Xegan Marija

MITRIDATOVI RATOVI
Pont je planinska oblast na severoistoku Male Azije, a Pontska kraljevina je obrazovana 302. godine p. n. e.

Prvi rat sa Mitridatom Mitridat
Godine 121/120. vladar Pontske kraljevine postaje Mitridat VI Eupator, poxto je ubio svog brata i majku i poxto se o enio svojom sestrom. O poqetku vladavine Mitridata danas se malo zna. Veruje se da je u ovom periodu pod svoju vlast podveo prostor zapadnog Kavkaza, kao i grqke naseobine na prostoru danaxnjeg Krima, a koje su bile oslabljene u stalnim sukobima sa severnim varvarima. Devedesetih godina Mitridat se nosi mixlju da pod svoju vlast podvede oblasti Male Azije. Zapadno od Ponta pru ala se kraljevina Bitinija, koja je bila saveznik Rimljana. Ju no od Ponta prostirala se Kapadokija kojom je vladao Ariobarzan; qovek koga je na vlast doveo Sula vrxe i zvanje propretora.

Mitridatov sukob sa Rimom
Godine 91. Mitridat podrxku pru a Sokratu u borbi protiv njegovog brata Nikomeda, mladog kralja Bitinije i rimskog saveznika. Istovremeno, poma e da se sa vlasti u Kapadokiji svrgne Ariobarzan. Tako, mada sam nije neposredno uqestvovao u akcijama, Mitridat sa vlasti proteruje ljude odane Rimljanima.

Marko Akvilije kao legat
Godine 90. Senat na Istok xalje delegaciju, koju je predvodio Manije Akvilije, sa zadatkom da nagovori Mitridata da se ne mexa u unutraxnju politiku rimskih saveznika i da Nikomeda i Ariobarzana vrati na presto. Mada se Mitridat kao ,,prijatelj rimskog naroda” povinovao zahtevu Senata, ubrzo Akvilije stade raditi protiv njega. Manije Akvilije nagovara bitinskog kralja da osvoji Pontsku kraljevinu. Naime, Nikomed se svojevremeno zadu io mnogim istaknutim Rimljanima, verovatno i Akviliju, a nije raspolagao sredstvima da te dugove isplati. Rexenje novqanih texko a bitinskog kralja Akvilije je video u zauzimanju Ponta i sticanju bogatog plena. Nikomed se dao nagovoriti i oko 90/89. prodire na teritoriju Pontske kraljevine i zauzima njen zapadni deo. Mitridat, pre nego xto e organizovati oru ani otpor, xalje poslanstvo Akviliju, kome se ali na akcije Nikomeda i poziva ga da mirnim putem rexi stvar. Poxto Akvilije nixta nije uqinio po tom pitanju, Mitridat, u znak odmazde, prodire na prostor Kapadokije.

Otvoren sukob sa Rimljanima. Poraz Rimljana
Mitridat je uxao u otvoreni rat protiv rimskih saveznika i Akvilije mora da mu se suprostavi. Plan Rimljanina je bio da Mitridata napadne iz tri pravca. Naime, Akvilije i Nikomed trebali su udariti Mitridata sa zapada. Gaj Kasije, propretor u provinciji Aziji, imao je napasti Mitridata sa juga, preko Galatije. Kvint Opije, namesnik provincije Kilikije, trebao je od Mitridata oduzeti Kapadokiju. Me utim, kada je Pontski kralj razbio udru ene snage Akvilija i Nikomeda, qitava akcija je propala. Akvilije se povukao u provinciju Aziju, a Nikomed, udru ivxi snage sa Kasijem, se povlaqi prema jugozapadu. Mitridat pod svoju vlast podvodi Bitiniju i prodire na teritoriju rimske provincije Azije. Mnogi gradovi Azije, nezadovoljni vladavinom Rimljana, Pontskog kralja doqekuju kao oslobodioca. Akvilije je uhva en kada je iz Mitilene –1–

Mitridat praktiqno objavljuje rat Rimu. Fimbrijeva kampanja u Aziji –2– . Me utim. one se povlaqe preko Helesponta.) i poxto se ve pokazao kao vext vojskovo a (kvestor Gaja Marija tokom Jugurtinog rata. Me utim. Napad na Atinu Prole a 87. godine. poxto je odlukom Senata rat protiv Mitridata poveren Suli. kada je Sula ponovo trijumfovao. koja je u me uvremenu zagospodarila Makedonijom. skloniti se na Eubeju i sakupiti novu vojsku. koja je zauzela Atinu. Tom prilikom Sula je spalio Pirej. Mada je u to vreme Sula ve bio proglaxen za dr avnog neprijatelja i mada je kasnija propaganda isticala kako je ovaj pohod bio uperen protiv Sule. godine. Nova vojska iz Italije U periodu izme u bitaka kod Heroneje i Orhomena. okupivxi vojsku u Kampaniji. s druge strane doxlo je kod Heroneje u Beotiji. U Makedoniji otpor su mu pru ile Mitridatove trupe. Arhelajev pohod na Grqku Prodrevxi na rimsku teritoriju. Tokom zime 88/87. te je Sulin iznanadni napad na grad pretrpeo neuspeh. Fimbriju. Godine 88. Do znaqajne bitke izme u Arhelaja. nanevxi im poraz kod Filipa.pokuxao pobe i na Rodos. Pogubljen je u Pergamu. kako ga je omeo gra anski rat. Opije je izdajom uhva en u Apameji. Senat imenuje Lucija Kornelija Sulu za komandata u ratu protiv Mitridata. Arhelaj je uspeo pobe i. Sula je. Flak je razrexio du nosti i poslao nazad u Rim. Kampanja 88. danas se veruje da je zadatak Flaka bio da vojsku prebaci preko Makedonije u Aziju radi borbe protiv Mitridata i da pri tom izbegava svaki susret sa Sulom. ovo se pokazalo znatno te im no xto se moglo oqekivati. Italskog rata). U Grqku xalje dve vojske: jednu pod vo stvom Arhelaja. Fimbrija ubija Flaka Flak je nameravao da preko Makedonije stigne do Vizanta. kao i da u jednoj manjoj bici kod Heroneje u Beotiji porazi Arhelaja. i Sule. Mada je Sula pobedio tri puta brojniju vojsku. kako nije mogao pomo i Atini. Orhomen Arhelaj. poxto je poznavao Istok (bio propretor Kapadokije (?) 92. povlaqi se na sever i svoje snage udruuje sa novom Mitridatovom vojskom. Jednog svog potqinjenog. Flak be i u Nikomediju. gde se bio sklonio Gaj Kasije. Mitridat odluquje ratne operacije prebaciti na prostor kontinentalne Helade. Arhelaj ne odustaje od namere zauzimanja prostora srednje Grqke. s jedne.. Zatim. ali u ovo vreme ga napuxtaju i drugi vojnici. gde je uhva en i ubijen. koja je zauzela Eubeju. legat tokom tzv. poxto je naredio da se u Aziji poubijaju svi rimski gra ani (u ovom pokolju stradalo je 80 000 ljudi) i poxto nije imao uspeha u ratu protiv Rodosa. Heroneja. Senat u Aziju xalje vojsku pod vo stvom konzula Valerija Flaka. Dolazi do sukoba u redovima rimske vojske. Sula se posvetio opsadi Atine. a potom vojsku prebaci u Aziju. koja je kapitulirala tek prole a 86. Fimbrija preuzima zapovednixtvo nad Flakovom vojskom. Prvo xalje svog kvestora Licinija Lukula Suri da ovog poslednjeg zamoli da se povuqe na prostor Makedonije. Rimski namesnik Makedonije xalje legata Suru da se obraquna sa neprijateljskim snagama. Do odluquju e bitke u Grqkoj dolazi kod Orhomena u Beotiji. Arhelaj je provodi u Atini. ali ga je Mitridat ostavio u ivotu. xto qini i Flak. Me utim. Sula na Istok odlazi tek prole a 87. koja je bila uporixte neprijateljske vlasti. Suri je poxlo za rukom da Metrofana potisne se prostora centralne Helade. Sula se qinio najpodobnijim za ovaj zadatak. Sula rexava zauzeti Atinu. Fimbrija u Vizantu organizuje pobunu. spreman krenuti na Istok. i jednu pod vo stvom Metrofana. Flak mu je krenuo u susret. ratne operacije su privremeno obustavljene i dok Sura zimu provodi u Beotiji. Godine 88.

pod uslovom: — da ostane vladar Pontske kraljevine — prijatelj rimskog naroda. koga je Sula jox u vreme opsade Atine poslao da od saveznika u Egiptu i Siriji tra i brodove i opremi flotu. Sula je sa Mitridatom eleo xto pre sklopiti mir. Poxto je u jednoj bici porazio neprijateljsku vojsku. –3– . a njegovi vojnici prexli su Suli. Fimbrija je zavrxio samoubistvom. kako bi imao odrexene ruke da povede rat protiv marijevaca u Italiji. Beograd 1982. Maxkin. Mackay. Istorija starog Rima. Me utim. mir je sklopljen u Dardanu 85. Fimbrijin kraj Posle sklopljenog mira. Naime. dok bi ga sam zatvorio sa kopna. U to vreme Licinije Lukul. Trupe ovog poslednjeg su odbile da se bore. koju je predvodio Mitridatov sin. Literatura: — http://www.A. osloba a ostrva Egejskog mora. Lukul odbija. godine. grad na obali.Godine 85.ualberta. Dardanski mir Naxavxi se u texkom polo aju Mitridat je bio prinu en stupiti u pregovore. Sam Mitridat se povlaqi u Pitanu. Fimbrija kre e ka Pergamu. Provinciji Aziji Sula je razrezao kontribuciju od 20 000 talanata. Sula je krenuo u Frigiju protiv Fimbrije. Fimbrija ga poziva da Mitridata zatvori sa mora. Fimbrija prodire na prostor Male Azije. Mithridatic war — N. Mitridat je bio spreman: — odre i se osvojenih teritorija — predati zarobljenike (Opija) — platiti odxtetu (2 000 ili 3 000 talanata) — staviti na raspolaganja Rimljanima 70 brodova — snabdevati Sulinu vojsku.ca/csmackay * Christopher S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful