GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1.

KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.

2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat: menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berpasangan dan individu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme kerguruan; memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri portfolio dengan

mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. (Rujuk Jadual 3.1)

(ii)

Penempatan a) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPGM dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.

1

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (iii) Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. (Rujuk Jadual 3.1) Bilangan Waktu Mengajar a) Minimum 8 waktu mengajar seminggu b) c) Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kali semasa Praktikum 1. Pelajar major prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

(iv)

d)

e)

f)

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu)

Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2

Pra penyeliaan 1 1

IPGM 1 3 2

Sekolah 2 4 2 4 2

Penyeliaan Bersama 1 1 1 1 1

Jumlah 5 9 5 9 5

1

3 2

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan

2

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 4. (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar a) b) c) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat –maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti praktikum anjuran sekolah di sepanjang tempoh

d)

e)

f)

g)

h) i)

Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada minggu pertama setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 23A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM selepas tamat praktikum.

j)

3

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (ii) Pensyarah Pembimbing (a) (b) (c) (d) (e) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPGM Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 25) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum (PR2) yang lengkap dan kemas kini kepada Ketua Unit Praktikum.

(f)

(g)

(h) (i) (j)

(k) (l)

(m)

(n)

(o) (p) (q) (r)

(s)

4

masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPGM dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2) (k) (l) (m) 5 . gagal. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan menggunakan borang bimbingan (PR1) prinsip pencerapan klinikal dengan (f) (g) (h) (i) (j) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas (cemerlang. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. huraian sukatan pelajaran. menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : (d) (e) jadual waktu sukatan pelajaran. pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan (c) Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak. panduan guru rancangan semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran dan pembelajaran proses pengajaran dan pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (iii) Guru Pembimbing (a) (b) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPGM Memahami.

guru kokurikulum.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (iv) Pengurus Sekolah (a) (b) (c) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPGM Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah. unit beruniform atau sukan/permainan (k) (l) (m) (v) Pasukan Pengurusan Praktikum (a) (b) (c) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN 6 . guru panitia. guru mata pelajaran. disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. guru darjah. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan (d) (e) (f) (g) Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar. guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. guru disiplin. struktur organisasi. pengurusan. berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan. peraturan. guru penolong kanan. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPGM tentang pelajar yang: (h) (i) (j) menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab.

KEHADIRAN PRAKTIKUM (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum. melengkapkan tempoh amalan profesional. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya Mengesahkan kehadiran dan keputusan amalan profesional (d) 5. pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum JKIAPIPGM sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan untuk disahkan oleh (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPGM Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM Membantu Unit Kewangan IPGM menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar dan menghantarkannya kepada BPG (m) (n) (o) (vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM) (a) (b) (c) Menentukan dasar amalan profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan amalan profesional Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN (d) (e) Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah pembimbing Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar. Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPGM tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian 7 .

8 . Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya. Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM Induk.9% Kurang daripada 70% Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM). pelajar perlu 90% ke atas 70% . PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGM untuk diambil tindakan.2. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPGM.89. Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum. 6. (b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGM (c) Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “ dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. (b) (c) (d) (e) (f) 6. Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani internship.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% (d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran. Kehadiran Praktikum Tindakan JKIAPIPGM akan menentukan sama ada melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. Jadual 3. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPGM asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.

Komunikasi 5.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 8. Pengajaran dan Pembelajaran 4. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. Penilaian 7. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2). Penilaian Praktikum pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3. elektif 1 dan elektif 2.3: Komponen Penilaian Praktikum Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% komponen- (b) (c) (d) 9. Kokurikulum 8. Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%. (Rujuk Jadual 3. Komponen Penilaian 1. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3.3. Pengurusan Bilik Darjah 6. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM (a) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif.4) 9. Peranan-peranan Lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Jadual 3.2 Praktikum Praktikum 1 Tempoh (minggu) 4 Bidang Major Major Wajaran 100% 70% Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 100% 9 . Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major.

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Praktikum 2 Praktikum 3 8 12 Elektif 1 Major Elektif 2 30% 70% 30% 100% Jadual 3.4: Wajaran Penilaian Praktikum 10 .

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2 11 .

model. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. 3. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu. 3. Objektif 2. Pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. Tanggungjawab Mentor 3. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. Cara ini mereka akan dipandu ke arah perubahan. 12 . Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar.3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluangpeluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. 3. 3. Dengan bimbingan melalui latihan latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.1 2. Oleh itu.2 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. 2. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu.

6 4. 13 . kerajinan dll).2 4.3 4.8 Mendengar lebih daripada bercakap.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan. nasihat. Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) Komitmen kepada perkembangan berterusan.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 3. kasih sayang. Prinsip Bimbingan 4. Mencelah hanya apabila perlu.4 4. Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak.1 4. Bersifat menyokong dan bukan menyerah.7 4. 4.5 4. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.

Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) c) perbincangan pemerhatian dan maklum balas 3.1. Jenis-jenis interaksi: 14 .5. strategi.3.1. 2.2. 2.2. memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai. 2. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2. 3. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran.6.1. meningkatkan kreativiti. mengkaji kelemahan pengajaran dan pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) b) c) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. 2.1.3. 2. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional. cara-cara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka.4. berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran mengajar Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. 2. kaedah dan teknik yang berlainan 3. mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.1.1.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Garis Panduan 3. Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3.

4. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaran dijalankan. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4. “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. 3.4.3. berpasangan 4. b) c) 3.3. 15 . 3.4. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Praktikum. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.2. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.2. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap peringkat praktikum.1. 4. “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional. 4.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan.

Ketua Unit Praktikum 16 .... :………………………………………………………………... :………………………………………………………………. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) 2..GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN CONTOH LAMPIRAN 2-2A REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN :………………………………………………………………... :………………………………………………………………. :………………………………………………………………... Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pelajar Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing Mgu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Salinan : 1.....

cadangan.4 17 . Objektif Pelajar dapat: 2. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum.5 2.1 menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. masalah. 2. 3.3 3. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci.3 .4 2.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL 1.7 3. Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah. 2.2 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya 2.2 2. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.dan tindakan susulan.6 2. masalah. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid. Garis Panduan 3. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.1 3. mengandungi pandangan.

Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4. 18 .1. 3.6 3.2. pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 3.8 4. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. 4. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional.7 3. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.5 Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan.

4. Meramal Kesan Dan Akibat Isu/Masalah/Peristiwayang Difokuskan. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. Ada Sumber Rujukan Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk Menyelesaikan Setiap Punca/Kelemahan IV. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 5 Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (Literature Review) I. IV. III. Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /Peristiwayang Difokuskan. Kritis/Kreatif 19 . PERKARA Ada Isu/Peristiwa/Masalah Yang Difokuskan. Sesuai/Releven Dengan Isu II. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 2. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. II. Mencukupi III. I. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. V.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN CONTOH LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ BIL. STATUS Ada Tiada CATATAN 3. 1. Sesuai Dan Releven V.

Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN BIL. Kesimpulan/Refleksi I. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. II. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) Tandatangan Pensyarah/Guru Pembimbing --------------------------------------------( ) 20 . Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. I. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. II. I. Yang Dikenal pasti. II. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah.

Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Rumusan/Kesimpulan/Hasil . Pengetahuan Baru: a) Hasil Pembacaan b) Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa Yang Terlibat d) Pengalaman Tertentu Tindakan–tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b) Pelaksanaan penambahbaikan c) Penilaian/Refleksi 21 Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Semak bukti-bukti pelan/langkah/strategi telah dilaksanakan. Sediakan sinopsis. 2.peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa. Semak pelan/langkah/ strategi yang diambil.Fokuskan satu projek/aktiviti sahaja. 3. Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 5. Semak RPH setiap hari – gunakan format refleksi P&P. 4. Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN CONTOH LAMPIRAN 2-3B SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) : ___________________________________________ : ____________________________________________________ NAMA PELAJAR KURSUS & MAJOR BIL ITEM-ITEM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) CATATAN 1. b) Apa Yang Telah Dilalui dan dilaksanakan Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum Ditulis sebelum bermula sesi praktikum.

13. draf awal b) Koleksi Hasil Kerja Akhir i. Bukti-Bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas: A) Surat Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/ Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel / Esei G) Jadual Kerja H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang Telah Dijalankan. Perisian – Digital. lakaran. Bahan Bantu Mengajar ii. SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) BIL 7. Ujian bulanan Setiap ujian ditadbirkan. Setiap kemahiran/topik yang diajar. Pengajaran Berpasangan A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Formatif Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) CATATAN Menggalak kreativiti. ITEM-ITEM Inovasi Pedagogi: I. 10. 22 .GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 6. 12. 8. Modul iii. Kaedah/Teknik/Strategi Ii. refleksi dll. Bukti-bukti melalui catatan & data. ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih. yang dianalisis. Bahan Bantu Mengajar Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik. yang dianalisis. 9. Video dan Audio iv. sukatan pelajaran. Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut. 11 Semak bukti-bukti spt RPH. Bukti-bukti melalui catatan & data. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan.

Penglibatan Kokurikulum A) Surat Lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum C) Refleksi Setiap Kali Tugas D) Penilaian Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan. Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar Tandatangan Pensyarah Pembimbing ( ) 23 .GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 14.

pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5. 2. Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah. Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti 24 . sekolah atau karnival (iv) Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional. Unit Beruniform (i) (ii) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah (iii) Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek (iv) (v) Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) (vi) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. 3.

.. kejurulatihan dan kepegawaian: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Aspek yang dibimbing oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Refleksi: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________ T... kepengurusan..Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing .. Tangan Pelajar 25 ____________________________________ T.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-4A LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE. Nama Pelajar: _____________________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ________________________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: __________________________________________ Tempat: _________________________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: ______________________________________________________ Bilangan Pelajar: __________________________________________________________________ Aktiviti/aspek kemahiran yang dijalankan yang merangkumi kepimpinan....

ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 26 . penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran. pengumpulan data dari pemerhatian.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. 2. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian B. ANALISIS D. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. pemerhatian pengajaran secara langsung. PEMERHATIAN E. Lingkaran Pencerapan Klinikal A. Objektif Pensyarah pembimbing.

Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. 27 . D. mengenal pasti alternatif. merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. mencari penerangan atau penjelasan. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional. Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. E. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Analisis Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) tertentu dalam pelajaran. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. soalan dan kesimpulan. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. (ii) Pembimbing mengkategorikan data.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 4. C. B.

P.: __________________ Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tajuk : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ 28 .GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ No. K.

Pemikiran reflektif 29 1 2 3 4 5 . Pengurusan bilik darjah d. Unsur kemahiran berfikir (KB) a. Kualiti pembelajaran f. Sumber pengajaran pembelajaran e. Permulaan b. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. Hasil pembelajaran b. Strategi pengajaran pembelajaran d. Penutup g. Pencapaian hasil pembelajaran h. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 Tahap 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Ulasan (A) PERANCANGAN c. Komunikasi e. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Aplikasi nilai 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) a.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Penerapan nilai f.

. Catatan reflektif c...... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ......................... Pembinaan portfolio 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 a........... Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b......... Pekerti d.............. Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) ……………………………… (Tandatangan Pelajar) 30 ........... Keprihatinan c.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN AMALAN REFLEKSI b..................

3. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. 7. Pemeringkatan isi 31 Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran kurang eksplisit. 6.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1. jelas. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. tepat. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. 4. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid Hasil pembelajaran eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. tepat. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Bagi setiap aspek. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran . Praktikum 2 dan Praktikum 3. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 5. Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 a. tepat. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 2. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

isi pelajaran. isi pelajaran. tetapi kurang menarik. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. Strategi dan aktiviti amat sesuai. masa dan situasi. sumber pengajaran pembelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. mencukupi. sumber pengajaran pembelajaran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsurunsur ICT dan KMD. Strategi dan aktiviti sesuai. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsurunsur ICT dan KMD. masa dan situasi. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. keunikan individu murid. isi pelajaran. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran 32 Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran . kurang mencukupi. kurang menarik. masa dan situasi. Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Pemeringkatan isi pelajaran mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Tahap 1 c. d. sesuai serta membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. tidak menarik. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. keunikan individu murid. tidak mencukupi.

Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik 33 Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. f. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. B. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. . yang akan disampaikan. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. yang akan disampaikan. menarik. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN yang akan disampaikan. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan belajar murid. yang akan disampaikan.

Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. c. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian 34 Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 tumpuan murid. Penggunaan masa tidak dikawal. Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Tahap 4 sebahagian besar murid. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua murid. b. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Tahap 5 menyeronokkan. Kurang peka dengan keperluan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan murid. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan murid. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Tidak peka dengan keperluan murid. Perkembanga n Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. .

menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua murid. Arahan yang diberi kurang jelas. Disiplin kelas tidak terkawal. Kualiti suara adalah amat baik. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Gelabah dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Tahap 3 murid. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah murid. d. Kurang peka terhadap disiplin murid. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid. tepat. Tahap 4 besar murid. Disiplin kelas kurang terkawal. Tahap 2 yang kondusif. Arahan yang diberi mengelirukan. 35 . nada. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian murid. Sebutan adalah jelas. Kurang yakin dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tidak peka terhadap disiplin murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid. nada. Tahap 5 Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian murid. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Sebutan adalah amat jelas. Suara lantang. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah murid. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Kualiti suara adalah baik. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. tepat. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik.

Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. Murid kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Terdapat banyak bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 e. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya murid memberi jawapan yang kurang tepat. Kualiti Pembelajaran Murid keliru terhadap isi pelajaran. Pelajaran amat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Sebahagian besar murid masih tertanyatanya kerana masih tidak memahami maklumat. f. Murid keluar/bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Murid tertanyatanya kerana masih tidak memahami maklumat. Berjaya menguruskan murid dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya 36 . Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Murid tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Penglibatan murid yang aktif dan responsif. Pelajaran dapat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Ada perubahan tingkah laku. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang amat berkesan. Murid amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Berjaya membuat rumusan/kesimpu lan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isiisi utama. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang berkesan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Terdapat bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Murid responsif dan terlibat dalam aktiviti. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. Berjaya menguruskan murid dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti.

Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri 37 . Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. h. Catatan refleksi kurang berkualiti. Terdapat sedikit nilai-nilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Catatan refleksi tidak berkualiti. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Ada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Tahap 4 Tahap 5 sangat terkawal dan berdisiplin. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Ada aktiviti susulan g. Kebolehan membuat tindakan susulan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a.

Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal 38 Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD c. Pembinaan Portfolio Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkahTerdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. tetapi pengolahannya kurang kemas. kreatif dan teratur. . Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Dapat menghubungkaitk an sebab dan akibat yang telah diambil. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat menghubungkaitk an sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens.

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 langkah penyelesaiannya. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. berbudi bahasa. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. bersopan santun. sabar. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. bertimbang rasa. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Bersopan santun. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi b. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. sopan santun. 39 . mesra. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Tahap 5 Penyediaan portfolio amat kemas. Tahap 3 tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Berpakaian kemas. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. peka. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Tahap 4 Penyediaan portfolio kemas. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid.

Menyediakan persediaan 40 . d. beriltizam. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. kebajikan dan keselamatan murid. Pekerti Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. menyumbang idea dan pandangan. Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjaw ab. dedikasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguhsungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. sanggup berkorban masa. menyumbang idea. terpuji. c.GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 kepentingan. bersemangat. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional.

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 mengajar yang amat kemas dan teratur 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful