พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การทำาตลาดร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ
อาจารย์สมชาย เลี่ยงโรคาพาธ
ปั จจุ บั น

SMEs

มี บ ทบาทอย่ า งมากกั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของ

ประเทศ โดยจำา นวนผ้้ ป ระกอบการ

SMEs

คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นถึ ง

80-90

เปอร์เซ็นต์ของผ้้ประกอบธุรกิจทัง้ หมดทัว
่ ประเทศ และผลผลิตจาก
SMEs

คิ ด เป็ นมากกว่ า

ภายในประเทศ
SMEs ในด้านต่าง

(GDP)

เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของม้ ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม

50

การกำา หนดกลยุ ท ธ์ แ ละมาตรการสนั บ สนุ น

ๆ รวมทัง้ ด้านการเงิน การกำา หนดกฎระเบียบ ภาษี

การตลาด ท รั พ ย ากรบุ ค คล การผลิ ต น วั ต กรรม และ การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะช่ ว ยให้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของ SMEs
ความสำาคัญของ SMEs
ความสำา คั ญ ของ
ประเทศ มีดังนี้
1.

SMEs

ในการผลั ก ดั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ

เป็ นแหล่ ง จ้ า งงานจำา นวนมาก และช่ ว ยสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการ
ทำางานด้านวิชาชีพด้วย

2.
3.

ผลผลิตของคิดเป็ นม้ลค่าส้งเมื่อเทียบกับ GDP
เป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำาคัญ และเพิ่มการไหลเข้าของเงินตรา
ต่างประเทศ

4.

ช่วยลดการนำ าเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ

1

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5.

ใช้เงินลงทุนน้ อย และเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่า ช่วยสร้าง
เสริมประสบการณ์ให้กับผ้้ประกอบการใหม่ ๆ ในการที่จะก้ าว
เป็ นธุรกิจที่ใหญ่ข้ น
ึ ต่อไป

6. SMEs เกี่ ย วข้ อ งกั บ ขบวนการผลิ ต ทุ ก ขั น
้ ตอน

ตั ง้ แต่ การจั ดหา

วัตถุดิบ การผลิต การจัดจำาหน่ าย การขนส่ง การด้แลรักษาและ
ซ่อมแซม และช่วยสร้างพันธมิตรกับธุรกิจใหญ่ ๆ โดยการสร้าง
ชิ้นส่วนให้บริษท
ั ใหญ่ ๆ นำ าไปผลิตสินค้าและบริการต่อไป
7.
8.

ช่วยเพิ่มการแข่งขัน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ช่ ว ยลดผลกระทบจากการที่ เ ศรษฐกิ จ ตกตำ่ า เนื่ องจาก

SMEs

สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าบริษท
ั ใหญ่
แนวทางการพัฒนาเพื่อการอย่่รอดของธุรกิจ SMEs
ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขัน
ส้ ง มี ก ารกำา หนดกฎระเบี ย บขึ้ น มาใหม่ ม ากมาย ผ้้ บ ริ โ ภคมี ค วาม
ร้้ ม ากขึ้ น และมี ค วามต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ใ ช่ แ ต่ เ ฉพาะ

SMEs

บริษัท ต่าง ๆ จึงต้องทำา การผลิ ตสิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผ้้บ ริโภคเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาเพื่ อ การอย่้ รอดของธุ รกิ จ
SMEs มีดังนี้

การปรุ ง ด้ า นการตลาด

SMEs

ควรมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ

ผลิตภัณ ฑ์อ ย่้เสมอ เพื่อให้มีความแตกต่ า งจากค่้ แข่ งขั น และ
เพิ่ ม ม้ ล ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยอ าจจะ ผลิ ต สิ น ค้ าที่ เป็ น
นวัตกรรมเพื่อดึงด้ดความสนใจของผ้้บริโภค

2

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การปรับปรุงด้านเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ Knowhow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การาของผ้้บริโภค

และตอบสนองต่อความต้อง

การยื น หยั ดด้ วยตนเอง ไม่ ต้ อ งพึ่ง พาผ้้ อ่ ื น โดยการใช้ ค วามร้้
และพัฒนาความร้้ระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างม้ลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยง การตัง้ กลุ่มที่มี
กิจกรรมคล้ายกัน เพื่อช่วยลดการลงทุน และใช้บุคลากรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การรวมกลุ่ ม เป็ นคลั ส เตอร์ ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่างหน่ วยงานภาครัฐและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
- สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- กระทรวงต่างประเทศ
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
- การบินไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมต่าง ๆ
การทำาตลาดร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ
3

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การพิจารณาการวางแผนการตลาดร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ สามารถ
ทำา ได้ ในหลาย ๆ ส่วนพร้อ มกั น โดยอาจแบ่ งตามส่ ว นผสมทางการ
ตลาดทัง้ 4 ส่วน

(4Ps) คื อ

ผลิตภัณ ฑ์

(Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการ

จัดจำาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
P ตัวที่ 1 ผลิตภัณฑ์

รัฐบาลให้การสนั บสนุน SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นช่วย
เหลือ การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ท้ องถิ่น และการคิ ดค้ นผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ ที่
เป็ นนวั ต กรรม การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อยก
ระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อ เพิ่ มศั กยภาพใน
การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน โดยจั ด ให้ มี โ ครงการต่ า ง ๆ ในระดั บ
ชุ ม ชน เช่ น โครงการหนึ่ งตำา บลหนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม การนำ า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต และมีการให้ทุนในการวิจัยหา
ผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ ที่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผ้้ บ ริ โ ภคได้
มากขึ้ น หรื อ โครงการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ของสำา นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผ้้บริโภค
P ตัวที่ 2 ราคา

รัฐบาลได้ออกมาตรการความช่วยเหลือแก่ SMEs ในด้านการเงินด้วย
การจัดหาแหล่งเงินทุนราคาถ้ก การออกมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วย

4

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีน้อยลง และมาตรการอื่น ๆ ทางด้านการเงิน
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ SMEs มีต้นทุนรวมตำ่าลง และสามารถขายในราคาที่
แข่งขันกับผ้้ผลิตรายใหญ่ได้
P ตัวที่ 3 ช่องทางการจัดจำาหน่ าย

รัฐ บาลมีนโยบายที่จะให้ความเชื่ อ เหลื อ แก่

SMEs โดยการจั ด หาช่ อ ง

ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ SMEs เช่น การจัดงานแสดงสินค้า OTOP
ต่าง ๆ โดยสนั บสนุนให้หน่ วยงาน หรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมมือ
กัน นำ าผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำาหน่ าย การจัดงานแสดงสินค้าในต่าง

ประเทศ และจั ด ให้ มี ก ารพบปะระหว่ า งผ้้ ข าย และผ้้ ผ ลิ ต เช่ น
สำานั กงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมมือกับ

BOI

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เชิญผ้้ประกอบการจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
การลงทุน และการทำา Business Matching เป็ นต้น
P ตัวที่ 4 การส่งเสริมการตลาด

รัฐบาลช่วยเหลือ

SMEs ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด

โดยมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ SMEs ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งการรั บ ร้้ เ พื่ อให้ ผ้ บ ริ โ ภคร้้ จั ก และเกิ ด
ความตื่นตัว สร้างแรงจ้งใจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ให้เป็ นที่ยอมรับ
และเพิ่มความเชื่อถือของผ้้ซ้ ือทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น โครงการ
ติ ด ฉลากแสดงประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายใต้ ช่ ื อ “โครงการ
ประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้ า” รัฐบาลได้สนั บสนุนการประชาสัมพันธ์
5

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้มีประสิทธิภาพ
ส้ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ กั บ ผ้้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าในการประหยั ด ค่ า ไฟ และ
เป็ นการประหยั ด พลั ง งานโดยรวมของประเทศ หรื อ โครงการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของสมอ. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมัน
่ ใจให้
กับผ้้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ เป็ นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ภาครัฐจัดขึนเพื

่ อส่งเสริม
การพัฒนา SMEs

งาน

OTOP-SMEs-BOI : Made in Thailand (อุ ต สาหกรรมทั ่ ว ไทย )

เดื อ นมิ ถุ น ายน
เมืองทองธานี

2547

ใน

ณ ศ้ น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค

งานนี้ เ ป็ นการร่ ว มมื อ กั น ของหน่ ว ยงานในกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำา นั กงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (BOI) สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อ ม (สสว .) ธนาคารพัฒนาวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย

(SME Bank) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย

ภายในงานจะเป็ นการรวมความหลากหลายสินค้าของอุตสาหกรรม
ไทย และเป็ นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระดับรากหญ้า ที่จะพัฒนาไป

6

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่ก
้ ารลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมัน
่ ให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับของตลาดทัง้
ในและต่างประเทศ

งาน OTOP AND THAI TASTE เมื่อเดือนมีนาคม 2547 ณ. กรุงเบอร์ลิน

ประเทศเยอรมัน
สำานั กงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ
กระทรวงต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ททท. BOI การบินไทย
ธพว. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย-เยอรมัน
บริษัท ส่งเสริมการค้าเอสเอ็ ม อี จำา กั ด สมาคมสปาไทย สมาคมไหม
ไทย และหน่ วยงานในประเทศเยอรมนี คือ สถานเอกอัครราชท้ตไทย
สำา นั กงานกงสุล ใหญ่ป ระจำา นครแฟรงเฟริ ต และสำา นั กงานส่ งเสริ ม
การค้าไทยในต่างประเทศประจำากรุงเบอร์ลินและประจำานครแฟรงเฟ
ริต จัดโครงการแสดงสิน ค้า

OTOP และ SMEs ที่ ก รุ งเบอร์ ลิ น

ประเทศ

เยอรมัน เพื่อเป็ นการเผยแพร่สินค้า OTOP ให้เป็ นที่ร้จักของนั กธุรกิจ
ชาวเยอรมั น มากขึ้ น และเป็ นการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ สิ น ค้ า
OTOP ในด้านมาตรฐานการผลิต

กำาลังการผลิต และราคา นอกจากนั ้น

ยังเป็ นการเพิ่มม้ลค่าการส่งออกสินค้า OTOP ในอนาคตอีกด้วย

โครงการเถ้าแก่มือใหม่

โครงการ “เถ้ า แก่ มื อ ใหม่ ” เป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสำา นั ก งานส่ ง
เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กั บ คลื่ นข่ า ว
Radio, สำานั กข่าว

96.5 Business

จีจี นิวส์ และบริษท
ั จีจี พลัส จำากัด โดยเป็ นการอบรม

7

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มีทั ง้ ภาคบรรยายจากผ้้ป ระสบความสำา เร็ จมาก่ อ นในแต่ ล ะธุ ร กิ จ
และภาคปฏิบัติเพื่อให้ผ้เข้ าอบรมได้สั มผั สรายละเอี ยดขัน
้ ตอนการ
ปฏิบัติในจุดที่เป็ นหัวใจของธุรกิจนั ้น อันจะนำ า ไปส่้การวางแผน การ
บริหาร และการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ

อื่น ๆ เช่น งาน THAILAND PRODUCTS EXHIBITION FAIR 2003 ณ กรุง
โตเกีย ว ประเทศญี่ปุ่ น งาน "บาติ กแฟร์ " ที่จังหวั ดภ้ เก็ ต งาน
แสดงสินค้าค้นหาความเป็ นเลิศ

OTOP ไทย

โครงการฝึ กอบรม

เอง เทคนิ ค การปรับ ปรุ งและกระบวนการผลิ ตอาหารตามข้ อ
กำาหนดของกฎหมาย GMP เป็ นต้น
การที่รัฐบาลมีการช่วยเหลือธุรกิจ

SMEs ทัง
้ ทางตรงและทางอ้อม

จะ

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดท้องถิ่น
และเพิ่มโอกาสการส่งออกสำาหรับสินค้าบางประเภทอีกด้วย

กรณี ศึกษา
เฉาก๊วยธัญพืช
ข้อม้ลจากการสัมภาษณ์คุณอรินทร์ ตรีช่อวิทยา
และจากนิตยสารโลกการค้า ปี ที่ 10 ฉบับที่ 94 กุมภาพันธ์ 2547
(อ่านประวัติความเป็ นมาได้จากบทความ เรื่อง การหาช่องทางการ
ตลาด )

8

พัฒนาธุรกิจ On Air กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณอรินทร์ เจ้าของธุรกิจเฉาก๊วยธัญพืชได้เคยเข้าร่วม
อบรมในโครงการพัฒนาผ้่ประกอบการ SME ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ISMED) ทำาให้มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจมากขึน

มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่ อง และ ได้เข้าร่วมออกร้าน ที่ทาง
หน่ วยงานราชการจัดขึน
้ ฌ เมืองทองธานี ในงานสินค้า OTOP
อันเป็ นโอกาสอันดีที่ได้เปิ ดตัวธุรกิจเฉาก๊วยธัญพืช นั บว่าได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐที่ได้ผล มีคุณค่ามาก
บริษัท เจลลีเ่ บิร์ด จำากัด
(ธุรกิจเฉาก๊วยธัญพืช)
คุณอรินทร์ ตรีช่อวิทยา โทรศัพท์ 02-7195009

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful