You are on page 1of 37

Kommundirektör

fr o m 09-05-01
Jan-Inge 1 år, född i
Malmö under enkla
förhållanden
Efter studenten blev
det 3,5 år på
Socialhögskolan
Familjen samlad,
Daniel, Johanna, Johan
och min fru Maj-Sofie
Senaste tillökningen,
lille Villiam!
Jan-Inges tre identiteter, nr 1

Jan-Inge på jobbet!
Vem är Jan-Inge?
 Socionom, Lunds universitet
 Erfarenhet från kommunal verksamhet (30 år)
 Erfarenhet från privat näringsliv
 Utb dir, rev dir, strategisk rådgivare, utbildare, certifierad
revisor i Öhrlings/Komrev under 10 år, ledn gruppen i 9 år
 Egen företagare, Jan-Inge Hansson Konsult AB
 Varit engagerad i mer än 230 av Sveriges 290 kommuner
 Styrelseuppdrag i Sparbanken Gripen AB (nyligen avslutat)
 Grundare av Bokförlaget Kommunlitteratur AB
 Författare
Identitet nr 2
Jan-Inge som
gårdskarl på
Övragård
Jan-Inges tre identiteter, nr 3

Jan-Inge som motionär


och inlinesåkare
Ny kommundirektör
Vad sa konsultutredningen?
Hur fungerar styrningen och uppföljningen idag?

• Ingen gemensam målbild. Visionsarbete och långsiktig


planering saknas.
• Ksau och politiken har otydlig styrning, dåliga på mål och
inriktning
• Uppföljning sker av ekonomin, bu-09 lite mera struktur
• Gränsdragningen mellan tjänstemanna- och politikeransvar
är otydligt
Krav/egenskaper hos ny
kommundirektör?
• Visionär, målinriktad, lösningsfokuserad, kommunikatör, lyssnar
• Duktig på att entusiasmera, peka ut riktning och samlas kring
mål/vision
• Vågar vara chef, trygg i sin roll
• Kan tänka stort, se helhet, processa och marknadsföra.
• Samarbetar och är inte konflikträdd
• Van vid att arbeta med/i politiska organisationer
• Positiv till näringslivet och förstår dess villkor
• Om kommundir blir chef för klk får han/hon inte bli för operativ
Min roll som kommundirektör

• Omsätta politiska beslut


• Starkt medborgar- och brukarfokus utifrån ”vad är bäst för
Ängelholmarna”?
• Medverka till att utveckla Ängelholms kommun och dess
varumärke. Attraktion och tillväxt
• Medverka till långsiktighet och strategisk utveckling
• Ansvarig för strategiska näringslivsfrågor
• Leda en organisation med 3 500 anställda och vidareutveckla
en effektiv verksamhet (mycket och god service för pengarna)
• Öka helhetsperspektivet och koncernsynen o -styrningen
• Inspiratör till utveckling samt underlag för beslut
• Mm
Ängelholms kommun
Kommunen med de goda
förutsättningarna:

• Geografiskt bra belägen


• Kustkommun
• Vacker natur
• Bra mix centralort – landsbygd
(stad o land)
• Goda kommunikationer (ger begränsn)
• Bra storlek (knappt 40 000 inv)
• ”Bra” befolkning
• Bra näringslivsstruktur
Min bild av hur Ängelholm styrs?

• Välfungerande och stabil


• God anda
• Överlag mycket verksamhet för pengarna
• Fokus på ekonomin
• Trygg, traditionell, försiktig, sunt förnuft
• Löser en fråga i sänder
Hur ser det ut i Kommunsverige idag?

• Det har varit flera extremt goda år

• Vi har aldrig haft så mycket resurser som ”nu”


• Vi har aldrig gett så mycket service som nu
• Vi har aldrig gjort det så bra
men
• Det skiljer mycket mellan o inom kommunerna
• Vi står inför en spännande ”utveckling”
Vad i omvärlden påverkar kommunerna just nu och
några år framöver?
Omvärldshändelse Några exempel på effekter
Finanskrisen Minskade skatteintäkter
Ökade kostnader inom t ex soc tjänst och arb
marknad
Lägre framtidstro
Ökad uppskattning av kom service

Ökad konkurrens Kostnadstyck på verksamheterna


Ökad produktivitet/effektivitet, ökad
affärsmässighet
Fler entreprenörer, färre kommunanställda
Vad som är kommunal service blir otydligare

Lika resursfördelning oavsett utförare

Jan-Inge Hansson Konsult AB


Vad i omvärlden påverkar kommunerna just nu och
några år framöver?
Omvärldshändelse Några exempel på effekter
Ökad konkurrens forts.. Tydligare kvalitetsnivåer o -krav
Uppdelning i ”produktion” och övrig
medborgarservice
Uppdraget går från att tillhandahålla
service till ”samhällsutveckling”

Ökad transparens Synliggör var vi står i vår kommun


kontra andra kommuner
Invånarna mer informerade och
krävande
Effektivare verksamhet
Ökade nationella krav o jmfr

Jan-Inge Hansson Konsult AB


Vad i omvärlden påverkar kommunerna just nu och
några år framöver?
Omvärldshändelse Några exempel på effekter
Ökat kundfokus, medborgarorientering Mer behovsstyrd verksamhet
Ökad lyhördhet och dialog
Ökad service genom webbplatsen
Bättre på att kommunicera
Politikerroll resp utmaningar, hög Etablerade partier torde få det svårare att
medelålder bland de förtroendevalda, få bibehålla gamla ”sanningar”
yngre, många avhopp
Nya demokratiska o odemokratiska arenor
Ungdomar som inte har en bild av
kommunens roll o uppgifter
Politikerrollen övergår alltmer till att tala
om vad kommunen inte ska tillhandahålla

Jan-Inge Hansson Konsult AB


Vad i omvärlden påverkar kommunerna just nu och
några år framöver?
Omvärldshändelse Några exempel på effekter
Minskad trygghet ökad sårbarhet Kommunen tvingas lägga alltmer resurser
(Klimat, brottslighet, destruktiva på ”trygghet”, ökade kostnader för
opinioner, rättshaverister, m m) sårbarhet
Trygg kommun stärker varumärket
Agera med framförhållning

Regionalisering, m m Allt viktigare att positionera sin kommuns


”tillhörighet”
Ökad samverkan

Ökad automatisering, rationalisering av


intern service
Starkare påverkan nationellt o EU

Jan-Inge Hansson Konsult AB


Vad i omvärlden påverkar kommunerna just nu och
några år framöver?
Omvärldshändelse Några exempel på effekter
Demografiska förändringar Under 2010-talet är det demografiska trycket
nationellt relativt lågt

Generationsskiftet internt Många anställda med lång tjänstgöring lämnar


kommunen
Yngre träder in med annan syn och andra krav
Behov av att synliggöra varumärket, öka
attraktion m m
Problem att klara av att rekrytera ”rätt”
kompetens
Övrigt Massor som jag inte tagit med!!!

Jan-Inge Hansson Konsult AB


Vad vill jag med Ängelholm?

• Tydlighet
• Se helheter
• Positiv ”disciplin”
• Slänga ut ”gamla” sanningar
• Att vi ser summan av det vi gör
• Gilla morgondagen och utveckling
• Fokus på resultatet – hur gick det?
• Glädjs åt det vi gör och skapar, inget felfinneri
• Starkt brukarfokus, vad kan vi göra för Ängelholmarna
• Se oss som ett lag där vår uppgift är att ”tjäna” invånarna
Vad förväntar jag mig?
Vi ska…
…bli mer mål- och resultatstyrda med ökad helhetssyn, där vi tar ansats ur
gemensamma ledstjärnor (förhållningssätt)
…veta var vår verksamhet ”står” och varför vi befinner oss där
…standardisera, arbeta mera utifrån gemensamma metoder och modeller
…ha en gemensam grafisk profil som gäller alla
…utveckla hemsidan och e-tjänsterna
…utveckla kvalitetsdeklarationer som tydliggör kvalitetsnivån i vår service
…ha ett positivt klimat, gilla morgondagen och bejaka utveckling
…ha respekt för att vi arbetar i en politisk organisation
…ha en tätposition bland Skånes ”bästa” kommuner

Härtill ska jag tillsammans med er lösa ett antal andra frågor!
Jag ska vara helhetens högste väktare, allt ni kan lösa på er egen nivå ska
ni fortsätta att lösa!
Framtids- och utvecklingsmöjligheter

Ängelholm - en kuststad
utan tydlig koppling till
hamn- och strandmiljön.
Utvecklingsområde?
Hamnplan i Skälderviken
och närliggande
områden.
Framtids- och utvecklingsmöjligheter
Utveckla strandlivet och
strandmiljön.

-badhuset vid Klitterhus


-kallbadhus
-gång- och cykelväg från
Råbocka till Klitterhus
-permanenta aktiviteter på
stranden
Skälderviken år2015?

Page 26
Strandpromenaden år2015?

Page 27
Kronoskogen – naturmiljö med dubbel identitet

Page 28
Stortorget – ett ofullbordat torg

Page 29
Stortorget – ett ofullbordat torg

Utvecklingsområden:
- Torgmiljön
- Levande torg
- Torghandel
- Barnaktiviteter (barnens park)
Page 30
Storgatan
-- Livlig centrumhandel
-- Aktiviteter
-- Sittplatser
-- Tak?
Rönneå en outvecklad tillgång
Hembygdsparken – en fantastisk tillgång
- större och viktigare verksamhet än vad
man tror!
Bevara – Utveckla!
Framtids- och utvecklingsmöjligheter
Parallellt med stads-
utveckling:
• landsbygdsutveckling
• näringslivsutveckling, inkl
besöksnäringen
• välfärdsutveckling
– Ungdom
– Idrott o friskvård
– Äldreaktiviteter
– Det ”trygga” Ängelholm
Var befinner vi oss och varför är vi där…

…det mesta beror ju på oss själva, eller hur!

2009-05-11
Tack för mig!

Jag gillar Ängelholm!