MaklumatKursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Curriculum and Pedagogy in Physical Education PJM3110 3(2+1) 4 jam seminggu Tiada Empat 1. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani. Menjelaskan kepentingan perkembangan individu. Pendidikan Jasmani terhadap

2.

3.

Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Aplikasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran; Menilai dan menganalisa proses pengajaran dan pembelajaran mikro Membuat pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani

4.

5.

6.

Sinopsis

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

Persediaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani  Rancangan kerja tahunan dan semester  Rancangan kerja mingguan  Rancangan pengajaran harian 7. Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR  Konsep kesepaduan. Konsep. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani  Teknik  Kaedah  Strategi 8. Kepentingan Pendidikan Jasmani  Pertumbuhan dan perkembangan fizikal  Perkembangan mental  Perkembangan emosi  Perkembangan sosial 4. Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani  Infrastruktur dan tenaga pengajar  Perkembangan murid  Peralatan dan kemudahan  Persekitaran budaya dan tempat 6.1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 5. Sejarah dan perkembangan Pendidikan Jasmani  Pendidikan Jasmani Zaman Purba  Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance  Pendidikan Jasmani moden  Pendidikan Jasmani di Malaysia 2. Strategi. teori dan falsafah pembentukan kurikulum  Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani  Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani  Pendidikan Jasmani untuk semua 3. Pentaksiran dalam Pendidikan Jasmani  Pembentukan folio dan pentaksirannya .

Strategi.Amali 1. Pengajaran Mikro (20 jam)  Pelaksanaan pengajaran mikro  Penilaian dan analisis pengajaran mikro 3. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani  Teknik  Kaedah  Strategi 2. Pentaksiran dalam Pendidikan Jasmani (6 jam)  Ujian kecergasan fizikal  Spesifikasi ujian kemahiran .