Ìàòåìàòèêèéí òåñò

Â-õóâèëáàð

Õóãàöàà-80 ìèíóò

1. Сурагч бүх дэвтрийнхээ 2/5 буюу 20 ширхэгийг хэрэглэсэн. Сурагч хэдэн дэвтэртэй
байсан бэ?
А. 28

В. 30

С. 50

D. 45

Е. 40

2. 3 ба 5 –д зэрэг хуваагдах хамгийн бага 4 оронтой тоог ол.
A. 1000

B.1005

C. 1006D. 1009

E. 3333

3. 9201x2 – 18400x+9199=0 òýãøèòãýëèéí äèñêðèìèíàíòûã îë.
A. -2

B. 2

C. -4

D. 4

С. -4

D. -2

4. P(x)∙P(-3x)=-3x2+вx+1 бол в = ?
А. 2

В. 4

Е. 5

5. Òðàïåöèéí äèàãîíàëèóä:
6.
A. Çààâàë ïåðïåíäèêóëÿð áàéäàã
B. Îãòëîëöäîãã¿é
C. ßìàð ÷ õàìààã¿é ºíöºãººð îãòëîëöîæ áîëíî
D. ßìàð ÷ õàìààã¿é ºíöºãººð çààâàë îãòëîëöîíî
6. А∩В = {а, в, с}, А∩С = {a, c, d, e} бол А∩(B∪C) = ?
А. {a, â, c, d, e}

В. ⊘

C. {a, d, e}

D. {а, с}

Е.{b, d, e}

7. 12 õóâààãäàõ òîîã çààãààðàé.
A.68710314

B. 69210732

C. 70707111

D. 3333442

8. Áàíêàíä 1000000 òºã 3 æèë õàäãàëàõàä áàíê ýõíèé æèë 18%, äàðàà æèë¿¿äýä 16% õ¿¿
áîäæýý. Õýäýí òºã áîëñîí âý?
A.1000000

9.

B. 1587808

C. 1500000

D. 1532428

1
1
;
- 2 ;……… òºãñãºëºã àðèôìåòèê ïðîãðåññèéí íèéëáýð -4900 2 áîë õýäýí
2
2
ãèø¿¿íòýé âý?
A. 490

B.4900 𝑥
+1
]
3

10. f :R→R, f(x) = [

C.100

D. 90

- 2 бол f(-6) = ?

А. 1

В. 0

С. -2

D. 3

Е. -3

2

11. 10𝑙𝑔𝑥 + │𝑥 2 − 1│ = 1 тэнцэтгэлийã үнэн байлгах х –ийн бүх утгыг ол.
А. ]-1;0[ U ]0;1]

C. ]-∞;-1[ U ]1; ∞[

B. [-1;1]

D. Тийм х тоо олдохгүй

12. y = 𝑥 2 − 6x + 8 функцийн утгûí мужийг ол.
A. ]-1: ∞]

B. (-∞:-1[

13. ∆ ÀÂÑ –èéí õóâüä AB=4.5

C.[-1: ∞)

BC=6 áà

D.[-1:1]

E.]-1:1[

AC òàë áàãòñàí òîéðãûí òºâººñ 135 ãðàäóñ

ºíö㺺ð õàðàãäàâ. AC=?
A.7.5

B. 10

C. 6

D. 12.5

14. Гурвалжны хоёр тал 6 см ба 3 см. Хэрэв өгөгдсөн талууд дээр буусан өндрүүдийн
нийлбэрийн хагас нь гуравдагч өндөртэй тэнцүү бол гурвалжны нөгөө тал нь хэд вэ?
A. 4 см

B. 3 см

C. 10 см

D. 20 см

E. 13 см

15. 10 хүний дотроос гуравыг нь 3 өөр албан тушаалд хэдэн янзаар томилж болох вэ?
A. 750

B. 720

C. 620

D. 500

E. 220

1
2

4 
7 

16. ctg  arccos( )   ?


A.

1
7

1
7
B.


C.

1
3

1
D. 3

17. а,в,с∈N, а + в = 17, в ∙ с = 8 өгөгдөв. Хэрэв а+в+с илэрхийллийн хамгийн их утгыг х,
хамгийн бага утгыг у гэвэл х-у ялгаврыг ол.
А. 6

В. 4 𝑥
3
1+𝑥 3

18. lim𝑥→∞

С. 2

+ 𝑎−2 𝑥+𝑏 =5

А. 1

D. 3

Е.8

бол а+b=?

В. 4

С. 8

D. 2

Е. 6
D

19. АВСД адил хажуут трапец өгөгдөв. АВ = 15 см,

Ñ
Í

ДС = 3 см, АН┴ВС, НС = НВ, АН = ?
А.3 5

В. 2 3

С. 6 5

D. 6 3

Е. 6

À

Â

20. 1,2-ð êðàíò õàìò ñàâûã 4 öàãò 3-ð êðàíò (à,b) öàãò ä¿¿ðãýâýë ãóðâóóëàà õàìò 2 öàã (ñ,d)
ìèíóòàä ä¿¿ðãýíý.
a=? ,

b=?,

ñ=?,

d=? 𝑥

21. . 𝑦 = ∫1 4𝑡 2 − 8𝑡 + 3 𝑑𝑡 функцийн экстремумыг ол
a. 𝑥𝑚𝑎𝑥
b. 𝑦

= 𝑚𝑎𝑥

= 𝑎 𝑏 𝑒

ж

, 𝑥𝑚𝑖𝑛

=

, 𝑦𝑚𝑖𝑛

= 𝑐 𝑑

а=?

çè
к

å=?

b=?

c=?

d=?

æ=?

ç=?

è=?

ê=?

22. Квадратуудынх нь нийлбэр 100 байх бүх эерэг тоонуудын хувьд тэдгээрийн
квадратуудын үржвэр 𝑝 = 𝑥 𝑎 ( 𝑏𝑐𝑑 − 𝑥 𝑒 ) байх ба 𝑥 𝑓 = 𝑔𝑕 үед хамгийн их утгатай
байна. Мөн 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑖𝑗𝑘𝑚 байна.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful