Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
203Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid Management de Caz

Ghid Management de Caz

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 12,844|Likes:
Published by bbaniko
Ghid de implementare privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Ghid de implementare privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

More info:

Published by: bbaniko on May 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2015

pdf

text

original

 
Ghid de implementare privind managementul de caz în domeniul protecţieidrepturilor copiluluiINTRODUCERE
Prezentul ghid îşi propune ofere specialiştilor din domeniul protecţiei drepturilocopilului câteva repere în utilizarea managementului de caz conform standardelor minimeobligatorii (SMO), concretizate în:- informaţii detaliate privind modul în care pot fi îndeplinite aceste standarde;- îndrumare pentru obţinerea unor rezultate eficiente în urmărirea finalităţilor planurilor individualizate de protecţie şi să detalieze modul în care pot fi articulate planurile deintervenţie specifică pentru atingerea acestor finalităţi şi,- clarificare a rolului managementului de caz în prevenirea separării, a abuzului, neglijăriişi exploatării copilului.În accepţiunea acestui ghid, managementul de caz se centreape coordonarea,organizarea şi direcţionarea tuturor intervenţiilor destinate asigurării serviciilor şiintegrarea acestora în beneficiul copiilor şi familiilor acestora, pe reducerea perioadei deşedere a copiilor în
 
sistemul de protecţie prin urmărirea permanentă a progreselor înregistrare în atingerea finalităţii planurilor individualizate de protecţie şi concertareaactivităţilor destinate prevenirii separării copilului de familia sa.Până acum fiecare furnizor de servicii sociale a adaptat forma managementului de caz înfuncţie de nevoile clienţilor, de resursele disponibile şi de categoriile specifice ale personelor care solicitau servicii sociale. Structura procesului management de caz, asacum este prevăzută de SMO, este similară pentru toate categoriile de persoane cărora li seacordă servcii sociale parcurgându-se următoarele etape: evaluarea iniţială, planificareainterveiei, realizarea interveiei, monitorizarea, evaluarea rezultatelor etc.Diferenţierea, în derularea procesului management de caz, este dată de obiectivelestabilite şi activităţile propuse care sunt adaptate nevoilor identificate ale clientului.SMO privind managementul de caz şi ghidul prezent detaliază activităţile propuse pentruintervenţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului atât pe segmentul de prevenire aseparării copilului de familia sa cât şi pe cel de protecţie specială a copilului separat de părinţi.Cele trei elemente de schimbare majoră pe care le aduc SMO şi ghidul prezent sunt:-crearea unui compartiment disctinct de management de caz la nivelul direcţiilor generale de asisteă socială şi protecţia copilului (DGASPC) unde suntconcentraţi managerii de caz,-instituirea responsabiliţii directe în instrumentarea cazurilor, atât pentrumanagerii de caz (MC) cât şi pentru responsabilii de caz prevenire (RCP);managerii de caz urmăresc evoluţia cazurilor de la intrarea în sistem până laieşire, pe întreg parcursul intervenţiei, asigurând “firul roşu” si continuitatea între1
 
diversele servicii de specialitate; responsabilul de caz prevenire asigură elaborareaşi implementarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului defamilia sa, urmărind evoluţia cazului până cînd procesul de asistenţă nu se maidovedeşte necesar.-crearea unei “porţi unice” de intrare şi ieşire a cazurilor din sistem, prin înfiinţareacompartimentului evidenţă intrări-ieşiri (CEI) care reuneşte, telefonul copiluluiîmpreucu echipa mobilă a acestuia precum şi Sistemul informatic demonitorizare şi urmărire a copiilor (CMTIS).
1
.
Standardul 1 – COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE CAZLocul şi rolul CMC
CMC se înfiinţează şi se organizează în mod unitar la nivel naţional, ca şi compartimentdistinct în cadrul DGASPC judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, directsubordonat directorului executiv.CMC poate fi organizat la nivel de birou, serviciu sau direcţie.În raport cu celelalte servicii din cadrul DGASPC, CMC are relaţii de colaborare directăfiind răspunzator de coordonarea serviciilor, prestaţiilor şi intervenţiilor destinatecopilului pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială. Prin poziţionareaCMC în directa subordonare a directorului executiv al DGASPC, se doreşte sincronizareaacţiunilor ce vizează copilul cu acţiunile ce vizează serviciile pentru întreaga familie..Misiunea CMC o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţiespecială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi monitorizareaimplementarii PIP până la închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie.În vederea punerii în practică a misiunii compartimentului, pentru fiecare caz reprezentatde un copil ale cărui nevoi identificate recomandă instituirea unei măsuri de protecţiespecială este numit, prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC, la propunereacoordonatorului CMC, un manager de caz care va elabora şi monitoriza implementareaPIP.În mod similar, se organizează ca şi compartiment distinct în cadrul Serviciilor Publice deAsistenţă Socială (SPAS) municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşticompartimente de prevenire a separării copilului de rinţii i (CP), în directa
1
 
Sistemul/baza de date CMTIS
(Child Monitoring and Tracking Information System)
- este un sistem de baze de date,de tip web dezvoltat la nivel naţional de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului ce cuprindetrei module: copil, personal şi costuri. Prin intermediul
cmtis
, asistenţii sociali, responsabili ai cazurilor, introducinformaţii privind datele de identificare, părinţii biologici, starea de sănătate, situaţia juridică, situaţia şcolară acopilului, serviciile şi activităţile acordate de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de pe raza teritorială adomiciliului copilului, menţionând obiectivul final al acestor intervenţii. Sistemul permite raportări detaliate referitoarela cele trei componente: copil, personal şi costuri financiare
2
 
subordonare a directorului executiv SPAS. Prin CP se înţelege şi persoana cu atribuţii deasistenţă socială din cadrul aparatului de lucru a primăriilor de la nivel de comună.Clienţii CP sunt :-copiii aflaţi în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii lor,-familia/familia extinsă/substitutivă în care se afla copilul.
Funcţiile CMC
CMC îndeplineşte următoarele funcţii:-
de coordonare
a activităţilor în implementarea PIP;-
de colaborare şi mediere
a relaţiei dintre MC din cadrul DGASPC precum şi arelaţiei acestora cu
 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor careau responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau care au tangeţă cu copii înactivitatea pe care o desfăşoară precum şi cu reprezentanţii societăţii civile caredesfaşoară activităţi în domeniu;-
de execuţie
 prin planificarea tuturor activităţilor în sensul asigurării mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor;
 
-
de reprezentare
a copilului , familiei şi MC în raport cu celelalte instituţii;-
de evaluare şi monitorizare
a progreselor înregistrate de către copil şi familie înatingerea obiectivelor PIP;-
participă la fundamentarea, realizarea şi implementarea strategiei DGASPC.Clienţii CMC sunt:
a. copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiilelegii, a măsurii de protecţie specială; b. tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;c. familia/familia extinsă/familia substitutivă.
Metodologia de Organizare şi Funcţionare (MOF) a CMC
Pentru atingerea obiectivelor sale, CMC utilizează proceduri administrative şi demanagement performant. Un management performant implică un accent deosebit pecalitatea serviciilor furnizate în vederea acoperirii nevoilor reale ale beneficiarilor.CMC funcţionează în baza unei metodologii de organizare şi funcţionare (MOF) corelatcu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al DGASPC. MOF este elaboratăde către coordonatorul CMC în conformitate cu rolul şi misiunea CMC şi aprobată decătre directorul executiv al DGASPC.Metodologia de organizare şi funcţionare vizează cel puţin următoarele aspecte privindorganizarea şi funcţionarea CMC:3

Activity (203)

You've already reviewed this. Edit your review.
Any Enache liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
nica1979 liked this
Nicoleta Molnar liked this
Cristina Savu added this note
doresc un model
Anna Ciochina liked this
ovicet8378 liked this
Tatiana Muntean liked this
ct12ego liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->