7/8/13

ചി ി ഇേ ാ
എസ്. രാജ

Mathrubhumi - Print

ിതേമാ?
ചി ിയി േച
വ െട ര യാണ് ചി ് ഫ ് ആ ്
1982 എ റിയെ
േക ചി ി നിയമ ിെ
അടി ാനം തെ . അതിനാ േക ആ ് നിലവി
വ േതാെട ചി ി ഇേ ാ

ര ിതമായിരി
.

പര രാഗത സാ
ിക ഉ പ മായ ചി ി, വാ യാ ം
നിേ പമാ ം ഒേരസമയം ഉപേയാഗെ
ാം
എ തിനാ േലാക ിെല മേ ഫിനാ ഷ
േ ാഡ ിേന ാ ം മിക താെണ ് അ ഭവ
സാ ം പറ ം. പേ യാെതാ വിധ ച

നിയ ണ സംവിധാന മി ാെതയായി
ഇവിെട
ചി ിക

ി ി
ത്. അ െകാ ് തെ ചി ി
െപാളി
ം വരി ാ ് കന ന ം ഉ ാ

ട ഥയായി
. െപാളി
ചി ിയി മാ മ
വരി ാ ് ന ം സംഭവി ി
ത്. ബിനാമി േപരി ചി ി പിടി ം ഡിവിഷ ക
ികാണി ം വലിയ ക
ക ീഷനായി എ െമ ാം വ ത ി നട ി െകാ ലാഭം െകാ ി
പല ചി ി ക നിക ം. അെത ാം തിയ
നിയമേ ാെട ഇ ാതായിരി
.
തിയ േക നിയമം വ േതാെട ആ ം ചി ി ക നി ട ാ ം വരി ാരി നി ് പണം പിരിെ
ാ ം
കഴിയി . ആ ി െട പ ിര ി സല
ചി ികെള നട ാനാ എ തിനാ പണമി ാ വ ് ഈ
രംഗേ
് കട വരാ കഴിയി . മിക സാ
ികാടി റ
ാപന
േ ഈ രംഗ ് വ
ി ാ
അ മതി കി ക
.
ച ം പാലി ാ
ാപന
െ തിെര പരാതിയിെ ി ം േപാലീസിന് േകെസ ാം എ
ം വ ാജ മാെര
നിയ ി ാ സഹായകമാണ്. അ മതിയി ാെത ചി ി നട
ത് ശി ാ ഹമായ മാ ിയ ം ര
വ ധി ി
. ക ീഷ അ ശതമാനമായി റ േതാെട നട ി കാ െട െകാ ലാഭം ഇ ാതായി. ത ി ം
െകാ ലാഭ ം ല മി വ
വെര അക ിനി
ാ ഇത് ഇടയാ ം.
ഇേ ാ േകരള ി
റി നട ണെമ ി േകരളാ ചി ി രജി ാ െട അ മതി േവണം. ഫരിദാബാദ് േപാ
അന േദശെ ശാഖ െട േപരി ഇവിെട ഇനി ചി ി
ാകിെ
ം. േനരെ അന സം ാന ശാഖയി
നി നട
ചി ിയി വരി ാരന് പരാതി െ
ി ആ
ലെ േകാടതിെയ സമീപി ണമായി
.
ത ലം ത ി ി വിേധയമായാ ം പരാതിെ
വ റവായി
. ആ ശ്ന ം ഇേ ാ
പരിഹരി െ ിരി
.
ാപനം ഇവിെട തെ ആയതിനാ പരാതി പരിഹാരം ത േവഗ ി ം
കാര മമാ ം നട ം. ഇ ം ചി ി ് ത
ര ഉറ ന
.
വ ിക
ം പ ാളി
ാപന
ം യഥാ മം പരമാവധി ഒ ല
ംആ ല
ം വെര സല
ചി ികെള നട ാനാ എ ം നിബ ന
്. അതിനാ ത ി നട ി
വ ് കാര മായ േന െമാ ം
ഉ ാ ാനാകി . ഇ ചി ി െപാളിയ
റ ം. ലിമി ഡ് ക നിക േ വലിയ ചി ിക നട ാനാ . ഓഡി ി ം
നിയ ണസംവിധാന
ലിമി ഡ് ക നികളാ ം ഇനി ഈ രംഗ ് ആധിപത ം ഉറ ി ക. ഇ ം ര

www.mathrubhumi.com/business/php/print.php?id=373389

1/3

മാ മ അ ശതമാനം ക ീഷ െകാ ് െചല ക േപാ ം േനരിടാ കഴിയാെത റിക നിക വല കയാണ്.േ ലലം40 ശതമാ നമാ യിപരി മി തെ ട ു ി യി രി ു തി നാ അത ാ വശ ി ന് ന ംസഹി ംകൂിവി ളി ാ നു അവസരംഇലാ താ യി .Print സഹായകമാണ്.com/business/php/print. ആ ് അ സരി ാ ാപന െ തിെര പരാതിയിെ ി ം േപാലീസിന് േകസ് എ ാം. ഇതുനി േ പെമ നി ലയി ലു ംചിി യു െടആ ക ഷണീ യതകു റ ുു . ചി ി കാലാവധി ിയായ േശഷേമ തിരി കി . ത മൂ ലംമാ സംേ താ റു ം അട യേ ടതു കവ ധി ു ം . അതിനാ വരി ാരി നി ് ത പണം ഈടാ ൈശലി ഇ ാതാ ക ം ചി ി. പരസ ം ഗണ മായി റ ിരി . www. ചി ി ആരംഭി തിന് ് വരി ാ െട േപ ം വിവര ം രജി ാ ് സമ ി ് േവണം അ മതി േനടാ . ഇ വരി ാ െട പണ ിന് ഒ പരിധി വെര ര ന . ഇേതാെട എ ാ വരി ാ ം ഒേര േപാെല കിഴി ക ഉറ ാ െവ താണ് െമ ം.php?id=373389 2/3 . േ ലലംകു റയു േ ാ സാ ഭാ വി കമാ യു ംേ ലല ി ഴി വു ംകു റയു ം . അതിനാ സ ാന ഇ ാതായി. മാതമല. ാനാ എ തിനാ ാപന ് മ ബിസിന ക ായി മറി വണത ം േക ഓേരാ ചി ി ം ് രജി ാ ് അേപ ന കി അ മതി വാ ണം. ഇതുവാ പെയ നി ലയി ചിി യു െട ആ ക ഷണീ യതഇലാ താ ു ു . ചി ി നട ാ ം അ വാദം ഇ . അതായത് േക ആ ് വ േതാെട ഡിവിഷ ി ത ി ി ം സാധ ത ഇ ാതായി. ആദ ഗ ബാ ി നിേ പി ണെമ തിനാ നിരവധി ഡിവിഷ ക എ രീതി ം അവസാനി .mathrubhumi. ഇ ിെലാ ായി റ തിെ േന ം വരി ാ ് ലഭി ം. വരി ാരന് ത ലാഭകരമാ ക ം െച ി ്. അതിനാ ചി ി ണം മ ് ബിസിനസ് ആവശ ആക്േടാെട ഇ ാതായി. ഇ വരി ാ ് ത അവസരം ഉറ ാ . ആക ഷണീയത കുറ ു േ ക ആ ് ചിി ് കൂ ട ു ത സു ര ഉറ ാ ി യി െട ി ലു ംചിി യു െടആ ക ഷണീ യതകു റി ട ് എ ത് യാ ഥാ മാ ണ് . മാ മ ഓേരാ ചി ിയി ം ആദ ഗ ക അംഗീ തബാ ിേലാ ഷറിയിേലാ ചി ി രജി ാ െട േപരി െക ിെവ ക ം േവണം. മാ മ നട ി കാ ിയാ 25 ശതമാനം വരി ാ േച ് ചി ി ഏെ നട ാ ം ആ ് വ വ െച . അതിനാ ബിനാമിക െട േപരി ചി ി നട ി ന ം േലല ം നട ി കാ സ മാ ത് അവസാനി . േക ആ ് വ തി ് 15 ശതമാനം വെരയാണ് ക ീഷനായി എ ി ത്.7/8/13 Mathrubhumi . ലാഭ ം അവസര ം ം ചി ി നട ി കാ പരമാവധി അ ശതമാനേമ ക ീഷനായി എ ാ എ താണ് ഒ ധാന നിബ ന. േലലം 40 ശതമാനമായി പരിമിതെ ിയിരി തിനാ േലലം വിളി വ ് ന ായമായ ക ഉറ ാ ാ കഴി ം. സ ാന റ ത് ഭാഗ പരീ ണ ി സാധ തയാണ് ഇ ാതാ ിയത്. ചി ി നട ണെമ ി അതിനായി തെ ക നി രജി െച ണം. ഇെത ാം ാപന ിെ നിലനി ി ം നിേ പക െട പണ ി ം ര ന . കാരണം ഡിവിഷ ടിയാ അ ം ക അധികമായി നിേ പിേ ിവ ം. െന ് ഓ ഫ ിെ പ ിര ി വെര സല ചി ികെള നട സാ ികാടി റയി ാവ ് വലിയ ചി ി ട ാ ം കഴിയി .

com/business/php/print. അതാ യത് ചിിഇേ ാ കൂ ട ു ത സു ര ി തമാ െ ണ ി ലു ംേ ചരാ ചിി യി ലഎ അവ യാ ണ് േ കരള ി െലവരി ാ ് മു ി ലു ത് . സ ാ ന ഇലാ താ യിഎ താ ണ് മെ ാ രുവ തു ത. അേ താ െടഭാ ഗപരീ ണ ി ന് ചിി യി ലഭമാ യി രു അവസരമാ ണ് ഇലാ താ യത് . അ പകാ ലംമു ് വെരെബ സ് കാ റു ംേ കാ ട ിണ ി ന് രൂ പയു െ ടസ ണാ ഭാ രണ ളംവരി ാ െ രചിി യി േ ല ് ആ ക ഷി ു ഘട ക ളാ യി രു ു . ക ീ ഷ 5 ശതമാ നമാ യിപരി മി തെ ട ു ി യതി നാ സ ാ ന ് പണംക െട ാ ാ പന ് കഴി യി ല.php?id=373389 3/3 .7/8/13 Mathrubhumi . ഇത് 40 ശതമാ ന ി േ ല ് കു റയു േ ാ മാ സഗഡു വി 25 ശതമാ നംവ ധനവു ട ാ കു ം .Print േ നരെ 65 ശതമാ നംവെ രേ ലലംവി ളി െട ു ു വരു ട ാ യി രു ു . അതി െലലാ മു പരിപു തി യച ംനി യമംവ േ താ െടക ശന നി ബ നക പാ ലി ാ േ നാഅ ചുശതമാ നംക ീ ഷനു മാ യിപവ നംമു േ ാ് െകാ ട ുേ പാ കാ േ നാ കഴി യാ അവ യി ബഹു ഭൂ രി പ ം ാ പന ളംചിിആ രം ഭി ാ െതമാ റിനി ു കയാ ണ് . അെ താ ു ംഇനി യു ട ാ കാ സാ ധതയി ല. ഇതു ചിി യി ഒരു അനി ി താ വ ഉ ട ാ ി യി ട ് എ തു ംയാ ഥാ മാ ണ് .mathrubhumi. www. ഇത് ചിി യു െടആ ക ഷണീ യതയു ംലാ ഭവു ം കു റ ുു .