АРМИРАН БЕТОН

БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ
Pravila za
armirawe

. Обработката се врши ра~но на градилиште или нај~есто машински во армира~ки погон.Armaturni planovi и обработка z z Armaturata se izrabotuva spored armaturnite planovi koi gi izrabotuva одговорниот ин`енерстати~ар веднаш по завршувањето на димензионирањето.

конзолен столб. 13 13 L=2.. конзола. континуална греда..46m 13 13 L=2..46m 13 13 L=4.86m 13 13 .Каде се поставува арматурата во АБ елементи? z z Арматурата ги следи напрегањата на затегнување по должина на елементите!!!!!!!!!!!!!! пример: проста греда.

Мрежеста (МА) арматура не се витка. .Виткање на арматурата z z z z Глатка (GA). Ребреста (RA). Би (BiА) арматура може да бидат прави или свиткани. (BiА) и (МА) без куки. (GA) и (RA) завршуваат со куки.

дадени се во табела 2.3.Должина на куки z z Зависи од дијаметарот на арматурните прачки и се бележи со Δlk.25.2.26. стр. За узенгии се бележи со Δlku а дадени се во табела 2. . стр.

.Јазли од рамковни системи z Радиусот на закривеност се пресметува во зависност од носивоста на бетонот на локален притисок.

σ o ⋅φ ⋅ R = Z σo σ bo φ R Z σ o ≤ σ bo -локално напрегање на притисок во бетонот -дозволено локално напрегање на притисок во бетонот -дијаметар на арматурата -радиус на закривеност -сила на затегање во арматурата fb ⋅ e σ a ⋅ A σ a ⋅ φ 2 ⋅ π σ a⋅ ⋅ φ ⋅ π Z = = = ≤ σ bo = +1 σo = 4 ⋅φ ⋅ R 4⋅R 3 ⋅φ φ ⋅R φ ⋅R .

Групирање z z на арматурни прачки-најмногу 4 (може и со различен пречник) при што се формира фиктивен профил φ n max со површина еднаква на површината на сите прачки φ n max ≤ 4.4 cm на узенгии-најмногу 2 .

Зависи од: -Видот на елементот (конструкцијата) -Степенот на агресивност на околната средина -Марката на бетонот -Пречникот на арматурата -Начинот на изведба (вградување на бетонот) .Заштитен слој ао Е најмалото растојание од било која арматурна прачка до најблиската површина на бетонот.

5см.5см или 1.Најмали заштитни слоеви за слабо агресивни z z z средини се: ао=1. лушпи.5см(за плочи. ѕидови) ао=2. За многу агресивни средини се додава 1.0см. (Во останати најразлични услови се додава 0. а сите овие случаи се дадени на стр.30) . столбови) За средно агресивни средини се додава 0.Заштитен слој ао .0см(за греди.5см. се одзема 0.5см кај монтажни елементи.

Изведба на заштитен слој ао Се изведува со подлошки: z Бетонски z Азбест-цементни z Пластични z Челични .

8 ⋅ d ⎟ max ⎠ ⎝ . b ≥ ⎜ φmax ⎟ ⎜ 0.Распоред на арматурата во попречен пресек ⎛ 3.0 cm ⎞ ⎜ ⎟ a.

Потенки профили поголема специфична допирна површина помала должина на укотвување .Укотвување Еден од битните предуслови за заедничка работа на бетонот и арматурата е правилното анкерување на арматурата кое се обезбедува со напрегањата на прилепување τ p . а се подобрува и со изработка на куки.

напрегањата на затегнување да ја достигнат границата на развлекување σ v .Укотвување. Анкерување Услов: Оној момент кога ќе се наруши врската меѓу арматурата и бетонот. Pu = Aa ⋅ σ v = τ p ⋅ O ⋅ l s Aa ⋅ σ v φ ⋅ σ v ls = = 4 ⋅τ p τ p ⋅O φ ⋅σv ls = 4 ⋅ τ p ⋅ γ au .

min ≥ 0.min σa l s. Анкерување Во зависност од начинот на укотвување и фактичките напрегања во арматурата. ефективната должина на анкерување изнесува: σ a( eff ) l s eff = α ⋅ l s ⋅ ≥ l s.5l s ≥ 10φ ≥ 15cm α = 1 за арм. со куки σ a( eff ) − фактички напрегања во арматурата σ a − дозволени напрегања во арматурата .Укотвување. без куки и притисната со куки α = 2 / 3 за затегната арм.

пр. > ⎜15 ⋅ φ ⎟ ⎜ ⎟ 20 cm ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ . а ако е неопходно тоа се прави во пресеците со најмали моменти.:континуален носач ⎛ ls ⎞ ⎜ ⎟ ⎜2 ⎟ Должина на преклоп на зат.Наддавање на арматурата z z Со заварување Со преклопување Затегната арматура не се наставува со преклопување.арм.

7 стр. φ ≥ 16 GA 50% .6 и таб.Наддавање на арматурата Најголем дозволен процент на наставување на затегната арматура со преклопување: RA 100% . φ < 16 50% . φ ≥ 16 Процент на наставување на притисната арматура со преклопување до 100% од вкупната арматура во пресекот со min l s (ef ) . Должина на преклопи во таб.2. φ < 16 25% .2.36 .