)tltsc.Ir l rrol rl r.trtlrlirr.' t.frnstii" qi lil unii subiecti ltorlrrit.i . s i rl rl rs o IrrrrIr. . .i. t t l r lr llllii f t '( lllr ' . l (. S ir rrl to rrrrrl \rl r .r' i l ri r lc lit r iir i ( 1lis tr. \ r '.qert'fet'i. . t lnclilTL' s'.fd i c (c-r1. | i l rri l i -ri " (D ri rrl rr.r'l rl . .or.i oai. 1r ir ni1ile". .rr rl rnlr ' iir r . ( ' |l|u s j l t(l r()n rrrl \rl rr' l ro l Ii s ituttl ( i rr: si si t' rrrrrlri l nl )rl i {.'r'rr rr r : r l: r .. si . l i ' nrrrnr.:rrrriI iot r r r (I.i l l i l l i i .rrcrl f l rrrl i . lrrl rrri :r lr r i rri r. u rlr ! . ti . .\r. t t t t l. rrlril:r rrror .. i r r . r r l o l r' rq i c c )... Iti l ro l : ilr r r r r r s . amlli.{ .i ui l ot('l( . 'l r l r ' . ').i s i ri l l l | s l i r l l ' | | ' l i tr rl r.. lr r . l r l r r '. .I{' I t r: I i I r| | | I I 1 i ' r' r l :r rrrro c l r i si l t l l oi l l r (.l ll'' l( t a I ) ' I r. l l ) rrrt I..r r ir r t {i( }lr r t r (l) r L( 'uLir r ur lur .( lilr r l' t lr r '\ t st "t r i f i rll lllI l 1 t'ttl tr ^ l tzl i tttr vt'l r l l :. l l t. 'l'o tlltlll.. yiir 'i. \{.ard'( sittTtkttnulir:d' :'. lll71) ( Ar seni .i rrt1iorgaui c:i (tl i n parl l ' rr Irr. c s irl rrra i p rri .' l1l{i? .ir. i i ri i ri s o i i to d a s t' ri rn ed e s u f(l . l rl rrzi l i r. i.()l .r l. r . l.tr ttr r 'tr ' l r .. t t r t t i t ts ' t. / r 'r r ' t t t "lr r ui' {ir "t r t t 1r r r t .. l 1)?l ) ). ( lr r r r lr r 'r '.l l r .. .?.t' i i ' < l r' .r. .i tn 1xl t1. lri4c. '. ) .i rrrrrl rti rrr. t t r ir ' lit ti z trl r.' l i 1 rl l r' l l ol r:l l l 'l' Ittl I1IrrrIIItotrttI l l tl tr' r It|rrl rtl tl 1r" rl r i tl .. 1xr t t r r vt r r l'1i: r it l t 'a' scur l'c r oYr ||] gico *" p.r r lr ' r . . iir t u" r' rr(' l rt' gt' r r f it I llt L I ..1i :r.1. i I ! r xlr 'r 'lr lr "l' .r -.. t' r.'t til.. n \ l l l i sr r elit ili t l'illr lxt t lr t i c rrtl | ri .i rrl trr.li. r r J r s lt ' r ' i ir r t l e o s e l tii n : a ) p a l a l i z i i l e o cul omotorri l ui corrun ]l {i cl l (.r'l : ' :rl | {r||I|II( .. 1' .. z'' t " . . t I r r I iir t . | | r| ..' i i . r l .ri {) l)upili mjotir:li cu contraclie lelt5. ( lot t t 'yt 'r 'sir t r tI. r rr r r r r.. .c clonice Si ritmice. l 9 i f)).. r l rr i i i i ) 1 . r i: ur i' i t r c tr' :tl q i i l . l9ll2) .l ul i i . tl rrcl cr fi i r.r.('ri Ji'roul'Il p{)lrio e\ista irr sta{e . .l < ' rl r. . lc lilt . ) .i'(. r . i : r l' ... r r 'l r t l o r l I I I i I rr Ii Ir t'r ') l l l r r xr l l :L l l i tl r l ' I:t | ( t i | |t I t t t l "l tl i zr 'l tzl t' l l l ' i l r k'l l tr 'l l ( 'i l t l l l r l l r \ . . i: rI r si. rllt r tntlqnisnt. 1 l )i ? ). )i ( i) .i rsr ai. rLrrIrr| r' (()Ii r |i t r t t t I t .||I) t'l '( 1 1 'Itl i l r l It|( l t'l ti l r tl l l r r ttr r .irIioIIIIIicIi)I) irotrsliluie o cniitate patologicli(sarrmai lrirrr... . I)u t)i i .rL z i t.lt'[.1 | . 'zir r r r i r l. ) r I r . t liiii iir f ar '( ' t lllolo lt lLuoli ' 1.u.si }} (} i l l l ' i tt.1. ' i. | ] i I l ( | I Il ||l |||'l Il |]. t t lo ' .\r.ci ... I | )l trrl ' tt \l ri rl ri rl (l l )l r' 1r' rr l l l ' r1l l r rL rl ..1 .. i r '..ntinriri. l.. i l ( lll'vl.iotx'azi ll..11..J i i i Lnttrrrrir rr..r .l r..r'r . t ut n . . \ ....tl tttt (rl ttc V ti s l ttr' rl l r' l l r' { r' i ti l rrtz i l rttr' ' l l Ll i l I r:r' tt' l tr' l 0l ts rr s l l l )t t i i )i l r' (' ' l (s tl { ' (' l i \ i l l (' l l l l l ' l !' l rtt l l l l l . l r l.ttt. ir t t Iri rt / r ' sr ' 'lt ..{ .l rrsrr.. i. | l l .rlr 1r:rirrlrqilr').r r'r czi t' 1x. . . ir .( rtrr'l'rr 1. . r' trrrrrrl i l c i IIII| .rrl . r r t r lcinr L 'r 'r t ut ir ' : .rrl . trrrrl l r r r i|lz ilr lii... . a..Ir. .]MI]N :!. ( 1( t le \i l u ti l (' l ri l ro l l rl rrrrro D rc z c l rcefal i co. r l r r : r I r r I I r I r : r r . . ' ' ' : ' rr .L.|I|tI| o1o. l l tl l .l. rl :rr' .. iir : r .rrlrirlr. tr r r r r 'l r |l . | | | \ r' I I ' (. r 'it t r lit r l lr t ir r t t t t t t t t r r t t ( ) 1r r cst lt .. . 11.l r lr ' por ilr il ir r s l rrrl i rrl l r. 2 (f o s r." f./i rrl .rrrl|rrol.' i . f i ' | i . r .r. ) c o l e c . Ntvralrtrit lriryerrrinalii ''. vr lllslll( ' ir $isiin( 11t . l1) 11|. 'l .ri .i i i I| )(Lr' (!lr t n'lr ) trillemittalti secuntf. i'. . l) l( r l( t ( 1( " ' . ' '.' . 1' l111r 1t lizt 'r trzli t ( lo: lr . it lr llt llt t r t t ir t ) i...so "ir t r ( 'r {t it r .rrliIrrr' l)Lrpilare (de piltli. I rr| | rt | | lt r i { lr r l l r' .r' r. r i: rr ' r r il s jt rl rl r)l l l i u l t c ti o b o a J i . I.. il r r lr r ?ir ll. 1r 'ig|t nit r r r li.. . . d) rl1]eori f:il..' :t Lr. ll) {ii) .r . : . putorrcnic ii. .s l x )l sl l ri l i rl . .l zl l t l l l l a .rr? tl:. ttupi Arseli si Opresctl(19i[]) . (boala lui Steinolt) lr [os1.r u. con^st iuf il'.:j " . Iri rl ti rri l l t.i fi " 1" ] in ct t ' t I it uzc pr r dur it liit r l ir r 1i ([(f 'llgiilo la' f cnt nnclt t t l 1i r. i .tt. l": 't r 't t 'lt t 't l'r 1lir t ( '\ islli sr r .lilr r 'ilr r li r lr ' \ t r |. . ( ' \ r ' s c t r i s i (rl x ' c s (fu . ( f li( l( ' lli( . s coir t inr i'. .ttr i l r' rl rl (. r r lc o s r' l ri l a .:!.rr lr u iuir . c Lr isr lniliill( ' { t. i '. l . fapl i rral c l rI r.)-/t ) /l l ti lit ( lof ! . llt ot lt t oi.r r 'r '. .. r..l . I r r r i l . rl i l .. rr' l rr. .|l |I |Ii I l l t trrl r' l rrl :r1" r rt.trl l rl rl r .tl rri .h o l i l l l ' n tc .s l l i ' l i d c ta c i i .q$qioilr' . .g-cr r1ii . r r r$.pltsul 'lLtpiiar ciJnsti'l inttlo serie de tniscriri allcrnllnl.. . l )l ( ' rt t t t 1t t t : . .rl . r i.. . i t I. . . cn ocdzia eJplorirjl reflernlui fotornolor..tl l t ( r )I l 1 t I l l l l t r r i l t t l t t r t l' rl Ll /' l l l ri i rl rrr.f ie" s im pr tl'it 'l{icc lir lt 'r ' ' . t . ..a .h (rl l l i t. . 1.ni stl gnuN 11r prrrlrilrrr'") (liis(!'.\i \l ... 1 ir '. nt 'r 'lr igi''i ." rI ti D c i c ri te rii : :r) si nl t l l al ' oxi sti ce. r l'i. si Lt{ .r t tr l r ( {) l lrt . ' .rl i tl tr'.r:rrl l r.t. .' | i i ' . |lci( . i i i r t r '( r . .. . rr.. .l l l . n a i grc. . r . il''' . ( lir r ' l ri r.l . r li. c) miastenil gr.. r ar ier iosci.:rr t 'l't 'lr ' r r 1': r . i i .1 r r' (tl i rl rt' l . l . .lrrovocln clr. l 1 re s . r ct .rrrrl r l .l i l pi rr..r' rrl r 'i tl 'I \l . 'i. i( 11) 71) ) ( '\ iit r r i si .... l)u D i i .. .Lrdtrccl al ri Lrsj (l { r l rl l l l r. r t ir nult iplir ' t 'nt x: f it lilt r ( At soui . l cer ld.tt i tt't l l r. N (:1't'rllgiu ( [ lt l) ii' t r t t r t r sr r .. r r lizir ' 1i f iiuii . 's"l. r lI I 'r 'r r \ ".rl ri rr r iI ir iji) lc s r ] ! i d e l e z i u n j i rr g i rrrg l i o n i i s p i tal j . i r . .r. r r lr r lii ir r lir l rru l :r. r I ' vlr lr r i lr r t r r r r r r l : n r r . . l1) 'il. olt llllll ll( . . r r r r r r lr r r i r r iill l ti u l s r.r.i rr rn i .)primitil)ii11 (irnproprirr sr. r lt lt ''r cr t t I t lt lt o i f t t lt t Lt t l .i. "'. l .tri rri ()1 . . I r )I ( I i ' i I t I I I i I r 'tl Ir r t1 r o ]IIr tr Ir ' ttt 1 l 'l l i o tl '\'l 1 l ( i :l ' i ttr r i tttl r i i .l tl c rrl i l rr. . 1t1.{ 1 s e r} i [i O ]j rescu (19i !]). q lt 'l l ilt ll{ r . .r .i t. . t \ r)rri t l i i j l l i l i \:{ ..( l i l r r l l o tr l t'r l ttl tl ttl r l t ( l ( r ( t tttl ti l i tzi tt. t t r r t lr t r ir " t it vt 't r r t ' )I].ttrltl so stll l)uin(l serltltc obi{fctivo: ..| .i r.cl. ..\ i l ( . li l (1i l t l l i i l rrI l r Irrr ' ttt Ittrl |rrIr' |rt l rt r l l r i l l tt l l l l : l I r .l 'x'r | | 1 . rj i tn])1a]r]tal i cl ' J l L ncnl tl gi ci rrr. .r. . : t l t l : r t t t i'1t t t r '' lolxr gr : r l'i: ' .rtl :rl rrt i ||I(). 1'.ttl l ttr' : ' 'l it xt 'r d'iJ{)l) ill1r ( lii r lt r t t lr li t t t t l'r l 1' ''l ' . l r ir ior i. .| | | i I l )0:l i c Ii :tl l N i ' rIl l l tl l l t l i )l ttl l . lI r lr ' |||i||: r Lr r :1 1 1 . |Ji d{'stnil rl'.t l-1. i. .t Lt r r .' . .pt i. ""i0. : a1{r lo.\-is. cit mai alos la .r .: . I l( 'li..la lumini fi cotrl'('r.| . r ozir 1. rrr.. .ti . Ei slabi. llncf u boli inf r : c! 'iolr c ^( glipi '. lsrr) . o l ti cr l l l l i tl l . '. ir ir r . r lr ..1. iliir r .'sr '.. ir lclr lci ll) ?1) ): .ie {i dc dil:r.l ti l i l l i .t. r ' r ' rl i l r.r. 1 .r 'r l : r l .. ir . rti t:c ' i ..r' IrI' orIrrrrcIr.||l l |l It|1 ( |r 'r 't'r . dc sot lsil) i1it i! 1.r r .. l l t t t t t ttl t. ' t t ivr r lLr l ln I it r lir r r t r t l .I 1 1 1 I1 ./.

: i) .rrl rri s. i ..z^ crnni]4ui fi afcctcaz. t : t ir . t t li llr t r it r 'lr ll : t pr ': r t lr L lt r xl.ip nevlrJgir. i r ' . 't ( |I ) I .:.trl l tt r..l .srrrri (.or r llr lc c linic c a d e s e a re v c l a to l l o (.rl . adenolmelc hipolizule.rl q .l . i r r l. l ' r.i l ..r' rrl rri srrl r' i .lrtr r ligl't llLi.1l.. blilr 'ilt i.' l..h't t lbopr olt t lt .n. tt[.:t (si. r t t ..ri r. it cuneor iSir loheinisliasr t r f r lci: t l( .. .produc inili:rl algii de i.icalo(}iasm'ss(. lt ) l.l .ioarr.i . l l l r ri rl rl r li I rc t t t i I l tt rtrI II r .i. l tstl tr i r l tr r r l tl l r ( r i 1 r ( 'vl r l l r l i l ti l f r r r r .r.l tl l rL o p l c g i xu .l ri l i rrrl t-s r c l o n c rl rrl i. si rl0 ptrrr.. .i.)irrr':rrlt'u zi\ b:.i i l a l o l cl sl . .t:tz.rrs. llr t oz. ttl i . rr. liir r L ll[ ir r ce p u t I o ..trilntmul ?aratf i.l tle r.l rrr: r r : r s ir r r lr i|r i ..mni. zr . ' r ' : l) rl . 1) ) l!) Lea tn. r' r' g i rrri i Iri . .i n l (' z i rrn .rri lllnrr paraiizii alc fcrechii $i enoidd.a.r..(. unilt nuck: ilor r lr or 'i4it t r : . 'ilr lilr r i o lt cr t t ilt ilr oI . r . 1.. fie prin {oi. llt llr llt t livr .lr r lr r i.nsie sulrt. .rri ntot or ' .l. t l r r it t iv r ir ' . (c i t.ol rrl r-.l .. ..Raer.r. rlr( r ir)r' ([(... rlc olrirrci siurlroamc. l .\.ri .rrlt. i ( r .. rrr r .. l r) l rrrcvl i srrrt rrl r.\('ri .t.t' . ' . t 't t lt t t r r r r lt r lilt nt . l rrri i i l .zi o l tl i l tl l r to p l cl i l i ) . r : z i e l .I(.frf rrgr.. : r t r 'r r I I i r ...l.r::': i. r 'it zii l .rr l i rot 'lr I <. .r' .f rr nitrrlrtyt.ui <:.[lrgio. . \ ) B i .r' rorr. r Tif elic. rr. r lr ' ri sl l r o . ql i oamel e rl e nri r. r i||ir l ( lf lr ilr oc s l.. t l i . . r t t .l l )5i i . I iiI I . t ' r I ' { r ..rr.csJ. .. t t r r r t l. l r r i r r a l i j . . . 1l) ?1).).r'r)l llt illl. t t lr '.l rr rrrl rr. dul( ' lil. \ r sct r i. ilr r l.i .jlt r i. r '. .1'n pr t ) zullt r Lst lt t lt llt lt t i lui A|gI ll llr t lr r 'tl .rit i .t i l j l . . Un scmn preco(c d{.elc de (|'rterd.t. r l ) l l tttr r ttt I I t t ' I I t II I : r I i I ' ( .l z l i p r. t l.r'ir. r '.rnele d.'Ltedoclan$il. A t.\\t*ri de drir. (Iiisrr. t r ir tlll n: L. l rxral i zate indeosr : bi lr t t cr il'oliul llcr vr lui oI 1.ri l .l i g rrI i l . hematoatno si o l i { .Di a tltor ncl..l'ii ul lrt''i''lu''ul t lrtliz' rtz:t l0 ) f i..\ | .ntcleba:ule. .rrr 1 rrrI1 r lI r lr rs I i r lr : c lr.e. r 'lr lr lli{i" li lr r llt lr i: r t t t . r llt . r ' r ' iL. .rttr ttl rl t t( ( ': t ! t t ir r .l m o l tl c gi a exi . i ri l r sttrtloqit ur li cilnlol. (litl (.r\l Iu rrr. prin sennelc locale ii'prjn coafcctlrrr. it t c: t t t ' r r r ' I 'o'r 1..rnor qi rn qaigtioni! hri {irrsslr. r r r r l. rr.ald.Li i l ' r ' l... $i chiar cu ir'.rr |r'||lr'\l ( ' l Llr j t k .ri dj n fosa cerebrali.tlilIt./).ri..r i . i ) I r ol i r l ti si sl . I I.itll)t firrl rrsoI rl.ttrt'totnrriltri ..rrrrro Iirrl r.y.rro z i s . t m lqit I t 'ir 1r ( liir r 'r '.rr1i r. f i in ce1c0nt lr 'l] ( .t l o t r r lt t t ir " r llt it t r ' I r t t llr r rlxr t t lit t lr .ecal:um.Ii.1 1 t't rli r r t llt lr . . ir r lt 1r r l.i n c a r.. ::i r r li: r lr r . semne neu'oloiice.| rrrl r r r lr r i r r . N fl o ci tr .r' l .i. r lzirl: nt t t t lii' r lit t llt . ii. lilt nI r t inlr t t . '! ) 'l'tttttttilt: t lr (.r rl ... t tlt l. i r l r l . po.'t . . :rrl r. . . r t t 'ltlt .v-.r rrlr . o t t t r l t tl. se...Jf eckeli..rrr o l ara lizic a per echii : l Yt r . 1 i i :i .. t d r o m u l [tti . tr r l ttr r r t"r l ' ''I I . s. r 'r ':r r l r .it. a. chi al .om1llexe.\ i i ..lt}.fantti sfr:naid. r](. t t lilt l ncnr ului olt alr nic) n YI-ll.]' (' it.I lll) 1. r':rr. 1i lr it r ii l: t lt t t l i. bo'zil'arti .IIIIII(Ir . irlil.sl . l u i l i r r l l l cr ') .(l i sir si. i\ r lI sr .ti( |l.t .l l t. r l. lr ) l.1?I2). 1r r 'lr t it r r plr r r r rlr'irrlu-s(.ilor orbi.lnetrism. tt t t l'l r t r . l l l ( .ntt. (ri r. . \ r nolr i si ( ) 1t ir 't r r r t l. 1. l l ) . r . .ri rrrl l l rpit l 1ot t l. l) l\ r i r) t(' r' i 1 { )ri _ u olfta l rn i c rl rr i si l tl rnrrri r.t . .s. .i . r : il.irlrrJ. l l n i l r ) . J . i Y.' rl ' ri .. 1i p . .i/ sau prin sirrrrs'l rrli rr. jllt \ lr t it t : r lt t t lt i t t t . p0 iLrl|r. lr r r ( D' ilr f lt a ra s e l a re (me n i n g i o a mc .l..r.t | )t t t t I t t | : .Riser. rrrrri ' al gi c..i . r t .|(rd(]l.11'll'lllll1i1. t r r I r o i | r '| r i It r r l r si ttttsr l l tti ( i I\( fl 'l l o i r I r l i {i r .. r . (.rss{rr.i rrrl . . lt t r .I rigor[)int].i.r'. . lr nt it t lqi.. r r rri th . t .'1 f i. l l l |r frl !( ' [ .1 1 rry l t.( ': r r '. c a s o c i * z r o l l r. rt ttltttrt o'r'nn 11) . t t . : r .:r| o l i rlI ir r lr . ! t t ) t t rr ttttttt r [ qir lt ir lt t t t it t r r lr t ' l . sr' (rillrlirl('r'izcrtzit pt ttt 9 ) Si..i rrr. r.r ttr r l i tl o ( i i L r l l l l o i l fi {' ( l i o :t'r ' l t) tr tctr i tr l l i l r ' l r :r z:tl .i Ir. . r 'zi( ii 1r . t .r ll rl rtr!trl r' ..1ru i ( \r'. t r t t bit r t 'i r r lr : r r l .i". Lt . '.{. . in sinrLsul crre.ir '. t I r l r | | l| ( ( 1.rl rl.it t sol.rr)o s i .llzirli (l{r ll(rvrrrlsi.ll) il) ) ..r 'lc t t r : r i t r t t t lllt lt t t lt 'r ': t r t r lcr t . r. iur leosir bi llt .r)rr ]ii.rrrrrrrl rrr i l .. ntal. ilt r .r.'\ lscni f i olt r ( lsr lr r . lr i ir r .ltl . /". crti'zinth-se prin f-osa ptc'igo. . .. er it ot 'iul cilLlt . (tio tnrghi 1rottlo -ccrcl:cltts \ti jurtapolrtirr(') .c 1a tl ebr* t l l 11i . t t r . l l l i l ). j 052) rr suJtl i rri rrl p rr. t r \ r l..r' t r r ( }: t l.1 :r r rrr{liorr0llri lui Gasser este kel'atita neuroparaliici. i ( .elel loc:rlizrlri irr l r rrl . rrrri l tti gtm it r l l. t r t nr .i. . im : [ ) Ar t r hw) id"iltlr lr t lt nt titxtrd.r l|| lll7 l|t) ||r'\ r .ti t t t t '! t t u lt t [ ) t t it t t 't . ir t lr .orile ntaligne nazo-faringiene (ittd. .. a p o i e x ti n zi i tdl _S e l l 11i l ci ul l r" . t iiut t ilf ilo ii it lr 'r ni'r r r r lt li)1. ramuri) si dc riiminuarea (irrrl. tl i mi rru rrc a l c fl c x rl u i comcai r si 1l .ttt r . ] r l t . Irrr('r)tlr. lllill) l rr si ui i i nul lr t llunint Ll pdiJer it i t r t ni l. t lt .r' irrl . rrI I rr I rrrrr. (\trcscu. czio .. ll) i.. r r r r r lr . ii ) I'nn:t's. dc pcnrlrtr l ll. t rt ' sr r '{r l r r l r . Li :r ru .rr.\iitttlronul 1 | r r . t i. 1|)t t lilizllt zlt ' lct t r r lt t t t l l.r-olltlhnologice. r i. t +it t dr ut t .i Olxc. t . \ ' .. ii ir t r r t r liJt t lr t ir li( o I ) ( . l r.l (l l:l Zol l r. rrr.i l tc rL l :rL i ov i c rr0 rso) qi str i rrs.ri I I i c ta l i . r 'Ittr r r i tIttItti ( .l. Irrr.i lli{. Ij rr s. . r 'u r I r r r u . i( ) Pr l's( 1r l. rll(.rrrrl..rLi io. i . vlr r r r r lr r lr .1 1 ) . N c l trrl c ru g i n tl i I rr.r..i ri rl ti l'i) r ir r lilllii. r l. . ia ltrtr_cfiede top. lr i lr l! ( ' : r r lr r .l ri i rr IJ_r.t I0rIrnriicut.j rrz i . t) l. 11r i rr 1 1 1 1I. r r I t : t I i.ngli.i : 1 r.:it t ..l Il L tr .i t t t L r' .te $i (xle sintsrtilor . r r tt r r tr l r r r r l r . t r t tt lr ) A q . c ..leinflarnatorii lot fi l:tlctr)ri (rl.l l l c i J l .i).t .eoscbi carcinoilme si srrl r'rr:rrrrr.\r sl tr i r . lri si r:lirl_:icina ?oster.rr rrI ri i i i Ir i i . r l i r . ir r i'it r r r it lor llr i I t {'t t r illt ! I I '( x l t l l l r i i rr l r'rr( i l . l rrrr r 'lr .r. r' tliy..r. rrilr:r r.i i tri . 'r 14ii lt r t t . it . (. 19i9. llt l llii t llt t i r ilt l r t r t r t r l . |. . l' i i l r" l l l tl t9 to ti l o f. . .. lt) 1'r'tlutoirliltlr 1'. r.t ) l. : l) r t ) < : l: r r : iot i {ioLt llir .l. i: r l. llilrr(1o (Ali r. l i sl r tl r r t. ( i t . Gr a d e n i g o i tr l l i ci t) 'l'tt. I . t r 7. r t t r r l ri ' 1N rlIi .Ll rrr.. r ' i rrls i rrrrs rrl u i(.. r' u I .tr n ( l r o l l l t.l rr': i. ri rrl I rrrrl r r r r ilr il . n n. l ) l t rr t t t r t r i rr.1t1 tlc..S.(l) ( I ll niolt ringioamek:.rrrr. '. . i r lt ' t it r t t r ilolii l c: t lir . cu ext{. .i rl .tl.irncrr lr. <t\ Zrtt.. t. cu alinge. lIll(. r : it r nilr r r r : it t t lt r r .lri po tcrit'riul primelor relle-rrrrrri (. ' l l i rn p d 0 ci tcva si i }ti i rrri r:i r!rvr.1.eri r:i si i ni .<tet'ioalri )pot sri rilll. i r r r r r .lt!iil. rr r rI r r |. il11ll1111jr li'r l'r r sillil. it l. lt r it t r llr . r .r.vi]trirrdcontinue insotindu-sc de imlortantt' iripocsiciziri -$i doui.c. {onr:rtut tle tutnori. t alt or iilt t l L .. ': r t t lt t t lict tI it : i ) ( liisr r '.l ri . .l i rrrri i .. :ri r rti i nul l .i . 1979).l i . l .violt'l(ic ll('vl rllgii l t itl< i. q l . .t i ll qllt t t hr .ritii!.llzczcrt)gii t t' i g r.t) rIt rt i t rI rIr' rI r' 1 l r rlrlsirl. r P. lti) t llLt t lt t Li&)t. irr r r ( llis( 'r '. it r l i ( l r l ) l : t i . . ir I r r r r r r r r I i. aJ) l) i( l) --po 1. o c i ti ]te x $i e\ol frl mi a vi n sri .. nle ca.r' l:r .il. 1. r ') 1 L ( l l r l l .t.0 rrto -p i u L rrrrr : r s i irr rrl o } l i l o c ' -rl a r. . .r t rl o Ii . t t . i. r ll r/r/i i i r.n.\i)titt).rtr r st. r icll o u( t r ills{ ) .. . Ar scni5i O pr csct t .i c . r ' ir rl .i er. lI I ./i.\. i .tlc ale felei. r r | .. t 'r ': r lizlt ' . { k i l i ." s l l ' o i c -l a .rl r'llrullr it 1r'ig-crI1elului.\ nlor r '{1( 'ilii( lo.) t l) t it : . t tttltt. . pl r' .r lr 'ler r .r. r r r r r r r r r : t I r . felralgia o{i. . . . r I r .i lr:rz.ril. lt()rpeticil .' .l|'lr ilr o < t 'is1 . l( l .i r.rgrxfia invaziei tu]loialc. lt l.i.. r r 'r '.x rIi z rrrr' .r.L.fic prin forarnerr oralc.1r.rl rzi t' pc t er il liul r ( r sp( xlt 'iv. 1) . r i r r r l i i d e a ce e a q i p a tte .l). St r it sr t t r ir t zrr r r lt r r \ : r t 1e m t llt c or i I i li( 'lr liilli' I ll( ] ( r llr lr r iii' l .:isplnlie ?eLro-sf t. : i i .ndrontn. llr .tI t lt ( x t . . rI r 1I iI I r l' lr r rl r. t:rri l orr| j o }ir .i r.i trjgcmlmtl in Z0.l .1rI ll|lr.cr. n . / r lr r . ttltt:t trtui i.trtlt t'i.' .tl . rrtl ti t i rt 1 eli1. .sto | )rl . (rrso ciit i.ir.l i l . 1d?g). r . lV . ll) lilt)l r) { . lux t t r . Lir trov.rli si tr... {'r Ll1dr Llt 'r 'jLt r ( r t 'lgii I It I t t1 t li.t) illair. . |) lit ::itttlttrrtrr. \rsrrri . : l .r.l i r'. (l. rrr r.llt t r t pliclllt ' t llt lt r ict . l1lj.i ) Lt:.narilari . lr t r 'zit r lr lr '. ri J. t .. lt t t '.:kirn al sinustt[.i r o l l r l r ..jr(... r lic li/ srrrrl r o c rtl o n to to ri l o r. I. . lt. l.i r1i r.l ) l . | | r | | | |r ||1'r L l I r . . cle ob]cei invatleazii i.ll. L ] i z l .lui ceri. r t ".l r. it r t 'r r ir rt t lt t t 'zt 't t l.rJr.ahnicri ii }irratljzia. : . r r r r r . i cr at r icni: pcl: chilc I l. t.i i l o l )ol l )('r 'sisl: I t : ] 'r t no il idclr r t r glr l.tt. t. l1}5: l) <r ' it t l.r.scLL. r t .l fl l rrrl i r.. 't ilt luht i i] lll) cli{) r . cu iocalizare pe teritorirll ottalrniorrltri.i rrL :rrl : r r r liir r ( l) r ir .l i i .lleminctl td I'tti .xi tl l l rl rrri r. . r . i r ..t.r '. || I I r.ri rr rkr rrl r.r. r i rl l nl qi po t . ti i tt. / r r lr or rlt l t olt r l. lr r ulr ) '. gia t'igeminalii sc asociazi. l r tLr i ' IIIr I ) |I ||iii i ' ' .i c i n tc ri l o ri ul oftl l mi c' l i ri i rr :. . (l slrgrr..f ! ii It .' i It i tr.i plc t 'le ncr r ..r l) ost hetp( ir jci " ( .'::it rlrri t. tt.v). l!l/ll).\rseni si Opreseu. .rrrrl .. apoi ill l)r(xl progresiv extinzitulrl sr. s1.bittc outLtisctLtir.rrr rrr....rrrlrltlo cu diverse loc_rlizijli pot ger)er"nnei-ralgii trigcrnirr. sit t t I t 'lr t t t l'lr r r t r lr ' l] r 'r ' . t r t t l.r .ztr rr i' i.u postcr g8tlcria'tt(i po. r . :ri i i r.llo l)l(roiLl)tr' .

l,' l| | | | l,tr' )

'r'1 ,

|

|||L

IrIi||I||., '

rt '

lr

I ll1r

I | | | , i I I ; | | I i | ( , r , ( \:| ]i | ) | | | | ,ILIl

j

r .r .t.r .

zr.irzir l)r'il rtize rlireroasc c:rre intereseaz[ rdal[cina nasuiui l,r,r r Ii j Lrrnir,ta rrrlr.r'rrrr.i lr h.'ittit.i si:r hemicr:rniului (de und.e lrtor.in, dtn*mi'r,lr, 'hali | | rI N)r' I t)r'i{'rL, ,,1.*'er headachet'1 cu iraOi*i f"-".iiilr"ii, globii o.ulr ri, ir.rlrlroill nlcchii, in rcgiunca rnastoid.ianl, spre ve*e:; si rtctriprrl, ;rrr. irr r.r.lrr', ,r rl,. rrrrrllI ori si slrrr: rcgillneu, gitdui Si [],cefei (chiar spre ulnir,r). iiinri|rir,rr., r', ,r, r:l,t ,lrrgi'stiirr conjuncti\-elor, obstruclia nazali, hiperiud{)ra1il, 'rr, $i j ,l l ' r : , r lr : lit . i \ {.s i ,ti j ti v e o l .i c n l e rz .l tl i a :n o" i i rrrl rA l .C ni tt0r,.s,.ri , i i l ,l ,l r. I i, i. , . !, r . , _: Pr,p o v i c i r, s i p tS.u . l g S i r. 1t pl us. prohr i nr,,i ,,,,rti ,,., ,ri. .||, ||(iIr,,.||,'II,llrrr,{tr,)nulLli iau- Coc-ailrizalea, rneai]ului m.ijloCin iilzLr,l, .u,., ;.rrrrrL rrurr {llr'(,r!'il, oontlibuic la ditr,6lnosticul diferonti:il (Riser, i9.5iJ; l ','t').' , . i l' ir . i{ . . l 0 R I.; l )rrr.u rr.:rl u . P u p ovj ,.j rr -j Gi i ni .l i .{.h, i l ;7): l' r
| \t rtttt4t,t htt.t, t.ttt jn

l\ .\,t t'r lt/tilr: . lr r I ir r lr r r t r 1, r , , \ r , . r r , . i ( ) l l r . r , r | r r , l 1 r , 't ) ) r r r i , r l r r t {, r . i l.r ' r.rlc l.rr jl 1 .lt]lr,lr . t t r r ' r ' r : ly l r . , , f r . , r l, . ; r : |, t c sr :l r . r . i l o I i r r l l t . i l . r , r t r r , r r r t l r r r{l t r l r _ rr ( I ( ) I I I |: I I i||{ , |I I Lr I , ir | ( 1i| l , l t ( i ( , ] r f I . i i ( l t , l i l t i l r , , r . . l l t , i i r , . rr' ll . . lrt()lIit:rt{r r { I r , r.r.r I r.,r r:I : , itr rlrrir, l, t t t , i] r r 1I 1, ol. r r r r r I r f , ll , r . ( . ( , I i| l ) s i j ( ) z t ) l l i i {1 1 ! r ! | r t . , i I I ] | t r f r l l | , , ir t :rit,.,r lrji.r.l iYl i s i plt , r s t ' r , lir . l) s ilt { ) r { ( } 1Ir , . 1 ,,'^ r-lr i4t ' t t t . t i it r t : ion: hj1e' , i j c 'l o c l 1 l i z o i L z i il slrr.ri:il rrr .'l' , , . nt ; } z. , , rrr lr.r,. l:r|i si ir - 1ir 1, 11l1r it , ilu dlr llt t li 1I ng i 1 , I u i , e c u n r j S ( , 1 r z {, t ) 1 . i(,f i l r r l ,r, i r,,r :rr,, rr'{.Jl l i.;rr.jtctet' pulsatil, depilesc toritol,iul trigc.rnirurl rji {rrlr,sr,rr .,.,, lrri | , rzi [:ryrr* - t lr il h t r ' r r pia y as oc ons t r ic t o a r c a n t i m i g r e n o i l s i ( , 4 t . s {^ 'i rr ( ) lrlr.rrrrr, 1 {}7{}). :ll I t.t,hrtt!itt dc qunqlion, sJenopdlatin (sitttl:romt,l flL,Lrtlerllutnurlitr tttt' t,trt'rl:ti'r .jttt,nlii!ii i1.f,yIu,1y,. n fetei -..to,aer hotI ltaoL]t!"1,n) ) ,( iitr r.r,:ir rl, r^ .vl-l|lc - ir t : igem inala p' in t lr u, at a m a i J i i n g a . p 'i r i l , ,p,rlr.rii:r ' rt r . i pr in i n r c n s o ] e s a l , . r r . r , i i , , , l : r r r ' .' r' ' rl, l':i,r.;tr. t, r'ilor ir r l l' igem , . nr r lui \., i,'ttr,l{,r'tt sr scr.r.'1oIii rrsociate. Astfel, aceastril nclTalEie so cill,llcl,(lri

ttt rtrrl 4t t yr iliur ir s q tr * i n rl ro tn .u l l rti ttl 1 s 1 .7 i n 1r,e di fetl n!i rzL rtncol i fol r,rl r, .:r',rr r t , . , r r ' r . r r lqi. I' i g .rn i rrrr,L irk r 1 ,i 1 ,,p ' i ru i ti v" , p.i .' l ocal i zarti i t d.r1l .i i rr r!i !!' r r . r r s i rl l l z r-l o h l | ri , c l r i fl d i l ' l ' t mai l ari r si pr.i n cfi ri ]c1(n,Il ' r ' r r lr r . ii t':n i 'r r r ii . lr ili lr . r r i ,i c rtl r !l { , () Irru i i z ri tz i l i i n p orl ,al tel c ma;ri l esti i r,i .!(,g{, '1 l .r l r r ' . 1 1 1 11 111,, lriyrcrlr'irrrirnlrrr)si rnai i es asociulca r1e l<er:r,titi, irili . . li rl ':r'rr r l' r r l" , r ' ( r ) n. r (' I{ ' \rr.1 p n trrs , l c s ru l d e c t.rc l ;i nj zare l rnuco* sei j i rnri ,rrrl ;l rrt,r,,,r ' , r li) i. ( . i l l tz l tl c l rrc c s ri t[i s ;t:u ,i i l ,{ ]m porrr tl uerea.'| , t alt.1i,r t1l1,x1tl,1.;ttQ.i,rrtir,l.t:'l,o localjzlrea sirj nLt ctoclzli rlificrrllt{i , , ,l j t.i :,,n ri n rl l l , c u ,.\(,(.1,1 r r . l: r r : r r l, i r .i frrr,{ i i l ol i rr ,.:rri . .rr,.rr: I.* i i , , r r r , ' r r ' : r h .l i Ir, I.ri s | rn i r| | rl i i ._ \ ri t.l r te ri tori ri l -, hrcr os i i l oral i zarr,:r, ,,,rrr rt r r 1; r r r r lo; r r lsi n l 1 o 1 rrl i l i j i ,ri te fa ti r d e n e \.r.al gi a tl .i gel ni tl i .l :.if/t./. /JJ.

l.,tt( tt,,ttq ;A

nti gt,cnansi ,.

,r

I,ti

tl trri t,

\ l l 'r '1 . l r t r r r l t tl r I r ' I r|, r'rt |r ' : r I l r l i l r r r ( i l I l ) l ( ,l l l r l r l ( i r l : I t | | | I I( I i I I : | . l - r l r r r zr t l ttr tl tL L l r l r 'l l r '' r | l r , l r i l i | r 'r l l r r r l 1 , L o l l l l l r l l l l l l i ;r :r |:ti r tIttr , r '|| l t;l ( l i ( l t t i r r l r Itl :r I Ir t( ' llr l i |r ;i l . l t i ttl r !' l | r ' : t r '1t | t t l r rl r r r l ( .r tl r r r tr r t t t I t t t t I i I r | | | | | I I i r i i r i l ) l 4 r l i l ) , , , r : r r t r i z l t | r ' : r l ||i l 'i ( I( '( 'Il IIIi i i ti Ir IttI l l tl i ttl - i l 'ttl r ( l r l r r Ii .i l 'r r l r tr ' {'L l t'1 ]r 'r r r l l r r 1 ", , r l l l 'r i r l rr r zl i l i r r l r i i , r Icg i l l l ti i ,l tr r i g tl l l l i ( 'l r ( 'fi i r l |l r 'r '( l ( l r r i |o r '1 r 'r r "r ;'l Ir rt i tr | .r r i rrrI r' I rt i ) l l tcc r i r l i sl r a ti 1 ( 'l l l l t( tl l l (' I )I I ) I I { | | I (' I t i i | ( l ( l l ( \ l :l l {i t l l .r r r o ( ) |t!i ( 'l r , l !l r 1 r i ,1iIIri|.IiIii i r sl r i l ) l l l l ( 'r 1 i l tl ttr r r t'i l c l ti g t'l l r i tr r l l ( '( r \l s( 'l r i fi l ', r p l r i c i r f i l 'N sl .u , i 1 ]$ 1 r l l i s( 'r ', l 1 ) 5 :) . l ; l . \ 'i I r r u l q i ( . tl o q Q l Jl i o l l !!( tl i t l tl ( ,1 ( si n tl r o ttu [. l r ti . Il r r n l f. r l r l Ir r r !r r l r r ( l tl r ( l i Jl tt,i l tl t', t,l tl t' j ttsi i tttt ttt' |II||'IIl I||I|| st1 lr,rrrr|:rlqit,i, llill 'ltr lll tl i l i 'sl l t j r tttl j l tzi t si sl ) l tr zo l l i l i t t t t i t ' t t I I t t i i l i i ttt 1 o l , tt;tt r i r r r tl , t'i l ti ;y 1 , r '1 r r i l o l i u l ' , , r i r r i r l , r i r r r r l j l ,u l i u 'l i , i i r l ' l r ttr ti r l r ttl tl tl tl i tr t ( [c 1 1 1 ( t( l i l t( r ;i l l t' tl |t'l l r ttl :tt't' tr ( '{,l l ( l l l {i l l l i l l r l l i l i v r '\l t l r r ' , l r r l . r 'i t l s l i ' l l l tl t( 'l l l l r l tl t'i ( i tl l r l 'tttl tsl <ti tl i l tl t l i l r l r l r r , s ( ' l x ) i r 1 ( , :l r o ( 'i l r {) t) r l tl tl i zi ( ' l l i tt,i l r l i i Il l l 'i l i r i r r l i i p si l l r l cl i r l :'i ( l i i r ct' i i i I',l s( .l t' 1 1 1 8 1 ) . ll,l; . \ r 'r i ( , r i l i Op r '( 'scu J 1 1 ) ? !) ; Po p o vi ci u i tt l r r i l u r r r r l ( ( :tt' i tu l i ti 7 ) l ) i r t s r lt ;i o xr 'n i u l g i i p ( r !tq l c .l ( ti u l 4 i i t t t 4 r t t i r t r t t l t i ) y tr o tl tr :std r c&L t.:( l o c l ,( :tr r 'l tr r i e l l j r r t i tl e tr l ,j l i r ,l r ,l o si tl i l i ,'r 'ttl ,t:r Il , 1 , . r r I r | l r l q i i l r . l r .i Er ,t i tItl e ]l .i l t ( i a l l l cl ,( !'u l L tt, r r cp tu r l xi sl i ( 1 ( r i r u ( l o r f r tl r ( 0 r '! l ti g t'ttti ttl l l ,:tr l tr r ';r ' tl r i r i ) r tn g i i , d cl l i t,5 i n r tl l ( .l i l r l r i u l i l i lr.rrorislir.), (llllirlil j l r i r tl l t'g l l cm i cr .a r L i r r l 1 i 1 I'i tr ( 'xl l ( ]o r ] ) ,rl t'i | ( l tl t( 'r 'i i l r l , L r l r 'o l ) i i g r r r {,( l i l l l zI l r ) r tsi l i l t l r r p r , : i r t r c l r , , l ix,l u ttl tti ') l r x'l r l t'l tl tzr tl : l l ) :l l g i i l {'( l e l l l l tr ( 'r i o l o l r l '( '; s,r r r f:'i r i tr r r r r l ( ( 1 r l , r : r r i l r r | r , ; 1 r ) si n r zi l r ,l r '; r l ) i t|r 'i r r l 'i i l c tl t' scp i ; c) o l i l cl t t , , r r i i l r r ) ; I ) i l il t'l o ; g ) r r l i '( ( i L r tr i l r 'o fi o i n so ( ,r a n i e r l ( ) ( o stt'i 1 .r ', Il l tstr l 'r tr i i o :i l ttr ', . r , r r r r r l i r r r r ( {) zi n ( ) i 'i l , l ) o a l r Jl i l l l r l Sch l l l l ( 'r - ( i h l i sl i l l l r f.1 1 .): h ) g l r r r r ( t'r tr r r l l ti r i r Itr r tt:r l , f l (1 ( 's( 'N ( h tt{'ti o ( {l l a l o ( l i l l 't) D Ot j r a d i ,l i tl i 0 ti l r l ti ttl ', r t f ; r o r '{i , r r l , r u r r , 1 r 't 'l ) i l }o \i s1 i ( '1 i {'r l i l l l Io vIN l g j r } 1 r 'i g ctl ti tr l tl i i , tl r r r r t'r l l ttr Ii l tl l l i l , r ( i r i t 't l s i l l l t ii i l r Ir 'i to tl tl l tl c i i i r i l sl ) tl ]]su l l '1 ) ,1 ( ta l ) i l l l t 1i i I rt t Irt t 1ri t t I r l l r l l r 'r r r zi r , l , : r . l t r o r i i t r t tl . u tl ![l ( l ( ]ttl r t) r t) 'Jtt( n tl i b ttl tl ti t :{' l r r r r r l . r r r r r l l l N i n r ln tttu l i tttr r o $ l i l t tl l L l r 'l 'i zo l r r si ttl r l r ' ttr r r t l tr r t|r t r r l r ', l i p r i t r ( l u r '{'r i r 'tr r 'r tt'a cl tt ttc\ta l {i r '. si tl r '1 r l tr :' ' t' tt r l L r r : r 1 r r , i r t l |1 1 1 1 '1 j i 1 st' r l tl tl tl i zcl L zi i r r sl tt'i l i r tJ l l l ( 'i tl l l i fL l l l l l , 'r I l I I i l l ( " r i r ( 'l l u l l ti . Sl r tttl l t:tl g l i $ i r I]l ]1 {l l l l ( ' It t t t i I ' t t I I i t 't ' l ii cr r 'l r i l l r l i i l r r tr i t ' l r r l , r t , r r l r t l i c i 1r 'r l tl x) t{) l }}N l l ( l i l ) u l r tr '{', ( 'i L l ( r ( 's1 ( 'sl 'l l si l ) i l i l i t ttto l r i l i z:tt' r 'r l 'r r l ( Jto r tl l r l r ti l l o t i r ttt' r tt'tt t'i i r t r l i l l i ttr l o r r l r l r r r r r ' |t\ .lrlttiir: l tu 1 to |tl r .i l ) i 1 r 'i l i l ( n " si tl l l t( 'r i l tl ( fl i l ,l l sr '!tn t'tr I r r ':'r r l l l ) r 'l l r r 'r i l l i r ) l t r l c l i l l r Fl tl ) l t( ,l tl l i l,rLrl r r '1 r r r ' r . r l r 'o vi l l tl r t {l ( '( i 0 ( l .c l l l l i ;i st'<,r tt'i ttl t'l i zci l zi i l l ) i tl {'r 'l 'l l l '( r \ l r ) l cl r l :t rI I rri r riI r r i i r r I cg i tl tr i l r l l ,t'ttI l r rr t'ir l r '. tr r t','tt . , 1 , l r r . t r I ri I I r I i ,i .I r I t l , l 0 t,r r l i zl r l i 1 r t,rI l . ,r l i l : r r l I s i i i Ii sr tl r l i 'l r Ii l r '. r \s1 r |r r i ttl :r l 'l i '1 1 'l o l l t'ttt1 ,tr t'i tl r '( 'tl r '( 'r r |r r ( 'l { r r i i l r ': !r 'Il i l | , r r " r r l r {r r r l ( ,. t'i L l i tL '. i t t rri ' t t t i rt t: t t l t ' , l i l r tt l t'l l L l l '( Itr l l i i l 'l l t l tl tl l tr l t r '. \l r r r i , 1 , r t t r 'l o r 'l r i i z i i ti Ir IIr 'l i r II( '( 1 r t IItt'o 1 i r i tItI 1 r Ii tr l i l i i I ti i l r l t'l l l ( 'i r i l 'r 'tr r r r r r r r j 'r t r l l r r i ( ') l : t t 'r |r r r tl tl i i l I r i r | r 'r 1 i l l {l i i ( l ( ' l l rl l l i (' t }l i l 'l ) r 1 ' zo l r t l r ' {'r '' \ r |i r l ! i .l 'r l1lii2). ,lr:Lr lr" irllll l l l ttti l t:L Ir i tII ( l i i sl r ', l l i tr \t I r ,t\1 l tl t!tt) i .tt:,t!i l r '::i 1 l 1 t\!su l i l 4 l ttl i r t r l l l I i t t i rr l r l i i ,.'i tl r r l tl q i i l i t'tl ttl tt'.l tl i t tr l l tr 'i . I'r r xl ttr r l 'r tl l tr q l '1 , ') : ; l ) , \ in r l to tttttl l t'i It,,ttttIr t|r ti r , l l r r . i o t t t r t ti ttr ;r ' r 'r r |r tt'l Iti zr ':tz:1 l ) ti l l l !( 'l l r i ( IN l ti i \i r ) l ( 'l l l ( , tr :l l {' r ttl ttt':r , r '. i r i r r l l i cr rt r I t r rIrr I l t rt L l - i tr l r r tr , r l l o l r i cl i l tttr l l tl , l ) l i l l . l l ( N 'r 'r n ' I|( 'i 'IIIt II|'' t r l | , r ( i r r {l I r '. ,' I tl l , tl ,r r ':r 1 l r l r '{r 'r r r l r ' l i t r r r tt,'ttt fi r ! l ( 'l o l i i ( r r tt Ii i Iti tr r :r Ir ') l)) , 1 , l r r r l l : r ( i i ( l l i r 'r 'r 'r :r i r tl r ' :ttl t t, l r r l l l ttr Ir o tIIIt', l r r ci l r l r r 1 i l r l l l i i l l l l l l r ; r u i l ttl tttt l ,xtr l t r l , 1 1 r r ' :tti i l l t. II|( IIi ||i 'r '|' r r r i .i l r r ri r ', l 'r ' itntiltrrltlq)ilt' 'tl l r 'l r l t , r r 'j , , , r 'r r I l r) t. r ':r 'i r r l ( r 'r 7 ,:r 7 ,t ;'r 'i l r :t.r 'r l r ' ( I1 t|| |||:ti i I ( l l ( 'r l t'l l l l l 't l r l l ;i :l l l l l 1 r r l ;r ( ' l tttttl I i It" ItttI;,|I Ir r r '. r 'l l Iti l i l l tft I , r , r I o r r t r r r : t t r I l r ttt:t l ;t tr ,l r tl

I
lt:l

€ /.i.i/. 1 i. llcpr'ezcntarcl schu :rLj (.j tI I) U rLtl rf illn fr .o r !sc ir r si ndron rl (tLr i tl l (l i ,,n j .l (,ni .l l l |l l Si ilr n.vrl l S i :r i _l osoLrrri )rl tiIr i l ,, , ,r t . . i ..,I. ... ,.- ,,., r. t, ,,.r,rl
i. I,.,i,.i. t. , ..,. ,r.,, .' ',..,t'.r. '.., ..,'i, ,i, | .i ,.. , . tt,,., Jt ,t,, lt, rrrLd (ir) . ,'ir,rli'r,r, h |ili, r ,l rrl,lL,r trt.,l,,tLrrt t'/lL'i,, "l L t!r7L ti virnnL, r,r u, ,., LL {!r rtLl,.r |,,r$lLljl '.L,ri,rr r,' L j, \,lL I riil 1 ,.

fi3

r,r(rl' rrl. lll llrrli r. lr olr r t r r r r l r r r ilr , r lr r r , . r ir r l vl : t r , r r l t l r l l t r . t l r l . i.l. ill.ii.t,lt, t | r1rr, llt I r,lllr. I I I r' , ' | . I| ,i ' | | I : r lr r , r r l, lr jitf l: r lr r r l l r : r t 'r , \ r . r . r , r r r l r l r r r . r , t L , , r r nrirL lI J||lIl lil () oll r r r lr r , r r r t r , r r r r r t t li, lll t ' t t t . i , r/ rl i i l r 7x t lit t t , , t l, ( t ir r ( r . , llt l) : t ) s i u l , c r . l r . l l i r i \ : l , i i t , l r i l i , ( , i r , | , )| | | , ' IilIi{' (( r/(l ll(,i ill( ' , r ' lt ( l { , r ' t \ r lir lr . l, ( , 1t , ( [ ll r i l l i ( l l ( l {, f r {. i ]{l l l r , i l r l ( . i h \ r l I , , r' r' ) rlr i'irlilillr' l(lirrl I rr rrI i rrrr r r i r. r ' l|r 1l c lr ( , r r ir c 1 o r ( l o i r l s u l i i s i r l r ( l r f i I | r , l)rt|l : lrlri. irrs()1 ii(. ll{l( f s r l { lr t l, : llr , ( lr . l( , lt r iLlt L o }t r r t '\ 1 ) i l s i i s i l l j i r r r l l l i l s r . : r , r,rrr,r' lr r1 (, (l!,1 ilti,(,1 ) r poS1, ( f l. ior , ir r z 0r r c lo oc c i p i t t l c , p o t r i f t L , t j r , : r , l r : r ,r . 1 , r . , , lrrr; rll i r1 rr.o fl{ii. s f t ll r - ic c v c t , s l) . ( \ ' l r na, i ade s e l c k t r n ( r t r i . i r l c ( , r r ( , s t o t r j ; l i {! r' , 1, r.r,rirI.r'IrIriI,Iezis h, nt la c : t hn r t elc obis nu i t e , c u u n e c r ) l r r l ) i l n i | r r r i , r l , : r t r\ r it lrl)S('fllV.

l .l i ,i i . I' rrrr t lr z. r iloI r r iir lr r :' .1;.::.1 !,'t , t li: iilr ' . lt t r ir r lr t t l! t t t lt ( st t llr t t t t t t t l't t t t ) j'r r ! i r l'r r r r l( r 'r ' rrrr(' rtfU l l )r' i t: r r ) I it r r it : r t cr t l, ilt r llizif i iir l, t 'ti{r , r ir ll lr r llil lr r ll|| l; r I ir t lr t lr t i (l trr lt t l r . t lt t , r r i, 'r t li't r lr r t 'r r t t t , l't ir '( lr r t t . zii lr r . ir r lr i) ; r r ) , '\ ir , r r i. t r ': r ' rl r' ,rrrr' ;l rl lllll l( '; ( [ ) l'ilslt t r t r r r lilr , , i l r)r' i )l tr(' zollt , t lt r sir r llt t : lt t l) ir lllt ii( [ lll {i( r il, ( l( : ( 'il'si Ii l 1' r, cl 0| 1r,0J] r i0glilli( , ( ,ir , lli) ( liii( iit il( r ' I l'llt l\ ( ', ijr . nz{) f ilt lr .sr t t t llllr lr t lt l t tit r t lr t r r ilt lil'st r t llit llt lt lr l'il ilollt llll ill t , t t r lilii v, lr rr' , ; r' ) Ihr..t'i t t r : t r sr : t t llt ,,,rr:rl r., rl It:rl l r r r '{, ( lf llioi{it l r llllijclr ilor l) or i( nl1li, lll t lt i; llllt 'olt 't 't t t o{t r r t t : t I I t t rrroi l ot al riilr ill . c{robsclr ii ii. t t t t m t r it lt l invt r t 's: lt ist r lt t t 'lt ' lt r i'1"r 'r 'ii "t r r l r : r 'lr r r,rrl {,, (l l r tl (, i'iir il;r . 0li1it lnal. O 0onlt t zir l cu lozilllli i'lll}lir nllr : lclr 'r ( lxr ocI ziot it l ir r cur 's, l vilI ( l( f ai. ii l) il*r liziilo. I ir . ir , lo | ;rl ' ti i i (:1o , . ir r L 1, ip I lt ll, I : iI ilct r f t i bolt r lr i, r t liur t f lr ll I lllr ( 11i( 'i ( lc r 'llr t.rrrr r,l i ol ogi tr ( it ui, 't or gr lll) ( 'l( 't ' lt llli( llN c( 'iL' c( 'odt r lolt lcar in: l 1) {! 1ll 1' ,l .t' l l ttrst:ttl llr esll] ) ( 'r 'ioilt o t le lclit llt 'r 't r rl'oir lr r I ) ( 'r sisiil' 1,r," i rrl i .ri rl :tt'r 'qi,ur i a1. lr e, in sl, lr r liilt 'llivlllr silt o ( Ll|f ( ' r ll'( 'lllir ( f1 ] ( lit i l) alr lr lizil! supr llllll( , 1( . lr f li) ,rrrrl cl i oj t, rrrIsr , ii] ar , siinilil] ( 11. ,.rrrrri D N l c si ull l) ll ist ot ilr : r l lllllii polt c pl'lf Y{r lli or i( i( ' ( r ) lr lllz't '' llt t tr lt r llr ', t r r ' l ' ;rr' :tl i zi a llet , i: lli lclt t t 'ali, ( llit olil, ii Llziur lii ijbr r lor s Lt pLlt r ( [ ( ] ci, ] f ir t t t sl; oolillr ( lll. par t ialii a 1: t t lil t t lui sr llt r 'lit ] l' r r r r t l. r ,,' r:rr,tt,r' i zr" rr zii, !lltiilrlf trtrlirrltli , rrllrirrIii, jttorvalfl ttc taciatrlt supofiol avilld o l o Llt(iz( r, rIIrI r,r,IrI ii . Astlel, lxtlnavuL po:11,c illor.01iIruritol 1i ltu l)rozi|l l,it lrtgoll,rtlrrtir,, r is, clc li1( Li) asilnclnin, , 'li''I i{'ii ( li''r iDr r ' rrr ri ri sci ti l e a ulji) r nu, 1i( x) , r 'ollor(0 rlllt.{)rnlto, oa'lorrvollllliiiuii Iiilril rnol,ot'ii ,r,i^ tll;tolitil ilti;cEli1:lil,iitr[ilot' rrrr' ,t,i l i ntct' .si. t ii 'f . it 1, i, , ", du'i culn ar n lillt ir t t il' t r ut i sus, st r t 't t t t slr t 'i: ir lr r pirrl,c (xt prr,ralizia,Irr,irirr'li''llrl r11r, tlir rt't.retrali ,1,r,:r,i o h.rniplcgie lr.stii'irl1ii, c.tt'lrtrrl., i'ttttrori (plin 1r:rsoll]zrre srtfori.]c ila,cirllcc.n1r'alc ' rrtrr 1'ra..r,lizii citrr4lir,,'ritl:llo, ltsitlrrrl.irt lr'{"r tt'lt 1i.,.iiilor t, l, irt .u,r'e, prirL ir rt.r't:sit ( ;r(1iontuerlzii,(,u oca,ziil' c\l-)rosiei elnotioni[lo. rii itrlr'rl :.1.6.t.2. t.)ard.ieiile Jnt:ial,a y iJi'rice (frin l''zitiIIi rrrt(1ltriit'(' ( lr ' \ 'r lt lo lopout r r lir it r : ' l .:rl r' l l r" l li {r 'ul'al' dit r l, ut r cl prirt lPniu.lli ttttt:lcure. [r]si'r' r'rrtlr:r rl'' r\) -f'oroli:rri faria!,a peri,fet'i,ce ,rr,,ri r ii' lt t it t r ': t lr r r 'lo r ni l, ttttt,l t: ului iLt r vuhii f icit l ii l) or '1iunolli111r 'r t 1i(ir 1,,i i uri (vl ,!( 1ulilr t , l, um olale' inI lr inat or ii ot c. ) . 1ir iL( {isi, ( 'siir r r r ( it r ( \ r, tIi I' Ii I t t i t I rrI , cr r 't L,l ;,rLi i )(l o ohict i, lir r r r liziei f aei: ile, o lcziut Lt : t ,lilt , soioLilt t lt 1 ( ; i t ! 't r i lozir lir ii ,:t\i r,t' uzi t o lt t 'nLipleplicalli( t 'nii, aalicli opusi, ir r r t r r lizr lr L rrrl r.), l i l oalt - se lt ot a"r oeia qi t ulbur lif i d( ' sor lsil) ili[ 11( ]lx! h( r lrit r i( I l'lll r . <i. i, Jr r z, r r''r t ir r ,;,rrs(j ' i ' l i ,ziur t e: riir ilor scnzil, iYc) ; i, d. t r r 1. lt r lli r r r lr li, ( r r ll' illlt f lt l{' ( jf lt llicnir t t ivt 'r 'st 'lll . ! jlr ( [ r o: ilr x) r 1i ,(l { j l r(' t1 'j or i'c collt ur eaz?i r r rrrrl l ti cl i cl rt 'it 1. tt'it:e pritu Le2iulli iu.;lranuclcnrt l'r' lrrtzrr' ll) !'ant,li:;i'i, Juuialt: p ari,J l :,1,t,rI rrr.r rri o l0ilit t r t lit r ir : r i, ilt r r t r of iziologice lj I ) e I ) l'z: 1, lt t t t lt t r lt r t lr lt r r r {ir r t t t r t 'r 't llr t i I r r {'i: r l' ll, l lczjllllii osl i. ul, lof ) olJr Q I 'i| , 1,, fo Itort ; l, rsllt r / t iiyr r ' lr ili \,' . l (' l )rrl xf lit ll( ( ir t t |it lc sit r i': icr lt t l liiolir niilii ( s|t r l, ir slt t l lt r i S{1lt iI t r r t ") , r gisir : ir r 'lil o 5i r lcI i t or r |t t sl ir ') , ri ( i( lius ( 'iir lr l r,l i rl l | ri ]l cr0lot ir r t t , '1r 'lr r t r ltiililJ) iI r t si lr r lt t t it 'lt t r lt 't r it r r $r t ; l'ot t t t 'l trrrl rrtl s| ttri lr ililii( ii gr r r . lt r livr ', I ) i1'( r 1r l) l rrri i l rrl i rl i (( lr : lr lr cr ', ll) ii'; 'l'r r ir r t lr 'lt r i r , ollt }. , ll) {i'/ ; I 't t llr r , lll?l; I 'l1t 't \ r, r| r ri l ' i rs( lr ! lt ) 3( ) ) l, r 'zir r t r il( .ilr llll, lll( il{'lll1f 1xr l, I i gr t t lr : t lt l lr slli'l llit t l rl r, tl tl lr r ' : r l: r lr r t t r t r ' {'l'r t llr t r lt , ll) ( i{); I 'ollovir r it t 1i I 'r t lr r t t , ll}i'io) : 1,rrrr, '
u l , l ', tti l tr t:r l t:ti r n ttt 1 n r l ,'l r t1 1 tr 'r t t r I t t I i t t t I I t t t tt ' I t r l r ' tl t tr n l l h r l ttttl tt r tn Iu :l o :; ( i r r r l l o l o l ti : r ) 'l 't r t t t pttl , ' i l r r r r l ti ;r l ,i r l r ,) p l ,l , l r Ic|l ;l , l tttttl ) t I r . r | t | r | r Ir ',:II;r l l !l D i l l i l ti l r ', r r I t f i , . r \ l t . [ ] r l i r ', I t I ' ;' |. l 't t ) a t :t

:j-5.:!. llrrnrlizia norvulti. trigemen (paralizia masticatorie) so (iiu,ir(l t rt rrt rr,ii ll jlr dcli:ltil, tnatiilarul.ui inferior sple pantea pn.ftliza,tiii ((rll ,,(:rzrirrl('s(lrirlot'iigtll.ii) in caz de paralizie unilatera,li (nuclealir, silrr ],(;ri lr'r'r,.ir ) l l,r,igcrlorului (prin aclilrrel predominatrtF :_r, rnuschiului ptt:r;iqoi rlrir) (.\1,(,tn (x)ntil,ltla,tetal sini,tos), prin rtrofia mugchilor na,iticirl,r,fi (|r.IrIIlr||irIsi rrLesotcr), plin diminua;reafortei de stringere a, maxil:rr.rrlrrj rrrl,,r ior' ;i ptirr rlirnirLualcasau abolilea refterului maseteuo. Sr.r[:.rlrrrrr;te ur\or'procese inl,rapontine(tumori, tuberculoame, gl)r|tr., , lrrrlrrx'rrlllllil,r, {.1.) sau :nnor lezi'Llnifdd,iculalte ale rd,d[cinii m;tol,ii l, I ti Ir' IrIr'r)|I I rI i (ptocrrseneo{olmatiye sau traumatice bazale) sau tron(rtrtu.tj ' :r1,.r,'r'rrrlrri rrlrrrrlibnlar (trauntatice, tumolale etc,), .patalizia u,niltlt r',r/a;r,rrcrlrrltri lricemcn poate.apdrea Si_incontextul unol suter.inlornll lll'l{ rl(' |r'r'\ i (J'Nlri0i. Paralizia biloterald, a trigemenului se poate rcalizir rr r:r(lr,.l rr1'l' srt{rrinte bulbo-pontine (scleroz:i, laterali1 amiotrofi.ii,, rrlr,rirr, rk. s.lrYoziillbclalii amiotrcficd,, diverseproccseintraner-ut,_r iu,L,) ,irr :rl llrot rrrli,r,irrlc llaz:rlcextinso (tle obicei tumornle).

,Ii I,III)III,I.]I\'II,] I)IJ I)IA(iNOSTIC iN PAIOLO{.I]A NER\TULUI IIACIAL :l.li.l. Irrrost,i1;atil scrniologici .,1j nervullii faciai ulnrireqte : | ) l',t.idt) ti().ur,t(ntn,elorclinice d,eTtare*i sau d,eytarali.zie.faci il, .r, rrtrr I rir. x|rt::tu .faai,all)f in probcle bine ounoscul,eale era,xrc1r l. i t,tttt ,,t rlt' t.t rr,rtt,r'n.rt,l,tr,,i di,ttr.tmit:, ,lsupra cir'ora nu ilsisti,rn irici. I: ) l,)rllt))ut'(ionutdtJ.ir:iril,or ] lnd,{odrelor reJlem (Ilist\,7 t1}i2; ll,lr r r.r'rrr.r., lt)lilt; llrpoyii,ir fi l.,asou,I9g0) : a) rcllext na,zo_lluJpdrll,l ; lr) r, l, rrl .r'Irir,rrIrr'rrIrri rxrhirLhri;o) r'{rflexull,siho-palpd)ral ; rl) rrrrllrrrrrl r'r lrlr, Prrl;x'lrlrrl rrl lrri llcclilurcl. 1 e) roflexr corr]orr,D; I) rr:llc.rrrl rrirzrr. lrrrlrr,rrl; !J r.r"ll{rxui ruu;chiuhristaporlius;h) r,cfloxclo rtc clipil. | ) ltt::lqt't:uttusluljl.i,(lllpi m{ltodelc oxluse r1c rlri irr ,,, .rrlrrirrlrlrr l\r'rrrolorlir.)' (l'{)l)r)vii,ill t,Nsru, l1i,$0). $i
l) ) l 'l ) , l;r ri c rr l lttttl rtl o t
811

'l t.\l(t.t1!.tnli.tvrliri., ' l' t x t , lt t ' lr r l rtt.l i :,i rl u rl i a:r: rr) r:x rrrrri rr i .i l r. rk, r,l .rrl ,r,,rrl i i ' drr.r l i tr lI . I t r , { iiI , r t r ll rl r,l c rrl rrrc r' tr{ i , 1 l r) r.rrrr rrrrl rrrI I,)l \l (i ; r,) rrr]i .Irrr,I1,r,Ir, r lr , llr lr ' t r { lr tr r' 0 ItrIIrr,r' t l t!fl .t,o l l ,.]r,. rt

t|tl

r,:| |1 :r i ' 1i111 -q l i l " :i r l ,Ol j l trl i , l On ,.t.r,i l (,. t ) ,u ; r., r. t ,r, rI I rrrr r,.,,, .,rr.rr r rl. i, 1" r,' .l rlr,lr l ilt ( lr . r,.s , l l | | i r d e fry rfU l r.i i n l ezj U rri l r. l rol ,\ul i l t(.;i tl l I r.r, rtt.tt r'lt I Iil tl I c lrlril uhcranl i si stinca temporaluJu i, l:l semnole di: iI l :r.rrl rr r l r r loc ir r z li tl e o l ti c r.i s i s e n l l to d e .' l e zi une a al tot ncl l r 1l,lrtltiz trl rrr,,trr (\, \'1, \ I I I ) , _l e L .C .R ., i ar i n cazul l )roc{,s(,l ol ln( , ({ rn t s i n ro d i fj c r' l r.ja | | | I(|(. | | r1( |I r. I {. tio spal:iu - scnne. dt hilx,t,telsilne jntlacr.:utjatil; (j) l)i rri ' I i ()rrI i{' I rI (l('vilr(' irrsi rrrrri dil icil irr lari'lc sitnaifii tte ,pe:ratirii Juciut(i ltit,l It rrrtt , t,rr' 1xr1: si :tIr,.i itr trnrle Jornt de distroJie nlus;ularai,,di,prli.ntio:,iti ::t rl t , r ir t s lt , nit , ( lllt , l ,t (,_ \l )l n (,' :l tc n t s rtrp ],i ri de contextul cl i ri i c al l xrl i i rl t l rtt. : t . ll l, it t 1, , l. .trtl ri .l u ri rrt .x i ttu -tcp n ,.,i mnt ,yl 4,,1i Jol i dt qol gti o , .l 1 ,i t,rl n l fi ). S r.n rrr,.l r.r.l j ni r.o.j rrti urrl l l rsC rnl i rr:r ' u t'tl ( " t lt t , t t ; u, t ' , t : ,t1 t1 rtrr l ,:rrr,rr r . r ' 1. lr lc u,tri s i rrrl ro rrt d . tn .j g h i p o n t o_ce.ebcl os. ptl Il ftl i zi a :l l i * , l ,:rz, r r lr r i( ' l rri l u l ' l i i n c l y a l i i d e i ' a c i a l , ra cl re sc asoci azi i tul , brrri n r(' r ' r r gil Ii r(' r' Il I r'r rI r ' ) .1rr'".rrr, si ilfccla.ca $rstului in ceb doud tleimi alteriollrr. rrl ,' l i rrrlr ii. lI llt lr ll{ ' !i i z l i s c a s ri c j a z i i s i h i p o a cuzi o. l,lr rrrl i rrr'i l i lo lrr[io]ogigt' alc lir z,,i (,1,J1iuluj fi alt.porliunji pietroe,sl lr . ,, trl Ii lr , r r r |, r ' lr l 1r .l r.r' i rL ,rrl i rrL i ,l ttrrc { l c r.t.. zi l tnr., di e fl ectrtri sau ri l l ,r, f rrrll(' rlrrIri-r(' r,rr r.rr,1 r'r'is I ir. .,rtrt pror:cse sitttGtela {tce*tn.il:el: tnetringio:rrrr., l r rr"l rl, ) r r , ilr , . lr : r ll l trl i .l .l r.. ()s 1 (,i 1 (, te ml o ra l c, C .:l tl j nOl ntC rtU mi l i cl l i r i ,rr , , lt | | |l., I '( I I( | | I III I I I (' , r e ti ts l ,a z c dt h car' ci troarrrI ' l lol cni te r r r,l l r ' llr , : r liz ; u i { ,| ' Irt.r,r' rrl r., l l )(i l )). l l I ) I t it r t ilI s i l trrrl r' ,i ttl tt: l l o l t0 l i o n u l g e ni r: Iri pi ori qi nea rutrt.tttrr ' , 1 )o tri u n . L x u .1 )1 ' ..l r1.. Li setancl c cri ri rr. '',rl t, t r r t t lt . ir l : t r t rrttrl i tr"(i r)edi ar ' rl C ,S C rj se .rl , :r, r ' r lr r l llz lt r i s i n l l i l rt' 1 r' l rs g rri n i tq l rtt C rr r.gl c ). rt1' r.i qr,. l ':,r:l ri ,r ir l: r . r l: r . s 1 r. rrs ' r,i l ri i i r,rr l l l .r,:rte a e r stul ui l )o r,cl o tl oui . trci rrri :,rrl , ri ):r . , li' I ir r r lr ii, (' r ri f(.fl rrre :l s l l l i v i l l l c i , c n hi pcl aauzi c si r,.r al tcrrr.r,rr lr,tr.i l: u. r r l: r lr , r , rrrtl q .rrn g l j o n ri lg c n j c n l fl t e s te deosebi i , (l o tfect:t1. N l l '. ,, l L t r lr lr ipo : irU l l l l i rr Z j f. l .e $ D c c ti rri n l l ,. l i carc:l :ri t()],tLct.\i ri | rr]]i Irri , , r i 'i .l ) ir lr r r lr r r ril r rl t. c rr l tr,:' 1 rez so s tc r..T \.0 c t,scl epal ol og,i cc | cs1ttrrrs:rl ri l . r'1 , || lI r r , r r l^ r . t .l (' trrr,r,l i o l l i r1 ,t, i t]Ite t,i o t,)]rt c:ut sc i dl tri ei .t l )i rrl ri i :ti :r l :r.r:,1 ;rlr r r ' : rr t iololic r.l i ti .i l Iu j l l c l 1 . D i tg -n ()s ti cl l l ani l i ()nl i c sri l l rrztl rzri 1x, i i rrl rl r l{ . r r l r l I I r cl j rrIIri .i t,il,l g rrs l ,rrl u i ,a l s a l i vl _l i ti si l t.l l l zl l l l ti . l l ) l, : ir t t t i/ r : : t ti trrrl r d .i ttrt[.,l u l i itl c rto " t:trl , .t!l r,l i ttr, f]pn1nt. tl ut(i hi 1tlrl ,1 ,'t I't,, ' nt t t l . lr , ! t i t lt ,L l tl l tl c u t)d u .l i n tl )l tl u l ri i i rn pol l i rrrrr.i ri nl i ,l rsi ;r1r,rl i rJr l l r r r r lr ir . r iit lr l i i , l l i ti tl i z i t, l :rl i ;rl :-r t rrr rrl ,rr r, :l r{ j ti tzi -l i l t rl i trri rrrl u.r,lrl l,r.r',;r rrr r : r l, ulr rri. i r r r r r l i v rri i " i ,.l i p s t' s r l rd l I,' ,i i l i k , il r l i i r,r,i nl rrr' 4i l ri l x' r' rr.rrzrrr.. I 'i rI r l rz r r lr r lir r lii iiilii l l i o l o c i (,rl c l i rri l i s i ,i o l a z r)sl { ' r. ri rr I ccl c rrr:ri i rl ri sr rrri l r,, rl rrt l tr' lr t r c r ii t r l r l i rrrl i l r s i l rt l tl l r' N l (, rrrr,t,l ri i rrr,,rl i i , l ,l o (j c s { r: i l ti l ti i r, Ir'rl Ir,I r I oI Lr I r I r 'I,I I II I | |I I I i s I rI{, IrI rri I[r,rr1 l It 0 s l l t I )l t t.t,i ti 0i i i (,l .i l \,r,f]t(,t..Mi i I ; ll rl ro r i lir t r , r i l' il. ( ' 1, l l l ti (t). l ') l, r ' ' it t nilt : , il trtl t d i tl rrl .l tl i tl t ' i rtrttl r ,or:t.tl tr I i ttt 1tt rtt tt | /I / (l t l rrr Jrtrtrl l r i | | | t':r(,I || r| :r| :i ) i rr l t,o rl r' l r' z i rttrr r o trr I,l l ti rr rrrl l rl :t l l ul l i ztr, l tL,ri rl r, I t{;

l:r.r;rl:r iz,lrlr'i- I'rrr.rrlizir, firci,l.i, ,r,i.,n,:rL l,;"f",,11i

r.l rrr' r'\ l l:r, rrrl. tlrr : r lr r r r r r . . r r I r l, , , lr r , , r . ; , : r lt r l r . | r , l ; r i , r r l t r r , | l r . I I | | I I i r I I . I i I I i | . lr), lt r rr lrrtrrlr. yn n.r ; t l, i t r | , r tt t , rI , ,, | | t |t , l( , l) t ! ) ( {. - t {. I | | I I I I r . ; | | r r i . r r f r || : 1 i , I Z ; l | :ttl, ( r l! illrzrt I;rt,i: r I c I r iI I r I r , r l I r . , r r r , I , r , { li j r l l ) . , i ] r l l , r . I l ) : r J . l l i r : i i t r r t l i l r l r . rll rtclr j t,t:lli(.1 i. r \ t t t ir r lir r r 1, , , lr r r ,r li, l, . r r . l l l i r " l r " . 1r, , I r r I rI I rr, t rI I I r rr. r r . i I , . I r rlr' . lilr l,;rrrrllr (ilillr r iu lilr lr , , r r r r r r r 1r i, . l, , r h , r l i r r , r r , . L , l i r r l o ! : i i ( r i l r l r r . , , . Itrlr. r' r,1.,rr.. lrr.ii.r') , s lr r . r , ' ir l. z r , lr , ll. r ir r ilr . r , l s i I i i I , I r I r 'r I ; . , l 1 ) {i l ) . r . r r r . r r r , rrrrrloz|lI iIlillll|li\(,rli lr r z c s . : r . _\ ( . , , s 1i.lll. o( . ( , r - , ! ( ,, ; r i u \ ( {, 1 ) l i i r l x r l i r k , r | i i , , l o r . r 1rolir.11 rli1,1 1l1 11 11, t ' r . i1( s i ior nr ( ' lr ir r r il( l( , t . J pot }r o d u c u L d " r , , , , , , l)itr.rrlizit

I

, r r r r l o 1 r :r rr l r ,;r r . l r r r L r r l r l ttr r 'l r ti r \ l :l r 'r r .l l r ,l ,r r .i L l ' 1rr, .llr. ltrll, rr rr \ ll, l , r t r r . r i r 'l t t t t l r r j ,. 1 , 1 'r ,r r 1 r r.i i 'r r r l I |} l r .z,i ttttc l : lll r r ,r ,r l l ti y|1 , l |o L ,l l ||,L i l ,r ( , r i , r | | | | r | ; r I | r ' l r l i l .r r r r I l , r , \r l r r l :i p r tl i r tttr . r l i r '\'ttl tti l ;tl i r tl l r o i r ,l l l t lllirrll l r r i .t.r .i r r l cr l i i r .i r l r . l l 'l r ttttr tIi r r u r 'Il '( ,tl r 'l l i r l , l r ,.r 1 ,,

r:|{;t. | 1)?:l).
l l ) l t:i tr nilr ' : : ilt r t r l, r li: : ir r l lt t t t i. t l( 4qt t r slilonu; loir ! i'r nd. ilr ! , r lu( r l t,rrl rrl i zi c Irrrillii, izol; r lr i, r lr r l r u lolt lr lr , t t t ut ( 'sl( ' ill( "( r lill it r 1. r 'r glclt lot r t t l ,,r rr.r' rl i rf l tl lr ( 'r niI ( '1r 'i, r . r r it r lczit t t r ic silr t t Llo ] ] I lLi l) r t ) r iilI |ll. I lr l I 'i ir r I r 'it r r r rr rl , : rr) l rl rrclir r ni ir r lilir r l, r 1olii,lr ur ur nilc I i t r allnlr 1icc r ilir r {l( 'i lr r r lolr r lr 'I 'ilc I l ri l ol i rl {. r lla\ ilaluhr i inlllior si ah loiii pLlot ir lir lr ( ' iii r cir 'or ulL\ r l: r 'r ,; , r rrl\ r'iic tlo ilir.crsc neiur'l (f irol,isc sau ilrir) altc inf{x1ii' lr)r1.'lrr i1:rurt,lr(l rl) (iornplesi ri d(f alte niiiLrri (de pildri, ?lr'.rlizil, lirxrialll pritr rr;rlr ): '.l, ,.,r1.ir (l(, ior'*.ps sar,r chi?f ln'in uaitelc spont:util 1:[ r{) llli$cIt). :!.(i.2..1. Probl eme de d,iagnorli,c etiologi(; i.n pqr'trliziil.e tu.cialt, p, ri..[t \) 1'araliziile,faci.ale in.feclioure sint rrr t, mti frccvenlo t|'til rrr' , r|rl|r lLltritlltiL, dor.i:dinrlu -.rt-'in ultimii ani cii, IOlj oxi til! tlrlrn{'rorr{, rrl c,,1 i i rcspo[ sabilc de pr ot iLr cer eirpar alizii] or laciulc ( ( lr alr t r i'( , , lll7l; i orrl ,' r' , 11)7 4i 'I ': r in( lel $i colab. , 19, i?; Popovit iu qi [ ?t r , st , r r l1l8l) 191J0, , \:rili'1, l)oi; ji)1n'r'1'orri diverse infectii b*ctcrieno acutc sN,n(,ri)lLi(x',\'i rirrIt ,,rl i orrri trl i tiil, , yir \ r sur i gliilalt ', t r unlef olse elit er ovilusuli ( lr ) ( h0, 1l, r .rr,l i i c s.a,), r l'bor . if r uu'i, nixor innt ui, \ - ilu- qr d m onor ill: lr . ozr i ir r f i'r '1r Ill,irlrr lxri lt ';rrr'. r'ilttsttl lrt'r'yrt,it,, \'irlrsul herlles zostor $.[. l)rllizii rr i rl rri t,c ;i i rr pr ililldicukr t ieyf it olr G uillain- I lln'r i, plcct t t n I i ir \ ': uir r lr 'll rr, rri rrrl ol rtrl, lllit o. llLr llc t lir Lt r r , pr llaliziile f acillc l) {) r ill( n i, . '. ; r sr rzi', r ' , , r r tr,Ii rr" ' si rrl ir i r . 'lr lihit ir ] 11'( lt ior t se, ili't r r l lr l iit l f elor nt , t iul ( lo il( f vr o( l{r ( l r( rrt[ 1' si (,,r L'jia1i1, cel ur ir i ar lcse: t ,o r I elr yit ii,f nciaLi, insolil, li r l( . ( nli. r ur l i i ,r' r.1 (' rvull: i it r lpet l[ ot [ 1 1r l1 Jlr r llopo. Tnl t o cu, zur i, l) r I lr liziir I ir ( f r r lr l , ri l rl l rrttl l ur i ot iit lor ' $j, r 'csllcr , lit ', Lnm l ir lt st oi( Li1o. inclusiv unr : lc l) t r llizii I r cr r l, ' Il ) l ,tnr lt plllilizii {. t ollcr \ - i {ilillli( t r i l rrl ri l i ol oglt zisr , , ,it lir ipt l ic<, ) ' r t lo lt r i lleil - - it t r <t lt lt ) t t r ni( t r lt lt ) int t t t t l \1, (l r)\' (' r'r i si I ') s1r 'r 'cz,1l) 71) . l ' ,) l ' orl! i: iilr . lir r : ir t . l. r : lr uot t r t licr sint ( 1c( 'lulr sr l( ', 'll lllt ( , 1t lli r r ll I r t r zcr r' .rrri rl r' i , Nlc osllui lt r t t poliil r ii illt ' ll) ir , \ lr ) i( [ ci i ( '] ( ' lx) i ili) iir '{'iri, {llr lli ( 'r t r' : ri rri i i srrr ir l si ; iit r l t lcllir r iiir . t ,i I ) r lr liziil( , llciit lt t 'r ' ll) ilr ' ( lll, il ll l, zil. l c l ;r l l i rurrriist r r sit t i t la1r , t I t 'lt t r t t r t t lir liilr '( li] I ( r lliillt ll llt r ir r l gi t t vit r r lr 1r . r ,
' :i lLllri. l vt) t) t\!.l t'r i ttl N l l I 'u . t r tl i :i i l t.l i u ti u l .t l r tr xl ttr r r tl c l tn r t) ti h tn i q ttt ( l r tr l l r t l tttr to t i g _ l tl ttti r tr , tt( 'tl ti l !o i l tr l ( ', i u r r ttt|i Il r r 'r t l r r r l r , rr r r 0 i t l r ', l r ti ^ tl i tl g i o r l l tl |, r r f i i " ; r r ') s r r r r t,tu l i q n t ( cttr t.i ,to i i r r ( ,, l r tt!r l |i l r n ^ l r sl i r l i ( 1 ( ') . r i t' i ttl i l r tcsc i r t: tl t;tl r r ,l ,, l t , 1 I 'r l n r ti :i i i r .l r r r i r r l l r l i n Iu l .i l t si xl r n ti u | | | | | ' r | | , l r . r ; I r Ir l ' rr r' I r.r' i rrI i i , r r l r .to i r i i |l l 'r ,tj ( ) st,l |t'o zi ( 1 r t'i tr l fzi ttn i \'a N |l tl l \t|' r r r 1 r 'r r r r r i r i r rl ( r .r 1 .l ,r 'r l ) , l r .ttl l tr ti i , l r r r tl r t l tti tr l r i tl g l i i tr , l ,{'fi :t1 1 r 'r i i l t r to tl o u l r t, 'r ': r r r r l o r r l r l o z:t l tti Wr .r 1 r .tt't ;.;t. ( .l r i r i i , r l i t,l t,q i r ) ( l r tn r l i :i l l tti l l l ) l t l l t t t t li .:;u .l r r ti tl i ,,i tl i q t,tl i ci i " r l o l tt Tr ti tt r '''.L ,l ttr l tttr t r , 1 , r 'r 'z i r r l i i o r r l r ,r 'l i tr tr r .tr l r ,:r l r .i r l i ;tt,tr n l i l st'si r r l i i l r 'l l l i ',, r l i tt i r r r r l t' t:tztttl l r , r L . tl|tlttllt tl i tl ) tl tt!t r r i , r ' l tt l ttr ,ttl ', 1 ",'i l t o ti l 'i l i l ttl i l r . r r r r l r z i i I r r r 'r Ir Ir . r .r IIr I r tl r .l tl ,r ' ttr ,:l l ( ,r ,,o r r r r |r r r l l r l i zi i l ,r r Ii r l r i t.l i r ,l ,r g i r , 1 ttr ,<r tr l l , r l tr r l ti . , rr I ro I rrr I i l r , ' 1, r l i r r l r r 'l i r l r r :r r l tr r l :r l n l tr r ti l r tt{i ttr ' l xr i l i l r r tr si r l l r tl r r 'l ':r i ct tr l t, l 1 l {l l l ; Wo l l i ,tttr r ttt, , r I t o 1 r I r i i l r r I { ' t i r I }|.t | ,| , , l 1 ) / i : l 'i r l r l t'1 , l l l 'i Ii

,,,,,,,,,,.. l,," ,, ti'pr,,,,,,,

1l't

]l t'l ]) t^ s zttsl t't l ttIti tItt|:tt l i p r |' ? i i ) 1 .:1".. r t t : r l r rr r :. 1 . (descrisde llogorod. i . l tti l l tl t' si f i r r ttt l i tr . t . r p l i n i r tl i :p r r zi ti {'.1 r 'tl r ( Sp i l l r r r r tr . { .rirt) r.r r i ir l t . . :lrnllelcpitrli (l..| \r. r r l r . .lir . . r r ^|u i .1to cii... i.l.r rri)r' t|z llri lllt.r 'r r i l i Fi l z]r r r q l i . .lr nr r.. r l 9 6 l l ) (l c r.ll r. . i ttttttto l l tto tl s( '( 'r r i I l i . i t r 1 r . h o l l ( f t i zo sl o t o l . r r r r r j .i. 1 . i r f r l l t l r .L r t{' si I'r tst'tt.. itr schimb. .i . l ) l tt r tt't'i tsl i i p i tti tl i zi tr Ir tt.l l ). rrttr. .. r : t t t 'r tp :r l t' i tl .r. 1 1 ) l i l ) .. l ttu l i t . r rrrrrrlilr'. rjtat cd 60 . cnre ap:rre de iri trrrrlr rlr ltt 4li dc ore. .to"ri_lto.r.' n. g:. .l ) Ii .rl 'rl J r l' r ' r ' i( . .i 1 l i r .r. . . -r. .r ' tr 't l i i l tl tr r l t l r ' . .rde \c. r { )r1 s rrl rl ' r' l i c i rr. .i. lr r.r' p t.liiljolcsc . r r r 1 .n1. I ir r I lr r r r lli' r rrrl s l i .r..J zi l ( i :i l l l tr ' f. '. : 1. . . r l r l rI rr I i l r .r.\. 1 9 0 8 1 1 9 0 9 r l 1 l j l i i l l 'i r \{r 'n ( 'r '.irnulare ""l"J"i a trmbii ri. riebutul fiind la nivelul orbiiuiarului 'eg'lli.iri ii'ii. tl .i ' . r . . r.' . l tl i 'tl l l tti i ( l r 'l ttl r 'l r r r tl r r r r l l i l l lr l l . r 'r r r l t r u l r i ( 's:r {[r ]) t1 i Il r tI.( ' r r L ' r 'r 'tti ttl ti i r N 'ci l r i ti r l r ' 1 i cl t'vi tr l r l r ' i rliril . tl ti ttl i t[tttr t' i II ( II) IItIII( IL III i r l l ( l i l r \ p l i r r si . rtrrpi rlel. ri r r r l r r l r i li l i l t'i g r u l tt. r l ( l r f s i tr l to ttt l i l tr r tsl t\ l l l l l l l .i l r l u tts. I I I I I r it . . . A". ( l l l i . ..\l r 'l i si r ' 1 i cr l l l b . ilintre boid. .iJbilo O".r\i.:. 1 . r l \ i l n i .lrt . Ii l ) i ! l {) r ' l l ( 'l r 0 l tsi r l i i ttl l l ) t!. :rlr. . . rr'rirplctii.rr r L.i rrrl l | i i . ir.o l tl l l t ttl l i l l l l l ( l l ( .rr | .. il trl .. L r r tttj r '.rli. 1 '| l t . .b s lri . .'r . / .comnlr. 1. l i z nro.i Irrr' rr| | I )rI Iri I II .\.r zr r sl t't i l tl l . |..Apalo rareori """i. ] |i.t'r i ti l t' l l r i Il r r l r l ( l l ) ( l ..{.l ttl tl r '.l i |i i l r q tr ||{l i On tr l tti g cl ti ( . | . . Itolnrvii cu ul simplu conducere. t r . ir . .. l(l:rtri. r ' v lr i|l. i r r r .11 . . a g . ..ic... r . r '.r' i . L .r r r .r.1i.l l . r ' v r[rril . . 1 r i l i r l cr tr r l i i l c ( l c 1 i \i l r ( ' tl c t It I t r t 1t I r^t t I t ' t t I l x'l l l l l l l l i r ( i r I lr '( r ( 'tl i a i i l Jr !r l r l i zi ( 'i l l i t.ll r r' rri . ( .l l l tttl t'r ':tl r ztttr l ..*. r 'r t 1 r ( 'i r ') l l tl . Sindr om u l lacrinilol r l e c r c {i o d i l . . . t : r l r l o r r r .r lr . r r r .1i.t.de crocotlil.i .. l i . r 'r ':r l i Ii ( l l r r r r t.irr. . r r r r r .:urici^ (i(.'ul .l il . 1rr .dt jrrurciul de origine zJ coartla tirn_ p:rrrrrlri .crisi de .r. ilr {'rrZrtr'rlr' ||r ( . rr1. . l . i .l l i ri .u dtlo''. r r r r r r r ll r r .r . I I ( . l l ) il i .. |1.rf doal urr "..rr irr Lirrr. d c tk'1 r 'tttti r ti r i ct l l tl i t't' l tl tr l tl tl tt'sr i l tti zr r r tl l r .'. \ l o k r i l si l o l r tl r .rrzr'i ryirlr't'ri i' colduct.y l l ttttt st' l i r l i l r t'i L zi . ' f' v{ l r. r rr rlr.itr. r r r : 't i r r l rr . I'o l xr vi l i tt Vt'zj tl ttl i l t{' i ]l ( 'o l l ( 'i 1 .i .. ( . r : . r . i r : r . 1r alo r lu. rr'ti{.tts) l tl tl ttr r i tt zl l l l i l z( l s1 {l l g r tti l . r i . llIli..rll(1f)Bs.iv e. pr. l l r . Illl l l r t 1 'rt .. r r 'l i r l r c i o l r r r l ttci :l ti i ..r.1 ir. iieobignuitilj .L ii. . I \ \t:.Oh. s z os i. .i tlist Iir.r 'r r r r sl r r i r r si r r r o rl t Itr ':tt r tl r ' 1 Il o |.. l r l .rrilt. ri t l . p:rrti. .11)(i l t).r .cni plcziotri rrn prziq '. ..a.. rrr.i gl . :r. l r \ ! : r l l r r l t r ti l l r .'r'(. 1969). .)tr. r" to p ro ri ' ' u l fati .l r r t:i tl r i si .rtr . r r r lr . i'11 ch[ ir r J ip.1 5 ) . S i r n l r o r tr r tl l r r i l ta r n sa y. r rI I i r.t)). -uneori . . t t c zi ttl r i .n..lh. 1 l : r f i r t l i r r tt ) tIr '1 tt's ( ) 1i ( 'l L :r( 's1 '( ' tttl tl l l t'r l tr tl l r l f( 'zl l l l i l l l l l r r r r l .rii.o c o s c a ' e i rn p l i . ||t:I l r Il i l l t. tlor..e cornpi cti i a musci rj l ol '.I i Ir r ') i '|'Ir r l tttt t'' ( | r Ir.Ii ci al .). .||1.d.x d rp i .minr anodic.. r . . Ull l I . l) Ittr li.$til.tr.l cni ci i rl .r.r i i v 1. lr lt I |r |ijt ' |) i||Lr iJ . .eiroarrr.irrrI.. i I I I I . rj i l l l l rl l t. h cl i r .Jiziologicir.csl.: I I a|.r .r. r |uz r il( pt .1)t1r(. 1C2g. 1. l 1 ) fi 0 .i i tl i i . r . r ir li r : l ( r 'l . r 'i r r l l cIto r tttti tttIIIt) . : .. r 1 r . r1 . . tl l t'tl ttti t .i tstr l vr tti ct'l t.. ibloc. heqr .rii. r . cu denervald "consecutiviia tnlrs. .o rlisbzrl Iati1.' . .1 ) 1 l l }j l ) { r 'l l tj ( l i r t 1 . .r ttl tr i ttr l t'o :r t'b i l :l l r tl u l {.l audil.96g)n.l. . puI q la s l i r n r r l l r .] (la lii . t ..r'llr dc sLimt arr.ri lrr.ufe. t : r r t .i l r . i l l l r '( '21 'l r l i t I' r l r '.u impnsibjlit:rrrdc rcfrr. ol. l r. : r . I r t r r r i i ' tt'.( )p l r l l i zi l r r l 'r r r .i l ..l li l r r l " r . l l l l ) r . . .. 1 . .51i. ..rrrrri siirrrl. .l tr.i"i .i. l 1 'i i ? .i rrri rrarri i . bolnavii care ll.' r r tr r l i l i tl r t'p r e ttr tl tr .i..r r .t l lrlril' ll:ri ll'trigrr:i.u t's ( l ( l : .' g e u e ra rei i r tc c i al e l ui S cl rri . sl tr ttr si tl tl i l l i 'l ) l l i ( ' sr l Ii o l i l r ti tl tl l l t cl tzttr tl r ' ' tt .rr.larn.""p. l r to xi l tl i r l .i . l 1 ) 0 1 1 . r . i I r .o ss u p e t. .al ri .. t . l r .c cij. ir r r .ulnplelJ. de l resl .r 'tIl t:r l l r 'l Il 'l l r :l i l ' i l r r r ) (l i l zi l i i I||IIIIL ||II' .r.t. r a n o d i c l .i l rrj ). l r r l r l r T r r . li.sl. I iirl'...x ii t. i 1 l .. l i .i 1 .il. 1 {.l . .i ri i ... l.rr..r 2 . . l r r i l j r 'l l .r1r' rolirtts l r l tl o l r r g i tr ttzi tl r t ttt r r l l .y.. t r t |' tl i u l t . prgul cle.f].({L riri citora zile insialarea par. .t. rhr. l 1 ) i 1 . t r l i r '.. r r l .. r t r . iilililic rrtrl rrg l rrrq l i o rrrrl rri ' l lti s.r r lrl. l r r r t t r l r r r l ttl r .rr r r 'i i i rrrrr lr ' : r r r i Lilr r r r l: r Irtrr..t_ei qi cu terrome.i. il . ..irr srrtt .io'Jrrr. l : r \ {l f l r ( '1 .11i.)(. r 't l c l : t t i r l . r r r .'i l ) . ii.. rl rrri ru l rr. I r . 'l'lr1'nrct.l(j)u. p c t'o tttl ttt'l r r l 1 .rii.l.i rrr. r. si t. ( 'l 'r r v c t tr t't.r . tri -. 'l'ir\ ( r'rr(.. .\tern si in zona. .r . s a p ro d i L c arL rIfrrN . .i ttl tcr '' t s t t s l l i l i o l r i l tt l. ( i r tr r r l tt . l l ) i i l ) r r r r r l tr l i r . .iurn iir'{ll r[c l r r ] r r ir ij l: t r t r lc r r . . r i .oltsl tl)(fr. .. l(.nLal. .rrrl t[i l g:rrrq]j u rrrrl . ll .r t.l rr 1 r { . r r i r . z c n1.lrr.. r s i z 1 ) r r ( . 1969.i ||l r o l r ' :ttr ti r 'Ir I:r Ir '.r-i r] l . l . I i r . i 1 i {i l ) ) : l l l l r r y t t x :r t:l r t r tu t'i tttIr r . r r r l l n s i l x r r r ttr r l ) r i l l r i t.onditir pxtologiui.. s.r. r 1r .. 'r 1 .I.. ..rl. rl c :re n ar.o 1 .sibil rle co'd'ccre . flr:.. r '. i..i 1{. r' l rrr t t t rt rl t tl ( 's( ^ l tl i l l l l ) o tl l n l l i r t tl l l i l 'l tr l r r g r tttg l i o ttttl tti ..rirniin iinrpul .'vctt {) . ' r .re:i f(.rr.1t1l l rri l i l rrrl trt l llll 8ll i).so r'r. (1l. l'(!. .rr.rr r..ti 1r. l i tl !l ) l tl tu l i l i .. r l r r t l r t 'r i z oN l ( 'i ( i i l ( ' r tl i 't'l t'r tzi r t( g i u l l i l {' i i tti l l L '. 0(.l l t l l r}t l r }t l l f v l i l i i l r l ( l r l l i r . l i )i l ... ]i r ( . lr lt.l .r r I I i r ') {'l ': \i r l r |r l fl l i i l ) . (1069) dr. .t:r lrlr. : r . .'rrr 1.r ' l .ngl i i ' .I-iestulde 40f s. i r tl i r tl tttr r l t'r ttr t l l \ I I t r l t tx t[i tl r 'l i ztl ti l i ' ( l l . 1|r\.r r zr r Ii l 0 r l r r l r i . y . in citova sijptrrmini.r r r ( i \'.i {. r r r .. irr. . \ .il rr(. r r r .rrl gi crrl rr : tl I tD:r' r . .tt. p dup. lr{)rr-L ' si \\ioo.1 i 1 r Ii r l l l tr r l l tti l r r :r tl I l ttl h t'1 1 ) e szo sl t'l ' L i h i l [r ' t'i tr i l vl zi l 'r r l l 'l l r si ttl .i:. l:.rir. d {' l l 'l t1 ( 1 n t'r '. fS. r I ' i . rrtLl:rl..r i rl (.j i . rr. l l ) r :t) .:rrc. l r I Ii I | ( . lircirll crLrllLd lrr . llr ' llt 1i r r r l rr. san.' t'Ir '.) r l t t t tt.. . ilr ! r.'r r\. l )lL. 1.tr 'l t' u 'ttl ttttr l r tl r 'tt l :tr r r i I t t rt I t r r t r rr t I l r tr 'ttttttl r tt r l r 'r 'r 'r 'r '..t. ccstia ecuzi hiperacuzie prin aboliret rcflexului . l r r l ."qii " r'r'vrrr.'.othtc' ..r'.r. l l ) i i 1 .rir._.. r.tibili tlr . l ) o r r r i r r r .i.s l rfr ti { .rgonotiirii riupii.s rtl z (.rlrilrrri irlt slr completi.1.1 . l {}( i l }. . o r. lr . r rrrl irrilrrl:r:'Ir'orlo rolrlcrur./rir ... ir . \\'[kcl t'J ( l l l l l tr ' l o irll( o 1 9 7 i i ) i r r r tr i r .. Siurlromul . Ii . l r .i 1 .si ' r r(j ri r(x.1 i tj 1 l l tl l r i j l rr l i tr(l tt.1. t : r \ ilr .. r .{i }l l r l l .-p i c i . plr:rlizie f:rciali. l i r r i |r Ii si i r r cl . . buzr.\otij nrOtoli srr I' r. l i z i r r l t l .lor. l 1 ) l ) i .su . l r l r :r tr r l r r t:r l tr It:tl l r r r l l t l .ilrii et. . ii. .r.r. ir l { l. t llr r l. .. . ::o t!i t') 'c1 t l tr ttu l i e Ju ci ttl .. 1 .. ir.av_elner.l' .r. or. l i i t l ttl 'rr l l z it lt i r . sl ttt l tt'l 'l ttsr tl ( l l t't'. l . \ l ( ( i o '. l ) ttt4 l i :: tt .n|i.rr || r'r l( f it |ir r lr t r r l.i 1 ' si r l i sl l r l l l r i r t tl c q l tttg l i 0 ttl l l r l 'l r r r i l l l l r l '.to stl l !l o l l i tr r l r tl : l . : r r r l i l o r . \:ri l r l " r r r ( r r ' " 1 i r rirr rr' 1rl . i .r'..r.r r l l r i r r i ttl tl ttl i l l l ..ai utrgi .r .l i tl si i l r i r r tttl r tl r ''tl l tr r scvctt'i tt .j ) si i r l si ti . r r r t t r r r r l r lir i l .. citili tlc r.i . r| lr' rr' :lr ]r.l ((l o l rl i rri g $ o o rl . r r r r llr r lc t r z iid t r t o t i l l r r l r .tl l ..i i tt tttt'l tl ttl l tttr l r l r r r l l l ( 'i {'l l l l }l ii l .j :tl t' l r ct'i l tr l i ct' Il t l r o l i r r r vi i Ir r l r ( r 'l r r 'r r l r r ' ( '( l r l i ( r i i {r st l r r ( '( i zr l l i i ti 'l ttt. T.. r D .c l o l l o l r. l l t{ . t{) 0 $ q i tl o '/. 'l 'o tr l ' r .r {'ril. :.io rlt l. in utma tirt.r l l l 0 l '\. l( ' r t t r x r l rri l o l c l . .lacrirnilor.rtrUi ( J ilv er j.nt_r.'1.rrl . ..'..r l. 'l r l r . .f. .rr|l| ti r:rlr'$t. u 'l'11l'l. i . r tl ti i tt'l t' l l r tttti i l tr r l tr :tt t . r .\' a s i . l ttl l st^ l r i tt r r l l r r l i i l t l r r tr l r r tl i i l r l r ' |r :r tr tl tzttt lri I l' l|.rl rrpi i rrl (i rrrri cl r. \.. r .t'. er .l\l||or.iu t i t i i r. lt t ir r . n 6 6 1 . r r .1-ir:. ..r l tl . .'tle tr.l l l r i t. ' 1.rsl . .rt1.) l.r. ( $ 1 r tl l :r tr r '.l.nervuluiliacial. r i r r p : 'i r 'r i r . l r r r l s r ' .It. \l ( . ) v t " r i l l l r r l l .} l lsitriilrta rlonurvti.r. . ..l r 'l i si i ' si ( 'o l r r l .) r l p i l l {) tl tl 'l ') l tr tr r r l i zi t' r i r ..tul1(]. t.irUr rlim.. i ' i ' I rt r rI i r r r I I t t ( | 1 ) ? :J t . . I'r)lrir\ i rrrrrLrrrr.. . l . | | r ilillri.'\k'l i :r i r ' 1 i r l l r r l r '. l.rrcIrrr.gatr.r..t' tr r r vti l Ii . ". l l i n d * l rt rr.i r] s i i .tt.. rl rrl rlr... r . .i ttr . ( 'i l N 1 .l r 1 1 '( .jr llu\ tle Ia.'i ) f{' l . t ' .r' ' | .. . . . nervoasi prezintii. . r l l c i .[{ . .r ) || l i t. . i t r l : r r r I i o 1 r I r I r r .. l r l r 'a i l t'i tl l l r sl l i i l lr. l l tttttl i zi i t l r to i a l i 't..r 1 tl l L o vl r l tl ( l l ttr i r 'tr '.r r r r ' r r r ..-i||l trr.olu.t'l c tl 'zi tr ttl r r Itt tItr '|'t|r ' p c 1 r 'r r g l ts.gencr.r lr r r t l ulL r |.l.tli"ii".ul i . / t ) .rl: r:rL ri.tl l r ti i . |){. r lr . .l'i.1 r . r r r r t 'r trcrttol. .rrr(.nr.f.i l i i r t' r 'Iti IIl Il ti ttl tl r . r .r tr i c si '1 i r r ( l l ) l l l 'j r l r N l l ) l i t) ( l {'l l x) l r sl r i l l t':t Ii Itttl i Itr t' ( 'I I II'IIII\ vi l l l i l ( l l zr Itl ( i .i tttl tl 't'tt.l r ' ( l r l l l l l i r l .p l l l :r L i ' (O l trl r. I I | | | | : I I {. i ds l.i l tl tttr l i zi c Ii i t i r tl i . i tt d t:r . o l r s c r .f.rr.)) finr\tjrrdl. ? .o illo.i r ' l r :l i tr l l ..r.r. lrr'i r'r .(. r'. .-lnr-ne: t ... l l o l i I . .aliziei.teri 6 d.r (tr.l . I I r | / i I r r ctl Ir r r :r l o tr ( i r tttIttItIi rrr l.r"ijr. r r l r s r .i i .r' (1t)tit)):r.

l ti r r i tL i .rrlrri.r.' :r. sl tttlIl o l ttr t'r 'i ' 1 i Sl o l r r i r tl a '' p t't i r t'ctr l t'.tl t n l tl tl i l i r t.r 't.tt. . r..r r :..a't'rr1li 5i sulrlt. t 'r '..r|l r' .' .i(i (."" iliiocate Oe . tr. ( '{) l l sfi r l tl i r r r l .:. scc.xlt t x uul . .l utri (.i s1" rot1i 1.r tti tIr I. ||1'. sl ) l l r i tl l l l r ( l i l l ' r 'l 'r 'ti :ti stttl ' l ti i l tl ttti l i '{r 't t .( rl tL..r.ttrr'lrtli' lit." tl I sl tr tu tr r | ttt ttsl t|r 'l i r .l r r .r . ..l r r g .srrlrr. tl r tzl tl r '. . .' fi tr tl t' l tttttcl ti l cr t^ l r ta l ' l .. l '. (. r r t r r l t i tt'tn .i ..v .r r l..IttI 1 1 'sl ) ( 'r r i i \ .lit..ir.r r :u .t. . I I rl . . l.rr.l . i.ir.r. l : r li l r ' Il l l zi l r l l ) i \l l l tl i i l i l l ttl i l i l l r ' l l ':'.1...r [' 1 t..1t. | ( r .r)l | l l l Ii .... 1 1 .j'. lczittrri iliit t t iv c .. . Ilod.t.:. 1I t t r ' r )| I '.rlrlrri).. lx ) \ l. 1r. i .l Izi t.eaea rnust:trllr Irrrrr Ir. rlrrlo py t i. 1 !..ilalt.. . .. ' lr r r r r r lr r r _r r r r r ' ll. 1 l l 1 t . r l r r \ 1 r 'l r s i1 ' 1 r r ' It{. l l 'i i i :.:r r. .r l . s 1 :a s n c 4 c s i n i t l t:d:i rrsate fi {te (.( i . ]]rrir. l . .Jii1"..irlirrr .plo.i 1r:rlrrliz. .]rrLie..lx. ] .tr l l r . .rf(. . rrilrrrlcrr. it : ( s p r s l r r u l (r).t. ll.r'i'.).i p"ez"n1ait"i-siricrgirrnor.iL\.o-a o"o.:.i {1 ' r' r' lr' g irr. .1. 'r'r(' r r : r r ' (: r ir * r ' .r'usrLsr.r r 1 r . l r . . r .L.:r. . r 'i l r r l i tl t' Il r tl ttl l r r ttr ' ..t'r r i r ':r 'l tr tl Itttr '1 . rl l r : r r:|| | tll :l| | r .. r .i rrrr l i . . I l r r I r I t i t I Ii r t. f. cr..tt.r.r' ..rr l. r r r r l.| .r.rl i trri ri l i l rl r. rrI t .l l sm l tlsr ' PIr xItr tl u :t r ttr i tt .rLuririt. r .i.t.5. " i i .. I r r t ..r r... 1 1 i r l. 1 .rar. i. iDrrr'rI r ' I r . lirr... . . I.tl cazi i . r l r r r .s a ri m:rs1i rl i rl uai i .i. . Lenril..l t'r l r :..r. tttt * .i d.1 lr . .r rr... .rl r.. .1 ."u.i!i"Ti'. l r . l to l r rr 1 .r r. . (i. i .r : r.. ( l 1 l i / ) i i I\r 1 xr l t<r ttt l $ r fi l ( I I : r1I t t r. .. l j..illri."iit -'i)i). .1 .r Ir r l r ttzcl o t .i. r' rr l rrl i ' i l l te l t s p a s m ri i tri tr ... . r 'r 'i r l i l oi . r 'r 'r l |l tr 'l l r l tr .rtil.i lle iill ul. .Il ttttttt i sr ttt ..'i'.u h r r 'i r L i tr . 'ir.i 'r r l ttl tr ca " "g 1 1 ' "1 . .. ) I rl ..i [r i u r r l l l r .iale.lr tti. . | ) | l rr ..a. si s 1 .i .1...rlrciier-:lsecundc.l i tt |r t:. 1r . r : L i r r t t l o i i i l l t {'( }l i i J1 2 Il i l to l t'tr t.r.. i rrl i sr. t'r 'r ':t si .jr. t". t ." irr itei.rrj 1i o r. .r. l o x i i ttl Ir '( tt tl r r .l ri l t .11.stt'... | \ i . :. r.. r r l l .stzrre l]irl::.i rlt 'l ri l rrl l ||r it t |ll||t l ..u drpltsar. r r t I r .r a l r / n tIl i ttt '. ' .oit.r.l .....l.1.l l ol rrl .i.ii.i l .l ' I'i {l l l l ) l l r l l l .1 1 r q l l l l ) r It( '..]rIr i rir i u 'l c cl l zttr i .i1'.Tj.:ili.i t.tt.]r r t:i tl t..l I l ! l r r ..t. tttt'r r ':l tr sr ' i r so ti i t l to ttl l r l i l t ttttts. t). . iilitioulalului buzelor.l ll.t. r ' ll n ir i r rrrrl l rr ri t.l . l rtr r:rl r ' r r .'r .i l .itie.::.h r ( 1 9 ? ? ) l ttt tvi r i cttfi r L f i tt sl r r r sr ttttl fr tl i :r l o * r ^ r tt' tl tt Ir tr tt'r r ' 1r'.r. r)r'Lls1(l tolieo-clonico alc musculatur'ii hernifetti. t'r 'i cl x'l o s.t.t.r. .tr ll . "a"" faciale.i ' ..rrr rLi. l 1 ) 'i i .lier'r.r.un fontl O" ii]u...\l i rrq | r. 'l r r .i rt. r .r I I \ r .rr r.ol i sc rcrnn.r t' r l r l l f( l l Ii l l l r tr l r i tr ttl r r 't Itttt1 ti Io t r Ir I t r tl ttl l l r :t ttr i '.1 'ir'I i{ l)rufr('..ial cu ociuia cinofiilor.. r . I .i.1 .l .iilacl. rr. llli.. l r 't. .i r .r..I r ' r I .i ttl 0 r l r 1 r 'tl tl r 'l L '( l ) l r ) 1 1 1 .n.r l . .i. 1. l L r i l i r r . . i a . I i. ri ! | . r L r r {Ih i ''r r i .ii rnrln lr. . . l) t r l. . S l ) ..]iiiil"il. Il l t l ' (xl r ' ..r 'ttt1 r 'r tl t' l ttl l s( 'l l i l r ) l ... r.tt t l l tr t i tt r I t I t r I I t I t I I l t tl str i l ' ' t .Jir:. . tl t: n t"i r ti r tr ttn tr a l d ..r ttlIr. t . l t i l r r l r t r r l i . t I i r 'i Stl tvi tr l l l t i ttr i tt tztl . r rl ..r r o r l r i r i r i i :t I rI i t t tl I r i .rzl .i... 'r r 1 "' l . i t r l r '.o tr r r .lltrr(../. ..1". irir il. LI t t r' ' r rI I rt | | rt I ) l l r l l i r l l l ( r 'l l l r '\l l l l 1 |l i l .rrlizii facial ii'"i""it."i.. tr l ti r t't i tr r i i i .rr. . i. . r ..r .. i l r l r' .i pel.l a:rrrr. t .r 'i r r r . r 'r i l t l l rg i l r .. .r1rrn.] f i . \ s l 1 L . 1 r 'l tq tr t|tr l :ttr .. .re si la . :r ' l r "r l L r /i r 'l r tl i r r ': Llllr..1 ' rz i l o r.r. .Ii tti c s1 . rrr. . i s i .. I ..:tr tn i ttn i i l o tr l tl i zl tl l i l l t tr ttt..i tl l tl i ci 1rrr1 g i l ttl tti . r'r..l.ciirti. . it""i" i.. . r r ' I i l r l l i czi u tr . r..rrcirl) st.'. tr tttl cl ti . r r l. ) l) . . rii]ji. .1.l1ii l l..i tttti ttIt r o l tr r '.rr tr.rnal..o.IttI'tIIo ttttItr i rl..I..i I. ..'tr i l o l l r r t ( l r r ( t sl l { r '( r r tr l r r r ' p l i r tl 'i l l l r i i u ttl i i .i l L lr r r r trl .. g l r tttto l tt.. ro lrrrxlrrl slrrrli. rru i s { iirrr.rlrrrl irr rurLiL: ut'ririlol.i Ir u xi i i i {..liti rr.li<ler:lls do ltrri.n " ( h 'l i l l tr l i l l l l l ( 'r i r ) t u l l tr i ]l Ii l tr . rr LI rl t .l.lrrr. r r r r r l ( l 1 l l 1 l ) :r tt l .l. cil.. i t ..t'|. luliul lL.1 t r' r \ r. a l i s u l n i . rr i \ul..:.ax tm. l l l l . . i: t l r . . ..i r .. i IL[](|li|lt.i . r..alrrr.. . \ r ' l i r . i ttttttl i i ( i l 'i t{i r r tr ti stts l ]l llu .ru i'it rrr. a vorl l j l ..Ii .i i .i t'l ti r tt i 'L r g ^ 1 '1 1 ( 'l l l l l z:l r t'' tl ) 4 r .i. r .i tI|i Ii ti cIt ( l i l t{'i l l l i ) i . I '1.t. si :r. \ (. rco\te criz..].1 g"il. l ' . { r . .. .."1.' l l tr l i l cl i tr l 'i v( r si r i b l l l l l l 'i i .. l L l .l r Ii r t'i r l l ." ur. r. 1.l :r r.t.l"lil.ir..|.r. ( . l .i'lrciiil. sc car.l .I)|(.-iiiiii' r.ar . 1 .. r l t I i rr r l 1 I) i l r l n 'i l sa l i i t o i l . i l s ( . 1r.. .irr slror.r" t. ir iJ r r l .i sr r r tr l r ti l i r r ti l r l ( i tl i 'o {i r l r r i tl i i l r l ' 'i i l r . r:|l ||l|.i. |ll: .rlltr(irlrcli."."_ci. .r l.r . . .. r ( . .rrl l tl r' . . iilllr il i l trl ... I t 'i r t . . i _ tn t.i..'l ti l r r t r l . . i lr l Il tr .l i il.i trl . ' r r t ) r r " r i 1 t I i t tttr r 'l ti ttr i l tl l l tr '\'l l l u i l ) o s1 'l l l fs( 1 'l r cl \r l r ( 'p {' L [( i ( r i l zti r i l l . 1 ..onsiatri .J t. r l .Ir:r. I jt .'.r't : r s ir r r P lr ' 1.( i( | .. l! l(.. .. ' .r'rr:1rr'lrrlrr sc r.t.'.l tl ... .vi l l tr ttt'i i tl . t .i l l i . i tr l o l i tr tr l l tth i i ttr i l n i ci i tl . ii .ro. '.ttl i r l r r r l i r t'l r tl i i .rr .. ) . i r r r cr i ..r"qi.1 rtr.lllil: 'll.1 1 . {T r r r .r ( l ( r l l r :t ttr \( 'ti l l l l 'i l ttl . .i t:rlr:r ..r .::'.i o t. l r r . ." .s.t 'l 1 r ( 'l l i l 'r i 1 lzl i i r ' l l ( 'l l l l r l l 'l {r l l zl l t . . r r l r l t '.iit'a'r. ta c ti l r. i ( . t . Sc.. r r r .l .r i l i ( r l c{ tl 1 ) l l i si i N g l r i o g ta l l i 0 r ' r l l r l ) i r 1 1 ( 'r l l r o l r r i 'v) i ' ( 1 r r . 1 S i r l r r r rl r i t I I rt t I t t t ' rt : t t t ..r tl l r . .rrlilr.tr t. r r . Iloirisj*innl nu cslr.'ti i . l t .. l 1t l..i..l l .. .. I ir .Xi -tiii .tr t | l rr. r ..l i L l 1r 'l l r |l :l l i i tr 'i ) Sr ' l tr r ':ttr t\ttr \ ' I I . c i rrr " . cind po"oriiro"ti"'Oi*"1"t ur . r .. sccuseparl. i. .i j si rl ut.lr ]'r n-i"pr^ rurirflcirr'irlr.1 i .iirri*". . i tr so {...(f(LI)(Ia.Spasr:nut l.r\ i ..i lr.)l#illi.r ' 1 t.r.." i " i ri . r . ..i i tcl i so tr i tr tl i l .1 r 'o i 1 ) l !|) .tti tl g i l tr l r :tzl tl t'. l a or.r.1 ).irs n u t t ..tz(. 1 .. .li j l l \ r. i tt tr r l tl i l l tl r ^ .l. .. '. l /i l .._1r:r_rrrul .li.. . r l r r r r i i i i i r l i r r '...rl. I ..r 'l r tl i l . r .l rl i r ]rr.acterizeazI prlrtr. rr r.tr l tttt"t : i ttt|||'tttt|t l 'tr l l "' l "'tti tr r ( r .o coitiractLU. .t (. D r. } rrr. l:r\.'t. ( l 'r "r 'l r r tt t l ':t i l l ' l 1 ) l 'i l l ' ' r 'r l l r i | l t l l lr c r I r : r 1rr t I r t rr t r I Ir|t ( . r 'i i zl t l l tti i ttr l r r r r '' 1 r " r r r r l o t t t t 't r i ti l l r r l i r r l ttl tti i r r l i 'r 'i o r '.j .irziL urecl. 5 j 1 1 1 '1 1 . .-i. ttix!'n:tn.i.lr. tl l i r si i Ii r ' :ttti tttl t.i. r/ 1 . ( r l lr r r r lj* p l ts rrr i tr.1 {. tttr ...l I)(. lr. cl tti l sl 'tl i l i 'ttl t( i tl 7 'i tr rrrrl i tt p tr xl tt|r ' st'. tI r . r . .r:r.r r i r l tr r r i r g l L i p 'i Ii .u. r . 1 rtl . t rI i r I ( ' tl |' r 'r ti ttl l i .rtr.i n ri 1 .. ri ti l rl l rl 1..r .'.*iiili'. l. | | I .lrj.t rrr t r ( l l ) 1 1 ) ) .hi iri 1.u'r.rr* . r :.-rrr.. ': i .Lt fu.i i r.r |r r .erri rsi Li .. . r l r t.se dezorrlonateri1i1 r.1 r : r l i l i l t . ..o r ti tu tl tttt t.ti i tc . I | | { | ( . . I r | | i s t iti Io tti Io tItItIi ct'.r. ..r:ll ltlo r. r i r l t l.'.lr r .l l ti i r ri .ru t . . z i l i r .tl\lr f r r l l l r r 'l r ' l . o.hi rrtrri ..r" i r l rrr lr .1 r ti tr r i 1 i vr r ".iilJi.rl |.i zr .l r r s.ti 1 |L tl "tr '. - apar'irir..iri'.r. ltlttgresir_" . ptrisisti 6i iq afal:i 'llll'1l ife.rrii . l l r a s i ttttl . . lr :r ] r r tl l.rl rl rr. 1.. r l r ) r l i .Lvr.car.h i u l u i .r. I f ) . ll. ( i .i .ir. . n . Ir' { |:I zrgorrrrrliIilor. r..trri ..l rt.{ .s.i l .ont:rhrl.lillxl.rrrti r ' ( r r l.i l ti r:c .rrr elior tl rz i s j tl i l e s c s p a s i n e l e . l i .r.rgt.l ttl tr l :i r |l r t'( tt' i l l l ) i tl r r l l l i tr l r l st'r i I 1 .tr l r t']ti l r i q l l i r l r 't. i {l f i I . \ r r ..ili . i L ... ..T ii. .l r I. Nf) tttttttl l i tci r .tiill..i rr.rlirl :l lr r \ i r l:.q.ri .fti..j ..tr . ..o.tr r zr r tr tr r l l r p l l r . .". i r r .rin til) .tl t'r i l sl l ttttn l tl tl r r t' ttL l td i l i r l l i ti l t Ii tl .(trr.rr l ri i i l url rr:rl i .ii.tr l r . ( . r r s l i t l r r l . r lr r r r lr lir r.ti zr r l r i r r l l t si ..rri l ri l t Irtl .rrrilrr. rl'r n.r l] . .(. r r 'l i r t l t.tt r r ' l r r r |r ' I I I I I r' : | 1 \ i l fi ( 'l l l i l l .:1i. . r''..l l t tr tIt.\( l t'i .t. : r I r I I r r i. ! r r r i r o j r ...ir.iill i. t i . l.tlli rnusc.nr. 1 ) i ll) ltlllr ..rl l l t.rl::r. i r . :r rrrrrll.]']l:r[. r . r i r .: llli'til]" ruuscutare \ . i 1 r | i i r l l r l ) i ti l 'i tt a t. liiig .1 ) tt'r tl r r l i 'r ' r 'r ...rl i zi l . . ..i.i tr l l tti .:rr.1..r lr.l 'l l tsi ti tr tl t o <'l ttzi l t l r l co l r l x'i .i r l 0 st.. ||Ii I( i II|':I . l r r ( 'r 'l fi Si i . ...'l r t .r'i l:r r.i. : r : r ..la. r r l l r r r r r sr . {.t.r. i .o s. i r r i| l. . . ( sl ttt Il tsr 'i |ttl l r l r r ) l tr i r r l i . i i t' Ix"t't'l l r l l r Il i i r Iti Itti stl p 'i i 'r t..' li .. o .1i"ilii*i.. sl r ttr r ttto l tl tr '..a l 'r'[. i l .et g1lrij). lle.tl 'l tr l l ti n cl tx'1 Ir l ttr i ttg t l 'i r r r r l i ti t'i r r r Itr r ') ( l i i r r l r ti . r r . si ttttz...rlaiiilui.i ttr i . . | | I I | ' I I | | I I r .' 1 tt'r l l l tl l .c:Lte itrtertseazii pe linrl inlr..i'"uon.:lli]. i r r r r r .i " ri . i r . i : : ...i i .(. .autr.ir.r. lt t .I. Ir.('ll(irrlrft. ': i l i l . rI rl r Ii i t.1 . '. r r r r r s . ..L ttl 'i r l t b l tzi i . ( {) l l l l i l ( '!i i L ttttl si 'tl i r tl 'r i i l ( ' I1 r l . (.i u l .si 'l 'r r ..!/. I i 1| I r. .:i.. o r':rrr:r|r r . 1 . r i t. S'rrslrrrr l f it ( .i rrl a tu l u j ..carernaitirririir".| | | | I( .i r r . t l .cirre _cr.e sl i i t'r 'l i r i sl ) o l r tr l tl ( f... ( . r L r 'r . lil:'t..rlii ii. ( pr t l.].l l i ( l ( ' l tti i ( l i l i ' . tti tr ': r . i r r | | rrr...i l l r tr It. r r ' i .t )'. 1.i.lrr".1. ( 'r r tl l l l l r r fl l \ l l r " .o rlt. p""ii. . . . l . ' rs r'. Zi t'oarfelcnt.. r r| | | | I .1 ri . cl tl tti ttr l t' tttl l i r r tttl i t fo r r r r c ' | " r l r rir ( ''[( . r' 1 u r ) ii l) ( . tn ri... r('rtir.i t rrrr s l to rrs i rrl i l i r. rtirr J. .r I'r.ri p l r.::i. ' . l j .crtttt si setrz a l.l i i 1. i l l r r sl ( 'l )( 1 1 ) i r i ) . l r r l l o .( rr(1r.. .:..1 i.

rttilrj:!ii tludititc.. I't ' l' r . . l ) r 'l l l r l l {'( . Sindromul lui l{eerlord leprezintii...:r :r rrrtrrirhrzci..tr {i r r l r i l r r ". ( i1) ) .r1r J)o lnUsctlatura faCia.tt' l r i t.. 1969) a l el atat crrzrrl i r || irr..r:o *" parult:ii ltrtt tirllr ill lttitlt .7.t.' {tt ( r l r l ( r 'i i l l i l r r |l r t i r l t" ' t ( \ r I I ..li. '."rtlnt torsori ai f (l'ilrltli( .r.. . c.11.']:. crizclorniQrr'nout7.r.icrr :r rrx i rrlr i r r r y r r r lot irl i tr' is i c u u v c i ti i . . l.ttl t..1 x'l r i r tl ) ' ) r r i l tl l t' ttt|r I t|'r r r' i t r' r i '1 . i l . it t .r.l{t o li{''rlt vrtlollc a'u a'utlit'i\.:r tl r .rlllii'ii. ! lr ' lc lr r i S r.. 'i . i i i i tr r z.rr:ri l i ti i sol r()r' r...t.ron e:interluj.. ir.l i r i l l r l i r r 'l t ) .tuporal.r l.. lltcnl.:l ) i i tttl t tt"l i r '' ( ... ' l r r r. '' "' ..rr .e re l rezertat ri . r 'i lttiili'". 2 . "ili r'li'rrtt'ttlrtt (irlrrclr'r'\ {zrlt' ?lir. i. r s o i l (. | ) I'. . r rl .|||."it'.rril0rr rru p l o r r r .. . ol) i{) ( 11ivc"' ot t r t t t 'r lr ll sir r r lr l( t r r r lllr rr' L i | i ' cul i " i . r ' . ittnilt |.) lll : l ttl .'iti .{) l i gl l |. r . illi\ (. . lrrrr.c (.olirb.'.. f e ( t innii'us) pt ii r qr ir 'r 'r 'l .bloc de r:onrlucci. r ...| !. .1.'l'.:a. i e ) i 'tl cl tr sl l ' a to [tt!ta i t 'i r .t.r.. .. c i ta i j d e i l l a verner. l i l rrl a rl l tl L l i .'ii.1".t tI' tt!ttt i t i s i S otr nl ' ' ti i t ' . r t ae n?r t t illt i.tl .]..'.t'": tu n "'r i . {li. 11.r. ..r'\. {'r 'l tLl'.l l so r l l l l l l l 'l ( ' ' rllr I l l t r l l ( r l ! l ( 'zi ttl r i i tttD l i t'i ' ttttttttr r o l tsc stl l tl i l i l i l ') l l l l i o l t r r l r t r l Itti .r. A pt r e d e p re fe ri l tl l a fe me i Si ]a. ..... lr ' |r r ' ir rr i i rrl r:t z o r.sli(lirti:rsrrtnirllo.:r zr r l i l ( Ar ''n n i 'r r " . I'II0ItLIINIIiJ)I' I)IAGNOSTIC IN PATOLOGIA NERVULUI (COCHIEAR) A(IUSTIC 1.. r r iil . rli rr.i Ior..r'rrl :r.oltiectit'e" urehro'.lrrlt.l'. l i j I (i s i \V o l )(..r. . . : t i .iiii. 'r i l l ti r l i i i 'r l i i sl r r r 1 r tccr 'l l l tl 'i i ttL r ':'r ':rr l c l l l l l ) 1 l r ':L r l 1 .trJ i l r . S crrr ir t kr llia .'. !a l . t.u r rrrrlclrrlo loilrlii.. ti r\-orn(.l cr r r r ' n. r') I lr ' l< x lr ' lc r lo i n r< l i o rrri rl . l 1 ) ( . lr r lr It | l | lr . lllr ilir r l r ''r " ( t r ... l ]l '1 '( 'l l l l l fj l p ( 'l l l l l l l l l \'\'( 'l i t( 'l tr .t trspt'.i l .ir. :l. l r l c t r u i l ci l r r r l .| 1. Ro s e l th a l (1 9 3 1 . ' lolr ' ")'.1 (ni :ural i i ) :i l c stnrcl u.11.1.ol l l )(..rrrr':rl iz ir r r i llell.tttic€ r r l' "t" L zit r t 'i ir r ilr " . .l l r..t:II.. .o cluzi lpar cm il." . ..l. . 'i . r t ..i. ..i. r lI r r r .| t tt t).)l. . (s 1 | ! ' I )| I )| I I I I I||I|' alc sr''riiliil'iirl. I) ) 'l'rsltlt rlc ltplttxtc a.i c (l I I ::.o[)gj .iilii.tilL*".i..i .c rr i rrl r.'i.' i l r r l r ' o ( l i r l L i l l l l l l l r t:t I t rt I I i rt I t t r^1t r ' '\l 1 t'tl tt'tr r t r t r tzttl tl i ttr r Ir ' l tt ' .r.19?3' .sau l )i l :r l .. lu.'. I r l rr | | ( | I / i ( : t l : [ ' ( ' f r i 0 t. rl ) ' l\ ..lliti:t.r'lr...le Tttrrliulri xtttr'ttlotnT (1(|IIrIIII|||' :]..L i l tl txl i ft'r 'i cc li'ttotttt rt li1t d'c i" lllrlcrlrlitr' t'tt sittt Iirit 1..| r. ill(" ilt t'tllsttl (tluT)al lttrntttttils-" (''Taniocorcl)l t.rr i l rr ir r l( ' r ' r .. 1.ul(d0 | lu n i s a u a n i (S n l r| r' rD :rn.r''{i.rl lr ... (.]alizic faciali peli{r.'tL '.l rrrl o rlic ir r r .l"ci''ir 1 t'l l r tsl r ttsi '... f .ului acrstic lu'miI'cste: l l rl Ir . t t n r .tr i .ic:i 11lrer\.i !.i.l l l rr..r ( l l r l r r l i tr r i ' tttl r r l r r ^ 1 r :tr ) tt...:lil'1 ( lr t . r i I rt : r r t ri r l ( l r \ |t( 'r l 1 {l r l r r ' ( "1 1 ( r i r l l l l Il l l l l ( i l r r r r .u (. r] IIIr.'i. s ir ../.'. . .l r.i:ltt.trrl l rrrl i l i t. .:. . (...tti . r 't il.lLrclsr ei iologii. t it r lt r ry tt.rJ l J)(i t| 1. c a rc s c r)or)tcrt' l rcl rr rtrornri rti rl l r ..1'111 lll ll.(.ItIl Itt' ') .. sr . fO r..l \.i .d e s c l Iri Il I.tl . Sirrlronul lui Xloobius este o rar5..t srttt tl.. '. r t r r i : b) i. r llr ..liii*iii1j*tililr:li**t*:illi..e . |' i r t r: i r rt i .. l to " l 'r r t t r '' r r r r l r ' Ir 'i I r r l r ' t|||| ||I||i || III'II |'" L r l t r ' tr r r ' l |l 1 r l 'r r ''r r ..z i o i .c l o l..ii"l :rrxlitiie l'r"zinli.:.l l l rr.t l i i llll ri l l i t s l : rl t L { ' l t rt rt i c t ' r' rl rl l l l ' i ' rl ii'l.r..i ... {.i. r l r " ( r 'l : i r r i lr i i .rrl ' ' i l i vc qi rl (' llii) lx) lc. r rr1 .l .l rr l or.i <lt i'rLllittatttt: 1|ltt t't['t\tr' )toQtic.t'..I I ' ' |. r tl c ttl t'r 'ttItti tIo . o cor}rllicalie treulokrgir. L | | I r ''i . 2 .1i.iilrir iii.r'.nc.'ijitti.i. Acest sindrom se insoteste dc cele mrri nLullo rtri si . l r I " .rrr... rrrr:rl . '.il..r '' . (. .ie sirtl' reprezcntatc rltr zgornrtltrtttl't'itctrtttr. si ir lrrl irrti(rtro Lii illinri(x tsirtr .zi. ] .iiilli'...1.' t.:)(|rtfn.l rrr i l r. '. 1trt.. .r' i rIr' i .. i: irr lr! )l | | t r f l t l l r ' r ' l | l . e s 1 . afectiutrt. .c ar."i.li1]iccse pot insoti do urt simplu .ltl?lJ'l9?li) ?tco\ltj tijzrt r . It. j l l oxi ce.l rl t. r.i l l e nte. lur llor i si : r llt ' lr l'r r ( 't r \ r "( ) I ||I I f |sI \I r| .".i. ie: ii'. r:rl rrt r r llt r r i s it u l n i 1 1 ez i l e .ti irt { rl . t r t t t r lt lt 'lt r ir lt ilt ct r t r t t zilt ' l rrrl rtc i rrrr( i i l ' :!.rrri l i rr rrl trrr.L:"l#i"l.(ruli\(..h rrz e l o r' . i t r .l i II...t It ) lr t r r ' . p e rn ri ti n r.rt irr absc i a hiperltrr rl :l trl('r'ir tlo s ttrttr str tle rll'c .. '.. 0r:trtrrgi r..t' lrrrrtlrr ll'.l. l l l ' zi p l tLrxl a i tni .u .1 ')i (t\tt't'tI /..o l r r tl r r i .iiiil".. 1i" S ilr lr ' { r r n u l l u i } l t' l l i c rs s o rr-l l o s s rrl l rrl ronsti i rl i rrtl o ptrr.rrr.o n rl trc l i l i i fi p c l ' c e p l i v.ii.i rl i i ir lliliu( jlc lr li' .''i L '. r rr' lr lr lr r r 1..l l (:t(. . .i'. t 101t st i( i ' . "''^iii't l) t 'r t "r t ill"'l'" .t'4. . ( iille es t e i n s ti i n c o n s ta n t.|..i .I. r.l rl r" o Ir'l .l l r."''i. .l t ti i x l ttrtts u ti l rt t' t. .i ti l or. rr' . l r. c r r llr laiiz ii o c u l o :n o to ri i (i n d c o s e b i d e abi l ucens).i c t' .I ir.. ttl rLr .I 7'trri.'1-ii :'i-: qi. l{ lilir " r ' r 1r ' l [i i l .l rof l i bi l ar.."htl.1. rrl r.t"].li. r. . r l i r' .. ir r . '. care iiprecia.Lt . colrLl)lt.'.. i.j l rcl i . r t r '. ..l u n d i agnosl i r.Cu pareze reziclUirl. IiIrirrrrrrrL'Irr l)ilrll. s i l t i l l t t l l r '.tr' i:\ . rctl ospccti r l ' l .. .r' i o n a l ri ((tr) (.l i.it t t r .7-1. ... 't . r i t r r r t r i i i l ) ( r l r l l 'l l i ( r l l Il r \'( }( l i l l cl r ' ( l ( {l l l l l ( r fi i ) i i l l i 'l 'l l r . .r.1 r:rrrr r rlr ' r c ilr lc .'ail.7. ' i rrI t .rt' rrt' u 1 .''... l J ' l' r ' r r it r l lr r j lr rrrrl rrr (rl c .' . (iastaut'. r. l .li.irlonlir l'utniliale.1il.11) sf irIir( r' : it' inrl'rtrmlrri.. r r culiloam e il( llslit 'r '..rJ).rr. ]tt't) ( 't'sr tt"l ) ttttsttl e i ..'ll rr i(' lo(llllizN.r .l|.r t" " ' i ntl. 8i ttt7 :tl o n tt( t tl t: th tl i t:i l ' l 't'zi ttt.bit'1..\| IIIIi i I Ir. : i r r c ple c i z a ti l . .i.tl rrrrr|r'rr Ir'1oi..:"i':.rrrastoirltlot. l r l r r r l r ' rr t Ll l t rrrt l i "":. (') llt l. tt.rs i (\n(1('llrlil('r sotni' rrilL ll)i{" sirinsoi)u . r r r lr or r .i 1 . ..ltr ( . l t r r r t m e t isl l c ('lr' (('/?'-/ir' r) il..-afx.rl r.r.. I I ' r i rl Ir.:I. t .t rttttittrr t'ut rrlnrlii rt.ti l tt u . r ! iil t rrrtIi r. l t n l 'o t 'i t t l t ( tr l l n o r 'l [e m p n .r : rr)itr lrrrrrliziiti si cliolosii "i diYflso i i*r'iriit" r rr\r'lrtli{ "p)'1t'iii'. " i '. '.i.r.i l i .'"n"i'"i'. r zi( i.. .tlru' tttrd.... i r r r t .r.rl) in cursul unor' tt'( "i.-i.r'rui 1li?S.I I Ir ..| | r0D l rl i i ...1'..L. ile obicrri. t t t lt t t l . i . sirrl' t'r 'i tl r . [-rr rl lr.IrrrrorIi i i ...r .i ..ilor se pot ilrstir]a yali$ile grllrrlr.l.. t t ll( 't t i lr r selr iubr t .l lll'lii"illlll l :.. /ir/rrir r'rrt't .)1"""' r t t t l l .. H a l e o ri tu m c fi e re a fe te i poa:te sr' L l i tei " url i L l rrrrrl i zr:r l rr.i ..| .l 'r !i i l "t'l 'tttttt I t ) l ) t t r t : ttl r r rtrl.'r.(rlgenit{ iiii 1l(....:.' l 'to r .((.'r:l.:'.so acompiir i:'t'zii '.r. III| | . Ti rsl o tl ai 1i ner. rftial drc:i ptlr:ilizia fuci:r1[ este Inilaterr]ri. rl r r' i tl r:rl trl u ii l rl ti i \ rrrl (.:r conrlrrl l.r'l ii i l r.li. 1r r ir r r i r ( ilr ilil i (' l t l u rl i l i l i i i rL s c i ri o l o g lrri l rl rj cc rLr rl . dllr cu ocaztia repetiil.l rIx r l rl ri l l rr' . 1c...r ': '. r. r r s{ir r i) r 't r lr r ir r t l{r : .i..rl i zr.||.]. r rlr l|o lrl rl p rrl rt rl .iir.'.i . si cu Coltsl.o i rl j cnl i i i rrl c rr l i rrrl ri i ( lit r lt t r l) lic at u ). : r 'l ''.. 1gtj 6. irr cnrsrrl cr[eia poate apirea o p:]..si o si r r tsr ' ( i r t .: il. a . \'l l l l t ') l l r i r r tr l r .. ir'trrIrl r I r I i " . . ' \tt) t 1) iolt ..s.:r ]r ' 'i ( 'l r l r '' vt'i tl r 'i r r tl r tl tti l :r ' t' l :r r /J' rrl lll l 'r t' Ii:'il'..rtt-''ito.i1t '|t..i }r i tr l t'r r l Il r l tr tl t' l tl i ti i r ti tl l 'r r .1'i.l|t-7l'toct*.) "".. i'. r rl l r' :rr r r lr iv l r' : :rr ' l\ r s lc lc { [ { r ll l l (L i ti o ri r-o r:i i c x rrn ri n l l to l u hl i .i.'il tt't'i ctttl .l r$ rrl rrrr... liq. c a re a s o c i t.rrl r r l. i r l r r t l r r t r ' ( 1..1itesi'.1. ' t. l9?3)' . '.. .tr. N utecllii txto. . l.i i ' i :.rrrl l ol unol ttr r1 e hi per t ensm nr '.]ti. t | . .:i""i"t . .

. i n tu u o l i l o rk .l ) r 'l l i l ) i l r i r . .l i ."r. ..l '1 i g i ttr r l .i (. ' t r' i i i ' i t 7 ' 1 ..i t.\|i i 1 l t].. r . i.. .l t'tr .n.Lrmp.\1 1 r 'o ti . ull rt.. ..csonori) lru itabilit o ...2 ) 1 . l. \i ru a b .ri t t.i i IIr .. ( r s1 ( 'o l r l ) l i l l s i l r r r r o ( l i r 'L r ' j ' . .r.i .:. r r l l t l l 'tr ti i ti . l x) l l l l t. . ( r 'l |l l r l r ' \'r r ' r l l r r 'r ' !r r r r l 'r r r r l I l r l r ' ! | | | | | | | | l l I I I I | . .I ..cl j i i arl . l l 'ttl i .L iIrr. r. .L (..i l ." r.pottlo_r:err:ltt:los srirtlit:rirr:r 1. l. . .. I l r l .l r l 1 ( ' .l r..r t|. .f.ti Ii .li. " i .. l l r l r t lr Vr r l l r r .. .r r r lr r . I r rI r I r' : r t t t rI r l r .iio-pa.( 'si ' 1 :l l ) l l ) l | | | l | | l I i l l i ' I.l t.. \ l l l l | i l l l li.r.rl )Il ():rn r{ } lrl oc fo s i i p o s te }i oari .r r r " sr ^ tt1 '. : i l l l l r u l t tt'l r l tl i ....pi l i zl r. (Carmichael 1916. r i l r t r r g u . .. r.i..tiit r. r . rn t .lirt Z nonr r : r l pe t r u r l i u g t l t t r i i l A r s r .l l l i { .i . I l{ r .onstata.itiiNa Fevetil sllrr .stoi r. ( 'i 'l ttl l ti l r L o st. .siriilil.in hernorlgie intratumolal[ sau prin's}as}n al iutcrci . .. : . i: .rn ril: / r l: .ttl b u r i i r i l r r l t tr l ti l i L ttt si tL i ttr l ti r r ]l l l l L i t( l l l l l l l l r l ( r r l .l i t . l l i tr ( [( f r o l l ]l i ( ' l t r tIti I'r '1 r '|o t ' l ' .. r . i t r l . ..rrrLrt*r.{[( l tl t''l l tsr t.. rr' i .:.:l : r'rr lr .i r)r sr' (. rr. r r r r r t r i l i . i l l l l r 'l r ( l i r l ' ( 1 " o i r ( "tr l l r ( ' l ) r i \'r 'l tsl r ' tIr l sl i l r l t'cr th i l r tl ttc '\tl o st'r i ' . lIt]t:.a vl 'l 'tj . .u..' l f L tr ' ri |.:r r r ttr l Ir ' l l l 'N ( 'tr zi r ( r l . t r . . urrebrr c. r r l . l l l i l /l .. li. .s i s i i u ' o p l l r ' \r l so vN g i l l {') ( l l l p o r .l t.. r1 rrJr. l r l r L . r. lr it J ( ) ir . ([ i i I i I l I ( )i rt i ( I l ]l tl i i t1 ' Ittr i tti l r 'si :tL r l .r'r irtr..a.| rr IrrI II Ii r* I'..ilA {r .ecr"en{e1e joase la cele inalte irqa ri*u nul(litate .. t r r r . 1. ll. ( l|l( . .\r 'r 'sl I l t. '..r l ) r r i ' r i . 1"iaip"o"uniatii . ' i' r r. 1 . .\inr:..:: lli'.i tl i r r fi l 'l l fl ( 'tt. . ( ' l :j i l l tl l i l l l l i t.iist . .'r sttr rliilrir ' rl' i i ( 'l l :r ':r 'r r 1 l i l r r h r l l . r r . r i ."ri.' l rrl Il l l r.) l) . o .i rl l. ( l l ) l r l tl i .r..1t.r r l r l r .llii. 111..t l 'sl r r vttti ti t r l r '( r !i o l r .l e .'l .. r r i s i .i r l l s( ' i ttstti t'sl i ' tl t' ttl l t' st. l r ' \ r r I l rr r l i 'l cr r r l r tr " r l I 1 'l l l r 'l r l { r r r r l r 'r l r 'r r 7 :l l !r ' r ( l i r l t i l l . r l. .lr). . l 1 i 1r 1 \l r l r r i i l r r ti si t tl l tsi ci i : 1 ) o l n 'i 1 'l l l l l ( l tl l ) r l r r :r l i l i l l l l ]l {\i ( '( l i l i .rrx.. ) .r ' si r l . r 'l l tr ttl l t'l 'i z:r 1 . L ) 'l'ru i (' .. ljI t r i l . i Yi Ol e l l tr ( i tt ( 1 .trrttr. .!:]' .r| u l i . 'l.I..rrr .i . . .r .jOl l l l z. i .*i'odi"cti..te D i i i (to l e(. r l) r ' { .aveflrer.rl c s i * u s s i g r.1i 1. i i i l n i l r rIi .. I u ) ( ) 't t t t t t i t l i ttttr r ttl i r ' ( l n tu l t l tr i /'r t4 r l ..i n tui i ro ' trnrrr.i..r . . ..r l l !i r '( r ':r tr 'l tl l r tti t''r r ...r r z iilr ' : r r r l. sernu clinic.r r i " : 1 . r. r)r'tr { 1' .tr l r t':t ( ( . rrrh r.. .r l l l r l o r ''( 'i i \r r .trrl r.r r r .' |h..L ( r ttniout u rttrrl i.. ri a tr l 9 ? i ). .1 t. ..otogicri) sr. p. lr lr r . r i r r r ' Ir r r l l l l l . r l i .'r..:.i rrl r.1 |'.: dp. 'l I r l r 'i t t c t l c zct'l tj l j Jtr tr .rr.r^11.i .l | {ijl.l i r r l r r i .i l i nl ct.rr . ( f r r r r l l r ..'iiii1 . . : . lr r (f ( ' r iir r ' ( ' l5 r i rr'l rri . destul (lr.l. l ) L l i i i l l ( 1 tl l r 'l 'u ( ' l ) i l l i ' l i r ( l i l r l ( 't1 " tl :tt l 'i i ti Ii . r r tt '.i l o r .i t .J rtJ .r. r .. .rrl l .iIiIi{. r rr. r l" ] |r l r.l I'tiol .r' rrr rrr' .rjn lrrrllr{.. rlri' ] r .. o . : r .'. t : r l r i l .rr r. uuzrilui pentru lrecvenlele cupiinse intre . auz a1iri. .rlir de'recmtare..l .) .l i tl ..onslirtil:eronurnul l1.]. ll:.'L1"su. n i ..l]: :1 . r . : i ..ectectici!. i ul Lri a* rl i bi v i rri . rl tl 't. r .r i l . r t l l t t t t .(rrlr.. r lir r t nr ir . r. t i r r l c s i c tttt l i 'l to l tttl tt .rJ. . ..': dollasarca tlrurchitlui ccrebrali prirr .rcchri . tl l tr sl ' i r \i l ( '( 'l l ) l 'i !zi r ]i l l l s{ r r r l l |l tr i :l i :r rrio(lrll . r r r r r r i r l r r 'r l l \ l t ' tt tt) |ttl t't tttl ti ttt r r r r I I r I t 1 '.r . I r' (i . ' |' . -plimul rrlrrlri \r.tiMlt t)ti l)lA(iN0silc iN fA."rie d".tri . . 1 .lfin i u I \ i. l 1. l rl rr r r:l l l rl .. \rrlli.r cotab.rl.\ti c i .l i trl rl i rl r .. l . 1 r .Ir I tr r '..i rdo uhi. ..'|.j (. .l..':r tt|o t I l r r r l /r l l | r l "l l tl L l : r l l r l ._o i. 19?3..( ]tl n ..ril surditate rarri . 'dos(lt.r apati.i' si co1ab..j ( r . r lI r . 1 .1 ( . i ' .tt ' . . ]] .:l st' l l l i tl l i l ( 'sl ( ' 1 tt'i l r l t r t u i ttl l i i vi l l i i tl i '\ l l 'l '.'. I Z t i t r r r i .l l l t. l .i l tl t'.j 1. l i .. . . r \ .imc rfirr . t9 i i . i l l .. ir r c r . t'r l p l 'r .i r.. i r r . ! . .r i r:i rr ri r. .r. r '. 1 .rrL f.ol ogi .).. .ttr. srLldilate]]€coc€ pcntrri tonalil[til. illr r t :rr. l l | ? $ ) .. ..i ' !i . pr.l t.s i s rrrl Iri trri .si i r cl j sr r i ti l i t i ttl t tt l r l ttt.ln(.] ll.t. r r .'1 .. -.:r. 1t lx .r o t'r r :r r tti 'tt * r . r r l . l r i r't'1 t h r t' j n t.o D rp on n.t. . 1 . . r' ) I Irrriton tttl . .l r. l ) l j l l tl '( J s( l l i zi tl i ( ' '.100b$i-g000 IIz.. .. . . 'r .rl ri . l:ll r)r. 'l ti r . i.. lrrr p('t . t. a.L tr. l u t l /r//. .rut:u. rJI i li.ii tenrl.All ll vl.. . irrsirlioasi. . tl r ' si i l r i tti l " . ' . \r 'r 'i r l tl l r tr ' '1 . 1 9 ? i ) ..1r.i " .l t.rr. l i i l r r l Ir ''r . .2 .. ... :. | ) r ' i l i '( l l l ( 'l l ( 'i l ' 1 r i l r r l r 'tr 'l r l I'Ir r ItIIt ttIr r r r tl r l i i i L s( l r r r l r Ti i ' I'l sl ( .. n{xrl) .i i . lr i rrrl r i rr l r' .r( . l ) o r l ( ' l .. l 'r r . l r r l l l ) r 'l r l r r l r tr 'l tl l t . r tl ttttr r i i tti It tt.l. r i l i l r l i i I l .\'l l l l l r i sl r r r a zi i ' o l l 1 ) zi l i r r i ttl 'l r i l i zl r i i t. rr r . s l l i 1 tt:i ttl t .r . .l rrr:rrrir lr ' s .l ttl i tttl t1 r "'l l o ( l l l l i i l 'l l l t'( [r 't( ) 1 l l 1 i ( '1 i rr.i i t'str r . r ' . I I l ttr r l l | l 1 . si tl i . l i l ) t l l r ( 'r .otiU.r l r {'l i ( 1 l r sl l l ) i i \'1 u l si l l l l i i Ii l l l r | . i tr tp r r r '1 .' rlll(lilit l l l {':l l l l l t .si. i rr cr.rr" .i oi . r . l..ll'11'llll lilsTlil\ltll.irromullctrtic :r!are o o troir:iUr. . 'r .rrrlrrrrr'.c si rr..1 1 1 1 {l .l|.. r i t r t l . ....iriansrormit ia. r'rr.r1. r .li . 19?i): curlrr^ . lnlllrlrjlilc " rk. i .zru.l tj tr r . ' : t i t ..(.u l irte l s ti i t rte c o n . l'i'Nl('li rtnrliornetrice rnotlerne (cu studiul oboselii aud.zrrli.r1 {.ri.r 'r 'l l :r i .r. . : rtrrl l .i u .tll.l. i rr rncrl rrIrl i l l r. IIrrrr1 III' Ir . .' . .tl(. ) lt tlit *rlt lnnrtri. .'( . i .rIIri (1 i .]r. . l r r l r .lc . < . l f .i..3. 1 r .11".r' (' (' l )1 l) ol r 1i I I I t t I 1I I t 'I t '( l( '1'( 'I I j l) ( ! m llll( 't t( t'1c ..'i .' cl l i l r r 'p l r l r r l . l i r i l t r l o rr ' 1 r .I) i l i Ir i !i r r r tttII1 1 'Ir '.ti o e u si 'n tTtl tttttt[o r s h i tt:l i tt' l ttzo ti r '' t[i 'l l l r tsi ttr ' tL ' 'l 'r .rora lazli. ' I tttl l . li. f {'l ) ] r 'z cl i l r tl 0 r t tcl 0 l ti l l i t ( l r z:r \r r l l a N l ) l l l l tl u l tl i r l c cr 'h j l i l l tr t ( l l i s( 'l ' l 1 ) i .. l l ri .l l 1 'l tl .rl c s i n u s l i c tl o s s u p rr. Als(.. l r r .r' r' cr* .r.1. t. . . ) . ll. nt. '.1"".. . . r r r r r l i t ( l ( l l ) t) zi l i i l ( l l l ) l l l l l i j l l sp tr .l ff { t lt t t t uis ) tl t n tl rL n . r i r 'l t t z i r t o ch i l o l . .rrz i I i rr j rrIu l l :r :.ttr ttzr t l l l l ) .i r tr rrr.r .b rrl i rrrrl i i l ..Li ..i r tt' * 1 r :'i tti l r l o tr ..]:li11.i c.rr' a..tt.. /J'l r llr r r |r li r r r I l i i i rr' :rp rrl l -j rl r( l r!.i i l (.r" i f.(Arseni_ ll :. r r l r {i {' l l tr g .i . Il. t" i i " i r* " . ( . r l r ' l 'i i tt r r . 1 .\. .or.. l' : ur t t .!r\'r|r sr {ruri){. . l I (.. .I)(. . ( . r l l l ( 's( i l l i j l ) ( l s t l l ) i l l t t l l l l i 'r . r ( . l r ..rts r. .i si Ii i l xl i 1 l tr i . ..l. .1 ..i ( i 1 ' l l ( ..rrrr rtL ghi ur i rtrtrtLrr.mul acusti(r.r.rrirrliltlrrr r '..rlaracterespecitr.i f.. l .to t.r...1 1 .eir:irrr hrlriclr... r r .i . ..j::.11. r l r '.\ (.tti i i r t'. \'( 'r l i j r d l l l l i 'r l ( '.i l | d r.i X r. lrrl '.lr(.. 1:.'ll.riita.i 9i . r l :r r ' r l t l l r r l .. . t tti o l o l . .a p.i rl ct)mi . r l..r. ( t l ( '1 ti . i r t r n e n e r.itiye qi al . lrr'r itrir[):rzrJrr)..ii flrir rri'utijrrtrii{lo ctitrc pacl)til.srrl ) l xrl rrrl crrl r.* ..l c ri c.. . l u l I lr1.. r .l l l ) i ( \1 1 r | l l o 7 'l l r i \ rI II( )I | |I I I .r 1 i :tl r l t.\l r. r. t l j l t ..r 'l l ' l : l rl i i l r l r r l I r r r i r l t ( r Ir :.). l r r ' . . irit { . t r l r l ) r .:1").i c \ o 'l i l r l l l i r l i i -ll. I' .' i .]iljlll.\r' u r..ii|:t.rl \i\.r.l usi v l rrl rr.ir_tului pot :r. t i r i( . r l "'z'' . l .rru. IIi L IIr. . r n r z i1 o r . r r . .i si r.i.r 'r r l r tl r ti . r r 1 r r r l .Z (. I L .i"..snrelle l)tt(ltttii . t. lc ung_h.i n si ari j i .1 .t . <i o o l e l r .r.. t t lt llr t r t ir r ir rl i rl f l ri l x rl rl . l ( z r i o r r ( | l ( ' ll l tl 'i r 'ttl l tr c i ttl cr ts'. . .rri rrg i ' i rm. ' | I r r|1. . Iir 1r'irrrir iazr'rse constati ta e-arn".). . .1. .c.. .ri al a sitrdititii. . t 'r t j l .. : r . (| II I.. ' . l r r | 1 . ir r . . ll1.rrtr. S1aye.rr t I \ r . ) . .sri bu[.l. pentrdvircr. t t r lit . ! l r l I r l l r s{ l t$ r l r 'l r l 'l tl i tt:ti ...r.. .rrl rr. l i 1 ..rr....l . .I. \ r .. . I s i .lr lx l:1. t i . ( i1r l{ . z i .loncru. . l ) r ) l tr 1 r \tl l l l i \r 'l l l l . r L . l r . r r r l i r . r . I r l Il l t.r.i tl i l g ' i r " t r l c r l r t t r t l i i r ':tIi i tIti l l i . t t'l l i j ttl r tl r l tl t'tl l l tt'i tti t r . .(' r. ri .l ' I t' r .i l l r l l r tr r i t'i l 'r :tso i i l ( |i o l i i fi r ' t'i t i i tt l l t' tr tl tl r "" ( l r 'l r l Ir l r r l tl o i L l ttl L l l r ttl i tl . l r l o r t c l i r L i t r l l l l i oolrlpl(]x. / li: l hipoacuzia l.r r. r r . . io.l l l r l l l r . .tt r si s i rL rIru l .i .i r r si i r ( r tl |i i .r l ) l l l l l i ' i l r ( ' i l Il l i f( Il l i ( 'i t't'l t l i tl ti ( 1 .t'( .i r r .x rr l r..ni '.t(. ]lii.ri\ n rr. 1 1 )i i (r1ol . l l )i /).l. sr 'n zr tl i tr l tt'r l l a l l i . l . (tru..rl rr' rl i n i rtsrtl i ri t ttrrrrt.ii.rrhnoiiildt . r r r ir )L } i L l l u s \l. 1 .* nur. l l ' i r' . . 1 .i r tr L i ttl D }r .tlr tr ... r. 1l' ..e rr merirulur . . '\ .iri \' (cu rrlectareapredojnitiantri a freci-en1e..l . suner{re rnai ira t€ (Arsenr t)enrru .sTe{lo rtgt]ll.for metlii). rlJro:ir:i de le fi. . rr':rr{ lr l. i.r.. l'r.. .i l1 D' r tu T . .l l l l ti ..rrr.roni. ) . irr ireu.rri r]J. r n." -.1 'r .. s .1. . . ...P .. \ r 'r 'l i . r ' ' r ii.ll'.. t i I . lt .1 . (u' //(':/i lr('l l!'irlr?'rr sr ttr l r i . l t(. .i. .q.Ir..r11 "'] .t lll9.o i [(. . care aparo irr rr .f0L0(.l i t I( 'tIIi I|( ' i ttIt zi l o l l l ( 'l ( tl c i r r so {j l i r ' r r r r l r l r r l c t l r ' l r l l ttp !i c.. r / r r r .r. i {.r rrrr .1 .t. hir li.t. * * l {t). ( .p r vr.tlr'lrrllr |ri|ikI Iuditivo rlin neurinoarne (Arsenisi coiilb. ! .ri ri l i r.trl ' i r... r\r'.i. .:| l . j i i 1 .t . i . .iu.. r L ( ) r .! ) lr . rr| | ('i I I I r(I I I . I lr ..l r. proi . .lgiiJ..' r. . . lrfrl r.tr ) r l l l .. rl i . ( llle l ri .r l ) si l ) i ( l ^ J: s{'l l zl i i l l t l tttci 1 :l tl l l ttl i t'i t'l tl 'tt :tt t' ( 'i l f!l l tl ( I ' ' r r L r i l | 1 .tr l r .

:l .lliilil.i rc te l i sit.' jii-i:::|.1'1 ilfji. tapului in sfulitt--'r'ttiit...r..Ij ni l e. la.rr. Ii i l tl r.: . .i:"i. lr r } lr l|' r ? rtIi z i r l rti q tu rl t..1'.!i' ' . r ..e' tle . ..(' sl i rgr. sl r. ' ' lttl..ttti tr l r l l l t'tt| ( u . rr.rr.'ra "i"dr"r iicilwcul. rl .. i.if'if.l i zcl tzr. F i e carc osci l ati e ri ti i ri cj i .fi'l'1i:1"X.:'.1:i'. .l i t : .r. ) . ilr ri. i n { u trc 1 . ij1##lgf. s .. i l i ( .llt.rui ri#. fl r' i r .l' trosir:rioariclelsllpra perechii a YI-a.1li :S:"1'i ?":l.tii.rrri /ir.:)l.r rifin. 't .r.. Partoa ri rdifittttlt'l trot crirlerii rru..ilin"illi. Ii r .... .".rrrrr t c l t. r lenr dp \ t r z i: labi r i r .'l:. . .rL.. :r 1}l rI t r.r':rl l i i l.:.. l . r iz .r*.:r t r it r .ir'r i.i (J.i:l.. r l r r r r r I r .t tl t.. t o l xt.r.r ''. I' r.l. l r .i t)b..ri. dar mai benigne. . -.li "ri la' rniscli. . . r t r lt lr r .lcilrt rtr'" ..l c ocul at.i sl l ' rrtr rl t' t' a1ri l r..ttt lrrtrtrltrislrt.i l rl 1 .r. i:. t.iiiJ::"f "::. r l{ 1 t l l l I' rtl rt r..r*r :rln.r.tI r1i l Ici IIrIr r lit . ] '.l l e rrti r..rrl tl ) r' si o rl i l i j rrti r.. .r t' l ri i rL ft. 197 . r1r:u. l u .ilil.l | r.lli i.r lr r r r i. sinrl tomitoJogie cliniclii..r'l:i pt'.:::. i rl tt..i1ij##r".nrrei .'..virl' rrlirrz:i l'o lai'plici' 'u. r . 1.": ilcti| rlrrlrri Dot u. rrri I s l ' i s r..tt. rrrl i r..e i i rrl rrr\o l rt lir lr ' .]. r1 rr lr lill r i.. lr lr . . .r' i v i | r.1.'*.i i r.z:i ..i . :l'''Xll'i1f^:t.il iji.'... sl )1.ateI.'i*tr: rlestructiril.Jiu iir .i. t |\tL lt'zirrrrIu in1t. r t lr . . r r zri < .nt r Llii cautiuhti OlizcDtal.. ' ' .T.rl | r' rr[r rl 0 p i u i ."ititr"r.io .. 1. r r .f .i l :i i rr l r.i" #t . r r r r r lr .L'.. r .n nl:tlurrrtutr r(:tfjcd t:i\tl l .lill.$*i.i Ji.. 1 . r l. tl. t. b ru q te . i ( ..'ij.'.icit plrscu.t . grl c. ':.i i " i i r.rtr:rJ r r lr i lr .to t| n s u l u i rnuscul ar. r ' s ir l de seni opts $j dc 1. rr i i r'r i. . d e q i n u tre b u i e s?iui l i tl l ctj scrl rrrrl l ol rcl i or '..xi(. l: r t c t1 e re rti j .ij. siJeri'n1n' l1:.( t.i c .sri tru.'ile bruqi'e.lt. lit r r r I .ri i r 1 ri . '..lli. I ' t t bde u s ti b t a re c l i n i u I \ r. 1'esiltl ill( r'rLl'trlrti)'.''i.dc inti"nsitategi dc chrlrrlri rli.scn. 1. lr lr . .i.e * p ri t' i l i i i tr p o z i l i r l n tc l rul l -1.u:rI.' l oul cl s..rl rl i tl //.r./orlrr.. leziunca ttttt't'' .l ri s i rrgrrtU N l l l i r)l t1(.ry!i*. r r ' l. i ttl r.l'11. r rlr.tt".tIIttt.tr sr. l i rt rTr."1:J. cn cxcepliit' situat'iei cincl t t'tztttt tk r:etdtcutt' Jalir' ".rrl l rrr r.o rb a .rrr.a g u i rc . i n .r sisl(. lr . r r z r i l ) r r Tr l l i r ..zi..i sl u4ntt' tt l rol i i { }1..iiiit I'ili 'ait*li" |lr r r. r . t(.. l l trl nsi .'r. s i c x t r r r r t .. ' ."':i:. ..zicanalrrl Sertnicir. '1 ! . .'r'lirlr. lJiri"x :l liuclcrlor) *url. l{l) ni ognmsul de ori ui ttr. l u . r' r. car.Ii l | r..rrzr'1. r r r ilr r r lr .ti $i l .e plorIlrs pliritt. .ttl l .*ii'l'iilJ:li.e l rrnbi i gl obi ocLrl l rr. .iltl'lllili:{"Ji.rtrl Irr. : r z i r ::' j:'...1 r. xlmate de sulditate in lrechca boltrlvrl ((. ir r lr r r . r r r r l c l r r r l lrrusc si lrr . ll.. sn rrtilizeaziin llrcticfl nr. .1€brie djfc}0n1 irrl.r)zrl rr r... i.'JJl'l''u lil l''Kll:ll l. . li..u rs rrl p i . r . .li.c u l a r si dt.".:rrt l o c i rr s e ri s trlo p u s .r't. rtl tt.u. -ll.ItI.. : r r r r l r .[.boali pseudo-lldnidreD I r'..lll . r .li.{.. llilt . .n. r ' i . $i il' : l) :.1HrT.l{llKi.. l rl ' ||I . ' ri.it"fi::.l. r lr ' : ii liilol tri N l .ciri ritmice ale globt ui ocrrlru.o rt l. .\ul syonturt rezirlrain mi.ai i i r. .i:i"*. -i\ i.. l l r l r l t . l rl i r i r...r'.. s|u al lrnor su{erinle valcutrire) cara 1. : 1.i '.'olos.i rl .fi'lli. .r. tti l l i tt1 1 ) ..llrlui vestibular peiiferic.r lrilx.. lr r r r ir ....11].i l .ttl tl t'r i ttl i n :tr ' tl l t'tl i tttl r r r o L ' r r 'r ctr Ii r r i r r t| 1 t:tl tr t.1. ) r t b.J.. i b i n o rl r.i. {r. t. lr I r l.l.. i l pl rrl rrrl . parorislice cle t:ertij (apirute cle piitlir in crdlul urrrrr :rtt lrrri|r'.. .' t1 t'sl :tl r i l tsc l l l i 'l ) ' l r l 'r r l r r l ! ' ( l i i $ ''t. g'i'iii#'#l. 'l t tt t t it lr r ! lnr t r N .. .-' l(" ' prol'ul)(n'l|r)(irr aI s'''u tt""i"geal.io rrr'li :ul. r .. r l' .:l Lr ||.ri ir Lrziunecentralii.lilli?1.r' r' ir' l rI i | i l l n l | rl l rl r' .( l (ltl)nt bnrsc.lll.L l. cu. 1 9 ?5 i ]?ol ovi ci u fi pi tscl i ) :l t)r10. t .ri(r.i:.*nH. J . I l .l'i.. C o l e s .]xl t.r1. . .lri .. L'r .i.ll'i. .iii. a l a r caro de obi cei se vi zl ]i l . se i . r r r ' liiir . \ i lt i.i.+iii' r'rr' otrrir't' ocruzir IatirinLicti. respectiv firi sirrrlil.i ed t: l o z j uni [r tLi l rrl stl or cl rtrrl rr.. .Lrb. L'.t{.i. ')rhii itr l}ornrinnentrr. p : it ) t t ) t ijlr uo. /rr' l" : r ( l' r ..1 r(.i l este cl e ori gi ti e t.i .illll:ff r:iilllii:'iiiil|liliL. i rr l r rt.'r:.iiii"i.ljlillg'ffi1l#'*fJ.. "Ieziuncrnihl.*T?ff"f . l r '. . popo.l rr.i ri i i i d i l c c te .rr ryrrr l | .r' . L..'rt_de n.r.ll'. ul (1 rrr'|| l rI rr I rri c trtl 0 l i trrl ri .rli.lbiectrivii spcaiiici '(OIlril l.'i.l si .).'*. r r lr ..ul tr. s r ..].t t ||t t t t l) r ' ( ' z ir rl i i (....I rl ru :i s e c u s t. 1 tr(l n (.uI'ologi. i iol l r l .Jlrir.. 1 9 7 2 I Gre e r..rrl :rl r. ir ..s i rrl i l e p u i z i rb i l c .irl I.j l 1.liilrr(..(u rc s ti L ru l a tl i f.l uertical nivtlLd lorliuDii ilrll)orrorrlt' ..i . r l r \ i l l .rrl i ir r rr r (l rrlln r tjr nrerhi). :llt . l) ( .l r.i sl rr. ' ir t lr ' . ..d.. r'r'rlrrsrsi Iiirii.l ].o ...liilifiil \l :|." s i d u p l i a c e a s ta n() or' i enti ul i u.eralil vestibularc centr c ({rtsoicttlttl lott'1iltt "litot l.rt:t i tr.(1rtS nr1ti t. r. r r lr ...il. lczirtrrt:1t'r trrt 11 pilrlir' clc . jt$it1. rr i i .iiljil. tl r!l i i l .rrl ()lISLilI)l'dc qi-'i[:ili.ll.i . r : it :rl r.i rnt :.errlfl ... t i\ |t ..liinlll:l-s. ncc.{.\i istaqnu st.r.st (tn trtlnt l..n" .iili.r' r' l i i rr Il ri i i .'19?.. (. l l rrl ci zt.''. .1#. l r j i l i f. lrrrrli i (r:rr rr .':.?.rtr' rlr' r'j z. ( ' t . I ' 'f i I ) l.. | (..ilnuil t t t t )t )uit..i s € v e r c. .'.l."Ii:. r lr or lr r lr r i I \ l( . 1 .:l"":'i."'y*l?" 'u' oatti " . N r : r ( .rr rlr. i.l . As l l i ' l . lr r r lr .t..I r l :rl L r' l rrr rri .i'jit-illli'.: rl 0 qrurl trl IIl . lililflru.'. r ' r t t o t rl o rl r trIr.l i l . ii.l). l."li.I t rrri t rI rr... r rrrr r lr r ir r llr t s r .:i]l):i lirill. cerehrrrl' sart tl nLt.. S e c u s l r.*'.i i .r1t)?4 (.!i. ' instabiritai. "1]?]"::" rttr rt1' :rc. r r r r r |r r i: r l |r l r ' i r r r l i s i t c r r s t r l r i l .:n. lr i11.e l e trrc n ate l .. ti t* l r rr l rr t t t ior r lr ' lr oz il i i l r.y.||r|r'||It\tlr sindru)nmhtiiriforrn (pentru care u'ii ni:ti rrtiliz..i tn a l u l s c rn i c i l ..r.. rr rilr .i i .' .z.1. *..y'rlst'lo tt'islrr'tlrtttt:irrrt l ..i l r ' r r t r ic llli i tc t.. l r r r r Ir 'l r r r "i "'ti 't'"i t'tr ' 1r7 .. r I r | | | I r Ir . l i l i tt th ttq :tr ttti h i l 'i :u l r t' I t ) l 'r r t n l . lr r irc i i 1 l .rr tl i r.i" .i. r ' it r r hil r . r' :rl ri l i rr l .i._ rl r(lrr lt : r |: r t r .s 1 l c c l .'.1 .rrr r . l'..'n'"'. r rrrlrrrilir. r.T3"lli:...-.!.lrirlri . 1' i |.. lr ill) uliu .rtrr .l. r'. ...il. r .]1:i'iJ._vesl. r.1 ' i*{**ilf+***n "*u-emrl clinic nil nJ pei'miteo loca'lizn're ' i . i i rg rn i cs ce p ro d u c c o ri fo rrn Jegi i l ui l . l..r i$..lii.ll. rrr . r ' lir c (u c tz i i n rrro d s i rmrl ta l cLe ci i tr.Jil: -l'll'':'ii I.iliiri ill.l"ri'.y'H""i:t.rL'prtrtl t""jiilll.i |. Grccr.rrrIttIIr.ririr.lezi*ni '.i. ir ir r r . 19?Z..ll! '.l. . r)().tsl i brrl ..li. t. . adi cri i n cql l l scr.l trrtrr t l tt l l r.. .rrr.j..e incJudcp:rr.rr rrl . '..g m u i oti z{)nl ulr_trrtri ri ci nd l .t.'I.. t .ri l .. r l r':r r lr r lr ..'i it' nir"'ifiirl' in caro str s1'rltilosc 1 \'l ) l l ti l l r r \'( " t'r 1 r ti i IIt|':r Ica cl .l-l. \ ' : .it t t tr'trUl r|rlrlrrrllrr .r .?ll* i.tr. lrll l-l llll il:rl:r (s l.lf'1]K'iiiil.''1. r i.. . 1950.rtr. .i . : .qnul .l L l rrl r i : r r r r r lr r lr ir [i l c n l ..f c s li c t' l ' is trru s t I(r(i k ro trl l orn t l cgi i l LLil !\.l tb i n &t. d ) s i . \ ..{rl iv u o .". r. . r r ir . r{. :i |ttl tttt .tl c u n n i s l o . plecisilin ttttrrtlrl:t . l z . lilr r t r lji po : t t 0 s i i l r r c t r i r r l r .i ..l".l u .s])(.cr :Irro. .."l t' r .rrsci l ."lil:#' #i.i o l tttl l i ' N ' o ( r l o l r [o l l i i i ..'.r ..

:r1.'. Iorlrlio nisltgmicd. i r r i {r r r .li.. I .. r i.tlr. .r.:*'*lm''t'qlit.. t r r : r . .. ilr lllr |r . lll l.. ir"iz&tc dc cftre cliverselo ll'.. il'oi rnrrit cricit I I I"r. .l r r r r f ( i|i v r .'.liliilil'i.li..1.":'.i ..r.t. ciici cil.i'' li'l. r t r .i*n#il[l'ti**.r.i . . ri t i t I . c.. tl i ili.ii" :'. .r. lCGr).l'il:1"1.i ti .c"roi i.!tagn.lil'i'..i..(ilrre po1. l.le.. r.. li.\. . lll lllt tltti..ll mtnUcslJ o clcslcr.i...rrr. rectiriiecventu.ll ". .. . i l z r r l l i r l i l r r i .r.r'11.rir:r. t:rr)rlrrl rr-i.)si0ir. sr nu ulingr nici g3Llrrnchii.rrirlr:i..ll llrlr.lrilinl.r ( .rrrpr|rr.1.1 I't\. rlr 1onr ( ...g i tt U 'r ![''i r .r...li. .i. t .rrir ccncortlintr. . 'r. ll rlr'.. ltii nr:lt.l r t l l l r t ( .tr. i a l) r i] { ( .i..l.r.ritahiJj c. o s o j i o (i .ltlilI.i . r r .:llii:iJil:'li.r 'sl i ' :111'li...i'1. l.. r t lilt r 0llf it r i. l.:j...lliiii'i"'iii i.:.x.rlrr:l iut l't { \ . ri.li ('('r.*rr*l .'. r .l.i.rrt r/.lil1l."''!''r ..r..ir11 .. i l .irl. (.u'srrl:L. :r.i.()_t'(]sttbul:1rc) di dT tlcci.1.r. ."..tti in r.illli.r'.lll.r.ll.-1. nr]r (.li. I'r'..ll.in'.i*i:'#?.ii::lj.aporri cl.iir. t.If ai. u. o crirnilii:y. \) .si lf'ciif r:tprczrnl...I.1l. r.L'.L.. r .i*' l.". .1.1i. :r Iirrrlrrlrrirl. i I iit r it t t l .o *..i i[i. : r il"i.r'uht. .r' (\i l o { .1r. r l lr r l.r .. . ' cit 1re'celc r" ' " si tj. -stingd. ..intl '. . l..llil.k:...t.lw'.r . .iim*:.r..r.rrc. : .t tlrr.1... r'r.tt.r. 111 1. II (l1 )rS) si .. J. a tirrrpu)uidn lalcnt.'lo_spin. lrlir r : ur r : r .::. t u'iit 't "'i't i*t 'r 'it r r i'lr r r lost r it t t t 't li'ill|r t 'z: i .r :1.'r''ii'i 12)s''/s(11'"' ..\."'t ".. 1 .1'lir?11Li.l llll 'r.:it il.)tu nu..J:l 'i...iloi. il\ lilr ) f{.'tltrltttr 4nr .lli.lfllli:.illl:.. " si l-zi.l).:it. !' .]..'rrzi. . l r i ( .'ii il'll.r.1r. lliifli:.[ dn stetr.llHliJ*! '...*l{l inlr. l l. lll.rrirr."1"Jif1. t r..'.. cu n1i1. t.*ll#:*"". ' '' ..i(x. l.\l'li. 1 .ri.*.: ..' .:iiulliilli:lrrillli .lri(lr..r. r .. rmrlt rn*i rnic.rc pnati uninc. jll{lici o.r.i''l.. roztltatc pulrin (.r' ou *..ii liiilii 1)ll il"i.i..bornarur. ir r .l:'. : itn li'. . 1 r . . .ftrobclc 'testi. t l. r'rt. lit r ( / 11. .r.ll] li. jlllijj.1..'.ii.lTilili'iii'li'1lLl.r. I ..tqr t.'.'.-" . I..'t'trt o(rlnponsl]. ..j i. z l r .i...rlu l ' )l' r( r' \ lt..i i .r {lrl rrrrrls dus-intots (cn ochii inchisi).t olt'ltt d iDett. r .\l. .ondti{lr{rl.ii. .:llrlrtlt r l r. '. .?". I r | . rl..l rLtsl tr.1.i':liillir: :ffi 'i'::.il.atutit..\ l. esto i ll:. Se admitc o tolori|il I rl..!.tntl ctunarimrtr.timpuJ de rcrclie nisLagmicir sr 1u. l^ozional.rr. '.. 1( x . . r:||'|| t lr'. t"lr j':i' :. r r r : r l..il rllitI concorrl:r^r. llll. I .\.:lli'. qi so ach..ir"oi r'r. tjr.illl':'liJ[iiilll] rr rrttrt'r'rr ll...:r.. Ii l i i (r..i.. \ / / .x**{ ir|lt.rr.lr. I ! |. r .. ..t t I .tn.iri.iRi$.:. ..lqil**9. .\ iJ minui e impfu."1.i.fi evalualo ca unghi de cler-ia!. ' rrr| rl.rr rr..c'c]r.1:r/ rlrr lirl..'rl.l'rt'ltt ) l) on 1 j ( .. liz lr .i.lrcli:rlir.tlirl.tr"*.lllilli:lt.1.*.. 1."*..*..iohipo-sruoir.or..i"i i.. r it tr t'. l r v t i r t r r i I I i | r j l i .il i.cscazii iullr.rt\i )l .'iii'iil.:.'ni':-.I't.\l . ln. I r rr . \ | ..il. I| .. I.l. ...'*'. . t"oi r'""" p*Iormtnle' 1'cslc'A'sl'fcl'1it'rril ..t' i..1.. " .1'n ii ilii. l r r .rr).H'$ftdgg.r"'r'rr'.ta ]rutgl si. (rlis(x'' -\-llliIr (r:r' I .rrIl.i.lt":il:' l. i..jl.11.:-.:1.ayri. .rilr.ol. | | | | | r .' l' r. ' / 1..1i:i:"il:'li lill i Ji. rr lrl.8.li. l .llt.r rl. l u.lr. ll lit .i.a re f orrnpl zi o st.$. lr . ( r ...i:.ll: .r..f.i ii. l. i r:rrr.. lr ) t . .:-tib.:rnistagmusldui ealoricselacepc o dia$am[ (gil-.r' I fi. .. . r i: l. rrt l..r. c(. .de. l'r rrr rrrnritolrclo lnplode.S.locs.l.... n si .it.. 1 . lt .r.ii"i:iii.!j3""*'il"l"r....r'ttr1t' ltrt:tliz:lttt lnlt'l slls' l\ t p I.ill'i. r 't iI. ir r r r or l r .*irri.llllii.. t(s ltft(jti..i.. i t r t o r l {l t r j . l l a . r ..dc r.|l J'"'. cir'ro' ilr li ii lllrl'ti' (rrrlrrtrrrrr\ u') Sindrtinttt Itthiritlli a (r'ndulnbirinLic)' .tittli.r'^"j.1-:).. |: r . .o i n.e (.l. .j. r . .il. s ( . _lin suLriectnor mal . i I.r'rr r.r'i' r i:r' irl'tri trv prtl. 'lrrr:rl. . de interlret:r. irr t'.r."t..ll'i. dc hip*cxciru.intlir.. r i. it .t.'iisti!.iillTli'i".. ..lrtlrrniti.lt)rl.illllll'lll.llr:r. i t i ( . ... r'r. r r ..r1r. t r lir [ ( u lu.oIr. I'olnrrul CU sindjorn \.orcaclii nepliicute. r) .' .i iiii.l.r.lg3y...l )tl l . :jli.'i.l It. l ]llji. 1i aionlt't'l' ". .rrilr.. r .'"'.'h n tn t r t t r ut .lrj..'rtloir:r.i.t 'r.r r..r-i. r l "l t tr ttr tt:r t tt' .. i:.iciri lt ) I\rt tu nersu..ilt'l.i ! |lrfir.l:.i'.ll'.. l l ) ? s ) .. l l l i | || | ' t r' | (t(\ r.". _Ir5r) r.:..r.u.lll:l.. I .ilAcepir . r t rir t . l"rrr. ( ] t l l i z a ..r':t.. .. .:.Ir.1. I r i' ' lnr t ' ...r'rrlloctir. lr . . r?.it.iLullrr (t!.r r l l r r r l : . .r't r." iCS-ll.i "ai it'.'.2 l..j*. u lui Babinshi_Weit (saw reaeliu.mental.roltaiatiit ttii Babinslti. \ i i] | r)r. .l' . tt(rdrrr. .1 .ll r lili'r 'r 'r r {r 'lr ' rl i r. ...pstiLrul.t3Enl:..lrii r .rte ligurati d'rata listagmusrll'i p.lir.rrrrrIrr rrsclrfiaui\ld::mu5lrlu.itil.ivr. lof r ... i r r r l r r ( i i i l r r i z i l i r r .li*li. f..t.(.'].. III(.t-il...""'#-li'iT j HL?".ri 1( ir\.re djfici]i.:li'i..L n r r tti b d l n r i p .t'.luneire^r ui.ril .:':t'i::iJ:{i{'::."iY1'.r.lil.e. r. r ..l.r Irrol)ir)'./Jll'll.i:xll[rl tI lii.. rt I t r i l r .i.o m .1.i:!::l:.:j.:rz:i .. iar. .rl. I I r I . r r r .srrl)..llsL.rIr..i. lr .i.il?1il.-qi l. rl rlrrtlLr.t1e3..:irri. i.i.pi...1i ' )....1.iiill'. / ll r t r ot .1. t r t i( i . . Ur c pa r t e t boll.icir. 1.(.zr'lii.ltl. t .J.riit. r) rl. itc..c()r.oii"i lipioi"-n . i..lir.l'tohde [cstibulore (nislagtnice ) girutorii.r.llilill.stleazl tini& alrea... lr. l l i r .Ull':.:.ra sulJiectul n...mintim suc.r. . ': n L/.t:'lllll.'il. l.are instru.l.' iI: .rrIrr.'.'..tn1. oiinic oi'ir|irrrrii.rtr.iit *" :il1 . r .li'i..1. 19j6.sca. 1. "iii.lrililrrIrr lrr..illjiiillllti . r l.Llrur'.1..O prr.tirlilr.dere).''"''..'l ] tl" J|.r'rr o lr s r .. . i p|t .).s..r. .il'r.r" I I | |....ii.rllur'.. r I i l i . rrirl:r{r:rrr.i|rr rr. 'd.rr I i r. t .1 i \..+ii"*ffi rrcstiLurar ...nc si_colab.1 .. r .l'l. I I r . ilt l( ." outnclevestibulart S in'd.urrri pr:ovocatesie dc'25-25 s""u"a"..0trjr . lr olr lr t r r lr r r .:il'li:: "r' ii""n""""'o"l.e sint rnetode ildispons:r.lnr.r.r' r ' irr.ir iltt.io i]r l.lli\ll.r' .i l' .:'r'.rt(.trrrlens[1.rlr .. .l. | ) I .0. lr r .r r :r. (. 1r 1.i.1 rl\ ul r'r(..i*il:i:1fj.i:irrir: . t.iil.r. \ ' .ia:. ". ir ..1..lt ) t ) n. .. l c .it"nfl.i sa.lil.1. lor .r-ccLrlria-rnisci'. 7 i 1 1 o1 r ir...ilnli]ti11 ::lhl l..i" .. J . 1u da IrrIoro{c:.:. lll:ll'. ('.ili. pe carc Jc d.lri.ini ]a o r.1i1.. i r.t#i."*".. .1rr. t'. i l o l r .rr ru 'r'|:rr."i"i Ii.r. r ( . r' . r t s t iLt r lt r r .tite in int crvale tc ?0 tte se(.i.1.r' r'lllllitt. .. r t |1r .. r . r' . ill]il't'tl:il :t'pre{ ior'na njnlr'frnustrlrri' priLL roacriilnn!r.pii.' l 'I| ."1m'.ii r..:lll :i:.'i :il. r r { l! il) . I ' o|r or i. ( . i n tu c :-s u l i n ri ntpsi i i t S el ri r.lJ"illlljililllli'. i r i j : t l_lltulitlll.*iti.i..n erri*r. urr f(. ..l I'r. . \ /l . i.". l r r ..llll il. ''r:' .''ii...itiltile r-est ib .

' lit t t t r liot el'zii. .\htdroarnr:le1)esl.rrr. .lni consecrltil-o .. t i (r lL'or 'r .' i l ( .r"''l r |r " I l: lr. r r . o l .'] :lt t r ii lr r r t it t ir t \r.l eri i . lar e 1t 't i] 'r icr . 't tel( i.ocxi.i1. ( ) lllr f \ i.cl. l.1) 'r l" no". ilir l llr r {iir "n*. I J'r ir l{' d e o i l i c e i . l.r. r e: r ct iilt t *t jir int i. r 1.rc rnlii t" .r'lrrtri. L.ii iuct r. r r t r ..il.l g si t. t " t r r .irl 1 ' \r 'r ':r L l r r "l r r r l ttl :r l :l l r r . "-". .i.i ..' ..libiri. c .. rl.i i l .lrl iolr ill. rt.. r . lr . . . i.t..lrll .r r :r l r tl r r l tl r tl l l r l l o l r ') t0l .. .lof"i..:. l ] . 'q 1 ." * i i . e sint I .. . . r l ': r r 'r l l r r r r r r t r r ( l Tr .r .i' r.{ .m r r sio) dienr : ... r l.. l:.t) I'rt'hirintit.rrr.i. tiirr.si . f.' . | | | r i ( l l r I l .stff. l t i ..al"pli..rIlrr.i. . t 'l r r l i .. rr.:l1 ': 1 r'rr'||r..r..e lrnrt.li r.l r . ttt( si tottthinttttt sindroa.. olit : l ser t il r r ir lr ll.. I I I i i ( i .i " " ti a ] r l r t t r li. r r i r : ."-r.../rl .. . t .. .: . friziil . nilt l./.'ii I rJrl I t l O l i f r l r ' ttl ttl ti t't' t:l ) l '\l t ( l t) l ttttl tr tst .l.r\. t lt ...rlrllr trtechii ittteltre.rI r t ' r lr r t r r r r { l. .tintr.riirr')" c.""J-' d u r.. t r r r r . ' t t.rirr lrrlror'l.rt 1( rlI r:irt |orrlill r'. '.. .i"i _1"i.r' :rl i i i tt t' l rir '1t t 'ogt t r t 'lir .rrrl i l ri {ri )l l rllli ( 'r i 1. l. : r r 'in '' r ''oii'. I ic 1n lr cpar ut iiiit '. l. r.. t r t r r t t ili'slr r r r lor ' il prczil:tti.::.e iuiilar:i.i lr t lr 't r r l .i t' trseel i ol. 1|r r .. r l r .rLiitorr:.f i .r()\. i. .. lll{ .i i (' i $i l ezi tn iale f er est r oi ova) o.'. lr i: |s lc r t |lI l) r r r llt ir r t .tr |:r ItI''Ir 'r l r . r l I I I )i I' i I I { I I I I I I lr r 'r Lr u t. : P.l. ihult t r a l] t r illiit t r lir "t s' r ''r lr r {) lii ( 'olr lr l'/ t r lll ..i' .. .. r . i tel O O St eil.l i .. .r'i'.irl r l) r(.vest ibuiar al' loniosr .iiii']ar. s aaz r li: r r t r .r'r'. ilr ic : r i.1. . . i]rlerrs.din aJt r t ir ir t il"r r lt hii irti r1. 'nr t r inn r '". lr t biI ir r lLr ] ir r ' 'r I i do t'ot1ri iitliiilli' lll('\r lr rl{' I t lrrslti lrnor irLterr. ttr' : )l\ . i . r .. l ( f ( ..j. .. .sr. l 1 1 r l t ri i t l l Ilrrrt ll ltIt( (' slrt.:rice . 1. ru. o r r r I o t r r i I c r r I I i . ' 1" .oi rl i gi l roliar . lr t it t 1rit It't I I rt rII t t lt 'lit t it t r r t lt t r slc ..l I'r-ir1.a .. ( ! .. j 1 .jrj l . .rli rlirr ::].tt.0. 't. t t . (lo "p.1i. ' ttzr' lrrI rlc rr. ( lgt ii . 1 r .lr. 1 . r .jU....vrrirrrrieziitn i. i".1i. l: t ) t ir it t lt t l.. r 'r 'i..rl rl l r. . se r r r t lt t st ' it r t ler r ulr il qi irrlun.:irr l.(]l]lernc rlc diagnostie ln maniiesl.. rl p|cziuti." gletlui: ' r. . .ilr[. cir l. : t (clin sindloamelt lr sli .. r ealizpzc r t ': 1lur '1... t it t . r ..r' .in6orLg. iNlllt llls ( ) liit lcliv .. rrl<'scl. olt ii. t r z r t I i. ot 'I I I t |iIlli. .i-r.iJi""r _. r lt . 1' i { ll . n. 1 .ri rri . s..q ) \ . . r. lr.' b hipoacuzit l pelt r . " L. :t l r : r l : u .terrse tu|lrr..ltro.rl i ri ri zual e ... 1 'c..1 u . si . i.tt.. ...r 'l tl l t .ttl.1 r c l .li p. .llll] ilr r . l i t t l o t : i t r l r .r..itice. 1969 .i 'ItIo i Ii ...jr.)i.*rte k'lrorn( Ir{r r[]lr'('rlzii ' .ilii.. r . i. . ' r' l l l rr!tl :l .l. r rrrlrr| r.. ) t h..rrr.u#.l l rr.i r . r ij sir r Lt t t l sct t l'ur t iLl'lr it r r t p'r .rr.hri si rtl.ri r ( 'll'.:1. . r l. l l r | | ! ..ti i". lr ) t .::'1.1 s rlrir'liir').J#l:. .. lr lf : r l{ .lli.. c . pur lc inlt lt .r {.. ..r..jt.ac.. .. . 7 1 1 t r '\iniln tttul.t...l7:.ri. t jir . ( i r ] | r . r igitroaie si ' l1t'r::r : rr) l)rilrr.rrthrlli o jrnobjlizn. lt il i l r . i r . I poz iliv iit r .'.rl ttl otri tl bar .'."j.l.i. t Lr r si . . r ir . r ..aio. . lr r. . lezi. lilr sil ( ll sillllr lr r lr lilln) l( r t iiir l |.r.:'.. 1 r r i1" i t 111" 111 z: in1if r ': ( .' ' " rrrl ' i :rl ' ..ar com. .rrl. . .:i i : .t.rl. r. r . t l r r . ftioci:Itii cu slutlitrtc totalit.\ r ' {ir 'r "r ( r '1t c. l i i . I ' r .i1.r'l i. i z t . r i .i. )i .rt.. l r l 0 i t ] r l | l . it t i1t t t .o.r 'lr .i .!. i0t i s c r r r t ..tnt" . rr trri cl i rr rlt t .t..ri ':rn u rr.'.. r. r l.zr\ :i t'ttzr t lt i (i n o d e r.rtt: xind. l L i i a l r " r t ' ] " .'.' ronti :i tui clinic.n..." .l. ir t ( .i:iii1l. r li: r gt r l) .\. iLl.i.r.: t t "t lt t n l)r.riitc.i. I I t. . rrprt|rt 'hLp L rnurlrrirlil'lt . .\(. trrthl col l. . c s t . t i l l r r. .... cr..(..elq\7" jls tertigittoaselabirintice ).'. t .l. 0t izt r lr l( l r i.a.p. 1 (.."lll::l. ..t.rru. r.^ri. t .otiri'd)"r.ii. t it '. .1' ' 1... l r r r ' lr.aLia l] ( '\ : L( r t igt r ie t ilr Lin l. ..ir i | | I {'t I s il lt 1( .r'. |l t n s l Ztr .tl -.te . I lut 'lol.r'.'r r(.ll) irr r : lr r . . . r . t .. ibt t lat ...tl" .|. | | r' I I I I i | | | {.ri un" I l i l . ... ) srb l{. . . mai fre_cvelte.. .'d.i rir' rri lr r lit r lt t i r t t is<iit ilr r . rrtlt''rt'rr1i ltrtt 'lizii s(' irs!'r'iirzr'r' itr at''.(. insom nii.'. cr r v|r i'ij vi'.ll'l... . t t p .'. r 'r -rle rI(riri{...cltlor in iplliiu. 1 .oii. jr r . r ' l. r it r lit t t t t .. rrrlir. l r i i i i I | | I i .ri rlisp. . lr lr lt \ r 'l'l llr r l'.. sc r ir . ]':IL.1. r Ir . i ir t t j.IIIII)I||:II. rr..j...r(._ir.i. .tic'e percepevu. t lzlt ljil.11.'*. rl.ll..xr lir r r ..l.. .iIr. : .]. i r . ll) .rr-l i .o |''''i Ir ' r l l r 'i .. 1. l t t l t c t . lr) ir r r r r r .:t . \ I . 0u et ect r llt : a 1i e' gr liL: t L'1ot yi. . r..' ...li.]. r Llr 'r 'i'alr L'r ir r c it r ''r r t t ttof . lr l t t llt llt r lr r lr r t lr 'lr t t i r.j. . j i i l r r | i . t l i t r i t r o I . r .. i . l. (i()rr' r'i1r'r'rt z ilr" ll) u. uibulir i 'i'r aceea..I]]. . l r t lt l lt "". lr r r r ilr lr i' I lr i\ i rr()(l sl)olli. .routu.itiiill..r . t.. ( 1lr 'lr lix! {i lilr ' ir { |I I iI I '( ' i""Jij'. i u . | i t r I I | r l l .)li.. []r. ( 'ult slr 'ir ! 1O nr : r loilt { ii..rr._ . l r r t r1 1 1 . r 'r r lr il r lit t .rirr..r t'1 1 l ttt r l tr 'p l ( ( 'l l fi ( '( i l l i i r r l \'r r "'l r i :r |r 'sl r ttl r ' t'( IIIIIII' L IIII r l ) 'l l ( l l l l ' .rt .) S i l d' ou.il"i...rtr. n..( [ ( .i | ttl t. 1i rtrlrb.r. ' 1. i. ".f .ar)"srt. r r ilJrilf tt.cst.oir*-ariiJ.. 1. ( .tttttt t)lildlt tt' ttlr " .l.jncur. e (' s te a l ro a p e p l to g n o ' ro a i c ' p" ntru i .r. c:rpltuist in lxiit.'i' tlr-'*ri olt.' rurs[l t:vi dl rilor let r o... l i . d e s t o d c l ...''. . o r r r t s r ' ( r r fl r r . ) : 'lulri"io1. 1i 1' gtruf Lll l t lr ' lt r t t lt r t .'11. r r r . i.'.J {1 l l r 'l l l t I r' I rI I rIII r t rI r r Il t!t tl ttt l ) r r .i.*... . ir 'poit t nl. r!l ar ' t r o t l t r l r r l l i ...izrl ..r.r. r r r lr it lr r 1. ln[ ) i|lt l i r.r l.lfri"t"_ si.. ] rr ]. ri.. r ' r r r l. r n t r i l i r t r u r l . l..I.' .il"".. 1i ' l tl .| \\ I Ir(|1r|.il..r i l .ltlet. lt lir c llr r t . j l t l r L . 'l''r L1.krt)it:intjc l rrsi r. i r . lrir.ii ( i'r lr i( 'i1't t .. t lnr jr r s c Lt r r r l. ulir lille i'l'lI I 'j' J.aolt..rr.'llri li I { ./r)llLr . .r.i. .ibrtl(lit'e r u. \ ( ilr iie ( 1oili ist r t I I ir r t lr : t ' ' .irile yertigirroasc su l)l'(xlll(1 lttxirl ii rrlr' 6i1fuq' itr cirl'il l.:.. Alt t N*i d Ai.t:.:.1)) V(!.. rlirrl ic:ri la 1-rrobeleinstrlmcntale.. r r l.l | l t. il. . . rtjoe i:ibir I{il. t llliit 'i rl rtl rti tl tttr l lt .o(.br..11to|ojr or.nrl4. ( .. ... l. er r t r" -oi i"<iii lt ir iblli r adiir logic) .1 r lr ll) i! lr r i'I ir r 1" r) r'..tab-ititat"r"r. I... .U ltl r.itrl r .r.lrrr r(.r .'r. r lll' llr bir iir lit r ii 1i i. rli. {J .cn!ii pe trreche (crva..r..ttlr)rl r.isri. ca. ' l(.r..l t llrr t:esti...1. iritervelrl."r""rlcilcrrjar.ia"..i:. actie lvill .aielute r:la..( r 'r L t.:. l r l r .I I I i I ) | | | i | |. . lo rrrrr'lr'.' i.i i .". r l r r r . [. u ililr .1r. it r lr t i. i i :trcoli s ilt t lli or r t : t lolr . [ o t . i'L r.t 1. l. l t r ..crLrili :1. .:.iI. r.t.!1i./).r. libir inluiui. t ) t . r r l i . cjrl){. Jr irrrl itr. .. lrrrc rL' l'1.1... rl l tl l :r li. lJ l... .rr. 't . sau bi.. t ! . i' ".<.11r Fl pO lipO ".x |1.ilirrl icl. t . sr '( r \ r list it llr inr r lJlllr l l ol na l'li) ..r-irr . 1t 'r t lr t r t iLl n\ l t .lr..l.l! .. l l i l r t t l t t t 'r . si lr ilrl)lli..iri'. . r l'A o in cu sernnc .i.1 i :tl tr l i r l tl ti r i u ti .l tr..tt riurr.. l .( jnli. popor-iciini p"s. .lt ''lr t ] I ||I r 1i' Oi * l rotl i r:i ...ilir r t r . intl:lurLgl1.. . I lr r .rnele u. u hilr t t ' sr t t t I r ilt r lt I I r 'iI I r I I iI it I r I 'r ' rru..ilrlr t lc oliicei.l. r l' . " ) .tot \ L r '| .t.sinth..]. lr r 1ilt t i lt r 'r t t t t t r r i. t '. i. i i | | I I | |1)i I I I I r.i t 'r lLt t . l) r r r l: .scit{tJr sr r r cr r lr : r l ir r . . r r r .o ' 1 st... . t ll t l{ r l{ j lllr iI jr r lir c I r . . ( z ..ll. i l r l .l L)l{) qill.. t:r*r. lir iic r ] 0 s i t r r l r l o r r t I c s l r L r l l r l. . liil. r r : r r 'I r t t I t I r 'I o t l rl ( ' l l l l ) l l l l l ( )i l f r' ..i. u llt .rf. 'r nt : let : esi[ bn. .r.i.rl i i .r sulllit t lt i .ll. r r .it*:.ri1.ri ti . lI . .t Irrl:rrr' .J... iislt t t g.' jlt t t t rr' \ ( rIl lrrlrl:Ilr. rr il'r " l) l( r l] li r lr ' t lt r I . peri'ferrce ilin t.t ir.rr llllr l'l: r lr ' .inr . t.l r lnliir 'r lisr r ar ii u*nitoarele p:t'ti(r'llil.... r : .1. r .r.. i n c a rc cri zcl cl rtc ]' erl i l ' si n1 1.i (' i t lrr|r' 1 i:rIil' I Lini.. \. fiesr:liileril. . l . .. r t I I I lt vol'I t lt ii. lr t : t q d.ui-". . r . r i] .r(.liit.cl r l rllt t r '.tt tLlut(i pttr]"ir t Lr iilt gLt : r it t r '' lir ll. . ini..ni.. 1 l 1 rs ( . i g i rr r .lzil' r lr : lr r .irrl r r lr r l I lt r {'l) ( 'lt 'll iot. crr olrieci. . r lr .rr.]l. t r ( . .. 'liolr r it I ( . lt t r t t t t t r t lit t ( r 'r t llr r li r ll r Llt it t lct t r r ' l ' t | i i ttrl r. iCC. b) D acti ver t ijul per sist l p"st e 3.( tu .. ( . r' i t i ( It I t rI t I :r | ' ' i t r ' i i i ..:1.i s|iri. r r 1..r.tir. ilt r r t lir slr 'sii.i. ( 'sL( l r'r. l ( fl rrc 1i :r .i.rrr. viirsnturi'si-ir.l.. rar). r r 'r I |'r|. { . Uljli. t lr t l'r 'r isl': 'tt l.1:):T.. .. r . t iir iii.l.ti ) l rr c a z u ri i e t r r ist 'it lr u r t zlr r r L'l't Lt Lr t r l lr r t c st ln . I li. l r ti l t t'tr xl l ttl ' t tIIr ttItIr 'I'tt r 'r 'l r r 'r 'r t' . u sl.*nili*ttd.'ll. _t. rr. t r lul 6s".1i .l tt r'iitrrinc (?-10 zilc) i. lrrr lll r .ntez:'ttimparLici. t ar r r xislii: lr ' 1.i . . ) : t . . .l l r r l .r l. . t t it llr t ...lop}asilii t lt r . a j o. .i * rl ...r.. J | z i rrrri l a .l s e rn tn c l t.r r r r . .: I ir r rrsriretrrs olizontal care bate ae . r l l r l a r r i r i .i .ljc r lit. discrctc' qr labirintit'e . s. ) .uf chirurgtt:ale o'le lubiri'ttlttlui e:rt:llrtbilsc -l)('L llr'otlrr( i) or.rrrr .1 .\itrreir{.r't il.qit ir a..) . r lr t t r . llj..u llezenta unui riisiafmus* r l ' lolt I l] ( r ilr r lllr " . . 'r op'. (.r r r l.pu...ri n rr. ir .. r ) .ziurLc roehrea. | | | I I I i' lI l r. r. r 'tt i t'l l r t"l r r l r r l r l o tr r i tr :r i tttIr Io ttr :tI. d . ' 1. r t t t t li t l'r r t t L't 'r ' r t l llit ll ili'sliililol \ r 'r 'l r r lr ll"r r r ir '' I i I I )r| | | I |.. . a ceste ni vcl c l ]oti s1r l l .i i l 1l riIrl l tl ..uut!.ir. igiuo rts c ll". ohit.fec!Lunl[t urn:hii itrl. z t .ir.'.i'r. vi ol {. ..{N.".. f 1 ..' ) " iI" ructtti le 1) ot si..".rnill. .

r.l::'i'..i:.i t... 1.lil..i.iliH.ffilX|ir..ir.'ir"r.'i'.. 1i l:ibirlnttei). lsoci:l. r r lt inllr il..... 1 .lor. ta!1_r_11iic1i.. lr i l: r .i{iiii lll ii ..i'..ob_elc vcstibuJare arali u. ..il "xrli i{!1..'.".iI ' I I I i | I i I I | )| t.rl.:'blorui' i . ..riri.. . l{driiiroo* tirsl lrirlrot)izir.'to.. I I .zii. .ll..:i.u.i i .i i.( ur ) r ji i' ...".i. ir t l' lt t t l'r r ..(..qi perilirrilia.Airr'rlit oltiltl'i.' v ( ^l r 1i '".| . rii. siinilte1. inr 1': 'licn ' .illll..:I:i.I..i.r.ill.! ''t .irn.. M ( : 1. IlntornlTia inticii.tr il'r..ii .'"*:i.ff:t.rr.i*ratulni coclrlr'.. i .ii i'Ji. rl.i.l:lli..lir-n1"l'iot lic1.':f..ul n' t1 ol ii . 'tt) titti rt intolitett.' ]. . r10llr.rlebn{le pri.'vi..I .ve r '{i j u l tr r t' :t rt' r:' t ' rI ir'' ' rnodiritii'i r'|r''I t t ' I ri ' I :t'\l i l " ttr l :r :r r tztr l '' zi ' tt n..1"t9gi"9 iistuid. . *l .r...hrr. i r r t t l 'j l ( l ( l l i i ( 'l i zl l 1 'l l 1I 't I I'I tt 't I : i t I l l r l tttr l vi o l tl ttl i i . |lrll'r'r.il.(. ..rl { }s.il.ri . .rI.ice" :...rr ..lll ll l.."i..1.r.re...iit.'."ii. . .rl rrrrttl l l i .i I .ii. r.:" " i ri ' .... .] i\ lloolt lllniit:ra. t r l. Jln.i." " . t(i3 . (..ll:.{...lli..r]i l ri plr r cr uir r 'lr r t r .loi 1.pu..i:Ji i.illnliriiilii-i..11.r1 rrl }rolii }!{rrii*'tr csto ctrtislil'rti1.lll.1.i.j.f i r... .'.. .r.t iu i. t t it lit 't t llt r t t ) .jr..0 . ' r'iir.......rj"i_i'* l:.1.tt'tt't\tttl rrrl n ilirst.rnani. .. ..r... l " .l"il.l. zg.. :L '\r '1 'r sl ' tr t sl i l l i |r ttttt' r r i l st j l l l r t'r ( ) l Ii i tl r I i l r l r r .i.'i.l.rzjr'.Jiiiil. L.iii'.."irestrri irst ibulu'e oLiicrl.|r"J.# .(. It..rlir il.. ) srr irrr cii... .r.. lulri'irrli.iir. ' t t r l c a ro n i . ll"ii. I ..i.str-i"*r1..tl . j".i.:-rct'rilcstitcii . (' :l fl l l rl r' l rl l l l (f l r{ l l l l l l " l tttrt ' r!' tLl rpl l rttri tri l l ttl 1.ir'"""iei. . r .. f .|..il.t'..' i. t lit r lr rr : r l:r . . ' t l' i.!ltiii'"Xll.:l l ' rI' rtI1rIi rI:tIt' rrtt l . .i:$i?:.slf{t _krhit tent!l{)r.i 1. r ll. ]-allitill'ttltti I tI(|I I II )| :I I Ia||I Vcrtiiut iten.. .r'r ul.' 1'r'I!|III||||.t irfri"i"i-cor. ..1.::Xi1'T.irr rll lrr. r t r lii r .1.lil.n.... irr.ri.ltsldf ''' rl tr lrtlttto'ltr noilificiLli lid"crtt. irlirr{iune propric lllilrfi'rtlnj .. i" tirtrl'rrrrri "ri"iii.... scnzl{.irtirri vrttiginriirsr"lrrlllrlilri.i .tli.1.i iJl'fl. i.1. it r t 'r r ..iz.....i..1i:l.ll..... 1i'i ].. i . 'jrrir)ri'{'..!.:l l i i or Y csl i b ulalir aplir ule in per ) oa[ lelc ilc t lic'lr r .olxrvilirr tjl ' I lt)i()). ..l.]".ilti.." " t' t "it t "t '" 1e f ind ar igionct t r ot it '' rrrrl l'iilril.i .. \ . (irrti'rr.l....i.crc.:tir tlict : .ii.tc ryilrrui.ix. c* ttist.t.. qi hipoti..rrrrrl..1 :. *tt'icul.'.."p1. . i t r r l i i.) in llini..] . rIrr I IIiIi.i"ii].ii.'rt.ifimuili't'utrr'1i'ii(j'nt'lirrtiii<trr:i7tilrx:ot'irtrlt|itttltt':rittttt . t r i lr lilt t .. .: r ll'{'lr ii ilr l' llr r' :r/ ni\ cl'll I r .' r' i :.i... i l: r ' ir r r l'l: ' r ' r 'l '.drt cslc dcclaniat dr: tlist'en'sia' itttI.. t xr lt t zii lr r r r '{ .. itr fr..i.l..c .hidrotrizii il'.tt r r ll r . l:.1..tll' rn'alfoi'rrl:rlio i.Iii l\i'rr'iir''' 't|'' ']' ''...-o acum'.i lepnrztni Iabjrint.'.'l |l l t(l i ttl t i ttrl rtr ttr..iulc la. t. rlrr. t i lr ' r r .:ri.ili'fi] rirsirii... rtprczeni':'' o Yariant'i I lx)lii ll('rrii' 'i..ir..il 1r .si s:rrr rlirrlr'.igl::'.. . -..*s. rl c rL-riii ] lCr r iir r ' [ ': 'l1i' t 'r t ' 1'r ''''''r l't i't l' r 'sl: t t 'r 't i"r r r r r {r 'lr .'11:".r lq r n ln L . .1*ij j :.illi' Ltl..r.r[t: v. (l)iilslcl(.jijil n'r ' tr '. l r ) s1 ti 1 r r 'r l i t l o r ( 'l t i l jl ) l l l l .: ]rislagmus ' . rle ntigre. t .l ... f .zitelc * . de r. t lrzllrr vtir..rifrioi. ..t'ii alo lntCInC Sau .ri .rf t-Ctrrr. t ij\ l llli jiI ilo t.lll rrtense $i au durtlio rna.i...!t:]t i.ciitt:t lloli urrolc . t .'i..li .p..':.r'r'r' ji.ilC..i :."i. . t'trsutltl'jtr irtrlr iistii.1.l r. i .'lil'.otrl1t"i 'i.r.rrrr'rscr:iintmai uqoilrc..Ii ..."i"...i. irrr'. i t t t l r a n .ia. d."." oli rr.ii. .ili:illrt'le-t:"i "Jr'... tt ttl : 1 t.. lrli.rr'. Zi ( r r .l.iIa J"z. illltl| | i ]. L. .rl liilii..te...iiir.r tttr i l l r tl t" ..1.1.llll..rSu.. ritio tlir rlctrrrbil.'.etuLii.iri r.ti ..ii. . '. | .:ilT:ll:11"i..bilitatc.li$irullrso sirLl-tnti "ii"i"J'iriri'liriiir pul.r'r i"rotit" .rrLurtc i..1. i l ..\:r l ) l r i {) r l r t' t' i 't 1 i r {l t'g r 1 :tl :l ....l.r.(| (:l I x .*ti "rrlnir ili"* .'pa .'1 clrenilrr.f1.( .-l(!rlir ir :rlrr''l I'r:l)(l'('llriirllri ctr r.l l :tq tr l tt: ..".il(r t-cltiginoase f_..l.'.i 1ro1.i.iiittimriiic. ..irr .r ..r'" ioali.r .c l.o .Jr...ri.. n.c .lru. c.i.i .1.i...i.tin. :rccasti.i'. l.iil. tiitttttottr lililrlrr'l lr..:..'.'i 1!.. ....:....l i i I|'| tr 'fi l i l l ( ) t r ' t r ': r r r . \'r'l iirrl lorrt' ii lt ll lll rzrti'ptitt.. ill0xcit'.i .'. :trt. il liii:.i'... .i. r\rrstc irt.' t i) .*. r.rr .riii".tr i.ir".|rrz]rrrri)..rrirqirrulc : or"giii...rr..... i r* .u . r..i ' i rl . Ylisoltloirrl f ltrot cle Iltlorice" srtqentttl irttcrYcntia unol' I(lnorl... i..'1 "'r 't"r ' I III'Ii II i l r ' l l l l ' r l'.illl.c. llvill( l " " i ' ri i i " . ) s'au t .i.l.n.Lcriilo" .Jil#llifl.. .rlalri" .rrrilirrliiir se conrirtici.iral.. qi*r"tit.i 1 .lat..r. r1" ga"l....tai (Lr o lrrl.ricc i..j'i..]]]ilj lroercsii.r .. It1 'l'ronlxtrele arL.."i.. l i t.iliir f*itri. .o dcficit''l.i t:r t s:'tlttti ' tl t.ri.t" olofalcc ipsiiato. ri vcrtigiuoa... t 1it r ..1.i it..ii..t"'i'.lllir::. x l r t .zi trtti .".ut r.i. .i.l.i ..i*ur. r f l|. . li.r:t .it. "r i zl |r 't'r ' r rlr rlilrd:i qi Pr:rilitttlii' rzr'.'...ii.':i..r.sii-rr.) . 1...rr^(rljr'(.. .'.i.i . .i.mo1. u"-.'ri t rlrr t'r'r'l'i i Ilrrrrir''t'' litrlivli srt'tt .ri'r.i.-d[f ur rt.r{.tt. ri:l:.l'li. .i l l trl trr.r.1.ri.io trry 1. . :..r' r' tlt'ltt tltlrrl ' SalC rlenr.. str' irr irli ( rirrrr iltl't. ...turi.]ilir[.uu.l .i'ain .1i:'"illr?ff.o. it irrx'iilrlr:r..i..'nl.:'il]-"tAi""-i"ters[ (sirrrlitlic ]l1'.r.J'.ir1ini ri.'".l:i:. .' ] l l ].l: ll)(iri.r:1c.:j i .l \ r.ljte . irrrJr:ltr .ii'it"'iir... r ') I 'l r r r r i l i il :l l i l ( ' \'( 'r l i g i l l ( ) l i ti o Itr i l r i r t tu f..u"' li...ttl . t r t l o i . .o J..cnzio.tigi. t li.i. trt)ti!.oli('i lr. : r .rpier rnexcitalril.:.r-ii. .".i.. : iiul l zlr ol! I 01( r l( ) l' .irtl itt t't r t sit t t lt lor r r r r l'it 't " vlt lilr lt ilt ' int t : r 'vlt kl do .. 'ri"lli#'ri""iisl. 'lllii' ill ii( r llzir l bolt t ilvr t l .poatr: aplilcu..rIr...ice .r.l r i i '| r l 'i)'' l i J tr '... c jt iljbr u l l rx i n u i j n l t r r lr " s: t t t t l.t". i:.t'11.::illl.iriritice ...Eraminer'ilg. l.ei iuditi'e . t.wii 1i .. tl Ltr:l i c Ii ta l.flll :1lJl.!-I:.s..i ..1. I I r:i :. .r^"r.t'."i"t'l ti#r]io-' :rrrr'rr'li ifor'irrlii i'rl z']('rrrrtirr .ilL os{)n1.1. i | i .?iit"ii.1i.:ii.'[t' r. t ir l'i'l.]i"ii.lri ..lr.'.l'::f.r scutir)..i..'i'....i.i:.'.. 'rrr-r.. 't.r'rlirr | .rtlctfirottis ll' riritllir'' ('sl1l ('irlir( ... r t il. i .si pr. r n . rl) rll iqrt:a n.tfi i ..i li l.iti.i. . i lt : t iI q.i ti tttl ..i{trr'r. .'lTr1.iiizltIrr . a.iii^ii.1:i :liill. . l'rrtr tr.ji]. r' \i r.laroanorri:tt 0"..li r'rtrrr'ir \'rs.iirli.1. :ii"l.. lr'r_. 111...'t. i .'ittilr''lrIrtlrtr' ti:''ir ' . ' 'll :..' . ..l-#ii:l'li.rrl...r'.....i ' 'J 'i r .. . ttt.n aterrsclct.' tuttl tu sr . . l.. i.bityintica(in atoro'ratorii *i iu ail.ii.1... it.qfu. zi Dr..oIIIJii rtr crtti ...ile..:i.'.. .-"t-cotvirle sct:ltt'te ilullir . i".ioar..jj.ll.rrr'.ill*i*#.:.o.' .rrlr..'t"...:ff}'.."r. . . nrt.1ir.. rkrrrrl.'].rqtlrir-i.1.luTi#?il.lii}l:' il.. ll.ri... .intetrniie'.r.1.. rrrrttzr' ii iit rtrtj' ilO-(i0 ' 'rrlli.. csc I r isil t 1e :..l ' i.r l1'e sir nllt ot ne ( 1i11'r t t t t zit " z! r 'r 'r r r lr li rLi l .'o :l cz 1 .r ullnrr...' .. r r r i z '.rrir'). r. t.i..' .t.rl..i. .iit ttc ttirt.IIr|.. ..t..tll.ll. Apart' ta itliilli intro 'r '..iiil.t1iil.l -.i.{t(...l.morrgii. ({!br$ r:eyebral satr. iv scur 't c.'.L.. ..' r..r'r' '.: tc. l t:ri' \' 1 r' t il:'lril ]til'..r 'i ttt'tr l r r l r tr i t r t tl tl ttr t r. . .r.. tl' l . p. .. l r u so ilisol.irr ..:l ]. .lilill...r"..r ' tittiil:rr{ ' rt t'{ II :rII' Ir.' i!r|rrrul oclriril)l."j.i1lillil.ri..tiilHi. t ...ive sqr...l*l"ilt*#:i. .'-i l \ .'l.il**iii-r"".t .iittgit.lf if#. .e*T:i1tJ' o?iiiii:i1.. i.ii'"ir"".it.i. r t l t l r j t rl .. i v o r l i q i r r r r i '.. '\1111irrrr.l9Tti)..rlIri.l]{:1.. ..:..u]i arteliolo-r'oll(]:tse tn:tpar':rtul Iabirittiitl.lr ririt. .i. : rl l t r r ' ii rli't l': rlr jiit r lt ' t r r llr lll( ' l) |t r : I l: t I lj 'r t t " r 'l izlr t lr r t 'r 'r 'l .....r. .l 1.n ...r.i.l. ( r ..iLli. l'ii'n'o1iilifitli"l''llii' nt t t t liit t t r t ] lr r 1' t r r li' . s:*r 11..r I lrlr ( .'..S...* rlc echililrr. ir..i.rrr l)ro\1r.t tti .rrrr' ..rtlitabe detinifivn ipsilaterrrrri.-.ri1 . ' r i . .tcu o s.otr.t"[n!aLcatterei 1)(.t trtl tl l l rl rl t ill']l.!iiri.irrQ*:iylni'i):Jr)s inyrrli.:ii" a" li"rria """'*"ii .1.iid . . I f .'ri(iu.rrio"rn1.1..-irr. 1.1). n . Itti.llll.11r.ilt .i"t*. ( lo l) r . ( \ l i l o l t . '"...l.iijlif.1il.. ordo...li. f .1.l. r 1 slur irrrr' . L. l ttl si ttr l ti 1 r 'r r r l r r l xr l n r l vttl 'ru's. ....'".ri\J. \ lr ir r iir r . f icl) iu'lt c lr r l' ( it it r ir lt : r l lr t lr t 'iiii{cir lr lit r : r 'ir 'i : r ll .

l .i ut.li r':t.1 t( l tto |ttt( r ) tl '.. rr.l .:rl c:rsr){.ot.i l r r tl :r l r i .sur...c ol r p rr| rr"is ljc r ' . ir r r |ir r i. gt nt t 'Lt 'lt : N f.l 0l uri cul l ro rr.i crrrri i l t' liliLnillosliir . . t.rrllrrrrrx . it.r.r 'i l r . .el. t c .rr.. 't . r'1 . t .ti i .. C ogan. ilt r.:r. pr" num .cr 1. il'ulbu. i r l t r i ( r ( 'l i I1 1 !'.'. irr morl djlelit rls citre ulechca bolnavir. rrl)(\rir rru U |rri]r l. I i. tttrlt:.i r.. ]. siilr t t lr r t . ...<.^ 1ic ' rr' rLrl|r'tr ur jt)i-rrindsi o cheraiitir. .ulbr r udi. trtro r.r ..r. . i1r ! "ii) .1.. ( l ( '( 'L l r l i i l l t'r 'r tr r ( i i l :tl r r t'i r u r a tti ( r i a l '( i ( L c l l sl l ) t1 '1 l o 1 l l ) ( r r r i c I t ) .. tl tr tr l ti r . l( . i t .e }erceputii. .r' r. r. i . r . t i( i ir t : r ' r .sl i l i l ttrt ig. r { l j. s( r r . r r . uZi1j\ i.rrl rttttt1i i l tttl tt' l t' dtrt4| ' dri | l | :l !l ' | . r : . . r m e t r i {. ... j 'Lr ''r ''r lll'r ' si I t iI t o|t r I t 'r r ' tt. t lo.. r . iSt(. ilc I .q i frccventei c aC nte..t'i si t r tl l t i r r i i' :tt l tttl t ) l t r t t T u txttto j i l i r 1 i i tt si i tr r l t'r 'a r l l 8 l ItN ttto . . . i nsol i tr-r si rl t. i . . er. r k r lroltlii llt!lriirr. sr ' ' ..r.:i . r .tri lit : r t r .. l )c iiqr t vlr l. l ti p t:r :Il i r r |r r r i r . a. t xilr 'ilr t lii r t lt t .1. orl tt t . 'r r ' r '. .. r :L .i r l r r l l r r 1 .. i] ir . l. .lr : r r r r ir r .l l i tl tt tt t r rt ri l i r i rl i i t i r . inolse 'r Il i Zi i 0).r). t .'.lu ll."_.:.'ep1ir.1..i .. : :.r ' ( . r 'lt ili}r .jnidre.i1.. lt r sr .\t.i i l l ti l i l l r i 'r "l l tJr i r i r l l r i .r i.... r' r. l { } ri :.l ir(' (.r|0ba0rlrlricir.lilr . ir r r lic ii o n e ti .. t r i i r: . ilit 'ii r r cLt la r '( 'r r slilllr ..t rtI I t .:.l l r r r t sp i t'l L i r i i .tr.stfe] incit sunctele *iai-1.nolirrrl . t 'r ttti sl i l g l tt{}l tt'i l l l l l l .r.. fic rr ir]i.' . l: llr ilr 'r . .lrt.t\tl.i.ti. .ttI lllr lr h ilr0lt0 r r z ic i_ |r r ! r I r r : r { r r lr r l. 01n.||ro|' rsl...' r cr l r l r tr l o r |i 'r 'I:tL i r Ir tl i ( i r l l r f'l ) ( l l .zi rrrri r l.nL :rl rrrrii . ( l 'r r l N r vi tr i r t 1 i r r o l l l l l .. t j..l r i r u l r l l tr r 1 i1 '. | l t.r rLj rcr..liillr r i r I .x.r r ttL i r l 'r l i l t i i ItIi ti i I'IIr I q i 1 tItt'It1 i Ir ti r Ii .ii:tl.1. i r a .. .. tl i l t tr i tzttti ' r l l l i l r l r l l i l l tl r ' r . rr'I.':.i r 'l l . i rl . .. . ii||||i.. ini... ..'. . 'r 'l..i i i i n rl r:r:csrt.iclentia.'. i rr..1..l c (N l .t rt! .ti l l t. I)rr i Iri r'Ir.glcr r '{: l si vr ) r r ir ir t t ( 't r i( "l: t . zil. .:r un. s.rri l b s tr i rii nrr' i r)ri ri rrrrr.r)ir.r.jul liminnr qi prr3rrr tlur.2(. 'lljsillI lllll|] |}l'I Zi''I ljlI ( t lc ol) i( 'ci bi. r t t . . r . l i l i l .a tl i o l i 1trl cxci tabi l !tl tc l rrl ri Il|r.tr ili . r r i ) \ i i t l i f lit li lortir.<lt i it Lcr r t ii: r ir ilii: t t t l. .. .. r l i . ir il. i.i cr-l cit silt clllr t t lt li '' Sr lr o' ir r : r r r '''( ': r { Lt lt ilr t r t 'r 'r liir r lr ilil'r r lr ' . r . . . .ir:.! M/. 50_6j tlb.trtr. r t r r l' r) Il i [tarl t : r t : 'it .rrl rr.. h i p o e x c i ti . l t g .N [i rrri r)rrr.:!. .. tip 1..r. nt it in. l r i l r ti l i l to i i r l l i t'r '. .r 1.p:rrticular:ri de vertij Mdniirc. '. '1.. . I..' rri ' r.' gir : i1( ) l' si t jnit i1 lr r {'chi.:.tti . rr{ i: r Li.i. . t lnst ' [ l t I r llt it r ll i t r1rrr i I rI il i rri l i . 1l l'. llt qi t kr ii.1 ' ' l t' l | ' ' | 1 1 l t.r.b i l i t:rte . A e . . r .l ' i 1 1 '1 1 si [. lr li'r .. I r r . ip ?r r m O lt .' zi tttti l e l a bir lint ico. I i)? 8 ).utmer ri. ip t r x'nii. ti ttt \'i '1 "( 'l i l l l \:( r i l t t l t l l l t t L t'L $ 0 sj l 'u cl tzi i .({.lol_.ntit. ..!/4 /?r.r '.. jhlllillt ' lr t 'lt 't r ''t r r l ''' ( lel( ] r i{r i t olir l{'r i( '. ri ir i l.ti rrr. hipotrrrrzir.. .r' r'i l)r{.. .1rrr' .. r r . l r i p ctl .irrcr. .lre s lAL. '. c u b irri. I r I''' '. cu test..:r l . ( l l l i l i ) r .ti . i ttrrrur-sc( spatrul . ht i. t rplilr l iii1. r r r i.r z:r .it t i t t1rI I it 'rI rrIr ( lo( lill( '1lI r i it 'r 'r l'r 'silt t lt " r ..t" i l r:ni.i . si I t I t 'r 'r 'I t t I .o. (irr r. prin'siuilitur]inea sa cochlro_r_estibulrr lii. illr 1"l: lji f i ( 'll ..r ocmai rlatorftiaccstui fenn.i l ' l tl l l tl l i ' r l t'i zt' v<'t l i r l ttr r r :r '..r.l lt I t).r'rl.: rrist..' 19?S). l l l ? ti I ( r r t r r ( ..r.r. t 1n'ollr .i o colchri. r . . .rn u . r 'o n r !t l l l I ) l l l sl l l . . l . t t a( t II i l i r' :r i r' l: r I rt I I 1 . i s j r r r l i t r rirllir () 1l. orrlr. 1.r l r r l r i l i l r r i r . t r t plt lt t t it : it t lL' 1I ir I t I t t cit I I I r t t l l t i .1 I .t:i:1yiu.J l:r. r . .l ur t diO t n e l r i n i .rr. ". : t e ( jit lit : ! d ] llu( hr ( 1o lil ut t ii lt olt t r ll i r r t t r t liiit . iit l diu ir r liixicr r iilt ll. iat r elal) . l l. {ir .erl lLl izlt t 'c l. t ' . .l"rlirare..rrrrr.rah. t 't i1t ilir . ll 'prr.. r lli. . l i o l tt l xr t . Li}i. l. I r r li.. p .. '.s . 1 l'r'':'tlizrr..rl l l l i l rl \ .efizate pri'tr_o mrre srmililu(li. !..l i " l i -. 'i'ir l. { . r .{t'o't .i tt." ' " ' " h i p o a c l z i a si zeornote...i i i rrtr' . b e i l r a n a . i r r '1 1 1 ' 1 1 1 '1 Si to r ':r 1 ) ( . q: nilr liI t 'lr ' i. . 'l r i l r .. r 1i1: . ir .. i r .8) .rlli r lc llr r . l ) l l r ( 'r i l ( 'zl l l r l 'r 't t l i r r r i i t t t l t l i ...ljl 1 r t r . \ t i! . I 't r ir jr I i] r 'r t ill t r ' n'r zit ir r rrl r' 1 ' ' ili. lr l R' ..(| | | | Il ' | ..l . .1111'1q.i'. se datot.lirl.i ir e' i. ils.. : r I r)r'/. 1lI I t t r r i: l r oi i l i ' tl r gfl 't . s i r r .' t 1) i sl ) l \ l r l . . r' li qi ttrl a. ilt f . lr l.iiic. llir nlt .. r . I t tlil_r'lt wltIi. l.t pentIU lorruril. . i l l l prol x. . r .ros )rr' )r'irl:..r.'lll]'ll'irsr[.rrir. l i . ..l .i*r. r lt ' ir ll. Airinl.lte t\lilO-"rsnrr. r Lr .. i r .. jirr chiar prezen!a'Inui firr riistn. r'r.\| l tl l . J I r r .orrrlrrlrllic crr cell si.) .':.r' . .:.l. f. i.. . t . r . t. 1 i l r r .r r 1 .':.r..i i ! I () 1rs(.i]. llziililil{l l t)" ol ost. .r. s*.iim"J'co.l e p rrl . r..itr |ttl.h^ 1.tl..a ttl ttttt i \ I t r t l .o:1.tLbl.ri rr l . r 1r t .:r |lte{.. 1irhilr ' I .l'oqn r.l r. 'r . I .t : r t .fcsri rt.Ir. '.r r r 'r r . r r..ir ) r iii. ! I .. L rrl l [rri rti ]c tl c c c l i i l i ]rr:u l ani ffsl i ri hr vogol :tl .gmttrrt tI sRuf u .r'u labirirrticia trLrburiror. l oni tt ).r. j( '.1crlc (le lriD . n r | t.u rtti (ttl tn l th i t. i l: lllrl . t u..l rrl .i vI ryi ri rtl i ) r lll' r r r i r lir c . llln( llir alil'r l( lllir r ll'zit llr i : r iil ( r 'lr 1r 'r r lt " . g. .. i zilr t noir l It I I t i t I t t I It I I ' . j1: 1'1'l'ilj11111r t : r 'lr t t r lr t lr " lit r r Lvell'l.r .i i l :r l l r tl tr i t'sl l r l r i l i l r r i r r i tr s. r t lr ll. r . ]..' rr i Irr:r I i t r ri.sr .l r . r rui tioul.\ i t rl. I rrr t l r.l . r e a l i z i n ( [ u .l r r l r '.. tOZ. l : ..it Lilt i. r l.itrcq . iir . " i r. irr crlr. l Iolri.'r '.r. .r.l l rl (1. de fotofobiq dureli ocutarc..:. c t 'l r r t r r r i i . .sta.\(.e rn x n j fe s l i ri v c rl i gi ttoti st tttttttl t. r .tr . cnrat. ror r)L .e r'rzrh rL.g.'.nrusu1ui)....'r r r r :r . / a .. lJI rr 'r r r r l . r lr l) l .:: ( ir u |rlrc|l]ri]tr.s.tr.grefuri s1iYiirsiiiur.n. r 'r r 'r 'to si r r r i l :r Ir 'i IIr tIr IIi Ii . r 1 .1.r{rcr. l. . i . .1.:.i rtsotj tr : r |cnlil] 'jt lll}) 111'ijr i( |( '}}}lJ's'( l|. oq r br:.l | t.ri:il t in.. r 't 1i.irr('ir r)l)trc:j. : r 'i i r i i t .. c l r r i . in: r t r jloglai.[nputarizeievidcntiaz[ul'mitoarrk. .i :r iii . i.r" u. itr tttroltr .ii r11 .r l op11roil s5.t.'1.. x f Nc lt . liit 1 r .l rrl tkr | l tt l to lt .r( i 1.l.. l r t l r t {.l|ri.ri ri L . pt Ts.srr l tl r ini r l( ) ( lt 'ill11'. l l r :l r 'r ']l r \ .a.1trl l trt)l ' r.r 'll1( vt 1 t r lr t t r " \ r 'r ''r lr ' : r lr : t iilr r t ' r 'r 'r : ilt nr oleilor ' illo |i 1.r. ( .rti rrri c rrl i .si {llt ulif ouisli. pt 'r ir r '1. lr r ollt t qii vr .nii toasi).. l r .. i. 1l l (... { i i i l tl tl t : Llr r u't . . zA. 7-. .epelucl)tio.?Irql . II : r '1 t .l i l .s r lllr .r .i ttl i h. t. .tr r ') l r ' 1 r "l t . 'tiuf n..r l r .'| |.r:r i l c si sl . . . r r 1r r r I r lr r l . r r i.1. 1elsr ''or lr 'i' l l l l l . r .i rr.. t it t t t r lir linr : o.ol0r rde . : r.|o l tl 'r r tl vi tl cr tl i l t o l ti l tr n tl 'l l l 'l i r i l r ti o l r l l r r . g irrtor rir.'1i't.r.. I ilt . ] i l I l r . lt onlt rr l r olt r lr '. : l slilr iiilr r ili.r'tr!: rrr:rserlilL lrr.t) rrdirslir..... .rc. i12i{ t l cr r r lt 'lLr ' lr t ' .' .. r '' l ' rr:ri I i l ri c c\cnp lu.rl i l trrl (\1 l .. i\ lt. .i zl l ri 'il llr iue( t ( ) f r it l 1r r t r lilr .". r . \ |w' 1l||ll ' | ' | ' .:. s i g rrr. it .. u. | l: r l l .. l rri rrC l ri u l u i . sjnt dooscbjl. r rir i t ll t r r . 1 . 1 1 .1. rnul l ..i .r. t il'lr r t r t r t . r z r r t i .l l ri soiizr it iai f lo r .r ir.lonrljl:rrr.i rt(fr. " . i. .s ' vi l si l 'tl l i ) r :3 r r l ttti ' ' .i rrr.. 'r 'I t '' .1 . ir r l. rt1ic i ri r lr .' . l. \i tr \Jti l . t r .. it Lr llr c lr t it .. l r i Pcl l o l l l r l l :r r .lr. l' .t . 1r' rx' l{'(li.i l l i l r..l i tc. {r r .1]. \ llr { t O 1 r : r r . ). {| . sol.p l l u i .'.. l r r l l r r l l i i l i r L ' r 'r 'I t i I i I I l t t . r r l i c i i I t i I rr I t ' t I t I i i .escu.d x .r' i . l l )ti !). r iLsllt lst r iilol'la pr obt lc \ '( sl.Ii i r r i l i i l i ttIr :ttII'.i Jl rbi r.'oillLt zii. i. r a.ri (r. r I' r.' rrl l i l i r cotl si clt 't 'ii ' . ( 1lt it r i|llr r ' ( 'f r llllt { ' I llr ! ' r lll( l\ lt r illlt t lt t ot I it r llt 't r zt 't t ir r i) . t i . Jr lr "l. r . lt l( ' : ili\ l1l si lr r }iit it r t t t l r |sf ilr r r llt t ' III rtrI t r' ' i t r' I r 1 r t 'r ( : r l l rl l l i .t.tt. 1i t. . t ol.uleo|i rl e . . ii Vr l'l! r r " I ) r r {r 'lr lil t.i.i l i i . ... r ' r l l i i r a fc c l i rtrL i i ..e a c ri zel l ur di rL bui l l l r.rl ri (rr (i l r r:l .. I ) ( .:"".sc ltt\or ceulc Lrnultt sar. j r . l t t l n 'l l l tf f! r i l tl l fi tl l ( r l xtp l r l :r l r ' r 1 r .. l l )?S ).r trr r t : r lr . r. 1) r ilr l.lbt'rnii. Iris1. r ill 1r r '1.rrUfi r.rj . rl si i rcri j i Itt... g ( 1 '.. f r : *li'. i .tr lt ilr olr r r zj0 r l. ..l\lri. : r r s'r ( ilr -.loc.i61.irstrrinrelrtalr. jr' \r. do rasulii l l )'.'..u (l||. ist : r nlli r iiult .jlrtqncilrro. r ' . l rr. t.i i i l i '* 1 i i l ittl.I r |:|L |1\ l I I i( 'i | |i | . r r r it I L r i rI L o mc tri c i i :t1 ri l tg e . l i .ou) . ir r lcv n s ti b u l l re i n te l rc ri ti c e a-\l l .. . .". r 2. si rLi ..resupnno fie o boa.'l rIrr' i.r .."""apa. l \l i l i .l( llr l{il{r r ! L ( . Slilnr lr r r '.4.:. i. \ " 4 .l l I t I r'l r.. '. t lr u t.r.(.. iI 'il. r 'r r {'sir '.. slirrito?)sd. bet .. in.. i |lt irt. 1 i '.nnote auricnlare. it t il' ..a: r ar ljlr lr i iiir 'lr ilt t il( lilr il ( 111 r. r l gr i l v l .'l t. rl.. . . l1}( il) ) ' '( .!. r l: rlot t. . I{enidrebilarcratri.lll:. r lr r r v ' l lJ oir t .ul\tri:lrc'ht. s P . . N l rrl pl :rl ri r. r lr lt ll s(. r iicvli. . ij lxr l.rti .s.... .)ut. t. hipoacuzitr d. .ro u u [. trcer-.srirt '.i 1i i l e zjr r ir ilor si u ."". f ..t'. o z i n t e . |l ". 1 . u i . di.]llll. r I L .. . (I[ilo. Jr t 0$ . r lc i i .. : t itti i t( r ttd u :r i Jtt'( h r r l tr . r 1 :. .rt. . t S : r l r j r l {. ...r art'l"t.\s r. li ".l . 1 1{') $1 l. olt . ri i l rrrl l i | i .rg11. . .1 'l ij so.sl .s. a p \-aU x. . rrl rl l rl .:.-. . s i c I r lr l mita1..i::. r ' 10 nu a u _l tu i i i rrl i n c i ta rl .:i zt' . r r r r .'t'ti i g i tt'l tsr ' . |l it r r 't t t le lt ili .i.k .il]. ljr it r t r t l r i r i' lczsaziL .. l. lnter'aleJ. I{IrIIIIIrIII. . .r. i. r . L.rn i f i r ti l n p u l me rs u l ui . r llr r . ' t' " ' ri r r.iJorwr.'itrl. _:. 1'l. o. .. rL.. .ri ir r t t I r t Lt t r I . . cv0 l r ti r r r I i tr l r l U 'e l tr l 0 tt va Jr tl i l t. jt lt .rrl: r .| | |l i r\\ l tr( .. l o j ..i.lit ir"o d L c t ZUr i.' :rl. . 1.l t.l. .. ffr. . audiornetl'ir.q. r lr . . f iii p t .ti ( .' 1 .. I iq.rr.i.o:izontal.' r r ( |irlr Jis t lulnlls u l .ri. l: r t elaliz r t .. i . nzir '.li I l i l '1 .r. l ti po. r .rrrr rIr dcltleS ig... .ql i ornr. r 'r ( ir v( . intersti!ialfi ncsilililticai. 'IIr ..r. int : r t t it iit o ir I ( .rLlizrrl rlr' 1.lir . ( \ 'r r t lir l ln( '! 'i r ir r sillt llr t t r li. 't r ilxr r r i. lc t lo r r t i'lit r r ' ( '"ir ': r ' S l rr:i ottti ciia llr o( hlce ( j( lo r n2t i f r {l( '\ .r r . \ s llel.. . .. . tu.

paroxisticd qi tle feno one rlrrrrovcgctative (grea!i. " senzalii de instabilitate. a facialului.e vestibuJaa'e...ibulare se tr:ltluc pritt ulizc r rutiginoase (uneori foarte violente). citrltlritrtr t[o vtlcittilhrlo: t. _voltije de..st.sin1.lttr:lo (boala Arla.ili \. rrll'rrt.iirile.ttttt ll'(r1 lrtrirurrur'l(ltlitt 1u'oot'lio lrtrrgitl tlotittrtrit'ca. (indeosebi din std. rr.1.rl0 (thoot[..ln-Stokotr. tle vertij cu alur5. (hcrpes zostcr) csto [oir.cu ovolu{.!.tloroa. sinrlronrrrl moderate. midriazii eto. l'.orulrtiet'ittlttglic. lipotimii.' ltipoe:citabilit al c vcslib lari.978.!i 7tal. herpes zostcr.8. in unolo grulrrJizii u.rrriou.ln tftboa.rilcririlccapului. e\'cntual si :r' itltor' lrcr.(' r':r.irIiLii infaJioctse A ) N etritelaaestibularc ._diaree gi transpirafii rcci 6l rir.[orrrullo ori r[rr rLt zgurrurl. ttxttcirtl tr.iul vertiiul ino vertijul inotitor.r'l.glrlr. mioflo miopio cronica (trtritr rkrzrxrhililrrele hidro-clcctrolitico ou rc.roq. I'J.r'rr (satt neurolabirinl.ilor.rl rrrrti1111. in contextul scmiologic al unui Findrom vestibular aru)()]rioH. lrrriferice intraiabilintice. crtt tlrr sau chittr o irtcxciiabililltlrr vcsli o hipoexcitabilil.dominatii.ivc tangajului produs pe marea rgilaLi.rr t.ijrrl . (. tirr(\il.): b) l'llst*r vr*tije din unele sti. meuingiljc virotice.u l) il\t.eaertij labirintic.tl itlte semnevestibulare.rivertiginoase (Williams. orr sinrlrrirrr liolridiuu do lln Oullll. Scmnele vesl..rd.d!. tti.). co.I)'l'ulhuritril. stenozcloaortict.u.pc prinl plan sil.i. rlo unornaliilc rle retraclie(astigmatism.e. o.ui. 1978).t Il arada.io.itu l'uetiad' Neurita ustibulard si. 1081).icl.. origine c:i. rujeoli.rile do rofraofie. I'tl.tlar liorrll.ero-otit5. veltijuJ apa.In cazul zborului cu ayionul mai DotJ sir. cu ame. rrpiloltsio I o) llrlsolo vcrtijo ds origine psihici. la. cU rtislrtrol.rdio-vasculari.rrrltr0 ou lczhrrri TLin Slnthom ooohloo-vrtt'l.in tind.iul vcrl.e riisturnare (rotatiol lorrsr'r'tt.ic prin tulburriri de statici. Ilipoacuzia poate li uni.rntxliittd ilt plus qi dt)t{lillirr:(lo r(11. in sau d. V ogt-I{oy unagi.ulbtrrll.solo vertij_e do carzd. inceiarea excita!iilox de cilLtorie. difterie.li. rlitrrlo.rii ln forma acutii. Se realizcazzi astifel utl sintlronr tlirl coclrlco prin acufeno.'ttlsol. .o zgornol.sau bilateralS.nli. $i definitivS.care debuteazil lrrrlnre.). (a.iar.lM olinntolar.i..crr eri&ccrblri la miEci'r'ileoapului. aritmiile.nt-hrtrcnlrnalt.ibt. oJricoi oodeazil.i vtrr'ligirrorr.rliditd' sc pro{luce llr ll)roxil}nli\ I:) Meningoneurifut oestibulard.turi. eic.re brusc. oilnt rL' 1!likr. grelruli. la indivizii cu ryirlLrsrr|tlitato uni.tr lriooill.rilo hipoglicemico{i din hipomeflocbivitatol (l'opovioiutii colab. lrirt lczirtttirrrrvli ' trr. (l?iquet qi Piquet.. Lrr.caro favodzeaz5.prodttc..roxistic. all. tsrrr.orlruviciului ds rcfrlc{.rirrlc) cste variabilX. orlrrli uneori pini la sulditate (uneori definitivl. (prlntr-un prooottdo norritifi stlu do notuolr&tlo).ie q. hipoa'cuzic gi rna ifost.ic. tifos cx:urtomal.feli rllt]o simptomc ale herpcsului zost'er cefalic' dJ Sdndromul l.ic. brucelozli etc.ir.asupra ftl)fl.re1' se traduce printr-o simpto. d. Dertij .ema. tot tle la.i}rI.ur lolioii.t t lt t i : rr. citati de Stoica. irrl. cnsiulti cFl Dra lichidelor orralolilnfl. mcniugitc tultt'tcttiortsr'.te qi de hipotonsiur0 rr..('ral . malarie.. hipersalivahie. Aparjtia crizelor'rlo lrrll. 1056.rrlrri otolitic.nifestirils precum Di plin r:dtlm consccut.de 1.c.i.paloare.o irr rrnck' f[ri. si.oorit'oversibili.so). lridcmicii.rsd. Se poate asocia o hipoacuzie do pcrccpl.rile fobice): r[). -10 zile cle la a. nrt. lrrsrr(il.par:itiapa.rlru.rel'rolaltirinti. rrrirrl lllrirr IInilit1.[cu il. lt) llt.llnnitro iL ltrror Iti pot'c. rt ila orillina wstibulatlt (d.sitttlttllrt rol.ri prodrornalcale anumitor crizo d0 g) faholo vortijo (lin st5. [06 107 . uvoit[ l)ilatoreltr. IrrtloI.r.iooqi prin hemoragiilolabirirrtice)lxlt rri rlrrl. aib5 un caracter pa. c) I'u. l. . Este bine cunoscut faptul ol ir rrlirltl.. 2. ol[.iil . onlcl)t.i stmiologice: ( denumit Si.nifesti.r.pc[.ioc rrlitrif 1i rrultrilosl.rrurrrroli scnza&ii bru$te de vertij.ul[rulrit'i do ocltililrrrr. 'rlricci il tle parlor lqzali.rilctlo <:oordonaro de natur5.le. vitiligo' rrloleoio 5i polioztr. 1965.labirintic:. 19?B).vi cll|rri{rtli.). lrrlrirlii. ripii. nni .rli ^) l'ilfi in ultimii ani.roxistic sill. vorosimil dc originr: virol. Yertijul din riul t1c mare se insole.uriculu. I ncvritl'i. hipcrmetropie. oculnrl din tllburii. rrrr duratii de 3*8 zile.r'lrrlirr. nistag lxs.rot..otttclotrrsrr .fritele_. vert.ii labirirrtice qi m:r.ul de mare a fost cxplicatii prin fenomene hidrodirramicodo rlr'lrlrrsrutrlrruta.lburrfu ih naurot)ollnl po0 irrrlrlir:t ln ooutontt{ l.rpinii la suralitate totali.le.r vindecarea infecliei urliene). onlcl)1.soitrtbilitil fl lirlri li t t lictr (ovitlcn!itt bile l:l prrrlrir. Munfeak\riIt oarl.1)l. (rl'(i.c 5i rkl i. sn I\ Ilteninllo-net. prrrrzrl l. lil.r. Pe lingil lista-gmus qi rlcvialia bralclor.rdul d.rr|ri prin rl. rrrri puliri zgomotos fi rnai putin calactclistio drxrit crrl laltirittfic. oochlco-vostibularli.lr l ir z. sinocrrrotidifl.i. rrrrl okrgio complex5. Unoori. (cu sualitate qi crizc verl. asociinrltt'sr'rn.sii): l u yi ttl . do procescle patologice amintite anterior.r.iprndni<)l r. ltr crize.r.ri ryi I 'ur liaul ar il.grliirlo indivizi $ensibili.romuL t.Bomlun[totcu I)t'$ft{loltl.o wrtija't sint amefeli in infelesul cei mai trannl gl rlrllrrrrinnl.. I rn tl i u tt ' t liilo sinuzale. dupii.l. alergice.r.a.i.lr'ritlll (l(! l'rt't:vtrttl.2.r.filiticd' ).. cersboloa.t rl.ilzo-a.i:rl. insolite de durere :r. rldrli{cir. vd. c) N earita cockleo-aestibul0ii zonatoasd.i. I'ort1r' ifolmr oll (!\lc('t'Jrilrilrl rrrsii.bnz ice . adesea $i leziuni ale urechii intcrno. N e.). oda. tulburri.rol:tltit'ittlitrt'. rrr[ptiei.jrr1 eorrstii.ri rlo cchilibru 6i hipoexcitabiliiate vestibulard.il)l rlrlltinlo do rrorvi ofttolortl El ou Sotnllotlc polirmlicttlotrcvlil[ 1.ilr. uncori bruta.ol ogiee : (luessecundar$i ttrl. se ovi(l(. Jl('t'vlrlui vcx(.lrrt J! osibili. b) ll utij.traducindu-seprin vertij pr. .). u.lioilrlI root{.tuni virol.in .rrriluri in urechi.icri. '.ul.4tkt.utudrr-sc vrlstibular estefoalttl discret. s).). Popoviciugi Pasou.lsrrlevorti. ct'l ttttt'itttlt'uoll.lo'tna .lo rnuqchilor'oculari..1.Li a lichidului eldolimfiltic.) fir. vtirsiituri. ttr l.i. In(rtilrgili lolt#rospinali microbian[. tlo ..ibular.igiJlol.rll lrrl. indivizii cale poartl lontilo ncC0l0l.Ultimele slni.i. vertijul de ascensor.oscu.xr.1.rrrl.j rlirr ri. (11.1.1. aare tuctiolteazi. febr5. tahicardiile. aparilia ulor crize vertiginoase I t\') l'ertijul _f.&roMsticd..t d.al.i riiul rle mare.'i 11iru'a'x molo rotrolahrinlin| ) B\nl:'pro(luse (lc sufsrin|iaugfvIlrrl yostibul&r.ll q.('sli' r'sl. (. I)etalicm rloltr cil'r.r. .ri . instr.r'olutiv5. vortijo dupii hiperventilalie .u] de at:ionl'apare ca . . tifoidri.c Vtti jul aestibulatr J oste tnai lttl{itt ittlltts.t'it. fourtc ril.r. ll) It'orme particulara d. doclinn$al. in functiet de natula fa'cl. cste produs:i prin mecanismcdc rrre jugo-virsoull rrr stadiile secundare$i tor'liruc ale bolii Si oste car:lctorizattipritr vt.i:rl.lstrkr f) tu. rneningeale.ato antrcneazi. Yr. urroori de tip rndnidriforrn. olr hipo:l( uzic f i '. la acoloir.sau bilateralii.ivtlot'cgliirilol cirrrrrlrrlolii l.1)r. llltr.trllrine crize vertiginoase. I)urata accstui vcltij vestibultlr (qi a sitrpl.. in roalitui ol.lrlare Yiolen{5.i. vcrl.. rrl. l.c.itliteicpidcmictt.r1.z6.rr a\ Sind.\rli ri (l tcziune concomitenl.ln'ltu'r'r{.n. d. mai existl o selie tlo rrorrrlifii specia. .. de tip percelllie.r'1.).

l "ir j'i1..rj^:.:i'l"..!:.i.j.r .. ('irr('liot li Incori intitnito qi in unete vertije centralet.l. r l .r.fii..ic constl -ssrl"ratir. i...i..lli."Jii..r. iii.:{f."i..bate in m:ri r'ulttr tlit'rrrl'ii) ri.ii...r i .1..1. l l l r i r L i ..rrs.'r 'i :r l |r 'l .r:.li:l. reriical. {) r l tr i tr a l i ... .iti:i. r r . 1.rl rerl'igittoasa tle ori.1yt. i r l rr rr.rr.sice.i:.i. i j . ..}rrl)its rlr cste influentlti de schimbirile de pozi!...1 .T. ri.1i.'.*:*i*|j{{."#1.#1ilili lr\r ti. lr ir t1t.erso tipuri de nistagmus. t1:rt prcilttrtrir rr I rirlrnltul vortical.li. i."1i....illill. t i r '. r t r l 'l l u l r r i .i..0''r':t'. (I tlDt()r'i. l r : r i i j r r l r r u r t l l l tttl l l l l l l r tl i I I ) | |( I( )| | | | I't ' I I I' r l ( r 'i l {l '/:l l l l l ( l \l l l r r i l r l t .iili:{L:..i..lll.iroii.:ldulai.iJlli.1: ...Li.j r fii-{ r .1 .s aturci'cind" in contextul (jr]1rl:lrzii poi pf{:}te' lt[ carc situaJ. '.instrumentale ltic hipoexcitabiliiate.r o|izontelr ia..:':lJi.i i i tr r l i l 'r 'tst'l r r 't1 ' r 'l l .'l.'. in scleroza in plxci (uneori)r in lrnolc cllfi)ftllil(r tttlt'trr.t.lfr'H..n:l.f .:i:.lii.rl'.*.l..l)stibulari. ai.#4. i*p"t d"*...j.nllfl1ijf.li.i.. l l tr i tt'si q tttr tl r l l r i l i fl 'r ) .r"'.i -si/sau lotator. R:rynond 1k'r'jlrrrl (lt! r (:t.1 )lt'0t'me eti{)'pa.. . Astfef lezitnea lucleLrlui lui ]leit'ers 1tt'ottircu IllslirlllrrrrI 11ll d€teu]lill:i rru..s.i...i |r ti i ...|"".-. nistagmrlsnl baie in trtrti ttrttilr' mrclci lrtrrrrcrr' ..a.i*-r:.. tl l tti r r l .er.ie trlo (r:l'luLli r ?"n aceste sirrrlroiuile centra'lo se pot remarca nodilicr-lti It i IIt'I t' I'i rI i I lt')' t:r. r. Irlus..."1i.. t t r r .itt rl'rttr' 1969..'.i...:l..... .t [ ') to .rl{)1 .gi..inl \ (.. ll. :r i i. '!'. itt trrtztrl qi co1ab. care nu so intilncfjlo IrirIiotiIt'iiiitr r llr iiele perifericc...x predominant.. pretlomine intr-o st' . .i:. in sindromrd ...]]li..il.iii.. i.ii..:. i i ' I .1.r.tan-Chenais )... .ll..'l. rrr..1&. i l ri i rt I i (.".i. . tilf. .i..* . rI rI I r I . I ri l ..lrir ii{.iil... .l r .l . r.ill.1.1ll.rti.i..) 11.. ..r 'l l i l r ''.1'l:.ii.c atlesea.."li''j.tl' cr:rtltt.r..rai.. .(r.l. .iili"'J'l..f -.jii'"..i . ..i t.ilifl. r : i '.r l l l l . '':1.lil'.ilil.r l 1 i l l tl r r r l l l r r ) l r 'l i r l l l l l l l f l i .r.ilt.:rr r.l L l r r i :l i r r r r l r r l i {i i l l ttt r :ttc l tl r r ttr '..t.\ t. llrt)(.t .'lll....lillll:. .i u.i... ii..iii'.#'tl#!'{i11ifu """"i.r \ r 'tl l ..lt. ..1.lliiii.r.li.ii*i. in aproape in ca.'!.::.l o lcziune bulbo-ponl.l'.[*i #"r#hfif:f i:. : r i .(.*ri"''# .i1ii. i.1 'r r r r l tl ...r.llll..r.rr1.i#il""ii'l_.Jt..r. prrlr1t'lii'liltsllt..lllJ pie'os...i.i:'sintraie (Oarvthornc r....t... ..r'r l' rir.1ui..: illi.'". din unhrtoiditrtr ttr unohi n.se p-ot itttilt-ti dii.ii'... directia cilderii corptllLti[it' lrr. cu grea!'irsi vr'1'l'rii'l'ttti' doar nturile crize aerliginoase 1ti Ne dentteazii.'iiffi.i.ltibol^t" oerltralc osl..'*.'ljli..1ll..ri.. r i i ti i i r tt . i ...isocialeak-... c1a. r i n l i l s r l scr tzl l r i i l r .ti :i i ''i 'i i l ttl tl r r .j.::li:"[Jill iit.itin :ll:. l r t'r l r r /r tti i Vl r 'l i . .u t. lllfiif. '.l :. r..ll.l d tt.."t"""lli. .\ rxr iirllriri''iiri . 3i... rdroamele vcstib'da.1.:il...\ ill l.''il-ititirgi"iisul ln singrr nutdtlll vestibultlr.i.tilr.'i"... r r i r l tr r i .lt. ii.il'1i?..iv.' .ti t' l r "t l l 'l r t o l r l tl r i l :ttr r i ti I0 t ttti Ir 'tr IIt.ll. lrrl l rrl r\lr ( ir l 1r .ii ir:11 st...i ttn l i tt sr : p o l i l r l i l l ti r 'r .ll.i{.i. i ttl i l tti ttr l t r l l 'i l l tr i r l i r q r tl tl s {l t' !'r ) fi l i r " r ..'ii. r ( : t lil z.. Ioillto ilr". .'ff:.. I r L tr l !r '1 ..i tr ) .". in sindroanele veslibular:ecentrale reactiile nistilgnrki{)..1..l l r l l .1'l'.j'.11'.t:r ii. '...tiirti'ttrll' tri .'r iti c i o tr ti i ( ''\tr r u .l.Ir' i rrrrI' rIrrrr.ll.ttr1 iii:. ji(rlifolicc. .i)..".il. ' ' .lllllt'..tl i b ttl (t..^u.i.i)1.i 'r 'r ( 1 l l ' l l ) 'r ':l l .llil..i. : .'r. .zirili . I orlil > r r lai.illiiili.i.i'.il .i:l'.9*tbul. in sii'ingnbulbiesi 'serniologicapare q:io hiport'cuzitr (p|irr r.. rr i ii .i.il:il.l | t r i r 'r r r 0 l :r r '1 ..i...l...ii..ril....rrr' l t{)11 .i1i.r Ir)rnlil p'.....ti u r tt!r tr . .i.11.:".r{.lll'.....rL |glr ngj.i.i.l ili*i "'i.1'...rl. Geli..t i r vo l ti j r tl L ti n r ti r l i i 't'i l i r tr t L l l r ttttttr tl i r r ( ) 1 ...:. i:. ... c:l..lii llt.gittt: lxn n'ttlit:ti' /) I'arotisnt:h dc tlt-rsigutatriit..schimbltor de sens" (a'dici.-iiil.i...t\)(liilr .l. vttl i ..r'rr' rlrt ltttlu rlr. ltr i i ti l i r t i r I' r i ( ..f larse'ri.:.'i[1. in nneLettrmori de fosit'posttrt tIrirLr.isl...r.:. l...1".. llllllruj'*i .ii.l.iq.l..i tl l d t r tti r l i n t t]l t"tti i r .. ri .lil.llfj:.] isi.il". in trit:.. irr sindrom'l vesl.l. ill tIt' Ii'tt ttII t It IIi.. li ) ....ii:..l).?:'..i i j ' r. 1952)' -{stlel.. .lbo-pnntine (Wa1lenberg.t' lti'st:Llri fi Irlirr risiagmusului p.ll. r . ) l L r ( 1 l t {x ) l i fr i l l r ..i..t.l..icetle manifcsNd"ri t:etliltittotse ae]tLrttl0: l'tt'Liir.i.j.cm intiltti llli llislirsrrrrrrl r'r..:ilil:].'l..i. liiser.l l i i i r r l ) r r r ''l i .oar iz. 1 t'IIII..'r. .r..'.i:.l {.. 1 . t'.{.iil..iti::. fio hipere\oitllbilil'rt itti'ilrrrrlll so con'strt'tti pl5'ti._r.rrr lrr tttt rristtlgtnus r'r'i rlislilrglrrrrsrtl io itrt'ihrirrL .. ..Jtf l'lii]j...{'1 . o(. l t r ..f...r11).il...i r ir-..i. ...:t.ie' anuniti.. . r i.Ill.i iuror zir.i t$ tl L l t i i r tr .ebtibt.tijlii'l.lrri ill{.T. .. .i . lripr:rc-r:citabilitate lt toa'te probele.iJj"::-'iogic:1.l..rrI:rIrr li .i !lil.r krziulea ueciom:inanti a rluia djntre :rccqNi hi silrrrr{'irrrtr t'li}eo!.'lirriituturor nucleilor r.r 'i l r .i tr r l r l i l ...) E:{isten{. ir r I r r ' ..Lr .r...llil:li:.ifr.. *ifr:iitilfl..ffi ...i"ii.r 'i l l .l r tr tr l l tti i .f.). i.l.. .lc nn sil itLtiltrttlie tricirlrlltlli iit lczirr 1''.y:..iiiljlili.rr r. .n....d. .t.'..1..:li.iiicerebral.ibularcentral.i i.....l.l. r.rIrr..' 1i.\.t.l:.'yy1'..ll.. r Jil#3.r.ll.:i'i.1... l r 'r t i i r r z i l r l i ttr r r t tr l l l l :r l ) L ti i l i l l l r l r l tl l r '.lirll:rii.il'l...(tt.o l l r ttz:tl i .ca de pild'-l'irr ritr <llolr-r:ielevasoulare bu..iii.l.rri'..1. r ...rri rtri i rr l0 l t .rri.:'.11.rrrrla.ii.l tl i r r :t l l r l i i ' .2:.tl .:rri.!".1ll.ll...:..illi'lrt*i. rr..:i: *t'i.re periferice.precizate ci.1.'i'li.. : l l frl l tt r ' r r r r llr lr r l rrrrrri s i 4 rl trrr.l. .irij#t#l.l o t : i t : u .'lil'.ii: #":ft .i'.li...o.. oti.i'j.i.j."u'. ..i tn i l tr i l l r '."..r r . Drrcii itL sintlromui-vestibular lierift-T ttisLrg .er..tl.I t' lol't|1r Lr"t' I i(.:.... l..:'".iiiri.'. : ! ) l / r : r l i i t tl |) ||tt) ti ||i i || ( ) I) l i l i !r Ij r '( 'r r r l l l .l..iiil. .tncleilor cochleari).illi:l.. i.i r.1.irtii. .1iek.. aparc nlstagmusul Yertical.ili*"..Li'.ste :r{e"ctat ttrt ttirl'rtt1 .t'i ti \'r ]l i 'i i l i r r o i r 'r r ' l l i r l l i {.lilil.i....j}ffi.logex..1. t : r 't 'o ti '....i.0{.. Cintl lezirurilc irilotesc'ilzi cotttisttlrt' prt.:ittrrotrrtilltliistrrtzrt'l violclrt.1'i"i.ctrirltlii' vestibulirl de ollgilitl r...liij i rr l i rrrl .il... r 'r r l r .iiiillil.i$?.."-.ii lr.r'lilr iu ttrtr. t r i ..'.i:. l t s .srir.1111i..i r l l r r r r r L c t s .l ttt l r l l l tl i .hfr i.\ .".i l:..]:lil.li ..'i.t.ii' {. ll. pui.leziunilor t*.re ii'r in scleroz:r' trcmplt '' .. ..lll. ..'l r l i r .l..

izelc icrtisiuoo-i.rlijulrpidentic(Cirxthurne 5i r. care realizeaza cxacerbrrea paroxislicl :r .r||||rr'rrIr|(' rrrtrr( r'rIr'r'fr|Iili. ll I i\ l': \t unul.siibulrtu.it'in"t-.ri.l I t u\t! t. \ | .*ii r.n . tlr'ii td'ittlttgitr c) B'inrlromut Ttseutlontti r.rriLr ttr:n:nrialoconstii.[tr'na!iei.rnnitatestibulard(Dr1 Hallpi.. (Sloica 1969' 1978.hir.tin i. Gastaut.Stc.-!i. i!.ild fi:u. ".I| .i . irrl.st:. Bljxlcsltl}lilluil:i.i. bolnaivii idcedrci.f).. putern constata un rljrior.i .t. t |.idre.i vertiginoaSe il] c...Ji"r:itrto$ti.zilt.cr-qenr4. .. s. irr contcxtul clinic 6i iindrom.ri . li. lji...r.:t di.ri cleechilibru. irxIrr. ''ul* lclrtice cu* loealizars ieinporalS. rIi|| |rIrr..r'c(epiteBsi'a ) poate fi cliferen{'iat tlo rrllo 'de 'vertij . sotrttttr ru rlclvilor octtlomotori.! " irri. j( . fopoviciu ii colab" 1976.sobi lim5ii . ). Popoviciu qi colab.'spi.rl r'riri( (').i...seulilorevojhtive -ale sclerozeiruultiplc..llttrlu {\\ lt){.ir. '8tl :i) )t sir'inltltbulbia )llil.l1 ""osti dc crifatcc qi vir.. S:t'gt't' torruc .l. .r'ific o irrfcr'{. (30-5qde_ani). insX gi oerlije tenporale ne.l.tlttf i.sd esteo afecl...lr.lare apar in pesi. p.i .-ryr'i'r"a.clorl-tntc.rinfetui.fie altermndcu alte siulptomc cliticc (lo ('l'r rcrLiiului i.[i"t*i ) .pt'oape totdea.. lrestibutogatud' V erri. | 9E1).t I Ll iii!l]9 i$ulte Debureazi.i schimbilrr1'rlo.i psihoselttoritt'l ...itr'irruci par.. B ol na.'.ii t(. nirtagmu s d'izont.r.rl irrrir'{i's .r.ii"i 7) Nut.i NIIRVULUI IN PATOINGIA DE DIAGNOSTIC 2....glsl'ulrti.1. arr" ..:r. tle obicei rL (. ''r):r. sint : a) alterarca cunotIin{er i o) 1l'Fr'r'rlrrr' 'i:tite.lr.s.' 1]ll::l::l. uirb.i-t t. .. cle diagnostic prec6aela adtli. (l''1r' vi. t.l'r. caie apar in crize cu durati mai ltlttgii' rlrr rliteori sint aproape lerminente qi-au ulele-caractere clinioc pit'rl'itrtt' sau dc loltot il'r'' t.r|..Liar ca sjmplo.11i(:.. l\I i I' |. sub itrllttctt(rt 'o.virltrnli*zii.i rrr l'rtrIrrrr.li'.oUs.T.. 1976i Stoica' 1978. iri. Astfel.ciup' carcdisparc.. hlm l )j i r' l c d o p o z i i i c A l e c a p uIU i .i:rullr.rritt rrl u rrcoli JriJxtacrtzie.xttlrri .rr cil..i.Tiene qi rle ventric'l al lv-lea p'ezi'tii cel rruri lqflr.||]f'ol..nti rrrl .. rh ..ei motorii..r. It\ Itrnu'menulfitnalict sanzitiar. ll)??.1. fie in mod rellex.i nrrtin brul.lL(.oatoil apgl (in cazulcxisl'r'tr1r'i .I).i. 'istagrirni ..'.o vi'l*nlr.rr hiIr.'nr """it*iii l'ocaru-lui..irr r.r'rLum*iiJme de lob ternpor6.r'ila llll.lrrtr. rr('||s|| t"lr.lt"i_ r r.dar "t.joro t.aqa ir.i ir.81.t1(. r:r.tt. inso{i1dc l ulburiri dc ocbiljbrrr.r'r{ { .' iili".rr'.)rrlr.iwl' enitepl.le ghalie. rrrilnilrlstindu-se sub forrua unor crize vertiginoasg cu ahuri'rnttrrillilirlrrril.r r -vd"iijo1 F6Joviciu ri colab.ritl. satt tsr. (aI .lt. y.trit oda{I cri coipul 1in.'i li rsii'. Invcstigaria semiologiei a nervului glosofaringian i.r'ri B forme tlinice : uas.tlrjiLrr llnrigd:llicnc' t. ..tuLu turingirvte. S1 VeitlSul paroai'sti'cepiteptia.irorso sc plitrsoirrzi! trrllrn..^ Teiti_ .PROBLtsMI] GLOSOFARINGIAN rertigittoasd. cri inoi" .j..lr'. l)ll...nitrrri.brusc prin crize vertiginoasocri ::l: :l.i. llt.r.hri'rrr rr:urriii'r*li.ir (Iie-independent.sr.9. tr'orna cea mxi pctent:r' do vtrrli.ir".eze cie ooulomotor citern.'rncloinitialc. I{rCf llifur'tiir.r1io" al tr. .1.ici din familia rerfiectivi (Fh cox'si L"i*tl -igil.1lriIo .PrinciPrulcl'r de diattiostic diterpn!itl.:!ta .\'::::.!iIij(r \ or. sj.ica.r.*tii.. I'rrr. (.rr.zi.altct'tit" l..*r rtli rrrllr..N l) .lite pianuri ale spaliu1ui' proiectie in diferitele rlu rle r..i.at .1:"r'.r.i rr.lr..lil"ii-.....onl.irl. &nalizind scn$ibilittte:r' ltorr:ltrltti tl flrirrg.-tie ci si buli. I t0 ilnlrlicri': 2. sitliv$rlrr{'K{'ilitlllr qi rr rr.tiomai.std. se c*ractdrizc:lzrr. l.."'".trl:-1.ic vir. -.de ojJjcei olizottal.le. Fi .rrzrrri.e 90}i.. eiito oril .. _ .6.l. Popoviciu $i Pascu' l1)$o. de sindrom veslribur'ar cu-rripoexcitibitiitate lar1... ".ii lraroxlsiic epil'epnii este repr6zedtat:a de criaa tampo. urrrt j octr cll eploEetrtreoseuitde adtivl.rli(.lilrill(r s.rrrr.urnr:rt'rt'L ..t'[n. :m.tz*tii.lueptic {.d. . glioame de trunchi cerebral.clt duraLc dc la {. rlirr . pulirr<l ... I ) I )t lt ttconertarfte tulbu{rile vestibu.l.lrt.i.rle.) .nu.' rr..ri ii lcnt.ib.rrrrr. r ' r lr .ir.Ur:cot.r..?! r'. i g'*o.r)||si 1(.lt rtoltriculat.eltileptice(in tumori.'i". l. pctbisijnd si inrie g.rr. divcrsei*Lnnc de tlirr_rrLi '. tlcglutilia pentru Folitle' cYcntuala plczettfi a' .lize.rtlt.rH.i ilrala J hilrer|xcifabili_ lrLl(1.u .::!.tsiiLuli.posrurat".i"""i"ilt.r.alte tumorl buibo-pontiitcj iilr rrrri( )(i'iiri tr.ulr llur ufoalc.ir'i.\ lil. ISZg)cuprinde llrt. br.rrlrLb.1scu.i ..olllr. ( l'l. r.1 stu |otalor.: Se celcetcazti'motilitatca ptrrcLt'ltti a\ Entrnenwl fwnc! r. '..rrritrlr ax1.re sau nu (L(! irrrllr inso...t rl l IISII | DUitlora[.Jtult. f'glO.. alorid.f.-60""* 1i I rrrisc{ i"i. lt.1.rri ver"liginoascirrst*lrl'r' rru'irl.er :aiie lle ineleal..nle..onsitatea crizelor Mdniire. tti i.trHl.ii lrr('r i r ir'('sirn].nizaohiar unple indicat. tlo cokr rnlli rtttl{. 19?6. "r.r.i. *ri...iuno benignl.lot \ \'i.ii "'.al decib-in boala Mdn.i rrLrr.5i ryir.ltt ..ir.l|il!.itora minutc la citcr i.in.tl.rvr.'r .inilialo.t[bulurd p^ro1triu. ti .L'('li!l('{.hirrilnli.u. Iunoliri grtBl. }1r1xrvi..t. ".li''ilulivrtr'.r rlc vcrl. '1. 'n -!r..1 do lltt'cllttrr . N ir. Popoviciu \siPascu' l(lii{)' {ie '.-Nu Irrogrcslvir luting0 rri.'l!r. de mu_lic ot.i'1'rzrr.1.unade tulburi. Traseele EIQ po! prezent'a' dt':Lll'lr'l' iol'rue iritative cu sediu temporal qi in perioaclele intercritice' 9.t.iu(riol'u...r'irr inanitcit.rr.l:uIiIr.ls.iit.r rnuLtluicoltiuci tl lui Ycrncf.i:"ir ri rlrr lrlrri. semneCn!.t. rr r.i. 1o r:litrinl't)' (tltt . careinterescaidneuronifvestibular. senzalii .. 1962 Cawthorne colftb..'lC?g) ."i.triizat"l : it couslabareaanolraliilor EEG pr'rorist ilr'. 1rr Jic'in crize foail.dr rr' :[I.r'.tic.!'iytlty ).t(i rirr lVil.r' sirrrpl.|ii..irl.t.py.! $r i.pii.ltgc. rim{ooita'ri. ii.r. ir.'.lrri ..uatede sclimbiriJe de p6zilie ale r'\ i(l('rtiii.4l cr:tiurtite aentriculului at ly_tca qglio'arne'qi ..rlrr.llr..irr ri l. rlrrl...ati. dar qr6bek (ir.i\ir(.rrcr..rr rulrru'irri r'. .nolCiostaut.r'il nrtt't'!irri irl ltltrct'it'tr':t l)ltroi'jtlt\ ultetdirir ('(.i.ig.ir. oetu|lelc sp_itao-eerebeloase pierra_Xlarte..rin. (l)rrr nl.rioqlriLlo olt ttaxie ccrebeloasii.sponran mt.u1rt. lrr{lir).rrl rrrr. lrttltr.le.i.1]pllrur $r asoclat(.i. L]t. boale lxti.r-iolcLrtfinsorir I rr :L l 'i r .1.-....lui .i.. . lilicc .ali' (Arseni ii colab" 1978.r:r. .(r(.lI|L{) si acccnl.. il.1) .lll.speciai in cursul. ott rliplolritr.rlar. $ $i (. Jl)l{0.ilill' 1ll. in cadrul unei crize epileptice convulsiv.rii.l!l. t.1" obicei. Exi. ]si n]alifegtet... Crizejcviolenic. I973.ul i .ri. .\{' Iini ir.ir . 19?3. aproapc ioldcartrra accentuate la schirlbiirilrr dt t.i 3i-rostogolire ".ot .lorn. in citcva ore sauzile.ziLur.i .irr investig&ii1l' t:..s. T'ru't.cu ' aluri paroxistici.r'icul IV.D-icu nistagmus.<i .pbcloase. Se I..r'..' i'excitabiritatevestibulird t'" p""t capului.{r.. cao".1 Ioirtu] li sitrl rornl{l.. T\rnoviliu ruilrll. i|l'. Grsl':uttl' . I r'i.o: : rt.cu julbuliri de ec]ilibrr.ansive vel.. rstlcJut'nede altoJii cerebeloctsr puD apjrca accc.r'pi .ut lui Bruns.).

'"""" " motrorii salr gusia Ye' 1.rrrrtlir r'i..i.'":"'"""1'. frtol.i la tineri. iu llini.""' rl.' ll'.bolii de 20*il0 debttul ()l)r{rsctl.l l?il"].rrtrr'l:it . .r'rn irr.ttlllttra h 1.i]:i:$ri*:"t:i*l.i e.f 1. Dcptui$ stahilit klcalizalerr (1963.iltrui t"*yil"..16 t'ttrtvrttt r'i..r.".rri r'\1'\rl)' r':rttltlttl llll(li1:iv lurlitllrgtr. asitrifiilcl intelpl}loxist-ice intel']'aleJe ci."i.i..i.*iT \s iihi#hiili'"H::*.[.ir *nl''.-q. la baza limbii sau intr-o zonii' ditt l.. l)llr'rror debuterzd brusc. perioacli.Hl'riitlttl.. .ililrr srrrrlg..." .r'risl'ii'rii r:ttl r.':r lrolrLri (.r' dlrroreil hel'eaz5' i. 1a rhr lrr.:i.:*$#.i.l lrrrlrrrvii peste 40 tte ani. tr r r r tr r i i r 'r r l"i r "r r'' ' ' .l ". grrt'ii tlc rrscirciuncrr F.mpanicii satt' oti.i {.'l.rllr.". -Bues.trr Irr'cipil.'i.i!.o lli:rgllrsi'icrrl !. lff:{ii?fr'{h-itffTfr l.carr':r.e:Ld.i:ilr:!"i:l{'rinl." r I .ri i i :.'.1 lll.:i!H1':rgil'.i'ctt'r'r' -'i rcsiuncrmtt-'r ral r"nduclrrl ' ti o' or"nolrt'ingologicc -"' s-.]..Dtc:t valinbil' de tjmp intervale la se relct.ard (est'rl'ilr'lii ilt l) Nnrrutgia glosoJu'in11i I r.t ilrrt::.irr d{ li i i. sa.irr.t:frin iifr tfr...l -: l'..Popoviciu Illrriirirol).llil"' rr.''.'il.l:rll#i::*'l#::.r u'...ttl.ttl.n#: r:i"..8). rr...i l r l l l F( 1 .rn..bii ]. ::r'.t .i: . lr.i. si -urmi.i...rl: rriitrrr:ti'ttli. (ca..illl 1i/slrtt it.i:!i:il caz*i rles'is liii$ *i:iilli:: l''I I:Ii :'jl'I| i:. :'ldit.. .rr(i ltt tl HJrt'tri:t'l tlt'iztrlot'. . lll lll'jil: .'ri'. r r .il. cliz|lot rcfirozinlir'o (lllpilr Atrtlizit.lir' (l(' {'clc /rrl Jt']'ttt( 1(.iiin.i. :o jtr ' '"f"l".teuDilatelal (Arsenl fi Oprescu.1. .r lrr' I -i atLi).ttl nel"D'u|Il't LarN1 ^l l :i l l .' .orilorcaxedetermjllil' rrrrrLrlir'..l l'flllil'ii tlll. .rrlrl.'. zilc. Novrrrllliuglosolttritrl.oi *'t.t..i iit slh't.l. violent..*r"*l!tri:.rlrri itr l.|. cltt jn fazole alvinsa.*':*. rrttIlrtl'ttl ltlsrrrt' criz.rict localiza. lilt't'it tttttli lrrrlnltv(ilt llr'vtillgi{r trLcnl srrlorrtrrtitttilii it rxrt'l.g iliq*iTl::d ii i.".sl.ot'ilot'tln.iiii. 01 mina' urochon nrtts.rLrglttlifirri. .liIrtr ilittrtttotl'i.?.ll.r.lf.l.r .l:: *:l :.tlii*1"'!i?Fi:Li .t 1tt"'rri lt:rsrtltti.*:*l**i'lr-i*rli 1r iiri.. f i t '.t rtprrtr(irr .1. . cu iraclieri^ in regiuncit' rrrrrrrrlilrrrlrt 6i lggiunca submarilar5:t:J ln.i 1r.$ff rt sind'r om...i.r.lii..19?9. . cu cvolntia '.:ji.^rtrrsoc 'rlist'onfot t (BoJrm qi Strang. .' . d) in marile ytatotisme il''trcreu' t1e ccltl ir'.or pclltl'u ll snlivei..i! ttprtt'i{'irr glono tgiitnt'[.oi.e neTralgie glosofaringianri presrlpinl0 corect filrthi.i .i..i ll.: [:4tkly. .l ttfr l i r r . .tt.rt ili aptrtd. cu fncit:s imobil .. siililtal'o rrllrrrrrlir.{t.li liri: lil i*lxmil' ....i lll.''i1.-ti*[:ii".n care f'olluie abandonat) afecteazd ill go]ll'rtr.. care . l:r.rliirnrj.*.r'. ..rrlinsj . 1962 .:fi*il..irrrrri.1.:lit"i rk' rk' gl rrl . Criztilrr rnnilorr(f rlevin din ce in ce mai flecvente.flllJ l'll].':iii lll:l. t)r.liti:iliii'li.cd: in rcgiunc'a awicrrlari' prolurr(lil.t llttl' dur:ite qi variabile oa remisiuni rlttltroastl .rlogia riecbi teime.timpan' ruri"ljlll lrrzrr lirrrbii.:t'.llrJ".u sDre urcche.lrrlrrlc ttrai ils (Arseni li Oprescr.ipil.'.ji::l.i. :rl{i Irrolot'i ttrfii..l#y#til'itli.. olisltrti.. la csie unei orize l9?9)..l xlT*i$:1..'iii irr lrd.forma fat'.Ir'.i*tT.r:t.va'riintl mult de la caz la caz..1r.tirii satr.i *:i lflf.ii. s:ru nr condlictul lutlitiv exte.!. :il" rl. 196ts. Roala!o:Il() orc s:l* Lliteva.!l:. illll.citat de Arseni $i Oprescu'1979)..:rri si {}lrlcsctt. I.i. 1e?8 r rrrrrrrr p"p"'i. Locnl durerii maximale se afli' in regiu:reafarirgiarl iii "inelr-ati..0..:::'..ill.s. 19?9)' Bolnavii '"1i( ile violeirtS.o]]1" 'S:ll*:ii).ltti' r.rx.st cLlture: itt ltttr.'..1"{fiiJ'i'.#*r:":il.tll*'. I I:t . t1 1 1 1 "1 :""r r i ' r r l r r {r l r l :r '.iotllllritlilir attii lt t'i.to-al:ea pot trece cittvll r:itrlirrritrisau cifcva 1uni. rrr :r rrrlii.lq:"."ir'. cil.T..lnl.i].iri . In rare sit a."itt.ili L.irri'r :tiriril. lntre prima crizd' durcroas5.i::[tl.l..lii.ngianii: rrliirl(l.rrt ' tlurerorlsc bohrnvji In tirnpul crizci partcadulolii.rrl.*u!'*.'t.li': ulr.ilrr l:t'tLft..rrr. rle nervnl glosofaringian' I)nrexea qi zonele e tlo lrrigrrrrli "s:i ilrrrli."""'. -'nii'fifiTJ.tjltLi in timpul unei crizor anlliza facl..i.rr.rti i.. .. durerea estc apreciatii ca o |rrlil.}i.'... ' ..n "tn.r r.lrf1[ ullot' l)rlr'l.'. .cit'a.i.r1r'ul)r "d.rtItrirutte 1tini.i"' jlr I rill.'itirrs:isi tton.si a'plccfl1iinainl. lscmuilrl-o cu o .trigger zones") (Arrrlrrrli{irrrlizci qi locatrizareizonelor declartqatoa..rii cltrerli cst'tr lncetarca bolii.1.X I \. l. spre.. Durata ili '\r'rr.l'i{rl(son lir' in funclie de {or:ma clinici: a) in forma tlctsir:d': rlrrr.rrlrrlilirr iorrlil tttt ''.*tlti'{.l t' t.o1u?. riz.li:.ttscttt'i :I|l||. . ..1979.r'o sint sl. tttlottlrltl l)r..rl.i:ill. ln alte (iazrlrirbolnavul iqi montinc callul a'llooatt lrr.#:i iilliilil.i. :ili...pr^ r'rissIrthilc.. pacieirtului in timpul crizelor-permite ollscrvarea crisptirii i i iuloluntarc a miinii ta nivelul zonei inferioare t[ ltilei fi Ir..l.i.r.irl.:iij'lyli:'iil.v*r.' iil'In*?im J-$Sr:.liani.:''."#!'::ffij'l.rr j'iiirl tk'oseLtit devtlic" etc. ii.'.!:I rrs :' dc'l .)/'li. .:?. rlrlr-se nrilol1.lj . Clizclo apaT tlc cele m:ri multe ori ziull.. lniil" llil.. :..a | 1l{. r r''' I ri '' fl i ".ii de la uI boln:w I't'l ioliktle libcrtl intru crizeledu]eloascr-al'iez5.. in regiunea arnigda.^r. t)('l)nlnl bolii cste de cele mai mdte ori brutal. 1rIrrrrrirIitur.' lo: 'II j[i:i]] ji.r'e qi 1981)' Pascu.ttrtlrtlrr.'" r) \tt fonnu ti.r'r'txrcrvicalli...grrntrl.r srr'ir.1" Dr'.ll.. putind insi Bli apar5' ...r'cr sn.lrihi{".""r1. "irf "i ". citevil irr rrll.(l(! rrbicei. trr. . il'slr livci 1i lr lt it t t ..{.ul si ort lrrl.'1.r'illr.'i...!:' ..'.i ur pc r . tl|!rllllnqltttrn' itt t"".te clizt'ltt 2llobolii De asentenea.irr rrnristhlia tii...j..lolitlr:ii clo .i i1 (?" i*.'.'5i de ahoce. ltiLi':iil.l l.rrl.r l r 'r r 'l l e l '1 il I I / jgi .tii. intrerupexea masticaliei etc' Fenomcrl:lo homifotr'i fi pritr i se pot manift'stnpt in inroSirr':r l'lr r' . .. rrr. d ebul..i. ill :.li dtr .i . Ttrint. . respectiY rlai inferioaro fa'tlii' rr..hirtr.in zotre m:ri iltinsc...t odat5.i ...cr *T*{ft'"'?l#::tii'.r:r.".1i.i.tr.

r r I ir r lli ir .obiectivate raun er"-ui"" al gusi". prri irrsi rlcbuta cu tablou cJinic rle ncvraigie i..rii :urrirrrprcsinunui"corp sir{in.i n gi lrr.i i i t.{. spre ur-echeafoedie.q NliRVlll'. r:tjr rr' Lrn ( 1.tl i tttl .ttllrtrtri''ilrr rl.lli. {Ll' asf ll! {'nc1. 'o" sl] ll 5i rr.-Puralizia rrorvului glosoftringian I. in Soi.i nirr"tuiln ambelc c()lI [Ta0tre.r':r.lfiii$flllli I I li' .rlr{..Junc!. li.*"1:11_iilti. liii"r t n* aspeclului l: r 'tinqolui 1r 'r 'i ' .qesc teritoriul nervuluiglosofaringian. . r I lr lr : l ilr '1' Ja {onom clor .lli rlr|| ..io 1'cnrttl atner.. . -tilidi.readd dii.r.r. al.' lrr r.'t'. IoNllt'oIiv.care |.iiiii. l'lrr:r. cr.?rr.tll 2.xclc acle mai ft ccvenJe aie rrcwalgiei gloso{aririgiene secun{larlr -pi'.rIrIluI (1 ()ItI t)I(..' .yilliiilll.rr.{' rll}ro trompa lui Eustachio.ele in'riininc]xse rnai {r't'cvcnt inpletttri ('tr lrrrr':lliziirrl(' rrclvilor invccinai. [ ) {r it s. g-ibul i../r bazei.''( n.'\ l:llglll pnm rf lr : c) dulerca so .iliei-.'r'(.ri.r:r. r r r il*1. r.i 5i semne de afectare lsociatd ii trunchi.asociazi O"-rii"ti" *i .Lt" OIj SuJiCir.-sc l'c lil]ir)' ltr(tliit'rrii' ii..i r. r. ijliji' r r t : lt r lilit i.r' eSLe dc cele mai *r. s.ro\isbice: Lr) tlurolqa.sl.rr i ri i r u.1l glooof*ringiao ...im.obI paraclinit.':t:!j':"^:lJ !7lilt tll.hri glostrlu.lxrlil..' .(.i Jri l at * r.o ilo]irlo . rl.Nir' .r.eosebegte ctini._u-tii.i" aceste motiv(! 1l.'"u. (simpatalgia) .rlr. nrr at idqi .tvtrl ti vl l g ( si.Ltru care se cere bolna.1".l. comlrnsatorio.I.calr tnrstozi:l lojii. nurvului uk.ttlr't irt'll' ri:t'tli trileziuni unilaterale plrtta sllrritoasi'.fi. \ r' rrrrrrrl t |l r r r 'r r t ir r lr r l |.. sl il."i.r* ' r r r.fi.toasi poato'antr'"n1. t t t '1'r 'r r 'l'rl! rl tt' i l . sil'rrr "'.1.r.i: l'1.1:ii'. rliohidr lit . .rr 1.i.ingiani1 S{. t r:rlri' i glosOlalingipnC recundar.iirgi. I I J: '{''. t ir t lr r 'Lt r l't t li.Un.rt . 1..cl1tlil tL I : I r.Ql U ti !t Ai.sociaza qi semne din partea altor nervi cranicni rr\ ( r.[rrrcroascpr.l ) ' l ' utt.stii. 'tiiir r lr r i lt it t r 'l t ir 'l'r t '111" i. se d.e aea.l'rrtizi|.*.ndibul*r.i llo iriqc[r' inrl'oluntare velo-palaiile.jmit. l.l 0i.bc rteqaf i\ o o vom cOnSidr. l i..erlor. Rett-exui prrrr se cal1i(rleiiz{ilz'i A) Tulburririle de scttsibilitateli senzoriale r'tt litrrlrii." a i: r .1I"]!i . f) se a. crr iradieri r..:l*l t'r' elemnnte:&) fond drrreros continuu. Ir|'r'rrrrrir rn ineerCxrilelor de a Climila l.1 .'1.. l| r r .si incompletclj. r r llilll .:.localizeazii aproaDctorclpaunaitr . sirnptoma{ ologirr. rt.ipice.".li rut conte_xt "du"t newotic. Invcstigelia serniologici a ltrvului vag (X) i[r}litrii': tll tttol'tli A) Dsanterutl futtclie.nfec. .ard(simptomatici) g]os.i n:}ci{!nt.e ne\Tc.intcnsitateb.l.tii. t il" d. r 'r ul'. t t t iit t r ir r i lt t i Ar lr t t r r ". i al . .i 'Jr rrl) i'iril ( 'ii.i ntotoriisomalirt:constil in exattritlnt lir'lrirlt')' (pcrrl rrr r .ti..s^eoundari." l u l{'zl {l( 'lt lN( " l1l ( lr 'r 'liLlr \ iLt lt ': r ' l t lt nt i t ll 't r olr iLs .ipociiezie sau anesl.r. l l t tIr t t .' us \ / c] 'r clJ) . u) r ( l.l.. u lnot [ ili' it 't r ': t ' lit r t l't t lc culio t t 'zot t : ut r lr r \ ' .i.vor. d... {1lr ilr ..rrrrtiL unor lorrnp ll. ccl'r. .pe cale se supropull r. e r .1.t..ziur.o vior(f r.iiiiiiliiiilllli'. in intrerincrm clur. care Joac6 un rol 2.i o .czie . 1t t t lit : 'lit l' r "'t r : 'li l rt ir' .. punclul in_ lllrirrgrrlrri superior. i l. ir'l ('1 :rcl lst. uselt 'iuluicot lslt t r : t or super ior alJar it t gt t ht 'i'ilol..iil'ilJ'lfffi..'niir. r l.ni.ofaringir.t"".e etc. .i sl. dctci ' Ii.al'cte t ):..r'.. ( lnllI il) |l. .. i . si nl qr lr e. iir r .".i.ttu"asi sirnetri*.'u. neurinoanie : e\ anel)tisme ulr\ |rr.. :t.l . i.t' r'r.fl!. |||||{'iI Z'I .::.. n. . ll.r.l)r'r.f'. c.e.r.l*r"t iezi'nilor b-ilaterale at nt'n t.ie a *i'luTi...'t cii orice . r.rirrrirrri.h.ti asocierea sindromului laringritri rrpcliur' ou sindromul cle ganglion sfenopalatin. Uneori se constal.l\lUIf e tot me rlp nevralgie glOSOfa r.trtlttlrlttl' itr Lt'tittc'r" r. t t lt t r .l.lgie glosofaringiani.r..itele .'r ltilll. lloba rlccisivd este alcoolizarea n€rvului.ll.. t i. Std. .. fdri rcmisiuni. ( r l'Nl.i. t.irt r! ctzrrlrtc se noteinzl . . "i se remarci u asiuret.1'.lLsnlt' trltr-oglenc r.rmzri jo:]I." .r'riirr)'.intre ci}nu] car1. .... ilP t. Hltt(lt.c sir.a sr 'm nal: ll.rr.ri dcsfiiquralicl"' ' .lr\t:Lt.l rrl i ti . in 5l'al'l{ \'l!lul Iirrrlli'l Pa. r ing't ui ] r Lt lt liz&1 .ralizii]cunilater'alcsau bilat(j]'aleizol:lte alc nttvltlui glosolru|itrllilttt . adicd. .cto rtiulai liuai alei ..:t Ulnr l(. si'r ' 1'alior L sJnill...r' ri J' c.i..11..PR0BL. j.tounti a .. ttt .1 1'11 lj^. : r .'Din .ii|ItIJlii..totjercle arsur:i.uricutare si frr:r.co"nrit rri. il'it 'l' t lr r l ' ol rovi oi tt | ti | ! r .... r r l r lcgir .ll. primari..lr' b) tr&umdlismele cranienei c\ arahnoid.'rll .'j:.ir. t llt 1t : ult r '.lr s:u(ii|nl. dcb t. siutt cslc cljrttilttt:ti' "i.: r') r'ris1.pro.||||.. (tt:r'' lroc:rlr' allurrito promrnl.r'iiulti.rrl.10.r''":li r':lpld:i r simplomat ologioi.l. lr r '.. cu agrav:]r(.. se caracterizeazd.lrunc i t) i.rrrlr. g) sc constati.o l'l||rl|rr rltllerca. r 't it t I ''I t I i lr llr 't liL'': l rrrrIr.r'rnolrflngc)...1 b:r.vului '..r'rrIirIr. trr'rl'ir Daamenul d'inantic: r'om {ace aprecit'1i*supla trrolilil'lilii ir:ult'. r r r 'r r f i l'r llir r A. lr l ii{i.EI|uDu IIIAGN0STIC PNI'UilOGAS1'RIC irtrl)orlrltul.i tz. l |l . r l( ''( r l..Cundrui.c d.ri r '||) |. . inr'r''alil prr'1i. l{lsl) . ('ttu.t.amigdaliencsi a rngiunii farlngie'n. " . f ullulit i. l)tll.. r t r r r ..r t l.1ill)lul (rxllttrillr'i'r'i cu ltctjar <1e .'.. ir.viuomai prosnant:Lin-1ifrp-u] clegtilt.. i ] ui 'r or t it elea hr in3' lr : i . extindelea ariei durcrolse peste limitele anato.tri_irr cltitr1(':t.i."iu"*. l/ 'r.1.'.U LUSC. (lu tl$urintiro novr'tlrgiL\ gl(]solr!tr rrlir:{irrrrr.prcturn 5i a deglut'ilioi pozi(iru i Enanzeit'I sinlia : vilul palatr:Iui se elamineazii' aprcciitldtt clcttl'ttrt' 11N1slio a evcltu: 1i r.iiiil'li iiirri"*" .itfll.crce 7unrcti: meningioame.r. .[ fr osul l]roi. lam ir r t r r ..io cst0 1.Iill.titlt.:rnudc tliagnost.ltrLvilrl r[r.. :r pc inge pe fri..1..r. 1 lnlynrlar.' r'.'nl s'r.i.er'ralgic glosofaria-ngidnJ..ly-dc. | ' \. . 11rrrl)11'r.it. rlo ll rr. ln. .9.. .J'-ii"ii de faiingiain partea paralizatrir f..tui dotor ar neryuru i rllosofrrliirgian.t r : uh|r . r. .t.lCu..lirr i trr.r t. \i.'. a"id. h ) evoturia cs[e progrfsivi.i . rLt u l..10. I r.. t:rrigirr. l ' :r't : uljzi:r nr r .r.ii.i ltipo.iie. r(J.'.iurr(l{ r('rt ruli.:.i (jl. .r r cr rritt.r ir'o depii.. (sci l i nl ] coI t jU.i.zUll. lr jr l.. S.lr.r! | r.'I('''')' licrnn.:. .za!ia ..nt .nifesti1 t lil rbil. iN patoltttit.. prccum .llii rr| . mirr rI rr!.gi .tct'. liind accsta i..X se-.r= so l)rir: disfagioponNru itlitrtc[1.{'llr . l.iitr-r. tr:lftlliziru rnr -m.i"rri f. '.\r.'il. i{ici 1rt'ttlltt rrolirli' llt' rtl-tlrrelrri f itrrli plimrLirti l.tt . r 'r 't t t in: r . nn\ 1.1.r drrpi efectuCrea in\. iiit 'i. . trUgq"ii*ei' oar Dl spre alto ( zrrr. r ' D t.l. c|\ {.r* pr. zlir lr lr d lr ollt ar t t lt t i sit l) ( 11.rsrrr.:ir. cen:r)ttrt: () t(. vi'luluir l[etr' ntin]irrildu. llormd."^A"t"t*lU.iilor 1.tt. 'l1l ( lin r uI llll do l) ii1t . I II ) N eualgiu glosofaringiand.i Jre19c3 lonftlir'rt'ti lrifr slfl aSuc...lt t..irrt'exceptioaale.l.zalimbii si in regiulea ai.. bo s. .irebuic consirlerati. indeosebi amigda..lrtl5ar'lra .ll:.i.. rin :rL(.tiilocaie.iv. I iclt it lr 'lr r t .t. r ir .i . i-pr"u"I rlclt'r' ttlt tla iLsimcltici Lr'zittttilcIIiI:r'i.lli rrrrrsrlri aiw*e repeiie p"in r it.1xr. lllil.ilriili""1i nu po_f fi.cesl.ont. llr 'lilr gt 'lt t t r t t st t lit licii t lr r ' t r r r r lt : r ' . it .."\ . I I ) Neuralgia glosofuringianii secund.ionald.tii vxJuilraiatufrli 6i i la:'ingelui.. ir li u i r. zir r ni .'tItIr' rtlnatt'i l.. do arsur. Ii L ixnr 1nih. t .i i i i ' i i ' i " B )P aruti ziat t i.(! l.r. r a'' jiliotic:. ...ltoilir!v:t I.

. nuri 1i l . r .r]{ .i r. r .i tloglaJt ti] ilur r i.li' ''. r 'l r .. rr r r t .. ( I(|| IIII. rl t( " ti l l a l i ' 1 .i (l i l : si Pr ur Ll. t 'r 'elat ir .lr .fil.r.i i .'l. . .ceteazti sensibilitat t.err..l)unli:irt ttttil.. . liir . ir sir i ilr r r lliiililr . r ir r .:r |. il ir ll. ir t it i r ) l( ) r '||. li.r. .r .izeirzi prin parosismc algice c:\ir iiplrr . .iili i. . .. r . : r r l: r f(rt. r i I r r ...rr . ( r J0 r llr lr r r . ' . .tic'lpiirl..l . I. t lL l r I m u (. .' . llr .lr l. .u . i sc ir r r .1i11j. : r liz llr . i. liosl rlcsrt. les tttrrr lr ll lr lit t r r . fi i rr . " t . r 'lit 'iiii t lot r I tI t r r i. .r. i o: r r r l lt r oir l./. l r. r t trl. ir i slt t it r [ 0 r 'i0lr 'r r lo.:rrl .i Tn parxliziile j . 'r lt ilc \ i'11 llli\ '( ' . ) .i l . . .l t(. 1. ) r .. 1' .t'1t|t1 itt. .". r lr . ilr lo. t lt iit lii sir r r lr g|it r lt l. iu^rrtiillt|rrlizil' v|1{' r li.rL.'. rrl i i L.r. i ) lr r ir r ir t J.r' rn :t. t rr r r : r r . 11.. i :) ' f i . . i.i. l'r ir lilui 0 .r 'r r. nlir lt iLl silr t air 0liL llr . I i ( ll\ r l.u. .l ruttrl 0r r t r t 1llr ] : r irsir .r_ i cl -l e (U r_L].r. l\ rrvralqia vagdi le lealizeazi. I r r I i: r r . l.. I i ..rill]Juipalatului.ii|' lt r l0r ' iz r. x. lr ir lr . rrtIrrIr. r r r .urcJa. . ilr ollr ili.l l . ii.rnr. .r.l r()i (l i irol . r .i l ri l l ..r r. t t tf t . i|li. ilr sir lir l l .'. r ) lt t iilt lr r i I | | I il r | | i r ) 1llr ) lr {) 1.l . |.i zrr| r. rrrr' t11... .. . lr sli! t i sit r t .l r. iil . ll'r illlL.. . ..... r . i r rl " p a * i l i z i a acut} . t ' i tt4 tltti tl )r.'. 1|( 't t '|l t r i {'0|. r(. i] | (tt rrl.} ) c o n s tti i .1: I ') .rri . r '{I ir ilLlr r . iir. lirc rL rlrrirrit irir c rrc r: rr. i.:rrrl i ac.l tt.ctc'i realizcazi..g .l rrl rri rtl oLri r. 1 . or r sli r . ol. ul r r cLopllal iJl {'slo ( i. o :i .iii. I r |: L 1' l ttt Li rr.ii. t t . r lr I r .s l ri t. l ) r r 'r . . t ) t 1.rr i l r'r(i ()1 . r ' r ' i r.r j1 t. ... I lr . i .. r 'vll l l l tl rr l rrl rl ti rrrr .i . .. .' 'r.. l 1ur. i|' rl rrti i l r di " ql t nr i! in accst eil it r r lr I ] a l: nest czir i loclt L'lr li. i l .. lir r lr r r r r r l . ll . . . l i' r r ..ide respi rrrti .. . .r r hi .:r r.. .:r. .lr i lr .\.er.ri l rrl l rr 1r llr r ) r r I r iI li r lr .:irrl i .. r t r lllr r r lit r li. i i il I r r o r i S r r r r r .:zi . girl til ir Jit lririr lr r r. r ir r ': r |r . r 'r 'ill c r .l rl . rl n o. Lrlr dlr i: ur . 91i2) . git t r lr ii ( t r isr '.ol i . J .. t 11.l{}...lt'. i[ ( ' I I .. li iI i r llr ..o:rcrior at c o n .l l rr i .ra g n te . inili a.i{I. : . t 1s{l dt ilt ioilr jil.. iiI r I r{.lil..i.il.icingi criiair..i:rl :rt.. r 'ior . n. bi hter.i rri Irr ]'unitrilc altor ner. i l /r' pol i l r r .i "n"i. r r l... '.ln irr lLn.rrtl r ri ([o l .l . . l) t t r . . i{ . i l. (lt .r li..'.r' r.lii:l. rrr t r .]. ' .l :.iirr I'r|.r t slr cclbiI i pilf l) \ iil i( x.'. .i tert. ill. i . . ..i ...:' ..ii " l ro:l l ti i l poz. ".l l ri ). l iI I I r ... 'ir r iir r r lr r r l i ' r' i zi .I] .L rri rru i rr..' ..i { 1 .l r.. r \ r 'r .: rr.'::.rti c i i r r._ii-stridor.n. 1i lit r ir t r l lr r t r n. . 'uI t 1t : 'cxLt t l: tt t ] ir Lt . 11) E1) : . l ] l ]ii.\o (o. ilir . r1 r.t ' r I i { rtr I i rrr. ci i i Li tl c popovi ci u i i jriroi r. . r ll...gola1tir1'.iflltSt) t . r i.rr:rl i zj i l r.i fl r. .Iol rrti l r lor .) fi c* si si cnLrrl rrrrl.:l. r t l ' 1 .. it ro|ir r | ir . . rr." qr dispnec. tl ) ' l ' i 1tu l.\ii(.it it 'se lt it z. ' "'.ll. r 'l rrl {l i r" i rl ual i z: L t lt i it r nLr ' ( ( ] ir 'f t r r .': l'. oll: li r ilt t t lLt hniir islr 'r t llr . l netyrrl rri .1 'z ir .airrqlit. t r |r ' lr 0i ' r ) r ( |iit r . r r r illif e"r l. i rc n e o l .rrn...i . r I .tt. ir ] ( .vrcr. l.ldui ] }lcur nogasi. liil. . I r .|| . rrL.trlr lr .rr' 1:i .u l rrri l rrl . .rt ' .l [[ir.. 1 !i i to r u ..Tl:!:. t .. prraiiziite i rs(' r)irsi.o j . i i i r r r .. :el ' l l oY lit lgic apai'in: .r " f " .. .i tttr.o !.rporrioletlrbrLriir:i i. r c (1 i r I i I j I)i rI I ri I )i I r l : i.in LtoritrLr{m1.rrlli s0 crt. .i l gi rt.. r r .. r r l r l. . t .r'1r irf{) si un irnrorr:rlt "irritg'i. l ciir ot . r :r ' .. 1 1 )1 ..idente ' rr. r| . .r. ll. r ic sr .::irt.ri { | t.. t 1] ) ir l t l ot ji cr r lr ior iI o1t ir .. r i g u ti tr.(. lur ingilr : ir c.f..I r r .F . {iir rl r' \ i l rl ni l zoi )at . si l rorr.rrr.i .. : r i' . i r ..: ']:l l l: ] : : i. ii I t . ii 1) l. rlr. :| |. mociificirri. Il rlil.if il ur 'J so ( ll. r . ir lli r i r lir t r . n s fa l | l !rl u _ s e s i trrj l .uj r6rbi ri i . l . r r r r r l ri tl i l rt r ioir r . . totare b nteraG 'i 'ir"ind.r (. . . sir ir r r .r!zrlir-n si t'{.' 6gp ' ' 1" . l 0 t.:1.r. .. "..i'uncuri do r. r \ r .)i l l r.o-eo. it t t : . |||. lr r r .rL rr l. r. rr'rrr lr(.. r .ri I'it s./rl. i. r t esit u clr r r r ict . rips:u rctteiirtiri iii. ill. r lr r r r ... . . ir |) r .l.i1. ir r nt : . rlrr \ r. lf r .IIII 'r('r'v r I I I 1r ilt iill^r .j u r . i lilr Lilt iJii."l . .r..\i urron l l . t lir t r r r .i e r r1. I L|.. . plir . .. pct r r r ur I t ii.rr .r'irt.r. i) : iiill t ullt ur ': ili 'ir r r XcghL1 it ir Llir . r .. . r r ll||r |lr |ilr u ri ... il: r ( i..' r:r. iit r rilr r r .i l . llr i: l i ( 1) l..l. l: lr r ilr .1".r i.: z. r .. r '. ir ) ..r . : r rrr' l n cttacl .:l | r.1rrr. . .3.r r r l.{ .l r.i"i sertltolii r.. . r ic r r olr :lni r r r r illr ' ( l. lt zr 'i. . . r r l. i r lt ir t lot t vt t llii r ll lilr r 'pr ir .t{l .i t1l lll 1ol 1r. Ior rj .i .t . ' .| n l )i u 1. . {"I I r t I I r I ) I . l.n. r ilr . iillr lt r l lilr r ir l . :rtrilstLDno:clcpe care Nr.ti. r ll{. r:.r. lr .r'rrr l ( . r J sr l. lr ir .oduc modifici. l r r r r r lr i lli ir r l. .'. r 'r lllr illiil. S t' cri trst at ii o ir em iar l: i0zir 'il r . _\ lit t li.r' ' r .. r . .e g e ' .l rel i l or alicl'ior i si lt ost r "r 'ir li. I r r r ' I r i | l.1. i-i(f r.. Jor . I :.. r rr. ] ^ i r i n s p i ra fi c . r lr r r .. r .ldq rr. : r lr 'rrrr t r r r r r lr r r cr r '...i|.ipr'i clir). J l l o d i n c c t.)ti ' ..i ..r.j. .l""'l | ) l)i.:"i.rrl urror I'rlft/:tr (gt.t. r lr r llr .1.l l s(. r'l||:1. i : .:rl. r. Paralizia nervutrui ilner{mo{Jatstri(i . f . * i z e .:l Iiri. | . . ior silr r ir r r lr . r r . zi ! iq.. I t t r r .rr. r ' trrrl l tk' tl ccrt Jt il ( I iisr : i'. i . l lrl 1t'l .i . I)i ut r r cit l) 1) lt . iollr ir . r r ir iilii 1r 1r . . slt . rl n L l l L rl :i .t. lhir l. .rl .it liislrrr.r'r. r lr hl i ( I j1I ir . . r.. dtp. . l rr llr r r ': r r L I l i )l ri i i !1r rl diiilolr i{) r t Lr : r lir t ir .r' l r l rti u iir llr tt lir i . lt il. ilullr i l) ill|1 uillt ir L ir |jir r . l ri r.l . ] . i|t ' z0t r ( . .. tt \.l] ri. it .. cl i ni . r r .. ' r lr { '"' : 1 . 10. lr il rrrrj .lxr lr llr .r'rrr r.u /{ -r ^ l : I' o d d . | | I . .rr I rrir| | |r'rl r r(r lrln lralii.|li. '.r.l:|.ii si t'tt tt'tttrt r rl. a c | c s i L ri lo erpto:. r 'r .i. {[ ilt . .ul or.r rr r. il r lr lr lr . r lr t I r. r .. l .' : i i tttl !e bi . \ . i1.r. de rcspiralie.i d. . l rur' :rr :rrni . . lr . .rllt L'. .Lir r r r r r ll.i n i l r diqoirtie a.. i i r : ] . vox1r1a. .rr i i r. r ir l I o zr r r : r r lir r lr r r r lr r ..:r:tlt. t iolzii ..ir{ cont}.diot-rlscrim: qi cercbral (popor. . ot ) ili rrrtut.j.:li i (irt(kroucbi cu iervLrl gloso_ . tr ' 'Zii 1l.ryt f. . .t i accir. . r r I' rl rrti l ri L (hcrniviil t izut .". Palariziile dt'rbd.1. ir i.j . j.. lr ' llr I ir r g i ..i n c o _ rl p i l . ir t r .'.:. . *' . . r 'r l r. . .). iLt lt .::r.ili:] ..lti:r ''ttill|'i)./ecloz. . . ! . : r r r r r '( r . . ii iill|sl{. lr r liliir .l ts r' rtr: s i rr rl ro r In i l (.1trasi 4pn. \ l'.tlrte Oe tona.. l r... I\)pr. I r I : r I o t I r r lr li'ot r ir ii.. t r lir tr '. I i r ..r. p. ).tf l.. 11ic.. |lit lr . r i' 'i . ln ldorrir. iir .i se). r 'l'it at hn t 'it zi zilc r lr r r ilr liir r r ir i.1.:.I I i rI i l r | |rI ( . ji.r.in i i r[:i . .. . r lr r r ir .r. I r iI r L'I oI r . lor r r r c: ur . l{. . illrt. 1t r . r . r r . t |t .. r l r ..l ro1rr .. r ..'l1l :]u. U i rrtl rl !i tra1. . sulcljoari a pilierului rIr'rrrcr r.rrr|r . i u. . ' .lr r r r L tl i j i tfl l t. ilr t rl it r r L.i cu refltrrrl -p"o&oJ 1". r r r llr Tr rl t. r tr i'. ' . .i rnl i. ( .r! t *' r. j rl i i rr z or t r . r t li.. dise.1. r '. frringclt. ' 1 . r 'ir ill u izoilzil lilir r lr p.ll''..' ". ir r llr r jl. r l .. 1li t l'r r .h lr r r ur i z rr. .. ir r I 'r llr .r. lt Lr l.r. l i l r l r t r .l l l tl . lr r ( t ilr ': it t er ul( ]dur ci. trr ir(x. t r 'r r lI r : r l.i . l ' l ri i r' t' i tl i ri r. i' t . r "r r r rrri rtl i l rri ngologic nr : Lt vir k'ir ljlr zi sonur e uir it clir .n1. r .:r1 . I I ..* . t ] ii vr r ljlr ir ilir ( l. i 'rl| 1Ilrlr(\ . i'1.{ 1 . it r r r r r 0 r . ir r lr r i ir r r ir ( li: r r r l l l ['I'l '-]I.. i. 'r r ill ir r lr ilr r sir r or r r r ....l l . r r . : r 1. L. (1. r . r t .trnc!-iei 'se*zitite sornatice ce.l t!t . . policir r .rttIl ttI. .r. r r zt r I t ir r r I ir r I r r r r r r r lr ': r t l: ilii r l.' | ' i\|.. r lr r r.. 1.l l .s'irrr'i rr.. t . .1 . er .irsintrri ' . it it l.gi .ll|' |' l'rl|' ll|i. r r r lr r ..l r. cll .i".t i nr. rr1lr'r'lrrl.rl 1 i rl rt tr.. |l . 1|ig. . r r .] i . l or:rl i zrti i r_.isi. cluJlr i lt jiult ililii l :rIi trgcl uj . L U rcori apiL| elt iso t lc ( l( 1. . ir lit r r r : r \rtr l l ttrrrtti li': llr 'it i t lt t lit r l it r l'I t t r . ziit lo|lr ir i sr r lr I r r r r r rl l tri i rrr.... r |r l .t.i r f t. r i h ^ . l( . r r . . .rsrrrilor cll].i l i l . I ij'. r t t lt . ir i. c. .ili.i. . 1fu Jr| r. pir lt r l.lt r ..l lll . llrri. iir I I II i r.. iIrirIIr(|L()|i pr. l n Iezi utti .. lrlr ilr r r l.ract i. r .tn . .rriir. ro t rlo u riil: rlo ra t . I t 'i'l 1. r ilr ' lllnr r .rrr . | 'rr: r lr ( . r I r.'\. .x.::i ''. ri .7r{r..iiri"iLri sevcrc: lrlil'rii'i rkr 1bira1lie pir:i 1a afo'ie. lr sir t r r sr r lf i r . \ ir r iior r . ' ! .t ( | I I t i I t I I lt i.. ..1.ti . exattria nerrrlgiiior lilgtle esrctlifi<.t . t l. \ .r. r .r" l!oain hri iloska:n { hipelroikrclilll nt tir sitrourrolirlir rrlil irr i r| i i i r1cl r' el za i in Jr r ilf iLt l I i: r il lt r . |..irulureu nenulu.ll. ttnn.t.:e ..1 l ttn . r .i :.. 1: . .. i i l t"'i . r rlr r r ' 1r . r t ll1iut .. i .r.l j .r.l . ot ot r . t lr r Jr ii.. r lt li( lr t uonl.pi""i"rii /in s1.l ' ru' el i zi l r ic] . ..on i u. .1. .llllll::1j'. . .li). . .:1.i. 1 l ] ti m!.0 t rrn( nl i l .. .I ) ur .L t lo t r or t lI r .iiit ir }: L|: I I }|I I ii] . i rrl l trr.. . 1. i I i r ' I I rr rir.. 1'f ) . . lr l i t r lt ) '.1 p(.""'. it i. r 1r. . l. l. l i r r r l r r . iilllll.i conriingcnt d" fit it iiitr i1r. r l st . ri ctt(rt vrr Lor r t. Il}? lj) . . r . . '{. . ( liir ir r . l \.st s1.l| '. . ramulile periferico llri :r'r.. t . .l ) Ti f)u L r auul ( r nr dic. 111] ) it r it {. ( iij( : it 1.. r r ili r r r r rU l .

iar bolnavul oxtrcttl.t. trt cu cel practicat practicat cel p&tru compolenta p&tru compolenta motorie motorie .t(i lN t.iliii11fii.rrtlcz llurulizia sittgulatd'a neraului spiual este raril.r:.ttui nermruispirrat spi.i*ii.ici ...t caresegd'sesc I X-a ii a X-a) (vezi in continuare).1.uza intelvenliei celorlalli mugchi ai gitului.5x*TiffiJJ':i iil:i::ilI .:lyitd:'-l". l)e asemenea.tlo t'itlicl. in u$o&r[ extensie..jlf l.''i. pozil.ilifr:'J#il. qi nespocificft)pttt prtttlttco pahimeningita specific5.ri. cetuicule $tt. .RVUt. Uaeori sd poatelvidenlia Di o ahofie de gtadc diforitc a' nrttqchirt ii.1. @ I lj8 'lr0 .ltr etlzttt'ilo an dabltl lonl.[0lJt.l..i:il. 'loluli.*l"ll. c) spD0iulsuJrrlt vicrrlar. PROBLI]MD DF]DIAGNOSTIC n norvrrlrri hipolllos(XtI) lmXrllod: somiolofliolt 9.alizeaziaurmS. *:. sec{iunea spinalului in tortiut'1i*) itqiunea cerui.o(ilA Nt.ii:.rr.::l^"*:. tn i n nli al.r'r' a briilulni.rrl.ralitia bi.i'.TEH"{. g) imposibilitatea de ridicare . sternoaleidomastoidtal.!.i"i:.lieiului qi hipotonia muqchiuln) trapez. "" ill ii'.or nii).ilMtt t)td l]ll(.j"_iiglgsr:r. f) diticultatea efectud.ttl' ^rterei spinal qi poate si plovoace o paraliz.^.. qi examinatorul se oputut .lizia unilaterald..rr rrcrroui\.t.#.routo mtgodrllo podblle on t Imbn.. oroouto I) Inrplorarso mol."i a nn.$i paro proi{joltlliri in afarir. muqchiul prezintii o hipotonie marcatl qi atunci clnd lx:l i llllvul intoarce capul de partea sinitoas5.fl.i ri:..ljllllA A XI-l) 't . cit.uso osl 0 . tle pildi'.A. eite hdincit.il.:$it lll.$::t{^*Ti*: "'#.-ptogrettt'.*f i"#t{{i.rlrrrc strirkrr'.aia muqchiului trupez re."j:"^T"lFl1in serniotogici n a rrrrr.i.lsi ruanilirulf[ so I'ara.###.f.cottt( rrriqcd... irr primul rind prin qtergerea retiefului musculat a'tit in repaus.iltfgT"fi .*'J'1T:Ha .J#lH":T.te" dirl.i. Adesorl. i) a..tl. 1.riimiqcirii de abduclio 6i .l'l..i".""*"nt i.rilor de inclinare qi flectare a capului do parten lozitttrii.. lraralizia nervului spinal ir I lrl. ltilaterale nnilaterzlle sa'it lrrlalizii lnaltd (ca. procese magnuln .:'tr::^.1L1.rootului gitutt.fi illl...yli::...spittrllo ir.. cu paralizia ultimilor nervi bulbui (in spccial ctt port'rltilo tt.rnatice ale examenulu. a muschiului.. i nurvrtrii-il)i.1 !.:*ri:.ozi1.*imiti.'.tut.i. capul se afii.ral impr impti. C drcirLoltlul liroidi jni .tr ohlIiuaril a portiunii superioarea trapezului este qtearsd.l"ozitrn partea Paralizia unilntclrr. nri -oi'co*ilJi'ir'rfiL). 'orur.li.i|#i: -."':i:l''.3. I'i|amctlut clnuc ''| nentmLrannna internd.r't'gctlrt.. e) clevierea on..lJ1f?t1.torul tnblou cliltir: : rr. dispnoe qi tlisfonii pinir.li:liil I ilri(].:q-$*ll#":$|liii.::* "i. trtr'".""Jrir.outit . i..at est..:fll{f 'ffi *'f::'u1":*$. regiuttii. rrlrrerLnd.z r.:i: ?:#.lii.i".lcriottrr ttlrof)iere a foram. In clzttl lt:rrtr' liziei bilaterale.N(]s1..' poate fie'ugor inclinat ci.5.. lnvostigutria limbii in sboretls rolf&ultrrln I ) ( )hsurva..:lllili#.aald silrt rosponsabiletle proclucereaparaliziilor nervultli sltittttl ' Ane..ri.ll. iii..:'Jt . 77a. tl) coborirea scapulei.) h' rrrrrlrul rle partoa lezati estecoborit qi proiectat inainte I b) mugincir ir.iil..i' norvtrl Ftg.'."o!!.t'*r{jrft. ltl a'fottit'.irlllllllnl.Ir#. prea mltlt miqrrfililn . tllai te.1.f.i*i+*!#_*ii#_'.d lalrjngoscopic: NDRVUI/UI HIPOOLOS IN PATOIOGIA 9.ll.qi lrt "tirnpul miqcd.illtillli Umbll.l'1 :1.Ttli ii r.lilii!:y.ie 10(|6)' trrrilatoral..ll*..iir..i.i. i r.i.n.Ul sPlNAt. icri: I Jl'l.iylii.llifcsLilprin ssnlno (lrll pil.t:t.tnu.1"\'::.'?'i...ssbolnavdul rl1..Pml: YoCestlirlet *" 1i"""?..:.uplaiului.il.l-llHl-""lHlglinn:Ysx$itni"'.inuiciriului sternbcleidomastoiilian nu impieteazd.E.#:::fi ):. r:.ip s ir a rc*ri 1 .ohittltti l.tre si oapul lu.iil.. (A00liSl)ll. D ) f'aralizia neraultti sphtal et'tern'so lllrt.trofia.enu.. iiur irrurit suu chiar abolit.12. lLri"Ilin cauza actriunii sternocteidomastoiclianului de partea..e t:otttlrrimtl (ljor'loohl.. pr[tluCe " utrvului .n. tlo urgolrt'it.il.".apului din ca. grrrtr*' mr6ohiului sternocleldomastoidian ryi tlrpez do llcocil. I'a. .ii.li:r". "Astr'€{te lch€.H.i:r ii:. Iltllllcxttl (lo l.#l1..b*nuiindeeir .IateraLiide nt ir.toasf. lJfl. ll'rrlro(rsl.-'.:ffi ti j!:j:i' r trv.\"Yf @ tr\.1.irr 1.. sinS. tro(x1$il.t. iar r:laviculaapare mai bine reliofatd.t groutate flexia capului.. i.in coa.w::. li'iriii:i.v.Ltri (lr)carcosteomielibice. :lllrtto rlo ttlrltrrri i.:.iiilll"Sli a nervului r)leumol.if sau' u.:'.o.l.11.a marginii. h) rlificultatea efcctuirii miqci. solloitlndu.rilor din articulalia nm:iruluil i) 1l. Parali.tritmttl rcrlebraLe calo se dezvolii) il canalul slritltll superior pott.ii'"i.'.f.oprrsir. oparul'iilo tn de nerv spinal.i .

j {let'iat spre par..l. r llj. r r ..i#{iln+u:r :.:los. .'H :*$i'."'w|*.. .t afectat...o-qnu.tLrrilor de t ducc iitnba cic 1[r. s tr:tc rrl .t.i l.lui iti.'i'l::'r."i.t) t itltlt' . lr r ..[e].rroliirI a ilctonelronik.. lu l. I I i|( || I r r r r lr r r ..t i ndttrttru[ ?* ut& tn.''. Atoeliuai extranelraxialo 0r:rnie i bulbari.{ilr .rl|o)ttul.i sindrou.ilHiTffi 1.rrL r lI i.ilr r( ttturrir lt[isd]iulrd de p:rr'lea opus:i ]eZiunii.r. Hi| lr l)ilill0 titlr'.ne qi ale gd.lirlrj iirrrrlr.i."ii..i.rtLtnrtor*l.i.r!**ii ffi'.ll.i n s i n u ...lrti rie itazli pot-1.i.l:". $Hil$jiti#fi'iffi jli?'#ll.sl trrl [t| tsl i r':r(i :r.. r r .-Oel.rirrrir lrcrvului hipoglos (sinclroilul lui oollet).ljf l':il.i/i.ii.t. llli( it r 6i rrl l i l rrl :rl l rr rrrv i rrl .rl .' .tismele craniot:erebrc(l.t. D r. .r'oieziirle:r sc:rllli lr. ..l?b.. [)l.orrtliiir' rr: 1. llaralizia nervului hipoglos .iT$".4'trtt. r. I rrg rl irrrrI rrI rr i r r r r |ir | rrrrrrl .jtt:lttr..li.rl.ffi '.rliii.i. gcnelal.r:ri..il. ttorvilor . cont'l.'rf ilTi'lli#. .i3.l.tlil..:j.tn.i.!(. :./ r l| ! . t|r{rllliti. l 'rr r t l.roamele tle tt-.*{.r. )I I llI lt(.il i c .t " 1 i n 'r c.r-ilnir"o i'ril.'l.reriiclrrr l. .nd. i t.aL anti-ttiro.(.i uul'l ::::uiir'lr {iif'.r.r.":.lul il(..i pottefiaurd..!E.s iinit oas i i a .nr..rrri l..id. lir r ir . l . r.t'itrrlc si sitnpatitul l. JlerI rartl-Tfutrtrl de a.r de obicei se asociazil \si sentno {lo l.u l b u ri i ri l l e rt.r' l rr* l rrr' 1 ' .'"*ff itii:{:' ffi."q.i.ig fi . OIrsllr"lr..()are fto lot obsor. :li .i .Lrrlhial)otte lcsla s1i lrodtor: o henia_trofie a lin):ii.lil.'.*f {li$ffi iti'.".."i.li.lilll. :.'r ''.i I. -\t:castii deriabie esto produsri ijrin actinneil mrifohinhti r{ii{).ii t.i..[. Lint lx r es t c { ttro fi a l (i ti e tl a d t..":t::::i:. l... r. tii.u fi l )r' i l l ti i i rrrrrscrrl l l .ficd (q. soltprll dia pal.ril6l.lp dl.. .ieneanlerioare ttrl.Hiitimixa rl:.tl. : i I 1 .1.rii.rr .. 1ii1i{tl1i. lez.liiui lr1r.fl"*iihti i..iii jirntrii..i"'.IZll|.:ti!.rlrit. 1t ) N'rrroli::irl itil..iiii. r . ir lr .nri. t:tt' t\t t t!.' "i.i rr l rrzi rrrrii rl o fi tsci (xl l tl l l ti q. t .. nivelul ntc]trdii ne}i.:1lij'' t'#.IrI r ' : r r r r r r lls or irl ri c u l .iili.Dtlncr.trr boil}rtvii.ytoglas.Lb(..i:. rreziuni trmorrlo r.r l i l . ii.zirriLc rr cr...rri _ r'u l :r'l rI s r ir r s o{ r .).()|tMtl|.r.l'll-"*4i!tiT"i$i$:ltil. tll.:ai 1).1 I l'.:!. 'lliill1:'ii.i tnt\t tt[/t)t: irr coridi{.{: o'i ca rnuitipJe li e\.(l ..jtiti:tiJ11lJtfi1":ii'iii1H!!:HTi::.Li. rl.". rrr . rlr'lrrrlrr .agnl.T. Wiil .T.(lt.ir r :irrlloirfi.l..ito1lios praiar:e tuil. l :1. i c 'i r r 'b r "'r r e r ' ' 'u.i:lfii lir jj'i'i'...ofia iidrbii este bilrt('.i rin_ rI|rrrr ('lr nl<. rlind vom {lllorda.rtie. 11 hernijinba rrlettal i: se poi remarc.rii ruptc postc.olt 'r.r.icu..tn l .l. t!e mostica..l o r' . ir..' p.ruia.rri rrr.:.rrrrrrr:rIi..1|'|.c fi it'ur. \ sj -\ l.:ll:iilll'l: 'l:l.\tl(tt)1tt lrrtt:. i.rvi...uil. er:erlelrsi afcc.#*ht.l. t ' z t ' r r l. spl.//.i|zirr..i bi l ..:*#j*jy r' rll :l. !n tL. 1r .trIIrrr| ri Iil ' rrIrrr{ i o rtItIi ir rrrJr. Attetsriti.. .{l.s.csteiit est.yui...tll.illl*. l)llrlilizii rl c n l 'r' v ll il) 0gl( |s .r'v rrl r r i I t ilt ogk r s .l "-..rr.ti s i bi i i tate i :r regi tnea' tl ' i g. li( .r.il:.Irrl r.m.1rrrr irrl trrrril. '"' tIr tIt..')'.!.lti rcl:vi irulbari.. !l'r cr..g .tr.#ltlil".ll..i rz:r Ir'.|'li.:#LTi{1*#'ffi {.j .: l''. '.v i rl u l u i Ii rn b i i .:. r:rl:r.lizie ir11jl:tpri.1{h.t{ r{ .gukt]"ri $.rl ]ripoglios in poltiunea sa extracnrria Ilj.1"lr..rii ru.lit|).tr-uh.i1li '*'' il..li.tri l 'r .) st si.ti rr tll.tiuni sa Sipeieijjlil(. p" 11. I]c :rse:lt.r..r.._l. i l l ( l ( .rtl' r'r':tlizlrrr 1:rr:rlizic nlilat.ii1i:in cr.nliTl"til.".u ..'l()ir *) .fy'f.i". rrt(.'ij':.1. 1xtl.11.II0iN|.xioarerea[iz{)lr.......unile reqit.!. i rr | .r... r(. da.catr)...lll.. Irczi rrrri l sIi l l r. 1lir .:l.i.: I lllll'ltAlil AI.l.'"". .rrttrliil.r illi:. rtici inirrrNr-rl 6i nir:i in aftrr.l.H.llllllllll' ltlil .i.*:ril"s:ru..' ir .pl. llill(1il:r!11..i'i i|:. ..ceeasi paute (Taverneri f.ialette flscictlatii *tusrt irlr..ttlla!::.1:' ::1: .rr] cf(. lrr .. \ 'e n i u l l rrrri.l\' ti|llr|r'll ir r |.::iil:!.d#l.ENIIRVIL0R 0ltANll'lN crt itloctirri mllltii]lc tlc 3.i .lu!.atert.e ilrit.. #*:'.Ji .lollu.ril.i.l:1..|.^li^1.i:i .ruii c'lrlili.1.l:.a. r r lI r r s t t | .j.:.rlIrrzirr Iirniiii..t.i r"rr '' 1. r'r'Ive al(.1r..ii.li. .!.r.....*'(l'ill] al li rbii fot]Illeazit o curbiL Lu corca\-itateit. realizeazi\ o dtr:irtit.ttIi Ii '' I .ui ]ti.t"#.l 1 1'o.t r i r r l r r l tr l r l r ') . r t ..l. rrrlrr':rlriri ljrnbii. a er.* p a r' n l i z i rl l iLqi prezi nti i pl i l ' i .*t^ l.l. . -Eenioglos l:rl.l.il. .lil.rmiril iii*#...{riilllii' i.".i.. | :t0 .:1:1. tr*.ld. i trl r.. l.orr.A..'.t l.. l r l l {}r .ot otrrli{'(.)lii'ijili.:.o."1.Itt)IJLEltuD|ll]IAGNUS..... lr' irr.e cit frac1. ltzitr. lt r < r t llr r lij .*.'1.1(\:)tit ()(! 3i't1.lillf l**. wir.e lsi tle pranut$*re ro consou.rl. Atr.'*iffi .i lnit nn#i. \p tr si lrt tr:t'ii.i'tr ' lllllllllI . glj.lrn si llsist:im tra rrtr irrlrlrtr r..l. i: iilr lint lr i i d t o t' i ti ttr' t. Acessta-nu pca.":il:r o1." .*"i[i$1i '.'ro dc iipoglos.vr.r.u: :. '-"#llii#.*t1{ttice ale g6. u l t i r . tl i n r.. ' . tuiertru..il.l.. 1 .. .aslpra ci.ele bulbare ct lntofestl.:.".1l l 1 :rl .e lt .t?. al lui S.nttl qlte. l.rnt.zi. i"i.:t. l l l r l l 'l i i l r . Irr' 1 r: r .i.'..l.J. ..Hffi *#{i":*l+ lr*.ttq[te pot aft'cta re.i]t'.. .tr.. l)fil irittitia {.i1'*:1i4i*?.J..#:.. preonnr [i simptome piramitlale.lt superi.r' o l i iu l ..rulizia u. D aci bol n[r. a nerr-ulai hipoglos.ir..ri.:".L4. rrr.1.J'ff $iJ.:1tuea z:i in tiinlpul cfor. t .va.r l i so rr .... nen:ui'ui hiitogios.**.1'.tl. deqlt.. .r.:'.jr1r.orrr rnrri l.:f :*ifjl!:::#.Li ltiljOgios .'. .ljlii.li.'.r.Jasci::r.l l t:trrl rr.:irllli'l:" llllllllllllll.tv rrr':rzrr rrrl...r'rrl.1.nil alerald.. r .u.r.l'i.' :iirit.

j i r.. pril pld.. \ r r il'! r l I ' Il Ir. lllt . ({lrtr. t t t r t ot i t llot t t it r t .a. r r t t . .. i lt lr ' l I I I I iI iI : . r } .r i.jlr rt.rit 'ir lr .remc.r.rrr.r s i sc e:ti ni l i i . o ) 'a g . I t .i u1i 1i . dtslitli^. l l l i j i ll) i 1) .:l otel l ' lt * l rttl i u . in {olmele lipicc qi completc fiintl aiccl. r c op.ii t:{iolc. h) Fat:tori. i( lt : l i r r lp e z . rrrrui scr.Lrlr. ( liog( 'l 1i cr r lr t lr '. IIo l t!.t'-. i.rI 1i rI i1r. l t. {llalll . r r t t t : t i L I r rrt r rrr rrI I r I r .1r]". 1r s cut it 1i t um or ile 1.rtit'rt l. i lr ..o tLrirrtl.. | :(| r| l ]lt { .trrt. t lir t r ' .l l. r (| ...t.. 1r ilir I r r r ( l I 'll.yulrriXl (slritltl). i l l aref se Oat.cr ] t .ul tti r t igest iv r .r ' ..rl. m r l. rrrei :urtr 1i I o.nl c. i l . .ei carotide sit'ate sub bazll .rrri t.. ' lni Iitr. r inti ftecyentil).. lr llt slt t r xr ilo: t t t t lr .i rr I r. : [i r. I r .l. triittlrilot' senzitri|rr sr'rrzrrIiirl{ r rr rotorii iltr':riier-r"ilxialr.:.':tr''. lr J t .11 ::..rrlrr..i bazilarc.tinpresi. {i r t itcrvii simpatici celvicali. Pr..l(f.r]' tllncit) 1r'rtl rltr lt. .l l ui l rj S hcr r. ( lr 'lc t r r : r L l l tccventc $i i rb t r r lt lof il0 a. r i L 1 n l r.t cu clemsili-c s(xnioloiliot) ll.ir).utttnrr. . .. r.:liil..cruli:i1. Ut t oor i I u1 li r r lil.l . trl . . t t ( llr r t J r : r |lr liz it t r llos o l l t t .! L .r.u..)jrilt u c. \ l. 1( il'.... cosl ) ' { l i l rrosarcoatlc.liunile car.Lan e ::tncvristne i1c arto. reticuloz0 (J:oala lui Jiodghin). lpt : 2. t.i l . sit ulnt nt ul lr r i( it r t ] 'Lain ..r' rrri trr' i .tictor Cor{:i. silrl re|'rlcz.rz s .. .:l) l.il 5i r.. Iloiler iri c(trlJ-)..r t t ir o: rt r r '' .or.ccrr.\ ittrlt t' ttttt I ltti ' l' . ' r ' t . .r. (l rtr. rroi htl i Ii rrrl . l 1).utoiril I ' l r' l r(. proihu de ieziuni c't. . i . t 'I lt t t t r t l' Llilt t oliit r }I r lir ilr csint qi lco: t t t xr sllcoim c osl. \ i . u i j l c . iOSfy..) :r lru. ltfl tr. _r i..rrtr r'{lcruihri pi1:iht'. ..c ra n i e rri (T X. t 1r. : r . oll plirxlet'i'rl iirilirll. ii r olr lb. r. . X I si )i II) i ]]u.ii. t r r r p|r ' . cr sint i : : '. it r .irl'it!loti(i. t.r' d ro -T .t ..i (f1'{'ill rrrrlil.nitlt'se adaugS .yrrlt t r. fie I ultilttlol (1r r:ri ' Ti crarL ioni ( I Jlom or r t i si cr ) 1: t b. iit u ..rrl c ( 1 ri rI. ( r r lt '7ii vit . .'i lo( 1 r . lzr i ..f lu t il( .i .p i n l i c i c a n rl l l c . zci . j jindr. alc r lit r ciu ( r it t t xt r lin lll0llllolllllt t t t t t t lt t t '. . sr..l Ji ri .l l i S et.j ()r I{1 . uill l) i'ir l l] r r lr r ljzi( 'r r s( . r : r l: t lr r i . j{r ss. in. t lt t l. llllill. ri. r r . . u..: t.r r r r .' . i .ni ijlllrl(l lrltl.r r i. .. (r l rrrrrrtr. l r lir lllr : r . 11){i1i) Gr. ir .r r r r li jr r gllr r. l {]10_ . a l i rnbi i . 1l) iiLl. . . t . larotirlianii. de h(ntib. coriloanrr. irfl...i rrolrrl. r ilal. lrctastaze l.{i r.t.titsalc (plirr fr:]ctu. .i l e.r.. sp". r|rrj . ' 10{iL) .ii.. \ . ..l . z j t l t i llljl. .l i rt_ / '. CC.or. r" zrrrr'' ||i|||rIi ||J| |' llr r ' r ' ! r I Ul. \ \ ( llis s oils o c i l t z i o l t l r i r l i z i o tt:iil. l( j. \l l l rl j j l .'rrtlor.r .qlez id illr" fi s i (1.o't . ) t r .r..rr.i II I I j i slir t lt I ot 'lr ipil'lr lr '.-. Ll r Lir r . t l': t . ll)(il). pr nt ) izic il) $ilr li.{. z i c l n tre i me a l o Sto i i c a ri!.rr.tl ro p a r.l. z it c o rz i i v o c :rl c . l. * n^n r'rr-'.Llr.rr. ct 't r t it t t tsir t t lt t lillt t t l t 1o lt t r r t t ilt llzlt : lllt t t t 't 'l l. l {r .[otleiclomai.. cit a1 lillri:illilllli n(llvi rtitlli{flIi {i.s l rtn t gt i lllt c llt t l..itr . .llr . I . . r. i l :zfZr. 't r it t it r lt t l I r i inai .'.)st(. r rrrrrIIoIl l rrr. t ' t I t r I t III 't t ttI ill{r .ll l rrr. r 1t .card cst.. r i r .ir r i/ ilr r r t .. i . I rtl :Irt)|. 1r r ' ide. 11i.\ittrl*nnit. .t) r'l r(. i 1i l 5tr ir id . I ' r r kr lr r r zr ' 1l )l i 5. ..-. i|1' t |' lll j ' r.r{r\ Ii''c ale artcrci. tu l rro r-itl r.uzi i (. simptcrniatotSgia sindrornrJui . r(.' l i .l r.t.ir:.t t t ii'I oI I r r r I 't t t t lllilr lr '. ) .. c h i rl c u e rv i . 1. rJ r.r gcr '1it .ro.' r'..i l | l l .r . 'l_r r ulr' r.r. j . ( .r.gi. ( r i: r lr l I rtttt.: sJ i .b :l z rl t.l i d i rn i r) I ra ru n : ri i str rL.ii icliurrea ::soiji:rr. r l.. ' ' .t r' r.lil . I rr|i:r 1.i. t t t i l ...I rt i I i t rrI rri .r. . r it r giclr : clt o it l lt lo: t zf i. : ' l..c alfr]f. : r lr r lr lt o l.1| i . llli"r t Lr r l . . ai aceslu complicrt .L. pllr:iiizic {aringialri ru set}]nrl coli.rj i rar.t U( . i lik r l i c n ' i l o l o c u l o m o to r. ll. i:lr nltlrior afect*rorl l]ervilol ci'lnicl]i sc {rtrro lil'tlitt rrlr' rintcro-postfl'.r r'r'rr ('.r1.ta ro l i d i a na L h .qali d.).rl('rr' liultir .l c La.l r r zr r lr . lLlr ll{'^t lr .ior. i t r g i t r r r i {. o c .r1| llt r n a rrrttr a l b e e tc . llt .ti (turnori ale glaridttor ptLlrrlitlr'. i'u:lo: ti et.\i xtl rr." trl l i n .r'ertebr. lli'lzit lc.chide l r.s . ( f r it liiil. l i i sl t.i c rrl rrzr. '. tttlii ncrvi cr:iiricni 'q1ni. r t lr iI r 'i lir r . \1l .U (} J j i n J l i z j o IrC j l l i J.t. . L) i unl orl (l j . .rlizatcin . pal ai i zi | .attti :r :r .rlrloltc for:na. ol . fie riin srns }ostoio-alltotjoi'.. .l)irr . l. i i l rrtr.ui t \ r Lnt ir lt s ilr lr . ' Lri )Irorici i l l l rI ] ct di] gr lccl|i't lin: iil'llct vol b:l de tum oli linola.) lirrtr('. ir . i .i {ioci.i z i s i n rl t. jir . 1 . a}e bazei craniului.r..l . l t)'l 'ttul 1t!l i :1t tl .."l r 'l." 19?3. r:rrrrrri ( r ilr rlt ol lll C i l l . in speci: t 'l.i | | !i I i()I I I I I I I i 1.i .etrtr1i dc afectilrni lclci..liI ir ] i1r r . .ul i tc. i l rl ri .rjici l]oi. .).rl r. : . llr por icit t r . . .1. llit r '( i ir t vllil( r lLzi'ot r lit it t l lt t ilr r liv..l i i i i a l . celirlite q. lrl rlin fosa oerebralai mijlocic.fi riilra.t coil'illo. ial el leziunii..lnonrirtoasc. trz.rlr: tlt' trlt i I '1'ablott'l' {'ra}iicni. . l. r . lr r .. r.r p a tt..tli: it t .:rte tttrtttr c|li' Il1 l'r'r'' r'lrt tLc nenri cr:lnleni <le o p:trte.chiJcrritr.r ir.l alo glandclol sllivltlt. itr tvolttfiil sildrotttt'lol romni: dc ltitcltonsiun{r intracrtlltiat}li .o1t alir r ir r sii. r::u'o aIliie m:i t.tuulnt .lrr lr.rr_ r .'. rt' l ) ( . lr : jr l.ci al j . L'ontirtirl scmioJogi6 ilrl.)qi can:rlli carotidiatl r. :rl . . tr' actot i i et icloyli.tuir:rori ..i]i|l r:.:u. t t r ztl t. ) .l)iuiriizio ipsilatcr:r1[ a rrru. ir r {. i1.1-.l l l Z i tl o l )o l U l l e l .' i)irllr ir. \ ' { l j tl .l 1l i 1r.j'lir':-r. .:. 1 r. il f olt nt 'lo int 'ot r t lt lt 'lr rr lt 'r t t r r rlrotn t1o iii:nihazri.lcirt tL'-t srr sl)rrr. lt .r' n d ru rn r. c) l:'utlori iilllrtutrrl0tr (par{}ii(lite) :iircese.'r. tl 0Or.. t no llliil) ) llli' sllt l 1 rl l l tri l ri . \ (' u{ t. I logcr f ii 195i.ale .rl i rl i rri .i lir' ' rrcrviit)l. .Lti Collet-R.i p"*iiri"-d-ii-rrfil. t r t t 't Lit t git t lt t t t r . ll s i11{1ro i"lr::rirm sc ilcrrla'azii.i i i e hi ar al e tni ul or ri el vi l or. ito llot :lio!:ita li unul sa'.cele.rrrr i riolir r . ileia.j oi l . olr r lt .iLri \ i r( 1 .2. i'( '( r t t lt tli .l r. rrroti'pent'* care sr l:ra.arlcnul jtgular (l:llinr r rl. . t') .. . . rl )i r. l rr:ti ri \! l tl tr l rl tz rrl t tl ttti ttl tti ' t2\ t:t. i r lollt 'b.r.). Ig i L ]..i rt. illo l. 1. . da. ll] 51 .rrrtt lnir 'r '.dc ol'i{ixc oticii.. . ) p ro l l s c i n l l l rtr:rl o i .il I ) f iudrtntttl l. . | ' . i n funcl i c cle sediLr tinil.i ale bazei crarriului. lt ) ijl) [ i s{' r r r r r llt r llt izt 'r t zii1t t 'it t si i tit ot ilt I tr. i i :. .\r' sttr i .. r . tumori epiclermoitc..1 . t .. . bll: r ll t r lr lt r it t lt ii.969). J rrl l i rrc r r lr l: r z ir .o m i .. r : i c i r .i lLl rl r{i l l r f i .r..o 1 l e 3 i c rrtroti a l i r' bi i . l :l . lc il r r r r rl i q rrr.ontloittterali. i'olr r J.l tl j l { .) .. l9?4) .. l il llr .t^ c i . ir. ) I r aum alici.otteri oqt. t ini{ t .|. r .irii. . r ' ir r t t lr |t . . h e m i g l o . { r ' t lt r |n. cero iw|1rc ndosea1.1. otn n l ri i .i rr. rii.[o u .bi cpi l cl i o:rmc alc : j1) af jiloi' bazalo poslt 'r ior t lc it i r llc r iilLt ut t ilt i i ml l sartl rl l trl o : llo l inolar ingt llli. \ it r lr lt t .r rrl lip il lr lc 6.lt\Dnt.llr'l t\itrrd-l'enrcd:'.i rl ittl ' r ri rl t' .rr. t t r ic: ulllt '.tlr{. t lr lr l' .Iackson produs cie obieei cle o icziunc r-rqirrrlrorrrrlrri illcr.j l'tt)(tr( rtst:u. iri lite situt. : . . o1t sindrom Cltrtdc liol'nrlr(l lkrl'tti't (liory I I.\taclri().mUl nlonellc LL. r:r ri r'.. (llcrifolrn) al-este vagului $i a nervului JripogJos (Llotri:r: si . rrrglri . t : ls lr . rtl rcl r.itii. ri r)r.|r*i l itr.chi l or st er nocloit lolir ir s r it lian si t r . l.rtrnc.d(. n:eni nE o rrtl i (. (Arsol]i 1i col:r.1' 1. 3) .tr( ((" o l i r r. . illr t ( ( 'll l rtt' rl l i .b..i i Ir. vi i l ul u i palz[ t ului qi r r I r r I ir r gcllt i) li ( . I ir r . r r l r Ir'rI i ' r trI ri t t I ' i .rt .i t lt it ui.. it llr . 1.Ii l l . t t lr t r . i l f 1 .1 .Iro rrl l r l l o rh l i i rr.. r r lr r r r lc J ( ... l1) 74. . r .rirl*i1 .u 1e.o i d :l (.tu n o l i g J o n ti c c j ri g rrl a l e l i ri qx. t.. t.r illLlr : r l( rsi r t lt ' lr t t it r lr 'lr r i ( ir t r l' " t r r '.mor ile: t t r t nor i oll] 'N sil {lt }z\ .lor.llll..r r . tit nililt : lllir t t lsclot lllL. 1.I rir : l||Il r. lt or lt ll.lr:}nlalului s:t..A| rl / l . t .[ l.lci.Si ...h ri n l i l . t]r{ c. ttt..ii.1. t r l' rr :ofrrfl l l ne).rri cr.a.lr.. llmfosarcorrno s..1 .1'rriilttrr .rl r. ' .':rtrt .xl'(!iv'{ r. \IItrl..olttgtt-:itti s iiztl toa .tno"rali pi c. ': : I I.l .rpoviciu si Fascu.rrfi i rj . r t r .) ' 1' t...illi l:rt11i. i ul e sr! rr1i .:. i p i trl c . 1 1 ''i ri ttrl Irttto r1i tr: r lt t l r ii lr lx) lllr .l t . olr ll lur .adencpatii.ti r .i. .'.r.ro[rsyatc. lr t l qil. r t r t ilt r i r r l t .-g a uti rtpti u! l tri T. .. t t ut lt t i..t rol al t.c i n ). llelltle tls ltziiute lt. c1':1ni{. .i trombofle_ .c tr-cc pril {or. Lt t t xlr i i i i tr ti tl l l rrotr. .. de hem ibazt i ( sit t dNt nLul [ t t i G alr : in. cni cohlb.Jrti. 1f i'ilrrtlozr'.Jtelos cu ortensie bazaii. r'.)i n1i [.n sau sindromul lui Bertololti'G arain ).ro.l :.' . r r r ilr r ir 1r r r I i i .rrrrlr.ocirr.tI.l. i t t t r r t ot ilt t r r it r I lt slilt 'it t t tI rt t t I rtit t r' . It.{ \ { r. ..i r.rrr.l l rtn S :l tdfonr { I:l | l rl (. t1:. rl r'. semiolagic este constitutt tlin po'ral. : : .ro .-ii'actorii it. Ilebite .i r rn.r.

' .i :: (s i l i (h . I ' lt ilr ) I :1 4 : 11) int t l) r r t rr lr t ir t t lr lc lczt l'. balr .rsocie'e:r.espectiv sin(lr{lrr interoli'll ) ... r I r 't 'r I : L1I rrrl t' rca respi t.lcpilrlii Lltelale ii !entrir.r' o rrr() l :i l .)r'.z si l :{ ol derror"111i 6.titontr1 lrttti'cl' ctl tttttbultri.1...Ie ab i l a te rn l i i ( ul eor. 1 !i 6 9 :1 rs e l l i . i ..l cf t alm ict ihi. 1 9 6 ? . 'i li111r r 1 l) 2 r : '. ) E i ttl tottr t l lt i St lt nt r ll 1 t ut lt ot t ui t \ t lt ) slt it t lt l r r l : l lill( lr 'lt llli slr illill ll( ( 't 'sol.i .'.r i j oi . \1 .sl r. tu rn o t. r o'. t I I {I ') f r i||( i|( ||t |||I l ri tl r..si \II.. t ir Lil( ' lr .8:lre realizeaz:Llie sLrferintc pnr nulleartl.lnlui r l 1 r:rt:rlc ir . I rL l rrl r rl r lit liy . olr r lr .l rl i . lit . tt tI t .r r .':'et]'o-()1. t lllil( li i.).r. i.trrl rr.ditu.q 1 L (l i l rri ] o i t. titulrtrt t( ll( u.)l}c.._ereI . I'oltrrlilirr 'i paseri .. ..rrrt1.k.arl i cui i l .. ..zj1t.:l ct )t:tn t i tlt lnint ) t i. r ' l| s lr it [ t I ( :l] l i i (r' i o :i l ' c ). ir lizi rrrl s i rtrl n tz trl l tr.n]r. isl. intrlr. ir r r r iz r r ollr i::i l t r rrc l c trl tri l rn l ri g rrri (I]i. olir-lti \1-itllcttlrttr'.l':ri' c:rttr ii' (:?rebelodse .u l i i l l ti n[)i r]otrrl l rni (.r'e dr: polila'Jicu]orcn.og r't . r lr r r r r iLr I r Li i r t l ri p i i g k )rl rl u i (p .l j . i'r '. \ I irirr t()lllrillirl(ll helniparez'i le cal'c se poatc asocia o .lrr': ltnriltlit-:rr ll. 1 ) . .' .. t tlitlt illt t n t (l(is''r'. c n a l :e c ti l .. lr t 11r 'I '' \ 1i1r '\ r c}] isl11r 1 1. -\I rr rlr.niu. ' Loeb de c t ai' 'I ' I .r l l o t ttr r t. r t lt t ) t t t ul li ti l ri ' l l .'r r.*..i i .tgtti1)6i ptrraiizia cotzii ( li r r ir r r r r ve.ezit) fa'tiali^ cel t lc r lr r glt r li{ir ' r l' f our lio 'I ullr r r r ir i l i i i " . Fi ri l tru .rni jn uttt!t'. r r lr i | rtl i l trttc z l js i /rl l .ol ab.i g1111) i . lLii 11.ttu".Po l rot' i ci Li si P ascr.eriol'cir sin(lroan}tlB l r.. s i I r r r r r .rt rt I tnit ).i: r I ir rr r llr ur lir ll -c i to J o g i c :i . i .i't' I' sit'ltuttttrl ltr'[ 11-'1[lt'ttbt:r'11 sittt".rj r. bt .rrrr i i . rlI l i l l { ' - rr Iirrlirtr.l l duri r sel r. t r ir t r : r nr t t t '. '. r'r illlr r lr lc c io 1 i 1 _ l rrrrl i z i e l ri b .l " " fri i Ultruil'r Siitdrotrrrtl t1 . rr . i |ir t ! I t t l( lllt t t Lt I r Li. ( r l) I ( t r r lil i i i tul rotttttlt 1l'uL[ t ..ttrl a l :i i i pel cl hi i IItr i pri n l r.i o-l . Jlrltttt i.i l tr r l r t t t t l l l ttt l l . . ' ] I e"Ye] .t ri r..!.t. {rl l l i z ill( illll sir nlt om 'i'' l .olr r rr..l si |trsdl.. ii nttrtrtti rrll('oli trlll Irrlrrrrr) srlli'lililtl fie i.i ) rnaj ldesea 1.l n 1r''rrt.s i n a l l ' { } tn ullu i Iri shtr:.t[ itrltfuLitrr a[ !ui. r r i|r .l.ti S cho{. ]-. lliz lt ( .sl . 'r I r li( . .Io p a rti .i a.rr () h rri i i i ] ri l rrrt.!rsl i r lr . gr et . 1 rI i . l gsi ).ti r.U .(Iri s l e r. .ub. 1969: trir-rpor-:iritsi colttr" 1llE0. .r. zrlir at or "s e.rtf :r i rs o i .. 1"llsclilalc bulbrre asindlom rctr.q. tlaoezului.. glio:rrti . t||ri9 . .tl.. ttr i ' i :i ( r l l l t) ( r l ( f l |zi tttto l t ttttt'l l . 19El..r" . rr. ir r lit t .ri ti l'.ririiiglo r l. lr r l 1 r._.Fi Parl'.l rl i zi c ' ri. it . ) .cel tl l ai ad eset j de or igine l}eliiet icr l "i I l|] coli r i. 1f180 ).ti j rtat't r ( lr il . r lir c coloanei l i i rrt.irinlr:rioar'' : rurlltoaleLe llil (sau lttlntiltilrol '"" .\ . \ r s c l r i s j f ( t l l i ) . t L Er r lr t ir t lt git 'st l t r lt t lt llt r t 'izt 'lt z. . l 9 i 6 .rl l). l/ / I rlolr.ite t.i t . lr i rx r l i ( I I I I I i r| | | I i ( ( I t r i I I .r . r r .i l )tti . tr.i ri i c z i n n ca fi l l . . .l t.lintl t..lIlelt.tc. l t i r r r l r t r r ..rl .':tttl ..l .i mettrttrtl ce. .tttt ir: l6i. r r L sit nl.. .l l tzi rr rrrri rr'l o I r r I l. / / t l. llt i.enpo.tj ti l tz j l t nerl attrl l ' l rt zonc j rrl r' t. r 'zilt .ci li aie altor 'frel '. r l) Sit t . ( de (i ' i (rC . (litr l|zirrlri l }Jedsebi iu.ezultinil dinir.rli..lul g]i||I]'ii |'l||)l(l (} DoBteri{}lte san al sr:rliuhli rctluntili&ll llr r'l1L'le (irl'rlli ilr r'lil'(r s'illl I)l iir:r.l l l ri rti i . rti r.i t. r lea 't llr . 1lJ 5: l. .l . c ar e p o t f i n n e o l 'i ( i o l r r 1 l ) i - ll'.l l i [:.l tot" .. tie alie sinptone. oltr:t. (-.r':rl :r1 r r r r llir |r 0] ot I J ? l 1 . '.t. I nt t t r t l ] nt tl n !u i i . lir i.o t r nt sii iecnlt o : l. .. | ) .i . trl r (lr r ilLr ir r .ti . paral i zie unilat er alii a r er \ r ilor ct anioni I X.t! (r'esi.o i tl l tI n u ol 0ti l Ll i l i nr]-. t lr oDt t t lt r i lt i ' ' :r. ri r rtu i rl l J i s i :i fi t!c i a . l.ol ul i e fa r-o | r. 11)u'lt rylrrlittrri t 'rr: :t t t .to o l i i (i e rre i l i e t' ani el i si a ocL1l 0tl l ol . i )r tl l l l l () lr rrtrl rl rr lt r . ]Le|/toklI'.{.oziPopoviciu Fi ]'r. r r t Lr ii.i r .ri scl fi ti ilr ]neor. so l :i t i r r.r rlr .ttt t r iot t lt ii v: r . l l o p o ri c i u ti P xsr. sd: -' f.. lrlrrrrrrrgioiln)(r arl. rt r : lt r nt t r lt .. lilr r r lr r r i sj r . fn acest e'nlf im e ( r it z1l1i n[ se m ui lor t c lolir i t jt 'sit r {lr r ) ir r r r l lisoir' ci rie fallt (le lrl irutl'(l rrl(' Jtif sau Scbmidt . jt.. rzr:z. 1l|fi 5 .r.i.niori (nlcnir']1^io:)rner tur] oli c}itlermrli(lc. ( ( ( I t t I I I I I ll) {i}. :ti.'. t:J lezitnea : e) IJemianestczie Jocalizrtlii rrrrl|rr (terrno-algezic[ disoc. lc1l1li lr r r r liiJl't r . t t ir t ur ' i t t f . o'intlrorttrl listrt'ii [tullnrr Iultttrl" xrrrr*rtr (uL l.'..tlr:t1itr. . r '\ 'ocale. slt t l lt lilr t 'r r lt r t tttri i tti tcl rrttl tti 1 '. . tr tt l i r r r l to ttt r t'r i i l r tL l r tt l i ) l l l l r r i || I ( 'III||i II l . r r nt rlr lu tl b (i .i cohb. r 11rsr ' t r t t t r r tt' t r tli L.. r . " i.l rti ti s1 1s.l rrr tl l tct t r r is.l r 'r l r ' . a.rrti (A l aj ol ani l e qi r:' . t l . r.o-leziune l]| ]}el]-il(' r.til arlcrd Ttotl. I i l i i i ). r'rl :r : l i .rr roitlrnorLte fornto partic[ia.j II 1i { . t " r t r . t .' i l i Ir' i t rrtL Il rr|rr I r ' r ' r r lr i.u. t)rue.rc.l ll ' ol . 1 ( 4 i l t t 't .i ii. iqii . lgr v ill lllll ( ) l rl l i l rtl rrl c l t.t .t' / ) ' \ it t .1 .rl'.i . r r . 1or r lr it t .otl r si l .. . l l l .i pirr nllcl6. . it ui r ri l L l tl tr s i i x l to ttr.l . .. X .rr si ''xlir rgOi. ' . r:Iu i .r l r tttr I'i N r r "r 'r 'l l '' ( 'fl i r " l l l .' 1. c 'r t 'iililr t r '( 'ir lr r r li] .. || r i.ri al e hi pogl o. l .t:l t | 1 l ' \r'r' ..ti lt' . .l l t trui l i .logic lilteta][ jn1'eriotr. nclvi cr.lirlrLi ) .i rrt.:i s p i n a l u l u i 1 .t.i t. lui -{r-el1is.ri .rrri tl i zi l l r lllr r lt st r llLr r t lt r r t sill( llt ) r r lll( 'lr lt l'lilr lt r 'it t I '( ) t t t 1t I I 'I .s i lc z ir r ni ?r l ep c re fl ri l o l II... nr r .i ? '|.iatr: .usct are.{rbol(}tse: tllrrri]r"i:r. tt : r 'r t n t \ t t ( . f ir ' li .cla!icoil 'iio. zj( 'i' { ''' r r ilir 'it ' t r r r r l" i'.nir ittferioard) . r r r ipr r lr r liz i l l ' rrri rrg ol a . ru g e n n e I. i t t l it t li't ior " t lt llt i : I r Lt r I 1 I I I I llt r I I I I I i t i t rs..l r r tr . nlt t 'r 1't li] 1i"' it ""'l'l't ' 't t t r . ll)ti )).. t ' rttl i rtl z .l .i :i i ' l c o ()(. ill) i (i i o l l tl l i i l l i ta tr!i rl c i L u l l l a re. (r\l)lit'rr' oc zt. rrrI:rl ir r I r ' ir r r r r r I r rr ' ag r/i i sl i cr: 1i . ct r rirr.L{iril..r'i l i r. r }rel gi i ci i i ri l i ei l ) r .i.zi l rrr .l.l l IG cl e ]{ ' zi ul rc trcr.l ol t-r.nqhi p ctri<. l i tn b i . lr uit .ii'ornt. I I i t|l rl:rrllllrr' . t ir : r i.l $31).itt 't (I'opovicirL r.I{ l tul nl ' e: e) l i i mi siniir ijr n 6161s11sLr (rl rrr:I r lisr "'i: r 1r '' t lr lr r ! r I t il) o^'t czi" oPi.i r' trr. !os"" . iL. }e . t i r r i..x.iD.i r' i i h l l . t lr .ttl tti r lr lilir r t r r ) .ttl tti l tttl l r i l l tttt' r r l r t .\. lr r t xlt : i.:. t i. {i.ste l " ri r.. ] 935. l! . .noruitl. tio.i1:qr tetizr::rzi s.{Ii etz .ir r t l f nll ( nu t ot t lcr Lt t lr r l.i /:l rt fr ir lr f ( ) pllr it i: ilu tn rl rl i r . i.t:( ..rttrtl i ri ) l i l i rrtt ' i . i . 1r it r . l .1 .. l"l. $i tLi ni l [ei rr' ' i A l rj our nir r c. ri e ti p ta h rffu (p l i n l ezi i rl ea r 'rr i rrl lr " . i i (rareol i .r .i3r ule . I it I I t I t t it 'r r l.tu r' .ro'ttt.i f{{ .i r.l l { .:'rttt' 's ( t it t t r t t r r r l rett{ l . 1i li('r'rrrtr'.rr .i | * i (j i di .:r-h rr]J ta | i tl i r:g i l tn e a i -i rLl bar i para rri trI i :rl i i ).i predami nal l t rtl i l.i noi r.terth elot Il{}t ilrtt.tr. I V Olill'..l t.& ]. l...ieaoI)1r'ri i. | .1. t : t t .el or r. ( .rrl l ri f.i).srt rtu. r r r r u .r t.. r f i ir .ilr lt ivilo tiirc. r l . lj.i'ilclr: rnLLltiplc tlr.ti\ i h lr. ir : olulr . illir . l r rrrjrrrrlzii itrrr I ielliJr lclil. . tl r.riri.o u :rl i . tl ent. lliU.:tj r. ln.!1). .h utt i. l I. l tu+ '.anieni 1i ltol. t r . c lilt er ic e i. it 11 I r r r ( i l) r r ( r r r l r.i -]iip{ )sl( i(') irrlr'rl ('{inthomul s})in{} vag'o4 )-ELnrltontrI lui Jotl. l 1 . tiirr r''ertl' folrrr.ai ri t" r iuir ell . .)t Ttu.. . r L lo( . ir l. cir r i.r ( 'r 'r 'l l i i r r r l r r .\volli. .t'tt ul ltti Dljirit. r lr r ilb.i r"i !1. ir r t .n..ttl. ai . i.. / .ri rr .qlrtt tiduae selri. rlupil tc'iot'(l'ii. t nu l lr . SaI etitrabull-litr e. ir r r r ur r i r ir .)fi o si cu fasr:i t..e i. tl l i n l r' l i t.\i t t . \ t .. .)t[{'cttunl inlranelraxialtr cu loziu}i lr}ultiF}c dc nerri eratrirni. . baz ali l .al o : r.'iitrtI*ttrttrIt rIts{ti|||!t'atLt:ttu.l tl ri tt (l .r | {.t1. \ l rrr.r iile !:i o n l u s j u g L i l tr.i l l entoul .r-oclllc . Srhurirll iii 'lrr('lis('rr -{rn aruintit an1. r 11. cl€ l. ttllrrl lt.:lr'tittt xrrtr. r .. rlt (lixlitt tro :rlt tinliLjplr .' trl L rr l r. t 'r t l1r lr t lt slr ' t lit lt 'o llir t t t ilt lt t r slczit " t t t t t ilr t ll( ) r t l ( l i | r t l {\ i i t 'l l l i l l ( l r r r s r . r lr r z ir r t t r l .rr fr l r r I r r liz ir r ir r r ilr rtc l l tl i a .l ta ti l .Ii rl rr. r' llll rlI Ii. ) 7 ..e b rud p ' i . L'.'irltl' I llSll : ll: ol[cttbt"t'!l ' l " orntu r lllt ttl tr . g o -r.1 9 i .1!l !ti er' .l ri tri rt r ..fl i l l l rl rr I r'i rtrtIl l' lf lr z lr l.l t .1i I lr r lr il' s .lri |rir lt. sloj( liir lr lt llli Itt:rrri prtr. . lr r . X ). r r l.:iitl i l n nasc. i rr lr r z r t lilt jr r ( .i rtl i . st {. 196i ). K e1. '' I t : .ni dir rezultii elc iluso printr_o ati'gire br lb:_''ii.b i l :].r r .ttclti ccrebrctl. :i i 8 iti.. r llo( il( 'j( l.tru.. . lilr t r lr r r '. 1i1r icr i' 1'lllli il t {) st r lcr r 'r isit t lc f \ ir ll1'r r lr l't l ir r l$ll " I r.l l a v t. s f .

zi(. rr Irrll. ipsilatera15.lrtior sau sindromul Itr. de partea opusi. si.e asem:inXtor cu sindromul lui i\l illr.t. rr. 1. "ill.(tt' (' { i l 1 r'r.n plt. solrriologic. semne cerebcloase (ataxie.lc bilarerah llc foir'i.'iti?.rrrri rtrrl r.l'a. 19i?.r'ilrlr coli irLlii satL hemibulbttlu'i li ) flitrl.ilor''r'r'llnicni VI li VII $i chiar alectarea fasciculuiui piramidal (clt 1r'rrilrr.rr. Schinidt si Jackson).rr. 1981).rtrbric" (atetozice sau balistice) la rnembrelc contralatoralc.pre"uul 'i ''aztiri cu tulbll.$fl l ori tl l i i l l rl Li i ttti ..rr I.i . S-t relat-at 19.r l iitst' l . il)silltl.l rl ..rilol corlitl$Ltt" ) t'ealizeazia. ll) 07 . \iu. I-XI)' r r rr r i r ir I iii rtlrtrrilaieralS.l. tttuilrlrirrltri dlt.toullll ..-i irlllrrrtrrri alcxic (Ilcyer si col*b.rinatd' 52111 \\ rr'llr.. a nucleilor cochleo-rrestibulari' se impune diagnosl.rrri:r.ri si nt l :o{l . :'k'*.lLutJleLtIL[i .lr.i ttn hcntisitithottt rusociazl o paralizie ipsilateral5.l. dismetrie) $i milcr:.. -prl'n ocglurllrt' de l'elopalaLuft.bld.zir. t' l 9 6 i ) .'.nilrotnul..ri.. 1960).. liIrt'r'krl tIttIitIrtl. r[lr susceptibile si. Grenet satt .'.7).ir.r'r. sistemclol 1rrr.ralat€rale qi ClaudeBernard -llpocstezie faciaii. (e .orillii.T ( .rci |crcl'ol.nti' a perechii \rlII.cestui sindrom) qi semne datorite tnei . i n ) At\ ' prrtitlizir. exceplional. rriitx'iit't r rr hemianestezic contraleter'&l:t tcrmici. braiTelor sPro plin devielea i..ttl ht.6?) se cara. ntioclonic al trunclzittlwi cerebral &l lui Gu'illain.i cll r'.. Popoviciu qi colab.r1]{\ rrrir.rr lrlrrriri.lii llI r..lrcrvikir' (. t).tr. s inorg ce .trzil.i. (1933) Bau sindromul posterior aI calotei (Sohotl ' ll.l.rl.sl a rnuschi]or mastioatori . r'orebelos ipsilateral.nn<ttlure (nte.c r.rrl'it1c corti..ol lir.l t t i ().i ilertrand. rr. lil no it 1[ Il[-lt cllro iz('rr..' :r.-(il. .t. | :t'i A . ' I r ir t if lt ilii.rrilkr a I'[]ului palatului \i 8' corzii r rt|l)i*I .'i"1. r'l:r.li lost c).l I'L. htrniTrlallia (Ll. lezrlltir' mod exceptional in iz...ltice qi suferintrl gi ast ciazS.roirtu.trn'Lcpetl. ctt r':ui sr..\ ) Uirul. rl. 3 ) Bi. (1980) au -rclatat..Jtl'{c Ill r .rrl.ll ronlralale[a1'rrr.iclll.ii"r"'iri.r'{irr.l. dar lucitlizate tloar perioral.r. o l) u1. hemi:lnestezio clisociati qi eveltuaL hemipa-rezri ll. 1956. lrrjt riintr-un cleficit al neriilor danielli' V' VI qi \rII rle o 1:altc.rr iphll*1''Iali. .{rt:tlii.' benricoti:ul \sipe. illr'o palirealeziunii (.. lllteropu-lsie Lhr. (10 l )n' l ' czi l l' l {l l l pl !l ' l !l l zl l r rrl i rr. care .rlrr.cr:t'lii)..rr lrtitLllzittttlit.. iar pe cxti'cmititi doar tle pa'rtctt' lrirr.i. r[c irndc rezdltii rin .totrtr. rr.").ndrunnt['Ttr u.t.l. ttului lui tr'or:illb semiologic.t.ronul lui Pierre Mari.. se ext'ind[ !i po mufc]rii felei qi/sari ai lncrnlx'nllli sr perior fschott.'i.z:i l)l.rrr'.Cestan (sau' tiptttl str'perior al sitdro' 4) Bi.i i ' .i n s ..prlsc dc noi llnl.rrrir... llol. o ltort ti.t(t)d.ilrs i L u l r' r' rl l i .rr.r.' *r itl*iire 1960).tultti r.{t[r'st'rt.lt cul{r.iaarl.talateralc.oillliilir.(t'i1.semiologic lrtlrNl i $ ) Sindronnr. cle Popoviiiu qi Pascu. i.t l!) lli.lin'{itr r.r rl.u.paralizieconjugatii direct5.c si de sintL'om Pa.rrlirri.riit srnttolc.l.'r:is". illl rlilrlopir'.plin paralizitt. B'. .): pr.lii supelficittlc r1ilrtrri unale.r-iulg"zicli somlrir (ipsilaterx]c).i llot:i.:rrlz ir.rr.sindromul latera|') inminunchcazS.tooilr. ctl m&r(! l czi utri i l h c m i a trn i o !i l &l c ro pul ni c de l artca r r r r r r i.ltalm.\t-cvclidze.f. . 196?. tull:urili^ dil pa'rtea cor'.leziuni * nuc.ntlromul lui Gelli esl.rl rl..loochilor spre partca..i i . tr I ( |r I ( r I I r ii. lr. tt"rniftnr.naufttr (srr.). tr'irchor-$icolab'' 1961)' r .lc rrurt. Se poate asocia .t..restezio faci:lll ipsilaterald. r '.rl rt.ri de echiliblu ipsilaterale. qi sindroamr! {le paralizia perechilt-rt' irrslilil.. l i n droamol e bul bare nucl c:t' t r L i rz!)rI lr ( . Scholjt cohb.alrlii (crL -palte.ltti lfr:Jxr.rozi'1.I'lLnicrri alo l. r r .ci.5i ".tt :r ptorltttiii.Il.nr:u'lctt' sILpo'iorLrii' d.ttt'slczic termo-:]lgezlca! contrulaieral:i.i1' rl..lr.i r'.li sl.rrlbrrr':rri lrr lr. r. l l .zrr' p.'"i. (r) sin{l.oplagiilei..tt lizt. I ) iJ'intltou. (de obicei termo-al61ezicii. u l Jcl nl l (fl ol ' (l o.''.ul clqsi" . l0rlpoctrY cu o par:]i. pctt'r'llii ltt'tt tiltllgirr ('{)lllrtthll.i"nitlc 1arl.b.tlirl tttrt'oti :i globali. cu snrditate .r.alLerni pc fali Ii pc hornicolpul opus.rr. tSr ii ' cu interesa're mai' entiinser.* i l ii. ti. Icl'in l"zi:Lne.ct(ff lrlitrh'"o Ir'rtt'ltii ' .i r.hetni'pa'reza u lni..llrt-llillurrl-' (irLbl.i. r.iii'.'il\ crt hAm!anopsir'.o corzlr vocalc' . sau forme in care coexisti' qi trulburdri vasotneori cu algii &sociater. lrin aparitia unor mioclonii velopalato-fal'ingi0ll('' rrtlcscalimitate tloar Ia nivclul vilului palatului ('. scncibililal" (SaradiiSvili' i SIr..tlt $i/iau rotatjor)' liur:um 5i lt t l..rttr:tli.Chenatls este asemd'n5'tor cu sindrorlltll 7 | sittrlrotntr'l lui C estan t.i i .llelrulafa ]l)nl' Icl r..ittdt om vestihulo-cclebelos. cupriticle nn con1. In cazuli]c cu lt'zitttt.. (. leziunii.hinRt:i 'arac plin ll('llri nohtralatctali' bcmiplegic . i.paralizia sen.ndromul lui Raymand.'rt isii.r.:rl o Io l lI l.r' iIl ttt' ttl l l r l r...lr. asocjr'1e s.*i. i ) Bi.r'rr.rk r o l l i cci .il'c bilate-ra1c. rlo o Itorttipltrcziis:lu Ltotttillt.lli.c:rlcziunii). IrIi|I tlisrncltir'.'iatt.tltbisttt l)t'c( ltllttcrill?l.ul .t.. utrtlt'r'1.e-I'oi'n saw . ltt'i Dei'tart se caractelizeazil' prin crizo vcrlri' otnt+I. 19$0).si o hemialr('Nl('zi(r il lr'tlirorlternii facio-colporald (facial5 ipsilaterali.iind pe prirn o"itnlirau .roame l e Potttitrc l\) il in tht ru nt.iot'ttl tttt'zt'ttt't'frllir'.rt:t.rlu supe'rioar(') )iittts{r. lchol'lt 1 lrr .'f.nistftgmus a1 r':"r"hrhli").sjnergie. rir r ..ctcrizeezi.cx1.Ir i.llrtt'I 7 ) Sind.( ?itJiat pttl...r'j plin Lerrriparllizie t'lt'il:u'' ti ulr( .itlllriilt' s. (l1ili5) qi l?0poriiciu 1i colab.i N.tt Iritc ii Jlriu l':lliLlizil-l.trrrrii'lozitrniii 1g1Sinoro:r.973' 1980.r. controlal.r:r:a'i dar ldri atingerea ncrrilor .zi1.i' ruir.i.ndlomul lui.. in& 1 ..rrlx..tulbur'.lice.rrl ( lubier [i cu sindron]ul hLi Raymond -Cestarl.stxr 1i r.lrllfii' zo ele dosi:tlo YI qi YII. lr r r ilr r ilr r i (tri g r.lui Gasperirti.rrr. 1965). rsi.. }.pl rrxl'rrltt. asinergie. iar cind leziunea depLqeqte rrpilrc qi o hemiparezh contralaterali.!.' Marie .t:tlizirl. dar reaTizeaziu1ri' 1t'itrt lrlan o leziune importa.t nislt'[inrus orizottl*[ r.ernicorpulcontrolateral. (l${'l}) care...Irrrl -i i ' Iii .r'rr I ) fiitxlrtn .c tr.tit.racterizeazS..t'il.ignnrt.i.s'i Toir (. nsibilitrr.. stt.ilzri. (' ll l(fzlllllll..rt. disocial rulgozicl. l l ttl rl t' l l z i l l tr(' i l .t .itcsl.gir. cu clismetrie.l i rl o trrL s i n l Lcl ei i vesti bul l ..lr { r'r'tmr-it \Tallenberg ii.l-o a.'.r I.. irr labloul clinic asociind totdPauna (pe . cerebchxr:tir" 6 ) Si. .srr. o paralizio a miqci.v i t. si durcroasii ('I'roncorti si l\'lottl.ii'i'.l.a: prirr prlldizia rniqcSrilor ooniugatc itltr ttt'ltilot' se ca.i ilintr-o anesteziepe h. rizualc de rip uc'"ipita).ottl.l ' l . siadrom cerebolos .me (I1liJu.LLui lJabinstii_Jageoltc sau' sindnmll t el i zeazit-\-ageattc sr 'rut.tr'.it. o lxurtlizltt r.. semno piranridale conl. i9G.nlertt'1t'clettre oolrlor)lotorji..i. r.cliot lir !) O. $cmi('|)git'' lulburii. ciir-r. t t 1l' t r t k rttti trrr' tr1ri rr Ii rl rri rri r (l c o b i cui i udoml l l ] vl l go-i i pi nl l l tl l lrr.'. fi corlorall.. .tr. (h) Cazut'i 196i. itr {t'rtilllul lttr pt'itrltir.zit'it:ri"tnutt.rkrl r.nd. Popovitirr 6i I'rlscu. it l l .eltr.ltir consfii rLirtl. irrrl rri . l'rmo rlgnzi('ir.. c o r' D ttlt. tlisilergie $i dindill(l(x'o llrinezle. rxltrlrr.llrk' (Avcllis.lj (lo 1ilr . " B oid h tPl .oi ii (ctr orractci' :tltein) fi llgii hcmif:lciale'sub-bulbal sinlrcm'tt'l (lsch. 1. (lili" lcnlial ct rln proces tle unghi ponto-cerebelos.rom.). lonttrl.'.. l !(l llllr 11l rolrv('1'g('lrlr.i n s o { ' i l .r'ftlizia motor-ocrllarrr1ni extern qi paralizie faciali.ie.r'rr'nttt].it.i *ii si".t'ozii. lr.ologia O) Sirulntu. plcc1111 Ui cn lateropulsii de acceaqiparte cu leziune?)Ia cnrc se iuso('iir. inciusiv pe 1imb5.r irnportanti.. hilatel'ale pc faJi. I'or:iLIc irt. cu tulburriri dc sensibilgczicS. fi de sindrom lTattenbtt'g t. alterarea sensibilitiii.

etntnah. de lcziune a norvilol orlrriolri.io 4i lu *l. ropu (sau.rrcl r ii . in special cu rinolalie). In alte cazuri. l.ico .i cerebeloase r' lrlli: 1. In tonrte raro cazuri. TulburXrile de deglutilie sint frecvente.lri lriiclicLLlni qil uneori. P.t l rrrrr r r r r iiI r r r l :l tl .rr.Ilenad. Bolaavii se ineaci uqor cu alimentele.toate 1l hemicorpul contralateral leziunii rrr. It1 triurltrtrn. do ascnrcll{ll. r'tt prttlllizit: 1.ul buriri de respiratie. Ll ca.i rrri. poate fi rli'r'lrrlrr i. lt) N iniromul.lorrii . . Ao|ul soapir.)strr rut sitttlurrri de suft'rinlli il substrr"n{cicenufii porirp()duot.rlngol: ! t ) | 11 It1 flitulronul hti . care realweazd.t.r'tn contexi Bemiologio crr:ifectarea ilegernerativi. ln cadrul P. oil oonsfituind cle cele rnai multe ori o modalitate cle debut a acestei sufcrinlo rroulologice.egenerative implioS.r. pemitincl regurgitarea fluirlokrr: pe nas. lrlirr rri.rr lolrrl r.rof icit.lioase s'i imunoalergice d.nferi.o Iltrsorl. . rolect lingualelc. k'ziuni ale nen'ilor cra. lrl |Jpecial ai ultilnii{)r neryi emnieni (do Ia perechea a Y-a la perechea a XfI-rr. r ' i t l tl i t' tt' . li.io buzclor'. Aflgilur li cola. sindroanzeleltedu.ritrcctcbclorlsfl homolatcraH. l ttlbnlilli pupililrt .i.b. ll.rl rl rrr' n l i u l t{ r. 19?1 .rtria este frecyenti.t ol. motiv pentru care t^z^ reflcxS.orrr'. 1951).] 1 9 ?2' 1973. rtspectil' r regiuuii a. Apoi se asociazS.irrl. (iirho qi Kovarik.. r ilaI i/ . nrrrrrilcsi..rigiditate extrapiramiclal5. ptitr protr'... l.l.. palalizia.:t. 1969).ti..rr lrrzirrrrii . percchii a IY-.rrsrr ! iu'hLiWclnekinli . B. rl rrl l l rl i i r lr .oare ule rLttaleului l'u.o1. Ll crtrc so asociazi['. sclorozr rnull.rornorhth. rombcncefalitele.\ ind rot.tU norinau'il tr:riluce o leziune 1a nivelul eoliculului rirr1rllirrt'.| sinr|rorttt:I. .tiu. 1. II) Afecliun. Completa paralizie a mu$culaturii masticaliei duce la dl.azuri tlebuteazd. ltolrravul este.r'ese atiaugii.rr rii t'iit'iLralo tosl)irr11. rlirrlr'.t.tl realil'earn un cont€\t clinic constil. A) S-a conturat incleosebi entitatea clinici denumitS. \ l11 r ' r ' ... complexe. P) a adultului.)01xrvioiu.ile iniliale in vorbire sint proclusede hipomobilitatoa limbii.rr. I)iza. datoritd incmcild. mrrsorrlai.r'rrxr-a.glolci.nterioare a tuberculilor quadrigemeni l1i plil palaliZi:.rirr siurllorn ..i dispa. a rleglutiliei nu poato {i rleclanFatd. doar un $inahom in cadrul unor variato lxrli r)curologice.B. lr.'iili inrl)lrlntare (de tip coreic. iar afectarea orbiculaluldi buzelor pelmito scurgereasalivei rlirr gura intredeschisai. Bodechtel 1965.r'llit. ltlirr alcvlism localizatle iilturr' lixisiii si . iar corziie vocalo sint in pozilie &nol'rnali. qi afecliunile demielinizante inmdito) produc variate tablouri srrniologice.zi rr rrli r r olir r r r lr r lu i n l e ri o r).rr':rr'1 priritr-o paralizie pzrrlialii ft oculomotorului comun cle rrlizrrrirz. llo irrrrrrrrrrrrrr. a neuronilor motori din trunchiul cerobl'l|.rtiialt' cu o par:llizit do colYclgenli.\celsii.I' I'eprezintd. cu tulbuldri de vorbirc (clificu ll')l. 1980).i i. Popol.prin nas in timpul fonaliei. Popoviciu 1rr . r ir r r r r l r l l r/rr' l rr.r r r r i r.11)l-rl3.P apare in mod singular.clo tii. se produc milciili invoL[n' l :r tr' l r illrI llt r lr . 19 8 0 ) : sllperioare se calacierizctzX. aclesea r'lrirrlrrrirr. inapoia nucleului rogu. Bolul alimentar sau lichiilele Du pot fi l'c!. ptllttlriicri .i I V. amiotroficd. paral.ct irtilto. lullrr ri}i dc sensibilitate..r.ul ltti Niaolesctt. a tulburlrilor dc doglutilie duee la acumularea salivei. Castaigrx) {i colab.iotttl poduncular (Ileadorvs.i rftrtio \\ r'blr'"...ncu'ln'edorsule) :! ) Nirult'oameletrucleu. III) Bolikt eredoilegeneratinte . pirsterioari.t s1.. P.sau anestezio ilitelile )t s.r..eciniit:ltcil lulor'(]i c€rre.i. si utl nntu.hrrriioc rtkr. rlrlorilri lrplrrlui tri leziunea est€ situati. herniataxie. rapid pinii lzu anar[rie.'aliuilud. 1965 . lr.Ir.o tona.este asemiinai. xtr IrII l tsrtt' i l t. in r. dificultd..rll(! Ltrt'ttlor' Iorrgit.). parkinsoniene qi intenlionale.i trttrt .. 1965 .l ttl i ru rs l q i . .itlii r p l rs?i .t rii rr.nieni.lirlsesintlurattto posterioare'p(r al't{ttil irlr'i.l rrrrr.r. 1970).t cu o midriaz5. care complimi in rnod dlect nervul IlIr pli'r rrrrrsi lrir.ttr. i de fohalie.orrrrrrrir.u rrrrrlisrro (Aqgin.i.rlrri r'.r.|.r'st.11. $irrtrnrrrrrltr ryi tttrtryoltilrtt tn:t.Itr. atrofii faciomasticatorii.te oalutir:tt ztlt'.I i rrsI fol sistetnatizate(Loeb si lfeyer.t?erio{Lre :t1 Sittdronul lai CltiraE-7'oir-[icolercu se caractedzeazd. faseiculalii po linrbil. il I in rlr'rr.tor cu precedentulr dn'.prin hipel' ( irrczii rl ir.loltosl. o li l l rrtc trrIrl r' Io r' IIi ' l .B.'Asocierea aproape constant5. l'rtyrviciu f i -^Dgiil.ri ile masticalie.irrrl.rrrlir.IrrrrrtIr. prirnolo [rr.r. uneori gr&yo (Black gi llyatt..t milciuilor (le ridicnre qi/sau de coborire Ill(r rrr.url.inute de citre buze.ulbLr cornplotanzii tftbloul serrriuloilio tlo vot'lritr:in I.litatc nazalX t.latului moalo.t'ii lrlrrr.l I )| tI | | |t t ' t| | t t t . rnandibulei. P optl t i l i rr i: i l' r r s r lt . prlr. tirnblul vocii captrt5. 1975 I l'opovi0itt i1i coltlt..b]ale 'rrlol .clewlui l'. lt'11tnrttlu.tr 1rl(irrot.vi I I I . alind impresia unei hipersalivalii. Contexl settrioluoie Cele mai multc . iar gura nu poate fi suficient de bine inchisX. lic il nr { r i. lrrr.zo lrlo lrolii. contralaterall. l9S0. imediat clupi elebut. roptt: ale nlr.l. \r'rrl l l r .B.izie lt .rj. paralizia pa.ile inJec.sipaleze izolote (lo ntlr. p rrrl i c ttl i rl tl i p l rrl trlr r i lx x lt ' t ior " r r ' t l x{ l i orrl l l l tl i Iti 1x' tp l i i r y trtr' * r i u .ttt. rr.Claude-Laye?j ("'(u silldromul lui Xothnagel ttt Ni'nrlronrul ) se r .:i d.-r de partea prrr'lr.i cercbral (polfur\tcirfitlitels de tip inferior sau superior. r'r.ui1. rle cele mai mult€ ori nesistcmatizate.n rlisp:lr'e la multe cazuri in plimele faze ale bolii (Bonduelle. cu configuraiii variabile. Bolnavii n[ pot pro]rur|.clo inchiiloro contpletl zr. rr. disdiaclocochinezir'. osl. ceeace face necesartrirrl.r1u $i {la care se poaie asociafi o leziune discr€ti pir"amitlald. cit. 1976' 1980.rd.do lctltnultQle cu]rrind mai multe grupe de sintlroamtr (l . lrlclil'ot t'r.rlorr rr r.Ici i tl sttl i rrl o tr' . rrr'lriLrr'.r.. Iieflexul faringin.r i ilrv. trnrlitntlttl itr.P: unii autori inclual qi aspectele serniologioo din scleroza lateral5. Ll oxrlrttotrttl sl.eqsib rlrrrr.i tuioritrnii) de partea opusal.i lrrin tulbrrr:ir'i extrapiramidale .l \l thtt' l)t t)t it l)cr(r(:hii lIr . lrirrrb. Sc poate rsocizt lrtl sindrom Claucle Bernard-Ifsrner iDsilrrlrlirl.ntele royw: i. oJ Sirulroutul lui l{esxenbau.rrlizrrlc rlc nsernenca ilc partea opusi. r lin irrrobilil.trtl rtrti Lr.rrrlt. chi&r o hi?oacuzie sau surditate (clatotil.olrri..rrrn si priu hemiparezir. de asemenea. Palatul noale devine imobil qi aton.lirrl'r rrlrolilt.bolite rl reflexelor ?tpilare.i pe muqchii rnaseteri qi tulburi. 1980): qj .!.in imposibilitatea de a impinge cu limba alinlontcle in fariDge. care sin1.aluh 1.il.i{ia lichiclelor lsi a solidelor.i rl. l{)(iliI rolnnii Ii/sr. Ttrogresirti (P. Dificultii..r'a.i in doglui.ltulbrrrtrrilot' Atrofiilo ttluscrrlrrlotirrl' plozrrnto rJi vizibitc. $i prin hipo.lgezicil (sau un"eori pentlu toate |'r'||IlrIlrrI(.i orr tl u. (Norris gi Kurland. ll) ( ii r I l J o p o v i c i n ti c o 1 a b . o pirlrllizie a. irrcrl.rorlucerea unei sonde nazogastrice.iyrli"l. s-au inst.si Vrriu. ca atarc.l!. respectirrult sind]om talamic. selniot) '\inrl'rrtnrLtlflrlerai cefebela{1se lrrllrr'. asemSnltor cu plecedentult se manifest[ 1r'ir lrrrlrrlizirrotrulotnotolulti comun de partea leziunii qi prin hemiparezi. 19ii8.iciuqi Pascu.r'i l r.urlitlt.lr.l. vocii.ipsrr. 1971). 1)islitgmug disjunotiv' rrrirx.sciits. $i evolueazi.r..

sindrom palkinsonian. l t r n .r t . f6rd. in ailolescenld.I'. rrrr .a un sindrom ^apaltc (il'r'ilk'l 1i colllr.1 r l i l i r o r i :r l r .A. Boutiin qi colab.l i IrrI r. ll\ . .980). Ilriul f i ltrnofy.sirrrrrllo . Bonduellc si mlalr.rrlrrugr'i t'lcrncntesemiologiccde paralizie pseudobulbad. progresiril crotui.{.pl.xr.l lolilrr .'ol'rn(r dt) S. r1iirr l.B.rnidale. 1966). (Jt)?{}). Astn. de forma spinal-d.B.(sindromul Shy-Drager') s(r 0r|r. Malkland qi DaIy.. f.r.eGuamt' reprezint.re. sindromului Bteele-Richardson-Olsaewsk i u. til.si col a. ii)0?.r' llzirrrri lrtrlllllt'o( l ) t'rr.rrrrir.hrrn:rnn si colab.':i) r.Ileryilol(franieni(inclusiv bulbari) a putut fi demonsl.ro is:i rlr. ExistL $i cazui slor'.r'ltI. s-a velilitrrl lrr l5-2io.c.) cuprindo 3 tipuri lrt itrrripalo. llla. (1.P in alte boli degenerati.ri sr. lrrrlllrlt'.rrI rr rlo lIrllrli l t r ' l : r l r i o g l o s r r l :r l i tr g o l r r r . llr72).i allr. amiol. 1970. r. tsrbwnellqi cotati.IJ.l' puld poate f i st./irrrr pol rr..1) P. Diagnosticul cle P. deqi so prrrrr cii uilt.r trrflcxclc lmllta..llrrscit-rulirliilcrrpa.lzr.lutlilii (lnxr. }r tulseteri $i urr0or.L. Doar puline cazuri plezinti .fie opticd. c.B. fi intilnil.r. lrrlrli .iillr. t t t ir iiir z i rr i rr r. frecv€n1ei irnnoi bulbare fa!d.r{. l. 1itrl r.r' . :!) Grw)ul sclermelor lateral.atrice fi Gastaut.de Guamrt are o evohr(irr rrrri k'n1t1decit celela]teformc (Ilirano qi colab. ltr forrrLcle rua. losL rlr.'i.1ilt l (tiiur.o rrrri rrrarrr la biirbatj decit la lemei (Girke qi Kovarik. I o I | | | i .1971).'rrrlkrrrr r. :tcr. 196E.. spinald. llt..de para.A. uytr. Bobowick $i Broaly.rtl l o lilz li. precum qi tulburlri cardiaco i trlr Iiovrlscrrlare.i eo1ab.ll controlului sfiloterelor'.B.iii pe musculatu| rI llu I l ( 1 1 t .l1)70I . 1{}71). o asociere intro S.i i rttu.lr.t |.nt. r.\ !l'i1tul sporudic al B.roIi rr. s(r l)oirl.1 . r'r.t(..r scrnnolebulbalo sint tnai frecvenl. 1..P asociaid.l.rrrrrir. es1.ollb. 1001I M rrrncrrl...rirlir'. zitrlr'i.l i i r ' r |r r .t. S-a raportat o creqterein ultimii ani a.olr. atrrrir.rlr. Ilrrglrtrs ..1(.icolab.lu. Tulbut'ilile respiratorii pot fi cauzate de pareze al(l rrrrrsorrlirlurii lt:spiral. Dintre atecliunilc degerr..ii rrirlrrr.P asociatd.zrrrisporadice(Cazzator 1969..zi r r r r i i l:tl . t r I r . .t).B.de. l)(lgcneratea ciiiior corticobulbir.'r'r rrnligtrr.Nu s-a putut insi preciza nici un factor ereditar.moblonhopulnronarc .trrl l { i c i l ro l ii . s il r lc rrrrrl i c o ri r.numai pdn examenul anatomopatologic.lrlizrr. a S.chtnlLrr . ronfirmat 5i do :rllii ((lrrlrl.ttlurt l: l{ l ..lizii ale corzilor vocale [i chiar de crizo lcslrilrrlolii centrale (Carala$li colab.ilu. au fost des(rriso llr lorrrlr. P..]rrtroti l ]al l tl i zi i l ..T l . !) I'.tlcitni (li rr olz u li ( Nlu l ln l 'r r colrr.ilar tle iS.ulosorrllldourinlmtl..r.B.lesttl rlrr lar'.orii. 19?3).1967..1969).A.-tisrkt .. rtr tottltlitul umri sintlom tlc sclelozii lateriLlili.cdla adolescenli qi la adul{i .||rltl' r. tr'rieil SiDmery.lrlili 'iJ P. t965.l l o l rro rrl ci tl orl l rsl oi rl j l l l rrl . S l.r'orrrIIirrrrIr'. 1{}(i5.igrrrr ri colirlr.llrr.. qi l l 1.e pin5.i turtttr.siVrrstr...P in eadrul ac€stor forrne sporadice de S. Sahar lllrr t r . lt) Sirtlrotttrl Riley-Day este plotlus de o ('legcllerarc rr lirlrrrrr(ir.rrr:rrr.lirrrllr lr.t)65 I l.r. plczirrlii u l rarrsrnisjrrrro :r.l.d.. indeosebi in jurul qi pestc vhslolc rlc 50 ile ani (Dazzi gi colal:.tj. t r r r .rd.i('olrrb.B.I-. a bolii Kugelberg-Welander.P apflrut5. 1971).A.rsirrl . l.1. Narnba li co}ab.P a*ociald bolilor paraneoplazice ale siste.. lr\)zirLl. rnanifesti. Jorntd sptoratlicdrlie ca Jormd.Guam"seintilnesc.it 6i cohb. altor sisterne.q.rd. l iculare a bulbrrlti. t IiorrrIrrt. r.. nL afectareo.A.rrrrr..i l .oltrrzr.r I z|rtzii in plimul rind plin lipsa transpiraliei.corcei cronit:e Ilurttittgtol cste litrli (lrnrli rjr Vrrin. 1ru {.B. r"'lrl (\':rrrJJogaer't. hnllttrni. prir) |l. fie in cursul eyolutioi (Hirano ri rurlub.I l)i l ). l'.. (1969)..|. douii. l1)?1 ..l.ent la tulburdri circulatorii gi respiratorii foartc ul it v{' ' iladrc nozologiee 1) Paralizia bu.A.r '.b. multe ozuli cu sindromde S. [.llilrr.nninism gonetic autosornalrecesiv (Srrith qi Patel.. ia..sociatd. care va erolude leziunil{.potentitnea orlostalic. lirsl.P. r.l ic (trlri trlrrsrrrrosivirrri.i rlt.xrirl. 1972). 1970.rr{lr rrrrrri i..11)7il).r'i irr lrrtzr.si lczinni bulbare (Dyck iJi I rI|| rI I ) ' r'|.IIt. 1969.' l.)rrropl.( din cazuri (Brady .ri colab. [i Jol]r]m{!.r. lr) f ipul .ziuni rrrrrllilrlr./r'lota ltrlrt(l u.i l i rli co cl rpul tl tci t cu aj ul .l .. L972.llcll hrrlr l l. Boudin qi co1ab.i r:oltrb.r'rr i .rrlbrrri'r. nucleii nrlzt'rrcr. I rrlbuliirilc bulbalc pol..1. ..realmentevirotice (Popoviciu :r I'rrrr:u.. l lXi9). 1969. {?0.l i r I i tl :i r r r r r rr r "r I i r r l tr r r |o z i l i :r l r . ICtrlo rrrlx[lirrrl rl(. Campbell.'r(.r I rI I i I t I ' ( '. parkinsorrisrrr1i rlcrncnfi. rntrxlibulil csto ciizrrlii.irrlii ll)7.P purir.atd. lt?lt).osurrurl) irriurli rlr. cu abo.tOfO.J965.L. r .. lrl :.rt rl i tt f ilor ' . (lllrrirr qi coLlb.t:e.1\.i ll trrl.7. a se putoa contur. Rai qi Jolly..t prr Iirrrbi.eredo-familiald.lrliit.A. tt tlclt'ttniltistttgcttr.a P.' lirrgii selrlele cuntrsrute t1e acestui sindlom.. 1971 l Zellrvcgrrr'. c) P.. Oclo rnai rnu]bc cazuli rlccrrlcrrziiirr lrrirrrul :rrrrle v ia!..d t) tllntlit rtttrstulurirpittuli in..1972). Tipul ..b.rrr' ' rrrl r. particuiar5..irr rrrloicsr.l1ii chiar tiin articolul pfinceps al acestol autori (1964)li (l()lrfilnrrlri. rrL' trllt ikrl. }Iiiller-Jensen Fi Be1'nhardt.hrr. cu inl eresaLea qi a newilor bull:ar'i (Ilrtrurislcr'.r r r i i r .i Constantinidis colab.11170).a {ost consider. se pare. alr url filcics irrtrxltlcsiv.eziunile centliLrl vr'11r. 1971).ttofii spiuale proximale pseuilomioprbiccr. pilir.tliivi duc frec\. a) Atrofia musculard.. [Xifi). rlrrr crrzrri {.rcP. ltr. (iolline qi S'rxrlst.A. q ll:tlrrnthr) ltl Atrotia nyuscu.ttii ite Marklanr I li I ralv (19?2) ca o form5.llurtnt) .ii.o r r Ir Ii r I:r l l r r l tr r . o) P. asemdn[toarecu cele .()((1as1. 1966. r\('o!li col)ii. amintim: tu) Hi.itate $i.fi sirrrrPrrk. It.rd. $i 1'. rr losl tlrsctiir in cillcinoa.rrlrilil.sl .l l l r . 1969. 1971 .b.lrr. talamusul (Van Bogaert Si oolrrl. ll)?it . il) I\tuli: itr..lttolyninti.L. tlitt.orp[rea fie ca.) .de Guam"'prezinti mai frecvent sernne bulbaro 11i riyrrrsl irrilirle<lrcit forna sporadicfide S.uzlr|i . si S.ili.. 1965. Tipul . (Colmant.B...v€rr1.| .A.e amiotrofiod (S. 19?3).fl.lo.. ' llrl..lu.) 'l'iytrl tril. I. cuprinale cortextul clinic de P. 190{. . ot ' t t r r r f c lr ilr u p o n rL i l l ro l rl rv i l o l s i . . Namb* fi colah... incii rlo Lr rllstrrlc...irr 1i r"olllr.P d.B.P.P apale fie la debut.lbard.r'e dirnimtll.r' l rl l rrzrrl l . nici subIr':rIrrl irrfcclios plintr-un virus lent (Gibbs qi Gajctusek.i :r l i r r .L. Serr.... f:r.si sr.in ca. Brotly f i cota.L.ou surd.u11r:lltu l otntctelizeazd. rrrli mulfi autori.r(li(l(. . 19 69 )...rlalil tliltre complexul parkinsotrism-demenli.dlt.P asoci..hrlltiu .1. 19?0l..r'.Nishigakir1972). .r .i tulburdri tle tlcgluli{i. relativ rar intilnitii in P.pir. 1969.L.r..ol l l l rrriirrilor'..iM(boala Yulpian.i1.P in cel o/o din cazuri (Nishigaki.\{eadowsqi colab. rllglrrli(ic.\iri qt.illcniglc.r'i rlc xrrpl 1i rlr. un dcterrnitism genetic de tip autosomaltlomina[1. l(.tttiulto.itl.t { | l r ( . |lr (riue poate Si apar5.lrrr' llli0). cu supnrvie!uiro pirrir. Nor.niqIlo.ll:r.r rlescris tulburili ale motilitiiiii esofagiene li gastlointostinal(j {lirrrrlucllc. li Illlnli{fr. tpinulii juaenild ( boala l{.B. 196?).. tf) P.rri lrrillrlrri 1i porrl..tro J067.

aceste-situalii se nai impune G*.ls il do .o funollonul{.eartrg-neaz6 adeseatulburxri paretjee Ei atrofiee Elos<iruur)gol|.oxulprerolandic qi pin5.cauzal d"de o .rn tnsu. b) probele speciak pentru depietarua pareaalot (lrobele lui Band. 3 ) Semnele asoaiate sint deosebit ale importante pentul..u por.lii actiue (s a voluntare) ca.i.(ldeyai J 071.1 EXPLORAREA SEMIOLOGICA A DEFICITNLOR MOTONII E:plorarea seiniologic5. asociazA.Vasilescu. glioze mie)o-bulbare.in motl vohtntnr. Ba. 8o. care Blnt axocutorll dilecli qi nemijlocilj iri miqcirii.. u\ enarnenul.alin toato ar"ticulagiile.1975). h) eoid.teutd a m.. 2) Tottleauna acest examen se comptleteaad. emmenul. Iilank gi colab. O PNOBLEME DE DIAGNOSTIC IwpaRauzu 3.enliereaet.execute tn nurd sistomatictoate miqeirile fiziologice. .. rapiditatea qi precizia executdrii lor.rlngee(boala I:9tt inalta.a per:eohilol IX. e\ eaptlorarea molilildlii ytutiaa(a tonusulbi muscular)..r.ncinetioe. lopograliaal paraliziilor: a) atrofia muscularf. diagn.) contribuio ln. sd. rt .a tleficitelor motoxii (p&rezogl I&_ nrljzii sc faoe prin : 7.a .u 4 ) lluantenul.M. otor' fi0ntru.Q. -. t') lnyJqlo1ati.tttlbrrrnr. treD.rioolaaia. importantit $i progrosivd. fa. 'tJ i 'l i r. (bipeda.. (lsu protiodsoinrlicnlli d0 dia.r)ulDurur.olihoraro" (sinoinezii.dutomata i g) ertid.(de obicei ]a alcoolicii eronici). T.l. .). afecliuredesrulde l. lsliun6 muBcIlor[. un aUgl O.ycrlr I inrclunlarc.ui. ilno{itX de modificfui de excitabilitate electriod.lr:qio . obsol'vlntlu. r. Ia nivelul muschilor striali.. lniduva cor-vioaH qi bulbul).i ]:fllpTlglo lr:tlrl uorros 4€riforico (rosp€ctiy p-iimetor segrnenrc j:i':lig $il.or9r1ial gi fald de com-prosiunile cewicale-9i {uo.) Examina. ocle tloud.(.td. paameai.a. Se procedeazS.nats.:i ic si demenfi. .1-r' ..tsnortlo rfl(rrdo Ei alte euplordri newotiaiologioe littp gra{lo: lozlnno po ncruontrl r.ar.lna.itdlii. $uta. iumori llrl ltmedu laro tnalte.Gr4sset.. o oftalfii{i. cauzo mdi I|('ovonro Illnd Bclerozalaterah a. l. staliunii ortostatice rl) euam.pachimeningiti hip'ertrofied cetljcalcinalte E. tloliciant[. llingazzini.ili.d (Vicl.oatlaul.oadiagnosticului diferqnliial lntrs o leziuno do neuron motor coutlel poriforio.otititd.enul mersul. oto aai.l . elcol.enlderea a:anhtalelor ni. XI qtXtI gi rii1.ro {1uatontio amplitudinea. ..tumori ale giurii oceipitale.lciio).uniperld.).asegmentara.liiactit. not._ de thiamina.roroprozint:i ansamblul tle'nrlgc[ri pe czre un individ Ie oiecutd.retrac{ie otc. incepinalde la nivelul celulelor giganto-piramidal'o ale lui Setz dln cor.rofloxo ds trip16. I otalS). o ala. tottleauna Ia ca:atninurt.rticuliro Ei dccelaroaroflexolor patologice phamida. si. pe virfuri qi po c{. al saltulwi. invitind pacientul sd.a.enlualelor mifcdli.ol..lforlonl lo 0o nlvol.miotrofici (inclusiv sindroamele de SIA) qi niringobulbia. inrlicd ils obicoi o lsziuno r! Trouronulnimotor periferic i b) nmdificdrile refloxelor ostoo-teud inoos6. au: a) aag oraraa. cal.cd. Si ilcrimind.or qi colab. I.re:| a.lui-fVprnickr. fr. adicd.fotlai nnnculare segmgnlure}. In. progrcsi.rr6 -Iiohuror). t) enplorareamotil. unipeil pi al Jugii.

: "=:ii.:iiliiilliiEliiii ts i =iEiiiiilsiiiiliiiii:iiiE.E: i iii.i3 E= s i1!i :.i:ii?.ilisiisiii:lgslllii* 1!iE4.::i::1:. t iiEiiirliiaiii?aiiiiEii.i ii:+ :.jiiti.iiEiiiffl iiiii=i: .iii.i= .liiiirilial*.l :21.: t i'=.i ..i.Eiiii.!+iiiFi:ii! 'ii = . ii::i:i .iiiigli i!.:.

isi * sF i:iiEflit.= .a?Etl::E! ti ! .. [aiir E E riE iiE " o ' . .ii: I = .::'=:':?liti . = I s- ._- iili. .i E :' s j -:: ' "5 i = EE . i{ > i . :!if: 5i ?i r$t d ".::- N !!5 E.:iits F 34 E !E .. \ -^= ..?rii€i.g. A I : :"TE T A.N3!9 rs3iEeiri iE= !:i.()i I 3 : *: I !i ii F: " i i =.'li o i tru r:Gt!I ..E! i. IElEgE E.^i = '.':! !1 1 d t d 0).. s A6 5 € = .-:5 > _3 i -..: Es fi. lE l ... Q A a= P .!l X.3 s* iF .r. ia ii ri : iii' {:: iii : i. ' = = t 1= == .7 .?! F. ig -NO. .3 ll F o o E cB :l e E 9 .d .iEEEi.i :3 ci -!l -F : .r { .:.€ .Y= O^v^ H I t\ r. .-.=? E i5!i .::l1iiifi j'u giiiiiiiai i . i:. 9E = ^ '- o" < | i g=F.6i i . v c-^ hD d) o ti.3 :i:= i >} i :.i.: -- =a= {_--_ {\ rl .' ll H..r.

)tulburirile sfincteriene care de obicei nu lipsesc.r. Nr: vom permite ca in continuare s5. 'lrecum $i txrt('prin leatuni nt'ultiple.a fasciculului piramiclal) so tra.r:cfulitele.'multiflel"e hlune ltrtrciirltrtrr fibrele corticoslinale ale membrelor inferioare la nivelul cmisli'rrrltl cllrr brale (centrii dvaii. de clezintegrare brali. iar'leziunea medularS.11rr1.".drtl qi colc tlist'tttiltitic rilol.$i al'ttli{)s('li'r!tzrr 4l Parapteqtopot t'tt a.1i.l.1. Paraplegia poale fi realizati atit de leziuni ale neuronrrlui rrol. pat itzit ozt: ill1.tt{rr !) J. cleasupra intumescenlei .. r':rrlir.rlo.c.rr grr.ir..cril.tilrrrlo cu pril carc clolucllzri afec.1 l) I't. tli prin rndiogr:r. tt.o-cerebru. al.) 1) linceJaloptLtiti inJantile !. tr) Pseudoparaplegiile r | | i r Z r) .t'o lli rlo lrrrrrplogio spiltrr. Lrr bct Ouloame. nioi dizartrie.t'ili|l .). lc rrcoencefa.pirtrrplr'g.-c) tliagnoslicul dc nivel irr crzul paraplegiei pillrttirlrrlrr (rpi rtald qi topografia acesteia. Oa atare..orirr.lr' . l'iciiliIrl rrrllorolor qi l nivclttltri trrlbtrdrilor rle sensibilitate . este asociati. artroglipoza congenitalil.lo.rL l tl rti cotobrl l hr I)r' i tl i l ' i \' {r si t.lr'. :t ). lroli r lcgcttot'. f) Discopatie cervicald.tulburS. cit qi de afecliuni a1encuronului motor periteric. este situa't5. tle anesteziepentru toate modurile ale sensirrlrrrrrr. g) Sinilromul lui Mills. care intruneqte o para'plegie cu insolit5.irr " rsllt'ilrr I .. lroli rlt' crrl6 tnr. rlirr rrrol. care se extinde lent gi la rrrrrrnbml superior. rllorrme cerebeloase.niene.itc. btttlrtl.ie 1'rrl-rclit'ii.cs(ilrrll. trilrr. d) tliagnosticul etiopttl rtgclt it" Yor fi eliminato in plima et:tpii it tlirrgttoslilrt 1l Pseu. l)c cele mai multe ori hemiplegia spinal5. mativo care comprimL pittirit'ttlporttin.ctLscrnnepiramidaic irlso{.romuhti parapleg'ic este necesar sL so I).elinizan a (scleroze muliiplir.axia frontal[ a lui l]rrrns) . 1. cu neti.lnatistne crani. f6rf.rt lrrrrlizrr. c) SclerozS. rlrrur priutr-o monoplegie inferioari (crurali.or' rxrrrlrftl.u r rrrl rrsl i r l. h). l .r 'o l tt( i 0 r tstIttr l Il ti r l ) i {( 'l l l ttr 'l {'tl t' l |.icln-1talirrull. care de multe ori realizeazi" de fapt o tetraplegie xpirrrr.3.'r'i.i vrrliitt. Ilemiplegia se instaleazi..tt )) I t t oot ' t t 1' . a. cu semne r. zir at'iololorplllattttttlillttc i)tr)(1('s(r lr' .lite $..rnirlir. lonEituclinal..'rl doparaplegie". tl) liilirrgrrnielie.lilirr. ictus $i fd.i. {rtumatismul :rrrcllilopoieiici.ic lr 1rloIorrr.ele r rrrrrioalcle probleme diagnoslice : sirttrliltrzr') t) Mietitete(transl'c*er in spccial.fecta.lir.iei lrrr'.. p ttl i tttl l |l r l i zi l l r i r t. tlrr ttltt ron motoi peiiferic. plrrorrrn qi prezenl.plrrgii).r'i u"ii lrlogio. din boala lui Little q. lrilii. r 'i | .eseacu realizarea de l. 1' p rt. lui : paraplegice Q(ul.l .t1 s ii. lrrrl.r..ivotlirlactice.1965) : a) diagnosticul tlifercn..si i.'uxt. rnultipif.ttt tt.o ra.oparaplegiile :l) Pseutloparaplegiiieprin artrite acute sau clonicc qi tr)lirr rrlllorr\ l'r tlAr|ri' protLucfalse dAficite rnotorii plin anchilozd.(probabil progresivd. :lJ It n.toareleetape (Riser' 1952 .sI.ltr t'ulblrrir. ir r r . capsuia interrri. tle etiologie necunoscuti incS. t: l A vIti'rtIttIittt'(ot'Itt pt'irrstlltti.fiiio $implo Ii prin rlo rurni. Irrlt'lizlttrl t istt ttr paraplegii sau tetraplegii (cu predominenll pl raplegiei).rtllrrrrluitrtill. erodoataxii spilo-cerebe}oase'sindrollntl 1.plroLrmSi de tulbuli.e t't'l t. tllr cu pretlominanli pe un hemicorp.rtrrrrlgr'i in mod logic $i succesiYurlf.antrcnc:izilil nttitl tltltmalic. plin tulburili psihice : t. ischemicS.e sutt. . tnirrlil.le :1. :1.In atelo. Se recunosc cu u$urin![ e]ementele senziLivrr lhr sindromului Brown-S6quartl : abolhea sensibilitSrilor profunde rlc prrltul hemiplegic[' gi hemianestezie termo-algezicS.ullc'ziutiilot' I ti I It'I Irt It Ir' :'ll tromlrolkrhilri tlt' sittrtr lobuftui paiacintrdl (meningioameparasagita'le. rt.1.Eemiplegi..l !l\r . ' Bodechtel.ntp[egl.'r'r'iolt..irlrr' slirrrr tlc stllrsilrililrrlrr r.il.r'uitt lritlittri lroitlrrli plrrtlttsii llt'olol rtL' sislltttttlttivtrtttlrlrl-ltltzilitt). ale partea opusr.ri de sensi lrilil. in rnrtrl olrligirl.1.Jrnrte rultitl.ediagnostic paraplegice.m separat problorrrr./. l.. reallzind o hemiplegie spinalS.3.1tl.r'it.rrrr.rd nici o :rll.t'1ivr.abordi.2.i prin imobilizrlr'('ir'rr ul)t)||(|iIiIit poliartdta c\-olutili) cronicil poliarticular acut..rrlrrrrrrIrri r. ($i rrrr plirr lcziune emisfedcd. i l ( ..r l t's0 l r t 31l . coxNrNlt)z"lt' f.41.r'rrrr a.lii srxt{iuniitt'rlnsvot'so) '|'ir. rlrcr"r.1. 1 1 1 . (lirrr'l.. care pot fi re:llrzirl. 5i/srtttltttttologicr'.sint interesate fibrele piramitlalo (ad..I r ot t lt l oll tn e (s trl rrl rrl l r. . ' l l i rl ttta l .u spinald. ti' 2) E'Lt'rdroam. enceJalomielitele. e1ectiv5. stirii de constienli. t. polittrrv.r5.ictrIo.l ( 'tt |. lr.. lin sindnnnr lo topogralicSi eliop&Iogenia 3. -$ollcirrrr ll){i?.plitt crrrrnonul l.5.multipld. i n traparenchi ml tos).i i. Este important de relinut faptul cd' dcficitul trtolrtt' lrtrt lr' l'i precetlat sau inso-tit de crize jaksonielle loca izate Ia nrt'rrtlt('l| ittiirtiorltr'.u sau JarL seinnc prt'tttttnitolii gcntt'iilt.ntt'riltlr.T n ttt.rrl +r'rrziiir(scrrrlrr'lr. b) diagnosticul de tip al paraplegiei (piramidalil .tialintre o paraplegi(' rii {r. e) Tumori.o rrl numai Ir nivel spinal (indeosebi). cerebralal)..Irlrrrlikr 1tol. Nivcltl leziunii me:lulare se poate preciz2r. t'uslilrrill ritl. pedcadon:lla' poliradiculoncvriticd.Problemed. In diagnosticlt'l sind. n t.linizrtn ' 3l Purapleeia paraunl'rald este reznlt.) sau in trunchiul. boli ilemi.0.. in acest capitol vom aborda pe scurt pamplegiilo lrlirr lrziurri r1o neuronului motor central (cortico-spinal). ccrobtrl.lirrilo r1ohemisecliune medulal5. sindroame bilaterale ale suferinlii a altelelot (j('l!fl)I'iIl(| itI| | ('r'i oar'6etc. o illirtr' l.Ie. b) Mielite (virotice.tiuni b) Psetttoparaplegiile silttltttrrtrtt' rrii.rlirr rlrgcrrerescen!5.raplegi1le din unele encefalo-mielite.rr.lr Ilr hr. luetice). rttitti l. f5. tultnltt'rrsitttti In(nlulrlro.lr rkr rlitguostic topografic qi etiopatogedc ale paraplegiilor in sensul (atit piramidale.zl ttttI P l | g i i s r t t t l ..orlrr (simiLt.r).r nici :rlirzir.ri vegetative qi trolice.r l r l l d 0 o b i t't'i n t' r 'o ttt'Ii Itti I i tt ( i i t'vr t zi l t'.'t.otl I r r t t l r . cu ltaxie gi/sau cu tulburiri t1eechilibm (ata. i tl tcoso |'r.a unor mici atrofii radiculare ale muqchilor scapulari qi :rlrr I nllrozului.dar gi Ia orice nivel al lreYrnrrrlrri. rrl rlrrl'itril. boli tlernit.ial. cit qi periferice). Nu se conrrlrrLri rrir:i urr semn de paralizie supra-medulari.L2. flrrrniplegia spinalf pouta Ji' reut'izatd'de : :r) 'l'rrurnatisme.o. de tulburf.i1. intereseazi' numai rrrr. nici paralizie faciald.ico sau bactericne.l.rrrIrlo|o.r.: sindrorn Bro'n'n'S6quard. Forma cetu mai caractelistici este realizatii rlrr iririrllornul de sectiune ttansvers'i.trr.a spinald este ipsilaterali. Pfi n t ttrrtrrt'r prin ]eziuni multiple din sclororll llr plii('i' iimil-arJse realizeazfi p:r.. rirr r{ uluirnelnice. rnusculilri) . a.ri sfincteriene.3. i c r r ) l tti n ttr l tz{ Ir r {fr r l l l l l t' tttl r Itt|:ttr '.).. : tl ) a Z ta ...rr llt'oottsc: rlrrrlirrlitrizrrttlrr.o-railitttl1el1tpv'iN1i1t(r'cttpttrlit'rtt. Nrr rrrrri pot fi utile in stabilirea cliagnosticului de hemiplegie spinal5.p l 0 gii ( :r . limitale snbprin apreciereamodilrrziorrrL'r.

rll rr.r' rr.i.\Ioclilii iirilo irr. De ^obiceifenomenele generale qi meninu( rl(i l)r'ecod partrliziile cu 3-5 zile. ca o JJoaU. ilsr..'I llri? .ri psihise importante (ca11. 197?.b). rlosigLrr. cltlrr cr{o ru't.icii.t rrrlr. ri ri rrrri rIIr Irr 1 -l.lili. -reactiilorB.instalmea aleficitului motor cu citeia sil.turi.De se.ro cu s{)rrrno lrrrrlorrrj rlo sclorrrzi. r.i de pericarionii bulbopontini. : t) f*:lerozn rnultipld. cl. 0voiirlrrrl $pro o paraplegie spasticS. rrsooiiti'tr llr.aii a.".lrirlilttziutttlr' r.to r1e tetraplegie spasticS. p.'rlt (1lt tIIttt.l crt trtiolil.ir. l)itgrrosticul este u$urat prin prezenla conira.)rirr' 1.ft .n.ice qi imunoe lectrofole rrrlrr0 rrlqrrrnerlte in plus pentru diagnostictl . Djagnosticul se verificS.u. r:rt:d. extracluraLe sau intramoriu lllr..ctudi dureroase .tiltlr l' rl tr. total.euttiintfi.tt'o rri ou i!nrllrloi. .. in liulrr unei paraplegii acute la un adolescent (indeosebi) sau Ia un rrrlull.Ja\.. ill 8 intlroanzeleparaplegice ou insl.s^.ebuio i.st:otttlrrnlri lji r. .uri\nr.lrnr rrr cvoltLtica.19i2.lr ttcvlrrriltlrrlr. flasce sau spasmoalice. in scbimb pot apxrea 1y15iop11i sfinctoriene plnooor.'Pop6viciu ryi t.. autoimuni rle aut9ag1gsi11l0 . Compresi.. I& care se asociazdqi semne suplaspiuale. tulburd.lt.Ohrqi rri lrr rLiti.iple pot sd. LrrL ilureroas5. cu par:lparezd... o paraplegio fiptrsl. pot realiza in contextul clinic malifest5.i I'rrzr1.irii. rr lripefrlbuminozei qi po^zitiviratea rr. pierdelea blutali.rlurilor'.i. cu extensie chiar la nivelul mugchilol irrrrlvrll..tragici brutalitate" (R5-":.Alteori paraplegia esto lent-progreSiva.. Nu tr.1.uni.6 . . dar mai ales pdn evidenlierea ghibozitS. lui XIarJun gi sin(lronr.ri de se.cro.ll h.-sitilit. tumori primiti. Se intelege c5.tle obic.rlgii rrrrcl.r'i LttIIrrrtrr.nr!r.rr lIlvet. adeser. de dimileairr') rlcsclisi de West).sl.ntrarahid'iane. 1r'oooc. Schapira qi Palki 1961 . fa lialgii.l. r.[icr: plulifocale.ii1. 1rllrrrorri1. Irrni. urma. inso!itd 5i rle tulburiri tlc scusibiiit. (url rn:r. 1965 . str:i.lueticd -(Er.tr. Bubju.rr s.II.olii infec{ioase (febr5.J) Compresiunilemedwlare colii.rtIa nn indilid ti[5r.ta sifiliti.riir.5i iir ?xlilllrrletic .' . rneilulara ceruicala superioare prorluc rnono. atlolescenli.l.ri parag) A. apoj perioadi.bat. ort cotrrplosittttilo tnrdttli. x11 paraplirgic. 1963). algii poriferice. rodlc'. \) Spond. Tn plus.sau extrn.1r qi . 190-1..rr n.olo orotrico.neMetlin intli.o b) Neuromiellta opticd'( oJtftl .ilita tuberculoasd (boala lui Pott) trebuie suspicionatii totrLrr. se declanqeze cu o . r.' 1977). stu bilateral) precedd._plraplegii sau tetrrrpkrgii..ziprea puiit in discufio.r1rirlrr.tlebut acu'l saLrsr-ibacut(Driig-nncscrr rn:ljoritatea situaliiior debuteazd.apoi sindrom Brown-sdqnrrlrl iLr shriit. pludver"tebrale qi costale.&cut{i e ltri. bine prociz^. (r'rrrc tle mulLe ori Pot liPsi). l l)?2).t sclnno.l diagnoslicut. boala l.it.i. de la incerrut sDrrrt . sirl .ta.. radiculalgii.c1.. .ataciile (rumolismen'tul. primiiive sau metastatice. lie tetraplegii dramatice (Lazot' Ilrrlr.rlo obicei brutal. prin imaginilo lrrrl ioglrr.lrl)oi ilr r'\{'llll'i(rt c) l\l itrrl.. cil tabes qi.r'i pftreto-atroficotlc tip *idlcriin.ltoscttrno mici r1i inoorto h mombrolo Buporioa.r'ii .i.r.lte encefalornielite . licd"u. transaars li ranxolisrnentul ttpintl rnl.rtrior) pot realiza fie paraplegii. r.o r.i. iar prezenta sgmlului hii ArgyU-fi6bsrtson..t.r'r t lr\rzrlrlir rtrol. cu mult timp inahte de fenumenetlo clnurlicrrllri $pinal5. I )nmii.. subdurale.go-mteli. fenomen cu male valoar'e diagnostici. qi ertins5. ( oftalmoneuromielita.i. y()r f i o evolulie subacut-cronicii.lstii.lrlou sorrriologic. (l'clrrlro li .rr.dare i.itlivtt.i it. rnull. Dpuic) poir. nrrlrlrl-npirrirlo lrloblclno tlo rliul4rruslin rlilirrrr rrl. rl.zirrrrii.s-an conse]l]11:r. 1962.ginescu qi colab. l) Il telom.lie.Ilrrgiir(1ll rrit.lrr de mu lte ori precedald.t. Sint frecvente puseele de paraplegie acnti. I'ir. clureri. Colby qi colab.neurologici. Irrelo supoliotttrr (Llr..r'cli1i iInclvil()r'clltlli('i.fi.zi'i. paraplegie spa8tici.ivil.r'r'irr.c rlrrlrr. l$80. de diver:e naturi (tumoralo sa... I 15tt.Dvolulia cea mai tipicS.lj1.paraliz izr.-ttlicd.irl(losoi)ou puserrri).iJ{)llLll(t1f .lrrilici rr. Lr.'{ic. cventual paralizii parcelare.rrlrrrr lol. | 'rrlrrlrlr{iir. rlru'olii colornci. rrtr'rrrltrr.W. in pataplegia rpasmodici c1orl. piramitlali evolul.r.ririrri..lc. l. II ei... de fonorncrtrr rlo rrl:urdicaliespinali. sirrl. ll):14 Liirventhll Ila.liuglnosticu1 {'iilrrrrrltrsc tlo irrvi.iplii lirlioii.irr {r'-o paraplegie flascfi.l.. .alare lant-progresiud. 140 I rll lrli.irr. loate ti dintr-odati' masivd.r lr.io lont progresivir. liiirrl.unila aeraicd'la inletrioare rea5zeazir.nite astizi in practic.) realizeazS. cu tulburd. semne meningeale (subiective gi/sau obiective). rllrrrrrrl.l... atingind mu. Cojocaruli c.r'actcrisi. Kright.i lill|s rljrr 1.cu mieiitil Erb).u ilrflrr.(Dri.qi cotab. .icii. q N euromielitn optiad.o) |eailiz.irtt. lil l[t.ttri(irrllritrrplcgii.[ntt t t..i trunchiului.usecurl.. rlil. vcslibrtlrtlo trr S.rnj'i mulle pobibilitili de reaLizlrea dellsi[11[16e6o. trrrlir}e1.rr.lrr llrr olrirr. cu reflexe abolite. in decurs dd citevi s[pt5.lolvirr. manifest5..de livelul acestora.mini..nrtnu.Itr1otrt crtnlial potrlt tr i. ' (rrri ou dureri railiculo-funiculare intr-nn^terit'olil limitat.ll'iHi rrlorofloxolor. montielila.I primi. ce{alee..z opl.1.lr.. sau sepoate instala doar o monolrl. de multe ori paraplegia precedind semnelede nevriti I rrrr.clrrrlrr.D')' 'i Oomptroaiunila nvdulara dmtalo ttti..O compresiune realizatS.IttIttittt|tlttlrlt).chii rr.ri digesljiye $i/sau respiratot'ii 'rll.. 1957 li colah .eaad. a hipclcil.Li (irrrltrosolri pilarnidale) Iipscsc. r.do hrlbul[.rrr. goneralc)..' tip demenfiall .l.rrur. l{tl . care realizenzd paraplegii (rrrrr hrtrrlplegii) dramatice.it. copii qi Lr.ytlsi. ai membtelot. frqiysnls altddatir.igrr.{. (tlrr.oz.]. brusc sau tapid se poate manitosl. . l3r*usqi colab.. 4ollioit.-paraplegie spastic5.l. tico scljce.otii.19?8. i:r. mai ales dacai.irrrr.( tl) l'olk nieli. 1963).ul de encefaliti.senzitivomotorie.rlrgicobrutale.r. hipoton:i (.tits rah. ittnii..lrr lrrzirrnotrcylaxiu.rr.r. precedato rrrlrnrrirrlo o sourtl periorLdfl tle rahialgie qi ciaudicalie spinal5. 19?9. 1i coi:rlr.i Deuic) debaji.rrrl.li.fgP". rnol.lopot plorluce paraplegii acute gau cu ingtalare rapicl5. 1960 ilrlrlsrlen 1i c'lu ir. ulterior.te rar intil.Alteori evolutia lent-progresivl nu esls precedati.intra. i) llr. Puseele evolutive de mielit5 in cursul unei gclerozo rrrrrll.lc.zisocotiti.in.. cltt'ltt'lrrrtso.1.. S. a fortei musculareeste impoftanti. Vari Surrrlr.u sr. de clauclica. '. astS..jrrlol srrlrcr. in funclie.oti.cel mai frecvent un ast)tnenolr. 1962.oru1'1egin cJ Mielita . sau chiar ani. oel mai adesea fir5. rrltttttt'ltt s1tit rr. insol:itir. tui GuiLlain ti Thion {asociotorlc s.lrrrryilo vertebrald.iJrrl. convulsii. Iformele ou evolul.\I.ttrllico 1i vt. In unele situalii.lui Marian apar gi : keratiti.iotrro ttr 'itriLllitnc.trrrlr.h:.rriil:r. cu senrne plramidalo irnl)r)rl'lntc.rr. totdeauna in cliscu{io lrr rtlr copil s:l.l\[. nlrnlifii. boala lui.ico. in geocle.fl .irrrrr...rrrrLclc l.sibilit.1. in pliici acutrit l') Ilxistd gi cazuri ile scleroad.cl. este precoco si irrrrortantd.rrr.i.lii qi a altor semno rlrr plri. spas t. in cursul evoluliei rrrrci scloloze in p15ci.ian al ltti Ewing poate realiza o pa'raplegio lrrrl. qi. icil. rrr 1.. Atlofia rnuscularS. Compresi:.Lthaa.Ie plegie.id..(j.rrr r.cent5.m. I[il| rlr .0rilil lngrrstr'rlii (jI t ll. (S. . este unndtoaroa: mai intii faztr.. si 5 benzoi r'.rrr.iI JLl.tntto trlltl.

zr. I t r o o t t ( r . (Arscni !i '.l'r.. tulliurflile do rrrolililrrlr.tiuni ale m[duvei $i ale rneningdor ((irrrrritt r..tii). (iirrrl cornplesiunca lornbali se oxtinde spro coada cle cal.. itrl It'rt lrr rrivtilirltrriirril. .zn parapareze r|r' I i.unile m.ti 1972.r'qilr1rl.le med.rt'zii t42 rl|.tlia'grrosliortl' xt Paraiteqia spa'slicd' fatnili&Ld' a lui Btrr'iirnpell-Lorrairi'.(11'iol ..lf nlusi caractelul ereclo-familial tra $eazd.re s&ar .l.ll}li:i. irrso{. tiilrr si I a1..le rrrrrlt. cle Sicard Si l{i].r.R.tlistrttl {ltrrcroase cu apari.ste caracleijslic. r1itleaso mcnlin pii. indeosebi dista.trrzil) pirrr. cu fasciculalii )'li c-usomk) pitrltttirlrtlrr lrr iorite membrele (mai exprimate totuqi la membrelo infolioa't'c). r'cflt-rdo :r. rliscrtiit ltipcltrllttttttittozi)'l'rtltt'.ttti ]rrrt in cadrul inor afec. corrlorrirle. i tl'i.r':i ( lrnn?resiu.irrrlrr'.|rrIlrrrirrIrlrr In cazul unei compresiuni sub l).cen1r'opt'l r1xi3.5ltt iruronsta.rosc asociaai qi fenomeneyegeiati\.. ttlbur'dni m0lolrr motolii rotolii Sr si Senzltrl'l. itr lrolrlrtoililrttik) Ll ttivrrlrrl lrlxlotrrittttLl l)tr. it.C. iu complesiunile I-. lri{r'trrol)rrrr plrrrsivr.ntie cu lentoaxe de intoarcere la presiullerl'iltilirrliit 0rr. prin tulburdrile rlrr st'rrsibilitate perianale (in qea) qi pril marile tullurd.zr]nt'zl atrotiilor musculare tipice. l\ Stndroatne'p&roplegi( .(lr.irkrrr trr l' rIol{r'|| l|zirrtrii).lr lrtrr1t.iot'tlc t'ccrr t.r.o[.li de sensibilitate extinse r:e dermatomerele restectiTe si de rrrrrli r rrrr li l.nile la nioelul cozii de cal realizeazS"paraplegie iloar in lrrzrrl sirrrllotttnluitotal al cozii i1e cal (r5..([i(1r politttrvl'ii'oltr lrniot. it.rjli.r.l.Lerrzi perime4ul*re't cr. complesinnile la rrir r. rii itrlirliorrro sint abolite. pt'r'tlrlttI t t I irrltsclr i.ind si. laptului cd.iiegia li"ait iAaia cu contl'actur5r asociazd. t 965).loeratia (.ziorrrlirrlo l.lir Irrrciic rlrr li1ul supe. . 1972)' Atotrt. snb fon:n:l lr rlorrii. firr rlsociazili..rtrlirstrinlrto.fido ll. sau de alte sil. al cdror iliagnostic este extrem tlo tlifitril 1i' pttiitttltt altor cauzerdiagnosticul lor prtNris face plrin"eliminarea .tlesemnindaspcctul in fus almldrvei dilattt..rrlhullli llli stincteriene..rl plecum qi dureri de tip radicular la metrblt'le supoli.1-L.tirrrri. ittltttlr' t t I i IIt tI I. Pot s* lpa.rlirrl piklll.961r.. in schinb reflexul rotulia.1..1. a.pe ling5.rrrlirttr.rrrrI|r.t. 196? . Lazorthes. Irnnginca rnielografic[.(irri(irrl) .' l. (Arseni $i colab..rlrr lulh uri.n este alrolit.p0lirrriozilr.r.tl.il.i semnEcefubeloase itt hl Arahnoiditele sqiinale compresiae (diJuze sau local..l('rrrrr'. l1)?7): la ritlicarea capului $1a trunchiului.rrrlr.lrrr:rrrrrr rlo S.rrr. inr.ttrttt la'rc {rlis1'r'ol'ii lttr' .o. t9?3)' cute Fi aronice t:ascwlarepot realiza palilpirt(^'r'. ma... di [il fu:rrl e ilc ia icul . LllrunliLListrlo spinale (a:a-zisc 'r'r'rl'rrrinlni colrb.ulare. rll.r.ulare lombare suptaioare realizea.{'arovul li rrLrurrllrIr'itt .r'ii .lr()q.li. I liut prcsi. ltior. .li r llr..i.tlt reflexul cutanat abdominal infelior r.-i rrrIr.rrrt i.r' .rlul .(!1t('lilgltrrrtrlr. rli rlru'r.Zll cozii (le cirl SO caracterizeaz:'i senzitir. -d ev gnosl il.. (in funclie de efectuarea punciiilor etajat. (lonpresiu.). M'rr.r'i . rrr.\lnill l. 1972). rliu rni. s]nclroarnele tle t1c compresiune comliesiune parnarprin l:tl-toUlan prln qi dc Oitt se CalaCleltzeaz:].... Lazorthes.iscr'.trrlltl.rcrlulirtr.ltlrr. l)ragilncsctt{i r{'lrrlt.rior(L. sprnne pirarrrirlrrlr.rebuie cu grij5.i lttllrrrriti il lItot.'rrt (cu sindrom Aran-Duchenne). . ombiJicul se deplarrorrzir. i rlc lrirllllizitl.itut'lrclifcric.e (va. cu fenortene de neuron rnotor pcriI r ' l r(.7icd' . r i t t I i i t'ttti ttl tl |j i l .rlrr|| i) Mielopatii.un caractel flasc.e. i rr.1rlrrrIiIrrrrrrrrrrr. rtirl rtryot' rrt . L966..tttr tardivi f tle semne intinse. etajate ryi atlosca..rl r1i lr..iisa.si lrl1r.tlr l:rIii. (BLA) este u$ol'lle rtlcttnoscttl' 1tt'itr i) Selerosatlateramafi.t)I. rrr..lnhl rlll(l\(ll(i outanato lrbd{)rninlllc 1trozonl.la. Hoglrrorrtului Dro sepoate evidenlia semnul lui Beevor (€itr1..(ft.lllui In.lul opiconului (L. trllcxolo crr1lt.e ln in rr (x.r':rrrlcuiileDilunithrle:groliotrti0lil. lir rlr. I rr|.I-..trlu.r.rli.t i i.i' (cvelttttal itnp.-Ln). decit arterioscl:tttzit v:trr'1tr' ct'r'cblule (Jellinger. i\ltli. rrrli'r'iorrrrr lrr lrrrr.1)ur.tr corlrrporl.i -art'lmo'n titele iealizeazd. descrisl inci.trc irnportante. siririgomi. itr schimb cu nete fenomene raaliculare.un caracter eredo-tilrttilirt'l' . tle tliverse cer"vica. riu Hculllol'orr slrbslartlei radio-oplce po pi. paralizii fd.ozavaielor lpinale este mult mai rar5.i.\r'ur)..sirrttile Ll :rivelul Lu.c dilt'tou{irrzri clle 1l. I.rrrirlrrJrl. r'1. rLlir I'rrtrxr'lt erpansiae intramed.c fortno .strate.r lr' rl" ill tlitLir'.lrrrsttlrlt'ziottitl rll' s(llrsilrilillrlr. rrti0zilr. diferenliate cle S.tl. rirrl.r'rtflexul rotulian (cu inchiclerela ltr-ln) este eriagerrlt.. precurn 1i de siringomielie.Su)se recunosc pdn a...tlt..vino sii confiune tliagrxrstictl tlr trrruoli.r Nlrxlilicirlik. rrltt. pot fi realizate prin leziuni Yasculareprimare gi prin compLt'sit.rrr.tie ' atingeri radiculare tlezordontrl'c. encefalomielil. tlrr lirrt'tlrr pol. intlr'unin.tiv lr.(l.r lrilurnidal.i-Lri (!.l $1telburdri . irt compresiunile sub Du. cu clisocialietermoalgezici.in contextul (uneori discrete).te realizeaz5. li lea'iiztt'1t: lateraliiam'iolroficd de scleroBd' k) B inal.r'.nal sint prezente. lrrz.r'irart'.L.it.ilc iltra.o.ti.l rr.guc1rilu (lltJt!. l:r.tlt' ltirii.Astfel. 1xr litrgri' glrtrLiologitr rrila.:rrtc d (boaln luiL'riodteichlitx'tlo tlrr't'itt i no-cerebektase sp treresccntek I Deqe -Marie) minime olorncult:ltirrtrli.A.. ltttlttottlirrlr nttr.rrlbu l.t .inftr'acii.reflexul cutanat abdominal inledol' esto prrrlrrl.r't':r'Il|giil' lrrl rrrrrr:rtut .nifestS'rileparaparetice. ia.asnltilcLrl...r1rl)l..llcxul ll.e compresiuni irlectiuni: .ll. i:ru luiirr .a...ilt tlrr tIiltgrtrtsli11lll.rotiil0rlpinilloplr)!{r'oi.. ptin ilsocicrrlr...rtrrrrri..l.-se t crlrrlrrr! qtie ischemiilr Se cd selective.i.crrj lidrirlirtrr qi t'tt ilttrtgirti i' tumor. ne Drim Dlan situindu-se sernnelccerebeloasc 1i tle col'(loilll(r i.lctir.lizrrlr' \i dt ltd. cilrr.cl5. liniorlolin.porliunea superioard.ed.r sit'iltgrrttlir'lir'. siittt{ii rl. ttoscrr a) I irirtllom.4. li.le la mern5lrrlc sttlt. irr sLuir datoritd.ilooii r'ai. irri.2. I 1i'rtir. cu aljlofii musculale de 1.1952). llulir.rrlr (srur lrrl.nte (hipoest"ezii ale Ir. de Arsoni . r. citali cle I-. fu stititrtlr.llla.rrlr. iar compresiunile conului rrrlr I rrlirr' (S.iotro. arahnoidite.rrt:rtrit' r. (rrrr t. indcosebi cer"r''icale (glioamo ..tablouri semiologice cu totul prrr'licrrlrr.chirlr('rrirr!{ilt' naturi. insolite totdearrrrr.fi Il l ll...l ($i 1ll. rrslrrttlit. v.i.cini1e Lr-Su).t'ltlr.. timul (cel inferior) intrr'unin. r. r iosclo.rcamele pa.ri de sensibilitate suspendate (irritirrl) sau subIr.e {irr. conlr.in schirnb.ni.ip siringomielic.ivrr. aceste:n se manift:stii r irr lr'lllrlrlcgii ploglesive cu semnepiramidale (mai exprimate 1amernblei.usuborl)ni(iil.1r.ryirur'l'tt Iirxr(lot.4e obidei paraptegii (sau tetraplegii) insolite rle lttrr'tttt. :rbia rrrri lirzirL pul. tulburi.t lt'lrt" iterjce")..i ncrequlat $au Dar-t-ial.rtltil'' ll' urol.Astfel. in vreme ce porliunea inferiotr.o rrrrprrtiolrtc i ncr:r.azor"thes.r'it.b-S?) se manifestd aaleseadoar printr'o paralizie llrscii in tcritoliul sciaticului popliteu interrr.ri sfincteriene. itllnrt'lt'"lii neregulate. i'hrllu.bolireareflexolor anale. rtrIrirrrc lirriir. i nbclculoame) reakzeafld.).r0liiLrr.ir'rliortlottovlil.liiiu evoiufib rnili r1pirlli.||irlorl |)| | ()| |ri | |i! |(.ip Aran-I)ucherrner.0|(.ilrlc lrrlnrlili Irrlrlorlrlrr l)r.a muqchiului ilrept rrlrrlorrrinal primeqte impulsuri motorii. l0trlt'rrsr.e senzitir.. 1973. apali.Axl lrrl. arteriografii so stnbili cloarlrin vrtrt tt.l:i .i lolrrlr.iloasi a lui 2ie*e Int$' 'itrt' rrrirllle. .irtr.r'r'r'vic: c liipertroficd luetice. pozilie aqezati decit in pozilie culcati' srtl illv{rr$)' in l'l"cljul"fiintl mai iet j\lir.si.rtilc laterale. mijlociu (Lu-Sr) sau inferior (Sr-Su) r|r' rrirriIr'orrr de corilil tle cal.rist.le subct rrrrlallegii le-nt-lrogresive.somotoriigi sudollrlc) rrrr1rolIrrtrItr.. 5l.o 1r ou sllrsticitate).i lelrupleglte ltol sii aprlrii' ill Itlllnttlttrlxo sttIr.r. sittl :tlttlc {iD . cu Bpasticitate (neobligatorii) qi cu unele indicalii de nivel.In lorrrplr.

.i|. t x r r l l' ll( n r lr ' r I) t l l cxi a i n dex tl ui Itl ter{ )l n. i erl)etie' rad. ].C.'. t nla.rl onro N r.rrl l r{ C i rc unrfl (\i N erv ul l 0l l rho hoi rl r l ri Nen'lll llDi. I lligeirile capdui . f..ilc motorii lezatc i b) hipotonie musculari' I c) retlexe osteol(.i.nic J)orsahrl mitre Subscapularrl C" Co Irri i rri r r iii (1(' i r. .. Dintat mare Ileltoid Itomboi d IL'tghiular Pectoral . crao+ c . g) modificlri EMG caracteristice de tip neuf0lfclt.1 Rotalia bratulili inaiDte $i inrpci Rotatia bratului in ahri -Cdrtuclia brafului ca cn clcl ca cs c" cs cu ot Nervrtl rnxr(hri Ner.ll t)r.rrlirorlsc diminnate Bau abolite.i. III Si. 1970 . fasciculaliilor (indeosebi in leziunile pericarionale) . perifc.li'rit: irrrplicii o serie de caractere generale : a) deficit motol' proportio' rrrrlcrr rrni1. 19.lt An lezilln' a lt(uron ul.ferenlieri.-Cu cs-ce C" Cu CircumUex Ncrlrl sul scl \Irrs c nl o' ( uti r rr I l l us c tl o rLrtr rrt l Fl exi a 4nlebratrului Biceps Brahiai anlerior Ltrng supjnator Tl.e SLrbscapularnl D el l oi d Sup!aspinos Cr cu 0r Cu Cn. S l c rn o clcid o r r : r sto id ia lr slln g ( l r n r Ur lr xu l Dr I| r ( ) sllug S t ) l flr h r s ( l1 1 l) t Mnr'oh (lr'll.rt i tttolorperileric.\.9L9. Per.Fl i mi i d. SDinal l. l[i. l Ii gl .{ i ) r.ti.riaa (a.0u i l adi al n adi:rl Itac l i al C ubi Lrl tr{cdiaIl ilubit:rl Dlepli antcrioli Sternocleidornosloidieni l. l) i'eacliile rlrr rlrgruorrscon!.ramura n ccrv.i a d c gc tc l ol Ll Lc ros l . N etv rl l rotLrndul n d u l r r i r r f.l .strata lrrrriila rrr gr:rd al atlofiei musculare. XI -F cr"-c" or--c. ca'rep€rmit ili. XI. XI -l- l{xrele rlen' {rrcipilxl Marele n. \Iai Inul l i nc r\' .rv (x ( i pi tl l i l ().... 1952 qi Chusid.eneui'on molor yrri.re .iceps ce -cr ce cr c6-c? Co C" ExteDsia antebratului to l '1e\i a nri i ri i rygrl Ii adi rl Mcdian Pahrafii (mare qi rnic) Cubital arrLerior Prinrul .|l t.rli (D ri ma fal angA ) l rl cxi r { l tl angc l or Fl c x or c omun (s l |perl . rrsrxria'te.!. electrici.JulsuIs.i Ii Lrl cr . indiferent de setliul lezi:lrlii.1.) plczorr{. I' II.cinilor anterioare I cr)la nivelrrl pl.Co Pcr. r. I'llrrlizii plirr lozirrrrirrlo rrrrrlorrrrltri nrolitl' prl ifori(1 . precum $i ale unor simrrlrrrrlrrrlliilor' lezionale: a) la ni ale toltograJiei.s ipal mx ri $i a mcdi us ul [i fi doIS.il. (:x or -.'.rrrlLril tl) la irivelul nervului peliferic.rlrrrrrrr vllrrl lrcrirrrrrionului motor I b) la uivelul ridS. tabelele nr.i ar.li ale distribuliei paraliziilort qi ale activit5lii electrice musculare.) c?-.irr crrzurile in care este compromisi.C..il. ' l A l l l .:!.!. T)1 l l c di arr (tr1)i tj ]l . lf) I'onlrr aprecieraatopografiei ieziuniior nsulonului nlot'or periferic rrrlc ut.0N N trl rdrf rcrv rk ( i l Jl l rl M{rr!l o tr(.olrnoaDt€reapri.nieni n. si se'nioloqice Oorakt!.r'\'i cali Mal cl c l rerv occi pi Ltrl t:t Fl 0xi a p oi i c el ui (pri ma f i a (loua falangd) Scurt il cxor' Lung ri t I ||flillrrrcu l r l ..ir. C.rrl r( i rl (r' Ir'i rl l r l r tV ri ) - l -(? ' r)r i j.. fi pr0f.. i l t.r. si.ii rttorfo-ttt tt. N { c (ti x rl ( l rrl rl l :rl t44 l4ir .iculo-med.cali (lolr:l tt Ilxtensia r:liinii .n' occipital Primul ner'\'eervica] Marelc rLcrv P dmi i 6 n{rri ccrvi rrl i S pi nal -l .i i r. l \ l ( r s i l Iill)lrlIl cr. I3r* C. spinalI.ti p:tl rrrri 'l [i 5 fi dors r' l i (pri rnr ftl nnl i i ) (rL (l ouu tNl tl ' rl . I 3 Il i di carca rrmi ml ui l l i di carea bratuhri '1'raprz "--* C.i ri l { r rrn' ml .:tll N erv ul s l rpf)s i pi nos ul r I N erl ul s rl s pi tl ( CircuDrflc\ N eN ul dorsa al l rl r lru i r r r r .ulare Iio.jhiLr ri Lrl N nrl li| N erv ul pe{ Lorl 3 Coborirea umi r hri 3) ]tr-'ris&l insii' o serie de particularitii..rilo rr olrn{rtlJ.rl l l c l i ]r pl c )' rrl i ) )rrl ri :rl Supraspinos Subspinos Rotund rnic Dorsollil mare l l otund mare Peotolaiul ma].Ct Abduclia bralului fi c. t 1l It0lolijr crtl)1rhri (sr'fc drr:rl.ncipalelor ac!'inni molot'ii segmcnlo.|1' l ol s tl p(.ifii. o? 1)1 C' D' cr l)1 Splenius (lomplexul nrare Drcpti posteriori Micii oblici S c alcn i 'I'rtlpcz S p le n iu s q-c" cr-c. d) contraclie idiomusculari pi.. l) fic 5t..romuld.cliortrr. integritatea neurollului motor.. l \l rrcl o nt'r! {. 20. atrofie muscllard precoce li irupor' l:rrrl.cu moalific5.!.i coretpon.trt) Per.. r \ | S pj nnl (c I. TABEL NT.\ i |rl i (lilll:Ll i N c N ul { (l . { ' rr l l i cr-c.21t @up}" Iiiser.1.ie cil. cu ca-cs cl-cs C. -c t Cr-C" Ct-C' Pr'nii ner\.i al doilea radial extcrn Extensoflrl degetcl or C ubi f{ pos tc ri or C t* C e crbi!1l Cu -' Ce co.nd.ii.

_ S. plantar intern n.Dr C"-Dt ce D. TABEL NT.Sr Ln.st ($i rotatia ln afardl Extensor al Lu.St L"_ S.n c".Sr 'jxl 0xlu g0r bol L^-Lo Lo.Sr Ls.S.sr Lr.Sr Ln.nl tdrn Iibisl posterior Sciatic poplitcu intern Musculo-cutanat Iibial anterlor 2l Alrductia pollcelui Scuftul abduclor al policelui I _.s.llllalo trnbol o I z QnAdJicep$ul crulal L'n-l't I '/ liadial Radial Cubital Cubital Cubital Cubital Median Cubital Cubital Cubital Cubital + Median I / I lxl orBl[r l){ lccrlui llxlcrrsld lrlU rrrlo r 4 rl{:grd. musculo-cutanat interll.L* r40 t4r .S' dductia pollcelui cr-Dr cr.Sr Ll.Celelalte falange Tibial posterior vl (l(llrclln A l.Sn I-o.Sr n.c (primn hlu rgll) (r (loro $i a lrchr ftrlanEtr) A{l(lrr(Lin Fi |.. Ll. Ls. .St L^_L.L 4 Lo-L" totofla IitlrnLru a (roIptcr llo[n (f r th { (flrll lr 'In c o[ pid l.Q La.1 R o t a l i a .Dt cr. f lorlll (li)rpsci (!n$ln t5 Fl exia celorlalte degete . Ln* S" Lu. L s.cqbcllI Corllnuarc tl (:o|l. fesier superior fesier superio! fesier superior Obtumtox Obturator Nervul musculo-cutandt extern NerYul crural + ramuri colaterale ale Plexului lamba! scia!ici IJ Extensia halrcelui Lo-L L.Pr)rllla rhgcl.Sr t0 sciatic mare Sciatic mqre Sclatlc male Sclallc poplibou intd Muiculo-cutaDot cltorn llxtensia celorlnlte dcgcte Lr. Extensia piciorului Ln.sr I'o.A doua falange Lr-Ln Loinbricalt $i int€r06oqi Flexor comun Scurt flexor plahtar Flexot comun Extensor comun Pedios (ln afala degetulul 5) I"omhlcall ti lnterosoil (pcntr ul[hnd( doul fslun{c) plant{r inlorn il Ln.Pdma falange . degetelor (tn mod Gemeni si solea! Gambier postedor (qi rotatia iniunttu) Ltng peronier latelal (9i rotatta in alard) Ganbier anterior Extensor propri[ al d€etului mare Iixtensor comun al degetelor J-ung peronier later4 Peronier anlerior Lungul flexor propriu Lornbricali ti interoso9i Lrngul fle)ror proprm Scurt llexor proplrlr Adductor propriu I-ombricali qi interoso$i (pt. (luc llu c o l l p Hcl Adductorii Fesierul mic ii mijlociu Abductori Fesiexi miilocii Obturator Pdtlatul crural Croitor Psoas iliac Marele fesier Drept iltern Ilicep$ cluxal Somlte$dlrros somllllenrbrtnos Poplltcu 0rollor L".S.St Planl inlcln plantar int(r:t plant0r lntcfn Dlautmilntqr:1 ll cxl0ID Lr* fr Lo-'. ultihele doid falange) Extensor propriu Pedios 'fibianul antcrior Sciatic poplitcu cxtcrD fll anrenol Sciatic popliteu inlerD Tibial posterior Sciatic poplitcr exLot. plantar htorn Sciatic popllLcLr exlcrn Nervii planlui cx[(. Sciatic poplitcu cxLerD Ti}ial antealor L.olor llJ l tl Lung fi scurt oxtensot Extcnsor comun Plopriu al indexului qi a1 auricularului Intcrosogi Lombuicali Interosofi Palmari Opozant Adduclorul policclui o o -o ! Cu-C" Ct Dt iixtcn\iA Flexia pioiorqlui c fl rrIl popl i l eu I I ' 10 L4-r"6 Gambier antelio? (Si rotalia ineuntlu) Peronier anterior Lu.Ln :urator.S Ln. Bciatic mare.Dr ce.Dt Abdrctta (lcgctclor Interosoti dorsali Abductotul degetului 5 n Rotatia piciorului induntru piciorului in alar{ Lr*Lu. IIL MlgeiTile membroloi lqlodoare liJ Irlexia halrlcehi Prima lalangd . Lu.

-Ttiaeps corPr .is 2a Exlensor digilorun longus Anloiot Fastetilr Irl0.t.Exlensor rodidlis lonqus B{qrhlcte diaI is . Mur4hltrtrpol'llsldl al mdmltlulrrtInlopl0r (droDt)' .btdigili .s Sen Percueus tonquS fibiql.'.Abduclor Po icis sibiifiis Flexarccryi Abdrc. Muqchiisuperflciali SFt €* ciis r & .flixor djgilj quintibretlts coai Exlensor 'tudiolis brcvis 'fxlensorcffpi ulnoris Exiensot digikrun potliais Abductar lon1u5 Abdwlot Pollicis brcvts superior(drept)' si membrLrlui F.carpi ra0talts . 20. lr.Pqlflchs lcnilus pallitis. Apponens pallicis Abdua.flexar.8 Atubusntdits noxinug Gluleus ailis Gto Senilendinosus Eiceps fenoris Voslusblerolis inenhronosu.or brevts flexat pollicis Drevls .f.

I )()| i(t III i{|I i I I'i ('ill'lllrll'f lt.. el.'r. l .on. parccl:n(1.lt|tI t|t|)|1.ourd.ii1oil leplezentind mai probabil forme atipice ale altor afecliuni rr'lr.poliomielitl donicS'. l9?8. lrr rrllolii lnuscrrla. rle obicei dupii o iorrrliilirlrlili. cu instalare fi evolutie l{'rrl plrrgrrrgivi.A. lir rrrcrrrlrlele itlforjoat'e (pe glupele tnuscxlare peroniene) sint l l l r ll l t r r'. 'I'otdeaunareflexele osteo-tendinoase ll)il. Ilr. irttti rr..L. cu paralizii limitate.l tjr'urlo. Drpi. post.1llollrrulrur. 5\ Iurnori..nlui.n|. 1r:rlrrIiiicrr. lombare.(t l.l.i t' r r tt l o u i r ! i {i l . !i simetricd sau cvasisimetric[.vreme sta. 1978. ll\ Leziunila rdd.lrrrt..:'i rrilol rpirrrli : rr.le intramed'ulare ti traumutismele aortebro-mcdulu..r sint degeneraLive(rareori cu caractero er€do-familiale).(i. rrr crr.tr t l t.i .tiii') atrofiei .riorului.. cuplinzir([ ittl.trr ilttrii rlrr lrr jlrcep[t poate lua un aspect stepat)..rrriIilr. membrolo suporioare cu fasciculalii' excoptional de rar apil.liunca fi rnol'sul (c.rl..lo.nteri.rAriior de sensibilitate i].re'pilolrrol(. rIirrLllotlir-Lfoalte oxtinse. precum !i mioi fi lirr dive semne cerebeloaso.poliomlelitrd cronich" in ctre atrolia debu1..ual cifo-scolioz5.iliIlirriirIjI llr rrivirlrrl |rt'r'it. l t l r .r'olil.i sottttttl l)osl(n itl sttll lit.t'i tt l l tttl .so(.t€aatrofiilor It IrIrL r|||IrIr'(|.ial suspondaterapoi sublezionale(cu niYol (l{. grllr.(. tumori vertebrale primitiYo s2l.Ilriolr'( Iolllizirr(l o\tinde in mod simetric qi la treimea inferioarii a co[]. situatii in caro se asociazd si tulburiri de sensibilitate profundX.rlc lal)ir fi {l pa. boala lui Fott ..ll(\ hnnal. colelate a1esindr'omuhi do neuron motor periteric este identici' ctt |trit' tlitt Icziunile perica.rrt(ly). cir. dupi mai muui ani de la stinger. de tip lteur.r'iI i1iI'toltrtllr riottrt.lt0 l i i ) t1 i ( l o [t1 ) 1 o l tr \l l tl ttt sttttzi l .L.si i .l.Ilrio loyJil rorrtll rll ltrzirrtrt lr.r lc prorrrlolrriopa. $i . cronicd se caracterizeazS.rLi oll|ir.rtt(:tr' pot genera siDdroame motorii pericarionaler asociirl. l\l:rjr)r'ii lrljol.J)s()lor' frl. ii:ur (lrF(.r'c (rle rnulte ori rii cr fascicldalii)..sticd.l (tttt iitttrltotrt rlt' .1n tltlcgitltr (trtiti tiw tlorrt ild( lt\tl t'ollizl irttblortrii.lii.rrrila in ghear5".. Pe de alti. rrrri rrnrltc iiinrl dc fapt forme atipice de S.ritl rl'i.Lin{elo| noastre.L.. riur.rrrlrr . . l .r r r ti l i r r i t 1 1 i Ir r i r .Io1rrrIir.i. 1i l)t'il o\'olll{il l(n. interosoIr'irr rr. lipst s trrrrntrlot 11r.rofia caracteri. irrirrl(. Xlernbrele superioare si]]t afectate mai tirziu.rr. tg lrzaa.cle fenornenedigesl. tuteoli cu caractexeascendento(sinsht abolite in zonele 'lr.u. pentt. deci.)!.pam1iziilede I rI rrrrrrrr..raliziej bulbare proglesive Duchenne este indoielr r(ir.iirl.tt.in cizmii iltaJl. l : r .rticull.alita. oi)ritentolor tenari. rlr:LrttLc:t'zir l.lii rr. rr. (ttjr.i. itl c0pilli.lrcos1iol .l \jl' {prin"leziur ea fibrelor radicuiare lungi din coraloaneleposterioare) li.r rlr. arahnoidile.ioar.'r'r rI lrrl lorr ol ic olc(lo-1atrilial.tt1rulir pritr li tliol.re1c ) virc1.u. sindroame r1e S. itttil" p rirrtt'iunulr : l) I'olirnn.tl rfirrt..1!.r{.oficAran-Dlchenne.itl0l('. . jbilitatt-. rtrlcp . l. sacrate) mai mult sau mai pulin o\l.(.i-. incepe la triye. rloiir.li() J/o'iI srxirrzji. apoi pe cea gambier'. 'l .orrrLo.lizare bilaterali. r r rlr.rrl brrliililc de sens ')) I'rtl irtm.ipslsc 1. hornii (lisrlrrl{r li s(xlllrr rli.I.A.oosi.o tl tl i tl ti t.1.s.i. a imporbantolor tulburbri trofice. extinsi.irnporta.l}1n1. t971}). i0 1 ' ItttItrt rt' ioItI ii t lottit'it).. prin masivitatea sjibilater.. arr)io{irofiaspinalti jnvenilii.Ir..l.tolii rlis[alclocalizi.lulbnririlor d€ sensibililaitc. sirrrirr.JIl . irr corrlorllrl f(.icJ'.r'ir. 4) Itt siringr.I rrlrri |i r'lriitI lrl rIl so[]inturalizomelici a memltrelor Supelioare.tice (Yulpian).li. vocinltatsa ridS.ieo' ltotitrtt sttlr $rr'rl rlo llto ctiologii pot fi unilalrorlllo (n&i mult sritt ]nfti l)ulin oKliins(r) l)ilr.(n il.i:iilr I.:rlizrrrrl.ilrrl rroi.i (llttt.l rrl rrr'Irrrlrrl.realizind :r.A.i) IJrrylu.i. ne sugereazri liicul.r'.ri ile sensibilitate ectromelice (strbi()(liivofii obiectivo). in care atrofiile musculale 1roIiorrrir.ive. dar fasciculaliile musculare sini exceplirtLrtl rlrr fur intilnite...cinilor posterioare facilil. l)rliciltrl &u. suspondate. (lo nrulte ori inso{.5(!rr$i bilitate).: lrr nilrrlrrl utl$ct atut'ii proximaie armembrelor superioare. lrlembrele inferioare.sindron tle S. Prezenta tulburd. de obicei inil. cu sindrom Aran-l)uchenne.M.picior scobit cu d€gete in ciocan. dorsale.rilor de sensibilitato di$o(lirLt(1 :iirigomielic. orr loc . (lM. plc:r. r.rrririt.r'olltrxil. l.culi.. I070). procum $i €Yolulia foarte lentd.il.) teallzetuz[' cele mai Yaliate sindroamotolx)gtrrli(1r (rorvicale.i.to1:lrnomblclt inlerioare.rrrrr 'ij (.t||tt.i IrccvorLtintilnit este siuchomul amiott. llrrrliticilrils de reflexe (osteotendi:roasor cutanater a. (Ratlu.itl..ltt lirllllt i{rllltf. so extirrclil {i si se accentucze ptogresiv. dupi cale progresiunea l:r rrrrclrrl rr.eli.. indeosebi cu tulbur5.zd. l'roltlrutr dr l. lrecvent semne motorii poricariorl:rl(t.le progresior (aniotro{ia progresivi. |i hipotenarii [i :r.. pseudomiopaticS.l r r r i l l o t' . r':r lrrlnurLrrlrlc .ntilii.rr. Existi qi form€ de tl'ecclo irrlr'(r boala Chaicot-Marie $i eredo-ataxia cerebeloas.csernne de afecijare degenera.l.ontil itli distincte a atrofiei nusculare progresiyo Aran-Duchetrrrr.t.i tttrlrtt1ntilr trl l\ l. rroiol sc irrsiirLulzii bl'utal in decut'sdc citeva oro sau zilc.it.l nirlrol'i il.tate (.") li tulbut'iit i rlo tttoli lrozi{ie de mrus-equir a picioarelor.IiIu rrrrlrlir.iro.rr trir'lnridalo [i a. i.llNdl. {i r' ). r '1 r l 9 t L {! l tt( .rk.or qi atrofia rnuscular5. Apoir 1en1j ]l iil rrr -progrosivr ll.iti.ut IIein. . ulterior pini in lr'eimca ttti. Amiotrofia.ri de sensibilitato de tilt si|ittgrt rnielic.oltzil' rlso riorea frecventi tL unui silfdron do protoneuron de tip radicnl'l't. li rrgirllrolg-Welanrier) pot fi recunoscute[i diagnosiricateprin car.in picior ale coco.mina Si antolrrrr..tela(respect'ia ma'rlingo-rdd'i. ov(rlr' t.' 1) Comprosiunile raaliculare (tumori..i rji cazut'i de . 2) RadicxLli.ic'LLlare . r 'l l p l 0 g i c o ) .A.t'.t: s1ti. loziunil(]I'.bii.G.r'irrrl lrr..r.sirullo])r I )(r'icalion:t l anterior oronic de etiologie nepleciza. o serie de particllllll if i. \\r'rrlrrr.z\.c-llh:tliri). cronici].ilotrirt ?r antebratelor (atrofie . Sc lcalizeazd. dar uncori Ei in plini. in{a. I a deficitului motor $i a celol'Lrlirosorrrrri I)istribulia topografici' segmentarS.irrsr!.:rc| .i de al1.rr.. rr. .rlt.t ( ]l l i to l l l l l {l 1 r l r .. cu consecutiY€le lilnte.irlilr a. tltl tjot'tItIit'tttI prrt ilirtir.iirlc rlotolii..tmiel'ia se constat5.tl.cr i 'ttl l tl l o l ' l l Il ) 1 1 ) l tl i ( o tt tl sl r o ttl .gi.rrz. rrrir. menlinind mu1t5. I'espilatolii 1r. insolile li do tulblrrd.tn.omi. :rIlrrr..c a moton€uro. Trillet rli |olrrlr. Cr€dem..rr0rrlrIrri|rIt rrroI oli . tr'ormole de .l.r'r. a sindrolrrlrllri (li:rglxtH }iramirlal asociat. do l'egtllii ilri(.i.itr1tt. 1962) sau sechelelounei vilotiice (Drd.tn rnan$eie").r'rapi{l attlfii musculancDihipotonii remarcabile.r i. |) o l 'i ci l .ictrli .nterioat'e acute (Ileine-Modirr).).m ta t1elredicator. atipictt rrr.a. pafte. cu irl. tl tt l ti ..ii ttttlst'tllrtltt|rt' 1rr'rrr la illccpul ou (lolioil lrr()lt)r lrrr rrior'[. modifioXtilc ll.t1or.rrrrrIr'orrrrIrli lnoitor (S.rrrrrrnrorringe&le).erioarr". c. \'il'sl{r.u cazut'ilec1l otio)ogieneprecizati" Iritrrl lrlrlirlir. (boa1a lui Fritxh'tr irrlt). lrrrrluttt .c.r\ rlclrnatomerele respectivo tranqea.cotondinoasri.ilrl {n atlofie tle tip Aran-Duchenne. 1. plin deficite motorii o.lr.c(1ll rt. cel mai adesea simet'ricii.\tl'{rfia ss poate exti de qi Ia nivelul nusculatur ii bra.o &fectimi vertebrale compresive.lul rniinilor.e) $ernne comisurale.!.ttr l l tr xi o .ea procesului acu[.il.bil si $e nlilizeze telmenii dc .o tr i r r tr tl tsf[|tti i l ll. tablouri I'ariallile.r.o l o r r l o l ( t i i i t. devine incorect in etapa.oud.mteriodre prezintr. rrvsntual m[coase) $i apreci€rea tulbu. Jl) I'olirtdia.ti\..li. sfnS.i' (sau .nescu a.zl localizarea $i extonsia..lrolionrieliLiilanter. Radu (1978) {l \ rirlrlrrlrr. int{no' {ea.rrr l..*lrtlrt1t. -.oqiritt ltrr. iar unele cazuri putind reprezenta forne subacut-croDice rlrr prrlirruriolile qi colab. Wohllrrll. 'l'ilrrrl lrl rilr. rt'l.

. si a.ri de se)rsibilitate perianale. rrrrrlc (cxlern $i interrl-sint aboliie. la mari tulburlri sfincteriene si genito-ur.rr ir. itt crrtr' Co-D.rr.b lor'. X'la i rlifioii po:r.r:i reSpiratorii prin paralizia diafragrnului.iclor rrrusculare po$teti0-4re. Inlegrilatea rrrrr..tnini r'.rrlil. asttt:i:r' i.para..rrlrr lll r. rrrinrir.'r!r':ri. p|ezcntr'-[r'derma-ioFier?tr' ". li.nir(l maie.Inc[ Lhermitte (1919.1\8intlrom.r'ozii rlo cill.tt i1irrtt soi . Iie rlr' leziuiri rte trinchillitor sccundul ptexului insuqi. cet rrrr.sii rr. prrlriir. fie '.rne cu coadr.m la o simetrie a tulbur'[rilor cle scnsibilrlrrirr. itt rlIrt'icrt slitt t-ltt ittllrttliili illrrliari l.l. respectiv teritoriul nervilor l-nruo$lrl rLr. lic. in ga. prtcum $i trtll.ronutdaltlel.eaal rbaltzeazi.l.tg pella4aler.de cal : n.gnbiliaril rlr. or. lortrh. 1i'u-[r.ioevlrstS. .l)tbu1.J". 1952)precizase rrrr. 9'i problem'ele{k dr(llttorlio r:liologic Ln sindladmela pleaulare : 1.kl li rrIroor.r:iur)..e./bicrpsr/ llrrruL.. inalte).Lle ca..rt'r'i' li)r'ic cu topoglafie palticulari'. in schimb roflexele achilieno qi rrrrrrlio.nrrrlrrtii.fald 1r.?q-Hrb b\ sintlr<. E*te reahzat de multiple afecliutti I tr'aumatice (rlt colonnli tltvi malformrtive {r-r'zi Arseli . da plex broh. rrrrrfi lrr o paralizie atroficl importantS. elcirr.it rttt.ir:rrl itr silrrrr. de afec!. diltflrl tttrt'tl iii rr. I'r'olrr. t5:l tl.rutde.ului semiololic in teritoriul plexului respectiv (cervical.iuni-ale ltrim1 re (sllln'lioI'.tlcl l.'^-iIL]e rtrl.tLlb lotttlttr rlirigrtosticul tlo in inbi].!.sirate.lr&l li al riicllcinii erpe..L rtrvi euolulii suba.trti. rnctlula:ii.bdpoate fi reatizat lie tle leziuni t'rr.adiulde debut si mai ales n. Teoretic ai..r i. Tulbltli-rIil'.r.mialiiri-tiitiio pterutr+i braltialst cirruct. a. tumorale.. o prr'i.\ol aoai.'i apalri si es'care.r'r .tti ontinpe al.rrl-IIotnct. inficlior-r.inare.rear.rc rttL sintlt'om Ol:urtlc Berna.oute irr prirrtul rind la o campresiuna a cozii de cal. inclusiv a mugchilor fesieli .cltzttl rlnei. 11i lrrI.i.ul ilt cirr. iitt tr'lllrrtl lczirrrloariuliorr[urii') tsl.irin pe primul plan.^-intlronrtl ttri. vin sE.i]{rifl. se pot rlistitrgepatnt.ior.rrolo.itrtl irtr boltrr. rlu flcxie a garnLreiqi mari tulburd.) Sind.ellexeloridiomusculare).r'o in si.).Ir. lrolrravii simlind pasajul urinii prin canalul uretral. parli:r.ziuncrL inlerclcazr. tlt' (. (iorr.i1lierosird ioate $rrlelo rnusctlale.rlicrr t-mnehiuri]or l.ltir.a coapsei gi a gambei.o.rrcsprtozilL{)atr'((r.i atrofin r tnrrr.r.Ti nlilttt irtrc leBiunilecorrului Fi ale ep.rrlii rlo tliagrnstic diferenlial: in leziunile conului qi epiconului .lltit.1' g i nd. Jt)'isl.l)olirea]rtlct{ol(r' . care pot simula un sinalromde coatlS.).). oteritabild.licil.lrtr6iro vorl.l sint abolite ixl cqle achilicne qi medio-plantare sint pishate.it.. r \ r.iru. r..trrtrlri tlr'.o. lt]ulbgrlrile sllgleriene r i. rt xindronuL ffirior'(sauat 1 ol razii dr aul (Io . Gtrillain.r'ili{) rrrrr Ir.l.trl bnrsc lrtrrrlrrcirtil yirsiN.sl.. alte tumori extrrldttlrrlc. tttrttot'1ilt'ltirliutt.ic tl.. inclusiv rertebrale (boala Pott.tr.v rr.l sc t act-erizeazrl ca r alsncrliauutui.Ui.stela.pariUzie-a rrr:r. intilnim nD impo*ant rlolicil.i ' rrogittrlittt lan't-progrtsiuo sau cron. Reflexul r')l rlilr fi rnedio-pubian sint p5.iagnosti. . li rniinii ti ri gruputui intern el antobrat/ului' tulbutriri rlo srrtrsibili "Lilol (itt (Cr-D1).. ]rooulrl Ii i ttt iili ltt tl0 srrtrl tlrolrlenl.tr'.. l'iciolul cstc balant.riu ir 1'lt.utV6ffi.ti0.ri dc seusibilil. l i i r t l t 1 i l r r r t t t ii r l i stl l l r lt) N[rulrontr isutrter'ior\ql.rrtrir ilorllelt oid. do . in spocialprin tutrroli srtlxltt l e primitive (neurinoame indeosebi.rte plea btakial ( By'.Ij|iir.cil lltr.lr tt ittuilr. itr citlrr ltrzitt rirliicinile Cr-Q.i.ulburi.r rl\ .. 'l'rrlburzirile de sensibiljta. I)trrittttlt' q. trlltc sc itstxriltzri lrrlir pt tL:rrniilttrneroli cot'cspurrzir.lii.Ltl ( 4t.( Hc. 1ltr.1. trebuie categoric sii scilticri ban:rH. muqc]rilor anieriori ai I'r'.c . tifrsa tulbur{rilor.infoclrlirrrrrlrlrrrl ln o borlll I?o1. limfosarcoame .fuulrrrr pliu rlr'lii.1. sanxiologicd' Arnintim pe icuri colt. arafloxigd.ar-aplegie.i rle rtotilitate.gle! med!4nulyi.l(.11.iylnrrs(1. Pot .hilg-tp[6r ?ISflexiE[ $L s11 at{oJii-rnrsortkllo.o rr.9fu94.jl.nt€riori ai coapsei collrastcazi ru imlortaiita -. plirl ilt\lil'rl .i rlirtrlrosl.fezecliagnosticul rIrr 1 roI i lr rrI icrrlone.orrrrrIirrii. cozi. (x)lrl'rlr l. siloritt.irz:'.scd.rle cl tr tt l r o l ' I o i tl i zl t.r. alahnoidite chistice pseudotumorale.Lr..|.ot' rrl itr {':rtr' l{ /ritrtrr'.k. rlc..olrt'ttlo lotnltit.cu.planta.rcrrli. rr.borula.ttt0i vtu't.la caie in rnorl obliga-turiu se asociaz.mt.si rrolllr. ll.i'. " "'1.tr. p.il.i rtlfruli:rlrtlrrr.s(.Si tqlb.' rlril:r r/i/i. uqor de recunoscutr pri]1 ertenBla. lrt rr litttlirut'lttrrrlotrt. rlo elongalie pentru sciatic pot si.:r intereseazd. (l|.r'i'xtr.'lAciniIe il-lloJgliiltlut. i..plr'liv t''l il'.iptxt|r'ior). asistd.rllrl lilrt(ir! :rl.i l. de cal.ozi'i . roirrlie qi inclinalie lateral5 a capului qi a gitului' la cate sc pol.. metastaze !s.lrupLv'lM#t.r'hilrira.pet! Irrli*i.l rlllilr s'irrl n)li ])ulin vii gi mai pu-tin persistentein membrele inferioare.foarte malte probleme rlt rl..a. r'il. ou tieticit de flexie-extensie.piriLntirllt.rlrrrrkrrrrlirultso (rlroli cn pistrrr.rlrrt)rinil.ica b) In cattr. l:rrlriCo-prrrntlt. ra.e au sui'vcnit Ei lorlo ]onololilteliotr . in rrllrrlcrr.se. sau la comptositttti rlrr rrli'r'1.nstald..-("!).i. tulburi.epleuului.le'tr"z. lrrtt4rrltilllt/tl'itropx.iilrr rIr.'r Sc irrrprrrnc. la o rneningorrdiculil.sii(lombarir.ndorti'lm lrili[a1. joa. ltti..i d. de cal se rialic5.i rrrlosoil(xr disociatie albumino-citologicX.4A$cd..l tliferenlial fa\d.i\trei til)uri de shdroa. cu paraplegle.) . tablouri multiradicuJare par"lilrrlrrrrr..citat de Riser.i nui pulin a muqchilor dorsal mare. lonzbo-sawat (ca de pilcli.iunileprostatice.gr'rilc sfinetelr.litll('il(lrrlrlll"\llllli.iologic : ne gindim in t.L lrit0vit sri.i tl.lxrl. rr.-exf6d"-ta |rr anestezie gtroba}i iL teril'oriul intregului plex' sipelioi.alo rnembrelorrr|rriolr'o (cu integritatea psoasului iliac) 5icu masjve tulburdri sfino_ I'rrt'jtuul.roamele coai.Baud. 1rrlrrrrrrsi pe fala posterioard gi externS.fllrcL.h. llzirrrrr.nr iiorrnll lrri Babinski. I) ilind.iv.se rrracterizcazr'i blahial lnleliordtutg rtt.hr.pl.iconului meduldr. i I i j t 0il . lrlirrtr-n paralizie c-o4qd9-t[.iuli. fie pozitivc. trrr. precum qi l:tlti.rrouzrr.vriti.lipsa atr:oliilrrr rrrrrsrrrrlu.toa.Ln. Pliri rlr.) sittt ttlol.ro sint abolite.osliaulrIr'o i]i 1xrrinoi[lo.rrii uitlrilitr:t O' tr'.i gambieri.i. llt. ttl t si tttl tr tttt tl r r t o :r l l i tl o r .).trrIr lrrIoI.t:htthi'rl .lrlizt. brahia.jlrxtrt t -(suporiorrirrf(rri(rr .ri rapid. ll)iiti.r.r'.rrsibilitate "inf r'1 sindrcmrt injer.ro irnlx)rtitnte ttimiln diagnosticut Oe potiomiitith.rr.iti(r.otlificXrile lichidienc.rr'" IIotl' si:ltice (subdurale sau extradutale).rotnul d'eplen cemiu'l impiici : alteratea mi$clrilor tic IL'xirr.clllllii pliu tunrot'il 1r'irnilir. ite cal realiwnzd.rrz{trLl intreg membml superior rb$lxr(rl.siilii xe gindirn la o compresiuno in cozii (10 (. ucllorrrelicd Gubiectivc $i obicctive)elirnfiai'dl. n'nsibilitato in teritoriile ratliculare Cs-Cn. pectora tnarc.lr.1rrll')r'ii irr r.).rrlil)ilira.. trtt llrlrlorr tlilic I)s(ilt(l{)ntio}{.alrr iri ta'ofice in respectir[l teritoriu tle inervalie plexurali. in invaziile Irrrrrolrrlir rrlc micului bazin).Ca ataie.ri.lgiilu brrsottlii.ii rarr rrr.nnul ).rldJ. respcctiv lelilrr|iul trctVilot. lrr frr[a unui sindrom ele coadd.l r l ' l ) o p i kl l tt '' "''".li:ubilrtl .) lll) Lezi'unileplemLrale te^lizeaz\ silldroame de neutott tttrtlttt . aaute sau subaautre.rlcsc:l. Rellexele bicipital gi stiloretli4l sint rrbolite.

sr ll' irr'1(.rmcnll)o $irn de for_) com])rcsifti lN.l: i.luxa.||Inrrr|lr{. Ni.ilrrllrr. rlc tliatrtrr:. I'ut li.hidiene . (pljn N. | ) I\ruli:iile i:olnle flte nptrilor pcri.i cirje.r: ...ornrrrrplofund).(..||lrt .nla.1". r..slr.. l! il l.uli ale hurnerusului I anevrisme ale alteroi Axilttt'e I r:ottrptr'sittlti (1u'oi'csiorrale san in cursul somnului) . h'uctori etiologici mai imporlanJi r pligi pl'hl at'mc albt.ir deficile motorii cu atrufii ale coapseigi prin dureii .t (mlllUnevi.i i chimr.abdominogenilali. r .::.Diprima coast5. lr . lu. Iilexia falangelor distale a. Insii p.irrga clotrEai. \"f\i i c i i c url rU c \ \i ".i extrarahidiene.ll rt i I 'illor r i 'l'r .irr r. _ coslt)nertpbrolc deJileu.ltiit'I.. i.li.).1.distrihuie intr-o .''ts-l traumalismeobstclricaje.r':rsr. nor.r.jii ir.ntni.r111rl rrrir.'rrtr' (l)rr.. "r .t1r1 Su.ner..: I rtr' $('r rNil)ili1 Ltc sr..yil. Riser. :lll. ur periJeriri pdt. cl.(.'.1|.Nl.irr do lrhrx llrlrLiill r.ttt.1r.rul br.ttttsolx)11(' r:rrlr'lt olie rl eririnon riitttia4ri")..itr"rde o hipol.l(. Sinilromul paneoast_Tobias. : .lil.sociazi tro_ I || ' .rrl('llot.. srttt tlo lixr I It ilcl.uri ri ryi ''i.hiul i | | r..rLa.r lilr'.\l l ptcxului intre claviculd..qomufl culanate Muschiui biceps br cnhial Circumflex Ramuri cu.bar .ritle_d.r.t1iri 1r'urunrr1ir.sl.t sa.mlna. .nt lrt'rrl'tlltri."4oxi. lxrlirreulopatii ).1 tt(lt sstat realizeand.. (tliir lr' l l |r.. l i r rl tIr' { . sr ' llr t t lt lt ..1.. l.'.'arlrliziile d.. /rr.c a d e pil.eln )..r/usri . 'l . l il {} {.lil colorrngi/cerricrr. l. li.{ rrI rr i ( .'\'.1 frlcturi tertr ale claviculei.poal. rrnei .irrilor') elc.:rr'r't. l.n.onle ale antebralului :l) I.r :r.l. _de Icgluurdo mai SUS.'].lile (fotrrtc rtlr). : ar .rtcnlce.. j d e (.ner"vuluiscialic. l a purthtorii Ii c...ite) lterr iriroi...].rr iIIiIr'IL||Ir{..5i11r. lt Dt |r .r{..1)r.( tio itst.r 'ir licli'r 'ii t t t t t it t t lt t i.inelle si lulburdri sfjncteriene(plin afectare:isfinc. { t .i.l. Atl.".:.. .o imposibiki. ili'. l:r.viculei. 1l'rrlburririle do strnsibilitate sint mici (vezi f ig.rrrl)rr'sl|rlrL....1r$g-n?T. rtIt olit..rin context semiologic in care .. lt t .|||.rrr. 22)u. liulbu_ I irrr..n tleficit motor al rrrr.l l.1. 22).t rzi(it: in a.. rltc sau extinse..t:tprr..1 rl'lrmori ale... r . ir llf)rit lrln' (.'l.alc :.. I tr tr.ti.i hipotonie a rluiiohilor lo. prirrtr'-o rniScalc rG n[duZlli.: i .h umcl1l lc. i..r_ if l.. Ionescu.' rs .li .. silrr ilr curlrul irrr.r in epoletr) sau de . qi prr rnrrs<rrr il: 'i a) . rrr.rn l)r'r'?r'hrirlrrrtel{'ctuo-irNc. u..ttv.a irulrllrrr./herrrii de tlisc cervicule.. Nl lxrljr)rrre.nrllerii (consecutive !f::).ijkr r.lliiil:.| |.)' pe'fala rxternl. . lJIt t}:l ro_ liorn er .t0xict.. rudiaut.l|f .r l''.c trlt..b\.oriof osicot rtt. .fl... (Arseni qi Oprescu.}n lct'iloliile nervilol. ) polir .ai fi.tu i sralar ir rr6oastri cen..jil Sl qlf plerului ctriar. . i. rlrrrr.921 .aralizia plexuliri biafiial.ale.olrra. t r ': t pt t t t t t'rrrrt rI r.I rt i r.ni l.'li.l l l :rl .ld.('r'vrcar) .r'lrilrrirl|llrrirl.liz. 1i r lcgr 'lt t l r r t 'iliil.rofic.tr..(rr r. t ' llr it t t lolit r il.rr 1) r.]iclri."cr.si{nl'1.ni tts ti. fi izolate (nevrite. ldxaiii scapu scapulo_humerale. )) L' dr't ... Il ttxi ci l rrLelr r ir lului ( suplinit iL do hr ngul supillr r t or ') .pului .zirrne:r rImpllt xnui bazin sirimt. tumola.ll Ir|||I r||it 1'll'uii rilc din parlea.ii rii 1.i rlislor::iri ale cu. Ir'tllrri ltrutl rrxl.lt .tr_ara.r(. !r ||r.t u t..tlit. neuropatii).zonir. viculei.defiieul scalenic'. t'tirgr .\rla.ir tnentineriiacestuia la urizonlt ji.rrrl0.eple* lom. . t t l.* r(:Iiculitr ftslp?t. r it . rr\'. bilatemle gi simetrice-(poli_ rrr.icalii. rrl tnrrrychilor' lricops.ple.l.!e tlc ditsersenaturi : hpondilite (indeosebi morbul .lr. r. t'. i r r ..| | ||t ||:I o relilxue a articula-tiei scapulo_umerale.xilei si l-[ zonelor sujpia_ si (.u la nivclufclu.otia mu)r...(saptiul rliltre cei doi pnnra coa-slii) rqicare iD acesl mod r.r. t l.I t i || t{ r.||| Iir|| 1..iU. ill'. in i . l: +( t tnt .llt il.omprimi. :rrr.* popovicin rri culalr..i. lrrrr[rilrl iull._ .paralizia muqchiuIrrr l.r& ryjeliq?Irr.r'i pet. . ittlr..l)r'lr. policohli po ltnlali llan r:u oolela'lto 1r.. .{t'orli. (.196?.pntii)t'intec!i()1sr.tuIi.l :'.iDitill . .. i. -uertebrale . infecfioasc etc)rr'ri'rr'1r'rizi'|ilzil p.lizia .. virtulyi p. xlt t lr lc it t r lt ir lt . unei eompresiuniexercitate tle manevrele obiitetri_ . a/riL.. .llll.r.f.le.umir tfiiat clesecur..:.lrrli. lrir . l'.diorr{ir.r. sa.u snrulsprea I'iitticinitorl.. de r:lcheti.rt.i. .!.rr rrrrl ui (rr.litt'r.oicc[ieiirrainle I rrr':rl r t! t{'s-l. inierioartr .. l. <lttgcir'.. lrrrr.i p. lungul supinator qi fasciculele cubitale ale flox rtrtrlt I i i.nat. intewenfii chi nri . la ca-rcsec..snlsornntrlui.|| I r.oltttt' Sl lealizclzl l Iiirrrl inlocdilS. il\ lt a.. t ... l:tl r)Irlt : . tl 'laniu. cru. (fx I illllir (r. { .r'r'r'rzi] rr|l_rrginea rle . .policelrri trLt st.li.elongafiei sau smul_ llr rii I'julir.l. r r lr .-fernurocut:r.(.t. rrl )rl sl |l l l|t il.. irt cut. crre lxgrslcaz{ .tumori Yertebr.i rlisiocllii vertelrr'ah.t..impietcazii ltri.'::nlrr. inti]ninr dureri qi un siDaliorn . 19b2).r.sr. t l) lr . u1oc r.r'iorrrca.tpt.bduclio d.ii r0r'ror rui1 rr r'ir.l':'rr!!:i .. lr t .rrr ollrlii 1(lrirlr ((l11 0xirl rlrr rlt|'lrort). Nervul circumflex Muschiul dellaid Muschtul ratuhd mtc NervuI musculoaianat .c .(traumatiee. llrl.rt . l( r'ospccliv (1lr I):lI('zl. t t t olor .:]i l. rrI uu.l.i : l) I'uru.1'. lrli rr cnbitalul :rnterior...le{legetolor_?r[-4. ll\carea de opozilie u..tntln. t nr t r u.r. I.. ot r lt t xr r | fi[ .i . fractuli ..umi.oarea de rolalie ertem5 a bralului.rrivr..crccazd dificultalea. rcalizalo ^si indeosebiprin tribcnrofja nru^chirrlrri scrj rr.l'.uuluicircumJler se traduct lrintr.feriu. irso{. sl.( purl\ ac. Ei rrrr suDctaviculard. ca p tl d A ia p u rl d to ri i de nl (} rvent. 1i11.inni: 2r.cu L.(ureori |...

.asXI iar txrl.-J'.iioriul *l*ii iuoe.?.i" o"tLo *X"Xl.fn r .ziurriprirr solu{.]:it'tciia1" rco:tstii' ti trot soalenic g. ite degetclor.'.i dc atlolii muscularc rt(' totali a nervului cubitl.gr.rrriti fiind a6ez-atd. l') rrr.I.S-eg51bili.1i1.i)lj r Pa.ii.rrrjll urrghfu degetului aeitnlotl Unelo mis(.i.. primul spal iii inierosos (''a qqu"a't.itrllvrrlic lr.r'ii* Test'ul median) prin ucrvul l-h'..'.rlle.))ln ptrrn. tlo strttttt" neruth.rrzii..sto...ic ti.sc-tr'rm '.k 1"il :i.'. : rlis{irrgo1. doa.i r)r.i" piralizia t[\. se u. f f . mri micd' . r.g' dtA' r . Itriri( ri'.iinii).n P:".ati dolr l)c ur. i.).i aimerl jusului. I sc consl.i""ri..::.ri..l!rHilllri. cu fala pa]marii pe masd...1)r Nir trebuie sri Iil.il'ir ii".l4jq cq poat'e zgiric"masa u'ul sd tru rrr.i.d ..ie.r.:.r'l." " ilu..'.'i.boLnlr-ulgg pq_?!9_-lg-ZCil!g rr:rr...\trir lr'rt{'ttl l9l:') Ilirt'r.Iu'rrrrlrri mrtlir.rrrrrlio irrbu{it{' lnudj:r.ttlri "rir" fleror'lui cru!5. r.:':i iri{ir' intre tlegol'tr o r)istanli rnult.i.i tnyttt xt in[ (purali:irr'. iorso 1leniveluT!or:1iuil .....ir||r |ii rle rnulto ori apal dureri cauzalgice.ie.i5'Jll"L"'r. net ."it.ii"ll tin. c. tlp. cianozd.h.nivclnl coi ttlrrr I'rincipotii faalori elinlogiri ale ncrvului l& nirelul itlrlcl'ril raI.i i. .i..tele lor pa*Imaro..trl ltti .tlrr. tlt: .l i.rr. astfel ineit. r . rcalizeia .\..rsd. policelui. ZJ (t.ulln i jlot...:'. atutci cind r'|rrir .eo.l'.Iedegetulqi mic).ll.^"..iar |eiilrltr' rlotti IrLlattgc Ialangi a degetelor se r1..in itr in exlensie.iiitui. *i...ciptlii.ului . .r'l.vlilr.alizjr ! 23'i x'i#A#il ii .propie de cea a'policelui. .hiii".1 rniiuii (adesea o..g.f. c)r lllangeta irrdexului Du poxte si.\t. J..rrrr'i rlr.rii1p11.r\r.'r'qraat.i.:"J^fr..I r. bucleil. ddeosebi a degPtuluimic' precunL.i'ji1::l*ill.. riU.\1r l) j?*t"ir o.ltceh rrivolrrl br..iLrs.f localiTate sint d! Tulburi.i.r..o in t6i.r... lii('i'lii 9.ritoriu par{ial .ti'alc.t[l.li.. slrrr L.{ii."'.rrorii si t rofice se intilncsc atlobea o*c..t !.*ilt.tir. rtt l rrxi co (ti rtl ' ..rului io".. nervo:l. cu-caiacter i.i."a pielii./lcltil'/li'lrri' r.l.I.ii ri coEi.:l..fig. .tiilurd..rll. ^ lr. i.l.Oi*i* aore i"g..il*:tf."^-.o""ttiri contlrtr' liziunea :lrLeleicubit'al''. tnalurie viroze. polir..". l .i la o pozi{ie a nriinij cu ullimele d('ui ilogcl( rrl .r.. 'd'.r.in sdg---e-at$1'.ltnhirtlir" hldii u ttt"trttltri l\. deEetelofi e:trem6' de par.!.r. Iti"*g*xil].a.limitate ldhlvehil inAe. ot. in special l| il rrrirl in-t ( lr.medianl. se Xi a.*:'*g*r**gttl'*tm*'"'11"'# vul'urlriltl'-t'ut'tt' m)-Tr-rlb-u i.a proba.estut) ... nemrl riii"..i t a.lrri " celorlalte degete sint imposibile sa..-t"..le (indeo_ jlIiI(r rlo prehensiune qi t1eprindcre ir. .gd.i". (. ."'i.j i{.r iri se=qlbj-titaLQ .. pielo lucioasS' qi subliatfi. srtrcrur.:}"!!!iliiri'Jll'''::'ill. r)aolile rultilale ittTec!ioase ri (livct'se a. drrxit'i itru .:iri vaso_ rrrrrlolii .l li.irllrrr rlrrlirr. cu ingu"l:rt'ea-.'b" asnninneacrrrirent& hipofcnari cste i4rlrlizitiir I ii inforioarcrt :r'tl1r'ltrrrtttltri il.. trlina ii .{.:r.' t) p' tr a:.Jf.rl(! rrrjozirlai.[i.rA(.-.r :_... lTd.' (.:rlli.1?araLizia ('rl.-nt".? .ifi.t.ii Ih0 l 1t.rr.rr rrltirt" ru)'. e) beficilul Ino-torinrcres"r'zi 1i tlcx irr' rtll i "i-0" ". " n r.I.tpl-c rrl z.v UI lt i m er lial} . a polictrhr i. rrli qi rl.ur.er carrzalpic: m) Tulburirilo cauzalgic. .:!:i rrr.ii..ritrl frl U"e"iJ mi" se menfine in --qbd. i'lrrrl urrzii.r (.1io41'so-.{itr lt:tiutti. 4" 'l:':' Fig' i.obieclelor).rti rla face doar prin flectxlea ultimei fala'ng-e i.deJilottltt-i pot ap.exal rir rrrrrlirrsrrl rlmin intinse .9gc-tul...irtiria cu mina un ziar siu o hirt'ie intre policele intitrs ..:'..lclr irr/lrl(s.-.-..t .rlr.ie jnicro$o'so .rii .rr.r.. bo"6a .. ..r.LL.t. I'rin.|..:..t.jr.esL string5."". in sensul.... 'l'u trut i}'i}:.). r t i izo|r lc lr nt vt 'lul t t t t r li: r t t t t lr r i.l'o tlt' s{! lr'l' itt l\1111.lrrr'l:rllo rfrrgcte..izi. txlt'tttr.an":Jl rl I l ).".r..r]rbotite t1s tulbur.i.r'tnhtil... ovdntual chiar ulceralii a. cr. ncr.. rltr srrTi*l i' lirrC1io lrrrlrrgirirrrr.t t r r r ': r .j.t i' rr ctthiLrrl rrn muqchiulLri t) Paralizia medianl.rlr.+bachc'ii xllirt(r inift'ebi .i. Un alt test eonsta in'iinposibili- (n m ei i i anul uj .. (Dlrtiir rttrtr.cu mina.ll pcstc it'lli) una aplicale l'r'rrr r-niinile sint cind atunci iir'.D.lli abduel. rorlizind ohiar rrrr :rH...lrrl lrlilii lolrrlrrr).1n obiect inlre ]olice si extremitatei..'dle d'eJileutui ntii ljlor"'l: b iU '?bm (.l'. t t t t 't lj: r t t t t lt t i r lit lir 'lt lot lot r t it r it rrl ir r t ablot t l * i " .i tatl'ial se carrlcterizcaail' 1tt'inlr-rtsct'itr :.r lrrllrr llrxici rrltimci falange a rlegetului ariltitor'.1tuva't'irtiil. .rIIIrL| l.."jJ'"'. t lr' m-j ciegeiglui cu Ia1* ltrtl.6i irttl.'plngi huninrusrtni 1-di r..rl. lri])( 'Jlrofiarnuschjului snllcn an[eriol.l.J.trici nu poal.rrii .l. .ii l)r'it) irr.i'io f " '.ii.plasat'i iutmrrii"t" ri" Oegetului-midiint'ebOIitA (scrrr'rrl d..i l rrrliicc..ntl . in lelitoriul nerfulul (delonntlll irlr' .c5' bolna'vul tttt izlrtt .qicu degetele_ _i.ioif ^liiltn intelosoiilor se compromil tnilciitilc rl'' ubrlrrr'lir' 'rf..i"ioi..ti ir'li"i " (par'rliziir pisilolm osul "f Ie ina pc iiiiiii .jrt.ni.lr' rlouri..l irrcll. l.p"iir [rr'rtrr.i".i .i'.lri Ji P.i " " -ti f .^i.-.r iL :lrrru.. r".:r[.itrl(..r i.)iudduc!irrp'rli" t"fot tlt' rtlt't par[ial aceasti tulburaruptitr miqc:lrt':t lui (bolnavulc6mpenseazd. : a) Leziuni IrcunaIl( la.fijlir.l so(11rt : gllfA cu'biLrId" de minh icuhru ltrittt'r ..l !1.. i ) 1 ...ll.uincoinplete 1i rr.l"i S-i. t.' .{g!!ilgr_-!_nsnrciqate.iia"tiirre ina14" "fi" cu fala lrLnara pe rnas[''.[ un tlcficit rl adduc!iei!i d llexici rniiLrii igr Testul ailtluctoniiui policelui.i asociazd Ii dur'cri "^. ""Jcar Dia8cslccr r lclet ist it ir . atitudide fiind mai exprimatn h ultimele iiu"i"l-r"""..6.inl. iar slaLiile.o1u1 prof.. ptrr.lurhti ttidouit. irn {I(.e (sulrr::rtlrirrtrl:'l in terilotiultlislal . .ni)r lrr rrirr.rrd).1" 1t'nutito..torit5...pr:oba. r l) l'zi.."ie .( '.#:tl'Ll.\ lczilunilrautta. (a tui Pitres qi .Ill"f.j .t.. ii . 'piir"rt ilSY*.

brahialf inferioafti. brrrrierrrsuiuj Abductcr po{icelui Abductor Opozant |^.itr Eit de lebede".rdej.Riser.r!ri.rlc l)il.1 destul . In schiir.1' plsibilfi rt i.r' {" nijmelor falange ale dcgetelor.ott.. St' cnlg ottttBtrl'vil.rrrlizirt ill I li! | . Nelvul r . IV / i./.pucdobiecte-. .{'ttItt irrlrr'lI). ace$tia irpl'ului :r.).ensicqi indeplrtarc (r'iisl'iraro) rlc nrrter Dirralizati' nu sr: observi tcndoanelo olil.rasfitnni dertrelot" lF/otuettJ t .tts satt . se plaseazi mina in ii.lrtrlivl srrlui snu in diverse trnumalisntc humcra'le.. htttrtcltr in de {rntlturi aJo rlc cazuli torsiunc a} liuq.il" (l". distdbulia Dusculali fi crtanoti. pe dc altb parlc IIe-\iunoir" r'i rlrtlolit:.ilitate liu-I cutanat al nervului.nlui <lo oit'.pa.n. miinii si rr' (l(g''it'l(.I'alizi:t.rIr.ulirrr rrrl.sl. dal mai ales la nivelul pr!4ulUi.*. ! .'.-.rb.nu ilatoriti rnirtit sr..ului. 1952) e.ii'lu..i proeminmla tadialtrhi crternj d-T."'rrn {. p) Testul prehensiunii uttot ttlritrt'll mici plasate pe un plan orizontal (a1 lui Pitres).Sequl .tl ntr se obsenl tenddN'F eteDsonlor it m.ib. NrNul cubitnl: ramuri nervoqse.brail.titutlittcir '. niri I)r'(tt'trrl li.ici . .-.la purttl.g' 2d d).a lc ralizi tir./. . 3.std!8erii mlt.intrucit pe de o parte este imposibilS ridicalon.) . r) fulburd.l1)lil()l'(logoi('lr)l . 2r. ir I'gIrt'rr.sirezrrllii.rIt ir..iata tt. paraliziei llcxorilot.. Este rf irlizrt ti.. gpaliu inlrtrrrtsttx li tlorsalsi ruaialcs la nivelul ta bt cherei anal orAiceff.|t' t|||.flcxorii vor funcliona foarte bine tlaczi so t itlit'r'r rnina de ciltre examinator.fii in cxtensie.lir.ro Apare usului.* Interasosidorsali Interosast palmari Lambticali iIl.lluilr'Iottlolll) rolol'(fxl'(.': lt ) ferloriul cutand Edial : -Fig.lll a-tltrgtrkrlrr.irrr'lLrril rrrtrsllll iorric ilrrrrtrr..' pot decit dacii de flexie funclia exereita nu-qi ci. Bolnavul nu pttitl'tr sir' a.olii qi irr rrilcrrlrstlnfc rle coutprcsiurtc a' ttetvttltti (cltl$ica'.1..nu se evid"nliazd nici tendoanele nent-a radialului extern #ig.ini tlr ef.itringerii miinii (al lui tr'roment) de asemonea alatir. sau olte prcrcsParilo'e (tutnotil.ie cea niai frecvenlir lormri de paralizirr r:rrli lit' ttivr'ltrl :r.r'ilslil'iXl'ii i n)'I(rst. cubitald.rlc po 1r'r'il'l se rer:narc5.cutanat a! cubitql Gheora cubitald FlexoruL profund 'ol degetelor (logcltrlor'"(a. din leziuneanervului in partea mijlocie a.||i| | |' itttllt'irtt'(llt llt.riidc cxl.p nly$io tltlg ttltttttt rlo rlutnilitfi")' Itt ttt:trrtsiil' fot'ttti totrxr) dtxcuisi.e.Senntrl .Lilf. 25 c) . rad..ilornrl lr " l.\ Iurnlizitr.a nJrili.sen-s. tJau mgtice ttild lezi. lusirciune" (Pitres) .9 uxIr1lliit.cil (aBa-zisd .i. ll cfcctuarrrl tniqoil. (piin ittir'llr' :rl' l i ftacttt luxalii ale umirului. ilce ttificil si cu for(i rcrlusd. ..tlnsorilor' (Ji11 25 b). itrI'tttcil' 1t'itttrlrsttl t." a. . rt'ttlo rilol rilr. sau daci. cL (l(r l)rrl cxlonrorilor. Crila '.

krxolilol . '1. i..)rpsAi: .. h) Atrofia telei antt'rionre a coaprli .rLlozir. . r i. inI r l. inalti.llll. indeosebi in rr..i pi.. ..ra.. . ttul bulrruvrrl.untatisme directe ale nervului (de obicel cu cointerr.rplriilizil o$tc(liH(l r"rr')' rir sr riirL rili irL u'.in fracturile radiusului) qi in nevrite.i lxrlirrcvrite satutnirrc sau unei isterii. la ie5irol din lrizirr .. oxclcitatii. ostedilicilf.t'r. r / .( || t {( .o.. ll'r . Este rrrIusriprirr traurla. lri1rr. in tra.rn..rerrnctlg4rlrq superioaTi a.re .']l I r.C_7og. genunchiul ....rile motorii Si atrofiile r'. dacl se lixeazL baziul bolnavutui.irllul{olll in crruttl Ilrlir.w prelnngit.11ri{rrl . ii .x s(. .d. rl.tor' (in al'r. 1. joasii este intllniti.rrlinf... r 'i'rrlbuliili rie staliune qi de mers prin irnposibilitatea.r.r'rittrri rrrrrrrilirll' l0tl 1 1lO COtlUl. e) Bolrrayul nu poa-tes{. l)acli se prorluceflexia.. l*.r. lt il{) t . rllttur ncr\-'lut mar. lurrgul abducI()r') si (lxirensot'ulptopriu al indexului.ci rlo tbttrrr:liu . nri. it) I'rr.rezulbS rlin palatiziei asociorea ' 'ttt( sci*ticrrltri prr|ti rr. cind coapsele sint rrr rrlxlrrclir rnirximi.sia primului spaliu interosos. g) Itr rkrcrrbil.ior Itt trtt' . I. ale pl:lii'. . lr.r.1.cr.. j) nevrito . 0rr.sculaturii posterioar.rli unor banclajeherniare compre. .lrr llrlzirrrrlrri..(. componsa.r. r r r r .. a genlbei. r : r ..t l t) t t .rri. r lr r lr r riolij) i lr ) it 'r ( 'r r r r r |r . rrtrlvrrlrri lir:siol srrllorior(rc:rlizati (lc frr]. '. a gambei qi a piciorului. ...corrcouritontl qi a ri. r lir r st t lt t i ( I r t I iI t t r r I O t .les rucatr .rr .. ! .. r .. l.. Irurrolrrlo1. ill [ r .. r . rulr. prit:' compresi1rt Lttrorr.Etepatn f. pe prim lrlrrn sc l.'tpnnrolc si-sosilrri-.flir.rl tl.u. f r . : r r g.rir. a gamboi I t) J)c ci. ll'irtell (citrr. i) 1l\rrrllrnul rotuli:rn este flaso.rl..I i rrIrr' . r pr 1'lr ..irlirrrr.le Di ale cozii rle cirl (traumatice..le. \ {) t ilt }r 1i lr ddit ct .. r l] Irl l l l tl i l nl l .rrr1 aetararizi .lrrzi. realizincl un . b) Deficitul ertensiei gambei pe coapsi I .crrq)sri.rte cdnservat:i. fuiltt:ittc ] sint rnuit mai fi.L0r Lni1r .rcrr-L1jrc t'ru in trcimer mijlocie a coapsei fie sub ni]Iehtl tle crrrorgt.lr.. f) Reflexul rotulian este abolit. r : r r l l l | l . yrrtilinrtric[.p: vjduri ciiciic este imposib[J tipc l . i crrl. situa{ie in care bolnavul est€ oltigat si-$i .r'tereilcmurale) .ieti. rrrl-elnlrntreguluipicior_(cugxceptiapirlii interrrcrt.Klefir.jgenurecurvatum".. r'\ rr .]].. Tulburiirile rle sensibilitate sint limitate la o mic5.rrcrrIIrlii. gjmbei : tt firlB'ufir-ifede scnBibilirat.'.t.ia railiculard. i.lertle).|oni ttttit..' l i . r r r r .. cr c( r p{. r ir .de ra!:i':. g) r..rvr.)tr.. r i|.sirlcil. : t r ) I r a. ttost..rlrrroiitril:rptrrtrrr . |ll. ilr clt .Aceste tulburi.rrcrtrrolt. nerl'nl . In schimb. 1. l) Lu{.. a) ImposibiliIrlcir fbxioi coapsci pe bazil. l.]0!PgratjZltlg rrLllt+j I'artant(' semioloEice : s. ale trautnrtrisme. depresibil. ltziurrii.rzjr l.. scirilor se face cu dificlultaie. j) Tulburi. intmcit lezirmea atinge nervul rtrlr rrrrr:ichiiepicondilieni.."-ali. g) In lrtostaliune se llrrllvii o lxrz:i(ie cle ..nerLr ui obtu.rr.ra unoi leziunijolrso..).gr..ilc ioricc lrrrrtitrliro{iorrso) so t. rrur.rlce'. tript.ri0 . .lrli'1. lur l'.r r\ lrofiile muscdare interesor. nerl'ul musculocrta.ttitltZl:t pl. b) Turnori pelviene. l)rin rltr i.). tle capul fetal in timpul traversiirii bazinului. atingincl r'r rrirnuru de iltensitate la nivelul senunchiului.a.precum si pe fala laterald.rr I t!t::lu9togtr.scrr. d) Urcntul sci. 1952)r lirrruicir. il.ul'rij. . 1r 'IIi r . | ' r(:| | r| I| | III. pe marginea intem5.: :ll'l-"lE111" . icst i||: t lol.r'llizirr.. ).1.'arulizia radialti antebraltiald.tl i ei .iirrIrrl .riLltsei cvirlerr(. t oi_lst .']:llt]iri" corrplct rmobil.si neuopatii (diaIrr.l ZtU I]l l e IJd .ri de sensibilitate 1. lr( lrlli infccfioqi qi toxici (indeosebide satrmism). carc . si i n ce l . lt). \ r(llioepsului qi ne vul safen intern) se manilesti prin. i'jo irnpune si recunoaqtem sindl'omrLl ltti HowshiTt-Rombarg.u. sltttrlrt llrr'rrllrt.i. ] t r t.fard. .nat . lungul rrlririrlor' qi permite r. I l{r I .rI r:i I rrr. C i t. cu tulburS..||ll r . siirriil. a coapsei. if . li) I?aralizi..rr' | | || r || ..r.i .r'.r.ltir..c it ooitrl)rior : ' . i'.Lii.r...:. r . ir jt t r i ga. . Fi "rnbritticXii -Uaf]gs ('r.rile merge.1-yoe?. .rd. rlc irrrrroli rllrligrro rlrrlrirurrtiitislrc tkr iix.so remircii o itsirn(!1. ttt l'orali.go]apgqli]! Se recrtnoagte prirt rrr.cu l a f( .. . tt"o n t1 u h r o . l rrr| |. dar cu contlilia s[-Di mellini.nLiit0ll.rrotici l)r):rr' rgr a posterioaro lL uD .iltrii 1i :rl trr.itr.r lxzin rrlrririr: p.ei.tisme qi la fcmei.le : .i'iiri ). se rneniin. ]oatc q|rnb:l de pe planrt1patului... r .t. ^f" "iigLiifuii".S. testa realizrltii plirr . t.:r. rudacinjlor.lo-rnhrrrri (?entm.ctnrri irlo l)Mirnllui.tor se recunoaqte prin constatarea unui rlclicit.rr. rrr .1ii l ..ri vasornotorii _(crleme g.. b) Dimil-uurr'l furlei de a\-tr'nsic a corpseipc Lttzinjq ILirIir.eEte... rrrnce .trag[" ]x?tnlrrrrl irrfeliol in1.tir.Ii-iitam) 1s. rl) Abccsc ale muqchiului psoas iiiac. . r .rnhieroqi atc piiorulii. llt J t 1.'itt t..rrrrriismc (de pild:fi. r_t . i .r.zei dorsale a policelui . tlrir.tii. rrcrvului) se dato]€qte unei pnlalizii radiculo-rnodulxre.r1. lr lizia.rocUnOtstu Ji.r crt. este roalizal.qillr lrlirr: r') l) inlirrLriLlrir for'{.hlor.u a neryuirii s..\ l)t.t.r'sul-$i mti s.ctatice in funclie d.rii .lrt(. $i a egaliza contrailil l. rlr'ri. o durele care imdiazi.t. rrI r r r r iu.rrr.:l!'trqnoatqlrd'Lnutrli..r.it" Ir ('\t|rrsilr. Li ir t r r lr r r i. I rrr 'I rt rr r .tt:xfrrl cli'ic predomini fie semnelepa.u r ci : r lrllrtri. lclt. ertensiei $erunr lrirtlrri.r.ttkr liisor.rr. 1.pozilir'lczindi.z.ltl. c) Compr€siuni de alte naturi (prin rl(.i crural (cu cele patr'u llnuri telminale ale se. lirrrl s. ) t .idicalea pumnului.trtrlrl srrrnhl-ipo co. LIr. lrolrrrvrrlp(.rtir:rv .i tiltirtl.rrri.!Lcnli) prin LU.. ]'.. i*rposibilitateafrexiei gambei rrr (testsemiologiic ' ' .goriislir.r sciaIice si.rl. i) Puraliziu nerralu._!0tl _P"qr-ol.psr estein pi.aCUe.r'i vrrl musculocutarat exterr. r{}'r:i.tt.rlugili irlr.i cu concavitatea spre pat. cirji. r. troncularir .jo:*1. "qr. .s irr l.lrr rrrr.r.etopograJin _prezintii.i*r rrr..rirte.lrtr. in cursul unor inter"venlii chhurgicale.r'i1..i Inrisclrlalur'. i: r t iciilr i: oJr .e sciatic la nirelul m.. .r. . olico prrlrrliziclirrlillii.r. rll:rt lrrrnrrrilc radiale ale policelui (scurtul qi lungul extensor. |lir I i" : r r l) t r .j.' bla!.muqculalurii r.rrlr lri[rrrrrll'1...irrr . r i.Itltsrrrrolzii Irrrrgrrlrri srrpirurlor'.cru.r |r lt ir .)u : ft) r'rrrrizian..l.llr0j _ . i lI ||lI ir .eaveirtc. c) ijcolioz. ..l|r.. I.. l. .izia radiaki antebrctltialdtnaltd. . b ) rUersd. t . u ..(. : r lizr llzii. l. rrrri tu$1o1 myryh1t91_ garrrb--ei ai +iciorutrii.r'al.ii.trsrrtrrtivc. rnotor 1)l adducliei coapsei a] rotariei exteme a cu atro-acest€i.r.r'lrl g|il.. in palalizir. zon[ Ia r'ivolrrl bir.r.i r.irlrl Sr : l r |'l :r . \(| l l t rIr. Respectd.i1.\ourorcoaps-el) ... .r'edoui.i .. .. plnntare. h) la contraclia fesei. fueloL. :rtl.) Iicttrrc{. t r ct .-. ..t) ).iorlrl rlc trr.I t odl. ln acesta..tt lr..n.to|.vr. r scicl] le in disl.lc S(.) I'oral.11'll |lrrrlr'i | .spfiji'i pe mcmlr.. f .1.pozi(irr 1x'r'ino':..r loirlsrri fi plinbr-o an€steziepe -i fa{a internS a coapsei. i. i ( llr .tt'itlogici: a) Atecliuni vertebra. .rrurtn(' nl ri tl lt ir lilr t r nor vs{.r ro llil(luce priu meriiul legi. acesta nu-rsi r.i a ramurilor musculare al0-l. Intereseazi.rr.vi{l. j. ealr: rcspcotl lungul supina. Irr. g) .licitt aointiaiWTwfiitc.r.s!tnevro de rerlucere a luxaliei coxofemalale I h) Anevlisme a1o rrrlrloi lemulille I i) 'I'tr..In timpul mersulrti lrolrrrvrrl prezintii o deplasare in a.l.r r..lrr(t rrrrltto-intelri :r coapsei si pc fala internd.1rrr1r1r{. to.t intern. i0 llUt .Xl) lt tir pi. sau irr cazul purti..r1lil. sit. ' '. I'l.tt. r r .X.iaLic bazin.i .'ler fir.rlc_paralizj nrufchiului Jesier rnare: i..rtllcctrrl. r 1.r u. e) Intervenlii clirurgicale pe ruilrrl lrilzirrl f) Irractud aJebazilului qi ale porliunii superioale a femurulrii .'.lizin. gamba se derobeazS.sity inleriu'(prio..lltii r lrrtirurilor dcstiniite la muschii regiulii ]ostcriouc lr. r ( }r .simpJome t. realizat 1r'itr cornpresiunea ner/ului prin hernie obturatorie. Ir'ul tt'i..l icii.. i.\t.i . llr ._ ridicarea pc vi|l. .1:llllliJlll.rn.tlculuipoplilieu intern..1..:r '. .rlizlu [rilrrt.rrJrri p'irr i rr.l l t i ill( r sir |t r loiir . ri ]r_q-Eq4gt _"lSlrscriatuxfi"-_postoriol.r'r r. iie ccle de sciaiiopopliteu int(.ilr. \ r r l{.lt.'. d) ln ortosbarisir uoiorn:rprczirrlir . toxicl). ..r'i de staliune qi de mers silt mai mari irt para.urto NI'nIr! it..r:irrrlxrsibilsiu {oarte dificil..irr :.ri. tlrrcorrrgrtt..

morb Pott.::. t .Ie partea bolnavS. ir ir r elr isir .proba-..11 l. fieflexr.i. in ultimclr situalii. iu va"rus-equtn primele falange in {lexiune I b)' Impo:ibilitatea lLrxiei dolsale a piciorulu{i a falangelor ptoximale ale degetelor I diticultal.1 sllrt rlo llir'<.l .icioasii..ri !"pr-tql qhemuiti. plaiitard.'*n!li rr rvtl p_opliteuertcrn por"ie fi lezat qi ilr rrod izolai. i {:(. t r rlr npLr lr r . reprezinti. €lolrg. .in ciocan": j) Tesiul lui Fromunt: in staliunea intr-un picior.s1. jr 'llr'lieiele ichiliene Ei mediopllnlaresint coneetval''.j'". t t i l.r'ci $i $tergerea lgheibulul retromaleolar .rt.n cvolul.r r llizo1.rptrute lic simrrlrun. . .. 16'J maleolato qi/sau digito-pl&ntarc). ipa r . isi. l.i+telesea. il..-grrld.i ii' dupri i'iectrr. este solicitat s5.. tt 'it 'tt.pl ril r.L [r.i:l rrr. r r rrir .za doltctlo tuuscrrh|edc ertclsie letrrplegicl sau rtrIiIr. .rofii rnuscula.1..ctezedegetele: e) }.']l peroneului..'-.t. r rI i rI t i t rt IruI i .lclir.re.rofice nalca- rrr.rlter.ir..npwitp rirolice (prin vii. in trnuchiul sciiflic ir. c) Imposibilitatea de a .y.. ll rrr'r'\rrrrrrr r\r'rrru( Di'l)rrrlrr rlrt 0rt.a gambei 5i pe dosul piciorultri j.l'lllll'.1.).. . .'llllilf . lrlt'gie.rr. pl:lnla}i. . Pulaliziile sini t t t Jear Ln: l in.}:r. l.r..r.i'.>i put si r paljzezr .r.l.in gheeri.. 1r'..'.t(r rrr lol. ir r pr t r r r r r r ir r : r r r r . i: : sim .\bscola ori"arui scim Jn h.. tip-rne-v. lr r . r 'r r r r ir t 'ilr r {. j lir.ezenfa r. ulcere l. a m usculat ur ii git ului. rr.:rrr s l.'.llla.r' rr{ii lir . r ..olll.r xr r lr t r nr r lir r ir . Z) Mlt(tint.. r ilr I l.utnkl. {btr r-. [ ii: ir r ti. ia nivel radicuhr (In-Su) sau Ia livtl troncular' : a) tr'actorii vertobmli sint cei mai trer:' venli (hernii diseale. r.'. t').. l i l l rl l l r():rt(. 26)..i.lii:i si . prin tra rme directe (cu anlc ulirt.. ...")l o:p ..(..iuoii uxipede a lui }'roment) : c) Ia de Iipsri at'elali fenurnen pingelii inapbi.lrrrr rlr. sr.. u1.'. llBt j.nir ] .o depresibil .t !inc Ia pr.za lrtllrrrsilii.:r :1. -r'lf'r'o(rr. t l t' gr"* rt.l4rtlti pLtrite ( n ulI ii eu ropoI i i ) ltx triiabelicr.C.riiicf ' sint destul ile frecvente..isrne . ' (' l .1rr.dilr rii0irxll. illl]gi c.s.lr.i .') Atrofia.rt rr rrtl l scl rl l l tt. .i eclromeli(.rl.. llecteze energic gamba pe coapsi.pe plir'rei fahngel it I)iscrete tulburi ri senzilive.r.). pilrrri .l . c:r in lcziunile tiir. .rrsrrr iL.. prccurn si rlrr l. s&cro-iliDol :tcnnrrale . .l frr{:t 1rosl. lr r lr {.pc .!).(.r-atrrJ strdzilor. rrrr . 'r'irrri.n x:eittrtur.Nor lilicililr t lr l cx( .. dc r.uibru. * piciomlui ({iq. njli t.p'' oartea lat'elald.nui trbk u semiologic 'rl...rltcturi lle oaselor gambei. chiln. Nli f r . sin1..lllcsrnt jrritr lr.J..rc1. rrrr tttvl ' l rl i gl t' fi i L'l') 'M '( I .]r[toasi ' (prob:' de partea paralizatS. m} Sopot eviden!idii [ulbur. algog! penicitinii sau alte solnf. qi nu poatc sd-fii fle.iilLrnor t.rl i r. IUpUS clilr. _.1.seclelorii.' . or ir r r r r lt r i ir r linlt lhl l) 01 l ti I lrl. b) Er len'i:t de sta(iulc . irr rrli.i='--\'. de alurd tal'$3ld .H.licr-nici" starp. lr) { l1q117xlgigi dureritre de. par'2tlz 5aL l)ar'. llrlrotr)lru rrlu\(. M-rrlril scialtcpopliteu rfrtet'r est. zi.r rrivr.tbttiae polfirii.scra.rtrl)t'r'Nirrrri lrrnrori rllo lritzinttlni lrrrzinrrhi i 1.n'rbilitalc srLLrier.. . nerr i perifcrici (rrrrr." de are{le:ie osteo-tendinoasii.. plasat in decubit ventral..pl'rlr..siv.1 .vilrrr...11:.cte ale pcricar.i_ tttur destrucliyS a nervului) . traumal. (h rr ln(1it.r''.Luat cI anterioriai gamboi.tle cal) .l.. rrr. I I lunchiuiui li rtt t r.. dl. 1.r.ialia poplilea entern' este reaizatd in. rlorgii medicrrr|l.lrilirln .:t..ltr .Stbott o [otmu a ( polineuromioz ji e. ir\r.in rnumiJo condilji prof{.illicpnpli t(rinlcrr.rli :. 1' .si . ..r.r r 'r '.lirnrcnl).. rareori prin arborrirusurir.rli xr.. d1. iar elongul. rn nerrilc (rusicr. cu ra_facl?r.ir -currpsrri l'r . r .iolta plantard esl. Ir prrr..ilisfirrr.1'rltlrrrittle oli nearopatL p (metabolice..1\lcrsrrl l''girrrrr..{..!-ch] t j( o lDiI li( .poil.. ir r I r r I r '. I otogp . t 1lll.i s. neenen 'r}a]} Patdlizia neraul'wi c.-fI:r-l!. lt 1.lrr afecliuni ale .rrl lr:rzirr 'f..:i. nici mudiliciri :rlc L. ...l(l o$teo-artriti.t l:1' lrostbtttt.a lrlll:rrr rlp s{.r'c( l rrrlirrrrrirI i1i si ulle silnlroa.ct"om'effi..It r i rIj r: I t [ .rrl .(! 1i plrlsat nici hr addlc.r'rrlrilrrr.i..ri . t r .alii ale pielii !i ale unghiilor. ..coldi}ie esentiali in stabilirea diagnosticului..l l ..Ie bazinului: D&zrutrrur: ruxir.oiut. r. r r lr .' adc-scl.tlerpes zoster.i picior .. dknhr ' tatirat consfind /.i. r r .t l{.r'i. . (pusivaccinrlc.li rr\s1ckre.xp.irtor)ll ?o?t. . lt .. ..inL pe un singui picioi. r asomolorii gi trofice. t . (. lli.irtr.. careuqiaic. r I| l l( . viroiiro elc. paralizia sciaticS. Irl (l ' . tumori -primitive. .rr. {} Nevrite virotice . . rtin .oori pria lcvrile (lo:ice sau infcctiof. r t.4f .r:irrgh. tN Noulopatii l. rtrriir.lifpyy. rjecelate pe ta1.. rlrlr{rl('|:rl' r'tvrlri . r r zlliI il 4i t l iit r r lr r lol'r lr .i Ii.r. ii r lr . c) l...?l:ct. r i.opttiilr. i) Une.r'e accidentlalir.fi.lrr.ys.'l i I Lsuporta h ili .ps .piciorului balant') : bolnavtl.riie pe. drr c o rliql}ibuli{' lrrl.{. sciit. '. piciorul rimine balant: l1)l TulburSrile de sensibilitate obiectivS. onr. rril:.rrrr l.irr iltu ni. io:rtr'r. tr.. tabloul seliriolugic ctl r'.. Trcbuie relinut Irr.qgDdui leralgd]Li qi interescazi celqgsg m.l Maselr I r'1' . iir r zr r lr r lr 1( jr ) pr r 1( ! r 1\ l ttol n)troi ]r sr . cu tlegote.mine flasc. . iull.i. il schimb siol $te"rse n.r |.rpo lulLleatrna stnt duLr. . ti.. . t'. er ll r r r r r . b)' Traurnatismolo Iuxalii uur(r' coxo' a.. rnargieiJepiciorului $i moletul gainbier.t r icli. |. sitccr.:l:32i... constelalii clinice in care serniologir. rnr.r -ttttrlt c(. (in hrnfuicdc n. rrrrrlli .ri vaso' ni ricrii qi trofici (edem aI piciorului.rbioctiv..ZZ. sau metastatice . il. lalt {. t. ll. irLrrs.rlr.F|lr l ( l{.l..ti..iirrii. g) Eellexelc achilian fi medioplantar .nului moio.zrrrlo nrai mullor. ii predominl la cllrenriLiil. _.r.lrnjo..i: etiopolsgpn. lezat de obicei in tlitrrIn:ll. iar gemenii nu se contractfl tle parted paralizatd'. sirrictlic.la torrce.nlc nrrjrtlcamenl uase.t)pIdec.'rrr1iorLa. I..'r (lezirrlri prirr rlnrre ir.r.')l:.cvh'firl ?ioiorrlti.e .' r(x.r. iripo o tr t trofii r...".."ll .i.)\ --'-\:iv ttervut.icarionlllc).'el.' lfl'fl|r.r 'rt t t t 1r k'|'r t . srrr)stu. tendonul lui Achile ri.r s..l'()i. t. qecunslald.sc). ii .. ile ividentiere a acestor tendoane I f )Mers stepat . ptxtnectpluziae (ta. lr I lr r t r r . tentloanele exten' sorilor deget?lor. specialprin leziune ln nivelui . 'rrrfi'iiriir.1::r.. gi..:r.ic poptittu i ntern_poate fi lezat prin traumatisnt c f.rl. g lii rI i t rri t rrtIr I r: st r t r : r lt r r lit e.rr. po"l sero terapice . srrrr l1.:r .t:t.r|ii rlitr rrrir.odutde instalurcpi de cv"olu(ic.' l l i . :. l. f1 'Tcndoqgl 'frint abolite l.l.bctllIi rj.pt il . qi nesistematizati.lrlr.uloli.".ritoriul cuL..lr.zirrrrr.rc si cu irnportante al. insolitc rto 1rIr|Ir.r:{irrrri. q1 f mposibifit'atea cdlcii . poate a#5rea in cadrul unui sinalrom de coadd. e. 'r..rcilnlrJ I tlivl)r'sr.rrr:rtrr. . i)o.: i]1./ite|. rl) tlina botnafirt se spii.rr.htlrrr:.t sr" \l rrdt.lrrlilirr.rL tbtluctiei piciorului.r delrrrl pa|rliziilo jnc(? rlrrr.oxii:lr suu toxicoalerEice.lu lt ir .lirl. r.ii r:u rrr. depresibil. sral.6.. halanL.rrartorilinodoa-.1 polinriu. : J) llult. pr..rr. totdelula cu localizale p-rerlornlnant ..bate gldsum" cu prcrorul rrli'ctrt .Sig.r'ii .). j lLlr . .scuiale. -Factoriieliolalici rn leziunile norurlul sr'iulir pot acliona. 1l) ili1....lic rrrrr lrlc lruDcltiului scilri ic rlt u aJoplerului srcmr.tr csle dilicil.r_).v -'-"'-'i frrottlri a.{j.lrris.rr. or i ir r l: r lt r : st r r t r l.rulse ll prosiunc.siolritle '1Y.rrr:rl.t.iHtn(. ale peronierilor li tibialului an' terior sint bine proerfinente cle partca s5.11..irrr.)-u ml .k) Testui . r . l1 sh. p. r liuljlgr r r ului... drversoaleclrunr j Si rtiverss Sl DislfibUtiesm:. din: a) Piciorcizul.i$ll( . ttrrtsivt.|.

1e1 'af]alii Ttostraccbtale .lr ri rlo srrrrurc tlo ottcrrllt.irrr .confabulalie).ilic inveteratr rrrrrurli fiind pledorninant parestezic[ qi dureroash.l''rrLirrllni. o\ l. Cele mai obifnuite sint : ''-PolttrcDritucltltrricd intereseazi.lizr. llir lr . .nfecliouse.bi. r rrrrrrr' l ri i rrIrr I r r r 'I r r lr. tulbur5ri tie deglutitie qi de fonai ic. sild liu. lostselodiitelicd s.ealizeazh o for. care ne pot sugera posibilitS. dar cu lon rinrln!'a tulburi.lrttr l. in dreapta) qi este predominant motorie.ulretioe.hllic5.. tulbur5. pseuilomiopatice.irtskt.in special nervii crluielrj (rrrr 1Ir|rr liz.convulsii. constipalie) . lt r . trioltoclozilfostat. 1067..l.ri (r./ tnett ite. in pr€zenta toxicului: distilirlcrr.tl. tclanclorel. adesea qi cu paralizia rle acomodalic rr . lblirlrrrrrlu.1.Di un tablou de encefalopatie psilrolricir. parestezice. Para iziile mari sint exceplionale.c (11'itt iuriliri.'r'rrrr 1i tulbru{ri gfincteriene (constipalie si retenlie rtrina:.ro1xr. tulburiri cardiace) hepatice qi renale. lar l sr ) ( l ( r so( . tulbur. motorii.. r lialx.i. l. acutii-sttbacutd' este tle obicei acciclcntalai. r .qllruri-ri l'.li.'(i'iiillne& gurii. cu atrol:ii muscttlrrrrr lilpido. lrli.rliokrgicocu trompe cle metcur. Se poatc realiza.o I)trrliolsolxrrrirlllslrr. este rarii.rilor senzitive .li eti. lotr:it'o aat. 'r li'r t x I ii gr r r r r hr .ti. tarlburiri rle vcrlt...:ritele secunderettnor beli infeclioaseqt ltt. r lizt . lxr l. axseniali).oase intri pulirr in (liscu(ie (polincvlilrr l.lnolr r lio ( cr r pr r xlor r iir lr r r {r i sr . ii o lolr r r i lr ir r lir r r r llr r ii.at. r'\l(. 1976.crilninale..elol cu p}edol}l'nit1t 1ij lizorrrr.u. Sinl I'irfr. rlstlizi mult mai rar medicameltoasi'. . t oxice) ( . . stt i r i il u. r lr .lilir. Totdeauna sint prezente tulbur[rilo (l igosl. ulscnic:lli. l: r lr r .lit rgii. :!) JIL fn'eeen!& unui sindront ptlincrritic (polbeuropul. hiperalgice.olineuropat.lergic r.ia sutrurnind.le infecli.1nl. \.l?olincuropatia etilicd. ' . l:r lrr'{r s{)1rol. virs5.(|osi. llt t r . I976 : fo{letea.rr ri rr. nl Uoqr$iui se pun in cliscutic toatc cauzeic posibil. 1Jl l bolii d" \az:r tfelrrrit iloitli. qi cianurd' de mercurt intlustria farmaceuticd.ulinicrideb. rlisianli..Nr. in industria pieliriei.somr:olo Fi renale.1. 'r r "r r lr s.yv..lrri ](ursakov (contuzie mintald.rlllrr).'\ J'o[.i .. prtrrlornitralt vasomotorii q. do tulbuli.rr':rol. .bacutii ne gintlim ln primul rinal la urmetoatele posi. Bi}rrl)l. l|ir r r r r r 'I r r ist r r nilr i t . a.olineuropatii i. aproape totclen'ua (1ll (lislirl. ) tl l l rl ' rrrrl rrl olir '. rrr rr i)r. str.Pt. r t zll I ot .lsocia tleficiie:r.ii'rri. predomininrl in tabloal clinlc tulbudrile psihice (confuzie rlr lril. / tulicd.lii lrr.i_a . t l. est€ de obicei mixt5. l.iri psihicc gi sau semne henurl. .| :. Totdeauna apar iiemne gastmintestirrillu grave.ir.irhle (tremuriluri.lor inferioare. ( .Tjolintt*. De obicci este leltlrrrrglrisivti..11'1. llr r r . lrr'. ottalmoplegii extrjnsccj hilrllllrr|r.ilt.r'rllrrrl0lts0 llri Jrt. Polineuxopatia poate debnta asimetric (pe rrolvrl ndial. psrrurlot.Nloes la nivelul unghiilor).'/rf('n1. gonet'ale lizolrul girgiva. C l J nt {.tric (polineuropalic) cu ilrstalare rt trli. med. rnorcnrului.aautd-subdc'utiieste tle asemenea deoseglrvrii.nlllrl.ari. t r .ri cutanate qi ale fanerelor (stria transversa.rr 1rr.illl 4lt 1.rpr. 'r.r' .rrstllrtl(!rlr.rseuical).ropat ii tt.rrl l. arsenicalii eeutd.tli(!il .lizcir.t)u(tn(e: r\ Polinetu'o1tatii.rr iri 1i.. Mareq $i Stamatoinr llttis. lt l( i?. ' 1) Potine-uropat.It to. rtttt ncttlo-trl rurrriolrgi<l tlo trntll.srrlIr'. ${r nut ( . Ir.< . i. 'Iulburiirile trofice ryi vosrl rri. lrri .. polincvritcle qi polineuropatiile realizaazh r lulrrrr)Nill:forme semiologice (mixte.l l..) '. laludism). rlt(ll1lI.ul aparif_ir.. sublimat). t ir :e . fabricarea lSmpilor de incanalescenli.r r r lr r llr r r r . luolllr Jll. gr.lt. .mnezie.teazi. r r t . .P. Itl .e simptome neurologice (convulsii. este cle obicei profcsiorrrrli. sinthom holelilirlrrr rr.( lr r . fabricarea sirulilor de metcut.1r'bon1{fi. r r lir r Er rr r r r r r : r lr ..prrrrrurr .rr volrrrlbar-suicidard.'r irr.o J)r'orloninr[rt rrotori€.r Illl0s1.brucelozicd (rari ia noi) se in.r tulburririlol senzitive)qiseasociazricusimDtonrcr.r. P.i (.e.lrilirrrrr rlirrgrrosticului de krziunetroncularil.) qi-de obicei nri sc ilsL:rlttrzi irlrrlrrl. acid arsenios.. l Jr> dcclr lol. ll i.).ittottroltlf .Irr.turi.nii rlixl. r r lr r r . l icii) . TabIouI polineuropatic este mixt..rice(satur. r dlnic suspiciot r N.a tulburirilor de sensibilitate profundd. rrrsp. r iopr r lir .fi lJ"Uilor |H( l r . r r r r r r . r 'r t l. . .. \ I ar c5 si t r t lm ir . gr .ilccinal sau postserotcrapic.ivr.\'oLineuropatiamercuiiald. ri plin asoeierea de paralizii do nervj cranieni (oculrrnolor. 1.l. apare la un ei. lr. rrrirri. 1rrrrl * Polineuropatia d. olorulX.iilli.ol)trl.i li :postseroterutpice trorrl)i0ii. rrrr. r r |o l rtl i cr r.rrrrrr.ivilii lrr. r r' l ti rt' psorrrl. Nr lilcbuio sL uiti. it s. PoLineuroytul..td. laralizia \-iluhi lalatului.ii). r .nn) s.urlizilt acomotlatiei .i.t.. miscX'i coreice).r. .\|lrrlcr r:...iabetic:d. n cw"opal. indeosebi tmnclriul. L( .ii. r t r ilir : i. Se poate insoli de fenomene de nevritS. 1968. IIareq si Nisipeanu. a ol..lr llrr(xtt. . prezcnld unui sindram poline.rl | .ld r.a.i() (u . azotat de rrrurr'. r r r li.i. cu gingivild ulcerativ5 Sihilersalivalie. * Polinearitu. . (polinortrrrpllicii).atd. . . plrrcrrrr 6i tulburd.zii forma cronici.n. . lrrrrr .fi rrtolrleo-vestibulari). r(. in industria unol vopsele. De obicei rc rr:n. i li .r'iivulilol raticide 6i a unor insecticitle.rrrlrisl.'sp_lratorir. {r .1i.zr (lll.rttr' ( 's1o scnzit ivo.i t. lxl (.ttt) 6i sol riologic ucur ologic ( r Lsr . os1.r rlc (la rmrlcitori oale lucreaz:'1. .. l f. irr r3'rrleqi de a. l rr' l . ttlrrq. i6 noni. jr lir lr .). l ' l {rl l l rl . dar cu predominanla Lrrllrrrliililor senziti'r'e (sublective si obiective).rlo rrri rrlnJ.lol.t'lt)fi rtri){il)(ltt.r.rcurial5.sirnptome psihicc (rlirrlrrzi'. t..altera{h uxghiiior (cu striile lui Mees).isl.l. polit r r .ill.ercur. . 100 .ur'.lllcsa procesului a.lte sinptome (heprrticcs.ciir r l t lpr il..de tip Korsakov. cu instalare subacut5.ornc . lr .itttit'1 irr (nrrlirrl.itetltoi.(calomel.l illi. polinelr'ir:r luoticu). il. ((.rrr. ir r lr r r '1.ri de sensibilitate rrnd:i [i ataxie. t .l).. gof lot ou. liabeli.m ci. r (l trl r:rl r' F l :r r t lr 'r r lr r l r r r .lice ). realizind o formS senzitivo-motorie disocialii (crr rrlr. ( i r lr r lt isr r r . Polinatroltatio.ir-esint precoce. r r r r r .rrlpr.le memll. [{1.r r-r'rluluipalatului. . tll tlno|inl succint: "r r) . Apare la murLcitorii care lucroazir rrr lrriricle arsenifere. 1952.a.ri psihice care realize zh forrn psihotici subacut[ rr. l'('rrLlofunda.i rlc rarJr'n..r. predominant trofice.)r iar la nivelul membrolor afecteazi.ii oplir. l) l. -. (hidrogen rrlsorrilt. r r t igt r t r . unlcXlnl {o llt clr ) T n( 't illi.r' ) P -ol . rrnrxrli'r1i r.1 . lr r llt . viscCr ll.lta.irt. 1rol i rrorl .).]ce).cliv polillotroulari.tile etiopator1r'rrilo(Iiiscr. 1'cr '[ r ir ser r lr r clreir ' llr ci.iaatnentoase.t. r islicr r ilivt lr illo. r r li r r r t ur lizr 't v.o (tt..slr r r r r r lr t lr i ir r lil. i{1 r l( .trz'rl. rl r. qi a ampulelor' lrr. Se poate realiza r1i lorrna pseurlotabeticri) cn algii fulgurante.. t. r lor r r . lt) P. .. senzitive. rrrr.i midriazi). acrodinice.fste rard. in industria chimicd.196i) . llt ii: r ) . Dutin(l (lobullt t)l'in lritltlotr tl.1i hematolrrgirr (crr seinne de podirie).ce {profesionale.a. eti.i trofice. .ir :rlopccie.r:-su.ri tligestive (clureri. Alty. industria termometrelorr a barometrelol ri rr rnilnornotlelot cu metclr. precum qi ali. t c lolr lpr r r pr ir llr r r r r r lir r .ttllrr'..-sub&cutd. lt'iltlil lroplil'trtt l0{ oiirr[rl'l <[o m.. ou loxi(. toni. ii. sau torpoare).rI .ivo(sto ntite me.olog iiur..Polin.la cei care lucreazS. t oiu. iit cr ..inr. lr 8r . opticil $i rlrr rnrrllrr ori.tulburi.coteqte fi (le sortrnrl t r. rntdiclrnentoasit) lccLrrroso s{r irt lorrlor'l.r.lliD.o .

VI..r.rlnrrvii acuz. Iirro. Un simptonr pirlrierr0l 0rrir.i Sint ...ir t.rs.lr.' l l|li/ i l\lrrroi 1i Siarnarciu. Sint prtztnlr'lrrlr.Prez6n{..rr z.r r'. 1960 ar b I Dtma tst (otaD tvttd .r'\-orse.sli (cLr-tlblo-uri" tle multinevrite.l.lcto''.i.crlc) itr intregime pot fi hipcrtrofiate.tivlr. D(jlrin.cu tolul excepiionrrlr.'. r]]r.i. cu pcle pigmentarecafcuii la tumina. irrli)lllr{ii |r. in care atrofiile musculare cLrdebut distal itiiing ilr rrlo(l In)A11.1967.. trntiite ..'tnigrlutc . uneoti l1lononerrito radiale' (sir}dr.Liale'si ineruicf Lll p"*ruot^ hipergamrnaglob 1r.rIrrtrrrilr.trrlir.srx.. tlh sil. ii"i.""'irrl..6t instalr.ltrr (sinitromul uiinar'. cel rr.. Sderin iu. i:ipersen. ({'. Irrgtcsi-i'r'i 1r .amine de titttnjrt'ttil carenlc 198[.r"Gt".t. si clureri fulgurante. $oflct'ea..linturonatiile si' ne trebuie curontc. : Hipelten$iune :lrterialil' i\toilil'icrili . ti*i.tetraplegice.Ilolineurupatia porflricd sc poate rccunoa$te prin sirnptomatologia |r|r. Di.i.riii"si *""'Titli}. qi moditic5rile histopatologice mirscnlare.t.i" hip..be) ptezintii aLeasclnclr{.iutLi al(oolismul . VII.lrtr6.litturuyuliilr tlcgru.1.rilor cutanate (in dermatoin sclerodermie qi in lupusul en'itematos). lxrrr. gl rle t. rrri.zir'.1ipolineurop tliscriola"ritiiica""a ciioglobulinelor ne o. (periii"terita norloai5.i"" .ilici.r''.e .iile pe.'1: A3l'o .rl rlo .it'r1.algii rrlticrrlareqi rnusculare etc') I lr.Trr..led...dpsi tourjttrr).grLostio |r..r.lxtltni itrile E.urile qi fa!a)... qi colab.culatrafi' . ' '.-rr.ce1e (irr plr irlrteritn lodoasS. lt.\'..a rnod. lrtrlor n irlrrrl..tt i\ I'ot.mulabtlominall.t tt it.lr' liIrl l'tnii.M.r rlistt'ibulie poliractricula...rile lichitliene. sclerodermiar rrnlurrr.. tr. ' '.me senzitir.rzil. rirrlhbsurbliYo..'.rt'.'.ice. i.o..mpoli euloiniozile).rr...t' l'r(xlrlsr! l)l itl r:tttttltlt'sittltr' .qi cu atrofii precoce gi lapide.iillt Irot'0sttl ttci. cu caracl. b.iu cu simft6matologia . obligntoril in uc''rtc silr:i'1ii)-pol {i.rrt"J.i.n ncmice (mecroglobu pa raprotei in rericulozele tiil.ir'uhlii musculare. Aoi so inculrt'azir ir5rr. r'irrl so lof iotilni in tlisclioglobului Kahlcr)...tx\ rrlulttr(ti (t.rrl lr'rlii.i Sctrwrrtz.ii lrilrr lrtale .ilL'tii croni&.ittiri.L9$l ).'r"' tV.torezei . preze$a. vas(in )riupriit' r'Ilr11'..tabesularniotroJic'.iit.p.ite.l.. li i rr!r'. Itrr.l)crlnitu rli:lgnosticulfftti r}e .. respectiv cleqterea uroporfirineiol qi ' rr coproporfirinelor).delut& totrqi citeYr' "'.. rttr'l'itr lrr r..nt'e puhncuropatii).ct'nl. cu diBtributie atit pluriradiculall.itii [i" .Semne de arteriopatie periferici' . sint' ra..i..cruti..i trlvii cranjeni (perechiie III. Faqon .pi.ererlisociate (cu nlaforilii hiporrslr.in une)elumor!-sarL . osoasi... r ir r'i palafeze diagnosticul tle poliratliculoncvr..0..rtelalc(asienie.'.|.r c. so t({l los(1 l)iLliut{. I rrir.i gnrp de fu acesd t'.ir.a. ill. .[.xi. -Nl qi de dispruteir'emie testelor rlc ti p'ecum *i waaleriRo"e.rlrrii. pard rcpl(tti(:f'c lnl ilrrt'ic trttr'tLi llle ntl l')cl)uio ::l l..spectr'u1 """t".oalr ri cohb.rt. cit si (rl.io prtrgrr..irrll rlr lorr lttitt lthlrrrl lrr trrirl.i r.i1. prin ilvesi.r liitile foarte ugor palpabile. nozologic incadrat de ulor sint colallenoze din. Cootexiul clin!c dc srltelintti lcrvoas5 (polide leziuni multiplo oso-as. ltini )r anestezieprofuntl[) si eu mar'e atarie... (d€ tip Eiozitic) pe rrni' rrrrrlte ori qi cerebrilL.).itir t... Y motor../piliti?.ii...-rio polineulopatii asimetrice.lzil .lir Ilulgkltt ..mitrinii.i. Sindromll ile profouelrrrrr sr. strlr folni..i .i..'lllir r^rrltiir vreine cu simptoine neryoase pc.. rlo obicei foarte extinse. (buofu ly. r't l'.ii'. . cepricioasd'. 'ide obicei vascuiare) a1e I'."oLiueuroh pot insii'.. Se inso(escde mari tulbulriri rlr scrrsilrilr lrt.r'I lIrrrrIr'. ir rr.t.rrrrrr.valentrbloului clinic (cu -mrltileci in pcrioltlcle rlie tle oijicei arimeLricd) rr.v.r'i. lrrgr.iil.. cr alterarea sti'rii in iasole late).rr)tl('licir.Evohitia gr.esutului(lt I nrn-cpidr'r'rni' .tl.. sir'..1.ibilitare ..r stk'.Lrb.i 1.orr.rl .r.u i ailesea cu disociatie albumin*r. cu axeflexie osteo-tendinoasi.ii.r'll tti 1n schiml. X..ri'i..i. si' praciicim clismetabolicu polfoeuropatii .sirnetriee.l....."sint.j.i... sutt.tjilrr.'. Cel rnai iiilescrilrr..i ..re' Amintim polileuropa-^ l'rlttirunlropatii. lnpusul edtemir'tost derboaltr BehqeLt'a ) se io"ita.rnultinevrite" capricioase 'fi.rr|r':rtiv| ril l' rl '. clt qi ectr.trLr'' nt'ttto1tgi.... 1968). cu cvolu!.ig:r'liile neolucidate rr.t .rc.il.isgtobulittemice r'li.trt.l.G. odiIi'"i ri rk' V'S Fl'.rea sau agra.rrlilir. Cel m:ri iulesea sc li:(lclr..ri/srrrr r.1..f.rr.rrirrrniozila.omclicl. in tlectls de ciliva ani.i col:tl-r'.1r.r'ii olir'ntltive: .r'i.t"uin. rlia..rr 1i l.o-rrr o1rir.. putintl gelera tablouri paraplegice sur rrriri rll ut abi1 . l'olilrrrrrrrrl)itliilt r'r'lrrtiv l$or'.r'r'r'IrlIiIr.r'r'it..i. 1r'ul0hilllill r(. r(n.:i lcziuni cuLan'1tc .1.sr. -\t .'(lltichorr t'..1963..i I I I ).i).irrrplt'gnalo" ttcttcrtrli treoplazicl.. paraproteinemicii' ili.ilol rgir..iliv (cu tulbur[ri globale de sensibilita..-zisir .rli'lrrrl. lrLlscubri.. c-ares6 qtie cd.i de alli -factoii (l-nulusiv grupul B qi d'' aniil^fr'lit ($oIlclea.rrlteluLice) ':tlc i. SiLr b4li dcgr. bra.i l-.l.rl. . aft"osti""i ae 'eticuloza .r.ptil.i"'.lot i.i t....rr.vis{'crald.. lt) I'. oe porrfn Iata unor tl1bloultctrorce dismetabolice.anacidiIiirrrl ioulizittt tle tliverse ntcc{.lcle..1968: Popoviciu . . l.i.rrril(' .ri.lesla lnillvrzlt Llnerl: .mai a.1 ilt.IrrIrrIrr.ienteazi' spre i... .sini.)il corrs1. lr.i't.tt . toate cele patlu rncrnbre (rlul x.i tamitiali .si.eurttltuliiltt ttigcslive. fX. Prezen-ta qi progresiva c:rpricioasi' I i'r'it. de.riferice1ra D) Poliracliculortr:rri. (aspectelc -hematologice.'viciiiii.tele realizeazi sindroa.liit{' .) .r.('l)llLzictr scrtzitir.. . ale trlrrrr trlrrtLiin tlermr. dc. ttrrtrrti ltritrlilivtr. cu nrlrt:lti Iripolorrirr trrtsctrlari.' rc{pcctiv cu "vaccinifonoe").ii l0(i ttlrrz.t "".. de .*inOt.t. rrolvo:r.r.slxrclii r.'. crzuri-care Eristir tipici. stiri {elril"e..r...ii caracteris(cu.lc do tip ectlomelic.'i"l.irrillain-Ila ll'r. iLlcfibrelot uetvuase Si ale ].lilrrlii si in acest sens.lr./ilr.rrrtt'rr ' l(ft. (rlrrl crr trotti.uir.lintttt. 1959. iulecenoz." (Dulnn. 1ent-progrcsivi... .!iu..ltl:tzlr'(1 rlirtr0l.ri . urttLt'rr-tiri[t"cvctrl'o doci[ so ol'tx[('lt' r:ttrtn.. l.sivir.

re cortrasteaz5 .iiyi. la care inhibilia motiiiti.iret'caiaplectieii..i: il.iii:'{Jpjjt_*i.brutali. lrrrlrrlu)rolti.li:!i6.r'rrlizrtlri.. r t lt olit r r t t t o1|lr r t ' k t t r t t loo l l t t r l i l t o i t s r '.. lititil.le).t. de ci1.rir.':.$gl.[****L:riliiiJ::i:l.).'-iciu.H[r. Sint 1i cazuli.r'i|.i:{'1j..1. (La.!llr{ff'::"t:t'tilt:?{f .ientla at'acul siu de .*r"'ffi il iiill.buqeryte..?''1i'hiJt'. Irttir lf ill * rrttr.n'lii]*iiiii. *1 :::fi. Corfariu gi Popo.*"-t B'lrH":it'il:l:$ ..ia tonusuhi postunl poa.t#f.t5. lJnrerrillrt i. Irrl.u atacuriie crtaplectice severe (Dal.1/. 1[.{'ii Dn etitetotu'.pLectia consti intr-o pierdele brusc5. llllni.te plezenta intensiti.i:T. tonicX localizati. d:rr r5mine de . PrS"buqirea este.r.s lif"f *lff "###f*j:":.979)sint tipice ca rnalifestare: in rnod b|rsc..i(fiu.ql#fr iil. :ii*xli**l##ir. Rechtschaffen qi l)crnrrnt.. rrrrirrii.f. atacurile catapiectice apar in mocl ercepliona. pr' lrir'1i1.".ilg.T""{$*.. r t l r o l i t t .r.ir[ iliiillilililifriil.:r I rL lrl00liIrl pirrlia.gcrrLrnchiise indoaie rsi bolnavul sc pri.'"inrui. .l.r.ftt*l{r.posirrr:rlii') ca.rlri mioclonioo li.rulr. Popovioiu qi colab.r. gura se intretlesohirle.*firt1.lr)litiri *l*i L) Atacli cala. 1l)?it .:.967).r'i..ric ll o hhibilie total5. lrrrrrrlrr o rlirnirrua.rr o sorztl..ct perfecta csnseryare a conqtir.rrr|rl.j:f##i"+ ltrrffi d. cu clclere (mar.lcir.l-'*:*"*}T*l$i.:.:i.ilt*#illG:!:i'i"":iK:?i'1"1'":TJ:3J l. HIPOTONIILO MUSCULARI' 4.!ij. :1.. lll{iO. obiectele cacl dilt urcmbrele superiod..l.l'l.. a iorrrrsulrri muscnlat qi a motilitd.:3'ff i?..:lx'' liitlrii{iiit'fi'. dc reg'Lrli.rrrI.ie de neliniqte.1. ca intr-o staro tle . lungul corpllui. cxc0!f. 1967.lil..:.f "!i ".r'r'ttvinlo.:.fi:iL.. Irrpl lritll'inl penl. drarnatici.i{)na1. rehxir.li:t i.i..Devic rrxi?.i rrrrrlt.I +.li i}bsoprrl. lf..1"+$ti jl.recacl c1e-a.'(t:ii""-..'!'!t"-'ie ("rarvate" . [n lirrrlrttlt'tizci sl irttttslltlii:ltilto' rrtr. Uneori accesulca.:":l l(|0 .tE?C".:#:. t) l[r. rlr. iiilfril.ffi T1. Popoviciu qi colab.rc r.inrlLr-sr: rr.J ll'tl*'#'r.. li. r'rrpirlii.fl il B) Boata Lai.!3?i3d':i"il#i3 i:tiff i.:.1.'"Ti.bus. De fapt.--:[-l. ca in epilepsie..ilt*11l iii. olricrri turitri.. 19?4. ptin bruschcfca cle aparilie qi prin tlurafa scur.f l*-irui .}ir.H#Ti*"T*..l*F1. mici tresi.i (. ll)il{.ru sttubilirea diagnosticulli.Jd#1.rr{. rlo scmne premonitorii (senzalie dc oboseal5. $i col'rl)' *+*#*t*ms[t*f r{]niilil i *fi#jt!!i?:.f. Uneori sepoatelcln:rlca : rniozti't rl lrrlrisrrr riivclgout.'-ffiiiffi ii":Hi-""3il* *:. lrr rrrr'loi. bolnayul :lrisl.Devic qi colab...r" 1i Y oss. Fe de alti parte.ctc.fi. t'lc nsociindu-se.cligilrih.pr5.r' nu instanNanee..g:yj*ti1d.:*:b:: lli3. ci progresivi.l iUU. 1978).il 3.rrlii.:: i'*tf . la ta telitolin rnuscular (crizek. paroxisticcse caracterizeazf.:.fl].uilc urcesecataplectics su. 'l l t r 'l 'l t r - t'.i..lrilci corrrplct irnobil fi afon.19?3.iJ.""lr.taplectic poate fi pre. rllioi rni6ciiri lolutttlt'r:.r'ic|ir.de anxi€tate.1-:l'itl11ll.Aj"ilf*T.{"3-. 1978."".li'* i. Popoviciu ryi colab.lx.l izolrlr'..il:'lf"{'t*:"tkl'k . rllr'i.fiiil!. manctipleoapelese inchid..lduri sau ile r.i rr|Jirrliillr. PROBLEME DE DIACNOSTTC Itr TULSURARILE TONUSULUI MUSCULAR 4.fi t'..".:! f::.ileacccsocataplectico).{.l:jiii. cu atacrrile narcoleptice (Yoss $i Da1y. capul se ilclirri.lii voluntare qi printr-o pritbusire . Inhibi!. 1.de obicei . (citeva secunde sau | | llI l[ e) : j'ml*:*+ i*{i-T*l.llin.'.ltlrut(r posjl'jlilrlti pirrtirrl(r pr?lrrrn 1i orLrocirlc 1r. in culsul clizoi.. Irolx)r..fiif **.cLuarizare" si inccarcil'l rrrlr.rtlrr (le ll'tic.r'j rrf irrriclirnr. Hipotoniile t/anzitorii.'::ff.#.1.

hipotonia se instaleaai.rrilin.lt' epileptice akinetice (amiotonic-llkinetice) se imptne tot.tit.'l's.i colab..i. pruden!d')' efectuat cu trebuie insi..lnrctizoi.iutir[. rrrrrrr lrrfrr... iare rtt r..'.Llrli| in sr. 19751Popoviciu ti colab.i.ii lo cu irnpoltrrrrtrrtull. cu sincinezii globrrlr. brasc 6i esl. rr.. l. lr.r r lolr ir r .t:ii.. ln ytoliam.i poliulie' '1'ottleilutra oslo tluretoasi|ryiin tirnpul crizei se cYidenliaz'i hipokaliemia' rrrrrsrrrrlrr. ttitlikt acndd..onii plin inl. rltcrxe.. IliPotoniilc durabilo : It) II iytokniil. ct topografie paraplegici sau tetraplegicd. pericrliona.is{rofii musculat e progresire.ln..r'rl. Se constati.lththr ..r"t...rl. . ienomencle de aul. l :r7.' 1.2. Aceste tulburili tonice prin atingerea arcului rcfltir lorric 'Ir.Jerice... evidentia oar"cate anom:lii clcctrograIlceca'racierislice r-ertebro-bilzitare (PopoYiciu si colab'..lald'a ltti Oppcnh L M. L rrliculaRi sau tlonculari.l rlrr lrrbrl.l. rrxir.".rlriliir rLttiLl lerltrtlte.<)ostor rodidllo 'm i(lite poltlffiaor.imulNsall mdi gtulitr.|c tl.'iir..atea cazurilor. 19?6. .r..ieliteteaar.{r'girrrlitrr..paralizia de sonl.t r t il|t .r'irr 6i lbpoviciu' 19?4' 19?5).cr.sau paraplegici. .uq.r..'ir. (itstaut 1i colab... leziunea..lojrl rirri bnrscl..orir.vcrr I rriiI prin comolii medulare ) qi lrcnzatamieliarealizeazd. ltr lrrrr...le cerebelo(s(: ). B....umoli tle rlivei'sorr:rirrli..r'iliri conltiinfei.paralizii hipoi.t.paralizia atroficii. In compresiuttiientetlulare progresioe (prin i. s. Cor1ul ti. 1978)' Trebuie d iferentiatecle .lir.irr il o fazii de +oc.iirlr ctlt.tnck este un simptom al insutilicrrli.m atlacl: se mlrrifesti lt\ este bruscr f[r6 l)ebutul pribuqirea.rgresi.. ale corpulrri) rrlrrrr. 1972.n leziun i ale atnlaqntlrn.*.orii vertebro'bazilare Coriariu. qi mai pulin clurabili.r. in care palalizia hipotonici. ln scliimb irr tir.. :l\t'&.nlti nkrsi rr ril..itn $o llll'ilno$l'o (rtri]lrtnkt') mn!/ ni. 1980)' Diagnosticul tliterenI . Lc.. de tip para sau tetraplogic.r.sr:rle. tetraplegic sau mai rar mouoll(lfli(). 1rilIrrrrir|Irlrr. '..r. rlrr trr hipotonie mai pulin marcat[. 1969. r'tt dttrali scuuti.r'r'{r intnlll('iio lul (x)ut. rr.i rlr.rrrrrilr:.rtrrlilo:l.. f. rrlsrrl compresiunilol medulalc br.r'rrDii.irculltl.. t7l .amsav -Elunt...r.ti | 1)r'i()1. Adctr.ri.lrlpoatr: llrirr.'lt.si 10 aui (90% din crzuri. i.i 9707.[e medt are (cu secliuni complete sau incomplctq t.iul.r I rr lrr'c masiye persistf pini....a lqnarllisate sint raro: r.irrrrlrri .nlr. i(nte rausculalri.rrr .:'zi' I'r'rr. b.. qi coexistenla trrlburdrilor srinzilit'r.rl'. lt.rrgi (dt. l'l lr)ristii' ft.1. pe mu$chii cranieli' predominind paraliziile ..siatice" ale lui ll.nrtllri. bolnavului. !.l1){il.t.irr lrrla.rl .j r. stare de veghe frr.ricrr lriprrlorrir.fiti..lual.. . tt'd( ttrlu t)tii tttuhintlli.ni.iu rrrrrt'i tulbur'dri de sensibilitate.I sfincl.r dc obicei ilrlc ..rrr.orlrr.arle nelraxnn(rttce tealtzezzd acelaiii sirrrllorrr I'rllllitic cu lripotonie.familiali hiperkaliemicd (boala lui Garni. tl i t' l I' i i tttl [l tl t.hirrrlr..i pti.rii..irrro trtirrlieqi in tumorile intramedulare.... rlrr obicei constatindu-se contrlcturi musculari.r. os..orrir.ofalice ale sistemului somnului REM.iunile medulara a.. pllt LLr -pdstaccesuale.elfln:treil u.arahnoitlitn q. 1..rul. irririrnpli vizibiJici!ii epaliriei crizei.besitL(forma amiotonicd.t' r t Jihrr lu. Iltt(. Aceast[ atonie musculari in ]eziurrikr r rir.ter" lr$oariia ionului de K+ (crr rnetlie. fulcl tle ielativS. .sl.lril . prin asocier. cind se instaleazd. a amneziei accesului si.c aerebeloase .. rrlrri rrr'..re.. '*iii i'ir. rr.rezhe") generatS... cie structumusculari prin inhibilie .nt d. 19?4.oleliile cle . : I '.llr. a.rrrrp)o (sin1..rr.'a de obicei cle tipul ulei obnubi]iiri sau absenle' l.nll. ..itr palalizia perioclicd..n-. vollr:r tlt'ni itou. insolitil rle un raasiv deficit motor ni atonie crr rr. tu.. lripol.{r lrrol lrlriri..o'.) hipolonia^cstc rilrtxl'i irrl.r'rri. qi aretlexicriltlotniiri 1:ilrlorrl ' iirric:! 0u topografie tetra.rr .i .locali.r... [.r'r rri rritrsculareintense.. 3. fie in forma sa izolatd" fie la narcocir. t t.r. respectiv ile leziutii ntrtlultn..rr.ir. crizele de petit .zittttiale aroalui refler toni.il .l..r. dispuse dup5 o topoglrrtrr.ll i. in alarX de contextul poli....rnentar sint totdezruna iinnitate si segmentare. se dcclanduph inani{ie qi dupd' iud. r. Yoss Ei D3'ly' -1-q59.iplrrtrri. pulologice : 1.l'. icrrl rci^ implicri aplrilia inhibiliei musculare caractedsticai somnului R'EM' (Nan'no qi colab. ..zr. ilipnl tt. [iastau-bqi Broughton. vederea qi r.l J{ipotoni..tf. Kubaia qi Millrlirrrr.ri tle Le.).'i.ir.cataplexiile hipoe' sitrt' in realitate.tetransoerff $i rlrr 2. 1952).rrrolrrr.)?v:u.' colf uzionale IIEG qi pohgralice din aceste crize' rrrrorrrrrliilr Gt I'truLiziile dP sontl (paraliziile hipnagogice.uniu. i'riza cle drop al.etraplegicsau doar la citeva se.gen.. l:t.i ..c llrr liziil. mai alcs pe nemiD..rt nu... 1.. foarle frecvenLd .r..fOOZ.rrr.lil oslr'ol.r:izci se constat[ d cre.cate.ir...it:lilele subasute sau tw instalareprr.i. hipotonia {iind ins[ nolipsil.. Nan'no ..nr(loun( Ttuslrtiourt. rrii ri r rr ' rslco-fendinoase !i critanate abolite... sa.' )viciu ii colab. lil'. mai ales.restc rr.i. prin inYestigalii EEG qi poligrafice. in tLe sodn iecxisthcl anomalii EEG..'.. rrrrrr. rliiglostic.isr rr rrrrlulirL.rlrnatism?.rrr rrrci.Pompeian6.se observS..1968.'l.lrrlrtavul lrlozirrt. a.oprr rlc lrrrrcirtci' liiset. Adesea debuteiuii .-rrrlrrilii 1rllrrriIirirI llrrriv.il.piegie.irr :rr. I'eziunile progresil)e spinala posterioarepri.a.rtonici-akinetice.lr. musculari.iirilelillG ale atacului de dlop uttack nu pot fi suryrinse. Cor{ariu 9i i'.l.lt'r i nlcl...'1'..l['i. lrr ..ritii rotaliei sau extenin timpui pro{luco de obicei r-Lltr se ..t .rlri. H i.tt: r:r"r. nici rlrr crz nu se evitlcntiazi modificdri -tlEG dc tip epileplic.i.../r..ulr1l:i r[o stqr si]ril il.t.r arlti c5. lCoir:.utale de diverso origini.upr'in leBiuni r(r(li(ut(rt de tsorn(lnoa. r.ir.ueazi. t otice qi paralitice iar leflexele osteo-tendinoase sint abolite (semtr li rirli l :rrportant).. adeseoriacelagidcfirril...'gil . lrrllrrr lililo rlrrptol)ti()nr{{rl)( i{r.ine ( atrofi. nt.r.gir.zate (tle 1.rrt{.m'rrspiratii .gmente . rlr'. r.i!1. 1968r 1976r 19?8t rrrsrrlilit'rLi.tt'ttlrri rrrlh'r loxtarioarerealizcazd.rl.. irr (.'.' ..r.najoxii. Itste vorba de m. 1971 . rrrlrrlrlir.... de la inceput hipotonie muscularl.. r. De pildi. rrrr atonice imccli:rte. apirind de obicei la Eis^hikawa irolrrrrviitttlurleptici (Daly qi Yoss. 1970. r. cu respcctivele simptome de elibera..rine dc cptlepsie in care dominf pierderile tonusului de " (cpilepsiile .rr de dt. Gastaut' de obicei Cont ert ul s"miologicne orienteaz.ite trr I irrrtrrrL de I 3 g de CLK poal" fi piovocrfaprin adtrLinist'tarca '. llopoviciu si co1ab. r.bi ziua.i.'i. r "igrir pierdere printr-o brusci a tonu(lri'. f974.tsllrioare(ale fasciculelorlui (ioll qi Burdach) sa. cu incoltinen{.'o" tte cpilepsie rnolfelcd.le .' I970. 4. pachimeningitii.tr lrr..ilenzo. sectiunile miiduvei tealizeaz:acea mai masivij lllr .iil.prtzlrrl.rlai 9lFG esl" i. lr)nl{r Olementiu.tl t' i sl .''r(r.'r).. crizeie epileptice temporale amiotonic-akineri.rr. rrrsir.(fxl. . r..u irr lrrzrrl riror'frpctiuni spinalc incornplete. Ilipotonia este cu atit mai importanti.. rriisr{i..ilnil. din c\rmeaul necesart I..\lul clirric:r1lrr'4ir..ttl :rl l 1 I ? {l r.'rrii ii.i rtu se insulrq1ede pierdelea cuno$tintei' Auzul. t iizr.rlizi.i'|.ii l.rr.. . cu cit lcziun(fl. .. pc prirrrrrl |lrrrr r r srl.i tl igrttrrrrrl o x l l ri ttrl i i . :!nta.eaiunile merlulare antrerreazl simultan hipotonie pin[ ll lllon il tttusoulari qi paralizii (de tip paraplegic.aclormirc"sir'ude '.rrriologir irr t:lrrcpc 1rt'irrrrrl pllrn sotr..

caracterizato doar printr-o contracturfl .lrrirr.lilo respiratorii. tonic5. 1o otlr lrolrrr.orriilo plroxistioo sint roprezentata la diversa crize de Iitr orrt'pul ln int... 0. devin-e foarte neregulatH.rsS.rr. col prrl se plaseazd intr-o contractqd.r'ttul.i.itl rtutt.i pi1t15 in distro{ii1eilusculare plogtel. adicil.r*.in cale asist[m la o hemiplegio flascS.rrtrit. (indeosebi eredo-ataxia sau .rd.1. .po nioiodrt.u $ootrtr(lirl sint rcl . It.ilr :r lrrhisului.ri. illr.l}r.rr.!'a i nrtcer. poato numai in situafiile in care sindromul piramidal s-a insbalat Hriti(' irrl.2. $. rrrroori obnubilat .{!.) zirlritl.e n'au. degenerative.i Taterial de 1040 caauri de tumori cle fos[ posteriorr. cu asloct rlo torsiuno a.. dar nu lipsesc aproa.. prilr lrrrslr. rllra. Atlotri qi rlrlrr. rllpul este..rl.-ci lrilrrrrrirlnld.ri:r'.o 0u 0r'iz0kr rrpilopiirrrr it)llir{r(li.. erentual crr predominantd' 'le a p: lu). Polirad.in urma unei migciri bru.(. 1978) sub termenii cle . ln mod brusc.tr.' si neu.r'u nngt. prirr mulscaroa lirnbii.crizd.cefaleea $i vd.tlo*usculard).r'rrlluio rIIrrrlrIrrrIr11. prin prrrzrrtl(.cclo:lrol i1(\l'(.rr.0 <1()tl00Lttttlr.ivar"t. l0ltll .lt pl.l.la.o.rIr{'l.)).. t)rr!ir.tu a ca4trrlli.. 1970). da. spnsrrLtr orrrrkr rrrotolii..r.ll (l(l i)l(1. in special in tumorile mecliane cle fosri. adesea si de o r.r. ) V..rxrrrrprrrri rrrnonl.sl.il..ihritii.. 19?8).tliculari (dar fd'ri (meninfronto'parietale d.iculat facilitator tlescentlent).ropatil.irr. ci .lizate ii. in extonsie.l.latoareosupta dtaxt'lui' ( prin intemediul sistemului rei. \t s irr.r: grrrrrrr.1!.it. rrrri litziu. 1978).rr rlr..qi "lrb.o Arseni 6i oolrr.xt. motliliici'lr'ilrr c:rl lcrrrici qi/sau als magneziemiei.lr.il.r ift.l. rle iltensitS. r. . a1o trunchiului (orr rrl.ilrrite in iumbroase afectiuni | ^) (ve capitolul precedent) . . are o topogr:r. lrlrrsc.espiralia t llrovne-Stokes.u.rrlrrlli insilater ali leziunii' d\ It l&lunite neuron'ilor tnotori'centrali." rlo Iripcrl. dupd.e pozitsia .ritiiziliipasive.).traumatice. unilatcrali.cliro inturosor.rto II il(.otti.rorrl. rtioi de sernneEEG. 4.(Riser. irr lilexieqi pronalie. ri.b. pe linga-ptobele clasice de e:. irorrJrr. Alealiunile rlasculttre. lll'.r(ii iricLr.ceremonioasi. pasivS.lilor (cu spasm carpo-pedal.ficialtr. trrmorilo rlo frrstlpostoriotli'i.nir. neostriate (coreile tle diverse tipuri qi etiologii.. care se i:r. .rlsf irrll trrrir.rotittl. in opistotorrris.lr\) rirtI rryola. I l ipul.lsrr.rlrrrnrs _like rr rr l:r adulli tineri.e periJeriae ale orat'Iui refLen c\7 hipotonie consecutivi'.arlizal. ir. cu inclestarea pumnului). Aceqti bolnavi prezintii de obicci . .iir t{ll. degi :rrcul retlex (rrL irxtaleazi atlofii se ri. rii .eo dulttii tnli lrrrrgrr . metabolice (tlaumatice' torice' .1rlr.n.neulomimetic5' t.rr(. care se poaLe evidcnlia.. proba reflexelor pateiare qi "'o"ttlll^rl. ir.r qtik4tsic q(n. insolit5. .).. lr\ Marca crizd piliatici poate sd.qan qi Popoviciu.zr.*or. cr marcati tulburare in cate qi semnele cerebeloaseapar ceva lrirr..19711).r'rrpir .rr.iHr. precum qi d. l rxrfci.coslior orlzo l.rile EEG qi EI}IG (1a proba g:lroului).iicunosl. prirr carrlr.ttt1 ilt. vit sor]ro1.toruloonvulsioi i. atrofit\ I'eziunile aerebeloo'se ilr coictreloase cu tliversele lol forrne clinice) se pot insoli de hipotonie o rrrrrscrrlat'd(uni1aterald.11"t..irrr'i. l..i Mur'l. S-au deicris qi lonnrr pn.ioritatolr.glioame) sau de suferinle vasculare. rlr.ronn'ent.rL ill. ale limbii.rie osteo-tendinoas5.r... I.i..regilne.ris sartlonic.'J (Enitescu gi Popoviciu.roatnaaesti'bulavese pot insoli de o discret5 hipotonie rrrrr*r.opo virirr.rzulilu in c. stnt (lr! i. 4.a: tu'nil.rr srrrrrnclor lui Chwostek. seizurest'$au . acute qi caracteristicS.to ti oi"!l'ol'durlll.sblirlo Irr.ill ^R. (Va.0orkr lrll r.n Boglorl.Ienle : rrr:rt irrrrilot inhibirorii etescendente (infec-tioase. Popoviciu .l..t)Lt)tLioen i acliunii forsiirr.t.ebeloase sp d'egeneresce lrr.r l|ak) da $tza tonioe. minil rlo rrurrrro4 ii cu planti.i.1..tir: cN.li zt. t5i r.po un pulrti.ir..r. itrxlrtil.i. hipotonie $i cu de sensibilitate i.irrl.2. pscudoepileptici.jfi. rtxl.tll.lilldo rlrizo in ctr. sau a membrelor qi a oefei.rrrxinl.crize postedoare.aruncat_inaloi. realizezo (x)trl r. pulsul este filiform.tzii.lrosloliorilrr (1rrl. rru se insoleqte de apnee.rl.errrpor. l{)Bt)). lll?lt1 Al'Horri tl {!lrrt.i |i'rrorrrr. l)rilt {lut.t: |) lr'onnt:ltLort. . jf po.llc.rl. putind I'i nro r. este . apare bratlicardie.rnele atetozice) variabile. de fapt' cu spasticitato folTa pseudo-. excavati..irntr.t.1974).rLl'ou.n sorrrtii (minuto)..lI I'jirrrlrlorri.t.. oor.Nlonfioni'ni ru:rele parali. HIPERTONIILEMUSOULARE 4.turilese intensificS.corporald.ni ttoltttcur oputii il'e diuerse origini.roamelespasmoJil.glriiqrr.. Figi.izttl.ececentrale pseud'opariJwical -inso"litg si rlrr u.r. 1952.corr.Il. c) Tetani (si sind.ai'i fl'a. dlagnosticul (f ir.itleii.rt tr.tiy nryorrlo rxtnrroscrrt.rrr.ensiune intracraniani. Criza dtreazra do obicei clteva minute.oni(x). 1978 colab.rJhipotoniamusculard se datoreqte preva. prin tulburf. 1i l'opnvilirr.ice) pot s5.. 19?8). lipsa pierder..(inrloosolrivollrlt. eu ochii deplasali in sus.it. bolnrr..dlr si il accsle cazrrri hipotonia dureazi doar timp de citeva sdp(sindromul piramidal deficitrirrririi.to so H1ill1. rlrrrt* bruscil rr. d) Leziuni . sj{)ir {ru colespunde structulilor anatomice reale.1. paloarea qi cefaleea.xrliimuscula.. nici tle emisie de urinI qi do mursclrrlr. hLi I'rieaheich) (majoritatea rlegenerescenlelor spilo-cerebeloaso.r'ezistenlei" a tui llolrnes-Ste.rilol.lil.trrr.t). S-nu descrisii crizo tolrim 0rr prrrrlrr nrirrrrn(.Liorrl.iot rl.. qi supcr.lilrr".xirll5.i in crizi. Iliporl.. vul o are dcspre . ." a tnpultri. oilrrti d.iL rltr rrillrrozii.ilc llrt.organizarea" Ba corporald.a. Uneori se asociaz^$i trismus qi incontinorrl.. i'trllrrr |itrile r'<lspiratorii.. irrrlrrscbi eele de tipul Piene-]farie evoluind.i trrrrr||.'tu. t. de reguld. spre deosebire de criza tonicd.scleroze in p15.. rrtrolo liolri.uttia c) Llnale sind.ii (glarl rn:r. profri:nld. modi{lcd. Arscni gi co1ab.Dori0 ii:ola.. irr.i l.Apar mai:llos Lr. ar. ale muqchilor felei (cu.re.bii. deJosiiposterioariiau fost ilescrisc inilial rlc .ll'li gonot'.plorare proba pasivitdtii a' lui i 'r. apare intr-un context psihic revehtor. giorr. a1elaringelui qi chiar crizc tonice gcnei. epilepticS.o lrrliltti o fi{uttoltrfn.nte l.. r. oitnt de Arseni qi colab. a tmnchiuiui (dd rS.sirrr. plin ernisia dc urin. | ).1. Mrr. ca c1o importante.I rIr\I| |\I|. qi prin allc probe senriolcgice: remarcindu-se bolnavului. b\ Polirrrrrl.:tutlilc ftttmaliuttllor cu acliune Jaci'Li.i'culo-nevdte .sucire Tioriias A rrrlr'6 rrrisciililo rnai ample ale bia-tului de paltea hemisindromului cerebelos) .t[l. hiperkinezia asooiazS.1 . t t llt . mcmbrclo liinrl Jrlrisrr.lrtrrlo l.lrrr'lisorr ) Crizeletronice (ll{?1.ologia critic5..sorri [i . l't !.liia..rt 1.li lrip.rno.rrrlu ll spasmoclice ale extremitd.irrrl. I'rr. creintlu-se zr. lrr Iunofio i]o rnocllnigmulcontnlcburii' u.:lrl. adesea cu distribulie pseuclora.n. realizeze o corLtrrrcitrr.iuf(\i.ol'ii rlo a..rl{lontele.r:rl iui Barr6).il. clarificd.r'.hffd. care teallzeazS" Rareori existS. lot nbar ' o: r c r aL) .}-tttittttl.1..ne . rlo ottioei a miclrirlzei qi prin surprinderoa moclificririlor lrllr)(l (Ar. sau bilaterali.ei.schem5. piramiilald. .liza.r.e tumori unele rea. Iio auumito scgmonto (ont.Trousseaugi Erb.i.lirrrlrri. grrrrrrr. ttt t.upu.r. prolrrr.cercbollilr. hipotonia muscularS. c&racteris' hipertonia instaleazS.torlropontr. crrrnicol sindroa. d.. ciri ale torsului). 1i rlr' t i/ ] .o ltrr.o rrrlrr.com'bind'td carenlit' sindroamele tle salerozd..

() (hitete ocwlogireposl. mtscter.rilr vorba de o lripertonie.ohiului antagonist.in.rrsr.zr f alir . de. Irt.. rrr)s. sau miozd. respectiv in mornentelein care boLnavul incepe si.rrrlrrlr. rr rlivr. ci o contractie prelungiti.iotur.la lui Si.r.. ce erpliri qi_fuptul de cc lrcesiecrize-pot si. Niciodati tr Hrl(xrnst.7 t urb. t) In intonica!. rlult'nl.t(.. lrr g. p|0rliic0 o rrl)lr(. in timpul crizei -(element de rllrrgrrost. irrrrlrisiorrrl. rlrrrii r.Astfel. de contr"ac_ lrrlii.toarelor elomcn{..r{rr irr rrrlpliirrrlirro qi irr lrrrrrvrrrr{r'i.r. rrrlclcsil ln rnorl oxclusiv nruqchii faoiali (lilrilu.eazi un spasm hipr.pir':r{iills.i!.. r illol r lr r lllt lllr ..or)rrBi.isrrr'. llr cittrt'lr rrrrrrrr1 orr'). in moil caracte'istic.lrrrl(r .rrlizi. llrr ol ti tl t' i tttr6t r lt tt t t li l. pilrr'i.o r e apar conrracLuri bnrslo I rringo-tarjngu-d iafr. rl l tu N cr ruol: r .hir d.cu sau fi. rrr i'izrr r.ei tle pierdoread.ttc.). irrdrisiv gril. a) Crampa scriitorilor se caracterizeazti.deflexiunea capului.. t.la lui ll.rrucorb[-l.lr. (1lrt(}frd (lii(i'iL(i do criz.llr rlr'lrrrl.L'i.llorrrind crr convtrl. (l rr.i. l-9?8).se tlepisteazS.cir r.v.n (boala Lui Steinert €i boala lui Tltomsen) ln o\ir.t . . cx i r.r.r. lrr. fn schirnb.ii.ii clunice_ 'f .ri r.(.l iv irlorrtlir.il.j{ul. lunice tlc_Iosii.i"r. .lllrir r. .r.r.'mu.irrrrrinrlrr xrrrDoi irrrr'rr i.r6 der-iatia'cilj u_ .rd lierderea de cunoqtir-LlL.si pentru olientarea tratamentnhii. ceea. apani in IrrrIr: pr.ivsqr!r{.u f. 19?ll).r.. rrrrrqrhiiflexori ai rlegetolor.t. gratie ulm5...ovrr 'trulogi.lc llrrnchi cerebral (nazo-palpebnl.rIlil 'ol.rlirrrlo crizii generalizatl.ivi.rrrlrr rrrirrlnll a fenomenului miotonic la musculatura <listllii a lnorrrlrr.nl. rrr rrI rri r .sri .r..ou [ti1.r. la violoniqti oto. r r r i.or.ialfa{. confomo sireiir aceste crizc se produc printr-rin rueca. Steinert este mai limitat. adici. l ' t' . Unrxllj insii csl..nifesi.' l'kr.tlirr.Prezenla hipertroiiei maselor musculare irL boa.. rrur. l Tft .funcfionalo. . . cit qi celc rabice. ' b) 'I't:tunia . midriazd. ostcotendinoase Si mai rles i unor rofleie 'rr.iotonii.il.rlrtlti"l trnt'olo Iixrnzii in tlcvia!.r ie a.xacerbate Ia cel mai mic zgomot sau Ia eea mai micii rniscai'e aol.re. a intregutui c6rp.tivtde deglutilie a..ice realtaeazd Im context semioloEic rrryolrlo roounoscut: {ixalea brusci. inregistratd in mod simultan cu cont...rrtiHtl.ico (lxrrla lui Thomsen). lr. (Lr.lurlirugrroslic.aema I ir"e.r" cilivr. r 'itit r r lill.rrl. rigid6.. :r.rr.i. emotii etc. coercitivd. Une6ri in cursui crize'i ""*p'*iio oolifogi"" rl.r_'1. rr vrome cc in distrofia miotonicir.(bo. it . sctrla. i rIr.r.ir. tn su.lc crize opiloltice cir devi:r.rrirl'iilxii.grrlii.o vollrr. 1r'rr.al)..oirror.r. oculari itr-ilus.. lrr lrrr |rlmiol.l.) 0.rr.m lunc!.:rz:irlirrgnosticul. Ia contracl.irul li explorirl urrol rnllnil'estliri spasticrr p'riprr.insolirpde cri"e de apnec $i ttc blo'cajlrrin. spasm. lo r lo : t 1.soul EMG. rlrr rr.rl) I)|.lvoirrriokrni0rrriir. ilr.l.ltilor se constat[ decontraclia antlgoniptilor.io sursllnvor.rrl rrrrr.6I)Ir\|r||. r .i lrlozirri. fiind eracerbate prin paroxisme tonice vioientii initise ae c"*ij l:rI ii scnzoliirlo si psihice (zgomote.onia congonitalii t.irrr. l{}Ii2)^(lrizu ll.rtr rrrr. nu cshr o lrrl lrrrrrr'ode relaxare.-la_funclionari. ltn. rr it rji.. MuIt mai rar se reaU.rrpului$i a ochilor')se recunoscprin durala lor scurta. a murschilormiinii (uneori [i ai antob]'atului). i.rr'r'licial ne-ar putea duce in eroa. tip tctatic. :rl.rofijLor musculare in troala lui Steinert. determinatri do irclivil..'iptocc "). Astfel. :'.. irr liipr.. lol.Lriextrapirarnidille. cuno[tlntr] si ecl rnai tdesex dispar rrr .r.rrr. cu rluratii de aBerncnea Bcurtii. -.(. tlrepli abdominalj si a muSchilor pectrxali. prob.rtd. r r i.l. rlrrrl. . r'r'izr. Do aele mai multe ori este vorba de crampe . prin trismus gi ris salilonic.rrlrr..izele h.acoste conlnacturi tonice rabice sint.lrrpir.oni:l.rl. s.sugerindu-sein mod irr<rorrrcl..lo ltnprrtl. . aceastii...i<t lirlicli.r.. tlx ricctttl rnic.{r'r'l()lrrir'slr.iv6 rrr. la accaslA plobl'r :r . r. -de faciali qi ale constrictotilor faringieni. 1ic i lr.cl_rilor. t 1 . tlirr pot.ntagoniltifprrrt. vor'lla de o ditq.ri rrr nrr H.r r'e.rli profesiunii lii de o fatigabilitate excesiv5..i i r h(i {).i Jat. l.6ia conjugaid a . txrrr lrtoce)t. uneoriipie_ lr.i.ntreneazi.i r rrI r .Irr'rllr'l' rr.1. . rriol.1. rrrg lerrr)luernrlrniol.o: Caracterul eredo-familial atit al miotouiei congenittlo hipori.. l)i:rgrrorr Iicrrl este relatiy u$or de stabilit. .5ise extinde adeseaqi la mugchii brafului.Olurrd(. 19?8). s. r r ir r r r l.Arseni (1050) a einis i. ri rri i.rrr\rl -m.rl.tptertonice d.te.degetelor. lumin5. r. penrbilA.rr.ia. ncrrolicS. I r.rr .inapoi ..rll.l|'rr d escriscrizc o-cu"logi|o . .irr uli.titudine statuiticatd..r'ir v.. !l) s).. se pructirli.iu ( 1980). i. tonici a hri Jaaksun. r o1r ilr ii.a fenomenului miotonic. r. posterioari.igilrrlrrr. care se gtio cri nu ptozint:L torrru.r(....izr. incii de Il...irrrir:rrri.$i rnu$chii antagoni. riolente. care apare in co!ciilii binc rteteuninate . ..torric latelal (cu sa} flri devialia conjugatd. -rr.pradotareaterapeuticd) poate :rlriirtir ti sttire de contracturi d e..r.r. t t t t |'t t t t t rio t gi la..it.ir .. .rr l iili distonice declanqateqi/sau exacerbate de o fobie a stir.muqchi sau grupe muscuhre (mugchii policehti..faaio. rlo o diskinezie eltrapiramidali.srr. ai umintlrri ryirr.i p""6rliti"e.pen!ry diagnosticul diferenliat intldcrarnpirlo rrrrvlo I irrr si ccle extrapiramidale . . llrtlirul Ii rtrtcori rrrplirnir. a globilor oculi. tiit. I llrlu.tr. Irr fpilrirn ou coborirea globilor oculari.Prezenf.r.r. ir . apare o activitnte EM(i ..Jrorl.i rih. r'irrr. sc poate lo-rnl.ii).cums-a precizai. rnuqrchiilirrrlrii.rrlrr ii . clectromiograflc de Aqgian gi Popovi. l). Aceste hipcrtonii t€tanice sint pielungitg persistenie. a capului).. rsl.r.:rr..:1.':r r.rrr{)nIllr)l\l rrI. . sugeratii. alleirlirrrl r|rrr.rtrrio porrl.lrr lrlxri. irr.rsr.ir x'lcetricS" interactiv[.i1 fii.rr rr r. irr llrrriti.rir iu lotrsitate in toato grupelo musculare.r.rr.il. sctic.ilr.ora. rtrrrl'roaso._suslinut[ a sarcolemei" (Radu. ln sclsul i:i ll. rrrr lr.. In crampr..'Lricu1ari.(irr rgoni.. . cu otisplu orr. mlli t ult. lrollu r.i 1xr l. irrr. Chwostek). . precum [i pri]r contextul clinico-EEG.l.horrrxoirur :r rll.al muqchlului agonist. cu t.rr llilsivii. sp iusolegodc oxago_ ttilet_telor idiom.ilIutrgl (ri. itiI l.ia cu stricwtnd (sau. corrrl.'o lrrkrilre semiologicS. Oontextul clinic gi EMG o" pr.r.in letartostlcbtteazi.lLrlrilr.r.rr l.rfH (x. lJi.. .unr.li po i].I. nu .ri tonico-cloni"ce ale*buzelor.encelalil.r o funclionalitate normlh.itxoliid de. si sltttsrnu.pol rr. pul. iar alteori bolnavul poate meniile irr cursrrl crizoi o a.r. declan_ .).i).rrrr{.tr'l volrr rrtlrr. cit.{1it crizele tonice <Iil tetanos. ()r'runj)1. (Thomson).r.conge_nitald.i rrI rrrrr (rrt rlrrt'lulil.Credemcd.r.ir lt r t it t isl. -tn schirltr. ..err)in]'&r..irr ciiLdaaparenlelor qi contrar definiliei clasice.:[lizlr. I. l)lr'.i. r.ocosele patologice care iriti perelii r'e1}triculari. . Iui.iu dilorcul. -. desciirrca.r. plecum si clr contrac_ irrli alt rnembrelor. plintr-o contr'tt'otuI'ii1[rsa.c irr.isulrri r-i:rrr :r prlctici. 1.lirrr. r.rrrsrr rr'1icula.r'v r.obit..n{ l (' l (' l tl . inllexiuriiale trrnchiului (ir:ainte. lrr.rr.oJiliase poi manifesta printr-o crizd.aI distrofioi miotonice. II ipertoniile paroristice localizate t) Crizcle epilepslice localizate (tonice sau tonico_clonice) tle tio iack_ rr'rirrr ((. .iiol sr..miotonir.uili.lc.kinezie extrapiramiclali. r r lir r . r r r lr r r .fenomenul mioto ic aprlro gorrot. cit qi.r'tct[ .l rrl trrI l)lIG simxltan atiL pe rgoniiti.1riIr'1rIr.ltelarea sttrrii de conqtirn{d.dupii. coultactura segencrrlizctrzi.il.ii..l.2.nnptsrtt.ryi odukrrrrol.ol.rJ rllsl rrl rlr.r. De fapt.cumpletixdu sc eu rerlua rea cefei.ia rgorriFi. . a unnl rnrr.iser (19f2) qi vrr.ti.:rr'.gcll. cu cit s. clr reduareJ rrrrrr.ciu..ri li cohb.rozilicde decubit dorsal (drs.chilor Ca gi in crizele-cliri t'.t.itiiti la un segrnentcorpoml.la pianiqti.r:r.icr tl.ch i i orb!culali ui ploo. drctilografe. Iil 0xir.lrrl.

de tnnchi cctclrlrrl.t rlr'Iilrlii rrl. l o n j c c t l e s c l i so tl c Ja ckso tL q i i l e Ar scn i ..111rivir.i centulilor scapulnl'it.riiil {iLr lrirr.r1i.pr.i de conjuga!. puseuri de rertntalisttt t'titLrr|rtrrI trrri.l. -r Il:rrtirr.care trebuie clutate cu grij6.1icrr plczenla altot semne pirarnid. Kernig trI.2.dnrlle po1.. o r . cruprtltri IMI||il|iiIr I |orrs[ qi ci.. l r s l .. un aieosellit itLtu(. o ledoare trrlrri..ii rlitr{lt.nece.'r.i pe flexod $i pronatod la meinbrele supeljoar'('. t'-. caracter electiv sau (1r'irsir'l(\'lr\ (1troponderenl. ca.o-nz. d) Contraeturitt'nipot fi intilnite in cele mrti tlivr:tsr':tllr'1 t:erticale.(. de .realizat de meningite qi de hemola. Se poate astfel evidenlia. sau porhi.r. rr.nrnl.i l. glrrlrrrl..eningeu.chiltir dureroasi t1e tt ledoa. rtri'tiginoase qi rnociifie5ri carclio-vasculale qi iespir:l'1. lli.l. \ t r r . pufin schimbiior" 'i dunetos il diierculirzi 'i.io) I crrlrrl Icrtl de cedate .de ase-menea lr|ningeale.l tr tt o ttr l tti r .Satitudine vicion. imprimind o atitudine vicioasX (cu torticolis) loato fi trapezul. ului" .r.a mu. Ii i. |IIlri't rr ltri l. nn sinl. Rrudzinski II ry. l.trsi ttttc lTl r t't't . ai g'utierelor vortebmle qi :r.iircl.i .localizate.rrIi li1'e.rrlJzat r.icd. ni. l.rrit (lr.).'l'r'ebttic.alii (paLr:oslriutil din sinrlr.rr i trtl i r(j ri l l i l l ri .alepropiiu-zise.sticir..stulqlu sau bi. nurlc irnportanlii plactioii prezinli ttlplul cti turbilizrllor. rleci.r la membrele ertensori 1rc r. : u r 1 {r i o l . ia. 'l 'tr r l l tti o .(' mult'e ori se poabe lealiza un homip*rkinsonisr .ipolatd. Irr'I.sau intre.r rl. I..s lt)lt)ttt'tl /ic ]rrezintd. dar si in alte proccse(aLrccsc lito do diver"seetiologii.l:r L1r.rilox irr rrr. iLl l l \l i t.i r tr r {'i ttt'ttt t'i r .rp(.'.* trlsl.trrltt. cu o lrozilio rleflectati| a capului. lr6llrrrvrrlrnen-tinecapul intr-o .hi.te irita. frr lrtttllii.ronica) I I . a cefei qi a rahisllr . r.lnrr r lr rr. l 1 l i ..hii cetei.o n tl l o 1 . ltr28.lorlorriilc ptrrrrrrrrr^rrlo (srrbtrrrlc si r. cjlar.ura rahiiliand.u{.ot'ii.ivil. de imitalie .rcri 1952).hr rnrrt jrr <tttltrrl t:trirllir r.ntraLri tuzt. 1i prrlvirrrrii !.lr." qi elastici la probele de mobilizrlrt prrrrivl lopograiia extinsS.. Ii\ ovirlor I'ii rrrlrt s0 t)rir.l l l l i r ( .ii Iir. tie urmat5..continu5. trIxist.lt'i.)il):ll)sivc supratentodale. atitudinea caxactcristicii a. ilrr lor'1icolis jllobilizrtl'ott tliftrzi"t.nrlui.Este globalir'.rr rr\ (.. lrn somn precoc€.l ) . . u'lecol.. meningoradiculitc lo<rtlizrrlr.rrunii musch i r:) Ilt"pertonia rahi.to$icolis ceten:onios" trebuie dif. 4. rota-fie laterali (in tor"ticolis). cslo tl ttt.de etaj" (spina1e.n il g('rrrclloln el'oll. cofiri rri .i sistenatic al fundului de ochi este susceptibil sd.rrsi rahitli. lt) Eiptertonia (conlracturo) entrapiram'id.ercnli:rl. consecutivi acestoi contl'i|.subcorbicale).Ditrimrt'r.(xxiol de puqci'".ic involuntare). L952) c semu dedebut (fazi.plegici'.l trr(ii rlirr{rr.. insoin .i. q1('1ilr|j.. at'are. dal' qi de altc proiese cslr.' .previn6. lxrlrl. prezenla sincineziilor (globale.r'.ro ceiei.I. majorilulea caztrrilrt' iri rr rrrnii.lui Kernig 1i'rr nrunblclor inferioare...nsotzim ])[ri. Un lrtont .l't oniil. . firat.i muqchii cen'icali postedori qi ra.rrlfi ii uur)r' lriulovr'(! tlc trtiriuili nllivr..(|(||||rl| lrrlrr. contractura mt$chilol cefci rnlnir'r . l t.scpot intiLni 'l-:!.e ceroa.l.li:.rrt. In contextul serniologic litrsirsit. tttu.r'1 iv rlc antellexie Si u$oari.alizate) a) trIfuiertonia (contractura) piramidald prezintd.\otnu * Ocderzl in s (..unele neoformalii extra.tiv rlrur.ater bingcunoscutelor manevre Kcrnig f . Ntcctiiuni: ir rrrrr rotoir. Hfutertoni.n I'i 'i ...ll. Acr'lsth pozilie vicioasi. para..alS.cocory de puqci'. tr u r u r ti .. rrorrai indeosobimusculatiuraaxo-rizomelici n staticii [i :l echililtlrrlrri (rrrrr. fiind va.e rrrrrrrlirr lornbard. o .ir lir i.Pott cervica.p' 0: Probleme de dilg'nosl.ril rlc. al f6ei posterioara trebuic dilerenbiat lt) tlii.' Dozitiile licioase ale capulul consccttivo unor leziuni ale colo*uei prin morb .rrrtrtrl Itti Noicl). lttrr lrIrtt.. nl. t .orso-lombare uni ale coloanei (spondiloze.t.l. rtrr licrLle.l.. hemiplegici.errnina nn tortioolis ilaltc si mai rlr o hernie cliscal5. i tr l ttl l Ji ( x) l o i r l tcr l ) l ( r r tn t si ttt r u zl t.yproase .co-hipakinettc d) prezinl.aie. intcresate (de tip Wcmicke Mann).efosei rrlslr rliolrlc.rrlrrrlrsot:nli a.ri.lizirrrl scrrrtirrl g1.[i si riltrttii in oare unele tumori ale {osei posterioarermigrate spre rlr. l)rnrr.itliute (rtthitotaiile) clu. Aceasl. Acest sindrom pseudo-lr cningeal de proceselocalizate in fosa postelioari. r'. o l l i z r r l o r r r l r L . ca.l rlc sinilrrrilmelc meninge.iorl r:rrr.r'. (ernrrr.rrrrrIrLt r virlirrt{iltzlrrcrrrtrlrltrllr.scrrrne De obicej capul este plasat intr-o atitudine cle anteflexie.' intereseazi.spondilite.icr.tlcl.. cu membrele inferioare in flexie. llrrrrlzitrslii pseud. lTueori rahiatgia lipstq. 1r. t lt lr .2. 0 u o tr l l si t. Caracterele propdi ale hipertoniei (contracturii) pilanlidillc lrr p('f rrrit aprecierea topogratiei leziunii qi ca.trrclerde lurt icolis . arahnoidite.vigrrlr..:r.lumbago primifiv llrrlrrtrrqrh. l tr l r i l r r ( l i i r tt. rI rr ttrt'rttlrtr. krmbJrS.rcr|. o l r l r .turr1eii. al.Lrl1r.e{ t:onlraclurile ) d. nu Beevidenliazi..o lttiltrttvt'ii.1i.r vir.rrrrrrr.i ( . blur rl rt' rts l i i l t. In plus. Liiri (l(l rlxloarea neiii.i$i prin traumatisme ccrvirnle). r.giilo subiurlrrr)irli('no implici. toc.. a cefei. 1i pozil. care apare in tumorile subtentoriale.2. . in tabloul semiologico hipeltonie dureroa. t. (lzri.i{]uLr'r'il.i cirrrllrrrlrrlvul iortiri ln lrrrrDrrltrr.tlc origine rounaticii. loa.r l o :tr tr l t ccl i r i so l l o l tl o Iu Ir r r 1 r L r |. endoaraniene irrlilrrilii in cutsul unor leaia iir. sti rglinem faptul ci. in snre insii sitttlt0ttrrr] {r r iltr 1r. p:llticul. tumori vertebrale).tllt. t . l l l l .'r'otttlttL I'rtrl)1.rrr rr'prlzirt.rlia.spor..se t) ilinrlrotnul mentnge&l. t t i r i r . adic5.'.t.i d. 1n plus.pcr'.. 1.l '. cu atitudine hiper-tonie dureroasi. b&nalii. \u trebuie si uitim nici inqeli.i qi 'intra-rahidienece|Dicale..r(il.imobilitate ceremonioasi" (Yan Boo.sXa capului iul.r'itrlorr' De obicei este generalizal.riabili in iritensitate. acostiol' b(]lnilvi tr'{d)ui0 Irr rlrrrv rrl arflrzlnd(lor[r o crtttrllee ilrllll(ii{.r.rltrr l i Neglo (rr.si tu r l ttl t.semneleasociate .torul .i i j tttl tri tttttl u irl t' l ti l l trl l .. (lnnoEcute:predominanld ectromelic5. lniiqod.. \ r .l Irri porrl.ii.1r11{. prezenta exacerbiri qi remisiuni.1.lrr 1111. algiilor occipito-cernicale $i a semnelor meninge:lle.interesind doi.i de Rise.o paloiil'(]. irrrit.:1. Lasdgue.a.ttttr.tr uranometric qi cito-chimic lichidia.laterale.xorii.r. dureroatii.itlii' . i.trl. ll. tetraplogici' sau monopk'.re a cercbcr lobului temporal.tuii celvico-dorsalScu Bemnul lui Kernig prezeut..sX" nla.ttdromu. r l r r l r i i cr tr r l l l i It. c lt rrI rr hr:rnii dc disc.:i tle sinclroamele preceilente) contlacl.iilt.rrlt)r'jrr gaura occipii.il. sensibilogillii it. r..i{u)lislllFprsmodic (vezi ln continuale. in rnisurii.(rr1ii.re produc fenomene de angaja. ertinsii irli'${.1. j i r r .gir ' rlesclisde Sicard (citat de liiser.l..e ruh. rlvind toiufi o uDolrl plulorttitlr'rr{rr 1r..1i l. t rrt I i rrrrIrrr':' r rir cvolulia unor tumori extradulale satr subdurale. t..I..rzii iir cnrsrrl . l)ltt(jcunosoute: Ia toli muqchii pet'ifot'ici. l)ar aceastS. t il Jntt.rl r\ inferioare) .s5.n de blocaj rahidia.r i r r tu r l l i r . de pozilia cancterisl.IritrrItlrtii rr.AcesI ci. tkrrsale.n sint rr1 l:r'an$areadiag:rosticului.hidieni dorso-1i:mbari. se inso-teSte foarte frooYont d. intl eosebiale ventriculului al fY-Iea qi mult mai ral in st:rtliile qi ale emisferelor*groberrletrrmorilol rle unghi ponto-cerobelos r.ytntoni. semnnl..)ft.outtti. It'rttltrrr(it.rs.lici nervilor spinali Si cervicali. cit Si pe celo cxtonsorii..u} (. llr. de o lr.Ir .l lrlllrrr. a traputului lnsolit.'.e origi.te.s. (ll r()rr)(' rrrrI rrr(.dialxd. (periculoasi in aceste situalii) poate s5.

kineziilor paradoxale'. cin([ $e lirlicii.i rnrrlto oli in hipedlcxie qi nu in hiperextensie.epozi!ie. rr) Arseni (1950) :i.r' rl rlc crize convr sive cu pierderea cunoittintei.i " r 'it lr r ir r r .2. .1r'r'sivitete. plecum gi de bradikinezie.'{umori rio fosi.'lirri(1 r.. care prind peretele ventricular. cu durate do ore sau tlc zilo rt l rrrl t rrr t t t l t t t .1. pa.locale pot sit apari' itr alltilr'.tr rrrizolri rlo hiprrrl.zi. er al ss inso{csc de ir llspir ': r ( ii. t lr r lir .ctul.In cursul .rierderi alo cunostilrtci 1i ctt lttllrttliiti prrr lrilc do l.egeneresaenlele lt epato-Ienfiar.o yentricul al Ilf-lea.r{r rnolllino l)n |lt] }ioior'. 1r) Sii nn gitnm combinaliile tariabile de h. qi.r'rrirlrr r1:rro orltatonici poate fi inlocLritl de sl. irrfocilioase.e re. ' Uitracterele contracturii imprimd. l {}7ii) . rrlii olg:rnicd. care este rrrir.' rlistorz. puls net'cgultlt ctr vrttirt{ii trrpirl. ln gloamele frontale profulrde. se insolcse de li'tttittrcrrt ltiJxrlrt.lr'. ienet eguht r i( let ip( 'lr Yr r ( 'Slr r lilr .2. respectiy r. din sindroamele din disronia musculolum deformausq. $uu oilrLltn{.rtlic."r'Dul .: lioxiunca precoce.tlrtr \'i t rtIrtlIctttI trrrrr.tiuli viscerale.rrrrirr prrxllss 1i colrIl].robure". dupi centrul rle groutate.rr. a..trrtotrl r. extensia membrelor infeliol. Aocslc r .dtn sind. l nl i .te se crrlcii. t> hiperextensie a capului $i a coloanei.tate dwtLrelnald.ri. ot r t .i I rU rro| rrl.o imobilitate prelungiti. C ri ze le clc yent r icul lal.rte. tumori de ventricul latoral orr rlivorse localiz[ri.tlttrirr'. sau structudle vecine (epifiza.ti .tkinsoniand se insofeqte qi de diminuare& auiomalisnrrrlol rnotorii. it t r r li l. t t t ir lt ir t r : r i pirrost'ezii in rflcmble. pt(x.obla..l)in obsct vn{. r 'lr I iit r r l pt r r r lt iscr ll it 'ilr r ( ir r llt 't t '1( 'llt tlclr it L . i ur lr r ll. Il.icX .ele acesttia).{ului. A rs t ui . ur n ur m ( . hipertonia dimlnui| in mod net. tl) Rigitlitutea ile deaerebrare. turnori d. Se insoleqte de reflexe tonice cervicale si labirinlicc. ' (lontTactx$a (hiperlonia) piliat'icd.. r u'r l.igiditi.rt'ttzlt. :r. bolnavilor o serie de aspecte prr.rfir ziBul sindrom extenso-progresiv a.Lrmatice)care iDtereseazd.romul pseud. catalitic (al lui.vttl ptczcnl. r 'r r li r r r '. posterioa.d.lpiramiclale cornplexc. ti p irn. (':uc pirstreazd.rri l rrr. .ald. t lr r llr t . [ r {' i l oLrb.ili de agillt{io. in tumori cerebrale cu variate localizS.r'rr.ramiilald. i l rtl tttl t.ii.lgic. in vLeme ce pozilia membrelor superioare este variabil5.r. . . d.' irrllrrrrili caldio-r'espiratorii (brattior.Iit iulli(lll I siur rtllrt irttl.iilc rlo Arsorri (llllt(l) iii Alsr.respectiv ulterior 90/6). decontraclia musculari. rlcrsl.Jl. .rrllrrrzn lui Westpha. ri( i 'r l .escris crise untriculare au a.rrl . Contt&atur'il.ionalqi pasager elirnilS ul gindron extra.i. . si . se prorluce mai :. (in flexie. t izc sit r l.Llipeltonia parkinsoniani.'I'umori ventriculare (23%.rrlc).i llrurr!.respcctiv atruDci r rrrl i{i i r..' tji il (lrttl{. teLanizarea" .fLere.rri (ll]?lt) rr. l. sint exagerate. clizc vor)l.'lindromul. tuberculii quadrigemeni). pineali. . Este vorba ds o r. r ! zi : (lrizclc prot'luse t1e tumolile tltr liosi. t] ' I i (I | | I i r I I r)' ( \ r 'il( 'r r t l r. r . Kaltlbaun. o atitudinc catapleai. tt ttrlt tttL .rl l i r l ol )r.l l l i l i pc hlzl pr t : zen! oi llt t t xf it r cr jzo ( lo l] ilnr t l. a membrelor.ttlc(l(r iol](tglliIiir l)l!rIr'ill l r. rlir. rr rl rrrri r ' l x li{ lr r l( f l" vr '||||iI I ||r t I r it t l ir lr 't r ii|r '. %inhen-Oppenliedz (spasmul ale torsiutre qi variani. lctri.t0r'. .rge. Pe de alt5. l rrrrrl rr Itrtttot'[:r se taoe rlupit cclehlte sitrrptotntt tlrrtlltt'rt.progresi.orr1. se egalizeze.intrucit membrele superioare sint rlo colo rnl.l..iila dt. lt K'rappdin ) Htr t'rtlrtt'lt'r'tzt:tzr lrlirrl.i in unelo sittt:lrtttrxr t. l )rrpi i . antreneazX disparilia unor sincinezii ronlule gi se insoleqte de o serig de sincinezii paradoxale. '.ste I eYela.rlttl .lir)i'r. situato bila(henatoame cronice subtirrale bilaterale. precrim .fug5...f izele plotluse de l'urlolilc fiuntale ca.ri: -.l r' o sau cianozi) . la sohimbnfc:r. irr:-riote. Iui Wilson gi pseurlo.i fenonene cerebeloase. -. . sri ltrlczrr irrurlirilco lrolrrrr. posLt:r'iolrii ltttplir. lTrl rl r.qitegativistii.Diminueazl la aclministrarea de scopolamini qi de substanle do Lip r[tropillic.orrlrlacturi. Lrlrr sint deseori asociate cu.r'i0u d.spectde rigidi.in sein de irrl. ca cte pild5. r'rrt crt semiologjc crrncieristic cu ccloraturS.i.rrl rrt.ip frontal.I-Striimpell) qi tlin d. prin leziuni ale sistemelor reticulate rJlsrrcrxlontedin ca]ota mezencefalici este caracteristici.i.Jtarior 271): turnori de glllrlir.rn [d. tra. I)rrpir.r'e. l't't irtrlit'.r'rnti ales in extensie).ri do Iob temporal.rc ilfc(icrizii pt'rr'lrrlt' t t'ttltt . .istonia lenticulard.l lrilrri.o liu'oitpitl bnlsc. tle . Crizele de vtnl.ipsa sennelor neluologice obicctivo.jola1. 'i) Contr&ctur'ile psihogene : . t r 't t I r lt ' vr tt r r' l .r'l. rkrcit ln mugchiul normal. se iirrpurie oi} tlll (r])i[r'lr(]frl. incleosebi calota rrrczcr rccfirlicii.. r espiur .:tltusrne dill d. trtt it t t I t t rlsi rt t rt . tumori parieto-occipitale h. (1978) cxizele ventriculare nu rrn r!$poottipic de rigiditate decerebratd. anticipath a lungului supinator la inilierea flexiunii rrrrt. ln tumori sau hemoragii extinse pe scoarla cerebra15.Arseni (1950) $i Arseni qi colab. I{ipertonia pa. qi de migcare : atiiudine statuificatd. lt ic. foarte puternic. prin schirnb)i. .t :r.. . sau diminuati.tite prin decerebrare pot fi reatizate cle procese rliferile (tumo|rrlrr.vasculare.3. ilr llil.oii a I u. rt. mers rigial $i_cu alur5. petrtrn ctr.r'ioul al III'Ie:t.lrttrtr. Crizele de rigiditate prin decerebrare realizi. iar cronaxiile tind sii.r'ubrir"e. ( t {) Tl: i) r liagr r osiicit l t lt r lt t t t t r t t r 'i\ t ' t t I t i l t t I rrt rI rl .combinalii1e d"e conlrq.. rl i tt crr t r zr rpt t lt t t lr it liiI r t lt it llr xlir lt r r r ir l t lit t lit r t lr t t i st r lt it t t lr iit ii lt ozt r r lizr r r '1t ilr '.a.i..rilede pozilie ale capului (fenomerrrrl Lui l\Iagnus qi De Klejn).ellloxcle <le posturd. nevroticil. sistemului nervcs. u|ittttline ilin sindroamele extr.obulbar.iculare cle posturS.l lui Sic:r. pr ecur n qi it npor t lnt c m at r ilir st lil i ( lf lr il) ( 'r lr 'lliilr lr " rrl lurrranianfi .ipertonie ectrapi. 'lcrrl'r. capului qi a ceiei. . a.lirllsu adec.Tumori supratentoriale asociate cu angejd.iirsrr cii.rr r1i gtrrr. (50/6. l)up5. faradicii.lare (boala.crrsualeclela60 120/ m in. i . -.

xioi r{ili'ii. cttttsrrttittl(. :j.oriol. ))rr{rl{lr1irl.rtzri. lu:iinfe de toate rrebnitl apleciati. l) t ol. pr ohclr lni if r t t t lil't {'r r I r lr r r.' r' rrrl . srr trrrt:trr il. l r tr '1 i tr '. stabiliroa diagnosticultli !: Po!. precuur qi .le ser]siltilitli{ii pt. ili.op|io. iI $of .Jin..ltr |l).o |r r r |Ii r o tI) r l l l r f( r l l l tl l i l i !r 'l l l 'l l i l l t tt l t'ttl r i l I.falsd. si I t ' r r t t t t t 'r lt t l t r lit lic. l ochiir . rrrr lrlcme cli.()\t'lll s(rrl)iologir' $rlri e1. .i cd.. o.'laplu1 ci ve{1ereii..i il itLlr. . ocluzia.\t. t le iilcf ler ie oslic( )1. []tttrlrt'i tilltsivilrtl'rrrr I'rtl ici Irr:rlizr.i1I ' .2..l.i :r.)oi l uzi. sl rti t tt t r.rede tonus muscula.ivr. ognot uonic r r licir idi. lr.r i i rci i tl e lir incl'put nl i) cost eiil:dir coljI ge i] r llliiiiir i{l r r ll.i lrt rlllrtnilind la mctn}lnrl. l'liolr!.1."incoorrlona. t r t lt cr t t r it t t t 't t 'r 't t : t zi.(. ] .li piot ulll1o) .:r trr.t::tzi\.eo tefr[iiuoe. r.lir.rrrrrchi .rrr. liir ilt '. t nilt r llt t l cslt 't " r 'r 'r "1" i r r r r ir l' l I .tatiifu.rea tonic:i a atitudinii si a rrrisr.iirgr|l . i i l rrl i i :r-rk: ir cll llr [ t . d)nl t. r r i r r 1 1 r . Si: insolcsc 1i rltr irrirrrsl.i corLtra. o tulburale do coordonaro tirebuie s:i eliminilm ( rii | ( vctrtullt:r.' r.cirril astfcl.lnt r . lnetodoLogice d. l c rl rr l Irrott t I llt I r ir r t r t t t t 1. 1xic t r t t t t ir 't t t t t lt t ^ioI ot l. .iile rrrrrrr. .tie eii.li\ll.lier clsi. r I r . ova'l]tua] isi de aiil{}1ii. in sil lL : 11f il] . ii ir r r iit 'ot r t 'lr rsr . inlinte de a trpreci:r.tt: po:tlcrio4l'1r) I I'it (rrl Itt tr.rrr':ilt titr stn$ibilittte oblcctive cu disl.\tr.j" . 6. l'i. pnosr.trr. Ilrtcizi:r. r'.r..i topograficii. i'l:l!:r u'eri lrlrtrii sc i'rptlne examen sistcrn.i r. rl r:llrrlrtlrri rriilrlri :lrr.vrele de coorilonrre.Lpilarnitlale) pot sd perIrr|lrr.{.rlrr lrti Hornberg cste pozitivil irl il toalo plrtbole rlo rr. in t r 'i. l 0fi vililiikr lnot or ii.'Ittt':Il t:t i l l i l i i r l ( r r zr i l r l o l r i l l i i l l r r r ..rtirrr li r. r . ir llrt t t t t t ologicii t llr t gt r oslilr t ll t t t t t r i lt l. astazo-abazie (func{ion:r.. srrri ir. r lr t t r r I il0 llt I ) r c$it lil( f r . rlell1tc in I or.i9lt.)rrri l i rfIl l o.r'i||il (j Trlni ccorrlonare a rtriscririlor.ottr a probelor cle ccortlonl-r.l e conltiot{i.Lrrrlr. /i.r'rr .1. . r t {i plir r lullr r r r iir i dr . sot r sihilillt r r plopr ir N'r 'plivii ir l\ r 'l ir l ..thonuJ meduLu'rtlt Jibtt luugi (d.. 1rrlirr lrrrlonios. i ) ' l \t. pl i lnl. ?r ol) il.rri ( ] . i i c rn:l j it sociazi' cle obicei li bilot onic m lr soulr r iu si.lltrrrllrI rl .(.Leascr:renca. l.lilrlic". . im pr ) 1iil] 11o iI I I I t .r.|llr liultl[t1it.t. t' r r r '{t|t p l |zt'ttl l r i l r ..le {. il: tl l I r I rI I I i i (rri i. ) I I I I I || lit t t 'lr 't t r t 'r t l.ie neuLonului motor periferic sau rir Irrrioiculeloi. i. ii.. corcstelrzintlLlbrrllii'ilo tle crxr|riottrttrr Drirr l]| 1rr'. rr"r' . r r lr i. i.rorr 1.. Atil hipoto.i{'tlrit. r 'el .rrrilrlirgic {ri. r c r .Il i trl l ri i r.cxi).Eurg D0DIAGT.A1bc somnc (li[ ctt)l. it r ii slr lt lt zr r : t zr lr trr p" r 'i li t r r r ot t lot t lt t t '.1. rrrotorii (i[l iicterist'ioe. . pR0EtEt{}N DE tttiT0l]Ol0clti SEMIOL0L}I0I Ptntru aprecierea serniologicii. itr s1i'sii.J!l rl rl U l rl ri )ttar vllrti't spct c'r .rftru.cse coltuldri adcscl l2t. plecurn gi un irrrir ri st'rniologicz1 unui sindrom psenilobdbar. rxtrlttsiv pI'ilt l. 1rl ltttl.l lrlA{iN{)s'l'l(l sl 'l\)l'{)(illAIl(l i r l t r lllr r ill i rr pl rr. L| t t t t oI t it t t llr r lr I t r I r r I t t t r ' t lr r r ir r lir t ilr ( ii. ( lr t r ol.piramidale poi co litiona rt) mcls ezitant.i lJllr (sl.rrl.ril)rti.. ll topog|lfioi llirr.. I i! lr lr r I r t llr r r l i ri r. 1cnt. ol] ( lilr r ) r r $il. l. [ n 0lr t t lilc t lisr .) ar eiicilloiir ilui pc cr ellst l! t iLlici.tale lrrtruncso irr trrl)lolll sotttirtlogitr.Iriirilol i'ie scnsibiliti]. .zita rlano.xi:1.Ir.si.1)rrn o serio de con{lili.i l i l t.e drelleaie osteotend'inortld litiioij t I t rt r.i.' sitiii (lc i]sotll{)rt(iir rr iL. este vorba qi rier r: tulburlre cle coordonare l.'i. l! st cir npr ) t t lr n1. i i .r'rrlizlrtrii 11(iirrr lrru l:r Irr r.. r . ( pr r r llr lt r t inllt t l..r'c pt'oftrntle. .l.ilareaqi dezorientaleRnu l)r.irrlfzitrrri t. .i.x . r \ t r t 'r t si: ir r i r r '' i ur.i)r l.obnub.rc.!( c. jri i t irii ciiilot selsibilitirtii ilsto important tle relinut c[ lipsesc amr)tolilo 1i ttisl'rtgrttttstri.{osrrc IN ATAXIi 5.i. irr{r.ll: r 'r 'r 'r ') polL{t r t pl . rri nrl | otnrr l . r r lt lt t t r ( j l l tr r .rrLtrrrr cit . 1)lli{ri. .pscrt{lo I'irl}rlrrrl pr.lp r '( 'r l r ( r '.eenatnen: /.ti l . I . Lo int r .creincl impresia _ clacii. Poli. Sc . t 'iir I I 'ir I it r iLt t iI ot lr ( : lvi) it sr '' lr l'( '( t llllli1i l: t .l. .lIse atr]l.rll i'rrl t. r.r'zii.-{rt.rir r"iti.Durerile la presiunea fira$elol ltlllscullu() iii lil lrrcsitlt tolt.r'rt. t r t lr il) rl0 . [i it ( 1 00t '0llt t r t l it c{'sli( ) ]lt llblllili pr r t plilxllr pf iVr r . htntc:lrca proceselol psihice. r r r r t r r 'r . r lt r t t t t r ll"'t i.ea rrris|r'l|ilLrr lctive sr:gmentare. t|tleser.uIbulilri tic sttrsriLilitrrtc pt'trluttrlii (()lI$1. tr. r lir r t r r r ir li . lilikr st r r lsilr ililii{ii 1I t I r I t t t r t I r ' .l'l'll}l'A'l'l)(il'lNl(i lrl.l .I i i.rrl. l.rgnosf ice . sau orgl. r .1.l rr rrtr' l ' l trxiir oslr 00.ri'ii l'iinll unul rliatre factorii edenliali ai coortlollrii.i. lr l .t.r ) : lliz( lir zii'col t t t : t 'i lt r r lct t l' i.io p1li{lorllil}ililii t rt I1t rtt rtr' I it ' I t r lc r llli rri i i ' ). ' . rlificil. ir .. r l i l(' li'. trrl .rl .il.regltr. ior':cepf is fi cir. st lu rrrrl rot t1trl i l . . I'Iisciirilc involuntare pot parr.e& scmne]rl rlti ckrrrgrr.kr lt t lir ur asii. unei misci.ri poatc Ii. tnlbura. oohilall' le agr|lvl::t'zii l)itt rtct'rl' ltrolir.ci1.nici).t+tLitr.ttl l l t'r i tt ti i r :tt :r l l r r 'i tl tttl tl r tl t' l tti 'r t tr l t t"tt 116llr1. A l.r. fie diferenliati de o apraxie (indeosobi rrI|IrIrr|itr)r cu (iilt. rlrrrr.{i I t I gxI.pozitjivital.rt''rirr . Lr l0t r gll{ilt l rr| r. .rtrrc| . ( .r'tr{.rrsr^ .e a rnisci.pertrLrbati.. consttllto.io jt it r dr {) m lr l ( }llillir ir ] . printr-o rrrlr. (rriil'rrr rr'.. r rr nlir elt e cvjdent ( r t r lt : oli chiat t r ot t sir lt . r 'icr rsr t t t t xr t t l. sterel r.sl.i l.rl tl ..ou e. rn etianten supedicial. t rt') it r lir t 'ir r lr rr t r t t t t r br l'llr {) x( t ur jil ii lit .ri rrrri1l 1l i l i .iir. r lr ir r 'r 'l r lcvil{.to profund:i .:i0u&tit.up(r' l ioiit lc. r'recutalca perfeeti. r r r r r r r l l u i i \l g r r l l ti . tI . e$te Iloln][1i.i l rl totl rxtl i ti t: ust 'l.r I .rrrr l. cor cillui.I r ) . a unol migcilt. 'r '. l_)€'ticitelemotorii pril tcziuni a.!.ctLrlile (pirarnidale qi extr:..ioktgio..l. ir r .r' rrervoase sin1. nu sin_ l.o1ll. a unei ataxii .: inferioltlc) '!o l irlrl.r.l rlor t t egr r idclt : pr t .fl ir. rp.J.ebuio totdea rma si.i ll Dr.talineurol.rr'(rrrtri.rilol pril tlicctiu.r' It tlt i t o1t r it t lt l lcslr lclivli ir r I I r t t ll'ili t lt r r. fenourene ci-!.rtil'icutonet)ri.ipttlui rlc itftrsjc (l)r.i :r.rrnrclrrbltt). r lt u|ogllt i'it 'r 'lt t 'ir t lr ilii ( ut 't t llr t lt zr r lr r .i :r. iliit':r. ci. ilLsolitti d.t ul sot ls . 1.r 'n I r l)r'o(ji(..!.r l l : l l tl t\i r i r ( i l l :t.

:rle eircrtmcolufiei pa::ietalc asr-.nu uroclific5. Itrred..tt in lcchqi scrrsr lezinttij. *reflexie o-ri. tulburiri de echiiibru.ri c t olizcrlzi-"t $o Ii illil. .o d.ziurri^ alc co.tltttttrttllttr'. Ag*ig talamind.ttt it' Iozirrnilol nclvtrltti. g6. prezintii.)l.ata senziologice Sindromutr oarebelos la om se cari. postcrioare..r'ti. I-.lcrLir{.tttiitltlriit .nti.0rcJlettcd aongrnitald Ruusq_ Lirg un sind|our .endente slu :r pnriec[iiior pe (i'nl( \Lul semiologic :rr'.. d:rr L[e]nulle oli gi r.r'rt t. Ata*ia asrabalaasd' se traduce plin urmltoarele sorrrilo: L Dismetuia consti. tt.diticit.lx'1. n. vrrl neliind capabil s5.ri scgmentare de coordonalc. ttutogulilltt. '. simptomcie cortlonale posterioare {iind rIU (l tscrete.:!. sau trece dincolo tlo ott.l (tlrol.. insotindu-sc de hetnianestcziep}ofrurdd importrnt.tp.o tlifttt'trt.jundd.':rqlii ri iiirrrrr'.ficiul unoi sticlor sau uu e in stare sX.lio qtirrtt ltrzi plttl. rrlrrtLr'iilot' 5. trau. exceplional dc . rltrrnultu oli ul ilrr ' rrr |! |\.rnrro.1i rrefle-ri{] ostco-tendinoasii. t ul bu r:tti de vorb ire). l. tlr. hipocloftirlde qi achilie.. hemiasom* tognozie. intr-o dimensionare grcqitii.ittttrr plitt t.le:. rqfktn.cterizeazh prin trei gt'upo ttrtli rlrr f lt ptomg : l!.^.(!. rr.EIcrrI-..r. tumorale.iu.).romul nauroachilic..lui Ddj6rine-Roussy) -sindrornul rrlllr. apt&xie.'r'irlr'. ofl Fr-altcsjmptornode localizrr'. ' .e itnpot tilnl.rr're evo_ lrt{. Oerobolosul nu r4o iilr.azia..r'oduci tlegetul in ori.pt'ol]l'irt crrplivtr.. Iloala Iui F riedreiah. hipotoinic. trrlbrrnrlea.!o:!!trSia I i|| .i1t1. linii Yorticalor bolrtilvttl l'iind solicitat st tragi o linio orizonta. :rpiitittll lit lroltrrtti 5. lripercromi. l. .trtrtl lt'zitltttrit' (tltrttlt'r'rt. prin umttoarele plobe : a) Proba i.nBlrDlrtirt(' prr. rlttltii. nli-L tl x ie.1'lrrii cil qi rlrr lilr crrrrrholos.rrrir. lrytu1 c:i sensibilitiitt(]a. ost.tionalii.rIi.. rilllr ol il' sr[zrttvomotorii.1.r' IIi t (. h) Ato.de c.'Proba prekenaiunii (eatt poharului). {i rr.Oaltcte|ul e.izr.to.Nind. rrriqcii.rie asociazd pe prim plnn sr. spre doosebirede bolnavii cerebeloqi. . l. cu toat.eo-te. ci Probd.le rrn minrrnr.ulirr. iar ocluziunea ochilor nu influonleazfi.le priri l.rii. lntro aoo$toa. de obicei cu sellne mai pulin impurl. caracter ere. _aauta trrl)t1. Bolnavul cr oshii inchiqir nu esto ca. in sensul ci firi o depflqolto (ltipttr rrrotrie)..ololo Iiinrl rnlt'i.l. a.N. la polnilea niigci. .reflexie osteo_ Lendimas5.lll..tt nl l. u||rrnran trotlce (cllo-scoliozd.rt.cboeirr lui Fricrlreich si boaia Oharcot. r'\'io rtsrxrirr. ltti Wtrl'Ittrkitth.fi d-escn-ibilitale rrri r l r' (rlur ctr prcrlomina profunrlur. continlat€r'al leziunii (de obicei vasculare sau tumolale) nucleif.3.tt'. tulburiri de sensibilitate profurrdd. de frunte sau de ochi..semne de leziune a f:mciculelor spino:cerebeioaseqi eventual rr corebelului.dJ pri. itrttgtrltr.Ata.i'x.zri lrr.st''atoc^ai (rntc clr o formd. Ilsl.uni aLe Jihrelor lrragi so por iulilni in: \tndrolnuI ncuroonemic sc poi]le rFcuouagle prin : arbilie Eastricf.inh)'illill)rri fil'll iii rlo rncls. IJa solicitaroa do a apuctt }ltltrr.ii.. el dmerind al6turi.rii.l.ri obiecti\-e dr: scnsibilil.Cerebolo$ul nu izbutoiito sii.rid.iolei.i tlo rrrtsivitrltea' rr sorllu lionrberg pozitiv (olcmont impoltant (le dilglloslic)t l)tll(lttrrriii rrislrry4rnus $i ame. ) . rrrr sc constati. a.il)ttla..docotrrij lilil:]Jii^lll I:.col.siuni merlula:'e. intrunc.re.cereboloase qi pira.il de lctinul.r'or in sindloatnclc vtrsl.i jrlrri'.). tlt'ntttrlttnttl..rl.fenomene-cordonale posteri6aro (itaxie Lrlbctifomi.. si asocierea uneor.teli. nstereognUzie.. Hemiataniile rru.ozl0o.1. vit l'lrl rlrsului.IrI r' r' \ if I r'i' qi lir|rrrclt. l\!rrt'ir^.glt) lucitliziLh)iit ctlola truuCbinlUi cercbral pot trrr.ha lcotl:\[lrlie. semne pira. Ar:orrLrr ilirxlr0rutrc iIll{'ln0 pot .Dismetria se examineazii.rr itrrp)ice propri(n1r.i Eobnei) _rle t|o ruttcIln coreo-3. uriqc:irilot'.lr(. tlismetria qi tremurdtura inten. mi$ci.rt ol posed5.lizll.redofa. . . algii de tip hipel'palic (..ajungi. lrrlunllcl luterah..riloizolttc alo tnctttlrtr'lrrt ryi.trrluane posteliolre.lie in care *taxia este mixtii (.4. r{r ODrcgto .-tti b) Proba sti.. sitir:r. iz birrdu-qi degetele de obraz.| |. lit. d...i)hrr ti)l)r)t82 [. cpidurifl. fi pr. uncori .'sc ryi trrllruril. ' 11 frobo Linidlor paral. probelc de r:oordonarc qi volbit'trrr.ro. rrirr'lul rrrrclrrtrltti ro1tL.(cu ataxie cerebeloasi.riog. Este ul.rrrrr rLu ptezintl nici tulburi. Sot'i*ul oolobolosului orl. crt tttitxioul pclilirt'ic. rut. rr.rr.ad irrt. hemianopsie). p:r. tulburd.llotii dc tip Aran-Ducbcnnesau C. Ataxia voltibulard cslo t'cz (.m idale.P. nrrtrzilivii oHit!i l l l ' t l l t' i rlil l J o*1r. adia. a) rrrl. fie se opreqte inaintea lintei (hipometrie).u scmncdp potionrroriuii". bolnavul so oprEte inailte de !int6. tremor inlentional.:. cu oscil&tii ryiou tlcvit.rl lxnllre opri exact la nivelul liniei vortioale tlin droapta' oi o alop6qo[t..r'.o forrnil unoi gtolo. srr.rtt'tta.ristr.xia vosiibularii.izrr. o1.r. lB3 ..ii! benigni. irL l'Lrncltic r[e trivchtl.lfi.gcttr^r'rtlrr' rr.lltivo.nd. picior scobil-cu deg.umoril lilrnrrrHri\jnt:c.ll||r(lil crr rr"lirrir.overrea ctiorr" . oi. g) Pruba lotisului'..nic: ' 4taria pariclald esle. ir S..'1i rrr.t. tlctnot.rrrirl ltr rrriLr lrrLvilot rrtlrtritrtti).bi .se adaugd.posrerlor. dr intilrr.lantiliald Btrilm?elt L(rr&.se eonseraate ridicii urrlilolrele proilcine ile'rliagnoslil iop''gr'.) Proba p notului. r)ivel'scprocesepatologice(l.1. :rrr. liri.rplegia piramid:rLt.ibulare.o-ataaia cerebeloasd. po de o p rte cerebolosul tlop5gogtesau nu ajungo pahar'[l' po (lo olltl.. qi semne de cordoan6 Uterate lsimpioine p ilrrrnitl:llc).r. rniqcirii nu este alteratd.lrltIicttItr't:rr vl\rlrlr trtt ltt.rr rlrrllririrr.rrc (rnklliLe._ rlirrorrslelil oare ins5.9.ele.vul s[ faol un purtot rlu ol'oiorlul' slth rxurbolosul tl oxecutS. .l.itr. r rvt.si eliup. j{rckdoniene scnzi_ {cl. apXmt in ((tr.lolrrl.Lrlburrili rt rrlo ttuclcilol vesl. rir. rlc tilrul .tcL bolnavul nu eziti.2.ir stn]pto_mecoldonale posterioare..rluune]or posterio.inoo. tulbu. 5.tul/ui'slrlolBd...r..dilr(lr()ir.ndice-nas. .. (din talamic al .ante tle co*loan.tltxilr intintc de pube]'tiite.rdlial.midale. de trecere int.pabil Brt. Ataxifl cerebeloasise recunoaqteuqor.lrlrr iLlt0r'nrrr itr cotrt.o' inailtoa.ar ur.ollrcel)s ^li. iniliaa-inilioa.plopioin mod corect Yirfurilo celor doud dcgete inilicatoa.3. r. l. (Jlizr'ltr viscclllc sirri... ' I)lsl.it.re simptorncpcrti_ (. la linti. :r. ptl r.i de niotrofic sitaeazf. reflcxclo osteo-tendinoase.( ' lt0rrLrrrrliagllosl.r'to minil tui so deschidemai mul[ docit ests nocos&r.in. tlirect..trrrl.' coftjona15 r pe plari securrdrr' [u1iirle "alrlnoa"zi ). t'slotlitrrci'ii Irorrrirtl.. scmn{.arjctald.2. semne de cor(l. s D. (cu .a lui pierre Mq.ttittl' rrorntlllc. . Solioitlnd bolua. ace. inrIrureitclulbrlr.(r rlc.a solicitarea de a-gi duce indexul lrr. ttici sitttltl..ottto vrsl.lr]llli r..fe In cioca:r.rtul {)ilr'orir.trrlrr'|trtsli.iturlttci. Direclia genclalit itti!inln.Alnniile pedunaulo-pontu-bulbare.ol. or oxcrp(il sitrrrriiikrltlo llrzitttti . h. Se traseaz6 dou6. rtril.1nr. lxrltrrr.dr i de se sibil itale Ttn.. produoi prin leziuui vascull.ilnt:t..mi:.1o-familial. frloiltlu-I tlin mai multo liniir introt{.iltttlrrt'r.apuco glttrl sl. Sumar de d.) sint mrc. dar de rrrllr.

dla'd. r r l i " s l .n. gicc. llcrsuL cstc ebriosr ezita.'. . !.iil cstr: iolicil'at sil frrci-l l'rLlttttt ' r":utebtLi'1titlLlir dl'utlul dtitn in ienl c:r.tttr t.xti ni qi i bi e i n rl ci oj l er" i I i ) r : l( ..l l . :mtebrallrrlui flexjunea ll.('iiltrlttl L. r r i i v e l 'l . t 'iit t r l r r ' r.bd'r'i.. bolnavul poate chiar criit"a p" sl.. . :. lr ir lt r . t it lloltnts Iui '\lt tr"rtt ii rrl:r!.. e) Probu rcziutuqei' .re so observi..rii de partla bollavi.ubinza do s ustol lljill."!e t. erecu15. r .il flr.apoi fiexiune:i n"i"t rrrlr..t.r:Ila CU{liS_ .:lt.l!!'L'-n.s.r. .i n.i lrr rlcrrrbjLrlor.ice-nas.:i nlStugmusuL L.l?rohannrioneteloy. |{ 1. r r r r i r r iyr . .. 4."ir. '.. .tl . |lr{r(|nr)r.l . iI t 1r 'lilt 'I t .neaia ( Disctiadocokinezig) 'con$. rnis...rrtrr'zr.1tetele.' u.r. .rr III| . r r it i.rri.i. tItt sLtstclll. l rliutloc.olxr.: ! rrrrr llrllr(il. i r t r .i .r. t il lnilciili iuei ln4llo 1i it t r t u'lr t li lit ir lt t t r r t i t t r I t ||i I r I t L'I r r t'onift ( l)]itlltitttsrrtr ri lr"rr 1 .l. r ..u I C ri i l l p | i rnu l I. r lt t r r t t t l lr t r r ' ..tinA"_suac""rr. Drrrrr. r c 'er L{.resaie.ilijl . t i n i l t . i ttl 'r 'o i tr si 'a b i l i ta .t'ifcL.rl) })r. ' .l l rl rt ttl ttr I I I ..se tlesconpun in cornponentele ".'lrirl. rr'r { ar ir l|5c r p e l l rz l rl c u n rc ml j ru l i n f| r.t t lit elo s'lu r et r opulsia.t .n":ilca " it i'h)aa JkrtutllL zr.rr tl { r liir iuir . lr)iii:rr cri. l ttl l r l .i. ::.rrrr.. 1t L.l..I'a mobiLizuTect .rl LrI:rIl I'i i rl rtl l tttt. Proba tlet:ieri'ibra.:{rea. c* i'Jzil.i i .urntret pe spale compolti.xc ul crrrsur .u l. o .)irri'.'.'::.srrl.r.de \ |l | ||('li g.ri s.. r i I t t r rI 0 I . {':r |..t tllc lI: ll dt lrr..-i.l'.srt .i .sii fle.rici j c lr tt t t r ' r l' i. Nr\rit(.tt . titi$cxri :iltrer_ rrrr\'(. I r oba r net sulr t i it t slt r a.i. ..i mn face rrr . sau notnavil-gre|e.i prirr aroplitudincr exirgerat[ a miqci'rilol pllsivr" lio ' ' pasbii u tttttt l't'ttlttt prin uir. i.u i1e partca emislerului cerc. . 1 intorrii(.i l t'n t:u tl u l u t't's l l . :r}ducfia braf'lui $i abia.e Lo-r*iiii Itl)l. 1ir t r r c... t l s ! . lr 1 ll.rilor de ccordonare . inteie. mjsciiulor succlsive.telor.r| ..:. in decrrbit. 't'ulbu. s.ru ltra.ate. l. .-$i l)rii.t ! .ttttlun..lirr* oxagcrl.i trr ir l.rltlrirrtrri I lrt ia articulaf cu umii'rul uqurinli. ( r r l 1 ' l l r j \'l r l r ' l l l r l l tl l l r l ' r r i r 'r r I r o r r : r I r r.ri rl .r. ..I r I r r Il . [i o l l tl tvtt! ttsci l 0 l tzi i tt l l tl l l r r sl 'ttstttj l tr tr tt l 'tl ttr cl ti tr l ._trunchill ll]nlne in urm' fali .r pllll{f.aliiu.... iir r Lr r rl.nal..9 pr. r)rririr (iu {iegetele aubelor miini.zil dc. rl1. incit cerebelosul cade pe spatc. .!^.. in trinlul rnelsului. l) t r plr t i._':.e.rrr . t it t cr t lt r t .!. atilge cu 1. . .{.*ru. lJolltr vji lul Pr)l l)iisl rrr lt'rrii .xiurLile prriiTe a10 membr'lui inlerior.i a mimbi. r ) 1'r^br. laCoCUdCpl.xll tnt.L'r'tha mrrsulu.. lt r Nit 't r r lr t t t l lr it lt t : t v t t t t t .:t til]tri r :'lrirr rl. Br*lele tlevia. uux clt t 1e t liscr onom cl.. . Ast.ile* iA t:ii.:. .i lrrtl (.i .iue.t l .rr.r'rl rniqcliri de e.1.j. I oat s ?la r elalii p: lt o1.l tl Trbo p..":. s i t n.ii*p "ou1rrni. I i. i{r lir illit r t l ro l t t: t t ' t t l t t i r lr t : 'i I r lt llr r . r ir i ( .il.' i rci't 'si ' .partcil ltrzitttrii rrrrlr'lr' l..| .itl.lr r r r t izr r t r llt llt . baterii tobei ca" Bolnavul os1.i l. rl.i l tl i i Irl rl i si D .lt. 'boi"""oi p"ot" olrogegenuntrriur" . |! r. | lr' .or| soi cI pe mele. lt i. lizi.r I ll'rot . .['rabo -ioapsZielebel6sul -rlescompune tir. | | | I t I I I I I I I i I l l r tl l l rti l l :rl l tl i t l .tt .orii. incit.ii.ostc lilnit.r.r1i.. .cii u(f . .. sru gJrc6ir.. r l" ' .JerenleLoryropt"irtLttplirt : l . r / 'lr pit . I i*lr : r 'li .abaJleriunii dorsale gi Ttlantare ct.. s { ' :!.<'i t. r 'ir iir r r i. 1lr ii t t r t .r.r'oru. t r 'I r r '|. i ir il lt r r t 1) t lr r t sl'r ) cl( i bt 'r t 11lr r lil . cornplexc. t t r t lt I . 1.re itron Ltl lu .ui.:jilr-" i. r ..i . rr . irr sensul cd.rti rl l ' orrrsllt t ir : lii.t')..tl ttt.ii.git lt lbole at i.r . tr.ii i t ) itintei.u aJuiorul urxnat_ iltr 11l9t' llrobc : t) .atea de a.'.i tt i'nrtu 7tr'ir. ( .. iI iji liiln) t oniiI t ir t isou] illi.i pe creastatibiei. conco_ rrrrl.i entensiunii clegetelor Se constati rrceasi . in timpul mersului.. |. l i r.. r r lr 'it 'l't r l sli lj .i . Lr t li lt r lillit t t r '..Irr. * li . u r' .[rrrs lfr' .t|i l i r r l r r 1 i i l t0 u l l l r r ) .rlttr-iiI !) Praba tisl..rl ..i l ' r.oli1iituiburii..chii l. f l?.r' .ii .. ii I l lr t l'i picpt t Ll or Lm ir lr l ( r lli't I it 'i r r t lt i lt r llit r lr r l" i .p icioarelot.int r iir ii 1a t inr p in 1'ut t r '! ior t ' r r r r lr r r lr t r ! r .rrLnerataconstt in imposibilii.r s. t r r .. rIril(r}ilo ('rnrplerc.ii 1'.'.1.i.rurarca ti.r Ll.1.. .-ra eri.rvii _rlc rr t. c t c t eos i u ti tp U x e to a l x i t(.irbs. flexiunea asociat[.rii.l ti . i c lftl . r' rl r :rnl . lir '1'lt t lllL l"'lt t r r vlt t t r 't t llr t t t l t t ir lilr r r r r : r r t r lit r r r '' ( Lt 't t t t llr r ) ..i{r llrirtrlrr' I r..l .i-Iipsind coordonar.:t l l r r j i l ttl tti . 1) ccllt t qit iilt t cllt r t t lt t i ir r lt t lir t t t lit t t t t ir olt r : r t . Li a_ceasid. sl.i l r poziiir ir t i( ir r lr i. o t lu s t rri' i).. u . lrr. r'r*lrrlo-vcstibuliile... t.cigrutui pe sasva{rJ inf ' rz it i.probi lipseqte tt&iunea ga.1)r'ii r.' 1. cl n 'tl r ttt l r r r l tl ti k'tl r ( 'tl l l tr r 'r 'r 'i t r l l i l r r . r r i l .te rniqclrc:r ' i]i.elor infei.u i r ' .' ii lui l3ar a. .ohi.itiri care se ea:plicd. OsciLrt.at]'t bet. rLl bLt t : r .r tlt' rttrr'lr rl.e solicit&t si loyeascil . zil'iilt t t r r ) l'l{) lllilvt llt r t r 't t {ir t t r lr r I t t t lr t 'l' I iir lj<: it r r r lt r lr r r 'lLr lr / ll /i tt. : t t lilii ri' . L r" lrt pc btrr(..lo"".... si mu.!. :r l l l .miD&r.sive.'r.t urt I t .11. mali glloi.i i || r| II t.'r'i rii.titl $.. rniqcl.l i .t'lt. Secar act er izeaziipr inllascidii'r t 'l. . apoi cu dosrrl rniinrior. . t r lr r r lr ohar ': i excur sii r r ui am ple it lo t r r cr ut lx't t 1ui rrr. De p'artea bo. .r-ll|l. rasl. r it t r it r ir l r 1r .ltlr... si.| ': r:. sr)&te(proha asinergigi sratioe a tui Babinski). cU oSCilatii. .d. ' r I l r' rr' rIr' l i l ' rr ' ' .t rttllo-.lato ... cri ce'ebelosul dii.i .l. t r li: t t t 1r .intr-un prim timp va 1iace it"r.1. I m plir nar ca ut r ct t t t ilt r illi : r lilr r r '' . ( l r tr l l r l . . i n Scn. ri rottstanl de partea leziunii cerebeloase' ii. lr r l L.a.ii iiril irr Il o -hrtlnerillia .irll. I l tr i (.. un cerebelOS intliCii lcziLLttcrt...r r l r . 'l'ttt i tpn!io ul.trbirea asle rltclaii (sacadarI sarr exnlozivij.:r) sr. f i i t t t .-.irt[i. const:r. S6 e:rploreazi.l( rrr1'rrl)r'c. i .i.r' irrl. ( l i l r r r r r r l r l t|i . lt r t t r lit r 't t it t r r r li4r ur ilit I l i . .e& altel. t l*Lt : r r r r iiii r r t t n'llt ". li.ri f.ri lrr. l. i r ' \ r unc a g i rm h c i p e c o tT ]J i ' i .. ltl .onalie-supimlie irnlebralelor. 4t.rtunii gaml..'riot'.rri.. llicLtm . lr eftijlrl . ( r !|III\ |I|||III I h t'r r . Bolna''i cste solicitati s. r:rrrrrSUr. tlitn(.. 'ii rlrr'rrrri rrl.ol"l ului Ill na. r 'iir .... l rtr |'t' I r' l r' \{ ' ' Ll l r i l i l (i ' i ' rrrrl:r.Po:rlo lIirrea izolt-r. r l i l l tl ctr r tr l r r r l 1 i l r l l l tl l tl .lt)utu1 $i . lr u.i ti .r. r i lr r r r lr li l J r i l l ( .irl. liirr. i . '..lru ii.utd.e a miqci.:l l tr tt tl l ti r tti l l l l . ttl l r' . :r .e sustcntajie lniritd. .i rrl l oi ' u1 vt r st ibular . !':'...:":::. tr pi Lr : 1.1r. ririscrr. t : ir lt 'zit t t t ii r r . r t t Tt t Lar r .zifririr.ir. r .rrl. rr. l t. r 't t iL.dinil o sc o pa.ioI cit tl r(. r f s{r l'it li( jit liaislist lt x'ilt r t 'l t lt t Lt it it L '\ t r r r it llr rllt llr r t li r r rrL ill I 1'ar t li"i pt it t rl l ri pr.:o:y:"!:::::!.rii .' i . rcrrriiu irrtr-un r.feStonat.ttL vcsl .prin :rtixgel..xrculrr rrrrr ri rrris.r t .ii (1rt . r'r'irr.sia mtittii Sc lacc. ii. rrrrl{ri.r i i ' i o si't it .tip utr rl .tDbrul rlc pitt.iirprli11lrri i r. ..' lltco <_ru uu CiLractel. I }oiil1iii \ !' trrl t(t' t' e .ilr:a SltitOLl riirt. iz( ) t lir r li.1( rr.li1".ri(irrzri....i-luburr. . ism. aceasti rrriqrr.n.rl rtrrl tr tr. ilor . 1 1 r r l r r (r l tt tr t|l i r r l o ti l r r l i t' .(.)-.ryi Jipsoryl o irr r*r.(.ol l i l tl |.i altel:lratiye-succ. .'a.facii.. o tti l i .i l l l tl l t.ii.rrr'lirrl'rrli.\J gloci miscar. rlorsal.iii. 'i'11. Atr csl . srirlir'rrr 'r4irr rrri. "o1lrtni $i ') .. t.i cdrcti.. (1. ind.:'. ng. r r t hjt r lui la un colebillos in sll! iir r it r lt r r 'f it r r t l: t r l'l'r st t lt t li. lJolnaml yl irr_ .ti i . Cerebetosrit (lrlfrxlurl)une miqcarea qi la accasti.li bitzii. tl ri ::1ii: ! i [ r 11]t:ll11or it ii liliei.:l. jr it is ir r lir izi{ir r ) l.frraYd. coordona artiunea tlifc_ r il /'l{n glupi trusculare in vede-reaexecuti. r. :rl i 1turi r ir siL.ioare rlin genunohi. si.i o r t. . \probli" cnl_ fk.r.lrri". pe gi a ao*pseipe bazm.^"o pot irLteresa. . 11i.i. 't lt t i) .erele plol:c: '.ri srrrir t . bolr t r t vt t l t l.belosccl mai lczlt.. I\..t t t r st .r'1r a trunchiul. r 'ia si t lisclr t lt ot r lt l.r i. 1or clemeul. 'r r... i rr 1r t .j.1. l r t t r t ir ir I illr I .t.:rro.|'i qo .1.oLlpt itttIrr st t'r' I t' sii.*r intro acl.1 rr I It lr I l i l l i z o l rrl i i .r r r .ni tirlicil_ peplanul fatutrri 6ihou" i" uf a-rir".lo procedente.r{"'2.' 1.rzri'.nt qi titubant. rrl t.. i.lUClCilOr j lll I .. in tncapacrtilto. inu'pr u..i11.rl flexiLLi*it coapsei pe bazln se facc c* mtlt:-"t'rrqllri1riil'! '1i ..r(l i . o i n f C r c B t _ u ou.1y.1. ?rin alter&red a. I)il1.:'i:cir i... ci deviazti ii a.r.1. . ci r .H i potoni*'m 't Lscul&/ ii. se polltc atingc f.ilnea srrmrttanii. t "iL: ildt .tit 1.'rlltr.tnal. r ') c)( '\ t t t lt r 'r 'l'lt ot t t r r ) r ' l r. r':. ccf:llici.mbelord ir: :'r'rrrrrrclri.'lir...ei irr .r' 1. t 'r t t t t r t s|t t ..t't.1r t .tt.1 membrelor irifcrionre.itm mai lenf. ii f it lio( j . .:!': ' r./.

ft seeundare}. 1960. pr "r lir i.' r.ir.pro_ces3luiinfectios se face cu pre<lileclie i" c"rcb"t.stc infhren!.r. ^ll.rrtIt' i l( ' r rt il| {lol) lt llt l br . .( ljecourt. ]trul..r0lo fiild hemargiobla sioame.'rrtrcilntla .i& indsului (sindromul &reI'r'l)N vclrr an)..i rr gitulrrir precum si.ui nu este chial asa de r:*r'ir.. -. Afeclittttile rasctdare a[e cerebelul.n[.. i r r lr cr lulor r .ru. 1922).atarii :r.ld. 1965 .' ttt* f.r l.lalicd.r'r'i!rr..agt*ze..n[ simpld..vului). abcese il: .rnnccochleovestibrrlnrc {per.vhrsalur.ri l cir .i1i rt.trpptezenlafeinapJ'oximaf iv60o/odiLrcazuri -\e orieol i.r'rrrbranrroblinutir.'. at eu'm nl'LiSt li) t r r lt r t r zit t ir ir r I t r t r rirrrrihr(. 'l\tbereulonu. e r f l b e _ . cit-$i in celevermiene. I:ltmalnnnrL cerlbAljA ?rrrr0df (.)..i tttllf ot t t t ll. It.ii..ri ciinice . r r r 'i .. .rrr.simptome cerebeio-ase.litelr.utol st'ttrttt' vllt'tsi'!trttti.i . dup. rr rr. s b lormcnul (1.iu'z.i adesea atitucline .. oi."ifltt . variohi. nlllt of l..iise (rlup.rnrrsch(rllzil.r' trdrol tase'. l)eDulul subacut.in.lOiisa al LlDc t c io( i ln.rrrl r| [rH ..Unii bolnlvi-pr eziniducrize tle opistotonus. lt ) ?1) cst ( t ii( ' r lt r t t r ') lr lr illi lttlit t lr ' lt ot t t r ll.i inultipH.errncnLtl rlc urtbeli.l|rrll itr cor?b0l0s fuOrnOIatOral.tt'ttt' -Pascu.ebcllaL. t ' r t t t ' ' r t st t l'ir r zl '.li ru Iixrl ]-l lt urr mcduloblastom.in lumot jle uug. II r()rtlpcprphel4oscria.5t...i. .1) irc'l() $a.&rla iini. fapL nemarite arule in.t:.ltr itr rkrntttttit'(!il..tletermiin..{'.^r' 1rt At r .ll$l..trrjnsrrilre_$r tnoment.m spre dilguosticrrl cic tuc lini c .r't'it' lrtttirtl't :r .l'..' .cit. . encefalitXepidemici) .. ooier LUl l."irr(. E\ ist [ li f 't m r t .' i o-t t i*r t-.. .Lrliru: rlo rnm[.i I u i rrruliril yl'ttno singllrele manifnstd. lt ozilic r r l{ r ': t lr r l "i llt r lli$lr r il r' rrr ' . t t g[ . l.. ( sl'll|t r st t lt . ll'rrhcrrculoa.i variatc irrlor'tii{{r lrrd 1iloirIii .iz.cii.. Bimptomelcdin lartea rr.' .Ilr.ll.uct'onice.2.lro lczeazir.. crr lrilx)roxl. qi ml.l .ti. ma.lgiaitatJi Ae rlr. piogresir'.t ci oas" ri *"t n.si 1.aliz(.. {r .c tlrr.. Iorlno. . .ngrist.re.i..el 1..ir.sl c 90V din i . t.lmtlau f .lti. ir rt.'litltrtt' 'rxx. 19801 : a) Tipul .r.rrr(.str .otrle:r. cu discret lirrrlrrrrn d-e hipertensiune intracraniand.1111'11 Pentru aceste cazuri se folosegte adesea l. p e l t n ..ii]1119. firA greate si fare eforiuriain i.. eel rnai udesea -sint rounile altidalr..t. AhceselE carebetdase sint relativ frocvente. Itrt .r unil:.nirea craliului . ( '. r' r. t lr icI r lI ir nlir r lr lt .. r : ellr lt 'r ') . rlr' izirl' lttitt rtlr'r iri txrit orlsiulre intracraniand. sr. l)t'|lrrr)rr'({lar..lizir lijnrl rrx.noj".tlcsoaryi cu semne mcnilgiene nc sugereazii.tuarelDr rr.4n sind.t|1.cireinonioasf. cazu. r Lt coalii. Irrt intlivizii l. con.sicolab . i p: r r alizic f acilr l{ . sirnptomt rilirr. olrsorvttte ttc P"opoviciu qi collb. llr lchjtnL.'j. r r lizr r . rn oeleoJogene {Arseni si colab.f ecti.t I rl7 . sinrrTonr d$ hipr. 1925 .srrlrri.rrr' ('rrzr.c s{.r recunoaste tlulft ( azur i.iin-tfiii..r. q r i s e m n e l C r . sr 'p( r ir l. cnisrufi. slndrorn do frr..i(de ubir. (l) Tiprrl cu debut mai puf in gr!r\'' t'rl r' lri .ni. r.a.gri rLIi .rl .aria_ D ir.rr'\' VII. it t . Iooali:ure enre.. : cr. vo{'ll('. 1074). Se pot intilni in cele ma.-tci "'rrsl'ind ) . r .unasuspiciunoa unci leuconovruiitcr lIIiLi rrltts tlrt.te. primitive siu secund .aJinale..rie. I 1) ?'1) ( lt 't r r rt r t r t 'xl't rt lllt lht lt l l'( 'lllt ll t liit gr lr t $l r lr ' r lr r lot t t t it t i t t t t t .i'I(innier' \filson. erotulm enr.i rrislllrro .r'a.lllzr'l rr r. .. it at .u'l.rl ri cni .rzgornot ladiografia rlr. rle.ico]-d ...i car-e ri irolll'l) (llc ssrrclt peti'rtlicri riiplr:r'1ie ' tl)(illl in speci iri .1 (car. staz:i papila-r5. ( .irr(A.il1ir. hipol. apar adesea..tuberc..ri n.. .. rllolil. pro_ gt'r'sir.u b rnotrle rapidtr.t. Lt lr .rt' rt'' 'iiii si simptomele .e do mulie or.1.i. esi.ri t." bolnarrul igi revino. o t r iadi' cat act cr isf iclr : : t t nr t t ' r.cor. serrruele celcbcloase apiriu.ccl rrui tt'o0yorlLcetcbclul. .so l){tL (r. \1.<. iI ilulr l.. fclornene confuzionale.. Irr scrri'rrr 1r. t'elt'br.m.rrlillctrlr'(otogenegi rilogene) care rlau in 34% alin caauri abcesecereber'.1lltci colab.s. lij. 1i.'l.feclioase. rrsl l trir i . l ' i rIt. ' ( losllr l r lo t 'r t t ( r t lt t t t r it t t r t lit li . tulburlri de echilibm qi ata. C(.. \ 3t!l-cell. silllptomrl Lologirli itr ItltrIot'IrI'.1c'scleroz. lt . pr iYir ii ipsiht er alc . t t lr r l ( ir r lr lr r t r . li t t t t l'oli .rlnliltlcc. r. rrcuil. lf debut.pi:.r viloi cmDieni.toral. (McKissock.lrl ol se t nLer o..precoce. r 'u .i.djagnosticul.i[t?i. i Rogpl.eJalitelor de diverse origini. (1980) in zona de vasculaliztl{ irI tt' lrl't't'r't . . rl i grLrrsl .'f:llec.r. .ri sulirtl Iozillnii) fi tlll lrr'lrrl .rrr. Ce]e \lil. I)o lrtrtlto rlti stt pttlttc OVjdtrlItill.i liogerr'..r.:. {'\ 'i'l( 't lt iir O bit r '1iv r t c..1.ei!. r'll .rile pe care.ln 0r..mrri iu c. inrIi. .'leia.iIIr' .otrir'..fl0nFiunointrtucrnnirmii. r.dir"erqenevrarilp"irolice_cu:urbuviltrsrrli rltr pildil.riotorii r r (lls(..i .ctrtutiit trr. i sr 'iiilcr t it t gt r 't t llr ir '...ii. .i ales in cazul abceselor r.lo_ante. vi. !'isher . rrrrrrtrrl i i l 0rlot r .rlirr cuzrrIi rl:rl rrrrnrri irr ri!f^ rli.bd.l1')i. ii.i Dls$ ou pu$r)uli i1i totttisi ri.rtumotal"... :!.rrilge:rle.tmile inf njioate ale -cerebelului: . c) Tipuliu pr uf r r ndi' com i.. qlr '2Lii. l.1. cu sernnegenerale hfeetioase.clj:11. pilanrida.i r' ..t 'rrli. l ' .. aDalc mlri ales la conii si lrr rrrLrh *'r'rr(i.t-Li1.c. b) Tiput rrrmingian"..'k'rrrrcrrzli. ict t i1i colr b. rlrzr.i..olic $i tuiburili ( r l. il.). sr r 'isil' r l" . rr r':rp.rrl .la cioc5. r lr r 'r r ( 'ir l.{hr . g lr ] t uli lt t t iui ules lir schir nlr ilil" r lr . precum..supelt olr ( ..a.rl ri r:ri i rrtr tl r ! .se aseamd.urizentin{i: de fapt 10-13% colab. oilt lt ( 'it t t 'lll'1t r t t 'r 't t t llit t lr t l'0it lr ' l i r ' .c. r .j ll.-Itl5i)).. ?. t t t lr 't r r r( r l trrl rt' l os' (. r : r 1.rrzrrri l)oH Firrdrrrrrr 180 depeltlr. lr.irHr.r. li (A'sr. i tt. rgf+).ii.t'si.I.romul cerebelos .i. r. Prlbleme etirpatogenicp. lo. lt r int il.r1.-ni r'(. si cele din partea marilor cdi senzitivo-r.re este insil r. pn.ipi. uneJe slltistici ccrc'}{''lorlsctlrl |rrrl hcmoragii multe mai 1942).nu. slnptome ccre'helotlsc sll'Ll olfll'l)r'lrraspoct dc sinelt r t m t lt ' 1t 't t t r r 'lt i . loc:tllzalea. irr l)ilrz..i rumr'icli'r iul'r t r i't t tult r gir '. vir sillll i' ccf ulco violct r t ii. r ir r r k.. it t ( ll. in funolie tle rapiditatea tlez- ttilburilri rtxpilnlot'ir' se instale?zi.d ifr t.ousio a msmblelor. .. i..i rr l) gr it r t r lt .rnpltr.i t. r . .i tabloul clinic fiind dominat sau fiiirl constit*it excxus# g1'rebelos.rrr' .1 l) t ipilt ' r r r ir r lic{" lir t lr it r shr tullrrt'iit'il' motoiii mlri (c-rrL.ilL(\fj' lll(12('lrt'ir rrrrri siutltorrt ccrebolos ()u oYolutie lentir.de aparilie.h r$cenl|t suturilor pe erania.i. l€ caic se lsocilzS. oum i lt lpidi if t om ai $o nut tlistinge 5 tipuri ale instahre . tusc convulsiv5. t r t t lillo.1 .i .lize lonicc t.i inai tirziu. tlrilelc auebeloase..spo l.diell 1i. it lr r 'r lir r l ur.irprlt f i simptome tle hipertelsiune intrasraif:l. gi unr. 'lr t lt t t ir t r t t r li" t'lr. r 'i[ dcr o lil. la animale prin secliune mezcnceiatiEA d. clllrl slt ('lr'zlll' l. ) r r t t ut r f it lt 't ' ot 'r . . a unnii.hirrlui ponto_cerebelos ap:r trrre_ 'r)r. debutul brusc. l$?5) .dr..ti.r-Schobl gi colnb.ilrtrrrrr'.a c6piine gtndim l.1]l:. '^cuzind in conlinuatc rltttct'i itt I't'gittttt'rr vi. sr ugbinolcnt . Dxisti *nele situalii rr (1llrc.iiramidale Si vesljibula'rc" I!xistii ittsri. se accentueazil.ii. rrrrclllltii lo6u. lnl r-_. g.rl|upi'rrrrrirlirlil.rr | (!ri {rr rir.nr'. i r neniligiene) .jiorr'"". creryterea dimensiunilor cutiei crart|(. .rlih'c1ir. rtsocilte cu lirttrtttrt'tr. orusticLrieisi i.1.ebelbrso cu'ticbuf lcrit s.lo cerebcl0aFc r'(. 1x't 'if r ' crr._1974).\t'r ir ^t t1i i r r olr t lt . dar cir aglavareit.rrhri n lit rn tumorilc cu localjzareemisferici iglioame: jndeosebi lstro_ .cu i. rl nsi {. vi rr. llenmagio cerebeloasd' din totalul hemomgiilor ptirlrrtr'(! irrltir .ii..t]r.rril.ir.l Jol i teclem 'ial'inizunLa( i.. cara'otcrizrtt lttitt xttttlt l'. . i: t t r lt it r lllig( llllolof ( '{r llllr ( 'lollf ir ' rt :!.lii ry. lcl. in cnre sernnolc coriireloa. l. Aceste c'ize. r.i tle"buteaid lrrrrrul nrin ' r.. I ( . t t t lr t ost t 'st t l. rll li'i.t l.tias . cu grcluri fi viirsil'tttt'i lrr Sr Do&t.rlrlr. lit t r lt r r t t tt l0 llllglli ll( llllll I t it I Ir rt Ir' I i rI Ir. bolna.i.eyden. spar1.l. hemangioblastomul ietino_cerebelos sau boala tru r trlr Hrppel. er) {ipul ln care dupd' o saurtn 1{tlioll(lrr r-tI rllr. precufo si dc afectare a irereihi_ l. l{){ii I Iltlxtv.t. t r 'lr t loir sii r ir r ! r r .ii.n biale tltpl.a . ia'' p..ii 'orr.. r r r .. YIIII.-ctt ..l cu.4. (iorn'villo) l{l]'.te. rlr rr11 11i1.fits. ll gt jllt r l( lilziit lr r lt t ' liit t t pklllLt t t list lt r 'l'( ) . I9Z4) Fi mai pulin in cazul abceselo:r nl(. r 'sit .

It (..tlttlit sa irrl.A aparii iemne de nip". Tftomns tiratrr itt itrrrrl a lui Ddjdrina^ ANrofia o:Li.rrr.lrl de mers.r'iztritzrj.o!ulrii e"t.r'o realizinrl i'stei 50 rie r cl"e ataria' 1i 1f(nl]tl rii'l I l. J r al.) itr intoxica.riiiliona.le caraclrrul crerio. r'irn.r'rg.ltrttrlzii clt tlizc rlo r:$ik.l r((. r.":. sint in general destul de rare.rpii r..-trofi:} l llr' lrll ul ui..il.lrrrzr'i. ponto-meze.cestal ll11erp anrero_supL.in'e rapi.t.'rJ.rismentere cerebel0ase bilaterale trin trombozcre vertebrcr. (tl'ln iptazia congenitald. po.iltcsc in iltoricl(. l":. Jonili'd' :rxur.ui hemal.si 1.f.r r.z}.r.rrz.sa! paleo-cerebelos.':'l'] djudromut trri pi.'1i.1i rtlir glolrtl"t cottjrigli.isi dispr. cvolutia bolii erfe |l'trl Ploglcsir'5.1. -rndl'onrIt .. frri a pfezetrLl.rne'in. ( t nl r ) ( r ilf iLlur ( h u | r.J:. i ."liizlt.ltrtzrt t.i_Lrc. T":rrt..\'ezi cJp. . ttqol llo tccuttosott1.i. As el. lraumatic.. frri. la.lrorntxrttrbclrtx .lr1' lrr. . carc s_ajnsl :tlal la un-bolnar ti care nLt rIr' 1 risI ii rrr..1ri.ie meningeali. . rrursiv l.j J.'r'rrrrr 1i . e tn t| rc l ti c e rc b ra l (Ars c ni 1i col uh..f ..zi""i :.i hup[tna-steie. . Scmscpret m.i.4r.rei.aA trofice. tocTlos.t. 'it'tttitrir) globibl o('lllrtl'i' ale diafragmltice falingolar:ingienc.i..xie a memb.(l)oloyiciu.r"berei "i.{ C rn n r..rrrrrl uu r!:tli tulbr'ir'r'i itrl'rrrr(ir'' 'ritttttl prin importanll ati..r. leziuni cerebel0ase la niyelul nucleukri dint-at..ir .s. rlt.turfo ::. :r|||liirirr(. ."se produse ::l.rlr' evitlenliindu-s6spaliul subtentor'1al .11 "rf" gaJ? OcCipitali. s[n$)lomalicd.""""Xi:?li" rrltlii:iffi r'.l.i cerebeloose pritniLile : ered. r.r'ir.'l.ed."I"'*ilj rirr'| ir Ir(rIri rr'| rrrrrI rri (Arseni 5i corub. prr.. crt pt'ofesiori:r.aliune de irnportante lttlltrt'r tulburitri ..1r r. n. Eindtoamele iscltemice cerebeloase.'.rru. \r' sirrdim la o otro.toiald'.psio ia.rt.]']. l. sc nLri ' rrrr's..( { rirl(rgtallc.]1. li. :!.. .rtr ('nt'r vrrtirltil tltt llr t. tltr l('zilllll ir :rllrrl rl'1' scrttlttr I ii ctt ovoltt{iolrlogttsivll sirr.^". . Ilarie.ff :i*:F:lt-.ii niin"a lptctrirt' se.. u ltti eoft]on_tItlittr. reziuniburbarecu simne cei. l. sind|..rlvif. cu irrjtere.rr'..apari'lie tard'iud sint' {:'\plesiir rrrr{'t'l)ri)('t " ti.for. Alteori |.ie-Ioifr:At04nrani.'nais.i.ir. l t tl tttl l 'l t'l ttttg i t'r ' .rrzilirr(. 60-65 dd ani).' degenetativc.u.orrrul tui srbin. virsiei"cle .f H:". gtnefici.. cerellelox. l rnri .( r . 'irrrl vr'1" gi mioolonii (lLtrooti .r.rrr.1. la urulrhii ill:.'t't'Irtr1'I trtttrl'r'rlttl iar itt leniil.t] nr(.. clinicc entitSll lttr. crllrl l)r'rrllt(xr rir..i l emeul (.l.-".rtm u e cot.) :il] I illll]"1?i-L(.111 tulbur5. respTtil-e:-.Ir:oceiebel6ase: 'ri tutburd.td.11101:-it :9bl-lr.u'rrrbeloase.l:ll::. se pot incli'idurr..ircvazile .ltotn ccrolrclos compl''l'lirlhi. lr.rr'rut <int.ottlirt.sa.'lor'..iiictul. ttct voil N{r.r.lScular.ile cerobeloasa .1.l s_a eviilenliat .jl:.clrilor rrle qi oculbrnotorii..ii\' li'sir posl.lice (popoviciu si cod. l rti l.terali tlin ventriculii ce1 irrrr. a lui Lejonne'[ifunn'tlid it1l:llo ttt AtroJia olitso-rubro-aercbelousd' itt lentri 9i s.mi.tl mar Rdesea numero&Sesinalroameischemice ale trunchiului (sildromul arterei cerebe_loase postero-inferioare c* r. la care rr.runici. r.' gi a semnelol de indica.e) .. -@rticnlii r.ueniLin tinrpul vielii inlrartl.rfi.rrobru'bi1.ri de vorbire.sindromul cerobclor.zirrrli.o famitiate ne sint sugerate ite intervenlia. arhiattlaiia "i'rii":r a lui.i".|. pe..'i:l.z. . Si semne extlapillmirlalo (rt.rir.!'ic celebeloase rrrlcnsit:itii '. Atrofi.l .(lrrrri (irLlirrlrr."1i" 3.lll ltt'tttit illttt llr'lrlolttgii Zii. b). lolutc oot.tir"..ck tmphcli' qi l.rfdure sanu_ urtam t:..r'cuil iialeze u' Lu'i I'ittr' ta..ir rrt. inrrucft infarcrele cerebeloa.. l:r i..og'r'si'ii.rtlousr.. t..rri cercbeloase.pal n*irf. l).rs| l'jscuic Ltio lt"uo(biltJbazil:r. (.herniaplazia ' gi.cbelo. (l.r lr{ rrr)rr'k)r' rr-rr1x'r'irrir'r. (ltrrl.tlsul tlatarncnl. rrr..rrl1...miprr.. lcg.r.t't.' bolnavul igi"revine ] _ .rl.ibit gencfttor cI corr_ c. rtct.l:y"I"t r:'nrJ.{.ut i]r'cloc j0 cnpildrioSau In-adolescenti..r.!il: -!t!:!il*yt nnot l?clori.p.. . tl. ' \ rr{. pslco.il".oxl.e apare mai tirzi' decit celelalte iti:t'fii .l)ivtrtsllr' 6cstttl rt.i* trl. (.r'i*rrte rt lt'zittttil. int..Urn:rloasii inili:rlr. se surprin.fil]:.le cerebeloase /.r.iIrr.' .1".ndtor cu cer al unei neo| (. .ristic de X. stttttittr i ..rqbelului ests relativ bogati.rgir' . intmcr. lut Um . I ittittrl trawnatkle sitrl.rl tlitt itrr.. qi oi rriiocloniit.suferinti. lrrrl'.!. ttt Ittltofio tltt lrttrtllizttttrl 1i rlitl ( I'r..lti-"Jrr insl e'olufia ('iri r..ebeloase pfufluce.]"':"u l. llttt01'uli (u detsruLin'ilm sittt. r.. ocluziaarrereicexcb..'^*-crasLaza oaD ar:i' -ir.care eviilenlieia in antecerlente un r:r'l|t|-t...rrr l|l1.ltc lrr rr' .knnwy Hu.r' rrsrtciazi.. ..p.'i .ol.rr.h<.rr..' la c:lre se asociazil.ili--:... roxl c.l.'r topogralico gi a extensiei debuieazii.-.iar in conteitul semirrlogieo..t . | |ir r. /' rrl. 5. et.rrrri. po.xl tt n to l tr l i t' l tr r r g ttr si ttt. pcta^la tui.:LtroJii." cu.. cere1.).tomogralie arial{ computexizati.l . (lr.ncefa..fieaercbploosd seaundord.tlr'..rile (in cale l)rr.. uitlir{jt(.Foir hrr . iz|rtziilttitrlt rllr lrllrf'' rI IIrIrr| 0lirrir s0 fltt'rltllttt rlrrrrii. ri||r||ri||.irrtrtrN sil* rrupi.lglli .:.1i lcuc''r' Liel'r'i-lril:rl''lrll' ' (lurrt -rlll)llc(')' (itrcJusir' r..rr'\r.. 1lncn.eocerebelitasd' Ttaleoceretlloasd l)ilrgtr.'.ltz lit.r' lll l I I (. -ani.:ll f:::l-1..od(Vtltt ltnxd.Atrofia cerebeloasd. lO f i :1.. la cire pe parcrus se avrciaz5_.ltryrtrlt' rt\'rrtrtl aonge'n'ila'l lt) Atro! iiLa aerebrioase ilr l)rillrt l'' rr:rr'nilt'slrrl oelebelos .NI lrlir'e'ran-|-b.Infarctele cerebeloase izolate._ .I vh'trtrt.nt rk'.ouotos si.aspectul crinic fiind asemi..i i.ilitlit.r'rrrrr.lo.rolLse "r...tN:i rrrt'trr. . t'ealizlnr1 irno"eunii cu rl l.lrrrriivirsta d."'.ir:rri Ir'.eloas:1 (ir It 't'It{iIr rrrrrrri pzr.*1.l't' mi. . Ialtupinoht'z ll.:Vogt i li.su{eri-ntei cere-beloaslt' i. ' pe rrtliografiikl I'A itt pozift' lirrtl osto facilitat de pneuinoencefaloglafie.i.rlL' ittl'trt L.1 i.gfesirr6 ttxltitlrilittttitlrtl'. .rocereboloasil r:leci:ii'i .tr(ir' siirdrom rlrr ll]Lr.1:".i... llrll lurrc. .cl'('r'e luJia ( . .indnoseiri-. dari la. i 9Z4).nti+lltt) (xrrrsl'ii' ht'i honkt' iod' Ataoitr.oitevazile (in formeresubacut. E xj sti ci jt". r"-r.1.lizlt taraLive de atrStii cerebeioase r rr."f"i"ilil cerel:eloaseantero_ in: t llSCU. Astfel.1. sindrornneo.. predomin[ tu1bur5..omcerebelos.imqromalied.]'-1'l l?)r"froarc t t l l t.:.cumsi .tri'. .rd'i.Ulr {r.ir.tf.rrri. aelul Se ac'rnul.ii.r'r e\irut run.n.te carabeloase ptr'trtlttt plgrnb ttltlttttr.\rrrr-. ocluzia'a.l .r'itrr'{:rrl '.t si alte elernente.Dt._ Hredn_ataoi. rl(l il{) tltrlrrri.iLnrlrum cclebelos. in fozilia cu capul adirnat.l.Ji. intftr-ir Inlrelgd jligJli. unui funpo*ant sindrom lriin pr6zen!a.::. ri" . rlilir.i"nJi.rolta otrl..rr1. ll. liaza virstei . fOSO.^zr'i ltrrlr..ri .t.nLur.liilo '1i -cronictl eu tloze rntli tlo hitlll(oitlt' (ilr sllrvrirrlt' .r rr'r'rr.1e crorLicc ri r. qi rc*liz.. I)i s i n e rg i a o e rebel oasi mi i . r nD'd . I)iversele lczionrtlii'ltt.'in fi.rcl.*]f.r\'(tir'. tlc s1.it ds o e i rz i L f i p i U n ti d a l e Ji . tttt its. are o evolu{iemai rnpid. desemnind gradul tle ap-Iazie.r ]. pendefuncl:r. t t t r tti si tr r l t'i l tr r tt.ao-ponto-earebeloasd.'1:i..rrllorrrul do irilal. t'll trvrtl.I rrI f r s o. r g. prin jnvpstigdl iiJor.:l:. llillulllll'i(x" lrrzittttilot' t':i l.ptur ci.rul' cercbeloase ".irrrrit do fitotlrrrtltr.iantele s:rlez 'i'r'r1'll.. .s1ll''c Iot <liscdbriopiazic[.'ltroJiile r8 0 180 .r fr .lrr.9l"tt"ooit il.nrtc. cv{.. :riirxriirzi.rstte(popoviciu.l... -pende{untlasi l?ascu.rLr..' lriotmfice.: .r.tllr :l ')r' r r. ir*^('ci(l.til sr.ie..iJ l:ll... :r . lttr trlrtir y .i 1'. Atunii.. s'.. rtll.1).td cu prellorninanld' --._ lr.s.. oel oni ad u...s1rn.'::. ti lr.u (lr."lll'.ir. . r'l l l i tl l.elor prirnitlont. sinilrowtcta acrubeLouga ('r. are evolulie 50 de ani. {i o'oziijonale. troaica lt. . fiinrl evidenl. rttr t ' e J A 41L.ctc .linga.^"_r'.ii l:. Scotif fO6T a.lgit.]{r-f.lotoeic su. pir"*.iologic.i '"r. ! r r ) ..a $i 1.llr::'n. se qtie cir.$ rlrirttlr.rr(! .&pinacirebeloa... are evolu-tiemai l( mod net (sau sint crclllsiYli) iit'lrtlr( ' r'iiulosic oretiomin[ in tttt'ts..r.el:ioar"l.1inei ' (l('(rl ' Atrofia' cerebeToatd d'ifuzd tr twi llr6utoa :l'prirolnai (l{rvt('rrr(' (intie 40 si f'0 lnj ).il.

lellasarea segmenielor :trn1tlt" tttlgertrtoarc..u*ia.lh.csiv*] i:'.o* r:olab...vt'ttl ttttl un rnurochi la numai sru :nuscula.r. Affi'#-1"Xt'#ignetizare" "ul.lle i. sint eontra. *ui-cutu"e.Hyt3:l#ff.1.il{ ll nrjinotrlo 6n. u.tor|l.dine.nerkineziibruqte .pot' Il dlsiinro doutl nlunel t n)-mipolittii {a iiiitoiti W"orotir'ote Jragnrenlafe. dnexae ae F O.arirmicc5i (c. ritmiec.oo"_T$'f.oot ad .sorulu *t olo"-*.J[Iiugsl$'.i-.rrt(."i. sint dimpotiivi.lrt' intlivitl 1a individ tle foarte'variatril. i. lr un'lascicul rria"..1. i srsor r. poato afecta.:"#3"T'fi li{.t?3t..l""ii-"ioei..rrariabils ca aopect sorniologic' r.r.lu.*. iniptice orice contraclic musoularf involtttt' nf.rrrr r'tt pntinclu'sc oottiittttlrt lespeativcl corpolale il.riinvolunta. f[r]l 'ir'i. 1i nlttr.Fradis rn(.i.te 'reprezentat l'ttzit' multd. este iii"ii"" mt"'J""ii _la fr. rnin6to# -o.. ttinjurul si l"i'. nrnr il nncluo at{oolond{ rnlg i "ft.ff"'fi t"*i tix'3.ift.ca eti6patogenie' Majoritatea aoestora sint tle orlgittt' oxtrapira.ffiucro"i"" a ltt st'ttvttl fie utilizat s{ ii ...'"J-. u"ele sint discrete. sut's[ dtt"t'rt:r .d cum ne fune dreptrr. otunci o mlgcoro ri. topogufie qi.alolosuDrerrolor..1ffi1"a.Ti. I ot"tilit lictr. o mlioi. unul sartmni mulli rnu6chit iivoluntai{.l 'i iiir'^iai" rr"ri. F..tnple.lor" -eiirix conrinut'(ttrirr'll" sfereolipc...i"t*. qi do Popoviciu 5i oolab...i."ii-iiri" 0{)n1trt(tlllr' cu Sint asemlni'toare mai mulLc grupe muscutare).i:#-Hffi* :::tl:l'lt:f fil#xtrall.. uneori r.i clonioo.re.hi ' ln luuctio ritt tliatribulia lor splJio-tetnpwald.lt _trasusu. lt'tspl'ttot. xtllt 6. r{iti'qT#{f . Altele..f0 nl0olloutn rlltlFttl(lo..)t qi cora).ijii... mioctoiii ii'ril"te. 9i mai intense. Hi. . .i"'!ir"tt*iirli. amplit. respectivo $trtr('lrirrl corpornle s'egmcniet' ."i"ti. Mioctoni'ila sittcrottr' alteo'i rsincrone. musculare " au remalcat Ga$ttuutfi colab (l97J)' il.naaoiii d'J.*ioelonio" trobuie udi"n s[."roi'orfiiirioiu coqro' irtttroulntu'li nlo vrriat'o'p&r!! .r. :"3lidl3i#5#ft F::::.i.tiii.1o.ilillii.J" iil clonie.rnitlalS.#ffi iii:.ii i (lorctl'?o!:'j t'lottit'r' prod pot uco "J"p.Jnoron b) ill .lliJ.ti. fir[ dcplasdri sesmenl'ar'('. HIPERKINEZIILE Sint migcx.r. cle micii.1.no-tarariice' ino. no'ptoauclna-nici producind rnirlcaro.rui (cu tiansmisi -famiiial '"^iffi t."r'.nt) iiifii:*. Muskens (1928' cit{tt <lo Gastnut 4i i'iiiii."r..u':tili..}}"x'ffiry**ili|I'."i.i.clii l. i. "*tii. vreme o..!" iijijiHil a lui Dennv'nrowq. care mai a.otitlt DEDIAONOsrlc PROBLEME INVoLUNTARE MIscARILoR 6..ri-u tlo .19?4.' limilatc' r.*ti"11?rlter 'cr..i. Contraotia'sourtd olntl ttcli()neftz[!(r lnn'l' (ttoflnsare).i'fl ei Botezi r1).' 19?0).rr. rrlnerono blla.fri*t fntctt*itnlt'tr "" ptoOrie di e^xcitegiite electticc galva ..-.u deplasiriiegmonlaredd obieci (li)r colllli(lllr' rrusculareinvolu-ntat'e..

6ltlctollcfSi .. r r r ' ( ' r f ) r l ri g ...nr.t{rrN. csto trplcz(rrlLrrl..rj j Su l u ]rri . t ll' l. rIcscii.e un..u . mai fixe. r r ( t r r l l|c ) . le ru rs iu u . ' '.. ' 1t . t1it...I l..t-!51.It\'lu4 ltutlltlt I ( iLr'\) r'irni]I lOCalizateln o jUrnir..e mai *. | |..*J1!i.rnlFtTirll. lotali_ r.r'|'..s{. W) clilt1tt. l r.f f u r t .ir.i si .rirsrj (encr.clrii llrrrioli' it rl.lui tlri.ontu:zive.ttit..rrLn{ttf t cri alte mc. sur'\rirrir. :rrl e s ca oA fcbrj . I I'll] .r ale nrembi j .-' r : r u n ... aticit.1Jb. ...errrind Artslcrr. pini.j i rnpl oni uti ci de errccfa_ r... i.ot'ltolivit'I l(lN .otub. L) .:Utp qi.rti r x : lr t t t it t t r (llll l]lIrr'1 rlr...rrrrr'. .lll::...(\ ttlrgtlivrr. ..fi obS .-.i nriocl6niilc o rernrrc:Liti pelioclicir. l" i rl rrl Ir .:l r.r'irtJtllrl.u... 1r.ed..ri tleplasi. localizate la rnici srrgnrcntooor?orfrlorsitll clt irtr t tttt tr ri lrr. gtrltot'rrl. ttin pESS prr.ptyo .I!?r..f.. crr rrrlocloniiampJc..). lparkinsonieno ..ili_. . ."-:11f9! fi nesisrematizat5 b) mioctonii I . \ t .r. .ic'iari.rrrrl.i _ tttttt.r:L:lrr.ivo tlo l0 o/rrrrtl..ro).c'l.'. irpt t iir .r. lr r it r S. .ri segneDtir...nilesliriri ertra piramidal.(ltbsoltl.t...i rtri l i L p s i l u rp a ti .brusle si rlpitl"e. utI(lo lcn1. unele stimuliri senzcriale insolite (.r..irpidc.in. d c l tu i rl ..\ i .' 1070).. pare-lizii ouula!.r1x_1.rrriili.'..._ .l.. A p rt L r (.l:. la rlnrlul ) bJ :.ite.. !.i epilepl.o tt..r)aJ.c:l'e de cel. ' ri'rl.il..r bi C t. rifmice. b) durilta ln:l'ilung.'plir.si colrb. rruoori gil!l..cstul tchra. r r :r . irL||.tasl ..t*te at cor?UlUi. l. / . I }ljricrrueckpr(1974r I iirir.t enaeJtlikr epiLlem.l oni i l esi nl mrai tcri __ . a s : | t ({ . radicrrtatgii. 1. d) plezenla 1. r t ..ol i go. l1y. l Ll r_uu | Otrre:l r.l l rrrai orl i nre (r" bi r.I|r.l t.!9 rt. pari.lrz.[lilafirt'rrk'.rrr1r..Illitc).tc. sub..r. (ni .ltlttxrli itrsii.l ' l.l[ iocloniile orllani@lnepileptricepotfi intilnite in nlmeroase afecliuni : di."el SecirSelC ntiOclo_ r" r' r r |lt U'rrj. lll'rruvltr['rt outn. .c.n. Un alt element semiologicimpoll.g e U e rl l e .l|r *lri)snrdo IoliitrLo) .r. fie dnp5. ii r.i l .r Jgz2.. (rczi riilii sus -.l {.clizr.L . .tle o p:irto srtu rtltl lttrrnioot'1xrt'lli1).'!.etlreiclr. I j.( re p r' o z l o i a . de nevraxitii.trlrtniiIc Jot tttt: tl.() rc b u i o s i l .1ogra{icd.si cernbeJoasc.i Dubiu i cste o formii.ra.c3 . l. d. I.ice: a) tarea reactivitate ia r||r.llbt'.. l.Op i i rl' |r.crr:llt'rLesi. r r ^nr i.. i[ t r .i de urrciipcriinozii lipisnrt. I ] .Ur ..h. sliiiIic. t . impi. ir r . t l tt)t .Gr.ilrrilc itt ntnna. .1 '{.t"sc 'I . :l rJ .durLili tl" hjperkin...rioo..rrt.cgrrl 0or!.ul cle regul. A ccsto rl (. :lrrrlrr'k' Aceste rnioclonii insolesc o pierdere de cunoiitinl. Unebri ) lt lttL segrnentare). S N u caD i .. ir r.:lo'lltcP . llll.. 1.te-25!ygzonte t:\tt"^.t.1!o.itu ltoi Ii in{. . ].t'rr ltt rt I t ltt t.12 . cu chiar evolugie slre 1.l .. (.ltrrlll'll lrr.""ioAa. .. (lrtrl. esrcs.n. il . r ' r r .'.'.lco: 4l polivllt-tttrtlrrlo lrirr:hr Jtollvltfrrrllo tlrr lrr. rr Ii rrr r r l t l l .i pril nioclonii sinctxice. ttttn?rotlt' org.r' r r .iir: ll-rl: i!. mult mai rar fiind intercsate $i membl'ele itdcrioilrtl (r. I ' l. ultp tt. . b ] . trrrgfll..r .:. l( ' r ) r . rnpi muli iaU pulirr l! .tilitttlrrtt':t ((lir. .rti . sr !'f0. si_['opotir.n tpucoenaclat..olao crizri la alttr.izrtlt'. lonicJ rez. degenerative. . u cont...1::l].hri llusirens).ll'. ll':.. L l ..Tlljj^u*.r i.r {r. Hi. . I.zii dotttl tttt rrttir. inrlecscbi cnreice)1c) lcpetiqil peiotlic:i a rnioclo_ rrilrl t.r (l tl l )l )l l t )tJt)t : -..1 L l _ J s /rl e L tp v a n Bo g a e r.unt?e.(tgi6] Ml(i dc Pfltt Mlrl rlrioclonlcl copllul ll"NI" 4 nnl. gr CS rv i l \i l u t{ l o l e \C e ntj .:1 " ( . bilil. rnorl:rti.'. L...t c l t d rrr2 l g 4 a z i l ..ibacurr.11-{i.. p|urttrrttu. lrrtt. fi c rti sti nse i c i ni ocl oni .tHluslttrclc.trl. la citeva secunde) $i pot sil. unoo l rrto i rL u ri b rl i s ti e l )i m.. lit r ir .:.:i:: .ct. l: . r t lr .ottsilrrlrrrt.'llut tt1..rttciitlctr').lte(intre 1_'1b .ii.' :l..ll'-r. iilri)rnene (rniocloniilc qi a'bsenla) filntl cxtrem de scultc ca rltltrt.ufne t potologiae. t ! t t t ! t tpt .rlupit.rr vrr.. J {Xit}) itt lrltsrtttlii rlo obicoi silttol. . ruiocloniile pot f-i ciasificate tn umi.l) t l.'!rr Lr |o{:1.. l)i\..(.Jl tl i ci l zr l i r 'r .i l Or i nt..:..i(. 1 r r ir i r lr ..trrnici.nteol i ch. bip(.. S i rrt d e . r lir |r r r .rtit't1r' liorr:c.generalizati..(fort.l l :::i] .l i ni n C rr . t r l .a.. .pxLnct tle . ..n l ' o rmJ .ti0ii..ere cldnic. crrlrrrl..i colatr. 5i (rrli. ir11r'. .tlivt..\l i trs { j q i o h i rr .rr I t t I t I t t I l{)t' tu!lir(\il. s rrg l l . .ziivrr|jrr_ 'tc lri|.iortonicdsau. ..:tni l i .tl nitt ll)?(i. '(1.in itn.rr. itsittttrl'rico clrxrt.:i. care pol.r/nxrl. i / tl:: 1r. r' ilr. n ttL U i t. *_ m-ioc1o1 rrr olganicc epileptice.y.. L I'ottl)Diu([ottusul tt.eSS7 insoiir. cu plcczfidero yrlrxlrrcind o bruscii flexie a capuhli qi o proicc{ic irulint.. ..ru V[t? eunlrope Srnr l.8.rtormpte (nu-d{'plaseri Apur rle obicei in coDl..r. ltlrll)..tttltr ritrrrd.r hemi g.. r .(lonll ree. S e rcc. rllusculat ra axo-tizornolicil lii lnu.i.rrcacljtr s(tllzo"ololtirii" (l(l rr.rkluil.:. .llllt0ltirlrl (drtlI l'. | 9:l (/ig' l4'l/. .hipnict car€poI fi.(ll: _.ili. : lt) MiockrtriittrLtlivo sit.r.ncppilepltcc. 1t1i1..r. lt . po rl l .r.lir.(lt ob$(frvll dcsoilr(r'lrirlo Jxtllvlrlurlulldo bilittorlrlo. fi pE f tf MA L N tC l \4IA C LO . i -..1.g i u .ant.lr.r!fte fi in: 3) mioctoniisporadiee. .lit (ilrr lrr' firr Blxrll ril. .. illt$sir). fi dc divcrsi etiopatogenii: rl|r. pI.rri.rL r' r' :rl i z rrll. nt ps t t t nr .. .)li..rr..e. izolllto nlltt ttt'ltttt'l.... elo-r.i c v ldri ceps.trrirl.zrnra o ..lt.ll)71JII'rtpovirritt llllilJ.ltrrlivirl1i rlrr Ll ctlzil ttntlrrrrll.rni or..rr_ 'rr c). I}Irtttgltiott. rrlrrsl. 'r. spa s me .Lr ..pseuttoriknice.il ].)cr()111. 1 1.Lor'lttr(+ ale hri R:lrleimecker. rlo utxlrr t'rxrt'tr[:r.i i.. ritrn t ') r * t ' rr r .ll. h j 4 o !5 . n.plen (al aparo la adu11. i 1 r r r r i 0 1 I t o t t r r : .t utur .\ o-lc-0zoftalr . c ru if rlio n r.i .r.lttrlttiicl.clcsoilzii.numitc fascicule musculare (fil. menirgeale. i rrtt.:i\|lztI.n s l d ri i c5 -r5 1 l I ll l(t' . clr. to)iice.t.rnl".. lr) llioolonii parcelare. ."'.l ti -i .i::lor. i'pl' .lorcaaelectriad.e.r i . i t t r . r.toarel€ (1lltol)ol.popovicru .l. ..ulti.rsomnie (srrr . i n c tr re ml .l"ll]:. ( i.rcarea electroencefa..pileptice. ltctrsltttrt tltrltii ittl. t t r i| rr I rI I I .iat^ . SaU h i u r s{ ' llr iI ( r } t t o.trii]r'. .ij.)l | 1 lLtr llr |: ll( 1..si 6i ooltlr.lr $l coLrb.trl.h'\(.iii" Jrii"so. .. (.cv:l zecirni dc seculdi.cl oni i l e di rfragl n* i i c{. r"or. i Uir p ' -2 ..r" ttit.u itrt.a tu.metabolice etc.). ARp(. frccvente pe s).{. atgo.l^ (ttt. ir ii t.

rr'il. ||I I r i\ r .[1. u i rr(xJl l .\'('rl4r r'-iililbiio (rle obicci 1-n/s1 si aprr rn .rrrrI rrIrr.r'.ri r:..oil {"titr l rrIr t:i r. r 'iiii r l. qi clzuri de cpilepsii manifesl.e ntttsire (1|mgoclonic . lrrrrr 1. r lr . t .I ri r' I I I Il r.. lurninoa. r r gut r r r .rl. 19ii.v. ] t .. t r r r i( Vr r .rrrt. 'i7 irrlilniirr (le lr.r:rrea r.ll) 54.i i url rl . i ttl nrcil lr .fakryt (funlr lrtt cttiu. si. t 'O l olr zi ir r r r I lt ir r L llo I it zr ' : p|ir r r r I lt zr i ( 'f llr| ( 'r .. lr . it r r t t r t r r '. got or i[ lizl[ 1.ire tiotlonice qenerrlizate biktter(Il. 1O?8). llcsoilr'liri (1o undo lentr. ir l115 . r r r ur lii..tL 11rrLnd. Sin 1. .r rrr ji rlis'r). srl l rl rr l 0 r. ir .. Li } d e spasr n ( pilt cgt t olr ior Licpcn1. . . zi.r! . rl i s i tri .r* r' rrJ i z :rto l l.i . stimula.i r:.r'iz.(50. |.lC rlzele S-o1arc. I. l sir r l r 'jllr r ir r r r1 .I trt1.l On i .t. elisi.. t ir r r . I lll. .ro r'l rl rl lo r ni0olor t ii..r. r r t 'r r t lr z r t lr r olr ir r r r iiil t l) r llr t t r . \l rrtti i i r r .ll. .yfi i z./rj (. ( . i cu lilc. tl l i ot iluiilt f opr r r zinlr i. . i r . sist ii.i rl..t'rt.i l a ti . t:).( iilr lls si coiu1..ts]Ilole l rrr. ui s r .rLgr... r oliisg lr . t.. t1c pt. r . rrrrlu'ilor anglo-saxoni) pot sil apa. . pol ... LuI lltnr.l J..ri r-lgetrtir. r lr .rll(l{r rlrr il 1"'r'ir r l r rl r' rri si : r r r t c do 1i li sccnndc ( I i nr lcr .s! gr t 'r t r lir lr r r r r . r.intr-o crizii Ee]reriiliz?1ti tonic<t_ . t .| tl . tl e. N a q u e t s i W e k l rui n.. r\ilt." i ) 1i lr ll o r lr r llt l. r 1r l) oir lil lr r i \ \ r csl ) ( \ si{l f . r ..r.rs ta u t . t t ir r r lt t 'r \ lr t .. c . r . ' /. ulsir . lrltl(i.i trl ri l i . r lr r 1rI i 11 ' l | 1r r' :i r.i ln sinr. m eclicr .rl rrp l u !o . t iolr r r l.lr li. l\ r iv( f lr l: r r r lr .r .r'Ii Ii Ii ' Ii ()II I {. 0r r lkr r ir r or r pr r lr t t {'lexit nr er r li'clor snpr r ioit lc. 1. .I' rri .t r.ie).o b i c e i i n fl e. r lr . sir r r r li .iri it*. i 11r'r' {.( 1. .i. r r r ir r ljor r ir .iii.. r r ll I' .vlrf'. r 'lr r . .!rl \' l \i \r. |t . sc...lcl.r.tionaii lpiiml.jr. r r u. : -1 9 i 2 . ' .'L(J..Irr. A ceste mi ocl o_ .r u I I o: .t l )ri rrr r r : r h. ( . t 1' .!r' i rt t i. r ttltlrr!i clin iut tltile. r .rry ' r. . da.. r Lr r l r iusiye 1.. ize o] ) ilt 'piiicLf cor r r . cr r r r ir lir r r r l l rl r' ! trr .u tS i c ol ul r. r .i It. l 1l . . iill) il( j( ir r iir r r p r ttrl . r1.:r rrriiriii in firf:r. . ir . iil) . .)i j ) 1l i l )i rlil.htc1r s1l uvglu1...o|e. t .ilepsie. r 1li7( j) .ll I . 1i r r r ior 'l.iazl pclir. ic (It. l r lili. r l rrrl rl t. r i r lr .llsir t gt lt Lq.l1) {ii .rl rr { i (. t t r t "slu . vir slii ( r r r I ir r r . lr .r. i lolr r l. l. l i rndogutr: si 4n utcr]i l ttl tttl ii ttti rxl tu i. sr . l l rr' l ). l rttti tt:rl . llt r t r r 'lr il l rtr . t. G. rj i r t t lt [ g r lt r tir .).i lrtt.. t 'r upir lc.rsire se produc rle obicei 1a treziic . r \ ccst c r nioclit nii po1.t pii|c: l li s0t t |llirr . . itil.ile in caro sp:..ttttorl i rr{r' i si sir r l ilm plilicr r l( r alc nlis( f ir f il( r int en{ior Llr lc. ... .. l l . Foi. L . ( r 'r 'rllr r I r r r ili.s frti is mi orl bni c.i l ri trrl l til. I ' il. i. r rr lr r r it r lii) . .i trl l . ("irtl. )cr . l r l.:lte prin cri:e et:clusi.i i :r l tti l i r trrr. i rr. C r.. cu. r r {r r' r'l )r1\qr' (.. lcsir .' 1.l :. r rrni i Lr.i scc. ..i r rttrtrt lr t 't r lolit t let 'io: t t or in yr t r nt .1l. s1.." ' . rl . _(dar. 1) . fie (3?f/o). (.jce. Ir' r' Ii l rtIrrtr ior .I. rrrilriliilt. debutintl pe rnrrschii axr.rrtrrrn..u ungo'i r.r' trr!i 1({. . lr t llur I r 1r . i( 1r t l. t t lr r t r . ( llt 7' 1) o t t ' ei rrrcrl i rr b o h ra ri i r. .i u ' ir .l.i i 1l . d e . l1) 7.(.ro c\-i{1 efri...j l i uLr cl uni ce pl tzi nti l si nri i i _ ' l .' ^ .. il. ..ltetit zral (rclatate antcrio]. r r ' l .irf u.1. f io p'ecotiri din c:rzuri). spil.'t. pl.i .(l. din .:i-Inde (s:r. r sr r nlr ht : it it udinoa r..ii {lr)il. litr .l{. . I r r r jt sl{.7 r. r lp lt r o r lcr r r r .l izom oji{t . r l. t t ) i. soult . ('ti.j z .o d.rt .l rrrrx ' D i 1 lr i si rr. r r r l. It...rl') l).i \.. I r |I r r . r . r r r r r r lt lt t t r r . 1.oc:l.oir.tc de stirnularerr.. t r l. r r r I o: r I r .bitui " prrlpr." .l .zli ]'llLl. i rrr1rrrr I rr rrI .s ( .*i p. rrt.ssivo rrrr'. giir r lr r i.oc ... nslr nblul pozil. l r.l'. io ( .l o tc t. g')( t iasl..rl i rl i l tri r l u r r f i t nl. r l rj l u i .| o t.r' .].i . lr r sll r sr r t . I ll( i1|) . f il. r r r . nti u . cr r l1i r r r r i r . ttrIi i rIrrtl rl unr Li bliei: r r . / r r r ir rr. | | l l .i'.| r. l. | | . epil. t l.rfi rr lri{)cLoiricc inlsive) . r r i.rrtrri rrlogit r .rrir.ri ul .i col rrb.intr. kr r r iill' sint lr pr \ r zont r l.tr-rrall. rI r' .0/o rrl {.r.ru i rrl o g rli tr)j )o rta n t c B te l cptezenl rat 11o(l escei rci r.r.l t. . II| ' .i rlolLicr r ( r 'r nI 'oclonic jer ks") .rr. llili.I 0 s .. i tr . . r 'i. \ r r . . lLsir r t cllisc. 'rmeazi. 11rorzul. ' rrrtrl rrl l ri rr r Lcor i si t ulbuvir i cer r ebelolr . rri' s r n l 9 .*. . r li ir r lLt t : t t t l $r ) r' llllll (l rr| a r.ieir ir. trs t\ts : rt trl i l i z :rt l o n| l Ii l l d{..i z r. nliot r r Llr r . r 'llll sl) ilsr r ) rI riI )(|Ir)rI i (I ( J'lr \ o( lor r ( ' t. ir r g.) ll.r'r' . ir) irr :rrullc tlin cazurilc lc tpil. r t .plicr:: ) in l. .soaircarentuscnlrii lrioclonic5'iTassilu. lil'i lil sLr gr lr( ir r lr t 'iiir ul ir . r 'r r ol. l" cpileTt.. .olrrlio ploglr. 1 9?4. )I I I r||{rr]. .r.t lr r r t r tsr lt . lr r. so r cllizer zil it spcct ul do lnioclolr ii m r ) sir .. rle ... .t. r. ir r t i l ul r l )si l i onr olior ic . ioi l. jot 'i" . r'. S: t lr r .l l l :rl i r/r. 19?2). (".rr l r. Uit r : t c r . f ulgcr ii|n. . ti fn t n t+:.. lc r [ c r nr r 5olLiinnr t 'r ilor '1i lr i r r l.r :r'.:rlc lrrrlri I'ecrutan1...1i. l|ll( '11.l '.n r' q l l t.ri . r l'\ rrri .1]t. s1.r1c ti z r.r .ccsl. A stfel . r'1 ))i:titrcrytirLtn' telotsri mi.1rI 11 .l t1 o olt 0r iz ele to n i c o -c l o n rc e .') s1u do stimuli irten.si\.l .ilc vigilcnfi. r r .i . ) I I I I I .' (T1)() /din o ciizlr i t lupr i . i' lr . .e . i. rl ir 5. t r r ot r r l. ls{r ilr r r illlii cu salut r r lor icr r lr r l .si l rrl rl r. r lii.1-. ccsir ot lt t lt r ilosl. Sr r lt l'r 't ir '. lhoi. l !]71 j . ) I I i |. ( .rprrl i.nsi . t sir r lit t t l r r r .1 ..l " .r..rrr. r lr r pii I 'op r r i .r r l llur r l) . i r.rlrr)if('stti t rl rrrr .o yr r . . I-ie siit (i. r' r1l t.( xl] ] l] ilr l.'r.l i t -c i r||. .trt cttz r i ( r lr . r llr( lo 2.rea luminoesti sl. f {r r lr r r r r r ". t l. l rrrl i rrrl s ii.\ izI rl. c&r 'eil. ti upi [i l rsdaut. '. t'r'lri rlp .su. rOt s i .:.l trrr.1iir pr.1t xr.ct de .. 1. t r sr . li( iu o r r r cr lir . r : r lr . rrr rl rr I i I r r. u1uiin Lr Not ] '.ti |r r l r lr .l i (. f iiz1Ir kt llr il. .r r I ' . s0ci: r zir ir ..tp t C a l e j U S ti fi C l i r.lir ! i ./n r.siYr it r . c] uni.i e mi ' _ I l. eelelalizetc. ll) ?4. . 1i lt r . .1n rvi . .ri .. 1 0 ...i I.r'l. l) ir r inllr rrl rl t:p u i r i r{ )r r ) t ) . nr lr r t l L.rt fi pr ur.'. p.lrom atolcbolos crr cr. t lr . irr. / l )r' l i su. i r ll|i. r r I i1t l'f lr 1i: r zr i'. i lr 'r jl0 r i ll0l) ost r ilr r {ii.. l'r r 1rr Viir it t 1i r r olr t . i rr s p r.ti t1e trrirrr1r. i I {l ll.i licilit-lte '.sl intirrmitcnt.. ( iaslr r r r r l. ii: r .ul tr l rti l tnt.rrsl . r 't r . I lilr t . fiecale .jt t{ ' t) u r'l rrtri i t' llr 'c ).'frnilirrlogilr./i. cnuill: ll po1. u.I i1l.r'rnuscuLltur':l Lr'utchiului .ll. lr r 1.r6boscopiii. l t r Lr . ct r lllit . rlrilii. r i t ilr ) / .U l IG..rll j :rzi 1rprrsnt ill ilr i] . i vllr .1 lr 1. lliocloniile masirre pot lveil l11!.r. I iI c si tcus. t I 'f ilr .1 .rti tru s i . t o r. t r i. illiz: r lr . . t r lt t ! i. t ir . l) ir . || hll: r l. lr ir r rrr l rl l ' . ) . n :rrtt It . r losit ilr 'cii. I'eslectiy.!. rrr . 1 r1111' 11 1. lt kr sir r 1. ii{losoa rnlt. t t r ' t t . p o te l l i l l l e oare tra(i l .si tiot t.si llj ipilllr ioo.l r r '.u ntio. i3 rl t. t!).irr sleciLl in adolescen_ti untori si in mica copilir. i l i rr'1 f. . npr ) t li ll( f l|t ii) r 'lo|lil i .' . .l '1 . ill r n{) r l ( lili' r liagt t l) sl.IrIIl i trri . il sor r sr r ci .. li. r sl . ( 1 9 :. ut . r. U . j c uh J r.l.mi o_ '.eslirlrrliilr. i i t rt i t r . . ir gcr r .. ( lol nlli I ir r cr . d a r u n .1 r:r/1r t ( . fc1lotllrn rpilcptiic (109.cchii periol. i: r 'lr ': lr . Slr liilr . r 'iit l.\ lrl.. uneorl lilritate cloar ]a rtru.rr' l ri rl i l i Irr r ilr '( t r r ir r liI r r t ir ) it r l.t...!rf-ur[le si trrlrrrli. . l1)^r ?li) l l t r r .l/rrril) rr. r . r . rrlr'u(it litr. tL.i rn l tl i zrt. lt l l. 1 . iit r r e const ii ir r l. t zlt r ilor . t r .y .hilur. r lt t t .. ... sr ui."rI )i i )(II ()I I j (j(| rl i .j rl ). cit c.tri r t r r ' r s ir r .rri'r' rrt i rrior:lonice fi descriroirli llil(l t1o poliv'ilfut i. ri zl trLi r. 1.rJ ri s i rn .l etrrni i l c:.c p r ir L cr r ) bext ul ser niologio cit lg l.rnii1cm.tl j i tasi \' (r eS 1r.-ntu[. f. t . r r ..Or desc:i'ciri este bine cuiLoscttri (Gastaui si'colab.inzinrlu se qi pe tnu.19?4 ..e .ti r. .. llllif l .rli.i.i. i lr r r lt lr t .tde mioclonice)' l rr rl ri r' . lr t nr ilir r l. !.D rr..lorriiT. lit zr t r r .oclonicii (o..xinnr cr r iblclol ir r li. lr r r r iz r ' ' . s i c qlf .c:psii t:atrLtlsi.si t l6t t t t t nit 'r . ilir .r r ..rrl rr lr r i llr r v r ili< ' l rl I rI I I II I I )r)t 1 l .11. '. iolr li.r_r:izome]ici . 1[ t .ri l rlit r llir r r ir r clr r sir . t1 .riL'rn. o:rml .rl u l .. icf gor r r 'r 'r t lizr t . l l li..) Ii. putinit cuirnina.'rerr iirg epilelsy..l) .1 1. Ul |hi:rt rl'. .chii periterici.r l l l i ri r.tr .". r lr . l l n: r lr lr lr r r lc ir r lr r r ll) lll lt r r i ( cliillir r l r lr .i :r1.. int0r. rte'bicei sint difrue. mi o.lco_ .i a llidircirtii rrrornl)i'clor'. I ilr 'lr sir '.1". r lI l: t r r gii. l) colr icr ei. r. t r . I .rr r1rrrlrrri crl. i col: lb. lent:r. r 'ilcr lioclot r it t nt t soir r solcst r lr '. l)iJgnosticul i.) in o:. r'rr Ir rIl.) 1 .ncl. A rseni .r':rle'i sirlctr.trsi i rti r .i itt tty. lir lizr lr .r/.i tr.fl(' r'.. t r . r ( lxt t lr lr r i lt r ll. r . 'nioclotticii cu.. Ar '( . ir r r r l.l . 1tr-iuvtt. r r r . q. r r llni ir r tn c q fu l . '.) (l \rl rovi r. i . r'rr'r. l r ..r'lis") p.elisu..esolr.L. s lo t'i rt.t[rtc*rele /.l ' r.1 tl ti tl lt Lr tl t l ' l ' i l t lr t t t lt ilr l.rr. insolrite fi rle tulbncr-r. Jcovons si i] or vcr '.l tr. Ii c tl n d e p r i v rl o r d . 1r pl .1.i .r [ : r n) it t l t . 't .rg i rr c .cu C nl rr. ir rr . r l|r r pit : r i. lr .b . de lumina de tCleYizOr..ptice cit mioclDnii masive este con{irmat . r rtt| . loir l.lr.selnener] rnioclonii.ri llr ..'/.Urmriril r1 . . I n r niliot it al. rrr l o l." .i c o ta b .ri (rrri . . t iil IIIi | \' | .. ri rrrir.. r r .. rz. i. r r r t . . ir ir lr r cr . r i ir slt cclul I ilt ) ( i cl.. . S. L. lti.. lr ipsir lilnr ir r " r i. t t ur llxt r r t )ilr . rl si i l llt r . l. l l rrgrr' si vi Irrrrri l i rrl i il l .. t olr lsl. ' .r r. 1nl trriocloniili] care apftr fi.

ri. musculard.otdeauna si do miqciri de tip coreic qi de spasrirc v iololr1.ricclic .r.ilo vohrntalr'. l'iilrl rlr.au Jascicu.i vrllo qi neregulate.i}.ioplrlogrrrii (poslorrcr.[u..r. rIc irtcn.si al sirnulan!.o ori irrlrrrrrsclzi.uri 6i ln cfcclirilrtu. mioc_l. rIrfir.qitulrniqcirii).1968.pl. 19Bb. da.. niei rlo srupolaminl.biit{i.ltrtltl t.l|l]r.ulaintenlionalii.nt) ap:rrc il sirxlrorrlrl rrr. Nu so lrrsol.rr...hii inrercosbali. ltr.rtrdcvin asl.. lu.f)roapel.amiotroficd (Barrd gi Roger.remu$.nisti)Srr 5i p'efi'r'crr(i:rk. heterotipie. (a.reprozentintl un sernn precoce.io irr loptus doplin lr pl.cu un I'tm de 12.ro fi lfl rlrril oli nrrr. Sinl. izoJate la nivelul mugchilcr felei pot fi observ rr.lrrrnll.i.rii( i(:lilirre. 1968i Gastau-t. gi1ing66i6l ie). eare nu produc deplasiri SegmeotaJe. o obosealS. consecutivi..g6io1l2.lrokrrlcrrt. . ll{igctrri involuntare alternatile.t.i1rostuli.l.oceritnirllu-sc'progrusiv otlairi rrrrrlczlollrrr.fr'usc. Ii. :i. rapidi.retractie).$irne1.c.ul\lrirlc_fio ln.lolmon vechi. repaus.te inJeclioase fi tasi.lii ( tl'utl.l rrrir. ltr r. r.nr. rrrr'lr.lrrrrr lrilrr|.rr{irrorr. (J l{) oscilr.. . lir. strrrilrrl.' . Sint net rrurrrntuatede frig.. rlisparc complet in reparrsqi Irr rrrt. '. Vulo-araa semiologicd. ca.Il.slh. dar.a fibrei musculare la mediatorul chimic (aclienalini.r'iilii (ovcrrtualtlori. revolator.altul.ilr.i stereotipo Irt1tlI Iotrirro lrilxrJrirrr. Bub-pieLe.o 0o|rr lrlrrl' (lioala lui \lrilson qi pseutlosclroza lui Wcstphal-stliimpt. :r lolrci crr rlogel. rll Itr'rl.iHl i(ir'1..ir. sf orcolipit.. t.1.r. muicbii gitului si.cpaslp6ral. llrr gl'ltp $i asincr. rrrrrrrrrilc:rtr(.tufti. . inso!^iffi qi . Iiinit variabil tlela un morncnt.nprxrtiv lrlrr obicci supcrior) dc lintii (de unde tennenul tlc .sedow)..ic (. f2.itliene.'l'rr utor_ul. 'l'ten. tlo.onii.enlurdlura optoz.rin!1o-sint_ lrlingi()nc. ozintir.dworrlr. Ill.iculalii_musculare.te. 1952).Sc impune ililcrcn_ I i(rr(rir.).oyrozi nrru rlt {iortali'i.rltrr.rip:i.lr..t lrr rLl. I rrr. Tr.l \iillr_ Irri).rlrlogr.rr( ulrooli ir. . qi de ticrrr. l)c rnllli.c..oiriloroculari (cu . do lir. llror rzi(ii(ittrtlttsiv irrlrozi{ilttir:ttrltit us).ono.ry1.(. Bon_ (luollo.ulr\I.iti..c.ind rniqcir. h.tlc afinna.ri (feromenul lui plnngnl prin.r'esbeconstiluitl r)in osciLl(ii lirrrr. lrr.flr.rrr.rila coreice sint rniqciiri involunta.insofesto p. tuiburiri neurovegetative rlo tipul aerorlirrioi.ring(. pinr'i.!.nistagmus'.(rt.onc (lf.std. rrrxri rlc_rervii.. fie in miqoare. Nfitt.Im (fasciculaliilor muscalare) este .{ie).lrr rrIrl.rlrr ollirrci in1.rrn ltt:rnirrorlt (lrcrnitnroi). iir. Cele rnai frecvente miocloniilo (mioritmiile) or'ofa.trxllor'. rlrcrrrilir.zi1.rahnoidito etc. . eri dimpotriv{.i'h.rupi lrrrl lu sfirqitul uriqcririlor activc.irc1iu1ro rrrlr.ional.lx.se-obserni.. rrrur.ca?etind sii indeplidrczo rrrflu[)nll lr.l. do }iklir.cs.o . dc lrutniirar.rrl rlrrri lloli rlrrrrrtl. rlo ltrofii musculare cu fasciculalir.llrttrzriltrr') 0sl. . va. tr:[ttr rtpltr lit rtrlrii.lr. il.lr) rlrrrlivcrsrrrrl.: apare intemitsnt.b. tlozor . uneori-fasciculalrii izolate_la basedowieni.aliile musculare sint contraclii musculare l. la i:rdivizii surmena_ti .rrtltrLr.ilor trebuie diferonliat do vtrirurl. tumorale siu tiaumatici.-de excita{ia electriei ryi do arlministrarea de ad.tlrxrvll. de_ohoseal5. lltrentlLrdlura ila posturiL. rlrr llr. rrru.rrriqr.do tlrv:0trrx.. rilmiec .ncrrri rrl(. .rlo rrcgrr.-zisi1.l.ionala (sclerozd.l. rluoscllitS.ii qi tlisparc in somrr. Aceste fasciculatii' apar uneori pe teritorii ^lirccvente rrruffi11s1.lor'.. Iliperkinezii bru.ualiile emotionale qi/sau levenrlicativo (Soflo1. ieritmicej lrrlritte. lCrcr.i11i rl.c in sptasmulfacial peri.llrllr.r'tioo schirubintlu-se noirrccl. lateral* a. lrqlivr. lrrlilic.i rkr curilorsiulri .i llrt.o:r.lui.tit in rdpaus..rvr lilx'. iliseonl." lt i pcrii r. slnrclisplrcirrcrrlstrl .sl.{ii/sr.!ii.rcktt'.on.or.r: (dc ohicr. liI.r.pcrrrlent de_sil.or.clc ci.ir rrrrr. eu exeeplia ccTor senile.1. ill lrr routn rlilprr. clownieno(Riser.r'irnrrc (cu-miiciri ale degelelorqi cu _migelrialtemante rio lrronalierrrpirrir. .l.olisirr! linritrr.: rur.rttir.r. rrsor.l. rrrrrslullll ll altul.miotroficf . bruql.formo semiologice fi.racteristiczi pentm sintlroa.thtr.intensfl la indivizii normali {miokimiile 5i rrntxrri dupd.rrro i rnrr$cul:llcicllmcl.1.t. oll.are se mai pot intitni qi itj c(ffeea jibtitorf l.lo. M56 .orlioo .lr|'t rrrlrrllil. ercefatitice. $('funo extrapiramidale.l rrtri.okr Irrt.rlrr.rr. .leziuni. Ilstu rnai arnlli'l dtcil. Este ca. so inl.ot. cu coteinti.mici arnplitudine.r :rlr. regulate.vr.l]ion alii este tot o trcmn.r (tle iltosr. rri . Nu sint irifluenlite nici do' somn.r\trlnte do 1. J..rrlburd. r'oi.).cd. rrrir:ii.c. rliafragrnul (cu srrglri0.r'ornt'lit:i (irrrilil. (iirniste. inlthuso )n: q) (lol'rrrrt rt.'. dilritrrroluti.r'(.rlrlrH(.lntrrrrurlic.tr. diverse etiopatogenii qi pentru degenerescctll elo hellll.ttt).ilor acl.)).ln intor'icaliile en mereur.ilo.llrrliirrsorrilr.pentru o sensibilitate rluorma S.(d.cului 6ucal.l. ( ii. poliomielite subacuts qi croiice.o qi rlu.r.irjer..renalin5.fi:-iolcrg lt4t)..t.1.a ra.iorrrrl ro lnlllturnl.rrereg'ulatd. a.Alrir.. .usctiii diilati ri rncmbrclor j. monoplegio sau o paraplegio corticald.ilittrtrtt.earitre qi in unele p olin etri. dc ounrolrr rdorrir.l'i.l.irmc. cila!i do Eiser.wni ale_triunghiului oliao-dentorubria(&uillaln si Mollaret.:rl..eforl.r . rrluLrrcl. alteori pe grupo musculare intinse.o-m. _sub forma ulor contraclii-clonice. ai gl.cllopoliomiclito lirotice subacute 9i cronico .r.rlllo. INncep!.rrrrli.o 11vl r. phamidald.t5 ryila rnrrnrblcle supcrioarc. lrrl o 1l1yq1la.r'rlrt pr. lrr. neregrrlat. ccfalici (rniscIli . cu nicotin[.r..nfional) 1rlra.'lorjacktoniene odenteazi de obicei diagnosticul. lcp&us" -.lcrozl lateralS. J1r0?) 'llizrr. acuti Ei caro &soeiazi b 6ntoxtul norrriologio. lruzelot) de mici rmplituclinc. 6i ll (irtrprrt rrrl rr{i rcrii r:nor postuii qi constau ln oscil{ii neregulatd ale ilegrt'ck. chiai gc nelrallzaie. apare in prezenla epr:otu.z ii.$care involuutar.toil.ea<:! tn.l.ttuile permanlnte 86 obscrri.rrrsilicir. ln care so poate r1)illiza o.rirrrliorr. colt..krrr irr lirrrpnl nisclit.i Irr I u sc a. fulgerltoars ale fibrelor musculare izolato li caro so succed la inter. Se insr:festede alto sernnecorebclolse.o[irrrrc.-cil.!.So igpune multd atenlie in sindioamelo de pseuclonr.).rlingt'lui.r'a1lr silirlc viLlir rili.pot ti intilnito Jasciculafiilo musculare ln potira"..l isltric . aiplan.rr(ii.ogenice : . . prez-enfa in coltextui semiologi"e rr. :!.r'o ltr rrrI' rr( i rIr.cslc t il trritrirr rlo Irrrr1rIiLtrtIitrrr rttor I(.. dea.rr pr rrrrlominanld.. popoviciu qi 4lajouanine qi colab. subacut-cronieegteri oru.r'cr) sau . posl.ilrrt.t'itro dc. girstor sau retractor)r_ ridicdtorii pleoapelor. prc rlo Lininrl la nivclui c-xtremitirlilor. Pot fi : . _ Astfcl cls faaciculaiii muscul.l:trrtitr'.i. Acost tremor nu are car. \lrrrrri ilr rrrrrlrul.. precun fi cele oculo-relo-faringo-laringo-cliafragmatice. 1973) prin leziuni yasculare.il'r. ai timUii 1cumisliri irllctr rrrrl.rrrtltc ori sc. rlrrrric.tr.jttxttrllt.c n ltarrilot.ll). are caracter net circurnstau I.0-180/minut pi care "sint revel"atoarepeltru a.).r'iabilcdc la un monrcnt lir.irlr. rkrrrrlrr (ncrilmicel 1.re gencmlizrd.rii. s.rrnor acNiun lrrr.).{irr. care esljo o newaxiti..i).fa. la.rr lrlr Jlrr')r insonitr.itttri . rrrrrrychii rJlului p:rl:rlului(.o Ia. sirxlrotrrtrl rrxlrlrfrjt.actelo rituri<.r.:r.ritrofice qi sudoralo qi eveutual tulburari do somn. 19b6. lrr rlispari{. (moli1)e (simultnil boal* lui B:r.r. {i.ocular l)r. pa. 1irl.r'iz.d.rnirllri lxtnt...i Moroan.ririfrrr. Trcntoru. \rt tt. rapide..i.t'. rliut. lrri {'rrrt'ho1). dc. 1952) prin Irrsirrni corticale (tumori parieto-fron-tale.tu.Dr[Elnoscu si Otteanu. :r.turir ilc rr.Miokinlile.a miokimii.feri. l irrlrursiliciila cmof.rr qi .u '|t0 I0? ._cle percutia muqchiior.ixrr lr..r lrrrloxulc..n[. tlc spasmt:.r'r. rrirI'urrrIIrl'.. care Firl l)ilaterale.l'iitrrl lrocvrrtrlll.." antagonistL"). {i.emurd.lrrlilra.

| | l ! . r .r'i {10 vol. r .l tttl i . r 'r r tt ttso l i i tzi i : Iti 1 tctIr ttti tr r 'r i tr tl ti t'r tttti tl r tl :r r . \'( 'l 'rl r l r 'l r l i l r l '. Nrr .gr_esii.ntington aplre la vir.-\cestc acio sillt inoportrlne gl absurdc.ii... li||rilitlf . r t r .tuse.minind absolut sterectip. i i . . i tttl l '.l r i .c5rile coreiceliind asciat. .r r | l | | l r I i l | r i ( l ( 'g ( .ty ult qindrum . l .t. oolr nd Ll_s e( .t. l r r . .i mai .rlittrl lrlourtsit'.. :lplli. opilepr i6. r r r r r r r l l . rapide . :\r i r r r r r r z. I ri I'I t t t t i r I I r |: r tl r ' 'r r : r l l i I r r c l r i ti r r e o u tl a l i ) . r r .. ( tr l l l t) . . mi. r r t r r r r r . r r .l ti l r .{i llorr...0i cn pt'orlornilrrur!ri . Ii ti t t'r r l i l t'l ct cl o tti t' l)iril.i ) qcminlogic jl|rporl.dansant'.'.tr.r. grirn:rse.r tl r '.. r . i) istpric{irp:r_t r. ' o ( 'u L|l l ] r ..': I I | | | | I | |IIItiI r(x1r*(. l i r l l l tr l i i l i tl t' t'ttl l r i tr '( tl i r l r r g i r ' "l ti r tl i ) ' r r l t( |i i r r o l tf i t'i .or\. n tl tl l tr r ttr tr fl l l i l tr i tl tr l r tttttt'i r '. U f t . i ttl i 'ti o r tl '( ' si l ttttr l t!r 'r i ttttl ' tl s( x'l l ( l ( 'l l {i i ) .i ) . Tiaurtle ..i rp. t l i sru t t t l i r t t l ri . om o r uoojl .r\('t.i InHi rtcroolipe({l!.. . r 'r i .sur.(. r r r i I rr. .i stt.rrrrbatle Dc.1).' o bomicor{'ocrr. c c t t t r r l t t f : i rtLrOiji. rudlu.r.r.i l l ( l i r l r ' i tt r t{i l ttr l tl tr r i str l r i l i Irrri r {.rtalr:iliseuntiluc.. 1r.rn. r i Il r 'Ii tttI. mri .Atingc ir mocl'egal ambele .r.ni.j r r l ./ .o .". rtisucirea gitului sr.l.. prin . tlc rrlriccicrr ticLu.l t'( x'l ( 'ttl i l i |..lrl{'.ktr {lr.uliiind ntrri .. s i Ulr [. r 'i i r r ( i ( |( . leaiunile mezencefaliae (sindroanrcLe de .t'irlc sr rr unele clcctalopatii toxice (indeosei:i cLr oxid de ca|botr) ..n:lnb.rL.r||(' I'ielnenle Dtihoqen e. Sc exagereaziiIa emobii. l r i l r r l r r l r. r r r r l r i l l '. itronicii a lu.r .riUl I rl.em rirll l)trlt ir ll.'tr r l i r ' ttti ti si l 'l tr r tl i l tt'' tl r tl tzttr r r r r l .cbi in .t'l l l 'i ttr ttl r l tr '.i tr t't' i l ttt l It l tr i ti tttl r ttt r 'o l l l r '\l .si. ailerea :.Du obicci r. lr J .. .z''rrlir la. r r r r . srtt0ritri. rr:tt.cvl rnitr tcnto decil in cureea S.lrt'lic. r i . Ita l.i llrrr. ' r 1 .lll* al hti lt o!ll. \ ' t nt .rniccili :rlp_membrelor). 'r .fri. a . .ee \ r.i r l i 'i t 1 .r st'l r i tl i tt r r |ttr r .. cu misciiri -hcmicule :|l (. 1 1 1 "1 r 'l r 'l r ' r. I r r t r r l {Ir '|{ ||tIi Il l r Ii tl r .rlrrr. r r {r r ..uclezt.i r Ii ti l r t r n i r l l 'i r l l r r si tr l 'l l tt{i l l . Sr.tttik ?)'on. l t ) l l o a l u.. ' tl r ' vi tn i i r . tl e r ti vtl ttl t' tttr r tl Ii r ( l 'i r l c l r 'l l r l l r l l ..1 i r r : l i tl l r ttl 'i i t'r {l r ' \'r '( l ( ^ r l . Sint loarte cliferite ca morlalil.l r l i r tl ( l tr . l r l r r r . . r i : r r r c l ll r r si t'r ' Si l tt' r n i l tl i ti i . r r r l . l 'u i l l r l l l r l r i l u t fl tl I: * i b tu l t. l . (clipit. l)sr. r l t rl l i s( 'r i r i vi r t'i i ) l ) i l 1 r l to ttl r 'tt fi cr .rTrtrritLcoliTe. si \tt tl tl tttttl t t!l tt r t t t r | r r t i i tr r r t'i l tl i i tr tt i tl ttr ttt:l tti l tr sti Ii st'tr ti r I l o g i 0 l '. Ir Ii r l :t. ' ll n Di l l r n i r i l l O _ r .':"..l c.iir. 'r r .ritrll||l..sculare ::!rild :. .r.i r ti t l r vi l l l l l tti l ti l i o tttl tr t .) I{ernicarei. t'o t|o tl r i 0 zr t q r r tr ctr tl i zn l i i .: .lr.si vi r o u g ti tti i tst. r 't .\r l l l l r co l i c.rr"ol.sti adultti. po rnir.ri t.rllidille .litle clr:rcicr clonic.ltcr. trici rrrrll\rntrrlr.X. 7).t ttto'a. Ia copii t1e vilsl.igic-psi Iricii). 1 .ealizind .iriil. l l i |( 'l l \ l l r |z r l .1. ut . ( .ges_ lrti incomplt:tre'r.:9rrfe\l . {i . tl t' l ti 1 tItIr l . h. . ) ttlt r-tllln. l r l r .t r t ) l tttt rl) liult /ti ( ttr tl .l l stl r i l ) l i l l l l r l ) ..v0l r. . i ttt'i l ci l c...pi|ami:ll.rilbtrli-r.l r ttl . ..in. inulto.l o i l i r l c tl i l 'i .i.r i l r r s ( i r r ci l l vr t l tr tti i l l i r tttti r i l tl r r r r l i l i l i r l tti \ o . psihogenit.. cii tlnrnrr. .ir. r ) l ttIl r '\r . l r l i zj r r tl r tr n i i r r i t. r..-r. l tr i l 'o tl r i r tl r r l i 'r '( i tttr i I'tl r l l r l . t 'r r l i r c i a tn i l i r r l c ( cr r i r tst'ci r t{r t' r tl tt'i l tl r td i i }r i Ir I1 r 'tr tIo I) r l l i ( l r r l r r $ i :r ( 'r ) t ( l i r tttti t Vtr g i ) r r r r t ttr l .": .le d.n.r.tl \ l l l r i v{'. .riirlo. talatnice . I t r ' t t t i I r: r I i . . rapide.mptomd. r 'tt r l t'tti tr 'l r ttl .ird.r. | . r 'u l u l l ) r ':ir i l l si l l i ( '( r fi 1 l ( l ( r s{'i t {1 l r 1 'r 'i z( ' ( x..lrt. ( i r n r ' ( 'o ng ( fl i tr l . .rzirrr'. clr .tc.rre lr se . l r i l r r ( r 'r r r l i . lr'ttllrl(..ri.' LPului.'r. r 'i r r tl sl tl r j tt a 1 r ti i .rrlcxt. fie lepetat timp . .Ijlor.l ttttttl ' tl 0 i tttsi ttttr '.l r r r i r 'l i r tn tr r r cl ti i i i '( r .l. Eruluetzr-r.tl l c tl i n l r tr cL '.'.tfloc. iritri. \i"lf)zl l ) {l r i ( ' l i ttn .i ttt l r tl r l r r ttl r tl tttr r r !r .elu Ilourette) so polNe l'esunoi]lbcplill tk.r'rtirhrlt.tl r 'l o tr i ... l tr i tr r tt Iktl r tr tl csl c o r r l to l tl . irr.rmitatic.e\pnl . nivclul 1c{.i r i i r i l o r .r.11!]i.r t l ti l r t.lrrrri_r'lu_ rr.r tr tt . r t. ) (.rli inyoluni. r r l r 'l r r r l l r r Ittr "tttIr It Il .i'_.Leslrl .u ciiz. dlr rnutt mni .s )u Q.l :r r r l . t .tttri. ' . r r l r r i l r r i l .. 19-. l l ) i l ) tttt'tr r l ti r i l tt l r r r tr l r t l r r r \ l z l r r . pinii'cind pozrtc sti tlisp:llii. r r r r r r r r t i . .r' l l l l ( 's{'r ]' l r j zr l tt'. i l n ' ttttti i th i i Si tu l i r i l e a l i zo l l zi . la incep'ut. ( l ( ' rr t r r 1rI i I rrr I i t rr r tn o tl ct'l ti L |.. ti tL tl ttttttl i ttl l tr r .i ttt tl ct'i tte i r n ti ccvl tl i .t. l11. obicsi il nici .r r r r . St'l to l tl t .{i I l '' tl t.ri si r.tlrl)(lil' i tl r tttt' l r t I .l i tt ttti i ttl xr .' r 'tcti o l r tr r r i l i r L l i i ( tr r r i i ) r t' t r tt'r ttr l l t i zr ':r z:t l r tttt r .. .i ciroIrr. ( ..trrrlir.l)ir'{) ((]ol)r{.nisc.are intelmitenie (discontinte).ri scoltrr. l l r n t i l nl i sttttl ''r tl ttr l tti l r r r r '. .'. ..i l r '1 i r r l l l t'l l tr o l tr t' t r l r '. toallzinrt o Coreo_eletOZj rytre'r hpnipleqiriIur est.i r '( ' tl ttr l l l ( '.. artesea.IiIr).i .1.srut mai a.riliIor.rc.r'ii psi!to1lri. r r t ( r t r l l l ttr .)rcc (tcl . Jttitrt rtr.silt .i u vctti l i i ..ticepot ap[re:t in t raurrrJt isrnole clajtio.contamin:lle'. ( ) r o l r l r r l r r i Jl r tl l t.. do Ia un caz cu col.". l)obrrtr:rr.r t I r r r r i u r r l l n o l se ch cl o ( l o e 1 I( i e f:l l o p l l l 'i c i n fl ttr l i l i i ' ( i l r tl r .rr.rntr. .i Eu.prr.i l l ttr ttr ti l ti n ttl tttl ttl tt r r r r . . $ l ttr l ttl r i i fcl r :i .dom.zii in copil..nlatalamiu sint tle obicei \.:r zr i si i .r. t r l r r r l l r o l i i l u i l . t1r. | | iIr 'r 'l i i r r czi i l r . i. l l t 'r i r r l i r l {i r l i .i tic po:r. l ' | l r . corrtplere. l t|r 'r l .t rlln ptcrlr'upoliile inlunlil" r. r r r r r r c r r r Ir r r 'Ir 'r Ir . .si tti r l i r r l o cr tl r ' l r ti tt tl r '1 tl i tsl tti l r l tt.tu.otrIrI.i i tl i vt:tsr fxp t'( . r i ti ( ( ) t!...t. ( i tr r .s(r*(lrr so i* .:.ltslula. l u l l ti tn i i IIt|) ti n 'u i t'i i tr . tloar schifate.r..c minL-llril. Acela.erc to:r. . lutorrnl.i.l e r ttIr i .i l ttti '. fiild eredi_ lrrli si l'arniliilliJ. .('ii|.r. Ir. i tr t'r n str l r i r i .q i c i tso ci l r l r 'i l tt o r l i l t!'i 1 i r . lr'nr-pli|gresild.rr Lpc.i ju.\l ) l r tl n p r i r ttt. . .pot fi influonl rl(l critro voin. r r t lr l . L r I i I l r I l 'l r l r c1 i vl j : r .. i r tr t r l i l i r i r tl l o cvo l tt{i o l ci ti p to l l ttr si vi .r .-. i t r tr to tl i r ttl r 'p ctttl e ttl . tl i i ttti tsl i t.rilirrrrirlrilii. . IIItt II|' tIII||1 | I t t rt 1t I i I t t t I i t t r' . l ctr l l i ( ( l r t I .rie.uIbLLlr'i..lrlorrr1rN.'tttl ttl tttr r l ttttl t.sir r. . ii(uIi rnLrliiII. tio {. blelerospasm. tnr. l t r a _ r t l tJl r 't l i i ttczi c tl i 'r ti ttt'r 'i r ttl ti l ctr l i r l l r . pe tondul suferiniei va.i so evirlcnliazri qi |r1'r'rrf:rJ .I scmiological rospectir-ei onc.l. . dubtii' (st.:". l t t L t .ui Gtlles d.lareeu ( ||r1..l. ('.. repet:... l l l 's) . l | | r | l . s..rt.i r i l i tt ttto tl ( ( . r .te...oarp snt infertoarc).Irin. . sr tl r e ste co l l str o i n l a . pir...tt. 'rclcncet:rlicd. h i p ti l l i i r tl z i l t' r tl r r l o zi t'i i l ) i l l i r r r l . olgrl.... l r r r .ice s...'i1. apar ir1 specllr1o.gorreritliza1'0.i uneori ir horrtiplegiiiu sascrrl. biperkinrziiio sirt rnri emptc. i Il l i r i l i i r l i i ( tr tti i ) . I rrr. r r t . l ) i l u l i : t n t ul .l n l 't.IrIr'i.. i r r i u ttl n r . . c.)i.lli(:ii. 1 .: .lr rtlli i tl l l 'l l t N ( 'l r l i r . i t r ..r. l tti l l r tl k'tr o ttl ( 'l I .riiin . t l11.rmidaI. p l r r i r . 1 . l ti l x'ti r ttti 0 l .ttl i ) l r r . t : r l r 'l r l czi ttl i t t t t t I t t I I t t t I t r..t_pi.wnlu. ..\l. lt1. r 'r r l i i .tvo tr l ctt. r .1 |l o l si r n i i n i i :tl i l tr tl i l l i u r l cg t'i cl o t'. .) t'r'lt'vi rlc rrlrtlli 'r .cu transmisie. indivizi in r'ir.l..l r ).. l !'l i l ) i 1 i i l ) i u l l l ( 'l l l r l r r r .Slilcirrile coreica au calacl.i dc lacunarisin celebrel (inctusiv cLr nerrrrrcile .N(.tgsi'r.i c' t'i ti r l r tl l l tl i tt t'r l r r ttsi r '.' rrrr(lllrj ''r l L r L r l r r i r .t.iii f"o. r r r i s c r i li r l e i r r ti cl r r i tl l r tc l tl cg r i t. 1 ) r '('vi r z ttr . (a l. t r ri I rri I i i ' ( ( 'i r l ) l ttl \ i tt j tt ttttxl si ttto tt i r r tl l l ttr tl tr r l r l l l r i t ( 'i l tt tr r i l r r t' 1 . rrr liiilrr i rr r i i tt Io tttl t. r .1 1 i i l ) l tl z) . l l l ( l tr i i l l l .st[.irr. o t ttl r 'l :tIr 1 r :r Ii l l i tr r Ir i l tt cvo l r tl i r .tlalc. l l t l .'.l i r l r tl tr tl . r .i tl ttl i i .l i r tn tt'. 1 .r'i psilricesi 1.]r.i t l t I I t I t t t ' I r i t I I t I i .r 1 t. I I | .rderrbam. : i .l r l r l ..l i r r p o l i r l r .1r.-lrlrllut. Ticurile ccrleaziiin sorirl !i.ate tle"ex_ jucrnntlrr.sli. 1 .- o l r l l tr 'l ' l tti I't1 1 :t) l r 'l r l l zi l r l i r ( ti r ttl r u n ttl : '.rti. i r zr l r r r .r'rlirrrl locul altuin.mpleqi rnai d:lnsanle.Sl ) l l l 7 ) . r o | i l t zi : t'\1 l tl l ) i l i l l l l i ( l l l l i l . l ) tl i i ..i l u . brn.i rrllor' (l(r irLloctic gencr:ll[.ecunoscin contextul semiologic de suferinli xrr rr tiilamicX..rfoslo dc olricti qi de rnigci. |!) r 'i I. r 1 r . l u 'r tIi ::u .. r r u g r tr i vl 'i r 1 i t.r r ..rre 1lr. {'.r:: r r r' : rlr c l e fo t ( o . rr) ltdo::rt.l r r tl i i i tl 1 i l 'r r .i ti . "i ""m] c) (lort:eo.gllp infrni ilc .rrrrrrricrAt".ri atetozice. 't r r l i r .ii rr Lrt)IIttr.i |t'i zi tttl r r sr r i r ) 'j l l In i fci i fi i l IV{}l l t]l l r l l l ' l r t tti t'r l ttl i r r i tttn i l i i l Ji l tl r r l l r sl tctr i r tl Ir t tl cg r 'l r 'l l r r r i i r r ..r..

.)iglc col.aury.. rrrrrorr rlltrl. | .irr 1yrrrr. !o Tgp:t1 ||(.'lirrt mirycxriinvoluntare cu caiacter tonic c:!re teurizcazia o atitudine pllti':Il.()Ar'csivii. .(]rl 201 .irr.\.. rltr. ltrllluri.rrridllii qi dacr'lplr:zini.r.r'rrrilrpcl r.rr{.qi_ tlin cortegiul simpromatic . care gener€aza jiil ].Je dltrt{ m. ru.1.ll. pr. lJe obrcerse insolesc.i .rrriuctouii.lrii de l.ltrrtttttotlit (tlc ori.{ii Iotrkr. rlr.lrrlr'.iuscul.:ttitudinea vicioasii a capului (.oni(r spro u.ii.parte. silriro. 'li' tl.Spasm rle 1.pului.i r rlr. trn it(lolosoorrt tto Vorn gi di irt f itnLrlrltrrl llr.olix.rareori qi r murichilol itrvocinrlri . rrrrr lrrrrrti:r. . postcr sitn l[ o seclttrlii. firl exaccrbilri tonico.gi.oase ale atpztlui tleterminate tle l.olic:tco(l..ir lia ' lll'.i(rtLilii uroi.rzii.axiecnier"ioaJ? .sjrrrJxrlic rlocil.lll.icd.sociatd cu spasm de .r. .. rrvir.o(. ltrnl.il oitcvt.precum rii rfrr-liipolliinezii.ma de ]ocalizareadurerii qi de scmnelodc a<rornpir.lorlicoli.r rl'..rena cu yreme& deformalii scoliotice qi aiiicu_ Lrtrr.s1ton. srlpt5.rnr(\nul rrrri oorcet ar fi .. lrr lxrzi(.r.le aici. (. oonvulsivi. *i I11ll trt'llirlrrprrrhr.trcu.r.l" *uo mlnutet.irr'l. red.l .). qi plogrr.tr]i.rri '.ir'le : tnimitd.!ll. I irlllr $culno rlin selirr.pareza c.rr l.Ii.i in sontn).r-o .ntp((ttntt. sturtrndo Jrlru'l lrr.iiltrlrrlzi'l.ll.iolr. Actstn ilt. _ llvolu osre rrpidii ( | 4 rrr ri)spr.:']i. I)IS?ONIILE (SINDEOAMELE DISTONICE SAU DISTONIII.ttttrt'tltttthr.l).ol.prl to flccto'.tivii.arelu. (iru'{ill anxioasi.uuor:r'i rxruLrac{ia.xtrrrxlh. deform:r.r"ao-oi"iI.lcif irLl. Dsto vor.acterulatipic (pozifionu.lli?l . lii. Si!u. r.rrlr.sprcLiv rtvinrr Ll loc. La .rii (majoratii r1eenrclii).alizabJ. gi r:r. . o solirr rlc osci[ir.re[r.stc rtcplasi.rbir. rrl:i.iBrr.li.ci sinl. cilrc ]lol. mal mult sAumai pulin durabild.li.r .) qi prin depista.rezi. tnt. rrsimctlii trl.. un morb Pott cervic:r.pe care o induc.rr.1i de hipe. rlru r1tr. . (listnnin lcnticulard.t rccfi 0r'izo otoz corr\. rlirtrt.ltc.i:lill. so ilsoleqte rle ce{aleebrrifall.intp xrl v irrr.i lrr|rr.t nmllatrnatii crutt.Ll""..prrrir.r'.t&l csto perrnnncnt.s c arl aui noasj . loc.enrl inttrlrrril.lt.ti tr)nioe a.u-urri'pr:.Ii nlcrrrrrlrr). orc.^fi i.r..t: aLte J'ormadc turl. vi0iolr. ccl prr(irr lrrrrp rlc.". dc pronrl.irnra lll"j:.{.ua. ci1. SpaSmrii l. irrstl{il rrtr0rlr. putind ant. rnili rlcgrtllii..ggt"togic cu hemipa. ou o contraciio a muqchilor stemocleidomastoitiian qi ttapez (ovonl.ti l l i re . nru.lo(dc^pildii.c (Jiiscr.iooliHul r. lf)iri).t. da..1. geoer.r rl I'rri!.rrirr.lil:l*.ll rrlrou Hpll l{|l]. (Bjl.ozi.'. exl rrlpirl..iilkrs rllroii. J 952) ('Iorrnt'n incorcct.r'otr loonlizilr. dupJ.r'irIr'.. .i.t}. a capulli).arie lrlcvent qi -adesea \r'rrrrll'ri.rr ttn rrli.Oorrira. rrorrrlrli\. $.e lorens" a $nrp.tqk _Ehintrutre:te de fo:lrtc multe ori in tabloul i(\rrU.r.*f JUi""i-u*i"'to"*ucutivd tra.]lapiramidalni ].i.i dc liirrrr'.geni.ocr:ipitale.in callcl.ba.0u r:illilctc|ul d0 brusr.. rrr'..]ll.orlttr. il.lrril)ul ttrrrrrllortrt.urr Icl rlrr . La copii tablouI a parr. tlacl nu drrfilitiv. estc nlrrrtinul. lo lrt. J.itnliyLtl .r'ii('r-('o (rr11r'rrze.nce ra. .rrrcolini.i rapid intcrmite. 'rrll'lr.i. axtr(J s(u . ..ii.\ l..J3olr.T"Lo"""' accidenbelor vasculare cerebrale exceplioryi ('.kiuciicc pot sj lie. { r t ( .{t.lo. r:u.bilateraLi.lr/ itt mlfcar rnroluntars realizate so datorreryle unor varialii nein_ rotnlr: rlc tonrrs mrsclhr'.i.irrcglllc. l{}I?)..'rlrrl . Spas.ln t aramic qi'nip"rk'inezie de r rp r..1tt. plinl.llt'.icoiis mental al ]ui Rrissaurl qi }krigr'.rr .r.obilltorluki. elrerrtual. plin car. b) I'orticol.:..rapiramidilc.t. tlizrrlLUo qi rtr.rrnlrlrtprl o trcrrr'1il.1'i:.t.ii.rl.rltrltLlsalclt.t i net:ralgii a nera occiptital al lui. ]riperostoze.sttl con.) d. r.hipcr. Nu slnt $on. pritrobtastozei .conl.!t'(toricOvtr. ltlilr goHl.ry]11'111ip rLscaliietc.]ii ale lNrlui olos ctc. tol.oxisl.lrzii.isnlsimptomatic cste rnnstxrrrl.iv rrrror.lr:i.u_ .#i'fi. cu inclinarea.fr1111.3nt.rrrric(r'echiul torl.(!r'r-fi.lrrrltt]..::lll:lll.lo.. se rccunorulo rr4r rr.r".tic .E KINETICE _ RISER.nnio-fa.irr..[ (in !.-trr rl.r"c cu tor.ii. Distoniile kineticc localizatc L Torticolisul spasmod.lr('ir I.". Ii ltt trttzttll. Allrin rrlrrrlrntl srrllrrr.onio rlo lroiti. ri) .i ratebrnle sau.tiurlisul spasrnorlic.. rl) It'alsul torticolis spasmodiaad.. jn acestesitunlii.). irnptntln!ii.)st..ll ilpllrt rlo obir.1 1u.li r. (i. llrl.. (notrrnrlr.).!. yrtu'irrirrlll.ia lnorrnlllir.r (l(! rjt.1:1.).irr. rccfa. o_piolosrrlui gitr ui do acooaqi parte. r r.. ir.l.li{.fI (rol.nte."". si!lr lut. .tio {orltl. ll)f!: llrllrllt..umoli ale losci postoliorr.t'[. spirsmfiljci[ esle lehljiv lcntil.rrl rrrrlrrgorrirl rlrr cortl\ic. .. "i .fl.1 ifi ll$T5lll.rrrnativitr.oIirrrlr tllr.ar. o ftaciurii.(ir. de stri.1952) SPASMODICE . Arnold. atc. r'itovl. arahnoirli.xlir.. irrsolit tlc durcli in muqchii contractati.rvt s r r ol. llr.hoh. it t1r'ttcil lr rh.t.ll /ix?/.r'rrii.nut qi de migcilrile oapul ui rlr I i I ryi:llcgi t.I.2.trril.i)l ( .Ilamiatetozaesto rezdtatul unor leziuui localizate.tlt 1$(i7).. L.tr l .bonii e..r ic.i glbulrri).lnpfi ..lr r1\l)iJl.r'ca faoliot'ilol psilrogtrnictruzu.. citcva.rlclir lotrft.ir.hi ino'rrrr.r.t:aki..rry. o& in cazul vcriljabilullti torticolis slrrrn I rrr rrr.ct.rr.icil). rrorrl. localli (roumaticit. . o lonti.irnintc.vrrrtur'r. L..aqll rultniot'it.u.r'|Iltoh)r lrrrrgltrsiv.:'r.r: cu. rlooorrtlrur{io liirrrl tlo rrsrrrncrrt.(..l. i\ir.' (ltiscr. .()l11.diftericd 5.vrrlrlil ttn'. gixirrr rnlt.ttt.irrrl xrt rr'virrrlirr lxrzil.srituri (ciizr.o lll urr rrrrrrrrltrrr rrrr1r.llt. .irrlrrl rrrrrlrri sIu.a.rtctie-crrrccstcprogresivi.aractcrul r(!l)r. cnrc semrn!ine un timp rrariabi] (citeva *""aro.::--!]lli lll.{] 1. r'b. l rrst'. (filrr"l lr..sibilela preparatrele cle tip atropinic. practicr-l tlil en!i?r'm .nulntonoplagi. Aceste distoaii hirletice tealizeazl o'a"phr*"u'*'"g. 20{t in frod_srereotip.fetate (i.re . filr'L manilit'stririlespu. coreo-atel ozic). !. ti r(1lirlo similir.ii.l. rltr rrtrrli.:l li:i11 iJ"i/#'f# .izcrrcrrlogirr.i. dlrreri cilre dc .ri1. irrrcrlirr.i )srrLlr gr dupa c U c r.(]t.. rtrinrrlr.i.l\.piramlduld. rr!ttl litrir.orsiurrc lrr.ll:.on.. ln acesto situ:t.i {lo (pinull oiri..onvcrgenfci globilol ocula. cerebeloasb. olrprrltri.. r rrlrri..ol. rrr. pt lc o ft d e ti C i b i n i c l p C tu a l .(ru j e o l i c d . J lo . n {x.rlilri oltidcrrrioi.rvi . _m.trrrl.2) $o_ r ccunoaqteuqor. atirriir.ri. 3u11.itd.1t.l.. I rrslu dcclanqatc tle tuse. llu Bptsm musoular tonic antrencazii.. r.'. dupL tr?umaf igme .dur.lizrr1c.'r izr.ziuui vetfehrc.al poate face.rrluliu(r') illttnrrrr.ic prozinti urmitoarele c&ractelo semiologice : .laterali.r insole.l.1llu]1.rnaj mult s.. f1.strrixlilo lr.luo{1.) . .ul reol i ci .ci1.isronii. l.irr trlitrxll t(yr rrrrstrrrlrrl.lituur 1i ntliologice) de lezirrne rrtliculrr. cllt.Ht.rL.erraparezi. lotr.ogl(. virol. 1r.normale sint ritmate qi oarecurn stereotipe Ia rtrxrlrr.i tlc vir.li.6ri.aobil.rr iiil icc .l'':ft]'$' iitti3i.'f. r.rr.fuxt . l'i rnirilc rlrrr.terut ntralear) dc Joet0/r tUut.ri bolnav. qi.1r lsiyo.hr Irrgxjiir€r') .z:i: a.incrtrsea.i ilo supinl..'s1c par.lalqtotid corsccutiDd.d.:l Llt::':ll. llstfrl incil pozi!. rotalie qi laclina{ie vicioasd. de obicei tottiicoli$ulcrl.\r'r. rnili r:tpidii (d1Ir niciodnl.Hf l.rr ri.i :llitului .lllin irrkrrrsi" lrrlr.rl. Acest torticolis congcriital loltro I'i i:ol..tr.i. l.rr rlu o dcosebil. do 0 nriqcnrc de lorsiunc ircestui rntirnlrrrritr .r. 11 ).atel.(llnpol.. (1ru i(rolimtlui ttltrr..riuzr(.td. t') Ilncr.""_ {lnruritii unei contrrcLii spasmodit.ciale. rjUl'rlr. . (rlrr olriru.icne. corcea iui-Ilnntington . tonicrna color doi n.1"".1.s:i.zil 1. l]l1i::. s(} ollutlt llr. bmsc_diminuat _siapoi din nor i:msc exagerftt.l.r irfcrr{iabileratliologic).rrrrrr. ceroi.co. o Uri llutit suOrotrirott in tol cursril st.I.r'illu lrlll(i li $oflrrlirt[..ult).mini. .t.u.f-.illu.l).11(r. f.

li. ropll. Hr .)ttrt.. t t t l'lu: r t r .| r' ) l i (l c ( .il. irqi ... in mod alternativ.Alte enctfn. l.11tr ii.li. . i. igr .} i rkr .l . . r lr.te.lrrrr atrtron(l:lzat.i. ( . llolnavul se riiicd. { rl i N l )l l ri ( ..rrlt.iorr*le s:ru aut.rsisii ( t '|.i lrrrlrrr. toni. cit si rnemblcti:. iI1 decrLbil..l) c lscm onot .. rrecc{)r{1on!. ir r r ..i:tlotr progresird. rrl rr l r .ritrc\\iurmer (r'ilrr1rlc_liiser)cu-rn .tre ir copiH.rrrrI I rri r . Itr:' IrrosLi r: r t lr c 1r 'at r f r lr z: it t .l. .' 1.ktIu. sepot rlistinge mai nrulte tormedo (lo t{)rsluno: irl)itrslrt r) I)istonia cle l.||II r'i|1{IiL stii. lent.o pozil. lotricl gonu'aliznl iurr.ll. Dil lrricinr lrcestor sla$mer mis-iar r. (.'0i. trioi rni4clililrr irrlctL{.. r t uillr . ltclivi r.tt r : ut it loqilr '.liv cilr. :rceqti bolnar i lrrr aplorrp. r r r illolr .e"leilre eti. o stiu\) p[. r r g. n(. r izt 'lt r f l) ikr plico t ilr r uncr r |sivt r ") ( r ot isl. lrl rr yrn'ba rlc o .) l l) lit r ilp. l. ri{. (tlisbutia.r] irr cx1t.onalio sau in supilai:ic. . t t r isciit i ( r olt 'r ) . ze ir r t lr t csilr(.rr:rrrr 2. ( . Ii t r r Lt I r it t lI r i . corliotalii fi insolindu-suct:l rirrrilrrlr. li lr bslr r {r . ap*re (sll] se er.lC6ir. c'r.. ilic: i.ictpr. lt ) ( lr .lltrr.lox:lle.i.iir. ollatil cn o:recirlrr\.3.rl r' .rie in adolescentil (Eldridge.ttilii t0tpol:rlli. lnuscul .llit.i lYil. .i lio rn yr1 i.Il. 'lit r r l. i. ii ( zt x. 11.isl.rr'lirll:. r r I r r . i rrl r i. r r [[l !)t l i l l l l lr olilt r t ir lt 't r lif icit f ( . [ I r I iI l r r r r r r iclt t . r ir . . i l rrpl ('r r o1t . trici rnlnovrr:loilo olrlirr^ll spllsrrrului(irrclusiv r.rieni st p:)t r€ir jtfol.a..r'l){rlill. l1174) . -tleforrnans)) lllosirrril rne'labolicd. lt ir .r. lrnz.il.De obicli rn. ilirrrlrol riIrr.ir rrr llrrric sl.:rl r. r r r l r ll r r rli. t ii.a. c r' 1r i k' pl . rr. r .u').op{rtog6??. i . ) prezinl.\.. nr r r s<r r r lr rr'.r.rschiifetei si :r.(' r' ol rt r Jliir '1 . r r ir r r r i.2.ri l. . Lu. 1i r r r r r r rrrrl r rl i sl i i ngzii t . sirrr.i l.rr. lozi( .r:t.de obicei cu c. r .urilor entrapiramiilalarl.rrI I I rrr.roxlizinLlu-se : r'rL\lliirrrrlir. r nilr i g. ) . r r l. clegenerativii.rt(. sr r . t iz( . r r or rpliil t r r{r r r . t t cor r r r I r r I ii.rrr lt r r ir .i. in sufelil{o \/tl.irl.ri luriiun(.rlr'. 1r ir(.rr sliit. lr . (i lrr-rl.. llu r list . I l .onusposirrr'rl.r rrI i ti tl ttt' ir ilr ( '11) illr.tifilor tonice.. . it Ui lr .llzlr .itr (iu('. rfrrlri.prczenl.r.l. siiuii de constiitltti. rr . r. l( ] .lizrt tit ..r e $o lidirii.rzri . l1r'l).p{ia corriil. i tl l l r cit .elte in realitate o boali.lrgtr. lr l I .netrcs)nb lutltolo hnl i.rr).llll (lie siruultan. t lor r ii lir lr r r r .I r rr rrrrr r r i i r r rrr . lJpasmul de [. r I lr r sr r r ilr lr . .lr rlescL.tlicd". lr ilcpt it . 'r r 11 'izt t( . is]iu .ieda tolticolis.-u .l rr.(io(]roili\'. r 'ir {ir r lt r '|r rI ilii.r'i ur)r'(fo .j.' i r' { ' (' l f (' i l c lt lir r i. aoe91.. (r1lr'o tllrI r'lrIirl lr. Aspcetesc. litrviziili . r r . se prodtic i. lr l{. r rzl r' 1ri l r.ri postencefalitice (de obicei). . r .r. ... i1.ornatc.ortiltne agu-zisd. . 1.u.tl'lu"ari de vor'l|lr'e . tra[maiice eti].ir.lorum.rrrrl r rl. i r l.ttr rt.clorvn mrcirbr. r .i {' r. \ ir l lr .prt.il. tot I'cla1.i l:r. r r lr r r t . (Wooten qi co1ab. .l'' r'oltla(1uri. it 'r lt ) lt lr t ) alr pol r ..la stru. l.li. r l11'r lislor r ilr r lI l rri s i rrr|(.( lr r r r ir .$lr . r l. silul!ii in caro intercseazilun gmp rn iir:rtln. Acest6 riprrsrrrc cetleazii. irrso1it:i r1irlc o piclrleltrlolaLi.i lirnbii nu sfnt irrlolr.. . r 'll0t 'ir. (.rlDali (cu er-c.rniologiot'. ar r lunt r ilisr nclc 0ir cr r r ncr lsivc ( sir r or r ir lc .l .lu. t t t t i ir .r'liitisrrlir.u cazuri eil ccintefe3. lrrrir. r . l l nrl c r t it : t t t lt iI t l. rrrlrt. ol) illf illo ( chir r l . ir r rr Irrhl :tu. r lilizr r lr slr llll r i. olt ilit ir . ( r r r r r i | ' ' rr' l i i ) l )r!'( . o:u'c intereseaz5. r ( 'r r r lizr ilr .iirrrrrst. t lnf r.).rl.r.r.sau dc rctrocolis.u rri llrr. i.urn. rrLrrrl rrl o l .ler. r\ccst slastn brahial ap:r.r fpl..i boa. (.. 7. variabilitlte postuf. r lur ill. rrrrliziiul o lernarc. r.mtts i ilc tonir:osittl re.iule sitnptomaticri est{l mult n-rai frecvent5 qi aparo . lprrir.p r . rr r ..ic. lr r 'lr r .t t'a-cter eredol rrrrilirl.r t t lt icloi'. r r lir ir lll r lur .l i tlr t lt r t liiit t .r'e capul sc plaseaz:iir]tr. (l utt: ul.otit:tia. l ' l i (. ( r llli{r ii) I n) 1.sculare. r{Lrtrilr\ |. or r r r r r r r r . tliilepsiciglllnrl rnrrlturrrvrtlsir.une. ltr(r lttr (] rt'il. lr l . r r lr .ialentificati do unii cu ._citrt de Soil. . 1r l .19?3). lorricr'. lr r r i( . i lt r r r r . r r ll( . r . lxr villirl pioioarelorprintr-o e\t.si apoi din troLl l'caplr.ra..ro)iisl.1tl.st. . .in evolutir sa ptogresiyuctttt'. ir .l. .ii t r 0 [ 1] iit n il) [ lt 1it I I I ||r | ( |ir i|( ||||I (l l i otsi l l rr('.tl\t ir lotalilatc rnust:ul.rrl . r |l r .l ) (iuolrrsiu sl)it$lno sotnitu trslt..puttct. r tlr il f ii1 :10J . 'lir r r l |or r Vr r I r r ii|r.rein sti. atit trunchiul. r 'lr '. ( . pr. 19?0.. lrlo irr(.:in rr.[on3a1.. .'r r pit ir i1i r . .r.falitri (cel t:p. 1rofiliv)rru llot suprirna spastnr:lt. iar eOoi.tlc acatBe.) In rt.dismetric a r'.rcelbei-Lzi) u I lrurrrro r:le i. rnelsul cslrr r.' (Riser.. r r I r t rlt t i. rt't. l{\ l l r.iili.. i rr r r r r r 'lr .11.Io p tr. r lo t ur r r vr I I iiil sr .rrl i zi nrl folr r r ' l'r r i. r .rbild. . hilxrlolie) la un grup muscular fa$ii tle alt Lrl iji dintf-un monrent irr rr.turL. tl. l l l ! i t' tl i d t qt .rlri.r'rr. . .i lt accastjl []oa1{.r' ilupir|it.i r i . trIri r . contorsiorrrrtorincit :icest ilspeot grotcsc a. it. lVet I. iil. rltrisdbilt'rlcaltc rniir.r.I)e11c. 1.l.(!(livolslr tntt. clr t lc polt t r r ut t r ir t li ct ir npkr ir irr. i ct r o I ilr cllor r it r r r r ilr r ll rrrl rr ((l rrsl l r r r l . l . l)e f:lpi.iltc tie conlrrrc{.tic: herniparezri.son. ii.r'lrrr:rirl rrorrsl.. l. gir rr l r . lr1r lin 0xirilt l.l'rii r. lt r r a cl.lozice q.e. lr ilr '1r si. r r qlr . i lr r . iir r. . lr r . 19.:i urr scgrnt'rrl srrrr. t . iiL. lr r r i. o .Striint.entit:ulard. lr r llt r i li r r r u. I 'r isl. apllrent.r11. inert s-l qi sug?r.ii(l(f .is s-::r. 1}istoniile kilotice gencrnlizatc sau cxlinse Ziehen *i Opytt:nhcim . u p. lr .. lllo llol 1li y(uutrlt:.r'i. ii. .rrt. ( ) r t l t.rtrt . t i( iit lr r *t r . qilr r lr r iir r r ri zr: l orrlr olir kr il clue gillli: r pol.il douii elt'melte somioloEice: disr.rtorrlc.rbotr de pikli) i . ...lltir. lir t r lilt \ lt r it r lt ilr r r ir ..r.ioii])0 t)lln(. ( ) llr iil( . lirrrlr in ou. ir '.i ci i . r r li z:. lllr r lr .toLi a.i v0irrlrr.lret aceJNorl. lor r ilii.rri. r 'r 'r r lr . r r ir r lr r .rl .ttrirIrllc {j.rt rc (hou.' picrrlcre tutali srrr rcl:tf. iji in caznl boh:Ivilor pr.irrilbozo in lordozii.rtlem do. t lr r 0lr ic|t [ i i) t ol( ) gir I t I t ..masr:u.. r r r r . ..atrilii :\lNor eyentmle semne-t1e encefalopir. S1r'e . ..ivti:r.5te.':tlialii toni{ro(in scns de hipers rrr ilt.id. lord. . ttrtri irrtrll itrrI rrrlrr s. l. nins-ciri r.plr turilol f i :i !rju. .. {i..1 (lla.ri . lxt€r:nlr. : r lr t ] t ilar nidalcr pr in a. luzilulrll st'c11s.rxriLr. r ( ir ( . $i ir r r lr r .a!.rlr: iigirlital.nsit' a mombrrlor iD{criotre.ri.Il nrrrfrr.r ri{. \ sl t lr l.lizcilzir. on] 0 ir lit : i Lir rlr sDer r tt lc sllisr r r r lr . . r r l. siilt clot ir l sinl r ni6r r ir i it r voluni.01.lrittttrl iruril rri<.ri[ol(]l. [ r ) ( 1r r r r t r r l. 0r 'ill f ilvO r t t t .uti: Ancc.l. t i t r r r ci clizt .i. ltr . r 'lr rr r I r i r r r r r llo r r I i oI | sr r sllor r r llt r 'r sliiI 'lr ii t lr .cliticil.. irt l.r. r r . 1.tii dc r:rxirlicrrti si ruiolr}irliile l. l.us. kinezii pr. !.r'c ap.Lr.e.rkins.r'rsiu. .nor {LJc. .cf. $l).d. or r r lllclli. l rol rtavr r l lc f lt r c 1n jluir l sii.enicti mai arlesea) . lol r ilt r r .riii. r t r . (lon.rr . rscr i nl. r .l bolnavului :l fort fo:lrlc llastic rorrl)lrirl (Lccitre liiser (1. t lulr r i..1n momentul in o:l.r' rii .r... ir t lt .| primilDl'pa. crrt0antLent':rz.rl!l r i tr(.ft CONVULSIiLE (i.nrcrnbrului re$T)oll sornnul le abol. 'Lr . r\r' ci i i r I r r t r r l'r lir r r nr r r ji. r r r L. crpul se re-rroflectcazit. t-rLrnttriirl iniepe Lii sr. li1ir . r l i l l rrr.r)zi()t\.rrlcu'ltr. l r r Llr ilut t lt t r ocolr t r i pl . cl! r r ilr t r ilr ..rIirrr1roIrirri. IrIrr1rrI r I ir r r r r si r r ct r cr . .iv. .jIraocoon inlirnt ui li. .rl l trrl l i r I rrrI rr.. ) . lil.iililc voluntare silt inadccyat: si.. i collr lt . c 1i inlolt r il.r'r'ison 1974)si cirro poate fi recunoscutti. 1i'i.rrrvrrlsiiklso pl\izitrtii s lt formi-t. .l.poitrunchiul lslt inr:ulbnt in rnod ploglesiv intr-o ptternicfi lordozil qi rot:1i.i .irlj irnolrrrrlrrlr.l. r . Marsrlen s. . r r r i. lie alterultir.r'l0li( 'r '. . sllr t . . l)in.olol (x)rrvlllsirr si hipt'r1. !lin pet.ii] p rsirir'r.oa(crr oxirl d0 cl.istitlo (lo li.959) . solt t r l l) r . srrrrin crrrsul svoluliei rl. t 'igilI r r {. il l)isknin de tol"r. p htr.r' .lliir cu rtltudini bizar. JJrcrnplulr. 'lr r i". r . irrl rncLnbrelc janpcrioarc se r'risuctrscirr pr.

llrri Itrrlrr.ii virrirrlrHr.zitrLit 0 cr.[oni.ri ale formulei. 1i tel&urfumoza 'ltrnrtlrLhol.rr rHil lio tlt oligino llfircl.I i1.toama subd.ltoltttl. patiitalii.ir.i febrile. rti n' i nt ) or tta! i o .l(lir(ilizorni:r.tt i _ (prin factoli gcntrtici): la. lrrnil:rlii). opora.ulrri lrlirr q.Ifor. tlrxri. cI irlo(lxrJ. encefalitele acuti).lt..* .)nt irJtcelulelol belrapancreatice). silrrlromul lui Patau (trizomiu l) s:tu ttizolni:! li.rirrrr.I. \rir('ui [i colrb. k) '1'ttlltu.icrr I ) lll tnt.s tht sLnolol. rr.. nu:hr.4fi.irr.ntennktll ou (vllirrirr rltrr -Zfli.tbur.#?ljlli".i.1. 'carepoate {frc{.' t'r.rcar€ahiporsincrcni. survind. lipotlistrofiilc sauslingolipiti ozdo (irlio(iir.piatiblrzir..Lrti (.. I flngem atjenlia indeosebi asupra oo. rrIr'1srLlil'irr]rrr}iu|ir{.r'iiombrionarc 5i fctale) : a) Anomalii congerlital.t. rlin boola lui tsright.. a mernoriei qi a inlelegerii unor nogiuni abstracte.ecl._ca : so-noterrali._"o puor.Lep lioe ..rr.l. ll\ Unele conrulsi. prolurrgit.i i!(jllrte sau mai lungi).ice conuu.. 1{)rior} ohr)i(:.\pttt lu.conaalsiud.uieele conaulsirse epileptice 6) centoutsiile i i n.b.ccnt':i1. 1071).irri : l-.t'i: rtln otiztrlot' opilopl. gra uitli ad.h) Infec!."..rtrrr.o lrr rtrrglr'(Arsoni .' r.irr. sau.. cromozomi.iv-orrrofionlli.brirtipsihie.ir( hi. anxietateI l)).p. piridoxin-tlepcrulcn{. Gastaut.<t'rruckrilr. rlr. litl. ir.turl..l. rirrrn.i.o c:urzlr ooir rnlli 1t'rrrvontit llr rrcolsh'1.F.io.rnice: a) precesiunea crizei piin unele simptime revel&toare: 1rrIn.[t rl{\ lrlluurli gosl.s.ilntc. (\ lil ttttgrr.ur.. lopta.) (r.fttuk ltrit irloorn1rrr.il dou[.t.srr pr.borator.i."-i]"3::rj.lit dc aminun(il. strlin.tlr.nru]iirtutturtltn' (i. (i"oo t u_ncftonal sru ca.trir:r Vottt I'oztttrtil t:rrl6 rrlr Ilr\lv(!ll.rrrrrrr.r.tey. boir. tlc pla. fon'o pot ..tt rpi.r(r|r.ril..I'l. alteori imlrlicind i"""stigalii Aeoi.r.tr:ral. rlrr.).o 6i. rlrrlrr'i.hoi..f 6-l.u d.1"b (i.l. sti.1.Iic['.m.rrlrri.iorr.f.l.ctori itrlrtIlrrrrl.) . a unci populr.sp/rsl}r.r.*iir[. richettsiono. c) Anoma..rct.vrr.ozi).so).!tiilzil s1t rsrrrril rlr. un c&racter iterativ.i a lui Tu. (pt'irr frr. lb). rlr..o.lii occi.o l'rrrcvcrrl.lt:r.a. este rrorba de o cridd.i ottrclru.cd. dtt ril.sepune in primul rind importanta Jrroblcmla sl. (epilepsia tonico_itcinici ir"*igu"Lri.r''i.. rt|||(||{|rIruI lui Erlwards ('l. rr) l'rcrnd.J rmi. Itrlrrli) r'gl. V l.trunrr..atac.nnontgi.entiei.. dimpotrivE. lrtrhrti sii Icctrtrolril orn oonruls." sau numii lrrlrlizitrrl sl...i l&"'"t#. rlpl.o. 'lr rzi(irrtrliklrl. lr.llir.aon otu.a-rlnei crize conrrrlsive.iJ. rr. rrrrrri. 'gr.ctrrt'iotro nrrpl.'"uri"l.)xist[ insii.iicu oalo copilul mio pr.i.lrIrI rj rrrI IIr .:J:.19?4). (pgloyier3 'rsrsr rriio.). rlr forctrps.lrnl.ut . crnnic.r. .:.).J.Le.lita : ba.ataetiopl.pi*r'r1e..tcLlcrizelor convulsiyo .oxir. citeva elemento care ne pot orienta asupra ulei conmlsii li.. t'lt. T Cott aul s iile.r.rxluciibilatcral-siuroirioo (.atp..(ft.t.. ii ) I I em.nJactoriprenatrali(careaunoliouirtitrprrr.irtii.\tumar de d.ii p.d.rt.t'|.s.urale(fotrtc frccvente lil sugar..epilbpsie.ilo (tlilr.ar'.. do ascrncnul l'oir.Xf:.i.ii3-X. ioo otc..lo 204 r.nawlsi. ln fal.' : 11 crizd. ni ".nllitre mtningito acutu encefa. tnlllirlrrlr. CrirJ" .{{rg'(r'. lilsrr.liot'l. mai mult sau mai pulh cronici {i care rr'zrrlti-r. rrrrilrr.pllr.vr. vitlext.('rfitlic. neepiLelttiid.ri ittlli.. rrir. rlrau rlrrlriprl ltrrlt'.l)itgnosticul se orienteazi.."..c{.rrptivo lr.atente.rr.fl i:llii' i i.tur.cnto bactcricne.u cro obnubir. llrl (liurolrol el.rlr. gcnetiae au tulburd.lll.)itsiite ah cnceJo.ittd. oit.i:tnt.Llleence.ra'. lui Lind. rreos.).' tr.:'.rrliilil.t'it.liri." pl"_ lrrrsd illercnllie. O crizi . Z1 Coo ii t xiilt din tu. scafocefillie..r.lulo1xtl.irt ttlt lunttr(\ oa.b.urotrrle. irclerenfi.roblcme de diagnostic etiopatogenie gi topografir: .ii r: r': r.).rltlh.trt ilt tr tr *in.2.rin aplenlitizi.i de h.ltir paratitara uLl rnunari( rxoplrr.rrrzir.r'rvr'. cerebro-trigeminali.(ir.c. ..rr rlrr f. itr.l.0.."e veritabile :rrr.irnr.::::l:.27). . rrrcl.l Niutlto&me rirljrrrrrrrrl lrri lt linoftltcr. rrrirr lr..'*lffffHi3. tremurd.1.rdri. lr.oirc(io rlrrlllrrrril xtrit rlr.nl.srltoli or. )! ) ..Tttto-ceraicale. l..l.IrrrniIirrIIr.tr ott irgii.. precum l-r crizele convu]sive accidentale ("o a" priJe rrrrckr conyulsii febrile. tchicardie. gtr lril.i"tu cum nu constijo 1rr o voritabilii epilepsie nici rcpetalea mai-muit s.a.I'txlto sl'[fio orlrrr.{iicrzilricne (prin soltimbtilo ltlrrscil rlo pro .on. iror'{. rltrrlrxrii.... uneori relativ ulor itt contextul semnelor .rrrlrrrlrrlic.r'c.Ittovocirtullritr:oircullln"utlooortlottttrt.Lil sittt tlo h.)rtrr.1..lrli .uL gi clin kiptirinsulinismul orginl.'o pot prod[co oncelirllopll..:j::]l:!1"t" A .. munopot'o lllutalo do tlcga.iiirrla.Io:mlrlfOl'lllll{.lIrrr\rl llt[r1rylrrorrvrrltii.rl0 tttlrlrr rlrrr. Ittlttlrtrt'lttt|t.L.1icola.lrL olt ltI Nl)itsttt rrl gLllrri. Caro tle obicei se confuncli cu epileprrirr. :10 $ . ltttltr'1.. rr *irrr.epiGpsiato"l"o'_"io"i"i generalizati.rrPilo|tic:i" .Itirr. b]oo:llcit. l'r.rc.ut' roc'r. itli0{.' Ibcr r.r[ r'tizr.lo).j.ioutcrint'r.. st[ri .lrrlrr llt.:fi'Jifilj". l:rrrrilirrlii diiuzii ctc. pinr). "o+? "pii. o plorp.).dcsci.u. . n icd.rrrr (rrr'r.'tii'.iu.iiIp pnrloarin" lr.ju.y-Sacrhs..l. A"?""r.siol i il.i pugin frecveni. polenco{alic.L rtt i tr..goilirrrrrrrl..t. rrrpilir(iu tlo lichid arnniotio.(ilL!.'' "rtrU.pli".tr.. aJeeliuni..ii cerebrale (microgirie. lrlitrs.iu.vul liln'.irii.ulsie lresp"ctiv tonico_ . ic1.n.. lrr li lrilrrxrf f/ir lrol. ri.ttitnotrulliirloculrl orrrIriIir111|.feXale .l(ic. .llajorita.) nu constituie o veritabili'epil"pri.lt 60'/.ti.la.ur. zlcidernia hiperfolicii.scul.ii materne(lat."concentrare ilificili. b) Malfortna!.lnnit) n. ele repetinclu_selat anumite intervale (r)rrr.hr| r.unci afecliuni acute (eniefilopatia urerrri..ira la sugari.tl _lrt rrxpilt(ii rlitt crr itt co rtrrti1tt'olrtngilo.irr. l)i(\r'rl(rrrr r. turicefalie. ads i'ouiir" u". ruril.r'l.u.(19?3). hidatidozd).A{:l{.itr H|r.llil.togenice 4n.l ) Putapitoza(cisticercoztl..eaclintre .r. li\ ( ll il { l ( ' S l V r t a t e . tt(iriLc urenl'ica. .c de pl.1")11.u . ll. rrrorr60f.{rrIr')tirI fonilpirul'icii.11I.r.irii..iTtri.L. r'rrrtr.t.r.l ckr. i. l. 1rI'rrftttuIr..'. rtpol ttt ltolrol.faloptali.rlii.. irrrplr.aii i. itt l'itttr..xrrrozrr) boli infocfiol.lcDrile .rizornia E sa tlizorni:r.ropiii h$itlt-plitita.'ioci ri sa.pra norzci.i) Afec!. s).r rllI rr.i. pi*uJbniiop. .LiIrif rlrri.). f) Atte.pHil lir. ( lltirrli).ln.yrr..o t. :.lopuli..i: r.o rt' cunoqtinfir.r en .li trn.abilirii dacXeste g" d".cr'tilol rcsplriltot'ii uJo frlt.o. irHlisi(. ir lnror crizo conyulsiye in crtrsul..a..r'o lt'l.rrr' n) ALli faaktr.i otr.ivll.f i. qi de dezoricntare.ci asu.ll'lll[) propriu-zisi. crizele de. .xrqli.r'(itrr r.iradioli cu rulit{ii Iioontgt:n.iclt ('lrrlrrzii.n.il nou-rriiscul. aprtie. olrnl. ()r.lt utu. nr)...lroDtllii .. t'rri. xli|lr.iu'ni ttctfu.nqo.rl'rrr()zonLiu.i ambrionare6i.isrrur II IIr.l.fJ).: I i l I .rl itrl.t tian . rlr._$i eop""t"i" "1i ffSZ6i. lirtrrl. p'r Jil cxistti ir. Astfet. sinrlromul lui ILutnup din por.izit.pt.).rlytrttt. virnt'fi.ifr ist.uztLr otgrr.Mani.pit.t tll.ir nr.liu foIirL'[.. L) It) prin aJenl.oidick0.tbolico $_.rmpsie p"o"pui"lif tolice.c on. lrrllll rt'irrlr.. ti) AJit.i.a unor simptome interorilice.llAi()rriLliozir. k. I l t'(."o !i t... sol. ltjliziIr'o tlo ocitocicc..hl.urii... rlin.iI ep i. lucticc ntc.tril.uni. "r.. rrrrrrrrri.tr rlr.iloy kiltoglicemtca din hiperin..a (iuolrrsivil. viroticc. itrrilrlrr'rru. itrlrrrrlilrr i.lrclll. t). angioame (28o/sdupl Arseni 6i colab..ice.iu.i r.iOi** . tr l'lrntl tttic llclor prtllrgr. boala lui Niernlln-Piok lrrrrrlrr I gir.ctrnie.jri rlirr piliglrrrt rii s1 1vi.*txtd i ntJiilt.tll {l|z\ ()fiii.gpilupsia f|rzr'tlr ctre sc repoti! dc o aiurd.iC.. . s..hn..u.ri de ag! il:li:. . hidriazb.rul .isiilrnliir. 'sirrl. drlr orlrolutooli pol. oxiccfdie. ll|rrsc srrrl(xilrt.metubolicaeraLlil&re: ftrlilrrriotrrrr.l.ri ln ltr. \r'rrrrlrf <1) Mu.'\f"n. cxpulzii lrtltorioilso (prczotrlt.tlrii l.Nu tre. carc produc disembliophziilc {ct:r.zele epilepN.rurkr'i. Itrtrrlr'.

i r .i cl r l n l l r 1 'fi {}i r ..i i i i i r '.l ttn r tt xttIr r i tl t t '.'tr''lsi.i :l | trr. i i r n i r ll fi 'i r sr L r rr tn i ti tzi tt o l t") .c ' ' l l su-r. r ti zr . l 1 r .tl tl L ) .. . l l r l .ttti( p . Irn . | ' .r l . tl . lrrr.l si tt tl ttr t. 'olLzi'rrlh l rt \l lr .culoprinr. r .i i t.rrrrri r. c r '.Iri I.tLsltboclit(i.logicr.eilea iir coirtirL. v r.. / i .Ir r l.e 1r. 'pt .ci .ti r . l l r fL l ( 'r r i l l i l .r'i lc EE(l . r'1 lNnce. r 'r 1 r . .r 't'Ir t'r tItr r l ) {l i l r l ti r ' .l l tt'i i l r tr tcti r r r ' ( r 'czi cl i z.r r r l i 'l r l i .1 r t t i .r r r .. l f)?ti . l l t r r i l ( '\'l l sr 'f l l i r sr r t ttti r r ttl o tl ttl l i i . .uringit.L r r tl ( |tr '.rir{'r. r : r I t r l r i l .t r c ulro geno l \rl ro 'i{ .:r l r t. u i i r i i l r l r i l r r r l r l i r . r .r ..obl .It | )| i t. i . i t .( l .1t rrt i rt t { i r .II().r i [e p 'l ..rl t il:t L(L rro?il. . r l l t s i .Jult lrrirr r.tu l i e l i rr.. corioirteniriuita. . {1 r 'l c ttt tr Il .r . Iir)r. .c co n r tt. scidc'e:r.tl i ) t( f o i i ( fr r h !i l zi i . .l r r l .1 ) tl tu l r ti r tttr .rt' .imointoclia reocntii).r r .r ) r 'r 'r '.' tr. l 'l l n {1 1 :i i l l ) r i i t1 .L l l r .llnr vo'r r.r' rlcningitc. r r r 1 r l l r c k r L l tti l i l tl tr r r r o l l l t o stc tcl .r 'rllr '.riz.trrj | t. r l tr tr .i o :r . r l r '.illeninltite rirot[ cectt lir'. r L ti l l c co l vl i {i i r i ( .r i r r o l r l r ..l rl J o ' ..sebi p..h i. {hrpit . .t:1i c.l r r r r r lrrrrr . r l i z l l ( . i tr l t tn t .1 1 .l rl l rr { l : r . l rr .l i tl i t. . l 1 ) 7 $ ) .tse (rto obicci . : r r ' . Itr I' r l ( ( l r . 1 t ! l i l t i ::tth tr t:t.prin cliirrlr.liziidele. c l i n i l i i ..lirlin. c1 ti .. s i i r' (l .ill asocid.ti t.l r r l r r r r .1t[ent. . .l . .rrj r uj i rLl cl i i l tl ' . . pr.izLrcpileptico).L l l l tt'i t. i i r : l i i 'i r h i r l c i n l r i i . t 97E i l ri i c u l i Po l e n r. l i l .r.1a r' (rnt.l r "l ct. r t . L tlriylt tl o t i ce so tt'l !'ti ..iiIr'Jr (.r r .ttii r:tt. irr c.r r t|l l r l l o l ( l {r l ) )i ) ( i ( 's i . r.r. r rr:rni{rsl ii. r r I rr | .. r r i r r 'r .'r l l r ci r 'l r i l r '1 r si i 1 r ...r rrri r i I rr lr ll. .r i i si vc i n L 'r 'i i .i .l . rrrri. \l tc l e s i n t e l .r. iu. .i.fenl :i t0 si i .il. r .r .[$rn si ..:.i l c r ttr r l o l i i . episoadcle r.. <r p i l cl r l i l r r tr tl tvl tl si vr ' l r .r i ! r '.l t ttttti.pl. r i.r t l l r t..l ri rrr i rrLrrtl i l i rl ri l ri r rl i zi i .r l l r l r r Ii |l ||| Ic r '.rttti t r. '.mnel{j nc-u1'(. } .1 i 1 1 6 1 "( r l r r p i 'ir ''a cci n i ti i l cr r r ti i p o l i o ttr i cl i ti tt:. t t t i r t [ o 4 i l r r ]ti l ( r l l f i t'tr ..i r i i \ . tl r ttn t' : ' l 't i ."r i t.i tr l ) ( !'si L Ih l r tr o t |.l itc acutc sr:cu.' 1 i . l ) tu t) t:t') J :r l ttr r l c r . t9 i .r tl l r r . r\ntecetlenteletuberculo:rse famili:rle sau (indco. .sci o l r l r .r r r 'l r r l .tt. l . l r)sr.i sr tr ttl sr i .l i 'l {.r.1.)i i rL l i L i i l i i r. ll.t L ct" ( .r i i l tti o tr c si i tr l i r r . r i r r r .l .l t'.'url Sacterioiogic.ri1.rcvc}rN tlecit ]r.t .r i ) l r i r ^ si i tl i l .r'crrloxsi.. Iri Irl l i ci rl .i t. Ii rr r t | r i { \ : r ln. I i' r . lri:tle tpi[r:p!lce rt)ttt t..l i u c h 1 h a l .l l n l i yo l tl i .l t) l t. . r . ls iil. ttr l l .. ( i t i ) " l t' ).i .r r . .tttL r r l l i sr tt ( i fr l i l i i ) . .llri:tlt stn tu [. .I l rr. n i t t i ( c .t r i l ti .r .Ii l r u r l .i) rlup:i varxrinarr: anti. .r l l l r r 1 r |i l r r Ii i Ir .:| trr/.b l u t: . (1 c l r' i l r:. r l r '.i l i r' l :l * { l { r ' ri l r.i..r l . l r r '. ' r t rt I L r tl rl r r '.1 s i l. r r ..t.gite trtberculctase.Jpotcl l l i rtl f' e\.\ti th n o i tl i i c I r 'r . I) l tl ) r i \r 'l r . tt illt:ttin. 1 .'|r i ttr r r 1 r r r .r l r .r r :r I. r l t r | | r r i r i | 1 1 rr o o r r i . l i .L 'l tr l i . r l L l .tttr r r l i ci i p o l l i :r r ) l tttr r l i r tl t ( r 'r r r .r L t'r . r r ' l) r r i r l :r r) rr' ri l tl .i i r r .o g r tti i r l t o l r l i tr r .rlr' lrozilir'. nrcningita poli.tti .i .r:rliolicir). r .itt. l r l r l .rl l l rn trrc z i rrl .*are: tj Unele .i d!. .( .. l I )r)\ i ( i II si l'iisr.l .l rl trLrl .t.i cti zl r l r r r l r i l r .o l tl o t . r iilit .rr'alsi'e crL pie'dc'c 11ornnoqtirifii. r l ) r l r Ir l tr r r . l r : r l r t t t i t : l ) {'l ) l u t cl . tncDillgitelo cr rilrrs C. r '! i l ( . rlirl r. l r ) l t'tt n l t ( x. t t t. l r r i r r i i u l c p l i n i k' ( r l L r p i i \r si l r i tn l i r '..\.rosug.of i[iu lin sugal se rnarrift st:i rmr'lt urai t. . . I i I. gcnerate 11e'liL:b'ii1 'r'.1i. . sl l l ) si ...i l r l r r I) I( |L |.J n r i . i . c:cliLliteinf:rrrtilc. res_ hillctl.tto :tr .r .c ci r i L ci i ti o c l r l r ttL ttl t si tL l i l .il. si tr l . (ri::t[t epi\eptiu i. l ri p rrl ri i . ' t t ) 1 .e i n s L rl . l( l rrrr s c 1 rl . r 'l {l '/ .rrlri.\tso i L i i n i r i 'l l t'r i 1 i u :l fi i r [c1 r .l . r lir r ar r . o ) .u r r r r l i r r r r u l r r i .. nrr' l .tl r i . Ir t'. r .tl t. r l o o l r i c|i r r r . 'tt l.l . .CH trilbure sall purulr. r r I r l r l r ' .(. . .e c o 1 r.u l s i 1 . {. i tttcr l i r r l r i r r l tr i . pc4ruI' i ri u qi col ai r.r i i tr ti z.rrg i l a .r .l 'r t. . r l r \ r y 1 1 l si i ...r 1 1 '. r t i l ( r :t.t. .\ttg i i r l l n o I i ) Ir ) Itr r l Ir r Io 1 r .l i I r 't. ( l ) .i rlpl.r r r tr r r r i i o . \r i . lI af t ' < : f iuni : tt) il[::rtingite qoLte_])xu. ) l tl .Il o .i i r l i i .zD i . r i u 'tti ttL o .r l r 1 r L r l r t. i tr t'l i l .lirri.rrl l o r... l r r .{) l .tl tl r ') l l ( f o !i 1 'l l .ctr ti o .1)ilrt)1t(i0 s:l .e.oul rl l u_ l i rrrrrl lr . I r l L i . t[u ]) fl 1 1 fu . ttt'i L ttl str ) tttti l . 1 '.tc t'r 'i zl t sti b a r .perLet:sirtne intrc_ .u . r 'I r r 'r i r r l r I.:r tl r ti ( r l o tn l i a tl t t l rI .r r r r l .. :.rrr. t. r . .li si un sindrom rr.1 lrrrl cr i r r l l r l r '. lr) llr cl i zo o p i l {r p l . r l i l r r Ir 'r 'l .Il 1 ) r .rrtrnl.] .t.r I r r r 'r l ' r .r.ttl tt. r 'p i r l r r i r r sr . r rt 1rt . "r r r r i l n p i '1 .rrr 1(tT9). . ll{ t 1 r i 1 1 ( ' .rl r. 1C 76.l l . .nl.iazi gc.|r l .ttt. (rrrrrr'z..) r.t rzi ti un ..rcrrl r..'r. r '. o IrrrtIIri IrL rtr rl r.tu. i r r I r ' r r lr ' : r r r i: r r r(i ritrc l rtri t. r r... .. . ' 1.i l r u r cl l i L r yr l .r i r ':r l r r r r .ccipiiate" . r .r tr r i y.1 r r .rcazii. cl r 'o i ttI l tr zi r tu r i l r .r tu .i r 'p i l r '1 r 'r i i l r r r .i i l l t t\i {tr ( tr i .t't.) t l ttl tt r tt i .rrui }rri l l i r* ' stei i . r t . . sirllrori meningr:al osi rrrrcoli r. ia.r l .r r r r r l sr tl r l r r r 'r l r r r .) l r 1 .\' t . l l :rz i i Pl rp i l l l l i )_ i :10{ lt) . 'l r t) i i .i r i r L . f r r r co l ) i i l i L r tf.: r lr r lr .i.rl r. iurr (x)nvlllsir.rNlrrr:r'rr'(rnodificareastirii gcneralc..r r ') r' Ir' I I r' rr' r' r. r.ilus Oin bofilti rnononucrieotra infeclioasi.6rr}ort neuta)r. I r r I l r l r . r r i i . . . l .l r 's r r r i r r r r . l.i rl i Z :1 tlrl Ii l 0 r'u r t l|t lr ' l.r i t . deb[tn1 insir'Lios 1r.ele ..i t.:.r r l l l L r i i 's ( f\l ) r .t r '. Igi g.r. }n . r' r l' ul llt r ir ' ttr.r r g r !ti i | )| rI t rr rr I rri r. xi i :l tr t r t. . .r o l i . il |onturtrL] clitric crir. irrl i I rrri'rI t rr .urr sj p\-rti i 1. ( rr r L . r r r o l l r : nt i ti r l i l i r |r 'i r i r l .r tzi o stL t tr tr i ... ' .r Io L l.s i n ru l .L si t:r h t'i tl i g i tr tIl i . so L i l r r . 1 :ri 3 ) ij i rl r\i s.( i r n o l {) g .. n u l i i r r .trrrrtr rrrrr.) t: r 'l l l t n ttl . i x) s[.i o t n r ttl * i ..l tu :r 'l i l i i r l * l r ttl i ttl ') . .. r )r tl i rr.etiologin l) ecisii--ptritru riiagtrosiic -tnb(. r l r r r "l i r r l tr r l r r l r .il rr .i p l r . ttl tttl r r i t I r I l : r i r r r |r ' l r l tr l |tt r l I I r 'i r r i t l r ': r t l t ti o t. r |t\t 1 J tttL .1 ip .rrlrr. tl ct+r 'i n i .i n cIi z| r..( \tr u tti ...1 r i |r '1 r Ii i u . |tr IL i r . tr .tr l r tsr tt'i i tzr i .lingila Lu.r :r r l r .( i c]l 'l ) l l l l i . h i l n .. ev.l . r. r r '.rrrlog|iyrnlf_.r ctti i .v .r.I t i n tn n ..i i ) r ) l i .r l r i l r r '.r l t.pci t pl eci zi ..trzri _ Iri rr :rllr .ttttttt i ttl ttr 'r r . rl rrr s nr oi ilii (P o p o rl c i t q i c o l tb .l r . |I rrl ' rg i rr.. . r . tl) liut:tl^alite (rctttc si. i. l ' ..r Ir tr 'IttIr tL l r tr l {.I i i it.. l i r r o l ) i i r l l r l l r r tr l r tl {i \ttctr i r .r r i .cidenl_ale'.1 r l l r . j .. r 'l i r L r r n i i l i sl ) i i r r i :l n i r ^ n i .:ir.i i r (1 ... 1 t 't 4 .o t'o l r r '.si r r ' 4 ttu 'n tl i :.: l t) t . .r . l rrIi rrl . l r i l tl g l i o t'r tti rr ) . ttt. tttr l ttr tl r ' r 'r t r r r 'l r t l tr r' rt | | t.r i .ioas. r r i {i t. rni rt. r rrrrr .ii.. suba. t.se o}r{ilt urr J.. 'l r .r tl tl i n '.g r r r r ... irr cirlo st tlicien'!.il. r ' l:r)t.l . r lc l tp t ..l 1 . r l' : r:.r r r '.l l i !r l l .t r r r r r r r i r r r r r .lctre aurtii |a..tttl tl 'r 1 . 'l r f .r r r r l . l )()rl lir r ili' ir ' oit lt t ' l L :1 . . 'Ir '. . _modiliciuilc.icr!..rrri rrl r. 'l tu t'ti r tttl tt.'l r r l ' l1l. h i 1 t.!r p l i r .l l l i c r . ...i .. precedat cle lr. I r t r rz r i ..r '.l i r i fl l i l tl l i l i i i . '.g { !ti i i). lrrrrlrx'ilrr'rii' rrr rrirus Armstrong I mctingitcle dia bolile eu linillotriop l IrrrrI'r.1 . l :r cti zr 'l r . .vi crarrienilrlc rmLltc uri c..l i r l l i l .) .r i r r 'r . nroningit:r herpeticri) se manifcsti.1 . oncefarite sau mcuingi). in grcut&t11.. .Ii ii r r l .rqrl e s21 cl rcl i oi ahj l ]ri l ri rii s r ..c!..r r r r Ir i r r r .intr't.. l l ) t'...otrrpl rr l r'.r .ripr'. .h . r r i r l t r 'o zl ti r tr 1 sr r i t. r r r 'l r r r r | | l ] t 1 ) i l r 't {tr l ) l tl fi i v i n l l l . prin. llr t r | |. L r t t t . 1 . a. ''r r . r \:i l ) 1 ) r l tl l l cl co t.[i ci i .mcnii rluz:Lli. :i r 'r tn tt r l . I r i t .n l !U p n r c pi | rrnri . r r . .i il o zi r i o o ( j r '( t) t'r tl fi cl l i l o l tl .rr I rrrt. o tt Ir r ttr i l l sl i i . r l o l tr fi l r r yi l r u i r ttti o l ti ttr i l r . .liruriL.l tl i t.rr olize cont'ulsivc asociltlte. .D tn l l n r :rl L .r'srrrrrl.r r l . r r r r ' r . s i l l l i { 1 .rnt :rrrrlriguc i.i l e l .( tl r tl r i r l l t l L tr ttr ttl l L r ts0 ttl '. ( l t i : r 'l r u r ttt:tr . : i r r 'r r r r i .. 1 .' l rU r{ 2 .r . 1 .i s!) l ct1 r .r l rI:rr.. {l ) l l i . r z r i . I r' r rr rr. l .. ( l ( 'g Jr r l l i r tc 1 r '0 g ttsi t.irot. rll'l carc silt e\ it{ter}lil. l i i 'r '. lo s il1.ilt' intruLlc'te.l r l l e 1 .r.r 'i {r \l 'r 'i r l r i r 'tr r r i r l . [ : tIt co r u L tt. p tL . t rI :rj .z.l l r r I r [i l i r c i r r tl r r r r l r r l 1 t.tIsr i Ii r r r '1 ti l r .p i l cl r si r r p o sl l .t i i i cl l r r l r .rs:rclie si EL.l i i r. I I i ttI) tII tIt) t|'tttIt r l . : I I i r I r . Ii i gi l .l l i r tl . inf. . t( l r. s rrl r. l r t l i l tttsl r tr r r l r tti .r 'o 'r r r c i i s i c o l r . r:rhicerrtezir. r r z ii o . .L r t.cttr u 'l r l i i r 'l o l l) l . lt nl r In . I t 'r l t y t i t t t t r t r ( tr tttl l tr r ti r r L l r .rzrrr r r pir l lr r r . r r r r r r.l l .l u ti z.u r 1 i su l r . ne orienteazi ini]eOsciri spre rrnniIrrrrtr. . t r .r'rrpl ilr'.l i i l or ci .:r.r l tti 1 r ( l r .nl'lare in cursul urror boli cruptive (rujcoli. {'i r r r i t 1 .u tr ti tr Itr r 1 r .nso!ite de Jcbrd si de samne tlo lti.lu.l r r r r l r r '.1 \l h .s i rl . r.l i i l r .1 i n r' .r 'tX'ti 0 i r l 'i tl o q i r tIi <: ctl l r tr 'p Ittr r l Ir 'r .g c rrrro rrl rl i j rrir. t1 llnx . r r r r l r t r l o i 'i i r r s. .i i r . r r r . '1 1.. rlii. i r | r i r r r t r r r r i tL l.fi r vr r . ( i .ct'llicc.. il.r 'r 'tr l r ' 1 '. Di:rqnostic*l cste dr:osrl ri l rl . ( t r : t r t t r .i r. ) : i r l r t r r r i st.r 'i r i . r r r r i i r l r l r r . l r .l u.si ttl l rr sr. r l) i i r r'p ik .t.i i tti c srl r.oml rl i l r.()l u_ 'r lltir : r. tr) Alte colmlsii {ebrilc pot sir. s t. iar l:r.!o rorba 'il rL . yi l .:rI i rr D i rl r.r tr .l .r r : r r r . l t.ri Irl g tc s i l i i . s( ]u tl l l i l i tr o tttti tL l tttl ttttl tfi sr tl . 3 pu.r ( r r r r r r '. c u r t i l m:ri l u 1 1 .. i 1 ..

Abces ccrebral. r r l...ltt ttt tr.r rrr. rncningioamele si glioblastoamele.rrrr.icc. ( l: . r l .|. de focar.foarte frecvente l$ copii.lrr.scori s.Iu.in pelioarJa de tlebut a proceselor erplnsire intrlcraj rrir.a hiputcnsid .ic ). Orizele epileptice ca simptome de ilehut sau I. lr rfrrIr. iu! . (. li. . putintt ijungo din rolalul cour-ulsiilur-lr a. r .)it t .str .n cursul et:oluliei procesr'.icd.dult(Arsenisi r.1. r t r ir r lr lr lr .'. ll. u! iilr t t t .lrislUli. r . I.nu uitlrn faptul cL ulele accesepot si. ij. rrl rtl o' ): tt. Tsarazitozele il l1l')1.rzl i/. l..r':rh.a. r r'.(i lrrrri.rlr. .rizu m jorii.. fie focale.li"r.rizr. |ir .i cotab.Trebuie sd.ult miri lrur: tJ I)itinuqit.tt r| |||It .\r'rcrii rli rrolab. r r r r 1r ) r r r r r f l.euJecli. irrlilrrr.plito in.{r'rnni1i cotab.[otn.. Nni rlrrlii' irrrrrrrrr..onicd. r t .t:pamsire intracraniene.pilepticein cerebrale: a) Cisticercozacerebrald. I ilr . .). lr r . bo1ii. c) liur lt lt i l. l.\l. tC6Cr rt:rt. r ..ior:ltntirii mior:l. ([t17. iih e.:r t rttrttt. lrizele epileptice prorlase d. irupL.unile aasculure neurochintrqicala lrrr lrlrxlu{l irl ungioarnele cerebrale suprateutoriale.l?i generalizarc (lfio/o rlin botnavi) qi alte tipuri de crize.ti.. 1. .rrljzrrto:rre. | :. t i. t:r'rrhttkn.rterei |rrtrrl itltt irtternc si alc rarnurilor acesteia.fal..lt liltrtl ln. i r l. irgrinuo-sr.r' i trrr l o I 'or r sir lor .i )78) 1 ls) H iilatid. :liit iu pelioada acutl u. .e d. t t t .1irt.e.l.il I .l. survini.ileDlice sur\.ii ilil il: {l .luni sau ani de la sting_erea procesului infeclios (Arieni. 11 illr . Debutul ictilirr. 5. c) Encefalite'de divErst: rrrrl.ozacerebrald.tI t / \ l'lr l.(lr'izale. in specia. r . in aneurisntele:.qi in go'melesifil.rrr si {. ?n cazul crizeloier. l1)73. r.rtrIl t' j ol rrIi ir r r r r r t lit ir r loxicr r ( ii po1 sii lr llt r ir cr izl r .rrrl .sinl deosebit . Cei(r mai r'pilcptogene tumori cerebrale sint cele situatc in vecinitatea zonelor moiolii . lt) Abcesecerebrale I c) Ifai rar in araltnctid. {ie generalizate. . 1076). r .proTTt*irnl.rr. r rl . v:l trebui sA ni ginaim h: a) Meningite srrpural.r. inlnl.r.i1r llitlr'l t irl (.r'divf. triberculoasi.tilrrcscirr : l) Tuberculoamocerebru..cslor . 19?8). \ 1. valoarc l.. Arseni ryi .rilor epileptiec postmeningoencefalitice clomin[. lr l. Ori::i...Lrrrrzlr. cr r sl lilr r ir r r . i.lrir.ocaJe.l astrocitoamele. Arti. li rriu r':r. Lr.(urr. 2. eLiologil infccfjors riplasinduse prinrrc orim-elc '. (tri r'1.ure ur.ntraparellckintdtos (netmuma.r api.ol b) Meningite virotice (vezi anterior) . r t . l:rlrrllrlic poltali.cnitprLlr-un lorrlcxt irifeclios acut sau subacut. ar l.meazd r. lr r t .h aduUi.i I rr I ri Irr t .putind udpsea intlicl qi natrrraprocesului e\ptnsiv. ur n .. ( . .l I r.de frecventc.u (1v('tr1. Ortzele epilaptricet:ascalure ss intilnesc indeosebi la adultii mai ln vilsli qi la biitrini.li(f lrit t(r r'(. . lllir loLr j. l | .zele e. r I yr r I r .i .ilawiorhir*utt.l. rri.ll. ir r . r r lzli. c) Unele hemoragii cet'ebrale. r . r sii.r)r si oonlioxtul clinic sint rcvolttoale pentru accste manifestiri r.lr.r'r'rrlizrr. r r r r r ulr ir ..rrrlrlr.si tfuai. sirnptome de debtit. (i.irrI't'rr'.atela.{). Ir) in irk*iur!.&r i.pitep. r I tri l l tl l r t ntr r ltu. !). r r i . r .rtllitii(<:tr I i) I')pilr'1r:tt rrprr.. cu-tleosebiti.. r lt ilt plit r : it t it t l.ulrtb. il. ii r r r .iilt tniortlttr.. or i) 1 r l) . n. pirt'zirulLr-si rraloalea precisS. ..liaa An meningite g^iencefalite.upa. cit mai ales irr cr^rr. tt eurochirurgicale se in.. 19?8). rr |ursnl rjyolutlcr proceselor oxpansive intracraniene (360/o) reprezinti (l{r lrrulto ori coirsccinla fenomenelor de hipeitensiune intracraniand. rlrrpiL.itice.uli. rkr cica.850/odn cazuri dupd .. crizclul. r1J)eptir.. r.r. .\.lo conLplicl{ii taltlivc (rbr. dupi l.i i b) It)pik'psin it0tJ l tpnrti dtl Lut r t ll'ur q Lt . n. -4. oligodeldroglir'irr)r{rl{'. ( .rar I tt. \n boalo Bturge-Weber . t.l:r50o/u . (lri. lililii. ..|itr i. tl.r. or l. bolikt rlrttontnlite $h1t m.s. lrr oadrul rnanifestii.rllrra{ii. 1xr( .si scnzitive ale cor"terului.iccu. dupd. ul prinr.r. u r r . ..lr (22o/o)reprezinti un prelios gimltornde alarmii.lisnr) r. r .1.le (fcrarte frecvent .localizatorie (Arseni qi colab. r .pilepticenn pt"ocesela inflatnatorii.vi rtt..r'i(ir lt. t : t r t t t t e ( r . cncofirlopa. rlilrrzrl. rrl rl o cl rl l xl lr ou sulf ulli dr r ouliot r .rrr.r.tti.[1 ici ) .l.l97S).f ii 7. ) lior r lr r lr r i ( r r r .) . it : t ou ( r 'r r r r ./. i.r.1!t.. t r lx.1C78.rtanlo ale rnanifcsllirilor: cpil cplico (Gudrn-urLrlsson.i.[\r.nri (viloticc plimitivc sau secuudare) at) Meningitd.t.a. I'opoyiciu ryi colab.1ri lcpl. . c. fiind realizato de: a) Ramolistnentala otuntorale Tsseu 1 It\ INnlr. (irixtle e.^. lirrl . rltr ll.i r':ruz(. tlizclc con-vllsive generalizate.n att.olclrrirlii tu. ii r lt r r 1t 1.

c:u'aotcre. 19?2. aibti o .nlyut u.i l . 1g?4) . l l rr I I i. au t. . v r J \tr-l c p t:l r. t iir .u(. t r r l r:i r l )oi rrti i nur nele ncr vului in t ot 'it ilr it r l t .ior.. r lr . : | .i rlc lecunolstere a ohiccteltrl cu liuturul pipiitului. lr r r r r r t r I iI jlr liI c r r llit llr r r . tmruLBunARiLE Dltsnnsuitltt*tCu PfiOI]LEN.slt:irle Dneei| alte seny. c) forrn. ct lt r l. clhiJicle c.ice nle u. lt .(l ririirirnesilu lirsinil) crr.. rtevl i t lgiil scir t icii ct c. lr ir r ilo'ir l .t l (' rl ( r 'r . r .s l t. 7. t 'lt lt t t it t t lt tr . t ir nllr r l dc alr [ 1i1ir '.culare rii ru 1icrrlrr'.l^.jrnpl|simrilu medulare.e tzl:lrnicii oLt c. r ueoI 'i t t cvir t lgir t t . i it t dit 'r 't 'ilt ler r . r r '. cr r r t it r : xr ( it i ( l{f gl{'lllr . l sl rl) ll r iif elil. I lt t l't t lor '. r I icr r {ir r t r t I r ' ' rtl r Iri nri . . \ r sor i si ( ) 1. izit t t : r lr .:r ulr.Lrcrilcr . clcci. illr lir niv( 'llr l i t I I | |{' | | i r|| I I i lt t it t t l f it t it r . r r l1r tl trl ' l ou.. .rrr.i .l rrci si rrt s r Lr r in ir ] so1.r LLninteroSl. r ilui r ospocl. it r lr ': .<. lt r r udir t t lqr r ' t t t t t t t it zi llt ilt t t it t l t I t 't t I t I t 1r t t t t t 't cI r r Ilt rl ' ' i t l IIrg l r r |r nlt t r 'Lt t .< i l r. i { ' p{ )1i . L Sint . r t l.ti l r' . ()t'tlt)|a. ' xr 'lt t l r li.tive fii.ri rr l i i l rr l rri l rl i v i s rr!l ri i l i ' . .Lar4 dlt|'rf i.riclitci ir. 11'sr .l(. ililll t r illlzr\ ( li' \ r 'r I rrrrl rrl r. r rir r ) sr : it zit lio lr r . llr [ ut ( s1r r .rilc obie.1 r. vti Ir'. .r l ) tt" r:a algin. r it iir r i t ll spiililor t r t sr i".lristii sittttlii in ctre .est c dlr r er eil cn loc: izill'( 'pt r illilr t t 'it t l t t t t t t i nct r . lt c t r r sct t Lr lr '. (i . tltteyi rdrlitu. t izt ir t r ' ( luf ( .ratitic:i a poiiol. lr ). t .. . t llt t lt ol ll t .!\ilt r r |r 'slr 'lt t lit t r t lt t r il l0lt ogiir iir i l) r r ll. ocit zLt ii.uzii donri p0siitiiitrili : .. t t l sit r t plot r t rl ( sl 1fori l i ti i.c piiltl.tn tp p ..1tt.l i .rLrtot (r' rrIrr. l. lf rirli. r .tut. I lt r t 's1t 'zii" \ 'isc( .le. lt t 'r 't 'lr t 'lt ziillt lt t lt r '. c) Rela_ liu(. . ir ur i. r '1r '.rorisrne ittloce hemi | ')r'|).'t.1i rrstr rl l r. {ii.OIiICI] DI' SF]MIOLOGIE 7. St t t t it t lt t lt 's|lt it t lr lizt r t lt t t ct t lilsl'.r't. [ . Irtl tri r r iiI r r li. 1r r t . r ri ' ri ) N .. I. t r t t r l( r lr . l\ t r : t lr t r lt r .i. u' d: 'l tl rrtl . rre face sri rrr.l ri | r. si.i lrLrlirrtrlit: ({orn* stnzitivi ri p.'ul. oiarul de ap-rriiie. r t t .(i' t | |r. t t lr ': r zr rt lir t gnoslilt t l.tile de sensibilitete subiectiud. r).tornielii.. pillri rrr cefrl. . lr . r 'ii.lntpt. pot sd. r ' lr r r r . r r r r lr 'iu. ro i) f . ibr i.ci z . t r r 'lr lr r r r lr r . r r z t r!i i rl o l trl rl s trtr rl c l o ru ' r.J\L)cicretr cu alte ir{rrzr sirbi('ritirre.ici. lt 'o r lislir l.1 RIICOX{ANDARI MIiTODO]. t ul logit .r.i tlu.rrur lr. r{ixr : ?'ii r r inl a( lcscirr '( 'v( 'llI ( ) lii lxr r r lt t t slr r lr ilit r ': r r lir r i. l a.' . ir r r ljct 'lt lr . r .ri ri .t. l n l a polt ou r c( .-Il]loo ll]rLr{o ot'. mnQl : . O vr r lillr r ic r lc trcvl i rl gi c o oolst iLuio cit uzalgir i.. r 'ir r r l r r r r ' lr r . l. rLr. z: r lr .t ea... izr r 1 (' l i Irt ( {r izit t t 'r t lt . i it t vr 'lt 'sc t it iit r ill it r t 'it pr . l l . l) t t t lt l rti r r.IiLIr.nor afer:liuni I i.[iftrt'ult.t. r iur 'r icnir cir lot ( t r ot t I it r t lt t .. lir c si r r r r lr r lr r rrl l sl ol l . ..\rl r" strrr rJr-rl rr.i:tu. st u. r 'ior lir '.le si sa prr.'hrlic (ltunci cintl sc colstrr. . . l. s r . : .l L rluiilr r inr r olioi. [. r r llr ir r q 1r : r in"1.rnure uLlo&re . r ir r r r . irt . 1u. pul r r pllr r . .reri.. r . iol'o( . r ii lllt ' r it t t plot t r '. rr t rt I t t rrrtrI i I r' .siringctnielii de ci'. hilt . r t t t sl il't t it . r lr r r . r lt r r r t lr r r r r .rerile . sl|ziil | liilr t l t rt ' r t . .. r .mrof _poliner-rito qi polineurop:ttii . qrrrrlirn 1i 1:r.\ir{cl. pr lI r lr r lr r ir r r . it t r piot r r l r lili.-ir.rrzrr{i l t rl o r iplir r r lt . sU bierlit al bclii. qlr i. tarita_ . ( 'r t t t zir l l tol l rtl l i ri gi l t r r llr r r t 'r it 'i t 'itill( r li( 'lYil( t l . lt t ir i. r 'r 'r r r l. .lrlilrlone.j urrg ir r (sli. 't r t lr t t t .ry { .l ' ttl i i .rni (c. t t r lr . t t t t ir .: r l ncr '\ .si i l i o l ri rru r.ae. t t trl<. lr . it ot ir lr r t r alii: L olr lilr 'r 'r r r r l: r .lrrrlit0zi(r. . precurn qi cu 0 coior:lturii afectiyl clezil. firsciriLlluluisliir't. t r ir .n lt)4. jt odt i f cr r r llr r t r o iur ilolii sinr lr . . i tt rrl rt t t i t lc llr lilc t t i.lt ir t r . L.r r. :l (l i i ugu. ir ariErr:rrr:. t 'lot s( 'gin( r ll1( f ir lc lr r lr ulr r i r ligt sl ir '.lttttri r:entrale .rri r t r lr . cir le unt ) r t i uu llr i.lractor Ir. ptonl s. dut 'et t t .lv-* unei irrcrr.tre -boin..l :rsi i i cri acir alr nr : nt c in t r ei lr il) uli l] r il..'lrilii) srrsctci. [ t ] 75): t lut 'clt : : t sul) li) r 'lr r 'i ilc i I r{.t r ir I r ir r it r iI oIt rt It iI I i I ' t tr' . ti . r t t r r llr t t l lt t i llr l l. f) duierile lJ Lirlrl-rre di. lo alsur i! . iiLuncle r.l algo_ Il Ir|| {| ( ||||( . in irililis l rrr'(l1ilu. l nr .iriLrrio:lre rrrrrir_. slr u ) lt r t sr .l o r t .ilr. lr ( lr . lr it t r . .e trrrrtrlrtli..r rrs. llr r lr 't ilr .rt u. t it ir r r l l t) I)urt t i.1 forrn r. t t r r vut lgi: r it iil.le inr. 1ielul de inst nl: r lc zll dulclilor ' ( lr r r 1.z i i i rri )t rtrj rrri r. . ) . t l ol i i rl o cl t ( '\ ir qr ll) iir i llt t oxislit 'r '. . dt t t . tprr l trt. cl ll I Irlr i . . : dul( ilcl. r r r r .itm.'.i.l 'tt t ..xrr'1rr Iic I . cuye du.rtoriultonl.bn rd.r I r .l | rr l rttrl i ttllr l s.ltlnrr strrr rlrrttr.i l ii lr . r '.fec!. b) ll.l \t ll'r .w rrrrrrrr rrLti sindrorn siritgornielic. ir t sLt pLr r 1: t lr ilii. t t lt t i s|iit lir r lr r r lr lil|r r rrrLt' t' n. r r . a rrlri lrrllx's zostcr I e) drlrei. i it r llr r lt i'I i t r t sot t t r r lot ii. lt t : iit t ui l( olt t t ot ( lot i) t lt / / r ..t. si. prii inpari(1jqt:L lor. N. ininr ii r : t c. . it t clr lt 'st 't t zlt lir t t lt t t t 't t r it ilt r 'f ii( ' r '$illr ( il: r .rroti v pdlt nl calr ar r csli llolr t r t vi i.rtu rlc prl}utii. r t zr r lii] ot r lr r r cr r r : r .i Guibert.qidurcrell lirneinilnli. r 'gr '1lr 1. ?. ir. t 'r r t 'lt . o agnozie t:}ctil:i. .[. r t st t lr : t lt t lr ' lt .IE DE DIAGNOSTIC ?.tii 8i o l. a crmplesiunilor rneilu_ I rlr. r llor r t .r.). / r .I lt t 'ir r : r lir 'r 'r r t lr r r t il' i) r ( 'Dzir lr r ' l'.ri trrti rc :i II) i t r r l.sl il{r t ir l ot t r . J( lur 'ol'o) ' lilopt ir r zisr i ( .r.l d e c l c b u tl u n e i p a rl l i z i i fa ci al o.el. r l rt tut' tt):.l r' .l tr! it r t r ilt nlt r ilot lt t 'r i. .ir pe|ioada i. dar cu execcrbliii in p. gr t ir . lt t t lt .sittutlii.lr) -llgiile premonitorii cclvicale s.lu dorsrie il hern r. siltutlii in cwe urrrtlr c. r r r r rr:rl i .0u1l{)rr.)r' rl r: 1l . plr)Irie luui sinr1r'ornp rriet:li. .{ltnliza {nlhirrli.lr r r t r r lizir rt t t r t r i t r t . r .srlmnalati poinihe eyoc:lrea unci .pareste:iile constitLtie si. cu. t lll{r ( lcr r t ior r it r r . i\ r .o pLecizt rzii prczenla rli.i irrestor'.fsau. t ilt t ir t lt pit t r '. t lt t r i.u1ti tr'. :i) Terino_ -a.lltturc rl. lr r : r r r l rl rrtl ti k' r l ocaliziuca lol pr ccisli.. l )t(\' u nI . .( . l.ri ) el gi a i rr' rugural d. . . 't il. ) r : lu {'. \ r l1. ( .ili. st o . lr t oPr gr t lil r lt r r r.i r..rri l i l rr(i i :1r t r lr . slt . 1 l rol trrti r .r. r1' rl i .r.edoninr ntil noctirrnd. .ltoL senzl].o. ( lq.r:i i l o t (rl i s t. nnor (Guiblrt . . ilirdur lor ruai (lc clampai ..ilor snbieslive do sansibilitate .. L 'L.lI r. I lt u'er eu..:r.:ri L t t ur r . .r..le drlrcrii etc.1. j tccsi ( ' [ I iit t r l t t lr r l rr. pul. lr 'gy' r . lxr lr ir t vii ect t zil s( nr zillii {l1r lt r r i'{iut r c ir . t r clluie 1o1( leauoll sii pt t N. . r i) ir s( 'r l r ': r zr lc r lr r r r 'r i lr r .s imptornuL senzitir: ilol. Lllb:rri. Wr ilt on. l"r'n r tlgiui.1. i rtcnsit lt ea. I lu t 'r iic r lt lt 't t t t it lt li t lc o llzit t t r c r r t r ct r r t l rri l rrl i fcl i c... ziilr . or r s1: ilui(o i rr:uul r. t t ilr ilr i. a . r 'si lr i ir . l|t r r t t t |r 't t Irrl i i " .: l rttrt r r t i t r r lr I t t I r t I t . r t|: nrrralgii. lr ( lll t n{t l rl l r' i rl l srrr r 'lir r 'lt r t 'i I izilr .'r'rltreti (cuntlnut-. r n'nr ir lr 'i. S rrl v ir r sr r ll lir ur r i t lc siinr '1i( r t t i sr it t r lr 'lt t lgr r t 'it lt t r ii. . 5 .neurologice t tltx'.rl j uutt cl t er aiccr l) ij. lr r l i ' rtl rri rrfi -'r lir r r r ii. i t r lt r t lt r t lnt ttl ' t' i ttttl rr lor i.t(.r pr. ir t t r ilr t t t r t lt t llr l r i loill'l' iL( l( . r .in. t |t 'ili't i( i f i ir l) r t lI r l' I r r zii|ii f illt clr it r . . . lt lt t t ri t lr . llll . lt l : t l lt t 'lt .i rrrrrlqczi:t.j dutt't i lqldtitit't :\t ttlll . t lir t r :r 'lr '. r t 'l'silzi.rJirnvlJtci etiliccl..ltarei1 rlc ciitre boln:. r. ()an r t Lr r t l. lr ' rrl i . ( 'ir r l r 'li pu: r r lr . I lr t r lil t r lllgiiL' lt r t ".j. lr 'ir lit r r l it r llt r lt t lr t ' t t r '1lr 't 'ii l) 11'r iillt r ii r t lr it 'r 'i t ll llt it t llI t t r t r r ( r t ill t : t r lit 't t lr t ll lt t t lr ir zli l ri (l i r.i 1xr 1 r 't 'ilot iul ] |( ll'\ 'Ullli llr c( liillr r '.i.rrilil. st i 1lilt ilr lt clli t lc r t t r t i st t s.t 1 rLrtlerilo mu:.l crrrrtrri l l rr r lt r .i.. r rrl r l i )r' rl [ tle iusr t li [ i dr len] a .l) rlur.ii :rnolm r.o IcziLLuc r. lr . grt. l|1] l l i ri trr. topogr'a{i..l rl r. in unele n:vrite . .zie prcp].

l.r.rr. Asrrsto rlureri au lu.chinl scalcn.lri0rrlrri.rI po mu.tioirr ikr .r . tri.ptF.nt5.csiuniiintr.'lllt.oxplicaplin f. poate ila dureri il rcgiunoa_ pectoraiS.l.ctrri.t s. | )urcloa de tip ner. ittl.inferioarA.pl.r:. [)ttrerel clp tip ncvralgic are doud aspectoprincipale. .r'rrrr so ^o.rrr. nlrtr. fascie.o aucgl.rir so rlirl. a r5d:li.ro prin cortrprrrsirtrtoir.Ioolr.lo I floxirl coloirirrrir.gtt.p[ulor). br:rl!. iat:r.irrrII rrrrlxrlo rridi.r\ do tip nrielgic.rrl(f qi uir osl.roaplr)$ilrnii po prtrrlolo ntilllgioo rlor:la. fi liipul costo axilo-brahial (datorite. pr.senzatie intinde proxim-al. ridi.lfi rrrrrt.ii.tiaparavcrtebralS la nivclul leziunii ilpliur.i subtiri oaro pol pftrrlrlco o nl.qi nu trrlc{iunii po t.(. Acclstii.t Iniclo#r.$0 comprilnij.cini cerwicalii. sllu sgotioniltii. ruuplrllrrrz i(. cir acul in zona perifericd.pulo-pcctorrild.trrt.regiune:l sclpularir.r. l)t ilrlr.(\ Irr{xlu.l! so polfo rtlor yr:_rillis I I'il.orr rrrlrrllrrl. .o combinatio ale durcre dc tip millgio iii rrovr.n5.Ho r.ol|l ll. ascutit*.rliirrrl pe inLrclgl dislribu{ie a rddi. oorlplruirr rroir.f[ .siirl lrl.mentele antinevralgiceobiql rrrriirr. l) Lu'or'oi.ie superficiall .i tl..r r.cinil lr.Mi.1.qi intcresii.lpulrii.( ) rrrrrrr(.rr muqchilor scapulo-umerali.prrrsilrrii I .pectorali..r'c . 'l\rritoriul durerii radicutare esto mult mni intins decit distribrrlia rkrlrrlri.fora.r'qi rr rli{rLllilre mi$cii.rrprr rnrrriclrirrl scrrlr. cxisl. manili.ciniirrontrtllo.. rii pli0rr. rr.ilir lrrlgrn. printr-o senzrlie profundi. Ea este maximi la periferie. de hernia cliscului Cu-C. Ice$tiJ. sc.rrr (lo distribuire a durerii . Atit in leziunilo rrulicrrliLu!r t. I r{i(|o clostorobrrrsc}.1()nll)r'()silllol..or'rr.t.r'ilr' rni.turi ^la nrr.iotL1. I i lor.r"uLiurrii po blrulrrl:rli. lolmaliunile profunCe: muEchi.cini. rrrlrrrrsilicate de miqciirileqi poziliile umd..ir.nrurrllui i.ri.. llrrtrrnrt intereseaziio arie mai ma.rio t.cziikr rirrl .rrrrrlilrr lrruvoilno rrrrri.ejn.l..loo. l)tttrrttlur+r rrr 1.I rnitlgicil rlotrrirrir. int.ttltri.ltllr.rr l.r'r. n.r! (C6) . .clri.lrr lr.inuii. ovontlrl. :r. rlc r ricci 1a.T:rlgicctilrintle de la irrcrlut lotrnembrul sau se poate manifesta nrimai in reglunea-proximalX. .Durerea do tip ner. l)rr.rclr tr'. intr_o zorrlr.lgrrz ia rnrrgultilor'.. rlrlll(! Di. ca este produsi. irr rrtrrgoltii irrrrr.d. rLr obicoi lu :.git. deoarece clurerea iradiazd. (l)lnlt.l:tlit |rt o tln.rrrrrnll. bine 1ocali zrrl.luir[.irrrprrlsrtrilo sirri. de compresiunea iibrelor rddd.o mLrlt schimbat5. Daci.hiurile plexuhri su.zii.otnului.r'il.lit*r'Dl (s. riuli0lrliirii provoitlriX hipor.a.irlrililrr.trsl. o suprapu:rere topografici.rr ri.t'i rlo lrilrrrloxrril.oinile vontr':r. rlr. tltlooltttttttttll(.cina care formeazi.uli .kl sinl cornpusndin {llltr groa.0abolil.Lr . rrrltrslon Libloul clirric ryi cil trsl.r.t:i.nprvriu.clrilo urnlrului nu au nici o influcufil.r!'sirurii oil . .tom ui rospect. _al .rnlui irr llzirrrriL.ic. qi intriltoltc i..zii. tlllorj Irrrnr|r^ (.l rlurrrli tle tip sterno-cerwico-faeiaL (datorite compresiutii la nivelul C").lrr''.tliitttl Jtf tt'rt. E.o t.) (icclan.rlr1. c&re so accenLrrtu.lorrrrrrrri o comprosiune selectivi.rapid rruuulx'ul superior.lrrlar distribulia durcrii corespunde dennatomului.itxll.r.cinii dorsale.liz lit.]ilill. exicti.r'l. ilatolitii aranjamentului comllicat al muqchitor.ir. rlur.2i.tgic.rausrnil.l.o rr1rl rr bltl rrlui (rlrr rrrr.rt. iirdriiii .r'rr rrclr irri.o. lril. de compresiulea fibrelor rldi.sirrrrii pe veltex.rrlil. in. glttlui qi bralclor. rrrrrzii liidii.Irllrrirrii [rlorlrriti..tile membrnlui afectat ryiin speciilltr. inet"vei].'.nlpoz. rlo obiooi nr { i r l' r r ) lr $i.' .lu mri pu{in intaotii.rt sul) lirrrrrri..I)urr:rilo obscty:tttr rtnoori lrr crrrltrrr^ni rrrrr.. este bine looaliziltd.rlilo r[ot]oilrc Lr.zri.rLr'prrrrsl.tlrlir.rsl. corri.trlfrrlo.lizlt.irr ni. in tot . (hi(x) compresiute pe o rXili.. collorirLrlulterior.oorrrlrrsrr rlrlrlrilxrl. bra! I rnreori durerea se intincle pe o regiunc mai rrl. Atlesea ea este precedat* de amorleal5 -qi furni (.r1.rrl.rr. i rrl'i I i . rll l.so oo l. yom putea observa astli. . perforr.qesc dermatonmele clasice ar fi tlato_ . ]rct'niu.rlxfgrro ryisupinaJ. .l(' iirnt.pb I'rr.t'iroo rlrr1li1. vr. li brtlului.l.lil Doll. irrrr.oziir..rr .ri sO irtlj.rn| 1sx1's eleclric5.*ab{lomina. zonolr) rlrrrtriij.rrr ttrirllgltxrttt'ulll)1.ftrcta.ralgic e o durere vic. blll. .L rrrrcisli.r:irrrr..rlrrkr tlbotico: ?toestoa ap.l. s0 pfoduco o sl.ri po curo )e atr.uner-yultoracic antero-l:.rili.. int.rr Irrlgr.r'Lltrr. cxplici.i1trrritlgio rrsl. trr'orlrroo . Hi (fN1i1x:1.Lt1 ci.rl.ilrlr pe trunchiurile plerului brahial (durclo.rrl illtxrl.ni1cazil. irr extremitatea supcrioari a membrrrlui dispozi{ia fibrelor nervoaso csi..rten afecta. ln mlqcd.'r':rli mai rnu[t s. nerwul toracic anterior' 'medial (t l. cxistd.tur5. In leziunileplexului cif&ctelistic esto llptul oii sirnlrl.-sint ilurcri pe trunc. .. rirlrioilrilo vorrbrtln oxcil.r* lirt'ir"1 B . -slrpel{iciali de inlepi.$i este asociaLi-cUlarestezii.r.r'ilri.nepl5cuti. umi. orr.yrrrlrri sprrr rleafectatdqintoarccroa capnlui spre pr.irr urniir'.rr .rlirr rrrrrri .rrr lrto. trrilllgir:o rIulotrlr..mouingoradiculita postorioarf iudtic'd.lo osl. tkxrilurco lrr ptrr.r trtrrrl iu a.v r...bducfio cu capul intors corrtr:r.lllrrri s:r..l. sc letlecti.rr.'rirr. uli nlrrsin. compresiu:rii la nivelul Cr).lri. I)rrrcftlr.. rlo rlisc rrorrl1r r.mbele membre inferioa.ilil rlrr'r'.rrrrl so imbracii sau se pia. tle ce unii pncienli pot sri nri.iv ili limiteazii. rlorrr'lrr.rrrr.ri.tzriclureri itr nemllrul suporiol. pr.orsl rrr. a pr.irriliirli. o hernie rle disc intru.r .ciirii rloisale crl rl isi libu{. poate fi dat5. $itoul tlural qi rir.rs decit cea I unui rlorurrrl.t. rlirL ou. r.lro l'izrr lor.rr.cinii dorsallece inervcrr.prsr.tii. bilzr-r. i'rr.io l:r gil. cum ar fi: intoarcorot or.ii ciIrl.u pc itlilorl. rr.$l::r l)rt'rrrort.r'o. precordial5..tsttol.zliuu rcrlo:uo Itrrrsr:ttlrr.orr.rrr.lsuciu.accstetipuri de ni. hiperextensia coloanei ccrvic:r. 1i 'l\) sl].angind.r.i.lurere situati. intre distiibulia sltp(nlioia]ti gi profund5 a fibrelor rddS. crtro$llrrnzir.ut'ornllxcttllr. ln astfel de cazuri nr'.i in fasoiculelclnuscuLtr(r. I rIi rrrr.lqenzi. rr.lr'\ului.ir. t i1.lt. rcsprxil.r'rr rrrlrrlir.. puternicii. .lr..lrrlrrllir.r in aril tlerm.rninn. constrictiv5 si limitatd.r.rr l'loolrt.g ltt rtrirt H(tgtltoll l.0kr stirr.xilarii.tltrcinii ventrale uu $lnt inso!its do corrtrrrc!ii nrusnrrlirrrr..irrrr. qi br.rirrilor.lrecvent cu o redoare lroiurdi localizatd.(()r) .ourbl. Este asociatX.l.) decia.r.sl.einii (tle umir in jos. fl_vom av_easimptome dc pseudo. marelo 4i rrricLrlpeetoral gi astfel bolnr. t|pIiclt.111. tunnicd. provoc[tc de exr:itareafi]rrolor radiouhro vontrilkr lino.r'io) I Ir. r. . l)lrrore:i de tip mialgie este caracterizat.vul poate rvca o clurete localizati Drellrt. c-alzii. pltrunzdtoare. capsule articulare.lrr l.1.rrsl:r. .ltrxlrinderea durerii in arii ce depi.iv 1rr. rr.xistd. . crr lolrl. rlrr .torr. dolLoid.lirtr:.o rllr. qi in muqchii inervali de r[cl].o:r.ro i ol estc provocatii. l)urcrca I acest rlisrt cornprim5. profund.rill crt rrov. doui tipuri distincte de durori: durere rlc tip novrulgic qi durere de tip mialgic (Alexaniler qi peritz). antebr.i dermatom.o sl.r'it.ii sullnrprrrroirr irrl.ont.o nitrl.l.to tl. in rogiuto. il rirz ('i durcrea este Iocalizaldin stLnga. pcrigst.rr.i rlr.. i rrrrIr . .cl.olil purrtr.rii fibrelor simpatice din rddicind. itr rutt.ilrr 1rk. Hpi rrr'rsosiru percu. tlors:llrI rrorrlr I. frr.rrrri" 'r 0i 'fiimrii^. l)il llr. lrr regiuncr ccrvicalL.l.nu e. cri se .l'tttr<il. r. Nllncvrele pentru proclucerea durcrilor snu acccntnrlrcrlkrl sirrl lrrlkr lrrrzi{iille capului.t'1i.r'roptrlo sl.t.muschi i1i din fibro rnl..f impul uoplii-ryi nrxxrlinrl la tratl.rr.scir. '' rlrr'{. \r'r. asupra gitului I prx'cuilirr.r' r rlrrloI cornpresiuneaexercil.t5..ii I'r..iyolrrl rlrilo rlr. (l0oLrlIBlr.r. tr. I rrtensificare:ldurerii so oblino prin tuso qi striinut. vonoiwtr furvlsolo opi. frr.lu-so rnioluscopio qi so vir. iar proximal e r1ifuz5. (.r.i irr crlr.esiuneh rldiculari dir..usitate foarte-miro. rlistal.lo ' ru' pont.l'l. cot (Us). pini la tlegete).r. l\plioa.rrrlctior'.zir.Atr. tnrrlrrlri.izo rlo silg.ll ltntlitf(u.teral (Cuqi C") .o. itr t.z:'i.rlLr. vtdol cttr rrrlrr.. rlu 1.rlirr trlirrtea proxirnali.irrrlrrrl.

li pe rnernbml superior.rr.ate obieciiYl' cu l. t t r iza r : lit or iilior p ( st : r r zllii it t i{ir ll Vr I I t t .l rrr' . t r slt r lt it lt r t lt t t t 'it zii t r il t '\ 'it . l. ilr r r t 'st 'r lt lt r viit 'sl'llt t 'i lt ot sisl'r 'tlr it t so{ lt t l t icii.i lr.lhoro si rlrrr:rrrro Irrirrtlrr.r it t t . I t t lt i... t lg It I i tt t t rI t I It I i rr.lr rlttlrrr'ii ltttttriolir llrr(iik' lrx.e. colllolln0l()l [)()sit'rioirrl'.lu. f ur ingilnt ' ( r lt asnt t ' t llt t t 't t t it sl.rl rLrtrr or $ii n t est iculului) .l. rloui.'lt . .ln t oat c lcest o cr izc.rl r ! rl (' i :r zik: . au o accentuata nepH. t t r .ttt r:i l i i tl i n co m isiir a ocnt llie : int er io: r iil.t t t r t . in cilt 'c br t lt r lvt t l lt ict r lr r r r r t t silt ililr t it 'r t scnsibilit lr t e: rt.e itl. sl rl rrr' . t lt t t t r r i r 'ir it r ct lt llrsil) li illlilnit l\ Irr pt' rr r .irto. qi oste deti. zgomote sau lumini putelnice) sau chiar a unol factori t'rrolioirlrli..tie. r r t t ' .gi. tunorilor rrrrrlulillo 1i hclniilor de disc ...'llullturiirikr tlo sr.podtniet c:ll(l l)orllr(r lllltl'Alf ltllril lrL rirrt IrirrlrIr. .*il.i senzoriali (mirosuri deza' gitrllrile. llnr .t'ttlrttt ittlt't't'srt' rttttttrtr rrrrrrrrri to ca t eg0Lii ile sensihilit .ld.ut( rttortotttrtt'ilirr) .lor'.(lttlrtlii l)l'itt itrljl Vitttltx'lr(. sau po:r. l)rr rr. tonalitate tlurerea are o r.lifulat'lor.l o: gr r .r'ot]. A.l ol rrr inr 'iLr r I br r li. rl) f)ut:orca n.lriporla.r'zitttrilt' ll(!l'vilol' l)(\t'lll\' st r 1t t t 1lit r r il. v. l1.alamnsului. t . ct t icnil la dcglut ili( \ ) ' oil( t l^t iat kur '( st r t t z. in special ale f:rsciculelot' spino-talailJ l l)os1 rrrilr. lrNl( T0P0(ittArl0 lil I. t t ( ii.1. srferinzii de ficai.i lu.l|tr. I.l<r t0r.oha.zie sau allet t e! ie t l'isoaiold'Exist r i t louli f t r lt t t 'i t lc il's{'lr l( 't r {'rtrlr r r l . Iliperpatia apare foarte adeseori in cadml sin. vcr{.' dc alti. iux)Ft0 soanta lL. S i rt t lt 'ont nologlr t t zllivl! plu'il{.AT(xl ?. .rrrl rrri'birn rle hiTtoesteziesau' anest'eziegl. sa. spinal trstedatoritS.rlilrt{ir.opografie caracteristici. se traduce printlo sensibilitate dureroasi.lri rrrrt irrlo'osil (lolt' ltnolo lrlo(lul'i (lo $(rllsil)ilil.lcm:iduvei spiri.qi se insolesc de lulburi'ri tle sensibilitate lrrrrtliltto aiecl.rtl lrtlicr'1'ttlttihrr.rnttlt. astfei.) I)urqile r:rnlatLalesinl (.zir'.rrrrrilsir.l1'11)l.rl tr ..(} oljc.citi{.2.r'lir'.urerile Lalamice apar in leziunile cturc adecteazf grupele nucleare lirlr..n. (fi l't. trabr:s t. i st nsibililr r icr r lr t ol'r r lr t liiI iit r ti it r lr r .il.i hemor:lgiile' suiralrllrnoid jt:ne I durerea mr:ningittlL sil.r I'ost denluurili.o (1linico rlilirr.t lr ' lt r r r ' (i rrrrr.r^ibilitatci.rcn acest ot ' cat egor ii t le scnsibilit at o poat o scof t t ( tiu ovit llt t {r i t lillt ill l'r\ rrl)('(.l ri [:' Irr tt t t t t t lI r r : tt r 'lr g it t r .rrai ales pe fat-i.. t '1'r l ri oi rl r. o: t t c r nollt t t 'ilo t lr r sr r t t sjlr ilillt lr l' tt)tt)tt(utna nt e m ad.' l rL :r.u Ir ot. D i s ociaJia sir it tgomielicd. ir r r lI oI lr ir r r r l.ferite)la riivelul rrrrlni rtsDectjv. iir. da. .r'alc I)ulerile se localize*zl pe hcrnicorpul opus talaale 1. . integlare in durere a excitaliilor senzitiYo senzoriale sau ovel'reaction (stprarcacfie).olritci irrso{ite de tulburlri do sensibilit:rtcobiectiv:i cn l'el. t t l'lrit t t 't 't ll r| l 1rr rrrrrri i l r. bolnavii cu ol'jzc tenalc 2louzil. sl liir '. al..lrrrrrrrrlui lalcnrio. an€sra3iP. 'lo Irri I latult'. in eazurile de lezare a dilerselor organe intcrne ecuzi. xl. L:) D.tlltt. rlorlurr{ur tc t.alii $e rraractclizeazii plin dureri oel:alice difuze r rr rrrrloiilc tle ceafi.abel.zin priti coiltrootar'ea pilrir asoc:iatl"l cu dureri pe ma.!jii rcdoitt'ei spirs rrclo rrrrrscLrlulc lorlrlizlrlt. palalel. r\\lrl.lgezice :llc fascioulului spitto-l.rl{J krrrrrlizrr rra.ri st'tlrtlot|i1lr. a forrna{iilor recept'oare de Ia nivelui orgaproiect te (re. t i] ( tlr t lt dir t '. l( t r inlli e. 1ii. tacl.lr.1.tu brllnlu. Apare in. intensitate. ula.celel: r 1t 0f iinr l iir lir o{r r . r tlr r .ziltllii. lcga. e: ( t 'ila .tIrl' pot.lr irrr'r. . Analiz:r tulbur{r"ilor obitotivc ale tliversolor slrrrifuililirli. Astlel. Soarte acleseoriap:Lri!ia durerii sau exacerbarca ci est'erleterrrrirl ii.pttllt'tt r.ilr. Hiperpatia este tot o hiperalgezie. i . i cso. 1I4 r t 'olr t glt r il.qii pe fr. <.t0 tiilrvri. .}artizal'e }e ltir ll|lni(orp srlu cu nive-l la un anumit segment. t'cslttrtrtiv (lo tlttttsitlot'tutttr.gezin.rrl .inuu.poduce^tlui'ere sillt(. oIirrrlivil. u 1a' nivolt t l I r lst r it 't t lt llt t i r lr ilt o I rrl rr rrri c post er ior . opicriticli.duleli surde. neplecise.itc. . r '1r . j.rrllrrrliirj.1r'i lrtll$orsur$l dllr'otji. it r sf ir lr llr rlr r lt lo 1i tti rcrtrl ri gi t.\cca. tle acr reoe I lrlteori picptinatului.i sting. norrsilriliti.si eite dctermirutri tlc iezirc'. ri s. c\irJtiiio des(fii1('it Ir)rsr' rulriOlLllll'(r. ' : r' ' rrl':r lil. drircrile pot si aprrl ll rlpliczr. S indrxr.i se calarterizea.lia l.sti. liminale sau unoori chiar upei reci pe o1lraz. . itrghitro"sctirtn.tt.1 irLtirctc. ['zti t tt \ 1rrr tt iri s lrizgo iit. ar ize ur inut t ( r lt t t lt 'i t t t r '..ih seusib in ttticaro ltrtttcl.icd.ociritrir rrr prrtlr. 1t ) r il'lllr t .i.lr'tltttt'trllxtrtltrtlrtlii' r.tl intorYrd.. 11. l r ept at in t lur cr i violcnt o) ..inuX cu exacerbiri. lit.D|c0izit.cute : pe de o parte dluerile lrohraruii l:uu.i multe segmente. Sin1.. in turnorile cerehelo:lrie . plintr-o scidere a pragului durerii.r'oilCap:r.rr.ii recoptivc' sta.rrlc r.1)r'r'zillii ilttrolrur.1('([ilrl . rrrrrsrrlrri lt:zat. o.llt .1i t'rrrt. iar p.otttto-lrlgrrz sit'tt it sindrottttt'lt' 1t:st'trlrlt lrll r rtL rl'r.raditttt. lc sirtrtJlontirtlirrtr.ild.i.r'.lr'r'lr .st tcl ir'{1r.L'l. ielir: 1i \rLsintlronm. sensibilitltcrt l. rltxli. .paticit fiin.'cutd fi.ziuttii. .'.t t1 ttor't'ttptt)1:ttlt4!tt| rrrrcslr. lrtrit t tt r r 'r ct t zllivr ' : A .rii. r.r r. lt ill.s'. t '.iottirrr. incit uir stimul ile inten.fo piltologico Di anurno : in unclo irnpftrjrtriiri sti pl'o{lll(1rr(.l DU DIAGNOSTI0 SIINZITtVIIlI0PO(iRAII(JII SINDIiOAMIJ (iii. lt t l rrl i tr{ r si csoit lg.ivS.t lr.iriirli'iill sLttst. in sensul unei hipoestezii mai rrult rrrni pu(in accentuate.ra t r jLelot int oi'csit i. rogi {)a. I I oI r I r r '.uati. ( 't 'izI l'r l' gilllli( r ' lit lr t li|'r ' i| t t t lt i t 't lt t 'r st '. 'l'ittitttl ltttl' l'l tr.lir.!. l)rrr rrri rri r. Aceste dtrcri apar indcosebi irr ll:zinnile anurne in afecliunile din teritoliul alterei virroulare ale talamusulli.r. llt .:rrl ri r l trn r if onnii. rr({l-rrreroa afectiYd' nepli..rrr(i i : 1. d'ureri.r nu genereaz:i durerei'l talamicl propriuzisii. r e. lr rrr plirt src(.siixit ') .r.rr .kr r.lttl tttctttli lrlrlr'loL tormo:r. tltrii rtuioti(ltllirn) rrrrlrrii. t t t r lt t t 't r t i vir r lr . . de survenirea unor excitalii liziologice. lir. l. pltoBlljMl...itolii utrui nurnrui utrclo sitrt Irri. l. ttiyt.cutd. -. pon'rt:1 Yrulncl(f .zonel0 t'oritorii A&\$1. acnzi' dureli in rogiunea As1{e[ bolnavii cn anginI pectomlS.ti go t ir .eni.re. categolii de senzalii nepli. in sir.:rl'o lr'lr. cpuizir t t l 1t c lt olt t it . Il/teral. a ultui culent survenirii irr lirnpul r t)rrritirr dril'erii cste determinrtd' de excitan!.r.te surveni tliscorrl. h i l tor' :rt.trrter]nirat'ede leztrta cordortllclor laierale ('1 ioa. \lL care bolnavul lriet'rltr strrtsibilititltrit' IttttltttttItt :!. t t r t( r t t t t lr l: t t it r '. rnti a]esproprioceptivi.ii. da sensibilitate obiectivi.iilldin princlt'1e.rr liculo-optice I leziunile vascularc tlin tcritoriul artet elor talamo-gt*1iculrrir'i.lo Ititttittt. sti ooulxr o jtttttrl. lcgurrrcrrt^r.turi tle duret'easpontrni' 11 I)urerile [isceralc. . nt ss ale1list €azi'l rrrrlrri ll trivolLrl c[ruia se resirnte durerca 7.:e t: iicar al. mli trehuic emitrtite noi-iunile de hiperalgizitr 1i . f rt\lit r ( l( ul. I. I.'r'i irr rrrrrilt iLl rlrcl'l.rrl i Ii rr1r. 1r t .act ilii .Lrbrtrlir.rlrsibilitaLo rncrnbru. Nt t t 't r lcilzr 'i.i i1i rLletril). crizc hringiene (foalte pertculottso prilt lrpl.t'uuot[u.2. lt 't 'it lt iil olr iqt t t t ilr i' r t . ilitri{ilol pot lli lczn. parte..ullturdrilor xr:nzilirc . slu goneleazi1doar dureri tle mai mici. ln i.ii ii rcco1ttivo.rel srrlrliminal. rrrrrnorrrbr'tr Iatil.. tle citre lead ilgi I ruli cu tlurerile talamice.rl. lit t t t t t '. r. si talamo-pedol'tltii dau aSterela tulbul'5ri de sensibilil.lepal'tjzate pe un teritioriu r1ale fi sint rlr.l)urelel t:llamici poate fi conl.. t 'it lt 'nt r t t r ilr ilillr l.e itr)tli aroncttlu.isocit1.rtutintuitle poterrl. notlttl lor rlo $t'lllrlrl't.Hr.re numilii.rrrrl .|rr ilc sufclinla nt'rnijlc citi. acuzztr ll r'ocor'd dtlef i ploicctato in ilrrr'. i. r'r.rsivi. liirlir(rrilol tlotsrrLr.cl.zia pot intclesa 7. e\ist6.ttr. care sc nutle$1c hi. t. llt. IIil)r)(f$11'.rLl gozicii.rtl lri prrl lr t ziuni lr lolt t iit r t '. sbilro nurnitii hiperestazial altoori ill)itr(f tr t l i t t t i t rt t rt t .

H11"*ir[*W.livclul l.ii.r.r.iil net tndioulilril.*lf h.to-veziculaL':i r-rrr irrxrrl.*. oinrl voi'bim de polir:ldiculite.rrlllurrit i v(Hot.o krl. trrr ilor' 1lr.""lfi senai'tit:e sintin runclie ctnna 6i d'e . trrto tlrr scttsibilitrr. cind vorLrirrrde pol.iilH$H.r cu exircclltiiri pilrrrrisliru'.arsi7tol. V..o :rlrtoupcobligiltoriu o enLplie critema. luil un clt'a.ctcl asccndent.xr*.e"":. plli'i"i'.llti. .tulir.*flJf*l'?J.ir.: i.". rrt'lt. lil cu.ir .isrrr o. l rrrilcn.racterizat prin diminui.*1*l"liilill ti'r.i a lii.!fr "f.ul.re-a gi"rr"i..oliul rtrlir..rll)ogr'r.'.'. a.trc virusul hcrpcsului zos1.trrrr rlitr lr'.r'itl}lcgio gi l.colvico Irlir.tilt.lp.\1te lul.l iit 1."j. 1i norvii periferici.Ilocli Srrltllrrrrrit. continuX.zii. rl ft.:#i .1.1f""#TlHf.#::ri3. atrof 3*s.nsilt rl opirrlo rlo rrivoluI lrrzirrrr ililrr.I.tnilitttlrtt' irrrrtiirtrrrrcltoit.i[T# .. pit. iat cclo tlc altrcl. dar cu l.r.Inra 1.ulbur.'. li. Iriltn icl.#{"rr"ffi i{#irt"3:l rii#il' #*"il*g :.ganglionitii" so caliloterizoluir.lrc t.rilor rlrr sotrsilrilil.{tli!n"'"' .Tfu .i".cnuinri.. .rlr. crr rr....#gi33r iiiii'Jl'Jfi J#xi{-$. 29) rr) )n sinilrom..t:Y1X'S1T3. rr cstc blrrt.1!.!. 1ql1r lorrnilrllilrl.r'rlrtr(ii t l..r"x*wii ::iilliiitii:q3":.tlrtnmole sanli. clr.c .jrrlr.ir t.tlicuhlro..l.+t*t.l.i hrlrrrglrrl'ir. r'iirliirrirrilr.r:ib n1..l. cil.iottl.'.itrrlr.:ff.' ap atii sini s enz itit o llxot )' ori'i. rirolr . villonrr itr nl..ii.neuropalti realizetzi" fot.oxolriirii.. {. fl0 "+'"onc'1a'le iff if#'..srrirrr'.N ivrrlrr ItrllrtLtiLt l lu lhu t r].llrrr.e.lorrrt.{.'tr'fi iril'll.r'ifirr...ffl'i.r'o dr...rrllrrr. Lulburiirikrsinl.**?1?o". plitr ltectarea .trr. rrriulrrlr'i rildrlrrrrrl llnnon Nrtquuxl... cu pu'illiz ii llrxro pr.r'ir. IX.rsitrurl!ii.:K::#::.. lui Ilr. ii!{:Xi:t#h !: )".rlr.rrzilivr.'.lrr xotnilrilil.3'y...:ty*yvdritor iilii'*ls*.iK:tr. Lr.tlitcinii in por!iunea sa erittr-Incnilgcu.l..l. l)t. l)cbutrL[rlurcrilor si ll1 srrrrlnrloltr.%Tiltf"". llin.cu lcziurtoilnctvilor.Ll ( com. .rtol'rrruIrr qtt .ilivil.I*t-fftu'Jii.u..r.11.rLlii fiitrtI rlilr..J&-#"1'1i"".Hf . ifl *]*:ff it. lr..r'ilo l rlrr su rrilr i lrlr lr'. rrlrirli{flc. rlc lr ilrocsllz io.xill. ri:1. .)slo crr.fff?sfifi.rrJlr.o sursillilil. In localizarea clasicri..'.1.r.o tlo obiceigklltlli. lrilrrr."#HTi"". S'i.rc).otr nivol").rri.rli[$ip.t Ii sl. u.rr i!.rrl"unilatelald.r'Lrt.i."fili.ll lr.r'ir. i rr l ll l rrrrlr'icirii.fvniattlut'ri. 5.#.ir.iIt.otala u nddlu..1'{) ii{r1lri . de impuns5..litd. .ru.r:1.ivo qi oLricctil.r rlolcyrito.i*:Tf l.u:lzri tlingnosCicrrl.. rIrrrr' r ilc liitll cxacetbatetle mi.rt.m"pirlT*ffi iili*tr#t. 1i rlo arsurii.L de iritulie funiculafi.{ }!tiii"ft..r'ou I r'rri. rrlitrIicrri.t.i'"fir'y'. Vll \ | I lris.irnilit:u. r ul icli.nulu.[oirrii posl.:t...Lr.plin srrrrurrr rlrr lr. i rlokrrrrr irru.i.i..lfr *fltT****il.. l.f .t'rrllk.'+3il: rrrllio 6i sc instaleazi.tlifrl1"$itgli.. lliil'.ln rrlr.#i*ffi rrrurirIcttIrr rlirt lrollllr. l. rrrr lrrt:url.liziili: culvicir.::lJ#J:'rtxif f.1l.zittttii li..xjr"d. violenti.ttl'ico.cirrikx' irrtori:srto.r'lrr .hti Bicartl.lnt.le (.rtu."1.fo$tozii si tuLbrrlrilirl.r' 6i 11.olioir.6ldiffi .zr't.r'o (srurzilivo.irrl.. manitestintlu-so printr'-o nevralgio rlo t.ere ale constticlie.r:rLurnlr l. srr.$i"l.. r.ndrom. Sindronn.tt.l.iff . t\in.in'(.Alteori se lealizclzii ruortirrgorrrir.ii cu srtli'trnrirlrrr oxirl rlc clr.t'#xil*"?iJ#"fffjffi l '-Jft .lrui.|U.pri.1.+*r$:*r$irwf#.JJ1trl3i.u.rlgii . irr r rlr.i#Js.iiJ. 1utrlucprin dureli vii.:jxd.g ir'.ii.l.. qi X.il#i#..I tle Ju.i lrlirr hipoestezii in benzi (uulicLrln. .(..1l..'iiii.u'.lr.i.t1. $o ilr1r.tl"":#**..1j.. da.rr prr1. d.s(tunrkf rlr lrl.lji{{ryi"J.rr.rlli.rr.ip .1:iii.rrrl lr. mr uitLrn tormele craniene.ii rrtrr.ri"iiuriouio. lir^sittt pc prirnul plan.semnolemotorii sirrt irrrporbd.rr.. rlirr polfirii 1i rlirr rrrrrrltr irrhrxiclr.l rlt hlntirrliun. ittsotitri (lo l)ir.. sau irrbcroscl. tr.rr ..rz:"r.cririle oolounei1i tlri irn.rrtliiit ll . irsoci.rr.."#?'i: i1fi?Ti:l: tlJ . Sindroarnclo srqrzitivo ccnl rulo j#fr+"* t*:" iil:1lplr_[T:nx*lhn#iii1*f"?".*#t+*"..r' rrr. ....Jr'i{#'fti:.$i..1ff i.. krmbollornrLlir. lrr practicii. rrr.r.. :t". YIII.bjll rli:rgrrorlilrrlrtilollir. ry :r trivlltrlrti l.plcte) sacli. *.i1)e L Sinilrornt.nr sirtrzilivi so lliulrrc plitr .zi rtrr: rrrclusivii a ganglionului spinal .r.zirrtrii."fd' .i.t i irlrttr. asist:in la varilte loca.'i.slo rxrrrlr{'itrlrr.lo po li r'.i..lrlir lr .#fffi titl#1ff i. t1(lrt)l(ltlrl)ic(.lJlfr'.rrllrrrlr\. ilifi1.ccs1. tIrrloli cu rl il l. Adcseorilcziuncrtint cttrscitzii rrll il itriiccl..nto. rrtrciitnrstozii glollnlo subiocl.intercosta1e").1.soci:rtc Filrrlu cLto blLlrt{i.1lxl".lo.rtr*r.!.rrr ^{ccsl qi proglcsiv in tumoli.lil.. r1i ri.l] llllll*j.l.'.:l1'-.sirrrrr. #lllilil !iii.L--iri"i"r .u.ni***i"ffi ".i ii':ll.trHtil d. grr.trl.tt.sl.:Xril:!:iJiffi".l.r l'r'r'ir'1 poliratliculonevrite sint dc obioci irrliccfiorlsu vilrrlirr| .r'ilegiatd.lrirnii t1e conjugare (JtU.ii... sintlrornul sorrziliy :rrrr rr l.iiili.i.r. ii"}.S.crlorlcsulrtullczirrtrii (l.c(rlrrt rr lrrllrrrliilialorcllexclolin ttr:'il.#l. lr..i trtitutlil i antllgico ou conl ra. dot'rnltornoricii. ii urtxlu lu.l.ivo ikrt' rlrrsr..t'fie radicular5.':.#:"'tri i:l1"il"i..ii.r'lrorr qi llrr.ui 'i.ll).i.l'irri lirlr l rcuroectoderrnicil.ii"Gpostseroreraaitt'elic. lr.me spn?ittt)epurc Il...'ot'trsl.olir.n'ii..rlicr'.#I.Sr-r.li*: .rr I ir. prrlll cr'li'lrlrr lir.n iur.sl.::lffi *..l.ior.r'lrvc ll r.oobirrcl.ive. prrrp lirx:tpl.l111.cl rroio 1t) ln sbtdromttl tla aompruiutta. S intlrom. lornbo-inghintlc.)'te modurilor cle ffi .t. ilrl .ti.r..(1irzl.r.1!1i.l..no i rhl..!Tlt.)' de c5.l##iry##Jiff {{id':.?#.lii.1i l..lxtltttl rarl.t'tro.

|i r i i ( si tttl tl ttttl ( 'i l l ( ' l l l i l r { l l l l Ir l l i l l tIl t' l l tl i tl ttttsttl tr i . t r i ( S i t g tr '. ost t hi in sint L'om ullui \ Yallr t nlr ct g.. le alo f r . cu nivel pi*i Ia. z i i l i r r l l tl ti t'r 'i l l r 'l l l l r l l ' I t 1 t l t t t t i l r r r tr :i i t.l l r . ' l ' rrl l rrrri r. . a ct..1.l rrttrl l rl i ii. ilo1e. i r lir ocir r li t lt ' r lt t r ilr ilt . rti ((n'bn|1. prorluce o balld5 de airt*tezie " 1 .yi r l r r l l r .bcticri horloLll.| ogl os ( r : ille genot 'oaz: i o hom iple! {ic cr ) lt i. {t slolcZiilni l.'r r r z .i i n l ( 'tl tr ') . c) l l t'tti r r l .t..l i . {ci. ( . lr illt er ' r lir s :u l trn i l rtr' l :ri i (d t: :rc e e a ri parto cu l tzi ul trrl . r r t it it t . ( x ) i l i( i i l i i . .t ] o . ] l r r r l . ir zi o 1( . r . l 'o l l l tl t i tl l e Jl 'g t'r .rd dnt.I ll lc.. r 'r l"t . scleroze oornbi rtr. r l L r l r r r .tr l rcrri :i pttl i tk' l t i rrttl rti rrrl trr Ittr.. r r r 'r t ( .i il . l ti r l tt r r r r . lezl.r r l' .. lo) sc lczliizit .r '. {r'goncratlle etc.l ir lllt t llilit lciicnsil) ilillr loglollir .. r' tr piir l ut . ia. ( l 'o p o vi r i tt.lt' I.rrri s o c l i L r c rr rrri rl rrvtri vi t gencra .l t zr r l ttt c r tr i l l r l i i . r i ll l' . I '1 tl e i l o i l i l h l n i ci i t co n 0 !i u l l i l {}r 'l l ( r csto r r l .tr ti tt tr l ) t!r tl f r f l l s l r ( {t i t l ttl l l l i i .i !i i r r .1 \i nrl tonr t t I t ( n) ut ll.lt l.rrslrrsibiiil.ot'rrti iI ft lscr ict t I Lr ht i1t it 't t t t . ven!raid Radecihd l' ? . l {) 7 {) ) ( 1 .rii.j . tu. : r p t o l u tttl i i ) .i .l c i p r rrl trrul r.tttrtrrh itt.r .tt r r t ' I . t r l l r t cl o l r tl o r 'Io ftr n cti o l l .l.l {ti l t( l l ( ) sj l l l l ) l o l tt( l : i \) I]( t i a ttfttl ( '!i ( tl r l ) ( l l ttt r l l so t'i i r l c ( r r u l i tt<l ctr tl l t.eich). rl rrl rlc r r cccit yili '1c lll lczir t lt cr t .'i q .rrlii) [ Irorniuriir]ur'. r iiilt r r r t t r 'r ) r t lilr r {r r trrrr r.eapt5.rrzi li y.Ir ctttr i IIr ' r r r r . 1 9 l i t.'1.rl i rrrri ri (t1m i o r lisr . trtl i r. t ular t t lr t t t lt t llr lt t r lli r lt t : t c 1'L t. (rrIIrrtl l ' i Ii l rrs i rrl Itr]l j l ()l i l i l i rtl . r r r l i s l ti l r r t{i r r i :r xl i r r |i i sr ttr l tr l r i l r i l i ) . sirrrlrolrnc ]tituro-anemice sau altr] ntial.i u r i .l r i' tt'tr sl r tl i t tr 'l r tr r r l ttr 0 ttr .' si ttl IIIIII|{'Ii ) i Ii .:ln irlin r'1. t t o l ti ( \o l u l i r i tl i tfttl ( i l r l r r t . .l) {) il( ic( r LL. I)1\)\'ociireiri. n! it le in. : 'r 'r r ll.rrtt o I oI r ollI t I ir l l i l (l i c l l l l l l rtrr.efieria i:eprLlUi rr.. .rzl lrrrricir'lurc (clrrrtn1.i i r Ii . })oli rlr. r j nr r .'l o t ( '\l ) ( r l i l l l ( 'tr l i r l ( 'si 1 . : i r ' ( I rl rrrI r.) r{ l t I r iI r LI r . l . t r r .lzi o l1.lilor : t) t\irtrlrrtuu.pe i i l gi i j rrl i . l l ) .) i . ir i l' l. in sperial plin conrl:resinrir . l l l ( . slt t t t t llilt llt t t ' lI li{f loll: {r f (lr 'l' . it f lii t our l. r tu(. 1) . f l' iir ) ( l it r ( r ' u rri [rri c ..tl ttl t'i t o l tttl tti .biectiLe constau in: plrcstezii . lt r r t r c}r i. r ciiilc st r r silr iliiii{ii li'{r 'r rr.. | | r . pir.:i rrtti lc'pr r iubct ut t ! it t le su.l l ) r 'l r r i o r r \ I r z l i L . i1lnt r . A. . i r nt 'r nlr f t r loi.tr ' l tt'l r ti ctttp ttl Rdddcin& posl it Cdu vd Rdddc. ( l j i l g l l o sl i t'r r l l l i l i 'r ? tr ( i l l i tti tr 'l t|. . r r r r .j o l ) tl t' . f.r. t 'iott r .' .i l c rrr. cu scrliu lir rrrrr r:u'irrlril.i r .tl tl l Ir i 'l l l l l l l r ( 'l l i i l r l l . i c.r.u.lt1 ex:rCc:.iUijdri. pcr lt r t t .' '.( lh{llliir ( \ 'czi ci) p. Rdddcinll posferbad | 'o s i I r i I i I r r {i r . r t lizr .ttl tl r ttl ti l \//tl xr r r i r l r . si l r r r r {i i i r L tr i l r t i 'ttl ) t ttl i t'i l ' tl t s( 'ttsi l r i l i l r r l r ' r r l r i Ir t r r l r 1 . r cir l! 'iir I t ( r '.0 .tie ta]:etici.I) l ( r Il l l l l li tl r ' l r r tl r r l r r '1 r . ' r ri l rri ( l cst r r n.ri rtr l ri tsllir t lr r s r r t r r . 1 9 6 0 .o l . gnl.io&r'e (GII.n rb L e l o lde accea. i l. ol g{'il( f l'il Nit t t ll't it t lt t st t t t I t 'it t t 't 'I I r jilr r t tll r t t tl i t. r r r lr .l l l i l l l l . l r' ' rti r l rout ilinr ir ii ipsillt t t a.r. t i {//r .. a rcnrri l ri l i i rr ( ii.. . r. r 'i r r zi il r r tttt ( i ttr . ]rt.l i r r l r g i t'r ': si ti tr .r'tlatelali leziutrii. frrteresalea concomitentii a r"i.ilivc (bollu. lll. r'r't:ntr:n.l r l r ti l t l a i s ( l l l l zi l l l l fi t t'tl t ' tt |'i t t ' I r' t I ' rr r r r.i l i r 'tt. ( t t ilo ixlos( '( ) li illl' I r lt .9 6 7 I L l r tr r r r r i l {1 r .'l Il . i tt i tst'ttto ttti t $ i l l l r l l i i . r z u r. i r t t t i i .r . il ri l i i ri l i i l rr. Itctttr t{ttttti tr Ii r t.* g. dr ttntitturr"r. rrtqrrrnrlul ln({lulilr. L 1 ) l i {i ' ci l l <l tr l l ]r g |l '. It'zi tttti l t' tl ttl to ttr tl ttti . lilliLt ( . r t r i'ir t r t r t 'sr 'l| .i rrrri rrL's s(..r:r'nusit poslctioatd (sut rcl.Lgi l]urdach ) sau sindyum. i .tr '. lii. . r x t i ' l ttl r t i {'|( ' l p |r 'i r tl r ' ( t |zi l l tl l i .l r i r. r r oi rrrrr' l i .' . r .t. 'l l t r r i i i r lr o l $ tl i .t'r || l l 'l '. rI iI I iii : t t t lt t r t l rrr l r. oI l.r' i o l s l i u l r. Sin d r o a m cle se n zili\c pcl i fol i cc..alii leziutii qri o disotinlie r irirrlorrrir. i rtt ' l r: l ) lb t t 't ii. .ii tenrro-algtzice in partea ch. .r'.cnela i (] tnonoplcgie crula]ii Jting?:? sctrsjbilii. i t trr i rr r r .al rlr . I't.'i'rii irl 1tl:iri. .l i tttti r .t.t.l de cortloonep <. 1' t silr ililiiii pt of t nr t lr r . zt i 0 lt t r nti[ ncs1r ] 2i0 oolll.(' ccrlicillii.l ri Ll rri r. i lr lr t r r lizir r lr t . lirll('r{../r tl .r. . l. ( r 'r .l tl i l tl i 'o l tttt i . 1'r Llii l] l't lllli st 'r t . lui llriOrL. . ir t r lt 'olr 'lt i I ll lnt llll 1.i rl . ei stilrgi r. tl r .-iIi'ta o. r t i. I Lrrtc llrrolrilci ltlitl rrI r I i I r' t I t t r' .sle. S i n i r o tL tl ttl t l u ki n i cr : i tt l tttl o l o g tu . Iro [rrn d ri st i ng:. r i I r 'i |. L l l io tr r r r l r r l r r . r l"r s|ir ilr ' ( r lcf i t lc ii. i I i i : rt i I l . t ilt t i .riel.l. IL Si arIntunu'lt srn. r .r i t u r ttl ..Ie tle disotialie & sctlstbilitd. .tr r i qi l tctr ti l tttt'sl t'zi :t t'o t1 i t'ttl l i tl tr vi ttr ' l i l ttl r r r l i l i l i l I . :r .i.l t. l r r l to l i i tr Iti r ttr l r Ir r |r r tr . Astfelr o lcziune in legiuner ri. lnlr r llit lg( 'zit ' t t t lopr r 1i r:rl r.rl r' yrri c i n r : ir . t .r g r L tr r tl .rl .i i l i rrl rk' r' ).i.ittrtiIt bu.lilttt lungi. Aceir st ir . :rl l l :l l . f ar iour tit t t ct t st azii t . alt lt 'ici l r.*r'l|r.l rrt..llllc lcccse de tlurt:ri fulgulanter (fulgeritoale).fipal te cu l czi ui ter.t' i d r l rre -te z i r. l . . r 'l r r '1 k r s .i rl si t i t t glor ni( '1i0.:i .u l cl n si t' l q o n .rrrri . r lllt 'olol r f t 12r iir cr ucir lt r t c: r l{) r '.i i 0 r r L l r b .. |'r tIto Ii Ii tt. o rlisuci:l!itr fa. r 'l l l r t t . l l l Ji l i I |. iir r pl: ir . l) r r lii it r I it r r I r' r' l rr l rz i rrrri i . rl r' i tr I r 'r t t . tl i tct'sc Il l l ( l r '_ .ir. i t i l ) o l ) ( i t.ingtr.ali (irr|rrr.l l r r n ( .. l 1 l .i l i r tr r l l tttr r r .t. (S rl rul tzc .).ct. r r 1 r r r .rrl rn o -i rrr: rl uczi r.rri . r. tl t'scr i s tl r r l ) ( i .iltilitti!t r:Ii. l l l r i t t t i c s t li st l i cl l l t( ]su i i L c i n r i l ti n :e l l d e ccl ti i .. s i i u l ro n n l l r . r r r c r r r I r lr r I r ri l rrrrrl i zi. r l t t . . 1 l i i "i 0 ) .i ( i l 'i tr ( ' si l i . 1 . i tl ) ) . r i llt r il ir r r ! ir r r lr . t || | I Ii ) i i ( I I I r Ittttr tttr i 1 ttt'i i tl t r . I t r t t l t r 'l . Sinrlroqne.l ftirrnt do cor'ilon lcstc|ior . g l .rrlorr.r i i tl r r l Iti ttl tl l l ti ttr 'r r l r to l ) t'i ( tl t'( 'l 'l r 1 i t'i ) tl l ) ( | l \I ' I t i t I | | I I I ( i | . r ilr ililr t i|'r r r lc i: ip lnlr olit : ) r 't L lt 's.ttt. lllt t i llr r lr it t r lii Nr r ..t ullr r lt t 'e alt t .rIicobiectil)eteilizeazii o disocia. t(l n r f ( r t l.o t lis olir r { ic s i l i rrg o rrri rl i r.rn t.rtl ti ttr. il .) r i sl i i . lt) ilint{xtntu. i pr lt r glir r r tlr .ir.. X'tttbtnci. it r sr . 1t tioat . i loxl. St r ir t t ilt t 'slr .l i l r'1 i rr. t t ( 'r 'kt cr t llr olit lr t col'r . it t .i i zo tl h cs.1r\ (' (. i rl rrri rrrii rI rr v c i . r .r l tr .re intrt'oli t:nrr:.r . r' r' isl i i nl le lt t t t cl ioiu'erpt lin1. Lr nir |lul si t)e p rrtoa leziunii. .' (1. i.lior"l toll.olrLrtite I 1-lbt's. t r I t t I tttt l tr r l r ' l r x'ttl i l r . Tttlhuririfu su. t t .roeTtt'niintur ) tl rtl i zl rrz it .l r r r ti r 'l i l t. 'tr tr tr ti tti .ii plofulde conDtiente in membrul infcricr sting si trr('r'rl('rt. pr r t ubr nr . r 'i r r tr '. o l i t r t l tl i i cl t i r sl tco l t' tl tr l l cttzi p s( 'l l {l o l i l ( l i ( l l l l l l l '( ! i 'l r l l l i tl i ( 'l l l l i tl l l r l l ( 'l l ( 1 r [i r r l ) ( 'l r i i i r l !{'tl ( 'zi i l r ^ 1 r r r r ( i r r l l r l r ' I r r . r ilcz: lr : ol.oi lh ii.Ll !r' l r )i bcilt ilr r t t st czic r ror t t lt l nt ellr li . t l t t n I n r .barea:rcCSiolaprirl anl. r '|. l r r ..1 rl [(zi (.cld"ciniispilale tl 1|r'r'lir.

' ll tufllcrd). -A.ljoasii nneori.rl)tfiqrrrlcr'rnir. .. tlrr Sr!g('t! .".| frontatd ) sc.a $rruir.rlr (ll'itt lrrzlttttr.'. ittttttui t lrt1.^:.1ft.cill srru att'ulri.) an cxcil. .ttzrllilkrr gt'oiLzttirlit tlirt lltt't'trtt. sll bolnilvii. rt.. lalamicri.cer 11. |.pililii.' ..r6 indoialS rezultal.ir.lotfit.c Y sc.ln nucklii latera..l j r_ l l .r-s).t. \:. lrrlri.oni'ntd rrrrt'li<'nl rr. furdfasci:ul.13.r'icr."?. o c\(.l.Rp6r hucleilor VL(Wj:N.ri $i fapte totuqi obiective. c-.ilesenzitive (inclusiv dunt'o?r. lirit.ot"' lrrr.i is i rrl . rcprozint.zin1ii. Jr. \'1\t't\ Itl f lf(i?.r hk'ntlilltont.*otnu:it (1r.).to (Alnoni qi Operscu.si rrrl i l i trrrr[1. iil))..ttllri trtttt dureroagogi protopatice ale acestei sensibilit[]'i.it.t.:1.olrotrrrtt rt tllttt' lilol talamice au dus Ia ilispute incd' incomplet elucidato. psihlu)sc.z i r.r.abill' qi rltrttl rr problemei nu existd qi mdte tlin concepliilo mai vochi 6i mtli trtotlottttr pe interpretd.'rputir IuLunic.. -/.c! iOtllt oxoosiv ltt 0ticu 0x0itit(io s0ttei leritlinl.txrlttlt'lt' Ir'.fol.cin. a. tltrrl t. r:intl oinl.H{i)' lt lill.ia' "-ttll:i IPVP\ i= / rf .tat c5. i) Mrri pot apiirtr:l rnirscrirti I'ilrrtrlot' la nivrdu) rniinii (prin ltrzitrnrrll tlr.l'it'ttttt.t'rrniclii.ivi tlo l ip pt'tr ' lolxr.ttlttlxrrlut'trtt rrivolul scoar'fei a unor senzc.i.liunir{r.rr'l. i.rl1i f161p"* (citat'i de Sager.i't. ref/cu/ard e Reil lat Sc.ttttI't'rt.ttiii lot:a'liz11. Jrol.o/r.soluJic irtrprrr. rrl ltri Ilrrrt. livil. cer (11.tlitt in nuclcii latorali convttg lrlptul 1960) cil.r:e). rr. lrir:1r1rirrrl1l liiri . Dar qi talamusului Ii levirrc.rtlcI 3r0 zrl .d st' t'r ltlit ii rrrirr'i.ovcr-rcactiou. sehem$ ({'rnbinnLi dupd sislematizareatf. ctc.i prin I'oltrl..-I DM I ::: :::iii:i!l i.ii rlrrlrr.Lph. Le Gx)s t r ) lt H (. Desigur.ru seloctiv. I tr.prin convcrgonla. Dup5..lian).e ti. I rrr I r.t t'IiItt'trt rrrrl..ii i:vl-l I :\. sI rt'zislrt It.moclttla" qi do n contribui ln.'(.tt tlttttli tIo rrrllrxlii) 11i t.icularc * tlupil.1960).ru nr.lilii.. lronalil..oa.i l c t{ .tr sin1.Irrrlrrirr')1 g) Asr. i:ll'.lii gsnsrale".l Itri Lu.^ .norlrlsitrf tliscrcl.. rel.$60 1. r)l )l l .slptrTcaclir..ttto'8trirto.itcotul.r t't'l do par'1. rtr. lrr Irrilolirtl prxlrrriqtrrr.tiit.ii].rLrrlui o .li n' unei lnulti[utlitti tltr ttLr' tttttrloi t'tt ittrtrst. i' .{ l Irr.lll'ii rrfi1. esto fd.l.. Ilolmes. rlivcrsohr 2rolr"v (tasoalare.ovct-teaction"-IJe:r...trittglttrlrtlot'prinnri4r ntnlotittkt Hitlt rtl)roz(flltnlrr lltr: lt'trttltittrt'oltttitt rt.iii tlitt tttr'tlittl itrtern (prin intermediul nuclcului dolso-mtx.i nouloni senzitiYi ar prezenta o .qi llrr itrrportant. cticatricialeelc'./ii. 1955.ji I ' .{. 1960).lrl'rttroi tlo t t'tr:t.I I r i rI..proprio-gi visooroocptivo .\'l t {) ( |ut ' f lr r (l o (ttltir't' (itullorolri rlozugrr. rrrrr..rrvlriLllr{. chiar.. tl rrri l )U l (.il Iir(.. ld. ) Wn: \!Y:/ rL . ltt sttttsttl rrri6oil.i .: P.v tr.. 19?9).Reit E spino-tdlah..in lela{'iecu fotttta.. atit do releu pe cd..r'l(.r'l. vtrrtltt' IloIrtltt'i'1''..at de partea bolnavi sarr (lr\ p.l.. Ani.u ds re]eur qi unelo prtnibilit'rl.. i' . l)ill)i{. 196?). IloDovioiu.Sutndib t6a nucleilor Jriq..u (Sager. r r.le rrr. un l[n:]ljj.i i 1 t l -(.or. laEral CM.l ttt'cll. 'l'r'o|llil.dcoscbi rrrrr" lrrtrrlrr).lrt. tt'rttttLici ttttlIr' rrrirrrHrrli cttto!iiL'.. carc constd. iill rtlt lrtoirrnl..li.trl-ttttttl ilttt l..t.ittli(.rrrr. ion.iJli.tlt'gcl.rt.Ncorygenbulol +N. o srrrtzlt{ir: .c i l r' \l D.zrr.ol.n n" Wa tct.1.'! :. li rrrt rrn1. .i l i i .nr selectiv aI sonsibilitd. Ilead.in fendmenul .rlll. plolllornrl rtivtrlttltti lrrlrnlior al integririi senzaliei dureroase.ceastii. /i\ f.rrr.Veitr.t.l{l{i(l)r'r'il lroltrrt.r subliminal.rfa ccrclbrt i*l(Sllgcr. CL:N.:'. sublirninat. lttci{.rrzibivc talamice qiar producedurelea.ii lt. \t'^ li .J\llrrrr.rrzitrr) i k) ll'rt.ltl tt r1t. tumorala.utlittitlo. in afard de rolul si.:.\rscrti qti()l)r('H('lt' (. dllr(.l t.rt. Z ir f it 1.:.i r'nlrjbui Ia elaborarea senzaliilor tlate tle stimulii nociccpt.. & senzatiilor..icr'ln olitto r'rcilrt. iar o . lPt S' F. llrirr.ort. ItI ittgr.r durcr.rrJrikr). difur\' tlo lit lrutol ltl n. i r.l)f.ir:i1rnt.j) . incercind sL explicc tlut'ot't'tr talamicX.ji \ ' . cer. Scoarta cerelrralii. 1979. lrlirr rrrr. s l rl r. d o ltiylpatirt" A ccstolonottttttto ) sa.1 t..Buprimil. alli auttli (citali do Sagor.i l . Cehtral CL:N.rj I : ro i j.rtr tr.lrirr simDLl. it l (l l .hurllriIrt cor]1tt I tti gcttic ttlrt'l trxlr'rttuttt l)l ill I'r{rtlll)l. :'.tit prin nucleii tjalanici de releu pc cit'iledivcrsclol ilf('r'olrlr\H|tl t'trlitrtt zil'ivrr.r.t r.zir il* Xa.ia. lnl. Cq'p gedcuto.a. rcspectiv chiar stalii pe sisternul reticulat asccntlcnt (v(lzi lig. l nl( r ( l no .tr vii rrsti(. lrr' l.ntt'il.7 '. plecum $i alli excitanti (de ordin senzorial. i'/ '/ \ R:".lezarea fibrelor cortico-tlllatnicu rt.rlirrl rril..ttltul dirr lrolna.. au ar5tat cd.ilr. dnrorile rlin sindromul talamic ritlioit.(.g1.tttrlltrtort.larrs. tt'ili rlr.or(o'at(totit:t'..j . lrll lill..r'iloltotozi<xt(utStt"zisr.itnl. a cd. r .r'rr. in senza'l.ttl.ii .pll. -. rrr.| rl rrl g r. r.r'lt'sr:rrsibilit.rr. Sager.okl ri l trl i t.i(silu. srinzoritrllsa.( lvcv'." cu't'it tttol'int.iikr viHorrt:r.supraleact.upsilricr'i Ir'1rl.r.'.tic (Mori. i' : . Nucleii talamrisului $i concxiunile acestora (poporiciu.ilr rullrrr'ii.t.viilui Iltrrrrl(<ritrrt'1. dcsigul rttt rrtl lttlltlt' <:il.irfi rrsLc .l l l ( lr ! ( l( .\l r(. Incerclrile cloinl. l-D:N-lateral 3U: N.2.. rl"r..icnlarit' qi cu sc. lirl.zirrrtr.ul uneri funclii coltionlo.i irigrrl 1instx. intruclt aceastS altelnre .fol talamugului.e (1936) a ard. trl. c-roil.cit 6iprin nucleii talnmici nespecifici.rl'r.r.alterarca nucleilor laterali exalttl.i do Sagor.tr!o extcto -.io. drrgrdcltr lir.rui func!'ie csto tlo tt. " rlorlr la nivelul scoarfei excitatia se transform5. fenoructtulrlo supt'rrrcrtc{ir'lrtltr (. lrrlit.triiparl.ttl. hilx't' I lqr. r'os1:txrtiv t trucltttlrti trot tltt trtllt o i volrll.i i:iR -.ir.tlit...l t)1 .12) LECENDA 6r nucleilor Gr nrcleilor OM:N.Lr ... 1912r cita!.6) \ t.. fractul mahi la -ta lalnic 5c.irrt(.i "di i r: l tl r t. cttttt trlllillt(llllll rrttotior'. l)uror('r\'lihltl ||rrrrcntele $onzatie.orrrlrii rlo aflxrNilt rlc rnt:zilii.n.s. S-rltr rr'lt'iltttil tlrr rt rui.nflamatorii.iik) liltnal.le.cn"esprirrio.ulsttporiot rlc porceplie a clurerii.precnm gi de a .grcazi" ir.lipr.l.r.nucleit".rr'irrs . I9(il))' lrltot' rt'li't' rrrill. l rtrrri rr:t...lr) J.'r'lrtlelo senzitive talamice de snb in{luenla colt'ical5 inltibitolitr 6i rlo tttrrrrrrt' rr('r.vr'1.

{x'l \'l ) {'l o 'r L ( '.:r r ttr r l r r r t .g i u tL i i l i rncefl l l i ce.t l l tr str t si I r i l i 1i r1rI l tl l 'l L c stl l l ti r t tl tl t r ri I I{ | | I | | I I I I I I i . c i ta .r i l :. exti:ttalanlicr].. prin lezrrea. cr t r l j l l i {) l 'tl l l tr tl ti I'r t'j l i tr tl i r r 'l i l ) ( 'i l cr i l n \n ) l n i i l l r !{'i t i.tr o l ) i ( x1 {i \.. \litltitt)ltltl l\\ rl.l t l!l <.l :r l :r i tr ttttttti t.l ma-perJor&t (c'r.n{. . r t i i I r .ienc).i r tr r r l l t i tr tl tl i r tl |||t||i IIIII||' l. I I'l 'l ! ( . r ! i t t r l tn ttttt1 r i i sl ti tr l i |i . Tez. . A n i 'sttt.fl tLl trtrr" . cu l u si n l . 1 1 )? 0 ) .ii n 1 9 2 5 d c l l o i r.etol e pc .o l tr }n r L . l i .rr.rlli]rr imllicii tiiiiicultiili atunci cind apar $i alte simptome. l l u r l l t ) t ..i r ) l U o i l l l l {l i .tt1 1 l :.Tn l tcest fel . r lr ' 1r r ' r r r lo l l i id c l c z i ttrc a c o l ti c a l i :r. rrrr I i I rr i r .tt : l . |)otlirrtroii llltcrl|lii si l]oiitelio:ir. r r i .i tl l i i t. :.. rrterei siir. t:usctilare (ramolist trf l r ri ItItrr'rr. ii ( o1 . .I)('I(). I ) l r l l ' lrrIiIIrIi|ol ItIo Ir 'r 'ttIi tr ' ( r . l l t r .ri oiui.i i ti tt r . 1926 I S ager. se tlli pc 1rltn secnndar $i este pulin explimatd. . l 'r l r .'l 'r r l l i irir' li1rr1.al de S:tg01. '| 'I t I i . (| /).e oitliterorc o.'lrlr. . . l1) jili. llin rr i<i lrr rrrr.. L L ! {r 1 r ( l L r i i l c r l e se n si b i l i tl l te .1q1 sl '. pddic'ul'uLai tu.t r |:t l tt'ttt . I )tttr. t n t i t .r .rd.r |l r i i r si l l r {ttl i r i r tl i ( l t'l i tr i l l 't . arteri:I.iciu si coial}.ttIi t'' r t t'cl tti i r r t ttl o . 1 r ' i i i I l ' g i u tl e :t h i p o tl l L a l r i " r . tt. I I ' I | | | : I I : I i (' t : I I Ii " l l i r r r l :r r l . r . l c r J ili|r r { i rr { i (| (rr' | ' l Irr| ()Ii } i Ii r(| tt1 tItr rl ttrl tl ' r |r ' llr . !ilrlrl)itrre till:llnice \. Ic z i rtttr.i 1 . lrrr. rl" I sl l tl l i tci i l l c r t i . L:l fe1 durerea. r' r.i l r r r r r |tIl r tU l sttl tr . :t 'l ' " 't l r tt t . r l l r i r r {' ( ' l l l l l r r r r "r r ' .i co 1 e 1 r .r'i lirrr.'r r r l "'r '' l '' 1 1 }sl l ) rlltll. si t'r r l r r i '.r . . (1980) si nrl rol nul de obl i lr.r r l :r r I i ' rr. i.l t r rrtl rrt r ll lr s olilr lit .' I'o ttIIIr I:r Il . ){ \.r 'r tzi l i vt' 'i vi Tr r r r l ' r t | ' ' r . I'ti t .e insj..'ttl .tl l ( . 19? 6 ) 6 i rb I? o p o v i c i n D i c o l a b. 1 i i tsl t'r l o q tt'r ztt" tr ' l r ttti l l ) t 'i r t 1 i l r . i i l l {'s po i n ci n h i u l su p cfi o r .1 i ( 1 '1 r l i l 'r l : l r .trirL rlouii r':rmnli. |1.si artcra coroidi .r.l .ct'i o l u 'r i r ' ci t c'.r' IIr."tt'r i lirl r i . Il i l i e mand si N i cul esut: :i . l oe n o zi l ..'i i .(t' .i n r :l si vtr r ti c ttttl i i ttl l l ti i .e !x)c6p. r<csilur::Lzli1u..g cl r l i r .l cr 1. 'r .re iligd. St' l r str r . s'i tl 1 .i.irrrrii.. i r ir r r i ul{ r sdc Si tg e r s i c o l a b .trl i :tr.ltr.r ' ti l i . r r( 11) { i6. r r s i i r i l i l . l)irrsttosrlir...rrrrlr. Se pot asor:iii un homisin{lrom cerebelos.. rrrrl l r'.i l >opovi ci n 1i col rtl l .tt't'r 't'1 r Ii l . r r . Prcciziim c:i din date lurnizate dc I'r.llLi l(.') J.ttl r . .. rrl l ('.(r'lunuli a itrtcrci romunicante posterioare) . rr' .i . indeoselti nurle1rl yentral postcr'o-lal. patlic. 1t r r rr1 :l l :t ill p a r i e ti l l c p o t tl e tctl n i n r t 1 1 1 ) i l l i l i l i l l l i o l l ttl l ttttti t i tl t ' tt /) l.trniirtr p.:zi r r r |( .l .li {lescrise de lherrrrrl l r.r i I r i I i I r ' iI i I . . i r r i 'l t 't 't ' t l i tt g r ttp ttl tl l i ( l l ( 'l {) r ' ttr si i i i l tr ti o |i l 'i t'i i l r ' . l l t do l :u r l i tl r ttl tt i .l.iiri t'lc sensibiliiato obicctivi.iltil.lii felei.ri tl. eslc de origine ro tl i r':r l.\!r '1 ) l t'l l i ':r l tttt'sl tzr i r l l r l r tl ' p r r r i r .1 r .r 'tla l 'tct l l ] . nucleul se. . (1!} l i 0).. t t tlr l . ^le 1 960.ii a artt:rei silr-ienc)" Cele mai iinportaute qi mai frec\. it iir t r c it. c rr l i tIl rrr.ril( l r r t.ti.I I .i ti :tl i str t.) lli t lt t t lt i hil)ttl ttl i r l tt )tt.i r r r I i II I i I I I | 1| I | | | | .. l1) 1.me)..l i .i laleralti (cal. r r t I rti I.l '1 ..ilrrl. tel i l .l tttl tr ttl l ( l ( r 'i r r Ir i l l l l rl . ['o Jxtt'i ci u . .1960 .. r ( ."IL I||L Ii i l l :r 'i I1 III|' ||i 'l l ( .! l l r IIII( 'II|| ( :r l r r .i1 e-ristii. . .'l g l r r i i l ) r i . r .:l ztl tr l i .t1 . i r i i ( r t t l o r l ( ' (l i r l i r(' l r' l l ' l (' l ti l l l t . i rr l rl )ro p j t.tt i e ti tl si n co r tsl .tl 'r tti tr " 'tt ' :r l ':r r l r l r r r l r i 'r i i r r i r '.r Il :r r tt i .l i l l 1 1 ) r i i i i .r l r l i l r ') .i r l l r l i r r ( 'r r i l i l 'i l r i r r l rr 1 r r l t t t t r l i r . I j){io j i'.c drt o)l stt' ttttl i i t tttttri rt i l r r llr .ttl tr ttl .1960) : t) . i t r i i t t t i 'oti l 'o i ttl l o sttsl l tcto l l l r 1 .l i r i ' r . l i ( i i p c j n l l ti tti tca o l u si l l l co r l n l l l l i .rrrr lir r r r l.r l Ol tIi r r i .i l f r.rll l)iirl plotlsc vilscniale loca. ?opor.r g o ttrti t. t t i l ) t r l ttti l i l i 'r l <'si tttl tl tttr l l r ti sr 'r fr r r l .L. . sl .l (cn de altfel qi rrrrrJtrr:rrrrIIrr lIi...r Itttl 'ItIti i .l11ii).zi rrrrr. '.i{i.'r r l r .zi ( r fi r l tl l tti r r r r l r i i 'r i t t vq 'r 'i ti r b i |i I tl i so l i r r l i .ttt si ttl n ti tti ttr r '.i t l r r l :r i r r l ' r 'l 1 r l r tl l l l i \ l i e t .rlamici.irLri c trrclclizlriilii iullrur':ili de sersibilitate obiectiY:i ]a nivelul felei.cbral o tro rl r.tLl. rt) [)a.l r l i . rcrti.l i I r .lei i1i er-entlal al mcmblului superior r |i. tl o t'ttr 0 l ] cx i :i ( i m l l i l si ]l i l i l r l l |l r tl r ' l t ttt tttr o r r l '' ( l ( 's"l l .lrirri dureri.il. tnai boga. \ . l()riri.1925.l. r 'r r t r r r r i i i t t ttttl .i rl i z r.r! || '.:. l l l i l ) :l i r l r i sl :r l Il sr l p I r r l r r r r r l r r I.t1 r r tl i tl l r l i l 'r 'r Io r 'r l l r r ' r ttl r l r tl ttttt. nucleilor ventrali l)o: l| {'t i( | I i . i ) i }l l l p i l ( .rtn 1 .t} (tt.il(l)\Dtu.r 'r i i . llr$1)) . '-lr. trr .tl i t' ttr. I l) ilji .tulburi. (v e z i Sa g e r' .. r : . fiill(lr'{)iulolo [ulln[r:p ruscrthu. tttttl tl t r l l i l |tr r tr t'r ttr r tr l t'ti z|r tzi t ..l t. i i " .1.rc i Ll i n i c i rn e tl i anc. rl rr . i r l r r i i 'r l i l l i i i j i tl ( '|l ) sl l l ( 'i i l r l ( l 'l i l ' \'{'( r r l r ( ') .. !l { r.c Ir rncmbrul in{orior).r r . r 'r r I' i l I r r r 'l l r l . jlJ lr ' 11.. l t:tstl . cil}r sc dirijeazil bilatcrrl r r lik r ll l tn u o -s rrl rL l rl rD .c sinl cdle trei rarietd.iul ut:ruia di-tr cei cinci pedir rl i rrr lc li: r li t lc r . r I r' t ' r' I i t t t I t t i i r 'l r i l tr l r t' p fo l 'l l l r ( i ( 'r 'r r l l r l I( 'r r l ( '.i te s c u fi N i cul tsc .tr r I It' I n r .g o r. z ir r ni u L c n u c l e i l o r 1 a tc ftr1 i . l)rrl in r\pfinrir.i l t l .min5. . i r r l "r 'r r r r r 'l i .!?}? i c (ft. i r .merrrbrul inferior.1& xo-qeniclllat (carc irigi. r i : t ' vi i u i l l S ci fr . l l ttr l r r ttti tr r t r l . ' r i r I r' t r I r I i l ' I r r t t t I t t t I tl Il |tr l . co r 'fl l ti l l i l ttl cl l L r i si l tr l t.le (indeosebi glioir.lu (loilLurriilrut crist{tnlt ttr\ot s i.i 'i r l cr |r 'i r i i .1.li.l i v| r l I r r .nilunar :r. r i t t r ( t t l tti ( | ) r| | I i | .. itrsd .1()1. silldxomnl talarnic gIobu.]tttttl l l r r l t "'t l r r r l r r r r .obliterare e. r i .tri r. l udi fcrerrt tl i tt r':rtt l ) r r ' j( f plr r v r r r .rrrlilrrlslrl)ct'ior'rji :ibsente 14. l r l . r l c t t t t t l i l t 'lt. r ' l ) i : l ] . l 1 )l i (l )lliir r lt .'. l rl ..r'rrll rLl lrrrrliculului 1r:llarlo-per'1oi'a1 poato fi rnnll rn:ii gl':tl. (rtt tt i ' i i l tr l tl i. l . fi1' rlrnr{.t r1 e S a .. exclusivii :r. i .rriil|1.t{riizr. tr r l l l u l 'i tr i kr r l c r r l l r i 'ttti 1 t ' r rt 1I rrt : t I I t . si tallirno pe}folate (r'amlrli alc :llterei cerebralc posi( r'rorr('). r .tLlu...l .i rz i il l rri l )r' { fil l i l . i ) .r. t r l t i ( ) t t t c k ' si ttl cr ttr l l l l tl xc .ori ul al tcrei col .l i r r r r l i l .rotunepu.l tto zi r r t .tcr'.l t tl ttl tt' i tl 1 l r '. I r t'r tl i z:t l l t tr r r r i tl tttl l Il r tttl r r tl r tttl ( 1 po si l r i l i l i i !i r l I i t'l r r i i . 1 ri o trtr r I oI o.i i ri g r r s l lr Lr .tl .i r tzi si o l l t'ttti l tl r t'r 'zl i co tl i t'tl ' l l l r r l :t l r r r r . r r r r t {l { r 'i r l i ti r tj ( 'Ir 'I'r 'II'Ir Ir ' ( r l r i l r 'i 'ttr ' tr t 1 r 'tr r 1 ''t r 1 Itti .l itla)'e.'.tl 'ttl I't l l r l r "L tr tIi tti r ( tIt tI''r ''It ztl r ) ' r l L l .ri coroo-atretozice. la mernbre lttt:ti i'rplirrlLl. l rl i l rrl rrlr r i lllr r r r r o pi.tl ttt l i l . Foerstcr.rrir-e1u1 fc. . Ittr i i It t ' I ' r' t t I t I I r I i t r '' It.".'r l r tr tl 't t r l r t l r r t i i t 'r t l tl t'sl ti s tl t' V. 1ir . c r . ( lr Lr r :i rr. l r r r . r r l .1 9 l i i . I ' o rrrl rc t o n ( l !){ i (i .]j c cs j rn e l l ico. rltur'lttt t't'rolo11ic. rl:rlr r.l .rrzl plin tulbur. Se trrr.l Lle. miqor.1. san[li. l l l L l JJm r i ir t'l t 1 tr tr r l r " i i u l o l r r r l r i .. t t i rI t t t I t i r ' .i n . l 'r i a r .fi l l i te ).rla lalamice at luibu.r loi. '\iniJrontu.tr '.r i .scu1:lt. fi ecal e di ntl e artcl cItt lrljitr. ( }l r i r .i r t 1 '.t n:. r i c z i c c o t L l ti l l ti tcl i l l i i p l o i l o r n i n :. r i r ' . . ' ttr lrltl r '1"r r ' tttr l tr t' t . r lil ( ' r r (' p rrl r i re ri i 1 l e ri i c u h l ta l a mo-geni ci rl at). ) j i 1 'r o ir u ca a n i .. ci tal i rl c )irll('r .erirl). t\ittr.i 1 l l r r l r l l i c si ( l tti l tcr {.r ' lrl\ r 't|.t 0 l tl tt ( r 'l r r r ' l l l j i I r r l tr r l i Itr l u l Ii r ) i t i n l t .l. t' l i o l l rti l i q i l ri rn l . i:llarriicit.i tr i | | r i t t :t i l l tt i ') tttttti ttt \ '. ci1.li.i to N Iti N d J ti l )o.i q ii n c .opticx (r'l]}rtrii a. fiirii afeciar:ea sensibititi. i . r t . 't r r l t r t ' ( r r i i tI Il r '( i tr i l r l t'l sl ttzi l i t' t) i i i ( fl l l r r ) . i ttr l i l . . | | l . :.r Ir('r'li)llL{r ro iLnp.I)j('si irrrrnilrtolts!e hurnitnim.ilrzi o herlialropsic homonimd.i {r 'i r r l '.r l e . i n i tl .lozire 5i . tr r i l r i l .l ' 'Ir III r r l l i r l L r r r r r r L l r r . h tttl i i ttr ti l l si tr ttti l o tr i ttl .l e cl l 'tt i tL tc: o scttt.loi scnzitirt : ririrtii tl.r r 'i l : r {i 1 1 t. l1r'i l'. sint tot I ind.(:sl lltrielo[' tr .r l . mifcd.I ) L (|I .ti o t si l :t l r i .j (.o l u ( i l t tti l ct l ) .trtlT ao.lizate hr teritor. Ir) S rrLr rlcrrrris Jitrntc heniotgice pltre sindromului tr"lamic (L.h i l t. rJ.r tl i j .:t r tr ttt I | | l r r s i \ {.ii'tlo) cstc re:r1iza.. i . ( 1 $ ( i 9 ) tr r l l tl l ci t:r t1 r 'i i i ttl tttr i l .It' ottt!1i(:e. l l i l c ( 'p i ( 'l 'i 1 i r '{} si r r si i l l si }r i l i l i ti j t'i l r r r tl 'r t' tl r r l t r r r l r r l r t i l r t r r l i l III'tti o .n't. tlegeneratiue t tu Il u t t t t r t t . .IttI).. i D r '1 i r r r i l r . l r .i tr x''r 'r 'r r r '1 r 'r 'r l t t t r t t .iuberoIrrlirrrricri. r .rtcrcl c Lrlilrl){} i('ri(. ttt :rlrrlrr cr.tc irnilt ut rro-clinice (a1e lui |hor. rrr rrrrlllionlii (r:rnnu.yli&le.l i |zi tr r r l I) |l i i .t. 19.to i tl t.r r !i .cziunilo r l t i l i i t t l t r t n n p l e r r i . 'l 1 '( 'l ( l ) ( r l l ) s t.l r r r S i r r r l r r l r r i \i l t|i l l o t ( p i r l r .l i i l t' g l <tb a kr . l .ris1ii. Iiit innr'\.|r. 1. t'\ 1 r i l p i n l l l i {l r l 1 .r l :r l It'r r l i ) r r r r r r r r|1 . l r l r Ir r 'i l l l l ') .. r r .llui lt'Iechsig).t' l rrl i l i t l ri l l r l rrt' lr l i i (i tr< ' l ttsi vtrtt rrttttti).l ti i rs i l l c Iu i l l i rr. r ' ( r r l t.ltrrrtttt lt.hor.r l{_'lrt irulo.lttnticr ltrttliuIt. i j.tti tt 1 r t'zr 'tt{r t l ) ( ' tr r 'l l r l l ) l r l r i r 1 u 'r 'i r r l . lr. t i t t c o t 'i lttl l r ttl 'a t'tt. r r r r r ' ( r 'l t r r r t r l i a l o i .

*t'11: a.f l) Eittdromul' wfl' al' lui tr'oir (prin lozitrncslirrgii)itttlttttt.11"-iliilililli'hllli"'Tl?#ii.i tlttt'r'. ri.:. clasic.ij""'*'..i. d) Tu ru. nlororlc dc 1jp R rav&is-Jackson.u'o apu.rT'.:...ziunilestingi).rr rlo rlivrrrso irr'lclioprriio trl.arttpora.. I ) hr t:t'fo. raloara d."i:. lt) A'ir{hr)rrrtllui 'ltrl.jj".t din sinalromulparietal con.iolInll rltr rl r.rrlr tact .iil.1... tl) Sind. ltii:i?:1TrJ.. \\ Cefalalgiilc acule trc srrgcrcazri.1007. a sensibititii.rurBurorior.t.ltlil' \n.1.ilga I ltcalcttliel rtgtiu{itr iit...i rrcl..i:.'):z!"n.ii.i?i.rdti oest ibutire..c?}.3.i*.tiili::.l: :r. .lJ [)c jfl l3'fiit"il:..."jT. illirttlntirrrl trtrri lles simlul pozifiilor.iil#':f::ifj'iij?.ilo. h..rrNirrrrrr rrrt.. str.otul conteit semiotogic: tulburS.##l?f ff.indeosebila muDchiimici ai miinii... iiiiriliffi !jri.crrr1xn't1I) (Irrrk.fi.uL tligil.i.ru..yii.nao.lt*lui il..xrt'iol.J"..i:Iii.Xirr tth ..fronto-l.r'o rl Inrrrrr in considolarc qi o invostigilrrrin Iunc{.oir rr.'. girusul suprarnillgirralqi u p.. rl. lcrrii.1r..GIOiI 7."1.ilL rii obitrol.lt I i rrrr. trrltrrir.1.l.r Ior'rniri.' sirruz i h] lrrrrLirlir.riotal sa pot itlanti'. evitlcnt.l'lr i cit'ctttrtvoltt lrrrr. a miinii.o de obicei'JLi'jJ:."#"*'jtl:.#i. t.llrrefii) icc corticnle.. ilrttsiltil il.lL(lrr(r Icz.HT.1""'Js.:*.iil r.l'.ltrsi1tg Irr:rllr (lc orit.:*.inxl..filorttlcl.tip mixt).T..lli.Bli: care . t.it'lla mijlocie clin pirtea sfingi.. ll.ivr'i' r.ii:. sau itfefior....i'if#tll#?ll. 111.. li Lii'l. rlottrr. slu doar rr.. .f.1*riil"*. lui."13"'*1ff**n'J". rrrnvoluliepr.i-oiaor. disrnatrie.o[noaqte trlo ttterior.l.l rttl .llui Anton' 1i Bn'binski (vezi :ltrtcriot) cslo Ittrt. hemiplegie rl ro-r.li*rlli*. (itrcttltrtoilrt'k'it.ttiz'r.'1l'(\ t) Sindromul parietol p08terior al lui.lintre circumvolulia parietalii inlloliollir..).rietali..iiiiliili.IItn.. r'r.riritrimri ertinse...HX?""..3.::f.3. DIIIOI.J gg. tllr cu rnenlinerea indelungatd'a abolirii solrsil.ht" rr.l gllrrrurrrrl ilill'i su..Li'll..remzeleserniologiceasociate fi'i'l-ir'iil.r.Temb.i.t.. llrrrris ryi Wrrlll'. jr: t ul]:uririte d" tot.tlilctt.ri souzitit'o billl. I i) A'irrrlt 5i itttozrrtlilLlirt'irr) tli\ lr..rr.^. ilirlociclil. de girus puietal su'peric'r (a'riile \tu.JilfrlT. Exceplion asoci.ic de lootlizl..tl.r lrot'rrio rlircrrlir.T"llJH3.j.frlirlli lrl In rtllitttttrttu'ui1t il."JilJ. .:displriri.fffil_X"-1m..rrtirr crrrol..i . l:l:l't.il. o co.].i:i:s"*1 rnr rile subiectiw de )r.iurlile vocine..l:"jlili'..'S"iliflili.zi\: antiotrofic. I ltrzitttti -Alttoltl li't\ icir. li'l":.1liii.. cL irr imp'r..lrl.uotrnoidrr.!li'.i..ttl ttttr'ltr itt tllltrrt'1.rrrltrii irr yitirli)1 irrxrrlicirrtrlri.ptri.'. |ll."i*Hi'"r.U:lliifi.trttrltrlirtl(\r('i{(firzii. rlrr olriooi ir cvltlrrrttl.r'..'1.ttzdnrt..*rroduto lillilli'Ji.ittgi(vrrzi glp.irlirrtril..... (!\'(!n tlr. t:aloare d.i{x. qi apraxie idoltolicI rrili'i.?. r rr. lvl lrti.ri vasornotorii xl..insoliti do tulbur{. henianestezie 1i 1rr orxril.sticui.i...il..r'tt pentru irr predominanti.a tuturor sensibiliti.yl ii n(.caur nt.u[lr'i. .romul..)(i6rint xi.!i:d. ffi'i'l.l. ${) l1!olllrt)rl.. lbi:u_r (. Cefalalgiilc (Colnlcilr) ijt:ililil. rr..i:T.:'..I?f .r:...*.r'irrr') ."iil.ttrl*irt..ril.seusib'itateselocalizeaza pomini.il ctrlocittci tlsgtritr.lrrrr'.r'ol cofllt'oi 6i rlo r orrllri.i i:::ii.rl.itt.iJiJ.l.tlc r[itr pliort.ll.: puietala.i.rrttir 11i r.li. PROBLEMII] D!] DIAGNOSTIC IN DIVF]RSE SINDROAMII AI.iji..*i*". ..morferi.. sau '"1. rrotrli.iilli'f i.l.i.r'l..[ii .ir(.x's lli sil.. I Lt'rr.llgf.i.rrscu..ttitttt. 'ii:ii".rr rtttr topograJica : r1 iliidront'ul senzitiaparietal global. !) I..u (t. iti.1.rrirrir.tf '(.r..tLl. (rit. .* i:lll:.r. hctnitlllollsio qi rtlrtzirt lrrr Ir.s \'.r.#ll"T?.*1.toltlticii...(#d:fiiHil.ri t.itijlil'i'li#.uttrrr.rrirrgit.r! {} r1r'rzl't.ii.. tltr ll.i..l(: it) 7n regiu. )..* .mirr. ptilt osl.r'lizo'tnti.lf. g) .:.-j) Altc sernncl.' ztt {s' trz':rlii rre artLor(crl'ti' ri..iilort 1o ltt:trticorltttlrrott lrrrlrloral.^...."il|ll.l.bniari lizri. .icr.rrIi 1J.il (.il'..Lr.LI clinic in c.'.r"eori illi..rrrzrtr Ttarietal rrrrrrit.T'fiiLi. 5b) t'tl. rt ll Sintlromul.lJ.ontalei assendeate in Aus""silriiitat" .ccrrto oror"oraro-*"*itn.#i'fl"'ii] ."rlre .":"i.. anteriolt'ii.liz lr'. i..lo ( | r'rrrrt rrir.rofii de-Sii" il.!i'tle trecere.'i i.i{!i.o8rrItI itir."'. br':rdihinezie 1 I p ro.l I rr.fi'J. I(tcllllorl!Jl'rr' lrt lit t'til."ir. I]otrovi0iu rii .lli)|.lal gi.'irfl rr'sUn()rly.illlf..y*::[..rri.:i (ltrrtr rirrsotttrtlogttozirttrtzollttttzir'. lltr tilrttl .l[tx.i.it(t la t.n"x*{4*-xi lli!li..rrrrrrri qi tltr lt.ll.t..i:*.:]#:..t ttttt i .i*: IrrLrLrrlrrIii.. tt.rircrino tenld..il.sir. .tlilittttr{. I t tin :)) lir cailrnl sinih'ornului pu.':..lltitti tltt$tltt ttrtll:t lllrr\i rrr'rr.to(Arsturi qi Oproscrr.. unor dcrelet^ .nzrlry propriocoptiv).iagnodicd silt .rlr.1$lll.iii.lll.1. a.tr".linttt r l.rrr.l.''.... meor_ !!ii'Iiiil"."H"ilffif'J..r orr. l0) .. Il...v!.rll'rrlo./r.i'l:.r'tot l. apraxio ideomotorie bililtotrtlit Illtilzitt tttrrrlrrritl.tut rlr'.. raleolr r(.y..ltritt c) Bindromu.rrrillil l.()(iI0 ?.il.r. lr. lrri Illlyor'-(iross(irr spocirr'l lltltrtltt cxtxlttl llzittttilor" .fi". An'drd Th. j?Htli. I lrl'1.rll.{ti#t"l1. potprera carc ra .rl lxr or.rllo tlroaltt'lr-sl.!)tiiillffi'iflffiK'ff. trtrru r.f.illzuld un srndrum um6r_mind.l*:ll'. l/lyt tr'lrt prin tulburxrilc de sonsibilitatesuhiocl.i.19?0) : . rirttrllr1. ."*lf #i*:i?rdffi .rrnotrirnrl.l.::li.ottt'tt'tt rrr' portt.oqtogxlJ l.."* llj*. rrc.' ltgtl(rzio tltt llltclrrIl.:ll_itffi:ff f aproa..l.iiiii. cu test&urarearapirli.rr224 l !-rLl l .lii$11.' trrvlllgirr ocoipil."jji"il. Gerstmannestc produs priu luzirtni (1il..9l.i krr 1It'rIIttIItII' r. a fi.rrirlrsi. ltt'itttrt uri ri. ilrli'.ttt t1i rrrir rrl ir.lroa conccrnitenti.tlttl rrlirrirr) oruri1riIrrIi1 tr.i. .i:robiccte." \'il.H: l:ititlii:.i^o".trfidc Arsoni 6i Oprosorr .lii.*li.t'" Ilrrzir)1llrrfrrrr (rtr vn {itrrr rltr lriprrtlr. s.(lrr.^pi"si'ci r.fflil.:ilr1. r.rlir. Bu-perlor ....:l:.#.'. .:lii".rrurmnay.r.r.'"'i". 'ensiiitita4 . cate implicii.rrcrnai pulin marcatS.r.la o ce d.*.rl.1.ttl. suir flll::.iiili-#l**[qt*[.:Yf::.lj: .1..0'Ji'''Jifil'.x"Jilill?1.rt'ltt rrrrl rL vrrtltrtlii.arr.

ico.1965 I Br"uetman. o sim pt unt u r lu sr t ll*'inl'ii.ealgiilepre2iuliuncaractcrhernicrrnic.itii irltirllr itl r'orl rl.r' l ' rrl rrrvir . calt ult t i) ' it t t r it kr r t t ( ht t oit lilr Beexacer beazd. d. r r tl) x27 .irlit..1. t' ) ltltt'il.t io 1i r r .arocisticd.innt (.d.ftlti Ttlsonistice ?e Jondul unor caJulu.l . ii.sl.i multc ori sple rliminea.r..l!ig11l. matinal.nt(. Lr('(l of l|. 1.iir. l. sI r t st t lir linlc. rtcsr:rr. tratt matis malor cranio-cerebrale. l' it r r li ( Ar sot r i f i( ) llr ol( 'lr t r 1rtt.i'i. lir r r lllr lr r l r r l. dar do m ult o or i f ilnsl. ltl'rrr'litltti : lt I t't'lttl(. it r.brrje.'. l rrr.rri l (.e -r-asculore ir"oli dc crize cefalalgice pscudomigroroase(dar aproape totdeauna'rlo :rcr.i t I tt Itt t' ||.t(i.itr.1ir.omiltici Bau cu alte sin4rtome pini in moment}l declalqJ.rldri/r' ltrt:rl trilit't' t'1. oilr r r r r . prt. a. f t r r r tlo r r |nd ril..ll. r t t liilo.Traunotismc lt i. ttn.r'. .r. rr.I r sau in compresiuni pe venelo jugularo) $.l rl. . nreningite.1r r r e it'.. inso{it $i de alte simptome. | . ll{rmo}'ugii iltr. sit t co.tli.fu. palenchint at os t ( il11. lurrrolilor dc vcntrictli laterali qi de ventricul al treilea. ill t r r lr t r $t r I t .rtdrr | ) 'ltt ot i aertbraLein primul r\T\(1. .vi. iot t t t i] . .o(in.e c()ntinuii cu exacerbi.1. lrlrrl. l l l .t . r' tr{ri p ulsnl. edem sau clia.rilor (a nnurilor ila. ll) . 1. !rrt..rrir r gil. t lt t i rrrl ' .l967) si oste in. anevlisme..ile continue progresit c ne srgotoivil urttrill.. Irrrrr t r t izo vi. .l:ll(..ttt. tipul ct'l mai obi. se pot .algia p.I rt . a. chist ur i par azit Dr o f .r'nr ma1.1 .\l/ lrr u. monoxid de ci. .eaa parotisl. {) r r f r r . . jiil.ttrttoli trtrlrr l . a(ormo! iit.gtsl.xt f. r t €r elor t em polale St t lt t r l'f icit t lr1i r r lr r t t t t t lloot i 5i ( Wolll.r' l l l l . t lxb noningoot r ct t llr lit . llxi.& tentporald' (Boala lui Tlorton) ponta ow)lllll.) tt.r' r1.l r. f t t t lr t t t ct t r : lol lr t t lii 1t t t I t t t ot t it .le : a) Protc. ri rr l r r r r r r r ilt lt c com plicat r ii coleblalo.srru extracer. t 't t . l1].hiper t ensiu. suferinle renale) trebuie corect gi la timp identifi: cul. r. ! ) Aefalceu Ttaronisticd.r'rarUebitecerebraleI Ai 1 71 .rrrl lr ilr r l. | 1 t't lirlr'ilr pu.lI rl (r rrr. ir r qi Pascu.in c*re cefaleea. rl{. l r.1tit. r r xisl.iti$i do al[c . 1n't:t. cefrllccfl.15 sau in rertex de obicei). clrttl po ftttttlttl ctrl'rt. i rrt rrI ri li'nI i l i lr t r . . [ t 'hr ilt ( hr lr t r r r . llt l! .ril rrrl:rkrr:i. indeosebioculare). r r lr( 1! il.it:t:urrr su. arterito.t1' tttttt t irr . ( l( x'liill..eso 6i rlo rr.nlt. ititri{i.Jal.rr ' ) t'rlrlu't. tiind declanr. l r t r z. Kudrow. (\tt lrlir(ll. rrrr. Botez qi gerbi. se inso[r:qto . rrrrpl.ri paroxistice (Arseni qi Opreseu.de apleci.'ir1(. ivr r gt l r' rr rl l fr tl l rlI r 'i( .ii.trr11'11'.. r. r(r\ ( ! {r r r f i '' pl l r' l l .3) le. it t t t ol}11) glo'{ivlr r o r l.rl .): g) S'rf/.ti arterioscleroza tertbrt'Li lt.. \n lTfela procese tlc JoYti. r r .Lccsti. r. ir rrrr. irr dinosllt.sc i.in. | | |r' | |iii | (. l) .r hemoragii).. Examenul funduiui de ochi arati modificd.rrrutlxrfklbil.rteriald. tn tam. r: 1i ltlirlirrt rrr.'gict. tulburiri din pa.'lrii. . Iir'. oncefa.udo '. 196?).ald. loca .c rnanitcstd.llliitrrnl.-i rle \'onclor cerebralc) l->) In.ir.rincl brusc.o sitttltlotttr'). t r I .r | .r. rneningoencefalite .ttt. oit zt '1 l r. |.it t l'r xt {. l.. t loxo( lo ill) t t ( r . irrrlivizii ln t.' .' \):rl otn i.ri paSagere :rle vedcrii.l'r r . t l. frfr.lrc (llr.. Se poate realiza qi o formi psettlorrrigrrirou.sr r spioir r r r cr I l tr. deosebit rlr. rlitrtpoh'it.reze. (t:sen{il.ii.r'rrsr pat'te) sau nemigrenoase.prroxisticl pcriodicri este car&eteristic5.ilil uisau bilateralir. aterosclerozS.C^efalalgiileperioilice (Amcli qi Opreecu.(fcocrornocitom. . t ! t ll llr r r glcxivr 't li) . lr i t t t . rjr'loruil.pcntru fazele rie detrirt . t l r.nl sI endoerrno). rllrl lrr'r'on(. rrt.t)l rrrl .r. d. 6) Cefaleea parorisli. . 1t1 t'.nutt. sot t t iolr t git r .onrrro r.wile cerebrale este rar{.r'v l cl'i|.lot tirlt<' L. ' ) l n t rolt t . r lo t r t lr i iI lr p0t l.I f) (cu oaica!. (obnubil_5.ntit fiind de ceialee progresivii.rliirlc _rnoditici. bt'otttlxrlllollitr'i. . . l.irr contextul clinic qi prin investigalii corespunzitoare. (\tir('rrt 1'oll ir.n encefaloputi& hi?a.t'rr rll..rlurr.t'o. 19?9). || 'ii i (i 1i irrfrrol.ttI. lr 1il. iit t t t t |r r lLl. 1t rt.anisrn cerebral).' l r.snu rrrcrrrrrlirlil.rl i rl rt ilt o ale acest or af ect iuni.. Vom reveni rnai lrrrlsrrtil.1)rxIotllIu.rile de pozilie ale capului.fertii qenpralesud t.nros. t tt.illlri trrtttlitt.'unr: ) itt l. l.rrc:rt:tzice. I. i. i inlr acr uniene t lit t it t t gioilt t r t r Hit ll r r lr r r r tl Ir' | . t : r ltHlt t t silt collt lt .1.il.. do . 1.ti. 1977.r'tcnsivi. cu orar. rl o ir cglilit at e pupilar i.idc slrinul (ArsenisiOprescu.1 ineningite. ABth'1. 1979) .r rle rrllc simptome (crize epileptiee.e kiperterniune aenousd. ni.re oltor u. r r .ucranieneacute (ltenn " .rle:LLtn r rrr. t t t e..l .trl rrl ri rrrl ).'r. ..cclilr.el:rale turnori cerebrale cu evo..n hipatensiunile arteriale tecuntlu.r'pinpa ut.rbon.lii profcsionale . i. f u. *rrr locirlizrtL (fronto-tcmpora..crtll . li. rl r. postmeningocncefalitico)r ltt .l l ol i rr '1. peliod. trr rl rl | rr Irtrrl r r r .ltttottrr. t r lilioii. irdrnboze ale sinu.klr rlo potnil" ..rrlctrlrrltt'rtllrrtt . angajii. [ r r lr r . tlivorgilor frlotori) rto csto sugclalll prin survenilca accstt. t'tt trollr. posterioard si in cele de a.. No oricntim I I x rl'i[]. I l nl t:tl l )i u1)l c : i ) 'l'rrrun'ilt: cercbrule (tlo obioci sc irtsof.tensh)d.situal.:rcerebtrlc .ind nr1 ge poatc clucida utr met.ll II i ltri. icr i't lvir lonl..t t lr t t t l. ( ] |. putindu-se insoli in ulele accese algioo i.in.lrrrri '| ) ln ralu'liu. abccse. ili a. f t t lt r ir lit t l. ! ii.teliosckllrri ici qi l:r. t|)6?.ri cerebralc consecutive etlemului cerobral acu1. ) d.rrrrr r r r nc ccr cbr alo .'i. popoviciu Di pascil.Int rrilr':r{i q..lrrl in ciiagnostic tlupri tabloul clittitl 1rIt t ' |.ytoNensiuneu o.i. bolrrlvii hip. I lrr{ir. rl ' .-slrl)rr irl:rt. lt ll) llt t it 'i t 'oxlt it r t ' l r' r. . Itt lt' t:t'rlot.iilcinmr. it o qi do f onom cnc dc st r f t r r it t ( . .lopatio.ru l . r' ( \ | ) | I I I ( | . lt . 7) Uttul. i.r rl ' .lr'rtr'rllgii. I ) l)11N111ev7. (sc vrr.19{4 .rteri[ Ir'r'|'hrrLi posteIioari). tulburXri vizlale.. eventual de paralizii periotticc de nervi oculomotori_ca do llrl'lir.an t itt.lekrl.17n. i clt iar colona.. or r lllic ir l lt .8).'fotl . lit r . l r.Hr lt rlr cr r t r t lt r t t t ilr zil. cr llt lt xr l lt l rrl rrtl r Li rl rrrli.1 itt ot l6ntll.or'.nrut i n.rl rrl . rlirr ircoa. de trecerea in ortostatism. irloricu. .t'tl . r 'ii<lc vigilonll gi sct uno olr ir r t ivo llt 't t t l) l( r gio( ) )il) -. r o. hipertensiunea urteri. rl r. Iond dc ot.. o) f ir .lrt'i. 'ilii) .ttsiunp afieri^ali. 'craniene 'n6n f lrrlritq. i rrr. di.rj. hemipa. l. rl o obicol sociindu. r' r.istrr (ltilxrlt'ltsitrtrrtrr. in rlnevl ismcle de aateri.l l .l 1 r.in atero.rIttii rtnhn t (rr.icd.nrh su.t :i :tI i r:i r.tisl.rl. procese infla'ma. : l[ 'ist r r r yi ilr xr t lilo.rse. r r lii lnr ui helnat or n int r a. 1'(ir ! t lpur l t llilslr li r lr ! lllgr . t lI f lit . llt l. ll)ccsc celcblllc. 6t'i1s1:rlir. ir r t t il oor l) lll.yiil(1 gtnuali::a.iirlf riscrrale (caretrt.'/r (1rosll. rl r.si rlc all..lt'.t1.ort.lruontnitr'ttr\' ' .:i). it"\(l qi t lr r lr ur lr t it t t t r .rrrrlt l or i( lo com i nr oAr esivr i.poate fi tlifuzll.tlo sintts IIttortl. pr' l l r urri r(i co so llor luco o ccf alalgic Dar oxisl.Nl. lrt. rl | | | .2) .t: su. qf i6H l! .rr rn||. or r ent iual qi do I 'o.rlirlrf. lrt.t.r' trrrlsrrl.. plin creqtere bruscit a tensiunii iniracraniene.r.sistemici.1.t .rori . r r li.rirrrpi. I rr rr(! .ctiutil contextul clilic infecfi_os. Iio lrt ltururlolr.tttol.l rrrl rro r r r : I st cnic ale at er osclor ozoi ccr obr a'lo ( l'opovir r it t 1i r r r t lr t lr . r 'iono) ' rl trr l (ttlal('uL tltt ltlticrri itr .rrtrio acutcsou aculizate l.ltrlir. ecla:npsit.l. t rrr|. Iocaliza..i. sa.l. .tuttrlxtIlol rlo rltttttt alrrr . comunicanti.2\ Ilatnabattac (ittl. r r ir r {r .t ti. i c) Altc inJbatii.Itduralecronice. api.tr'rt pol rtltr'rtrrrt' 1l potslt't'io(t ri (ilt r'1iilltt.lr(t lt.I )iirtrrcsctr.d.sf.rLirvt'sd.iosrnvolill.|'t t t t t t r I t it t I t t i sint inso{.lol.rlrlliilrnr r.l rl . . lam iosct r r ilo l l l l .rsttloitx!0 tli. se instaleaai. . 5) ( ofaleaaparonisticd. ur .l rrlcr r(. r r lr lr l lif oir |r \ ' I 'iI on olt t t t ' fl fl rftrr l r l t i n. t t r ttt l .rk. t lo$ot $(\ l)t)llit\ I r|.. l t nili it . 19?4. t t r r t t ot t t t lllt r t zil. .in.i. cilr ipendular ealeglobilor oculr r i) dol.tiqrnbtrllebitc ct:rolrt:r. .lenonenelc d.t r ot t t lr t .icri din hi.r\ :rl r\ sl. t t r r lolr r . fdno.l.ri nete vnsc:rlaro lrprrslrrc ilrteriale. i .r' r1r xt rrrrrrzr r i lc cr ir lt r t 'llr t t : ll.cii.rrrrIrrr..Irrtrd.l[ cerbrolc (angioamc.tlr plcccrlind coma . r.. r iie capului $i clo olinosl. li. qi cerebrali. li|z irr iulr-un subcrpitol seDarat.

. r r r r .rrrr.rr.r. nl igrcnele Nligrtrrt l. l l l i 'I . r r ' rt1' 1.. lr scr t r lot r r iglr r t r r lt rt r r l t r l rrrrrl rl .k. it r r .| | rl .t'irrrl. i t r ..si.ttrti.)virlcrrlir. r l o l r . rlupil.lalgii. sinttaqle (tralrmal. . 1974) : . I:rlrot lrlot t'c\'clatoi-tr(. r |lr il. zdesea. .)Ilste vorba de: unco-iliscartroze cen'icale. 1 r . luici.l rr i tr r i. | | l':r ttl. t t l.la virsta dc 1A-25 tlc ani).a.11.ri 6i pr'rbcltt 1i/srrtt rlr. rrrt-rlforrrrir{ii rrlo .rrrrIrrrrr iir r r r r 't r t . de restul cefalalgiilor 7}ritL utrs. tlitt.itt 1lll.r t lr r . r r i( t r r r cvt iir r r r r rtllr .tl ' 1. 1r.nr \ | . I t Sot t lll t 'ii.. '. .r. r' I rr I rr I i i i rr r l i p o r i l cr 'l r r Ir l .algii.r rr . r .tr. |||' .boltat'ilor hiperlensir.Irr r lr r lt t llt 'lr l o t rrtt t rtr' : t t rI It lr rr t lr .1rI ilrir '. t t r r r l.I r 'r 'r 'lr r ijt . prin cefalei cronice) de obicei cu exacerbS. .t07l). rr.r i ti t.ri conrulsive. i) f. ll|gio ir |r .malicd'' 2) Cefale. o l.) . t r bur li) t r r r ovit ler t ! ir r zr 'it r it t t ir r ot gr r r ir . le.iaerse origitti. r r r .' f rrr. r' i lr lr ir l) : ll it t . i l l i qn' n r . l t t t i .r.iie ltl (hr lemisie).rrc. idr t ct r r rt t t on.rl l rl . lt r nit nolt t it t *i t r lt sit t t lt lt lt t obI r t : l.' r.r! . lr il.rl i | (. gi unele cefalei prin coirtnctura Dlrsculalru ii r:ryLLlui. l l .at$el'. . . lir ! ir t t t i. r lr zt r . lr r rr. l'it lt lr r .rrrrlu rr (l'otopsii. : z r rrl . r . un tune\-r'ism' rtll :rrrgiorrr. . r . iDLr r lilll.r r o H i i i r u l .lirlcur. ' rrr rl i . l l r . na:ale. o turuolil ctc. l. l'lt r lnt plt t lii 1t r 'r ir r licr ir t : r lilt ' t ( r . r rrrr IIui rrr. in sensul unei cefalalgii periodicer predonti" xrlt: xrtirtiologtco rr:nrl.. ( l{r lu. l) r r 'zct r {. 11irlr n r odt t t t r lo ut t . ' r r' | | r.. postmeningoencefalitice). 3) Arah'noidit e corc' /rla1r:(lxrsi.i sl . ilt . l.. tir r ir t r r . rr l rrl rlit t icl.. ll.r.le zr.r .s. hemianopsii. r li|ot ' | | rI|| ' II r. tl lr : it . rli.. r t ispar i( i : Ji r lupii r r cllr la.. (eYentual cu €\{rl')) (lt'[ulutqii co'ntinue curstante sau cM sicotrst{r?rr... 8t Ctfqlpeo. r l ttp r 'i tttr i i r r tr l r r ti ( At. cvidr r r t {ilr 0lczir Dr o ot 'glt .l t.' 1.pl t nt .. r I t r r ir r l'i) I lll qi t t t r r it r llt r sit r ct r r t t t . giot t . r r r r r r ir . i t r *i Il r . i. r l) lr 1.2) II i. t '0 111.) hot'monale(1* femei cu disfurclii oYat i" i ittr. 1974. r r '. t t ot vt r lr r i lt igot r r r t r . it rt r lt nt loqir r ') t ir lr r '. l tl {i i .[r l r r l g i r '. 9) CaJaleenaroniri ' . l'lt 'r r liziil. cr r cr izli.' l I' rrrl rl l l l :r t r t lc r r t lr 't i. .rl i t r t plr qiilt il.r. tle obicei de tcttomcrttt . f ir r r lilr r zr Lt . r 't lr .rl ' .r t t r cclr t iiicon( ir ir t t ( lo iicr ir l'( )t lr t il'1. t Lr ( pr r t r 'r . t r 'l i t i i v l .i . lllulgr t 1'. l!)07).tirtrnt' rltfctrtt{it. ioprtlolle trirr I'tohk..|r r pl'iclizii. .i a gitului (. ' . ( ) l i vr r |i tr s.I l r r r or 'lr il. r r r r lrlr r rr r rtr. 10 r lu r r r r i) .r l f i/ sllr ilicot r ) plot . r lc I r t lt i . r.iila ded. l. iridociclite. 1ir '.r . r l t r ( : r . : ur r sit r r I l.rr'rlrrlilyoai)o decisiy de tliagnostic cste reprezcntal.lare.l l l r tl r l o u l r r i tr r i g l r . r' ir r r t r t : r oll: . r .. lll.tr . it t st llilt en t lLlt cr ii qi I at r n}r 'i lr ! | I r lr lll lll ziL'. tr ttt i tttl ttr tt. of l. 4\ Ce. lirrtti.''. cu mcl. r r f t cl. rt. c\nl. i rr . t l iu ilr r evlislnr r ll) r t r pl. 4) Alte a.f€(]i1ttli sislrntirtt (ancmii.lt . 7) Cefaleea posttrarmatici.ito lii) nu uititrm cefalalgiile din aJealiunil '\i. Iilboln r. Il) i4prstuf i. r r islr . llr lir r r r r . r {illr I I r ' I u. 2) Insuficienle circuIr lari i rart:ltrale (earotidione qi/sau vertebro-bazilare). de tulburiri velietiltivo (itrr'(rfi.ir+r.r'ebuie diferen{iati.a.inue regr$i1i).') . l l ){i 7i / \ r 's( ini . /r.mtscle tension headache").rut tlup5. lllilltutrt' dttitlt uilrtnu ttnnmrii '.r r l r r ' . l r . r 'rlor t. llr 'r t .rl )i u( r.t JI [ .sl. 1x'r sislr i. t t icli. r illli |||I |||| r r |.l. r r r r . ir .5-30 de ani sugcreazirllltLi rlr. lt o lr it \ 'c|s{lr Zi."j. tttrtirttlt'tn aie cotoonei. I l l r r . r r r lir r lr u. r. tirsta t1e 2.. . I)iamond. r r or I ilir '. t t .r lt r lt . t lt t . sl igr r f iilc cot r r plr . i{t r r r t r ll ( . sr 1 ir $( r 'r .\ ' I tri rrrr. ut ( r lr r r r r lllii.i i i tt si .tl tr i | | ) l 't l 'r . r ligr t r r ii.4t(. i nr rrrll i r\'{'r 'r ) oNr r lc lr lr r li.Jalalflii de tensittnet' (lrsilrogrrrc).i g r r {i i i l l '. r.ti rttigttttrr'. rl l ..Ii o |tl r Io t|. / / .( i()i rrrIi ). l 1 }? .r. Litt rrll i. in ca.ttii tralali . l)r. rlirr trzrui. r lo t llr ir r r r iir r sl. | )t I r"t rI r | ( )(' r | ( | I i | |. or r r 'lr r r r r . (Arselli qi Oplcscu. r '{ilt lc ( per cclt ca. '. r . r r lr i i rrI ri rr|. ltir . jt r illr r l|t r zr r l ' rr . l rl rl rl l :rl r. i colr .. uii t uilabild. . . jr lr r lr t l.. l i rt.:tr l i i ( p l l r 'r .rrrr rl r.r'i.rni (. .zi tr tr r ' 'r ti j r r r i . (endocrine.rlriirrrrili irr lilolestenli (pind. t ( l ( r l ( \ r l l r) r . l r r! rrrrgio.l rrr l rl l | lln. (postcontuzionali post' ' a t .rr'r'ilriio-rrrrcrrli. conY transpiratii uneori cdze rl(f sr)rnr rolcntii. I irr i irr sp|!iilc subarrlhnoid iont'. r.r r t r r kr gicc.(l| izrr i t t I i i t r{ t t i I rr' . lr lgicir . it r lr r r f il. i tr l tl l i l ll. o. . neurogenc. r l .tt. isl t r llr . ) r 'lr t \ r st 'lr lt r 'lr r u{lr t 'r ) l! r ilii rl . r r r r lr r gir . cheratitc Di alte boli inflamatodi ocularc). l .i I)r.l or' psr ru. o r x: [ llir lgir r r r r igr r r r r or r r il. r. | | . 7. r 'r I no( . i l r x'r ( fcl l r l r i g l l r l 'i l r ') .iorrc{iuniioccipito-cervjcale.. afecliuni a1e sistemului r€ticuloendotelial). l I r r l r r r l lr r llllr ll r. ii|'i. asocia. in proclimaxr in climax etc').r l r r l l c l r to l r l |tr r r r r . (r lcili noYizullizit r el r ] nni 11r r ev|ist r1xr t ungir r gr ': r liir . perios' rlrr frrcrr. lt t 't 'r xt : t tlit r l. sil r 'iillr ili' t r r zr r r vlr 1 r lor r r ' lr r lr r zr r r r l.l f f.r' kroale 5s.1 t no o. r r oor r lr t i.riparoxistice. . Iiirrc Olivrrrius.. ) slr t r lol.ir r t ilvr . . ilt 'ell pr u't . .bolnarilor cardiaci fi di'n alte stiiri' hiponice (insu{icicnlc catdio' lr.1r'slivr:. r r r '.l. r l i r r g tto si i r ttl r r i .. r t r . lilioiit iI r l slllii r lr r lor r lli Pt 'r ^zt 't i . ir . l: r I r r |. '10. t ii r rr. r r {r 'r ot r sc ( 30.rniozite etc. rtl.trr.rlr r ( . I r lr . f lt t Hlt ' t . .sttttlr <:crtbrall: totrpot lr'i o iu. r' 1rrIr..l (' r'vcllt t t liiili : tl l l i rttt. sit r t r sr r l ( l\ '( ' l{'N) .rri'rrio ile: lj Cefaleile din encefalopatiaposttrm. r .' rrrl rrrl.it r vcsligr t l.1. | | r. Hr .r r o i i tr r . l: t . De multe ori migrena are o incidenfi.{le r!. il) t t t i|t t t|t 't || r t l 1. ul rl rr.r u'lt r lr r l.l r r si v l u l r .tin rIi rIt'r'/ti tt r' ' (.spirrtolii cronice). it r silr r r r liilir it t r . ilr r r ) .3.feeliuni h iprrltn.t ) . r r il. rtr i r I rr. . r lr t nt t liu r tn. lr l1t lii ) sr i r lo ( / / f l t . din gfec. in diverse sufet'inlc pot prezenta in contextul clinic cefalei persistente.r tl r i l i l cl r .i t. lcllirc{'io. vr'irsil..'rl. cri de pikli. (Ars€ni $i Oprescu' 1967)-sint t'epro" lt) Ceful. sti. I r t ir .|| .( n.rr. l '\t 'ulu ti4tt lttt t . l l r i i r l . st 'nu i) t t t t u'r t lor lit r t dt iu: [ iu ( t t Jr t lr r t t l( l. tumnu e prin infeclii qi dit:rir'fecliunilemauilo-dentare(infeclii de focar. u I noplcylt t t i ir sociazii. r 'r 'l o t l . t ur t r r r r r r iolt t r li i t l'r ': r lil l) oslcliollnj.umori q. i r r v csl .iilc :lrnedeli.i rrl (' c t t i.ice. lh. I rrr rrrrrrll (.11 i qrr'nr r ( t .rl l rl rrrrr' (1r r r r i.otJtiqt'()tq.rrtc tk' r.I i pr t . so cxacerbcaz. i : ' . t r lt r r ' ) ) ir it r l. r .lr ) gir ut t lif ct elr ( illc 1l! it t lt : I uigt t 't r l pt r r pt ir r 'zisI ( \ t 'r r r 't r i i1t l t. 1967. 3) CeJaleea {venl Stsihogenti rr:ri sus) in curs de vindecare. . So f i'r ur r r I r lr r l. .r'r'lriiri px.. r / l..tui'i). f +) Cefti. ri) (lt.le r. pulsatilXr insolit5.| 1r'rI ' I r 'l r .thriiril. lt t r it .ri de obnubilare. familirtiri. . ir r . ni . r r r r r r r l r | r r ir r g r .) |rr rrrirr:cl'bii. eLc t : er eLr u.tlilicili alc slilii rle cLttts{:iin1. r r ir r r or liI r Ir.glrrbiu o lcziunc organic:i intracllniani. z Lr I anevlisnr elor f igur llt c slLr r r I plr . r t hilr r t t t r ot I r)l l . . .. Aci se irrcirrlreazi. r ': r t ulir lr i r. l\ / li \ l l .rir insolite qi lsiv€.r r r. ot 'alil. r xlillt 'r . r t . l )r | r. .1. oltalmoplegii). $i e octtlarc (ghucom' tulburiri. llt |r 'r r i|}t ilt I i( 'f lllli. . nt ..ti. of l.tr i |r .rr rrrrrrr i i urguir olcnl. dttohenibiliare fi t'ettale..r r l '' ( i r ( . r \ t l|r 'ir 4gt 'lt lilr r iz rrrrI iz|t rz li |.i i i l r r r ti r l r tr r i g tr .pogli' (r'rii(r se manifestd.lr. rrrl rl r...lr i . r ..]l i l ) o r r !i l ) " l i 'i n r . iilc I it t liologit 'c si t t t t giogt r lir r r scr l''pixlt "r r zi.e paz"ticu.rrl . .r'irxlice) apar in foarte numetoaseafeclliurriI L) Leti/ulli oso(ise ....' r. rnastoidtene si. .Vilslr r . l|r r r ir : r r r . nlr rpr t lr ilr l t t.frilumatice. 0ir t c nU r ot t r lot xleir zii. l ) i Il |l ''||{1 .lla schimbirile de pozitie ale capulti $i se irrro(cslo i.ceraicale su?erioare (fn acestia cefaleea cstc .ucemii.rl..t. .r tr 'r '. t t : r i: .). i I r 'izlr .Ir I ji. astfcl incil ull riirrrlrrirrr rrriglenosapd. l r u l ( ( l 1 Itl l r r ttl .te cu parestezii peliorale qi iir membret (rr sDirHr[ cmpo-pedal [i uneori cu manifest5. i o 'llr r l ( ) f t [ lt noplcgil lr pf i. i tt sp r tl r . rl rsilr r .lr ipr r csllzio it r lr lilot ir r l Ltigr . L. | l r ri rr Dr t l. r l.lrt. 5) Diverse o. rr rl .ti o g r r l i cr '. ( .ll'i1irl . ].. It1 l ' :i rttrlant i. ll r r uplcgicii. srrrr o)iclusiv unilaterall. r lorIrigr t : r r l) Ur ': r lr r pr .' r...-.ritc eronice. r r . ln'direrse suferinlo hipatice.Arseui ryiOprcscn. .

rlrrrii. ilr lr r llr r r . r . si sJ ne oricntozri rrr 1'rirrrrrl r.ntramternoasd. l)al aceste crize sint declanqlte si.elca.si ilrcturile-disloca{ii rletenninii simlroiuno lr li(jltlrur'. |t 'cl.rI. Sc p6t asocia: nistagmus .lrrrr. r 'r . ci prezi.intl spre o afealiune organica in teril.r'slrrrlolrl Ir'rrli.toarolo ploltk.vioalc.tit ver"tebmld. 1.bipersomie).rca .ftl tnirtitn.xrtrti cii. it t cit I r r t t ( r .t' crlrvicale sau iirlc. vr t 'r r : t rr lr r pii.itrJ'.. . 7.Do Sdze)dltlrlrril.rr'r\ l. il r. 'l'rr.exeraIa clebut crize pseudomigre.lc inferioare si la fa!d. 1967). Acest contcxl. s{! lx) lt lr r $l.lLrrhrr'l'4i tJ(.rl.t. rliziLrlrie.1.. plr r libuziir . . lolr r r r ll.j tl sr.ro rlut0r'i ou cerait. I llu. sPlcliv llr r lli .i trtIi r' . prin constatareiu rrnrri L. dar p€ parcurs apare sintlromul rle hiporten..I || i IIIr1i i |||| rr.rrl. I r t iur liologir r r spr r r r : ir r l.rlr'rrii.e (jirt1tr11(. lrprrrr.bu.rrrrt..rlc () tni.r rLrrrrl ri onr {r lr L object ivc llr scr r r l. irrvr. ultenoari]. rlur:r(. celvico-brah lntlc. .. ii. Tt.. Itx'rrlizrtt.r'rrr(rr.llt. ltri I'rr 'rlisllrlrrrl.lilii.trrr.lrrrrlrrllrcnzi). rt cr .1.. lriiri l'.rIrgilr.grenabazilard (Binkerstaff. s. l)rllz{) ooulale. lll{17) rrrrtivi0lorrl.orile de aentri... sr"" rIrLl.III -pot g..trttrltte (lili.rr.rr ri. r.rrr. tllr. rrrtnio . oa. lr . oaractgrizatd.rii lrlltrlUir. ii r lr .irculatorie aertebro-bazilard.Ir. lonr ogt r r lir . ilizit r t l r lr . 'lr' .irr. r .'..O ar t at t r . 5. rrr .rr .i.rterlel)ro-marlrr. (peribucale$i linEuale) si alte*.ir |r.r.r.le capulli.rrl ll. | | | | | | ' ' | | i . lttl'o rlilr'trt lt0zir'r. rr.tliscnlii dur:eroasii. (lo lrrfr. Si rlrr'..bril. tlurcri rr.r uifjr-riiIilorcoloarreiver"tebrale cor.r'.lr ltttsltt ittrtrt yi tlt . . lllrsr:.rloslclruriviolcrrl.i.Aittrrr.onto-orbitari. I)rrr.tnl}l.l. c|'l'u.. '|.ct.ir..:ala irr livrr. rrr.lisme aertebraletau .[us. tii ial pr.ionlirntii. sniclinl. lrr slir'qilr.l'i ltrzil. pu -rl.-Itii.9gd .rrt.sr : it r l..rrirlI r'lgitlii:r1.. fr.git.tttttr.cipi. f ot r ni r r lir r ir .\ r solri qi Oprescu.rrl.rl....lt) Mu1. rr.lutntt!ii. xl. nrnlrilrtopsl tru.sofite do fenomene vizuale similare cu c(-le diD faza frotlromal"L a rrrigrtuei. rr'il'( l{}r' I Lr:mic.fir. . l)oar uncoli lr.lrrlir. tl.u r. cit:t. lit lr glir f ic q. 196?.ii rrrlrIrrIrrlii esto oligosimptomaticit snu inexisl. oli. rrrci rl r.titcteL progrcsiy.Jciu[ st scmnede lcziune a oerfului optic. ll'ttmorile occipita-le pot..rlirtlirionlii.. $ir t t r o br r zilir t i.trlrs1x'i.oli1. ! ilt 'n'i't t t '11t t t t it l: t lt lt : u|.rir. :!.oure il.. semne tliencefalice etc). i.ivo (sindrom parinautl. r r i b: r zil.{.re. Altr tri 4l (llnrtr. tlJ ll t..nosstiu alo olbitoi.erita cdroti. r.blrlll. 4i/r.t. IIem. lr llir l rlo o 0v0trl.alirlicrrllrr1l. tllilirrL.reprezinti o formil de ischemie tranzitorio in lr'r'il.4.{l r" : lr lllr l { 10 r X ' llt . ll l l l rl .l .t'1lr1r r.i.se cu caracter recuren_ (iirl.rl' rr lrn(jiio de sttdirl alteririi discalc.rirr lirtrr r) r'lrrz"'i l pltlcrrtiiovi{lcr1.ollr0llt ttsoi. rllzr. ihrr tttmi1runoatri ln ptuc0s0 r. iar hemiatopsia Be contureazd.losti t:urln'u. igt r r lir l . .o localizare ret. 1-00t. cu d. Irr.ii ltt. rrr.m.i furn.. l. r lr r ) llr li'i.pe care de altfel unii o coniistl..r.r. prrzi. din ce in ce mai stabil fr r.nlocui. s.rrrii rrrrrrrr!' 4i rlrr lirrrilr'r'. llrJrr.rirr(ii.r'i rrrr i. lt t .ii.l.rr l. crfrrlrrr. l{ i I rrfl {rrt.rrlioc.it lrrpi. cit si mtiduleril.:rlr. l1)?:t) r'iL rlrr r rrl.omului rle hiperuensiunc intrlcranianii ip:rr qi semne -isu.rf l rrr.l.lrlttliut a mi.r ri sprr um5. sc tltzvolt?irluobicci Iltl. .rr" l i cl l rl t . c. prrrgr.rr\rt lt ) Ilisaryatiile Lefi&)ral.rlohaumatlce sint importlntr:.rr l. (forrnolo clirrir.oxr\lll..(jv'rturt:I.ltlo.rltr'r(i) rLpa. r.r.ni festi.'rrrr. felomene ccrebe]oase.o rrrrlltrlrrll'1. r r r nr ir r xilr r ir ( iiL' . rl:rlc 1i cii trebrie ciiuiate cu glijri.c fowi ?ostarioare./i rr!rr' (i nr I r ( .lrt. in"r:. ii . rlourr.C.genera la debui crize pseudomigrcnoase cu .{litsl. lllutnortle de uentriatli laterali se poi manifesta prin 'crize cefalalgico lrllir.rrrlrrr. cu ilirdioli sltrtr rtgirrttolrrr. 1".rliziirrculomotorjitrenzitorii.ftJ.r'ir. i n(l c osel) i aplr r if . asociate cu manifestd.r:u(. r lir r gr r r r lir l cu solulio t lg glucozii 20.r\rrri(l rlirr rliscul altclat.l brtnat i. rk.o rliNItrrltrrzlr'r.rr:rr{. obioclirre erolul.ier. . : r r ir r l1L .Jr. . pr .caract()] recu}elli.s. cii \i u.lalgice cain migrenr clasicd...lrrl|r1l|. apar semne de hipertensiune intracranian[ (..rrrlrrbrale p_osterioare).ii.in schirrrlrrrrrxlil'ilnlrlrr r ltlr.lrr:rlr..n.l. ttltltlii.larc (aneuris" tttr:. . I (iIrlI. deolanqate de schimbArile de pozilie ale 6apului. prin tulburiri vizuaie (cu sco.t lrtl1ri rrrrrozcillil. itr rr.ri vcrLig-inoase. nrrlr(xl): 1.rrsur rlr' rlilgnoslicetprin debuful brutal-al cefalcei.n( : l.tl. r ligr '. nulr r o m igleni.esubarahnoidiene din_ mafforna!iita .'.rctlu a rnlscrrlrr. t r lt 't t l rr. ) . sindrod Arllylt_Robertson. scmiologictrebuieiu grij'd r.i.1l( ices.ldrA frze precisepre.igrn (lt\ (rxtr)Itt(. t t x. rosl .lijrxl da1.rtr ttttl . ct|.llgiilc Alyiilo | |rl l l l tl r)gol i l (j orcipito-ccrvicalc riclici. parestezii bilaterale atit la membrele suireiioare. i nr vt r lsilr ilil. llgii puternice in ceafii. lr.cltziit. t 't t . . uIt .( t utr t:Llf reourehlid..rtc uoompal ament oare persisti.. rlovitrrr Ill|l1.r'r. iir st r lr vilsllt r lc ll5 r lo ir r r i r . o rlrvrsr. : r . rr.i rlrr li tll lotrl. mai multi rreme.3. rliskxlrliilr.i&nd.. r lr i. r:'| t|r .Pseutktmigrena bazilard.llrrio rrrrtl itr (Arscni qi Oprescu. lrtrrr'lrt rriqrili lrkt coftrinrci.irzrl ltrrrr' itlgiir. . r r r r or r r r r r 'lr r logllr lirfr llr r : ( ior r lr ili.o" l)irz I ilt f .asipr opus ( l'opcscu qikr ln.t..r.tLt'rn)(LNc irrlIrrrrilixrIiiillo sirursului cilvcr.i) 1r'irnzitorii qi inicrmitcnlo).glrrt l. e $i in ldfiaft.c spnli.l.lc cvoltrrrazii.):jrr'. r tr.tl.rrrh' r' i z11 li. cit rtrl -chiar lr rrr. rrr. llazilit t ii ( slu ot icu r r lii.lrl.9i posteefrr.i.litrico (itt rrl:rlr'i.lant. t t l't '. 1961 popovi*ciu qi colab. lrrl.0 0rit lt colxr.-r. sirrt sau nrL.o (ol:rrrrorrr. Sindroamcle pseudomigrenoase (sindroarne migrenoase simpto.ilceloqarea vederii li/sau halucinalii'etemsn. Alslnli qi oolrrb.irlrirJi xrr ittltrrlcql.t r| (.Jormnliiuasuilare (anenrisme. sanguinolent $i prjo evidentierel malformitliei..1962). (rltr .orilrl vertebro-bazilar (inclusiv in teritoriul uneia sau a ambelor rrllr. i..r Iltuuratismele vettebro-rnglulln u eotvicukr irrcutrrlri.:rrrr ptorhce disprlrilia manifcstridlor nenlopsihiur. ' O 0 rrrlr[o}krgio rlrrroroasii cu. .il.[. rlr.rr.'rrlrr.ri vizfale tranzitorii (foto" l. rlohulclrzr'i. t l lt t 'lct iogt t r f ir r vr '. nu rrri . rlo ollicci itr lrttsclri qi rru srr itrHo{r.ig.trulrrrlrrrltt Ntr . c i rrrl t v i zt| l rl I | ' rl trrri trIr..l (in care algia. olcilrirrrlii).lr'.i:r.ttliname ) pot genera cefalci pseudomigrenoi.-Asl. lrrrti 0rilirrsr]. r r . sir r r l|or r r I ilippl'l lt \ .ct'i). |il.especliv suprinrite la schim.alic. ut t t i'u.rrt. trrrl l r' rri i ). urmi.ll.00 nr l) .ututl.i1.4t(.siodr. ir.grrrorrl. angiodtna) ln teritoriul veltcbl.rrro r lrr rl irrgrrorl to . t or ii r lr lci sr r t t spr r ct .rr{ici I |.u.ontri.i Irrrl i l ()gi crr 2:t{l rl I't'oluse l.oorbitari sau i"n tori. (cu localizare iudeoscbi postcrioard.. [ clil. il q.1. srr ptr. in regiunor.rgi.illnte hemianopsiee. S'. l ri{(. tn tatrloulsemi_ r'r.ri l l rL I. Silrl sil.ov i z | l :L l i l ... :r.l ). 1977).'ll rlc k'zirnreu.| |(|l r . rrI.ot i o lt .st'lri lrtiu lr.it'l)u'.ii lr.aragiil. . Itr Iirzir. lr)sto irrlxrr'1.t) . l lr.J)uttrr.rltaritr ltipruli . cliilc sr r gr r lt r lo r lr r llir Lclr r lr r .lirlirrritrclrllr.(descriSii rl'. t lt lll|ill ' ' .r. r'igilentd(obnubila. zgomotd aurillrl.clr.rr r. ' Ir rIr'r rrrrIrI r'irlo rrn 1]llr.. irr oilro grr[r.30% ( 20 . t 9?7) ploht .11.lgirr.i sittptone asocial. iar evoluf ia t ra nseaiii d iagno\ticul . rtiri tleJruic avut irr vtrlclr ftrplu).. JoctrLi) tii niui rlc srrltrrrllrIi.rrr lrr. insolite de contr'.rrI. ) . t t t 't l.rr0i vic. .tttttr 1xt1sit .alercscleroticd.t)aso. rlo sltrsilrililrrl.pziforii). rlr. pritr semnele semi_ (lr.oriut'uertebro-bazilar: lnsuJicien!.lrr..rrtr ilil I . rrl pul(fl.oeoipilo-eervieale i . irnirlia[ rlrrpil llrrlrrlrlirrrr..I..srj l)L.xi! n ) 'I\ruumo.* neurol. |.pulsatilii.t'* lltrttlrrlirlir rrn scgrncntvcttr'. {l.rr.'lttrrr.lid0Arsctriqi Oprescu. l.rLl (li' ('onfiunLrc a originii hipogliccrLicc l urror clizl rrrigrlrro:r rr'. r r lr ilir lll 1.ia looulljirr.

t t .1. '\r 'r 'r i l r . r l r i i |r l i l r r i l t ( l l i l 'l l ..]r'..iil.r r r r r . rtrrt r rr r r r p l r r tr l i stn c..'i'..\l.r 1 ..1 1 ( '.'illlli:...l r {r q r ..xiit :':ii:i:':::i.ll.'r('ri fi I r '.i 1 l ) tttl cl t: l l t.$*i:il?il .:^i...i fl.:r p .tl .. I l '. .l.i i t i l .f r.r | .i:. rri o t rI r k . i . ...p to g tr .ra r. .r . r r 0 r L r lr . \ r .: r ).:.i::.Ll.... 't r l t t t r . .i i i r i . 1 . r t r : rzl rr p r o r i tr i i l q i .:1.. tt. .I :t: .L. ll)(i?).. i \r r r |ttt i l l I l l r r tr r r 'r r .l_il.n h i q l l l i i l t p r i tr ... l o t l rt o L.1. r .. . l .. .'].Al cr l tu l l t l l l :Jl 1 .'. .ll. n tn tl tttt{u i . l .r ccl r r r . | ) | r t'( ' I i Ir.J. | ...r 'l tzl 'i ttttl o ti r r l .l r r tl ...r r r Ii i tr r l co l sr cr r l i l i r r l i st. . i r ..l r tr r cl l t r r l kr l r l l r r 1 'r l . t t t : .0 1 !. rl.r| ( rr.r r ...li... r r Itr r i i i o Ir ItIr ' 1 II'i Ir l i .''a...illi."Til'$.. .for l c l to l tl l r j o d c o Str ti 0 tl o r ttr r ti r r l tt ttt ttr l r n r .ttt. r l <r l r l l l i '1 .r . . ..tl l tr t.j u g l r l i ) tl ) t\.r L r ttl :r l r ' .. i r ti l i r r l sr r l r Ir i ttr :r r r r r l i r r ..l r . r .lJ*..l :r r .ie r.'i')i.i"I:#!.H I) t! l n l . I L r l .sl l r r l o l i ."J*1'l':.f( ti * l tr l ti tl r r tttti l n l tti i r l r r l t:i r 'L ttr t. r :.?.e **.Ittti r .1"gll...'l'"'iJ'i?. t . .lll:':.. ' . r r lr .1 tr ( i l :r tr r l n ( i r r ch .llilll$l::: ::ffi:?t' lii.i{:r:f t:!i:!.l'". .ll. .i tts1 i ISi 1 i .i ii..r l l r . l 1 . l l l t .-{..fili1iliil t.1 i r 1 'r' () | rI I II I I rt (|f i i I ) tl t ( l r tr tl r 'r tzr r r r r l l l r 'l |.tr i r .i1.". l i . i.: .1 .lnlnrr*f jii ir:.r vi ( r t. W t:::. I i .r '.r l r . l l.1.) l ti '1 t( tt':tk ttsi tt r o l ttn t'i ( .. ... .".i r l .!li1#iXl.lll'.llll.. r l i o .. r l ."'.l . extra'rnedula.. k r&t:W :J"f{"!:..l r i vi ) . r r l r l i .r r r r . 1 . '.11...l r l r .i l tr r l i tr zti i i i s|r 'r r zo l r .o r r I|i Ir r r i r r l r r l r r r .l1liillii.lj[#fti l]ii#ifli:'.t 1 t.. li:. ' r . r l l i r l r r r l tL r 'o r tt sr r |tl l i ( r . ( i tt. r l .rtr . r .1llilili)l:l il ll.l:i.r 'r .ltiti:*'"{*x:r"-"*iii'#:lttlj}.ilr. '1 .jl:l l:.r tr . r r l r r l r l r i rr l i l t) n tr n tr r a tkr L r u r l i ttttt u .r r l r r r . |tr t'l r l r r i i i r l o r . 1 ..r..). r l tr l r i r tr r p i i r i l r r scr r l r r r ':r 1rl l I r r rrI i i I :'r r r r r .. t t 'r l r r i . i l i. r :r t cr i p l r l Ir .t.l tt .jsi!'.. l r l l r '.i ..r r .o l r i i i i l r . i ttsi i l tl i r t l t'zi tttr i si l r r tr l l r r r i r r .. i l t cxcr ci l r ttt'r t.. l tr r r '.I rr rr.i '. Il zi tl i .l o r l tl i l r ..ll:::.".u n i :.\ 1 ttul ttt 1 1 cxl r .:11. r Il I.rl'girr). :r I rr 'r r " .'. r ..l r . r r l : r r r r ||r r ( ( Ii Ir ( i I |r r r ttp l c. ( . a . r i . i .rrfi rlcictrlinrte dc /r.r r l r r i r r r l r r i zr .il#[i{iii1i}.. r l r .:. r t' I.l i vi i .X'..fln:ii#j"J*..j illll'.lrI I r |l {|l r ( r l r r r ..l r l tttr i t ti tt'i l rr l . . l r l r i r .. o tt i r l ttl i cti l l l ttr .r..r r r Ir .y.i..rrl.lil|rt"f... ....1. l r . l l l l l i l :r r r |<'t'i o l r tl '1 :ti !* r tt i u tl tn 'r tr tr |r ttl u l .1.i:. i l .:ar:iii rlc blrcalmhir.r . r r t l i l t( 1 r l r l .i. .\r .:::iil.. it''. ' ...rtrirc Urusc. r l r t o r i r tr l r r tr .ll.r zi r l . l .. | ).^. cr tg i c tl i i r tt'l i tl ti r l c [r r tl r . l l tn i r r l i I l l rr I t t r I t t i .iiiil..ililil]i.r('zii l('tlrr.".l i tr l t: sl ti ttt't:. ..r r r r ri r r Ir 'r r . I r rr.i:ii..."J.. tr l r l l l i v l)r.r o t:tl l o co tti l l i i .ff {i:{xl jij. . i r r r l l l r :r l r i r r l * i i .'lX'.r r Ir '( || l i r i . I r . '. l .r..i.lill1lil.:. l c tr l ttt r . \ 't ..l i i ctr . ..".::i:1.:1:i:..lll. .1.. r l .{_+!.i.lil*ih+'. r r r r l tr r r l r l l r cr i l r r l l . r r r l o r i !r l l r csi l i ( '.1.:.["1t1{il lrl. r r r r r r ...r :L Ir ' p r l l ...'. r .."i'.1. . .l:jiill.ril:iiil:4. 1 r l r . r r l r . .llll. f .ca)seiu:oqrsr' . rr l l .r ttl r . itr minr"' .]r... '. l r r .li.l)ir.j..:r r l i r l . tl ttttr ti kr l xr l Ii tl r . . r l l t? ( tl t( ..J*fuffi t..l tzl i . r r L l r (l . |i t( l i ( l l o $ i {r ( ' <. r r i tr l ...r:iziirnc:! spoldilozele .l"i i'llll..'i..tti tt i r .r . ' jlr:l*t*:*"g*1t.l ttr n r i r l i .{il'\.. tl |t'l tti tl tn ttIl ....r r r l r rtt ' r' . . su l vo n i n r l 1 to u tt i i r tr tl l l g i c l o r r l i r r r r r r . '1 '. 1 : rl r r ( .11i"#ST". r r .rt.i l.::1.1l .l r r ': ( . t l )ttl t: N i tt) ( n l i ft tr tl tttl tr i .6i|i.i.:.r r .i l \'r i l z.. .l ) r r l r .l i.'atg. t.. .. 1 r ...lnz lc j:r:""i:i':Tj#Jilrr#i1'.1.-dd. .. .l ttl t r l r r r t'r r l r si .. l . il#. r l {" ...il.r r i i l IIIr I Il IIi r tttIIIi r .i r Io ti r l r r I r rr I o v .r r ttr Ir tr . l.ri l.X..'il.r r r .r l r r u i tr i i ti l 0 l I t. .1. l tu tr si l r ti r r l r tcr Ir r ( :r l r 'r ' ( 1 1 . r IIr 'r tttr IIr . I'opoviciu .::..r ttl tt tr l str yi l r i o t. ..llii l:lllirll::lii'tl'1i.o"t.'::. r . t t i .?..ii. . .si r ttti l 0 t l a tl i r .r 1 r r l . r.r r r l r r r .ll j.:'.tl r '( r .'.r r .lllir:ir-:l. i''pr:'ipino'*ii-li-irc. 'r r l l l i i r fr .".l.rg."*tl .ttr l r ) r . .tian. .li:.r r r r r l r vr zr r r r r r r r o r i i l i r r l r ."r. r l 'r l l r n r l r r to r r !i n r tL i n d i so r {'l ? "1 .l. i l i. I ' I r rr .'ilft fqf"tN.. . i r |) o i . I ..o l r tl tr 'tts:tl 0 l i o ( .!!1:i n.i r zio i tl r ttr 'r 'cvi o i n cti l o l tn i t..i. sti . ' i u .' r l i r r ttto :tl i Ir r : ."i. L ..i spondililelc th la Co in jos plorluc iradioli t t t .1'1l1ll"H"'#..l r r o r r ci l r i i tr l r .'iofgol rnembrutrrt ili'..l. r r l r l r l r r l r l r .'ill.:1.firux. r r l .ii.j.l .o t i I|tIr r |. ii.li LLlt*11'l.X11k..i r r ||. r ttr ti r t r l i i r . I l l ' ..o r tsl cr l i \ r l r ..lt:i'iJill tt.n 1. r ( : r l ) n l u i si ttt u r ttti tr tu l r tl tti sn r i l xl i tr . r ."ijiii.l i r r r l r r i ...*iigii'l* niver'r er.1.. t .:. i l l l l l r zr r .r r .*li."J.[:i. I I'Ii i I r . l '.ll.Ti?:'ffi tr.: l.r ( .1( ( ..ril.L..tr r ttt r r l r r l r ...r r i r '.tipitrtul osr.tr ctr l tl l i l t I'r l cttsi r '.. l r .i?Fftxfr ffi inir. .{:# ii{.j.1. 1 ..'U'j.t..l r r r l i r r t) tr r r ti r i r l r .xl.r r l .l .ti ilt.lffijl*il:lu:llliliii t#iiti.i r l r rr r l r ' l l tl ttl tti l :i tr l c r :r p u l tr i ( i .. .q tr r .. i . r r r o i .+l#iil?*.. 'iJ. r u r tr .i ctl ttr l o l l i tr r .l.i. r 1 i l :r l r r ( ..l:r.tr t r l .1. t t t . l l l l i r ') : .'!::"iir.l.ili..i .1 .":. tr 'l tr r tr r tr l l r l r t.. r ..: ..*"li'iii.HJ tt. ( r l :r l r l r ...r '||.r ) ..r evorurie l'rrt.*fhT*iidriili*ih{i.). "fr .i.( 'r l L .tl l l.i r..1i':H#"T.ttUt. $ tt p o i r l c l tr sl r r l t 1 i l ) tu s<.r h i r r l ti i i l a l t 1 0 n ( L i r tt Ic( i l l r o sl 1 t | | r .i..\r !1 I .1.". l t l t l ) (td ttIh h r u h l t l r l to l ttt t l ']'l l t l tt tr l tr .{i ['g l r r l i '.i .tr tl i l r '( l r l r i r tl t..tttc tl tt'l l r tt.f !. . .:.si r .r r Ir . . o i tti t( .hfli{ijfi}l:l jll I'r'r.r r tr o l r l l i . .:Lll '.' r r r I r r r r {i t'. . ttr tci l tt l r i tttr i p {! \'{ r l .11il.1io" .". l ) t!'cl l n l l t ttr r r r .iriiiili..[i.:"..'.sicr i!. .).r r l r i l r l o r r l tl .. l r ttl r t'r L p l r :r tt ttt r l ..ijl..'.ti :r i i r i i r l cl t r . 'r .l ..r r r r .r l l ....r L r '..i.ttr r r l r r r ..ll..r Ir .1::i. r i r rr I r..!| . L i r .iiil.lll[i:t.j 1orlrr. l l l ( i l ) r r r r r r b l i g i .."ilx":"fi. .lo .'nicali'p. ..) i \l ( I :r l l r r r r .i.l ri. t 't .r i !i i l t( Ji ) ' I l '. . i l r " ( i r r i r 'o l r n tl r i a l q i i l r : sl sl i l i l .l o i tt!t tl i su tl r .lr . <t'ttsl ttr tt r r l .zr ':r l :i .l l tN ti l ttr xl r r l r ' r r l g i i .t?$.*m. l r .tr r r tl l i l i i ( i tr r 'l tr r r i v l o l r r ..r 'Ir Ii . r l " l ttt r r i r '.r.. l r l r : r r ': rr t r i i 1r r r 1r' I i i l 'i r l o r r t tr r i i l i i l i .? ( at t r oZt .. . .llitr '. 1 .}. si i Io a to tr r i tr p ti r ttr r l l i r r r l i r vr r l r . iil". tr r . i rr l x) r l r l n l r l tr q l i tr t r . .ltfuii:fli !:?)*Xr". i .iil-iiiil.-**jerieasiune 'l'i. r r z r r r l l o l r i cl i l t'r tl .r'r rr.......ll:i....1. r ..'*il.ri.||ti L l ]l |l .('r| | | i s | | | r' r i r r r i l . l r l l o l o i r tr t'i . rt.'.llTiijt. r . t.ii:f :... .. l r l tti r ck'i c ( l l 1.. :ijl.str . ili. r l r ti l l l l o r r sl l i r . r .r r ti r l ttttti l l sl tti .lliil:.:l.-r..e liili.. r n r r r r l r ..) .r r r c Ir 'r 'zi r r l l 'r cr r r l l IIr i r r i r Ir '1 x.'.l. . ..i.!..r t.r l 1 .li"ti". i n i l r l l ( 'i j l l l .i.f.. i:Tlli'#ilri..tt"ori . . .I li..f "rf ' t .'i /'r .n tl l '( si l u tt tt h ta ) t L i i 1 tr t. . 'r l .c ai"d^tdr oevi.rr . r r r i ( ) p l tsctr .#. I ' r . l .'{l*:.1 ..l r l r r l r . irinliiril]i. i.1 il]. . tr e vl r l g i c si n i l l g i c . l. tr tr l l i l .:d'it i . r l f r f .. l r tr r i ccl i r r r {i ..l Ir Ir r r i r .r t r Il i i p tr l |ti i l i i si |r r i tr Ir r l o l i u . . I1)90. . . 1 'i r ...r l ..

. l..lllllllil.r. ilio.).zrrr.lll.zi[..11l lfi#l: | .. .r r r . c r t s c t u rte tk t s tt rrrl .l...tr r s:u i t t'1 . t t rtt l tzl i tti t si n tl r o ttt p l t:xu ti 1 i tl fl 'ti o t' r l c l i l r l n 'r i r 1 r 'i tr l Ii l r r r r r .tesimptoue dJ"ffi.:K.Ii ' .:j. il. .:ilT.{:.i. .r '{ r .i tzl i I t t t t rt' I r i t t I i I ' ..:. t .ri Illl'ii'. .. o l r r ti r l :i l l 'r r l l l l . u1r.r r tr :'r ttt|t''ttl tI d r '. lr r . l r l r r ' r l r l l xr i l r ':r r r ' l :r IL I r l ' 1.' I.t. 1 . 'r r r l l r ri r r g .r r r ..r 'r r ' sr l i l i t'r 'tr ti ( '( r ) si l sl l l l ItIttttItItIi l c l o t r tl r '.ltr' t.bi1c.(alrioi.' . . ".f ll..-"J.|l I j.l i i i cr '. l.lilll. l I lrrrtr.1 1 . Ir.ivI0o[ din cilzurj . r tttr t Itttttr Ir 'I]tr r tl l r L l i l l i .i:.rc compresiu'er". Il. t ri r '. I"r . l:l.lsl 1 t'r ttl l i r r tzi i r l i r tu tto sl i l r tl r '.t. il.ettii a uteia din afterelc n. r.r'lr.l'n:iffi i l ii:lli* [**H*li o""'r.l i i l .rrnn*htrnrrt rirbutcrr. i r l r o {i l r ' r 'l r l |. . l . .i1. ."r. l i r r i t tt I r' r I I Ir' I r i r tt sr '1 :...l l r l l t:tzl i ) .r ') .rc.. | | r ( r 'r ' tr :r ( cl r l n l .t .i .J5?ii.. r l r t t t I .srir. n r '1 l r r r N .rg.l l. l l l t i l r tl l t. . .""..*ii' l o l rrl rr .i'"":}" \..:!{. lr l'.lrl*lli:* .irziu. I r ... l ti ' l l l r l r r l r '.ilJqtl#1l:. r t r l |ttr i ' l l .l*''. .1. r l " ) u r l o l l r r i r r I'tl .l.rlll rlc sl. r 'r.r 'i Itt:r i t'r l i ttl ..i si tr r l l :ti i tl g i {..ii(rrlrrri-I.rit1X11r*1t.:::i.l r r r i c sr r sl r l t. '..1f* "ti. . 'r r r . .i vi o l cn fi i tl i l i l ti i .ti.. l . . (t1)ii7).1)r() \irs(j*lir*il r'e. r' I Li rr I t r i r 't l l l r tt i r tr l {.t.J:i"T1T"t":r"jllil.i.i:llii'ii[1l{lt. . r r l r i i .ctere .J.lifi: t:t'. l tttt0 l r |l r {tl l tl i .tl tl . : l i r 'r t fi l r 'fl i 'i l zi i ' o l u l i l o l i ' p l i r l r i l i l 'l i si l tl sr t'tttr tl l ttr r ( l r ' \ l |l Ir r l r r r r 'r r r r ' r r r ]r r l ..it lli.t l r t r r r r |:r 1 r r tl tl ttr l r r '. 1 .. r 'r r p itl fi o l l tr o l i c m ttsr r l tl l tl i .r.l'. I t ) 1 1 ( 'ttl t I) a tttttl tl . .:'.1. rr r s < ilr r l r i iulbu l i i l i l e d e J.#l1i. .rr|rrtlttl 'l r i ...r ' I.n. { .t. t r l l r l i l ttl st' l ) l r '( 'i z{'i r zi i l l tr l tl tzl t ItttII't't'tIt ttIcIr r I i t r1r' r.."f.li. r r r r i l r i r ."..f rt'iy in irl)nr\irnr. ..|( 'l i i ( 't'o Ir r IItl i Ii tttr i i 'l r ( r tr '1 "' l o t. ' l . . r r r t .. .tr r r l i l t l r l l 'r 'r 'l tttz.".#r.sori ri opr'os{ilr(r. ( :( n l sl l l l l i ( r 1 i Vi o l {'l tl c i l t tl tr L l r t' r tt r r r tl r r .ti:**"**"tnli*.. i l ri .. tr ttr tl t'l r l r r i r l l l r tr tl ( r ' l tt ' t' tr t tl t.1 il -xi*.ml .ill: i. t l ttt tttl '.. .\tr!ii}.t .i#:i. . "rr'i.1.r in iirl. .. irrso{.irL plliol.ltl*..:.lin uettfinoonzeimbraci anumite cara..ili'r1"i:il1i. r i r i ctr r i l r r l r '.i. I I r l ( ' r l tttt'ti l tr t't:r tr :e .r..lr'rI ionliui"r.ll..l'.r r l r r L | l it'tl c ttttttl t'tr tl sttl t.li. .1:'i...in.r tl t ' ' .rrl r'.:. ' l l r .?.. Ir r r r l r r l r r . i ( ) l ) r cscu .ffi "' ffi i Hg. l t'zi ttti i I t I t I I t t t It I i t ' r' r i l r l l r ' l r r 'o r 'r 'r r ' ( l r 7 \ r r l ' I( '1l ( ) I... . r. r 'tr t r l cttr r i r ' .':.'r i r r l .:ill.iiii .t.tl l r r tl l r r r r l r r r r l t:r tl l r r r r r tl r cl r t r ' r r I r .r 't II|i IIIIIi ( 'I) ":r r l i r ':r .si fiinrl p.lli.i. l)lf rl:i A.t:jil..n r r.i r r l t) r r 'l :r r r ' r r l r t'' . r .luT'l""iJ'1ii"#i1""lt'lf.i sau m:. ptrr.p L tl ttl ttl r r r t ) . l x'tr sl t' I'r tl l l l ( f \i l r r ( l l l l l l { r r r r r r r i i 1 i :t.vtrtrri..1.""i1#'. .irrlioulu si.iriil..ri li.fr.. sr ttl r n tr ttl . r'r.l ) .nu*..V.l r r l r r ."t iz. ..'.il*fif ::l.... ' I .'t]r.t1 r 'r r r i r l r ti tr l l r r r r l 'r .+i::i:il':. l l l ? 1 ) .r e l i l a .. i tt tttttl i t r .. { i ' .b tth i tl q i i l .r i r r l t.r o t l ttr 'r t r : r 'l t i t l l l l ) :i ) ( l r l l l l r r l r z:r l r l . l r l r .c si dc tullyy.r.'iir il*t..t).:t.fu.l... . lr lr os Io l o c rl c . 1 l .'i t1 r ' r 't'o l r l l i c i r ( r r i r 'l r o r 'r .tr r i r r tttl L l i g tti i r r t'i |i ttl tti .tttr r i r .r 'r r . l r l r l tl o r r ti tt:tttl l i l r r l r r r cl tr l r 'r r r r r r l l r I L .r '' ' .l ttl l l i cl ' l r .rl( rlr.*.r r r l l r r r r "r l I i : L l r i .. r r r f .iI r.. '.'r 'l r ' 'l ' I . .. l l tl l ) u Ii i l 'i vr tsr tttt{) l l tti i . tttr .ci. r.{. . l r . l i ) r ':r r Ii cr r Ii Ir ' ( r l r r o Ir i r . ..'iiill.. r l cfi l l tr l r r i s( 'i tl i l r i ( ... tl ) Ir IIr Ittto t'1 tI' .r '1 r r 'Iti tr r ... '. l:i. .i67).-I"i.i.\. 1 r .inli.i. . t ) t l fi ) n u I t)r'rr (1r)'rl)r\). l l) 'i l : I'r . i 'ii tttl tttl r tl tl r r o n str i i r l ttttr l 't i ( l 'l t i tl l tl t'...l l r r tttr r h .\ o). r.i::.llll.."l"".. Oe aeiic. t:i ttd tt..i.aia ..i i t t I rt I r | .g.'l 'o tr l tr i ...i mu. t '. t tr"$$ri.1.Ectw" s"n1i6iUiate.r rrr IrlrrIi r.:. r r r l r r i [l t'ttl 0 .:llli:ffi:H*hi:ilil*ii"":l.I( 'tl i \r i i( Pti tr r o ttr 1 r tr 'IIi ttttr ':t t : t r | .lrI 1 r r i r r ti l o l r r l c si r r ..r*':.r.iii.liji?.lllill. .X* il-":"'*'ij 'A"" \ r. ..i l l ) l r l l ) r :r l "l tt t r r l {i i ( l i i r r l t." i t' :r .:'!:.ilrt.il$futx$. lli llitzIl i. .l i l ttttr ti sr tr l ttti r . r l r l .l r i l t tto l i r r tr ' tl tl l i l l l l l tl tr l tttr l .irl..r ':r r Ii cr r Ii i r r .. l r i ti i r . r r rr rrI..illiil ilf. l r r i r r '. r . .1:!.HJli'Ji. i tr r tl ( 'l o t sl l l ) l l l ' r ..-:"tllj'ii*i'""^tuu. l ) r r l r l l . l i .... 1 'l .i: .11:i:..'i. .ril'. .."' . L l .l:.i 1.rna.o . l r t.1iili:ri.. .f.iilil.i. .i ti.'rffi ti"#{i..li. '.-i. r l .irr Llrrlrriil l. 1 i i i t t r l xtn u l t. r r ...ilx. <'i Lt r rt rt I i I I i 1l i I rr tl r r tl t'l r ttl ' ... r .'".:.9. l r r r r r rr i tr g i l i i l r r .ti i l r o l ' r r 'i :tl tr r tl r ttt : .ryilii. . i rl l ) c) ) si ttr . '.: ( 'o ttt1 ttt'Ii tr tIt l .i.i.."'df. ..:.Iiir.1..lf:lli.6si... itur.. r l . r l . o tr l r r i r r l r r l i i l r i p e r tr 0 l i r t i r n p o ttr l l tr i i l t ' 1 :t..r ti tt tr r i l l o g l l tl i t'. i t....li.:11fr#*?. 1 u 'r 'l :r ...r.t l r i i tl r . r r r ' .l i ttsi tttIi ti l r l r r r l i l r . ' I 'r L l r r r r l r ' ( r tl r i l :tr kr cr tl i zl r l l i tt l r t'u l ttt'l tl l l l cctvi i 'l r l r ') . . lr r' l tti ]'ttn q u :l t:i !l 'o b i u s s( i ( Ii l I|. i 'i . .$l)rf .l.l. <:<tn si tl tttl tl t'.... 1 .. r r l i l tr 'r L 1 ( l l l l r r l l l r :r l r l r r ..oorrii . . .ilo r. r r i l t r l i v. t t l tl stl i i q i i sl n t i r ttIr t'Ir i r r l i ItI si 'l 'l ttttl l tl t.. l r tr r r r r r r r .00-."1$itt}.. so ttfi tttti i tl c ci l l c r l ' l 'r 'l l l l t'.{{&Wffijf"f..lliil. .. r.itu- . r .r r l r .ll..irdiv iDi' renome. l r i r n i l i Y t l t l i l .1. l l i ti 7 ) .*or. l l l i l t( ' g l tl tg l i o tr l ttt'.rr. 1 r ' l r l r t .i'1t{ .tn r r l * r tl 'tL i r .titlt"":l..ir.#.tr l I o l r i |r 't r 'tt ttt:r tr i l |IIIIr ti l r l l l l cr l ) 1 1 '1 . i r r l tr i r r r r r l l r r r r l r r r r l l r tr . ..t..vle ...ll. l ) l 1 J( '( 's( l{'r l l t) l t'z( . r .. r l r .l .Tililil':l'ifr:ll*"J.i . . r r r . ... r r r l r r i l r ti tl ti r l tl e i :i i co l tti n r tt'l i ' lrr r r .l r .'l ' ... s""oiia.? lill.ilxl:lii:l..lilsili."". liy:f il"k'ff .rr... l }f( '( 'l l l n f...r cvari::r.ii""r. ...! r r 'l r I .r l r r tr 'l r r r l r l 'r r r r r 'r " ) '1 .)1.r 'l ttl t l l tl i ctr l tr i .'ff l*[*.i l i t rtl tu tttttl tl o t'<tttsl i t r tl "t:i n l i i .?l..riil ilL l. .l r i l i ' co l r si i i ') r i i l i l l l l r r r g i i i r l .il. t'r r tt r Itttt1 r o ItttIr .ri(.r ti tttl i .ri:{iyfif'"#}ii:.i.itj*"ff:i.. . . :r Pr r l i r r r l r r r tr r r ' tr ' ' tl c l t .lil.. .f. 1 . rjrr." . r tt si tttl to ttl ( l h l tr l t l l tttr l r l l l l l o tttt't..rl: ..t: .r. .ti r tr ( Ar r .i. ( r {) l r l ( '\i l l l ' rr.tt't i t'l l t:tl .Po vi r :i tt r i l 'r r r r t:tt. .)ilii'i.ii . '.f *.j (r(j.ilL1.Hf l.ri llroz(lrt.r 'l r i si ( ) l ) l ( i '( 'l l ' l 1 l ( i 'i .ii'. i n si r ttl sr tl tr ttsl tl .r ririr.i.i1.. *f l '*ffi r' r)r. |r . r ' rt t r r' r ' t t rr' r l n ti 5 t'l ti l o t r l l r |l l r r l r r l r l r r l I .u l ..r J'i1iul1. si.r. Itr t'l i l l [l ]l i i stl l x'ti r tt si i tl tIIIi r r r r '|' II'r r tII r l r '.lr".ernbrere *.lx#. r r l r ' 1 r ' l o t l tl t:tvct ' 1 'l r 1 tt <r l r t|tr z". un tentou-ae'ie.l ) l t. \ .. llrcbuie ri..l l r 'l i l ''l l l l i i r l ' l r l ' r l "i tr r tr l r |r r l ' tr r .[. l : i l t .i.:tl tttt.1. '.l.'::"t'Tlii. Ii l tsl t 1 . (Aricrri usi 1l1rn'scrr. 1 l .'i:h.'tii s:l[ i]rtorinil.ffi tff{..::.il. (lil cr r..r 'i i r t t.: rIIr ' ( :r l r l r r r " i i .+ti*u#*'i'.i ii.: il:t:il] . r ' . . . r:rrIi l rr I iI lii.i t. rl :r 1 te . !l l r r l r i r r kl i i l t ( p l tr r r l l l i i l o l r r tr Ii l r l r ') st tr r r ttr i l i 'si r i p ti tr r l tr r ''r r r 'r r r I l .'ii. JL rL r I i r tg r u f i i l e p tl L l l o r tl tr '.. qi.clv r r lcir r lc r lliLii:c rl i n c e i pr . r '.

.. l l o rI l c l l i . i ll m ^{li: ln|llui.r|. .uiic a..r 'r 'r 'r tr r r r r r r l .tt. . r 'r r t tttt't I:r r 'l I ( l . .. li'.r). . l . . r-. { } . .i cu gi trrl i n hi l . r i I l D . i r r \ r ' r l i f l l c s c n l f ilo r ( a n L e r jo r SiI) o sL e o r _ . ti | ll i. "1"it 'r r r r i: t 'l( r ir r tviI r r '.]c:r. ". ' i rrrrui tt l: t i : llEs l.r. r | ...oir . '.x t.. .iy:l.rrrrtcrric(..r. r l i I i i l l l Ir r l r l r ' ( t t t I I ' t l r r l r 'r ...i ( ttr r ' l r i l i n ) { i t tl r r ..langit) se agravelzd.. iri. . l| . .Nu t11. rL||ri'. . r 'ilir tilr r ll llt r r r r lr ( r 'f i''l'"i ''.'r r zi l i r " c"In l r i r 'i c 1 . . llc.nn1116 . t .pullotttt cloirt. It tl c 0l ' i f i l J C l ' )l l l l l r)l rtl l r' i ' ' rt ' r l .l.(r.i l r sl 'r r o l tr i tr r zi ) l tr l rt' I t' l tt' l l i tl r l i r r r Ir t ttttr l l r . lr z. rrrrrt |1.irlrrl rrr ori0nsic jii l fi cu c.ut lrii.l .i r cr l o l i l l tttt r "l l r r r r i " d c t.. frr!:r 1r951r. t i ''.r . r i .v:r ttrnncureretelatortrc. ( |rr rr": rt .. Trebuid lu:r. ..i l'li i. !i\l. ... .c) gemnx. r '"'i t t cgt 't 'u .. lr. 1... IIr .r r r . rlrr.rr.r'e lt stabilirea diagnosi r cului qi nnii factoli profesiorrrrrr. i. .l i tl i t l l l t tl i )1 u .r.. f. . Aceastil mr..u.:tzi i . codsld ' r l .l. .lare'i'n lLttt'i.r.g. ltiv(:rse sindl:oamc algiet alc t1r0n)lulr!i srlprrir'/' ) ' diwrsr: ttriirtiii (tttt.liunclr. . 1l) r evclat or u'o: .l i rrri rri i rrr i rr. Itr l.rri:. scd cn ic...lr'i.sa.r.. r . r '! .' . mr:i ales I rr ocaziil prrrtilii de greuti. . l.. . l 1 ) ? 1 ) . I . l .l i i l r.i brri i i . ' ' ' l ' .ll :rl itr . iioi] 't r "i.u "r . it r 1" r r r r r r r r 'l' r lt .i. ltfcciat {i __-. 'ii' l" ': ''i rlr r r r t r '' r r r r 'l r ilr ' r l{\ r 'r tr f . lt 't t lt 'i't iii t 'lt lbuf i[ l l ' i rsooiilzil 'ii. . ..tr l i rl ri rrl l ul i l o... t ll iu l )l ..jiut int. t . .. r 't l. ..l r 'l 'o tl r L r :r l o i l cv. l'r 'r ' r '"1.l (ir. iii init 'i: r r iut r . llrr. r t siniJ.i1illt lt ll'I l't 't I ii ''l| | .. . ||I : I I .r.'r l rtr'.'tttl t' r "r 'i l r r r !i 1 l 1 vr "rti . 't .tl.i . f i .ltl r:rtfiriirrr' rll rlt tr tL' 11. . .rri r . t t \ t \ .rr t rrIt I rrt tt r r t I r l r tttttr tl t|r ') l tl ' l r l Ii r r l ttt l r tr r 1 .r. r r r i: r r r jr " r' i rrl r. .ramllituirinii 'r rrr r. r r.'r ..r tttl ttti l . 'iil t llt li lji t t t r t l..tcr a su b clivi€ L lla r l : 11..".'l i l i i l l l i ( 'r r l i l r \'...r z_ r t..rj c v u I r.fi .: . i... I t r r .(i u o l ri l )( fl I. 'r 'i .' Irrr. r rrI rr i i ... dc p:.rruf l)[tr.r iuvi si rritlri.i ..r i t .le :r a..1.rll ttt.11 oar.r i .r r r i r l i i tr r r i i r '" 1 t'r 'l l tti r r sl i ' {ttr :tt r r l tr r tttl i l r ttl tr tzr '. .l n l l rt.. " . t lllr t lt 'it 'i1.st I lr r r lir r 'r 1r r lf l l t t r t t t 'ir i l r lisl': r lr lor rr ir iit rr l 1i ] . '{ t ' t r r t r ilir r t t ult t i' t.r'irrzii rpri.zc ir rr'.rn r .'1.in zona colespunzXtoari tcnit.rr. .irl r.. .l.lui':i':)rsi.g..l r. t r t t nu. /rrr /ixr iitosebit til..rr rl ri p . l i .tl) ll.stp r r o sto ti i l c l o f i l Yti l r . r i r r r i l '. .r.tiin clrrrri dora.l l l l |i . i"i'i i' .tirii. 1 r .Ill r :r Itt '.i i r i r l r t r r i r r . r l'l' t r t t t t 'r lt .I r.i.'i ' l' l r r '.i l ) r tt' r tl r 'o l i i l . r l i zr i Ii ( '1 l o l r r l " . .r Ii l ci l c cj i i rrri rrl crl rr i r . 5 c l r 1 . 'r . : t t lit r it it t l t iLLt : ut r r r lI l.jlrr tiim sprc di:ignosticul de sinrh'urrr sc:rlenic in siluafiile in carc lrrrl nr\-ii acuzir durori ce. . ' ] 1 .."tscrrz..rrr. .ilzii. . zi: r .r l.. ii. f. . r r ...( '\t'r 'l l r 1 l ) i fr ) ' Fi i r r 'l l o r r r r r l r tl .r.1ii. t .cacliir...' .ll ilclt t 'll ( li't r r t 1't t \ ( 'r r llr ' t r r '( '( r r ! ..l r r l rr rr. l ttr ti . l r .rtel ilurerorii.. | . ...'' l ttl l r ttt.pl.rvllt.r. t t ' l i .ruruitruteraa lrri |rrILlu]|li si 1)l::.ul s'psrior dureros si o dimin'r'e a ar.r r.fiul.i ) '\l l l i r l ' r r ' i i I1 I r .' r ttr tr r t l .r 'l .I.\r.. .1. ii . : ir t .Ir i Ir l t:Ih '' . 5i lritr " ( l' ..' .. pr.l.rlt lrrrl r :t ttl r t " . r r r " r .'.i orrostatis. is c n lti'/l). rl.rl ri p.r r 1 r Ir 'i .plectL. 'r 'l: t r ll't r r ( llr l) : i ' trf llzit t t r i t l" r " 'r t t r i illiii lr r i .n trr.nror.ie de'ttrlburijr.. .'.' r .'.t tr ttti r t l :..(U)r)r.i n r l tr tn tu l l tti l "r r ::'tttr r 1 "l 'tttttr t) :.lill o set.r ' p fi Sr tt[tl . 'l'r l' "'l''"'l lrrLr rrl r l 'l i l .l t(r i l i rl r. I | I i|'''i||I r r ' r \ r 'l I ( | | I I I ic I II I I I I : ' ii pr : 'il'ziilc ..: |r.nt 't | 'tt.atii. i '.i i.qi'1rrJ t.strris iOtIlc rrrrs uix .itd. | .'r.. nit 'i: lt 1 pDlicclui' .r. i . ...rr. c. ( \ r t r t I r t . .iterixrii [rri r.li'ttt'r'rtt'tltrl t. . llr r 'r 'r 'i t.i __ t'l Lruril. ir. i.i decl. i r lr .rtrrrrt lvi I lalsteo. rl isr r t .rrls rb i rru { ..r' l c l r!..7. . i{ 1 irl ' . i l n r t ) $ i cu a . lr : li' lo r lir rl .li si r. '1 .I r.l i tt. r l. . ' . . ottlpd sind'faDllrl' tl'o <tr'ntl l') t r lt rr r 'lr r lr \ r r '"1 I l) {iT) O pr oscu.r. rrsliirl irroit: olitx: coltrlclic muscul:lr. r t l r 't lt i l l zl l l l . .l . r'l l rl r.ensic$i r. cste soliciLrt. I r r l l r r i r ) l i fg i t. n . lt |( '''|} ' .oc1c in inspiralie for!.ll. 1 . . \. ( '\ : r r '( : r 'l) ( r rrt zI r r r t t lr rt ljt '..' r. Se o ]]se r \. ll. r r r s r r d j a r i fr ila r a ijto cir .alrltci.q. l ( ( ...r.. r l liir r ' r ' ( L 0 i J ..tit ii.i i tro i .i : {) l l l !r { I1lr l ' l 1 l {. : t u. ' iiiii. ri. r it L il l. ..'i 1 'l i tttr tti i r r tt r tttt r r 'r tl r r t' ' 't.tu. uiozl' 19t ??) iii sc ir nclior cezii r t r 7r 'r . . 't i.r l l ) l r l l i l l '.IrI r|1 ) i I i rj I I I r lLrs ir r .. rr {rr(..l . r l S .\.rl l ri tis i i t .t lui Als. Sccl cn i borireu nincrilor prin greuti (. t t ttr l t' r l l l i l 'r i q i i cn tr t't'l tl Tl :'l i l t) "l t l . r | |.'r'11".t :i rnu.i ' r l r r .|i .rILs'p. i . '|'rrr 'i :r' rrrrr.1 I rl lll.ronau...' s}l o j r L i r r r i ' cl 'i r r i r i .i1. .v I.. slalcnice qi a gitului.ri olercite o iriiaiie de plex. l ' .]i 1'lt'ltrri. '. ( r t c i t.!.... sint .:t. : 'Irlc. .f. illI t ir .r rir(.' l .i . r r \rl l r \1 . r t t . . l. ti.l ) u .rlrli-supcrior.lrpo tottleauna ".min1.r. '. i. '. .. p o 1 ' r n ti e u l u o l l tr r si sl l r . i . l rri A i l rrorr-O.. .:r. .. .' .. r' ' i it 'Li r 'lloli) '. l . 'i i . irr rrr.ii.rl:rlr.ugrrli :i h tlli nrcsr. i f t J C l r i {t l i r f i .h i r .iu jos in axtl membrulrri srrp.fl .1 :11 . ni.r. r : rI .rtrt. r .lilil.u f i.. ..:.rrii!.i ' . 1 r r '. Ar seni di cir r . ( r 'r t]r l |i l ) l l l tl l 'l 'r l l i r 1 l [r . '. lgi.1 1 . f.i ".ittt:le.f t i' t t 'olicc {'soils( l llip. 1r'. si IttIIr Itti . . '.:rso.i . l. rrr.:.'l i .(j { )ti .r l r . 1 .:r II.. r c ..... i . riimiflu5. tl r r r l tttl tr . iar ra iniinderea scir.r r '( r . .l r r r r .rvico-br'rr (irL urn:jr".l l (r r rlsllt 'ii..r r.'1r. lursLrhri tcnsiuo* s.ttI r r t r r r l tr i i . carr sl cxacer*leaz:i diurn.I'Ir Ir 'r 'r tr Ir .rt '... l 1 1 1 .. l' . )ri)r'. to :o l. ) . '' . ' .j I .. . rr. .1i i ' .rt:... (' tr. i: r t .i.n. rrrrlsllzir zonci do inscr.rti.r r 'r 'l r "tr r r tl l l l i I'i r l l r '"r I l "l 'l :r :l ' 'l ' tttr t \ " . I : t n h i n l ..r'i.r !.tr.n de pildii : 1a h:"n:Lalipiil c. i . i l'..i .. .care pfezittti o piele rnai rtt.tri t)rin$ irterior. 'ilrlr!l(il l)) lt r itritruc* utnii.i .. f r.r. .' p..t.. r l r l r r i l i r l tl l tttr l l . : t n t l ) t . c. . l r r r l i r ttl tl t r r l l L l r \ 'r r l r l . ii.Ii Ii ' It .t rtrrl .. ir r l) r 'r r f 'i I I r r 'r r 'r r r p"i ir ''r 't i" piui in ir lr lt i'i"i"i'i"'l .Irr' lnlls{) t llilllr ( r r r 'r r : r r " lt ot ti.. llclpilzi crr braJr.)rl i l i i l ii. rrc l rrri v ri i .i.Ii'I||LI.l i . .l)uic . \\'l l i tt':.t . r i 0 i r r !l l i i o n cd xl c) . l l d c l i l (\llu i / r.. orl . lrirr .. r r l r 'r ' Ii |r 'Ir i r I|.ie a rnusphiulni scalen anterior supt.1.r t..rrlucind r.ncvr.. ii*it i. r l r 'r r l r i r ci ( r l l l l r r l l r r L r l . ..r 't..l ti ..ii. 1 ... iii.. rI i r r i i ( l a r I i r ) i l o l l l t | r \' o a sc ltr r a p o r t cu tcn d o a | .clscat"r._czufcu rrrrirrile lejor pc gr.i n tl i .irr rr.i } r. l t t t ir r r l''"'r 'lr i I 't "'.. . rr r rrr i : I 1 ( r r r r 'r r r 'l i r l tr r l i i .r. tlcrr51p1r1 cl: -iculei.. .Hfill'#j.i .r r l l r r r |r i Ii Ir r r .e( i n sp tci 'r l P"i l t l l l r l l i r l l l i 'i :r l r l ttr r l vr "'l .' i ' i. si tr r l to i r l 'sl l r "r r L tn r l i t:..'..) B etnnu!ltti Ochner gi(|Q1r. (li iinrrirr?.r r r r r l ' l 1 .S.r.r lrlrrr.l .)l tzr. . . :l :i ri it |[rtrrJ. .i . 1ri . iiir "i"'* pt it ".i o rl r. ( is+r . l..r'lrrrrlr. i ( |||l '|.t.t. .rrl r. r l .r. i l .sp:rstice.1. l i l .rilr'a-t oxl. I ml htuhtu l i. I i I i I .' . ''t t lt ilr Ll t : r lr r lr ' i..r.. . r . l L r. l l . r ') t r lr t r t r t t t r r ' lir t ( : r lt t zit t l'r r r i . l r Itrztl tt: r .1 .fi .. . r . . lr it r r ( r lr r r r r r r lr r r {'I lr r ' . p.:l l l 'L l r l (ril tr t' r 'tl r tttl IL l i l l !r l i Y . . .i r i i . mai s|ls. | . :rrL1r'rrrerzii o durere cu 1. i..i trofice p.tltrt..r.r. lu . u i i .* ' i i . 1' rl r r .rri .r r r t. t \ ir ' .i l 'i i l t'to $ i si . 1'I l ) f .lein hi l rp | r.r ti i . : ..pii."1 "'. l . l l i i l i l ) r ) i 'j l 'l l r . .c (!. I r : r z i r l r r r r tr i i tr i i r tl ci cn i p ttttl tr a o csl ' sl r l ( l l ( 'l l l ' tt l o r '1 r 1 . i. it .'.i lrr'.. .l lrlrsrie .r r r r . r t t lir 't i''t .l l g o l l i sl tr r fi l t . . a braluhi qi pe borrltrl cubital al anlebr:llrrlui). irl . Ne c.r 1 1 1 1 1 1 "1 r '. ..l rr. .. $ frr.:2..1iz:l. r . li' irf.1).scullrr.l rr'i. .tt rt" pr'r'l i'rrlr'r'ilrilr' rrli{.i / / r' tr.. .t) r tt'cti L r l '. i t r ^ot i1r |it .. . r 'l i""f ui t iLnr lului ( "r t l'iir lr ( lr I 'lir r rr ': r zir r . i rrrrrl .rea rrrci greutiti i" mina p:Icieillul i.tLbr. r .ltl.' rlurtL'ii.r'rrirri. 1 r " u r r r l il r r r . .r'u . exuccl. f .l tt tr tn m t'u ti r . . . lr .lr.1jIf qi . j: \ ' I .'l "r 1 r \ ' r r r {'l r r Ii i ' s. .i I r urri i sporl i vi t' tt i rr I o I si S o]i ci 1l | r. I iit t r r " I t |'t r t t l/ r J ilt \. r.l. .u.. 'r . t r .l .f:T3r'r:tj.p tl r .bt. ' . l .L i zl . r lilt t z r ' cr t l'r "i'r lizt r r lzii' pli.: r'rrrl. r r it '( l lllll'( llr ) .1 " r 'r r r r r t'r " Si l r l t. . ..r ii) lr 'r r {r t ' )l .r r* rit. .r r r1crr" i t.i 'j .

tt l l l t l l o l r l ( \ .rl l. '.1 1 1 ( ... }Lrlrnonur').lrrrili.l"i ao'ur put)' l(tL '\i ril '.r . . .tr l ttl r l l l r .i'. rr l r.tatcrle corp qipot chiar.. 1 . r 'r r t l ii l ti l r ttl i r r i r cr t i i 'r t ( o tr 'l p L l l l z.-hir. ...' . r lt t t ' t '' l . .u l a l r te 'l i o r i p . r . h tumori sau.i l rrn i l tl r. 1 1 1.'rrr 7. .r zo tt i't r t ''Dor : im alm t i. 1 .ca tlirrlri.'i.. r'rrrrIrrrr r I I r I crrl r r lr t t t r t i l rl i l tj i | l ()i | l i t .l i t t" '1 . . 1 1 i .i .tl 'l i l l 'zi tttl r r l t' tl tl .r.r. r " l r l il t tl r '. .r'vrrlrri irr lrrngul sii'traicct din regiurea cervicalii ((rr-Lu) pirrir .rrlui1 i.. "'{r t lr t : t lli ' I' oi rI| .li'L'rfir. .r...i. . nt .r.'r'lrirrlr'. r .l"ilrt | ... i .i Jnctctrictiopa. tttltt't'rltll rttlt) t'r'liri.tttr i r r 1 . I I | I I 1 I | l l r l t'tl l i 'ci n i sr l t'r 'r 'i r \ t . 1 .il{1a. {l). f.i r ttr i i |r '.r i r r r r i n u l l tco r i . l :r tt r l r ' l r I L l | r 't l l 'i r . ir lr(. .LIIrrJ. li'.ri).' ||l l r ||( 'l I i ] l / n t'r tl Iq i i l t't'i l l r l r i l r .. il}a. *li. i r 'i' ' . . .. irt primele spalii intercostala..I itIt. llla.os'lnl .inale.tl 'I t t rt tr | ' r I r t tt t t i ttr tr r ' r l r '. r ttr 'l r ':r r t i r tl l r r r o l r l ':tl i o cttl i l i l tl r tr 'l i l t . $o el. f izioprtic" (al lui ]Je. r:r 'lt t i dc.tlI rrrr r. . . t | ll I t ( 1... t l) l'. imediat in afara rnargirrii r l.1. . . 1r'r'rrrrrI . .' .. rlil rrzii(. i i "r i i r "i j " ' '. . . './si rr r rl trx'o l ir ' ( S ollr r ior t ..lding. r r r r '{r r r r r 1i'I tIr ' ( 1 l l ' r i i I i i t I i i (i i I I i I t I ti tIti IIi cttII l l r l i tr l l r l tr ( l i 1 r l l l ( \r .l u r e r e i .t.zirrrii Ir'rrrrrrrrrii< rr (rrLri rrlcs).. it .. c) Iractnri c'rl.l. ) p l o .lllrrrrrl l rrrz. t ( 'jl( 'i ilir r ( lr ! I' rol rl ot t t t . .1 i i / / . rr.i(j.n rx rrrrl i l c rr rr r. . l . . Irr s[rr rliilli'rrgmatico.fr"ttrit.r' t!rl i l l l i l . .r. t . l)rrpi. ..n e J.lrrl rlirrh. . suir {'r'rnri tiie irr!ep:ituri.i ..r.ri i :i i . i.s... t r r 1..r "l r tl l i r ttr 1 r t' ' t r i r : .rlr i . .'.t t t r r t n: r .l tt.ti pr. ..2i. rrrrrrr.rscu pfczitti. situat la incl'uciqat. cu prezoniia umtiiioarf lor ( ) tt t ) I | || tt | (t't)( | 8(t |e1)d&toenpentl? adeastri neVralgie : I :r) |'r'r'rirrrrr.logetli (. t t .o. '. ttr r r '1 .srrr r. f . rrrrrrIi rrr. r. dl r lir r l r r t slit r 'liof t r r 1il: .l .'. .cu it:rrli..i. . N rt l r. cu topogiafie nesislienatizati .ii.tt " .rlc lirrrrle ntll...' l .\.r.' r ( .t'cl l |l l 0 i cl tl L l .) ( ) so l l s{l i r '.:tlizir.i ' rt cim t onlt i.rriv'..r:isrr. r l r | r i ..l l osl .Irr ir.i-lii"". I i rrrr.i lierrrrir.r. A l g i i l c l rr. i nlur : r t t t kr 'li' '.slard[.l rIi r.J1ir r or t si.i(IollastoidiJn.1r.. g|ldul tl_Il-le:t. l .' .situa.r l '' Sl 'l r l r i .l)r.r puu. I:r... trei grade : gri.nlllirl cll (1iln(. lil pcricartlite sau ]t un abces'subliirl|rg .t'l l r r o r cl r tl tstr i ' o ti ttl i cttl r tl g i tr l o l r l ( 1 i ( r l i r r ..Lrr'.( |1 l l fl .-descrisil. crr Dirlc rrr1i11 (jrt(r{lclnlli. l .i ] si .lohns(m.iaJragma.\t(.1 i tr r 'tr r l r l r ' tl tttl L l r / r / r/r r r tttl t tt tr :. r ''r r r r i l r r 'Ii " ttr r ci l . . l 'r r r l ) si a l i . r r ti tttr t' 'l l . i'r r lt t r . 1'r I I llil..'i r i u '1 ' ' . '1.i) i.irul i. . .'.ablou olinic trebuie si.. '.l.srr lrl r('. I 'lr t 1I t rtI ict 'I t t t .rrrirr l1111rrlii. 'r .r'serrirli (1962) cauzalgi. r 'pt ''r t r r lt t t l'r f sl) lr r l') r lzil' 1i ) ir '( liil pl( it t r lilnt t t t li'. '<l . '.. t :lt r it t : r lr lr lr ' \ 'r lllr l ( 'lt t . . ! I ll si / / t r r r t lt '/ 1 . l n o t'i ]' p t'l l l l l l r r r r i l r tl ' tr r l ' tl tt i t t i tl o l i n sa u i n o r '1 o o l :tti sr n l 'l tl tr 'tr 'r t tl ' l r t..ivc. . . .)LcziiLrre:r' "rlt.i l ) i l i l r r l ( ' tr l '' l :r tr j .r r ''l r " ( r l r 'r t l r t. ia X-a. ' st. .' . Jtezrl gitul*i.l r: r l.. ||r ) t . rrr |{ I..r l o i p o l i r l cl r l i r \i ti l i i l r l ( r l l si l r r l tr :ttttttl ( r r r |r 'tr Ii ItI' r r 'l tttt ttt r Ii l i r r i ' r 'l ' l r r { .{l.cfioase indicl{ii de diagnosl.i|.l t'si L 1 1 1 i r l xtr r l t'tl cl l ... I r 'l i r ( ( r 'r r t"i l :l u l o l i b i l tr tt'r 'l l l i tl r 'l l r l l ' ( l l l tl 'l i i ' Ir l .r. i t t t t r tttt * i ci te va d e ta l i i l u p o g r a Ji ca ( $ o {l r 'l ':r '. l l i tr l ' . .. r l r lt ': r lt t lr llt r l . t t . sr: traducc prirrir o .I[odgkin.lr'(\it si1 locirliz.ir'1.).. irrs. I i I t I 1t I ' rI r t t ' l r t t r Ir r r I I : f i ..u rt. r 't1 1 l r I n i l l t .tuoch.infl?malij rlediasl.ic:r. c .r'|... .. tl ttttt':t a l l tr l p l u stcL m l l . ' x 1r r t I t I : t I I t t i.-irrrlr'. sf ' .rn:rtorii sau toxice alc nenlilur periferir.'in"ilt'.l/ r ''r r r r l( 'ir t {\ lr t l pu. . (. . '1 .rl'ir:.l:r. i .rrrr.. '. l :i l cl r 'to i tn p t i ri. h'rn\t.r'r'isrrrr rrlo lrlolelor invecinatc (ale arterei subclavicularri 'c sal rrL.1:rlivrr (|ri1r|r.r zirlsirr Lrcrrli.l'r'rri. .tt( |r lr Ittl . i .rl.griLului. r I .\rsoli 1i -tg6-?) ( )t)'.. r . 'r lt r i t ! '' r l l: l lr t t t t r i inlt t ': "sln lt t r xlt t lr r r t r l''lt r r r r r lr r zr r t t : r it t r i . h. r l . 1.lului Jrenic.i' L..oct'so r:on4rlesiv-e rcgjonalesau locale cu readlii conjulciir o lrlr'..r l rl r. o I I I r Ii i .l 'l 1 i l Il . i '.'s' p l r " .'hil opusi.. r tti u tr m "* -fa l 'z'r r r r r l ( l ( i 'l r i r 'r 'i r l I l l t'l :r r l r '1 " r r {i r ' .i 0si .lilrr t. i r r 1 cr ( 'sr tl '( " r ') i d i r 'ci r r i i . cu tendinfii de gencralizar't ).i ) : i r ) l r |zr r r tr r "' t ttr'rl rlr:rr lrtrri'ttl p"oau"" aigii iri blrt{. fiinr[ i"nsolit:i arltsr'. . r l t l tr t'si r n r cr r ' tr '. 1 . . girir. ' i . l lxi sti l q i a i c i n d i cl r .) . r llii it r l'n'i"sl'r l' lt t 'lt t it t t. nivclnl virhrlni cturlirc.ripot ri pi rr. tttl tttIrr ut') .. I i t . ' l r l i si l i l l r l i t 'I ( l l l l l r ( ) 1 l r r i r \r l r r ( x) n sti r l 'i i ' tl l l ( l c1 s{l r r r |i l ttl r 'stl l t l ) l l l l ( 1 1 'r r l r i l t r l |tl tl i .i l i tL tti l r l l ' tl tl i ttl i r l r r sl tl o ( 'l {1 . inglobeazi.Icc]rri (cu. oVr.r Il ' tr ttl t i ttl l ttr r 'r l r r l '.l sr tL l t"l l I r t I t I I t l i l tr tt"r r l t' I t I I r t : I t ' tl l l r '.i rri i .. si l rr l roi ri .l0i.rzalgiaregion'ab (ciirl {tri. 1 . r I . .. ilr r r s lt l0rrtl l [t.rfrrl i r'I' . l1t{i7 . r. inserlii iufcli.rll'i.i " tl i cl a n l a ti 1 1 11 't r l " I r tt "' 1 1 ' t i l r l i r l r ' ' '. l [l rr rgri s i . .r(r'lrr rlrr ittlr'ltil if li..d_e clilrir'icrrii m:ti vlchi. r l r.l r l l sr r r . r l r ') p l i r xl {o a r te i a l i se l 2 r 'tt..st ttsti t'i ''tr '" cu 1 .ea. . 1 !] l l t l j i i rr . .rrc rr rti rt' r:rl i j i rr. ]:t Ir i ve l L r l ( l i l r '( \ l l tr i i l to l r r r t\'i tr r Ir 'l t" r '. r : ..r'rr:r pa regtuneatle inscr!ie trJracicia diLtJtagnului (1xtnr:t1.('glrurctrtrurtr. li . r l.. t u: r r t i. i I l . '. r | . (rI I I ( I t III | || I | ..i r . i ' .r tnlriiLscrn(ruoll l..i tL g "':"tttl 'r co ttj ttg r r |r "r l ttt't"' '. i i . . ii. (rl l i i ril'i{1c. tt ovliLlgic t' .\hrl slmit ogic se complcteazi. o..l*. ..ll t r eiLcu t it t r u it tl'at 'r : oslnlt t : t t 'liv't t t zt i' rs/rr / lr''tlrt. lr r ! r r r ' t t t r t i t t olr s[ lt t t t t lr r tr. pkurilrr 1rlrIirrrrI.l'r r : r lizr t 'i': i'l: r : lt t z: i: llr lr llir ' il sl'it t g: t ' lt t l) r t lll( ' r r t t Lr t lll: t lt t lt t i vt lf t r l p'ilr ii st r b rl .r.....poiil mJrgiDii sternrrlrri. crr. .ttl'i[l...rospiratorre.r. . r Ir ) fl ( 'r r r tr ( |'r l .tr':l tl rr'l ttti |ori l l rl r' l r' ' i tt' l |' i t' ttt tl ti l l \((l l l i " : it lt .i...iirr. r1oleziuni ilitatir.rrrlrlrr.cg rncmbrul . '. r ir r : i r llt r ' I ol( 'r r 't lr ' r( r 1.ba.itlsc (1. litrici parastelnalecu coasf. .i r r r r r r . 1 . " .| i .i.1 ti l .. . z r r r r r | r r r l sl 0 si l L r i tl i i i n tl r l :r 'i L l i i tl i i r n s^ r . i r r b i i r u tl L . .t l ttso ' i r i l l t!l .' f. . ir ir . pt 'r t ut t gilt r lr ' it r llt 't t ir : r l.siurlr'orn l r.. t{) r r ) iliqlll'1. it.r' .\lriislrlol. .l r.iIr'I iIr'(|Il ror tclrrrerri rrr pcrima].nervd Si vasele.rr| trrl srri t.lt or t lr r .. iit u: ur . 'l . ( ' t r r r r l0 I r . . rrl rrrrrl ' r'frr t l.' . " trtt r.ii" lrollrf li gerr(rlit..( 'r 'l l l r l t . Otr)r.. .r116.l t fii I I I I )I r )t t I i r l .rr. tl t'. rrl] (rrl lui t.l l ( r r r11' ( ll .. 1 . . uru ca. t t . ' 'i m i tci l i l o tl l t'ttl r i i tr i ttl :ttt. '. 1. t . t '1r . tQ lr t t o't ) ilo.t irt.. .. rrI .p. ) .l tt!tt' r r tr l r l ' l .tr l l c o r i d u r e r i l e .. . cziun. . t9?4. rlr'..t ir r lr .rl . ir r r llor r lr l'r r .gr. r r r .l t. ne Eindim cri silr. .. . . .ii. rl .!rl .t-i t.l i :tl t'l tl .rst.{}.r:.r l ' 'r .artlin. . .t\il.l{ X i ? ).rr.tl i tttr tl .ir.ti intre cele doui.In prezenla unei frenalgii trebuie si. .. r ( r ttr ti r r l ' r ' r l ' t:r 'l r l r tl r tr r l ' .. rirr'1xrIior) si {'rrrlico ort.r. . I ' . .pl tti cJ i rrspcci l l l rl i rl rrr. l ) ' l . ' pi. '' 'tl r l .respcctiv)..l t. r t l t lsit t ii lr r t s1r 't .tic. :t:t 1l r r 'l r tczr ttl r i tl tl i r i tr tl r l o tr t r 'l ttr r r ' . i i l . . ..rrrrr i. .'. .i . t . cr6tleri cii aci.' ttrtrr i rtr. r r \ : r ll lr l.i tttr g l r i ..rrir.1ilr. r . sit t t t lLt ' r r t iz: i .r . l(lcfi)?:r1ii (boaln. t : iit r t 'sl'i. . ' slt r t t t lit t r t t izir r r t igi.llrrlc. r . : a) I.t r 1.i . ' | ' I | | I | | | I I r l r l r "l .1 i tt. .proieclie lnteliou. c ll ro i u ' d r. r t t. t t t .i.r'r'i ir t : ..... t 't . r . a S p l n { . r rr ( r r lr r i' r r t l lr lt t t . trrrtsotrlar(i rri rlr\ l:rttrrlr'lot). tuberculozii) e) I -4feullrrrri :rl{ rlr)r}IllIi l)l(. lls ( 1.ucsatz. ilpilin{ l D r) rrtr fo n d n c v rtrti ... r.d. in punctul._ii Sp. l.fNnicu}ui (f renalgia) esterealizati. .. | )'. t .a 1rr.t1 l l l i l r c.glll1l rr.::.azri. J. '. . Ir'i rrzrri . f ..tu c o .tr .. nit t t t t r t.l si rr|.vi u c r a p i tt b i l l r t''r 'l tl l ' . ..'.' ' t"r i i ttti tt.i. r t zt t l t t t t r i ir . . g.tiOt'.. . lt t . '. ' '.rlilrr. .'tr "r ' i n tcl co su tl .l t..ile cu srirpror. t lt ' llir t t lit r t lr t t t t t t t tl c l tl ttrl i trl l tl tt..l )l .llolttorr lt.r'cnele sl: extindpeo jurni. .ic in cazu..r'rr:rlc rts1tc01. t oli. . .r)sop|ogr.rrryllri{ si rlo i onii. " ' ' ' l r' i r' t"r 'i ./ l l / l .. 1.. f)) I)r{)Hiun{tr.' tol. .. . t .p..l ' i l" i . tl i l trrrrs i . -. i l l i l r r 'l t'r l i l i . r . llon: li ) il . r . . i | | l r. l ) r 'i tt ( l {1 x1 i :r 'l ( 'i t'i 'o cr i sl tr r l r :i ( l ctr ttr l l r tl ti L t tl l r l i tl ttl . rll11iiloloraco-:rbdomilale |.r(. qi Lr brr'z. '.rrrr'_rliu.. ( ir)rri(.lrr. 1 .. r r rrL:r'Ir irIIrr i st'. . gradul al Ilf_lea sa. ntiinii si sllt1l. 1 ti :'l tt :i r Itr r r ttr .. .. ..r n ftl e tca zi i co tl te xtu l So n r i {) l o g i ' . t ''i.A.z'r '. l[ us 4 rl rrrc| i . i i tl l l r r l i l r r l . ri rl.. iilrr." .rrt t llir r l.t gr .1 i1lr1. !" It'routt.l \ {' I I (' I } | I I I | ' . 'r lr r llir ( ' r . " '..r:ttl r: r r .." t' 1 n l u ..ii. Ir). . . r11.r zi ttttr r L i i tl .si ( l l l 1 1 'tr ':r Ir r l r t\ r 'r : r :l i i i t'r l l i r l .r. . .st cr nal si 1r r .rrli. . rrrrr. . ..

tin'itffi1.ff ii?.1i1"'-:i..*:t*J:'l.:...i...33..il."''' *i:{*":rl*lil..'.. lii iii.iiri..'t*:ffi rrpo{izci spinolso rcspcctive.t. 'irrri.Iil.9.lllli'1i.AXi.tti:..ll...*'Tillr ..ill'i[Tr1?. .'S'."ll'il.il lliil sigmoicllr"n etc..rrir. .f-:JfTl. rli. Zona zostcr A0 |lrrlizol."-ffHi:l..i dc lcnbo'sacrate.*'iliil.'.i.'.".t?fl"1"::l. 1)'Lst:oltatia uytebrald. !tyuc.i?Htr 1 .:Jr'.rlirrl Itifi.rrltri{.''l jgijil"Hl.1.*iililjl: . .ii3:??..*". este l'rlr:"ii' Iiri'll:iiif$ t'i#ei:..:r riliri r liliiiil +mtgf*ru.li{:i... r.ril.*iJ'J. *T...iiiL..ililr..i rr "iri .ii.i*IulPliciiointe..lfii:ffi"1*i-1"'..*lffi #i"itr$i.J".**.ti#llT". rl r(lroil.n.ri'l'..Ti'#'.u*Fi*o**q*iFjt'ir#3iTh".t.:ii i.$:iq{:#:r#jtj'".li.'.l?f f*1?#t$Tlt'".(aona a....).Hl'6"'*'H.:.liil' lrcntm altii..ft.'+l:.+i:*ffrfr+.i.insolinch-sc .lir.I'lTi t#i3'Hi*.)lil'i'f.11i't. fiprinrr lif"..:l.' a" lo_i.iui.i:i:ll. iilif 'x.ii{ remeie). r"rr..lh-i#i"'Tf ll]i..X:li{l.1'[t*ili il| irm] 'l l'u''i..'tll*fi .):....".. ii..T*".{.T.116 lrotHirlon{.tli.$. lilll. r'c(liculad.lf: posternptiv.'. -u..o . Sinitroanele algiee alc mcrnltrului lr li.i rr'r'i .l ir'lrirrinr l' $il...!'!"r{{!^Yt'tat'e - .. oit..?x1ltru. rfcctiune netrologrca' p'u'aaii"' l'('v('lrtloitr{' lll.ll. rrr slrr."f )i**fu1ilti:ilix*:!i3'i. !::.fJ""fiill !tl1:l!'J$tiiiJ'il9$:i'.:ilr:l.:" ::^l:XW::.f ."4p*il: *.'ilffi i. ilillii).lllr.dacd-.lll.:.*.pc . 1 r.jlt'': lii.iill.*lftt."il.)l)rr o""iT..1.h^liti[t .'...ztr csl mai frecvcnt segmenteld t""g1i.Tff i" r'i' '...1iff'ri. i ). .a'rlriiiiiif .'liii.i..l I iilil iritijilii.i[iii\.$iii.i:.f i$?i1*lf irgiii cxcr.....:lJii:l.1.o r:na Dselor.1$*1 1 rr.]. u"."'ir#i{i.ctr tlLtr tlltrttlt'ttltt itctttiol0girro I t'ridioulurr."t.f lTJ.-l.Tili.i.i aoar in'nere.'""'".{i.1:.:i.f:'..si-r.ll*l 5i ri.'ep"iiti ri..d"Xf i.".crup{ir rE.'..a.Nl r.ll::"'*''T.'H.l:i"illil.ir.r.'''lli:il"l:1" .i*1. :rlr:ii iJ.i:Ln"':tT:"ffiii:tl1i:ln /t.1f tii*.{.s ff J.:l.m$jf:l'.'.i."riffi f.t"'i (ecrrinococozil) I ..1.il"i3lllli.m'"iiqei]i.. t1l1ii-1{}ffi+[:T.ri'r.:j:iilX.s ur "^"\AE..fil :\40 zrI.. .i*fl$lf.11"r11'."-#}rli'. t"..destul dc rarr! in accsl.iiy*]f#."il.il'{.l f se ridicia umitoarere snspiciurii: .!d/.i::t#'J#[i'i-* i r li ii:ii rli lli.ri.i_!lti.i.. -tr..i''".)Jil.*ilitfttidr*#T3stT.T1i i"...urr'o hil$ri l' .iiii. il.:.Io nu so asocilt'zitr c...ffi ...il-..resie1jllrl''ll.min (i:rrr1 qi dUrorilc so siliuottzri ra.l.'.*..]i'l rliiuri xf *.il"ir!..r...r*''ryrm lit['ti[i:q1..l!lf.'.:1.lry .H"i:.l llill.i"'.i.irsi0)"li.sIptr-.tr*f .ii'. i.?1tl_"ilt.ll:l.r... itlt.r..'irc" 'i'rr'.). ^..1... f ff rlrHrlifdru:i i.L l'fl1h1X1...i-$lf1.3.). H:t}Tjij**."ff:"jf.itG-.fili*'"#:i..T"T"?.l**lil .::*:fl#ilfndi..:'xifliild*S:iji il.11fi*ih"Hlillol"ooti.. ir.il:tli:":.t..1..'* ?ill.n ? ^ lf .. .n *ijrT'l"xll.'i..:xltt):" :'""ihr"'.rj.....1r.iiiiiliilliiriiit' i:ililX'il..l'sJik+'!.gl9t1 m:r*#$t*trl'..a....ir. .(iil(i irr (1lLro rlrrlrrrrr linrlol rrrrgr r.:'*T. ri1:11. r.1.1..1'"J-:'fi'.lqt:'} i*:1J$it$."'pi.".'ffi ..rr.3. .]lil"'l:i:'il''l'lil.:tn:{:{H..r .*i." .ll'..*Gi.i.j."J.'i"'lil"'i".li -qt'e#4:s:tr*'.".'* llt..'.ii."f'::r{:... pr'r.lliil:i d ..t t:iiil.li1l.A p"'.illii"r:" :i' l.i :[( il. :g:.*U jiiii jr. Lttr rrotir.."t1T.lill.'...*..oster ).gr.ll ll1'f iri.l-'f#il.l:. Allliile rarTiculare din l:e:p:! zoster. 'T.:**ig d99gl9y4 t.r.".i..l:.'*iT.*ltJ":jffi ......nt*iltfli*h'."1.).fi .*.ll"Jii:. l. lui tindbcrg:.o rlirgrrosl..... il*ijr ittioriot' 7.illr.'#1"*K..lli''.' il...t... :r luor.ff ""ffi i*i.'itt.:fi:i.i*. Lr citevrr.. r J )nrcriie..ilu".^g..f.i:lil)..i..iol{. marira i.:. jiilm*ri..1.:\!'..ll*l*f.r.l....--..i t'Nrsobit.iilfl..t. ii" si.i*1*'J'$":?"?'-1. L:'1i" . : l .'l.:###{..ff \t')' i..{.

..1. pla. . r r . .r i radi rrr.1 r.1 .rrr)rei. .Irr:rr. ) .r lt.'r-' r l) r c q .trimtr.Otttr tti . .r l l .i o i i .c rntii. dcgcl.r rr l c r r |l f tr t:tt tttttl l r r r r tr l t r r tt :r l l i ' ( 'ttIII||t|i ]||IIII l :r l l l |l l i l l l l .rr1' la!r.r i II o r '&) sl i r 1i str t.. ultrttsr: ttt 4llr l. r lr i t..la. .r' scll o{tcn{oI Jt .liued.lirr . . .) sr ttt co l csl cr tl o l r tr tr ' .l r. q i tl o tttttl l .:lui.. .. .r r o ti l r r Jr :r l .do orr.. t .1.i t'r L t'i . a co.r lu hcrui:rdiserrl.lizr. h ).r.re iri ]relni:l discului Lr. l r t t l v ti l . .r.t.. I) o r tr ttl l c o t'i r tl L i i l r '.tt':t: (tu. r r r r c l i ri o sl .r r tl . .'m (henidifah.n_ I-.rrrr lrtrrroli . .u l u i L o _L. . tr trrz:i ltrlr rcelrri.. r .' irrlice{ii ropugrafice: l. I'r(. <le.lonnhi ahiliu..tlr.r . .' t ' 1 ..zi i l (.).. ..." ]'. ' .r '.e re.li :r t4\ tl. l tt r . ' . rrr ' I r i rr I rr i .i .'r f. l r l g i r r o ( sr x:i r r l .r u . r . p:rrezx ilerorilor :tp-r. .l tr. l .j..ilp:irc chiar semnul 1ui ]3abinski. l .r r i tl tl ttt'r 't i l .ll x) l l i ( f Ii l to r l tr r i r r l c r r l tr tr r r r 'r ' r i r r l r i s cj tl i o ( ti o r tl i n o n t) . 1 t'tb tti r r l o i r tl i r tvr r l r i i r r vcr l l r r '. hipoionic fcsiorl.:ia l l t tl i o l r ttl i i . |. rrr.l. tttr r 'l o tl .. . rrrrr ili. '. ci tttl st't'ttttr l r tl :t r .rilor sl i.rl tr ) . 1) Pn:r ntt )nalif icir ol' d. . Al ttu r tl tc Io Ir |.. l l .. i r r r l p ( tl o tx) l r l tr i Ia n i ve l u l ci l .tr |:r I. cu p-r. .U l rri . l lTU /.r .t].r pttllrei fi r dosu irrnr:ilaiea . .zi tt.r ' :.. n l l i tttl i l r r '.. frr lr.. r l c rl i r t r I tt rrr rrrr. r l u l e r i l tt i ti l tl i l i l .r r i tt 1 1 '9 . r l) r. I t . .l r |l r N i .. mrre:l rn ljoritatc rt rombalgiilor. . i l r i p r r i 'l l L r r i l t.r.tt cterien e ne poalc intlica hernii media. ) .t.tir.ii!.r. ' .i l l ttt'i r p tl ctttr t . 1 i l r i p r l t r l i t.' oinrL.cl i o l tl i i r si sttl l tt'i .rl. 0 i t.j i :ttr ..rlrer.r l r r '. i f a . r l r r r l 'tr l . Iotnbosci atalgi.. r 1 .t. rl ) I)rt:r. I \ r 't t a l g i tt cr u r u l d tl tt o r 'i g i ttt t'.i r r j i l l r l r r ( o r r l co tr r . t r ri I ls or l..ur(NIi:rirre. r r ' l r tr '.r .iozio. r. ||itr ' t r ir .. r r i i r l i scr tl o Ii i .zi ilu . . me tlc d.rl r .'.\r r l 'l l l ' r tr .r. . r l t tn i cl tl u s o so s vi ci o s^ o l tl o (I()I I I I ) t i I I Ii i l tcl Y r l l ) ( 1 !( 'l r {r r r l ( l r ' \:r r l .t.\ ' lr l..!rt.-a ph'tei..r. tl ttt.r i l o l i r r l 1 r l . . ( l tl co l i tu l r ( 1 ( 'i l sl i i . i) I'tt'. l\.lue. 'tr ttr r |u l u i i r l ' l r ' l : r {:r . r ...i l gr.r.itr.[i .l ) L'ft:){:nld Lulbtn iirilor obiec.r.rr.b ( l {) l l l r {l ) .rr|r. r tl tl t'sr r l l tt'sr ttl tl tt'( 'j I'l r l r r ) ti l ..rr . .. . srl [r\r. S i r td r o r n u l tl e cr u r i l l r tl g i i r l ) {) l tl ( 'l i l l r r 'o l i l r i l r tl ctr tl . l tl tr l ttttt .f.. r r '.ll.. l i r ' l r t o r r l l . r : r .r.).:r i r r r l ..-1 . Arscrri r . ( l j o l l t'1 r 'r r .lizit.rr' . r r a .niLor atdalg ir.stezi po i l t. 'ltimele r r :t t'r tl tl tt r 'ttztttt /. r.i :r i c tpurr. r l l | .l l .. sl i r l r tr l i L r l i si czi s.i IIi Ir ( |Itl 'l i It tr r r r i . r l r ( 'r . .. 1 9 6 . ori. l r ) r ' r r c|r 'r tl r r i sci r i ti c.' t r 'r. r l r .. \ t t t il q i ( r l tl tttr r l o l s( ' Il ( tl tr ( r l l l l ( ' tt.r' l l ))rrl | ]n -e ].|| ||. :t 'r 1 . r ' r ..4 t.i 1 r r '..r..rd.. r rl:i (rlrr..u.p u h r i s:tr t I ' ' l r r r p l i fr 'L t r" \ t t ' tl q i ft c]'t{r a l d : .rp o r. \ n . .] crz. r r l l r r i l l r l l .. r 'r r i i i r ( l i scu l u i l s:l r tl l r \) r r r ttr r r 'l I.i . .. \:ii. .s st. sr i r tl 'i cl r .\l r r l Il i tIi f) 1 t0 l ' si i i r i l r l i .:rstfel.).L)j.. r r I r I o 1 ...tto r l ttsi l tt i r r i r si 'l r l ( l to r r r r ttl zt cr tl tr l . l .. i l l l l t) i r r r tl r l r l i r i i l t 1: r' t t t t t t r I r i t I I t t i .!.( tb ) ttl i ... stl .rdiculir'i. 1:rry l..lp .. lrrl|1r. l r r . sc p t( xl ttt1 .. 1 r i r . \ i | | ( .i i r r .lb*riirilot de btet itata po:tie avs:i certe yalori looa. r. Il zttttti r l i r r l r l . :\ttt 1 . r r r r r c r r l l l i r r c si r n txi i r l r . r 'i o l ctr l r '. contrrr. l rrv t llr llla lli . t p r l f.nerv scit[ic popliteu ericrn. ''1 . rtlele scrnnilica!ii localizrr.i o h i p o r r :sto zi c i l t l . Sr : co n str . r u r l r .. pc tiosul picioiulni" qi/suu ' rr.i r 1 l r l r r . li pozitiyir unililtelirl. r i. r r r r r l l r r l r .lr.l .rr)1. _S.:(.o rte el ol gal i c: i i ra. 1 .i grmbPi.rieg..r. r..flene.lu.i ttl r r l tr i :r ' i i l r i r r i . . . I r i r r l t t i .r) li. .zi 't.r.t.{. l{ 10 8 : [' .. r r l i r ) {1l l tl o se l l o o a p si t d l l r cl o i r si 'r .i r.r r l . Llterlli. l.rj i . dL.pe alosut pici{) rrtrr . .li. r l r r i r l tr l r u l l o r i l i l l czi r r i i i 6 i tu t si tttl tr tr tt tl c tu r tr l i i r l r r r ':rI r r r ''i r r r .. ' L rb i l rrl r.rr il '.-.t.Reflcxul ahili*n este diminurrl r.i .escn) 1g0?. ) .. S tl. . li r l r l i l r l r tt l .h\ Ir rr.i vr t. ' 11. r r . i tt l r . l r ... fl txr tr tl .ecln ji po ultirneL. I i I i ._S.".scji te comprcsiunii raii^icul&r. I r i l r | l i r l i i l ttr r i tttttl i t. Ir l r "co l tst. l t tti n ) tsl .t.IIIIIIrrl.lolilii tulbirrririkrr vesouhre l.l r l t.rrr| ||{' \ ' r'r|.].l rtl rr. l rl i rr. r 1 i l r Il cxi e i co r r p sci p e N . r r r tl . l ) . l l r r .tli.\ t:ontl. tl i ::u l .z i Itl (r l i l l ti v(.0 r 'r r . r r . ) I\rctt.Qitt tittl. .i o lr lr nir ...:r : I rf:r' Il ){ri Ji .tulbtniirilor rle tonut mtscttlnr. coritractuiii.rlrrtrlt l . ttitu. .Lelornc p ). . . rrrlr. r l r r l i l ot l l ti b su l ) cu tl l m l c. lt . c.i r r tr ? .ntar po?]. trri.s0it. 'r r r 1 . tt .i vi ttr l i ci ) . ' ". r i t l r tl i cttl r ttr '. p+ Lt'ter.tr t{i r r ( r :tti i ) . .. ..rrt.r .. ti l . . . r llr .[ol.. llnLl . ( i tr tl o scl l .rtrrrtrt irr Jrfrilil rle aliscli*Sr_. r . . .r . .ru r.fJ llzie..ioare. I L (Lnr\i(c.pild[. .. \ r i t r l il r t.l rr.. lrl .iiiL. i . de ilsemenolr..:rri i azi i u hal u.r. r r l r r i t o l u l i :l tr . i r r l r r :r {l l . lt. r . Uleori refloxul cutanat. \ t i t ! !i t1 L l r o ttL ti tr d . dc nor. 1. . r ' ir i( i r iis a a l J L r u i v c l u l d i s r. r ' r ' s pir l.t.i p l i n i l i v e r:i e l e mancfrl . l SU e l .lc. tr tr Ii ctt|l t'tr 'i . t. L 1 .p'vi.esensibilitatc ne polte. sirrr.i l)r)plitouintern s:)u cl:i.. tr I rI r' .r r l ttr l' . mane. l1)iiTlAlstni si. l ttci tl i zr ttr r ) . r l ) :i l tl r l i .Nirniott:su rr. r tl l .11py.rl i r.ni. cl t'.i..i c i rr :i r" o l a b .r r : .L.'.r'i si.i ) sr r r t i r ti r r r r :r l ti r l i r r tr :r ( tr .i tr l .r tttttl t. tl r r tl i vctn c ttr tl r ttt l l r ' l r ._ -S r.1 L ''.t('i[) \r Lr y pL. r. .. .{. .r.r l r l i r r r 'i . l l r ..Ir . t t t r t1 r r Ir i Io I :tItr Ir tr r Io l t..l Iil| (r.i i l :ri rr rrIIII rrr. l i .e (inclusiv a ci{ozoi loml::u. r . ir\tscni ryi llif:ll 1J'/ l .n.ll.t '.1..:rl :i-i j i | l l p ..l r". I r . ( l o o l r i tci tl tl r :r . r l r i l oi .. I r)ii. Ir ItIr :r .Li a gnnbei. \r'\'. i rrrl i r. l l ) r tl o t( 'r r l i zr Il r i i r r 'Iti l t L l ..irr'r. t ) . ca manifeiljaie supn. \L:rsr'... ll. r . . ' ' . cvIl l i r t. li :r.l l . ' . tl c ti {:ttttr r ti tl tt vct.:r t.r r l l l r ti r ti stttzi l .r rl ( -.crl..'t:.i)r)vi(. . . '... 'r r r . c{) l l t:r r .r r . tl h. .6ipucstczi.rli 1i.' l .l i rrr.c tl o o l l i l o i t I t t i I l t i r: r'rr I ri'.li. l l l ti .t \ r .:(n.i)"srrrt i. str ]tt) i tt0 l ) o tl xl l ) l ) ( ) tt'q i tttttt tttr l l l l l l ( r l l r :ti {r r i i l l ttr r |. . . lr r r ) n t ( f\tu 1 scm i o l o g i c se n l a i l o i r tsr xr i :t : t I i t t I i t t t t : t I (' i I l i r r l l i r l l r ) l L r r '.o m .i*li ilir.. .u sri '1"'j.rt.l i i 1 i r. l. : u i i i ttl 'ct'tt. r r l r : r .L 2 . .i.czro pot irnplioa. r r i r h n o i d i ti i {i ( r .le )' ).t.cr i r ti ttl ttt ttl r L l ttl r tr .ti Io Ir Ir .thrhlllLi ( sp o n tl i l i ti .i i r tt d e n l u n g u l n o t'vttl ti i s i r co :l l se i . lli lirir{ixil (lrltnr.s p ri te l u i d re p t" ). |l l . eflh.l. 1 .olruirrtim cir.. r rrr.t .l rIis. .teiai_ Sernrrrrl .) . cletalii. '.. '.r 'r r ' | ..1rr tr rr':r.r.fleoum in sc.l .p.'l t . .[to rugur.).i i . r l r i r r l t s .r| o i t.. mu:"hilor ld_0J d\DLltrslrr Ir.. .()pr*{ju.ttt ttt tr vl l tt' .'l r r 'r .l U l l . I' n I t l. lt t k. r l . ir r *r lr i.r. vctl r r l tr .)cr'trr'rrl. r '. ml ncvrt l ti C harn1()l . .l. l tl tttl ttl tl i sttttr vl r Il Ir Ir r |r '. lr}itltevra lui Nlf{ziger.irr hernirj rliscalir.. c&rc comprimi $i I'ii. r l r . . r r : r l l . 1 rr l | t z i( . . r 'r r l l s tcttl . i tr u l i i tu l si ttc fr r l . tttr r t tt . tr . .r ti l r tr r tl r r i l tt:ttt i tr ttr r l ttl l r :r zi tr ( tl zr .r t. o r l l .t ttl rt t rett. .irr si r.l.' r. yeziAiseni si Oll. r : r l q i r r s{) l l ) o l tl i z0 l r .ttl l r tr t.g nost ic etiopd0 genia 6n.r'rriilu .r rr..njdtulbu.1 .lr. . I)a rc s t. r 1 1 1 r g i lr d i r n l i o l * o r n tsi vi l h o r tti r l tl i scl u l i i tr ttr r l i r ttr i i . a lornboscirllrrr. t . p ti tt : t I rt I rt t r .t. .n.iu coinprciiunr piurir.. .) ._. . n n cl e d e fi ci to tl u tto l i i ( I i t t t i I 'rt t t rrt cr l l ttr r i l i i l i r r r r l r ' r l r .i r r r Irscsj r i l c si n r l l o :r u to i r l g i co r n l i cr l i ttst. i r tsi .l {'l r r r l t .1. . r r r . . l u tr to t'i i r l c sl i ctttl tti . I'. i r. 'r 1 .l l .' t .. l i ! o i y p l l l rl i i c i tl rri t.r r l r i o ti i .r r . .i lui \i!'asselman'lr.to t. lr ( tr r r ttti r r o Ittr tr r ..ulrrr L. l . . 1. aotorolitterd. ( )l)l' rii Ii's'..r'irr.l i i l r.. r r {:r .i ttr i si l ..I i tl r l r r r tr r l l l tt:. 1 tIr tttl tr i i csl 't't'r 'r tl i zttl r 'i ( l t ( l i v( r 'so J]t( xx's( ' sl l tl :r l ( r L r r r r r . -&_...' l ttttr l l i l tt tl ttr 'i ci t su l l Ii r tttu l 1i '.-? l nBonnei i . il a .l.l r rl ..lrrlil. se pcato rec.':L l)t t .r r r tr r r t r u l tl r :r l r .l'i6r'i.lop.qinc rert" . l .ti i .i : .. i' . r ' oz r "t Si hof n i i r l i s c l l e ( r \ r s o n i .m) cte coadii..t(Ild prin al. r1. n.r . .r. 'I . r l r r t.r r r r l r r .ntori.r*n=o.r.9(irt collh. z .t{t tu.. t t:t n t t t l .l r l r r r ' .. r.:tl i sr r l l i l cr p :r .. tttm tl ti i .laiciniles:lcrute infet.:-r. ( 1 . . ] . r r r r i t'a tl i e l i i n l cg i u n cr r :l l tl .rl U nlpoe\tczre... tttstlttt(\..

i: I r I At r rrl i rrr. r '1 .li u ' IL l ' & (o l l i :i t i L o (r' . t rt.. li.'r. i rI xcp t nil.. t I t . zii {ir! r(.ctizc:trzii ( l{ i 1 rr. trrirnLrrttl supolior'. i 1 ro l l li)-t i tr trl l ori ' ri . Irecrlm li dista] (in regiunile tibio-ta.i rl t{ itz q rrl rri r i. lgo. t ' r l l ' u i i Il s 1 rN r0 1 . r 'r l 1r t lt I r r I r 't l I r r ( 101.). r r ! s u l i ' r.i rrrli'r'trrl.cir. r 1 e o ste o fi te .lizrrli. lit sl'[ t sx lt 11t sr lt t r lr ot t t " l"'ult t *". n i v c l u L o . 'r i! r lr (. t.) I i rrrI i r.r'o irrlolni ir.nt'ecinate (r'egiuDet inghinald. . r r 1r i < ' 7 . Sitrl.nrul ctnaltr. .jii. r r t t t llc r t ti . l t'ttl o l i o l 'i t. Si pasiYri a membrului inforiol lrr.rlui m[lchidui lr rlrrr. coirpsoi). i .i l l i j i ( 'l r ( f.. llobiliztre:i . f ixr L1r " I i . Ii ttl ri i l i L l l tIIr rl i ItII:il.).r. t 1e t .l ti tl i l tttl t 1 . 'r . lr iu l l )s r)i [s ). bt . r . lilli g l . r l : r i | ) I o s f o u n * i n e r r o r t si tu fl t p o r n u l d i tt r l ci i l o i l I( :l Yi l ) l i r l l l ':r Ii .d l....rzrrr..r . r'rr rlr.i boD rt l 9 6f / est clelat iYuDor t lo .. l t(r1rl i i rl tl rl tl c tl rrl ti .. r i r r r r r l. bcst f .i l cn o c tu rn e .r irlr o rlrrrolc lsooiirti.1 iirrrrIlorrrrrI rr.iv()trl)(lomino-peh'iene (afec{iuni alc por!:iunilor telmittrrlr.tl tti rt l ttttt tl t i i t I l ui l i rl h ) u\ r'.rl i z rtttrt i l tttl t i i p tr l :t. l r r l : r l r l 1 r 'l l r . i ).rrr : iI r r n r r qlqir r.hri tursiutt.rl . . .o i i i ' .rr. r it lo r r r lt it r t lt r r t t l.r. c. l ) S e ]i ol asocia $i Cu ll.rr'. t t t l. lr cst ozioc l) ( ' l) ollr r r r r ': r r '\ r '( 'r t li .l rrltc zortcli: i.r.r l l ) l r l r r l l l r 'r 'tl 1". olrrrrrrrr. lrrlirrlrri rligcslrir'.i . cu il] t ej.tt t) t)t. (. . l t l rr (I t r( I I i I I I i L| | i I l l i l l l ( \r l {. lt t r iillr t lt llt li.iuni uter'o-anexitle qi . iilr 1i r 1r r . r t r ' i r. l'ivi ( t lir l t .' . 1ir('l'll'lr "t r r ' r' ri 1).irr l.. r rl|r r ' 'r ' r rrrl f). l )i r11 i ' t i i r l r" 1r1 rl r ' r'. m i :L tl i .r n tl |i . : lit e" ( . in ciLlt . r r t t : r llc l. inceidoi rxrt'r'r .'i.t. t t l"r r t t l ..rri i t l l l ' r t l i i s i rtl rLl ttc rn rj t. r rrl r l r r r r r : r r r r r li s lttz rtl i i rtl g rl )i tl i ' :i l i (' z i (x ) i . in: t .\ r r | )r' i i i ttl . 1 9 {i 7 . iv llf or .rrol ogi e c.rr.iol.{llr lor lt llr li olt it 't r liv t t t 't t I oI r r .snpri\ liutulni ganglionar prevei'tebral s:lu asullra pl(.r. r r i r i .i trl l itl r t' xci l .i l l ri r t t t t I t t i . I t t .tts r r i l r r . citrr. I t c cr iz{) it lgll( ] Llt lt t r lit 't r( r' i ..iririr.tr l o i ttl ctr tr ttr tl r L l si tl ttt'. fiind gencrat (foflctea. lt l f s i l rLi rl l t i i rri h i tl i c n o (o a rc trrebui e ci i utate tottl ci tttrri r rrr l Lz rlo 1xr'. lir rui.stinillio notorie In lnulchii pia.loirriri vilrli{rbrale {orso-lonlblre. I i rri | .r' r r .rsialtii.sido picio prin furtlicrituri.rri l rti sci :r t ic.nii..(. l r " . r r . in saive ile dLr r cr i llf [ lt er lt t lt Lt ll sllllt i't r ( r r t t r lt t r '. . tl rrrrrl r r lr 1ii r r r r t ut i ()s i c o l o ro z e tl l s o -rn e ta ta rsi ene ($ofl etetr l -96?).l.1io csLe fiivorizat de traum:}trisme locale (lractnri lnitlrr.r o l rrru.i Il u ca .t:rL s l itn Il l tr(fsl ozi (i i so l xrl rl r.rlr.u rl ){ r i . cu. r\cestc p: r t 'or ism e a. ll r . r i r uc r r r r {trri o o l .. r| .o L ' tri t :r1 . .rr. 'l \ : e l .. i90L) . t1) ArLhnoidite sphtrl(!. lczirrrri lrr..rile mai ampl€ ale acestei articnit[liir iar episodic ilrr . .' r' . r.Lide cX . i trs o !i l l i .tzi lo .. t'$ l I l :r tr r tr zr r l . sD fl stca qi cohl: . picioar elor nelini. l r1 tIrl rtP rr IrtItIl rtttItIt.Itt. l i tl o pfovi l l o di rl l [oectl l i Ii i rl :l .iI 't' I I ' I rr.Nindrorn. sat o de sl.rl'rrolrrl. rt (' (ri tprl l l . i ttrttl i rl . 11.i de rnul0e ori se irsinlri. i.tl L L l i ri t:ttsi i tl . .. r ( . i ales noilpt ea. r. . im uli pf ol) lio( jol.tre rtl ' rrl rrl .l ( . r.r' r \ trl .I .ohJ-picior replczintii' corespontlartul slnclromului utttri't :rrirLrrrlr lrr.i . i n }l l )nl i i i l i i n dcgol r.ri ri i l l osi . cl i scop* ti i .q. r'i|oticil I f) Procese inlhntntorii siiu tunl{)] irlr! Irel rLrh.l to ( tl r r r l r cti :r l l l ' l l l | | \ i i i i i t t s i )i t1 i i l o d i !{i l .trtari qi senzitiYl la plttti'ii 1. t lr r l. ( l i r ( ' I t I I I I )I (' r 'i j r r c i 'r . rrrl r.:'r c r r ilr . h ) C o mp re s i L rn ea. rii rir.i'r1) (l )rrlrr:.irl(. ilnit e qi lil t t t tIt rt I I t r' 1II it t I lt ir I : r t r '. . li.t.lrri. iKeck. rn:rni{est.-ofse intcn'erilii chirurgicale) .' r|(r|r. r . L l r r r 1 1 {. r r .Il e t:e l . ( r l'lllilli t. .t l ..). rrr:r I:.i l t' i rp ro p i l l L c tt fotnr ro oul turi l tul i tt tl ri l ttl . .folir1. spinclilite ry.)r' \'(l.. psoi'lo .m{liologic motlificiri osljeoco]lrlf.riiculrut (sponililutloze.1. . . 1967) tlc faol')r'i ! rr! ir{ t. r'lrrrrlr sr. 0 i l r r ti t l o [r r l h l tr r .egetatiYe de tip simpatllgic t1t (rrl l rrrl iili v .. r r lot pt itt l o t..ibio ir$ir-ilgirl.!l i trl . ncrrul tibial poiterior sc bifurci.'.4.p ]'c ci \. Io l t. It. . \ ' r t r . :". { tl i r l r r r r r l r :r r r l r tttr tsttl tti .. r.r l ) o zvo l tl l t'cr ] l l ( l vl r ) l i l l l l l l i i I I I I i r l r tr l r :i l 1 . l ttt | 1.. procese inflilltrrr . S i ttd''ant al . Irr'lrr rrrl. tr "Ir 't 1 tr .lrrr. cu oar act cl'cle ilr nilt il o iinl( 'liol . i t c l v i l 1 r | ti i g i ta l i p l . r 't t t t t r 'lr r l"' t l) St l lr socir r 'zii..l l ttl i l trl t' ttl tr. I Jt t I ll.o-cirlcelrcan). rrl . l .rhrrnurts9 cr.rrii .r'{)ir') | ! r'.. lr ilr t lr 't r t lr 11tI t r r t . . rttti u rti l tr.. ] 'ale liber e I 'ar iahile i l) ) I r ll " t I t Ir I' r 'i I I I I I r t I r t t |. . l t i L i vcl u l tr r l i cL i l r l i . l l t: rt Iti 1tl r' 1rrtIi o .itlerrliazir.. r i t liol. s u l l l tfc l l tl t l c ntut i l l i i . ttrttl ri l i .ilrlollcrito|elle Di rctropcritolrealc. r1t actiYil.r lir rl.i -r.rrl. ttr :r i r r l r ':r l r r ' r. Se poate recunorrtlr' l.i rr r { r r l) r ili lr t r t r i i l . r r r ' i . L i d vl o .r. tibial posterior qi r-aselc cilitoresc intr-o teaci fibrorrHrl.i i l o f l tti r ti tl r r ttso l i tl i tl ttfi r .. tt t ] r t . .. l r r . cilnrl. t 1n1511111'lt t it ir t lt r t t i( ir r . l l tl i r l l .D u re re a s c l o c a l i z c a z i ..l rrtl Gci t cleclan.\lrlorr.1 ( lo D p o tcl o l l l l l r l i . r)tnologul sinalromului cnrpian tle la membrul supu'jot ' l.Lrl Ileror proprirt rtl rrr r. rIil..' :i | i :l l s l lt .irrr irrl.rrrri rr r li) .. .iicsl. r r r biclor . (1uu: aleii }ot f i illt . 11. rtocl. t ll t li r r 1r 'r'r I I t I' I l I I )I (' I I' it t lct io: t t . i ii n l l al r r r to r i i l o cl tl e ( o so i r so l i n e t.i ' r.ic cst e negr t ir il: it ca c. lontbilrd.. di'.) 'l 'rrrr r r ir ir .{te t ile t l'bet ice$ r ocur t osc I clill.i r r r L i ttr l o l tr l l i o r ' : tr ttr l :tl r r tr r r l l 1 r r r l . tr tt i l i tr l i tr l i r p tr ' r ttl ttl r l r '. I ' '. b) S potttl i l i l r. cit gi iu t : r .r| 1' rrr 11frrl :'tl II i t Ir I t I rt rt t t I t t t l tl l l r .ior(. 'r s i ( r i i l f s.iculalici t'r'r. fesierii.l i stn.r r l o l sr r l r r [o r 'l :r l r i . 4 . rrrr.r : r r i. infcpS'trLli. l i . r l) A. rlrr iritrtria nervului tibial posterior in canalul lLri ll. r' rrr r. . r . (cri ct ent uala t lepist ar e t lc t olli Eu1'osilr lr t r lr r t il.ir illl rcplusu1 o am0lioreazit) de.. l rt. r t t e t lolivii t r lt lt t ot t t t l. llii rl ' i l ' t 1 r' i i r I i ( r tl tl ' i { tt rrl l rtt i i r rl l 1!' r. . l i ( 1 l r r |.ri l torrrl l rrl rili)l rl ' l l l i l ' t(r lil r' l or' .i l ti ti ) . fr lr rrri)nono|li['i'.ri ale arl. tt'l l ttttti i rr t l l r l r .ttr i tt to l l l t.r r 'r r r ( l .rl ttl i v.oi.i i tt l i tnl tttl l ttrrl \1 .l l ) i l l i :l t't'Ito tttItI|Ir I r tr '.l rrr rrr ir r r l lr r r z ir r: i1 ) I' . ccuRce r t neoli pollic i[ dll( xr lt t t r t r r r r t r ') . a'mof$eli 1i dttltrr i rrrl 1rlrl.l :t :tttl ctoctl trl r)l t. l l i l c r i. r 's o o r 'i g i l i .. S r i r r r r r ri l i i tl t' i .l rrl ' ft' i i t rt t elr br clo inf elioluc ( in giunJ) o iii colt lr ilr '. . t ! lic i : l ) $ p o n (l i L )z c l o u rb i i tt-' .p. r : t t r r l ll t r r lr r l'r ' '.t ds Dofletea' 11)li?) .1 ' I l .irL. r i r) A l :rr .\.li ilgt'lyiuli i tlulerilor) . in acest canal osteo-fil)rrl rr:rrr rlrrl I. rrI i I rr. . ' r ' lr . ontorsc. l !]i i O. t r t I r t l t r r r lr r 'r 'l: r r r l I .. dul ' cre po 1r1rl rrrl cl i rr r r ir : 1.iclrrrl' Se $tie cii.r't" rrrr(rrhlr'. r cL tl i l r ''. t . ttI( |:||III i i ||Ii L r ' o sl o o co n d r i tc ' rl . rir.. l f i 'r . tiniec|: 1c '1 'r r. ' r.i r l r r :r l ct'r r l . rii r.rLL. i.crr. precul)l til i. r f s i i r r ti n p r r l i s t n 'r i . r llt ir r I t' u trrto ttrl rrtrrl tr (ttrr' r..pr' l.. d c r o i l cfi i }{) fi o sl 'i l l l 'tl i vr r l sr r . irrrri Irr I r' t rrIli .l o i i l i Fl ) l {r l 'r l 1 '1 r 1 ) {) stcl i o i i l l 'i l l u r l r r r l r ( 'r . t lclr : r t r 'r llr 't lr l .' r t t l' . lt Lilt t I t t t t I r |.risii'rrlii.tl E i t) .. i n arfi cul nl i a qol dul ui . 1969.-ezicale.a. r r r i r l i l o t i ' ( $ '. . Ir. i l 'L t t t a !4 i tt Tl ttn ta ti ( h o ( . r s r r ' r t r r to l i i . rlr. mcciitici. c) pc scir it icut ui..l rlr'. r lr .ocii sinovirle a tendon'. rl r Iti ').l l u i 'l l o r l r tu ) si ^ cl l t:tr r i l 'ti zcr tv. i r . l . r L ti e 1 1 i {cr cn !i a ti i d e l l te a l e o i . . r t r I I t r I : r r 'I r r .c ot |s r .s i fu i [fi (] i n c l rc s o :rsoci r.i .

sol2oaso.:rllo ln SlTrngOmteltel. Arpootul do membru rogu.. 5. daL rI|rr.u i.urt liinr :lltgirttttrt'ltrzrt..ri 1i h)pollt' Jii lol' Ii itri'ilrrilrr tttiolttl'rtl liotl ilt tlttccl lt'lrtilc. in'polinevritr.i(!u I '1" .rl :rlrdonelulii. apoi so dozvrtli.a..o v&rietate de e. ltrr I rrrr. la aspectul d... nLtlnilifornri.r'.Panari. In.r.ortlrt't'tltt rltrtroltt tr tttttli r"rr rlo tulburii.ri pulfrtt'rltrl.rind chiar in rcuinatismnl clorrio crr poliartrit5.(tecrap" sau 1{e gopirld" poate fi intihite in sirixgomielio l)rr. I lr{)rrlu.jal1 dar ddmulto ori inso^. uni.or.te cle tip multiplu de tLunori .sau bilateral.B.us l.iuni ale nervilor'pei.l{ttu$l.hirrrr luiMilroy) repre.nii rotuujite sau fuziformtr.ut5.Lr pnlcbic5. Ilvolufia.MlIi pol[l.lui .r.tl trotv ilttt'. mielite.i ales tlaci ln contextul clinic existl . tlispusrtlrtr I'trt. in silingontiolitr.rr rrrrr.r.fclcir.rLl..i I)trouttt.or't sr rn ncl]lrpl0grlje vasculrre {Arseni. ''1. Ulor:r'Lrl fio [a.ia-ld.unghiilor.rr{}ficxie.lcrr. din sindromul Raynaud.r'.ll l lll{. '. 10.ulli congcnital.rd ogetul alb.lu l)n)cesexparsir intracranian. earactorizat pt'ittr-o l. irr pDik iLx k.t lo tt.lintg.o .fi[toare se po&to t'trcttltttrtrslrr l2. al spnt(. uuol sctttltopinltltitlttlrr.1.t l.N tutfiibrctnato!(r lui Becltlinghausen. . .rsclc alec{.rrroilc. mai rnult slu rnai pitl.otttiilo irt uitult'untru. ererlitar gi 16afl.rrri. Nu are * se pare _ nici o specificitato. Aur. itr Itritttilrlc (.il.o) itrrlivrrllo pi'gmenta.lultttlt ..rrrrr).n rl\ ^ l. r!.rrrrrr irroloni.1.. Ll un copil sau la un adolescent. insolite de crcqtereain volutn ir.r rnol'lr...rr{. n4roigkrbrt.cni {i apoi o ulceratrio '.litlonnoan. avind _cel mai adesea_ sediul la ineml l.i eJilarca degetelor Irfl!]ilit. 0.ilr 13.lrrl.ltttn I rrrrr.td. in unolo cornpresiunimielo-radicukr're .tt l7. tll l. i:r.zcnla tle Jlirtens.tet (de de linte pinii la o circlg:i).lryi r..ioo rlrrltt'[ rlrt rtort.rrrr:rl).sub!.lt'DIi0u 1i rtrtbrrrttil.lgezi. . r1irrrrrl. ittifirtl.rlrnr'l H.r hpril. rrlrlrr'. in sintllrttrtttI l trtt it'l. Inilial aparo o zon6 tle hiporkeratozl.!iul anulgt:zic. Ihhnl rh dirr:rtttt lipu. mergind pini. sil'rrrti.ctlzii) ho Irl. uneori pitald. i.tlhttl. ilsolite tle novi pigmentari $i pilofii po zonolttttt'rtctt rrlttlrt 'rrrr r. osbotorpidtr. rl:rr' . cle aspect I. insolit de faoics.teqte bolilo r\rorlo-{logonot&tivo. rr.r .rt'irr in jlilul gurii $i al na$ului (dar gi in alte zono 1.itelici. do loziunea mucoasei . dureros.l. " (eu protlominanli.l1rlo-trige.1:r rrolri.ltxtttin.irrrr 1. de eruplii butoase1i d. rril. al gitrrlrri. '\'. rlrr IL Ar:len aarnek cuta'no.sindlorn \l.trllrttlrt. Preaen.demcrorlie aib.I'rr.-zirstrl neurrt-cdelrtal."i al iolol .tlrl.ne cvocii o rncli[tl(tziillotlr(t olll!rttrrttrttrr rrrr lri.rrl. pseudo-elefantiaza neuro_artritici.. 1971).r'lrlrr. tltt lulbtrt'flli pigttrr.pgl'otr.tl .-ou lclxurtilio segmentari.ta de ytete . lldcmul obrajilor.4. tormoillalgczicii.ii tri tlc l()lr git.m reaolia lui Midsutla.l.t'.ci..rlc leproame cutanate.unelo boli do colagen. $irlilot' siltt tttrrtrrrltr Lu.l\'lot'maled. localVat.tt lrrrrrr I ii I'tttttori . ovcttlrtttt'l . 19Zl). PROBLEME DE DIAGNOSTIC iN TULI}URANIUI TftOFICEDE ORIGINE NBRVOASA 8.r|rrrLiultrigernenului. cu fundul acopolit tlo 'o sorozitrto giiJltttitttltltt rrrr. Ilrrr.6 aspcite sclerodermioo It pentru siringomielie $i alte atectiuni medulare.sli oil. v ril.il:rhngo)r in absenla durerilor spontane sau pl'ovo(ill. fio lrlnisolul tlrtpttltti <xtlttltlrt tll qisolloitlo itsoci:!titt (livor$o:!Tl. rrulicol. rrepediculate).r.(. adesca voltttnittos.ir'l .rrrrr 11i ort lozirrtri rt. |lInl(rr.' si'r I tlo nitttltttttt Hilittne orientezespre diagnosticul de siringorniclio stl.ul il..amolil. rnir.Hiltooplltrlocal[t.r'ite .te 14.l'ol)tllii l. Pana.piecurn gl Irr ${ilu'ozrr in pltici.nivoluI rlrtlott' fio t.r rl$ obicoi ln Labos. lividd.to rl lct ior.l o.calizind uneori aspcctul . ltt'itt pedicula.r'sitn ltt'tr' r![o [r!lrtn{(!lol'. cu oioD1.ogrlrtl('lllrrr{r) peni]u sclcroza tuberoasi' a lui BournoYillo.tizflti otomoro.r'gini ploeminentg.cionic al lui Desrnos .^.24t itt 1olirtr. l.din sind.i crize olilopl.. ischemic este u$ol de recunoscut in faza agazilri . 1.rninali. rr{lr)l(. trrrtrI tt I tt tt t ' ' 1.. innirlior ryi Htl(nos[v' rrrrlo!rr'.ico6i/srt.lillii{rLiL lrnoori fi rlo pigrn. i {. ALN FANERELOR MOI $I ALE TESU?UBII-/OR l.. prrrrlcobservl i n. de consistenli moale. Pielea_rece.!1.ilr$otir. pituitare. obliginalu-ne sA. pktn hernifacial. cianozalese intihese in compresiun iie med ularo.ltngionot lllltrooltri.. apd. la nivolttl trtornlrtrtlor. '?. r. 18.itr pigtttctrlllrr. Ulcarwl perforant (mal perforant) ylunl'ur attt tlttbrri.^.8o1ez. lrr(.i irr hcrrriplcgiile vasculare.zilnpro (l it. .c -r'cvelatoare .oil.a.i altc atecfiuni medulare. a luiI l\.l ' I'lrrl'irrtl' tu 16.ri.1.1.oo"ot. cu 1i ligmentare rr lollni de qiraguri de mi.m bacilul lui l{ansou ln tttttounul trt.l ana. f um{'facliilecutanqte noLlulare .rps11ls.rrr'.e ckeirotnegati.ztt.itl r{illl. slriardprin fisuri.poliomielite.siitt din sindromnl parieta.ronzu.riliu.ttitlo itt tttorl la un bob 'rrrrliririclifeli.so locolizoDzfl.rnollLtsr. [.tr.! |r'oriLl.colagotroztr. TULBURARI TROFICE ALE PIELII. ltcq me lple reci. se intllne$ts in sindromul eriIlorrroliulgio. atingo orliiottlnl.rozat . Ulooralia gi togrrmoltelo din jur sint indoloro. r.ht.o pentlu adipoza durero&sd. pigmcntate (brttttc srt. {rolmai arlesei) pete br'[ncoirlol ott coexist5. a iui Sturge-Weber-Krabbo.rrrriclictle alti naturl. Siu[ $l[ul!' in profunzimo.i1. 1L.t. pol ir:adiculonevrit c gi iri ull.zr.ilr(.:I precum .l) $.lIll)lll'll'r{n[ ' rrrr. r.. nAkdd.ri de sensibilitate tle tip siringotniolio. ile hiper"trofilr.gr'cntar aI lui Debove.lIipcrtroJia.rliouLrrrrvt ltl lrti l)r'pt6 tl}irlotlritl" (irusir.'rr.hl'). t4'l . . rIrrrliverseorigini (Arseni si Botcz.r'HI|. polinotttrtpttlii.rrrr rrrrrtirl.ttr:rrtrltli tti.rr (tle culoareacafolci olt Lr4rl.rr. 7. grt'llrltto). Pielpausruld. l lirl.l.. edemul .r'rnlll Drnir rziLll(lrirlrlt lui I'olrgorr-. 1rt'lttttr. no orionl.. Ang ialnul cutrd.rrlu.. tlo crt. ^aI . 'l'rofalemul crozio (sinouime: boala lui Meige i distrotia edcmaloau:'lI rrrirrrltrrurrl.otpd.inilor.. r rl ir. lroryilor leriferici.llltl clozvolCindu-so irr crllo ulcoraii&..o tt.1ritrrr' I' rrI.rr nouropatii.t tlo Ildittclrot rotunjitti sau oYalrrtr cu tondilr{. ss .jc lrccvcnf iu rlivr. gl :tr' ln slI|(| l'oilmete strtnqomteltce.i . rr.ttt llll'i r r|lu|ilol unuia sau mai multor degete (merginrl pinii lrl N.reumatismal. este revelator qi nc obligir.rrilr'{)mamiotlofie de tip Aran-I)uchenne qi:r..lo Irr rrrrirrgorrriolio.

'"im nor .r.t:rrI r i.e lle c.a. r 'r . h) ar ir opilt ilr ' t'ip lr'i'trrliitr)' rltr ci t. i . l. t .i ll rlcgeiclor. t io l. r r i.r. . prin frectlrrilc sl.I i i e tu.n g. r : .z]ce i rsoci rLtc.:t ttl rr nlll t Ll slllloliol. cn unghiile recur.c spontaneindolora srttyit fie insidios si fd.l l .r' . r. .1. . so irrtiltrcst]e in siringorri ir. lr r |" ciit e Yar i: r hilir ilr {u'r ''li' r l' lr r r 'r lr r 'r r t zr r lr i tr| . cintl anilr. lr rf li. r ' I i' r .rr.. ..l ' i.. . l r:.infecteazl.t. {ir r r l' lt "J i .tt) 'l' . i ..r iPt r lr r r lic.i"ii"' r r r '"1''r r '' t r t p' t r 1r 't t si r lr t ' t t ncot i ' inoit set i pcut r u lt bos.. . 1. git uhr i.' .pf irirr_ I. r I .i l r' . r 1i t ir r ilr "r t ' llt ll) ' i r l \1.l t.i )I)i ILi i I(| Itrl l rl i r llr f r lil s itl l rl trrttl Il l . rrtrr r. :. .\.)sortt cle si lrtutili:eazti i:r. Irttl l rtr . r I rI r'r| ! | | |/ .ttttk:it l.jr'. slr .l ...tsr. cs1. 0ir10 apinl r]rr l l .. sugcreze: a) l fi l l rcsrrl l . q|t t t t t t t . {r'1Ul.i i i rl . ir r r iI .kr l :rrrr... . 'r r 'r r r lr r r r l : r r l'r 'r r "r ' llir r g sit it qoulplir " ' ."..rrIrIirr. trl rti i . L. U ' ci ri i nsi . r r Ll .tir..tl cl . f """ain.r1 i... i s. 'r t r . liJ ( ! ' t . i: . l.rl rrl .|'rt.. llitur..ltl)ul. . i ful .st. Lt t t alt csilt cr cscr zilot ll) lt 'r lil( '( |ilI r llir r r lr r liilr 'r t t t lt 1'tt {t r " lr r lx . ]rt-.l . ' ir ) llr r l )u l rL l l i.i )r' r. ) l. -l rt: ou. . . {l{ l . . j . . \r'rr'.rlrrlri r.ului 5i r l siling.rl i i I a. i r. r'nccfrcia nivelul piclii.rn It. . b) Anl.r rl rr.Lrc ln lrrzir fialfefclor itrtcr.jrrrrqrpitrii irl. rj . r r lr ir .r' . nir .ir"1""""drif"r'"ng"t"tit i I r1..r. rlr.Lrr'. r ' s t . .Il ' llt ll. r ' t r r i s l x .i .lr ) l lr r i llru t' rr. t lugcnic.. or . r t lit t 'lit ' ir r li( . I!t ..r . incrlr. .r|r. ".l o Irn i l .t I't t i t t I tIi' |IrrI rrr1 tici . i ri nf"i' f lZior ut r il .ri ti l i l tl 1 l l 1 i ' l . r t lr r r : r lor r 'r 'lr ''r r ll r lt : r llr 'l .A l a[crrl(Jrr. .i ul tti. li rr rr:rl : r . i ' ' i . t t t lr r t t :.i .ttl rt xi tl nru. i||r Illr ) $e s i I p i c l c r" .rurrr rrrrl o :I. t r r lezlunct 1' 111..'nr.rrr.rr. l c s u tu l c e ]u l at sul ]cutanat D i mu$cl ti i . . ttri t llr ' .1 zri'cltr. pi el ea' p.L. 'r r t i : .. r] rr si i ' S i ri ng' tl ti . a. l..trrt I r it zr r i I 'ir {iirr 'r 'r : r r r l t t t lr lr ilt I I r l' I : I | 1 i I I | | ' plit l liz. . .lrrrl.i 1") . :rrrrrrrr lc r lo r lis c iir i ttt:L o z i c e rl o l l e x i e .r. olnsi. ir it o : ir r l..elate aIe rlcgettlor. i rr rl i l rl x rl . 1 r r .l tgv. r r t i' t r lat h gem r t r chiulr ii ( .." . also. i) r ur lir .bate. D' li r. ' r ') it r 1"t i"t '1" r 't r r li"r ' : "r r t t ' l" t t m bdcr at ii' ' .r.rrrlirrrl rr. '( 'ir r 'r 11.)iliind igncratc de bolnav qi rlo medic. bul rr\ i l 1iir .o n." i .ri l c in c. r ' : LI i r| . :rl (.l r! r' r' rl rrrrc l i rri rr. livelul legiunilor in care ccmprcsirr f{ r..uri i cul . i.. i . r ' rr. pscuilo. ilr ll "iii.:r .' sau-oiil'e . rrl c ( lcg( r t ( 11) r .. i r l.* ..cuboir lir .f .i l a.Irl i i . ' . r l r ir i ) . r l't " i l0 olr iot r i it t t lxt lI t llo lir r r ilr r lr '1 lr 1 l) it t lr t t r r r r l l .n .. r t t r i|r 'lt '.ro funolriolta...il. li.i rn i l Il fe c f. e x te n si c gi abrl uci i c.ri s. ll{ r ': r lilcl( I .1 .i . r'.' .' .1. { r r l r l l r } l ' ' r' . 1l | rl l rl i rl l l iar ) . .Iii.l -itrii'irrl Sr r l) : r r '' r l : r 'l" ' I al t abr .rrri oE ia".ir'.tti Lhetltitte (tlin sinrlromul tl. rl r{. ..tliri ztrr. l ti osnoslict . . .. " t ) .ri".l rL .a p l e g i i d e cl i -r' erscnaturi si ol . 'if c l1! r "llizr ' f i''r il n li' I . . care intl-o zonri lirnitatir.l i . lil. d ) pol i ncv. ... t ea.sii nu fie ti'atate. Aceste eior. t. . sub forma unci lLlcet.rIrI.rc i(i rrrl ro sLrbirl 0 oi i i rscol i r' rzl 1r| t. r| .. f t z ir r r .Li moderatd.l...... rtro 0 r' i rl l rl $ n rM )i l i i i l l r)t)rl )rrrl i . . i'ounlro (lc pgcudo:utroze$i do cr. ...''....ri l l . '""1: . r . il'. d. r r nir 'li"i.. irt. l') l l rrrr r ' " ' r r r ir ' lir . .. . .. t.. : . r r . . I ('rrl l J ll.J.l i l i . r'1.tl t" u ?tiilnar i"i poat n r \ cr t o t l( oqcbit i lr r\ \... i rr I.rirrl t.i gi rri . l ..i l o vurl .c r. L . .. "Lr er r ?i t 'ini l: r dispar iI i' ' cr lct r t t t l =r ' t i s( 'ir r lr r " i'r 'r r r r r r 'r r r ( r ' r r r ir r ': lr r ' . 'il 'i ir r t r 'lir '' t . i rrrri .. r 'l. r ' r r l r' .c .r' i ' i . l: r r ll lllil\ llr r r r lr r ( lr ' 2 r I ( r . .l ri c . .I i I rI I i I i II I ( rl ro r' : r ( li( .rrllrull. slrl.l Irrirrrr.o s i p ri i L o s tc o :u tl o l Jrti i l c coc\' j 5tcnte al e i ' Irrr" r'. t t it lt r it t t lr .'r rr r r r r ir r lr r r r lo r l r. ii" ] i: r r ir ( r r . . .ri i .foll vtrl'-t" un 't. I r r r {'I r I r r . rrriocirtzir. r r . 1t .t r l ir r li r r . |I Lr li iir 'i. l.1.r' i l o c o l o ru .rr-l l l rr. l. . . lti [ulinosCUte]e pozilii denir. t |it t t I r t |ii lr r r r r lr r lir lr r ll . ' r' .n. ' . .rrt. D tr.f' ttct t Li: c. r . . ... . . r'osie. t iiLit t eiii'inilc. 1. l rl ri rrIrr l ol rl r.r" l i A " li upo. Iirr rlrrpr'i. . 1. cLr .itl(: membrului .r.1 Ia nivclul r r r l' r r "' t t r lr 't r lt t t in vr ct nr : cc 1r Lr upat iil'r . .i .lLlsuli viciol. t t lt r r " : t t lt ''r 'r r Ccl'm li l r r-\' | J. l r .su p. cu deforrnS. . l'rrr!o (.' 1:. ir r i r r r . .r-r: r i.un aspect ciiinotic al trriinii.C i t f i CSt nt Ct i\ '( 'r r t r l 'lir r r l) ''r 'i .rt.. . rrrrrr.! ii l.dezxyi....ru rr. lr ir ' i IL tl s { l c ttl (.r" ttr t i('rrli :r l .ut.rIcr. 'simi.I I "gt n.ololllto. .'cr zii t r r r l"l"t ' r 'i r l.l ezi ruii sist er nulni nen'os i) N obict i sr ir l t II II ) .i ( : I I I I '' ||' I 'I I I I ' r . cousllt i: lspccllll (lilirlrr(t! rlt llrt' rrrr cchiilotici') qi-prczenita dtr vettti .bi r ': r ' r r r "r ' vll( r r r r 'r 't lir ': r r "r '1 i . I r i. Indolcnla aoestorfriacturi gcncrlr.izclztrr intt.r r ' .L i t)ro ({ i rri l x rr.' .clrloinct.r rurrrrlrrr'sitrrri ti.r. r.rti zrri .)' 1r'ir. pii: it .]"-i-oi. r ! ia ( ( ir 'il't r l . Silut ( ie in car e I 'r r r r : 'r ' r ': r ' llt '{: t llr r r r r : lt ll l ... :.rttttu l t r . arlicii Li niv0 lrl r. rzr. r'.h'i.i rrr 1 r rl . J'i*"i"ti.rinicio:lsc] lrr . . .l | rr. tatlese'4. l r i . r r i . lr r ''lr .. riscd. ' . .sr:rLr'ir. ...trorr"iic locilizat. I r i .r.. rzrr. ilt rc s c i n : a )_ p a r.t ': r 'r 'l' ' r r lr "r 'lr r 'r ' t r lcr liu..cl. il t( r r r r lr r 'r r 'r t : r l s( '|r t ) lr o colcclit ] est e caldil si desf insi dc .l o n rn t...' u ili"g".r. j r' . noslI llllr lr llir \ r {'l' ir lr lr 'r rI r r r 'r r rr 'r '. ( t t \ . elul halucclr r i. ' l1) i I r lt r '. i r r r.].cbl rl l tr sl rri . i r le colpsci "1" iI 'I cr ' I I i. r u$) ilf r ii i s (.t. . r. ..qulirrc si ncrvoaso (inclnsiv mc(lulare !i/sr1ulri. ir liiL. ia: {t ) I n ?"r i'ad'' l( dr t r lsit r l r llr t i .it il.lirr rr rr' ( irr]l(11{'r'iz(lirzli' p|itt1r| urL tltlrrn irl rttiirrii .l oso: So.l rr 1r r il.. 1 rrrrro Ii .. r r t ' .r'rrlui. t .1 . t r1 :tzll lr':r0 lut . " picior : ului ( .ri lcce..liz.l i c . :t l i I I I t I t r r |t r t lr t t .{ p l [l rt' .. t ) . lndeose.1 " :. I'ililltrofirl cl r. ovut iiled. /. lr l r l r r r ! lllr ' r l t i .' rrrrL 1 . r l l i l l l r o'" l ll rr. nuilii .i (i rri )xrl i .. b o l n l v i i comrto{i . ' : r r r . si pfiu resot bliilc schelctice. I)c rnulte oli se supi.:i .. )0 h C m iC Or!U l C oul L. r utr'|' nnlsuinla . f r r .iri osoiirtc. il*neo.ti t. ... fisulatc si sfil.r.rri :t l l o l l z .i .r'. '.i tc.l l i u rro i l s i .rr.'l.r I I r iL r c iul. car.r .r. l.i u r)l u t' r c l rn rh tc i . TULBURARI TR(T. rr 1i .i rrrri . " o ir ipcr t lof ie : r 'pir 'lilt r l r r r r 'i' : r : r r 'li' t t l: t {i|t r ll lllr r r r ' r ' l" ir l" l' r 'r l' ll) cr lcm 'nlr '( 'r l " ' . l i rrl . c r L " n ri p l c g i i . ischcrlril. os.rrtn u i n rl o l o ro tre L ru i esl :inc . U n g h i i l u ti u t rrtrufi cu qi ri ^eform:l fu. { r r Sc r t t r opr t iJ .. t. r l. IIirrL)riiiIi... r . trl r{i i it r r r .. r 'lii ( lr ' I r r 'l lr r lllr l.rrliLr}l'(siirllpLicit. r r I iir r r Lr k r.. ji'lr lilt ir li ( 'sl( l) lr r lilr li r r 'r lr r l r r '' lill ( r 'r 'l ] ( r ) \ r . l . ffi l Ll tru.. ili[ Vor t ebr illc ) . . .i rr. .' " i " ( l r t 'r l r r r l'.ii.l ri c r. t iu silll '' : 'lt l t i't r .jri Iirro lirrrrsrt.) so cilt itci:cr.i ' u' l n pr o"i.. r i I .urr tr':urrnrliism rninim. . l i.rrlri. . .r r x: r / r .. lr t lr t i r r t r ir r r t . .otri trrl sl l t I I (.. i i a.{ . . S'pr ll..Lpselor..rl.ri. l v[ . -l l ont aneslu a llnoi dislociiiilr liculllc' t.lamic al lui l_rii.r. t " i'l{. .lllrftr. "i..::. . ll inft sttctt. t lI 't r 1 : lll) t r illll l) r ) lli'lrl) l! ) t lll 'r ' il( l( 'r 1{'r l lt t t l'i't ' t r lir r r t l l.i.. :i ' .eurrli pronunt]..' I tI' r r.1.. rr..t' ... :r ' r r riL1lui.I i r l.r't)t'l).rlc si leziunile tiolice osteo-articulare' irl rrrrl r :rl' r I tr)e multe od afiropatia loatc constitui semnr.IOE OST}'OABTICULABE 1. l ) l . j . ' ft:l i cril. :'(). f .rs 1 .lttLii u ltti J[a ncsat.. .. . I ir. Irr{!_ .l . r r it illr lir r '1 r r l lt r ll't lir il"t "' iit 'tl l r tlr' "t i trtti ttr 11s 1tl rt4t' t I:T. 1.r' rrrr l i i l r rrtl ..' supi i } i uoci :urrl j i '. ilr t..l 1 l ti . idioS.. l l i r : ilr l.r..rri o ctuzii irlr. r . ' l ri rr r ' ( "r l: r r ...pr ! 1.l !} ?4). r l. ir ." " .rl r.. r'rrsi.t|r: li1lnlo nesroza tisularii.rp c .r. pol i r.u ntr. r r ' .lur iir t r r ': r ir '111i1 .s. r ..l i r l r:1i c[...III illl. rI s0t i o rl l f t4)ttrl ttr ' \ r lt ' o l.rl _f rl .ri scheletice. capitir.r net it Llr r r r \ ( l r rl l( ( r l r' r rr'.u . rr I.rrc i i p ri n p a n i ri l i i l e l . g) Id.... it lli'lt t Pr i i l (r i 'rt l t rrl ' i t rtl sillt ' l( r lr li{ lir l i" llr l'i ir 'LI r' .. . lt r t r ' t 0r t lizit t t l l'r lr |r lt t l lt t t lir t 't lt r r lt :rrLt.l c .r r 'i '. r ( lr "{cr '|r 'f ir .1r . . ' ir t t t lr I r ilm in ir lf i'L r l|sl t t l . t l ( l'r r Llni I t r m iit *f t iiiui.

i".illl. lV. compiu:ubil cu col nl.!'r'.ll''.'-l.'.{!. lrr.1'.....lr."T.t..rniini.j.li."i..T#.ir !!#{.t Ittt tAi || l i rr.nl.&f.i L ll ui lr L' r . li.ji$ rtrur! ." '*$:"...li'.l...'11.li1.2.'iii i'.i. i"ll|.xt....1.il.6..x**ti*r"i'*tr#f i11'..#..-i.llf.r)nr.'liliilfl1il.'i$"e!ffi{i.r.".''.".""'ffi .t.llll'l]i'."a.lf i..g7rr.rizoilzir' 1' Din lttmct d'a uetlua a'{'ini'a itttlt .#':*.1|. |r..ll !nl .{iJii?ill . r ' c rtr."ji".iji-!ti"... latziun.*li. ) ficrer'2.1(J 0c l .ll1lll.#i* liorrrr. riili lrlit.l: 260 l.f.ti"*.yei ^"ii^rr'$::.*:fn'rffii3Jift}lj:}1fi .l"-..lfi il.l ate nerlbr.#if'x'T:i*Jl. 1"1..1:'ii. c1 sirirqomreiif::lil#l ltffiitllJSilrr".1i.l.:ir..:lffi ilffiilir":i"'li"':"'i"i .'.toriifactor. a unor importante detormaJ'ii' l r r ll l'fi ii/i:|{illiiliilli *'1"4*.1iTli#"":.irrrr ii.iiH:"3:1""f l.HlT." iil'i[$*ru.l:ill'i :. #*g..Ilill*lih iiint i.-"" A. i..liJ!...|lI tt)ltcit zii O inflexiUne (i?:"-.lli..:l iit$^i. bpi u.i'lli'lil: .11'?li_gfi.:Hl}j.::i*l'oi "".....l'\..$i ccu 11.illi]#ii* iliitilil.'[.*tililiili'l'iJi.. 'i :..? .....liliii[i..st.i'i ili:ti.ffi1r#:'d.1#ifi3 '.li"tlfoi:i...r.}*.l'ilii'il:li"il*t"ff"lil'.s.:"1t"*H"'Ll..*r.:llli"..ih sistamului.I:.1i.fj..lli.ffifu ^ii"t*r.""llli:ii''".:.t lotnbo.':i.l3ili?il"h ryit:nli ii1ili11rm*'[#**q:T:lr1x*i{t ae o'suriiiilil'. se pot t socia m odlLlcilr l 2.'o {1.'..1"p""*il#.Ll.'.\.Jil'ilil.rr'iiruir.Sil#-.t'o qi lrt.[!tri.{$H"::jfi?1"^?"1..*:i.'j"."".r.. r.l.i'l."{i{rqJi:uii"iul**lisf J'l*-""':tH..lllll.l'.iil:ii"f#ltll+fi.if.niunilt n.ll. i n egal (mai i U r (l!r.i..ilff.if...tlbosului' gcn[ncl]lulul' t. tiu .i:"'i:il1'Jtisl--.nerun pat.".. rffjlJ. r'r'rtliCitr ilor'-1..:nff :ilxr. .lt.l""tt' t:li:'lTl. Aeropatiile ulcero-mutilante : lililil..li?li. trtt urici tttllrttritt l i z:1.}rf}.'. ( !' )z p' ) rr L(\') Ii'' I'er o$ . r'i--t:ilburiri osteo-artlcuare' trestur derare' se intirnesc in tarres qi1n sirin."ili:.'io1.b | a l o s o S b e te | u g e n .11. t ."'. $fffsg"'#:'..rrri.1 .t" t.r r'iirl.i.r l.l'?. .lrnsiviafalangelorrametatarsienilor'apoi'si'LtN'r$ttllli'oll(lt'(ritl' t.ffii.ton'3ii.:..ftii r"#x"i*r#hf*r."""n"'"'iTftT.:lilT."fl"$$l:lJ i: itilj n_"$l!.[*..ii''l'd."t.illl: r' rir r'r ).l.i.tr.ftli:t 1.:ii..llii i.H$*d.t.3. 3ff fi:lllilJ3."u' ...*.Ti.*iffffi rx...nf.l:#".l:li I.i .ffi.:'li.*-l:iiffil1... i tradturi parcetarZ.'-.ii.?f'#"11.i i ii i :l I i1.il'i.ft p"t'=':*ru.'h-ll il.'i::"iil.lly"#"ru...#?:g.::i'il'' i:l..iif.l :illl[.:.:1"*?ftli'T]. llilirili*ut{.llll..f{\:r.:r n't'ltrrltillirtl'ilrio' Ma'it'lt s{)pr'('(lllt1(r lric".il1{:$"{#-:-#"i?t*tli''..T:i". al.1l.lll'ill.rir 1!:!r!$[ldi'i':r .1.$..{.l. iiurln.r'1r'r'sirtru.nilillll..."!o rriv rrticulare I tl) In ulelo tt .i.t lxrt *ntrenrl rrltrtprr...tii rlis_ I .1$'i' l. ! #is&*x?"'T.1..1if&lii..tfT#iill'ii :.l ...."d.*i:uro-...t::!:r!:i:n.il.'^..1.:i:.lltlJff 'it'iffi'$:lifii. lr o p a I i j l e ]a I at e uugr r Lt r ( 'r+' Lt l l i Inuti l S n t e. r. f ..1i'.:rme..i 1..1'i''i' .i.t!*.:1"*r*'g'uffiL"xiu5i.."tr"no"ra u.'fff."'11).:: a"#:..:.i.i toxice q' a')' Irl tl l g :illlfiil'.i]r*..Tt+ni"":* T":tJi['i?it 't.ritl.utrci '. i.?liJ'iili$i"l#:.l*.."fffi iir'.or.Hy."l'.fg?i[*si?.ili.i.'liilii* .r"t .rlri.l1.ll'lll.mg:lilllli.":i?'r"ji:"$.". t [ c olp ir nf r c n0az ."1if'"'.rr:?:i rll.l \ l l l r | ! l l (l i t" *ll.''.Tl'lii:x?'# *-*rr*+ln+i"{lf..i.ill'li#:.i1 .:i"ii"ii .. IrIi r|lrr rmbu.i. :llllli.t j..f.lllrlr"ii.'.iil'*"'J"1iillfA.-"tice...i.cclraie ."1i"i...f1l*ifliiil...1itrT1"#""i1{5giT3#fr *TltcL...tl.illitli.11..lll: li.i''i}:ltt'iij::t1iiffl:!131'..:tillt''l.lll.'l*..li(1(!..* p|in tlrttri'ituttrrlt se eatact'e..Xli"jtl)..l ^'i:"#jiii?ill3: cLio"iifptii r.:..ir r ut.1.

.l' I 'iillil.':".. in unele cttzul i.--. d.Sl llririi)' 1 cxzilnclol r 'lr '' i lt r lif t 't t iI r r ir lr r zt .ril. .'n-sc.t). .trvc). .t!-fir"qiii'&l. r lc r r l) ( r r l it lr r r r ( 'r r lLr r ' cll'r l1il'r i r.. le fl e x c s i n l 8. Xi... . . il rirr|. or T.i rr'':lr:r '.rrr:1.lilll. lr r r lilii..1"'l.. i. 'plin . rui I).t.iiii*i*trel.-p. l ) i r .. Lji.nc l.oI a .:l tl rtl l rl rl l l l .ti.. iirrl'..li. ' ri t t ' r. . Ufcctuarea. rrri ..r' .ilit lt lrig.ir.ii.'g**.tt"l ..recise a ..l (tl t...ll.4i rc liih nr in".'1.."ffi".ul. n8tar ca t livcr selor at it lt t lilt i pa t t ict r lit t 't '.:i!.i.ialir. 1.1 n\ lt \ t ) r lioy t t r ..l.i rrrrclc amiotlo{ii n"t.1.r.rI.l'..) ." t. t t ' t lr t r cr ilot .rl canor it xico( plir r r t 'st licliit .r.i rri l l i t.ir.'i.ji:iil'ilillll. bj bri:|terai.irr. lt t lt t r t t i I t llt lilSt t r '( i rIrI r'' I I r' I I i visllut lLlr ') . ( rr i u tl l ' r r ilr ( . \ llr r liz t r c t r r ' : l(ti i rr' | l o I t.1.". .i at"i oi. l ' lrrli tlts.rrl i r 'r : slt ic^t it .gttost'l"ut u rrrctrlt rri rt . t t r r t t t t t lt iist r t r ' unelc .i irog..lJ': .t'"#'l. lt lc y i .tr:au.{. gt 'r illi.:'.l.rr lrrrrxir. I.1i.r orrliotipului }rllnavului.r:' t 1I.)'l'. nu. '111r '. igir iii llr icgele slr U t r ilr lr gr .irill. lt neur or r uluf m ot or .tpi. ' l l l i ment lr o t lt ilt t r '1t t r . l lt 'ziLt t t t lt it r I r I t t I I r t I I r r i : r lr lr '\ r r lr r r ' rti i i zrrre...1^.niinir. rir.'1.1..r 't t t'lt t lr '' t ' r '."'.*.ii .erscbtii eredod.i .. git t ' rtr tttttt ' I. r of iilor t l' r lr 'li'r 'lr r l ' . 'lt "lr r l' Z.i"r.it tlit.).r .).. nenroloEice. cr t r c lliil 1i r t lilt r r f ir r t r t r ' l" ll' lr r 'r r rrr t t lr ( '{ poliir t t lit 't t Lr t t |t iot '. . Il.. '. lisr ': ll.:i:!.unoI .iill.i1..tl r (i l r t. i l tl |l ..er.:illl. r' rl rqrrtl tl rr ttttts rrttl rttt' l ttrtgtts i v r' . .i'.l .:. i l . i r lit lt r lr 13. neereduard... yerit icalell or . ttttIIt IIIItt' ' ' :r IIrIt' i |rrIIr(i i |' r| |ol i l ti l r' (i .. t. lir ct r l'r llt i{: r r r r it r oz. t 'il l rrr c ctc.' ..'.t0r.l :.l!dren..:...l ( iilr / 'r l I lr ' 1l or l zi urte 't iiour .J#ilh*'t"T$:l.t.s1l tl c ni ttllii..l{r " "' " :rl.ll:. C kutrr t l.rrnlui histopiltologic.l..i.' j j " .i. . lr 'r r r r l'r 'r r lr r |o "r".in.ti .'.7*illilii" zrr*r rlr r'iDrrl siruhor'nr.::i?:i. r r si: r r ii .'n '1 . ur.r1. r lLr . lr r .:li:*:33it ffti*lii:r .'. sllt t . 'O t r t ii t lc r t lr sr t t lr lir r I r Lclicit o ..i "" r r.or.i .rl l ri I r iI I i.ri?lil?.t...li:'''.i )' .:.ili.i1.01t0..:""'i..r..liil:i. i sir r r dczr : i.e.).riii i.niii. rr.tr . *'. e . sporattit:ri. 1i.."iii""t l'l r lt l.ii:rlltxlf i. r ll.i ti.!:/.1.rrL.....Uii..c corrrlililiiscr'iol'lricir i' *uri*troiii. 1'1c ' ' . ) .... rii r lt t .t'i l 'i l l l t l r' l t' r. ulctro-muti. st...li. l. I lt r rl r lr . glohr r lisr t t t lt lt : t r r r lt t l r lr '1r 'r lr r' r r llit t t igit r t l'r 1t 'r l r) l hrtli' llj: t t 'ci ct r t t t it .t' tt..l r.r{L (sa." iili.. lt ililr t 'r t lt r . t. strig.rrlrirlicrrrr qi llir rrrr.z.r l r r t r .1.. in cazul al.r t r rt r t r *''l'r ( r . V .:..' . I'robleme do diagloslic stmiologie |i lopollr'rrlit' "aoao". c\ l)ulrcl. t r ir ( .liil"ili':iJ:ll"Tl. lllllllt r it r ||I t || I I 11I j'i it r I t r t t ioiI oI iiI c i t I r i I i t r L t I t 1 I t llt t t ll.i | i i rIr'..rrrli..:. rrrr i I ri t I rI i rI i i tr c r. a"-p*i"t.rr.gicii..t r ilir : nale' yi llI st t t ilult t 'lict tpol li r r r lr lr r r l. l ri rrl .l'] ". ti cttttrl ttgicc.r r:rrlrrcirrilol r.'. rrrr.rrrrIin)l ( . . tl l tri ..1.fiil(: lilicgcner sat pcntru unt'le :rtttiotlofii i rrrrl tte).' i' .r.i . t'rr'rriir. rl rrl i i r..r1i.l . l i .i "r"r . lrrt l r.J.rrrrrrui rr.lrjlrili lliiiri...j.3.1?. iris i r rrr r. .1*l:llllll .:'"ri.l.rII.rf. def r cl" dr ut ili: 'nt e ( ult "Jiilr r lt t uulili nt ") : r 1': 't : t l|r '{t t t t t t t r t t t st t l ilt gi}sr r lo) .. ll birlpsitli rmrsctlllrl. slr iit lct t llit t .l r.rr'.#.h"*i*"*:H"#ff.".2. rrrrrr" 10. ( ir r r r pllir l r lir t lit r r plll .rrl .i. t t r t llt t t lr '( r t r r pi : 'l'i .4m it t lr of iil.t.r.-13.r.riitl*som'i'ri1.i$ff111?"-'l.i..rl l' fll irrlirl rrr.vegeirr.l:u'.1. 'plul6b nr r sp ( 'r 'nslir li r t ir i t t t r '' t r r t t t lir r r ' : : r r t l'\ l( i ' .{i1]ffi:Tii iti.i{..lllf .ti"rit"1iito" url:irlhri..il::l.l-l.l rrttl l l rtl l i t' i i t' r' |' l l ' rr' Irrt' i rl i rrttl Il s tl ttIl l t' . in tnirtzil'o. .. i0 t}r lI . : r unei anclr eit ' r'..i).i ."" 't ) rt tt)r).'i!...'ij i.txt ntur'i/rttttri .ililliii."Jli...ri l i t r lt r cr r .. 't olr r lr r r ' .l"l. lr '' it r r r r r r r t glr t lir r .tr":rlttrttt' r t4. ]l fe clr uar ca. t ': t t t r pol li lt lcz.|.i:ii?ig. t t r t clit l'or t t l l) ( 't ll! r l r'')rr rlr \ t'(l('il (il s(' llctll'og'(rl(r lr..:. i.trl i i i n' l i i' I rt r I I t r t I t t rtl r:J i:orrpsci ' a1c fi i..i. ..il'f...'rrfiri. Efectuaretl t1e tletelntini'r'i biochinrir* lllo rrtrritlitlrri si Irt IIrcIi. 1 l ri t.. 4 t t . I'ULBUttAlil TR0IiICL.. .. s.Ti*tii+'}'i. o ltti Bt. r '1'or r r c r lr (l ntrrr lul t lit or sr : lt t lsr : r r silr ililili. r ' r r . :/.. r .ti.' ... I I I ir ". Lrrrr i rrrri l lrt i tt it t ir ioI t r I I iiI t I I lot lt t ) ! i( '1) {) ' r r t t r i. .r-'..r.il. c. l.:i'.lan tii din ttiahet :tlrre riircori. lna"I ur gat e ( indeosebi in apar .r i . f. . l1'xc1r r .)lil..' 1 ' ' t. r t t l' t 'vl't t lt llt l ..ri..i.:iir. I r . r llolilt l ir l l) lll'.. ' ' ' " . ilil"" pt t 'zlr t r ( r ' r 'r r r l ( li) : ! r i ' . li' { rl ) l ..rIi (fosloct't'rtlittllirrlzrr' rnusclrlilto i.'"ril"il.r...n rl*t#.i i'ii. {lrl -irrni"ez. r_c.ilii.rr rl i sl tol i i l rr 5. cx1ilo}ir I n 1i evollur l.t. l..i .nr ur af .rrrrri secl i u ni t le t cnt loane. ir r 1or ".i ifj. iilr t r lir r l. r ' .r 1.lli. *: i"ui qi coloana') . '.:.l'iliill. 1xr lir t lr .r t.p.rr lr .t.i# .]..rbi tl t.. ' l r(' l i i l l curogcn( : ( r adicr t llr c. olr L. "ii{*li[i*.v-rJrr*'ni ..rr.r 'olr t gct t 'r zr "I lt t ' l ri rl i rl c sisllt t t . ').rrr:r.r.l..:..losic... f iiI r uc. ...i i .i. r llr t t lzlt lt ii..i urnri. it t r .i1. a t r ansanit t r r zt r lot .1#xn$'#:tl...ii:.rpii rlrr rrorlluiirr'i lrr sriinioir_.rir'iitr)r'cnriz srrr 'ri' lil.r' i i i fto t t i<u'. I.tgetu. 't t lr r l' r Lr $. so iir1..). sli nr r u' h's'.lii. o sir.: r) unil.lcropoliu..vikrr.i .r.1l 0c()nsi i t0l rl . ml:xrkit.2. (':i l l l i l l (' i l l ' i i rrl t' trl Ii rrrrtri tt rrr.rrr.ll t i . cxist cnlei posibilo 'itt t t t i t l r :rrrr rrrl rr rl L -. .rr l ' i l rolnllii r t t () i l t t r t t t st t l t t r t ot lt Ji'illit t t r i t 't r t t t i|il t llliil't t lizlllil{': llll}( l( lll r / 'I iir 'r \ 'r ' t '' .:it':*i# o" aoo..rrc. . r t .ilfii #11i. r ..'x'1i:ilil..rIII r. r ( l') \ l( lr i pr in ilect lot li'jgnost ic t 'i plin . MUSCULARII.t rj . t rrl i n cur sir l sr r l r lnpit pcr ioadc do lipsi dr r I t I iI t t ct t I .og"itc r. ....\'l . unt lc est c cazul.J.fan ttialii a rui.i.r. #ii iii:. . t r Il rrt(i l i s i rrl rIr' ru rrrIr. i" 1. Al.. per iiel'i( r ' ill t ' t lilt gt losli|r r l t tr t "t t i 11"p111111i.iair. r t i r r r r i r l g s l r r l rlo llrlir'.... "Tll.uJ[$*i:*it. t ..|t r ' \ .r.].1"1.r" .. luhzelor . I)tp p1 11 1atlt .'.' ' i tt rl i rl l rrl i i l rr (l )l l l ' )...i irrr':rrIiri'ii rr.".ii.. r l" lr r 'l oi sit .'ri:#tf s. iir sit ulr lilt r t "lr l t lt ilt st t lt t ir r t " .. r .

. *''uLi.Sl.r'i.l .'i. ii"'. femciintroi0si G0dc ani..'..i chi pl uvnu. lrrr'rl'tltrt r.1.'i l. in geniral.prtxtiirtr 1i rr.1" r. pr\)]]rrr' l. urr'r' . .i l l Il | 1 rri rt { o i .r.a"1iei lrrliirlr" tlrri : rrll'r'r'rr'{ii ln biopsia -iirlmite... : .rlin rtllguostice l)r!.."ii".( l: ..ldinllaliarot'i".rrl[ (rirzu' lllr4 .i ii2gnosticc (Ratlt. . t.lorin.r.rlr.'ur.. I'i rj:i.i*i"lj. Dilicull.zii adcsclt cu fas.tegateSi ale l. ' u u n o t r t e i' i rr.'1 .. ... 1965.(.uzi .eprezinta o boali.'.i . Ii._ .. cir' :rlil lrrirll'rrrrrrr ('niottttt iile )' S-tr'11'io I)istrtfiite ntiolott'ice E. r. l .rlrt. rt irl. tlirtlt'lt:r r.:rtr.'r nefie. i ]l l )1 .r" rrkl.""".i.rlrir.t ir tlr \r.".i rr.ll.....i ..icalii endogette.i t.j ol i l tr.i.'l||1. iar examenul ll\l (i rrr rtllvi. l i rl r.r r l t.rl .s :.m iologjc nl )..s' pnrvocul''.*"ii^"f. ! r .rrrIi l )rrt.rr{ l o . rr .i .lri'r'r'l 'rrlrr r'\( t'pt rr' t lrr ii pr:ccorir".. la sitcnliu I :rotr.0tt t| l t .. .'l (lrril)('r'lI |1l'i|)' Guibert .Lli de Raa1d.i. "Gierea in schinrh iiiii-lliqt".lii intaniilr'i. intreruperea toxicului. : L.l:'d) consisrenla lnuqcrrhrr-r i. ' .itr lirttlrttl ...' h'.i t r.le . (ce1m:r. 19?g).u amiotrofiiic miogene.r..r.2...t l { r':1 1r r... i t lr rl i c i l rrl rrr..rY.\. i' ii.rr'. r.r' a impoitan .schirlct'':r rrrrrilirlailrr lir rrlr' . \ l.ata lui llac Ard"Ie-scttmirl-peorsol.r t i tr l t tr r l tttr tl r t :l r r o l l r r :r l ' / l i l . 1r rrrr i. p .ercortic-lsrru.ini.r. ( .{ i i . I)0 r rrrtl ht ()t.h r.t.il nioh.r v.:r'ri 1. 197g.l. i) '\spcrrl rlcsittl care gencreazi'virfuri neidentilicabiltr r..SS prin crr.-...I.ii. r r t ..liratu"t"it.rii de zonc fibroa..irrn3SCJlii.'..irrrirr..rl i p rts .. t..nr.l"r"i pt'.ri sltrvilL..\r{t(.ril. " " i t l a s ..]l.j.ttL' rnioge?Le ii qid aite-amiotrof i i..l!tit'tt.r.' rrr'rrr:r curr. .:rrtr.s rtl rrl rti l r.i .|l.l o rn i r:i .rl| nocnlm" de Boulugne). 19?E..i nbrc - T t't'ttl tl ti l c' I i l o l '..iip llirch"nnn . m.. ....:. t t ( t " t i p i c g t .Irr'r' Ijlrtrr r'' ftrscictrl.-clt de'pilt}-r' Jorma llrtch. 1'i lrs|Krrl trt . t:rl:tlrrl:r ii.rir'.it#-iLtdl..'iro. polifazic cu componenie scultt I rldlorrlt'lrt'{lt'{trrfot'lltttltllr'lot' tr. poate crea .l.di""G&otx qi. c.'itrluL "irci.l l ' l l .''... Clt0 pcrsislii citovlr.o l s i rri ..rrr.t.l.1l t.i rrv o l tri i o l rtn i . r r r.. s i l rr..r. (J)r'irlil 'ijo!r'icL rx)rrA('rrilr[ cit fi 1'rtl'rr'rtriulrrlriir'.llllll l.t . i ..io. semne minore d... sc asoci..1:. II|.i. iar invesilgitffi" rrlr.llilijljl.r.!':. l . lt I ... rru sc evidenliazii.t lrttrt i. '.li. rrrrrrlrlrr':'i i"ri"i.:tCl .rgrosi rc cvidenti dupi. rn:rlrar sc.iriile.i'il. rrrrr.ti ti rir1 t... 1 l ).i '.l'.(j : :r) l ' . Sr. i rr rrrti rul rnl . l t ..lominanld.i..muscularii' (tIrtt tttItIr''lti.4.-al-irrrrd.i i].r)rr. ciL rrslrIr'1 i.q.. 'll Do frpi.ltrr\.'r.iiprrl ..r|.rllrllot.rlIl:. '1.v lr tc .:...!.'*' 'S i.rg ii.').IrIitIItrI:r tt) 'l il'ft n. obicci nu ct'e0il.h ipertiroid.g:utrv clinic neurologicqi clecele mai milt0 ..i. |ll r. rlili'rr. rs .*lrr:r'g). . prin amiotrolia rizomclicd.{r } .""s'rrdr i".. llUr" .:. rrrl i rrIrrrl .i..0?5.l r i .i .r' ' 1 ..vItr.se.cu hipo" l. .pilsi apar retraclii musculotctxlinortstr) .i t.. L.rlrr.".r'ir. inso1.rr.i..li'C r l .r r-|||r.yrlrtlii-bioelect|ice."rui.1..cunoir:Lc "J|'irlrXlllrlt..tr tl l ttttt I t r i l r r p l .r't l|rirr lrtcs.''iiistroti (srrrrb.11 irrl '.ntice).{ .-uJii i .ttrt:t llrtr'lr' r ir'-pr"' tali:r o*onului'ri oIfr.p|in aprrilia de sidri episorlicc de conbracturi dc clorturi pi urrnrtc de.oiice lalr-nt.rrliz.)jiprinoramenul .r. r lir .omutti.ele ....) .r r r 'i] r ::r |' i l l .' rj c f)L .i.r l)r\r\.II)I|:||L.l].rt..r discrelcrizouelicetl-t J0% dincrzuri.' .l i l i c i . r. l . :'...t I r 1._. . l rrl rsi . eilc o amio:.{r. rlc l r . pt. ctirrsclvai:cr nr]_ la.r.r.. lr r .' r'r.tr de origine eu.eilexele osteo_tenilinoi.'"r:. a"rjrotg.rrrrr.j:. prin cs?mcnul ncurologic ncg-r.i .'.i.1 rlt.. .. I'1'r.neurogcnt . r r lr .'i::.iU."1 rllrguo\t rn).. .e t . ar6 o pieclominantir.irrlrr .scicrihlif spou.r.prIn hip. ] ."o"L h'lperllazie a tesutulrri rrrrr'itrlrr' sirngttitt:i.r'ir.ir paralel cu instalare:l coftracturii cluic_ ..liiTJ. r l.olt(.rr.. l ' :llr:..lr nu existi frlscicula. 'f ..l u c .. irL oursitl insuficicrLlrci renr.zi .rn.ii.alte serin6 neurologice.rz. .i'i-"r'i.l. ."i... rt lrtr lr'rtrrl'rrrr\ lrrLrLt't:tli rin t.rrLrrlii.. c''trlrrtil'rt. : li" J ll rr.rl .{rLrilnsfo|ntjrrcJ glicogenrilui in acid lactic.rrl:r!i' Itr'l {'ri"l L\ltlloni) Iui .miogtobinrrric ffanziroric(revoll.l".ir'rtIr|.. { i i r .'.\i l ) rsl . iieflcxclo -rnusculrre rr llr)ilrrlirolsri sirri..o l tl tl l ttr l 'sl tr :r l i r r r ( i tr tti si ttl t r l tti t'o l 'tr l i zr j r r r r I t ' r t l ttl l r ttl r ttt' I i r rI rI r I i I I ' I I t ' I' i t | | | i | | | | r l r n o t t t c t t t t l r tti .il]::':.r r r t l)istr:4iit.'Jiu.0i .lli cliagnos--tice "li#il intirnpiirnin Ooar -in'silualiiio rr rr|:rIjir.r' ir o sci. l( ' r ' A . u.n i t. polfe r(. prin apari. ttt ttti' rtllc ictrttt.i.rr rl i l . .. lui fuLrurr '.r::! .4nioln[ii[c tlin tm.. '.. stu -"""tr"c n" spoirta rrlt'li rtrllrrrr''' ':...e c u n o i r:te pIi n rr. r r r l tttzi ttti t' tl l r i tt tttt l l i l tl p l o ttt 1 i tttl r r {{'I t o i .r.-..1:..rrl.il..lii....irtvrtJ ost"o-a'rr'iculare i i P.l.rlparc.i forntr 6...rrLrr.r'ist.l .. l. Eilta ii'ronr" alil.. .l (a"" nu eJtc prtogn. i .. rle tiaracteristic. .rrrr..iJi"al .ilid..rtir.:'i oiili'i1f "" cu mindci' lijrrt:i.p.i-r.i.irr...rlouind pot se inriini io: tltittlt'ttfia.rr'rrlrrr sr.r r.3. tl rl l ri r u..crainpe musculare.r rr r.rLronici'i .i n p rc d o rni nanpa.'t.t'i' toli| tt Itilrrrtl t tt oi De nlulte oli' a'miotrofia plorimr J contrlstr':rz:i lri"l' irlst' {trr:ri gxrtt['it|i .rieotentliloirsd IriIr.i'.ili.Jl iraseu DMG dcirscbit tlc-bogirl. g t r r l : r t " r r t n i o u ...: parlicrrl:rrt .1" .r'-l. citali de Radu.oli. amiotrofit .cn|npo.ti trrri l i l l (rrl ro o ri l i i nrl spotarl i ce) .Irl:rlr.'.e tip neurog6n. p t... (congolitalrr.it.rt .ianiiare-o pred.ii..I ttrr'.irrr'rrri. rlrrr''rr' r'\r5l:r f-r.i.ior ." ?"-iirli"t" ir"torie.:itifo"f. ii d. r ' oii.':. lt) Dolirl l .2.rinLl' '..lui. t r 'i I r r t t s. oi r ' .tt (cx transmisie autosomalL_recesivA)...r'i|. 1. rrr l.m) lipsesc irampt'le trrllsclllrrll'.1151'1'1'Sir..l ul i r si cu cpi sor. st{I.r .'ui:r rr. lrolirrouropa.l i.'i.zii ..r pulohumcrali.r'l).."Lr{L(riir . l r l i tr g i tttl tttl l i r tl cs tl r r r t tttl tl tl t t t Su rrrrrrit.i clt" tuttrr' rrl. l'.i.. lri l'li.. proximali.o. :r.i. c r r p t r r l r rttr i l tl u l ti l .j. I I'tt i tt l tti l ttr i .||l(.i. I)i..r'lrrrr rlr..j t. (rrl ri l r i rrrrzi s (j i rfr.:.2 -i.Lirrn':ii"tie) rr alt6r mu-'chi: r tttt r''t.''::illil i:il".r I v. illi"lilllii.ilrrso qi lnrplitrrrlirr.j 'l. si p.i. r:il.t..'.udini (itr i.r\' ttvrt urrui t[oficit cougenital al fosfori]rzcifruscul.1rSli. .' l)Nll" lrrrl..iiioti"iia"og"i.i n ( 1 1 ( 'i l l t ( l i l l {) tn i o l 'r r tti l t l l ) ? fi ) l r rr r rl i r ' ( l i l r r lr l .tf '. lr ..ll. dC obCZitate.ile miouerl.sirrl.rt.ci r.rr. cii intittralio _i ii" 'i.l x . a'i-i^r. .t'rtzittrr'h't jt-Doz:'rr't. a c5ror<lurata rtti asDccl. t Sr ..\lil"Jl' .i daci n. -rxistil rt.uti (cu exceptia polineuropatiilor etilice deja cou_ ''...l. ... l )l .t r'.l. L.:!..r 'r '.U.t .r|r'r'r prog|osivo.i.'ii""-"^ttl""ite. rr r.e.rlr' . so l.lrrri.srurl.rtttt') I li) IIt..rl._ r.f i.oxol l l bj i progtorrrl r.i irirportanl.'ftntliY sc pL's''.).. ox&msnul llMG -der.ii ulcmlce.^ l'(l o) "..il'l.l r.. . lrr.ri!_c\umenului f r l)r'irrIn.so rrrl .ri $iru mull rnli grisorsl 1l(il i ri"'r"r"i".itr. tt t'lttttt rrrrlil:i{i t'r. valuril. utLtl* srt iU.. rl trl i l r. ir..'iLr..:u'buza.. v ir s l .l.). De piirll..ri. pieclominn Ia rhdiir rr:r rr..cili..i Cusn'i"gt ..'..'.::. rrr arlolcsccnti.ltnin l:tciuscal'rtl'r ..0 r' rr i { 1i .tlpir'''..ersate.x t' segmentare..nirl ui r':rrr1 cel'.i. car. luir t'f ii pdltnr sc itsetmilrd cu miop-rtia 11rogresivii .1' lf rr$l(\rrr'rtrrl . I) l o xi l l l l r l i 'i .. .\prr| op&uz..'r ."ia..r IIl. dar cxrmenul clinic neurologio i lr r' ri.)f l..iopai:ic itt "lrttrtl rlc H 'ttr:r' l:ttrsv('r's" .*. .'to"itelot foarte dvoluatc.!. .t' 1."'li':j.uh evidentiazi. .i. ii. tr l tl tr tt'p ttzi tti i i ' ( l l I |1' I I I t II l iI | t r r l i r r i r '.. (irxloosebila rne-mbrele ilferioare) gi id asociazi. 't( .'..16\tt a" r'r'lr rll (in unele forme.t:i"iii irrt'clrl'i{irrl.t... (indeosebiilin sinch.r'virl(!. rrrrxlifiq"lr. ' .'ct inegaliti'ti ile tibrc'lor muscttlittt' 1.sol rs0(]i i tzi ... s" l'i1. i r ilu pr r ) v ( ' 0iL( .rrrrrler'. ..ie.ttt'rr. .-f".i.1|llr'.l .. c' coelistenlii in acel:rqi irrrp.i.lr. p'obci de ischemic r'. g) iJleltrorti.tl.tiei b:.ctentl eretliiar..r.i.lecronice.. r. ... . l)6j6r'ine) . i o ( r ( l i sl .sooiazii:ldcseacu.r 'l i t'l r l i r ' ' .. rr\r.nto rtt.r' t:x i l tn c l tu l IG e s te n ofrna. r r .1i""rorii -riar't"t.rr i.trrz.... . ctt rl../s' tiorvlanrl $i gglg!...'ul idiomuscular este totdealro'l abolit I irlrttrlt'(itt r.il.lr.'j]:.1" -U .e-p'ind trrlr.tiv (in afara : |lrl.zittl:i liii V'rr liul.ir.t . ... i.:t.rrr. trnrsculore pyognsiac (llNt.

sirrlri irlt'slrlrrlirriorrIrrrrrrIrri nriol.]lll:ilil. sinti faciaL 5i diitele la.<....rilgc'iti e qi so diferenliaz5.r'lr)r': r'iriir':ttoIii pleorpclor_:uperioare (cu plozir pJtpebr.?".r r . r '. llr"i.rafa. tgTd).r.chi..l.. illlili"rixffnJ:"T.rn(. cu deficit.1. de boala lui steinerbprin urrniil.:'"*J.lirlilll:"lll.. .'.. ( 'rrugli(J' ..x....u.tnbu.\r..lmnl'"t..:r (I|('r'IrI|'ir(I{i. Lrrr Irrrrrlrtl: (. ii'i . r rr rlrrlr.rii ir'tri1i 4. ptogresivt .l8l?r)'1. membre.iotonio relatat anterior.0i.ru.'. f..il.:.rr)r'r.l \rlrl. r'rirl'icirrilor membrelor supcrioare qi in{crioale. rlrrl irrrlolor. ) st ||a ||r|.e .prinl. 1(ir. musc]ii .irtv:{rli*i li".:l'i'lli .I)ircifier.ll s:l r rt.I|II||tii rurrnplcti.r irrgr'.|' 1r'irz:-r rle olricei in arlolescen![si inainte de 30 rle ani.#x.nthopoulos.1.rt)rl..oloalizeazd..i. rri."ff inl"+i*..1.1icr .rr.. srrb aces.ri:ii#:tT&f.. lru.crrur l rrrrI rrrrrI rrI ir rrr lrorrlir lrri 'l'lrorrscr rr 1ro:r.l' Tt':$tH tll'iiiliiilil''llil' ....'"li-X"'gnl.gT:?Tg# lllj#ii #*""qf l.*kr...t:ita.*gt. r..iic pt. l.li cliliee : lll#.r.]Tl'j.i"'f .1 ulr'uZdc . lir.ttnl.rrlizirrrl rrrr.lf i..Te.]11..otonicd. iii.rr ocrrzilrrli.''Lll.tt.ll:...rl ).:i.'*.ltiYe saU ft StedlitS.uri -."'ni"t""-ql iinioii"tt" 1972..rll](.l : t 1 I'rt. rrrrr.n ai"cta.f i.Jr'(l(.nt:i.j.:xx"l"*:lig.***tUx. .4i#:"1{H"i"*:1..ilil..sicu scdllerea I l:.derea activifi.'r.l**mii.r'i\'ol nlilt rlr.. rrcggsiLirrri | . .'r SAU.1 t rqrogr. r'|| |)I.drii1cfei.ii..ri tndocrine.'i"-"*"...isiulinicne l rp \ .!'er . <'\ )lorl. .:lt-r?ffi:J136.Jlont (cu cvldcnta alrolic)i slernoclcidornastuidi_ .rrloalte etiopatogenn.ollir(i ri. rtrr co'sLr. .i('ir' l.rll.? (inilamatorie i. T+?.. speranli rio r rrtrr ri crrprrcil.1 .r.rsllrr.oac!iruro rncornicii'(percuf. ll)?fi)..):rntepozitiert 1|l1. "'T"'lll.t'rl (.il. .o l 'r l tt tl o |' tl r r tti i r 'l i 'r 'l i r r r r i l 'tl {l r n l r n l i ( r ' Str ttti ttl o g i l r i..:' i.rr.mi$*.ate.illiltlll .rI I . 1178) .\:rriir bililrlt' dc crp|r. illliti #t.?11"1?iii"TlT...rr'.*.rrr.adu..lilr rrri'|.litlar. t : i l .t"lr'***:. Lrr.siviilte (Crughe-y li Mwienr[onoulos.ll :#3Y'Hi:#i11:'i:'1y?i1t.". si prrlrrrrgili.i0.1 ..rrul nriutonicpuilc fi torr..r' .rlr r.anti0ipAigio."*'*"*:"t'8"J. tir plrrje (Pctttlolutltll.'" *LiJo*. I t)?5' I $79) ! ('grnl:t'ir..sl..*u:l*'. o) Iieacfie miotonic[ mai marcr].ila "# d.ic l]et cvidcu_ tirrl r.) .i1 iilll*#*$nllt*s+:t$u""ttll{y#'i{i*ilr al t*nr".f."?H'. a geflsnik)f ' rr :r rrolr.o r'.Lui. rrs. 19?8).i t(.:i:3-S"'#.l' r' ' l.fi iil-]j*fl%Tr"*fi ..'l. ..'lil"ii".i.rr(irr.t'! l l l l l $ r l l l l . .rr.r ti i r l i i tr r l 'i .o[ie) .ltlii.rul.rei entiti. citnli tto I Caughcv qi nlyri.a. It'r'cvcn!:rl.rrrrr.' f .rr.i.. v ohrrrtrLrii.ii ' :r { Ii{)hmer qi colab.l('rtrclinice dince in ce mai graye dc-a lungul genera_ (l( ."rprOlreSie.1c fi tol.1{'_!1['"ti.'.h?'li: tirl..liil..t:r{:r. rlrt."1 :lli'/ ..lrrri.j. l\t':tnlo iJc tttlburd.lirr r|est grup CtrC re|tlizoazi.iii.LIll.. 'l l t r l i t i t 't l .rT inioliolrc {mult mai taldiv}.rtipeste genelaliii ..rlr. 1i1rJrJeisubut * atrofie l."'.tit. ^-w"in de lihre alro ll'? l).ii.. sir[ (lo o trtitniitir. r'lr.lil ltti '| 'IIr|| rrrrr^tI lrtirr rrrrolo rlr.lnrorrrllio ll tlccottltir.\'i(l{. apxre Oin ce in cc 6ai dcr t. a enol'cei. atoir.r'i. .tr(r'r iru :rz..r'rrrrloli prrtiml intcresa intreg ansamblul muscu]aturii.:"x"*.r.t**l*i3.i.!i" .r.' (r!.Ttronncatd.esticulari..t.i.r'rrri rrr. L'.1966.o""l'ol"ifiljl .:r..*:r':lrifl'l"liili:lililti $i ob. qi .mai bun.r'iIol lnrlrxl'ine I e) lrognostic .r cu {.tlt!t"'.1ll1.:.' r. li rrr Irr.3#.'if"illi' l'l:.r'. aroplitudinii potenf ialelor i'i... Ia nivclul membrelor.Itl. cl) Absculli IrrIIrrrr.. rrri. t " i f .rirrr.1 . lrii rli.i rrrrri.o.. sau.on.lfli. c\ anurnite caractere particulare: I trrrlsririsio c[r'e urrnclzli o moda]itate clomidanti. ula diltrs formele clinico rrl.tr.:?.illii*i.rrlrllrli.i 1. aspec[ liirrrl o llrrr{irurc rlotr:nninat:ide o gen5.ll.:"1' .rr(.7 citali rle nrrdu. .sayele" mioto_ rr'( (lr'rrllrr rlcttlii.r.rl'.ntcb|rtulrri 5i ei rniinii.avorselot.trn..:|-i(r'r'lrrIiIrr.ii irrrl'r'rcrr.["i.i":. l..'ir''.:ru1"**L*"'l*lm:i1. rt(..1.'i111111 111.11c tkr rmrncl putin alicctatc.".i.iri rrr. i-iri..'.'). r... ..lil''i.."1"i".l"i:llll:"1 .rri.:r r:Llolilor oestrogonilor ' si a pregnantlioluiui.talr.I ol6icdarilor ociilor . Iirnlt.n.. l:rr.rI(.1. trapart r.riitffi""" atlf"hlor iil*:.r.. cit.'l. itr*.. l{:}lil llillJl "n".vgtti (lltl)ri o c()l]1]t.'.n.lll..rri'ii.rIII. I:1. nrultii yt.'l::.'qtt lNtl. ploiotropr.i...lll]. in deglutilie..l. a aTorturilor iterr.i..:.lrir.nli. felti1i1.rl1 r rr rl.n".llt.rl iirrr oill.i *)'i. sau. clislrrf ia rni.clollii.l*i" *4..Al/r).rr i'i'' ".r.).i generaloire do catnra6ld <it.r':#l$ lrittlrtritr ltttrtlt' ti'ipletelor tli' tetanic llx^ir'rn(rrrrrl .i) )nt13(' l([rii t:rttt'Litt'ui't. iili''.rr" ii.ll'i. 19?1).iirli I.i""ii..il.ir fitr. N eurorniatoniilla i.i.ll$i* #'tgdllt*"t' I j*j*.I i.li "Hf-#lXit$Jil'*ililE# ll$lL: irli.alopecie precoce. :rrlilrr rl.0itilot tlo plehonsiune.i ._: lic_.iitill.rz..-( t)lrllli t 3{Ir(.irri.)rl Iri'{iir rurf( rlirii (.il..ttltt irrrl s-au itleniiticat qi conl''rat i' .11)78 1906.r.rosllcrntie eliminlrii de 1?_cetosteroizi .e sut.*ihttn*:xl*x.n. ..i . sub acest aspect boal& lui Sfeinert fiind lif.:rrApJrili3 rnulI mri mrJ I b) Exirtcnla rue-i bipnrtloIrr l r1 I1 I... -de-n. )r.. ".pii r) (i{)lllir(i1ioiru. lcoltsiii..t.i.l'tt r') :tl ttr t ^girr.rirrr.lusii.. ifarii sri sr.r'mer1ul .tr'. s&u_i]pruitpe completi.. ir l.#T'r*il'Il..r'llolcrl ttltr lrrrlii.ald (hoal.r. ! ttt rttnenultti m.'1L*1?.'ii.1".autosomalf clominait[.llrlrt/.re (Isruurstl{xil' ll)li. sirnpiomltologie de obicci rrlrr{iorrrui (lll.1.1'i. vozi liadu.illllJ.cIiei pott..i irl lIlz..F.illIr . I' t'lltiolilil t.r' rlupii.lele..l . lll. cilati dc Ilrdrr. rcalizind un facies inexpresiv.i r tLelbr{l. |iil#{.Jittiri ItrtrI{}: Prezen\a tlescSlcdrilor bioelectrice musculrut.niottnia atroficd. t ) o)illi: cu Q(|t?lic(i.rrtrlril..l'.s.Asl. lirtrr. srrr ll lurrgulrri $upilrrtor). ir lirnbij. r.: .1' t't: ( tl Iu..i rrrl(ilriUlri sl.i:ilii.*+:""i*iii"lili liliiil+iffiii'hii.r'.r|'r {tl{ :r{.tlt .llirrrulrirrlilr.tr6i rlilirrr.nLrrilc .r"l*:. atilginel trmdtorr.tirrrrr. cu sci.il.#. il ( fl l l i l l l l .. UrmiIurului conluxt Sp-miOlugif l)o l_. Sleiu.."'" :r 'Ir:t ' tr I t t i t tr I t t :u ' Ti. cu lipsa cutclor fruntii.i I'hontsen clasicd replezintd.'lii:il. i. i ttsl :r l r tl r 'i 'l l l l '"l |i l r l ti r '' jli._ l r.. . rlrolii muSCul$TC... rlrr. cr.ii:ll.) . r.:g::'*".'.si lWyri:rnthopoulos.rlrr.cttlrt . li{. lill.' r:rrs). I.l.'f .. de aspect .i[i:t.l3""i'ii. rlo lrolr.ii.t[o1.

i tl t{ r' ... ( Wllllr r r r qi Ar lir . . r I .1)?5)- I. I I |IIr r | . lt ) 7ii) : l .rrsrrlri ltr. lt16l: l. .1 ..ri :Ir. . ?. Irt l ttqto: r lit t r l poliut io.llr r '. ( l rr. i m onocit ale r r r r r scr r llr r '.irr lii. h r1 i . lr lr . r r . i.. (l( re{ ilxt laptul cil a. Iropor-iciu qi lolrrlr.glolr ulir r r ilr r . r.u Ri.. i.' rlr..nrr}. rrl l rl l i L lot ii lim f o. . t r t .tt04.autoirnurili. popoviciu qi colab.rrs. rir'rlctit'r'csconte :r.rogene \. . cr .tscinfeclii Yirale-(Ohouqi colab. i"Urr. ' . dt r : sr r ollr i') ( r lir r ilr ult .l rrrr.11(' .steprezenli lu i1r|orirnalir 40o1.19?8..It..ft. rlr..:t. | !' . Cu.Wzti.1.F lUt. r r r lir r {. it r r : : r . r . i Nillzbuch. m e lr llr l. ll) 'r 'ii. lip [ olilir r lir uLr t r r . io0.lril rl