PENTRU CAIETDE SARCINI DIN LEMN SARPANTE 1.

Generalitati
al unui acoperis, cu panta mediesau mare,avand de rezistenta Sarpantareprezinta scheletul (tabla, tigla,etc.) sau discontinua invelitoare continua pe care reazema (popi-scaune), elemente ln general,sarpantele, din elementeverticale sunt alcatuite (capriori), la (panede camp);elemente inclinate dispuse dupapantaacoperisului orizontale-longitudinale de intervale de 0 7-0.8m,care reazemape pane de camp, panede reazemsi coama;elementeorizontale (clesti), dintrepopi,pane, si asigura imbinarea carese dispunin drepulpopilor rigidizare transversala capriorisi contrafise

2. Standardede referinta
NormativP10012004 - Protectia antiseismica a constructiilor; in constructii, Legea10/1995 - Calitatea realizarii constructiilor din lemn; Ghid GP 023-96- Tehnologia de calitatea lemnuluipentruconstructii; Specificatie tehnicaST 014-96- Conditiile invelitorilor la constructii, Normativ si executarea C37-88- Alcatuirea invelitorilor; STAS3303/2-88 - Pantele STAS 3303/88- Zone climatice; in constructii; STAS 10101/41-87 - Actiuni de rasinoase STAS 942-80- Cherestea privind protectia si realizare a constructiilor Normativ P118/99- Normetehnice de proiectare focului; impotriva - lgnifugarea materialelor combustibile din lemn, Normativ C58/96 si elementelor NE 005/97Normativprivindpostutilizarea ansamblelor si subansamblelor componente ale constructiilor

3. Materialesi executie
poatefr: la constructia Lemnulfolosit sarpantelor - lemn rotund (brut), sub forma de bile si manele; - lemn semiecarisat(semiprelucratl,cu una sau mai multefete plane,sub forma de lemn semirotund dulapi,sipci,riglesi - lemn ecarisat(prelucrat),cu fete plane,care poatefi sub forma de scanduri, gnnz r ; lemnos folosite sunt: Speciile de material - lemnde rasinoase - lemn de foioase popilor pe zidurile portante respectand interioare ale cladirii Executia incepe cu amplasarea sarpantei talpilor derepartitie din lemn lor pe planseu se faceprinintermediul distantele din proiect Rezemarea ancoratein placasau centurade betonarmat cu buloanesau mustatidin otel OB37 Apoi se fixeaza paneleorizontalepe capul popilorsi paneleinclinate dispusela intersectia apelor.lmbinareapanelorde streasinase face cap la cap, iar a panelorde camp si coama,prin chertaresi buloanein dreptul (popilor) Pe zidurileexterioare din otel ancoratecu mustati@6/50cm se fixeazacosoroabele reazemelor pe dupaliniade panta,perpendicular in centura de betonarmat.Capriorii se dispun OB37existente se faceprin bucata, sau din bucati, atuncicandimbinarea dintr-o singura coama.Ei pot fi confectionati lor pe chertarein drepulpanelor Daca pentruuniicaprioriar rezultao pozitiecare conducela rezemarea si se descarcape cei alaturatiprin capriorii respectivi se intrerup un cos de fum sau de ventilatie, juguluifata de un cos de ventilatie trebuiesa fie > 5cm iar fata de un cos de intermediul unuijug Distanta f um > 1 2 5 c m. se prevadcontrafise Pentruasigurarea rigiditatii spatialea sarpantei sub actiuneaincarcarilor, intrecapriori,pane, (transversale imbinarea carorase realizeaza si longitudinale) si clestiprin intermediul contrafise si popi prinintermediul pane,popisi clestise realizeaza iar intrepopi,talpa cuielor, lmbinarea intrecapriori, si contrafise. orin chertaresi scoabe.

var. care la aplicareacu pensulapot fi pana la 5o/o. iar la stropirepana la 20o/o Documente de referinta pentru substantele ignifuge nr.1233/D-1 980 5.c56/1996. Masuri de tehnica securitatii muncia La executareasarpanteise vor respectamasurileprivindtehnicasecuritatii in: munciiprevazute Normerepublicane de protectia munciiaprobate de Ministerul Munciisi Ministerul cu Sanatatii ordinele3411975 si 60/1975 Normelede protectiamunciiin activitatea de constructii montajaprobatede Ministerul Constructiilor Industriale cu ordinul nr. .chituireacu masa de spaclu(realizata din produsulignifugrespectiv si praf de creta)a tuturor crapaturilor si golurilorexistente poate fi de suprafatasi prin impregnare lgnifugarea 7 prin impregnare. .se impuneca diametrul minimal pieselorrotundesa fie de 12 mm.In constructiile de lemn modemese mai utilizeaza ca elementede imbinaresi piese metalice. Fisatehnica a produsului de ignifuare. . Executantul lucrarilor de ignifugare este obligatsa certificecalitateaignifugarii executate. tinandseama si de pierderi. suruburi.la caoatul tirantilor si a buloanelor se aseaza cate o saiba In cazuljugurilorde sustinereexecutate din otel rbtundse impuneutilizarea unor saibe de otel lat sau cornier. Aplicareaproduselor ignifugede suprafatase face numaidupa prelucrarea definitiva a elementelor sarpanteisi poatefi executataprin pulverizare sau aplicarecu pensula Calitatealucrarilor de ignifugare este conditionata de respectarea strictaa tehnologiei de aplicarea produsului si a consumului specific. In vedereasimplificarii montajului si reducerii inaltimii constructiei. . buloane. Lucrarilede ignifugare se executain spatiiin care se asiguratemperatura de minim +1OoC Pregatirea lemnuluiin vedereaaplicariiproduselor ignifugese face astfel: . 60/1997. Pentruignifugarea lemnultrebuiesa fie decojitsi sa nu fie tratat in profunzime sau la patrunderea suprafata cu substante produsului chimice caresa impiedice ignifug in masa materialului. La rqceptialucrarilor. vopseaprin perieresau razuire. imbinarea elementelor sarpantei ln nodurise poateface utilizand numaipiese metalicede diferiteforme si tipuri Dimensiunile pe minimeale pieselor metalice se stabilesc luandin consideratie si actiunea coroziva careo au in timp agentii atmosferici asupraotelului. Din acestmotiv. tiranti. S T AS7 2 1 8 .prin buletine de incercareeliberatede laboratoare autorizate.numaicu agrement tehnrc.c 5 6 /1 9 8 5 .OrdonantaGuvernului Legea10/1995 a calitatii constructiilor. . grosimeaminimasa fie de6m m Pentrua marisuprafata de strivire dintrepiulita si lemn. Instructiuni de utilizare.pentrumarireaariei de strivire Se va acorda o atentie deosebita la ancorarea sarpantei de structura de beton armat a constructiei. prin irnpregnare Operatiade ignifugare se executanumai in instalatii speciale. Pentruignifugareeste obligatorie numai a produseloravizatede Comandamentul utilizarea Trupelor de Pompieri si . lgnifugarea sarpantelor este recomandata la constructiile noi.curatareasuprafetelor de praf noroi. la modificarea destinatiei constructiei si periodicla expirareaperioadei de mentinere a calitatiilucrariide ignifugare specificata de producator. beneficiarul este obligatsa verificebuletinele de incercaresi asigurarea conditiilor de eficienta. cu respectarea strictaa instructiunilor de utilizare elaborate de producator. 4. juguri.dupacaz . iar in cazul pieselorconfectionate din otel lat. stabilite de producatorIn cazulproduselor ignifuge la care se utilizeaza aplicareaa doua sau mai multe componente se vor respectaconsumurile specficepentru fiecarecomponentain parte Consumulde produsignifugse determinain functiede suprafatatotala desfasurata a elementelor ce urmeazaa se ignifuga. Lucrarilede ignifugare vor fi executate de personalinstruitsi atestatin acest scop. Masuride pazacontra incendiilor lgnifugarea Prevederile normelor la tratarea tehnicesuntobligatorii ignifuge cu produse a elementelor din lemn ale sarpantei.

precumsi a incendiilor muncii. prin impregnare la presiune se vor respectamasurilede protectia de La ignifugarea munciiprevazute instructiunile in vigoarepentrufolosireainstalatiilor sub presiune . Masuri de protectia muncii aplicate la lucrarile de ignifugare vor respectaregulile si stingere La prepareaproduselor ignifuge.executate conformnormelortehnice.manuside cauciuc.se si masurilespecifice de prevenire in standardele si de protectia munciiprevazute de firma sau normeleinterne. Legaturile furtunului la compresor vor fi etanse. care pot avea un caracterputernicalcalin a feri ochiide atingerea Pe timpullucruluise va folosiimbracaminte de protectie. STAS 11357. STAS 35. cizme si.- SR 652. Normelerepublicane de protectia pentru produselor ignifuge de suprafata La prepararea si aplicarea se vor utilizaochelaride protectie vatamatoare cu stropide solutie. lucruluise vor spala mainilesi apoi se vor unge cu o alifieprot""io"r" pe bazade Dupa terminarea lanolina.