P. 1
BusinessPlanning SMEs Chapter 36

BusinessPlanning SMEs Chapter 36

|Views: 0|Likes:
Published by 249898
business management
business management

More info:

Published by: 249898 on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเก็ บข้อมูลทางการตลาด
อาจารย์ เสนี ย์วรรณ เสนี ย์ยุทธ์
การเก็บข้อมูลทางการตลาดเป็ นส่วนหนึ งของกร:บวนการวิจัu
ทางการตลาด การเก็บรวบรวมข้อมูลuล:การวิเครา:หข้อมูลต่างq ท
เก uวข้ องกับการตัดสิ น¡จทางการตลาด จ:น าÌปสู่ การบริ หารuล:
ตัดสิน¡จÌด้อu่างnูกต้อง หรออu่างน้ อuก็มข้อมูลปร:กอบการตัดสิน
¡จ¡นเบ องต้น Ìม่¡1่การวิเครา:หÌดuการคาดการuจากปร:สบการu
หรอสามัqสานึ กของNู้บริหาร
ก่อนทจ:ทาความเข้า¡จ¡นเร องของการเก็บข้อมูลทางการตลาด
จาเป็ นจ:ต้ องเข้ า¡จกร:บวนการวิ จัuทั งหมดท ทุ กขั นตอนต้ องสอด
ปร:สานเ1 อมÌuงกันตั งuต่การออกuบบการวิจัuจนกร:ทั งnึงขั นการ
วิเครา:หuล:ราuงานNล Tึ ง¡นทน จ:ทบทวน¡ห้เห็นnึงกร:บวนการ
วิจัuทางการตลาดทั งหมด Tึ งปร:กอบด้วu
- การกาหนดปัqหาuล:วัตnุปร:สงคของการวิจัu
- การกาหนดuหล่งข้อมูลuล:ออกuบบการวิจัu
- การกาหนดวิธการuล:uบบ¹อรมท¡1้¡นการเก็บข้อมูล
- การออกuบบการเลอกตัวอu่างuล:เก็บรวบรวมข้อมูล
- การตความuล:วิเครา:หข้อมูล
- การราuงานNลการวิจัu
1
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดังนั นวิธการเก็บข้อมูลเป็ นอu่างÌร หรอเก็บจากคนกลุ่มÌหนจ:
ต้องnูกกาหนดตั งuต่การออกuบบการวิจัu เพ อจ:Ìด้เลอกวิธการเก็บ
ข้ อมู ลท เหมา:สมuล:สามารnตอบÌจทuตามวัตnุ ปร:สงคของการ
วิจัuÌด้1ัดเจน Tึ งนอกเหน อจากวิธการเก็บuล้วuังเกuวÌuงÌปnึงการ
กาหนดกลุ่มตัวอu่างuล:การ¡1้วิธการวิเครา:หทเหมา:สมกับÌจทu
ท กาหนด¡นเบ องต้น
การกำาหนดวิธีการแลแบบ!อร์มที"#$้#นการเก็บข้อมูล
%&'()*+ ,- ./0/ 1,22'10),+ 3'04,.( /+. -,53(6
ดังÌด้ กล่ าว¡นข้ างต้ นวิ ธ การท ¡1้ ¡นการเก็ บข้ อมู ลขึ นอuู่ กับ
ลักuu:งานวิ จัuuล:ปร:เDทของข้ อมู ล Ìดuจ:uบ่ งข้ อมู ลเพ อการ
วิจัu¡น 2 ลักuu: คอ
1. ข้อมูลทุติ ย7ู มิ เป็ นข้อมูลทม การวิ เครา:หหร อuจกuจงมา
เบ องต้นuล้ว อาจÌด้มาจากการT อข้อมูลมา การสัมDาuuNู้รู้
หรอNู้ทเกuวข้ อง
2. ข้ อมู ล89ม7ู มิ เป็ นข้ อมู ลท Ìด้ มาจากการ¡1้ uบบ¹อรมÌป
เก็บuล:บันทึกข้อมูล Ìดuมวิธการ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างq
ดังน
2.1 การสังเกต (Observation) Ìด้ uก่ การสังเกตทางตรงuล:
การสังเกตทางอ้อม Tึ งมความส:ดวก¡นการเก็บรวบรวมข้อมูล uล:
มอคติต า
2.2 การสารวจ (Survey) Ìดuการ¡1้uบบสอบnาม Ìด้uก่
2
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- การสารวจทางÌปรuu u สามารnทาÌด้ เป็ นจานวนมาก
¡นการเก็บรวบรวมข้อมูล Ìด้กลุ่มตัวอu่างจานวนมาก¡นพ นทกว้าง
ขวาง¡นร:u:สั น รวดเร็วuล:ปร:หuัด ¡1้ บุคลากร¡นการเก็ บข้ อมู ล
น้ อu กลุ่ มตัวอu่ างม อิ สร:¡นการตอบuล:เต็ ม¡จจ:ตอบมากกว่ าnู ก
สัมDาuu uต่ ข้ อจากัดก็ ค อข้ อมู ลท Ìด้ กลับมาม ปริ มาuน้ อu Ìม่
สามารnเจา:จงตัวอu่างÌด้uน่ 1ัด
- การสารวจทางÌทรnัพท สามารnเก็ บข้ อมู ลÌด้ รวดเร็ ว
ทั นกับเหตุการuทกาลังเกิดขึ น ¡1้ร:u:เวลาสั นÌม่รบกวนNู้ตอบมาก
uล:สามารnอธิ บาuคาnามuล:TักnามÌด้ ส่ วนข้ อจากัดค อ เล อก
ตัวอu่ างÌด้ เuพา:Nู้ ท ม Ìทรnัพท uล:ข้ อมู ลท ต้ องการราuล:เอ uด
มาก Ìม่สามารnทาÌด้เน องจากÌม่เห็นDาพ
- การสารวจÌดuพบตัว Tึ งอาจจ:¡ห้ Nู้ ตอบuบบสอบnาม
เป็ นNู้ ตอบเองหร อÌดuการสอบnามจากเจ้ าหน้ าท สารวจ วิ ธ การน
ค่ อนข้ างÌด้ Nล1ัดเจน uล:สามารnเล อกกลุ่ มตัวอu่ างตามท กาหนด
Ìว้Ìด้ สามารnอธิบาuราuล:เอuดเพิมเติมÌด้ อาจจ:¡1้วิธการสังเกต
Ìปพร้ อมกัน เก็ บข้ อมู ลÌด้ รวดเร็ วuล:กาหนดร:u:เวลาÌด้ uต่ ข้ อ
จากัดคอเสuค่า¡1้จ่าuมาก¡นการเก็บข้อมูล uล:อาจจ:Ìม่Ìด้รับความ
ร่วมมอจากกลุ่มตัวอu่ าง ต้อง¡1้ความมมนุuuสัมพันธสู ง¡นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
2.3 การสั มDาuu (Interview) เ ป็ นการวิ จั uเ 1ิ งคุ uDาพ
(Qualitative research) uล:ต้ องการNู้ ¡ห้ ข้ อมู ลจา นวนÌม่ มาก
เป็ นการสัมDาuuอu่างÌม่เป็ นรูปuบบÌครงสร้าง เน้ นการวัดทางอ้อม
3
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เร องความรู้ สึ ก ความเ1 อ uล:ม การสังเกตNู้ ¡ห้ ข้ อมู ล¡นขu:ตอบ
คาnาม Ìดuuบ่งการสัมDาuuเป็ น 2 ลักuu:
2.3.1 กา ร สั มDา uu กลุ่ มเ จ า : จ ง (Focus Group
Interview) จ:¡ห้ความสาคัqกับกลุ่มทnู กเลอกมา¡ห้ สัมDาuuอu่ าง
มาก Ìดuการจัดเป็ นกลุ่ มq ล:ปร:มาu 6-12 คน uล:ม การสังเกต
พqติกรรมก่อนการสัมDาuu ÌดuมการสัมDาuu¡นลักuu:อDิปราu
ร่วมกัน Tึ งเหมา:สาหรับการสารวจเพ อหาข้อมูลเบ องต้น¡นเร องทÌม่
uน่ 1ัด เ1่น การออกสิ นค้ า¡หม่ สาเหตุ การT อ/Ìม่ T อ Tึ งคาตอบท Ìด้
จากการสัมDาuuÌม่¡ห้คาตอบทเป็ นเ1ิงปริมาu
2.3.2 การสัมDาuu uบบเจา:ลึ ก (Depth Interview)
เป็ นการสัมDาuuuบบ one-on-one เพ อค้ นหาuรงจู ง¡จ, อคติ ,
ทัnนคติ เก uวกับเร อง¡ดเร องหนึ ง Tึ งต้ อง¡1้ Nู้ สัมDาuuท ม ความ
สามารnสู ง เหมา:กับการnามเร องส่ วนตัว ม เหตุ NลTับT้ อน ต้ อง
nามคาnามÌดuอ้อมเพ อกร:ตุ้น¡ห้Nู้สัมDาuuตอบอu่างเต็มท
การออกแบบสอบ:าม %;<'(0),++/)5'6
อu่างÌรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลTึ งนิ uม¡1้¡นการวิจัu
ทางการตลาดทN่านมา จ:ป_ิบัติ
Ìดu¡1้uบบสอบnาม (Questionnaire) Ìดuหลักสาคัq¡นการ
ออกuบบสอบnามคอต้องสามารnตอบÌจทuÌด้ตามวัตnุปร:สงคของ
การวิจัu Tึ งส่วน¡หq่จ:¡1้กับการวิจัuเ1ิงสารวจ Ìดuมเทคนิ ค¡นการ
ร่างคาnาม ดังน
4
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1. มการuน:น าการสารวจวิจัu เ1่น uน:น าตัว¡นเบ องต้นว่า
เป็ น¡คร uล:ทาการสารวจÌปเพ ออ:Ìร
2. nามเuพา:ทจาเป็ น เพ อ¡ห้Ìด้คาตอบท1ัดเจนตาม
วัตnุปร:สงค
3. ¡1้Dาuาทเหมา:สมกับNู้ตอบ Tึ งขึ นอuู่กับกลุ่มตัวอu่างทเรา
สอบnามหรอสารวจว่าเป็ น¡คร Ìดuอาจจ:พิจารuาจากอาuุ
ราuÌด้ การnึกuา เป็ นต้น
4. ควรเริมต้นด้วuคาnามคัดคุuสมบัติNู้ตอบ ( Filter
question) เน องจากNู้ตอบบางคนอาจจ:Ìม่¡1่กลุ่มเป้ าหมาu
ท เราต้องการสัมDาuu เ1่น หากกาหนดว่าลูกค้าหรอNู้ตอบ
คาnามมการnึกuาร:ดับปริqqาตรขึ นÌป ก็จ:¡1้คาnาม
ร:ดับการnึกuาเป็ นคาnาม¡นการคัดคุuสมบัติ เป็ นต้น
5. จัดกลุ่มuล:ลาดับคาnาม¡ห้เหมา:สม uบบสอบnามทดจ:ม
ความสอดคล้องต่อเน องกัน¡นuต่ล:ข้อคาnาม uล:สามารn
ตรวจสอบÌด้
6. มความ1ัดเจนuล:uม่นuา Nู้ออกuบบสอบnามจ:ต้องม
ความเข้า¡จ¡นธุรกิจหรอNลิตDัuY¡นร:ดับหนึ งเพ อจ:Ìด้
ออกuบบสอบnามÌด้1ัดเจน
7. คาตอบ¡ห้เลอกต้องเป็ นอิสร:ต่ อกัน
8. คาตอบท¡ห้เลอกต้องครอบคลุมทั งหมด Nู้ออกuบบสอบnาม
ควรnึกuาราuล:เอuด¡นเร องราวทจ:ทาการnึกuาเพ อ
สรรหาคาตอบ¡ห้ครอบคลุมเน อหาทต้องการnึกuา
9. พuาuามหลกเลuงคาทเรuกป_ิกิริuาหรออารมuจากNู้ตอบ
5
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นอกจากเน อหา¡นการสร้ างคาnามจ:ม ความสาคัquล้ ว สิ งท
ต้องคานึ งnึงต่อÌป¡นการออกuบบคาnามคอลักuu:ของคาตอบท¡1้
¡นuบบสอบnาม เพรา:จ:มNลnึงการปร:มวลNลuล:วิเครา:หข้อมูล
ท Ìดuทั วÌปสามารnuบ่งลักuu:คาตอบÌด้ดังน
1. ม 2 คาตอบ¡ห้เลอก (Dichotomous)
2. ¡ห้เลอกเพuง 1 คาตอบ (Multiple choice)
3. ¡ห้เลอกÌด้มากกว่า 1 คาตอบ (Checklist)
4. ¡ห้เรuงลาดับ (Ranking)
5. ¡ห้บอกร:ดับ เ1่น ความสาคัq ความ1อบ (Rating)
ตัวอu่างuบบสอบnามuบบ Dichotomous
- ท่ านT อNลิตDัuYททาจากN้าÌหมเป็ นครั งuรก¡1่หรอ
Ìม่
( ) ¡1่ ( ) Ìม่¡1่
ตัวอu่างuบบสอบnามuบบ Multiple choice, Checklist
uล: Ranking
- ท่ าน1อบสินค้าปร:เDท¡ดมากทสุด (ตอบÌด้ 1 คา
ตอบ)
- ท่ านT อสินค้า¡ดบ้าง (ตอบÌด้มากกว่า 1 คาตอบ)
- กรุuาเรuงลาดับสินค้าท ท่าน1อบ (1=1อบมากทสุด)
( ) กร:เป า ( ) รองเท้า ( )
ท ¡ส่กร:ดาuทิ11ู่
6
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
( ) เน็ คÌท ( ) N้าพันคอ (
) เส อN้า
การออกแบบต=วอย>างแลการเก็บข้อมูล %?/3@2' .'()*+ /+.
./0/ 1,22'10),+6
การออกuบบตัวอu่างจ:มความสัมพันธกับวิธการเก็บข้อมูลดัง
ทÌด้กล่าวÌปuล้ว รวมnึ งเคร องม อท ¡1้ ¡นการเก็ บข้ อมู ลด้ วu เพรา:
n้ าหากเป็ นสิ นค้ าท ม ลักuu:พิ เnu ม กลุ่ มเป้ าหมาuเuพา: วิ ธ การ
เก็บข้อมูลอาจจ:Ìม่สามารn¡1้วิธการสารวจÌด้ uต่อาจจ:เลอก¡1้การ
สัมDาuuเ1ิ งลึ ก หรอการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) Tึ งuต่ ล:วิ ธ
จ:ม ข้ อจากัดท uตกต่ างกัน อu่ างÌรก็ ตาม¡นการเก็ บข้ อมู ลท กาลัง
กล่าวnึงน จ:มุ่งเน้ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มปร:1ากรทมขนาด¡หq่ท
น่ าจ:เหมา:สาหรับNู้ปร:กอบการ SMEs Tึ งก่อนทจ:เก็บข้อมูลuล:
ออกuบบตัวอu่างควรทาความเข้า¡จ¡นราuล:เอuดต่างq ดังน
8ร$ากร %A,@<2/0),+6 หมาunึ งทุ กคนท เป็ นกลุ่ มเป้ าหมาu
ของการวิจัuครั งน
ต=วอย> าง %?/3@2'6 หมาunึ งคนจานวนหนึ งท nู กเล อกจาก
ปร:1ากรเพ อ¡1้เป็ นตัวuทนสาหรับอ้างอิงnึงปร:1ากรทั งหมด
ขนาดของกล>ุ มต= วอย> าง กลุ่ มตัวอu่ าง ( Sample Survey)
ค อ ตัวuทนของปร:1ากรท เราต้ องการnึ กuาทั งหมด Ìดuทั วÌปจ:
อ้างอิงตามหลักสnิติÌดuการกาหนดร:ดับความเ1 อมั น (Confidence
interval) Tึ งอาจจ:¡1้วิธการกาหนดขนาดตัวอu่าง ดังน
1. กาหนดจากปร:สบการuวิจัu หรอจากงานวิจัuครั งก่อนq
7
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. กาหนดขนาดตัวอu่างตามงบปร:มาuทม
3. การคานวuขนาดตัวอu่างตามวิธการทางสnิติ
4. การกาหนดขนาดตัวอu่างตามตารางสาเร็จรูปทางสnิติ
การเลB อกกล>ุ มต= วอย> าง ม หลาuวิ ธ เ1่ น เล อกตามความ
ส:ดวก เล อกÌดuการสุ่ ม เล อกÌดuuบ่ งเขตตามพ นท เป็ นต้ น
สามารnuบ่งÌด้ 2 ลักuu: คอ
1. การคัดเลอกตัวอu่างตามความน่ าจ:เป็ น ปร:กอบด้วu
1.1 การคัดเลอกตัวอu่างuบบง่าu
1.2 การคัดเลอกตัวอu่างuบบมร:บบ
1.3 การคัดเลอกตัวอu่างuบบuบ่ง1ั นก่อน
1.4 การคัดเลอกuบบuกกลุ่ม
2. การคัดเลอกกลุ่มตัวอu่างÌดuÌม่¡1้ความน่ าจ:เป็ น
2.1 การคัดเลอกตัวอu่างตามความส:ดวก
2.2 การคัดเลอกตามวิจารuqาu
2.3 การคัดเลอกตัวอu่างตามÌควต้า
2.4 การคัดเลอกÌดu¡ห้ตัวอu่างuน:น าต่อq Ìป
หลังจากการเก็ บข้ อมู ลuล้ ว ขั นตอนต่อÌปของการวิ จัuค อการ
ปร:มวลNล วิธการปร:มวลNลข้อมูล เป็ นสิงบ่ง1คุuDาพข้อมูลหลัง
จากท เก็ บรวบรวมมาเร uบร้ อuuล้ วuล:ก่ อนเข้ าสู่ กร:บวนการ
วิเครา:ห nอเป็ นปร:เด็นทต้องมการกล่าวÌว้¡นÌครงร่างวิจัu เuพา:
อu่างuิงกรuการวิจัuทมขนาด¡หq่ มหัวข้อท พึง¡ห้ราuล:เอuดดังน
8
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1. การลงรหัส ¡ครเป็ นNู้ ลงรหัส ¡ครค อNู้ ตัดสิ น¡จหากเกิ ด
ปั qหาการ¡ห้ รหัส n้ าม คู่ ม อการลงรหัสจ:ด มาก uล:ควรuสดง¡น
DาคNนวกด้วu
2. การน าเข้าข้อมูล ¡1้ÌปรuกรมคอมพิวเตอรหรอÌม่ n้า¡1้ ¡1้
Ìปรuกรมอ:Ìร ม วิ ธ การตรวจสอบความnู กต้ องหร อÌม่ อu่ างÌร
เ1่ นม การป้ อนข้ อมู ลT ากันสองครังÌดuNู้ ป้ อนข้ อมู ลสองคน uล้ ว
ตรวจสอบหาข้อมูลทÌม่สอดคล้องกันจากนันทาการuก้Ìข1ุดข้อมูลท
จ:น าÌป¡1้ต่อÌป เป็ นต้น
3. การตรวจสอบความnูกต้องuล:การปรับปรุงuก้Ìข ขั นตอนน
เป็ นการกรองข้อมูลขั นสุดท้าu เพ อ¡ห้Ìด้คุuDาพทสุดก่อนเข้าสู่การ
วิเครา:ห บางคนเรuกว่าการทาความส:อาดข้อมูล (Data cleaning) เ1่น
uจกuจงความn¡นทุกตัวuปรเพ อตรวจหาค่าทเป็ นÌปÌม่Ìด้ เ1่นรหัส
เพnควรม เพ uง 1 uล:สอง uต่ n้ าม 3 มาก็ ต้ องuก้ Ìข หร อพบว่ า
เพn1าu uต่ทตัวuปรมาตรการคุ มกาเนิ ดทเลอก¡1้คอ¡ส่ห่วง เ1่นน
ก็ต้องuก้Ìข เป็ นต้น สิ งเล่าน ควรมร:บุวิธการÌว้
การวิ เCราห์ข้อมูล
การวิ เครา:หข้ อมู ลด้ วuวิ ธ การทางสnิ ติ เป็ นการน าข้ อมู ลเ1ิ ง
ปริ มาuท รวบรวมÌด้ มาจัดหมวดหมู่ ต ความหมาu การวิ เครา:ห
ข้อมูลเ1ิงปริมาu ส่วน¡หq่ต้องอาnัuสnิติ สิงทต้องร:บุ¡นทน คอ
วิธการทางสnิติทเลอก¡1้¡นการวิเครา:หข้อมูล จาuนกอธิบาuเป็ น
2 ปร:เด็นตามการจาuนก1นิ ดของสnิติnาสตร ดังน
9
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• สnิติเ1ิงพรรuนา ต้องกล่าวnึงปร:เDทตัวuปรทnึกuา
uล:ค่าสnิติท¡1้พรรuนา
• สnิติเ1ิงอนุมาน เป็ นการร:บุเกuวกับการปร:มาuค่า
ปร:1ากรuล:สnิติทดสอบทเลอก¡1้
ส:ิติ เ$ิงDรรณนา
การวิ เครา:หÌดu¡1้ สnิ ติ บรรuาuหร อสnิ ติ พ น_าน เป็ นการ
วิเครา:หข้อมูลเพ อ¡1้¡นการบรรuาuคุuลักuu:ของข้อมูล1องกลุ่ม
ตัวอu่างหรอกลุ่มปร:1ากรท¡1้¡นการnึกuา สnิติทนิ uม¡1้
1) ร้ อยล (Percent) เป็ นค่ าเปร uบเท uบร:หว่ างจานวนข้ อมู ลTึ งม
ลักuu:ท Nู้ ปร:เมิ นสน¡จnึ กuากับจานวนข้ อมู ลทั งหมด Tึ งเท่ ากับ
100 ¡1้ ร้ อuล:¡นการบรรuาuสัดส่ วนของตัวuปร Tึ งสาหรับ SME
ส่ วน¡หq่ ก็จ:¡1้สnิติตัวน กันมาก
ต= วอย>างตารางที"1 uสดงจานวน ค่าร้อuล: ของเพn uล:อาuุ
ส:าน7าDของEู้ตอบ
แบบสอบ:าม
จำานวน (
Cน )
ร้อยล
1. เพn
1าu 41 10.25
10
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หqิง 359 89.75
รวม 400 100.00
2. อาuุ
20-29 ป 152 38.0
30-39 ป 181 45.25
40-49 ป 45 11.25
50 ป ขึ นÌป 22 5.5
รวม 400 100.00
2) C>าเFลี"ย (Mean) ค่าเuลuเป็ นค่ากลางทÌด้จากการน าข้อมูลทุกค่า
รวมกันuล้วหารด้วuจานวนข้อมูลทั งหมด
3) การว= ดการกรจาย CB อ Dิ ส= ย ส> วนเบี" ยงเบนมาตร9าน
(Standard Deviation) ค่าเuลuของความuตกต่างร:หว่างข้อมูลuต่ล:ตัว
จากค่าเuลuเลขคuิ ต เป็ นค่าทuสดงnึงการกร:จาuของข้อมูลuต่ล:
ตัวทเบuงเบนÌปจากค่าเuลu Tึ งทา¡ห้ทราบว่า Ìดuเuลuuล้วข้อมูล
uต่ล:ตัวเบuงเบนÌปจากค่าเuลuเลขคuิตเท่า¡ด
ส:ิติ เ$ิงอนุมาน
11
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็ นเร องของการทดสอบความสัมพันธกันของข้ อมู ล Tึ งจ:
ต้ อง¡1้ วิ 1าสnิ ติ ขันสู งขึ นมาอ กร:ดับ เข้ ามา1่ วu¡นการวิ เครา:ห
ข้ อมูล
G8รแกรมCอมDิวเตอร์ที"#$้#นการวิจ=ยตลาด
Ìปรuกรมคอมพิ วเตอรท ¡1้ n้ าม การ¡1้ คอมพิ วเตอร¡นการ
วิเครา:หข้อมูล Ìปรuกรมทนิ uม¡1้มากทสุดคอ SPSS for in!o"#
การวิจ=ย#นทาง8Hิบ=ติ สำาหร=บ SME
Nู้ปร:กอบการ SME อาจจ:Ìม่มความ1านาq¡นการลงÌปทา
วิจัuเอง ¡นความเป็ นจริงuล้วก็ควรจ:ต้องจ้างองคกรทรับทาวิจัu
มา1่วuทาวิจัu¡ห้ก็จ:ดกว่า
กรณี IJกKา
EZ’S Lส้กรอกเยอรม=น Mี มBอCนLทย
(อ่านปร:วัติความเป็ นมาÌด้จากบทความ เร อง การวิจัuการตลาด
เพ อความสาเร็จทางธุรกิจของ S$%#)
12
พัฒนาธุรกิจ On Air กั บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริK=ท EZ’S INTERNATIONAL FRAN!ISE จำาก=ด Lด้#$้C>าทางส:ิติ
CBอC>าร้อยล #นการวิเCราห์Eลการวิจ=ย
.
คุuสุDัค หม นนิ กร
บริ uั ท %&'S ()*%+)A*(O)A, -+A)./(S% จากัด
Ìทรnัพท 01-803-3344
13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->