NEXUS VISTA SPM PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 & 5 Muka Surat 243 (Contoh Ekstra

)

Bahan-bahan Suplemen

BAB 9: PEMBETULAN KESILAPAN
``

Contoh Ekstra Jenis Kesilapan Kesilapan Prinsip Contoh: Belanja am peribadi RM50 silap rekod dalam Akaun Belanja am. Akaun Belanja Am RM50 Pembetulan Kesilapan Jurnal Am Butir Ambilan Belanja Am (P.S:Belanja am peribadi silap rekod dalam Akaun Belanja Am) Debit (RM) 50 Kredit (RM) 50

Tunai

Akaun Belanja Am Tunai (silap) RM50 Ambilan (pembetulan) Akaun Ambilan Belanja am (pembetulan) Kesilapan Amaun Contoh : Bayaran insurans sebanyak RM247 silap catat sebagai RM274 dalam kedua-dua akaun. Akaun Insurans RM274 RM50 Jurnal Am Butir Buku Tunai Insurans (P.S:Insurans RM247 silap catat sebagai RM274 dalam kedua-dua akaun) RM274 Debit (RM) 27

RM50

Kredit (RM) 27

Tunai

Buku Tunai Insurans

Akaun Insurans Tunai (silap) RM274 Tunai (pembetulan) RM27 Buku Tunai Insurans (pembetulan) Insurans (silap) RM274 RM27

©Sasbadi Sdn. Bhd.

i