Asist Med Gen Maistri Def f12407

PROGRAMĂ PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT MAISTRU INSTRUCTOR ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ

2007

1

Tematica programei reflectă ponderile: .conţinuturilor destinate formării competenţelor didactice. relevante. calificării şi specificului clasei. când flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic. plecând de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare maistrului instructor pentru desfăşurarea unui proces instructiv . sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi competenţele metodice. Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii. Programa este concepută ca bază necesară şi utilă atât pentru perfecţionarea continuă. cunoaşterii. solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Acestea se vor corela cu normativitatea psihopedagogică pe baza căreia sunt proiectate.educativ eficient. Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă. 10%). coparticipativ al cadrului didactic în calitatea sa de actor cu statut de educator. NOTĂ INTRODUCTIVĂ Programa pentru examenul de definitivare în învăţământ pentru maiştri instructori reprezintă documentul curricular şi normativ de bază în temeiul căruia vor fi structurate şi asigurate atât orientarea generală în domeniul cunoaşterii ştiinţifice şi didactic/metodice a domeniului de referinţă.A.. . programa vizează dezvoltarea următoarelor: Competenţe specifice • Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de specialitate. în specialitate. mobilităţii ocupaţionale şi creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică. valorile şi atitudinile . . • Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ. cu aplicare la specificul activităţilor de instruire practică.conţinuturilor destinate pentru formarea competenţelor ştiinţifice (aprox. prin studiu sistematic. încorporând metodica şi aplicaţiile şcolare ale domeniului ( aprox. -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor. 30%). înţelegerii şi interpretării principalelor roluri profesionale ale funcţiei din perspectiva nivelurilor carierei didactice.cunoştinţele. de purtător al mesajelor ştiinţei şi tehnologiei. Astfel. în concordanţă cu motivaţia profesională. Pe lângă competenţele specifice. Structura arborescentă şi organizarea modulară a curriculum-ului pentru învăţământul tehnologic. Această orientare este cu atât mai necesară în prezent. tehnologică şi economică în domeniu. aplicate şi inovate structurile şi unităţile de competenţe .corespunzătoare standardelor şi statutului asumat/jucat de cadrul didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar din România În cadrul acestei programe. 60%). cu o serie de roluri specifice. menite să conducă la formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. • Realizarea corelaţiilor intra. moderne şi cu o sensibilă deschidere interdisciplinară. de importanţă majoră sunt acele componente care vor valoriza rolul constructiv. Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori. 2 . cât şi pentru testarea/evaluarea concepţiei.conţinuturilor altor tipuri de competenţe necesare cadrelor didactice .competenţe cheie (aprox. de reprezentant al comunităţii profesorilor de specialitate instituţia şcolară şi substanţa competenţelor dobândite de acesta. abilităţile. a unei tematici adaptate nivelului profesional al cadrului didactic. cât şi parcurgerea.

lecţia vizită. • Utilizarea metodelor de instruire centrate pe elev: lucrul în echipă. 7.I. metoda proiectului. Particularităţile mediului de instruire în atelierul şcoală. programe şcolare. unităţi de competenţă. 2. • proiectarea curriculumului opţional şi în dezvoltare locală. • Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor. trunchi comun. manuale şcolare. competenţe specifice. problematizarea. în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor. Componentele curriculumului şcolar: • curriculum naţional. 3. şi protecţia mediului înconjurător. Locul şi rolul disciplinelor/modulelor din aria curriculară „Tehnologii” în învăţământul preuniversitar. Standarde de Pregătire Profesională. • Exploatarea utilajelor. 10. a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii. afective şi atitudinale. proiectarea unităţilor de învăţare. • documente curriculare. proiectarea lecţiei.• Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne. Caracterizarea tipurilor de lecţii specifice instruirii practice: lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie. 5. P. lecţia de evaluare prin probă practică. auxiliare curriculare. arii curriculare. învăţarea prin cooperare. • Transmiterea. planuri cadru. Proiectarea demersului didactic: stabilirea lucrărilor de instruire practică în acord cu conţinuturile programelor şcolare. discipline. 9. • Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice.S. • Exemplificarea aplicării metodelor specifice instruirii practice. construirea demersului didactic pentru realizarea centrării pe elev. 6. • Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică. 4. instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de protecţie şi igiena muncii. Integrarea abilităţilor cheie în activitatea de instruire practică. obţinerea produselor şi oferirea serviciilor. întocmirea baremului şi a fişelor de observare. Metode şi procedee de instruire practică: • Clasificarea şi caracteristicile grupelor de metode specifice instruirii practice. studiul de caz. • Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată. planificarea calendaristică. B. 8. Proiectarea instrumentelor de evaluare prin probe practice: formularea cerinţelor. • Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. competenţe. Stabilirea corespondenţelor dintre competenţele de execuţie şi sociale şi conţinuturile de instruire. 3 . planuri de învăţământ. Modalităţi de adaptare a instruirii practice pentru integrarea elevilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale. • Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii. module. • obiectivele instruirii practice şi evaluării: competenţe generale. DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICA ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE /PREGĂTIRE PRACTICĂ 1.

. 15. 2. Ed. Niţucă. EDP. 17. 5. M. Polirom. 2004 Didactica specialităţii..edu. ş.. 16. III. Iaşi. 1998 Didactica disciplinelor economice.. Editura Performantica.. Editura Humanitas. tehnici de relaxare. C.BIBLIOGRAFIE 1. 2002 Didactica modernă. S. (coord) Creţu. II. 2006 Învăţarea eficientă. 3. Politici. Radu.. Bucureşti. Dacia. Iaşi. 13. investigaţii paraclinice. Onu.. participarea la puncţii.. Sisteme. ASE. EDITIS. intervenţii şi tratamente specifice: oxigenoterapie. Bucureşti. efectuarea sondajelor şi spălăturilor. Bucureşti. 2. Druţă. 4.. Onu. Ed. evaluarea funcţiei respiratorii. P. P. Editura Polirom. Neacşu. Manolescu. Negreţ.. 2002 Evaluarea în procesul didactic. I. Stanciu. C. Ed. EDP. Iaşi. 5. funcţii şi responsabilităţi. Bucureşti. I. 1994 Eficienţa instruirii. Bucureşti. C. 7. 2000 Curriculum naţional (www. I. TEME PENTRU CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC DE SPECIALITATE I. 1998 Evaluarea şcolară. astm bronşic. I. Bucureşti. Cristea. Editura „Gh. pneumotorax spontan. C... 1995 Formarea cadrelor didactice. 3. EDP. I. îngrijirea pacienţilor cu hemoptizie. dispnee. Iucu R. Cucoş. 2000 Pedagogie. 18. Asachi”. expectoraţie.. Editura Meteor. 1997 Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. 14. Bucureşti. exerciţii respiratorii. 1996 Curriculum pedagogic. Cluj-Napoca. Profesiunea de asistent medical 1. Luca. Ed. T. C. M-E. îngrijirea bolnavilor cu insuficienţă respiratorie acută. M. 11. 10.. monitorizare. evaluarea unor semne şi simptome: tuse. îngrijirea pacienţilor cu ventilaţie mecanică. Bucureşti. Luca. 2. 12. 1999 Didactica disciplinelor tehnice.. xxx xxx Metode de învăţământ..a. I. concepte şi teorii.. locul de muncă al asistentului medical. revizuită. Rolul asistentului medical în pregătirea şi asistarea examenelor clinice şi paraclinice 1. 2006 Instruire şi învăţare. MECT C. Cerghit. I. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni / deficienţe ale aparatului respirator (urgenţe): 1. P. administrarea medicamentelor. 4. 6. junghi toracic. EDP. 9.Polirom. Ionescu. 2006 Introducere în didactica specialităţii – discipline tehnice şi tehnologice. E.. EDP. 4 . Bucureşti. Cociuba. ediţia a II-a. hemoptizie. Joiţa. Strategii. 8. 3. Editura Economică. 2006 Curriculum diferenţiat şi personalizat.. 3. Jinga.. Iaşi. Radu.ro) Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare pentru aria curriculară „Tehnologii”. 2..

2000 2. Mihăilescu Mihai. intervenţii şi tratamente specifice. Chirurgie. 4. Marcean Crin. dureri. Nursing. supravegherea stării generale şi a funcţiilor vitale şi vegetative. 5. de laborator). intervenţii şi tratamente specifice: transfuzia. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni hematologice: 1. edem. 6. simptome generale (nervoase. II. funcţionale şi de laborator). Manual sinteză pentru asistenţi medicali – Volumul I. embolie pulmonară. 2. Bucureşti. Editura CISON. Editura Medicală. îngrijirea bolnavilor cu edem pulmonar acut. 6. evaluarea unor semne şi simptome: cefalee. investigaţii paraclinice (radiologice. Marcean Crin. Marcean Crin. intervenţii şi tratamente specifice. Editura Atena. colică renală. prelevări de produse biologice şi patologice specifice). hemoragie digestivă). Patologie şi nursing chirurgical. Bucureşti 9. supravegherea stării generale şi a funcţiilor vitale şi vegetative. V. dispnee. Bucureşti. a funcţiilor vitale şi vegetative. evaluarea semnelor şi simptomelor: durere. Editura ALL. îngrijirea pacienţilor cu: anemie. Urgenţele medico-chirurgicale. funcţionale. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni / deficienţe ale aparatului cardiovascular (urgenţe): 1. 4. Corneliu. vărsătură. Colecţia „Fundeni”. efectuarea tratamentelor de specialitate. Bucureşti. Elena Iancu. respiratorii. efectuarea tratamentelor. stop cardiorespirator. supravegherea stării generale.R. inapetenţă. Chiru Florin şi colaboratorii. Manual pentru cadre medii. ameţeală. Manual de medicină internă pentru cadre medii. Editura Viaţa Medicală Românească. supravegherea stării generale a pacienţilor (supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative). endoscopice. 2003 8. vol. îngrijirea bolnavilor cu insuficienţă renală acută. 5. cardiovasculare). Elena Iancu. Titircă Lucreţia. 2. Bucureşti. palpitaţii. Urgenţele Medicale. 1998 12. 3. investigaţii paraclinice (radiologice. etc. Bucureşti 2001 10. Bucureşti 2002 6. Daschievici Silvian. puncţia osoasă. Bucureşti. 2. diaree. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni / deficienţe ale aparatului digestiv şi ale glandelor anexe: 1. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistentul medical –ghid de nursing. Angelescu Nicolae.. Editura Protip. investigaţii paraclinice (radiologice. dispnee. Editura Protip. Bucureşti 2003 5. 5. Florin Chiru. 2005 5 . Editura R. 4. Marcean Crin. VI. efectuarea tratamentului. Sorin Simion. 2. intervenţii şi tratamente specifice.. infarct miocardic acut. Sinteze Editura Medicală.C. Ciofu Elena. investigaţii paraclinice (radiologice. Editura Medicală.IV. Parlog Maria. Bucureşti 1998 4. Predoi Beatrice. 2002 7. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni / deficienţe ale aparatului renal (urgenţe): 1. 3. lipotimie. constipaţie. 4. Titirică Lucreţia. 2002 3. Borundel. 3. Crin Marcean. hipertensiune arterială. 3. Editura Medicala Bucureşti 2000 11. funcţionale. evaluarea unor semne şi simptome specifice: greaţă. Tehnica îngrijirii bolnavului. Colecţia “Fundeni” Editura Protip. Îngrijirea omului sănătos si a omului bolnav. palpitaţii. evaluarea unor semne şi simptome: durere. etc. Mozes Carol. funcţionale şi de laborator). leucemie. Fundamente de nursing. boală Hodgkin. 5. Colecţia „Fundeni”. tulburări urinare. VII. Bucureşti. Nursing. BIBLIOGRAFIE 1. Print. retenţie acută de urină. Nursing. cianoză.

1998.13. Bucureşti. 6 . Titirică Lucreţia. Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali – Editura Viata Medicală Românească.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful