You are on page 1of 8

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA Smjer: Opte pravo Banja Luka

ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE


(predmet)

Prijem podnesaka putem pote


(seminarski rad na temu)

Student: Nikolina Paji


Index br. 192-09/VOP

Mentor: Prof. dr Brano Milju

Banja Luka, Juli 2010.

Seminarski rad / Paji Nikolina

Sadraj

UVOD ....................................................................................................................................................... 3 1.Prijem podnesaka neposredno od stranke ...................................................................................... 4 2.Primanje podnesaka putem dostavljaa .......................................................................................... 5 3.Primanje podnesaka putem potanske slube ................................................................................. 5 4.Potvrda o prijemu akta ..................................................................................................................... 6 ZAKLJUAK............................................................................................................................................... 7 LITERATURA ............................................................................................................................................. 8

Seminarski rad / Paji Nikolina

UVOD

U ovom seminarskom radu emo govoriti o primanju podnesaka putem pote. To je veoma sloen posao te emo u ovom radu nastojati objasniti postupak slanja i primanja podnesaka putem pote. Primanje pote obuhvata prijem akata i drugih potanskih poiljki kod organa i organizacija. Pota se u pravilu prima u centralnoj pisarnici a prima je ovlateni slubenik pisarnice. Pota se prima u toku radnog vremena, a izuzetna izvan radnog vremena i u dane kada se ne radi u skladu sa aktom kojeg donosi rukovodilac organa u ijem sastavu je centralna pisarnica, a prema specifinostima djelatnosti organa ili organizacije, potrebama i mjesnim prilikama. Pota se prima neposredno od stranke, putem dostavljaa ili putem potanske slube.

Seminarski rad / Paji Nikolina

1.Prijem podnesaka neposredno od stranke

Slubenik pisarnice je duan primiti svu potu upuenu organu ili organizaciji. Prilikom prijema pote neposredno od stranke, slubenik je obavezan obratiti posebnu panju na njenu ispravnost.Ako pota koja se neposredno predaje ima formalnih nedostataka koji onemoguavaju postupak u vezi sa aktom (podnesak nije potpisa, nije ovjeren peatom i sl) slubenik koji vri prijem pote e ukazati stranci na nedostatke i uputiti je na nain kako da nedostatke otkloni. Ako i pored upozorenja, stranka ponovi zahtjev da se akt sa nedostatcima primi, slubenik je duan da primi takav akt s tim da je duan na podnesku napisati slubenu zabiljeku o datom usmenom upozorenju. Na primjer: Stranka je upozorena da podnesak ima formalnih nedostataka (nije potpisan i slino). I pored upozorenja, stranka je zatraila prijem podneska. Ako slubenik koji prima potu utvrdi da organ nije nadlean za prijem akta, upozorie stranku i uputiti je da se obrati nadlenom organu. Ako i pored upozorenja, podnosilac akta zahtjeva prijem, ovlateni slubenik mora primite akt te napisati slubenu zabiljeku o usmenom upozorenju. Na primjer: Stranka je upozorena da ovaj organ (organizacija) nije nadlean za rjeavanje ovog predmet. I pored upozorenja, stranka je zatraila da se podnesak primi. Ako stranka eli da preda saoptenje na zapisnik, slubenik koji prima potu je duan da je uputi slubeniku ovlatenom za prijem takvog saoptenja. Ako organ, odnosno organizacija, nije ovlatena za prijem saoptenja na zapisnik, stranka e se upozoriti na tu okolnost i uputiti na ovlateni organ odnosno organizaciju. Ako stranka i pored upozorenja na nadlenost organa, poniovi svoj zahtjev, slubenik je duan da primi saoptenje na zapisnik i o tome napie slubenu zabiljeku. Na primjer: Stranka je upozorena da ovaj organ(organizacija) nije nadlean za prijem saoptenja. I pored upozorenja, stranka ja zatraila da se primi saoptenje na zapisnik.

Seminarski rad / Paji Nikolina

2.Primanje podnesaka putem dostavljaa

Ako se pota prima od drugog organa ili organizacije koja potu dostavlja putem dostavljaa, prijem se potvruje upisivanjem datuma i vremena prijema te itkog potpisa u dostavnoj knjizi, na dostavnici upisuje i na primljenom aktu, odnosno na koverti ako slubenik koji prima potu nema ovlatenje za njeno otvaranje.

3.Primanje podnesaka putem potanske slube


Primanje pote putem potanske slube vri se u skladu sa propisima kojima je ureen rad preduzea u oblasti potansko telegrafskog saobraaja. Ako ovlateni radnik prilikom preuzimanja pote iz potanskog pretinca utvrdi da je oteena preporuena poiljka ili poiljka sa oznaenom vrijednosti, duan je zatraiti od ovlatenog radnika pote da se komisijski utvrdi stanje sadraja poiljke, te tek nakon toga e preuzeti poiljku sa zapisnikom o komisijkom nalazu. Ako je poiljka primljena u vezi sa konkursom, tenderom i sl., ovlateni slubenik upisuje datum i vrijeme njenog prijema i neotvorenu predaju ovlatenom slubeniku ili komisiji koja je ovlatena za njeno otvaranje. Slubenik zaduzeen za poslove u vezi sa konkursima, tenderima i sl., obavezan je prethodno upozoriti pisarnicu o oekivanim poiljkama u vezi sa tenderima, licitacima i sl.. U sluaju da je uz akt iili kovertu priloena i dostavnica, ovlateni slubenik za prijem pote obavezan je na dostavnici upisati datum prijema, potpisati dostavnicu i staviti otisak peata organa ili organizacije primaoca te je vratiti slubeniku pote.

Seminarski rad / Paji Nikolina 4.Potvrda o prijemu akta

Potvrda i prijemu akta se izdaje na zahtjev stranke koja neposredno predaje predaje akt kao i u sluaju ako se radi o podnesku po kome se rjeava u upravnom postupku ili se dostavlja upravni akt kada je potvrdu obavezno izdati. Potvrdu potpisuje i izdaje slubenik koji je primio akt i stavlja peat primaoca akta.

Seminarski rad / Paji Nikolina

ZAKLJUAK

U ovom radu smo pokuali a nadamo se i uspjeli obajsniti naine slanja i primanja podnesaka putem pote. Primanje podnesaka pote obuhvata prijem akata i drugih potanskih poiljki kod organa i organizacija. Pota se u pravilu prima u centralnoj pisarnici a prima je ovlateni slubenik pisarnice. Pota se prima u toku radnog vremena, a izuzetna izvan radnog vremena i u dane kada se ne radi u skladu sa aktom kojeg donosi rukovodilac organa u ijem sastavu je centralna pisarnica, a prema specifinostima djelatnosti organa ili organizacije, potrebama i mjesnim prilikama.

Seminarski rad / Paji Nikolina

LITERATURA

Dr Kremenovi, Ostoja Kancelarijsko poslovanje, Banja Luka, 2007.

Samostalan istraivaki rad

Razni internet izvori