MINGGU KE-3 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)s DEFINISI • Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JSU (Test Specification Table

) adalah carta duahala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektifobjektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. • Merupakan penyediaan rancangan item/soalan. • Juga dikenali sebagai “Test Blue Print” dan “Test Specification”. • JSU merupakan matrik yang terdiri daripada dua paksi: paksi “kandungan” (menegak) dan paksi “Aras kemahiran” (melintang). Maklumat dalam JSU • Kandungan ujian yang berupa topik-topik pelajaran. • Aras kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. • Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. • Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain. • Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran. • Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 %-80 %. Kepentingan JSU • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. • Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. • Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. • Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. • Memberi panduan untuk membentuk format ujian. • Memberi panduan untuk membentuk soalan. • Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. • Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian 4.3 1. Contoh JSU Bentuk soalan Kemahiran Bidang/Topik/Topik kecil 1.2 Golongan Kata Kerja · Kata Kerja Tak Transitif · Kata Kerja Transitif 1. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji 3. Ujian tidak dibina sembarangan 2.1 Golongan Kata Nama · Kata Nama Khas · Kata Nama Am · Kata Ganti Nama 1. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.• Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.4 Golongan Kata Adjektif Golongan Kata Tugas Jumlah 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 1 2 Objektif Kognitif 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 4 • Maklumat daripada contoh JSU tersebut memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji iaitu yang seterusnya memenuhi 4 syarat JSU iaitu: 1. Langkah-langkah membina JSU • Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji • Langkah 2: .

Jumlah soalan bagi setiap topik dikira =jumlah masa/jumlah masa keseluruhan x jumlah soalan Langkah 3: Tentukan model aras kesukaran item. Kefahaman 1. Sintesis 4. Pengetahuan Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji? • Ujian objektif • Ujian struktur • Ujian esei • Dan lain-lain. Analisis 3. a. Aplikasi 2. Penilaian 5. Langkah V: .kognitif -Kognitif afektif psikomotor Domain kognitif 6. Soalan objektif (30 soalan) b. 3 domain. 1 markah bagi 1 item c.Tentukan soalan yang akan dibina itu. Biasanya Jsu menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom.

UJIAN PRA • Bilangan pelajar tidak terlalu banyak.• Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. Langkah VI: • Menyatakan mata pelajaran. • Dibuat setelah soalan disemak • Menentukan kesahan. • Kemudahtafsiran untuk analisis/ pentafsiran soalan Maklumat dari ujian pra boleh membantu guru memperbaiki kelemahan. KONSEP INDEKS KESUKARAN (IK) • Menentukan jenis soalan sama ada sukar. struktur. • Kebolehpercayaan • Keboletadbiran-boleh diuruskan oleh pihak sekolah. • Tingkatan. esei dll) • Penentuan aras kesukaran soalan (soalan-soalan sukar) • Pemarkahan. • Formula IK=Bilangan calon menjawab betul (B) Jumlah calon yang menduduki ujian(J) • Bilangan calon yang ramai IK= BT + BR Jumlah BT=jumlah calon dalam kumpulan tinggi menjawab soalan dengan betul BR=jumlah calon dalam kumpulan rendah menjawab soalan dengan betul . • Susunan nombor soalan mengikut tajuk. sederhana atau mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful