ASPEK Organisasi kandungan

KBSR Ada tiga tunjang iaitu; a. Kecergasan b. Kemahiran c. Kesukanan Kesukanan diajar secara berasingan daripada modul kecergasan dan kemahiran

KSSR Ada dua modul iaitu; a. Kemahiran b. Kecergasan Kesukanan diajar secara serentak di bawah modul kecergasan dan kemahiran. Kemahiran; Aspek 1 - Kemahiran pergerakan. Aspek 2 - Aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Aspek 5 - Kesukanan. Kecergasan; Aspek 3 - Kecergasan meningkatkan kesihatan. Aspek 4 - Aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan. Aspek 5 - Kesukanan.

Organisasi Kurikulum

Tahap 1 dan 2, mata pelajaran; ► Teras ► Wajib ► Tambahan.

Tahap 1 ; ► Modul Teras Asas ► Modul Teras Tema ► Modul Elektif

Pendidikan Jasmani termasuk dalam Tahap 2 ; mata pelajaran tambahan ► Mata pelajaran Teras dan Elektif. Pendidikan Jasmani di bawah Modul Teras Asas.

ii) Memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. berpengetahuan dan mengamalkan Nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. ► Sains dan teknologi Pengajaran dan pembelajaran dijalankan selama 60 minit dalam dua hari . Isnin – 30 minit Selasa – 30 minit Terdapat tiga fokus. ► Komunikasi ► Manusia dan alam sekeliling ► Perkembangan diri individu Masa Pengajaran dan pembelajaran dijalankan selama 60 minit dalam satu hari Fokus Tidak menyatakan fokus dalam Pendidikan Jasmani. iii)Memupuk elemen keselamatan. Berasaskan enam tunjang .Matlamat Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Bertujuan membina individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran. ► Komunikasi ► Kerohanian. ● Penggunaan TMK. . ● Penggunaan TMK. ► Kemanusiaan ► Keterampilan diri ► Perkembangan fizikal dan Estetika. ● Kemahiran berfikir dalam p&p. Contoh .sikap dan nilai. ● Pengajaran berasaskan kajian masa depan. Reka bentuk kurikulum Berasaskan tiga bidang . i) Membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor. ● Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p &p. ● Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan. ● Pembelajaran secara konstruktivisme. tanggungjawab kendiri dan sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. ● Pembelajaran secara konstruktivisme. Pedagogi ● Kemahiran berfikir dalam p&p ● Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam p&p.

dan perkembangan diri individu. tahap satu berbeza dengan tahap dua iaitu modul teras asas. ► Dijalankan berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid . rohani. terdapat beberapa perbezaan dari pelbagai aspek.Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) ► Sukatan Pelajaran ► Huraian Sukatan Pelajaran → Kandungan → Huraian Sukatan Pelajaran ► Buku Teks ● Pembelajaran secara kontesktual. ► Penilaian Formatif ► Penilaian Sumatif Bahan ► Dokumen Kurikulum → Standard Kandungan → Standard Pembelajaran ► Buku Teks Organisasi Kurikulum: Terdapat perbezaan dalam organisasi kurikulum antara KBSR dan KSSR.● Pembelajaran Masteri ● Belajar cara belajar Kaedah Pentaksiran ► Berorientasikan peperiksaan ► Lebih kepada penilaian Sumatif . sikap dan nilai. Bidang pembelajaran yang berkaitan ilmu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan teras ilmu dalam menterjemahkan hasrat tunjang ini. Kesihatan jasmani murid menjamin pembangunan potensi murid dalam domain yang lain. murid diajar mata pelajaran teras. Tunjang Fizikal dan Estetika merupakan tunjang yang mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. bakat dan apresiasi yang dapat digunakan dalam melahirkan ekspresi diri. wajib dan tambahan bagi KBSR.Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS) . Pendidikan Jasmani termasuk dalam modul teras. kemanusiaan. mata pelajaran teras dan elektif sahaja diajar. ● Pembelajaran akses kendiri. KBSR mempunyai tiga bidang reka bentuk kurikulum iaitu komunikasi. Selain aspek fizikal. . Berbeza dengan KSSR yang secara modularnya mempunyai enam tunjang iaitu komunikasi. . manusia dan alam sekeliling. Perkembangan jasmani dan kesihatan murid harus selari dengan keperluan fizikal dan peringkat umur dan tahap kematangan murid. potensi estetika murid juga diberi penekanan. Manakala pada tahap dua. emosi dan inteleknya. Untuk KSSR pula. modul teras tema dan modul elektif diajar. Potensi estetika merujuk kepada pemupukan kreativiti. Rekabentuk Kurikulum: Berdasarkan pemahaman tentang kedua-dua jenis kurikulum iaitu antara KBSR dan KSSR. Pada tahap satu dan dua. sains dan teknologi dan ketrampilan diri. perkembangan fizikal dan estetika. kerohanian.

Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini. Tindakan susulan yang dibuat berbentuk ativiti pemulihan atau pengayaan sejajar dengan tahap kebolehan murid.. pentaksiran yang digunakan diberi penekanan kepada penilaian formatif dan sumatif. pentaksiran dalam KBSR terdapat beberapa kelemahan berbanding KSSR kerana pentaksiran KBSR beorientasikan peperiksaan dan tidak menyumbang kepada aspek pembangunan modal insan. pentaksiran sekolah. ujian yang diberi penekanan dalam KBSR ialah ujian sumatif. tetapi dalam KSSR. Terdapat lima kaedah pentaksiran dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani. Pentaksiran sumatif dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. Contoh penilaian sumatif dalam KBSR ialah Penilaian Kemajuan Berasakan sekolah (PKBS). Skop penilaian merangkumi aspek kognitif. manakala dalam KSSR. afektif dan psikomotor serta sikap bakat dan minat murid. pentaksiranpsikometrik. Maklumat dikumpul digunakan untuk merancang tindakan susulan samaada serta merta atau selepas pengajaran satu-satu unit pembelajaran. Sepertimana yang kita sedia maklum. Matematik. menulis dan mengira). Penilaian diuji kepada semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Jasmani. menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autentikdan holistik. sukan dan kokurikulum. Semasa KBSR. Guru merancang dan melaksana cara bagaimana menilai perkembangan dan pencapaian murid secara berterusan. Kaedah pentaksiran: Perbezaan yang jelas dapat dilihat antara KBSR dan KSSR ialah dari aspek pentaksiran. Di dalam KBSR. dan Sains tidak termasuk Pendidikan Jasmani . Pendidikan Kesihatan telah dipisahkan.Peruntukan Masa: Berlaku perubahan masa dalam KBSR. iaitu penguasaan kemahiran 3M (membaca. Maklumat itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standard ditetapkan sekolah. masa pengajarannya juga 60 minit tetapi dijalankan dua kali seminggu ( 30 minit setiap pembelajran ). Contoh ujian sumatif yang ialah Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang dikendalikan oleh Lembaga peperiksaan untuk menguji pencapaian murid. Mata pelajaran yang diuji ialah Bahasa Melayu. masa bagi pengajaran Pendidikan Jasmani berjalan selama 60 minit berterusan. Aspek penilaian yang diutamakan berfokus kepada domain kognitif. Seterusnya. Pendidikan Kesihatan digabungkan dengan Pendidikan Jasmani. . Murid dalam sistem pentaksiran KBSR belajar hanya untuk lulus peperiksaan semata-mata dan kurang mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian. Bahasa Innggeris. peperiksaan pusat serta pentaksiran pusat. Pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atauverbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid. Pentaksiran yang digunakan di dalam KSSR dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

Perbezaan Pelaporan Pencapaian: Pelaporan pencapaian murid KSSR dalam setiap mata pelajaran termasuk Pendidikan Jasmani tidak lagi berbentuk gred (berdasarkan peratus markah yang diperolehi dalam peperiksaan) seperti dalam KBSR sebaliknya mereka akan dilabelkan dengan menggunakan band iaitu tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki (band 1 hingga band 6) yang menggambarkan sejauh mana murid-murid telah menguasai sesuatu standard seperti yang dijelaskan dalam deskriptor. Sehubungan dengan itu. KBSR menggunakan sukatan pelajaran yang sentiasa diubah mengikut keadaan manakala KSSR menggunakan pendekatan baru iaitu Dokumen Standard Kurikulum. penambahbaikan dalam KBSR telah dilakukan dan mewujudkan KSSR dengan harapan dapat memenuhi aspirasi negara ke arah negara maju. Aspek emosi.Bahan: Dari segi bahan kurikulum. Penggunaan buku teks masih diteruskan dengan kandungan yang baru. Penentuan band murid-murid ini dalam perlu disokong dengan evidens yang telah ditetapkan dalam dokumen standard prestasi.dan pembelajaran secara konstruktivisme. penggunaan TMK . terdapat beberapa aspek dalam KSSR masih lagi mengekalkan aspek yang digunakan dalam KBSR.pengajaran berasaskan kajian masa depan. Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas. Bertujuan menjadi pelapis generasi akan datang dan tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. Murid diorientasikan dengan ilmu dan amalan Pendidikan Jasmani bagi membentuk sahsiah dan sikap untuk menghadapi cabaran hidup. Namun. modul pengajaran dan modul pembelajaran. pembelajaran secara kontekstual. kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani agar dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia. rohani dan intelek pula dapat dibentuk dalam diri individu apabila murid dapat memahami dan menghayati pengetahuan. Antara persamaan KBSR dan KSSR dapat dilihat dari aspek pedagogi. Pedagogi yang ditekankan di dalam KBSR dan KSSR mempunyai persaman iaitu kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran akses kendiri. Kesimpulan Perubahan dalam globalisasi memerlukan perubahan yang seimbang dengan kurikulum pendidikan di negara ini. aplikasi kecerdasan pelbagai. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif . sejahtera dan produktif. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar.

dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke tahap optimum Pelaksanaan KSSR sangat bertepatan dan sesuai pada masa -perubahan yang berlaku atas rasional dan alasan yang kukuh berkait dengan kehendak perubahan waktu dan keselarasan dengan cabara semasa. rohani. emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. . Keduadua kurikulum ini berlandaskan prinsip-prinsip yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek . KBSR dan KSSR mempunyai ciri-ciri kekuatan masing-masing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful