București

Mai 2013

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
împreună cu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CENTRUL DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE PENTRU COPII ȘI TINERET BUCUREȘTI

și ASOCIAȚIA „ȘCOALA DEMOCRAȚIEI“ vă invită la

TÂRGUL OFERTA EDUCAȚIONALĂ
EDIȚIA A XIV-A

care se desfășoară la

PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR
în perioada

joi 16 mai - sâmbătă 18 mai
zilnic, între orele 1000 – 1800

duminică 19 mai 2013
între orele 1000 – 1600
Părinți elevilor claselor a VIII-a sunt invitați să paticipe în perioada joi 16 mai – sâmbăta 18 mai, între orele 1600 – 1800, iar duminică 19 mai, între orele 1000-1400 la sesiunile de informare privind admiterea elevilor de liceu, în dialog cu membrii Comisiei Municipale de Admitere

Prin Târgul „Oferta Educațională“, ISMB încearcă să creeze o legătură între cerere și ofertă, iar prin participare puteți afla totul despre admiterea în anul școlar 2013/ 2014, alegând, în cunoștință de cauză, spre ce liceu să vă orientați.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

CUPRINS
ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A, ANUL ŞCOLAR 2013-2014 .......................................... - 4 Nivelul de şcolarizare ................................................................................................... - 5 Forme de învăţământ .................................................................................................... - 5 Precizări ........................................................................................................................ - 5 CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE.................................................................................... - 6 CALENDARUL ADMITERII PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013/2014 ................................... - 8 SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI / PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA MATERNĂ / MODERNĂ............................................. - 13 Centre de verificare a cunoștințelor de limbă maternă ...................................................... - 13 Centre de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ..................................................... - 13 Centre etapa a II-a, limbă modernă ................................................................................. - 15 Probe de verificare a aptitudinilor ................................................................................... - 16 Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini .............................................. - 16 PROFIL ARTISTIC – arte vizuale, liceul waldorf-filologie .................................................. - 16 PROFIL SPORTIV ...................................................................................................... - 17 PROFIL ARTISTIC – muzică, coregrafie, teatru ................................................................ - 24 PROFIL TEOLOGIC ................................................................................................... - 25 PROFIL PEDAGOGIC ................................................................................................ - 26

-

MODEL FIȘE DE ÎNSCRIERE .............................................................................................. - 27 PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE ....................................... - 30 REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR ........................ - 32 PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ............................ - 35 Documentele privind înscrierea în învăţământul special ................................................... - 35 PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ .................... - 36 PRECIZĂRI PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU CARE ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2013 - 2014 .......................... - 37 REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT - nivel liceal - ........................... - 38 Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – zi, locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată ......................................... - 47 Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă - zi, filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf, locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini ...................................... - 66 Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvenţă – seral, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică................................................. - 70 Planul de şcolarizare - învăţământ liceal cu frecvenţă redusă, locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică........................................................... - 72 Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal special cu frecvenţă – zi, locuri care nu participă la repartizarea computerizat .................................................... - 74 REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR - nivel liceal - .................. - 75 Planul de școlarizare - învăţământ particular ....................................................................... - 76 -

-3Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
Motto: „Adevărata călătorie a cunoașterii nu constă în căutare de noi ținuturi, ci în a avea ochii noi“ (Marcel Proust) În ansamblul sistemului social din România, școala reprezintă un factor de dezvoltare care își fundamentează funcționarea pe un set de principii care o plasează în rândul instituțiilor a căror semnificație sociala este esențială în dinamica socio-economică. În calitate de instituție cu rol de formare și de orientare a traseului educațional, școala furnizează spațiul adecvat pentru valorificarea resurselor individuale ale fiecarui elev, în vederea unei integrări socio-economice eficiente. În acest context toate unitățile școlare oferă viitorilor absolvenți informații și consiliere privind profesiile, domeniile de activitate și semnificația socio-economică a profilelor din arealul pentru care îi pregătesc pe elevi. Astfel, elevul, absolvent al clasei a VIII-a, se găsește în situația de a alege între posibile variante de opțiuni școlare și profesionale apelând la capacitățile de analiză, comparație și selectare, în vederea realizării unei opțiuni informate și realiste. Broşura „Admiterea 2013/2014” informează despre rutele educaţionale posibil a fi urmate, tipurile de şcoli liceale din municipiul Bucureşti, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, etc. Pentru a avea siguranţa unei decizii bine fundamentate cu privire la viitorul educaţional, candidaţii trebuie să deţină informaţii orientative referitoare la :  procedurile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi calendarul admiterii aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5608 din 31.08.2012;  metodologia de organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2013 – 2014;  procedura de înscriere;  reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti ;  planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2013 – 2014;  filierele, profilurile şi specializările propuse de aceste unităţi de învăţământ liceal;  media ultimului candidat declarat admis, în anul şcolar 2012 – 2013, în unităţile pentru care şi-au exprimat opţiunea;  calendarul înscrierii la licee;  unităţile şcolare care organizează clase cu predarea unei limbi moderne în regim bilingv sau clase în învăţământul vocaţional;  graficul susţinerii probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau limbă maternă şi centrele de susţinere ale acestora; Este necesară sublinierea riscurilor ce pot apărea în acest proces decizional:  fundamentarea opţiunilor pe informaţii incomplete sau raţiuni subiective;  supraevaluarea propriilor abilităţi în cazul unor elevi cu rezultate şcolare modeste;  lipsa de încredere a unor elevi cu potenţial şcolar ridicat;  oscilarea în stabilirea opţiunilor; studiile referitoare la orientarea elevilor de clasa a VIII-a au arătat că aproape jumătate dintre aceştia sunt indecişi cu câteva luni înainte de admiterea în clasa a IX-a;  insuficienta cunoaştere a ofertei educaţionale şi a reţelei cu unităţile de învăţământ liceal;  completarea greşită a codurilor în fişa de înscriere;  aprecierea inexactă a nivelului de concurenţă între candidaţii care aleg aceeaşi unitate şcolară (anumite licee, profiluri sau specializări);  completarea pe fişa de înscriere a unui număr insuficient de opţiuni.
-4Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

aprobată prin OMECTS 4802/31. tehnologică şi vocaţională. care participă la admitere în alte judeţe. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută de grafic. la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).08. în perioada prevăzută de grafic. telefon 021/3127572 sau 021/3179916.1. familia şi şcoala poartă o mare responsabilitate şi. email sfintiivoievizi@yahoo.2. se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi. În acest sens. A. precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 .com.2010. 25. Hotel Ibis). Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în Bucureşti se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala Gimnazială “Sfinţii Voievozi” din strada Atelierului nr. PRECIZĂRI:  Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Învăţământ liceal –curs de zi Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2013. Oferta de locuri pentru învăţământul liceal curs seral sau frecvenţă redusă include clasele organizate pe filierele teoretică şi tehnologică. Admiterea candidaţilor se va face în şedinţă publică.2014. se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Acestea reprezintă doar câteva dintre ameniţările care pot fi evitate printr-o bună cunoaştere a realităţii şcolare. Învăţământ liceal –curs seral sau cu frecvenţă redusă Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare.2014. FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT: A. -5Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . sector 1. care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 .   Admiterea se realizează conform . se înscriu în învăţământul liceal. absolvenţii pot obţine un atestat/certificat de competenţe profesionale. colaborarea celor doi factori este esenţială pentru alegerea corectă a evoluţiei educaţionale a tânărului absolvent al clasei a VIII-a. La finalizarea învăţământului liceal – filiera vocaţională/ filiera tehnologică . Bucureşti (în apropierea Gării de Nord. de aceea. Candidaţii din Bucureşti. pe baza mediei de admitere. Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ preuniversitar de stat se face fără examen.. în perioada prevăzută de calendarul admiterii. NIVELUL DE ŞCOLARIZARE LA CARE AU ACCES ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL Învăţământul liceal poate fi urmat pe filierele teoretică.Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012”. la cursuri de zi. indiferent de vârstă.

pentru absolvenţii gimnaziului din perioada 2004-2007. înlocuind. pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă. sintagma „Evaluarea Naționala” cu sintagma „examenul de capacitate”. cu două zecimale. se calculează ca medie aritmetică. pentru absolvenţii gimnaziului de până în anul 2003 inclusiv. fără rotunjire. indiferent dacă una sau mai multe din notele obţinute la Evaluarea Naţională sunt inferioare notei cinci. după caz. media generală la tezele cu subiect unic s e calculează ca medie aritmetică. în media de admitere. respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a” pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009. din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007. fără rotunjire. fără rotunjire. cu două zecimale. din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională.  Media de admitere se calculează. din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. cu media la teste naţionale. cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.  Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv. pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv.  Media generală la Evaluarea Naţională se calculeaza ca medie aritmetică. Pentru aceste clase. EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei. (pentru absolvenţii din promoţiilor 2010.  Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini. indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a. cu sintagma „testele naţionale”. care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic.a VIII-a. clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale. fără rotunjire. -6Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 2011. 2012 şi 2013) MA  unde: ABS  EN 2 MA = media de admitere.Inspectoratul Școlar al Municipiului București CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a . cu două zecimale.  Media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale.  Prevederile metodologiei se aplică în mod corespunzător pentru absolvenţii învăţământului gimnazial de până în anul 2009 inclusiv.  Media generală la Evaluarea Naţională va fi calculată. media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate.  Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009. ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.

08. e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale. la o unitate de învăţământ. repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere. în ordine. care au susţinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naţionale.  În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale.  În cazul în care. există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate scolară şi care au mediile de admitere. a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi). se vor organiza. c) nota obţinută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naţionale.precum şi pentru liceul Waldorf. a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini. prin planul de şcolarizare. conform metodologiei. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu. specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate. artistic.  Înscrierea în clasa a IX-a. Media generală menţionată anterior se calculează. susţinută conform prevederilor Art. precum şi toate mediile menţionate mai sus egale.  În cazul filierei tehnologice. probe de aptitudini. pedagogic .profilurile sportiv. teologic. înainte de începerea repartizării computerizate. repartizarea candidaţilor se face pe domenii.Inspectoratul Școlar al Municipiului București  Pentru absolvenţii gimnaziului de până în 2007 inclusiv. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul școlar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri. 4802/31. profilul.  Pentru liceele din filiera vocaţională . următoarele criterii: a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. aceştia vor fi departajaţi folosind. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată. militar. se face prin repartizare computerizată. respectiv nota de la proba de verificare a cunoștinţelor de limbă maternă. specializarea filologie. pe ultimul loc.  Pentru liceul teoretic și vocaţional. chiar dacă este inferioară notei 5. d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale.2010. potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. în baza opţiunii candidatului pentru filiera. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. profiluri și specializări. domenii şi calificări profesionale. la învăţământul de zi.10 din anexa 1 la OMECTS nr. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni. -7Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . în calculul mediei de admitere se ia în considerare cea mai mare din mediile generale obţinute la prezentările succesive la examenul de capacitate/testele naţionale.

de către secretariatele şcolilor. a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial. precum şi a listei elevilor corigenţi. cu mediile de admitere Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. pentru învăţământul liceal. limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean. Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 EVENIMENTUL 1 martie 2013 1 mai 2013 7 mai 2013 17 mai 2013 13-31 mai 2013 19 iunie 2013 21 iunie 2013 4 iulie 2013 5 iulie 2013 8 iulie 2013 -8- . concretizată în profiluri. a listei candidaţilor. la Ministerul Educaţiei Naționale. specializări/domenii de pregătire. de către Comisia Naţională de Admitere. precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII -a şi părinţii acestora Transmiterea. a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea. filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere. domenii şi calificări profesionale. în versiune electronică şi tipărită Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a. a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial. cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII -a Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea. a listei centrelor de înscriere. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea. cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a Transmiterea de către Comisia naţională de admitere. în şcolile gimnaziale. cu mediile generale de absolvire. de către inspectoratele şcolare. profiluri. pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională. cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a. a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ. repetenţi. către comisiile judeţene. de către inspectorate.Inspectoratul Școlar al Municipiului București CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013/2014 DATA LIMITĂ/PERIOADA Pregătirea admiterii 31 ianuarie 2013 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii Anunţarea. cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia.

către Centrul Naţional de Admitere. a listei candidaţilor declaraţi admişi. în format electronic. la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea. amânaţi sau exmatriculaţi Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti. către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini. în fiecare judeţ. în format electronic şi în scris. de la liceele vocaţionale. acolo unde metodologia permite acest lucru Afişarea rezultatelor finale. prin eliminarea candidaţilor corigenţi. repetenţi. în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea. către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini. a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti. cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi Actualizarea. în format electronic. de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini Transmiterea.Inspectoratul Școlar al Municipiului București DATA LIMITĂ/PERIOADA Probele de aptitudini 23 mai 2013 27-29 mai 2013 30 mai -1 iunie 2013 3 iunie 2013 EVENIMENTUL 4 iunie 2013 21 iunie 2013 4 iulie 2013 5 iulie 2013 8 iulie 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini Înscrierea pentru probele de aptitudini Desfăşurarea probelor de aptitudini Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini. de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional. acolo unde metodologia permite acest lucru Afişarea rezultatelor finale. către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti. după contestaţii. către Centrul Naţional de Admitere. la clasele la care s -au susţinut probe de aptitudini Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 23 mai 2013 27-29 mai 2013 30 mai -1 iunie 2013 3 iunie 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe -9Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 4 iunie 2013 5-6 iunie 2013 10 iunie 2013 12 iunie 2013 . a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini. a fişelor de înscriere. a listei elevilor corigenţi. a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti. către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. repetenţi. a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă Ridicarea.

a fişelor de opţiuni originale.10 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti 12 iulie 2013 Transmiterea bazei de date. la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 5 . transmiterea modificărilor la comisia naţională Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . la Centrul Naţional de Admitere Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII -a proveniţi din alte judeţe. precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi 11 iulie 2013 13 . a fişelor editate de calculator. asistaţi de diriginţii claselor a VIII -a.Inspectoratul Școlar al Municipiului București DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special 15 mai 2013 21 iunie 2013 8-10 iulie 2013 11-13 iulie 2013 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat.2014 5 . de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti.14 iulie 2013 15 iulie 2013 16 iulie 2013 17 iulie 2013 17 iulie 2013 17 iulie -26 iulie 2013 . de către comisia din centrul de înscriere.9 iulie 2013 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora. de către părinţi şi candidaţi. pentru candidaţii din seria curentă.2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti. precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea.9 iulie 2013 6 – 10 iulie 2013 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere Verificarea.

verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe. de către unităţile de învăţământul liceal de stat. repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă 25 -26 iulie 2013 de stat a listei 17 . a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.22 iulie 2013 22 iulie 2013 17-23 iulie 2013 24 iulie 2013 25 iulie 2013 25 iulie 2013 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi Transmiterea. 26 iulie 2013 29 iulie – 01 august 2013 .2014 17 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 18-19 iulie 2013 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă 20 iulie 2013 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare. a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată.Inspectoratul Școlar al Municipiului București DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat. precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . pentru candidaţii din seria curentă. completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini.11 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă Introducerea datelor în calculator.

precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat.2014 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014. care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 2014 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 .12 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . care nu s -au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării 2 septembrie 2013 3-4 septembrie 2013 5-6 septembrie 2013 9 septembrie 2013 Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă 1 mai 2013 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare. pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă 15 iulie 2013 23-24 iulie 2013 24-26 iulie 2013 .2014 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . pentru candidaţii din seria curentă.2014 1 august 2013 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare.

Ferdinand nr.29-31.05. Iorga” 1. Limba bulgară/ Neogreacă Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” 4. sector 3 Tel. sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă / de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă.01 iunie 2013.2013 Scris-ora 8.00 2. 1.00 31. sector1 Tel. Olari nr. crt.021/2242026 Data/ora susţinerii probei 31. sector 1 Tel. 021/3136462 .9. Limba engleză Colegiul Național Bilingv „George Coşbuc” Colegiul Naţional „Spiru Haret“ Str.Inspectoratul Școlar al Municipiului București SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI / PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA MATERNĂ / MODERNĂ Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini. sector 2 Tel. 021/2113425 Calea Griviței. sector 1 Tel. nr.30 Oral-ora11.30 Oral-ora11. sector 1 Tel.00 30. Limba italiană Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Aleea Fuiorului nr.163. Italiană nr. Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 30 mai 2013 .30 Oral-ora11.00 30. sector 2 Tel.05.021/3481950 30.021/3108473 Data/ora susţinerii probei 30. PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ SE DESFĂŞOARĂ ÎN URMĂTOARELE CENTRE Nr.05.00 31.126. 021/2301021 B-dul Ion Mihalache nr.2013 Scris-ora 8. Limba germană 3. în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă. în perioada 27 – 29 mai 2013.00 31.2013 Ora 9.021/2528080 Str.05. crt.2013 Scris-ora 8. Limba maternă Limba maghiară Centrul de susţinere a probei Liceul Teoretic “Ady Endre” Colegiul German „Goethe” Adresa B-dul.17.00 PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SE DESFĂŞOARĂ ÎN URMĂTOARELE CENTRE : Nr. 56.05.2013 Ora 9.2013 Scris-ora 8.89.13 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . Limba modernă Centrul de susţinere a probei Colegiul Naţional „I.Caragiale” Adresa /telefon Calea Dorobanţilor nr.L.2013 Ora 9. sector 2 Tel.00 Liceul Teoretic „N.05.2013 Ora 9.021/2521123 Str.05. Cihoschi nr.30 Oral-ora11.05.17.

05.00 Oral-ora11. Limba modernă Centrul de susţinere a probei Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” Adresa /telefon B-dul Ferdinand nr.2013 Scris-ora 8.05. 021/2301021 Str.00 . Ion Neculce nr. listele cu rezultatele finale. se vor ataşa fişei de înscriere.2013 Scris-ora 9. Limba spaniolă Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” Colegiul Național „Ion Neculce” Calea Plevnei nr.00 Limba engleză Colegiul Naţional „Elena Cuza” Colegiul Naţional „Sfântul Sava” 2. după contestaţii.2013 Scris-ora 8. pentru care se acordă 30 de puncte . se afişează în ziua de 4 iunie 2013.30 Oral-ora11.30 Oral-ora11. Limba italiană Liceul Teoretic „Dante Alighieri” 1 1.00 31. Rezultatele finale.00 01.00 31. sector 1 Tel.00 Oral-ora11.38-40. Fuiorului nr.00 se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti.2013 Scris-ora 8.05. sector 6 Tel. L. candidaţii.2.00.9. sector 3 Tel.1. pentru care se acordă 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu) b) Proba orală.14 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale absolvite. Limba germană Colegiul Naţional „I. 021/ 2118484 Data/ora susţinerii probei 31. ora 14.00 31.00. 021/3126821 Calea Dorobanţilor nr.05.00-16.2013 Scris-ora 8.2013 Scris-ora 9. intre orele 14. sector 2 Tel. ştampilate).021/4132495 Str. Vezi și conditiile pentru elevii cu diploma DELF nivel A2 din Precizare 2 de la pag.05. 23.05.00 31.30 Oral-ora11.163 sector 1 Tel. sector 2 Tel. crt. Caragiale” 3. Timp de lucru pentru redactarea lucrării scrise : 60 de minute.021/3481950 5. sector 1 Tel. Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun în aceeaşi zi la secretariatul centrului. Nota minimă de admitere este 6 (şase) Rezultatele se afişează în data de 3 iunie 2013 .2013 Scris-ora 9. Peştera Scărişoara nr. în fiecare centru . G-ral Berthelot nr.021/3149311 Str.06. ora 10. Icoanei nr.021/2224179 Aleea.30 Oral-ora11.00 30.2013 Scris-ora 9.00 Oral-ora11. . sector 1 Tel. candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. În data de 5-6 iunie 2013. ora 16. care au participat la aceste probe.06.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. 3-5.00 01.00 Oral-ora11. Aceste anexe (completate. Pe 10 iunie 2013. semnate. În aceeaşi zi. 15 EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ CONSTĂ ÎN DOUĂ PROBE: a) Proba scrisă. 021/2524508 Str. 91. Limba franceză1 Şcoala Centrală 4.

2013 Scris-ora 9. alin.00 Oral-ora 11. Data/Ora susţinerii probei 18.2013 Scris-ora 9. sector 2 Tel. se pot înscrie pe data de 17 iulie 2013 la următoarele centre: CENTRE ETAPA A II-A Nr. aprobată cu OMECTS nr.15 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . sector 2 Tel. anterior înscrierii la admiterea în liceu. c. completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Limba spaniolă Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes“ sector 1 Tel.00 18.00 Oral-ora 11.07. care doresc să susţină proba de lb. Pentru a II-a etapă de admitere. 3-5. Limba maternă/ Limba modernă Limba franceză Centrul de susţinere a probei Adresa Str. indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe.2013  Afişarea rezultatelor : 20.  minimum nota 6 la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba modernă. 021/2524508 Aleea Fuiorului nr.9. b.07.02. nu bifează pe fișa de opțiun i codul care corespunde claselor menționate la punctul b.00 Oral-ora 11. 91.07. diploma DELF este echivalentă cu nota 10 la testul de limba franceză.30 Oral-ora 11.00 18. şi participă la repartizarea computerizată.2013 Scris-ora 8. candidaţii.00 Oral-ora 11. 021/ 2118484 Calea Dorobanţilor nr.07. Pentru acești elevi. Limba italiană Liceul Teoretic “Dante Alighieri”  Susţinerea probelor : 18-19. în perioada prevăzută de calendarul admiterii. Limba engleză Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” B-dul Ferdinand nr. 2.2013 IMPORTANT! a.163 sector 1 Tel. Caragiale“ 3. 3642 / 03.38-40.021/3481950 5.00 19. dar nu au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă. Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă.modernă / lb.07. Crt. . Şcoala Centrală 2.2013 Scris-ora 9.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obţinut :  minimum 5 la examenul de verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura maternă. Precizare 2: În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român „De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone“. elevii care.3. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din municipiu care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă/la clase cu predare în limba respectivă a minorităţilor. maternă. 021/2301021 Calea Plevnei nr.07. Atenție! Candidații care nu au participat sau au participat.2013 Scris-ora 9. art. fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Limba germană Colegiul Naţional „I. Icoanei nr.021/3149311 4. sector 3 Tel.2011.00 18. au obținut o diplomă DELF nivel A2 sau superior pot fi admiși la secțiile bilingve francofone. L.00 1.07.

artă plastică 021/2553051 Proba de limba si literatura română (interviu) 01.05. 1 Examen: Str.2013 9.2013 14. crt. muzică. G-ral Berthelot nr. 1 4.00 31.05. LICEUL WALDORF-FILOLOGIE Nr.05. Sect. 1 Telefon Probe de aptitudini Proba de percepţie vizuală Data / ora susţinerii probei 30.06. Sect.30 01.29.2013 9.2013 ora 09. Savu Marin nr. 29. Sect. Sect.00 – 14.00 31.30 – 19. Occidentului nr. 1 Sect. Socolescu” Str. Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice „Ioan N. 29. 1 3. Băiculești nr.00 – 14.2013 14. Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” 021/3145529 021/2302793 Proba de creativitate Proba de percepţie vizuală 021/3108958 Proba de creativitate Proba de percepţie vizuală 021/6670195 Proba de creativitate Arta dramatică.2013 9.00 31.00 30.05.00 – 14. 56-58. Denumire unitate şcolară Adresa Inscrieri : Str.00 1.30 – 19. 1 Str.06. G-ral Berthelot nr. Sld.05. 2 .00 – 14.2013 ora 9.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR Înscrierea pentru probele de aptitudini : 27 .29 mai 2013 Desfăşurarea probelor : 30 mai . 56-58.16 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . Liceul „Dimitrie Paciurea” Str. Băiculești nr. Sect. Liceul Teoretic Waldorf Str.2013 9.30 2.00 31.01 iunie 2013 CENTRE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBELOR DE APTITUDINI : PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE.05.

L.C.12a Sect. 1 Str. Hambarului nr. 1 Calea Griviţei nr. 3.10 Sect. 3 021/3244890 2.00 C.Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" 30 mai 2013 ora 10.00. 021/334.41.Pantelimon".00.00. Sect.1 Sect. 30 si 31 mai 2013 ora 9. volei 021/2207795 2.Terenul de sport R.00. L."Aurel Vlaicu" 021/2242385 2. rugby Data / ora / locul de susținere a probelor 1 iunie 2013 ora 8.Mihai I” Str. 1 Telefon Probe de aptitudini 1. 4 1. 021/2559943 fotbal (băieţi) 6.363. Șos.00.07.T.89.Terenul de sport R.2013 ora 9. 2 Bulevardul Metalurgiei. Stephan Ludwig Roth nr. Butuceni nr. Denumire unitate şcolară Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Colegiul Tehnic de Material Rulant Pentru Transporturi Feroviare Bucureşti Adresa Str. crt. baschet 2.C.00. 1. "Benjamin Franklin" 31 mai 2013 ora 9.C.Stadion Electroaparataj" 30 mai.Scoala Gimnaziala nr 190 31 mai 2013 ora 9. fotbal 4.00. Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” Grup Şcolar Industrial „Sfântul Pantelimon” Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” Colegiul Naţional „Octav Onicescu” 021/224. taekwondo..00Stadionul Viitorul 30 mai 2013 ora 9. Nr.70 rugby (băieţi) 5.T. volei (fete) .17 rugby (băieţi) 7.Grivita 31 mai 2013 ora 8. Giulesti nr.29 Sect. "Benjamin Franklin" 8.17 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .T. fotbal (băieţi). Sect. Colegiul Tehnic Feroviar .00.Terenul de fotbal CSS NR 1 30 mai 2013 ora 9."Miron Nicolesu" 3.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PROFIL SPORTIV Nr."Sf.T.Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare 30 mai 2013 ora 10. 1 021/6370484 rugby (băieţi) 31mai 2013 ora 9. Pictor Gh Tatarescu nr.00 Pista Olimpica INDMS . 4 Str. Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” Str.1 Sect. Trivale nr.N.00.Grivita 1 iunie 2013 ora 8.10 Sect.L. 021/4603544 atletism 1.

021/3402654 5.11.Tehnic "Anghel Saligny" 9.00.00 . Sect."Ion Tiriac" 3.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr.00.Tehnic "Anghel Saligny" 9.00.Volei 01 iunie ora 8. C. C. C.Colegiul Tehnic "Media" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 1. Granitul.12.Handbal 31 mai ora.Tehnic "Anghel Saligny" 6.Tehnic "Anghel Saligny" 1.00. C.Hochei pe iarba 31 mai ora.00 .Tehnic "Anghel Saligny 7. Scoala Gimnaziala Nr.S.00.00.8. C. Jiului nr. Stad.Colegiul Tehnic "Media" 31 mai ora 9. 3 31 mai ora.Atletism Data / ora / locul de susținere a probelor 30 mai ora.Handbal baieti 30 mai ora 9. Sect.Badminton(baieti) 30 mai ora.Handbal fete 10.00.Tehnic "Anghel Saligny" 8.00. C.Fotbal(baieti) 30 mai ora. Stadionul Viitorul 2.00. C.82 4. crt.8.18 - .163.Baschet Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” B-dul Nicolae Grigorescu nr.9.14. 1 021/6675585 2. Karate 01 iunie ora 11. Colegiul Tehnic „Media” Str.Dans sportiv 01 iunie ora 11.12.

Scoala Gimnaziala"Adrian Paunescu" .Haltere(baieti) 30 mai 2013.Judo(baieti) Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gheorghe Airinei" 30 mai 2013.Rugby(baieti) 30 mai 2013.9.00.10. ora.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. ora.193 3. Romancierilor nr.8.Scrima(fete) 30 mai 2013. Sala de scrima Stad.Atletism(baieti) 30 mai 2013.46. Sala CSA Steaua(Plevnei) 4. ora.131 11.00. ora 10.19 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . Bazinul Ghencea 7. 6 021/413. ora.00. Sala CSA Steaua(Plevnei) 6. Teren Rugby Stad. Scoala Gimnaziala nr.30.00. ora.10. ora.1. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini Data / ora / locul de susținere a probelor 1.Volei(baieti) 30 mai 2013.Lupte(baieti) 30 mai 2013.9.45 5.9.Polo(baieti) 30 mai 2013.00.00.Handbal(baieti) 30 mai 2013.00. Scoala Gimnaziala nr. Str.Ghencea 9. Ghencea 8.9. crt. Sect.00. ora.11. Stadion "Iolanda Balas" 2. ora.

P. L.S.Rapid Bucuresti 8."Mircea Eliade 31 mai 2013 ora 8."Mircea Eliade" 3.S.Stadionul Ghencea 2. ora 7.Fotbal(baieti) 30 mai 2013. L.P.00.S.Scrima(baieti) 30 mai 2013 ora 8.30 .30. Sect.00 ."Mircea Eliade 6. crt. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini Data / ora / locul de susținere a probelor 1.00 .Lupte 31 mai 2013 ora 10. Independenței 12.Volei(fete) 021/3141390 021/3141389 5.P.00 .S.S.Handbal (fete) 30 mai 2013 ora 8.00 . Teren C.Atletism(fete) 30 mai 2013 ora 8.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr."Mircea Eliade 7.Tenis de camp 31 mai 2013 ora 8."Mircea Eliade" Spl. L. L.P.P. 6 4.S.20 - .315-317. Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” nr. L.Judo 31 mai 2013 ora 8. Sala de scrima Stadionul Ghencea Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .00 .

Scoala Gimnaziala nr 49 7.Badminton 31 mai 2013 ora 8.00 .00 .ora 8. 2 13.gimnastica artistica (baieti) 9.Karate 10. Scoala Gimnaziala nr 49 11.00. Mihai Bravu nr. Scoala Gimnaziala nr 49 4.169 Sect.volei(fete) 31 mai 2013 ora 8.polo pe apa(baieti) 31 mai 2013.Bazinul National"Lia Manoliu" 31 mai 2013ora 8.Inot Data / ora / locul de susținere a probelor 31 mai 2013 ora 9.00.Atletism 5.21 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .00.00.Complex Lia Manoliu 31 mai2013 ora 8.Sala de gimnastica din Complexul National 31 mai 2013 ora 8.Baschet Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Șos.Bazinul Floreasca" 3.Tenis de camp 31 mai 2013 ora 10.Centrul National de Tenis 31 mai ora 8.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. 021/3217092 6.Scoala Gimnaziala nr 49 .Bazinul National"Lia Manoliu" 2.00.hochei pe gheata (baieti) 8.Stadionul Viitorul.Sarituri in apa 31 mai 2013 ora 8.00 Patinoarul National"Mihai Flamaropol" 31 mai 2013 ora 8.00. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini 1.00. crt.00.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr.00 Centrul Sportiv" Apollo" 7.00 Centrul Sportiv" Apollo" 6.00 C. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini Data / ora / locul de susținere a probelor 1.condiţie eliminatorie  Susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.00 Centrul Sportiv" Apollo ATENŢIE! Admiterea elevilor la clasele cu program sportiv este condiţionată de:  Existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive .T". Liceul Tehnologic "Elie Radu" B-dul Energeticienilor nr 5. Olimpic "Lia Manoliu" 3. 3 021/3466040 4.Baschet(baieti) 30 mai 2013 ora 15.Lupte libere 31mai 2013 ora 16.Handbal 31mai 2013 ora 12.00 Centrul Olimpic "Ion Tiriac" 2 Atletism 30 mai 2013 ora 8.Karate 31mai 2013 ora 14.A Saligny" 14.00 C.Hochei pe iarba 31mai 2013 ora 12. crt.Fotbal 30 mai 2013 ora 8.22 - . Sect.00 Centrul Sportiv" Apollo" 5. Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .

23 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . militar. Pentru aceste profiluri. până la ora 16. fără rotunjire. b. teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf. după contestaţii. pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.00. Rezultatele se afişează în ziua de 3 iunie 2013. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Contestaţiile. 8 din Metodologia de admitere. calculate conform art. în cazul în care metodologia permite. Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele / clasele din învăţământul vocaţional sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele /probele astfel: a. se face în data de 4 iunie 2013. se depun în aceeaşi zi.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Aprecierea probei de aptitudini se face prin note de la 1 la 10. aprecierea probelor se face prin note. Afişarea rezultatelor finale. . sportiv. pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe bază de calificativ : admis / respins.00. în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere. Pentru profilul artistic. până la ora 12. media finală de admitere se calculează astfel: APT MA MFA = nota finală la probele de aptitudini = media de admitere = media finală de admitere MFA se calculează cu două zecimale.

00.2013 3. Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Str.06. .05.05-01.00 (teorie și solfegiu) 2. Denumire unitate crt. Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” Str. Cpt.05-01.63 Sect. în cazul în care metodologia permite.00 (proba instrumentală) 31.  Afişarea rezultatelor finale.9 Sect.  Rezultatele se afişează în ziua de 3 iunie 2013.00 (teorie și solfegiu) 30. TEATRU Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini Nr.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ. Contestaţiile. după contestaţii.06. până la ora 12. 4 021/3363792 coregrafie ora 9. COREGRAFIE.00 1.05.2013 ora 9.2013 ora 9.05.05.00. până la ora 16. Preotescu nr.  Elevilor declaraţi admişi la probele de aptitudini li se calculează media finală de admitere astfel: APT MA MFA = nota finlă la probele de aptitudini = media de admitere = media finală de admitere MFA se calculează cu două zecimale. fără rotunjire. 4 021/3363588 muzică arta actorului 30-31. se depun în aceeaşi zi.2013 ora 9.00 30.2013 ora 9.00 Opera Națională București  Aprecierea probei de aptitudini se face conform Metodologiei de admitere. şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini Data / ora susţinerii probei 30. Principatele Unite nr.30 Sect. Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” Str Gheorghe Manu nr. 1 021/3108871 muzică (proba instrumentală) 31.24 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . se face în data de 4 iunie 2013.2013 ora 9.

se face în data de 4 iunie 2013.2013 ora 13.00 01.3-7 Sect.116 021/3311669 Sect. până la ora 12. 4 Șos.2013 ora 9. Denumire unitate şcolară Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Adresa Str.00 31.05.05. 3 Religie interviu Vizită medicală Cunoștinte de muzică (oral) și religie (scris) Cunoștințe biblice (scris) Religie Scris și oral Interviu-test scris 3. Liceul Teologic Baptist „Logos” Bd.  Afişarea rezultatelor finale. nr.2013 ora 10. 9. 97 Sect. Str. Elevilor declaraţi admişi la probele de aptitudini. Seminarul Teologic Ortodox Str.05. Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” Colegiul RomanoCatolic „Sfântul Iosif” Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” 021/3326089 5.00-15.  Rezultatele se afişează în ziua de 3 iunie 2013. fără rotunjire. se depun în aceeaşi zi. Contestaţiile.00 31-05.00 30. Theodor Pallady. 4 Șos.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PROFIL TEOLOGIC Centre de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini: Nr. crt. după contestaţii.11 Sect.2013 ora 9.2013 ora 9.00 2. Olteniței nr.24a Sect. li se calculează media finală de admitere astfel: APT MA MFA = nota finlă la probele de aptitudini = media de admitere = media finală de admitere MFA se calculează cu două zecimale. 1.06.2013 Ora. până la ora 16.00. 26. 4 021/3305754 021/3304565 4. 6.09.07.05.00 31. Vitan-Birzesti nr. Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .00 30.06. 4  Aprecierea probei de aptitudini se face conform Metodologiei de admitere. Radu Voda nr. 1 Telefon 021/6678434 Probe de aptitudini Religie Scris și oral Data / ora susţinerii probei 01.00.25 - .2013 ora 9. Bucegi nr. 021/3326602. în cazul în care metodologia permite.00 19. 021/3451072 Sect.2013 04. Cuza Voda nr.2013 Ora 09.

00  Aprecierea probei de aptitudini se face pe bază de calificativ admis/respins.06. le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi. în perioada prevăzută de calendarul admiterii.05. completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o.  Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.2013 ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini. IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini sau care nu au fost admişi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri.2013 Ora 9.00 1 Colegiul National „Elena Cuza” Str.00.  Rezultatele se afişează în ziua de 03 iunie 2013. până la ora 12. 6 021/4132495 01. crt.26 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .1 Sect. Denumire unitate şcolară Adresa Telefon Probe de aptitudini Proba de aptitudini muzicale şi de aptitudini artistice Interviu Proba de aptitudini fizice Data / ora susţinerii probei 30.2013 ora 9.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PROFIL PEDAGOGIC Centrul de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini : Nr.07. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată. . Peştera Scărişoara nr. în data de 08.

27 - .Inspectoratul Școlar al Municipiului București MODEL FIȘE DE ÎNSCRIERE Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .

Inspectoratul Școlar al Municipiului București .28 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .

29 - .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .

pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv. se completează în acelaşi mod. limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu. având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită. care are în broşură codul 279. 10. pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă. atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel: 1. vor semna fişa de înscriere. lista de opţiuni. care are în broşură codul 107.  Candidaţii sunt avertizaţi că.  Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obținuta la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind. ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau .  Cu ocazia completării opţiunilor. părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE  Candidaţii completează pe fişa de înscriere. 11 din Metodologia de admitere. liceu –cursuri de zi. specializările sau domeniile de pregătire dorite. eventual. prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni. sau au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionată la Art. împreună cu candidatul. În caz contrar. în ordinea preferinţelor. 2 7 9 Celelalte opţiuni pentru licee. Aceştia. Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite spre exemplificare sunt fictive. indiferent dacă au promovat-o sau nu. pentru uz propriu. alin.  Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini. opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale. în ordinea preferinţelor. 1 0 7 (2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo. din Liceul Minerva. Fiecare candidat îşi poate copia în fişa-model din broşură.  Candidaţii sunt avertizaţi că. codurile opţiunilor pentru profilurile.  Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor. EXEMPLU DE COMPLETARE A OPŢIUNILOR: (1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică. specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi. precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă. pentru profilurile. În caz contrar. să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate. atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel: 2. în ordinea preferinţelor exprimate. conform prevederilor Art. 8 din Metodologia de admitere. opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate. pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă.  Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei.30 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .

Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . în perioada prevăzută în grafic. a mediilor/notelor. cu media de absolvire a claselor V-VIII și cu media de admitere. ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea. De asemenea. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere afişată la sediul unității de învățământ. părinţii o semnalează comisiei de înscriere. Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părinţilor.  În cazul existenţei unei erori. pe măsura completării fişelor de înscriere. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată. care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator. conform planificării stabilite de comisia din şcoală. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă. cu notele obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a. conform procedurilor amintite anterior. în perioada 05-09 iulie 2013. Aceşti candidaţi participă la admiterea computerizată. fiecare candidat va controla prezenţa numelui său pe lista cuprinzând candidații din centrul respectiv. corectitudinea datelor din fişa listată de calculator pentru fiecare elev. Candidaţii care participă la admitere în alt judeţ se vor înscrie direct cu această fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi. conform planificării stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.  Fişa greşită se păstrează în centrul zonal de înscriere. primesc.  Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face.  Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere. de candidat şi de părintele/tutorele acestuia. 33 din Metodologia de Admitere. părinţii şi elevii vor verifica. îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență.  În perioada 06-10 iulie 2013. care semnează de primire în registrul şcolii. Fişele corecte sau corectate. Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ. iar fişa corectată se înmânează directorului.Inspectoratul Școlar al Municipiului București modernă şi.31 - . pentru a fi semnată. de la unitatea de învățământ pe care au absolvit-o. în dosarul cu documente al comisiei de înscriere. un exemplar al fişei corectate. în prezenţa diriginţilor. după caz. conform Art. completată cu datele personale şi. pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului. prin intermediul profesorului diriginte. care o transmite părinţilor şi candidatului. listate din calculator. în perioada prevăzută de calendar. până în data de 08 iulie 2013. precum şi corectitudinea datelor personale. fişa de înscriere. de candidat şi de părintele/tutorele acestuia. listate din calculator şi semnate de diriginte. în cadrul acestor şedinţe de verificare. Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se realizează în centrul în care s-a făcut înscrierea acestor candidaţi. sunt semnate de profesorul diriginte. va rămâne ataşat fişei iniţiale.

în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.2014. b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din Municipiul Bucureşti. din diferite motive. prevăzută în metodologie. şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . specializări. cuprinzând actele de studii în original. completează fişa de opţiuni. Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti tipăreşte şi afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazial. absolvenţii depun. în perioada 17-22 iulie 2013. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. admişi în licee. listă care este afişată la sediul unităţii respective. La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă. înscrise în fişa de opţiuni.32 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . ale candidaţilor care nu au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau care nu au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă maternă menţionată la Art. Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare. 5 din Metodologia de admitere. 3 b) opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru clase bilingve. pe filiere. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor. la prima etapă de admitere. ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art. cel mai târziu până la data de 17 iulie 2013. Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 17 iulie 2013.  Până la data de 16 iulie 2013 se efectuează repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere. iar susţinerea probelor se face în . profiluri.10 c) opţiunile pentru clase bilingve ale candidaţilor care nu au promovat proba de verificare a cunostinţelor de limbă modernă. Centrul Naţional de Admitere verifică bazele de date transmise de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi transmite acesteia eventualele nereguli semnalate. completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă. după încheierea primei etape de admitere. În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă.  Până pe data de 17 iulie 2013. dar au rămas nerepartizaţi.Inspectoratul Școlar al Municipiului București REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR  În perioada 13-14 iulie 2013. sau nu au participat. şi care se află în una din situaţiile: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă.  Corectarea erorilor se face până la data de 15 iulie 2013 şi se confirmă la Centrul Naţional modificările. domenii ale pregătirii de bază. la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi. În perioada 17-26 iulie 2013. dosarele de înscriere. Nu se iau în considerare: a) opţiunile pentru licee. La încheierea primei etape a repartizării computerizate. indiferent de vârstă. cursuri de zi. cu unitatea şcolară la care au fost admişi. în scopul remedierii acestora. precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă. În aceeaşi perioadă.

Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia mai sus amintită pe locurile rămase libere. schimburi de elevi. Afişarea rezultatelor finale se face în 20 iulie 2013. criteriul referitor la media de admitere. Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti. dosarele de înscriere. în copie legalizată. c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională clasa a VIII-a d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale). pentru apropiere de domiciliu. precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe: a) lista candidaţilor din unitatea respectivă. În data de 24 iulie 2013. Până pe data de 26 iulie 2013. Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă completează opţiunile în data de 22 iulie 2013 şi participă la repartizarea computerizată. Până la data de 25 iulie 2013. distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere. cuprinzând actele de studii în original. în toate cazurile. afişează lista candidaţilor admişi în acea unitate şcolară. e) fişa medicală. situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere. la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi. b) situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal de stat din Municipiul Bucureşti. noile baze de date se transmit la Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti. Introducerea noilor baze de date în calculator.admişi în licee. Nu se va depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă şi se va respecta. iar acesta le transmite către Centrul Naţional de Admitere. afişează în fiecare unitate de învăţământ gimnazială. b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere. după încheierea celei de a doua etape de admitere. Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale. se considerã retraşi. Candidaţii care. absolvenţii depun. nu îşi depun dosarele de înscriere.33 - . În perioada 29 iulie-01 august 2013. unităţile de învăţământ liceal transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti. iar locurile corespunzãtoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de cãtre Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 17-23 iulie 2012. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte: a) cererea de înscriere. Deciziile se iau în plenul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti după inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul municipiului Bucureşti. redistribuirea candidaţilor gemeni. fiecare unitate de învăţământ liceal de stat. Până la data de 25 iulie 2013. verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator. corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc. în perioada 25-26 iulie 2013.cu unitatea şcolară la care au fost admişi. Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București perioada 18-19 iulie 2013. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. dupã rezolvarea cazurilor speciale. în aceeaşi zi. Până la data de 25 iulie 2013 se realizează a II-a etapă de repartizare computerizată. În perioada 25-26 iulie 2013.

după repartizarea celorlalţi candidaţi. nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. din această cauză. comisia de admitere repartizează candidaţii. Elevii care au rămas cu situaţia neîncheiată la sfârşitul semestrului al doilea. nu au participat la repartizările computerizate. 4 din Metodologia de Admitere. tot în perioada 29 iulie-01 august 2013. la media generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi în România. Depunerea cererilor se face la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București în perioada 02-05 septembrie 2013. în perioada 05-06 septembrie 2013. pe locurile rămase libere la liceu. De asemenea. . Criteriile de înscriere în clasa a IX-a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi vor fi făcute publice până la data de 20 iulie 2013. iar repartizarea candidaţilor se face în perioada 05 . după rezolvarea situaţiilor speciale. aceştia vor fi repartizaţi de inspectoratele şcolare. Pentru aceşti absolvenţi. În situaţia în care există absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care.06 septembrie 2013. dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevăzută de prezenta metodologie şi pe cei care.34 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . în baza hotărârilor Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti. ţinând cont de criteriile prevăzute în Metodologia de admitere. Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti va analiza şi cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi. din diferite motive. Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti repartizează pe locurile rămase libere absolvenţii învăţământului gimnazial care au fost repartizaţi. din diferite motive. nu se adresează Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti în perioada 29 iulie-01 august 2013 şi solicită ulterior un loc în clasa a IX-a. În situaţia în care există candidaţi cărora nu li se poate calcula media de admitere întrucât nu au participat la Evaluarea Naţională sau la examenele prevăzute la art. îşi vor încheia situaţia în perioada 19 – 21 august 2013 şi vor fi repartizaţi în clasa a IX-a de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti în perioada 02 -06 septembrie 2013.Inspectoratul Școlar al Municipiului București În perioada 29 iulie-01 august 2013.

după repartizarea celorlalţi candidaţi. în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă. de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. eliberată de şcoala de provenienţă. care nu au susţinut Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi care solicită repartizarea în învăţământul de masă. repartizarea se face la sediul SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. Str. în copie xerox 7) copie după certificat de naștere/carte de identitate a candidatului 8) copie după actele de identitate ale părinților/aparținătorilor legali Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 2.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în unităţile de învăţământ special se realizează de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. Victor Daimaca nr.95. în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului. eliberată de Comisia de Protecţia Copilului. 5) fişa psihopedagogică 6) fişa medicală sintetică. 4) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale). 8.52. după caz. în perioada 29 iulie . Candidaţii cu cerinţe educative speciale. telefon: 021/667. sector 1. ÎN 2) hotărâre de încadrare într-o categorie de handicap.35 - . sunt repartizaţi. Bucureşti. În Bucureşti. indiferent de judeţul din care provine candidatul. şi în funcţie de opţiuni. 3) fişa privind traseul educaţional. Locurile alocate învăţământului special nu sunt ocupate prin repartizarea computerizată. în perioada 11-13 iulie 2013. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL SPECIAL: 1) cerere de înscriere. în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau de absolvire.01august 2013.

sector 1. 4. 279 Adresa STR. 28-30 STR.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA CANDIDAŢILOR DE ETNIE ROMĂ Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasă peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2013-2014. Bucureşti.1 STR.36 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.25 021/323.63.10 iulie 2013.93 021/240.  anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă. 2. conform opţiunilor exprimate. STINJENEILOR NR. Pentru elevii de etnie romă. aprobat de Ministerul Educației Naționale. culturale sau politice a romilor. 91 STR. 133 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6. 3 STR.64 Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. Repartizarea candidaţilor romi se realizează în perioada 8 . NICOLAE TITULESCU NR. telefon 021/ 3149311.05 021/777.58. Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei. prin centrele speciale organizate în cele şase sectoare din municipiul Bucureşti până la data de 21 iunie 2013.00. prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie. cererile se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti.73. .30. trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte:  fişă de înscriere eliberată de şcoala pe care a absolvit-o elevul.37 021/420.38-40. 39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BARBU DELAVRANCEA" ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media de admitere. PRELUNGIREA GHENCEA NR. Unitatea de invatamant ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. din Calea Plevnei nr. COLENTINA NR. Repartizarea se face în şedinţă publică. de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. în copie legalizată.  cerere de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu).  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate. 3. Centre de înscriere pentru candidaţii de etnie romă: Sector 1. în ordinea descrescătoare a mediilor. 24 Numar de telefon 021/223. 5.39. fără a preciza unitatea şcolară pe care doresc să o urmeze.90 021/332. MATEI BASARAB NR. după un orar care va fi comunicat din timp. ora 14. 50-52 SOS. 131 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.31. la Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”.GUTUILOR NR.  copie după cartea de identitate (dacă este cazul) / certificatul de naştere. legal constituite.

08.T. în copie legalizată. ismb.E.2014.E.ro / Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014  www. pe locurile publicate în broşura de admitere. în două etape: 1.M. Repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/teste naţionale/examenul de capacitate. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. Repartizarea candidaţilor se face în perioada 24-26 iulie 2013. vă recomandăm participarea dumneavoastră la şedinţele organizate de conducerile unităţilor şcolare profesională. fişa medicală. gimnaziale în scopul consilierii privind orientarea şcolară şi VĂ DORIM SUCCES! Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . după un orar care va fi comunicat din timp Depunerea dosarelor se face în perioada 23 .38-40.ro – secțiunea Admitere  O. după caz. 4802/31. nr. se face la centrul special organizat la LICEUL TEORETIC BILINGV “MIGUEL DE CERVANTES”.Inspectoratul Școlar al Municipiului București PRECIZĂRI PENTRU ABSOLVENŢII DE GIMNAZIU CARE ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2013 .2010  Plan de şcolarizare 2013-2014 aprobat de M.2014 Înscrierea pentru învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 . din Calea Plevnei nr. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi :  O.2012 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal. în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. certificatul de căsătorie. în ordine descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor.08.edu.93.E. Bucureşti. 2.N.C.C. telefon 021/ 314. Repartizarea candidaţilor nu au participat la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic/testele naţionale/examenul de capacitate. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale). pentru anul școlar 2013-2014  www. sector 1. 5608/31. carte de identitate şi certificatul de naştere (în copie legalizată) şi. nr.11.M. De asemenea.24 iulie 2013 Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:      cerere de înscriere.T.edu.37 - .

226. 2 STR. 182. Depoul RATB Bucureştii Noi. STR. PAJUREI NR.85.314. 131.REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT . ARH. 45 . 368. 4. metrou staţia Griviţa Academia de Studii Economice Bucureşti.07. tramvaie 20. COLEGIUL NAŢIONAL "SFÂNTUL SAVA" COLEGIUL NAŢIONAL "I. 282 . Televiziunea Română. 331.DIN MUN.211.26 021. 24. 331. / fax 021. 3.34.92 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 205.50. tramvaie 20. autobuze: 126.230. 282. tramvaie: 20.20. 021. autobuze: 182.73 021. 368 .230.L.23. 133.10. 17 6. 282. 45.L. autobuze: 205. 87. metrou Jiului. 5 021. Feroviarilor. 131 Complex Hotelier Flora. ION MIHALACHE NR. CARAGIALE" COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL VLAICU" STR. troleibuze 65.staţia Piaţa Ion Mihalache Sala de sport Floreasca. 330.NIVEL LICEAL .210.230.222. tramvaie 34. 126 STR.17. 52 . 282.76 021. S.310. 34. 7. SECTOR 1 1. Caragiale sau staţia Piaţa Dorobanţi. Consulatul Italiei.224. 45 staţia Mareşal Averescu Cartierul Dorobanţi. 163 STR.21.66. 10. G-RAL BERTHELOT NR. 301. autobuz 105. Victoriei Piaţa 1 Mai.70 021. 97. 10 021.79 021. troleibuze 86. ION MINCU NR. 021. 24. 300. 1 5.224. 300. autobuze 122. STR.90 Catedrala Romano-Catolică. în apropierea Bisericii "Sf. autobuze: 331.08. fax Puncte de reper 2. 86. Ştefan cel Mare. 182. ŞCOALA FLOREASCA NR.staţia Perla Unitatea de învăţământ Adresa Telefon.78 021. 9 9. Pavlov şi str.224.38 - . 021.94. 282. CIHOSCHI NR.25. autobuz 300 . 8. 86 Primăria Sectorului 1.222.50. staţia Piaţa Charles de Gaulle. Teatrul Masca. ION NECULCE NR. STEPHAN LUDWIC ROTH NR. COLEGIUL GERMAN "GOETHE" COLEGIUL NAŢIONAL "ION NECULCE" LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU" LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" STR. tramvaie: 20. B-DUL. 282.staţia Sandu Aldea.68. Petru". JEAN MONNET NR. 300. 330. autobuze: 110.312. 126.667.18 fax tel. 138.52.staţia I.92. 331 . metrou: Aviatorilor. 24.staţia Piaţa Ion Mihalache Între str. 45. 137. 46. 168. 021. 97 staţia Kiev. Podul Constanţa.staţia Cişmigiu Autobuze: 131. 335. crt. 2 STR. 268. autobuz 331 Piaţa Domenii. 301. 23 CALEA DOROBANŢILOR NR. troleibuze 79. 24. autobuze 131. Conservatorul "Ciprian Porumbescu". BUCUREŞTI Nr. 168. 178.21 021.41.

65-Piaţa Sf.16 fax 021. 46. 34.300. 163 CAL.230.27.89. 021.staţia Berzei Autobuze 105.314. metrou .84 021. 021. 97 Zona Podului Grant şi a Stadionului Rapid. 24. 86.231.staţia Grădina Cişmigiu Autobuze 182. BISERICA AMZEI NR.84.84. BUCEGI NR.93. 178. 52 .Piata Buzeşti.07. 10 021.12. metrou Piaţa Victoriei Hotel Howard Johnson.310. 163. capătul troleibuzelor 66. 17.07.23 021. GRIVIŢEI NR.28. 97 STR. 86 În apropierea Casei Presei Libere. 14.55. 86 . 41. 20-24 . troleibuze 79.88.staţia Spitalul Grigore Alexandrescu. 205 .83.310. Parcul Herăstrău. CALEA GIULEŞTI NR.312. "NICOLAE TONITZA" COLEGIUL ECONOMIC "V.34 021. crt.staţia Calea Victoriei.224.11. autobuze:131. 45. Piaţa Buzeşti. fax 021. metrou Piaţa Victoriei Piaţa Amzei. 97. tramvaie 20. autobuz 133.310.58. 137. 368 . autobuze 133.70 Puncte de reper În spatele Facultăţii de Drept.58.667. 70.55.301.313. 178 .90 fax 021.39 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .317.211.staţia Piaţa Romană. tramvaie 20. 27 B-DUL DACIA NR. 97. 86 . MADGEARU" 2. 021. 11. 86. 97. Academia de Studii Economice. troleibuze 65. 13. troleibuz 86. 226. LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" STR. tramvaie 20.314. 41.staţia Podul Grant Troleibuze 79.56. autobuzul 331.72. JIULUI NR.310. 300 tramvaie 20. 126. troleibuze 79.667. 92 Gara de Nord.93. G-RAL BERTHELOT NR. 58 LICEUL DE ARTE PLASTICE 15.73 021. 12. tramvaie 11. lânga Facultatea de Stomatologie.85 021. SOCOLESCU" 21. 24.637.71 021.89. autobuz 133. COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL 19.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. COLEGIUL TEHNIC "MEDIA'' 18.45 . troleibuze 79.04.29. 56 STR. 38-40 CALEA GRIVIŢEI NR.55 021. G-RAL GHEORGHE MANU NR. 300. 021. troleibuze 87. 45 staţia Carpaţi. 021. 34 STR. metrou 1 Mai Căminele Studenţeşti Moxa. ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. Voievozi Autobuze 122. OCCIDENTULUI NR.82 STR. 363 16. STR. B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. metrou Piaţa Victoriei CALEA PLEVNEI NR. 30 1.211. troleibuzul 65 Lângă Registrul Auto Român. autobuze 162. 12 STR. Unitatea de învăţământ LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES" LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV" LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU" COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU" Adresa Telefon.Piaţa Chibrit.21 fax 021. RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI COLEGIUL TEHNIC DE 20.

336. 021. 335.36.autobuz 133.70. 205. BUTUCENI NR. troleibuze 61. 10 021. autobuze 104. 261. Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni.252.50 021. MIHAI BRAVU NR. Piaţa Muncii. VIITORULUI NR. BAICULESTI NR. 37 25. FEROVIARILOR NR.64. tramvai: 14.252. 92.220.83. 85.57.240. 20-26 021. Mihai Bravu Piaţa Rosetti. autobuz 105.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. 28.19. fax Puncte de reper Cartierul Băneasa. 135. 205.23. autobuze 135. 90.232. COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" STR.77.252. tramvaie 14. 131. HARNAJ" B-DUL FICUSULUI NR. troleibuze: 69. 60 B-DUL FERDINAND NR. 85. Măcelariu P-ţa Presei Libere. 85. COLEGIUL AGRICOL "V. troleibuze 86.70 021. 135. 55. OLARI NR. troleibuze 86. troleibuze 66. ITALIANĂ NR. 330.staţia Şos. autobuze 133.321.55 fax 24.01. autobuz 300 .313.staţia Şos.65 26.01. metrou Griviţa Platforma Apicola Băneasa. 253 . 85 . 301. 90. 335.210.95. COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" B-DUL FICUSULUI NR.76. Mihai Bravu . autobuze 112. 91 STR. 163. 021.77. tramvai 5 . autobuze 101. lângă Clubul Elevilor "Cireşarii" al sectorului 1. autobuze 162. 021. Combinatul Fondului Plastic. 62 STR.35 021. FUNDENI NR. autobuz 112. "GEORGE COŞBUC" 32. 91. LICEUL "DIMITRIE PACIUREA" SECTOR 2 27.80.220. HARET" COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV 31. tramvai 5 staţia Şcoala Iancului Piaţa Gemeni .16 021.232. 148. metrou Crângaşi În cartierul Domenii. 90. 254 B-DUL FERDINAND NR.224.80.71 021. 29 021. 311. 601. STR. 69.69. 69.92 021. metrou Universitate Foişorul de Foc. 70.23 fax Sediul ProTv. 90. tramvaie 5.78.252. 86. 169 ŞOS. 92. 330. autobuze 163.252. autobuze 182. troleibuze 79. crt.252.11.92.252.staţia H.45. tramvai 20 .71. 335. 311. LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .224. 16. 97 .95 B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 70. troleibuze 79.staţia Griviţa. 92.40 - COLEGIUL NAŢIONAL "CANTEMIR VODĂ" COLEGIUL NAŢIONAL "IULIA 29. 301 . autobuze: 131. tramvaie 5. 44 STR. 331 22.staţia Institutul Oncologic Fundeni Metrou Piaţa Iancului sau Bucur Obor . 021. 311. 16 Metrou Piaţa Iancului. tramvai 14 . HAŞDEU" COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU 30.00.staţia Aviator Popişteanu.62 021. 261.staţia Romaero Intersecţia B-dul Constructorilor cu Calea Giuleşti. metrou Piaţa Muncii.76 fax 021. tramvai 1 Spitalul Fundeni. COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" COLEGIUL NAŢIONAL "VICTOR BABEŞ" 34.58. 23. 86. 89 021. tramvai 44. 021. 17 STR.staţia Sandu Aldea. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon. 330. 311 Vatra Luminoasă. 29-31 ŞOS. troleibuze 69.autobuze: 101.667. 33.08 021.

staţia Traian Intersecţia Calea Moşilor cu B-dul Carol. 104. 335. SAVU MARIN NR.255.255. XENOPOL" STR. 16 . metrou Aurel Vlaicu.211.19.84.98.69. 021. troleibuze: 86.24. autobuze 112.23 021. Granitul .19. 55 . 182. 282 . 021.230. 69.tramvaie 14.56.19. LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" ŞOS. 7 Cora Pantelimon.41 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 246 Metrou staţia Obor .staţia Piaţa Gemeni Piata Delfinului . GARIBALDI NR. Teatrul Bulandra. 36.30 fax 021.51 021. 16. 55. autobuze: 101.staţia Luigi Galvani Platforma Industrială Pipera.59.91 tel. 3 43. B-DUL DIMITRIE POMPEI NR. tramvaie 5. 29 STR. Grădina Icoanei.tramvaie 5. 90. autobuz 311. 330. LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" 39.43 021. 85. metrou staţia Pipera sau Aurel Vlaicu 37. 79. 135.323.75.12. 40 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. 36.95. 021.84 021.99. 47 44.33.135. 355 STR. 92. 46. LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" 36. 021. BRÂNCUŞI" 46. Kaufland Floreasca . tramvai 5. 021.tramvaie: 14. FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 165 CALEA MOŞILOR NR. 21 Stadionul " Național Arena " . 55 .210. ICOANEI NR. Fabrica de Glocoză. 282. autobuze 133. 335 Floreasca. B-DUL BASARABIA NR.73.232. autobuze 133.65.72 021. autobuze 112. autobuze: 104. GALVANI LUIGI NR. troleibuze 70. 330. metrou Pipera Stadionul "Național Arena".48. 135. G. fax 021.98 021. tramvaie: 16. autobuze: 182. tramvaie 14. / fax 021.A.10 021. 36. LICEUL TEORETIC "C.324. . TRAIAN NR.312. 85. 20 42. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon.252. 335. tramvai 5 Hotel Caro . ŞCOALA CENTRALĂ STR.D. STR.255.metrou Ştefan cel Mare . troleibuze 66.61.233.45.32. COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" COLEGIUL ECONOMIC "A.81.65. 021. troleibuze 86. 8A STR. 102.02 fax 021. 70. .tramvaie: 1.255.252. 3-5 40.320. metrou Aurel Vlaicu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.76.210. 021.57.staţia Chişinău În spatele Circului de stat. 92. 1 45. 55. 36. crt. 135 – stația Aurel Vlaicu. 36. 330. 16. 12 A B-DUL DIMITRIE POMPEI NR.04.94.210.34. 46.tramvai 5. tramvaie 5.staţia Diham Foişorul de Foc. HAMBARULUI NR.314.staţia Șos.32. PANTELIMON NR. COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON" LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 47. tramvaiele: 14. 021.78. 135.324.37 021. 16. 11 ȘOS. 152 STR. LICEUL TEORETIC WALDORF 41.230.autobuze 101. autobuze: 104. POPA LAZĂR NR. autobuze 110. tramvaie 5. troleibuze: 69.47 fax Puncte de reper 35. 14. 335 Platforma Industrială Pipera. ROSETTI" 38. 90. Biserica Icoanei.20 021. autobus 135. 46. 90. 021. Spitalul Judeţean Ilfov autobuze:101. 16. 311.232.12.324.30.

117. 25 STR. 021. Vis-à-vis de Spitalul "Sf. 021. 50. 335. 69. 26 57.86 fax 021. 335. 135. tramvai 21. PANTELIMON NR. 108 STR. metrou staţia Nicolae Grigorescu. troleibuze 70.staţia Lucreţiu Pătrăşcanu. 1 B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 16. PICTOR GH.staţia Ilioara. MATEI BASARAB NR.345. 021.62.90. fax Puncte de reper Metrou staţia Obor.stația UNEX A-Z Intersecţia Calea Moşilor cu B-dul Hristo Botev. metrou staţia Obor Stadionul "Lia Manoliu". 021. autobuze 311.staţia Mihai Eminescu.252. 335 Hotel "Est".82. 17 B-DUL THEODOR PALLADY NR.72 Lânga Brigada Poliţie Rutieră Bucureşti. autobuz 311 . 40. autobuz 104 . 85.210. tramvaie 19.255. 55. VATRA LUMINOASĂ NR. 313 Lânga Piaţa Miniş . 90 În curtea Colegiului Tehnic "Costin D. 9 STR. autobuze 104. TĂTĂRESCU NR.348. 92 .25. 2 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR.324.62. 40.11 021. tramvai 27 . Pantelimon" Intersecţia Calea Moşilor cu Mihai Eminescu. 021. 55.19. 135.250. LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ 59. ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 311 . troleibuz 92.252. 021.40 021. 299 STR.40 021. 55. 3 SECTOR 3 54. 101. 37 SOS. 123. troleibuze: 86. Unitatea de învăţământ LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ FINĂ" LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA INDUSTRIALĂ" LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA" Adresa STR.50.48.42 - 56.313. 32 ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.15.staţia Ilioara Metrou staţia Titan. 7 Telefon.51 021.70 51. Pantelimon".10. 79 .79.staţia Policlinica Titan. 36.346. 021. COLEGIUL NAŢIONAL "MATEI BASARAB" LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" STR. POPA LAZĂR NR. 330. metrou 1 Decembrie 1918 .20.82. tramvaie 14. 336. crt. autobuze 102 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr.45 fax 021. Aversa S.78. 202 . 021. 5 021. ALEEA FUIORULUI NR.A.250. 16.324. 021. metrou staţia Titan Lacul şi parcul IOR. 21.92. 55. 79 . 330. 90.staţia Câmpia Libertăţii Autobuze 102. autobuze 116.78.85 021. 48. 40.66.67. troleibuze 66.321. 79. autobuzul 101. S. 40 stația Ozana.348. staţia Mircea Vodă. ştrandul Titan.317.. tramvaie 5.252. Udrişte. "NICOLAE KRETZULESCU" LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 60. 3 52. 49. autobuze 101. AUSTRULUI NR. 36.340.321. autobuze: 133.20.staţia Spitalul "Sf.38. tramvaie 14. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. str. Hala Traian . tramvaie 1. 14. 50 . tramvaie 1.30 021. 58. troleibuze 85. 14. "LOGOS" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 8 ŞOS.252.C. 86 .staţia IOR. 23. Neniţescu" . autobuz 102.321.81.autobuz 133.53. 9 11 B-DUL HRISTO BOTEV NR.33 021.troleibuze 70. tramvaie: 14. 53. troleibuze 66. PANTELIMON NR.20 fax 021. troleibuze 69.48.10. tramvaie 5.86. 330.staţia Barajul Dunării. 46. 16. IANCU MARCEL NR.32.324.66.90.30. 14.92 021.tramvaie 27. 69.

11 STR. 021.345.staţia "Gh.334.26.60. 428 B-DUL ENERGETICIENILOR NR.16 021.22 021. 92 Metrou Dristor. 61. 32. VITAN-BÎRZEŞTI NR. 9 021.65.80 Puncte de reper Secţia 13 Poliţie.336. 50 B-dul Dimitrie Cantemir.09. 79.256. 021. metrou Anghel Saligny COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 46 .40 tel/fax 021.staţia Ozana Metrou Costin Georgian. tramvaie 36. ION ŢUCULESCU NR. autobuz 104 . TRIVALE NR.59. crt. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon. 32.92.90.336.345.00.336. STĂNESCU" COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL 63. 323. Ioan Patriarhia Româna. 784. 34. LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY B-DUL THEODOR PALLADY NR. COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE ŞINCAI" COLEGIUL NAŢIONAL "ION CREANGĂ" STR. Piaţa Sălăjan. 26 STR.staţia Stejarului Metrou Republica.55. GEORGESCU NR.324. 381. 17.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr.26.44. autobuz 232 .336. 27 . autobuz 117 Staţia de metrou Tineretului. troleibuz 73.43 - LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . NENIŢESCU" LICEUL TEORETIC "NICHITA 62.04 021. Spiridon. tramvai 23. 021.30. tramvaie 1. LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 66. CĂPITAN PREOTESCU NR. 2 CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 40 .321. 133. autobuze 133.54. tramvaie 1. fax 021. 71. 5 STR. 781.336.15 021.346. troleibuze 70.20 021. autobuze 313. COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV ONICESCU" LICEUL TEHNOLOGIC DE 73. 92 . tramvaie 27. 021.27. 250 SECTOR 4 69. CUZA . autobuze 102.01. 40.VODĂ NR. autobuze 123. 3 B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 313. 67.staţia Spitalul Sf.staţia Unex AZ Metrou Piata Muncii.40 021.94 021. 72. metrou staţia Unirii Cartierul Berceni. .336. 29 ŞOS. 313.23.76.78. autobuze 312. 021.340.42. autobuz 116.14. MIHAI BRAVU NR. 135. autobuz 153 Autobaza Titan. 23. 116. tramvaie 7. SALIGNY" 64. 253 staţia Liceul Nichita Stănescu Complexul Diham.335.38. G.95.staţia Dudeşti Stadionul Olimpia. Biserica Sf. 123.99.340. 021. 79. 135.54 021. 634.35. tramvaie 19.75 021. 79. Petrascu". 23. tramvaie 7.460. 23. 312. 256 B-DUL THEODOR PALLADY NR.04. Metrou staţia Piaţa Sudului Autobuz 202 . 51 STR. COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" 65.staţia Dragomir Murmuzach. 12 ŞOS.37. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.00 fax 021.26.345. 42 B-DUL BASARABIA NR. troleibuze 70. 102 .50 fax Metrou Piaţa Unirii.83 021. 102. troleibuz 70. METROLOGIE "TRAIAN VUIA" 74. 56.322. 68.461. 167 STR. 27. autobuze 135.staţia 11 Iunie 70. staţia de metrou 1 Decembrie 1918. autobuze 101. 335. tramvaie 23.

11. OLTENIŢEI NR.22. PRINCIPATELE UNITE NR. 312.331. troleibuz 76 Ministerul de Justiţie. tramvai 1 staţia Timpuri Noi Metrou Dimitrie Leonida. autobuz 102 .V. LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SECTOR 5 84.staţia Izvorul Crişului.332. 11 STR.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. troleibuze 91.423. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 77. tramvaie 15. LICEUL TEORETIC "ION BARBU" 86.38.44 - STR.423. 23.staţia Spitalul Sf.313.411.450. STANCIU NR. LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN ODOBLEJA" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Brâncoveanu sau Eroii Revoluţiei. staţia de metrou C. autobuze 139. staţia Petre Ispirescu Cinematograf "Lira".66.staţia 11 Iunie În apropierea Pieţei Unirii. tramvai 11 Institutul de Medicină Legală. 90. 87.59 fax 021. 92 autobuz 336. 6 B-DUL METALURGIEI NR.99 fax 021. 232. fax 021.32 021.31 Puncte de reper Între Patriarhia Română şi Parcul Carol. DORNEASCA NR.44. tramvai 1 Metrou Timpuri Noi. NĂBUCULUI NR. autobuzul 139.41.32. 418. 021.334. Oficiul Stării Civile sector 6. 021.88.54. 021.47.Ioan Staţia de metrou Tineretului.45. 32. 18 CALEA RAHOVEI NR.332. B-DUL REGINA ELISABETA NR. COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" 81. 75.13.411. 96 . 220. COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 82. autobuze 116.02 021. IZVORUL CRIŞULUI NR.41.56 021. RADU VODĂ NR. 116 STR. 7A 021. 30 Orăşelul Copiilor (Parcul Tineretului). 226 .40. COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF'' LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ŞTEFAN DEMETRESCU" LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL" 78.57. staţia de metrou Apărătorii Patriei Spitalul de Copii "Budimex". autobus 220.69 021. autobuze 116. 323. 323. 3-5 ŞOS. 27.35. 117 .330.50.60.24. 021. Calea 13 Septembrie. LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" 83. capătul tramvaielor 9.334.336. autobuze 312.staţia Sebastian .16. V. 63 STR. 4 76.40.40. 275. troleibuze 66.93 fax 85. autobuze 232.17.65 021. 89 STR. 021. 313.10. tramvaie 7.26./fax 021.staţia 13 Septembrie. VITAN-BÎRZEŞTI NR. CAPORAL GRIGORE MARIN NR. 381. Unitatea de învăţământ COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI" Adresa Telefon. crt.23.450.15 021. 311 STR. 80. metrou Izvor Drumul Sării. 48 STR.60.34 021.01 tel.84. autobuz 385 .330. 313. 021.334.330. 021.336. 141. 021. autobuze 133. Grădina Cişmigiu.22 tel.334.staţia Năbucului Tramvai 32. metrou staţia Piata Unirii. 79. CUZA VODĂ NR. 141 . 42-44 STR. autobuze 125.410. 34. autobuze 116. 71. 24A ŞOS. 419 Lânga Uzina ROMPRIM SA.

91 şi 93 94. 25 .13.43. reper Kaufland Sebastian Piaţa Pieptănari. VIILOR NR. 168. Cora Lujerului. 021.336.47. 168. 11.316. 96.450. 93 . Timişoara 33. tramvaie 7. Politehnica Autobuze 368.staţia Drumul Găzarului Tramvai 11.555.38.staţia Râul Doamnei Autobuze 105. 173. COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" 91.staţia Spătaru Preda. 33 95. 25 . 99.staţia Liceul "Eugen Lovinescu" (prima statie dupa Tricodava) În Parcul Giuleşti vis-a-vis de magazinul Auchan.staţia Spătaru Preda Calea 13 Septembrie. fax Puncte de reper Piaţa Progresul. tramvai 41. troleibuz 61.24.90 90.staţia B-dul Constructorilor.75. Cimitirul Eroii Revoluţiei. 021. 91.10. 601 . metrou Petrache Poenaru Staţia Aleea Poiana Muntelui. Fabrica de ulei Muntenia. 11. autobuz 323. autobuze 173.30 021.23.50 021. crt.314.95 021. 268. Moise Institutul Politehnic.08 fax 021. autobuz 178. tramvaie 1.96. Unitatea de învăţământ Adresa Telefon. autobuze 162. troleibuze 69. autobuze 168. Sg.28. autobuze 232. autobuze 116.09. 280 SECTOR 6 93. ANTIM IVIREANU" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .413. 021.316. autobuz : 268. 6 STR. 105.58. 8 CALEA ŞERBAN VODĂ NR.73.555. tramvie 2. 021.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr.413. 11. 92.staţia Crângaşi. Sebastian.413. troleibuze : 90.90 fax 021. 62.47. 1 97.06 fax 021. 173. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 89.45 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" LICEUL TEHNOLOGIC "SF.20. B-DUL TIMIŞOARA NR. 25. 71 .91.29. metrou Eroii Revoluţiei 88.314. 368. 232.47. 323. 236. COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE MOISIL" LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" STR.40 Cartierul Drumul Taberei.456. 16 ŞOS.26. 368. VALEA LUI MIHAI NR. 385 staţia Prosper Center.221.220. INDEPENDENŢEI NR.28. 315-317 ALEEA POIANA MUNTELUI NR.staţii : Drumul Taberei 34. 021. troleibuze 69. SPĂTARU PREDA NR.06. metrou Lujerului. 226. autobuz 601. .76 fax 021.staţia Spătaru Preda.06.13.87.95. 021.65 fax 021.413. staţia Tudor Vladimirescu autobuze 336. 1 021. 173. 44 . 021. 7.staţia Doina Monetăria Statului.413.68 fax tel.89. troleibuze 90. 021.413.411. 38 021. B-DUL IULIU MANIU NR. 021.31. RUŞEŢU NR.44. LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ" STR. 117 . 25 . 15 STR. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOŢOC" ALEEA PODUL GIURGIULUI NR.09. LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" 98. 71 . 136. Fabrica de dulciuri Excelent. tramvaie 1.26.68 fax 021. autobuz 173 . 163 Semănătoarea. 17 SPL. PEŞTERA SCĂRIŞOARA NR. 021. 5 STR.410.440.413. SAMUIL VULCAN NR.

57. 268. troleibuze 90.413. 021.93.75 021. 18 Telefon.413.staţia Ceahlău. 137. autobuz 178. 178. tramvaie 8. autobuze 105. 12 STR. autobuze 137. troleibuz 61 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI 101. 368 . 93. 47 . TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" 102. 236 Cartierul Giuleşti.220. autobuze 236. KIRIŢESCU" Adresa STR. 6 B-DUL IULIU MANIU NR. 47 . LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .staţia Prunaru Staţia Piaţa Celibidache (Moghioroş). 138. 336. 42.14.03.13 fax tel. 268. 168. / fax 021.316. 668.staţia Romancierilor BCR Filiala sector 6. 021. PEŞTERA DÎMBOVICIOAREI NR.36 021.38 021. ROMANCIERILOR NR.32. troleibuz 61 Autobuze 137.32. 381-391 STR. COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" 106. 35. COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 104. tramvaie 8.430. 268.318.04.staţia Sibiu Între Metro Militari şi Carrefour Militari. 138 . 021.66. 100.50 021.staţia Sibiu. tramvai 41 . metrou Preciziei. 91.46 - . Unitatea de învăţământ COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C.16 Puncte de reper Metrou Lujerului. 1 B-DUL TIMIŞOARA NR. 25. crt.36. 35. fax 021. tramvai 44 .311.capătul troleibuzului 62. 168. 368. tramvaie 35. COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" 103.319. PORUMBACU NR.430.413.50 021.56.27. autobuze 105. COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" 105.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Nr. tramvai 41 Între URBIS şi METRO Militari.45. 52 ALEEA PRAVĂŢ NR. staţia de metrou Crângaşi. 24 B-DUL PRECIZIEI NR.staţia Orizont.46.

69 1 intensiv informatică.matern germană 1 9 9 4 2 2 4 1 1 1 1 28 252 252 112 56 56 109 28 25 28 28 1 1 5 5 6 2 4 2 8.5 2 Matematică-informatică .59 1 0.46 6.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a.35 6.01 14 8. locuri care urmează a fi ocupate prin repartizare computerizată Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE COLEGIUL NAŢIONAL "SFÂNTUL SAVA" Matematică-informatică Matematică-informatică .93 9.matern germană Filologie .65 9.79 14 8.67 8.bilingv germană 0. 1 intensiv engleză se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 1 intensiv engleză se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 9.matern germană Clase speciale .97 9.profil real .bilingv engleză COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU" Matematică-informatică COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL VLAICU" 4 Matematică-informatică Filologie COLEGIUL GERMAN "GOETHE" 5 Matematică-informatică .5 Matematică-informatică . CARAGIALE" Matematică-informatică Codificare 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Media ultimului admis Nr. învăţământ liceal cu frecvenţă – zi.56 7.78 9.53 28 84 14 4 8.bilingv engleză Filologie 1 3 0. crt.56 8.47 - .50 5 intensiv informatică 4.bilingv engleză Ştiinţe ale naturii Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "I.Matematicăinformatică .15 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .5 Filologie .48 8.5 14 9. OBSERVAŢII 8 5 1 1 1 10 3 224 140 28 28 28 280 84 5 1 1 1 2 6 2 8.matern germană Ştiinţe sociale .49 Filologie .85 3 9.bilingv germană 0.L.

73 8.34 5.71 7. OBSERVAŢII 7 3 1 1 1 1 5 2 1 1 1 7 1 2 2 2 6 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 0.98 4 2 2 4 4 4 1 1 2 3 1 2 3.matern bulgară Filologie .bilingv spaniolă Filologie .bilingv spaniolă LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV" Matematică-informatică Filologie Filologie .5 0.87 6.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE COLEGIUL NAŢIONAL "ION NECULCE" Matematică-informatică Matematică-informatică .62 8.bilingv italiană Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" Matematică-informatică Codificare 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Media ultimului admis Nr.00 6 7 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU" intensiv engleză 8 Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" Matematică-informatică 9 Matematică-informatică .22 8.bilingv engleză Ştiinţe ale naturii Filologie . crt.65 5.70 6.66 7.bilingv italiană Filologie Filologie .12 5.89 4.50 7.58 6.27 7.5 196 84 28 28 28 28 140 56 28 28 28 196 28 56 56 56 168 28 28 56 28 28 84 84 84 28 28 28 84 28 28 14 14 7 1 1 2 1 2 7 2 2 1 2 9 1 2 2 4 9 1 9.matern neogreacă 12 .48 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .14 7.bilingv engleză Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" Filologie LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES" 10 11 Matematică-informatică Matematică-informatică .15 7.18 8.38 5.98 8.94 1 intensiv informatică 8.24 8.

TEHNIC .TEHNIC .TEHNIC .10 1 tehnician operator procesare text/imagine.TEHNIC . 2 tehnician producţie film şi televiziune tehnician poligraf 3 4 84 112 6 8 4.51 1 7 1 28 196 28 2 14 2 8. 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician în instalaţii electrice 3 84 6 1 28 2 5.Economic Filiera tehnologică .SERVICII .89 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU" Matematică-informatică COLEGIUL ECONOMIC "V. 1 tehnician mecatronist.Producţie media Filiera tehnologică . Filiera tehnologică .78 intensiv informatică 13 14 Filiera tehnologică .07 16 Filiera tehnologică . MADGEARU" Codificare 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Media ultimului admis Nr.66 15 Filiera tehnologică .Turism şi alimentaţie COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" Ştiinţe ale naturii 9 252 12 8.49 - .Mecanică 3 84 6 3. OBSERVAŢII 1 1 10 28 28 280 2 2 14 tehnician în activităţi economice (2 intensiv engleză) tehnician în turism 5.TEHNIC .Electronică automatizări 17 1 28 2 3.21 tehnician în automatizări 1 tehnician mecatronist.TEHNIC .Electric COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI Filiera tehnologică .87 1 tehnician proiectant CAD.69 Filiera tehnologică . crt.Mecanică 2 56 4 3.SERVICII .Tehnici poligrafice COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 3 84 6 6.

Mecanică COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 3 1 1 1 84 28 28 28 6 2 2 2 3.SERVICII . OBSERVAŢII LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" 18 Matematică-informatică Filologie COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" Matematică-informatică Filologie 6 3 3 168 84 84 6 2 4 7.90 1 tehnician instalaţii de bord (avion) Filiera tehnologică .TEHNIC Electromecanică COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" Matematică-informatică 20 Filiera tehnologică .14 19 Filiera tehnologică . 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 tehnician aviaţie.93 Filiera tehnologică . 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician în administraţie 21 Filiera tehnologică .91 5.71 1 tehnician proiectant CAD.TEHNIC .TEHNIC .Economic 2 56 4 6.Mecanică 3 84 6 3. 2 56 4 3.50 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .TEHNIC . 1 tehnician proiectant CAD.06 .TEHNIC .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Media ultimului admis Nr. crt.57 7.Electronică automatizări Filiera tehnologică .Mecanică 2 56 4 3.79 tehnician în automatizări tehnician transporturi 5 140 10 1 tehnician mecatronist.87 6 168 11 intensiv informatică 1 1 28 28 1 2 4.

Construcţii.Agricultură 3 84 6 4. instalaţii şi lucrări publice COLEGIUL AGRICOL "V.Electric COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE "IOAN N.TEHNIC .Fabricarea produselor din lemn Filiera tehnologică .69 9.66 4.TEHNIC . 1 tehnician veterinar.57 2 intensiv engleză 1 intensiv informatică 9.00 9. crt. SOCOLESCU" Matematică-informatică Filiera tehnologică .47 tehnician în activităţi economice 1 tehnician horticultor.SERVICII .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Media ultimului admis Nr.95 1 intensiv informatică 9.bilingv spaniolă Filologie .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .42 9.20 9.17 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .56 23 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 5 1 140 28 10 2 4. OBSERVAŢII LICEUL "DIMITRIE PACIUREA" Filiera tehnologică .Protecţia mediului COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" 25 Matematică-informatică COLEGIUL NAŢIONAL "CANTEMIR VODĂ" 26 Matematică-informatică Matematică-informatică -bilingv engleză Ştiinţe ale naturii Ştiinţe sociale COLEGIUL NAŢIONAL "IULIA HAŞDEU" Matematică-informatică 27 Matematică-informatică .TEHNIC .05 6.bilingv engleză 1 10 10 5 2 1 1 1 9 3 1 3 1 1 28 280 280 140 56 28 28 28 252 84 28 84 28 28 2 5 5 6 1 1 2 2 13 2 1 6 2 2 5. HARNAJ" Filiera tehnologică .bilingv engleză Filologie Filologie .20 8.16 9.25 Filiera tehnologică .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .Economic 2 1 56 28 4 2 tehnician în prelucrarea lemnului tehnician metrolog 22 1 3 1 2 28 84 28 56 2 6 2 4 5.51 - . 1 tehnician pentru animale de companie tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 24 Filiera tehnologică .

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Număr locuri pentru elevii romi

Număr clase

Număr total locuri

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" Matematică-informatică

Codificare 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Media ultimului admis

Nr. crt.

OBSERVAŢII

8 2 1 2 2 1 6 3 3 2 1 1 7 1 4 1 1 1 1 6 1 2 1 2 6 2 2 2

224 56 28 56 56 28 168 84 84 56 28 28 196 28 112 28 28 28 28 168 28 56 28 56 168 56 56 56

12 1 1 4 4 2 2 1 1 3 1 2 8 7,81 4 2 2 1 1 11 1 4 2 4 12 4 4 4 5,07 7,26 7,50 1 intensiv engleză 1 intensiv engleză 4,93 4,83 6,80 6,57 5,84 7,42 7,61 7,61 7,15 7,70 9,45 9,24 9,28 9,37 9,31 9,11 9,27

28

Matematică-informatică - bilingv engleză Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV "GEORGE COŞBUC"

1 intensiv engleză intensiv franceză

29

Matematică-informatică - bilingv engleză Filologie - bilingv engleză COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ"

30

Matematică-informatică Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "VICTOR BABEŞ" Matematică-informatică

intensiv engleză

31

Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

32 Matematică-informatică - matern maghiară LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" Matematică-informatică 33 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" 34 Matematică-informatică Filologie Ştiinţe sociale

- 52 -

Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Număr locuri pentru elevii romi

Număr clase

Număr total locuri

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

Codificare 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Media ultimului admis

Nr. crt.

OBSERVAŢII

LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI" 35 Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Filologie LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN" 36 Matematică-informatică - bilingv germană

7 3 3 1 1

196 84 84 28 28

12 4 6 2 2 nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 7,96 8,15 8,39 1 intensiv engleză 1 intensiv engleză

1

28

2

6,06

ŞCOALA CENTRALĂ 37 Matematică-informatică Matematică-informatică - bilingv franceză Filologie Filologie - bilingv franceză COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" Ştiinţe ale naturii Filologie 38 Ştiinţe sociale Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică Filiera tehnologică - TEHNIC - Construcţii, instalaţii şi lucrări publice COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" 39 Matematică-informatică Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică automatizări COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" Ştiinţe ale naturii

8 2 1 4 1 8 3 2 1 1

224 56 28 112 28 224 84 56 28 28

7 1 6 8,12 7,19 8,35 8,06 1 intensiv engleză 1 intensiv engleză

16 6 4 2 2 4,09 6,79 6,85 5,45

1

28

2

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

3 1 1 1 6 2

84 28 28 28 168 56

6 2 2 2 12 4 4,44 4,39 4,55

tehnician mecatronist tehnician în automatizări

40

Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

- 53 -

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Număr locuri pentru elevii romi

Număr clase

Număr total locuri

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

Codificare 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Media ultimului admis

Nr. crt.

OBSERVAŢII

Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică

4

112

8

3,63

1 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi, 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON" Ştiinţe ale naturii 41 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric Filiera tehnologică - TEHNIC - Chimie industrială LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Filiera tehnologică - TEHNIC - Fabricarea produselor din lemn Filiera tehnologică - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - Protecţia mediului LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ FINĂ" 43 Filiera tehnologică - TEHNIC - Mecanică LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA INDUSTRIALĂ" Ştiinţe ale naturii 44 Filiera tehnologică - TEHNIC - Electric Filiera tehnologică - TEHNIC - Electronică automatizări COLEGIUL ECONOMIC "A.D. XENOPOL" 45 Filiera tehnologică - SERVICII - Economic

4 1 1 1 1 3

112 28 28 28 28 84

8 2 2 2 2 6 tehnician designer mobilă şi amenajări interioare tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 4,16 4,71 4,15 4,37

tehnician mecatronist tehnician în instalaţii electrice tehnician chimist de laborator

42

1

28

2

3,90

2 3

56 84

4 6

5,55

3

84

6

3,74

2 tehnician mecatronist, 1 tehnician proiectant CAD

3 1 1 1 8

84 28 28 28 224

6 2 2 2 12 tehnician în activităţi economice (1 intensiv engleză) 4,11 4,13

tehnician în instalaţii electrice tehnician operator tehnică de calcul

6

168

8

7,62

- 54 -

Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Număr locuri pentru elevii romi

Număr clase

Număr total locuri

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi alimentaţie COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" Filiera tehnologică - SERVICII - Economic

Codificare 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Media ultimului admis

Nr. crt.

OBSERVAŢII

2 12 8

56 336 224

4 24 16

7,80

tehnician în turism

6,21

46

tehnician în activităţi economice tehnician în hotelărie tehnician în activităţi de comerţ

Filiera tehnologică - SERVICII - Turism şi alimentaţie Filiera tehnologică - SERVICII - Comerţ COLEGIUL NAŢIONAL "MATEI BASARAB" Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

2

56

4

7,07

2 8 4

56 224 112

4 5 8,82

1 intensiv engleză, 1 intensiv informatică

47

1 1 2 7 6 1 7 2

28 28 56 196 168 28 196 56

1 2 2 5 3 2 7 1

8,89 8,96 9,02

48

Matematică-informatică Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" Matematică-informatică Matematică-informatică - bilingv italiană Ştiinţe ale naturii Ştiinţe ale naturii - matern italiană

8,30 8,61

2 intensiv engleză 1 intensiv informatică

7,44

1 intensiv engleză

1

28

1

5,82

49

1

28

2

7,57

1

28

4,65

Filologie Filologie - bilingv italiană

1

28

2

8,04

1

28

1

6,43

Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014

- 55 -

36 COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.32 Filologie LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" Matematică-informatică 51 Filologie Ştiinţe sociale ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ "NICOLAE KRETZULESCU" Filiera tehnologică . 1 intensiv germană) tehnician în turism (intensiv engleză) 52 Filiera tehnologică .Chimie industrială 1 28 2 tehnician chimist de laborator (intensiv engleză) .86 5.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" Matematică-informatică Codificare 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 Media ultimului admis Nr.Economic 5 140 6 8.SERVICII . NENIŢESCU" 4 112 8 53 Ştiinţe ale naturii 1 28 2 5.SERVICII .56 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Comerţ 2 4 1 56 112 28 4 8 2 6. 4 tehnician în activităţi economice (1 intensiv engleză.39 1 28 2 2 7 56 196 4 10 6. crt.SERVICII .28 50 Ştiinţe ale naturii 3 84 2 6.87 1 28 2 8.37 Filiera tehnologică . OBSERVAŢII 6 1 168 28 6 5.16 tehnician în achiziţii şi contractări 1 tehnician în administraţie.Turism şi alimentaţie 1 28 2 8.TEHNIC .96 Filiera tehnologică .

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI . instalaţii şi lucrări publice 3 84 6 3. instalaţii şi lucrări publice 3 84 2 3.TEHNIC .35 4. 1 tehnician instalator pentru construcţii Filiera tehnologică .68 Filiera tehnologică .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .TEHNIC .TEHNIC .42 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (intensiv engleză) tehnician analize produse alimentare (intensiv engleză) 1 28 2 LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU" 54 Matematică-informatică Ştiinţe sociale COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 5 140 8 2 3 56 84 2 6 5.57 - .89 COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" 6 168 8 tehnician în instalaţii electrice tehnician în construcţii şi lucrări publice (1 intensiv engleză).97 Filiera tehnologică .Electric 1 28 2 Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Media ultimului admis Nr.10 56 Filiera tehnologică .Protecţia mediului Filiera tehnologică .Mecanică 2 56 4 5.Industrie alimentară 1 28 2 4. OBSERVAŢII Filiera tehnologică .Mecanică 55 1 28 2 4.59 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Construcţii.98 5 140 10 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician electrotehnist 2 tehnician în construcţii şi lucrări publice.TEHNIC . crt.Electric 1 28 2 4. tehnician instalator pentru construcţii (intensiv franceză) tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Filiera tehnologică .Construcţii.

Electric LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY Filiera tehnologică .TEHNIC . instalaţii şi lucrări publice Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .TEHNIC . OBSERVAŢII LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 3 84 6 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician în construcţii şi lucrări publice tehnician în instalaţii electrice Filiera tehnologică .TEHNIC .SERVICII .TEHNIC .22 58 Filiera tehnologică .02 Filiera tehnologică .Materiale de construcţii LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" Filiera tehnologică .21 tehnician operator tehnică de calcul tehnician transporturi 1 tehnician electrician electronist auto.Electric 2 56 4 4.TEHNIC .Mecanică 1 1 3 1 1 1 28 28 84 28 28 28 2 2 6 2 2 2 3.SERVICII .TEHNIC .Mecanică 1 28 2 4.TEHNIC .Mecanică 57 Filiera tehnologică .62 1 28 2 4.26 tehnician în activităţi economice coafor stilist tehnician electrician electronist auto 5 140 10 1 28 2 5. crt.Chimie industrială Filiera tehnologică .Electric LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" Ştiinţe ale naturii 1 28 2 3.Construcţii.40 Filiera tehnologică .Estetica şi igiena corpului omenesc Filiera tehnologică .62 1 28 2 4 1 112 28 8 2 6.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Media ultimului admis Nr.58 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Electronică automatizări 60 Filiera tehnologică .TEHNIC . 1 tehnician metrolog 2 56 4 4.Economic 59 Filiera tehnologică .58 tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică tehnician chimist de laborator tehnician în industria sticlei şi ceramicii 5.16 .

54 intensiv engleză 9.90 Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV ONICESCU" Matematică-informatică 64 Filologie Ştiinţe sociale COLEGIUL ROMANO .45 9.19 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 1 intensiv engleză 1 28 1 1 28 1 intensiv engleză 1 1 28 28 2 2 8.02 1 intensiv informatică.59 - .79 8. 1 intensiv japoneză 2 56 2 8.31 1 intensiv engleză 1 intensiv engleză 3 84 1 8.CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF" 65 Ştiinţe sociale LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ŞTEFAN DEMETRESCU" 66 Matematică-informatică 3 84 2 8.57 9. 1 intensiv engleză 1 intensiv japoneză 1 intensiv franceză.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Codificare 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Media ultimului admis Nr. OBSERVAŢII 6 168 3 61 Matematică-informatică 5 140 1 8. crt.97 1 intensiv informatică.41 Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE ŞINCAI" Matematică-informatică 62 Ştiinţe ale naturii Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "ION CREANGA" Matematică-informatică 63 Ştiinţe ale naturii 1 9 5 2 2 8 28 252 140 56 56 224 2 7 1 2 4 5 8.73 7 4 2 1 196 112 56 28 6 7.08 4 2 7.

Economic Filiera tehnologică .29 COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" Ştiinţe ale naturii 6 2 168 56 12 4 4.RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI . OBSERVAŢII 5 1 2 140 28 56 8 4.TEHNIC .Mecanică 2 56 4 4.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA" Matematică-informatică Filiera tehnologică . crt.Electric Codificare 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 Media ultimului admis Nr.SERVICII .35 4.81 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Turism şi alimentaţie .92 2 56 4 1 tehnician proiectant CAD.TEHNIC .Protecţia mediului COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 2 56 4 4.87 6.Electronică automatizări 2 56 4 4.60 - 5 1 2 140 28 56 10 2 4 4. 1 tehnician operator tehnică de calcul 67 Filiera tehnologică .04 1 28 2 4. 1 tehnician designer vestimentar tehnician chimist de laborator tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 28 2 5.82 68 Filiera tehnologică .Mecanică Filiera tehnologică .SERVICII .TEHNIC .TEHNIC .Chimie industrială Filiera tehnologică .88 4 intensiv informatică tehnician metrolog 1 tehnician în automatizări.45 tehnician transporturi tehnician electrician electronist auto 2 56 4 4.23 LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" Matematică-informatică 70 Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .Industrie textilă şi pielărie Filiera tehnologică . 1 tehnician mecatronist 69 Filiera tehnologică .14 7 196 14 tehnician în activităţi economice tehnician în turism 5 2 140 56 10 4 5.79 1 tehnician în industria pielăriei.Electric LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU" 71 Filiera tehnologică .TEHNIC .

Mecanică COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOŢOC" 9 252 18 3 tehnician în industria alimentară.57 1 intensiv informatică.64 9.Industrie alimentară Filiera tehnologică .93 2 56 4 4.TEHNIC Electromecanică 7 196 14 3.TEHNIC .69 7. 4 tehnician analize produse alimentare tehnician electromecanic .Electric Filiera tehnologică .TEHNIC .65 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE LAZĂR" Matematică-informatică Codificare 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 Media ultimului admis Nr.66 8.63 72 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "ION BARBU" Matematică-informatică 73 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" Matematică-informatică 74 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN ODOBLEJA" 75 Matematică-informatică Filologie COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC Matematică-informatică 76 Filiera tehnologică .92 6.RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .21 2 2 2 11 1 4 4 2 7 7 5.69 4.12 8 2 4 2 4. OBSERVAŢII 9 3 3 1 2 6 2 2 1 1 7 2 2 2 1 6 4 2 4 1 2 1 252 84 84 28 56 168 56 56 28 28 196 56 56 56 28 168 112 56 112 28 56 28 7 1 1 2 3 6 8.61 - 77 Filiera tehnologică .31 8. crt.40 4.68 9.16 6.84 intensiv informatică tehnician în instalaţii electrice tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 intensiv informatică. 1 intensiv engleză 6.22 8. 1 intensiv engleză intensiv engleză 9.65 9.42 8.

bilingv engleză Filologie COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE MOISIL" 82 Matematică-informatică 4 2 1 1 6 112 56 28 28 168 2 8.62 COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" Matematică-informatică 81 Filologie .62 tehnician proiectant CAD tehnician în turism Filiera tehnologică .Turism şi alimentaţie 9 252 18 6.SERVICII .41 4.11 4.28 2 4 1 intensiv engleză.Economic 4 112 8 6.83 4. crt.09 Filologie .53 80 Filiera tehnologică .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" Ştiinţe ale naturii Ştiinţe sociale Codificare 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 Media ultimului admis Nr.64 8.Turism şi alimentaţie COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR" 5 1 1 3 16 140 28 28 84 448 9 1 2 6 32 3 tehnician în turism.10 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .TEHNIC . 1 tehnician prelucrări mecanice COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ" Matematică-informatică 79 Filiera tehnologică .SERVICII .84 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.41 78 Filiera tehnologică .15 Filiera tehnologică .SERVICII . 3 tehnician în gastronomie. 3 organizator banqueting tehnician în activităţi economice 2 tehnician în activităţi de comerţ.Comerţ 3 84 6 5.SERVICII . 1 intensiv informatică intensiv engleză 8.Mecanică 2 56 4 3.TEHNIC .62 - 1 28 2 9. 1 tehnician în achiziţii şi contractări 4.Mecanică Filiera tehnologică . OBSERVAŢII 6 2 2 168 56 56 12 4 4 5.66 intensiv informatică 5 140 2 9.

07 intensiv informatică 1 intensiv engleză nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 7.TEHNIC .44 2 4 2 10 7.69 4 8.bilingv portugheză 1 28 1 7. ANTIM IVIREANU" 86 Filiera tehnologică .51 7.84 4.Electronică automatizări Filiera tehnologică .SERVICII . OBSERVAŢII LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" Matematică-informatică 83 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Matematică-informatică 84 Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" Matematică-informatică 85 Filologie 5 1 1 2 1 7 2 2 2 1 5 2 2 140 28 28 56 28 196 56 56 56 28 140 56 56 8 4.24 6.Turism şi alimentaţie 1 1 28 28 2 2 6.67 7.73 LICEUL TEHNOLOGIC "SF.71 5.53 5.55 5.Turism şi alimentaţie COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" Matematică-informatică 87 Filiera tehnologică .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 Media ultimului admis Nr.SERVICII .SERVICII .63 - .Economic Filiera tehnologică .49 6. crt.67 tehnician de telecomunicaţii tehnician în activităţi de poştă organizator banqueting Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .77 intensiv informatică 1 intensiv engleză Filologie .48 tehnician în turism 5 140 9 1 2 1 1 28 56 28 28 1 4 2 2 5.81 4 4 2 5 6.

01 2 7.TEHNIC .47 3.TEHNIC .TEHNIC .25 intensiv informatică tehnician transporturi tehnician electrician electronist auto 1 tehnician în turism.Economic COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" Matematică-informatică Filiera tehnologică .41 tehnician transporturi tehnician în instalaţii electrice tehnician în activităţi economice 4.Protecţia mediului LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" Filiera tehnologică .64 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .TEHNIC .31 10 2 3.60 3. 1 tehnician în hotelărie 2 1 1 4 1 1 56 28 28 112 28 28 4 2 2 8 2 2 4.Mecanică 89 Filiera tehnologică .99 4.SERVICII .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .Electric Filiera tehnologică .26 Filiera tehnologică .Mecanică 6 1 1 168 28 28 10 6.Electric Filiera tehnologică .23 tehnician proiectant CAD 1 tehnician în industria textilă.22 intensiv engleză intensiv engleză tehnician mecatronist tehnician în instalaţii electrice tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 88 2 56 4 4. OBSERVAŢII COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" Matematică-informatică Filologie Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .Electric Filiera tehnologică .Mecanică 1 1 4 2 1 1 9 1 5 1 28 28 112 56 28 28 252 28 140 28 2 2 8 4 2 2 16 5.Turism şi alimentaţie LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" 91 Ştiinţe ale naturii Ştiinţe sociale COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" Matematică-informatică 92 Filiera tehnologică .59 2 56 4 4.TEHNIC .Mecanică 90 Filiera tehnologică . crt.71 6.99 Filiera tehnologică . 1 tehnician designer vestimentar .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 Media ultimului admis Nr.TEHNIC .Industrie textilă şi pielărie 2 56 4 5.SERVICII .40 6.97 3.

Economic Filiera tehnologică .Protecţia mediului COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C.Electric Filiera tehnologică .54 tehnician în activităţi economice tehnician în turism Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . crt.96 1 28 2 1 28 2 4.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Număr total locuri FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Codificare 375 376 377 378 379 Media ultimului admis Nr. KIRIŢESCU" 94 Filiera tehnologică . 1 tehnician prelucrări mecanice tehnician electrotehnist tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Filiera tehnologică .36 6 4 2 168 112 56 12 8 4 7.SERVICII . OBSERVAŢII COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" 5 140 10 1 tehnician proiectant CAD.RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .31 7.TEHNIC .TEHNIC .Turism şi alimentaţie 3 84 6 3.SERVICII .65 - .Mecanică 93 Filiera tehnologică . 1 tehnician transporturi.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a. fotbal instructor sportiv rugby (băieţi) instructor sportiv handbal (fete/băieţi) instrumentist 4 5 7 8 . crt. locuri care urmează a fi ocupate prin promovarea probelor de aptitudini Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Calificare profesională Număr total locuri PROFIL 1 COLEGIUL NAŢIONAL "AUREL VLAICU" SPORTIV LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA" 2 2 5 56 56 140 2 2 5 tehnician pentru tehnici artistice instructor sportiv rugby. . învăţământ liceal cu frecvenţă . filiera vocaţională şi specializarea filologie din cadrul liceului Waldorf.zi.66 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 Disciplină sportivă Nr. baschet 2 ARTE VIZUALE 5 140 5 LICEUL "DIMITRIE PACIUREA" 3 ARTE VIZUALE COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU" MUZICĂ LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU" TEOLOGIC COLEGIUL TEHNIC "MEDIA" 6 SPORTIV COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI SPORTIV COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" SPORTIV COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 9 SPORTIV 2 56 2 tehnician pentru tehnici artistice 2 56 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 56 56 28 28 56 56 28 28 56 56 28 28 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 instructor sportiv rugby (băieţi) instructor sportiv volei.

hochei pe iarbă. dans sportiv instructor sportiv fotbal (băieţi) 13 14 15 SPORTIV 2 56 2 instructor sportiv Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 Disciplină sportivă . baschet. volei (fete).Filologie LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON" SPORTIV LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS" TEOLOGIC COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 1 1 1 1 1 1 2 28 28 28 28 28 28 56 2 2 2 2 2 2 2 atletism. crt. badminton (băieţi).67 - Nr. badminton 11 SPORTIV 2 56 2 instructor sportiv LICEUL TEORETIC WALDORF 12 Filiera teoretică. atletism. sărituri în apă. gimnastică artistică (băieţi). . baschet. volei. hochei pe gheaţă (băieţi). karate. fotbal (băieţi). handbal. SOCOLESCU" 10 ARTE VIZUALE . karate. polo pe apă (băieţi).Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Calificare profesională Număr total locuri PROFIL COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. tenis de câmp. Profil uman .arhitectură 3 84 2 3 84 2 desenator tehnic pentru arhitectură şi design COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" 2 56 2 înot.

volei (fete) 1 28 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 28 28 84 56 28 56 56 28 28 56 56 56 56 28 28 28 28 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 instructor sportiv rugby (băieţi) instructor sportiv atletism preot instrumentist instructor de teatru balerin / dansator 18 21 22 23 24 25 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 Disciplină sportivă Nr. baschet (băieţi). crt. atletism. hochei pe iarbă.68 - 1 28 2 instructor sportiv taekwondo. handbal.CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF" TEOLOGIC LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ŞTEFAN DEMETRESCU" TEOLOGIC LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL" TEOLOGIC COLEGIUL NAŢIONAL "OCTAV ONICESCU" SPORTIV COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" SPORTIV . karate.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Calificare profesională Număr total locuri PROFIL LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 2 56 4 fotbal . lupte libere 16 SPORTIV 2 56 4 instructor sportiv LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" 17 SPORTIV LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI" COREGRAFIE COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI" 19 MUZICĂ TEATRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 20 TEOLOGIC COLEGIUL ROMANO . fotbal (băieţi). .

judo. . lupte .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Număr locuri pentru elevii romi Număr clase Calificare profesională Număr total locuri PROFIL COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA CUZA" 26 PEDAGOGIC LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" 1 1 28 28 2 2 învăţător educatoare 3 84 6 fotbal (băieţi). scrimă (fete). handbal (fete).69 - Nr. judo (băieţi). haltere (băieţi). volei (fete). tenis de câmp. atletism (fete). handbal (băieţi). crt. lupte (băieţi). polo (băieţi). rugby (băieţi). scrimă (băieţi) 27 SPORTIV 3 84 6 instructor sportiv COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" 1 28 2 atletism (băieţi). volei (băieţi) 28 SPORTIV 1 28 2 instructor sportiv Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 Disciplină sportivă .

Mecanică LICEUL TEHNOLOGIC "MECANICĂ FINĂ" 7 Filiera tehnologică .Mecanică .Mecanică COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 3 Filiera tehnologică .Mecanică COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIŢA" 2 Filiera tehnologică .Mecanică COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" 6 Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .Mecanică LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON" 5 Filiera tehnologică .TEHNIC . crt.TEHNIC . 1 tehnician instalator pentru construcţii tehnician în prelucrarea lemnului tehnician mecatronist tehnician mecatronist 56 4 28 28 2 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Număr clase Nr. locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică Număr total locuri Număr locuri pentru elevii romi 28 28 28 28 28 28 28 2 2 2 2 2 2 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii tehnician în instalaţii electrice tehnician proiectant CAD tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 28 28 28 28 28 28 28 28 28 56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice.TEHNIC .TEHNIC . instalaţii şi lucrări publice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" 10 Filiera tehnologică .TEHNIC .70 - 1 1 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .TEHNIC . FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE OBSERVAŢII COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 1 Filiera tehnologică .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a.TEHNIC .Electric COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI 4 Filiera tehnologică .Mecanică LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 8 Filiera tehnologică .TEHNIC .Fabricarea produselor din lemn COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 9 Filiera tehnologică .Construcţii. învăţământ liceal cu frecvenţă – seral.

Electric 1 1 2 tehnician operator tehnică de calcul 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 tehnician mecatronist tehnician analize produse alimentare tehnician de telecomunicaţii tehnician în instalaţii electrice tehnician în instalaţii electrice Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .Ştiinţe ale naturii COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOŢOC" 16 Filiera tehnologică .Mecanică LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" 13 Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .TEHNIC .Electronică automatizări LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 19 Filiera tehnologică . crt.Electronică automatizări LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" 12 Filiera tehnologică .Inspectoratul Școlar al Municipiului București FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Număr total locuri Număr locuri pentru elevii romi 28 28 56 2 2 4 56 4 28 2 28 28 28 28 28 28 28 56 56 28 28 56 56 28 28 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 Număr clase Nr.Ştiinţe ale naturii COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" 18 Filiera tehnologică .71 - . OBSERVAŢII LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY 11 Filiera tehnologică .UMAN .TEHNIC .Industrie alimentară LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 17 Filiera teoretică .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI .Electric COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" 20 Filiera tehnologică .REAL .Mecanică LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" 14 Filiera teoretică .REAL .TEHNIC .Ştiinţe sociale COLEGIUL TEHNIC "PETRU RAREŞ" 15 Filiera teoretică .TEHNIC .

Ştiinţe sociale .UMAN .Matematică-informatică COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE BUCUREŞTI Filiera teoretică .REAL .REAL .Filologie COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" 9 Filiera teoretică .UMAN .Ştiinţe ale naturii Filiera teoretică .72 - 3 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .REAL . locuri care urmează a fi ocupate prin şedinţă publică Număr locuri pentru elevii romi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 Număr clase 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Număr total locuri 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 56 56 56 28 28 28 28 28 28 28 28 56 28 28 Nr.Matematică-informatică LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA INDUSTRIALĂ" 4 Filiera teoretică .REAL .REAL .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Planul de şcolarizare .Ştiinţe ale naturii Filiera teoretică .Filologie LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY 8 Filiera teoretică . FILIERĂ / PROFIL / SPECIALIZARE LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU" 1 Filiera teoretică .REAL .Matematică-informatică LICEUL TEORETIC BILINGV "DECEBAL" 6 Filiera teoretică .învăţământ liceal cu frecvenţă redusă.UMAN .Ştiinţe sociale LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN" 7 Filiera teoretică .UMAN .REAL .Filologie COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I" 2 Filiera teoretică .UMAN .Matematică-informatică LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" 10 Filiera teoretică .REAL .Matematică-informatică LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" 11 Filiera teoretică . crt.Ştiinţe ale naturii COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" 5 Filiera teoretică .

Ştiinţe ale naturii Filiera teoretică .REAL .Matematică-informatică COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE AIRINEI" Filiera teoretică .REAL .REAL .Ştiinţe sociale COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 13 Filiera teoretică .Matematică-informatică COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ" 14 Filiera teoretică .Matematică-informatică COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 15 Filiera teoretică .REAL .Matematică-informatică 4 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 112 84 28 56 56 84 84 56 56 28 28 28 28 8 6 2 4 4 6 6 4 4 2 2 2 2 16 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .73 - .Inspectoratul Școlar al Municipiului București LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 12 Filiera teoretică .UMAN .REAL .REAL .Matematică-informatică LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" 17 Filiera teoretică .

REAL.Turism şi alimentaţie ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR.Mecanică 3 Filiera tehnologică .Turism şi alimentaţie 2 1 1 3 1 1 1 6 2 1 1 2 7 2 1 2 2 4 . instalaţii şi lucrări publice Filiera tehnologică . învăţământ liceal special cu frecvenţă – zi.Fabricarea produselor din lemn Filiera tehnologică .Inspectoratul Școlar al Municipiului București Planul de şcolarizare pentru clasa a IX-a.RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Industrie alimentară ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. locuri care nu participă la repartizarea computerizată Număr clase FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Număr total locuri 24 12 12 36 12 12 12 72 24 12 12 24 84 24 12 24 24 Nr.TEHNIC . instalaţii şi lucrări publice Filiera tehnologică .TEHNIC .TEHNIC .Industrie textilă şi pielărie Filiera tehnologică .UMAN .74 - Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . 2 Filiera tehnologică .SERVICII .Ştiinţe ale naturii Filiera tehnologică .Construcţii.TEHNIC .RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Industrie alimentară Filiera tehnologică . crt.TEHNIC . 3 Filiera tehnologică .Filologie Filiera tehnologică .TEHNIC . 3 2 Filiera teoretică .SERVICII .Construcţii. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA" 1 Filiera teoretică .Fabricarea produselor din lemn Filiera tehnologică .Fabricarea produselor din lemn LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.TEHNIC .

50 031.75 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 Sector 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 Unitatea de învăţământ Şcoala Europeană Bucureşti Liceul Tehnologic Particular "Onicescu-Mihoc" Complexul Şcolar CRONOS Liceul Teoretic Naţional Liceul FEG Bucureşti Liceul Teoretic "Ecoprof" Adresa B-dul Lascăr Catargiu nr.434.43 021.95 021.22 021.27.413. sala 205 Şos. 1. 3.311. 15.425.97.72 031. 50 Calea Griviţei nr. Pantelimon nr.95.96 021.805.64 Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti Şos.54 021. 6. 1-3. Ilioara nr.12. 12. 9E Şos.28.327. 14. 43 Str. 428 Liceul Tehnologic "Traian Lalescu" Liceul Teoretic "Hyperion" Complexul Educaţional Lauder-Reut Liceul Teoretic "Mihai Ionescu" Liceul Tehnologic Profesia Colegiul UCECOM “Spiru Haret” Liceul Teoretic "Atlas" Liceul Teoretic "Dr. 15 Str.57.425. 13.66. Fabricii nr.38 / 031. 5. crt.87.61. Cezărescu nr.316. Mihai Bravu nr.50. 56 Şos.28. Pascani nr. etaj 2.79.346. 4. 47-59 Str. Constantin Angelescu" Liceul Teoretic "Phoenix" B-dul Energeticienilor nr. Walter Mărăcineanu nr. Buzeşti nr.72 / fax: 021.71 / 021.54.94 / 031.Inspectoratul Școlar al Municipiului București REŢEAUA liceelor.252. 7.438.430. Nicolae Titulescu nr. 16. Ec.322. 14-18 Str. autorizate sau acreditate.24 021.10.323.20. Mihai Bravu nr. 22 .50. 8.54. 11.75 031. 2 B-dul Timişoara nr.13.40 021.07. 50-52 Str. 25 Telefon 021. 16 Str.61. 6 Str.103.03 / 031. 2. Iuliu Barasch nr.43.311.54 021.222. 021.77.04 031. 9.348.316.38 021.77. 10. Căuzaşi nr.08 021. care organizează admitere în clasa a IX-a Nr.311. 288C Str.440. .103.95 021.

5836/26.09.08.09. 4747/24.2009 Zi 1 Liceul Particular "Onicescu-Mihoc" Seral Frecvenţă redusă Complexul Şcolar CRONOS Tehnologică Zi Teoretică Uman Uman Zi Teoretică Real Zi 1 Liceul FEG Bucureşti Frecvenţă redusă 2 Liceul Teoretic "Ecoprof" Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti Zi Zi Real Teoretică Uman Ştiinţe ale naturii Filologie 3 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică Teoretică Uman Ştiinţe sociale Matematică-informatică Servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în turism Filologie .04.2006 OMECTS de autorizare nr. 3727/02.Inspectoratul Școlar al Municipiului București ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR .50 5 5 5 7.93 7. 4765/20.08.08.2009 OMECI de acreditare nr.2012 1 1 Liceul Teoretic Naţional OMECI de autorizare nr.2009 OMECTS de autorizare nr. 5641/14.11.2010 OMECTS de autorizare nr.08.00 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .2003 OMEC de acreditare nr.00 8.2012 OMECI de acreditare nr.bilingv engleză Matematică-informatică bilingv engleză Nr.2009 5. 4745/19. 5116/09.76 - . LICEU Domeniul pregătirii de bază Media ultimului admis Sector Baza legală de funcţionare Unitatea de învăţământ Şcoala Europeană Bucureşti Forma de învăţământ Filiera Profil Uman Specializare / Calificare profesională Filologie .50 8.60 7. 5106/09.09.05. 3819/04.2009 OMEN de autorizare nr.PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A. 4963/02.50 8. clase 1 1 1 1 Zi Teoretică Real 8.intensiv engleză Filologie Tehnologică Servicii Economic Tehnician în activităţi economice 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 OMECI de acreditare nr.19 OMECI de autorizare nr.

2011 OMECTS de autorizare nr.07.77 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .70 4.2009 . 3837/04. 1607/25. 4849/21.2009 3 3 OMECT de acreditare nr.20 5.09.00 7. 5408/12.05.11 4.2011 OMECI de acreditare nr.2009 Real Teoretică 3 Liceul Teoretic "Hyperion" Zi Uman Tehnologică Frecvenţă redusă Complexul Educaţional LauderReut Liceul Teoretic "Mihai Ionescu" Liceul Tehnologic Profesia Teoretică Servicii Uman Real Zi Teoretică Uman Zi Zi Tehnologică Frecvenţă redusă Mecanică Tehnic Colegiul UCECOM “Spiru Haret” Electronică automatizări Economic Servicii Estetica şi igiena corpului omenesc Turism şi alimentaţie Servicii Economic Teoretică Real Economic Filologie Tehnician în activităţi economice Filologie Matematică-informatică bilingv engleză Ştiinţe sociale .74 5.85 3.06.2007 8. 4382/17.bilingv engleză Ştiinţe ale naturii Tehnician în activităţi economice Tehnician mecatronist Tehnician operator tehnică de calcul Tehnician în activităţi economice Coafor stilist Organizator banqueting Ştiinţe ale naturii OMECT de acreditare nr.2008 6 Zi Tehnologică OMECI de acreditare nr.35 3 OMECTS de acreditare nr. clase 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Media ultimului admis Sector Baza legală de funcţionare 3 Tehnologică Frecvenţă redusă Servicii OMECI de acreditare nr.09.95 6. 4346/12.50 8.07.06.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic "Traian Lalescu" Forma de învăţământ Zi Filiera Profil Domeniul pregătirii de bază Economic Specializare / Calificare profesională Tehnician în activităţi economice Matematică-informatică Nr. 5336/07.50 7.

10. Constantin Angelescu" Zi Frecvenţă redusă Zi 6 Liceul Teoretic "Phoenix" Teoretică Frecvenţă redusă Uman Teoretică Uman Teoretică Uman Matematică-informatică Filologie Filologie 1 1 1 1 OMECI de acreditare nr.67 5.78 - .00 7.00 7.2009 Filologie 2 5.09.Inspectoratul Școlar al Municipiului București Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic "Atlas" Forma de învăţământ Zi Filiera Profil Domeniul pregătirii de bază Specializare / Calificare profesională Nr. 5693/10.00 5.00 7. 5973/09. 4347/12.2012 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 .86 Sector Baza legală de funcţionare OMECTS de autorizare nr.2012 6 Teoretică Frecvenţă redusă Uman Filologie 2 Real 6 Liceul Teoretic "Dr.00 OMECTS de acreditare nr. clase 1 Media ultimului admis 5.06.

88.84.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. Bucureşti Telefon 021/211.85. Icoanei nr. 021/211. 19.41 Admiterea în liceu în anul școlar 2013-2014 . sector 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful