ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СПОРЕД

ГРАНИЧНИТЕ СОСТОЈБИ НА УПОТРЕБЛИВОСТ
*Граничните сосотојби на употребливост се пресметуваат со
експлоатациони влијанија (оние што се јавуваат реално во конструкцијата)
1. ГРАНИЧНИ СОСТОЈБИ НА ПРСНАТИНИ
1.1 Пресметување на отвор на прснатини
ak(t)=1,7 am(t)

ak(t) – карактеристичен отвор на прснaтина во време t
am(t) – среден отвор на прснaтина

am(t)=εаm(t)·lpm
S
φ

l pm = 2 a 0 +  + k1 k 2
10 
µZ

εаm(t) – средна дилатација на арматурата
lpm-средно раст. меѓу прснатини
а0 -заштитен слој до арматура
S - растоjание меѓу прачки
k1=0.4 за RA ; k1=0.8 за GA
k2=0.25 (чисто затегање) ; k2=0.25 (ниски пресеци)

Ако е исполнет условот:

µZ ≥

φ

k P aU

⇒ не мора да се пресметуваат прснатини
kp=30 за RA ; kp =35 за GA
аu –дозволен отвор на прснатини
аu =0.2 за средни и агресивни средини

µZ =

ASTV .
B

⇒ коеф. на армирање во однос на затегнатиот бетонски пресек

µz - коефициент на армирање во однос на затегнатиот бетонски пресек
Bbz – површина на затегн. бетон кој арматурата го ‘’повлекува’’ со себе
при нејзината работа

точно k2:

k2 =

1 ε1 + ε 2
4 2ε 2

1. E b = 31500 MPa β 1 − коеф. за краткотрајно дејство. на атхезија (0. за долготрајни и повторувани товари σ ap − напрегање во затегната арматура во момент на појава на прснатини . на реолошки својства на бетонот β 2 = 1.5. на арматура (210000 МРа). β 2 = 0.5 за GA.-плочи: најчесто: Bbz = bW ⋅ d W може и: -греди: најчесто: ∑ bW = b0 Bbz = b0 ⋅ dW ε am ( t ) σa  σ 1 − β 1 β 2  ap = Ea   σa     2    σ a − напрегање на затегнатата арматура на местото на прснатина од експлоатационен товар во време t=0 E a − модул на еласт.0 за RA) β 2 − коеф.

7 f bzm f bzm = 0.6 + 4  f bz . f bzs = W = 6 W  0. n= Ea Eb M CR bd 2 .јакост на бетон при свиткување d  f bz − јакост на бетонот при аксијално затегнување f bz = 0.4  f bzs =  0. A⋅ z M CR − момент кој предизвикува прснатини z = h − x/3 nA  2bh  1 1 − + + b  nAa  .25 3 f bk 2 .средна јакост на затегнување (2.4 МРа за МБ 30) ⇒ M cr = Wb ⋅ f bzs σa = n Mg +Mp Jp (h − x ) J p − момент на инерција на напрснат пресек околу неутрална оска bx 3 2 Jp = + nA(h − x ) 3 ако: M CR ≥ M g + p − прснатини нема (не се пресметува) ако: M CR ≤ M g + p − има прснатини .σ ap = x= M CR .

2 Пресметување на деформации: пресек без прснатини: 5 ql 4 V = 384 EI пресек со прснатини: J g ef 3   M 3    J id + 1 +  cr   J p    M g      3   M 3   M cr   J id + 1 +  cr   J p =  M   M g + p    g+ p    M =  cr M  g J efg + p bd 3 J id ≅ J b = M CR − види точка 1. прснатини нема (редок случај) Максималниот вкупен угиб мора да биде помал од дозволениот V max < V doz V doz = l .1. 12 bx 3 2 Jp = + nA(h − x ) 3 g+ p ако: M CR > M g + p ⇒ J ef = J id . k u − зависи од видот на елементот ( k u = 300 за греди) V max = V 0g + p + V t g V0g = R ⋅ Mg Eb J V0g + p = R ⋅ g ef ⋅ l 2 → деформации од постојан товар при време нула M g+ p Eb J g+ p ef ⋅l2 .1 *( fbz = fbzm ) . ku .

стр. 248 Vt g = K r ⋅ ϕ ⋅ V0g .0 .коефициент на течење -вкупен угиб: V max = V 0g + p + V t g .деформација за време t од долготрајно дејство на товарите K r = 1 − 0.2.2.6 A' − zavisi od odnosot na pritisnata i zategnata armatura A ϕ = (2. табела 7.5) .R= 1 → зависи од статичкиот систем и видот на товарите KL K L − книга.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful