Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie

4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

martie 2008 Ghidul solicitantului Anexa 2 Grila de verificare a conformităţii administrative

Grila de verificare a conformităţii administrative

Cerinţă Coletul Cererii de finanţare (CF) a fost depus in termenul prevăzut Coletul CF este sigilat şi poartă toate detaliile de identificare CF (împreună cu anexele) este redactată în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) marcate corespunzător CF este numerotată, semnată şi ştampilată conform cerinţelor din Ghidul solicitantului Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului din ghid CF – Secţiunea 5 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi semnată în original de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită. Toate rubricile din CF sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard Rezumatul proiectului este ataşat, respectă modelul din ghid [dacă e cazul] Actul de împuternicire autentificat este ataşat, în original Declaraţia de eligibilitate este semnată în original de către reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită şi respectă modelul din ghid Declaraţia de angajament este semnată în original, de către reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită şi respectă modelul din ghid Certificatul de înregistrare a solicitantului este ataşat, în copie Certificatul constatator ROLEG este ataşat în original. Certificatul este valabil la data depunerii cererii de finanţare Actul constitutiv (împreună cu toate modificările, dacă este cazul) este ataşat, în copie Situaţiile financiare ale solicitantului (bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere) sunt ataşate în copie şi acoperă întregul an fiscal precedent datei de depunere a CF (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Documentele de proprietate/ concesiune asupra infrastructurii şi terenului, în copie. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Certificatul de urbanism este ataşat în copie Planul de afaceri este ataşat Documentele ataşate sunt valabile Documentele ataşate în copie sunt ştampilate cu menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de către de reprezentantul legal/ o persoană împuternicită.

Da/Nu/C1

1

Da/Nu – cerinţă îndeplinită/ neîndeplinită; Da(C)/Nu(C) – cerinţă îndeplinită/ neîndeplinită în urma clarificărilor.

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful