พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การสร้างเครือข่ายทาง
การตลาดด้านการบริหารเครือข่าย
อาจารย์ชวลิต ทองรมย์
คนเราเลือกเอา ระหว่าง เวลา กับรายได้ ถ้าต้องการมี
รายได้มาก ๆ ก็ต้องสละความสุขส่วนตัว ไปทำา งาน ที่ต้องใช้เวลา
แต่ถ้าไม่ต้องการรายได้ ก็มีเวลาที่จะได้พักผ่อน อย่่บ้าน ไปใช้ชีวิต
ส่วนตัว อย่่กับครอบครัว แต่ก็ไม่มีความสุข เพราะไม่มีรายได้ ดัง
นั น
้ ต้องเลือกความพอดี ให้เหมาะ แต่ถ้าคุณได้ทงั ้ เวลา และรายได้
รวมถึงความสุขด้วย คุณจะทำาได้อย่างไร คำาถามนี้ น่าคิด และเป็ น
แบบอย่ า งในฝั นที่ ห ลาย ๆ คนต้ อ งการ คื อ ต้ อ งการมี ทั ้ง รายได้
และเวลาที่ จ ะใช้ แ สวงหาความสุ ข ใส่ ตั ว ไปพร้ อ ม ๆ กั น ดั ง นั ้ น
หลายคนต้องไปมุ่งเสาะแสวงหา บ้างคนก็ไม่เจอ บางคนก็เจอ แต่
ก็ใช้เวลานาน อายุก็ปาเข้าไปใกล้ ๆ จะเกษียน หรือ เกษียนไปแล้ว
ก็มี ทำาให้ไม่มีแรงไปเที่ยวอีก
อาชี พ ในฝั น ที่ จะสร้ า งให้ มี ร ายได้ ม าก ๆ และมี เ วลา
มาก ๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อจะได้ไปใช้ความสุขที่ตนต้องการ คือ
อ ะ ไ ร ? ห ล า ย ๆ ค น ค ง จ ะ ต อ บ ไ ด้ บ้ า ง ไ ม่ ไ ด้ บ้ า ง แ ล้ ว แ ต่
ประสบการณ์ และความร้่ ซึ่งความเป็ นจริ งแล้ ว ไม่ ว่า อาชี พ ใด ก็
สามารถประสบความสำาเร็จได้ทัง้ นั ้น แต่ทัง้ นี้ ข้ ึนอย่่กับวิธีการและ
ระบบงานที่เข้ามารองรับ และคำาตอบง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนเข้าใจ ก็

1

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คือ ความมานะ บากบัน
่ และความเพียรพยายาม อย่างถ่กต้องและ
ยุติธรรมในด้านการดำาเนินการ นั น
่ ก็เป็ นความคิดที่ถ่กต้อง แต่จริง
ๆ แล้ ว ที่ สำา คั ญ ของความสำา เร็ จ ใด ๆ คื อ ต้ อ งสร้ า งคนที่ อ ย่่ กั บ
องค์กรเราให้สำาเร็จ ถ้าทุกคนในองค์กรสำาเร็จ องค์กรเราก็จะสำาเร็จ
ไปด้วย ดังนั ้น การทำา ให้ทุกคนประสบความสำา เร็จ ก็คือการสร้าง
ระบบเพื่อรองรับกับความสำา เร็จนั ้น ๆ นั ่นเอง และทำา ให้เป็ นแบบ
อย่างที่ทุกคนสามารถนำ าไปดำาเนิ นงานหรือปฏิบัติตามได้ เท่านี้ เรา
ก็ให้ระบบทำา งานให้เรา นี้ คือหัวใจของการทำา งานที่ป ระสบความ
สำา เร็จอย่างง่าย ๆ ซึ่งถ้าผ้่ประกอบการใด สามารถพัฒนาระบบที่
ประสบความสำา เร็ จ ได้ และมี ร ะบบให้ กั บ บุ ค คลในองค์ ทำา ได้ ต่ อ
เนื่ องไปเรื่อย ๆ เท่านี้ เจ้าของผ้่ประกอบการนั น
้ ก็สามารถสร้างราย
ได้ และมีเวลา เพราะว่ามีระบบรองรับและมีผ้่ที่สำาเร็จอย่่รอบ ๆ ตัว
และทุกคนในองค์กรนั ้น ๆ ก็ย่อมสำา เร็จ หมายถึง มีเวลา และราย
ได้ ไปพร้อม ๆ กัน
การสร้างระบบให้พัฒนาคนให้สำา เร็จนั ้น บางตำาราก็คือ
การสร้างเครือข่ายทางการตลาด ที่ให้ทุกคนทำางานตามแบบอย่าง
ที่มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีแบบแผน ที่สามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่าย และทำา ให้สำา เร็จได้ไ ม่ย ากนั ก และสามารถจำา ลองระบบ
เพื่ อการขยายออกไปได้ ไ ม่ จำา กั ด นั ้ น เอง ซึ่ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ทางการตลาดนั น
้ มีนิยามอย่่ 2 แนว คือ
1.การตลาดแบบชั น
้ เดี ย ว

หรื อ การตลาดทางตรง

(Direct Marketing)

2

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คือ การทำา ตลาดแบบตรงไปตรงมา ไม่ ซั บ ซ้ อ น หรื อ เป็ น
แบบที่ ธุ ร กิ จ ส่ ว นมากดำา เนิ นการอย่่ แต่ อ าจจะมี ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทนจะอย่่ในร่ปของเงินเดือน ค่าแรง หรือ ค่ากำา เหน็ ด หรือ
หลาย ๆ คนอาจจะเรียกว่า “ค่าคอมมิสชัน
่ ”ก็ได้ และเป็ นการจ่าย
แบบโดยตรงจากองค์กรหรือบริษัทไปยัง พนั กงาน หรือ ตัวแทน
นั ้ น ๆ ซึ่ ง การดำา เนิ น งาน ก็ จ ะมี ผ้่ บ ริ ห ารและพนั ก งานมาเป็ นผ้่
ประสานงานด้วย

2.

การตลาดแบบเครือข่าย (Network Marketing)

คือการทำา การตลาดแบบหลายชัน
้ ที่มีผ้่ดำา เนิ นการเป็ นกลุ่ม
ๆ หรื อ เป็ นชั ้ น ๆ ตามลำา ดั บ ลดหลั ่ น กั น ลงไป ซึ่ งการจ่ า ยค่ า
ตอบแทนจะอย่่ในร่ปของ เงินเดือน ค่าแรง หรือ ค่ากำา เหน็ ด หรือ
ค่าคอมมิสชัน
่ ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าจะมี “ค่าบริหารทีมงาน” เพิ่ม
เติมเข้าไป ที่จะจ่ายกันตามชัน
้ ๆ มากน้ อยขึ้นอย่่กับระดับของชัน

ที่สั งกั ดอย่่ และบางที่อ าจจะมี การจ่ า ยค่ า ตอบแทนจากการสร้ า ง
ทีมงานใหม่ด้วย หรือ พ่ดง่าย ๆ ก็คือ การจ่ายเงินค่าหาคนเข้ามา
ทำางานในระบบนั น
้ เอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบคือ
2.1

แบบเครือข่ายไม่เกินสองชัน

(Two Level Marketing)

การสร้างเครือข่ายออกเป็ นชัน
้ ๆ แต่ไม่เกินสองชัน
้ นั น
่ เอง

คือมี

3

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.2

แบบเครื อ ข่ า ยเกิ น สองชั น
้ หรื อ ที่ ร้ จั ก ในนามของ

เครื อ ข่ า ยหลายชั น

(Multi Level Marketing)

คื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย

ออกเป็ นหลาย ๆ ชัน
้ และให้แต่ละชัน
้ ด่แลชัน
้ ที่ต่าำ กว่าไปเรื่อง ๆ

ทัง้ นี้การสร้างการทำางานทัง้ แบบชัน
้ เดียว หรือ แบบเครือข่าย
นั น
้ ในทุกตำาแหน่งของการทำางาน ต้องมีการจำาลองภาพของความ
สำาเร็จขององค์กรนั ้น ๆ ให้ได้ และต้องมีการถ่ายทอดความสำา เร็จ
นั น
้ ๆ ไปยังบุคลต่าง ๆ ในองค์กรให้ปฏิบัติตามให้ได้และให้เกิดผล
ได้ เร็ ว ที่ สุ ด ซึ่ง การดึ งคนเข้ า มาในระบบขององค์ ก รนั ้ น สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น
1.

จากการประกาศรับสมัคร หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

โดยตรงจากบริษัทหรือองค์กร ซึ่งเป็ นการกระทำาโดยตรงจากผ้่
ประกอบการ เจ้าของ หรือ พนั กงานของบริษัท ที่ทำา การประกาศ
ผ่ า นสื่อ ต่ างๆ ไม่ว่าทางสื่ อ สิ่ งพิ มพ์ หรื อ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่า งๆ
และรวมถึง การจั ดทำา กิ จกรรมต่ า งๆ ทัง้ ในและนอกพื้ น ที่ ทำา การ
ขององค์กรหรือบริษท

4

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.

จากการแนะนำ า ของบุ ค คลในองค์ ก รหรื อ จากเครื อ

ข่ า ย เป็ นการค้ น หาบุ ค คลหรื อ บุ ค ลากรจากการแนะนำ า ชั ก ชวน
ของบุคคลในองค์กร หรือ จากเครือข่าย เข้ามาร่วมงาน และบอก
ต่อ ๆ กันไป ซึ่งอาจจะได้รับค่าตอบแทนจากการสรรหาด้วยหรือไม่
ก็ได้
3.

จากการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ น อกองค์ ก รหรื อ นอก

เครือข่าย เป็ นการสร้างการยอมรับ และการให้คำา แนะนำ า ในการ
บอกต่ อ ๆ กั น ไปจากบุ ค ลอื่ น หรื อ องค์ อ่ ื น ๆ ที่ เ ป็ นพั น ธ์ มิ ต รกั น
หรือ ร้่สึกชอบ หรือ อยากจะช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ให้มาร่วมงาน
กับองค์กรที่ถ่กแนะนำ าไป ซึ่งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ระยะยาวอีกด้วย
การสร้างระบบเพื่อเครือข่ายการตลาดที่สำาเร็จ
การพั ฒนาเครื อ ข่ ายที่ สำา เร็ จต้ อ งมาจากระบบที่ สำา เร็ จ ด้ ว ย
เช่นกัน เนื่ องจากว่าเป็ นการพัฒนาพื้นฐานของการทำาธุรกิจใด ๆ ที่
ต้องการความสำาเร็จ ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานและความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในธุรกิจที่ผ้่ประกอบการนั ้น ๆ กระทำาอย่่ ซึ่งการสร้างระบบ
ทีด
่ ีนัน
้ สามารถกระทำาได้ดังนี้
1.

การคิดค้นและทดลองทำาจนประสบความสำาเร็จ การที่

จะทำา ธุรกิจใด ๆ ให้ประสบความสำา เร็จ ผ้่ประกอบการนั ้น ๆ ต้อง
เป็ นผ้่ลงมือกระทำา เรียนร้่ และสร้างความสำา เร็จด้วยตนเอง และ
ทำา ความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาจนสามารถสร้าง
รายได้จากการประกอบกิจกรรนั ้น ๆ ด้วย ซึ่งขึ้นอย่่ว่าธุรกิจนั ้น ๆ
5

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ว่ า เป็ นแบบใด ถ้ า เป็ นแบบที่ ไ ม่ มี ใ ครเคยทำา มาก่ อ น หรื อ เป็ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ สิ่งประดิษฐ์ข้ น
ึ ใหม่ หรือ อาจจะเป็ นจากการ
ปรับปรุงจากที่มีมาอย่่เดิมแต่ทำาให้ดีข้ ึนก็ได้ ซึ่งต้องใช้การสังเกต
และความสามารถในการประดิษฐ์ค่อนข้างมาก แต่ถ้าเป็ นการรับ
ธุรกิจจากที่มีอย่่แล้วในอุตสาหกรรมเข้ามาบริหารเอง อย่างนี้ ก็ใช้
ระยะเวลาในการเรียนร้่น้อยลง เพราะมีแบบฉบับให้เห็นอย่่แล้ว
2.

การจำาลองภาพความสำาเร็จให้เป็ นแบบมาตรฐาน เป็ น

ขัน
้ ถัดมา จะต้องมีการจัดทำา ความสำา เร็จของธุรกิจให้มีมาตรฐาน
จนสามารถที่จะทำา ได้ใหม่ไ ด้ เรื่ อ ย ๆ โดยไม่ มีการผิ ดพลาด หรื อ
ผิ ด พลาดน้ อยที่ สุ ด และจั ด ทำา เป็ นแบบฉบั บ ให้ ส ามารถเข้ า ไป
ตรวจสอบได้ไม่ว่าจะกระทำาโดยผ้่ใด
3.

การถ่ า ยทอดความสำา เร็ จ ให้ แ ก่ ผ้ ที่ สื บ ทอด ซึ่ ง ความ

สำา เร็จนั ้น ๆ ต้องสามารถถ่ายทอดไปให้แก่บุคคลอื่น ๆ ในองค์กร
ได้อย่างไม่จำากัด เพื่อความเจริญก้าวหน้ าของธุรกิจ และผ้่ที่จะเข้า
มารับการถ่ายทอดความสำา เร็จนั ้น ต้องเป็ นผ้่ที่ผ้่ประกอบการคัด
เลือกมาแล้วว่าเป็ นผ้่ที่มีความสามารถในการเรียนร้่ไ ด้ หรือไม่ก็
สามารถพัฒนาได้ แต่ที่สำา คั ญต้ องไว้ ใ จ และสามารถความคุ มได้
ด้วย ซึ่งการถ่ายทอดความสำา เร็จนั ้น ๆ อาจจะทำา ได้โดยการ สอน
งานโดยตรง สาธิตอธิบายทำา ให้ด่เป็ นตัวอย่าง หรือ ผสมผสานทัง้
สองแบบ ให้แก่ผ้่สืบทอดนั น
้ ๆ ต่อไป
4.

การพั ฒ นาความสำา เร็ จ แบบยั่ ง ยื น ซึ่ ง ธรรมชาติ ข อง

ธุ ร กิ จ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ทั น ส มั ย ต่ อ ยุ ค แ ล ะ
เหตุ การณ์ เสมอ ดังนั ้น การสร้ า งความสำา เร็ จไม่ ใ ช้ เ พี ย งแต่ ทำา ได้
6

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำา เร็จแล้วจะคงอย่่ถาวรตลอดไป การเตรียมความพร้อมสำา หรับ
การเปลี่ยนแปลงนั บว่าเป็ นการกระทำาที่ต้องคิดอย่่เสมอ เนื่ องจาก
ว่า ในปั จจุบันด้วยเทคโนโลยี ต่า ง ๆ สามารถทำา ให้การเลี ย นแบบ
หรื อ การทำา ซำ้ า จากค่่ แ ข่ ง ขั น นั ้ น สามารถทำา ได้ โ ดยง่ า ย ดั ง นั ้ น ผ้่
ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับปรุงตลอด
เวลา ซึ่งเป็ นหลักในการสร้างความสำาเร็จแบบยัง่ ยืน
5.

การวิเคราะห์และประเมินความสำาเร็จ แ น่ น อ น ก า ร

ประกอบกิจการงานใด ๆ ถ้าได้ทำา ไปแล้วต้องมีการวิเคราะห์และ
ประเมินความสำา เร็จนั ้น ๆ ว่าได้กระทำา ไปได้มากน้ อยเพียงใด ถ้า
ทำา ไม่สำา เร็จ เพราะเหตุใด และสามารถทำา ให้ดีกว่าเดิ มได้หรือไม่
เพื่อเป็ นการเก็บข้อม่ลไว้ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการต่อไป
ทางเลือกในยุคข้อม้ลข่าวสาร
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางการตลาดในปั จจุ บั น ที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย ทำา ให้ มี ก ารขยายระบบออกไปได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ ต ที่สามารถสร้าง
ธุรกิจขยายออกไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำากัดทางด้านขอบเขต
ของพรมแดนประเทศและเวลา ทั ง้ นี้ เพราะระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต มี
การเชื่ อ มต่อ กัน และมีผ้่นิ ย มเข้ า มาใช้ กั น อย่ า งแพร่ หลายไปทั ่ว
โลก โดยเฉพาะประเทศในโลกเสรีนิยม ที่มีการพัฒนาระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์อย่างดีแล้ว ที่สำา คัญระบบการค้าอิเล็กทรอนิ กส์
ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของการค้าออกไปได้ทัว
่ โลกด้วย
ซึ่งต้นทุนต่อหน่ วยของการทำา ธุรกิจไม่ส่งนั ก และสามารถเข้าถึง
7

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บุคคลต่าง ๆ ได้ทัว
่ โลก โดยที่ได้มีการประมาณผ้่ใ ช้อิ นเตอร์ เน็ ต
ทัว
่ โลกไว้มากกว่าสองร้อยห้าสิบล้านคน และมีม่ลค่าทางการค้าส่ง
ถึ ง

6.9

พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เลยที่ เ ดี ย ว จึ ง เป็ นโอกาสของผ้่

ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถจะสร้างธุรกิจเป็ นเครือข่ายของตน
ออกไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จึ ง เป็ นที่ นิ ย มสร้ า งธุ ร กิ จ กั น อย่ า งแพร่
หลาย และขยายตั ว ออกไปอย่ า งรวดเร็ ว เนื่ องจากมี ต้ น ทุ น การ
ดำาเนิ นงานที่ค่อนข้างน้ อย และสะดวกในการจัดการค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสารจะใช้งบประมาณไม่ส่ง
มากนั ก และสามารถทำา ได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว เช่น การรับส่ง
อีเมล์ สามารถส่งกันได้ตลอด 24 ชัว
่ โมง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
หรือ เสียน้ อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการโทรศัพท์ทางไกล
โดยเฉพาะติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

กรณี ศึกษา
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำากัด

“หนึ่งในบริษท
ั ไอเอ็นจีกรุุป ที่เป็ นบริษท
ั ประกันชีวิตอันดับ 1 ของ
โลก ทีไ่ ด้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จ่น ฉบับเดือน
กรกฎาคม ปี

2545

และ ปี

2546

จากรายได้และกำาไร”

ชัน
้ 29 อาคารสินธร ทาวเวอร์3
130 – 132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
ติดต่อ อ.ชวลิต ทองรมย์ 02-263-3900
8

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัทไอเอ็นจีกรุุปได้ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเกิดจากการ
รวมตัวของบริษท
ั ประกันรายใหญ่ทส
ี่ ุดของ เนเธอร์แลนด์ (Nationale
– Nederlanden)
Group)

กับธนาคาร เอ็นเอ็มบี โพสต์แบงค์ กรุุป (NMB Post Bank

ซึ่ ง เ ป็ น ธ น า ค า ร เ ก่ า แ ก่ แ ล ะ ใ ห ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ส า ม ข อ ง

เนเธอร์แลนด์ ทำาให้บริษัทไอเอ็นจีกรุุปจึงกลายเป็ นกลุ่มบริษัทที่มี
รากฐานยาวนานจากชาวดัตช์กว่าร้อยห้าสิบปี และหลังจากนั น
้ ทาง
บริษัท ไอเอ็น จีกรุุป ได้ขยายกิ จการไปยั งประเทศต่า ง ๆ อย่า งต่ อ
เนื่ องและประสบความสำา เร็จในหลาย ๆ ประเทศ ทำา ให้เกิดความ
มั ่ น คงน่ า เชื่ อถื อ มากขึ้ นและเป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น ขนาดใหญ่ เ พื่ อ
รองรั บ กั บ การขยายตั วในตลาดโลกต่ อ ไป นานนั บ ศตวรรษทาง
บริ ษั ท ไอเอ็ น จี ก รุุ ป เป็ นผ้่ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการบริ ห ารการเงิ น
(Financial Service Provider)

ดำาเนิ นธุรกิจด้านการประกันชีวิต ประกันภัย

ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวมและบำานาญ ในกว่า 60 ประเทศ มี
พนั กงานกว่า 115,000 คนเพื่อให้บริการแก่ล่กค้ากว่า 60 ล้านคน และ
มี สิ น ทรั พ ย์ร วมกว่ า

27

ล้านล้ า นบาททั ่ว โลก ทำา ให้ วัน นี้ ท างกลุ่ ม

บริษัทไอเอ็นจีกรุุป ได้รับการจัดว่าเป็ นหนึ่ งในสถาบันการเงินชัน

นำ าของโลก
ไอเอ็ น จี ป ระกั น ชี วิ ต เข้ า ส่่ ป ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 ด้ ว ย
การเข้าไปถือหุ้นในบริษัท เอ็ทน่ า โอสถสภาประกันชีวิต จำากัด ซึ่ง
เป็ นบริษัท ของคนไทยที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั ้ง โดยกลุ่ ม บริ ษั ท โอสถสภา
ตั ้ ง แต่ ปี พ.ศ.

2540

และหลั ง จากนั ้ น ก็ ไ ด้ มี ก ลุ่ ม บริ ษั ท เอ็ ท น่ า

อินเตอร์เนชัน
่ แนล อิงค์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิต
9

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และสุขภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาถือหุ้นในปี พ.ศ. 2541
และในที่สุดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีก
ครัง้ เป็ น บริษท
ั ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำากัด ตามสัญญาของการเข้า
ถื อ หุ้ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ไอเอ็ น จี ปั จจุ บั น ไอเอ็ น จี ป ระกั น ชี วิ ต ใน
ประเทศไทย มีสาขาที่ให้บริการทัว
่ ประเทศพร้อมแบบประกันชีวิต
หลากหลาย ที่เหมาะสมสำา หรับล่กค้าคนไทย ภายใต้จุดแข็งและ
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น ทั่ว โลก คื อ ไอเอ็ น จี และเมื่ อ สิ้ น ปี พ.ศ. 2546
บริ ษั ท ไอเอ็ น จี ป ระกั น ชี วิ ต ในประเทศไทย มี ย อดขายรวม

1,174

ล้านบาท ซึ่งเป็ นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ที่มีอัตรา
การเติบโตเร็วที่สุดโดยที่มียอดขายเกินพันล้านด้วยเวลาดำา เนิ น
การเพียง 5 ปี เท่านั ้น และทางบริษัทยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่ อง
ต่อไปได้อีกในอนาคต
บริ ษั ท ไอเอ็ น จี ได้ ใ ช้ ป ระสบการณ์ จ ากผ้่ บ ริ ห ารที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญจากต่างประเทศที่ ส ร้ า งความสำา เร็ จ มาแล้ วในหลาย ๆ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยได้ มี น โยบายที่ จั ด หาผ้่ ที่ มี
ประสบการณ์และประสบความสำา เร็จในธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทแม่ที่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คุณเจมส์ โลเวล บาวน์ มาเป็ นประธาน
เจ้ า หน้ าที่

(CEO)

เพื่ อ ด่ แลและบริ หารงานทั ่ว ไป โดยที่ คุณ เจมส์ มี

ประสบการด้ า นการบริ ห ารงานระดั บ องค์ ก รนานาชาติ ที่ ป ระสบ
ความสำาเร็จ มาเป็ นเวลานานหลายสิบปี และคุณสมโพชน์ เกียรติ
ไกรวั ล ศิ ริ มาเป็ นรองกรรมการผ้่ จั ด การและ
Officer)

CAO (Chief Agency

ที่มีประสบการทางด้านการขายมาแล้วไม่ต่ำากว่า 25 ปี เข้ามา

ด่แลงานทางด้านฝ่ ายขายที่เป็ นกำา ลังส่วนใหญ่ ของบริษัท และมี
10

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที ม งานผ้่ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรมอี ก หลายท่ า น
ทำา ให้ บ ริ ษั ท เจริ ญ รุ ด หน้ าไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และเนื่ องจากมี
ประสบการณ์จากงานที่ทำา จริ ง โดยได้ นำา มาปรั บปรุงจนเป็ นส่ ตร
สำาเร็จ จนสามารถจำาลองเป็ นต้นแบบให้ทางฝ่ ายขาย ตัวแทนนำ าไป
ปฏิบัติต่อได้ และที่สำาคัญ มีการฝึ กอบรมที่ดี และต่อเนื่ อง ทำาให้ผ้่
บริ ห าร ตั ว แทน ทางฝ่ ายขายได้ รั บ ความร้่ ที่ เ ป็ นแบบฉบั บ ของ
ความถ่กต้อง รวมถึงมีแบบอย่างที่ดีประสบความสำาเร็จได้ง่าย ซึ่ง
สามารถสืบทอดต่อไปได้เป็ นทอด ๆ
การขยายเครือข่ายของธุรกิจทางด้านฝ่ ายขาย ทำาโดยมี
การแต่ ง ตั ง้ ผ้้ แ ทนขายที่ ป ระสบความสำา เร็ จ ในอาชี พ เป็ น
หั ว หน้ าที ม กล่ า วคื อ มี ย อดขายที่ ดี มี ล้ ก ค้ า ที่ ดี และมี ก าร
บริการที่ดี รวมถึงเป็ นผ้้ที่เข้าใจในเรื่ องของแบบผลิ ตภัณฑ์
ของบริษัทเป็ นอย่างดี ทำาให้สามารถอธิบายแบบประกัน รวม
ถึ ง ให้ บ ริ ก ารที่ ถ้ ก ต้ อ งตรงต่ อ ความต้ อ งการของล้ ก ค้ า ซึ่ ง
ทำา ให้ ล้ ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจและเข้ า ร่ ว มเป็ นล้ ก ค้ า โดย
ยิ น ดี และเต็ม ใจบอกต่ อ ๆ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการซื ้อ
ประกันได้อีกด้วย
หลั ง จากที่ ไ ด้ ผ้ แ ทนขายที่ ป ระสบความสำา เร็ จ เป็ น
หัวหน้ าทีมแล้ว ผ้้แทนขายคนนี ้ ก็ต้องไปหาล้กทีม โดยที่ไป
บอก สาธิต และนำ า แสดงการขายต่ าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นบทพ้ ด
การนำ า เสนอต่ า งๆ ให้ แ ก่ ล้ ก ที ม จนทำา ให้ ล้ ก ที ม เกิ ด ความ
เข้ า ใจ และกระทำา ตามได้ และประสบความสำา เร็ จ ในที่ สุ ด
และจากล้กทีม ก็ขยายตัวเป็ นแม่ทีมต่อไปได้ในอนาคต และ
11

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำาเช่นนี ต
้ ่อไปเรื่อย ๆ ทำาให้ตัวแทนฝ่ ายขายขยายตัวออกไป
ได้ในที่สุด
สำาหรับทางด้านการบริการล่กค้า ทางบริษัทก็มิได้เพิกเฉย มี
การให้บริการอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ ด้านการบริการรับชำาระเบี้ยประกัน
ที่ ส ะดวกและง่ า ย การให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพเข้ า รั ก ษาตั ว ที่ โ รง
พยาบาลโดยใช้บัตรแคร์การ์ดแทนเงินสดตามโรงพยาบาลในเครือ
ข่ายทัว
่ ประเทศ หรือแม้นกระทัง่ การให้บริการกระเช้าเยี่ยมไข้ใน
ยามเจ็บป่ วยเป็ นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ไอเอ็ น จี ป ระกั น ชี วิ ต เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กิ ด ใหม่ ใ น
ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย แต่อาศัยความสำาเร็จของผ้่นำา ที่
สามารถเป็ นแบบอย่าง ที่คนในองค์กรสามารถนำ าไปปฏิบัติได้ และ
ประสบความสำา เร็ จ ได้ ด้ ว ยการกระทำา ตามแบบผ้่ นำา และมี ก าร
สืบทอดความสำาเร็จนี้ออกไปเป็ นทอด ๆ และสำาหรับผ้่ที่ต้องการจะ
เป็ นเจ้าของธุรกิจโดยที่ไ ม่ ต้อ งไปลงทุ น เปิ ดบริ ษัท เอง ไม่ ต้อ งมี
เงินทุน ไม่ต้องเริ่มต้นหาสินค้าและบริการเอง โดยสามารถเข้ามา
รับฟั งความสำา เร็จ ของผ้่ประกอบการอื่น ๆ ที่ประสบความสำา เร็จ
และพร้อมที่จะมีส่ตรสำาเร็จให้ทดลองทำาตาม ตลอดทัง้ มีระบบการ
ฝึ กอบรมและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ไปปฏิบัติได้ รวมถึงมีการส่ง
เสริมแนะแนะนำ า จนเป็ นผ้่ประกอบที่มีความสำา เร็จในอาชีพได้ใน
รายละเอียดทุกขัน
้ ตอน
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวต
ิ จำากัด

12

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ชัน
้ 29 อาคารสินธร ทาวเวอร์3
130 – 132

ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

ติดต่อ อ.ชวลิต ทองรมย์ 02-263-3900

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.