SUBIECTE SINTEZA BUGET SI TREZORERIE PUBLICA

1. Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetare? 3. Care este structura bugetului Uniunii Europene? 4. Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene? 5. Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene 6. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România? 7. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central? 8. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial? 9. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice? 10. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei publice? 11. Care sunt funcţiile trezoreriei în România? 12. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice? 13. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului. 14. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul bancar din România. 15. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Statului. 16. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului? 17. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă? Argumentaţi.

Precizare cu caracter general Testul grilă conţine un număr de 31 de întrebări: un subiect sinteza din cele 17 de mai sus si 30 de intrebari tip grila. Total puncte posibile: 100 puncte . Subiectul de sinteza este punctat cu 30 de puncte. Punctajul pentru fiecare întrebare tip grila este de de este (100 puncte-30 puncte sinteza – 10 puncte oficiu) : 30 întrebări = 2 puncte/întrebare.

3. E) nici una din variante nu este corectă. b) închiderea automată a bugetului. b+e. asigurărilor sociale de stat. cumulate la nivel naţional. B) a+b. D. b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. E. c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în bugetul respectiv. A. d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul. cumulate la nivel naţional. fondurilor speciale. chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar. A) c+d+e. B. asigurărilor sociale de stat. bugetelor locale. din care se elimină transferurile dintre bugete. 2. d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri. fondurilor speciale. D) a+b+c+d+e. . bugetelor locale. e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul. fondurilor speciale. bugetelor locale. b+d. e) nici una dintre variantele menţionate. a. C) a+b+c+e. Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat: a) poate funcţiona cu excedent. c) este un act de previziuni.TEST GRILĂ 1. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune? a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la încheierea contului de exerciţiu bugetar. d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b+d+e. asigurărilor sociale. Ce se înţelege prin buget public consolidat : a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat. b) poate funcţiona cu deficit. C. în acord cu prevederile legale. a+c. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter autonom. e) este un act anual. c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat.

. Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului? a) inflaţia. e) nici una dintre variantele de mai sus.4. Întocmirea bugetului de stat se face de: a) Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor. c) factorii conjuncturii internaţionale. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. pentru anul în curs şi pentru anul următor. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. b) bugetul asigurărilor sociale de stat. d) bugetul de stat. c) ansamblul conturilor naţionale. C) a+b+c+d+e. c) agenţii economici. e) nici una din variantele menţionate. b) comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere. b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă. c) Guvern. 8. 7. 6. B) a+c+d. Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: a) miniştrii. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. A) a+b+c. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de: a) bugetul economiei naţionale. E) a+b. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. d) Ministerul Finanţelor Publice. 5. bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. e) ordonatorii principali de credite. D)e. d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale.

C) a+c+d+e. e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. A) a+b+d+e. . d) are numai un pronunţat caracter politic. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul bugetar? a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea cheltuielilor. B) a+d. aprobarea proiectului de buget.d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia economiei. C) b+e. pe unităţile ierarhic inferioare. E) a+b+d+e. c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice. cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc. C) a+b+c+e.. în funcţie de sarcinile acestora şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc. bugetul asigurărilor sociale şi al fondurilor speciale. E) a+b+e. B) a+c+d+e. execuţia bugetară.": a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat.. e) răspund de realizarea veniturilor. A) a+b+c+d. B) b+c. c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le conduc. D) a+b+c+d+e. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. D) a+d+e. 9. d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. organele ierarhice superioare şi ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete. b) are un caracter ciclic. A) b+c+e. D) a+b+c+d. e) balanţa comercială şi de plăţi externe. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii terţiari de credite. 10. E)a+b+e.

d) 1. b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept. Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine: 1) angajarea. b) controlul posterior. 3. 7. secundari şi terţiari de credite. a) 1. 4. Atribuţiile de coordonare şi finalizare a elaborării proiectului bugetului de stat nu revin: a) Parlamentului. e) răspund de realizarea veniturilor. 6) amânarea. 3. 6. b) Guvern. Aprobarea bugetului de stat se face de: a) consiliile judeţene. 4) plata. 4. e) Ministerul Finanţelor. 4. 2. 2. 5. d) Ministerului Finanţelor. 3) ordonarea. e) 1. b) 1. 4. 3. 5.. 5) lichidarea. 5. bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale. Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali.500/2002. Curtea de Conturi efectuează: a) controlul ulterior. c) Băncii Centrale. 5. 7) execuţia de casă. 15. c) organele instituţilor financiare. 12. 5.. 2) negocierea. e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată. b) Guvernului. 2.11. 13. 4." (Legea nr. 3. 14. d) prin lege. . 3. privind finanţele publice): a) răspund de utilizarea creditelor bugetare. c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat. d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama contabile asupra execuţiei bugetare. c) 1.

f) titluri. B) a+b+c+d+e. Împrumuturile interne sau externe. = b+c. c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social. b) capitole. d) datoria publică externă. servesc la: a) finanţarea operaţiunilor militare curente. B) V2 = b+d. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale: a) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei naţionale. d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor publice. d) subcapitole. Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli: a) aliniate. = b+c+d+e+f. contractate de administraţia publică locală. . e) nici una dintre variantele de mai sus. d) finanţarea de investiţii publice de interes local. Din bugetele locale sunt finanţate. c) părţi. e) controlul preventiv şi ulterior. E) a+c+d+e.c) controlul preventiv. A) a+b+c+d. de regulă. 19. b) refmanţarea datoriei publice locale. d) controlul lunar. b) concurenţa sectorului public cu cel privat. c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale. C) b+c+d. e) finanţarea de investiţii publice. 16. . C3 = a+b+c+d+e+f. Venituri Cheltuieli A) V. c) scopuri militare. C. cheltuielile pentru: a) cercetare. C) V3 = b+c+d+e. e) nici una din cele de mai sus. 17. C2 = a+b+c+d. pe termen mediu şi lung. e) articole. b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale. 18. D)b+d.

b) consiliile locale. Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către: a) consiliile judeţene. Prin bugete locale înţelegem: a) bugetele unităţilor private la nivel local. e) nici una dintre variantele de mai sus. previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă.000 locuitori. d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ teritoriale. A)a+e. pe o perioadă de un an. b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale. e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale. d) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. oraşelor. municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. 23. b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu. c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul privat. precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului. d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări. Bugetul economiei naţionale reprezintă: a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor. e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti. E) c+d+e. C)a+c+e. e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150. . B)a+b+c. d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici. Componentele bugetelor locale în România sunt: a) bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti. b) bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice. pentru anul în curs şi pentru anul următor. 21. c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate.20. D)a+c. c) Guvern. care au personalitate juridică. c) bugetele proprii ale comunelor. 22.

E) a+d+f. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire ale acestor nevoi sunt reflectate în: a) bugetul de stat. C) a+e. c) tehnica fondurilor bugetare. c) bugetele fondurilor speciale. e) bugetul asigurărilor sociale de stat. B) c+d+e. f) bugetul trezoreriei statului. . 27. b) tehnica fondurilor speciale. B) b+c. premergători celui pentru care se elaborează bugetul. 25. 26. f) bugetul economiei. e) tehnica fondului de egalizare. Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune: a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe mai mulţi ani. e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat. D) a+e. b) bugetele statelor. D)a+f. ' t A) a+b+c. provinciilor sau regiunilor membre.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: a) bugetele locale. D) a+c+d+f. E) b+c+d. b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici: a) constituirea unui fond de rezervă bugetară. A) a+d+e. E) a+d. C) a+d+e.24. d) bugetul autorităţilor publice centrale. d) tehnica amortizării alternative. d) bugetul fondurilor speciale. b) bugetul economic. B) a+c+d+e. În România. C) c+d. A) a+c+d+e+f.

c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului an al cărui exerciţiu a fost încheiat. c) suma aprobată prin buget. 29. c) metoda majorării (diminuării). în limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat. publice sau private. d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. 31. b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare. programare. 500/2002 privind finanţele publice? a) partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor administrativ. e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări. g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare. Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune: a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare. e) metoda evaluării directe. d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de cheltuieli. Care dintre următoarele metode nu este o metodă modernă de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare? a) metoda de planificare. B) b+d+f+g. d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale. e) metoda managementului prin obiective. d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori. b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare. b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite. f) metoda bază bugetară zero. e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus. d) metoda de planificare. conform Legii nr. Metodele moderne de dimensionare a veniturilor şi a cheltuielilor bugetare sunt: a) metoda automată. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB. programare. 30. A) a+c+e. c) metoda bazei bugetare zero. b) metoda cost-avantaje. e) nici una din variantele de mai sus. C) a+b+d+g. . Ce se înţelege prin credit bugetar. bugetizare. bugetizare.teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora. 28.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 RASPUNS E B D D D B E A A B C B D B E C D B D D C D B C D B D B A C B . E) a+b+c+g.D) b+e+f. RASPUNSURI Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful