INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JABATAN PENGAJIAN MELAYU SOALAN TUGASAN PROJEK 1.

0 MAKLUMAT AM NAMA KURSUS PROGRAM KUMPULAN TARIKH MULA 2.0
1. 2. 3. 4. 5.

2

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU PISMP PISMP BM A/ B/ C 10 Ogos 2012

KOD KURSUS TAHUN/SEM. TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH HANTAR

BMM 3108 2012/SEM 4 4 MINGGU 17 Sept. 2012

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
Menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator; Menjelaskan huruf-huruf dan simbol fonetik; fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu; Membuat latihan sebutan dan penykuan sebutan; Membuat latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan; Membanding beza, menilai, dan menjelaskan tentang sebutan baku dan membuat latihan sebutan baku. ( Tugasan projek ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3, 4 dan 5 )

3.0

OBJEKTIF TUGASAN PROJEK 1. Mengkaji cara penghasilan bunyi-bunyi bahasa 2. Membuat lakaran rajah cara penghasilan bunyi bahasa untuk menerang cara penghasilan bunyi bahasa dengan jelas. 3. Menggunakan simbol-simbol fonetik yang tepat dalam mentranskripsikan bunyi bahasa. 4. Menghuraikan aspek berkaitan bahasa baku 5. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan faktor-faktor dan kesan-kesan kesilapan penggunaan bahasa baku. TUGASAN PROJEK

4.0

Setiap bahasa memerima akar fonologinya daripada fonetik, iaitu bunyi bahasa yang terhasil oleh anatomi dan fisiologi manusia. Berdasarkan pernyataan di atas secara berkumpulan anda dikehendaki (i) mengklasifikasikan dan menghuraikan cara penghasilan bunyi bahasa oleh organ-organ sebutan manusia. Penjelasan perlu disertakan lakaran rajah berserta contoh perkataan untuk setiap bunyi konsonan dan vokal berkenaan. (Wajaran : 40%) Secara individu anda dikehendaki ; (iii) menyediakan satu rakaman perbualan dalam dialek daerah tertentu dan tuliskan transkripsi fonetik rakaman tersebut. Panjang rakaman adalah antara 7-10 minit. (Wajaran: 30%) 1

Tugasan dilakukan secara berkumpulan untuk bahagian (i) dan secara individu untuk bahagian (ii) dan (iii) Tugasan bahagian (i) hendaklah disediakan dalam sebuah buku yang tidak kurang daripada 15 muka surat. Memenuhi semua keperluan khas seperti yang dinyatakan dalam soalan tugasan 2. 6.0 KRITERIA PENILAIAN SECARA UMUM 1.tepat dan terkini mengikut skop soalan tugasan 3. lengkap. Mengaplikasikan elemen kritis. Maklumat yang menyeluruh. kreatif dan pemikiran aras tinggi (HOTS) 4. 2. (Wajaran : 30%) PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN PROJEK 1.(iii) 5. 2 . dan bahagian (ii) dan (iii) disediakan dalam sebuah buku secara individu .0 menghuraikan faktor-faktor dan kesan kesilapan penggunaan sebutan baku dalam kalangan penutur bahasa Melayu. (ROS SILAWATI BINTI AHMAD @ ABDULLAH) Pensyarah Kursus BMM 3108 Disemak oleh. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan boleh dipercayai dan memenuhi kehendak tugasan ini ( 2 buah buku. 2 sumber internet dan 2 bahan bercetak yang lain) Disediakan oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful