Nr. crt.

Categorie beneficiar

Baza legală de infiin are/organizare/ func ionare

Personalitate juridică

Documente justificative de atestare a solicitantului (copii) Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activi ii pentru care solicită finan are (domeniu non – agricol ), existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprindere Declara ie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firmă în dificultate” Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activită ii pentru care solicită finan are( domeniu non – agricol ), existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 , cu modificările şi completările ulterioare Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprindere

Microîntreprinderi A. Societă i comerciale cu capital privat 100% : SNC , SCS , SRL, SA Legea 31/1991 DA

Societă i comerciale cu capital privat de 100%:

Legea 15/1990

Da

Declara ie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firmă în dificultate” Statutul cooperativei mesteşugăreşti adoptat de adunarea generală a acesteia Act de recunoaştere a înfiin ării cooperativelor mesteşugăreşti eliberat de Consiliul Organiza iei Cooperatiste meşteşugăreşti ierarhic superioare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activi ii pentru care solicită finan are( domeniu non – agricol ), existen a punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprindere Declara ie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firmă în dificultate . Hotărârea judecătorească definitivă pronun ată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu Certificat de înmatriculare Registrul Comer ului Legea 109 /1996 DA Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activi ii pentru care solicită finan are( domeniu non – agricol ), existen a punctului de la

Cooperative mestesugareşti

Legea 66/1990

DA

Cooperative de consum

lucru (dacă este cazul) şi că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprindere Declara ie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la încadrarea în categoria „firmă în dificultate” Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului OUG 44/2008 NU Autoriza ie eliberată OUG 44/2008 în baza

Întreprindere individuală

Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului Întreprindere familială OUG 44/2008 NU Autorizatie eliberată OUG 44/2008 Acordul de constituire Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului Legea 300/2004 NU Autoriza ie eliberată în baza Legii 300/2004 Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului Legea 300/2004 NU Autoriza ie eliberată în baza Legii 300/2004 B. Persoana Fizică Neautorizată NU Copie Carte Identitate în baza

Persoană Fizică Autorizată

Asocia ii familiale

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful