HBMT 2103

TEACHING OF ELEMENTARY MATHEMATICS PART 1

PENGENALAN

Matematik memainkan peranan yang besar ke arah pembangunan insan seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan membekalkan pengetahuan matematik dengan mengambil kira keseimbagan antara pemahaman konsep 1

HBMT 2103 dengan penguasaan kemahiran asas. . pemusatan bahan dan sebagainya.Kesepaduan kemahiran. Sesuatu pendekatan pengajaran perlu berlandaskan kepada model atau prinsip pengajaran contohnya daripada konsep konkrit kepada konsep abstrak dan sebagainya. kemahiran dan nilai murni.  Proses P&P yang dijalankan di dalam kelas perlulah beransur-ansur dan mengikut tahap kesukaran pelajar supaya pelajar mudah mengikuti penyampaian isi kandungan pelajaran. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisahpisah. Pendekatan bersepadu dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Ini untuk menunjukkan bawa kanak-kanak sudahpun faham konsep asas matematik dari awal lagi dan sebagai 2 . kebolehan berkomunikasi menggunakan bahasa matematik. Jika seseorang guru ingin melaksanakan teknik atau kaedah yang baru dalam pengajarannya. penggunaan matematik dalam kehidupan seharian.Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik. . Pendekatanbersepadu melibatkan : . pemusatan pelajar. dan . dan penerapan nilai murni. mereka perlu memastikan kaedah tersebut mudah untuk dilaksanakan di dalam kelas dan sesuai untuk membantu pelajar menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dalam pembelajaran mereka.Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas. Pendekatan pengajaran bermaksud cara bagaimana sesuatu bahan atau aktiviti pelajaran disampaikan berdasarkan kepada objektif pengajaran (Abu Hassan Kassim dan Meor Ibrahim Kamaruddin 2006). Saya memilih tajuk Tambah dalam lingkungan 1000 dan Wang.Kesepaduan antara komponen.Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. kebolehan dalam menyelesaikan masalah. Contohnya pendekatan konstruktivisme. .

HBMT 2103 guru. kita perlu tahu bagaimana cara untuk meluaskan lagi pemahaman murid megenai konsep yang lebih tinggi. 2 KONSEP-KONSEP UTAMA 2.1 PENGETAHUAN KONSEP 3 .

HBMT 2103 Menurut Rosalie (1973)." "Satu konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubungkaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran konsep-konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks" Pengajaran pengetahuan matematik selalu dihubungkaitkan dengan pengajaran konsep matematik. satu konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubungkaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran konsep-konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks. Pelajarsebenarnya dapat memperkembangkan kemampuan menyelesaikan masalah mereka daripadapengalaman menyelesai masalah dalam proses perkembangan matematik mereka di bilik darjah(Wisconsin 2007). "Mengikut pendapat ahli konstruktivisme. guru matematik 4 . Malah. matematik merupakan mata pelajaran yang penting dalamkehidupan manusia. maka sewajarnya usaha-usaha yang positif dan saintifik perlu dilaksanakansegera bagi memantapkan tahap penguasaan matematik di kalangan pelajar. Mengikut Souviney (1989). tetapi mesti dibina oleh setiap pelajar berasaskan sepenuhnya kepada pengalamannya. melatih kemahiran asas mereka dan mencari penyelesaiankepada pelbagai masalah yang mereka hadapi di sekolah dan juga di luar dari sekolah. matematik dilihat sangat penting dalam membina pemikiran manusiamenjadi lebih kreatif dan mampu menganalisa masalah dan merancang masa depan sebagaimanayang dinyatakan oleh Institute for The Promotion of Teaching Science and Technology diThailand (Natcha & Satoshi 2006). kefahaman. Matematik jugapenting kerana konsep dan prosedurnya boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai jenismasalah. penghayatan danaplikasi matematik. pengetahuan konsep tidak dapat dipindah dari seorang kepada seorang yang lain. Beliau mengatakan setiap pelajar mempunyai set pengalaman dan kebolehan yang unik untuk menyelesaikan setiap tugasan pembelajaran. Memandangkan pentingnya penguasaan. Dengan ini. Pelajar akan menggunakan pemahaman konseptual yang mereka ada untuk menghadapisituasi yang baru dan kompleks.

Jika pengetahuan prosedural dilihat sebagai satupengetahuan yang selalunya luar sedar dan berada dalam struktur orientasi-bahan tetapipengetahuan konseptual pula dilihat sebaliknya. Menurut Model Pembelajaran Anderson (1995). reguan.Pemahaman prosedural dapat diterangkan dengan pelbagai cara. darab dan bahagi dapat difahami dengan lebih tepat dan mudah lagi. Pembelajaran bermula dengan tindakanke atas pengetahuan konseptual sedia ada dan kemudian menukarkannya kepada pengetahuanprosedural. Apa yang berlaku ialah seseorang pelajar pada mulanya telah sedia ada pengetahuankonseptual dalam dirinya. guru-guru sepatutnya membuat kaitan antara aktiviti asas dengan proses pengajaran dan pembelajaran mereka supaya kemahiran asas seperti tambah. Ada yang melihatpemahaman prosedural sebagai pengetahuan dalam perancangan iaitu pengetahuan berkenaan. tolak. Ia juga melibatkan keupayaanmembaca dan melukis graf. pengetahuan prosedural ialah pengetahuantentang bagaimana membuat sesuatu manakala pengetahuan konseptual pula merupakanpengetahuan berkenaan fakta dan perkara.HBMT 2103 memainkan peranan yang penting dalam perancangan pengajaran yang berkesan untuk membantu pelajar membina dan mengembangkan pengetahuan matematik. Prosedural pula ialahpembelajaran berkenaan hukum. Ia dilihat sebagai pengetahuan secara sedar danberada dalam satu struktur hiraki yang dipanggil skema. membuat binaan geo dan menjalankan kemahiran bukan pengiraanseperti pembundaran (Effandi 2007). prinsip dan persamaan yang difahami secara ringkas sahaja iaitusetakat mengetahui prinsip pada nama dan pernyataan.2 PENGETAHUAN PROSEDUR Prosedur ialah langkah spesifik yang diambil satu persatu (Effendi 2007). penjenisan. pelajar itu akan mula memasukkan ke dalam dirinyaprosedur-prosedur yang berlaku dan meninggalkan pengetahuan konseptual yang mana terbitnya 5 . Dari sinilah. 2. dan susunan aturan melalui perhubungan mereka dengan persekitaran mereka. Mohamad Daud Hamzah(1996). Kemudian. menyatakan bahawa kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian mereka ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan. Pemahaman prosedural merujuk kepadasatu tahap pemahaman yang kebanyakannya melibatkan fakta dan algoritma dan tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang mendasari idea (Hope 2006).

Jadi. 1974). memberi penerangan kepada orang lain. Topik: Tolak dalam lingkungan 1000 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermula dengan memanipulasi bahan konkrit dan diikuti oleh perwakilan gambar yang seterusnya diterjemahkan kepada simbol (angka) sebagai jawapan akhir. Menerangkan sesuatu. Tidak hairanlah beberapa orang guru matematik yang mengajar sesuatu topik yang sama mempunyai tingkah laku yang berbeza . 1965).3 PEMAHAMAN HUBUNGAN Pemahaman Hubungan : Kefahaman ini melibatkan kebolehan seseorang mengaitkan symbol dan tatatanda matematik dengan idea matematik yang berhubungan. Kefahaman bergantung kepada pengetahuan terdahulu. ii. Brownell (1930. dalam Swetz & Tim. 1987). iii. serta menghargai nilai (Wong. Beberapa pendapat dan definisi lain bagi „kefahaman‟ ialah : i.1987 ).HBMT 2103 prosedur. 2. menggunakan pengetahuan. dengan menggunakan proses pengumpulan semula dalam soalan penolakan yang 6 . kini pengetahuan konseptual dikatakan telah bertukar kepada pengetahuanprosedural (Johann et al. Kefahaman melibatkan kebolehan-kebolehan seperti melihat perkataan. Kefahaman instrumental tidak dianggap sebagai suatu kefahaman yang sebenar ( Skemp. Skemp seterusnya berpendapat bahawa setiap jenis kefahaman di atas boleh dikaitkan dengan sistem kepercayaan yang tertentu tentang matlamat pendidikan matematik. sifat pengetahuan matematik dan situasi pengajaran dan pembelajaran matematik. bermakna melakukan sesuatu supaya menghasilkan kefahaman (Thyne. mengaitkan dengan pemikiran logik. Ini boleh bermakna bahawa apa yang dilihat adalah hanya perasaan puas hati (Bugelski. 1988) mendapati bahawa. Proses kefahaman bermakna memperolehi sesuatu idea atau prinsip atau makna. membuat kesimpulan. Sistem kepercayaan ini akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku guru. mengetahui makna. serta menggabungkan idea-idea tersebut dalam satu rangkaian taakulan logik (tahu 'bagaimana'. 2005). 'kenapa' dan 'membentuk hujah').

Penggunaan buku kotak adalah lebih sesuai semasa membuat latihan mengira tersebut. Setelah murid dapat melakukan kiraan tambah dengan mengumpul semula dengan menggunakan dekak-dekak. Perubahan aktiviti konkrit kepada semi konkrit hanya berlaku apabila murid telah menguasai kemahiran tambah dengan mengumpul semula dengan melalui aktiviti konkrit dan begitulah selanjutnya Setelah murid benar-benar mantap mengira dengan menggunakan aktiviti semi konkrit. murid mula dapat membuat kesimpulan apabila jumlahnya melebihi daripada 10 maka satu akan dikumpulkan kepada tempat puluh. jika kanak-kanak diajar supaya memahami maknanya dari segi matematik. barulah murid didedahkan membuat latihan pengiraan secara abstark. CADANGAN UNTUK MEMUPUK PEMAHAMAN HUBUNGAN Berikut ialah cadangan-cadangan yang dapat mempertingkatkan pemahaman prosedural dankonseptual pelajar dalam matematik. Beliau seterusnya mencadangkan supaya kanak-kanak diajar 'aritmetik yang bermakna' yang mementingkan perkembangan pemahaman di samping kemahiran mengira. Misalnya dalam mengira 43 + 39 = ______.HBMT 2103 melibatkan dua nombor dua digit. Sebelum itu murid telah menguasai hubungan sa dan puluh padadekak-dekak. Penguasaan murid menyelesaikan kiraan ditunjukkan apabila murid dapat membuat kiraan semakin pantas. Tajuk : Tambah dalam lingkungan 1000 Dalam pengajaran secara individu yang telah dirancangkan tersebut saya telah memilih untuk menggunakan dekak-dekak sebagai aktiviti konkrit. Murid tersebut akan menambahkannya dengan cara menggunakan dekak-dekak. maka mereka dapat melakukan operasi tolak dengan lebih cekap daripada kanak-kanak yang cuma menghafal peraturan sahaja. 7 .

HBMT 2103 Melaksanakan pendekatan pengajaran secara konstruktivis yang melibatkan galakan guruterhadap pemikiran yang tidak bergantung kepada orang lain dan pembinaan pengajaranberasaskan masalah. Selain daripada itu untuk mengukkuhkan lagi pemahaman murid saya menggunakan perisian computer untuk menarik minat murid untuk belajar dan seterusnya dapat mencapai objektif pelajaran iaitu tambah dengan mengumpul semula. Apabila masuk ke tajuk wang. 8 . lantas mempromosikan penggunaan deria dalammemahami makna disebalik pembelajaran mereka. Tajuk wang merupakan sesuatu yang dekat dengan diri murid-murid. yang dapat mengelak pelajardari menghafal maklumat semata-mata. Tajuk 2 : Wang Hingga Rm 100 Standard KAndungan : 8.2 Menolak nilai wang Standard Pembelajaran: i) Menolak dua nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen. murid kelihatan bersemangat untuk belajar kerana murid telahpun ada asas konsep wang iaitu mengenal wang ringgit dan sen. Kumpulan yang dapat menyelesaikan permainan ini dikira sebagai pemenang. Bagi aktiviti set induksi. Pendekatann yang digunakan pendekatan konstruktivisme supaya pengetahuan tersebut dapat dibina sendiri melalui aktiviti dan pengalaman murid-murid. Salah satukomponen konstruktivisma ialah penggunaan aksi fizikal. guru telah menunjukkan beberapa jenis wang dalam dan luar negara dan meminta murid meneka negara wang tersebut supaya pemikiran murid lebih terbuka dan jelas dengan wang nilai wang dalam dunia. Ini dapat dilaksanakan oleh para guru melalui aktiviti hands-on dan aktviti berasaskan inkuiri dalam suasana pembelajaran yang tidak statik. Diakhir pengajaran juga diselitkan dengan aktiviti permainan Binggo yang melibatkan operasi tambah.

permainan jual beli dan aktiviti berkumpulan.HBMT 2103 Aktiviti yang dirancang juga seperti nyanyian. 9 .

Matematik Dalam Persekitaran Dan Kehidupan Harian Hubung kait antara matematik dan kehidupan seharian pelajar adalah sangat jelas dan konkrit. mereka dapat aplikasikan ilmu baru mereka dengan 10 . 3. Matematik dalam persekitaran dan kehidupan harian. Matematik merentasi kurikulum. Hubung kait topik dengan topik lain dalam matematik. Sekiranya mereka sedar ini matematik. pasti semua pelajar beranggapan matematik itu mudah dan seronok. 1. 2. Sebagai contohnya ialah pelajar menggunakan mental arithmetics untuk memilih makanan apa yang boleh dibeli dengan jumlah duit yang mereka ada dan mereka pelu menambah dan menolak sebelum membeli.HBMT 2103 KEPENTINGAN PEMAHAMAN HUBUNGAN Dalam hal ini. saya akan terangkan sejauh manakah proses pemahaman hubungan dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik dalam kalangan pelajar sekolah rendah melalui 3 isi utama iaitu: 1. Ini kerana selain memahami konsep. Pemerhatian yang dapat saya buat semasa proses pembelajaran ini ialah pelajar sangat seronok dan mereka mudah faham bagaimana menyelesaikan masalah tolak. dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang telah saya lakukan didalam kelas 2Gigih untuk mengajar topic tolak. Saya telah mereka satu aktiviti kumpulan iaitu “ A Table of Treats” atau “Main Masak-masak” seperti permainan yang selalu mereka mainkan setiap hari namun sekarang saya kaitkan dengan matematik. Ini ialah matematik dan pasti mereka sendiri tidak menyedarinya. Sebagai contohnya.

Contohnya ialah menghubungkaitkan idea operasi tambah yang telah dipelajari sebelum ini dengan topik baru seperti darab. Kaitan antara topik tambah dan darab ini ialah darab merupakan pengulangan proses tambah dan kaitan inilah yang perlu diajar kepada para pelajar supaya mereka dapat melihat kesinambungan pembelajaran mereka dari ilmu atau pembelajaran mereka yang lepas. Maka disinilah kita dapat melihat bahawa membuat kaitan pembelajaran matematik dengan persekitaran pelajar dapat membantu kefahaman mereka dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik. Proses menghubungkait sesuatu topik dengan topik lain dalam matematik merupakan satu perkara asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dimana pembelajaran terbaik adalah dimulakan dengan menghubungkan pengetahuan sedia ada pelajar dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari mereka.HBMT 2103 melakukan aktiviti konkrit. Secara jelasnya. Idea saya ini telah di sokong teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget dalam buku Mok Soon Sang(2009) yang menyatakan perkembangan kanak-kanak berumur antara 7 hingga 12 tahun ini berada pada tahap operasi konkrit. Pada tahap ini mereka memerlukan bahan maujud untuk dimanipulasi bagi mendapat pengalaman belajar secara langsung. John Dewey dalam Noraini Idris(2009) juga bersetuju dengan idea menghubungkait pengalaman lepas dengan perkara baru ini dapat meningkatkan 11 . saya dapat nyatakan bahawa pelajar akan mudah faham apa yang mereka telah pelajari jika dilakukan aktiviti praktikal dan melibatkan persekitaran mereka kerana persekitaran sangat mempengaruhi dan membantu dalam pembelajaran pelajar. Proses membuat kaitan matematik dengan kehidupan harian pelajar dapat membantu membina pengalaman yang jelas dan penggunaan bahan konkrit dalam pelaksanaannya memberikan mereka kebebasan untuk belajar sendiri dengan memanipulasi bahan tersebut.

pelajar juga akan dapat melihat perhubungan dan kaitan antara ilmu yang mereka telah pelajari dengan apa yang bakal mereka pelajari hari itu. bagaimana pula mereka dapat mencari jumlah panjang kertas tersebut.HBMT 2103 kefahaman pelajar dimana beliau menyatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan melalui pengalaman sedia ada pelajar. Saya juga dapati pelajar berebut-rebut untuk menjawab dan mencuba melakukan aktiviti ini dihadapan kelas kerana bagi mereka tajuk pengukuran ini telah mereka faham dan mahir tetapi pada masa yang sama mereka tidak sedar bahawa tajuk yang sedang saya ajarkan ialah tajuk yang agak sukar iaitu penambahan perpuluhan. Ini bukan sahaja dapat membuka jalan kefahaman kepada mereka. 12 . Ini menjadikan pembelajaran mereka lebih mudah dan senang untuk difahami. Pada pendapat saya. malah menjadikan p&p lebih professional dan menarik perhatian pelajar. Melalui aktiviti ini. Saya telah melaksanakan rancangan pengajaran yang menghubungkaitkan topik lepas dengan topik baru iaitu topik pengukuran dengan topik tambah perpuluhan. pembelajaran secara menghubungkait topik yang telah dipelajari dengan topik baru merupakan satu perkara wajib supaya selain dari memudahkan pelajar untuk memahami konsep baru. Pemerhatian yang dapat saya lihat ialah saya dapati pelajar mula berfikir dan berbincang sesama mereka bagaimana mengukur panjang setiap helaian kertas yang diberikan dan melalui itu. tiada langsung kedengaran pelajar menyatakan bahawa topik penambahan perpuluhan adalah sukar kerana aktiviti yang saya lakukan telah saya hubungkan dengan kemahiran sedia ada mereka.

HBMT 2103 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. saya yakin bahawa proses membuat kaitan dalam matematik benar-benar dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik dalam kalangan pelajar sekolah rendah. 13 . membuat aktiviti dan contoh-contoh berkaitan dengan kehidupan seharian pelajar dan akhir sekali ialah menghubung kaitkan topik-topik dalam matematik itu sendiri supaya para pelajar dapat melihat 1 kesinambungan terhadap apa yang mereka telah pelajari dengan apa yang bakal mereka pelajari. Ini dapat dilakukan dengan menghubung kait matematik dengan subjek lain melalui kaedah tematik.

6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. Modul Guru Asas 1. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Untuk Sekolah Rendah. Nani Menon & Dr.HBMT 2103 RUJUKAN 1. Baharin Shamsudin(1990). 7. 3. Rohani Abdullah (2004). Nombor Bulat untuk Sekolah Rendah. Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. (1998). Program Literasi dan Numerasi Linus(2012). Bahagian Pendidikan Guru.Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. 14 . 2. Pengajaran Pembelajaran Matematik. Pahang : PTS Publications & Distributors.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

my/6258/1/2.utm.HBMT 2103 INTERNET 1. http://eprints. http://usm.pdf 2.academia.edu/NydaMusz/Papers/1527910/instruksi_P_and_P_bdsrkn_t eori_kognitif_Piaget 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful