БЕТОН I

АРМИРАНOБЕТОНСКИ
КОНСТРУКЦИИ
Армиранобетонски
столбови

7175 Увоено : а = 70cm .Sтолбовi Opredeluvawe na popre~en presek na stolb S – фактор (primer): Објект : По + Пр + 7 LΧ = 5m LΥ = 5m G = 14 kN / m 2 N = 5 ⋅ 5 ⋅14 = 350 kN од еден кат N = 350 ⋅ 9 = 3150 kN во подрум σо < 0.26cm 0.35 β b = 0.5 MPa ( MБ 30) βb σ о < 0.7175 kN / cm 2 N 3150 σo = = 2 F a 3150 a> = 66.7 β k = 20.

Должина на извиткување и виткост на елементите .

Виткост (пример) .

Проверка на стабилност за средна виткост-метод на дополнителна ексцентричност .

Определување на потребна арматура (дијаграми на интеракција) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful