You are on page 1of 3

LatarBelakang Aktiviti Latihan Keusahawanan menyediakan pakej untuk Bumiputera memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan

ciriciri keusahawanan untuk menjadi usahawan yangberdayamajudanberdayasaing. Programprogram di bawah latihan keusahawanan meliputi kursus, latihan, seminar, bengkel bagi input pendedahan, pengetahuan dan kemahiran di tahap pembudayaan keusahawanan, pewujudan usahawan serta peningkatan dan pengukuhan yang dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan dan PUSMA Negeri serta dengan kerjasama agensiagensi kerajaan, swastadanbadanbadanbukankerajaan(NGO). KomponenProgram Jenisjenisaktivitilatihanyangdikendalikandibahagikankepadadua:

PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN

PewujudanUsahawan PeningkatandanPengukuhanUsahawan

Objektif&StrategiProgram Objektif:

Mengenalpastibakatdanpotensipesertauntukmenjadiusahawanberjaya. Peserta dapat mengemukakan rancangan tindakan untuk memulakan projek / perniagaan/perusahaan.

Menerapkan etika perniagaan yang progresif serta sikap positif bagi membolehkan usahawan mengamalkannya dalam menjalankan perusahaan / perniagaan

masingmasing.

Memberikan pengetahuan pengurusan moden supaya para usahawan dapat mengamalkanyadalammenjalankanperusahaan/perniagaankearahmencapaimatlamat Wawasan 2020 dan boleh mengikuti perkembangan teknologi moden dan mampu bersaingdipasaranterbuka.

Strategi:

Mengadakankursuskursuspembudayaankeusahawanuntukbakalbakalusahawan Menganjurkan kursus kursus pewujudan usahawan bagi membolehkan Bumiputera memulakanperusahaan/perdagangan/perniagaan

Menyediakan kursus kursus peningkatan untuk usahawan sedia ada bagi membolehkan mereka menimba ilmu perniagaan supaya dapat memajukan perusahaan / perdaganganyangdijalankan

Meningkatkan kemahiran para usahawan melalui pendedahan kepada perusahaan / perdagangan

PewujudanUsahawan MARA telah melaksanakan kursus untuk pewujudan usahawan semenjak 1976 lagi. Latihan Pembentukan Usahawan (LPU) bertujuan untuk melahirkan usahawan yang mempunyai wawasan diri dan berkualiti serta bijak dalam mencari peluang perniagaan yang berdaya maju. SasaranPeserta

TerbukakepadaBumiputerayangberminatmenceburkandiridalamperniagaan. Berusiaantara18hingga60tahundanberkelulusansekurangkurangnyaSPM.

PeningkatandanPengukuhanUsahawan Kursus Peningkatan dan Pengukuhan yang dilaksanakan adalah bertujuan meningkatkan pengetahuansertakemahiranusahawansupayamenjadilebihberdayasaing.

SasaranPeserta

UsahawanBumiputerayanginginmeningkatkanperniagaan KeutamaandiberikepadabekaspesertaLPU.

Penutup Latihan dan bimbingan yang disediakan bertujuan untuk mewujudkan usahawan baru dari kalangan Bumiputera serta meningkatkan keupayaan usahawan sedia ada selari dengan matlamatMasyarakatPerdagangandanPerindustrianBumiputera(MPPB).