• Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

• Kamus Dewan (2005) edisi keempat. • • Budaya : cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar Kepelbagaian Budaya . kepelbagaian : perihal berbagaibagai jenis merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama.

• Budaya kebendaan : Peralatan yang dapat memberi simbol dan makna kepada orang lain dalam erti kata yang lain bersifat konkrit. • Budaya bukan kebendaan: Kepercayaan. adat istiadat dan undang-undang • Jenis Budaya .

• • • • • • • Boleh dipelajari Boleh dikongsi Bersifat sejagat Boleh diwarisi Sentiasa berubah Simbolik Pandangan semesta Ciri-Ciri Budaya .

• Kelayakan pelajar jadi penentuan Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. sekolah mubaligh.• Sekolah kebangsaan sebagai peneraju Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. sekolah kebangsaan Cina dan Tamil. CADANGAN MENANGANI KEPELBAGAIAN BUDAYA . sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat.

• Tingkatkan kemudahan Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.• Pindaan akta Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. . • Tingkatkan mutu pendidikan guru Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.

• Biasiswa kepada yang berkelayakan Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman .• Peluang latihan Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.

• Positif • • Guru boleh mengaplikasikan serta memperkenalkan nilai-nilai murni dalam budaya masyarakat tertentu kepada masyarakat yang lain. • Negatif • • Guru sukar untuk menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid akibat cara hidup serta budaya yang diamalkan Implikasi Kepada Guru .

Positif Berpeluang mempelajari kepelbagaian budaya • Membentuk interaksi sosial yang baik • Memperkembangkan bakat Negatif • Mempunyai masalah dalam kerja kumpulan • Masalah komunikasi dan bahasa • Sukar mewujudkan persefahaman • Wujud perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri Implikasi Kepada Murid : .

• Guru hendaklah mengambil daya usaha untuk menunjukkan kemesraan • Guru hendaklah bersedia melayani murid-murid mengikut kebolehan dan sifat mereka yang berlainan. • Memberi pendedahan murid-murid terhadap kepelbagaian sosio budaya • Mempelbagaikan kaedah pengajaran • Menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan semua murid • Menghormati dan memahami keadaan sosial murid-murid • Guru hendaklah mengadakan suasana demokratik dalam kelas Cara Mengatasi .

.

• Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT (Information and Communication Technology) merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. DEFINISI TENTANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) .

• • • • Suasana lebih kondusif Mudah hasilkan bahan Kepelbagaian media Maklumat pelbagai Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) : .

Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi.• Berfungsi untuk mengumpul maklumat. • Proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untukberkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. 3 Asas Penting Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat : . • Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.

• • • • • Kuasa penggerak Pelaksanaan Pemudahan bertindak Kaedah perubahan Permulaan perubahan Perubahan Teknologi Maklumat: .

Implikasi TMK Dalam Pendidikan : . • Mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. • Menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.• Penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. • Kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi.

• • • • • • Pendidikan jarak Jauh Reformasi dalam pendidikan Mudah beri maklumbalas Sebagai bahan pengajaran pembelajaran Alat komunikasi Memudahkan pemahaman Komputer Dalam Pendidikan : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful