Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 001

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2 puncte Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 2 puncte Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale basmului cult ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 002

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer. În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental. (Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei) * Calabria – regiune a Italiei meridionale * fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă * Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere * Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM , precizându-le forma literară actuală. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea întreagă îţi aparţine, dacă ştii să admiri”. (Adina Olănescu, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a basmului cult pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul basmului cult ales.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap. Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit.] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit. îi zise. 4 puncte Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite. 6. Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise. nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. 2 puncte 2 Scrie forma acceptată de DOOM a cuvintelor râdicase şi favor. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic. Căci d-aş urma-o.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. 3. Natura-ntreagă da ascultare. strofa finală (morala fabulei). Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 5. 4.-n semn de favor. [. identificate în strofa a doua. pe foaia de examen. aci de faţă”. cu privire la textul de mai jos: Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere.10 rânduri. Zise: „Povaţa e în zadar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Comentează. Privighetoarea şi măgarul) 1.] Un măgar mare ce-o ascultase. Ieşi-nainte să-i dea povaţă. îi zise. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită. Tot împrejuru-i era tăcere. din primul vers. Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost.. sau râdicase Câte-o ureche.. (Grigore Alexandrescu. 9. aci de faţă. 2. Privighetoarea. fără sfială. 8.. 4 puncte Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Dar zău nu-mi place a ta cântare”. în relaţie cu textul dat. 7. în 6 .. 4 puncte . [. (30 de puncte) − Varianta 003 SUBIECTUL I Scrie.

este o lume cu totul aparte [. formularea unei concluzii pertinente. reflectată într-un basm cult studiat.. ortografia – 2 puncte.. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). (Mihai Pop. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. o lume în care voinţa omului nu cunoaşte limite.. de ortografie şi de punctuaţie).]. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.. Pavel Ruxăndoiu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.] Este o lume opusă realităţii cotidiene nu prin personaje şi întâmplări (care pot fi verosimile). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Basmul porneşte de la realitate. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: . trecând în suprareal. (Cilibi Moise. Folclor literar românesc) Notă! În elaborarea eseului.. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului.) şi concluzia/ sinteza. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un text de tip argumentativ.Ceea ce caracterizează basmul. punctuaţia – 2 puncte. ci prin atmosfera ei interioară. Apropouri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. [. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . ca operă de artă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. opusă deci cotidianului.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. prin esenţa ei”. despre avere. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. dar se desprinde de ea. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. în care nu există contrarii care să nu poată fi rezolvate.

. Menţionează două teme/ motive literare. noaptea iese. cu cele de perfect compus. 2. prezente în poezie. stă. cu privire la textul de mai jos: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite..! marea fantomă face semn... fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute. Către ţărmul dimpotrivă se întind. Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [. 8... Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Iese. Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte. mă-mpresoară: De pe muche. în preajma ei priveşte. O fantomă-ncoronată din el iese. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.] (Grigore Alexandrescu. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua... La Cozia) 1. Dintr-o peşteră. din partea finală a textului.10 rânduri. creşte. 7. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas... care trece ca prin vine un fior. Ascultaţi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore... Oltule. 5. pântre iarbă se strecoară O suflare. Virtuţi mari.. 3.. din partea iniţială.. ungurii se înarmez. Glasul ei se-ntinde. Comentează.. sugestie. din râpă. repetat din stâncă-n stâncă. chipuri negre se cobor. în 6 . pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Râul înapoi se trage. vine către ţărmuri. Motivează alternanţa verbelor la prezent... Oştiri. 9. de pe stâncă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultima strofă. Muşchiul zidului se mişcă.. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. ambiguitate. o zăresc.. prezentă în textul dat. se prelungesc. taberi fără număr împrejuru-i înviez. munţii vârful îşi clătesc.. 4.. Transilvania-l aude. Umbra lui Mircea. (30 de puncte) − Varianta 004 SUBIECTUL I Scrie. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.. reflexivitate).Varianta 4 Ministerul Educaţiei... 6. dă o poruncă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.

relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Mircea Eliade. lizibilitatea – 1 punct). În elaborarea eseului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre bătrâneţe. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un eseu de 2 . modalităţi de caracterizare. perspectivă narativă. ortografia – 2 puncte. moral etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un text de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. de 15 – 20 de rânduri. Oceanografie) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În fond. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). al personajului ales. conflict.). prezentarea statutului psihologic. preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe”. prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult studiat.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. relevarea principalei trăsături a personajului ales. construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri. Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri. 4. strofa a patra. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .şi” la începutul versurilor. 7. Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. Menţionează două teme/ motive literare. (30 de puncte) − Varianta 005 SUBIECTUL I Scrie. Pentru făclii şi spaime şi lumină. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. Mulţumire) 1. 3. (Ioan Alexandru.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Şi pentru nori. Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia titlului. în 6 . luni şi ani. Motivează folosirea repeată a cuvântului . în relaţie cu textul poeziei date. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 8.. 6.10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc”. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 9. 2. 5. pe foaia de examen. prezente în poezie.

(Nicolae Steinhardt. construcţia personajului. despre altruism. tehnici narative. despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat. Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). . perspectivă narativă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. particularităţi ale compoziţiei. prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult ales. existente în opera literară studiată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ortografia – 2 puncte. prezentarea. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. construcţia subiectului. aşezarea în pagină.Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare basm. În vederea acordării punctajului pentru redactare. modalităţi de caracterizare. prin referire la basmul cult studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Numai când facem binele dobândim ceva ce răii nu pot avea: liniştea şi pacea – bunurile supreme”. sublinierea relaţiilor dintre personajele reprezentative. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. a patru elemente ale textului narativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

Şi-mbrăţişaţi alături plângem. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. candidă vestală. în 6 . toamna. (30 de puncte) − Varianta 006 SUBIECTUL I Scrie. plângi blândă. 5. Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă. culese zilnic din grădină. 4. Mor florile mâhnite. Comentează. 6. evlavios ca o vestală*. Cum s-a trecut. Menţionează două teme/ motive literare. oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate. 8. în casa cui n-a fost mireasă. Crizanteme) * vestală. cu privire la textul de mai jos: Se trec şi florile de toamnă. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. 3. cele din urmă flori. şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie. Înc-un mănunchi. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . prezente în textul dat. precizându-le forma literară actuală. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă.. 2. reflexivitate). răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prima strofă a poeziei. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”. prezente în poezie.f. o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase.. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sugestie.10 rânduri. şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme. Din lacrimi liniştea sporeşte. ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. – preoteasă care întreţinea focul sacru în templul zeiţei Vesta 1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. (Dimitrie Anghel. 7. şi-n casă Lângă oglinzile-obosite. Timpul efectiv de lucru este de trei ore... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ambiguitate. pe foaia de examen. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 9.

relevarea principalei trăsături a personajului ales. limbaj etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. (Marin Preda. normele de exprimare. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. moral etc. ortografia – 2 puncte. despre fericire. nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. construcţia subiectului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). perspectivă narativă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. modalităţi de caracterizare.). prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un eseu de 2 . conflict. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. prezentarea statutului psihologic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă n-ar exista fericirea altora. aparţinând lui Ion Creangă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. al personajului ales. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei.

2. pe foaia de examen. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc.. Ce e de spumă. cu privire la textul de mai jos: Cu legănări abia simţite şi ritmice. prezente în poezie. Despodobiţi de-atâtea graţii. şi roze gesturi. în relaţie cu textul poeziei date. Banalii pomi din faţa casei. Prezintă semnificaţia titlului. Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute. 5. în 6 . caişii. Balul pomilor) * învoalte. 9. zarzării şi prunii. Se cată ram cu ram. 6.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. adj. Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. prezenţa descrierii în poezia citată. Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. (Dimitrie Anghel. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii. 4. cu ajutorul a două argumente. (30 de puncte) − Varianta 007 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. zarzării şi prunii.10 rânduri. se-nclină.] Aşa-s în clipa asta toate. Se acordă 10 puncte din oficiu. dulci arome. Comentează.[. Cochetării şi graţii albe. ce le-mprumută luciul lunii. ce-i ştiu de-atâtea primăveri. 3. – dantelate 1. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. încet-încet. Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Precizează rolul cratimei şi al apostrofului. 8. – rotunjite. Menţionează două teme/ motive literare. sus pe ramuri. adj. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt. 7. Motivează. Pe pajiştea din faţa casei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. umflate. înfoiate * horbotate. se face jos de catifea. ultima strofă a poeziei. Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. pline. dar mîine albii cavaleri.. şi-n urmă iarăşi vin la loc.

formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În elaborarea eseului. (Ioan Slavici. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. moral etc. ortografia – 2 puncte. aparţinând lui Ion Creangă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. conflict. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre bunătate. punctuaţia – 2 puncte. perspectivă narativă. modalităţi de caracterizare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. de 15 – 20 de rânduri. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. relaţii temporale şi spaţiale. limbaj etc. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. acţiune. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. a statutului lor psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

5. (30 de puncte) − Varianta 008 SUBIECTUL I Scrie. carte etc. vă scuturaţi”. în 6 . monument. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi. caracterul de artă poetică al textului dat. Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. acum porniţi. zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. În suflete de prieteni şi străini. Şi semănaţi. prin evidenţierea a două trăsături. Stihuri de suflet. Stihuri. acum porniţi. 3. 8. Pătrundeţi. 1. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet.n.10 rânduri. 9. 2. Epigraf*) *epigraf. însă nu cunoaşte. prima strofă a poeziei. Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. Se acordă 10 puncte din oficiu. al unui capitol. Comentează.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. Motivează. Că Cel-ce-ştie. s. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ca frunzele-aurite. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. trişti şi delicaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. scurtă inscripţie de pe faţada unui edificiu. Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea. cu privire la textul de mai jos: Stihuri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pentru moarte. (Tudor Arghezi. vă scuturaţi. Pustnicii tineri. înţelese şi neînţelese. Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. cu noaptea ce vă naşte. Îndurerate-n spic şi rădăcini. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. 7. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. dintre spini culese.

iar apoi. au început să se comporte pe dos. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat. Estetica basmului) Notă! În elaborarea eseului. (Ion Ianoşi. . lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. despre caracter. Opţiuni) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următorul text: . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. ortografia – 2 puncte. au manifestat atitudini tăioase. animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă.Basmul e un gen vast […]. (G. de 15 – 20 de rânduri. au împărtăşit anumite convingeri. Poate fi omul atât de încăpător?”. să dea glas unor convingeri opuse. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un text de tip argumentativ. unor atitudini inverse. aşezarea în pagină. dar nu sunt oameni. iar într-o altă zi. decenii de-a rândul. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Ele comunică cu omul. de ortografie şi de punctuaţie). n-avem de-a face cu basmul’’. Călinescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. punctuaţia – 2 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ne-au părăsit. s-au comportat într-un fel. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. într-o bună zi. ci şi anume fiinţe himerice.

Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. sugestie. frumoasa mea albină. Strânge la piept comoara ta deplină. 6. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: Cum te găseşti. Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. uşoară zburătoare. Comentează. ambiguitate. Voind să duci tezaurul de ceară. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Te prăbuşişi din drumul cel înalt. 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe-o margine de drum. prezentă în textul dat. Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. pe foaia de examen. reflexivitate). Lumină lină) 1. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei. 3. în relaţie cu textul poeziei date. Cât te iubesc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. Şi nu dormind într-un polen de floare. Prezintă semnificaţia titlului. 9. 7. ultima strofă a poeziei. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. (30 de puncte) − Varianta 009 SUBIECTUL I Scrie. Puterile-amorţite ţi le rup.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Zăcând aci. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. ale zambilei. în 6 . Cine-o să vie.10 rânduri.

abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. tehnici narative etc. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă. existente în opera literară studiată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. final. perspectivă narativă. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reprezentative pentru nuvela studiată. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prin referire la nuvela studiată.3 pagini despre particularităţile nuvelei. prin referire la o operă literară studiată. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un text de tip argumentativ. conflict. (Eusebiu Camilar. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un eseu de 2 .). construcţia personajelor. utilizarea limbii literare – 3 puncte. secvenţă narativă. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În elaborarea eseului. incipit. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. despre cunoaştere.Ministerul Educaţiei. cf. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relaţii temporale şi spaţiale. de 15 – 20 de rânduri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. formularea unei concluzii pertinente. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prezentarea. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte.

S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. Le vezi? Au căzut. ideea/ o idee poetică centrală. pe foaia de examen. în relaţie cu textul poeziei date. prezentă în textul dat. 3. Exemplifică două imagini artistice diferite. sugestie. (30 de puncte) − Varianta 010 SUBIECTUL I Scrie. Cuvinte stricate) 1. Prezintă semnificaţia titlului. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Dar beţia le-a prăvălit încoace. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. s-au sculat. Comentează. 5. din text. 6. cu privire la textul de mai jos: Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. 7.Varianta 10 Ministerul Educaţiei. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. în 6 – 10 rânduri. reflexivitate). Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. Să nu le mai spuie agale Buzele tale. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . 4. Au vrut să alerge şi să se joace. precizându-le forma literară actuală. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. identificată în textul dat. ambiguitate. 2. Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. 9. 8.

abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). despre cinste. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. conflict. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectate într-o nuvelă studiată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. tehnici narative. formularea unei concluzii pertinente. reflectată în textul narativ ales. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. utilizarea limbii literare – 3 puncte. n-are ce să mai piarză*”. particularităţi ale compoziţiei. punctuaţia – 2 puncte. ortografia – 2 puncte. perspectivă narativă. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). într-un curent cultural/ literar. modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. (Cilibi Moise. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Apropouri) *să mai piarză – să mai piardă Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. sublinierea a patru elemente ale textului narativ.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un eseu de 2 . vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. construcţia personajului. construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. . exprimarea unei opinii argumentate. prezentarea temei nuvelei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. când pierde cinstea. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 011

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Norilor copacii le urzesc brocarte*. Casele-adunate, ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut, Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare, Din mocirla cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus, Foile-n azur. Cine vrea să plângă, cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles, Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes. (Tudor Arghezi, Niciodată toamna) *brocart, brocarturi, s.n. – ţesătură de mătase de calitate superioară, înflorată sau ornamentată cu fire de aur ori de argint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a nuvelei pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul nuvelei alese.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 012

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies, Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor, şi veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, subt cer. Când magii au purces după o stea, Tu le vorbeai — şi se putea. Când fu să plece şi Iosif, Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul, şi bărbatul, şi femeia. Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul... (Tudor Arghezi, Psalm) * ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori * mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învăţat, filozof * a purcede, vb – a pleca, a porni la drum * catastif, catastife, s.n – registru, condică 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. 2 puncte Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ, din textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 7. Defineşte, într-un enunţ, sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate; relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. 9. 6. după plecare. domol. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. unduios 1.10 rânduri. Te-am rugat să pleci. lin. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? Voiam să pleci. Pân-ai pierit. pe foaia de examen. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ai ascultat de gândul cel dintâi.Varianta 13 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă. lent. cu privire la textul de mai jos: De-abia plecaseşi. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn. Nu te oprise gândul fără glas. în relaţie cu textul poeziei date. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. – moale. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. 8. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. adj. 3. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ultima strofă. la capăt. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. voiam şi să rămâi. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 013 SUBIECTUL I Scrie. din poezia citată. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. 2. Menţionează două teme/ motive literare. prin trifoi. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. De-abia plecaseşi) *molatic. Prezintă semnificaţia titlului.

din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. . modalităţi de caracterizare. a statutului lor social. despre necesitatea culturii. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. perspectivă narativă. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale nuvelei alese. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. moral etc. relaţii temporale şi spaţiale. (Vasile Băncilă. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un text de tip argumentativ. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. utilizarea limbii literare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. psihologic. cultura scade”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. construcţia subiectului. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate. de 15 – 20 de rânduri. limbaj etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. relevarea trăsăturilor celor două personaje.). semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. În elaborarea eseului. Filosofia vârstelor) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. acţiune.

Menţionează două teme/ motive literare.. 6. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. – fiinţă sau lucru care ar prevesti. 5. cu privire la textul de mai jos: Plâns de cobe pe la geamuri se opri. Ca şi zarea. prezente în poezie.. în 6 . 9. 7. solitar. 3. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat. şi-am oftat. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ultima strofă. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur.f. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii. Gri) * cobe. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Trist cu-o pană mătur vatra. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând. Prezintă semnificaţia titlului. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. gândul meu se înnegri. 8. în relaţie cu textul poetic.10 rânduri. (George Bacovia. s. mai barbar. Şi de lume tot mai singur. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează. 4. (30 de puncte) − Varianta 014 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 14 Ministerul Educaţiei.. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. ar aduce o nenorocire 1..

exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. conflict. acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. punctuaţia – 2 puncte. perspectivă narativă. limbaj etc. lizibilitatea – 1 punct).. relevarea trăsăturilor celor două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. aparţinând lui Ioan Slavici. de ortografie şi de punctuaţie). a statutului lor social. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. despre curaj. construcţia subiectului. (Livius Ciocârlie. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un text de tip argumentativ. . moral etc. modalităţi de caracterizare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. psihologic. ortografia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. În elaborarea eseului. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte.). Paradisul derizoriu ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri.

4 puncte Comentează. Tăind orizontul. Chemări de dispariţie mă sorb. 4 puncte . Tăind orizontul. în 6 . 3. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. cu privire la textul de mai jos: Amurg de iarnă. Copacii rari şi ninşi par de cristal. 4 puncte 8. de metal. 2 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 4 puncte 9. diametral. Motivează.10 rânduri. se-ntoarce-acelaşi corb. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. apartenenţa poeziei la simbolism. 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. strofa a doua.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. 7. 4. un corb încet vine din fund. (30 de puncte) − Varianta 015 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Amurg de iarnă) 1. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Pe când. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet. sumbru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. prezente în textul dat. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. (George Bacovia. Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare. 6. diametral.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. episoade/ secvenţe narative. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). tehnici narative. despre asumarea destinului. evidenţierea a patru particularităţi de construcţie a subiectului şi/ sau particularităţi ale compoziţiei (de exemplu: acţiune.Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. personaje. conflict. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. de compoziţie. aşezarea în pagină. incipit. perspectivă narativă etc. final. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Andrei Pleşu. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un text de tip argumentativ. precizarea instanţelor comunicării narative şi a rolului acestora în textul narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Minima moralia) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textul narativ studiat. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. . de limbaj dintr-un text narativ studiat. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând lui Mihail Sadoveanu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre limbajul naratorului şi al personajelor din textul narativ studiat. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. În elaborarea eseului.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 016

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scântei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumega – Parfum de pene arse, şi ploua... Negru, numai noian de negru... (George Bacovia, Negru) * noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire * mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat; relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 017

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: – Adio, pică frunza Şi-i galbenă ca tine, – Rămâi, şi nu mai plânge, Şi uită-mă pe mine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare... – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică, Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică... (George Bacovia, Pastel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric, în textul dat. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh.f. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. pe foaia de examen. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. prezentă în textul dat. strofa a treia. 7.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. 4 puncte Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. 6. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. abisuri.f. plânsul tălăngii când plouă! Da. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! Ce lume-aşa goală de vise! . 4 puncte Precizează rolul versului „Oh. 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri. prezente în poezie. 5. Oh. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. de gură. plouă cum n-am mai văzut. – prăpastie adâncă... cu privire la textul de mai jos: Da... Oh. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. Da. 3.Şi cum să nu plângi în abise. s. Plouă) * talangă. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Şi grele tălăngi adormite.f. – noroi * abis. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii.. cum să nu mori şi nebun? Oh. 9. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. râzând. ambiguitate. s. genune 1. şuri. plouă. sugestie. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. 2.10 rânduri. 8. sunetul produs de un astfel de clopot * şură. Pe-aproape s-aude-un copil. (30 de puncte) − Varianta 018 SUBIECTUL I Scrie. reflexivitate). plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. tălăngi. s. în 6 .n.. – construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite * tină. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. într-un curent cultural/ literar.3 puncte. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). reflectată în textul narativ aleas.2 puncte.2 puncte. prezentarea a patru elemente ale textului narativ.). abilităţi de analiză şi de argumentare . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre dreptate. conflict. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. limbaj etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor. punctuaţia . modalităţi de caracterizare.3 puncte. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. reflectată într-un text narativ studiat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. din perspectiva finalului/ a deznodământului. particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. care-l apasă în apă. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. utilizarea limbii literare -3 puncte. reflectată în textul narativ ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. lizibilitatea .1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei. şi tot cândva iese d-asupra”. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . . formularea unei concluzii pertinente. aşezare în pagină. ortografia . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un text de tip argumentativ. evidenţ ierea imaginii familiei. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. construcţia subiectului. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.

adj. (George Bacovia. Pălind) *hidos. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Tovarăş mi-i râsul hidos. 5. Sub tristele becuri cu razele pale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. şi cu umbra. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie.10 rânduri. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. Sunt solitarul pustiilor pieţe. în 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. în relaţie cu textul poeziei date. prin explicarea a două trăsături existente în text.. Comentează. Pălind în tăcere şi-n paralizie. Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Motivează. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. – foarte urât. cu privire la textul de mai jos: Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. (30 de puncte) − Varianta 019 SUBIECTUL I Scrie. apartenenţa poeziei la simbolism. hidoasă. înfiorător la vedere 1. 8. 3.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. dezgustător. 6. Tovarăş mi-i râsul hidos. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. pe foaia de examen. 9. ultima strofă. – Sunt solitarul pustiilor pieţe.

(Liviu Rebreanu. . punctuaţia – 2 puncte. despre durere. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. [. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. magnetismul aurului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Magia banului. superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv al zadarnic frământatei noastre vieţi. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. iubirea proprie şi a celorlaţi”. reflectată într-un text narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente. (Mircea Florian. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un eseu de 2 .. Arta de a suferi) Notă! În elaborarea eseului. cinstea.) şi concluzia/ sinteza. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 3) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.] Pentru bani se jertfeşte totul: liniştea. Greutatea este doar să-l dibuieşti”.. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un text de tip argumentativ.

Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. zoreşte mai curând”. 7.f. s. Ilustrează. 2. prezentă în textul dat. sugestie. 6.* Atunci. (Ion Barbu. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 9. umedă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.) * tiară. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe. (30 de puncte) − Varianta 020 SUBIECTUL I Scrie. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale. 8. reflexivitate). Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă. – coroană purtată de către regi. 4. ambiguitate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei.. tiare. în relaţie cu textul poeziei date. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. formată din trei coroane suprapuse 1. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin alcătuirea a două enunţuri. omonimia cuvântului unde. Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia titlului.. papă. pe foaia de examen. 5. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pe frunte apasă greu tiara. slăvită Soră. slăvită Soră. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă. Ţi-am împletit.Varianta 20 Ministerul Educaţiei.

utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . de ortografie şi de punctuaţie). despre educaţie. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectată într-un text narativ studiat. aparţinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Replici) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. lizibilitatea – 1 punct). Mihail Sadoveanu sau Marin Preda). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Notă! În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un eseu de 2 . aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un text de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Marin Voiculescu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre condiţia ţăranului.

Peisagiu* retrospectiv. În dantelări de fine salbe. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. 9.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . reflexivitate). .10 rânduri. Prezintă semnificaţia titlului. sugestie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. în 6 .peisaj 1. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. pe drum. în legătură cu textul citat. identificată în textul dat. a tuturor. prezentă în textul dat. 2. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri.n. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. A sumbrei văi. ambiguitate. Pe tufă umedă. De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. (30 de puncte) − Varianta 021 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: O. 5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. 8. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. 7. I) * peisagiu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 6. ideea/ o idee poetică centrală. (Ion Barbu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. desfrunzirile din urmă! Te uită. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Te uită.

prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un text de tip argumentativ. . prezentarea a patru elemente ale textului narativ. perspectivă narativă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . construcţia subiectului. evidenţ ierea condiţ iei ţăranului. În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare . reflectată în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare. reflectată într-un text narativ studiat. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. din perspectiva finalului/ a deznodământului. limbaj etc. relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune.2 puncte. ortografia . normele de exprimare.2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. conflict. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia . reflectate în textul narativ ales.1 punct). exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia ţăranului. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. utilizarea limbii literare -3 puncte. despre egoism. într-un curent cultural/ literar.3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). de ortografie şi de punctuaţie). aşezare în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. particularităţi ale compoziţiei. formularea unei concluzii pertinente.

Nori turburi. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive. ─ Asemenea câmpiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare.9). forme călătoare. reflexivitate). Ţinuturi ale minţii. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie.Varianta 22 Ministerul Educaţiei. Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu. ideea/ o idee poetică centrală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în 6 – 10 rânduri. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. Fulgii) 1. 6. lăsaţi să vă-mpresoare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. Comentează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . uşor şi leneş. împietrite. Tot plumbul meu din suflet. 7. Căci. cu privire la textul de mai jos: Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr. nori metalici. identificată în textul dat. prezente în poezie. 8. cuprins de vrajă-adâncă. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. sub cerul vânăt încă. convoi de-obscură ceaţă!. (30 de puncte) − Varianta 022 SUBIECTUL I Scrie. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. o. Voi.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. 3. vine vremea când albe. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”. 9. iată. ambiguitate. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 .. blocuri mohorâte. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. peste Un strălucit războinic. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. Menţionează două teme/ motive literare. prezente în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sugestie.

punctuaţia . abilităţi de analiză şi de argumentare .3 puncte. (Nicolae Iorga. limbaj etc.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă.2 puncte.3 puncte.2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă. construcţia subiectului. evidenţ ierea condiţ iei femeii. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). din perspectiva finalului/ a deznodământului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relaţii temporale şi spaţiale. modalităţi de caracterizare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia . ci se repară”.). exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii. reflectată în textul narativ ales. reflectată într-un text narativ studiat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . particularităţi ale compoziţiei. despre greşeală. . de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea . prin referire la două scene/ secvenţ e/ situaţ ii semnificative pentru evoluţ ia conflictului/ a conflictelor. aşezare în pagină. normele de exprimare. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. de 15 – 20 de rânduri. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectată în textul narativ ales.1 punct). prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare -3 puncte. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. într-un curent cultural/ literar. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune.

Oglindă călătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. (Ion Barbu.10 rânduri. 3. Te prăvăleai. nerevenit 1. identificate în penultima strofă a textului. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Dar murmurul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. adj. Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. În unda potolită se răsfrânge. – neîntors (înapoi). Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită. Prea strâmtă-atunci. pe foaia de examen. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 023 SUBIECTUL I Scrie. haotic ca neantul. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. prima strofă. ambiguitate. reflexivitate). Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă. În jurul tău. Comentează. acord eternizat. pietrificat. lut. frânturi de stâncă. 7. cu privire la textul de mai jos: Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul. 6. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. 9. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ai dispărut aproape. Şi-ntregul tău trecut. prezentă în textul dat. gigant clocotitor. cer mobil.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. Cât zarea-ntins. Râul) * ne-nturnat. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape. 8. în 6 . sugestie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Neîncetat mărirea ta o plânge. 5. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. despre eroism. (Dimitrie Gusti. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. din perspectiva statutului lor social. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un text de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală. Opere. de ortografie şi de punctuaţie). alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). psihologic. aşezare în pagină. semnificative pentru realizarea personajului ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. moral etc. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia personajului ales. aparţinând perioadei interbelice. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).

Menţionează două teme/ motive literare. Lume!) 1. Comentează. prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept. (30 de puncte) − Varianta 024 SUBIECTUL I Scrie. Cu multele. Pe minunatul tău pământ. lume. Cu cerul tău. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. 7. în 6 . lume! (Lucian Blaga. în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9. Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. 5. Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. cu privire la textul de mai jos: O. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. Precizează două particularităţi prozodice ale textului.Varianta 24 Ministerul Educaţiei. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. prezentă în textul dat. Cu râsul tău. prezente în poezie. semnificaţia amplei enumeraţii din text. 8. 4. 2.10 rânduri. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. sugestie). Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cu picurii de rouă.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Călinescu sau Marin Preda). de ortografie şi de punctuaţie). Dicţionar al bunei-cuviinţe) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. reflectată într-un roman studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Garabet Aslan. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. cf. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre tema familiei.) şi concluzia/ sinteza. Notă! În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. G. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. despre admiraţie. aparţinând unuia dintre autorii canonici (Liviu Rebreanu. aşezarea în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”.

Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Iubeşti – când întreaga făptură. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac.Varianta 25 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. cu schimbul. în relaţie cu textul citat. de-anotimpul din vine. în 6 . odihnă. te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. de foc. 2. 9. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe. 7. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este. 6.10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (30 de puncte) − Varianta 025 SUBIECTUL I Scrie. 4. 5. de flori şi de toamnă. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. (Lucian Blaga. furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. cu privire la textul de mai jos: Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezente în poezie. 3. Explică semnificaţia titlului. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. ultima strofă. Iubire) 1. ambiguitate. 8. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. ci altă poveste. pe foaia de examen. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ. prezentă în textul dat. unde nu ajung sorii. de la sine aproape. sugestie).

aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria. personaje. acţiune. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. conflict. (Tudor Muşatescu.Ministerul Educaţiei. incipit. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ilustrarea comparativă a patru asemănări şi/ sau deosebiri între cele două texte narative. exprimarea unei opinii argumentate în privinţa asemănărilor şi deosebirilor dintre cele două texte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea temei şi a modului în care aceasta este tratată în fiecare dintre operele alese. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. aşa cum sunt ele. tratată în două texte narative diferite.). sub aspectul structurii şi al compoziţiei (de exemplu: construcţia subiectului. tehnici narative etc. normele de exprimare. banul etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini în care să prezinţi.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). . prin referire la temă sau la curentul literar/ la ideologia literară/ la viziunea autorilor asupra condiţiei umane/ la mesajul transmis. În redactarea eseului. fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. relaţii spaţiale şi temporale. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. final. ortografia – 2 puncte. relevarea a două asemănări şi/ sau deosebiri în construcţia personajului principal/ a personajelor principale din cele două texte narative. aşezarea în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Titanic Vals) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. - - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre familie. comparativ. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un text de tip argumentativ. familia. titlu. din perspectiva realizării lor artistice. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). iubirea. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul. Gura ta e strugure-ngheţat. prezentă în textul dat. (Lucian Blaga. Îmi eşti aproape. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. 9. SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie. 2. în 6 . Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire. Comentează. ambiguitate.Varianta 26 Ministerul Educaţiei. 4. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sugestie. în poezia citată. a treia strofă. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. reflexivitate). pe foaia de examen. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul liniilor de pauză din text. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. cu privire la textul de mai jos: Livada s-a încins în somn. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. 7. Înfrigurare) 1. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului.10 rânduri.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. ci altă viaţă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. iar pentru redactarea lui. aşezarea în pagină. . pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: . Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Scrisori adresate unui om tânăr.3 pagini.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un eseu de 2 . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza.Ficţiunea nu este viaţa trăită. despre raportul realitate . Pentru conţinutul eseului.ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat. (Mario Vargas Llosa. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei primi 16 puncte. despre faptă şi consecinţă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Ioan Slavici. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un text de tip argumentativ.. În vederea acordării punctajului pentru redactare. inventată cu materialele oferite de prima […]”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”.

Dincolo soarele şi grădina cu stupi. Amare foarte sunt toate cuvintele. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui.10 rânduri. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. 2. 5. cu privire la textul de mai jos: Aici e casa mea. 8. (30 de puncte) − Varianta 027 SUBIECTUL I Scrie. Interpretează. Explică semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. (Lucian Blaga. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. Către cititori) 1. – De unde să-ncep? Credeţi-mă. Menţionează două teme/ motive literare. vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. 9. 4.11 ale poeziei. în 6 . Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. în relaţie cu textul dat. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. despre ură şi cădere. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei. Se acordă 10 puncte din oficiu. să vă ies în cale cu ochii închişi. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii. despre cerul spre care creştem. credeţi-mă. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric.Varianta 27 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prezente în poezie. Voi treceţi pe drum.

lizibilitatea – 1 punct). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. atât în câmpul caracterelor. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală. uneşte organic genericul şi individualul. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. (Mircea Eliade. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre frică. esenţiale unei perioade istorice”. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezare în pagină. nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. cât şi în acel al situaţiilor. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. criteriul fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul. cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere uman şi social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un text de tip argumentativ. oricât de aprofundat. de ortografie şi de punctuaţie). mai precis acea sinteză specială care. aparţinînd realismului. Tipul devine tip. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.) şi concluzia/ sinteza. . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. În curte la Dionis) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Notă! În elaborarea eseului.

9. rolul interogaţiilor retorice prezente în text. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului.. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ. Comentează. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ecce homo!) * Ecce homo – iată omul 1. (30 de puncte) − Varianta 028 SUBIECTUL I Scrie. 8. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?. 4.Varianta 28 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. în 6 . din ultimele două versuri ale poeziei. cu privire la textul de mai jos: Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3.. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. Când din pământ sorb numai fiere?. 6.” (Lucian Blaga. de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare.. pe foaia de examen. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. 5. 2. Nu ştiu. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei...

prezentarea statutului social. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. . aşezarea în pagină. moral etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). perspectivă narativă. relaţii temporale şi spaţiale. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un eseu de 2 . semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune.Ministerul Educaţiei. al personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. aparţinând lui Liviu Rebreanu. (Octavian Goga. de 15 – 20 de rânduri.). lizibilitatea – 1 punct). despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. despre frumos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. psihologic. limbaj etc. Însemnele unui trecător) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. relevarea unei trăsături a personajului ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. 8. 7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 9. ambiguitate. Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. (Lucian Blaga. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre. reflexivitate). Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezentă în textul dat. Comentează. se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi. caldul Septembre. ultima strofă.10 rânduri. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare. sugestie. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. pe foaia de examen. Zi de septemvrie) 1. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. (30 de puncte) − Varianta 029 SUBIECTUL I Scrie. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. nebunul. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . văratice-n toamnă. 6. 5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost. 3.

vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.Ministerul Educaţiei. a statutului lor social. modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. moral etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Nicolae Iorga. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. acţiune. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un text de tip argumentativ. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aparţinând lui Liviu Rebreanu. perspectivă narativă. despre gândire (meditare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relevarea trăsăturilor celor două personaje. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflecţie). conflict. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. aşezarea în pagină. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.). relaţii temporale şi spaţiale. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. psihologic.

Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate. 2. Cum îmi bate ceasul) 1. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. ideea/ o idee poetică centrală. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. pe foaia de examen.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. Evidenţiază semnificaţia titlului. prezente în textul dat. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta. identificată în textul dat. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră. 8. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului. reflexivitate). Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. 4. 3. 9. cu privire la textul de mai jos: Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ambiguitate. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. sugestie. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. prezentă în textul dat. în text. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Geo Bogza. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 6. în 6 – 10 rânduri. în relaţie cu textul poetic dat. (30 de puncte) − Varianta 030 SUBIECTUL I Scrie.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.) şi concluzia/ sinteza. (Nicolae Manolescu. punctuaţia – 2 puncte. despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Arca lui Noe) Notă! În elaborarea eseului. evenimentele şi simţirile lor. aşezarea în pagină. (Marin Voiculescu. înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele. despre principalele componente de structură. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un eseu de 2 – 3 pagin. indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. maxime. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. adoptă o poziţie de extrateritorialitate.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . Aforisme. cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. 8. 2. Ca să plutim fanatici împreună. potrivit legendei. simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină * Berenice – regină faimoasă.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. din prima strofă. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. Înlănţuiţi în tânără cunună. Melancolia va luci stelar. prezent în poezie. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. Atunci cu braţul rece mă vei strânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. admirată pentru părul său strălucitor care. 9. (30 de puncte) − Varianta 031 SUBIECTUL I Scrie. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. 7. cu privire la textul de mai jos: Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. 5. Pe care-n raza galbenă de lună. Comentează. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. s-a transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 1. (Dan Botta. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cununa Ariadnei*. I ) * Ariadna – personaj mitologic. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .10 rânduri. asociat cu mitul labirintului. 6. 3. Transcrie. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. pe foaia de examen. în 6 . Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ.

iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un eseu de 2 . . structurile şi perspectivele narative sunt foarte diverse. El continuă să reprezinte totalitatea omului modern. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (R. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (Tudor Muşatescu. la alegorizarea spaţiului”. Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Istoria romanului modern) Notă! În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj. Albérès. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un text de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de la topos real. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. la metamorfoze ale timpului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. la naraţiunea impersonală. de la cronologie. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră. despre glorie. Efemeri sunt numai cei care o au”. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. M. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o povestire pentru a exprima altceva. de la punctul de vedere omniscient tradiţional. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare.

marea pădurii. în 6 . 8. 5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare. Nici ţărmuri nu vreau. din textul dat. (Emil Botta. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. primele cinci versuri. 6. Transcrie. Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da.Varianta 32 Ministerul Educaţiei. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". talazuri creşteau. Prezintă semnificaţia titlului. 3.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Tu Dimineaţă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 9. pe foaia de examen. de mine să uit. Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei. să mă pierd pe clocotitoarea. legănarea de frunze abia începea. nu-mi da nici boarea prielnică. cu privire la textul de mai jos: Abia se trezeau din adormire. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. 4. 7. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. în relaţie cu textul poeziei. Marea) 1. nu vreau să ajung undeva. Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 032 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 2. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”. Comentează. Doar uitarea.

aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. dar care îşi însuşeşte până la identificare punctul de vedere al câte unui personaj”. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul este fie un personaj în carne şi oase. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. fie o voce neutră. aparţinând perioadei interbelice. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana I ca narator). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre rolul guvernării.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . cu biografie şi psihologie proprie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Nicolae Manolescu. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Arca lui Noe).3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un eseu de 2 . asemănătoare cu aceea impersonală. Notă! În elaborarea eseului. (Victor Eftimiu.

8. pe foaia de examen. 6. în luciul rânjitor. cu degetul la gură. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. în 6 . Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ideea/ o idee poetică centrală. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. Că va pieri.10 rânduri. Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. (Mateiu I. Caragiale. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. zâmbindu-ţi. 4. 3. Comentează. 2. cu privire la textul de mai jos: Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin raportare la câmpul semantic dominant. (30 de puncte) − Varianta 033 SUBIECTUL I Scrie. Motivează titlul poeziei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Grădinile Amăgirii) 1. Şi apa ce-aţipeşte. identificată în textul dat. Dar. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5.

naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. asimilate şi de G. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. . ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”. gustul detaliului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. zugrăvirea unor caractere bine individualizate. Călinescu”. de ortografie şi de punctuaţie). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un eseu de 2 . fresca Bucureştiului de dinainte de primul război mondial. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Călinescu. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Poetica romanului românesc interbelic) Notă! În elaborarea eseului. (Panait Istrati. observarea umanităţii sub latură morală. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre trăsături ale romanului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Atenta observaţie a socialului. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). (Gheorghe Glodeanu.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre ideal.) şi concluzia/ sinteza.

10 rânduri. Sau tăcut. Ax redingotei* negre. Neoromantică) * redingotă. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. solemn şi elegant. Pe-o bancă de mesteacăn. 9. de formă cilindrică. 6. joben * Richter şi Tieck – scriitori romantici germani * undină. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară.n. 5. pe foaia de examen. s. 4. – haină bărbătească de ceremonie * ţilindru. Se acordă 10 puncte din oficiu. ultima strofă.f. Comentează. în 6 . 2. cu coamele pe umăr. închipuit ca o fată frumoasă care trăieşte în apă 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se preumbla prin codri. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). cu privire la textul de mai jos: La lacul cel de munte. 8. Şedea acum un secol Poetul. 3. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. s. (G.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic. Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă.f. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. sub ninşii colţi alpini. turlă. În cap îmi creşte. Cu mâinile la spate. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. 7. (30 de puncte) − Varianta 034 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu textul poeziei date. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*. ţilindrul cel gigant. Descoperit-am lacul între păduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. – pălărie bărbătească înaltă. Menţionează două teme/ motive literare. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. „lacul cel de munte”. cu valoare de simbol. Călinescu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. – personaj din legendele germane. prezente în poezie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un text de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. aşezarea în pagină. Tensiunea gândirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (Henri Wald. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. un roman? O scriere tipic realistă. pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Ce este. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Călinescu. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Călinescu. (G. formularea unei concluzii pertinente.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Studii de estetică) Notă! În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. pe scurt. normele de exprimare. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prin referire la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Ideile nu pot transforma realitatea decât prin atitudinea oamenilor”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre materializarea unei idei. punctuaţia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

6. încet şi luna. în astă tristă vale. în relaţie cu textul dat. 8. ……………………………………………………. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. identificate în text. ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 035 SUBIECTUL I Scrie. vremelnică stăpână. Singurătăţii încă petrecere de ţiu.10 rânduri. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. P’ acea plăcută vreme. Comentează. pe câmpie cevaşi mai tărişor. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea. 7. prin reliefarea a două trăsături existente în text. (Vasile Cârlova. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Şi plină de plăcere. Când razile de soare natura stăpânesc. 4. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. în 6 . Pe muchea cea mai naltă. 3. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. pe fruntea unui nor. pe foaia de examen.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. de mă aşez cu jale. 2. Exemplifică două imagini artistice diferite. P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Încet. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. Înserare) 1. 5. Prezintă semnificaţia titlului. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc. cu privire la textul de mai jos: Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic nu ne transformă mai mult decât ţintele pe care nu le ajungem”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. punctuaţia – 2 puncte. perspectivă narativă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. moral etc. relaţii temporale şi spaţiale. despre împlinirea unui ţel/ a unui vis. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. În elaborarea eseului. conflict. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a statutului lor social.Ministerul Educaţiei. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. de 15 – 20 de rânduri.). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relevarea trăsăturilor celor două personaje. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Călinescu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . (Lucian Blaga. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acţiune. aparţinând lui G. modalităţi de caracterizare. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. În vederea acordării punctajului pentru redactare. construcţia subiectului. psihologic. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare.

prezente în poezie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în textul dat. 3. ultima strofă. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi. Prezintă semnificaţia titlului. 5. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare. 4. în 6 . şi-n curând s-alină. Comentează. Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. 7. în relaţie cu textul citat. Eu cred c-a obosit pădurea. timpul prezent. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .10 rânduri. Sub dealuri amurgeşte zarea. (George Coşbuc. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. (30 de puncte) − Varianta 036 SUBIECTUL I Scrie. 2. Iar roşul mac închide floarea. pe foaia de examen. Pastel) 1. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotativ al cuvântului a (se) întuneca.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

aparţinând lui G. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inteligenţa face mai mult decât o avere”.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. limbaj etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un eseu de 2 . prezentarea statutului social.Ministerul Educaţiei. despre inteligenţă. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. construcţia subiectului. cf. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Călinescu. ortografia – 2 puncte. al personajului ales. relaţii temporale şi spaţiale. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. Marcuson. de 15 – 20 de rânduri. modalităţi de caracterizare. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. conflict. (Constantin Argetoianu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un text de tip argumentativ.). moral etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. G. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă. psihologic.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 037

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În frământări aprinse, în lupte uriaşe, Unind într-o sforţare puterea voastră toată, Cotropitori, odată, Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe, În coaja lui tirană, în carnea-i milenară... Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci, în drumul către soare. Ca voi, o munţii mei, Am sângerat zadarnic, m-am opintit mereu, Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies, să scap, să fug, De piedica-mi de humă, de-al cărnii mele jug Despotic, zilnic, slut şi-omorâtor de greu... Şi străbătând, în voie, nemărginirea oarbă... Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă, Să mă înalţ – sălbatic, statornic curcubeu – În setea-mi de lumină, Cu creştetul în nouri. Ca voi, Duşmani şi prieteni, Munţii mei!... (Aron Cotruş, Munţii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două structuri care exprimă, în discursul liric, ideea de posesie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul perfectul compus, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”. (Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuaţia – 2 puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 038

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, Când inima-mi, de tine, fâşii voi deslipi-o, Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, Cu aripile vâsle prin valul de azur. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă, Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund. Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău, O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină, Despovărat de zgura părerilor de rău. (Nichifor Crainic, Desmărginire) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă”. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor, în textul citat. Precizează un simbol literar, prezent în text, pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează titlul poeziei, în legatură cu textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Există un timp cronologic şi un altul psihologic. Primul există obiectiv, independent de subiectivitatea noastră, şi este cel pe care îl măsurăm după mişcarea astrelor în spaţiu şi după diversele poziţii ocupate între ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne naştem pe lume, până când dispărem şi stăpâneşte curba fatidică a vieţii tuturor existenţelor. Dar mai este şi un timp psihologic, de care suntem conştienţi în funcţie de ce facem sau nu facem şi care gravitează într-un fel foarte diferit în emoţiile noastre”. (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.

2. s. ambiguitate. prezentă în textul dat. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă. 4.Varianta 39 Ministerul Educaţiei. în relaţie cu textul poeziei.* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. de umeri mă cuprinde. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. reflexivitate). f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă. Spre specii calde. Şopteşte-mi vorbe clare. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. sugestie. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. din a doua strofă. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii. – (aici) femei 1. menandri. Nu mă lasa. pe foaia de examen. 5. s. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. (Leonid Dimov. Prezintă semnificaţia titlului.10 rânduri. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. (30 de puncte) − Varianta 039 SUBIECTUL I Scrie. Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. în 6 . Comentează. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Transcrie. Mânând în turme zei. 3. Să fie iarnă) * menandri.m. Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc. – pesonaje mitologice * eve. 8.

În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. prezentarea statutului social. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. limbaj etc. relevarea unei trăsături a personajului ales. . lizibilitatea – 1 punct). dar nu popular”. psihologic. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. (Tudor Vianu. construcţia subiectului. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat.). conflict. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un eseu de 2 . semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. formularea unei concluzii pertinente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. exprimarea unui punct de vedere argumentat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un text de tip argumentativ. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. despre ironie. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. aparţinând lui Camil Petrescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut. al personajului ales. relaţii temporale şi spaţiale. de 15 – 20 de rânduri. modalităţi de caracterizare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). moral etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

o intrare etc... două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii. reflexivitate). . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. stropit pe mâini cu var. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah. – element de construcţie caracteristic arhitecturii clasice * cariatidă.. mereu îşi ia avânt. se alintă seara sub fereastră. deschide nişte oarbe. 2. sugestie... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .... 3. care să conţină un epitet dublu... sfioasă şi firavă. Iat-o: frunză palidă.f.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. asemeni unei coloane. respectiv..f... 7.Varianta 40 Ministerul Educaţiei. Transcrie câte un vers/ o structură.. 5. ambiguitate.. Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale.. 9... s..10 rânduri. prezentă în textul dat. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe". Ah. iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior.... mişcă braţe gingaşe. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ.. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu. zâmbindu-i. o personificare. înalţa coloane şi-arhitravă*.. pântece de noi cariatide* şi... streşini şi firide. Iedera îndrăgostită) * arhitravă. ideea poetică/ o idee poetică centrală. 1. 4. Comentează. pe foaia de examen... – statuie reprezentând o femeie care susţine. el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus. în 6 .. Timpul efectiv de lucru este de trei ore... suind cu soarele pe dungi.. cornişa unui acoperiş. sihastră. (Ştefan Augustin Doinaş..... Transcrie. (30 de puncte) − Varianta 040 SUBIECTUL I Scrie.... din textul dat.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ... Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.. 8. Într-o zi. 6.. linge glezna pietrelor. în fragmentul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. identificată în textul dat......... cu privire la textul de mai jos: Meşterul... prelungi. s. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei.

psihologic. a statutului lor social. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre însemnătatea cunoaşterii istoriei. moral etc. de ortografie şi de punctuaţie). Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relevarea trăsăturilor celor două personaje. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. aparţinând lui Camil Petrescu.. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. acţiune. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. (Constantin Dobrogeanu-Gherea. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Istoria ne învaţă multe. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. ortografia – 2 puncte. cu condiţia să pricepem învăţăturile ei”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. normele de exprimare. 5) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . perspectivă narativă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. limbaj etc. de 15 – 20 de rânduri.). conflict. În elaborarea eseului. modalităţi de caracterizare. relaţii temporale şi spaţiale.

8. nevăzută. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat.10 rânduri. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezente în textul dat. Comentează. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. cu privire la textul de mai jos: Nici pasărea sub domuri vegetale. prezentă în textul dat. 7. ca tine. în 6 . ambiguitate. nici stalactita palidă ce creşte. 6. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale. (Ştefan Augustin Doinaş. Nimic) 1. în care anii tineri ţi i-ai stors. 2. 3. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”. reflexivitate). pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 041 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. sugestie. nici trestia cu mlădiosu-i tors. fugarnice cristale. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei.Varianta 41 Ministerul Educaţiei. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. Menţionează două teme/ motive literare. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. îngereşte. 9.

prin referire la o operă literară studiată. aparţinând perioadei interbelice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un text de tip argumentativ. în speţă unul de armonie. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. dar nu de adevărul ei”. normele de exprimare. măsură. incipit. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. Jurnal de idei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte. construcţia personajelor. prezentarea. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. echilibru. secvenţă narativă. (Constantin Noica. final. existente în opera literară studiată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. natura ei. formularea unei concluzii pertinente. exprimarea unui punct de vedere argumentat. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aşezarea în pagină. lizibilitatea – 1 punct). evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales. despre înţelepciune. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. prin referire la romanul psihologic studiat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). firea.). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În elaborarea eseului. perspectivă narativă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. tehnici narative etc. Se poate vorbi de esenţa. conflict. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. punând mâna la ochi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9.Varianta 42 Ministerul Educaţiei. 7. 6. 4. m-am gândit că eşti frumoasă. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ.. că te iubesc. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite.. 8. Prezintă semnificaţia titlului. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 042 SUBIECTUL I Scrie.”. 2.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. în 6 . 5. pe foaia de examen. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat. Menţionează două teme/ motive literare. Comentează. strofa a doua. cu privire la textul de mai jos: Astăzi. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Banală) 1. prezente în textul dat. deşi faptul că te iubesc îmi apare evident. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. Ilustrează conceptul poezie lirică. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. De multe ori este vorba despre gânduri în mişcare. decepţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un eseu de 2 . Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) *giruetă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.” (Ciprian Ceobanu. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. speranţe. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Eu îi ador pe inteligenţi. care se autoanalizează. însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. despre inteligenţă. normele de exprimare. (Constantin Brâncuşi. f.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic. bucurii. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. conform Marin Bucă. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. să descrie dorinţe. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrundă lumea interioară a personajului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. de ortografie şi de punctuaţie). . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.Ministerul Educaţiei. despre o gândire care se caută pe sine. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. Felurite ipostaze ale romanului psihologic) Notă! În elaborarea eseului. constrângeri.) şi concluzia/ sinteza. s. încearcă să analizeze impactul evenimentelor asupra conştiinţei personajului.

Iambul) * cezură. reflexivitate). Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. pentru a uşura recitarea şi a susţine cadenţa * iamb. care împarte versul în părţi de obicei egale (emistihuri). Comentează. s.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ambiguitate. 8. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. – picior metric al versului.m. 3. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. mai blând şi pudic. (Mihai Eminescu. sugestie. 2. Ce fără piedici trec sunând cezura*. 9. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. iar a doua accentuată 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. pe foaia de examen. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 043 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. – pauză ritmică înăuntrul unui vers. 7. în prozodia modernă prima silabă fiind neaccentuată. 4. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. compus din două silabe.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. De poţi s-auzi în el al undei şopot. prezentă în textul dat. s. cu privire la textul de mai jos: De mult mă lupt cătând în vers măsura. în 6 . Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”.f. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin. prezente în textul dat. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind.

de ortografie şi de punctuaţie). sublinierea a patru elemente ale textului narativ. într-un curent cultural/ literar. normele de exprimare. exprimarea unei opinii argumentate. formularea unei concluzii pertinente. . aşezarea în pagină.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). construcţia subiectului.). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. perspectivă narativă. conflict. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. despre lene. reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. prezentarea temei romanului. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un eseu de 2 . tehnici narative. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. construcţia personajului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Nicolae Iorga. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectată în textul narativ ales. În elaborarea eseului. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. particularităţi ale compoziţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. limbaj etc.Ministerul Educaţiei.

strofa a doua. 6. 9. sugestie. Ş-alături luna bate trist în geamuri. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. 7. Prezintă semnificaţia titlului. 4. – a se ridica 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. Menţionează două teme/ motive literare. Desfaci visând pieptarul de la sân. (30 de puncte) − Varianta 044 SUBIECTUL I Scrie. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind. prezente în textul dat.10 rânduri.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. prezentă în textul dat. în relaţie cu textul poeziei date. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 3. 8. ambiguitate. Se acordă 10 puncte din oficiu. În întuneric ochii mei rămân. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. vb. reflexivitate). prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. 5. Stau în cerdacul tău…) * a se ardica. în 6 . Ai obosit. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Mihai Eminescu.

ilustrarea trăsăturilor incipitului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. episod. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. . (Mihail Sadoveanu. construcţia subiectului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. secvenţă narativă. formularea unei concluzii pertinente. viziune despre lume. de ortografie şi de punctuaţie). aparţinând perioadei interbelice. modalităţi de caracterizare a personajului etc. despre libertate. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. particularităţi ale compoziţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un text de tip argumentativ. personaj. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. tehnici narative. perspectivă narativă. prin referire la textul narativ ales. Idei trăite) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În elaborarea eseului.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman psihologic studiat. ortografia – 2 puncte. aşezare în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur. în chip nobil”.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. că tu vei fi murit. 4.10 rânduri. prezente în textul dat. Că sunt bătrân ca iarna. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. 5. 6. Departe sunt de tine…) 1. Comentează. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. (30 de puncte) − Varianta 045 SUBIECTUL I Scrie. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. cu mâni subţiri şi reci. apartenenţa poeziei la romantism. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. ultimele patru versuri. Motivează. 2. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri. 7. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. pe foaia de examen. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Să uit. cu privire la textul de mai jos: Departe sunt de tine şi singur lângă foc. în relaţie cu textul poeziei date. 9. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare. 3.

iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.. sunt scriitori ce au adâncit analiza până la reconstituirea întregii plase de acţiuni şi reacţiuni sufleteşti din dosul faptelor. (Nichita Stănescu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.”. utilizarea limbii literare – 3 puncte.. analiza psihologică se află îndărătul tuturor creaţiilor epice. aparţinând perioadei interbelice. Odată însă cu maturizarea literaturii noastre. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. (E. despre iubire. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Istoria literaturii române contemporane) Notă! În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Într-o măsură oarecare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Lovinescu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Suntem ceea ce iubim”.) şi concluzia/ sinteza. Respirări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte.

Varianta 46 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 046 SUBIECTUL I Scrie. din ultima strofă. un chip aievea nu eşti. existente în poezie. Dar vai. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. Aproape. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. 5. (Mihai Eminescu. mai aproape. 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Să te ridic la pieptu-mi. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. răsai Cu braţele de marmur. iubita mea. Menţionează două teme/ motive literare romantice. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. pe foaia de examen. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. Din valurile vremii…) 1. Comentează. 2. 8. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe inima-mi s-o ţin. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ. cu părul lung. Femeie între stele şi stea între femei. cu privire la textul de mai jos: Din valurile vremii. Cum oare din noianul de neguri să te rump. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. prima strofă. în 6 – 10 rânduri. iubite înger scump. 7. 6. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. iubite înger scump”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică.

f. ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică. ci limba e stăpâna noastră”. de 15 – 20 de rânduri. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. punctuaţia – 2 puncte. – limbii Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici.Ministerul Educaţiei. (Mihai Ralea. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. . de ortografie şi de punctuaţie). normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj. Opere. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Romanul e legat de apariţia conştiinţei’’. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict. despre limbă/ grai. XV) * limbei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un text de tip argumentativ. De ce nu avem roman) Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Mihai Eminescu. originali. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. s. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu noi suntem stăpânii limbei*.

cu privire la textul de mai jos: Peste vârfuri trece lună. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. De ce taci. 6. Comentează. 3. Prezintă semnificaţia titlului. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Peste vârfuri) Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 047 SUBIECTUL I Scrie. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. Mai încet. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe baza cărora este realizat tabloul naturii. Mai departe. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. prin referire la două caracteristici prezente în text. 4.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. Codru-şi bate frunza lin. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”. primul catren. 5. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. 9. în relaţie cu textul poeziei date. 8. tot mai încet. mai departe. 1. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. în 6 – 10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu.

modalităţi de caracterizare. iar nu enunţarea abstractă a problemei”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu: • „Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate. perspectivă narativă. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un eseu de 2 . aparţinând perioadei interbelice. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului psihologic în construcţia personajului pentru care ai optat. al personajului ales. psihologic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia pentru care ai optat. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). • „O operă literară care nu te face să gândeşti. moral etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. încât numele autorului ne devine indiferent”. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune.). utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relevarea principalei trăsături a personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). despre ce înseamnă a citi o carte bună. normele de exprimare. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. relaţii temporale şi spaţiale.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. limbaj etc. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat. prezentarea statutului social. În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. conflict. nu e nimic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces. .

prin referire la două caracteristici prezente în text. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. în 6 – 10 rânduri. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. 5. cu privire la textul de mai jos: La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale. Azi o vedem şi nu e. (30 de puncte) − Varianta 048 SUBIECTUL I Scrie. 8. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. 4 puncte . Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. (Mihai Eminescu. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. 9. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. 2 puncte Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. pe foaia de examen. 3. ultimul catren. 4 puncte Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. La steaua) 1. 4. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 7. 2.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. 6. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. în relaţie cu textul poeziei date.

). modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. aparţinând perioadei interbelice. ortografia – 2 puncte. . din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. formularea unei concluzii pertinente. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului psihologic ales. relevarea trăsăturilor celor două personaje. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. De la lume adunate şi iarăşi la lume date) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. perspectivă narativă. de 15 – 20 de rânduri. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). iar nu locul pe om”.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). a statutului lor social. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. psihologic. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. construcţia subiectului. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. acţiune. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. limbaj etc. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. moral etc. despre ce înţelegi prin implicarea personală. (Anton Pann.. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ.

Pe genunchi îmi şezi. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. 5. (Mihai Eminescu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. cu privire la textul de mai jos: Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. 4 puncte 9. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 049 SUBIECTUL I Scrie. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii. O! Desmiardă. Comentează. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. în 6 – 10 rânduri. moi. Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. Prezintă semnificaţia titlului. Cu-ale tale braţe albe. dulce ca o zi de vară. Noaptea…) 1. iubito. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită. Albă ca zăpada iernei. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. Pân-eşti clară ca o rouă. pân’ nu-i inima bătrână. Şi surâzi.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte . apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pân’ ce genele-mi clipesc. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. rotunde. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. O! Desmiardă. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. lin. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pân-eşti dulce ca o floare. cu mânuţe albe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. şireato. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. 4 puncte 8. Pân’ ce mintea îmi adoarme. 6. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. prin referire la două caracteristici prezente în text. Tu grumazul mi-l înlănţui. în relaţie cu textul poeziei date. 3. dulci. parfumate. 4. molatic. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. primul catren.

semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. relaţii temporale şi spaţiale. reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică. Jurnalul fericirii) • „Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”. aşezarea în pagină. .3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ( Al. Russo. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Biruinţa nu-i obligatorie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un eseu de 2 . formularea unei concluzii pertinente. Cântarea Romaniei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Steinhardt. construcţia personajului. despre atitudinea luptătoare. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. de 15 – 20 de rânduri. Obligatorie e lupta”. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. (N. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. tehnici narative. prezentarea temei romanului. reflectată în textul narativ ales. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. particularităţi ale compoziţiei. perspectivă narativă. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. într-un curent cultural/ literar. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. construcţia subiectului.Ministerul Educaţiei.). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. În elaborarea eseului. normele de exprimare. limbaj etc. prin referire la două episoade/ secvenţe narative.

pe foaia de examen.. Nici rău nu-i pare-acuma.. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ.. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. iubito. de noi mi-aduc aminte....10 rânduri.. De câte ori. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se.. 2......) *deolaltă – formă populară hibridă: deodată.. 5.. cu privire la textul de mai jos: De câte ori.. 6.. Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul. 4. ea moare.... nici bine nu .... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7... Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată... Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat.. în 6 . Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare.... 8. 9. pierzându-se-n apus... Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi....Varianta 50 Ministerul Educaţiei. . Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii... prin reliefarea a două trăsături existente în text. * Suntem tot mai departe deolaltă amândoi. Prezintă semnificaţia titlului.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ... Departe doară luna cea galbenă – o pată... Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe. 3... Timpul efectiv de lucru este de trei ore... (30 de puncte) − Varianta 050 SUBIECTUL I Scrie. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.. Comentează.. iubito. în relaţie cu textul poeziei... (Mihai Eminescu... Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări.. împreună 1........

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului. afirmarea unei poziţii spirituale... iar pentru redactarea lui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un eseu de 2 . Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: „Să nu scriu decât ceea ce văd. (Honoré de Balzac. Gobseck) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. deci. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. formularea unei concluzii pertinente. (Camil Petrescu. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un text de tip argumentativ. în infinite nuanţe. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. în adâncul căruia se află pururea o iertare”. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Noua structură şi opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii. (Mircea Eliade.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis. colective sau individuale. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. […] Literatura va oglindi. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre dragostea maternă. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. vei primi 16 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ceea ce gândesc eu. ceea ce aud. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”.

Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea. ultima strofă din cele trei citate. prezente în poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Comentează. 4 puncte 8. (30 de puncte) − Varianta 051 SUBIECTUL I Scrie. 2. 4 puncte 1.10 rânduri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte 7 Motivează. cu privire la textul de mai jos: ……………………………………… Te-nalţi prelung. Balada lunii) Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară. Din fiecare-ndrăgostit – poet. pe foaia de examen. Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. 4. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text. Din fiecare om – îndrăgostit. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. . 5. 4 puncte 9. 2 puncte Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”. 4 puncte 6. alunecându-şi raza-ncet. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. în 6 . apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. (Horia Furtună.

construcţia personajelor.3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul pentru care ai optat. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict. existente în opera literară studiată. tehnici narative etc. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”.). prezentarea.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. secvenţă narativă.. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre mândrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un eseu de 2 . utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: . formularea unei concluzii pertinente. relaţii temporale şi spaţiale. exprimarea unui punct de vedere argumentat. perspectivă narativă. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. incipit. (Petre Pandrea. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales. prin referire la romanul studiat. prin referire la o operă literară studiată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. aparţinând perioadei interbelice. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). final. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). cf. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Gâşte. prezente în poezie. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive. Vântul nisip aduce. 4. reflexivitate). a toamnă şi a fân. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cuminte. Argumentează. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. greoi şi surd. de şes. sugestie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. (Barbu Fundoianu. la grilajul de iederă coclit. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. fierbinte. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. prin evidenţierea a două trăsături. ambiguitate. 6. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă. 7 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. în textul dat. vin lent după-un zaplaz. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. cu pantofi galbeni. ultimele cinci versuri.10 rânduri. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat. (30 de puncte) − Varianta 052 SUBIECTUL I Scrie. 2. şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz. în 6 . în plămân.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . şi factorul. E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă. prezentă în textul dat. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă. coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. Herţa) 1. cu privire la textul de mai jos: În târg miroase a ploaie. 5. cu gluga pe cap. Comentează. Explică rolul virgulei din primul vers.

relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. aparţinând perioadei interbelice. personaj. În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. secvenţă narativă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. tehnici narative. ilustrarea trăsăturilor incipitului. viziune despre lume. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. episod. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un eseu de 2 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). perspectivă narativă. prin referire la textul narativ ales.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Mihai Eminescu. Opera politică. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. construcţia subiectului. de 15 – 20 de rânduri. aşezare în pagină. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). modalităţi de caracterizare a personajului etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un text de tip argumentativ. despre însemnătatea educaţiei primite în familie. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. .3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A aştepta să culegi altceva dintr-un pământ decât ceea ce a fost semănat în el ar fi o copilărie”.

din primul vers. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate. 5. prezentă în textul dat. Tot sufletul la poarta ta când bate. 8. pe foaia de examen. prima strofă. Comentează. sugestie. în 6 -10 rânduri. s. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă) 1. (30 de puncte) − Varianta 053 SUBIECTUL I Scrie. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. (Octavian Goga. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ambiguitate. Drumeţ slăbit. Şi ele-adorm de tine alinate. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie.n. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. 9. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism. Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. tainică. Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. 2. Îşi spovedeşte patimile ţie. Dar tu rămâi de-a pururea senină. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. puterile-şi învie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: Tu. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. curată Poezie. în text. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. Biserică cu porţi neîncuiate. 3. Sonet*) *sonet. 4. reflexivitate).

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un eseu de 2 . . de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. […] Literatura va oglindi. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.) şi concluzia/ sinteza. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. deci. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. despre milă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mila. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Ibrăileanu. afirmarea unei poziţii spirituale. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. când nu e însoţită de o iubire infinită. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (G. formularea unei concluzii pertinente. e mai ofensatoare decât dispreţul”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. în infinite nuanţe. (Mircea Eliade. Opere. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Literatura nu e decât un aspect al culturii. colective sau individuale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând perioadei interbelice. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. Se acordă 10 puncte din oficiu. penultima strofă. Înfiorată. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat. cu privire la textul de mai jos: În munţi cu creştetele sure. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. El creşte azi şi creşte mâne. din prima strofă. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. 3. (30 de puncte) − Varianta 054 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. 8. Pe veci în matcă nestatornic. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. Transcrie. prezente în poezie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. Prezintă semnificaţia titlului. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. spuma albă prelung şi pătimaş tresare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri. Iubirea mea) 1. Cu vifore şi curcubeie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 9. două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie. de cer şi de lumină dornic. Comentează. Menţionează două teme/ motive literare. cu valuri lung clocotitoare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”. 4. 2. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă. 6. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde. asemeni acestei largi cetăţi de unde. în relaţie cu textul poeziei date. pe foaia de examen. 5. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. în 6 .10 rânduri. Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga.

abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. relevarea principalei trăsături a personajului ales. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. exprimarea unui punct de vedere argumentat. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat.3 pagini. moral etc. Istoria ieroglifică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. despre minciună. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. (Dimitrie Cantemir.). aparţinând perioadei interbelice. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un text de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). limbaj etc.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. construcţia subiectului. aşezarea în pagină. normele de exprimare. În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). prezentarea statutului social. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. al personajului ales. conflict. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. perspectivă narativă. . ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. psihologic.

Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. Să fi rămas la coasă. Comentează.10 rânduri. 2 puncte 4. (30 de puncte) − Varianta 055 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte 8. 4 puncte 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”. la alegere. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 3. în relaţie cu textul poeziei date. Transcrie. din prima strofă. pe baza a două argumente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ultima strofă. bieţi bătrâni. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe. în 6 . M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul. 2 puncte 2. Menţionează două elemente de prozodie. Bătrâni) 1. 4 puncte 6. cu privire la textul de mai jos: De ce m-aţi dus de lângă voi. Şi plânge mama pe ceaslov. 4 puncte 5. 4 puncte 7 Motivează. Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. din textul dat. Cu rugi la Preacurata. De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor social, psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 056

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În orice zi, la orice pas, murim puţin, murim mai mult. Cu cât părem mai viu tumult, cu-atât apunem ceas de ceas. Ne credem stânci, ne vrem granit, nu ştim ce viermi profunzi ne rod. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii, viermuit… Ca nişte fluvii clocotim, înspumegaţi, triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa, ci murim. …………………………………….. Dar noi, în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii, zâmbim c-am mai învins o zi, în loc să izbucnim în plâns. (Radu Gyr, Victorii negre) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 2 puncte Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. 2 puncte Transcrie, din text, o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural, în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 057

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: „Vezi, mamă, ce mă doare! Şi pieptul mi se bate, Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc; Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate, Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!... şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da; Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine, În braţe n-am nimic şi parcă am ceva; Că uite, mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează, Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng, Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază, Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng, măicuţă, plâng.” ……………………………………………………… E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru, de stele semănat, Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină; Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat; Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse, şi morile au stat. ……………………………………………………. (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul) 1. Transcrie, din strofa a treia, două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de 2 DOOM , precizându-le forma literară actuală. 2. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

reflectate într-un roman din perioada postbelică. utilizarea limbii literare – 3 puncte. construcţia subiectului. particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. formularea unei concluzii pertinente.Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. . (Nicolae Iorga. perspectivă narativă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. limbaj etc. de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema/ temele şi viziunea despre lume. exprimarea unei opinii argumentate. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un eseu de 2 . punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. construcţia personajului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată/ reflectate în textul narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un text de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar. despre modestie. normele de exprimare. despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. În elaborarea eseului. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. tehnici narative. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. modalităţi de caracterizare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relaţii temporale şi spaţiale. prezentarea temei/ temelor romanului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Să treacă nebăgat în seamă. 2. din text. cu privire la textul de mai jos: El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată. trudit de cale. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 . Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 7. (30 de puncte) − Varianta 058 SUBIECTUL I Scrie. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. O. Transcrie. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. Ca şi o umbră prin mulţime. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. 6. Iosif. 3. Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. pe foaia de examen. Comentează. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Cântăreţul) 1. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. ultimele două strofe. S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. un vers care conţine un element de portret. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră.

mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. ilustrarea trăsăturilor incipitului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. personaj. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales.). ortografia – 2 puncte. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. punctuaţia – 2 puncte. aşezare în pagină. episod. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. despre comportarea lăudabilă/ morală. particularităţi ale compoziţiei. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă. prin referire la textul narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un eseu de 2 . sub raport etic. construcţia subiectului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. viziune despre lume. secvenţă narativă. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. modalităţi de caracterizare a personajului etc. În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aparţinând perioadei postbelice. (Lucian Blaga. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cugetări) • „Un tip cu adevărat moral este.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. . tehnici narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Nicolae Iorga. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare.

(30 de puncte) − Varianta 059 SUBIECTUL I Scrie. să mă scape. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape. Motivează. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. în relaţie cu textul poeziei date. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 4. să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Nu mai vine zarea. în 6 . 2.. 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă. 9. cu privire la textul de mai jos: Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii.10 rânduri. Vânturile nopţii…) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte. încete plânsul!”. Mă cufund în lacrămi. pe foaia de examen. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. 3. O. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 6. Comentează. Unde-i alba mână. primele două strofe. Unde-i cerul. tot mai noapte-i noaptea.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. încete plânsul! Sufletele doarmă!. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă.. nimeni nu răspunde. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Se acordă 10 puncte din oficiu.

nici cultură fără muncă”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un text de tip argumentativ. despre împlinirea prin muncă. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ortografia – 2 puncte. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un eseu de 2 . prezentarea statutului social. normele de exprimare. În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. (Mihai Eminescu. aparţinând lui Marin Preda. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Opere.). perspectivă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relaţii temporale şi spaţiale. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. punctuaţia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. conflict. . al personajului ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. moral etc. construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). modalităţi de caracterizare.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie).

Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pe foaia de examen. (Alexandru Macedonski. 4 puncte Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. reflexivitate). 6. 4 puncte Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. prima strofă. sugestie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. Rondelul rozelor ce mor) 1. O jale e în orişicine. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. se simte un fior. 5. cu privire la textul de mai jos: E vremea rozelor ce mor. şi mor şi-n mine. 3. 4 puncte . ambiguitate. şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Mor în grădini. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. prezentă în textul dat. prezente în poezie. (30 de puncte) − Varianta 060 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. 2. Pe sub amurgu-ntristător. 4 puncte 9. 4 puncte Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă. Şi azi se sting aşa uşor. 7 8. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Curg vălmăşaguri de suspine. 4. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte. în 6 . 2 puncte Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…”. În tot. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini.

În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. normele de exprimare. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. ortografia – 2 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. limbaj etc. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. perspectivă narativă. prezentarea statutului social. lizibilitatea – 1 punct). aşezarea în pagină. relaţii temporale şi spaţiale. conflict. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un eseu de 2 . construcţia subiectului.). modalităţi de caracterizare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. .Ministerul Educaţiei. psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Nicolae Iorga.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat.enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre atitudinea faţă de natură. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. moral etc. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aparţinând perioadei postbelice. al personajului ales. exprimarea unui punct de vedere argumentat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relevarea principalei trăsături a personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente.

Varianta 61 Ministerul Educaţiei. 4. Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate. (30 de puncte) − Varianta 061 SUBIECTUL I Scrie. — se desface O linişte de dulce pace. 9. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. cu privire la textul de mai jos: Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date. în 8 – 10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. Comentează. ultima strofă a poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Alexandru Macedonski. 6. 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. Rondelul oglindei) 1. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface. Obida vrând să mă înece. ce-n umbră zace. 3. Zadarnic firea şi-o preface. Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. Şi pe-al meu chip. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. Ce-ntregul suflet mi-l petrece.

ortografia – 2 puncte. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. Opere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. normele de exprimare. din perspectiva statutului lor social.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aşezare în pagină.. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un eseu. psihologic. În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. moral etc. de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. (Alexandru Macedonski. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. despre atitudinea faţă de minciună. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). aparţinând unui autor canonic. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prevăzut de programa şcolară în vigoare. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia/ condiţia personajului ales. semnificative pentru realizarea personajului ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

cu privire la textul de mai jos: Pe balta clară barca molatică plutea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. 6. 9. prin referire la două caracteristici prezente în text. Albeţi neprihănite curgeau din cer. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 62 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 062 SUBIECTUL I Scrie. 4. pe foaia de examen. Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”. folosite în textul dat. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă... 7. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. prin raportare la textul citat. Prezintă semnificaţia titlului. (Alexandru Macedonski. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. 3. Pe balta clară) 1. 5. 8. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În elaborarea eseului. . lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând perioadei postbelice. nu poate fi fericit”.. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. a statutului lor social. perspectivă narativă. (Victor Eftimiu. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat. conflict. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). construcţia subiectului.). de 15 – 20 de rânduri. despre nădejde. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. relevarea trăsăturilor celor două personaje. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. Cine nu mai speră. acţiune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. psihologic. normele de exprimare. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. limbaj etc. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. punctuaţia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva tipologiei în care se încadrează.Ministerul Educaţiei. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. acele clipe ce repede pieiră. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în legătură cu textul dat. 5. O! Doamne. ultima strofă a poeziei. Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac. cu privire la textul de mai jos: Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. 6. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Stuful de liliac) 1. (Alexandru Macedonski. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. 9. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi. din text. 7. Comentează. pe foaia de examen. conceptul poezie lirică. 4.. Menţionează două teme/ motive literare. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 63 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei. în 6 . 8. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 063 SUBIECTUL I Scrie. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ilustrează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. Prezintă semnificaţia titlului. Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. Selectează. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă.. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori...

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. limbaj etc.). În elaborarea eseului. relaţii temporale şi spaţiale. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. formularea unei concluzii pertinente. (Ioan Slavici. moral etc. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un text de tip argumentativ. despre nedreptate. lizibilitatea – 1 punct). Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.. psihologic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social.Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. . construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine. aparţinând lui Marin Preda. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. perspectivă narativă. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă.

sugestie). 3. tânguind pustietate. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Comentează. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect. prezente în poezie. 6.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 064 SUBIECTUL I Scrie. Treceau cocorii. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pe foaia de examen. respectiv. corturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. prin referire la două caracteristici prezente în text. 2. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. 9. Din vie smulşi. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. parii. Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu freamăte s-au despuiat. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. cu prăbuşiri în înălţimi. erau strânşi. Nuci mocirloşi au gâlgâit. stolul cocorilor. Cât rece se înmormânta un leş de soare. Cât iar ţipa. a doua strofă. Întunecimea a învineţit tăria fierului. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. Explică rolul virgulei din primul vers. Menţionează două teme/ motive literare. Pământul revenea în arături tăiat. prezentă în textul dat. în 6 . 8. o imagine auditivă. (Adrian Maniu. arzând pucioasă. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. cu privire la textul de mai jos: Copaci roşcaţi. pierdut. Furtună de toamnă) 1.10 rânduri. Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Liviu Rebreanu. Dicţionar de idei literare). lupta. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea. formularea unei concluzii pertinente. nu există nici dramatism”. de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.Ministerul Educaţiei. (Adrian Marino. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Unde nu există adversitate. latentă sau declarată. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată. despre tăria de caracter.) şi concluzia/ sinteza. trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”.

Acuarelă) *galantar. 3.Varianta 65 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 065 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. s. – vitrină a unui magazin. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână. Transcrie. Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”. Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. în 6 . De sub vechile umbrele.. Prezintă semnificaţia titlului. 1. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. prin referire la două caracteristici prezente în text. pe foaia de examen. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. Comentează. 6. din text. Se acordă 10 puncte din oficiu. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. ce suspină Şi se-ndoaie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână. Ce coboară din umbrele. date jos din galantare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu.n. 8. Umede de-atâta ploaie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prima strofă a poeziei. pe trotuare. 9. 7. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie.10 rânduri.. 4. două structuri/ versuri care conţin imagini auditive. 2. Din burlane Şi din cer [. Merg ţinându-se de mână. prin raportare la textul dat. cu privire la textul de mai jos: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii.

evidenţierea mijloacelor de realizare a comicului de caracter şi de moravuri în comedia aleasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct).3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată. de 15 – 20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre muncă. prezentarea succintă a două personaje ale comediei. în textul literar ales. a comicului de caracter şi de moravuri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. ca operă dramatic ă. ilustrative pentru utilizarea. (Simion Mehedinţi. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. acela a coborât raiul pe pământ”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). în comedia aleasă. În elaborarea eseului. aşezare în pagină.Ministerul Educaţiei. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un eseu de 2 . Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. . exprimarea unei opinii argumentate despre rolul comicului de caracter şi al comicului de moravuri. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. prin referire la temă şi la conflict. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine a înălţat munca până la iubire. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

prezente în poezie. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. Şi-uitând că m-ai uitat. Plângându-l. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. pe foaia de examen. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 66 Ministerul Educaţiei. 8. Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare. 3. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu.10 rânduri. Menţionează două teme/ motive literare. prin referire la două caracteristici prezente în text. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. ……………………………………………. (30 de puncte) − Varianta 066 SUBIECTUL I Scrie. poate. 2. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ultima strofă a poeziei. poate. Comentează. 7. Şi versul meu L-o duce. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. vreun cântăreţ până la tine. 4. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. topindu-se ca noru-n zare. 9. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul. cu privire la textul de mai jos: Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. folosit de două ori în ultima strofă. Cu ochii urmări-vei ţărmul. 5. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un text de tip argumentativ. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în comedia aleasă. despre reuşita în meseria/ profesia aleasă. relaţii temporale şi spaţiale. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. reflectate într-o comedie studiată. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. limbaj etc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. (Tudor Arghezi. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. într-un curent cultural/ literar. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor comediei pentru care ai optat. reflectată în textul dramatic ales. formularea unei concluzii pertinente. construcţia subiectului. particularităţi ale compoziţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. modalităţi de caracterizare. Scrieri. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un eseu de 2 . construcţia personajului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În elaborarea eseului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.). punctuaţia – 2 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. XXIII) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prezentarea temei comediei. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. 5.10 rânduri. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. cu privire la textul de mai jos: Când am pornit. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. (30 de puncte) − Varianta 067 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 7. 8.. bătătorite ’ De-atâţia mulţi porniţi naintea mea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cântec de drum) 1. prin raportare la textul dat. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. ultima strofă a poeziei. 6. 3. 2. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte. 4. Menţionează două teme/ motive literare. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?. Prezintă semnificaţia titlului. Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite. Pe drumuri lungi şi vechi. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Ion Minulescu. prezente în poezie.

Ministerul Educaţiei. aşezare în pagină. prin referire la dou ă scene/ situaţ ii semnificative din textul ales. Opere. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (E. de ortografie şi de punctuaţie). . e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui. Lovinescu. indicaţii scenice etc. de moravuri etc. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. evidenţ ierea a patru elemente de construcţ ie a subiectului dramatic ş i/ sau de compoziţ ie ale comediei alese (de exemplu: conflicte dramatice.). tablou.). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. exemplificarea comicului de situaţ ie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ca operă dramatic ă. relaţii temporale ş i spaţiale. act. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). scenă. despre deschiderea către nou. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. în textul dramatic ales. de caracter. intrigă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un text de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea unei opinii argumentate despre îmbinarea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un eseu. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăs ături ale comediei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. a comicului de situaţ ie cu alt ă form ă / alte forme de manifestare a comicului ( de limbaj. normele de exprimare.

... Celei care pleacă) *triolet.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. 3. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc...... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei... adus de marinarii Sosiţi din Boston. Comentează.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice...Varianta 68 Ministerul Educaţiei...... Dar ce anume-a fost...10 rânduri. Pe marginile albului fiord. s. Norfolk Şi New York. A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare. Cerşea iubirea blondelor cochete... în care primul vers este identic cu al patrulea şi al şaptelea.. cu privire la textul de mai jos: Tu crezi c-a fost iubire-adevărată.. 9.. Un cântec trist... Eu cred c-a fost o scurtă nebunie. Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată.. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă... Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord.. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii. iar al doilea cu al optulea. în 6 .... ...... Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu... Explică valoarea expresivă a adverbului poate.. prin referire la două caracteristici prezente în text. prezente în poezie...n. A fost un vis. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată”. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii..... niciodată.. folosit de două ori în text.... 6.. 1.. Ce n-am cântat-o. poate.... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. 2. Menţionează două teme/ motive literare. ultima strofă a poeziei. − poezie de opt sau şapte versuri (de câte opt silabe fiecare). 8.. (30 de puncte) − Varianta 068 SUBIECTUL I Scrie. Se acordă 10 puncte din oficiu.. O melodie. pe foaia de examen. 4. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Un vers.. Un cântec trist. adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist. Timpul efectiv de lucru este de trei ore... 7...

îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. lizibilitatea – 1 punct). dotate. (E. Opere. cu o anumită putere de exactă evocare”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră.. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). . Lovinescu. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. despre menirea operei de artă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. printr-o strictă îngrijire artistică. Pentru arta literară) Notă! În elaborarea eseului. Caragiale a fost un demon al veseliei.) şi concluzia/ sinteza. dar excepţionala lui capacitate de observare le-a făcut să fie păpuşi de caracter. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. normele de exprimare.. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Paul Zarifopol.Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Caricatura în opera lui Caragiale este îndeobşte eminent amuzantă. [. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.] Caragiale a dat adeseori figurilor lui mecanism de marionete.

ambiguitate. 7. prezente în poezie. 9.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. prezentă în textul dat. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 069 SUBIECTUL I Scrie. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. cu privire la textul de mai jos: Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum. 6. 5. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. Comentează. sugestie). Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. 3. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Oglinda oarbă) 1. în 6 – 10 rânduri.

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. până la urmă. normele de exprimare. notaţiile autorului etc. modalităţi de caracterizare. conflict. prin raportare la conflictul/ conflictele comediei studiate. al personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. psihologic. Ipocrizia disperării) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de 15 – 20 de rânduri. prezentarea statutului social. limbajul personajelor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”. despre orgoliul nemăsurat/ vanitate. aşezarea în pagină. opacitate. relevarea principalei trăsături a personajului ales. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. particularităţi ale compoziţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un text de tip argumentativ. În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este. moral etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema comediei în construcţia personajului pentru care ai optat. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente.Ministerul Educaţiei. . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Teodor Mazilu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte.

Spre tânăra undă privirea-şi aruncă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. De ţărmu-i departe. 2.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. ai aflat ghicitoarea: Tu. 4 puncte 9.. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. adâncă. nimica nu ştie Zglobiul. 8. unda lui cea zglobie. ultima strofă a poeziei. întinsă. (30 de puncte) − Varianta 070 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei. 4 puncte Comentează. 2 puncte Explică valoarea expresivă a adverbului tot. (Miron Radu Paraschivescu. De marea întinsă. Nu ştie. pârâul zglobiu – iar eu. El fuge voios.4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. dragostea mea. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin raportare la textul dat. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. 6. 3. Voios. pe foaia de examen. marea. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă. Tu. Pârâul şi marea) 1. folosit în strofa a patra. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte . prezente în poezie. tot mai repede fuge. întinsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. cu privire la textul de mai jos: Vezi marea: bătrână.10 rânduri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. 7. 4. fără griji. . în 6 . adâncă. 5.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). relevarea principalei trăsături a personajului ales. de 15 – 20 de rânduri. Roşca. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. notaţiile autorului etc. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. exprimarea unui punct de vedere argumentat. ortografia – 2 puncte. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic. limbajul personajelor. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.L. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un eseu de 2 . al personajului ales. . prezentarea statutului social. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat. particularităţi ale compoziţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (D. moral etc. formularea unei concluzii pertinente. D. În elaborarea eseului. despre pasiune. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. modalităţi de caracterizare. psihologic. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. În vederea acordării punctajului pentru redactare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. lizibilitatea – 1 punct). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Caragiale.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un text de tip argumentativ. aparţinând lui I. Existenţa tragică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”. normele de exprimare.).

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Pierdut în dulcea pocăinţă. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă. 9. Tu eşti o blândă rugăciune. Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cu o privire de madonă. prin evidenţierea a două trăsături. 2. Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. Menţionează două teme/ motive literare. Motivează. ambiguitate. 7. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Tu eşti o caldă rugăciune. sugestie. 3. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. apartenenţa poeziei la simbolism. Asemenea rozelor plăpânde Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde. (30 de puncte) − Varianta 071 SUBIECTUL I Scrie. Fecioara în alb. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. primul vers al fiecărei strofe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 4. IV) 1. Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică. în 6 . 8.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezentă în textul dat. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Comentează. O. cu privire la textul de mai jos: Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. reflexivitate). 6. de-aş putea cunoaşte-odată.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. notaţiile autorului etc. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Gala Galaction. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. modalităţi de caracterizare. de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). relevarea trăsăturilor celor două personaje. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. moral etc.Ministerul Educaţiei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). particularităţi ale compoziţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. a statutului lor social. Opere alese. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.). formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Munca e aspra condiţie a evidenţierii unui talent”. limbajul personajelor. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. psihologic. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale comediei alese. despre împlinirea prin muncă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate. În elaborarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezarea în pagină.

Vreun băştinaş din alte lumi străbate. 2 puncte 4. 4 puncte 9. Glasuri) 1. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O. se află în relaţie de antonimie. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. 2 puncte 3. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. pe foaia de examen. Din stele chiar vor fi venind! Sau. stingher. poate. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. în 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. Comentează ultima strofă. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”. 4 puncte 8. 4 puncte 6. Ilustrează conceptul poezie lirică. Uitat. glasuri care m-aţi ales popas. 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine.Varianta 72 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. în text. 4 puncte 5. (30 de puncte) − Varianta 072 SUBIECTUL I Scrie. S-alunece pe lungi priviri de stele. prezente în poezie. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două cuvinte/ structuri care. sens conotativ. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide.10 rânduri. respectiv. 4 puncte 7. Cercetător. Sau mă veţi părăsi în drum. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. prezente în poezie.

. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. modalităţi de caracterizare. psihologic. nu interesează”. conflict. Scrieri. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). Cu adevărul sau eroarea ei. XXXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou. (Tudor Arghezi. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aparţinând lui I. construcţia subiectului. prin raportare la două scene/ secvenţe ale textului alese. despre plăcerea de a cunoaşte.. moral etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. particularităţi ale compoziţiei. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. aşezarea în pagină. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un text de tip argumentativ. L. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. intrigă.). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. relevarea trăsăturilor celor două personaje. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. punctuaţia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. limbajul personajelor etc. Caragiale.Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. a statutului lor social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). formularea unei concluzii pertinente. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. 4 puncte 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. fără-ncheiere. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. în relaţie cu textul poeziei. 2 puncte 4. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu.) 1. 4 puncte 9. în ce manuscris. al unei clădiri etc. versurile 13 . în 6 – 10 rânduri. 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. uneori cu arcade. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. 2 puncte 3. *Caligula – împărat roman (37-41 d. 4 puncte 6. Prezintă semnificaţia titlului. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens. cu privire la textul de mai jos: 1. mărginită de o colonadă. – galerie exterioară. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei. O să ajungem oare şi la stele. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. s. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 073 SUBIECTUL I Scrie. urât. monstru al fierbintelui Egipt. Da-n stele nu ajung decât poeţii. Sfinx cu sprânceana încruntată. Secrete şi mistere) *portice. 2 puncte 2. 5.Varianta 73 Ministerul Educaţiei. cine ştie? Tu. sărac.20. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. 10. 4 puncte 5. Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. În ce papirus. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. steril.H. (Alexandru Philippide. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. 15. care serveşte ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei pieţe. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. 4 puncte 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.n. Comentează.

iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În acest sens. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. oricât de clară în aparenţă”. În vederea acordării punctajului pentru redactare.) şi concluzia/ sinteza. apropiată cel mai mult de condiţia abstracţiunii şi a esenţei: câteva gesturi. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. (G.Ministerul Educaţiei. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. procedee. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie. (Adrian Marino. tipizate”. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). figuri plastice stereotipe. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). comedia constituie. despre poezie. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. poate cea mai <<universală>> compunere literară. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Tendinţa comediei este de a-şi reduce personajele la scheme morale abstracte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Călinescu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . în situaţii invariabile. cu simplă funcţionalitate comică.

Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ambiguitate. Comentează prima strofă. 8. două structuri care conţin imagini vizuale. pe foaia de examen. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. 7. cu privire la textul de mai jos: În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. în 6 . Nemăsurat de-nalte şi uşoare. (30 de puncte) − Varianta 074 SUBIECTUL I Scrie. prezentă în textul dat. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. sugestie). din prima strofă. Transcrie. 5. De suflul lor melodios sorbită. Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. 2. prezente în text. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.10 rânduri. 4. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii. 9.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. Prelung şi muzical fâlfâietoare. prin raportare la poezia citată. Apropieri) 1. Prezintă semnificaţia titlului.

. Opere.Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare.evocând tipuri şi moravuri contemporane. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre relaţia prezent . deschide drum creaţiei realiste”. formularea unei concluzii pertinente.viitor. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „. comedia proclamă valoarea actualităţii.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. . ilustrate pe baza unei comedii studiate. punctuaţia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (Ion Heliade-Rădulescu. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Adrian Marino. aşezarea în pagină. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de 15 – 20 de rânduri.

4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. 6. 5. pe foaia de examen. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. (30 de puncte) − Varianta 075 SUBIECTUL I Scrie. ca să am un semn zborul să-mi îndemn.Varianta 75 Ministerul Educaţiei. 8. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 4 puncte Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4 puncte Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. cu privire la textul de mai jos: Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. 9. 4. 2. 2 puncte Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. ca-ntr-o raclă-n fundul mării. Aripi reci. Cocorul) 1. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte . şi niciun gând. zvâcnit pe peşte. (Camil Petrescu.

constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ca din când în când. de 15 . Maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. tiparele gata făcute. sunt greu de urnit. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. procedeele mecanice.3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern. clişeele. să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. . de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Inerţia lor e ucigătoare. (Mihail Sebastian. despre prietenie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un text de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Jurnal II ) Notă! În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. aşezarea în pagină.20 de rânduri. (La Rochefoucauld. ilustrate într-un text dramatic studiat. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Teatrul este un domeniu în care.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Nu e rău. obişnuinţele. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. mai mult ca oriunde. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct).

prezentă în textul dat. 6. Chemând mereu. prin somn. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. sugestie). 4. 2 puncte Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate. La căpătâiul meu de veghe sunt. 2 puncte Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. 3. deasupra. 5. orb ca un mormânt. identificată în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 9. Tânguitorul glas de veghe geme. 8. Tăcut ca vremea. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. orb ca un mormânt”. pământul geme. În preajma mea. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate. ideea/ o idee poetică centrală. sclipind sălbatic toate!. 2. 4 puncte . Un glas în mine prinde să mă cheme. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele. 4 puncte Comentează. un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. Şi simt cum din adânc de suflet. 7. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. gârbov de veghere.Varianta 76 Ministerul Educaţiei. din strofa a doua.. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 076 SUBIECTUL I Scrie.. 2 puncte Transcrie. Cum cade fiecare gând. pe foaia de examen. gândit. greu. în 6 – 10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi mă scobor în mine şi în vreme. Ascult în noapte. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. (Alexandru Philippide.. Veghe) 1. Şi cerul orb. ambiguitate. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat.

structura operei literare dramatice se alcătuieşte dintr-o suită de dialoguri. fie rostite într-un schimb de replici. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare. gen care amestecă discursul indirect. cu dialogul şi monologul. de 15 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. implicit. despre glorie.Ministerul Educaţiei. la care iau parte două sau mai multe personaje. sau de epică. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. gen care privilegiază monologul. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Prima consecinţă pentru constituţia operei dramatice este forma ei dialogată: spre deosebire de lirică. şi din monologuri. (Gabriela Duda. doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. aparţinând perioadei postbelice. . fie într-un monolog. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. aşezarea în pagină. la persoana a III-a. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Analiza textului literar). (Victor Eftimiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată. punctuaţia – 2 puncte.20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un text de tip argumentativ. Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfăţişează mai întâi prin acţiunile şi prin vorbele sale. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. lizibilitatea – 1 punct). O asemenea structură influenţează direct maniera în care sunt construite personajele şi.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5. Privind cenuşa caldă din vatra mea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. respectiv una auditivă. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. 9. Comentează. Se acordă 10 puncte din oficiu. an cu an. în relaţie cu textul poeziei.10 rânduri. Să stau. Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. în 6 . Când şopoteşte valea de cântecele morii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”. 4. strofa a treia. Am mers tăcut alături de carele de boi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. ……………………………………………. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei. care descălecând venea. Las altora tot globul terestru ca o minge. (Ion Pillat. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. Ca Negru Vodă. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei. 2. pe când afară se stinge orice şoaptă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. 8. pe dealuri de podgorii. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. cu privire la textul de mai jos: Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. Să desluşesc cum piere trecutul. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. de ceruri se atinge. Acolo-n pacea nopţii. 3. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. (30 de puncte) − Varianta 077 SUBIECTUL I Scrie. toamna. 7. care fac referire la cadrul natural. Ctìtorii) 1. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. pe foaia de examen.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatică aleasă. Epistole. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.1. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. aparţinând perioadei postbelice. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ortografia – 2 puncte. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. exprimarea unei opinii argumentate. 1. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. despre educaţie. formularea unei concluzii pertinente.). normele de exprimare. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. limbaj etc. de ortografie şi de punctuaţie).20 de rânduri. construcţia personajului. construcţia subiectului.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 . aşezarea în pagină. În elaborarea eseului. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat. într-un curent cultural/ literar. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Horatius. particularităţi ale compoziţiei.39) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. modalităţi de caracterizare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectate într-un text dramatic studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un text de tip argumentativ.

respectiv. Înserează. străine. propriu – numele moşiei familiei Brătianu 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte • 1. 8. 5. Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. respectiv.deodată rupând tăcerea toamnei. rănit de-un dor târziu. livezi. denotativ. parc.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezentă în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Pe bancă. Pe-albastra depărtare a luncii de demult.10 rânduri. Câmpia e albastră şi-n zare norii ard. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. puţul cu lanţ şi roată ţipă. o clipă… Un taur muge. Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. Străinul) Florica. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Şi peste drumul mare: zăvoiul. prin referire la două caracteristici prezente în text. 9. pe care cutremurat l-ascult.cu casă.f. 4. pe foaia de examen. ia seamă. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ce venit-ai priveliştea s-o vezi. (30 de puncte) − Varianta 078 SUBIECTUL I Scrie. 6. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. sub castanul din vie. pornind aiurea. Străine. una auditivă. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. 3. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat. te aşază. Florica e acolo. Vrrr… timpu-n zbor. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. (Ion Pillat. strofa a treia şi a patra. Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism. Comentează. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. 2. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. 7. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Şi crezi. ambiguitate. N-ai auzit. sugestie).

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un text de tip argumentativ. . În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. limbajul personajelor. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Gândirea pedagogică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un eseu de 2 .). modalităţi de caracterizare. conflict. normele de exprimare. şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relevarea principalei trăsături a personajului ales.Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). psihologic. exprimarea unui punct de vedere argumentat.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. al personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În elaborarea eseului. prin raportare la conflictul/ conflictele operei dramatice studiate. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prezentarea statutului social. moral etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. notaţiile autorului etc. despre rolul şcolii în formarea individului. despre modul în care se reflectă o idee sau tema operei dramatice în construcţia personajului pentru care ai optat. aparţinând perioadei postbelice. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină. particularităţi ale compoziţiei. ilustrate prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. (Ion HeliadeRădulescu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. nici fii buni. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri.

dând roată fără frică. (30 de puncte) − Varianta 079 SUBIECTUL I Scrie. Amurg în deltă) 1. sugestie. foşnitor. Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf. Prezintă semnificaţia titlului. reflexivitate). Când cele cinci coline cresc în zare. Sau cai tătari. nechează pe un grind. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind. 5. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc.Varianta 79 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Cât vezi cu ochiul. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ultima strofă. 7. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. 3. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. sfâşietor de trist scâncind. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Vaporul taie noaptea şoptitoare Şi valul ce se-ntunecă-ntruna. verde. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. 9. (Ion Pillat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Sălbăticiţi. în 6 . prezentă în textul dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4. 8. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. în relaţie cu textul poeziei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc. De aur vânăt cum e pruna. 6. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ambiguitate. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia.

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. (Nicolae Titulescu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În vederea acordării punctajului pentru redactare. notaţiile autorului etc. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. Cuvântări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. a statutului lor social. modalităţi de caracterizare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. moral etc. aşezarea în pagină.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prin raportare la două scene/ secvenţe ale operei dramatice alese.20 de rânduri. În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. de ortografie şi de punctuaţie). despre soartă/ destin. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. limbajul personajelor. relevarea trăsăturilor celor două personaje. particularităţi ale compoziţiei. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. psihologic. de 15 .. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte.

4. 5. 2. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă. 6. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. identificată în textul dat. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. 3. 9. Timpul) 1. Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. Recheamă tot ce-a fost şi o să fie. ideea/ o idee poetică centrală. 7. Comentează. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului. în 6 – 10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. fără ieri şi azi. Şi în oglindă stă un alt obraz. pe baza strofei a treia a textului. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie. Explică semnificaţia titlului. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. pe foaia de examen. Transcrie. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă. la foc de sobă.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Dar îl aud târziu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Ion Pillat. cu privire la textul de mai jos: În sticlă nu-i. (30 de puncte) − Varianta 080 SUBIECTUL I Scrie. Exemplifică. Şi urma-i pe pământ nu are chip. Nu-i în apus şi nici în auroră. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. în relaţie cu textul poeziei. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. din prima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

sublinierea a patru elemente ale textului ales. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor textului poetic sau ale textului narativ pentru care ai optat. prin referire la două imagini/ idei poetice sau la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului în textul narativ. formularea unei concluzii pertinente. într-un curent cultural/ literar. titlu. (George Coşbuc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului sau a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: motiv literar. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales.). figuri semantice – tropi. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. simbol central.20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un eseu de 2 . construcţia personajului. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. Opere. incipit. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de ortografie şi de punctuaţie). . elemente de recurenţă. reflectate în textul poetic/ narativ ales. limbaj etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Ministerul Educaţiei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. relaţii temporale şi spaţiale. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. modalităţi de caracterizare. construcţia subiectului. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. elemente de prozodie etc. despre sinceritate. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). imaginar poetic. reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. particularităţi ale compoziţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relaţii de opoziţie şi de simetrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un text de tip argumentativ. exprimarea unei opinii argumentate. de 15 . sau acţiune. În elaborarea eseului. prezentarea temei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aparţinînd perioadei paşoptiste.

9. în 6 . Comentează. Câmpii de gheaţă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. la Polul Sud. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive. pe foaia de examen. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare. 6. 8. în sus şi-n jos. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. (30 de puncte) − Varianta 081 SUBIECTUL I Scrie. cu paşii rari. Când dintre văile adânci. 2. prin referire la două caracteristici prezente în text. Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 3.10 rânduri. prezenţa descrierii în textul dat. La Polul Nord) 1. prin evidenţierea a două trăsături. la Polul Nord. sub stele vecinic adormite. Motivează. se-ntind câmpii nemărginite.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. 7. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. cu văi adânci. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. într-un oftat adânc şi greu. 5. Săvescu. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină. rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. înduioşaţi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ce adorm pe aşternutul mărei ud. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari. Săvescu. şi dorm mereu nemărginirile polare. Şi dorm adânc. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. În lung şi-n larg. 4. cu privire la textul de mai jos: La Polul Nord. Se acordă 10 puncte din oficiu. Şi urşii albi. când dintre munţii solitari. la Polul Sud. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Se văd ieşind ai mărei urşi. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. cu ochi de foc. Cu munţi înalţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

foarte răspândită şi ea în teatrul modern. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „Sorescu […] meditează la ceea ce scrie şi scrie învăluind tragicul.) şi concluzia/ sinteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.20 de rânduri. XXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”. Scriitori români de azi) Nota! În elaborarea eseului. Scriitori români de azi) „Piesele [lui Marin Sorescu] sunt în fapt nişte parabole sub forma unor monologuri dramatice […]. formularea unei concluzii pertinente. în care spiritul nostru poate citi mai multe lucruri. lizibilitatea – 1 punct ). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat. (Eugen Simion. ortografia – 2 puncte. începe prin a te respecta tu însuţi”. argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. face ca faptele să poată fi interpretate în mai multe feluri”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un text de tip argumentativ. A pune aceste noţiuni în raporturi insolite este tehnica lui. normele de exprimare. În configuraţia ei intră şi un element de absurd calculat. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu. grotescul în plasa fină a ironiei. despre respect. . În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. punctuaţia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Eugen Simion. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. sublimul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un eseu de 2 . O tehnică a ambiguităţii. Scrieri. abilităţi analitice şi critice . utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Tudor Arghezi. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 .

Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. 2. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte. . am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi. 2 puncte Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. Mă dor toate organele Ziua mă doare soarele. Iar noaptea luna şi stelele. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei./ Am urât şi am iubit. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut. pe foaia de examen. 4 puncte 7. (30 de puncte) − Varianta 082 SUBIECTUL I Scrie. 4 puncte Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. Degeaba am luat tot felul de medicamente. cu privire la textul de mai jos: Doctore. Am urât şi am iubit. doctore. (Marin Sorescu.. 4 puncte Comentează. 9. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. identificată în textul dat. 4 puncte Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. reflexivitate). sugestie. Toate acestea n-au avut niciun efect. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. 8. 4. 3. ambiguitate. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat.Varianta 82 Ministerul Educaţiei. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba.. 6. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Am fost bun şi-am fost frumos. Boala) 1.

mitul dascălului (înţeleptul. în fine. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. viziunile. iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. […] o muzică inconfundabilă. Acvariu) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza. stările de suflet. Prefaţă. la volumul M. Eminescu. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”.poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”) Notă! În elaborarea eseului. bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (. care devine semnul de identitate al eminescianismului. poetul care pune <<haine de imagini pe cadravrul trist şi gol>>). de ortografie şi de punctuaţie). despre speranţă. aşezare în pagină. . punctuaţia – 2 puncte. magul). explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. mitul istoriei. ca expresie a unei muzicalităţi interioare profunde. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie critică: „Este. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. decât să-ţi pierzi vremea sperând”. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Radu Stanca. mitul oniric. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 .. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. (Eugen Simion.20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente. Opere. un mod de a fi în lume. miturile de care am vorbit până acum*. mitul erotic. I) * celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii universului. mitul întoarcerii la elemente. ideile.

în 6 . De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz. 7. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric. oraşe. cu privire la textul de mai jos: Când stai în tren şi pleacă trenul vecin. într-un enunţ. Pleacă trenul) Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3.. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii. 8.Varianta 83 Ministerul Educaţiei. Stoluri de păsări vin. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Formulează. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. 5. continente”. Stoluri de păsări pleacă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Prezintă semnificaţia titlului. Oameni.?” în ultimele versuri. Comentează ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pierdut în gânduri. 1. 6. pe foaia de examen. tema poeziei. 4. 9. oraşe. Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni.10 rânduri. Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei. 2. de tren. (30 de puncte) − Varianta 083 SUBIECTUL I Scrie. în relaţie cu prima strofă a poeziei.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Un fapt izbitor: obişnuit. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce a fost clădit cu iubire nu poate fi doborât niciodată”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. stă un simbol reprezentând o tipică valoare ideală”.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un text de tip argumentativ. reflectate într-un text poetic eminescian. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. în centrul poeziilor lui Eminescu. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre puterea iubirii. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Simbolurile lui Eminescu) Notă! În elaborarea textului.Ministerul Educaţiei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Caracostea. aşezarea în pagină. . de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 . Arta de a suferi) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (D.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un eseu de 2 . (Mircea Florian. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. ortografia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct).20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Varianta 84 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Vederea lumii se-adumbrea. Comentează. 9. Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. 7. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. Menţionează două teme/ motive literare. 5. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază. 6. (Nichita Stănescu. Un aer mat ne-nfăşura. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. 3. Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. peste iarbă…”. Se acordă 10 puncte din oficiu. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. un umăr. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea. cu clinchet stins. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. prezente în poezie. în relaţie cu textul poeziei date. în 6 – 10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 084 SUBIECTUL I Scrie. Prezintă semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. ideea/ o idee poetică centrală. pe cabluri. 4. 2. identificată în textul dat. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Sărutul) 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. peste iarbă … Luceau intens.

punctuaţia – 2 puncte. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pe care n-o va găsi niciodată. [.] El este un idealist.”. de 15 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Călinescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. nici vorbă.. reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană. din punct de vedere moral.20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingăşii erotice. despre orgoliu. justificat”..Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un text de tip argumentativ. Viaţa lui Mihai Eminescu) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (G. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). pentru că dragostea este căutare. normele de exprimare. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un eseu de 2 . ci o apariţie concretă şi tangibilă. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Marin Preda. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. aşezarea în pagină. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.3 pagini despre tema iubirii. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. o necesitate spirituală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. ortografia – 2 puncte. superior.

ideea/ o idee poetică centrală.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3.... Trecute toate în tabloul fiinţei mele. Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua....10 rânduri. Şi încă un an. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen.. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da.... Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Nouăzeci şi nouă de elemente. atâta aur... Aţi greşit calculele.. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier. de femeie.. 7. Iată.. cu privire la fragmentul de mai jos: . 8. Comentează. atâta mercur –”. atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea.... A ieşit înţelepciunea. Nouăzeci şi nouă de elemente. 9. (Marin Sorescu..... Se acordă 10 puncte din oficiu. în 6 . sugestie.. Daţi-mi fericirea. reflexivitate). 4.. atâta aur.. Nouăzeci şi nouă de elemente. Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea.. prezentă în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului... identificată în textul dat.. de tinereţe. Atâta fier.. (30 de puncte) − Varianta 085 SUBIECTUL I Scrie. mai arunc sub cazanul vostru o zi. ambiguitate... Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea. Potriviţi-vă în aşa fel... 2.Varianta 85 Ministerul Educaţiei... Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic.. 5.. Nouăzeci şi nouă de elemente.. în relaţie cu textul dat.. Şi încă o vârstă... Alchimie) 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Vă dau jumătate din fruntea mea. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element. 6.

simbol central. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. figuri semantice – tropii. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. elemente de prozodie etc. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri”. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. incipit. titlu.20 rânduri. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 . reflectată în textul poetic ales. punctuaţia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). prezentarea temei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. studiat în anii de liceu. exprimarea unei opinii argumentate. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. reflectate într-un text poetic preferat. elemente de recurenţă.Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În elaborarea eseului. despre adevărata prietenie. prin referire la două imagini/ idei poetice. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar. lizibilitatea – 1 punct). (Camil Petrescu. Maxime şi reflecţii). abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.). relaţii de opoziţie şi de simetrie. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.10 rânduri.Varianta 86 Ministerul Educaţiei. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. fără-ncetare. de vasta Urgie-a toamnei care bântuie... Precizează o temă şi un motiv literar. prezente în textul dat. 7. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor. în 6 ... 8. nici ce gânduri am. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. 1980. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra. sugestie. semnificaţia titlului.. niciun cuvânt. Formulează un răspuns. cu privire la textul de mai jos: Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Versuri. în textul dat. 5... Se acordă 10 puncte din oficiu. cum gem. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . reflexivitate). Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. ambiguitate. (30 de puncte) − Varianta 086 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic. în relaţie cu textul dat... Fereşte-mă în preajma ta.. Editura Dacia Cluj-Napoca. prezentă în textul dat. 4. Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. pagina 368 (note critice – pagina 567) 1. 9. 6. Frunzele – Elegie de toamnă) * Aşează-mi-te-alăturea* . Să nu văd frunzele cum cad din ram. Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. (Radu Stanca.Radu Stanca. adecvat logicii textului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe..grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr . pe foaia de examen. Să n-aud frunzele sub paşi.

Scrieri. care aparţin lui G. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. implacabile. apăsarea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală. aşezare în pagină. de 15 . (Lidia Bote. covârşitoare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Bacovia. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. decorul. (Tudor Muşatescu. dezgustul refulat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. descompunere. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. fiindcă peste tot domină tristeţea. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”. . oamenii.20 de rânduri. despre singurătate. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.) şi concluzia/ sinteza.Ministerul Educaţiei. lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 2) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

sugestie). Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. 8. cu privire la textul de mai jos: Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. Iubirea. căutând desăvârşirea. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 7. ea. 6. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. s. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă) 1. De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3.Varianta 87 Ministerul Educaţiei.. identificată în textul dat. 9. Sonet*) *sonet. în 6 – 10 rânduri. prezentă în text. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. vezi. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. ideea/ o idee poetică centrală. 5. la nesfârşit. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară”.. (30 de puncte) − Varianta 087 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Va dăinui-ntre noi. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. (Radu Stanca. 2. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în şir sporit. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. nicicând n-o să dispară. 4. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ea n-a murit. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni. ambiguitate.n. Comentează.

care se confundă cu originea artei. normele de exprimare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. (B. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Simbolul.. lizibilitatea – 1 punct). metaforă. <<corespondenţele>>. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. sunt procedee poetice tradiţionale. frecventă sau nu. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Hasdeu. despre talent.”. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. formularea unei concluzii pertinente. cum vom vedea. aşezare în pagină. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un text de tip argumentativ. simbol. Poezia este imagine. Ele includ.Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.) şi concluzia/ sinteza. muzicalitatea etc. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. a simbolului. pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea. . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aparţinând simbolismului. P. de ortografie şi de punctuaţie). ca şi alegoria. (Lidia Bote. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. de 15 . punctuaţia – 2 puncte. tehnica sugestiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Scrieri filosofice) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Soarele rupe orizontul în două. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. ideea/ o idee poetică centrală. cu privire la textul de mai jos: lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. Tobe de piatră bat. reflexivitate). 4. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. se-ncrucişe. Comentează. se începea o formulă solemnă de salut sau de omagiere) 1. se face depărtare. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Mi-am întors către soare unicul meu chip. 8. mă-ntorc către tine.10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu. sugestie. în 6 . (Nichita Stănescu. Calul meu saltă pe două potcoave. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Suliţe-albastre. privirile mi le-azvârl.) – Slavă! (interjecţie cu care. O călărire în zori) * Ave! (lat. fără întoarcere. 2. sticleşte. Ave. în relaţie cu textul dat. prezentă în textul dat. 5. maree-a luminilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. Tăcerea se face vânt albăstrui. pe-amândouă. ave! Calul meu saltă pe două potcoave. ambiguitate.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. la romani. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . eu. soarele creşte. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ave*. 6. Coama mea blondă arde în vânt. strigând clatină muchiile surde şi grave. Câmpul tăindu-l. 3. identificată în textul dat. pe foaia de examen. fumegând. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. ave! Soarele saltă din lucruri. să-l întâmpine fericite şi grave. Sufletul meu îl întâmpină. 7. umerii mei smulg din goană frunzişe. 9. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. se face nisip. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând. (30 de puncte) − Varianta 088 SUBIECTUL I Scrie. pe două potcoave calul meu saltă din lut. Prezintă semnificaţia titlului.

] Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie.. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezare în pagină. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un text de tip argumentativ. recoltate din toate zonele şi straturile limbii. despre principii. de ortografie şi de punctuaţie). în literatura argheziană. prin . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Mai mult. se înţelege. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. G. cf. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [. Marcuson. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. însă. normele de exprimare. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. .3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. în literatură. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. oricare ar fi sursa acestora.] prin impunerea nu numai de termeni până la el tabu. noutate şi varietate”. [. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. prin relaţiile în care sunt puse cuvintele. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct). banalitatea e ucisă.. (Dumitru Micu. de 15 – 20 de rânduri.. (Nicolae Titulescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un eseu de 2 .. utilizarea limbii literare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei..potrivirea” lor.) şi concluzia/ sinteza. ci şi de alte vorbe fără acces. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. până atunci.

4. un timp. 2 puncte Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. 6. cenuşiu ca pământul la amurg. alerg şi salt şi curg. 4 puncte . 9. regina mea de negru şi de sare. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. în 6 . 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. un an. ca un şarpe dezarmat. sub ochiul tău verde la amiază. o undă. Oho. un fir de nisip. 3. în relaţie cu textul dat. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi viaţa mea se iluminează. Trec fantome-ale verii în declin.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. pe foaia de examen. Viaţa mea se iluminează) 1. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 4 puncte Comentează. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5.10 rânduri. Mai lasă-mă un minut. Mai lasă-mă un anotimp. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Mai lasă-mă o secundă. 2 puncte Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”. Mai lasă-mă o frunză. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. (Nichita Stănescu. identificată în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Părul tău e mai decolorat de soare. ideea/ o idee poetică centrală. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. corăbiile sufletului meu marin. (30 de puncte) − Varianta 089 SUBIECTUL I Scrie. Mai lasă-mă o briză.

prezentarea temei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. (Dimitrie Bolintineanu. titlu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. simbol central. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un eseu de 2 . despre speranţă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În elaborarea eseului. lizibilitatea – 1 punct). prin referire la două imagini/ idei poetice. relaţii de opoziţie şi de simetrie. într-un curent cultural/ literar. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un text de tip argumentativ. incipit. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. elemente de prozodie etc. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi. Opere. exprimarea unei opinii argumentate. . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). reflectată în textul poetic ales. aşezarea în pagină. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. figuri semantice – tropii. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. elemente de recurenţă.

aripă în aripă zbătând. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. 9. 8. 6. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în textul poeziei.. care bat. soarele-i o dungă de căldură. Motivează rolul repetiţiei. la alegere. 5. oamenii-s o lină apăsare.. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor. în text. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare. Prezintă semnificaţia titlului.”. soarele-i un aer plin de păsări. a structurii „Din punctul de vedere al.10 rânduri. cu aripile crescute înlăuntru. Se acordă 10 puncte din oficiu. oamenii – o emoţie copleşitoare. din soare! Din punctul de vedere-al aerului. şi lumina ce-o zăreşti. 2. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii. în 6 . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 090 SUBIECTUL I Scrie. 7. planând. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ... Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite. plutind. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. pe foaia de examen. una dintre strofe. 3.. soarele-i o piatră căzătoare.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Din punctul de vedere-al copacilor. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Lauda omului) 1.. Comentează. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 4.

reflectată în textul poetic ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un eseu de 2 . titlu. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. simbol central. prezentarea temei. de ortografie şi de punctuaţie).3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. într-un curent cultural/ literar. relaţii de opoziţie şi de simetrie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet. ortografia – 2 puncte. (Mihail Codreanu. aşezarea în pagină. despre supărare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un text de tip argumentativ. incipit. Opere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. lizibilitatea – 1 punct). . elemente de recurenţă. În elaborarea eseului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. de 15 – 20 de rânduri. nu plouă afară niciodată”. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. elemente de prozodie etc. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. nu-i niciodată senin afară. iar când e senin în suflet. figuri semantice – tropii.Ministerul Educaţiei. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. exprimarea unei opinii argumentate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. prin referire la două imagini/ idei poetice.

Comentează.10 rânduri. 6. abisele. Apele se retrăgeau tăcute. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei. cu privire la textul de mai jos: O dungă roşie-n zări se iscase şi plopii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5. mi i-au atins. în relaţie cu textul dat. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. 4. tâmplele cu umbrele lor melodioase. Plopii mi-atingeau umerii. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 3. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. pe foaia de examen. Mă ridicam din somn ca din mare. 9. Dimineaţă marină) 1. urcând un soare neobişnuit. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. Interpretează semnificaţia titlului. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. (Nichita Stănescu. sprâncenele cristalizate de sare. geloase. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . scuturându-mi lin undele. Adânc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două motive literare. 8. visele. 2. 7. trezindu-se brusc. (30 de puncte) − Varianta 091 SUBIECTUL I Scrie. penultima strofă. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. în 6 . prezente în poezie.

Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. Călinescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). aşezare în pagină. lizibilitatea – 1 punct). despre sinceritate. de 15 – 20 de rânduri.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (G. reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Datoria mea e să fiu sincer cu mine însumi”. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. . înainte de orice. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. „metaforă revelatorie”. normele de exprimare. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: Modernismul blagian este. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Dumitru Micu.

f. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia. 4. Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. Adolescenţi pe mare) *yolă (iolă. iole). ambiguitate. sugestie. Comentează. 7. mai rezemându-se cu braţul. 8. Şi aştept un pas greşit să văd. s. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în picioare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. (Nichita Stănescu. ideea/ o idee poetică centrală. prezente în poezie. condusă de o singură persoană 1. cu o velă prinsă de un catarg. Menţionează două teme/ motive literare. de curenţi. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. reflexivitate).Varianta 92 Ministerul Educaţiei. 6. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. în 6 – 10 rânduri. (din fr. Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. Se acordă 10 puncte din oficiu. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. de soare. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. pe foaia de examen. (30 de puncte) − Varianta 092 SUBIECTUL I Scrie. 3. yole) – ambarcaţie sportivă îngustă şi uşoară. prezentă în poezie. sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. cu privire la textul de mai jos: Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. în picioare. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate. identificată în textul dat. O flotă infinită de yole*.

vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. iar pentru redactarea lui. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). (Liviu Rebreanu. pornind de la propria mărturie: „Poetul este nu atât un mânuitor. foarte multă trudă. însă singur. fără multă trudă. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. despre talent. VI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. rămâne sterp. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc. Pentru conţinutul eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”. lizibilitatea – 1 punct). vei primi 16 puncte. neapărat. cât un mântuitor al cuvintelor. Opere. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. Notă! În elaborarea eseului.

ploaie de tot nebunească. 4. Nu-i nimic. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. ambiguitate. O să te plouă pe aripi. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Comentează. 2. penultima strofă. ploaia?. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. sugestie).10 rânduri. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. cu pene. sub desene în cretă. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 093 SUBIECTUL I Scrie. (Nichita Stănescu. prezentă în poezie. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. răspunde-mi. Lorelei*. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. Pereţii odăii erau neliniştiţi. Şi nu mai ştiam unde-mi lăsasem în lume odaia. 6. mie-mi plouă zborul. aşezată pe o stâncă de pe malul Rinului. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 5. îi seduce pe luntraşi cu vocea ei fermecătoare. Ploua infernal. 3. spuneai. îţi spuneam. cu privire la textul de mai jos: Ploua infernal. oval. norii curgeau în luna lui Marte. Transcrie două neologisme din text. pe foaia de examen.. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. Şi mă-nălţam. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ploaie în luna lui Marte) 33 *Lorelei – personaj legendar din folclorul german. Menţionează două teme/ motive literare. 9. în 6 .. 7..Varianta 93 Ministerul Educaţiei. făcându-i să se înece 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. prezente în poezie. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. şi noi ne iubeam prin mansarde. o zână care. şi noi ne iubeam prin mansarde. Prin cerul ferestrei. Cine-s mai frumoşi: oamenii?. 8.

despre tăcere. elemente de prozodie etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un text de tip argumentativ. reflectată în textul poetic ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un eseu de 2 .3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. prezentarea temei. lizibilitatea – 1 punct). semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). aşezarea în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. ortografia – 2 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. exprimarea unei opinii argumentate. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. . Scrieri alese) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (Traian Demetrescu. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. figuri semantice – tropii. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). incipit. elemente de recurenţă. într-un curent cultural/ literar. simbol central.Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. titlu. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. prin referire la două imagini/ idei poetice.). În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. relaţii de opoziţie şi de simetrie. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”.

şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar. timpul imperfect. pe foaia de examen. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii. Exprimă. Ca pozele din cartea de citire. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. în 6 . pe-o carte. (Gheorghe Tomozei. 7. Septemvrie. frunze târzii din nucul cel bătrân.. Cuvinte de iubire poate n-au fost. expresivitate. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4.. după himera clăilor de fân. într-un enunţ... 2. 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. eram adesea-nsingurat şi mut. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate. 5. sugestie. reflexivitate). Septemvrie. 8. 6.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Septemvrie) Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 094 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ultima strofă.10 rânduri. Cădeau domol.. eu nu le-am cunoscut.. Rădvanul toamnei se zărea. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează.. 3. tema poeziei. cu privire la textul de mai jos: Septemvrie. departe. Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar.. prezentă în poezie. 1.Varianta 94 Ministerul Educaţiei..

ca o creare lirică a limbajului. cât de sufletul omului. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dacă poezia modernă poate fi definită. punctuaţia – 2 puncte. numai o aventură pură a limbajului”. despre tinereţe. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ea devine. formularea unei concluzii pertinente. cu timpul. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. în acelaşi timp. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. la început ca o creare a lumii şi. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. (Nicolae Manolescu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Metamorfozele poeziei) Notă! În elaborarea eseului. Scrieri despre educaţie şi învăţământ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. […] Dovada tinereţii e fapta”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.) şi concluzia/ sinteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. (Simion Mehedinţi. de ortografie şi de punctuaţie). de 15 – 20 de rânduri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un text de tip argumentativ. aşezare în pagină.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt. Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. E toată viaţa care doare aşa. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare. prezente în poezie. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. cu privire la textul de mai jos: O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet. 2. ambiguitate. raportul dintre planul interior. şi cel exterior. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă. pe foaia de examen. 3. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. reflexivitate). 8. zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. Comentează. sugestie. Declin) 1. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. Cântecul trist. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor. prezentă în textul dat. al sentimentelor. al naturii. (30 de puncte) − Varianta 095 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. între apele ce-şi urmează albia. cântecul cel mai trist”. în relaţie cu textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. 9. 7. (Ion Vinea. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 4. 5.

3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice. din perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă. . aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Lovinescu. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. prezentarea comparativă a temelor şi simbolurilor centrale. se construieşte. specificul imaginilor artistice. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezare în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ca şi al unei lumi. inovaţii stilistice/ prozodice etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul unui om. despre asumarea răspunderii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un text de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. exploatate în textele alese. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prin comparaţie. ipostaze ale eului liric. exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. (E. relevarea. a particularităţilor de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii. teme/ motive. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). nu se visează”. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte.

Motivează. oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. În toamnă) * chilim – covor cu două feţe. cu privire la textul de mai jos: Pustie e grădina. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7. 2. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”. identificată în textul dat. 4. 6. Comentează. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Acelaşi ca şi-atuncea. 5. scoarţă înflorată. Menţionează două teme/ motive literare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prezenţa descrierii în poezie. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. Fântâna părăsită rămase fără roată. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 9. 8. 1. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic.10 rânduri. (Ion Pillat. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 3. prezente în poezie. în 6 . Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. ideea/ o idee poetică centrală. Şi sub boltirea verde a codrului. (30 de puncte) − Varianta 096 SUBIECTUL I Scrie.

despre trecut. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu. . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. titlu. formularea unei concluzii pertinente. într-un curent cultural/ literar. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. normele de exprimare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. reflectată în textul poetic ales. exprimarea unei opinii argumentate. lizibilitatea – 1 punct). elemente de prozodie etc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un eseu de 2 . În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. relaţii de opoziţie şi de simetrie. prin referire la două imagini/ idei poetice. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. figuri semantice – tropii. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. simbol central. prezentarea temei.Ministerul Educaţiei. incipit. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. Fragmentarium) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. elemente de recurenţă. de 15 – 20 de rânduri. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. (Mihai Eminescu.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. Când amintirile…) * să se stângă (reg. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. în relaţie cu textul poeziei date. 5. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*.) – să se stingă 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii.Varianta 97 Ministerul Educaţiei. Comentează. 9. pe foaia de examen. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”. Când ochii tăi. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele. (30 de puncte) − Varianta 097 SUBIECTUL I Scrie.10 rânduri. 4. 3. tot încă mari. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. 6. 7. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. în textul poetic dat. cu privire la textul de mai jos: Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Prezintă semnificaţia titlului. cele două strofe din final. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele.

) şi concluzia/ sinteza. (Mihai Eminescu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. ura o-ntunecă. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. . despre îndepărtarea urii. de orişice fel ar fi ea. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. formularea unei concluzii pertinente. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). Notă! În elaborarea eseului. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. luminează viaţa şi-o îndulceşte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

tremur numa Lungi perdele încreţite. în 6 . Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi. după geamuri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. care scânteie ca bruma. din ultimul vers.fragment) 1. Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. vârf de arbor. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. 2. se măreşte. Numai lebedele albe. pe foaia de examen. 8. când plutesc încet din trestii. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară. Luna tremură pe codri. oglindindu-se în lacuri. 4. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. Scrisoarea IV . Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. oaspeţi liniştei acestei. . Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie. 6. (30 de puncte) − Varianta 098 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Stă castelul singuratic. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat.10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Prin ferestrele arcate. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. 7. Motivează prezenţa descrierii în textul poetic.Varianta 98 Ministerul Educaţiei. Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Când în cercuri tremurânde. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. când plutesc încet din trestii”. 3. când în brazde de văpaie. somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Iar în iarba înflorită. Comentează prima strofă. e atât de dulce zvonul… (Mihai Eminescu. se aprinde. Muchi de stâncă. ea pe ceruri zugrăveşte. Domnitoare peste ape. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. 9. Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Mihail Sadoveanu. pe care îl pierde”. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei. ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un text de tip argumentativ. 19) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. normele de exprimare. aşezare în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic).Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În elaborarea eseului. prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie. pentru literatura română a secolului al XIX-lea. de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre frumuseţea vârstei. Opere. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista Dacia literară. .

De vântul serii sărutate. Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat. (Alexandru Macedonski. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text. Întâi pătrunse printre foi. Motivează. identificate în textul dat. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.10 rânduri. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”. Un valţ – din ce în ce mai tare. Şi suspină – cum se suspină. De dorul lui le spuse-apoi. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. 9. Muiate în argintul lunei. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Şi le vorbi cu voce lină. 4.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . S-au dus în braţele minciunei. prima strofă. Albeaţa lui de trandafiri. Un valţ* – din ce în ce mai tare. 2. Valţul rozelor) * valţ – vals 1. Şi rând pe rând în vânt s-au dus. în 6 . 6. cu privire la textul de mai jos: Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. De vântul serii sărutate. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. Iar vântul dulce le şoptea. 3. pe foaia de examen. Comentează. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate. Gătite toate-n rochi de bal. Ş-un valţ nebun se învârtea.. Şi suspină – cum se suspină.. Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. Luându-le pe fiecare. 8. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. (30 de puncte) − Varianta 099 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”. Scăldate-n razele de sus. 5. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Zâmbind prin roua primăverei.

punctuaţia – 2 puncte. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. de ortografie şi de punctuaţie).3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.” (Ioana Pârvulescu.. de 15 – 20 de rânduri. [. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un text de tip argumentativ. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Liviu Rebreanu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. . lizibilitatea – 1 punct).Ministerul Educaţiei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.] A fost modern în gândire. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În contra direcţiei de azi în cultura română. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. despre viitorul la care aspirăm.. Comediile d-lui Caragiale. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un eseu de 2 . pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: „A introdus exigenţa în literatură. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Eminescu şi poeziile lui. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. Notă! În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.) şi concluzia/ sinteza. În intimitatea secolului 19).

Motivează......... Comentează..... Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios.... (30 de puncte) − Varianta 100 SUBIECTUL I Scrie.... 4. în 6 ..... ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] ...... 5.. Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”. 6.......Varianta 100 Ministerul Educaţiei.. 3...... Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.......... 7................ prin evidenţierea a două trăsături identificate în text.. percepute subiectiv..... Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri.. Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce.. pe foaia de examen......10 rânduri.. ale imaginii oraşului............... în raport cu textul citat.... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Ilarie Voronca.. identificată în textul dat....... cu privire la textul de mai jos: ........ Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat.......... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe........ Ulise) 1... ideea/ o idee poetică centrală............ Se acordă 10 puncte din oficiu........ 2....... apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. 9... 8...... acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta....... Prezintă semnificaţia titlului.....

semnificative pentru direcţia literară şi culturală. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. promovată de Junimea. Notă! În elaborarea eseului. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.3 pagini despre criticismul junimist. despre voinţă. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. (Dimitrie Bolintineanu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă ale lui Titu Maiorescu şi la ideile exprimate în alte texte literare şi/ sau nonliterare studiate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un eseu de 2 . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. .) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un text de tip argumentativ. tot se poate”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful