You are on page 1of 26

20 RENOVATIEWERKEN

OM DE DEMOCRATIE,
DE RECHTSTAAT EN
DE WELVAARTSTAAT
TE REDDEN
MET BELGIË ALS HET KAN, ZONDER ALS HET MOET

VLAANDEREN MOET, NET ZOALS BRUSSEL EN WALLONIË, OM EFFICIËNT TE WORDEN


BESTUURD, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK WORDEN. “MET BELGIË ALS HET KAN, ZONDER
BELGIË ALS HET MOET”. “MET BELGIË” IS ALLEEN MOGELIJK WANNEER DE VLAAMSE
OVERHEID METEEN BEVOEGD WORDT VOOR HAAR EIGEN VOLLEDIGE FISCALITEIT, DE
SOCIALE ZEKERHEID, MET ONDER MEER DE GEHELE GEZONDHEIDSZORG, PREVENTIEF EN
CURATIEF, DE ARBEIDSWETGEVING EN HET ECONOMISCH BELEID. ALLE ASPECTEN VAN
RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN MOETEN ALS HOMOGEEN BEVOEGDHEIDSPAKKET
NAAR DE GEWESTEN.

DE DEELSTATEN BESLISSEN IN ONDERLING OVERLEG WELKE BEVOEGDHEDEN


GEMEENSCHAPPELIJK BLIJVEN. ALLE ANDERE BEVOEGDHEDEN KOMEN DAN, BIJ
TOEPASSING VAN ARTIKEL 35 VAN DE GRONDWET, TOE AAN DE DEELSTATEN.

DE ONDOORZICHTIGE FINANCIËLE TRANSFERS TUSSEN DE GEWESTEN MOETEN OP VIJF


JAAR VERDWIJNEN. ECHTE SOLIDARITEIT IS DE ANDERE GEWESTEN HELPEN ZICH ZELF TE
ONTPLOOIEN. DAAROM MOET ALLE TOEKOMSTIGE STEUN AAN ANDERE GEWESTEN
DUIDELIJK OMSCHREVEN EN CONTROLEERBAAR ZIJN, EN BEPERKT WORDEN TOT
DUURZAME INVESTERINGEN. OP TERMIJN MOET IEDER GEWEST INSTAAN VOOR ZIJN
EIGEN FINANCIERING.

BRUSSEL MOET EEN DRIETALIG (NEDERLANDS, FRANS EN ENGELS) BESTUURSNIVEAU


VORMEN, MET ÉÉN BURGEMEESTER, ÉÉN TWEETALIG PARITAIR SAMENGESTELD
COLLEGE (VLAMINGEN EN FRANSTALIGEN), ÉÉN GEMEENTERAAD, ÉÉN OCMW, ÉÉN
ADMINISTRATIE EN ÉÉN AUTONOOM FISCAAL STATUUT. OM ZIJN HOOFDSTEDELIJKE ROL
TE VERVULLEN MOET BRUSSEL KUNNEN REKENEN OP DE STEUN VAN VLAANDEREN,
WALLONIË EN EUROPA. NAAR EUROPA TOE MOETEN HIERVOOR STAPPEN WORDEN
GEZET ZODAT BRUSSEL EEN VOLWAARDIG EUROPEES DISTRICT KAN WORDEN. BRUSSEL
KAN GEOGRAFISCH NIET WORDEN UITGEBREID.

ZOWEL DE SENAAT ALS DE PROVINCIES ZIJN OVERTOLLIG EN MOETEN WORDEN


AFGESCHAFT.
DE OVERHEID OF DE TE BEHEERSEN MOLOCH

DE OVERHEID MOET ENKEL INSTAAN VOOR DE NOODZAKELIJKE DIENSTEN EN


VOORZIENINGEN WAAR HET PRIVAAT INITIATIEF NIET KAN VOOR INSTAAN. DE
OVERHEID KAN IN GEEN GEVAL MONOPOLIES TOT STAND BRENGEN EN/OF IN STAND
HOUDEN VOOR DIENSTEN OF VOORZIENINGEN DIE DOOR PRIVATE BEDRIJVEN OF
PERSONEN KUNNEN WORDEN GELEVERD.

BIJ DE OVERHEVELING NAAR DE DEELSTATEN MOET DE GEHELE WETGEVING


VEREENVOUDIGD EN VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN GEZUIVERD WORDEN. HIERBIJ MOET
SPECIFIEKE AANDACHT WORDEN BESTEED AAN DE WETGEVING VOOR DE
MIDDENSTAND, IN HET BIJZONDER VOOR DE HORECA EN DE LANDBOUW.

ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE REGELDRUK EN HET AANTAL


OVERHEIDSINSTELLINGEN KAN DRASTISCH WORDEN BEPERKT. DAAROM MOET DE
ZONSONDERGANGCLAUSULE ALS ALGEMEEN BEGINSEL WORDEN INGESCHREVEN IN DE
GRONDWET EN MOETEN ALLE PUBLIEKRECHTELIJKE ORGANISATIES VERPLICHT WORDEN
OM HUN BESTAANSREDEN TE VERANTWOORDEN.

NIEUWE REGELGEVING OF INGRIJPENDE AANPASSINGEN KUNNEN MAAR IN VOEGE


TREDEN ALS TEVENS OBJECTIEF EN TRANSPARANT IN EEN RAPPORT WORDT
WEERGEGEVEN WAT HAAR IMPACT IS OP VERPLICHTINGEN EN KOSTEN VOOR DE
BURGER EN DE ONDERNEMINGEN. BESTAANDE REGELGEVING MOET GECOÖRDINEERD
EN TRANSPARANT GEMAAKT WORDEN
GOED BESTUUR = MINDER BESTUUR

GOED BESTUUR IN VLAANDEREN EN BRUSSEL BETEKENT VOORAL VEEL MINDER


REGELGEVING EN AFGESLANKT BESTUUR. OVERHEIDSDIENSTEN MOETEN WORDEN
GEDEPOLITISEERD.

DE OVERHEIDSTEWERKSTELLING MAG NIET LANGER GEBRUIKT WORDEN ALS EEN


INSTRUMENT VAN HET ARBEIDSMARKTBELEID. BIJ HET AANWERVEN VAN AMBTENAREN
VAN ALGEMEEN BESTUUR MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE HOGERE
TOEGEVOEGDE WAARDE VAN PRIVATE WERKGELEGENHEID. IN ELK GEVAL KAN HET
AANTAL MENSEN IN OVERHEIDSDIENST NIET UITSTIJGEN BOVEN DE 12% VAN HET
TOTAAL AANTAL WERKNEMERS. DOOR EEN VERSTANDIG AANWERVINGSBELEID KAN
DEZE DOELSTELLING OVER VIJF JAAR WORDEN BEREIKT. DE ALGEMENE UITGAVEN VOOR
OVERHEIDSPERSONEEL MOGEN NIET HOGER LIGGEN DAN 8% VAN HET BBP.

POLITIEAGENTEN MOETEN ZICH UITSLUITEND BEZIG HOUDEN MET POLITIONELE TAKEN.


DIT BETEKENT MEER BLAUW OP STRAAT EN MINDER ACHTER HET BUREAU.
ADMINISTRATIEVE TAKEN MOGEN NIET LANGER UITGEVOERD WORDEN DOOR DE
POLITIEAGENT(E), MAAR MOETEN WORDEN OPGEVANGEN DOOR ONDERSTEUNEND
PERSONEEL.

BOVENDIEN MOET DE OVERHEID STRENG KUNNEN WORDEN GECONTROLEERD. ALLE


OVERHEDEN, MINISTERIES, DIENSTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR EN PARASTATALEN, ZO
OOK OCMW’S EN ALLE DIENSTEN DOOR HEN BEHEERD, ZOALS ZIEKENHUIZEN EN RVT ’S,
MOETEN VANAF 1 JANUARI 2009 EEN OPEN, TRANSPARANTE EN GEAUDITEERDE
BOEKHOUDING VOEREN, VOLGENS DE REGELS VAN DE DUBBELE BOEKHOUDING EN DE
PRINCIPES VAN GOED BESTUUR.

BIJ AL HET OVERHEIDSPERSONEEL MOET ER EENVORMIGHEID ZIJN INZAKE STATUUT EN


REGLEMENTEN.

DE VASTE BENOEMING HEEFT ENKEL NUT ALS ZE SELECTIEF EN BEPERKT WORDT


GEBRUIKT, BIJVOORBEELD VOOR HET PERSONEEL IN DIENST VAN
GEZAGSDEPARTEMENTEN. ER MOET EVENWEL STEEDS CONTROLE ZIJN OP DE
EFFICIËNTIE EN DE KWALITEIT VAN HET GELEVERDE WERK, WELKE DESGEVALLEND KAN
LEIDEN TOT DE VERBREKING VAN DE VASTE BENOEMING.
DE DEMOCRATIE HERUITGEVONDEN

HET PRINCIPE VAN SUBSIDIARITEIT MOET CONSEQUENT WORDEN DOORGEVOERD VAN


HET NIVEAU VAN DE GEMEENTE OF DE WIJK TOT DE EUROPESE UNIE. ZOVEEL MOGELIJK
BEVOEGDHEDEN WORDEN DAAROM OVERGEDRAGEN AAN DE BURGERS, OP EEN ZO
LAAG MOGELIJK BESTUURSNIVEAU.

HET AANTAL POLITIEKE MANDATEN EN INSTELLINGEN MOET DRASTISCH BEPERKT


WORDEN.

NA AFSCHAFFING VAN HET PROVINCIAAL NIVEAU MOET DE AUTONOMIE VAN DE


GEMEENTEN GEMAXIMALISEERD WORDEN IN DE CONTEXT VAN DE SUBSIDIARITEIT.
GEMEENTEN MOETEN KUNNEN SAMENWERKEN IN STREEK- EN STADSGEWESTEN,
ZONDER DAT EEN NIEUW BESLISSINGSNIVEAU MET VERKOZEN MANDATARISSEN EN
BIJHORENDE ADMINISTRATIE WORDT GECREËERD

HET BINDEND REFERENDUM OP BURGERINITIATIEF EN HET WETSINITIATIEF MOETEN IN


DE GRONDWET WORDEN INGESCHREVEN. OP ELK BESLISSINGSNIVEAU, MOETEN DE
BURGERS OP HETZELFDE NIVEAU ELK ONDERWERP KUNNEN BEHANDELEN. DE
TOEGANGSDREMPEL VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN BINDEND REFERENDUM EN EEN
WETSINITIATIEF MOET LAAG ZIJN. BIJ HET REFERENDUM GELDT GEEN OPKOMSTPLICHT,
WEL MOET ER EEN VOLDOENDE HOOG QUORUM BEHAALD WORDEN OM GELDIG TE
ZIJN.

DE OPKOMSTPLICHT, DE LIJSTSTEM, DE OPVOLGERSLIJSTEN EN DE KIESDREMPEL


MOETEN AFGESCHAFT WORDEN. TEGELIJK MET DE AFSCHAFFING VAN DE
OPKOMSTPLICHT MOET DE STEMGERECHTIGDE LEEFTIJD VERLAAGD WORDEN TOT 16
JAAR.
KUNNEN ZEGGEN WAT JE GEWETEN DICTEERT

DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING MOET ALS ABSOLUUT RECHT IN DE GRONDWET


WORDEN INGESCHREVEN. DIT RECHT KAN ENKEL BEPERKT WORDEN VOOR OPROEPEN
TOT HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN. DE OVERHEID MOET EROP TOEZIEN DAT DEZE
VRIJHEID DAADWERKELIJK KAN UITGEOEFEND WORDEN.

HET CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING MOET WORDEN


AFGESCHAFT.

EEN STRIKTE SCHEIDING VAN RELIGIE EN STAAT, SAMENGAAND MET TOLERANTIE TEN
AANZIEN VAN DE VERSCHILLENDE GELOOFSBELIJDENISSEN IN ONS LAND, MOET
WORDEN WEERSPIEGELD OP ALLE NIVEAUS VAN DE SAMENLEVING. DE BETROKKEN
RELIGIES MOETEN IN ELK GEVAL ALLE BASISREGELS VAN DE DEMOCRATIE EN VAN ONZE
RECHTSTAAT RESPECTEREN.
EEN REALISTISCH BUITENLANDS BELEID

HET BUITENLANDS BELEID MOET GETUIGEN VAN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT


GEKOPPELD AAN HET NODIGE REALISME, EN MOET DE TOETSING DOORSTAAN AAN HET
BELANG EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR ONZE BURGERS EN ONZE ONDERNEMINGEN.

HET TOELATEN VAN EEN KANDIDAAT-LIDSTAAT TOT DE EUROPESE UNIE MOET


AFHANKELIJK ZIJN VAN DE KOPENHAGEN-CRITERIA. HET IS VAN BELANG DAT HET LAND
BEHOORT TOT DE EUROPESE WAARDENGEMEENSCHAP. DE KANDIDAAT-LIDSTAAT MOET
DE HUIDIGE EU-LIDSTATEN ERKENNEN EN AANVAARD WORDEN IN EEN BINDEND
GEZAMENLIJK REFERENDUM VAN DE EUROPESE BEVOLKING.

DE NAVO BLIJFT DE HOEKSTEEN VAN DE WESTERSE INTERNATIONALE VEILIGHEID. ONZE


KRIJGSMACHT ZAL OP TERMIJN OPGAAN IN EEN DRINGEND TE VERSTERKEN EUROPESE
PIJLER VAN DE NAVO. ZIJ STAAT NIET ALLEEN IN VOOR LOGISTIEKE STEUN, MAAR OOK
VOOR GOED UITGERUSTE, GETRAINDE, GESPECIALISEERDE EN ONMIDDELLIJK INZETBARE
EENHEDEN. DIT BETEKENT OOK DAT EEN GOED UITGERUSTE EN GETRAINDE RESERVE
MOET UITGEBOUWD WORDEN. DE MILITAIR IS HET VOORNAAMSTE KAPITAAL VAN ONZE
KRIJGSMACHT. HIJ/ZIJ MOET VERKIESBAAR ZIJN OP ALLE POLITIEKE NIVEAUS. WIL
HIJ/ZIJ EVENWEL EEN UITVOEREND OF EEN VLAAMS/FEDERAAL/EUROPEES WETGEVEND
MANDAAT UITOEFENEN, DAN MOET HIJ/ZIJ VOOR DE PERIODE VAN DAT MANDAAT BIJ
DE KRIJGSMACHT VERPLICHT POLITIEK VERLOF OPNEMEN.

IN HET KADER VAN HET NOODZAKELIJK TERUGDRINGEN VAN HET OVERHEIDSBESLAG


MOET MEN STREVEN NAAR MAXIMALE EFFICIËNTIEWINSTEN BIJ DEFENSIE, MAAR KAN
HET AANDEEL VAN HET BUDGET IN TERMEN VAN HET BBP NIET KLEINER WORDEN DAN
VANDAAG. ONS LAND MOET MEDE DAAROM STREVEN OM DE DEFENSIEPOLITIEK – DUS
OOK BUDGETTAIR – TE COÖRDINEREN IN EUROPEES VERBAND.
EEN TOEGANKELIJKE JUSTITIE

HET GERECHT MOET WORDEN VEREENVOUDIGD MET ÉÉN GERECHTELIJK


ARRONDISSEMENT PER 500.000 INWONERS, SAMENVALLEND MET ÉÉN OF MEERDERE
STADS- EN STREEKGEWESTEN, MET EEN LAAGDREMPELIG TOEGANKELIJKE
EENHEIDSRECHTBANK, DIE DE HUIDIGE RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG EN VAN
KOOPHANDEL, DE ARBEIDSRECHTBANK, DE POLITIERECHTBANK EN DE
VREDEGERECHTEN OMVAT.

DE EENHEIDSHOVEN NEMEN KENNIS VAN ALLE BEROEPEN TEGEN VONNISSEN VAN DE


EENHEIDSRECHTBANK EN VAN DE VREDEGERECHTEN. DE EENHEIDSRECHTBANK OF HET
EENHEIDSHOF MOET, NA GOEDKEURING VAN DE MINISTER, DE AFDELINGEN IN FUNCTIE
VAN DE NODEN GEOGRAFISCH KUNNEN SPREIDEN.

DE ALGEMENE LEIDING VAN DE RECHTBANKEN MOET BERUSTEN BIJ EEN BINNEN DE


MAGISTRATUUR DEMOCRATISCH VERKOZEN BESTUUR WAARIN AFGEVAARDIGDEN VAN
ALLE PERSONEELSCATEGORIEËN ZETELEN. HET BESTUUR BESCHIKT AUTONOOM OVER
ZIJN BUDGET EN LEGT HIEROVER JAARLIJKS VERANTWOORDING AF BIJ DE MINISTER.

JUSTITIE KAN ALLEEN VERTROUWEN INBOEZEMEN INDIEN ZE BINNEN EEN REDELIJKE


TERMIJN TOT EEN UITSPRAAK KOMT.
EEN DOORDACHT VREEMDELINGENBELEID

DE ‘SNEL-BELGWET’ VAN 2000 EN ‘HET MIGRANTENSTEMRECHT’ MOETEN MOET


WORDEN AFGESCHAFT. OM DE BELGISCHE NATIONALITEIT TE BEKOMEN MOET DE
AANVRAGER MINSTENS VIJF JAAR IN BELGIË WONEN, WERKEN, EN SLAGEN VOOR HET
INTEGRATIEPROCES WAARONDER DE TAALKENNIS VAN HET TAALGEBIED WAAR MEN
WOONT. HIERTOE MOET DE AANVRAGER SLAGEN IN EEN OBJECTIEVE TAALTEST. TEVENS
DIENT DE AANVRAGER GETROUWHEID TE ZWEREN AAN DE GRONDWET.
DE OVERHEID KAN INZAKE MIGRATIE TE ALLEN TIJDE SPECIFIEKE VOORWAARDEN
OPLEGGEN TENEINDE DE MEDISCHE RISICO’S EN EEN EVENTUEEL GEVAAR VOOR DE
VOLKSGEZONDHEID TE BEPERKEN.

ALLE VORMEN VAN NATIONALITEITSVERWERVING MOETEN DOOR DE RECHTBANK


WORDEN BEHANDELD. DE PARLEMENTAIRE NATURALISATIECOMMISSIE MOET WORDEN
AFGESCHAFT.

HET VERWERVEN VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT MOET LEIDEN TOT HET VERLIES
VAN DE VREEMDE NATIONALITEIT. HET VERWERVEN VAN EEN VREEMDE NATIONALITEIT
MOET LEIDEN TOT HET VERLIES VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT. WIE BESCHIKT OVER
EEN DUBBELE OF MEERVOUDIGE NATIONALITEIT MOET BINNEN EEN TERMIJN VAN
TWAALF MAANDEN NA HET VASTSTELLEN ERVAN EEN KEUZE MAKEN OF HIJ/ZIJ DE
BELGISCHE NATIONALITEIT WENST TE BEHOUDEN. ENKEL EEN BILATERAAL VERDRAG
GESLOTEN TUSSEN ONS LAND EN EEN ANDERE STAAT KAN UITZONDERINGEN OP DEZE
REGELS VOORZIEN.

EEN HUWELIJK MET EEN NIET-EU BURGER KAN SLECHTS AANGEGAAN OF ERKEND
WORDEN ALS DE NIET-EU PARTNER TEN MINSTE 24 JAAR OUD IS EN SLAAGT VOOR HET
INTEGRATIEPROCES, WAARONDER DE TAALKENNIS VAN HET TAALGEBIED WAAR HET
KOPPEL ZICH VESTIGT.

OM DE ONGEBREIDELDE HUWELIJKSMIGRATIE VAN NIET-EU BURGERS TEGEN TE GAAN


MOET VAN DE PARTNER IN BELGIË WORDEN GEËIST DAT DIE BESCHIKT OVER EEN
BELASTBAAR JAARINKOMEN VAN MINSTENS 22.000 EURO OM IN HET EIGEN
ONDERHOUD EN DAT VAN DE INWONENDE GEZINSLEDEN TE KUNNEN VOORZIEN,
ZONDER EEN BEROEP TE DOEN OP DE SOCIALE BIJSTAND. BOVENDIEN MOET DE
PARTNER IN BELGIË BESCHIKKEN OVER EEN BEHOORLIJKE HUISVESTING EN OVER EEN
DEGELIJK SOCIAAL STATUUT DAT DE RISICO’S DEKT VOOR ZICHZELF EN DE INWONENDE
GEZINSLEDEN. DE NIET-EU HUWELIJKSPARTNER DIENT IN ZIJN/HAAR LAND VAN
OORSPRONG EEN EERSTE INTEGRATIETEST AF TE LEGGEN, WAARUIT ZIJN/HAAR
INTEGRATIEBEREIDHEID MOET BLIJKEN.
HUWEN MET EEN BUITENLANDSE NIET-EU PARTNER MOET VOLTROKKEN WORDEN VOOR
EEN GESPECIALISEERDE DIENST VAN DE BURGERLIJKE STAND. MET NAME ÉÉN PER
TAALGEMEENSCHAP, WAAR ELK VERDACHT HUWELIJK DOOR EEN GESPECIALISEERDE CEL
SCHIJNHUWELIJKEN EN GEDWONGEN HUWELIJKEN ONDERZOCHT KAN WORDEN.

OM DE SCHIJNHUWELIJKEN OF GEDWONGEN HUWELIJKEN TE BESTRIJDEN MOETEN DE


GEMEENTEN VERPLICHT WORDEN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DE BEVOEGDE
INSTANTIE) IN KENNIS STELLEN VAN ELKE NIETIGVERKLARING VAN EEN HUWELIJK WAAR
ZE KENNIS VAN HEBBEN EN DIT BINNEN EEN TERMIJN VAN 5 WERKDAGEN NADAT ZE
HET HEBBEN VERNOMEN.

WANNEER EEN SCHIJNHUWELIJK OF GEDWONGEN HUWELIJK WORDT VASTGESTELD


MOETEN DE VERBLIJFSDOCUMENTEN METEEN WORDEN INGETROKKEN EN DE
BETROKKENE MOET EFFECTIEF HET LAND VERLATEN SAMEN MET DIEGENEN DIE ZE
DOOR DIT HUWELIJK HEBBEN LATEN OVERKOMEN. TEN OPZICHTE VAN HET MISDRIJF
VAN SCHIJNHUWELIJKEN OF GEDWONGEN HUWELIJKEN GELDT EEN NULTOLERANTIE.

OOK HET HUWELIJK VAN EEN BELG MET EEN NIET-EU VREEMDELING, VOLTROKKEN IN
HET BUITENLAND, MOET OP FRAUDE EN WILSGEBREKEN ONDERZOCHT WORDEN EN WEL
ZODRA DE PARTNER ZICH IN BELGIË WENST TE VESTIGEN. HET HUWELIJK VAN BELGEN
MET EEN NIET-EU VREEMDELING AANGEGAAN, NADAT ZIJ ZICH BEWEZEN SCHULDIG
HEBBEN GEMAAKT AAN HET LATEN VOLTREKKEN VAN EEN SCHIJN- OF GEDWONGEN
HUWELIJK, MAG IN ONS LAND NIET MEER ERKEND WORDEN. HET AANGAAN IN ONS
LAND VAN EEN NIEUW HUWELIJK MET EEN VREEMDELING MOET HEN VERBODEN
WORDEN.

DE "MOSLIMEXECUTIEVE" DIENT AFGESCHAFT TE WORDEN.

DE DUBBELE NATIONALITEIT VAN NIET EU INGEZETENEN IS ONVERENIGBAAR MET EEN


POLITIEK MANDAAT, NOCH MET EEN OVERHEIDSFUNCTIE.
EEN STRAF VEILIGHEIDSBELEID

DE WETTIGE VERDEDIGING MOET UITGEBREID WORDEN TOT HET BESCHERMEN VAN DE


GOEDEREN.

EFFECTIEVE GEVANGENISSTRAFFEN MOETEN MINIMUM 1 JAAR DUREN. KORTERE


GEVANGENISSTRAFFEN MOETEN WORDEN VERVANGEN DOOR ALTERNATIEVE SANCTIES
ZOALS WERKSTRAFFEN, ELEKTRONISCHE ENKELBAND EN EFFECTIEVE GELDBOETEN.

ALLE VEROORDEELDEN DIE VOORWAARDELIJK OF OP PROEF VRIJGELATEN WORDEN


MOETEN KORT OPGEVOLGD WORDEN. WIE VAN DIT RECHT MISBRUIK MAAKT DOOR
NIEUWE EN ERNSTIGE STRAFBARE FEITEN TE PLEGEN, KOMT NIET MEER IN
AANMERKING VOOR GUNSTMAATREGELEN.

DE WET OP DE SAMENDRUKBAARHEID VAN GEVANGENISSTRAFFEN MOET GEWIJZIGD


WORDEN IN DE ZIN DAT IEDERE VEROORDEELDE, NIET-RECIDIVIST, VRIJKOMT NA HET
UITZITTEN VAN 2/3 VAN ZIJN STRAF, TENZIJ DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
ZOGENAAMDE TEGENINDICATIES KAN AANTONEN DIE VERANTWOORDEN DAT DE
GEVANGENE LANGER OPGESLOTEN BLIJFT.

DE JEUGDRECHTER MOET EFFECTIEVE STRAFFEN KUNNEN UITSPREKEN. DE WET VAN


1965 BETREFFENDE DE JEUGDBESCHERMING MOET HERZIEN WORDEN TENEINDE DE
SANCTIES VOOR GEWELDDELICTEN, IN HET BIJZONDER BIJ GEWELD GERICHT TEGEN DE
FYSISCHE INTEGRITEIT VAN PERSONEN, TE VERZWAREN. DEZE “ZWAARTE” VAN DE
SANCTIES MOET GERELATEERD ZIJN AAN DE GEVOLGEN VAN HET DELICT VOOR DE
SLACHTOFFERS.

HET IS DE OPDRACHT VAN EEN VERANTWOORDELIJKE OVERHEID OM ERNSTIGE EN


CORRECTE ONTRADINGCAMPAGNES ROND DRUGGEBRUIK TE ORGANISEREN, IN DE
ALLEREERSTE PLAATS NAAR MINDERJARIGEN TOE. ALS ONDERDEEL VAN HET STREVEN
NAAR EEN BETER INZICHT IN DE GEVAREN VAN DRUGGEBRUIK, MOETEN DE
STATISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET VEILIGHEIDSBELEID DUIDELIJK AANGEVEN
WAAR, WANNEER, M.B.T. WELKE CATEGORIEËN EN HOE VAAK ER EEN RELEVANT
VERBAND BESTAAT TUSSEN GEPLEEGDE MISDRIJVEN EN ONGEVALLEN ENERZIJDS EN
DRUGSGEBRUIK ANDERZIJDS.

DE WERKING VAN DE PARKETTEN EN RECHTBANKEN MOET ZO GEORGANISEERD


WORDEN DAT VRIJSPRAAK OMWILLE VAN PROCEDUREFOUTEN OF VERJARING
VERMEDEN WORDT.
VOLDOENDE CAPACITEIT VOOR DE STRAFINRICHTINGEN

DE OVERHEID EN DE PRIVATE SECTOR MOETEN GEÏNTEGREERD KUNNEN SAMENWERKEN


IN ALLE DOMEINEN VAN HET VEILIGHEIDSBELEID, WAARBIJ DE OVERHEID DE MATE
BEPAALT WAARIN DE GEVANGENISSEN WORDEN GEBRUIKT EN DE PRIVATE PARTNER
WORDT BETAALD VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN ACCOMMODATIE, MAAR NIET VOOR
HET AANTAL GEVANGENEN.

IN BESCHIKBARE OVERHEIDSGEBOUWEN, ZOALS KAZERNES, MOETEN


HEROPVOEDINGSKAMPEN VOOR PROBLEEMJONGEREN WORDEN INGERICHT, WAAR
ZIJ OP EEN GESTRUCTUREERDE MANIER EEN AANTAL ELEMENTAIRE GEDRAG- EN
SAMENLEVINGSREGELS WORDEN BIJGEBRACHT.

ZWARE STRAFBARE FEITEN, GEPLEEGD DOOR NIET-EU BURGERS MET DUBBELE


NATIONALITEIT, MOETEN LEIDEN TOT HET ONTZEGGEN VAN DE BELGISCHE
NATIONALITEIT.

NIET EU-BURGERS, DIE VEROORDEELD WERDEN VOOR ZWARE STRAFBARE FEITEN,


ZITTEN, INDIEN ER EEN BILATERAAL VERDRAG HIEROVER BESTAAT, HUN STRAF UIT IN
HET LAND VAN OORSPONG OF EEN ANDER LAND MET EEN OVERSCHOT AAN
GEVANGENISCAPACITEIT. HET SLUITEN VAN DERGELIJKE BILATERALE VERDRAGEN MOET
BEVORDERD WORDEN.

HET PRINCIPE DAT DE AANWEZIGHEID VAN FAMILIE IN BELGIË DE UITLEVERING BELET


MOET UIT DE WET GESCHRAPT WORDEN.
EEN OVERHEIDSBESLAG IN FUNCTIE VAN GROEI

HET OVERHEIDSBESLAG MOET OVER EEN PERIODE VAN TEN HOOGSTE VIJF JAAR DALEN
TOT MAXIMUM 40% VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT. DIT PRINCIPE MOET IN
DE GRONDWET OPGENOMEN WORDEN. ALS EERSTE STAP MOET HET ALGEMEEN NIVEAU
VAN OVERHEIDSUITGAVEN BEVROREN WORDEN TOT OP HET NIVEAU VAN 2007.

DE OVERHEIDSSCHULD MOET TEGEN 2020 HERLEID WORDEN TOT 30% VAN HET BBP, DE
RESERVES VOOR VERGRIJZING MEEGEREKEND. DIT MOET VOLGEN UIT DE VOLDOENDE
DALING VAN HET ALGEMEEN NIVEAU VAN DE UITGAVEN.

BELASTINGEN MOETEN LAGER VOOR MENSEN DIE WERKEN EN INVESTEREN, EN MOETEN


VOORAL GERICHT ZIJN OP ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID. HET VERMOGEN ZELF KAN
NOOIT WORDEN BELAST, ENKEL DE INKOMSTEN ERVAN. DE BESTAANDE
VERMOGENSBELASTINGEN ZOALS MEERWAARDEBELASTINGEN, SCHENKINGS- EN
SUCCESSIERECHTEN IN RECHTE LIJN MOETEN VERDWIJNEN. REGISTRATIERECHTEN
MOGEN GEEN BELASTING ZIJN, MAAR ALLEEN EEN CORRECTE VERGOEDING VOOR DE
ADMINISTRATIEKOSTEN.
HERVORMING VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN

TEGENOVER DE UITGAVEN VAN EEN OVERHEID MOET FINANCIËLE


VERANTWOORDELIJKHEID STAAN, ONDERWORPEN AAN DE DEMOCRATISCHE CONTROLE
VAN DE KIEZER. EENS HET GEWEST BEVOEGD IS OVER DE FISCALITEIT, INT HET DE
BELASTINGEN WAAROP GEMEENTEN TER FINANCIERING VAN HUN UITGAVEN
OPCENTIEMEN MOETEN KUNNEN HEFFEN, ZOWEL OP DE PERSONENBELASTING ALS OP
DE ONDERNEMINGSBELASTING. ZIJ KUNNEN OOK BEVOEGD WORDEN VOOR DE
WOONFISCALITEIT. PESTBELASTINGEN MOETEN VERDWIJNEN. ALS ER TOCH VASTE OF
FORFAITAIRE TAKSEN WORDEN INGEVOERD, MAG DE OPBRENGST DAARVAN ENKEL
WORDEN AANGEWEND VOOR HET DOEL VAN DE BELASTING.

OVER EEN PERIODE VAN VIJF JAAR MOETEN WE KOMEN TOT DE INVOERING VAN EEN
VLAKTAKS VAN 25% IN DE PERSONENBELASTING (ALLE RECENTE INFO OVER ONS
VOORSTEL VOOR DE VLAKTAKS VINDT U OP WWW.LIJSTDEDECKER.COM/VLAKTAKS )

OMDAT DE VLAKTAKS OOK SOCIAAL MOET WORDEN INGEKADERD WORDT EEN


BELASTINGVRIJE SOM INGEVOERD, DIE DEGRESSIEF EVOLUEERT MET DE HOOGTE VAN
HET INKOMEN. VOOR HET NATIONAAL GEMIDDELD BELASTBAAR INKOMEN GELDT EEN
BELASTINGVRIJE SOM VAN 7.500 EURO. NAARMATE HET BELASTBAAR INKOMEN LAGER
IS DAN DIT GEMIDDELDE WORDT DE BELASTINGVRIJE SOM GROTER. ZO ZAL OP DE
LAAGSTE INKOMENS GEEN BELASTING VERSCHULDIGD ZIJN. NAARMATE HET
BELASTBAAR INKOMEN HOGER IS DAN HET GEMIDDELDE WORDT DE BELASTINGVRIJE
SOM KLEINER. VOOR INKOMENS DIE MEER DAN HET DUBBELE VAN HET GEMIDDELDE
BELASTBAAR INKOMEN BEDRAGEN IS ER GEEN BELASTINGVRIJE SOM MEER, EN IS HET
VOLLE TARIEF VAN DE SOCIALE VLAKTAKS VAN TOEPASSING OP HET GEHELE INKOMEN.

IEDERE BELASTINGPLICHTIGE MOET INDIVIDUEEL BELASTBAAR ZIJN VIA EEN


AFZONDERLIJKE AANGIFTE, ZONDER ENIGE VORM VAN CUMUL MET EEN PARTNER OF
ANDERE INWONERS BINNEN EENZELFDE WONING.

ALLE TEGEMOETKOMINGEN DIE VANDAAG BESTAAN ONDER DE VORM VAN AFTREKKEN,


VERMINDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN IN DE PERSONENBELASTING, MET
UITZONDERING VAN DEZE VOOR IN DE WET GEDEFINIEERDE BEROEPSKOSTEN, MOETEN
VERVANGEN WORDEN DOOR VOOR IEDEREEN BEGRIJPBARE EN DOOR EEN
DEMOCRATISCHE MEERDERHEID TE BESLISSEN TOELAGEN IN GELD AAN GEZINNEN EN
BEDRIJVEN. WANNEER DE REGERING EEN MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE
STEUNMAATREGEL UITVAARDIGT, WORDT DIE DOOR ÉÉN ADMINISTRATIE IN GELD
OVERGEDRAGEN AAN DE GEZINNEN EN BEDRIJVEN. ER KOMT IN ELK GEVAL EEN HOGERE
GEZINSBIJSLAG.
DE VENNOOTSCHAPSBELASTING WORDT EEN ONDERNEMINGSBELASTING EN MAG BIJ
EEN POSITIEF SALDO MAXIMUM 19% BEDRAGEN. DIT TARIEF MOET METEEN WORDEN
INGEVOERD EN OOK VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN VOOR ELK ZELFSTANDIG INKOMEN.
DE BELASTINGBASIS MOET GELIJKTIJDIG WORDEN VERBREED DOOR AFSCHAFFING VAN
DE AFTREKKEN, VERMINDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN.

ALLE TOELAGEN TEN GUNSTE VAN DE ONDERNEMINGEN MOETEN WORDEN


AFGESCHAFT, BEHOUDENS TOELAGEN TER ONDERSTEUNING VAN INVESTERINGEN IN
ENERGIE-EFFICIËNTIE, VERVUILINGREDUCTIE EN INNOVATIE.

ONS LAND MOET DE ONDERNEMINGEN VOLSTREKTE FISCALE ZEKERHEID BIEDEN


WANNEER ZIJ INVESTEREN IN ONS LAND. ZOALS IN ZWITSERLAND HET GEVAL IS
MOETEN BEDRIJVEN MET INVESTERINGS- OF ANDERE INGRIJPENDE PLANNEN BINNEN
DE MAAND VANUIT DE BEVOEGDE OVERHEID, VOLSTREKTE DUIDELIJKHEID KRIJGEN
OVER ALLE FISCALE ASPECTEN, ALLE GEVOLGEN VAN HUN STRATEGIE EN DE STEUN
WAAROP ZIJ AL DAN NIET KUNNEN REKENEN. ER MOETEN BURGERRECHTELIJK
AFDWINGBARE OVEREENKOMSTEN WORDEN GESLOTEN TUSSEN DE OVERHEID EN DE
ONDERNEMINGEN DIE TOT BELANGWEKKENDE INVESTERINGEN OVERGAAN, WAARIN
WORDT GEGARANDEERD DAT HET FISCAAL KLIMAAT GEDURENDE EEN PERIODE VAN
MINSTENS TIEN JAAR NOOIT ONGUNSTIGER KAN WORDEN.
HET BESTRIJDEN VAN FISCAAL ONRECHT

OP ALLE BEDRAGEN DIE DE OVERHEID VERSCHULDIGD IS AAN DE BURGER IS ZE VANAF


DE DAG VAN DE VASTSTELLING VAN DEZE SCHULD, DEZELFDE WETTELIJKE INTEREST
VERSCHULDIGD, ALS DEZE DIE DE OVERHEID AANREKENT AAN DE BURGER.

DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP HET INKOMEN MAG NIET LEIDEN TOT


EEN RENTELOZE LENING VOOR DE OVERHEID. DIE INHOUDING MAG NIET OVERDREVEN
ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE WERKELIJK VERSCHULDIGDE BELASTING OP HET TOTALE
BEDRAG AAN BEZOLDIGINGEN VAN DE GENIETER.

HET COMPLEXE SYSTEEM VAN VERMEERDERING VAN BELASTING INGEVAL VAN GEEN OF
ONTOEREIKENDE VOORAFBETALINGEN MOET WORDEN AFGESCHAFT EN VERVANGEN
WORDEN DOOR STRIKTE TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE INTEREST ZONDER ENIGE
VERHOGING.

DE KOSTEN VERBONDEN AAN HET WOON-WERKVERKEER MOETEN VOOR 100%


AFTREKBAAR ZIJN VAN HET BELASTBAAR INKOMEN. EEN FORFAITAIRE
KILOMETERAFTREK MOET GEKOPPELD WORDEN AAN EEN INDEX DIE SPECIFIEK DE
EVOLUTIE VAN DE BRANDSTOFPRIJS VOLGT.

ALLE BELASTINGEN, ZO OOK ACCIJNZEN EN BTW, MOETEN AFZONDERLIJK OP DE


BRANDSTOFPRIJS WORDEN BEREKEND EN DAN PAS WORDEN SAMENGETELD. OP
EUROPEES VLAK MOETEN DE NODIGE INITIATIEVEN WORDEN GENOMEN.

DE AANVULLENDE CRISISBELASTING VAN 3% MOET AFGESCHAFT WORDEN, EVENALS DE


FORFAITAIRE SOCIALE BIJDRAGE VOOR VENNOOTSCHAPPEN. COMPENSATIE AAN HET
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN MOET UIT DE ALGEMENE MIDDELEN WORDEN
VERLEEND. DE BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR SOCIALE ZEKERHEID (BBSZ) DIE EEN GROOT
AANTAL WERKNEMERS SINDS 1994 JAARLIJKS MOETEN BETALEN MOET AFGESCHAFT
WORDEN.
EEN DUURZAME SOCIALE ZEKERHEID

DE OVERHEID MOET ZICH TOT DOEL STELLEN DE TOTALE UITGAVEN AAN SOCIALE
UITKERINGEN TE VERMINDEREN TOT HET EU-GEMIDDELDE (EN ALLESZINS MINDER DAN
20% VAN HET BBP), DE RESERVERINGEN VOOR DE TOEKOMSTIGE PENSIOEN- EN
GEZONDHEIDSZORGUITGAVEN INBEGREPEN.

DE SOCIALE ZEKERHEID MAG NIET LANGER WORDEN GEFINANCIERD DOOR BIJDRAGEN


OP DE ARBEID, MAAR OOK IN TOENEMENDE MATE DOOR INDIRECTE BELASTINGEN
ZOALS BTW. IN ALLEREERSTE INSTANTIE MOET DE HOOGTE VAN DE WETTELIJK
VERSCHULDIGDE SOCIALE BIJDRAGE VAN DE WERKNEMERS IN ÉÉN KLAP DALEN MET
MEER DAN 5% TOT HET NIVEAU DAT VOLDOENDE IS OM DE ARBEIDSGEBONDEN
RISICO’S ARBEIDSONGESCHIKTHEID, WERKLOOSHEID, ARBEIDSONGEVALLEN EN
BEROEPSZIEKTEN TE DEKKEN. DE MINDERONTVANGST STAAT IN HET TEKEN VAN DE
AFBOUW VAN HET OVERHEIDSBESLAG EN MAG NIET OP DE WERKGEVERS WORDEN
AFGEWENTELD.

DE GROEI VAN DE UITGAVEN IN DE GEZONDHEIDSZORG KAN NOOIT BOVEN DE REËLE


ECONOMISCHE GROEI LIGGEN, ZOALS VOOR ONS LAND DOOR EUROSTAT WORDT
VOORSPELD.

NIEMAND HEEFT RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN OF PENSIOENEN WANNEER


MEN ER NIET TOE HEEFT BIJGEDRAGEN. IEDEREEN HEEFT UITERAARD RECHT OP HET
LEEFLOON.

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MOETEN IN DE TIJD BEPERKT WORDEN TOT MAXIMAAL


24 MAANDEN, WAARBIJ DE PRECIEZE DUUR AFHANKELIJK MOET ZIJN VAN DE AL
GEPRESTEERDE PRESTATIES OP DE ARBEIDSMARKT. DIT MET EEN HOGE
VERVANGINGSRATIO VAN 75 % VAN HET LAATSTE INKOMEN EN VERVOLGENS DALEND
TOT EEN MINIMUM.

WIE ZIJN UITKERING VERLIEST VALT TERUG OP HET LEEFLOON ZODAT HIJ/ZIJ ALLE
BELANG HEEFT BIJ EEN SNELLE HERINSCHAKELING IN DE ARBEIDSMARKT.

PARLEMENTSLEDEN DIE ZELF ONTSLAG NEMEN MOGEN GEEN RECHT HEBBEN OP


ONTSLAGPREMIES.
DE GEZINSBIJSLAG MOET GELIJK ZIJN VOOR IEDEREEN UITGEZONDERD DE VERHOOGDE
GEZINSBIJSLAGEN WEGENS HANDICAP. DE KINDERBIJSLAG BETREFT ENKEL DE KINDEREN
DIE BINNEN DE EU VERBLIJVEN.
PENSIOENEN GARANDEREN

WIE OP PENSIOEN IS OF EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET MOET ONBEPERKT


KUNNEN BIJVERDIENEN, ZONDER VERLIES VAN PENSIOEN OF INVALIDITEITSBIJDRAGEN.

ALLE VORMEN VAN PRIVATE PENSIOENOPBOUW MOETEN WORDEN GESTIMULEERD.

HET ZILVERFONDS DIENT TE WORDEN OMGEVORMD TOT EEN ECHT VERGRIJZINGFONDS


MET WERKELIJKE EN VOLDOENDE GELDMIDDELEN, WAARBIJ DE GELDEN WORDEN
GEKAPITALISEERD EN BEHEERD VOLGENS OBJECTIEVE FINANCIËLE NORMEN.

DE MINIMUMPENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS MOETEN IN ÉÉN


KEER WORDEN OPGETROKKEN TOT 10 % BOVEN DE “INKOMENSGARANTIE VOOR
OUDEREN”.
EEN EFFICIËNTE SOCIALE ORGANISATIE

WERKGEVERS- EN WERKNEMERSORGANISATIES DIENEN OVER RECHTSPERSOONLIJKHEID


TE BESCHIKKEN WILLEN ZE ERKEND WORDEN EN DEEL KUNNEN NEMEN AAN HET
WETTELIJK GEORGANISEERD SOCIAAL OVERLEG. ZE MOETEN EEN TRANSPARANTE, EN
ZOALS DE POLITIEKE PARTIJEN EN PRIVATE ONDERNEMINGEN, EEN GECONTROLEERDE,
OPEN BOEKHOUDING VOEREN, VOLGENS DE REGELS VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN EN
DE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR. TENSLOTTE DIENEN ALLE LEIDINGGEVENDE FIGUREN
VAN WERKGEVERS- EN WERKNEMERSORGANISATIES AL HUN RECHTSTREEKSE EN
ONRECHTSTREEKSE BEZOLDIGINGEN, VOORDELEN VAN ALLE AARD, ALLE MANDATEN,
LEIDENDE AMBTEN OF BEROEPEN BEKEND TE MAKEN.

DE ZIEKENFONDSEN, DE WERKGEVERS- EN WERKNEMERSORGANISATIES ZIJN


PRIVAATRECHTELIJKE LEDENORGANISATIES, DIE DOOR DE OVERHEID NIET
GESUBSIDIEERD MOGEN WORDEN.

DE OVERHEID MOET IN EERSTE INSTANTIE ZELF INSTAAN VOOR ZIV-, WERKLOOSHEIDS-


EN ANDERE SOCIALE UITKERINGEN, MAAR KAN DIT VANUIT EEN KOSTENOVERWEGING
OVERDRAGEN AAN DERDEN.

ER MOET EEN EVENWICHT BESTAAN TUSSEN HET RECHT TOT STAKEN EN HET RECHT OP
WERKEN EN ONDERNEMEN. STAKINGSRECHT IS GEEN STAKINGSPLICHT.
BELANGRIJKE DIENSTEN EN FUNCTIES MOETEN ALTIJD GEVRIJWAARD BLIJVEN. BIJ
STAKING EN BETOGING MOET HET WOON-WERKVERKEER, HET GOEDERENVERKEER, DE
GOEDERENOVERSLAG, HET ONDERWIJS, DE MEDISCHE URGENTIEDIENSTEN, DE
BRANDWEER EN POLITIEDIENSTEN, DE BEWAKING VAN GEVANGENEN EN DE
DEFENSIEOPDRACHTEN ALTIJD EN WETTELIJK MINIMAAL GEVRIJWAARD WORDEN.

IN DE SOCIALE ZEKERHEID MOETEN DE HISTORISCH GEGROEIDE INSTELLINGEN WORDEN


HERVORMD TOT ÉÉN EFFICIËNTE OVERHEIDSDIENST. DE BESPARING DIE HIERUIT
VOORTVLOEIT MOET DE SOCIAAL GERECHTIGDEN TEN GOEDE KOMEN.

DE FINANCIERING VAN DE ZIEKENHUIZEN EN ANDERE ZORGORGANISATIES MOETEN


FUNDAMENTEEL HERZIEN EN DOORZICHTIG WORDEN. HIERBIJ MOET HET
UITGANGSPUNT ZIJN DAT DE HONORARIA VAN GENEESHEREN EEN ZUIVER OF NETTO
HONORARIUM ZIJN.
ZORGORGANISATIES MOETEN IN ALLE GEVAL EEN OPEN BOEKHOUDING MET ZERO
BASED BUDGETTING VOEREN VOLGENS DE REGELS VAN DE DUBBELE BOEKHOUDING EN
DE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR.

TEVENS MOET HET AANREKENEN VAN ERELOONSUPPLEMENTEN EN ANDERE


SUPPLEMENTEN DIE NIET DE WERKELIJKE KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN EEN
EENPERSOONSKAMER WEERSPIEGELEN, AAN BANDEN WORDEN GELEGD.

HET OLIGOPOLIE VAN DE OVERHEID EN DE SOCIALE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJEN


MOET VERDWIJNEN. ELKE DISCRIMINATIE, MEER BEPAALD ELKE AFWIJKENDE
REGELGEVING OF SUBSIDIEPOLITIEK WELKE IS GEBASEERD OP HET ONDERSCHEID
TUSSEN PRIVATE VERHUURDER EN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ MOET
VERDWIJNEN. HET BUDGET VOOR DE SOCIALE WONINGBOUW MOET GELEIDELIJK EN
TEN LAATSTE OVER VIJF JAAR VOLLEDIG AAN SOCIALE HUURTOELAGEN BESTEED
WORDEN.
EEN SOEPELE ARBEIDMARKT

DE ARBEIDSMARKT MOET VERSOEPELEN DOOR HET SOCIAAL OVERLEG TE


DECENTRALISEREN EN TE HOUDEN OP HET MEEST GESCHIKTE NIVEAU, ZELFS TOT OP
HET NIVEAU VAN DE INDIVIDUELE ONDERNEMING. WERKGEVERS EN WERKNEMERS
MOETEN IN DE ONDERNEMINGEN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WETTELIJKE
BEPERKINGEN, ZOALS DIE VAN DE DUURTIJD VAN DE PROEFPERIODES EN DE
ONTSLAGBESCHERMING.

HET ONDERSCHEID TUSSEN DE STATUTEN VOOR ARBEIDERS, BEDIENDEN EN OP TERMIJN


VOOR AMBTENAREN, MOET OPGEHEVEN WORDEN. INZAKE SOCIALE BESCHERMING
MOETEN ALLE ACTIEVEN, OOK DE ZELFSTANDIGEN, OP DEZELFDE WIJZE BEHANDELD
WORDEN.

GEZIEN DE MASSALE SCHOOLMOEHEID BIJ VELE LEERLINGEN VAN HET


BEROEPSONDERWIJS, MOETEN ZIJ VANAF 16 JAAR KUNNEN KIEZEN VOOR EEN LOUTER
PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING. DEZE KAN INGEVULD WORDEN DOOR STAGES BIJ
BEDRIJVEN. EEN ATTEST VAN PRAKTISCHE OPLEIDING GEEFT EEN GROTERE GARANTIE
OP EEN PLAATS IN DE ARBEIDSMARKT EN WERKT MOTIVEREND OM DE LOOPTIJD VAN
DE SCHOOLPLICHT TE VOLBRENGEN.

VEERTIG JAAR WERKEN MOET HET RECHT OPENEN OP EEN VOLWAARDIG PENSIOEN.
WIE MINDER LANG HEEFT GEWERKT MAG, REKENING HOUDEND MET DE GEMIDDELDE
LEVENSVERWACHTING VAN DE BELGEN, IN GEACTUALISEERDE WAARDE, GEEN UITZICHT
HEBBEN OP EEN HOGER PENSIOENTOTAAL.

VERGRIJZING IS NIET EEN BEDREIGING MAAR EEN OPPORTUNITEIT. TALRIJKE


“OUDEREN” BEZITTEN EEN SCHAT AAN KENNIS EN KUNNEN OP AANGEPASTE WIJZE NOG
VEEL BIJDRAGEN AAN DE WELVAART EN MOETEN GESTIMULEERD WORDEN OM
BLIJVEND DEEL TE NEMEN AAN DE “ACTIEVE” ECONOMIE. HET STELSEL VAN
BRUGPENSIOENEN MOET UITDOVEN.

DE IMMIGRATIE VAN KENNISWERKERS EN HET BEMANNEN VAN


KNELPUNTBEROEPEN MOET VIA HET SYSTEEM VAN DE EUROPESE ‘BLUE CARD’
AANGEMOEDIGD WORDEN, WAARBIJ EEN VERBLIJFSVERGUNNING WORDT GEKOPPELD
AAN EEN HERNIEUWBAAR ARBEIDSCONTRACT VAN MAXIMUM VIJF JAAR.
WEGENS HET LEVENSBELANG DAT ERMEE GEMOEID IS, DIENEN IMMIGRERENDE
ZORGVERSTREKKERS EEN NOODZAKELIJK NIVEAU AAN KENNIS VAN DE TAAL VAN HET
TAALGEBIED TE BEZITTEN, ZODAT ZIJ MET DE PATIËNTEN KUNNEN COMMUNICEREN.
BETER ONDERNEMEN

DE VRIJHEID VAN HANDEL EN ONDERNEMEN MOET IN DE GRONDWET INGESCHREVEN


WORDEN.

DE GEFAILLEERDE ONDERNEMER DIE TE GOEDER TROUW IS, MOET AUTOMATISCH


HETZELFDE STATUUT GENIETEN ALS EEN ONTSLAGEN WERKNEMER.

DE CURATOR/RECHTER-COMMISSARIS MOET BIJ DE AFHANDELING EN DE VEREFFENING


VAN EEN FAILLISSEMENT, ELKE ZES MAAND EEN CONTROLEERBARE COMMUNICATIE
NAAR DE GEFAILLEERDE EN DE SCHULDEISERS TOE VOEREN. DE LEVERANCIER WIENS
GOEDEREN ONAANGEROERD BLEVEN IN EEN GEFAILLEERD BEDRIJF MOET DEZE ALTIJD
KUNNEN RECUPEREREN.

IN ALLE ONDERWIJSRICHTINGEN MOET ER VOLDOENDE AANDACHT GAAN NAAR


ECONOMISCHE VAKKEN EN VOLDOENDE LESUREN WORDEN BESTEED AAN ECONOMIE EN
BEDRIJFSBEHEER. ONDERWIJSINSTELLINGEN DIENEN BIJ DE INVULLING VAN HUN
OPLEIDINGSPROGRAMMA’S MAXIMAAL SAMEN TE WERKEN MET HET BEDRIJFSLEVEN.

DE WETGEVER MOET DE LANDBOUWVENNOOTSCHAP MODERNISEREN MET EEN


AANGEPASTE, TRANSPARANTE FISCALITEIT EN ACCURATE OPBRENGSTENREKENINGEN
WAARDOOR DE LANDBOUWER EEN ÉCHT ONDERNEMERSBELEID KAN VOEREN.

EERDER GENOMEN ECOLOGISCHE MAATREGELEN, DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE


LANDBOUW, MOETEN GETOETST WORDEN AAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
EN IN OVERLEG MET DE SECTOR WORDEN GEËVALUEERD.

DE HORECA-UITBATERS MOETEN ZELF KUNNEN BEPALEN OF ER IN HUN ZAAK MAG


WORDEN GEROOKT. DE KEUZE MOET DUIDELIJK ZICHTBAAR ZIJN VOOR DE KLANTEN.

BIJ OPENBARE WERKEN MOETEN DE VASTE KOSTEN, DIE DE GEHINDERDE NIET KAN
STOPZETTEN OF DIE DE WERKING VAN HET BEDRIJF ERNSTIG IN HET GEDRANG
BRENGEN, VERGOED WORDEN.
ENERGIE MET ZORG VOOR GEBRUIKER EN MILIEU

KERNENERGIE IS NIET ENKEL DE GOEDKOOPSTE VORM VAN ENERGIE, HET IS OOK ÉÉN
VAN DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE. DAAROM MOETEN DE KERNCENTRALES OPEN
BLIJVEN EN GEMODERNISEERD WORDEN. DE WINST VAN DE AFGESCHREVEN
KERNCENTRALES KOMT DE VERBRUIKERS TOE. MODERNISERING IMPLICEERT OOK DAT
MILIEUVRIENDELIJKE CENTRALES VAN EEN NIEUWE GENERATIE MOETEN GEBOUWD
WORDEN.

ALLE MONOPOLIES IN DE ENERGIESECTOR MOETEN ZO VLUG MOGELIJK DOORBROKEN


WORDEN. GEEN ENKELE PRODUCENT MAG MEER DAN 30 % VAN DE MARKT BEHEERSEN.

MAATREGELEN DIE GERICHT ZIJN OP EEN VERMINDERDE UITSTOOT MOETEN STEEDS


EEN POSITIEVE INVLOED OP DE ECONOMIE EN OP DE WERKGELEGENHEID KENNEN (“NO
REGRET” MAATREGELEN).

BIJ HET UITWERKEN VAN MILIEUMAATREGELEN EN HET TOEKENNEN VAN


VERGUNNINGEN IN DEZE SECTOR, MOET MEN PRIORITEIT GEVEN AAN HET
TERUGDRINGEN VAN DE VERVUILINGSGRAAD, NIET ENKEL VAN DE CO2-UITSTOOT.

DAARBIJ MOET MEN ZICH BEZINNEN OVER DE REËLE UITSTOOTWAARDEN VAN ALLE
SOORTEN VERBRANDINGSPROCESSEN, INCLUSIEF DIE VAN ORGANISCHE AARD ZOALS
BIOGAS EN BIOBRANDSTOF.
VLOTTER ECONOMISCH VERKEER

DE VERKEERSVEILIGHEID MOET WORDEN VERBETERD DOOR TE SLEUTELEN AAN DE


INFRASTRUCTUUR EN DE RUIMTELIJKE ORDENING. ONTBREKENDE SCHAKELS IN HET
WEGENNET MOETEN BINNEN DE KORTST MOGELIJKE TIJD AANGELEGD WORDEN
ZONDER STEEDS WEER NIEUWE STUDIES TE BESTELLEN. BOCHTEN MOETEN WORDEN
VERRUIMD, OP- EN AFRITTEN MOETEN AANGEPAST WORDEN OM MET EEN NORMALE
SNELHEID AUTOSNELWEGEN OP- EN AF TE RIJDEN. WAAR NODIG MOETEN NIEUWE
TOEGANGSWEGEN EN RINGWEGEN WORDEN AANGELEGD OF DE CAPACITEIT VAN
BESTAANDE VERBINDINGEN WORDEN VERGROOT. DAAR WAAR DE INFRASTRUCTUUR
HET MOGELIJK MAAKT, MOETEN SNELWEGEN VOORZIEN WORDEN VAN EXTRA
RIJSTROKEN. HUIDIGE PECHSTROKEN KUNNEN DAARVOOR IN AANMERKING KOMEN. IN
DAT GEVAL MOETEN ER OP REGELMATIGE AFSTANDEN PECHHAVENS WORDEN
VOORZIEN. STEDELIJKE RINGEN MOETEN ONTDUBBELD WORDEN DOOR HET AANLEGGEN
VAN VIADUCTEN.

EEN GOEDE MOBILITEIT IS EEN VOORWAARDE VOOR ECONOMISCHE GROEI. ER MOET


MEER AANDACHT GAAN NAAR ECONOMISCHE VERPLAATSINGEN OVER DE WEG, PER
SPOOR, TE WATER EN IN DE LUCHT. DE BINNENSCHEEPVAART MOET ALLE KANSEN
KRIJGEN OM ZICH TE SPECIALISEREN ALS EEN EFFICIËNT TRANSPORTMIDDEL VOOR
BULKGOEDEREN EN CONTAINERS VOOR NIET-DRINGENDE OPDRACHTEN.

OPENBAAR VERVOER MOET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER WORDEN, BESTUURD DOOR


PRIVÉ-BEDRIJVEN. HET MOET EFFICIËNT EN BETAALBAAR ZIJN. ER MOET SLECHTS IN
INFRASTRUCTUUR VOOR GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER WORDEN VOORZIEN AAN DE
RAND VAN CONGESTIEGEBIEDEN EN ALGEMEEN WAAR HET GROOTSTE AANBOD VAN
GEBRUIKERS ZICH KAN AANDIENEN. DAAR DIENEN RUIME PENDELPARKINGS TE
WORDEN AANGELEGD VANWAAR MEN MET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER VLOT EEN
STADS- OF ECONOMISCH CENTRUM KAN BEREIKEN.

IN DE GROOTSTEDEN MOETEN UITGEBREIDE ONDERGRONDSE (METRO)NETWERKEN


AANGELEGD WORDEN.

VERKEERSREGELS, WAARONDER DE SNELHEIDSBEPERKINGEN, MOETEN WORDEN


VASTGESTELD OP BASIS VAN TIJD, PLAATS EN OMSTANDIGHEDEN EN DIT GEHEEL
VOLGENS EUROPESE NORMEN. IN STEDELIJK GEBIED MOET ER OP HET
HOOFDWEGENSTELSEL EEN RICHTSNELHEID VAN 70 KM/H ZIJN, OP GEWESTWEGEN VAN
90 KM/U. OP AUTOSNELWEGEN, ALS DE VERKEERSDRUKTE EN DE WEERSGESTELDHEID
HET TOELATEN, MOET 130 KM/U DE RICHTSNELHEID WORDEN. DE HOOGTE VAN DE
VERKEERSBOETES MOET NAAR EEN “NORMAAL” EUROPEES NIVEAU. GEVAARLIJKE EN
MILIEUONVRIENDELIJKE VERKEERSREMMERS MOETEN UIT HET STRAATBEELD
VERDWIJNEN.
DE VERKEERSREGELS MOETEN HET VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL VAN ALLE
WEGGEBRUIKERS STIMULEREN. DIT GELDT DUS NIET ENKEL VOOR AUTOMOBILISTEN,
MAAR OOK VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS, ZOALS FIETSERS EN VOETGANGERS.

HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN DIENT AANGEPAST TE WORDEN AANGAANDE DE


BESTEMMING VAN DE GELDEN UIT HET BOETEFONDS. DEZE GELDEN DIENEN TERUG TE
VLOEIEN NAAR DE GEWESTEN OM TE INVESTEREN IN WEGENINFRASTRUCTUUR EN
VEILIGHEID VAN DE BURGER.

ANTWERPEN, 26 APRIL 2008

Versie aangemaakt 28 april 2008 – 16:06