P. 1
Posta 03

Posta 03

|Views: 11|Likes:
Published by Danijel Nikolić
Casopis
Casopis

More info:

Published by: Danijel Nikolić on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

Sections

  • CROATIAN POST CALL CENTRE
  • CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ‡ CRM
  • CROATIAN POST IN TOURISM MARKET
  • CONSIGNMENT SALE OF MERCHANDISE IN POST OFFICES
  • CORPORATE SECURITY
  • KONGRESS DECISIONS ON PHILATELY

VeljaËa 2007.

3
StruËno-informativno glasilo Hrvatske poπte d.d.

VeljaËa 2007.

Nakladnik Glavni urednik Izvrπne urednice Uredniπtvo

HP-Hrvatska poπta d.d., JuriπiÊeva 13, 10000 Zagreb dr. sc. Damir DobriniÊ Boæena VolariÊ i Anita MariÊ Ivana BakoviÊ, Zdravko Fajl, Miroslav Kutleπa, mr. sc. Milan RadosavljeviÊ, Vladimir Rusak i Tvrtko Trlek Miroslav Zemljak (01) 4981-065, 4981-150; telefaks: (01) 4981-296 hp-list@posta.hr http://www.posta.hr Sluæba dizajna ZRINSKI d.d., »akovec 2000 primjeraka ZRINSKI d.d., Dr. Ivana Novaka 13, 40000 »akovec Besplatan primjerak Izlazi Ëetiri puta godiπnje

Lektor i korektor Telefoni uredniπtva e-poπta Internetska adresa GrafiËko oblikovanje Naklada Tisak

sadræaj
mr. sc. Milica Gaπpert EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA EUROPEAN QUALITY OF UNIVERSAL POSTAL SERVICES PROVIDED BY CROATIAN POST INC. UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI MODERN TECHNOLOGIES IN QUALITY MONITORING OF MAIL TRANSIT TIME IN CROATIAN POST KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE CROATIAN POST CALL CENTRE UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA ‡ CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ‡ CRM HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU CROATIAN POST IN TOURISM MARKET 4 Zdravko Fajl, ing.

11

Nataπa GabriËeviÊ, ing.

16

Sandra StaniËiÊ, dipl. ing.

22

mr. sc. Zlatko KadoiÊ

26

mr. sc. Milan RadosavljeviÊ, dipl. iur. KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA CONSIGNMENT SALE OF MERCHANDISE IN POST OFFICES Tomislav VeiÊ, dipl. ing. KORPORATIVNA SIGURNOST CORPORATE SECURITY KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI KONGRESS DECISIONS ON PHILATELY

32

37

Boæidar Sever

44

PO©TA

GODI©TE II.

BROJ 3

VELJA»A 2007.

Poπtovani Ëitatelji!
Nedavno sam imao prigodu proËitati zanimljiv Ëlanak u kojem se poπta usporeuje s dinosaurima pri Ëemu se, naravno, aludira na skoro izumiranje stare tradicionalno monopolistiËke djelatnosti. Takve crne slutnje nisu niπta novo za poπtu kojoj su sliËnu sudbinu proricali s pojavom svake telekomunikacijske ili informatiËke novine (telegrafa, telefona, telefaksa, osobnog raËunala, a danas interneta, e-poπte i mobilne telefonije). Sedamnaest nacionalnom regulatoru prijavljenih davatelja poπtanskih usluga, sve otvoreniji ulazak stranih poπtanskih uprava na hrvatsko poπtansko træiπte te iznimno zanimanje za liberalizaciju træiπta jasno pokazuju da je rijeË o vrlo zanimljivom gospodarskom segmentu. Kako Êe tradicionalna poπta reagirati i odgovoriti na izazove oπtrog i nemilosrdnog træiπnog natjecanja, drugo je pitanje. Na tom tragu osvrnut Êu se i na nedavni prosinac, mjesec darivanja i Ëestitanja, jer rekordan broj Ëestitaka pokazuje kako i tradicionalni oblici komuniciranja, kao πto je Ëestitanje ipak ne odumiru, dapaËe, nakon oËekivanog zasiÊenja novim tehnologijama vraÊamo se starim, toplijim, emotivnijim i iskrenijim oblicima Ëestitanja. Jedan od razloga tomu je i, tzv. dodana vrijednost Ëestitke o kojoj Ëesto ne razmiπljamo, a koja proizlazi iz niza radnji πto prethode njezinu slanju: odabir Ëestitke za primatelja, kupnja, prilagodba i pisanje teksta za svakog primatelja posebno; zatim kupnja poπtanske marke te na kraju predaja Ëestitke na poπtanskom πalteru ili ubacivanje u najbliæi poπtanski kovËeæiÊ. Svakako, niz radnji πto ih treba obaviti za primatelja naπe Ëestitke ‡ no, zavrjeuje li on sve to? Moæda je jednostavnije poslati SMS-poruku i time jednostavno (bez potencijalnih neugodnosti vezanih uz prikladnost motiva, rukopis, tekst…, ali i nedostatak kreativnosti, maπte, hrabrosti i iskrenosti) ispuniti svoju obvezu?! Dio poslovanja koji fiziËku distribuciju poπiljaka Ëini nezamjenjivom svakako je i izravni marketing. Izravni marketing kao industrija koja se ubrzano razvija na podruËju Hrvatske posebno je osjetljiva na sve promjene koje se zbivaju na poπtanskom træiπtu te je vrlo zainteresirana za njegovu liberalizaciju od koje oËekuje poveÊanje kvalitete usluga i smanjenje cijena. Posebnu zanimljivost ovoga poslovnog podruËja, uz davatelja poπtanskih usluga, prepoznaje i πira druπtvena zajednica, πto potvruje i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta prihvaÊen znanstveni projekt flMeuzavisnost liberalizacije poπtanskog træiπta i izravnog marketinga« koji su pokrenuli eminentni struËnjaci Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te Fakulteta organizacije i informatike iz Varaædina sa suradnicima iz Hrvatske poπte. Osnovni ciljevi projekta usmjereni su na istraæivanje utjecaja liberalizacije na razvitak poπtanskog træiπta, razvitak industrije izravnog marketinga te izravne poπte. Jedan od zadataka ovog projekta je i iniciranje osnivanja udruge izravnog marketinga. Meu vaænijim projektima Hrvatske poπte realiziranim tijekom 2006. godine svakako je i puπtanje u rad kontaktnog centra, kao bitnog segmenta implementacije strategije CRM-a. Pod upravljanjem odnosima s klijentima (CRM) podrazumijeva se uspostava dobrih odnosa s potencijalnim i postojeÊim klijentima. Metode i poslovni procesi koji to omoguÊuju ukljuËuju ne samo izravnu komunikaciju putem kontaktnog centra nego i praÊenje, tj. evidentiranje svih aktivnosti vezanih uz prodaju usluga. Iz strategije uspostave dobrih odnosa s klijentima proizlaze brojne ekonomske i financijske koristi, kao πto su brzi povrat ulaganja, brzo i djelotvorno odgovaranje na upite te rjeπavanje zahtjeva i reklamacija, bolja konkurentska pozicija, dodana vrijednost usluge, stvaranje kvalitetnih baza podataka, poveÊanje produktivnosti i ostalo.

U kvalitetnom obavljanju svojeg rada i ispunjenju svoje funkcije kontaktni centar nuæno mora imati potporu svih menadæerskih struktura i organizacijskih dijelova tvrtke, πto je u poËetku, s obzirom na to da traæenje odgovora na pitanja i zahtjeve korisnika i klijenata izravno utjeËe i donekle naruπava dosadaπnju samostalnost pojedinih organizacijskih dijelova, i najteæe postiÊi. Znatan dio CRM-strategije svakako su i raznovrsne gospodarske manifestacije (sajmovi) na kojima se Hrvatska poπta vrlo uspjeπno prezentira. Zaπto su takva dogaanja bitna i za CRM-strategiju tvrtke? Sajmovi su vrlo zanimljiv marketinπki medij, mjesta na kojima se uspostavlja i odvija osobna komunikacija s postojeÊim i potencijalnim klijentima te generiraju vrlo kvalitetni podaci o njima. Tako prikupljeni podaci izravno pridonose kvalitetnijem kreiranju CRM-profila svakog od njih. Kvaliteta poπtanskih usluga i poπtanskog sustava u cjelini je conditio sine qua non træiπne orijentacije Hrvatske poπte. Tradicionalno upravljanje kvalitetom ne moæe ostvariti ciljeve postizanja odgovarajuÊeg zadovoljstva korisnika i, πto je posebno bitno, zadovoljstva vlastitih radnika. U tom smislu Hrvatska poπta posebnu pozornost posveÊuje novim tehnologijama praÊenja poπiljaka u unutraπnjem i meunarodnom prometu, kao i primjeni europskih normi i smjernica unapreenja poπtanskog prometa. Viπe o temama koje sam djelomiËno otvorio moæete proËitati u novom broju Ëasopisa Poπta koji se upravo nalazi pred vama. SrdaËan pozdrav, vaπ glavni urednik, dr. sc. Damir DobriniÊ

P.S. Hrvatske poπtanske marke, prema nagradama i priznanjima koje osvajaju, jedne su od ljepπih na svijetu. Posjetom naπim internetskim stranicama uvjerite se u ljepotu proπlogodiπnjih izdanja i sudjelujte u izboru najljepπe poπtanske marke za 2006. godinu.

3

Nevertheless. pokreÊe niz aktivnosti koje Êe dræavama Ëlanicama PostEuropa. its rural areas and numerous islands. Sektor poπtanske tehnologije i financijskih usluga milica. Portugal. UVOD Na plenarnoj sjednici PostEuropa odræanoj od 29. and particularly the states. mjerenje kvalitete prijenosa univerzalnih poπtanskih usluga. rokovi uruËenja poπiljaka. sc. non-members of the European Union to fulfil the set quality standards. delivery deadlines..gaspert@posta. Key words: quality of service. EUROPEAN QUALITY OF UNIVERSAL POSTAL SERVICES PROVIDED BY CROATIAN POST INC. KljuËne rijeËi: kvaliteta usluga. europski standardi kvalitete. measurement of transit time quality for universal services. prosinca 2007.d. Hrvatska poπta. members of PostEurop. do 30. ruralnost i veliki broj naseljenih otoka. Konkurencija. rujna 2005. 1. The most important factor of the quality of postal service is the transit time of postal items. globalizacija i liberalizacija europskoga poπtanskog træiπta s jedne strane i æelja da se svim æiteljima ujedinjene Europe osigura jedin- 4 .EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA mr. Abstract The European Parliament and the Council have set common regulations for the development of the interior postal services market and for the improvement of quality of these services. odnosno 97 % poπiljaka u roku 5 dana. poπtanske uprave ‡ Ëlanice PostEuropa ‡ potpisale su izjavu kojom se obvezuju da Êe do 31. Problem u ostvarivanju postavljenih standarda kvalitete Hrvatskoj poπti predstavlja zemljopisni poloæaj Republike Hrvatske. The Croatian Post. The problem in reaching the set quality standards for the Croatian Post is the configuration of the Republic of Croatia i. PostEurop. obvezna je osigurati postavljene standarde kvalitete i meunarodnih i unutraπnjih usluga. the Croatian Post is doing its best in order to provide universal services of equal quality to all its citizens. godine u Vilamouri. Najvaæniji Ëimbenik kvalitete poπtanskih usluga je vrijeme potrebno za prijenos poπtanskih poπiljaka. ne raËunajuÊi dan prijma. Milica Gaπpert HP-Hrvatska poπta d. u suradnji s UPU-om (Universal Postal Union) i IPC-om (International Post Corporation).hr Saæetak Europski parlament i VijeÊe postavili su zajedniËka pravila za razvitak unutraπnjeg træiπta poπtanskih usluga i poboljπanje kvalitete tih usluga. European quality standards. Hrvatska poπta Ëini sve kako bi svim graanima naπe dræave osigurala europsku kvalitetu univerzalnih poπtanskih usluga. godine una- prijediti meusobnu razmjenu prioritetnih pismovnih poπiljaka i postiÊi razinu uruËenja 85 % poπiljaka u roku 3 dana.e. Meutim. a posebno dræavama neËlanicama Europske unije omoguÊiti postizanje zacrtanih standarda kvalitete. has to observe the set quality standards for national and international services. kao nacionalni poπtanski operator i jedini davatelj univerzalnih poπtanskih usluga. as the national postal operator and the only provider of universal postal services. PostEurop in collaboration with the UPU (Universal Postal Union) and IPC (International Post Corporation) has started numerous activities to enable the countries.

u roku: . N putem sredstava javnog priopÊavanja ili na drugi odgovarajuÊi naËin (internet i sl. æurno i s povratnicom. krenuvπi na put pridruæivanja Europskoj uniji. sijeËnja ove godine obvezna: N putem neovisnog tijela obaviti petnaestodnevno mjerenje kvalitete prijenosa poπtanskih poπiljaka radi utvrivanja postotka uruËenih poπiljaka u propisanim rokovima. stavci 1. OpÊih uvjeta za obavljanje poπtanskih usluga (HP glasnik broj 10/05 od 21. U skladu s ovim standardima davatelji univerzalnih poπtanskih usluga su navedenim pravilnikom obvezani i na ostvarivanje vrlo visokih standarda kvalitete u unutraπnjem poπtanskom prometu. osim poπiljaka izravne poπte i neadresiranih tiskanica.jednog dana za prioritetne poπiljke . za poπtanske poπiljke adresirane za primatelje na otocima. prijenos i uruËenje poπtanskih poπiljaka koju Poπta korisnicima mora osigurati kao davatelj univerzalnih poπtanskih usluga regulirana su. odnosno IPC-a. Republika Hrvatska. trenutaËna situacija u Hrvatskoj poπti je sljedeÊa: N ME–UNARODNI PROMET ‡ provodi se kontinuirano end-to-end mjerenje na razini UPU-a i povremeno mjerenje na razini PostEuropa. produæuju se za jedan dan. Kao prioritetne mogu se zaprimati sve pismovne poπiljke. 5 . i to preporuËeno. N U meunarodnom prometu s dræavama EU (Europske unije) Poπta treba obaviti prijenos prosjeËno 85 % pismovnih poπiljaka u najviπe tri radna dana i 97 % u najviπe pet radnih dana. vrijeme kaπnjenja zbog viπe sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Poπte te neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poπtanskih poπiljaka. vrijeme kaπnjenja zbog netoËne i nepotpune adrese primatelja. U rokove se ne raËuna dan primitka poπiljke (D+).mr. postalo je jasno kada je 2004. sc. poπtanske i brzojavne uputnice te posebne usluge (rukovanja) u vezi s navedenim poπiljkama. oznaËena vrijednost. uz navedeni pravilnik. paketi mase do 20 kg. N neprioritetnu poπiljku kao "pismovnu poπiljku za koju poπiljatelj plaÊa niæu cijenu od cijene za prioritetnu poπiljku. godine resorno ministarstvo donijelo Pravilnik o opÊim uvjetima za obavljanje poπtanskih usluga (Narodne novine broj 151/04 i 122/05) kojim je obvezalo davatelje univerzalnih poπtanskih usluga na ostvarivanje europskih standarda kvalitete poπtanskih usluga. ZAKONSKA REGULATIVA KVALITETE OBAVLJANJA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA Mjerila kvalitete vezana uz prijam. i 2. Sva ova mjerenja temelje se na mjerenju kvalitete prijenosa pismovnih test-poπiljaka. πto podrazumijeva dulji rok za uruËenje od prioritetne poπiljke". 2. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA stvena i pod jedinstvenim uvjetima pristupaËna univerzalna poπtanska usluga s druge strane potaknula je asocijaciju europskih javnih poπtanskih operatora PostEurop na aktivnosti vezane uz postizanje zacrtanog europskog standarda. poπtanske poπiljke primljene na podruËju sjediπta grada adresirane za primatelja na podruËju istog ili sjediπtu drugog grada u roku od: . Osijek i Dubrovnik). rokovi prijenosa iz toËke 1. Mjerila za kvalitetu prijenosa poπtanskih poπiljaka u unutraπnjem poπtanskom prometu razlikuju se u odnosu na mjerila koja Poπta mora ostvariti u meunarodnom poπtanskom prometu s dræavama Europske unije: U unutraπnjem prometu potrebno je osigurati uruËenje 95 % poπtanskih poπiljaka u sljedeÊim rokovima: 1. i 2. U univerzalne poπtanske usluge spadaju pismovne poπiljke mase do 2 kg i sekogram mase do 7 kg. 15/04 i 92/05) te Pravilnikom o poπtanskom sustavu javnog operatora (Narodne novine broj 5/05).dva dana za prioritetne poπiljke . 3. sve druge poπtanske poπiljke. travnja za proteklu godinu dostaviti godiπnje izvjeπÊe o stanju kvalitete obavljanja univerzalnih poπtanskih usluga VijeÊu za poπtanske usluge. Tako su Direktivom 97/67/EC Europskog parlamenta i VijeÊa dobivena zajedniËka pravila za razvitak unutraπnjeg træiπta poπtanskih usluga Unije i poboljπanje kvalitete tih usluga. za podruËja koja nisu navedena u toËki 1. 2.) propisuje: N prioritetnu poπiljku kao "pismovnu poπiljku koju HP mora otpremiti najbræim putem u odrediπte. Da je Republika Hrvatska prihvatila europske standarde kvalitete poπtanskih usluga. Ovaj cilj nije novina za Hrvatsku poπtu. N UNUTRA©NJI PROMET ‡ provodi se petnaestodnevno interno mjerenje prema metodi end-to-end na razini HP-a i kontinuirano mjerenje izmeu pet srediπta poπta (Zagreb.tri dana za sve ostale poπiljke. dobila je odreeni broj smjernica koje je obvezna ispuniti do trenutka primanja u Europsku uniju. a uruËuje se prvom redovnom dostavom".. i Zakonom o poπti (Narodne novine broj 172/03.) objaviti godiπnje podatke o kvaliteti prijenosa poπtanskih poπiljaka te podatke o ukupnom broju primljenih i broju rijeπenih prituæbi te N najkasnije do 1. MJERENJE KVALITETE UNIVERZALNIH USLUGA U UNUTRA©NJEM PROMETU Kad je rijeË o mjerenju kvalitete poπtanskih usluga.Ëetiri dana za sve ostale poπiljke. N 3. Poπta je takoer od 1. Ova mjerila kvalitete prijenosa poπtanskih poπiljaka odgovaraju standardima kvalitete koji vrijede u dræavama Ëlanicama EU. za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze. Split. lipnja 2005. »lanak 30. Obveza Hrvatske poπte je jasna: osposobiti sustav za pruæanje visokokvalitetnih univerzalnih poπtanskih usluga. Rijeka.

33 1.25 1.50 1.80 1.29 2.33 1.25 1.29 1. Mjeritelji su u posebno pripremljenim tablicama vodili podatke o otpremi/uruËenju testpoπiljaka.13 1.29 1.00 1.36 1.14 2.57 2.11 1.67 1.22 1.71 1.13 1.50 VARAÆDIN 1.20 3.11 1. do 27.00 1.43 1.30 1. PeriodiËno mjerenje kvalitete prijenosa neprioritetnih test-poπiljaka U lipnju ove godine provedeno je drugo interno endto-end mjerenje kvalitete prijenosa neprioritetnih test-poπiljaka.70 1.33 2.71 2.38 1.00 1.00 1.38 1.67 2.86 1.80 2.00 1.44 OSIJEK 1.63 1.40 1.00 1.33 1.00 1.88 1.25 2.50 1.00 1.50 2.33 2.75 1.12% D>5 27 0.10 1.91 SL.43 1.05 % poπiljaka u roku D+3 dana.75 2.00 2.38 3.00 1.75 2.50 2.67 2.33 3.00 1.20 1.88 1. 3.75 1. a s obzirom da Hrvatska poπta nije poËela s obavljanjem prioritetne usluge.75 2.1.43 2.43 1.57 1.67 1. Rezultati mjerenja neprioritetnih test-pismovnih poπiljaka prikazani su matriËno za podruËja sjediπta grada.13 2.86% 99.89% 100.22 2.00 1.83 2.25 1.89 1.48% D+3 230 7. U mjerenju je sudjelovalo sto mjeritelja.33 1.89 1. Srediπta poπta su.89 1.75 1.44 1.65% 56.33 1.33 1.50 1.43 1.13 1.17 1.22 1.25 1.63 2. Svaki mjeritelj je otpremio isti broj poπiljaka (32 komada).17 1.00 1.14 3. Iz podataka je vidljivo vrijeme prijenosa test-poπiljaka izmeu srediπta poπta i na lokalnoj razini svakog srediπta poπta.29 2.38 1.00 1.14 1.60 1. .13 1.26% D+5 26 0.57 1. prosjeËno za sva promatrana podruËja.44 1.10 1.20 1.43 2.20 1.00 1.17 1.43 1.11 2.29 1.00 1.86 2.57 SPLIT 2.00 1.14 1.29 1.43 1.00 2.13 1.11 1.00 1.56 1.20 2.38 2.78 2.40 1.29 1. po pet iz svakog srediπta poπta.00 1.14 1.60 1.20 1.00 2.33 1.13 1. pogreπke u upisu podataka.13 1. od kojih je jedan obavljao i poslove lokalnog koordinatora.29 2.11 1.14 1.00 1.00 1.17 2.25 1.00 1.00 1.10 1. odredila mjeritelje s adresom stanovanja na podruËju sjediπta grada.00 1.78 2.50 1.78 1.11 1.00 2.86 VUKOVAR 1.33 1.71 1.14 3.50 1.00 RIJEKA 1.00 3.67 2.88 2.13 2.56 1.09 1.78 1.57 1. do 15.38 1.29 2.00 2.38 1.64 Izvor: Radni materijali HP-a 6 .44 2.13 2.63 1.44 1. tako da su mjeritelji primali razliËit broj poπiljaka. Ovim mjerenjem æeljela se dobiti informacija o stvarnom stanju kvalitete prijenosa poπtanskih poπiljaka te je odabir mjeritelja uvjetovan Ëlankom 38.50 1.22 2.88 1.00 2.29 1. studenog 2006.00 1.86 1.63 1. ali je matrica tokova i koliËina test-poπiljaka simulirana sluËajnim odabirom.40 1.00 2.00 1.56 1.50 2. 162 (19.00 1.00 1. planirano mjerenje kvalitete ovih usluga je odgoeno.71 2.22 1.89 2.43 POÆEGA 1.88 1.00 1.13 2.00 1.63 3.00 2.00 1.33 1.17 3.21% 98.00 1.00 1.29 1.63 1.50 2.14 2.56 1.13 1.00 2.00% 3.60 SISAK 1.29 1.40 2.14 1.25 1.33 1.75 1.20 1.50 1.14 1.00 1.00 1.44 1.33 2.60 1.40 4.30 2.00 1.86 1.00% Ukupno 3.00 1.67 2.50 1.75 2.57 2.38 1.00 1.00 1.00 1.40 1.20 2.57 1.00 1.20 KOPRIVNICA 1.56 1.13 1. Petnaestodnevno mjerenje kvalitete stvarnih pismovnih poπiljaka U razdoblju od 18.33 1.38 1.00 1.11 2.00 2.22 1.71 1.00 2.56 1. godine UruËeno poπiljaka % od ukupnog broja Kumulativno Izvor: Radni materijali HP-a D+1 1.43 1.mr.67 2.78 2.78 1.80 VIROVITICA 1.22 1.00 1. Daleko objektivnija metoda mjerenja kvalitete test-poπiljaka je pomoÊu AMQM-sustava koji oËitava prolazak poπiljke opremljene transponderom.25 2. izvan sjediπta grada te na otocima. UzimajuÊi u obzir da je na relaciji "grad-grad" ostvarena prosjeËna kvaliteta uruËenja 1.38 1.25 1.43 1.43 1.60 1.33 1.80 1.50 1.43 2.86 1.78 1.83 1.67 1. ovisno o svojem zemljopisnom poloæaju.86 1.75 3.14 1.22 1.50 1. Pravilnika o opÊim uvjetima za obavljanje poπtanskih poπiljaka.25 1.43 1.63 1.20 1.13 1.63 1.50 3.63 1. Lokalni koordinatori su objedinjavali podatke od mjeritelja pripadajuÊeg srediπta poπta i otpremali ih na obradu u Direkciju poπta.00 1. odnosno srediπta poπta.78 1.17 1.00 1.67 1.17 1.33 1.67 1. U tablici 1 prikazan je kontinuitet postotka uruËenja testpoπiljaka u odnosu na standard D+.33 1.50 1.00 1.13 1.00 1.mjerenje prijenosa neprioritetnih test-poπiljaka u razdoblju 1.22 GOSPI∆ 1.90 1.00 1.13 1.63 1.67 1.40 1.00 1. godine Od SP/za SP 43000 40000 20000 53000 47000 48000 49000 31000 52000 34000 51000 44000 35000 21000 22000 42000 33000 32000 23000 10000 Prosjek BJELOVAR 1.43 1.50 1.00 1. neupa- reni podaci i sliËno).38 ZADAR 1. Od 3200 uzoraka.11 1.67 1.75 %) bila su neispravna (izgubljene poπiljke.44 1.60 ©IBENIK 1.60 KARLOVAC 2.00 1.33 1.25 1.17 1. lipnja 2006.17 1.14 2.71 1.43 2.83% 88.14 1.00 1.50 1.33 1.33 3.33 1.20 2.75 1. HP u potpunosti ostvaruje postavljeni standard kvalitete za neprioritetne test-poπiljke. BROD 1.25 1.57 1.65% D+2 967 31.43 Prosjek 1.17 1. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA Tablica 1: Postotak uruËenih neprioritetnih test-poπiljaka u razdoblju od 1.33 1.78 2.00 1.64 dana (vidi matricu 1) te je za sva testirana podruËja uruËeno 96.30 2.86 1. godine u odrediπnim dostavnim i isporuËnim poπtanskim uredima obavljeno je snimanje trajanja prijenosa i kvalitete uru- Matrica 1: Matrica kvalitete .86 1.83 2.00 1.00 1.00 1.57 2.44 1.721 56.00 1.20 1.14 1.00 1.60 2.17 1.00 1.05% D+4 67 2.60 1.17 2.00 1.17 1.00 »AKOVEC 1.50 PAZIN 1.00 1.86 2.83 1.67 1.13 1.50 1. lipnja 2006.44 1.57% 96.038 100.30 1.57 1.60 1.38 1.13 2.78 2.15.40 1. Nedostatak ove metode mjerenja je u tome πto se mjeri samo poËetak i kraj obavljanja usluge te se ne moæe ocijeniti kvaliteta meufaza u procesu prijenosa poπiljaka.63 1.00 2.00 1.83 ZAGREB 1.33 1.44 1.13 1.29 DUBROVNIK 2.57 4. sc.82 KRAPINA 1.29 1.40 1.2.22 1.50 2.00 2.43 1.89 1.14 1.00 1.00 1.43 1.00 1.43 1.57 1.

143 % pismovnih poπiljaka prijenos je trajao viπe od 3 dana. sc. slika nekvalitete izgleda na sljedeÊi naËin: N Od ukupno prispjelih poπtanskih poπiljaka s jasnim otiskom poπtanskog æiga za 0. U svakom srediπtu poπta angaæirano je po πest mjeritelja podijeljenih u dva tima. ovisno o tome koje Êe im sredstvo biti na raspolaganju. do 30. aktivni i zamjenski. Dodaju li se ovim pokazateljima podaci o broju primljenih i rijeπenih prituæbi koje se odnose na promatrano razdoblje. N IzraËun je obavljen prosjeËno za sva podruËja uruËenja (grad. Pogreπno je bilo usmjereno 0.395 % prispjelih pismovnih poπiljaka.010 % poπiljaka imalo je jasan otisak poπtanskog æiga i posluæilo je kao uzorak za izraËun kvalitete prijenosa pismovnih poπiljaka. godine Izvor: Radni materijali HP-a Ëenja stvarnih pismovnih poπiljaka i paketa. do 15. Ova metoda je temeljena na brojanju koliËina prispjelih poπiljaka na osnovi oËitanog datuma prijma s otiska poπtanskog æiga te brojanjem koliËina uruËenih poπiljaka na dan prispijeÊa.3.585 %. Implementacija sustava obavljena je u dvije faze: N I.605 % prispjelih pismovnih poπiljaka.mr. Ove poπiljke Ëine problem u kvaliteti poπtanskih usluga i potencijalni su pokazatelj reklamacija korisnika. N II. GledajuÊi samo pozitivne pokazatelje kvalitete. od 1. N Na dan prispijeÊa nije uruËeno 3. S obzirom na ograniËeni broj transpondera. faza: kontinuirano mjerenje kvalitete prijenosa test-poπiljaka izmeu svih navedenih srediπta poπta te na njihovoj lokalnoj razini. Analizom prikupljenih i obraenih statistiËkih podataka dobiveni su sljedeÊi rezultati kvalitete: N 54. faza: testiranje sustava u razdoblju od 1. Ukupno utvrena neusklaenost za pismovne poπiljke iznosi 3. lipnja 2006. ukupno postignuta kvaliteta prijenosa i uruËenja pismovnih poπiljaka mjerenjem prijenosa pismovnih poπiljaka u unutraπnjem prometu svakako zadovoljava propisane standarde kvalitete. studenog 2006. mjeritelji Êe kontinuirano izmeu sebe razmjenjivati pismovne test-poπiljke opremljene transponderima ili test-karticama. Tehnologija prikupljanja i obrade podataka o postignutoj kvaliteti takoer je razliËita: N Antene oËitavaju kretanje test-poπiljaka opremljenih transponderima. Osijek i Dubrovnik. odnosno predstavljaju troπak nekvalitete. Split. N Na dan prispijeÊa za dostavu i isporuku je pripremljeno 96.857 % poπiljaka u roku 3 dana nakon dana prijma (D+3). Rijeka. Kontinuirano mjerenje kvalitete pomoÊu AMQM-sustava Ove je godine iz sredstava UPU-ova QSF-fonda (Quality of Service Fund) nabavljeno pet (5) AMQM-sustava za automatsko mjerenje kvalitete prijenosa test-poπiljaka u unutraπnjem prometu koji su instalirani u srediπtima poπta Zagreb. UzimajuÊi u obzir pogreπke. rujna 2006. podaci se automatikom sustava "slaæu" u bazu podataka IPC-a gdje se povezuju s 7 . otvara se potreba za æurnim korektivnim aktivnostima na poboljπanju kvalitete.047 % prispjelih pismovnih poπiljaka. ostala podruËja i otoci). ne raËunajuÊi dan prijma. na relaciji "SP Rijeka ‡ SP Zagreb". "SP Zagreb ‡ SP Rijeka". 3. N Analizom izdvojenog reprezentativnog uzorka pismovnih poπiljaka za koje je oËitan datum prijma utvreno je prispijeÊe 99. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA Grafikon 1. Kriteriji za odabir lokacija AMQM-sustava bili su tokovi i koliËine poπiljaka te izniman zemljopisni poloæaj Srediπta poπta Dubrovnik. GrafiËki prikaz postotka uruËenih neprioritetnih test-poπiljaka u razdoblju od 1.

EUROPSKA KVALITETA USLUGA Svjesna stanja kvalitete koju ostvaruju nacionalni poπtanski operatori dræava Ëlanica.00% Tablica 3: Principi rada nacionalnog AMQM-sustava NA»IN MJERENJA SREDSTVA MJERENJA PREDMET MJERENJA MREÆA POVEZANOST MATRICA KOLI»INA I TOKOVA RESURSI MATRICA LJUDSKIH POTENCIJALA RELACIJA PODRU»JA MJERENJA1 end to end transponderi/test-kartice kvaliteta prijenosa test-poπiljaka virtualna nacionalna i lokalna simulirana (sluËajni odabir) 4 fiksna AMQM i 1 mobilni AMQM-sustav (1+5)* + {1** + [(1+5)**x5***]} 25 5 TumaË: * 1 nacionalni koordinator AMQM sustava i 5 lokalnih koordinatora AMQM sustava ** 1 nacionalni koordinator mjerenja i 6 lokalnih mjeritelja. Ciljani rok za nacionalno AMQM-umreæavanje je 2009. pri Ëemu se naglasak ne stavlja na meunarodne procese. Cilj rada ove radne skupine je sljedeÊi: N pridonijeti poveÊanju svijesti o kvaliteti kod Ëlanica PostEuropa. Do tog vremena.50% 99.119 0. Kako bi se osigurala europska kvaliteta usluga.976. ostala podruËja. Sustavi upravljanja kvalitetom (ISO i EFQM). Analiza podataka 4. a time ojaËati i konkurentske prednosti poduzeÊa. odnosno planirana godina potpune liberalizacije europskoga poπtanskog træiπta.907. sc. Mjerenje kvalitete usluga 2. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA Tablica 2: Kvaliteta prijenosa neprioritetnih stvarnih poπiljaka D+ Datum snimanja UruËeno % od ukupnog broja Kumulativno 1 3.86% >3 7.mr.85% 96. Zamiπljeno je da se Radna skupina bavi pitanjima poboljπanja ukupne europske kvalitete usluga te su naprednije poπtanske uprave obvezane na prenoπenje vlastitog praktiËnog znanja i iskustva (know-how) na manje razvijene poπtanske uprave. od kojih 1 lokalni koordinator mjerenja *** 5 lokalnih AMQM sustava 1 PodruËja mjerenja: podruËje sjediπta grada. TehniËka potpora i 5.278 100. podruËje sjediπta drugog grada na otocima i ostala podruËja na otocima. a s obzirom na odnos broja transpondera i test-kartica.36% 3 173. godina.52% 2 888. podruËje sjediπta drugog grada. 8 . Ovaj sustav Êe pruæati sve potrebne informacije o stanju kvalitete prijenosa pismovnih poπiljaka izmeu pet navedenih srediπta poπta. koje Êe biti temelj za korektivne aktivnosti.14% 100. podacima o otpremi/uruËenju voenim u end-to-end tablicama. ranije opisanom end-to-end metodom pomoÊu test-kartica. Ëije Êe aktivnosti biti usmjerene na ostvarivanje europskog standarda kvalitete. Nedostatak ove metode je djelomiËna opremljenost sustava. PostEurop je u travnju ove godine inicirao osnivanje Radne skupine za kvalitetu.901 3. s obzirom na to da kvaliteta europske usluge ovisi i o kvaliteti unutraπnjih procesa. Primjena norme CEN EN 13850 3. N Podaci o poπiljkama opremljenim test-karticama izdvajat Êe se iz end-to-end tablica prije otpreme podataka IPC-u i "slagati" u bazu podataka u Direkciji poπta.00% UKUPNO 4. Na ovaj naËin pratit Êe se vrijeme prijenosa test-poπiljaka.213 78. ali i vrijeme zadræavanja poπiljaka u pojedinom srediπtu poπta te vrijeme prijevoza poπiljaka izmeu dva ili viπe srediπta poπta. PostEurop Êe organizirati pet radionica kvalitete: 1. N osposobiti poπtanske uprave za ostvarivanje performansi kvalitete (D+3. Sudjelovanje u radu navedenih radionica trebalo bi pomoÊi i Hrvatskoj poπti pri uspostavi nacionalnog sustava kvalitete i ostvarivanju europskih standarda kvalitete. kontinuiranim mjerenjem i unapreivanjem kvalitete.52% 78. potrebno je osposobiti sustav za ostvarivanje zadane razine kvalitete pismovnih poπtanskih poπiljaka. Ovi podaci Êe davati informaciju o ukupnom vremenu prijenosa test-poπiljaka (end-to-end). N pripremiti neËlanice EU za norme koje se primjenjuju u EU. Do opremanja i povezivanja svih srediπta poπta i poπtanskih srediπta za razradu poπtanskih poπiljaka u nacionalnu AMQM-mreæu kvaliteta se planira mjeriti jednom godiπnje.045 17. 4. promatrani uzorak bit Êe sigurno reprezentativniji i mjerodavniji za donoπenje zakljuËaka o postignutoj kvaliteti. Do kupnje odgovarajuÊe programske aplikacije analiza podataka za oba navedena naËina mjerenja obavljat Êe se u Direkciji poπta i objavljivati na za to posebno pripremljenoj web-stranici. 85 %) dogovorenih na plenarnoj sjednici u Vilamouri.

kontinuirano TEHNI»KA POTPORA IPS AMQM . D+7 D+2. Dijagnostika: D+1. 90% prispijeÊe D+1. 38. 95% EU standardi Finska D+1. 83. 85% D+5.BG D+6. 98.PROMET UNUTRA©NJI ME–UNARODNI 2006. D+7 D+2. 92% (2007) D+1 gradovi D+2 cijela dræava D+1.6% D+5. 85% D+2. 90% EU standardi Irska D+1. 92. godina DRÆAVA NE»LANICA HRVATSKA POSTAVLJENE NORME PRIJENOSA .meunarodni MALTA MOLDAVIJA RUMUNJSKA UNEX Unutraπnji: Neovisno . 78% D+6. 82. 86.6% SUSTAVI MJERENJA UPU .8% D+5.05% D+5. 98% sa 2 EU D+3. 60% D+5. 97% * za koje ne postoje pravodobne i redovite veze navedeni rokovi produæuju se za jedan dan 1* automatska kontrola ubacivanja poπiljaka u poπtanske pretince E2E = “end-to-end” Izvor: Radni materijal QSWG.neËlanice IPC-a Dræava Unutraπnji Bugarska D+1. D+3. 90% Hrvatska D+1.YU 2006. Varπava. 85% D+2. 85% EU standardi Portugal D+1.meunarodni IPS T&T BUGARSKA MAKEDONIJA UPU dijagnostika IPS AMQM T&T eDACS Capers IPS 1* IPS AMQM .unutraπnji AMQM .9% D+6. 83% ostatak dræave Prioritetne D+1. 88% EU standardi Luksemburg D+1. 95% EU standardi Francuska D+1. 90% veliki gradovi D+2.Ëlanice IPC-a Dræava Unutraπnji Meunarodni Austrija D+1. 9 . 93% EU standardi * EU standardi: D+3.kontinuirano Unutraπnji: Interno Neovisno .kontinuirano T&T preporuËene poπiljke Unutraπnji: “Diamon” Neovisno .3% PrispijeÊe D+3. 82. 95% EU standardi Island D+1. D+2. 90% D+1. 82% EU rokovi* Dijagnostika: otprema D+1. MK . 90% ostatak dræave D+3. 91% sa 2 EU neprioritetne D+5. 95% (ostala podruËja) otoci** D+1. 60% D+2. 97% D+2.) D+1.1% otprema D+1. 78% D+6. 90% EU standardi EU standardi D+5 UPU D+1. travanj 2006.1% Otprema D+3. 85% veliki gradovi D+3. 94.godiπnje UPU .1% prispijeÊe D+1. 97% Standardi kvalitete . 60% D+2. 90% ** za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze ovi rokovi se produæuju za jedan dan Izvor: Radni materijal QSWG. 78% D+4. 90% D+5. MK .meunarodni AMQM .7% EU standardi ©vicarska D+1.unutraπnji AMQM . 95% EU standardi* Belgija D+1. 96.26% D+1. 95% D+2. travanj 2006.6% D+5. 97. sc. D+4.5% EU standardi Norveπka D+1. 97.7% EU standardi Engleska D+1. 95% EU standardi Danska D+1. D+5 ovisno o regiji D+1. 90% D+5 UPU EU rokovi* REZULTATI MJERENJA . D+4. 85% D+5.mr. D+2. 90% (2006) D+1. 90. Varπava. 92% EU standardi Italija D+1.8% D+1. 85% (izmeu gradova) D+3. 95% ostala podruËja otoci* D+1.5% EU standardi NjemaËka D+1. 94% EU standardi ©vedska D+1.2% D+5.PROMET UNUTRA©NJI ME–UNARODNI Prioritetne: EU rokovi* D+1.) D+1.2 D+2. D+5 ovisno o regiji progresivno D+1. 82. 90% (2006. 83% EU rokovi* D+1.unutraπnji IPS Plan: QDiamon Plan: AMQM IPS Capers AMQM . 71% D+3. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA Tablica 4: Usporedba standarda kvalitete za prioritetne pismovne poπiljke koji su postavljeni u nekim europskim dræavama Standardi kvalitete .7% SRBIJA UKRAJINA POLJSKA D+5 UPU D+1.5 D+5 D+7. 96. 98% sa 4 ne-EU D+4. 92% (2007. 87% D+4.7% EU rokovi D+3. 96. Tablica 5: Razina kvalitete u dræavama ne-Ëlanicama IPC-a. 2005. 96. 95% (izmeu gradova) D+2. 97% D+2. 90% D+2.godiπnje UPU . 95% izmeu gradova D+2. 97. 83% (ostatak dræave) Meunarodni D+4. 85% D+2. MK .SI D+6. 78% D+2. 86. 91. 60% D+2. 90% EU standardi Makedonija Malta Poljska Rumunjska Srbija Ukrajina EU standardi EU standardi Dijagnostika: D+1. 82% D+1.godiπnje prema normi CEN 13850 E2E UPU UNEX Unutraπnji: interno i neovisno E2E UPU E2E UPU Unutraπnji: Siemens Dematic UPU UNEX Unutraπnji: mjeseËno interno E2E i dijagnostiËko D+1. 95% EU standardi Nizozemska D+1.

PostEuropu je predloæen projekt Sustavi za mjerenje kvalitete. u kojem je dræavama Ëlanicama predloæena temeljita revizija procesa pruæanja meunarodne. a jedan od njih je projekt nazvan Process Review. U kontekstu ostvarenja postavljenog cilja i PostEurop je pokrenuo niz projekata. 10 . godine te u svim ostalim Ëlanicama PostEuropa do kraja 2007. poboljπa svoje procese. a posebno Radne skupine za kvalitetu je razvijanje svijesti o kvaliteti kod Ëlanica PostEuropa i pruæanje pomoÊi kako bi se ta kvaliteta postigla. usmjerenih na kvalitetu usluga i kvalitetu procesa pruæanja usluga. svjesni obveza Hrvatske poπte da dostigne postavljene standarde. Cilj PostEuropa je postiÊi postavljeni standard kvalitete od 85 % za D+3 u svih 25 dræava EU do kraja 2006. Stoga ne Ëude napori PostEuropa i UPU-a u davanju financijskih i konzultacijskih potpora dræavama u tranziciji. s obzirom na Ëinjenicu da kvaliteta europske usluge ovisi i o kvaliteti unutraπnjih procesa. koji je prihvaÊen. ali i prilika za nacionalne poπtanske operatore. U okviru navedenog projekta Hrvatskoj poπti Êe biti pruæena savjetodavna pomoÊ struËnjaka iz Belgijske poπte. ali i domaÊe usluge. Usporedba postavljenih ciljeva i postignuÊa kvalitete europskih nacionalnih operatora Europske dræave propisale su razliËita mjerila za kvalitetu koja se odnose na rokove prijenosa poπtanskih poπiljaka u unutraπnjem prometu. sc. Osim poduzetih aktivnosti oko mjerenja kvalitete univerzalnih poπtanskih usluga. globalizacija i liberalizacija europske poπtanske scene opasnost su. Radi usporedbe u tablici 5 prikazani su postignuti rezultati kvalitete neËlanica IPC-a i aplicirani sustavi mjerenja kvalitete.1. 6. temeljene na iskustvima naprednijih poπtanskih uprava. Iako predloæena revizija za Ëlanice nije obvezujuÊa. godine. Milica Gaπpert: EUROPSKA KVALITETA UNIVERZALNIH PO©TANSKIH USLUGA 4.mr. Hrvatska poπta je prihvatila ponueni projekt jer se oËekuje da Êe postupak revizije upozoriti na uoËene probleme te pruæiti priliku Hrvatskoj poπti da uz besplatne konzultacije. S tim u vezi glavni cilj PostEuropa. ZAKLJU»AK Konkurencija. Europa je na vrijeme shvatila vaænost poπtanskih operatora i na nacionalnim razinama i na sveeuropskoj razini. a posebna razlika uoËava se izmeu dræava neËlanica IPC-a i dræava Ëlanica IPC-a (tablica 4).

Sektor poπtanske tehnologije i financijskih usluga. Key words: AMQM System. Drugi vaæan nadnevak je 26. Prvi je nadnevak 1. svakako moramo spomenuti dva datuma koja su obiljeæila njegov poËetak.UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI Zdravko Fajl. the date of the successful testing of the Automatic Mail Quality Measurements System (AMQM System). This system has been designed for diagnostic quality monitoring of priority mail transit time in domestic services. HP-Hrvatska poπta d. iako naruËeni telekomunikacijskim putem (internet). UVOD U danaπnjem suvremenom druπtvu modernih informatiËkih tehnologija i tradicionalne poπtanske usluge ipak su pronaπle svoje mjesto te zadræale svoje znaËenje. First important date is 1 April 2003 when first diagnostic antenna was installed in the Postal Centre Zagreb. travnja 2003. Sluæba meunarodnog prometa zdravko. transponder. godine kad je okonËan projekt ugradnje i obavljeno testiranje AMQM sustava u poπtanskim srediπtima Dubrovnik. Rijeka and Split was accomplished. na klasiËne poπtanske usluge ne treba gledati kao na “usluge na zalazu”.d. ImajuÊi reËeno na umu. antena. The second important date is 26 May 2006 when the project of installing and testing of AMQM System in postal centres Dubrovnik. u tadaπnjem odjelu Meunarodnog poπtanskog prometa (danas Meunarodno poπtansko srediπte) instalirana prva dijagnostiËka antena. omoguÊavajuÊi primanje poπiljaka iz bilo kojeg mjesta.hr Saæetak Kada govorimo o dijagnostiËkom praÊenju kvalitete prijenosa pismovnih poπiljaka u Hrvatskoj poπti. prijenosa i uruËenja prioritetnih/zrakoplovnih pismovnih poπiljaka u meunarodnom prometu. Naprotiv. a poπtanska infrastrukturna mreæa pritom je nuænost bez koje se ne moæe. svibnja 2006. Meutim. transponder. kao i njihovo slanje u bilo koje mjesto na svijetu. Rijeka i Split namijenjenog za praÊenje kvalitete prijenosa prioritetnih pismovnih poπiljaka u unutraπnjem prometu. U tom se trenutku Hrvat- ska poπta uvrstila meu tada svega Ëetrdesetak poπtanskih uprava u svijetu koje su pomoÊu ovog sustava veÊ pratile kvalitetu obavljanja prijma. kupljeni proizvodi moraju se dostaviti kupcima u fiziËkom obliku. godine. KljuËne rijeËi: AMQM sustav.e.fajl@posta. Osijek.. Osijek. 1. At this particular moment the Croatian Post beca- me one of about forty postal administrations in the world which have already been using this particular system for diagnostic quality monitoring of posting and delivery of priority/airmail items in international services. antenna. Department of International Postal Services (today: International Postal Centre) i. ing. Naime. kad je u Poπtanskom srediπtu Zagreb. one Êe i ubuduÊe imati velik udjel u svjetskoj ekonomiji. MODERN TECHNOLOGIES IN QUALITY MONITORING OF MAIL TRANSIT TIME IN CROATIAN POST Abstract When talking about diagnostic quality monitoring of mail transit time in Croatian Post there are two particularly important dates which mark its beginning. odnosno kad je obavljeno uspjeπno testiranje “Sustava za automatsko praÊenje kvalitete prijenosa pismovnih poπiljaka” (AMQM sustav). ono πto se svakako promijenilo u odnosu na prijaπnje vrijeme su oËekivanja korisnika poπtanskih 11 .

Shematski prikaz moguÊnosti montiranja antene Transponderi koji se rabe u AMQM sustavu moraju udovoljavati nekim posebnim zahtjevima: N pojedini transponder mora biti lakπi od 12 grama kako bi. Slika 1. potreba nalaæenja djelotvornog sustava kojim bi se mogla utvrivati kvaliteta usluga u meunarodnom poπtanskom prometu. Sastavljen je od jednostavnog silikonskog Ëipa (najËeπÊe manjeg od pola milimetra) prikljuËenog na malu plosnatu antenu. nakon πto se umetne u omotnicu zajedno s poπtanskom markom i listom papira. sa sjediπtem u Aarsu (Danska). Idealna udaljenost Slika 3. i to od prijma u dræavi podrijetla do uruËenja u odrediπnoj dræavi. Ëije je sjediπte u Bruxellesu (Belgija). ili u plastiËnoj posudi ili u metalnom kontejneru. i tvrtka Lyngsoe Systems. Transponder je aktivni ureaj. U otkrivanju takvog najpogodnijeg sustava Meunarodna poπtanska korporacija (International Post Corporation ‡ IPC). Na takav zahtjev poπte u svijetu odgovorile su podizanjem razine kvalitete prijenosa i uruËenja poπiljaka. aluminijska je konstrukcija pravokutna oblika veliËine 2 x 1 metar.Zdravko Fajl. Antena 2. dakle. N 2. To u praksi stvarno mogu biti vrata kroz koja se unose/iznose ili provoze poπtanske poπiljke.1. tj. Javila se. N mora biti dovoljno Ëvrst kako bi ostao cijel i neoπteÊen i nakon viπestrukoga prolaza kroz brojne automatske ureaje za sortiranje pismovnih poπiljaka. RFID SUSTAV Radiofrekventna identifikacija (Radio Frequency Identification ‡ RFID) je termin koji se koristi za opis naËina odaπiljanja identifikacije ‡ u obliku jedinstvenog serijskog broja nekog beæiËnog ureaja ‡ koriπtenjem radiovalova. 2. 12 . Transponder 2. zatvorenoj u poπtanskoj vreÊi. Transponder odaπilje niskofrekventne valove (izmeu 30 i 500 kHz) te tako proizvodi jak i πirok signal.1.: UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI usluga. Kontrolna vrata sastoje se od dva elementa: antene i ËitaËa. Slika 2. zraËnoj luci. sve bræu uslugu. Transponder Transponder je tanki radioureaj i glavni je oslonac u ovoj tehnologiji praÊenja kvalitete pismovnih poπiljaka (slika 1). “AMQM sustav” (Automatic Mail Quality Measurements System) osnovan na radiovalovima (RFID). mora imati vijek trajanja 5 godina. “Kontrolna vrata” Pod pojmom “kontrolna vrata” podrazumijevamo mjesto u poπtanskom srediπtu. izradili su. poπtanskom uredu ili negdje drugdje kroz koje nuæno mora proÊi testno pismo s uloæenim transponderom u procesu prispijeÊa/ otpreme poπtanskih poπiljaka. odmah se postavilo i pitanje praÊenja i mjerenja ostvarene kvalitete. pa je takav sluËaj i kod primjene RFID tehnologije u AMQM sustavu. tzv. Antena Antena. utovarne/istovarne rampe i sliËno (slika 2). ali isto tako i hodnici. TipiËni RFID sustavi sastoje se od nekoliko komponenti. Kod ovako niskih frekvencija zahtijeva se manja udaljenost za komunikaciju izmeu transpondera i ËitaËa ‡ tipiËni niskofrekventni sustav moæe raditi na udaljenosti manjoj od 3 metra s transponderom koji prolazi brzinom 1 metar u sekundi. pa je zbog toga snabdjeven izvorom energije ‡ malom plosnatom litijskom baterijom. ing. Naravno. koju se takoer naziva i “pobuivaË”. N mora emitirati dovoljno jak signal za oËitavanje i kad se nalazi u testnoj poπiljci. N zbog zahtjeva sigurnosti zraËnog prometa transponder treba emitirati valove samo u okruæenju u kojem se to od njega oËekuje. mogao udovoljiti zahtjevu da potpada u prvu stopu mase pismovnih poπiljaka (20 grama).2. NajËeπÊe visi objeπena iznad mjesta ispod kojeg prolaze poπtanske poπiljke (slika 3). Oni zahtijevaju sve kvalitetniju.2.

oduzimanje. Magnetsko polje “pobuuje” transponder smjeπten u testnom pismu. on se iskljuËi te se iznova aktivira tek kad ga ponovno pobudi magnetsko polje neke druge antene.2. veÊoj od 10 metara od antene (slika 5).5 metra. »itaË 2. da bude oËitan. Nakon πto transponder poπalje svoj signal. Drugo. oni su potpuno iskljuËeni kad se nalaze u zrakoplovu ili blizu njih. buduÊi da transponder radi samo dok se nalazi u dometu antene.: UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI Slika 4. a smjeπten je u malu kutiju priËvrπÊenu na zidu na udaljenosti ne 13 .Zdravko Fajl. Kako radi antena izmeu antene i transpondera. iznosi 2. Prvo. Svrha antene je proizvodnja pulsirajuÊeg niskofrekventnog magnetskog polja frekvencije 125 kHz. Ovakav naËin rada ima dvije prednosti. pa ne postoji moguÊnost eventualnog ometanja ureaja u zrakoplovu. aktivira ga te uvjetuje slanje UHF signala frekvencije 433. Sastoji se od mikroprocesora s funkcijama koje ukljuËuju dekodiranje.92 mHz (slika 4). primjerice vrijeme (datum i sat) prolaska transpondera.5 metra. πtedi se snaga baterije πto omoguÊuje njezin vijek trajanja od pet godina. podatak o lokaciji “kontrolnih vraSlika 5. »itaË prikuplja UHF signal odaslan iz transpondera. omoguÊuje uporabu ovih transpondera i u poπtanskim poπiljkama koje se prevoze zrakoplovima jer. obavljanje jednostavnih kalkulacija (zbrajanje. premda je potvrena djelotvornost i do udaljenosti od 3.2. s obzirom na to da su izvan dometa antena koje emitiraju magnetsko polje koje ih ukljuËuje. mnoæenje i dijeljenje) i otpremanje informacija srediπnjem raËunalnom sustavu. »itaË »itaË je drugi element “kontrolnih vrata”. dodaje neke dodatne informacije kao πto su. ing.

a koji moæe biti smjeπten i u nekoj drugoj dræavi. mjesta prikupljanja podataka). Krajnji korisnici mogu biti u samom IPC-u kao πto je. 4. To znaËi da se prijenos podataka izmeu LDCS-a i GXS-a obavlja lokalnom mreæom (pozivi u unutraπnjem prometu). πto je postignuto ugovorom za VAN/GXS uslugu. Na jedan LDCS moguÊe je povezati do 15 kontrolnih vrata. najËeπÊe u istoj dræavi u kojoj je i smjeπten LDCS. Ako signal nije primljen. Druga funkcija CMS-a je kontinuirano praÊenje ispravnosti sustava i pravodobna reakcija na bilo kakav problem koji se pojavi. koji je unutar iste dræave. Prva (primarna) povezana je s najbliæim GXS Ëvorom. tzv. Kontrolna vrata mogu imati do Ëetiri (iznimno pet) RF antena spojenih na jedan ËitaË. kad sve do tada pohranjene podatke prosljeuje u CMS. tj. Svakog sata “testni transponder” smjeπten u svakoj anteni πalje kontrolni signal. πto omoguÊuje dvosmjernu komunikaciju izmeu LDCS-a i CMS-a u Bruxellesu. VAN mreæu. Uporaba GXS-a takoer omoguÊuje IPC-u komuniciranje sa svakim LDCS-om i provjeru ispravnosti sustava. Druga (sekundarna) linija sluæi kao pozadinska potpora drugom GXS Ëvoru. Isto tako. kojeg je imenovala poπtanska uprava. 14 . pohranjuje sve podatke do trenutka otklanjanja kvara.2. Takvi se pozivi obiËno uspostavljaju svakih 12 sati. LDCS automatski odmah πalje “izvjeπtaj o greπki” u CMS u Bruxelles. OSTALI DIJELOVI SUSTAVA AMQM Da bi sustav AMQM mogao uspjeπno raditi. Osnovni zadatak GXS-a je prijenos podataka izmeu svakog LDCS-a na svakoj lokaciji u sustavu AMQM mreæe praÊenja kvalitete i CMS-a (Srediπnjeg sustava za praÊenje) u Bruxellesu. IPC podatke o snimanju kvalitete unutraπnjeg prometa u Hrvatskoj dostavlja izravno i jedino Hrvatskoj poπti (povjerljivost podataka). tzv. mreæu s dodatnom vrijednoπÊu. Mreæa VAN ‡ GXS 2. SREDI©NJI SUSTAV ZA PRA∆ENJE (CMS) CMS ‡ Srediπnji sustav za praÊenje smjeπten je u sjediπtu korporacije IPC u Bruxellesu i ima dvije glavne funkcije. ovisno o udaljenosti o kojoj je rijeË. spomenimo sluËaj poπtanskih uprava sudionica u UPU-ovu (Universal Postal Union ‡ Svjetska poπtanska unija) kontinuiranom snimanju kvalitete u meunarodnom prometu. gdje svaka poπtanska uprava zahtijeva svoje podatke kako bi ih rabila za vlastite analize. ing. »itaËi su postavljeni tako da mogu istodobno toËno oËitati do 15 transpondera koji prolaze ispod antene brzinom 5 metara u sekundi. U najveÊem broju sluËajeva moguÊ je prijenos podataka izmeu LDCS-a do GXS Ëvora (tj. tj. LDCS sustavu ‡ lokalnom raËunalnom sustavu za prikupljanje podataka. potrebna je telefonska veza. Sastavni dio LDCS-a je modem telefonskom linijom povezan s VAN-om (Value Added Network) pomoÊu GXS mreæe (Global Exchange Service). LDCS prikuplja i pohranjuje podatke do unaprijed odreenog trenutka. kao i otklanjanje greπaka na daljinu. Tvrtka GXS (Global Exchange Sevices) je s korporacijom IPC sklopila ugovor o pruæanju usluge kroz. 3. ali korisnici mogu biti i izvan IPC-a. sluËaj s podacima za. Prva je prikupljanje i distribucija podataka prema zahtjevima korisnika podataka. primjerice. REIMS i UNEX korisnike. Dodatni pozivi mogu se javiti u sluËaju tehniËkih problema na sustavu koji se automatski generiraju i otpremaju kao podatak o “stanju sustava” ili “uzbuna” (kvar). LDCS sustav rabi Windows NT suËelje. LDCS takoer funkcionira i kao “arhivar” podataka u sluËaju kvara na prijenosu podataka. kao poveznica izmeu lokalnog raËunalnog sustava za prikupljanje podataka (LDCS) na lokaciji u dræavi u kojoj je sustav montiran i Srediπnjeg sustava za praÊenje (CMS) smjeπtenog u Bruxellesu. koji Êe se rabiti u sluËaju kad prijenos primarnom linijom nije moguÊ. GXS ima i neke druge funkcije. bez potrebe skupih odlazaka na samu lokaciju. ipak je s vremena na vrijeme potrebno stupiti u kontakt s lokalnim koordinatorima koji na licu mjesta mogu otkloniti neke manje kvarove (uglavnom ne tehniËke prirode). uglavnom ispod jedne minute. 3. on je i automatski sustav za kontrolu. 3. LDCS ima i neke druge funkcije.Zdravko Fajl. pa Ëak i otklone “na daljinu” iz Bruxellesa.1. To znaËi da se u CMS-u provjerava jesu li svi podaci uredno primljeni te ih se otprema prema krajnjim korisnicima.3. tj. Telefonska linija Veza izmeu LDCS-a i VAN-a (Value Added Network) ostvaruje se izravnom telefonskom linijom (ne smije biti povezana preko kuÊne centrale) s moguÊnoπÊu ostvarivanja meunarodnih poziva. kao “ljudska poveznica” lokalnog mjesta i struËnjaka u Srediπnjem sustavu za praÊenje u Bruxellesu. kao πto je neprekidna sigurnosna provjera da ni jedan podatak nije izgubljen te osiguravanje da podaci o vremenima prolaska transpondera budu sinkronizirani s lokalnim vremenima na svakoj lokaciji. Naravno. uz navedenu tehniËku opremu. ali se ovi parametri mogu i promijeniti ovisno o lokalnim zahtjevima. Takoer je potrebna i potpora cjelokupnom sustavu. LDCS SUSTAV Podaci prikupljeni prilikom prolaza testnih poπiljaka s uloæenim transponderom kroz svaka pojedina kontrolna vrata automatski se prosljeuju tzv. Izmeu ostalog. Pozivi su u pravilu vrlo kratki. da bi ih potom modemom otpremao u Srediπnji sustav za praÊenje (Central Monitoring System ‡ CMS) smjeπten u sjediπtu Meunarodne poπtanske korporacije (IPC) u Bruxellesu. UobiËajeno je da LDCS ima programirane dvije telefonske linije. πto znatno smanjuje troπkove telefoniranja. Iako veÊina problema koji nastanu moæe biti otklonjena na daljinu. To pruæa moguÊnost da se neki tehniËki problemi istraæe. Zato je iznimno vaæno da na svakoj lokaciji postoji lokalni koordinator.: UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI ta” te ih prosljeuje do lokalnog raËunalnog sustava za prikupljanje podataka (Local Data Collection System ‡ LDCS).

AMQM sustav jedini je u moguÊnosti pruæiti potpuno automatsko praÊenje bez potrebe da poπtanski sluæbenici tijekom praÊenja unose bilo kakve podatke.92 mHz prema ËitaËu. godine. 28 November 2005 2. N sustav se stalno nadograuje i unapreuje te se nalaze i novi naËini njegova koriπtenja. http://www. Dakle. a snage je 1. ËitaË. odnosno najËeπÊe 2 vata. manje nego πto emitira prosjeËan televizor. Hrvatska poπta je prepoznala sve prednosti AMQM sustava te je odluËila postupno πiriti ovaj sustav na sva poπtanska srediπta radi sustavnoga dijagnostiËkog praÊenja kvalitete u unutraπnjem prometu. To je. Primjerice. transponder emitira signal manji od jedne stotinke od jedan posto snage mobitela. a neki i viπe. koje je smjeπteno u sigurnosni metalni ormar i modemom spojeno na telefonsku liniju. U stvari.1. ing. poπalju kratak signal niske snage od 433. zbog toga πto njegova baterija mora trajati najmanje pet godina. Ovo magnetsko polje se ne razlikuje od magnetskih polja koje stvara veÊina elektroniËkih ureaja ‡ primjerice. sustav koji omoguÊuje nepristrano i relevantno praÊenje kvalitete. antena i transponderi ‡ udovoljavaju svim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima i zahtjevima poput svakog drugog radioureaja koji je danas u πirokoj uporabi. Bruxelles. Tek kada dou u podruËje elektromagnetskih valova antene (koji ih pobude). BuduÊi da je kvaliteta uruËenja poπiljaka iz meunarodnog prometa usko povezana s kvalitetom uruËenja poπiljaka u unutraπnjem prometu.ipc. Koristi i emitira manje energije nego normalni radioprijamnik s iskljuËenim zvuËnicima. broj lokacija penje se na viπe od 500. Test Mail Measurement Systems. N oprema sustava radi vrlo uspjeπno te se dokazala kao pouzdana i dugovjeËna. Transponderi provedu najveÊi dio vremena u stanju mirovanja (neemitiranja). obiËno je raËunalo nekog poznatog proizvoaËa. International Post Corporation & Lyngsoe Systems.: UVO–ENJE SUVREMENIH TEHNOLOGIJA ZA PRA∆ENJE KVALITETE PRIJENOSA PO©TANSKIH PO©ILJAKA U HRVATSKOJ PO©TI 5. a trenutaËno se radi na tome da te rezultate prihvati i UPU kao jedini mjerodavni podatak o ostvarenoj kvaliteti za potrebe meunarodnog obraËuna od 2008.asp 4. Signal transpondera je namjerno vrlo slab i vrlo kratak.Zdravko Fajl. mobilni telefon emitira 1. Antena proizvodi magnetsko polje vrlo niske frekvencije od 125 kHz. 6.lyngsoesystems. pa se stoga moæe s njima i usporediti. Ta je frekvencija negdje izmeu radijskih i televizijskih frekvencija i neπto ispod frekvencije mobilnih telefona. N ako gornjoj brojci pridodamo i mobilne ureaje te ureaje instalirane za potrebe praÊenja kvalitete unutraπnjeg prometa u pojedinim dræavama. April 2004 15 . International Post Corporation.2.3. Ne smijemo zaboraviti napomenuti da su svi dosadaπnji AMQM sustavi u nas ‡ u Meunarodnom poπtanskom srediπtu. Diagnostic Monitoring.be 3. Bruxelles. ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI Sve Ëetiri komponente sustava AMQM ‡ raËunalo. pa dræave Ëlanice EU-a (UNEX) sluæbeno prihvaÊaju jedino rezultate mjerenja dobivene ovim sustavom.0 mikrovata. dakle. ZAKLJU»AK ImajuÊi na umu zahtjeve poπtanskog sektora u meunarodnim poπtanskim odnosima da se terminalni troπkovi (meunarodni obraËun izmeu poπtanskih uprava za troπkove nastale na osnovi uruËenja poπiljaka) veæu LITERATURA 1. 5. ReËeno obiËnim rijeËima. Osijek i Split. visoke kvalitete. A sredstva QSF-a radi financiranja izgradnje infrastrukture AMQM sustava i nadalje stoje na raspolaganju Hrvatskoj poπti. RaËunalo. i po pitanju emitiranja zraËenja ne predstavlja veÊi rizik od bilo kojeg drugog raËunala u πirokoj uporabi. signal je toliko slab da ga jedino inteligentna elektronika ËitaËa moæe razlikovati od pozadinske buke. Emitirana veliËina magnetske snage u polju je stvarno niska ‡ oko 100 nanotesla. Quality of Service Monitoring. kao i jedan mobilni ureaj koji se trenutaËno koristi u Srediπtu poπta Zagreb ‡ plaÊeni sredstvima iz UPU-ova Fonda za kvalitetu usluga (Quality Service Fund ‡ QSF). »itaË je prijamnik poput svakog drugog srednjovalnog radioureaja.4. Rijeka. 5. Signale prima na isti naËin kao i tranzistorski radioureaj te ih dekodira. 5. uz brzinu (kvalitetu) uruËenja poπiljaka u odrediπnoj poπtanskoj upravi. samo po sebi nametnulo se rjeπenje da se AMQM sustav poËne rabiti i u unutraπnjem prometu. UNEX Diagnostic & REIMS. 5. u srediπtu poπta Dubrovnik.com/loader. veÊina hi-fi sustava radi na principu elektromagnetskih impulsa. Operating Plan 2005-2006. http://www. Odlike AMQM sustava su sljedeÊe: N u uporabi je veÊ viπe od deset godina i trenutaËno je instaliran na 210 lokacija u 48 dræava svijeta.

kao i zahtjevima modernog potroπaËkog druπtva doπlo je do preobrazbe klasiËnog pozivnog u multimedijalni kontaktni centar koji klijentima omoguÊuje razliËite naËine komunikacije s agentima. Pogreπke mogu biti skupe.hr Saæetak Hrvatska poπta je u okviru unapreenja poslovanja pristupila osnivanju vlastitog kontaktnog centra za korisnike svojih usluga. At the Call Centre various communication technologies will be offered to customers. ne samo u investiciji i vremenu nego i u zadovoljstvu korisnika. marketing campaign and SMS are used. istraæivanje træiπta. KljuËne rijeËi: kontaktni centar. 1. customer. database. The program in use is Solidus eCare (Ericsson Nikola Tesla). and in the first stage licences for agents. Za uvoenje kontaktnog centra u poslovanje potrebna su odreena financijska sredstva. baza podataka.. Za rad kontaktnog centra koristi se aplikacija Solidus eCare (Ericsson Nikola Tesla). UVOD PoπtujuÊi trend liberalizacije i globalizacije træiπta. HP-Hrvatska poπta d. e-poπtu. a u prvoj fazi se koriste licence za agente. Tijekom proteklih desetljeÊa zahvaljujuÊi razvitku novih tehnologija.KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE Nataπa GabriËeviÊ. 16 . email. market research. organizacija kontaktnog centra i uvoenje 0800 besplatnog infotelefona. Key words: call centre. POJAM "KONTAKTNI CENTAR" Kontaktni centar je srediπnje mjesto za prikupljanje i distribuciju svih relevantnih informacija i kljuË za informiranog i zadovoljnog korisnika.d. Sektor marketinga i prodaje natasa. n N 2. osim πto je jedan od naËina za poboljπanje odnosa s korisnicima usluga (dostupnost naπim postojeÊim i potencijalnim korisnicima u vremenu kada to njima odgovara i na naËin kakav oni æele). supervisors. ali prije svega znanja iz razliËitih disciplina i puno vremena. Managing customers contact data relies on databases of the central information system. Kontaktni centar Hrvatske poπte je organizacijska jedinica unutar Sektora marketinga i prodaje te predstavlja poËetak izgradnje CRM-sustava. The Call Centre of the Croatian Post is an organisational unit of the Marketing and Sales Sector and marks the beginning of a CRM system. Upravljanje kontaktima s korisnicima osniva se na podacima iz baza podataka srediπnjeg informatiËkog sustava.gabricevic@posta. ujedno neizravno pridonosi poveÊanju prihoda. Kontaktni centri podrazumijevaju uporabu razliËitih tehnologija za komunikaciju. marketinπku kampanju i SMS. supervizore. korisnik. ing. CROATIAN POST CALL CENTRE Abstract In the framework of its business advancement processes Croatian Post has founded a Call Centre for its customers. Stoga je za kontaktni centar potrebno sljedeÊe: N kompleksna tehnoloπka integracija: n baza podataka n informacijskih tehnologija n telekomunikacija ljudskih potencijala zahtjevna organizacija ljudskih i tehnoloπkih resursa N inicijalna ulaganja N zahtjevan vremenski proces N stalno ulaganje u nove tehnologije i πkolovanje djelatnika.

Potencijalnim kupcima ostavljani su promotivni letci u kuÊnim kovËeæiÊima i na vjetrobranima automobila ili ih se preko radija. prodaja proizvoda ili usluga i ugovaranje osobnih kontakta kada je to potrebno 3. e-poπta. 2. marketinπke aktivnosti. Osoblje. Kontaktni centar osigurava tvrtkama poveÊanje profitabilnosti.1. segmentacijom korisnika ili raznolikoπÊu kontakata. njegovanje portfelja. video Cost centar neuspjeπni pozitivni/kontaktni centri postaju generatori novih troπkova dovoljno kontaktiranje s kupcima putem telefona. Kontaktni centar Pojavom interneta i novih oblika komuniciranja devedesetih godina tvrtkama postaje sve jasnije da viπe nije 17 . Na taj naËin na temeljima klasiËnog pozivnog centra nastaje kontaktni centar (slika 1). Razvitak kontaktnog centra Pozivni centar komunikacija putem telefona Kontaktni centar integracija razliËitih medija: telefon. upuÊivanjem poziva klijentu. davanja svojih komentara i prijedloga. chat.Nataπa GabriËeviÊ.: KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE 2. smanjenje troπkova i poboljπanje usluga uvoenjem automatskih usluga. SMS. uz osobnu prodaju i kataloπku prodaju. SMS. Slika 1. pa se stoga tvrtke poËinju koristiti internetskim servisima poput elektroniËke poπte. ali i æalbi te reklamacija. N Prijam i odgovaranje na ulazne telefonske pozive klijenata. mogu naruËiti odreeni proizvod ili uslugu. bilo analiza træiπta bilo promocija proizvoda ili usluga 2. TipiËne poslovne transakcije koje obavlja osoblje kontaktnog centra su telefonsko bankarstvo. S vremenom su kupci poËeli upotrebljavati telefon radi raspitivanja o odreenim proizvodima ili uslugama. N Obavljanje poslovnih transakcija na osnovi dolaznih poziva klijenata Uz pruæanje usluga klijentima na osnovi njihovih dolaznih poziva. web-stranice. odnosno neprekidna briga za korisnike. ovo je najstarija uloga pozivnog centra gdje on sluæi kao daljinski πalter za pomoÊ klijentima ili kao daljinski πalter za pruæanje informacija. osoblje kontaktnog centra obavlja i poslovne transakcije na temelju ulaznih poziva klijenata. ali svakako u skladu s prije spomenutim naËelima. interaktivne razmjene informacija webom. govorni automat. najËeπÊe besplatnog telefonskog broja. Tako se rodila ideja o nastanku organizacijske jedinice. televizije ili na druge naËine obavjeπtavalo da nazivanjem odreenog. U odnosu na radnike pozivnih centara agenti kontaktnog centra obavljaju πiri raspon poslova. ali i pozivanje klijenata (izlazni poziv) da bi ih se informiralo i/ili im se pruæale usluge Ova funkcija predstavlja najsuvremenije rjeπenje jer pozivni centar poprima ulogu proaktivnog marketinπkoprodajnog alata. aktivacija unaprijed plaÊenih (prepaid) usluga u mobilnoj telefoniji. tzv. U tom sluËaju prilikom nazivanja klijenata treba se voditi sljedeÊim naËelima: a) nazivati samo one klijente od kojih je tvrtka za to unaprijed dobila odobrenje b) klijente treba argumentirano uputiti u koristi koje bi mogli imati ako prihvate ponudu c) aktivnom povezivanju klijenta treba pristupiti kada oni nisu ispunili obveze i d) pragmatiËno reËeno. agenti pozivnog centra. uz πto manje troπkove. prema potrebi sami nazivaju klijente kako bi ih informirali o novim proizvodima/ uslugama. davanje informacija i pomoÊ korisnicima na njihov zahtjev 4. ponudama. transakcije u osiguravateljskom poslovanju i sliËne. faks. pa i komuniciranja s klijentima putem mobilnih telefona. poveÊanjem kapaciteta za obradu poziva. Pozivni centar ©ezdesetih godina dvadesetog stoljeÊa u SAD-u se javila ideja o poËetku koriπtenja telefona kao treÊeg prodajnog kanala. 3. uz pruæanje usluga i obavljanje poslovnih transakcija na osnovi ulaznih poziva klijenata. tj. ing. pozivnog centra. kampanjama i sliËno. web. a Ëetiri osnovna su sljedeÊa: 1. prihvaÊanje reklamacija. tvrtka nema πto izgubiti. UPRAVLJANJE KONTAKTNIM CENTROM Osnovni ciljevi i zadaci kontaktnog centra u okviru CRM-strategije tvrtke su sljedeÊi: N osiguranje kvalitetne informiranosti ‡ zadovoljan korisnik N poboljπanje usluge i pribliæavanje korisniku N djelotvorno upravljanje rastuÊim zahtjevima/pozivima N smanjenje troπkova ‡ poveÊanje informiranosti. kao πto su elektroniËka poπta. Iz navedenog proizlazi i svrha pozivnog centra koja se ogleda u obradi velikog broja poziva na uËinkovit naËin. Kontaktni centar uz podræavanje dolaznih i odlaznih telefonskih poziva nudi i cijeli niz dodatnih kontakata izmeu korisnika i agenata kontaktnog centra. akcijama. pa se predvia rast broja kontaktnih centara i do pet puta u sljedeÊih nekoliko godina.2. Osnovne funkcije pozivnih centara koje navodi Paninan su sljedeÊe: N Pruæanje usluga klijentima na osnovi njihovih ulaznih telefonskih poziva Povijesno gledano.

vjeπtine agenata. 4.2. Ëime se smanjuje broj eventualnih kritika putem javnih tiskovina i medija. 18 . KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE Danas sve veÊi broj tvrtki ulaæe u kontaktne centre koje pretvaraju u profitno orijentirane dijelove tvrtke te tako osiguravaju komparativnu prednost na træiπtu. Organizacija rada kontaktnog centra Kontaktni centar Hrvatske poπte je organizacijska jedinica unutar Sektora marketinga i prodaje. Razlozi za osnivanje kontaktnog centra Prema uzoru na mnoge tvrtke koje nude uslugu poziva na besplatni telefon i Hrvatska poπta je pristupila osnivanju vlastitog kontaktnog centra. pristup podacima informacijskog sustava tvrtke i. U srediπtima poπta Osijek. e-poπta. Korisnicima je omoguÊeno da pozivom na broj 0800 upute svoja pitanja. a radi optimalne organizacije. Tako prikupljene informacije omoguÊit Êe HP-u da u razvitku novih i unapreenju postojeÊih usluga lakπe razumije æelje i potrebe korisnika. ing. kontaktni centar Êe raditi i u ostala tri sjediπta srediπta poπta I. Sukladno navedenom predlaæe se uvoenje mreæne organizacije. Putem kontaktnog centra obavljat Êe se i telefonske ankete te izraivati i aæurirati baze podataka o korisnicima usluga. stanke…) N usporedbi stvarnih rezultata rada kontaktnog centra s oËekivanim (sluæi za mjerenje toËnosti i preciznosti prethodno planiranih aktivnosti. kao poseban odjel Sektora marketinga i prodaje.1. Uz napore u tom smjeru. predloπci za razgovor i dopisivanje. a svi se kontakti registriraju. Prikupljeni podaci se Ëuvaju za kasniju analizu i koriste za segmentiranje ciljnih skupina. 2. 4. normizacija procedura rada. Navedena 3. iz Ëega proizlazi reduciranje ili ukidanje viπestrukog obavljanja poslova te se omoguÊuje brza reakcija institucije na promjene. brzim. jeftinim i pouzdanim informacijama. Erlangov algoritam koji ukljuËuje vjerojatan broj poziva u jedinici vremena. NajveÊa prednost besplatnog telefona je vidljiva briga o korisniku. a zatim i samu procjenu uËinkovitosti kontaktnog centra).Nataπa GabriËeviÊ. uz izravnu nadreenost Odjelu u Direkciji poπta. razvitak novih usluga i podizanje kvalitete i djelotvornosti veÊ postojeÊih. prijedloge i primjedbe. Rijeka i Split bit Êe organiziran kao skupina poslova u sluæbama poπtanske tehnologije.: KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE Preobrazbom pozivnog centra u kontaktni centar poveÊava se opseg i specifiËnosti radnih zadataka agenata. Naime. kao i za njegovanje portfelja postojeÊih korisnika. kao najvaænije. U okviru idejnog projekta planirano je da se rad kontaktnog centra organizira na regionalnoj osnovi. 4. bitno je posvetiti pozornost sljedeÊem: N predvianju broja poziva N izraËunu potrebnog broja agenata (koristi se. vjerojatno trajanje komunikacije po svakom ulaznom pozivu i stanke potrebne za odmor radnika) N izradu rasporeda rada agenata (radni zadaci se dodjeljuju prema podacima. Troπkovi dolaznog poziva ne naplaÊuju se pozivatelju nego tvrtki vlasniku broja 0800 besplatnog telefona. tzv. web. SMS. Vrhunske moguÊnosti danaπnjih kontaktnih centara proizlaze iz prednosti u koriπtenju novih tehnologija koje ujedinjuju prijenos govora. πto nuæno traæi primjenu odreenih metoda upravljanja radom takvih centara utemeljenih na dva osnova principa poslovanja: 1. Na besplatnom telefonu operateri pruæaju sve informacije o ponudi i uslugama HP-a te obavljaju izravne kontakte s mjerodavnim sektorima i sluæbama. telefonskim kvizovima i glasovanjima. Time tvrtka svoju poslovnost i odnos s korisnicima diæe na viπu razinu. normirane procedure. Stvaranjem tehniËkotehnoloπkih preduvjeta osim u Zagrebu. kao πto su broj agenata. Stjecanje novih znanja i ovladavanje novim vjeπtinama u radu imperativ su efikasnog djelovanja kontaktnog centra. ranga. videa i podataka.2. pa tako u radu kontaktnog centra zapravo sudjeluju svi zaposleni u tvrtki.1. smjene. Poslovni princip ‡ upravljanje kontaktima s korisnicima mora se temeljiti na toËnim. Organizacija rada kontaktnog centra Uvoenjem kontaktnog centra mora doÊi do prilagoavanja tehnologije rada potrebama novih naËina komunikacije. jasno definirane ciljne skupine. πto je izravna potpora marketinπkim kampanjama. kvalitetna edukacija operatera. odnosno sazna javno mnijenje o poduzeÊu i uslugama u cjelini. Preduvjeti za provedbu ovih mjera su integracija svih dostupnih tehnologija. video). nagradnim igrama i lutrijama. svako funkcijsko podruËje zahtijeva operatere razliËitih razina znanja. 3. Uloga kontaktnog centra Kontaktni centar postaje srediπnji servis tvrtke za upravljanje kontaktima s korisnicima koji omoguÊuje da korisnici biraju naËin komunikacije. TehniËki princip ‡ kontaktni centar treba biti podcjelina integriranog informacijskog sustava uz obaveznu integriranost svih dostupnih telekomunikacijskih tehnologija (telefon.

i to na uvjete njihova prijma (vidi grafikon 3). kao i u dijelu promidæbenog materijala. Udio upita po vrsti za usluge obiËno pismo i paket 4.3.4. Ovakva organizacija rada stvara moguÊnost direktnog prosljeivanja zahtjeva odgovarajuÊim sektorima (marketing.Nataπa GabriËeviÊ. Isti podaci su postali i sastavni dio raËuna πalterske aplikacije MIPS. kao i izrada letka za korisnike.) te postaje izravna potpora marketinπkim kampanjama. manju cijenu. usklaeno je s radnim vremenom ostalih sektora i sluæbi te je proπireno na. Grafikon 2. godinu. C-sluæbu.posta. dakle. PraÊenjem poziva tijekom prvih tjedana rada utvreno je vrijeme poveÊanog prometa i prema njemu je prilagoeno interno radno vrijeme (vidi grafikon 2). financije. 19 .. izraene su i postavljene reklamne naljepnice za πaltere svih poπtanskih ureda s pripadajuÊim podacima o telefonskom broju i adresi e-poπte kontaktnog centra. ing. Promidæba kontaktnog centra PoËetkom rada kontaktnog centra Hrvatske poπte pokrenute su i promidæbene aktivnosti radi upoznavanja korisnika s novom uslugom.: KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE Grafikon 1. tzv. Kao rezultat oglaπavanja u okviru emisije TV Bingo uoËen je nagli rast broja poziva (vidi grafikon 1). prodaja.. U prvoj fazi radno vrijeme kontaktnog centra je ponedjeljak ‡ petak.hr. PraÊenjem upita korisnika utvreno je da se najveÊi broj poziva odnosi na usluge obiËnog pisma i paketa. PraÊenje poziva po vremenskom intervalu 4. a mogu se naÊi i na web-stranici Hrvatske poπte www. tehnologija. od 8 do 20 sati. telefonskim kvizovima i glasovanjima. U tijeku je oglaπavanje na HTV-u u emisiji TV Bingo. Prvi rezultati rada Nakon kratkog razdoblja rada kontaktnog centra uoËljivi su i prvi rezultati novog naËina komunikacije s korisnicima ‡ træiπtem. Uz objavu o poËetku rada kontaktnog centra u internim glasilima Hrvatske poπte. i subotom od 8 do 14 sati. uz racionalno koriπtenje kadrovskih i tehniËko-tehnoloπkih potencijala. Oglaπavanje kontaktnog centra je planirano i na svim oglasnim materijalima za 2007. Grafikon 3. Broj poziva ponedjeljak ‡ subota prije i nakon oglaπavanja organizacija Êe omoguÊiti jednostavnije koordiniranje i upravljanje pozivima. manji broj radnika s moguÊnosti poveÊanja. nagradnim igrama i lutrijama.

Integracijom govornih i podatkovnih tehnologija povezuju se razliËite vrste korisniËkog pristupa: govorni (telefonskom mreæom). e-poπtu. slanjem SMS-poruke s mobilnog aparata te pristupom putem internetskih stranica tvrtke ili slanjem e-poπte. generacijsko sortiranje. e-poπta. Ëime bi se postiglo uravnoteæenje radnog optereÊenja unutar kontaktnog centra N mogu se razlikovati aplikacije za agenta i upravljaËke aplikacije N rukovoditelji imaju moguÊnost usporeivanja naËina koriπtenja razliËitih resursa te mogu analizirati zahtjeve za pojedinim medijem. zadræavanje kupaca. Centri za kontakte s korisnicima bit Êe locirani u Rijeci. promatranje najbolje prakse (sluπanje snimljenih poziva) i pregled cijelog sustava. nadzor uËinka. Naπa najveÊa investicija su naπi ljudi. πto osigurava da se korisnikov poziv usmjerava najkvalificiranijem agentu N agenti mogu odgovarati na telefonske zahtjeve.Nataπa GabriËeviÊ. slanjem faksimilne poruke. Na ovaj naËin besprijekornu uslugu potpore kupcima moæemo pruæiti kao novu uslugu za naπe poslovne partnere. potpuni trening o uslugama i proizvodima (Ëesto u suradnji s poslovnim partnerima). supervizore. Daljnji razvitak kontaktnog centra u Hrvatskoj poπti Daljnjim razvijanjem kontaktnog centra planira se rast novostvorenih vrijednosti s besprijekornom brigom za korisnike. U prvoj fazi za rad se koriste licence za agente. linije za tehniËku pomoÊ. do pristupa povijesti kontakata N administracija ‡ centralizirana administracija omoguÊuje jednostavno upravljanje resursima Ëitavog sustava (usmjeravanje kontakata. korisniku se pruæa pristup optimalnom resursu. træiπta. Splitu i Zagrebu. Time Hrvatska poπta pokazuje da razumije potrebe korisnika te se svakim kontaktom usredotoËuje na pruæanje vrhunske usluge. sluæbu za reklamacije. Transfer korisnika od inte- rakcije s govornim automatom do kontakta s agentom ne zahtijeva nikakav dodatni napor za korisnika buduÊi da se svi korisniËki podaci automatski prosljeuju odabranom agentu. Potpuno integrirani program za trening je prvi korak za nove operatere. niti rabe li aplikacije jedinstvenu mreæu ili ne. prema skupinama ili zemljopisnim lokacijama N supervizori mogu provjeravati broj korisnika na Ëekanju ili koliko je agenata zauzeto telefonirajuÊi ili odgovarajuÊi na pitanja upuÊena e-poπtom N izvjeπtavanje. web. direktnu prodaju. krajnjeg korisnika samo zanima kvaliteta iskustva koje Êe doæivjeti koristeÊi se uslugama kontaktnog centra neke tvrtke. Ova dvostruka linija voenja zapravo stvara virtualnog menadæera kontaktnog centra za svakog pojedinaËnog korisnika. srediπta poπta I. Uistinu uspjeπna interakcija s potroπaËima jedino je moguÊa stalnim ulaganjem u radnike. Pravi odabir. i uvijek ukljuËuje upoznavanje sa specifiËnostima korisnika. Razvija se struËnost u odnosu s korisnicima. ËineÊi komunikaciju i odgovaranje bræim i lakπim. za potrebe organizacije kontaktnog centra bilo je nuæno osigurati jedinstveno suËelje za primanje zahtjeva za uslugama.: KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE 4. pult za rezervacije. ugovaranje sastanaka. SMS i pristup telefaksom. Izvrsno poznavanje proizvoda kombinirano s razumijevanjem ciljanog træiπta pomaæe nam ustanoviti uzorak za potrebe poslovnog partnera koji bi se koristio uslugama naπeg kontaktnog centra. Osijeku. 5. Korisnici imaju moguÊnost pristupa kontaktnom centru tvrtke putem svih danas dominantnih komunikacijskih kanala: telefonskim pozivom. ËiπÊenje baze podataka. informacije u stvarnom vremenu. gdje se nalaze i. tehnike telefoniranja. neprimjetno prisluπkivanje i snimanje kontakata te sudjelovanje i preuzimanje poziva pri kontaktu korisnik-agent N izvjeπtavanje ‡ postoje velike moguÊnosti. mobilnih i poslovnih komunikacijskih sustava. tzv.). od izvjeπtavanja u stvarnom vremenu (real-time). Krajnjeg korisnika ne zanima tehnologija na kojoj se osniva kontaktni centar. izvjeπtavanje i sigurnost sustava) 20 . ranga.5. Dakle. Takva usluga obuhvaÊa kroz dolazne i odlazne pozive sljedeÊe moguÊnosti: odgovorno rukovoenje. dræavi ili na drugom kontinentu. kompetencije i predanosti. ing. sa sljedeÊim moguÊnostima: N implementacija govornih usluga i usluga elektroniËke poπte kod interakcije s korisnicima N usmjeravanje zahtjeva prema vjeπtinama agenta. kao i ukupnu efikasnost kontaktnog centra N supervizoru je uz nadgledanje i kontrolu agenata omoguÊeno i slanje tekstualnih poruka. ciljeva potroπaËa itd. Hrvatska poπta za rad kontaktnog centra rabi aplikaciju Solidus eCare (Ericsson Nikola Tesla). Solidus eCare je suËelje koje daje cjelovito rjeπenje za rad kontaktnog centra (1+3 lokacije). procesima i tehnologijom kako bi im pomogli u koriπtenju postojeÊih i novih usluga. marketinπku kampanju i SMS. kao i na elektroniËku poπtu. Bez obzira koji naËin odabere. a koja ujedno predstavljaju i Ëetiri regionalna træiπta RH. pozive dobrodoπlice. trening i menadæment procesa i vjeπtina odræava radnike visoke kvalitete motiviranim i stalno na najviπoj radnoj razini. brigu za korisnike. a Odjel kontakt centar za ukupno voenje ekipe koja u njemu radi. kao i ukupnu djelotvornost kontaktnog centra N raspodjeljuje sve dolazne kontakte (preko telefona ili interneta) u skladu s vjeπtinama svakog agenta. istraæivanje træiπta. Odjel marketinga pri Sektoru marketinga i prodaje odgovoran je za svu komunikaciju s korisnicima (interpretiranje i razumijevanje potreba. Inicijalni trening sluæi za razvijanje pouzdanja. upravljanje bazom znanja i sposobnosti konfiguriranja koje bi supervizoru omoguÊile usporedbu i suprotstavljanje koriπtenja razliËitih resursa te analizu zahtjeva za pojedinim medijem. SOLIDUS eCARE U KONTAKTNOM CENTRU HRVATSKE PO©TE Kontaktni centri koji se nude na træiπtu Ëine novu generaciju rjeπenja u podruËju obrade korisniËkih zahtjeva. za nadzor i odræavanje te za potporu kupcima i korisnicima javnih. makar se radilo o agentu koji se nalazi u drugom gradu. naknadne pozivi.

Nataπa GabriËeviÊ. preuzimanje. rjeπavatelj. osigurat Êe donoπenje odgovarajuÊih poslovnih odluka koje se i moraju temeljiti na pouzdanim rezultatima istraæivanja træiπta. Upravljanje kontaktima s korisnicima osniva se na podacima iz baza podataka srediπnjeg informatiËkog sustava. 6. Panian. Istraæivanje Êe se provoditi za potrebe: N segmentacije træiπta (image usluge i marke. 1/2004 (Ercisson Nikola Tesla) 21 .. pristojnih i prije svega educiranih operatera u kontaktnom centru nema ni upravljanja kontakta s korisnicima. Æ. ZAKLJU»AK Hrvatska poπta je u okviru unapreenja poslovanja pristupila osnivanju vlastitog kontaktnog centra za korisnike svojih usluga. poznavanje i koriπtenje. testiranje usluga. Sinergija. Odnosi s klijentima u e-poslovanju. 2003. Istraæivanje træiπta.) N prodaje (odreivanje træiπnog i prodajnog potencijala. Danas zapravo postoje samo kontaktni centri koji podrazumijevaju razliËite tehnologije za komunikaciju. Zagreb.. predvianje konjunkture træiπta. voditelj/ supervizor i administrator) te dodatna podjela po opisu poslova i zadataka (zaprimatelj. prognoze i analize prodaje) N promidæbene kampanje (definiranje promidæbene poruke.: KONTAKTNI CENTAR HRVATSKE PO©TE N podjela prava pristupa aplikaciji (korisnik. LITERATURA 1. Dobro organiziran kontak- tni centar moæe znatno podiÊi ugled tvrtki. izbor medija). dok ga loπe organiziran moæe priliËno naruπiti. Revija. Uz koriπtenje kontaktnog centra u vlastite svrhe. zadovoljstvo potroπaËa) N razvitka usluge (definiranje osobina usluga. eskalaciju. Bez svjesnih. Hrvatska poπta Êe uslugu koriπtenja kontaktnog centra pruæati i za svoje klijente. 2. ing. kao jedan segment rada kontaktnog centra Hrvatske poπte. preusmjeravanje.. zatvaranje i analizu rada unutar tvrtke. nadreeni i podreeni) vrlo jednostavno omoguÊuje svim djelatnicima unos.

Sektor marketinga i prodaje sandra. S tehnoloπkog aspekta CRM dijelimo na operativni. nego se boriti za nove. UVOD Razvitak naËina proizvodnje kroz povijest. Poznavanje vlastitih kupaca omoguÊuje donoπenje pravilnih odluka u podruËju prodaje i marketinga. sale. uvjetovao je i bitne promjene u naËinu prodaje. prikuplja na jednom mjestu radi pruæanja jedinstvene slike o svakom pojedinaËnom kupcu/klijentu.UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA ‡ CRM Sandra StaniËiÊ.d. unutraπnjih i vanjskih. tj.stanicic@posta.. odnosno sa svakim klijentom posebno. Usmjeravanjem poslovanja prema potrebama kupaca nastoji se poveÊati produktivnost i maksimizirati profit. kolaborativni i analitiËki. informacije. 1. Kako CRM svoju funkcionalnost temelji na informacijama koje se prikupljaju prigodom svake interakcije s kupcima. kontaktni centar CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ‡ CRM Abstract CRM (Customer Relationship Management) is a business strategy of collecting customer data in order to predict their behaviour and build a long-term individualised relationship with each customer. From the technologic viewpoint CRM is divided in operational. each client separately. koji posebnu pozornost posveÊuju pojedincu. i. tzv. 22 . Neizbjeæan dio CRM strategije Ëine pozivni ili kontaktni centri kao tehnoloπka rjeπenja za djelotvornu komunikaciju s velikim brojem korisnika.hr Saæetak CRM (Customer Relationship Management) je poslovna strategija prikupljanja podataka o kupcima radi predvianja njihovog ponaπanja te izgradnje dugoroËnih individualiziranih odnosa sa svakim kupcem. od masovnog do danaπnjeg izravnog. it is necessary to apply a defined technology. ing. Zadatak je CRM-a da informacije iz svih izvora. dipl. information. πto je moguÊe viπe zadovoljile potrebe kupca i time proces prodaje u konaËnici i anulirao. collaborative and analytic. Key words: CRM. prodaja. Da bi se postojeÊi kupci mogli identificirati i pratiti.e. masovnom marketingu. kupci. od manufakture do danaπnje proizvodnje za pojedinog kupca. Sve veÊa i æeπÊa konkurencija te sve profinjeniji i zahtjevniji kupci traæe da im se posveÊuje veÊa pozornost kao pojedincima. razvijali su se i oblici marketinπkog djelovanja. Stoga se i javlja spoznaja da je jeftinije prodavati veÊ postojeÊim kupcima. Since CRM founds its functionality on information gathered in each interaction with customers. HP-Hrvatska poπta d. Ideje i naËini djelovanja izravnog marketinga. Ovdje se javlja pojam CRM (Customer Relationship Management ‡ upravljanje odnosima s kupcima) kao filozofije koja kupca stavlja u srediπte poduzeÊa. KljuËne rijeËi: CRM. By managing business activities according to customer requirements it is aimed at increased productivity and maximised profit. customers. An indispensable part of the CRM strategy are call or contact centres as technologic solutions for efficient communication with large number of customers. nuæna je i primjena odreene tehnologije. prihvaÊaju se i u. nuæno je skupiti podatke o njima i uËiniti ih dostupnim u svim dijelovima poduzeÊa. Kako bi se proizvod lakπe prodao. call centres.

Tako je. No osnovna ideja CRM-a je promjena dosadaπnjeg naËina razmiπljanja. Iako je tehnologija nuæna u provoenju CRM-a. TEHNOLOGIJA CRM-a Iako gotovo svaka definicija CRM-a govori da on ne predstavlja tehnologiju ili softver. i to aktivnim koriπtenjem informacija i uËenjem iz njih. bitno je napomenuti kako CRM nije tehnologija nego poslovni koncept. interakcija s kupcima ‡ komunikacija s postojeÊim i potencijalnim kupcima 4. Vaænost zadræavanja postojeÊih kupaca moæe se opisati i konceptom vrijednosti kupËevog æivotnog vijeka za tvrtku6. Implementacija CRM-tehnologije moguÊa je tek nakon provedenih promjena u naËinu razmiπljanja zaposlenika i promjena u poslovanju. a rezultira interakcijama koje omoguÊavaju stvaranje dugoroËnih. ©to zapravo znaËi CRM? CRM je. Pad cijena memorijskog prostora omoguÊio je implementaciju skladiπta podataka. 3. tj. poveÊavajuÊi svoje godiπnje zadræavanje kupaca za 5 % N Izgledi prodaje novom kupcu su oko 15 %. planiranje træiπta ‡ planiranje ponuda.1 1. poslovanja. CRM se. upravljivih i profitabilnih odnosa s njima. Proces poËinje stvaranjem znanja o kupcima. Taj su koncept nekada primjenjivali trgovci. baza podataka i programskih rjeπenja (softvera) uspjeti implementirati CRM i maksimizirati dobit. 2. planiranje marketinπkih aktivnosti. πto se vidi iz sljedeÊeg5: N πesterostruko je skuplje privuÊi novog kupca i prodati mu svoj proizvod nego prodati proizvod postojeÊem kupcu N tipiËan nezadovoljni kupac o svom Êe nezadovoljstvu obavijestiti 8-10 znanaca N tvrtke mogu poveÊati svoje profite i do 85 %. istraæivanja su pokazala da tvrtke imaju viπe koristi od zadræavanja postojeÊih kupaca i poboljπanja odnosa s njima. »esto se smatra kako Êe se kupnjom novih raËunala. a izgledi prodaje starom kupcu 50 % N 70 % tvrtkinih kupaca nezadovoljnih uslugom ponovno Êe poslovati s tvrtkom ako se brzo rijeπi razlog njihovog nezadovoljstva N za kupce Ëesto vrijedi Paretov princip prema kojem 80 % profita tvrtke donosi 20 % kupaca. Vaænost kupaca i odnosa s njima za tvrtku Iako je privlaËenje novih kupaca od iznimne vaænosti za svako poduzeÊe. a to znaËi da koncept CRM-a3: N treba postati sastavni dio svih aktivnosti tvrtke N trebaju shvaÊati i prihvaÊati svi zaposlenici i N tvrtka treba primjenjivati uvijek kad obavlja i najmanje poslovne transakcije. te su se prema njima razliËito odnosili. velikih spremiπta u kojima su integrirani podaci o kupcima. moæe (prema Panianu) promatrati kroz cikliËki proces koji Ëine Ëetiri temeljne skupine aktivnosti: 2. nego stav tvrtke prema 23 . bankari i obrtnici. kupci su danas viπe nego ikad prije svjesni svoje moÊi izbora izmeu velikog broja konkurentnih tvrtki. poslovna filozofija. Usto. Upravljanje odnosima s kupcima ne treba promatrati kao jednokratan projekt.1. Razvitak CRM-a i njegova aktualnost danas Koncept CRM-a zapravo je prirodan koncept koji se gotovo svakodnevno moæe prepoznati prigodom prodaje proizvoda ili pruæanja usluga kupcima. planiranje komunikacijske politike 3. Ëime se stvara cjelovita i sveobuhvatna slika o svakom od njih. CRM je zapravo poslovna filozofija. POJAM I UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA Od sredine devedesetih godina pojam upravljanja odnosima s kupcima sve se viπe spominje u poslovnom svijetu. a dobro polaziπte za to je djelotvorno upravljanje odnosima s kupcima. dakle.2. Danas ovaj stari poslovni koncept postaje aktualan zahvaljujuÊi intenzivnom razvitku informacijske tehnologije. a danas je jedan od neizostavnih Ëimbenika uspjeπnosti poslovanja. Promjenom naËina razmiπljanja cijelo poduzeÊe mora postati svjesno postojanja svojih kupaca i svoje egzistencije na temelju njihovog zadovoljstva tvrtkom. prema Peppersu i Rogersu2 proces koji ima Ëetiri vaæna koraka: 1) preliminarna identifikacija potreba i æelja kupaca 2) diferenciranje kupaca prema potrebama i prema vaænosti radi postizanja ciljeva organizacije 3) interakcija s kupcima radi precizne identifikacije njihovih potreba i 4) oblikovanje proizvoda. tj. Tim konceptom promatraju se vrijednosti svih kupnji koje tvrtka moæe ostvariti ako zadræi kupca tijekom cijelog njegovog æivota.Sandra StaniËiÊ: UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA ‡ CRM U implementaciji i koriπtenju CRM-a vaænu ulogu ima razvitak tehnologije koja omoguÊuje kreiranje i koriπtenje baza podataka te komuniciranje s kupcima. ne shvaÊajuÊi pritom da je tehnologija samo jedan od aspekata uspjeπne prakse upravljanja odnosima s kupcima. poslovni koncept Ëija je temeljna ideja da koristeÊi tehnologiju i ljudske resurse pomogne poslovanju u stvaranju vrijednosti i poveÊanju zadovoljstva kupca. odnosno usluga koji se nude odreenim skupinama kupaca na temelju onoga πto se "nauËilo" iz interakcije. u plaÊe djelatnika informatiËke tvrtke Cysco Systems ugraen varijabilni dio koji svojom visinom odgovara zadovoljstvu klijenata kojima odreena skupina djelatnika poduzeÊa pruæa potporu. odnosno otkrivanje znanja ‡ analiza prikupljenih informacija o kupcima radi formiranja træiπnih strategija 2. 2. Zbog toga tvrtke trebaju otkriti naËine kako biti razliËit u træiπnom nadmetanju. stvaranje. analiza i poboljπanje ‡ kontinuirano uËenje na temelju dijaloga s kupcima. primjerice. tj. tj. buduÊi da je to interaktivan proces4 koji informacije o kupcima pretvara u odnose s kupcima. koji su znali razlikovati kupce koji su im donosili dobit od onih manje profitabilnih.

Implementacija CRM-a donosi poduzeÊu sljedeÊe osnovne prednosti7: N uspjeπniju prodaju zahvaljujuÊi cjelovitim træiπnim informacijama N poveÊanje produktivnosti N stupnjevanje brige za kupce. odnosno izrauje njihov CRM-profil. πto poπti daje potrebnu konkurentsku prednost. u Ëlanku je pruæen 4. Implementacija CRM-a nailazi i na odreene probleme8: N nedefinirana prodajna strategija N nedostatak suradnje i nekoordiniranost razliËitih organizacijskih segmenata u poduzeÊu pri implementaciji CRM-a 24 . IMPLEMENTACIJA CRM-a U PO©TANSKI SUSTAV Proces liberalizacije poπtanskog træiπta. MoguÊnosti koje u tom smislu pruæa CRM dodaju novu vrijednost poslovanju i omoguÊuju viπu razinu odnosa s kupcima poπtanskih usluga. s tehnoloπkog aspekta. upravljanje opskrbnim lancem i sl. 3. njihovog ponaπanja te predvianje ponaπanja kupaca u buduÊnosti.). Sa æeljom potpunog oæivotvorenja CRM-sustava unutar odreene tvrtke ne dolazi do æeljene koordinacije i povezanosti ostalih organizacijskih dijelova koji na ovaj ili onaj naËin stupaju u kontakte s korisnicima. U tom smislu slijedi povezivanje svih relevantnih organizacijskih dijelova poπtanskog sustava radi stvaranja zajedniËkih baza podataka nuænih za formiranje i izgradnju CRM-profila svakog korisnika. front office CRM. Kolaborativni CRM Uspostava interakcije s kupcima svim raspoloæivim medijima zadatak je kolaborativnog CRM-a. tj. odnosno kontaktni centri. SljedeÊi korak je njegovo povezivanje s drugim postojeÊim kanalima komunikacije. Podaci se unose u baze podataka bez ikakve analize. Ëesto se upravo ovdje pojavljuje i najveÊi problem. Uspjeπnost kampanje ovisi o tome je li potencijalni kupac pravilno detektiran. traæi posebnu pozornost i personalizaciju usluge. drugim rijeËima. kolaborativni i analitiËki. 6. πto su pojmovi na koje se danas najËeπÊe pomiπlja kada se spomene CRM. Time se stvara cjelovita slika o kupcima. daje reklamaciju ili naruËuje robu bilo pozivom prema van kada se provode marketinπke kampanje i istraæivanja træiπta. Time se definiraju postupci za podrobno sagledavanje potreba i æelja kupaca. poveÊanje globalne konkurentnosti i potreba za informacijama glavni su razlozi informatizacije prodajnih aktivnosti poduzeÊa.. Uz povezivanje svih sustava koji su po svojoj naravi u funkciji kontakta s kupcima (potpora prodaji. Meutim. ekonomijom razmjera i monopolom zadani. kako god nam se to Ëinilo Ëudnim. tj. ZAKLJU»AK U okviru promjena marketinπkih strategija u smislu napuπtanja masovnog marketinga i primjene izravnog interaktivnog komuniciranja s korisnicima javlja se i koncept CRM-a. Radi izgradnje πto toËnije baze podataka. CRM programskih paketa. Operativni CRM Pod operativnim CRM-om podrazumijevamo. I kupac poπtanskih usluga. AnalitiËki CRM pomaæe poduzeÊu u iskoriπtavanju svih izvora informacija te na osnovi tih informacija omoguÊuje bolje razumijevanje vlastitih kupaca. Primjenom CRM-a nastoje se prikupiti informacije o kupcima kako bi komunikacija s njima bila djelotvornija i produktivnija. Kontaktni centar je osnovan kao odjel unutar Sektora marketinga i prodaje Hrvatske poπte πto s obzirom na prirodnu povezanost s korisnicima i svakodnevnim kontaktima radi djelotvornog otkrivanja i zadovoljavanja njihovih potreba predstavlja odreenu organizacijsku logiËnost.3. 3. tzv. 5. potpora marketingu. bilo pozivom prema unutra kada korisnik traæi informaciju. Prikupljeni se podaci unose u informacijski sustav aplikacijama za praÊenje kupaca.1. Implementacija CRM-a poËela je stvaranjem kontaktnog centra kao dijela strategije odnosa s korisnicima. AnalitiËki CRM AnalitiËki CRM analizira mnoπtvo prikupljenih podataka i kreira sliku o svakom pojedinaËnom kupcu. Njega bi. nedostatak poslovne vizije i poslovne politike u prepoznavanju prednosti CRM-a N nedovoljno πkolovani i educirani zaposlenici N nedostatak znanja N otpor zaposlenika implementaciji i provoenju CRM-a.Sandra StaniËiÊ: UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA ‡ CRM svojim kupcima i klijentima.2. tehnoloπkog rjeπenja djelotvorne komunikacije s velikim brojem korisnika. tehnologije baza podataka i metoda business intelligencea. ili dio CRM-a koji dolazi u izravni kontakt s kupcima. danas je ovu filozofiju nemoguÊe provesti u djelo bez odreenih tehnoloπkih pomagala. mogli podijeliti na tri dijela: operativni. N 3. naËin poslovanja poπte. Najvaæniji dio CRM-a kojim se dolazi do najkvalitetnijih informacija πirokog spektra. ovim se konceptom nastoje povezati svi dijelovi poduzeÊa koji ostvaruju komunikaciju s kupcima. Ëine pozivni. raËunalne tehnologije. Kada je rijeË o znaËenju kontaktnog centra na poËetku implementacije CRM-strategije. "dodirne toËke" s kupcima. PraktiËna primjena analitiËkog CRM-a ogleda se u planiranju træiπnih aktivnosti u kojima se oËekuje maksimalni odaziv (izravni marketing). rastuÊa konkurencija i razvitkom tehnologije potaknuti razvoj novih medija komuniciranja znatno utjeËu na dosadaπnji. PREDNOSTI I NEDOSTACI CRM-a Visoki troπkovi izravne prodaje. Reagiranja i odgovori kupaca dolaze putem operativnog CRM-a. bilo prije prodaje bilo nakon nje. stvaranje kontaktnog centra je jedan od vaænijih izvora prikupljanja podataka. tj.

Zagreb.)..Sandra StaniËiÊ: UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KUPCIMA ‡ CRM kratak osvrt na kontaktni centar Hrvatske poπte koji na poËetku svojeg rada nailazi na klasiËne i u praksi poznate probleme.htm Panian. 232.yu/Download/uis/tekstovi_uis. SriÊa.. Sinergija. Napori koji se u tom smislu nuæno moraju poduzeti vezani su uz povezivanje svih organizacijskih cjelina ko- je u bilo kojem obliku utjeËu na zadovoljstvo kupaca usluga (izdavanje raËuna.. 2. Breton: CRM Automation. Zagreb. Muller. J. Narodne novine. Berton. 2001. Panian. Izazovi elektroniËkog poslovanja. Muller. Upper Saddle River.. naplata. Put k elektroniËkom poslovanju. 2001. 2002. Narodne novine. Zagreb. Sinergija. ‡ 241.. kako bi se jedinstvenom i u svim dijelovima raspoloæivom bazom podataka s njima gradili uspjeπni poslovni odnosi. Upravljanje odnosom s klijentima. Zagreb. 239.) www. 4.skladiπtenje.. Zagreb.com (prosinac 2006.su. Put k elektroniËkom poslovanju. Æ. potraæni postupci. str.eccf.. 2002.. str. Poslovna πkola Delfin.ac. 2002. J.. Panian. BILJE©KE 1 2 3 4 www. V. Zagreb. Æ. 3. CRM Automation. Isto kao pod 4 Goldenberg. Upper Saddle River.. J.. V. Izazovi elektroniËkog poslovanja. Muller. 2002. Isto kao pod 7 LITERATURA 1. Nj: Prentice Hall PTR. prije svega vezane uz neprepoznavanje njegove vaænosti u nuæno promijenjenim uvjetima poslovanja. Goldenberg.. SriÊa. Izazovi elektroniËkog poslovanja. J. Nj: Prentice Hall PTR. Narodne novine. reklamacije. V. izrada normativnih akata itd. 2002. 2005. 5 6 7 8 SriÊa.. 25 . J. Æ.

CROATIAN POST IN TOURISM MARKET Abstract The competitiveness of an enterprise in today’s business conditions is one exceptionally valuable characteristic of an enterprise present in the market.HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU mr. Poπta se nalazi u poziciji priliËno nedefiniranog i neizvjesnog financijskog i organizacijskog stanja na træiπtu usluga. ali i sama formirati poπtansko turistiËko træiπte. BuduÊi da svako poduzeÊe nastoji biti bolje od drugih. tourism.kadoic@posta. the building and constant raising of its competitiveness is the key task to the management of Croatian Post in reaching their strategic goal ‡ the complete commercialisation of the enterprise1 which can be gradually achieved through a more aggressive market positioning in the existing market and through founding new markets ‡ postal tourism market. RESURSI PO©TE U TURISTI»KOJ PONUDI Struktura kadrovskog potencijala Hrvatske poπte podloæna je konstantnim promjenama zbog stalnog ulaæenja u sustav novog osoblja na svim razinama organizira- 26 . stalnim oscilacijama u poslovnim rezultatima i konstantnim padom poπtanskih usluga i prihoda u pojedinim poslovnim razdobljima do 2005.d. træiπte. Since each enterprise is striving toward being better than other enterprises. 1. 2. KljuËne rijeËi: poπta. pa Êe izgrad- nja i stalno podizanje konkurentnosti biti kljuËan zadatak menadæmenta Hrvatske poπte u ostvarivanju strategijskog cilja ‡ potpune komercijalizacije poduzeÊa1. sc. Istraæivanjem postojeÊeg stanja u poduzeÊu. opÊe poznatim problemima neuËinkovitosti poπtanskih resursa. pod uvjetom da se na struËnoj i znanstvenoj osnovi temelji svaka buduÊa aktivnost poduzeÊa. TuristiËka orijentacija dræave s jasno definiranom strategijom turistiËkog razvitka Republike Hrvatske otvara nove moguÊnosti gospodarskim subjektima da angaæiranjem svojih potencijala i agresivnim nastupom na træiπtu turistiËkih usluga sudjeluju u preraspodjeli ukupnoga turistiËkog prometa.. πto je moguÊe postupno postiÊi agresivnijim nastupom na postojeÊem træiπtu i osnivanjem novih træiπta ‡ poπtanskog turistiËkog træiπta. Thus. UVOD SuoËena s problemima likvidnosti/solventnosti. moguÊe je dokazati da Poπta ima dovoljno konkurentnih prednosti kojima moæe snaæno utjecati na ponaπanje svih subjekata na turistiËkom træiπtu. Sluæba interne kontrole zlatko.hr Saæetak Konkurentnost poduzeÊa u danaπnjim uvjetima poslovanja jedno je od iznimno vrijednih obiljeæja poduzeÊa na træiπtima. it needs to engage all its resources in order to be operationally effective and highly efficient to enable its own survival in the market. statistiËkim. anketnim. visokim udjelom ruËnog rada. turizam. matematiËkim i empirijskim metodama te kritiËnim sagledavanjem pozicije poduzeÊa na træiπtu i procjenom buduÊnosti na temelju izvedivih promjena u intenzitetu angaæiranog kapitala i resursa. Zlatko KadoiÊ HP-Hrvatska poπta d. market. ono treba sve svoje resurse usmjeriti tako da se Ëine operacijski djelotvorna i vrhunski produktivna kako bi tvrtka opstala na træiπtu. godine. Key words: post.

selekcija usluga. selekcija. a πto se posebno nepovoljno odraæavalo na kakvoÊu usluæivanja korisnika te na razinu ostvarenog profita ‡ gubitka. agresivnim marketinπkim strategijama osvajanja træiπta. odnosno iznajmljivanjem "viπka" poslovnog prostora ili njegovim pretvaranjem u prostore druge namjene. Ukupno 1659 informatiziranih πaltera. posebice zbog dugogodiπnjega derogiranja struËnog πkolovanja zaposlenika. POTPUNA KOMERCIJALIZACIJA N SREDNJA RAZINA napuπtanje monopola N istraæivanje træiπta N MIS N informacijski centar N upravljaËki infosustav N ekspertni infosustav N STRATEGIJSKA RAZINA TEHNOLO©KI MARKETING “7P” INFORMACIJSKA ORGANIZACIJA UNIKATNA KORPORACIJSKA KULTURA obrazovni centar sustav vrijednosti N sindikat (suradnja) N N profitni centri (5) samoorganizacija N praÊenje usluga N N TOTALNA KVALITETA USLUGA INVESTICIJSKA POTPORA PROCESIMA KONTROLA TRÆI©TA NABAVE STRATEGIJSKI CILJ primat troπkova raËunov. kontrola novËanih tokova. kompjutorizacija. cijene. adaptacijom poslovnih prostorija u prostore za razliËite poslovne namjene i intenzivnim ulaganjem u informatiËku opremu i sredstva. prije svega buduÊom gradnjom malih. normizacija. funkcionalnih. pa se agresivnijim koriπtenjem konkurentnih prednosti na træiπtu moæe amortizirati veÊina negativnih uËinaka koji proizlaze iz potrebe povezivanja organizacijskih dijelova u mreæu. Posebni resursi po vrijednosti kojima Poπta danas raspolaæe su poπtanski kapaciteti. Zlatko KadoiÊ: HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU nosti. usavrπavanja znanja stranih jezika. kvaliteta. nova træiπta. sc. operativni infosustavi (PISMA. poπtivanje pravila… N raËunalno povezivanje nabavnih aktivnosti. pod uvjetom da se ova mreæa u najkraÊem moguÊem vremenu potpuno optimizira (racionalizira) nalaæe- njem dovoljno poslova za sve kapacitete u mreæi jer se procjenjuje kako je viπe od 35 posto kapaciteta ispod optimalne granice uËinkovitosti. 228 bez dostavnog podruËja. samokontrola. izobrazba. kreativnost… N optimizacija mreæe. Tablica 1. izravni marketing. informatiËke pismenosti i marketinga. sofisticirana oprema. participacije. nagraivanje. s iznimno velikim brojem telefonskih i drugih prikljuËaka. a koji Êe voditi novim poslovima na novim træiπtima. PAKETI. ovisno o njihovoj poslovnosti. opskrba. a s predajom/isporukom poπiljaka. analiza konkurencije. transportna sredstva za prijevoz poπtanskih poπiljaka. Stanje kadrova upuÊuje na potrebu promjena odnosa menadæmenta na podruËju naobrazbe. Stoga je nuæno sve raspoloæive kapacitete staviti u potpunu funkciju ostvarivanja pozitivnoga poslovnog rezultata tvrtke: promjenama u izgradnji misije. NOVAC). 1 s posebnim atributima. standardi… N automatizacija. od Ëega 2160 zaposjednutih i 743 slobodna πaltera.mr. upravljanje zalihama. a s ubrzanim napuπtanjem. 4724 radnika u poπtanskim uredima i 2994 u dostavi poπtanskih poπiljaka respektabilna su snaga za najzahtjevnija træiπna natjecanja i stvarna prijetnja trenutaËnoj i buduÊoj konkurenciji. ciljanim selekcioniranjem sadaπnjih i buduÊih usluga. ali za poπtanski menadæment takav sustav je ujedno i sustav visoke riziËnosti poslovanja za radni kolektiv. bez Ëega je iluzorno zamisliti perspektivnu buduÊnost Hrvatske poπte d. 982 s dostavnim podruËjem. te organizacijski dijelovi. Dislociranost kapaciteta u mreæi nepovoljno utjeËe na razinu troπkova transportnih kapaciteta i Poπte u cjelini. danas najjaËe i najproduktivnije turistiËke industrije.d. karijera. struËnog osposobljavanja. vizije i strategije na temelju vjerodostojnih i ostvarivih ciljeva organizacije koji se mogu s razine potreba poπtanskog menadæmenta graditi prema principu prikazanom u tablici 1. suvremene aplikacije. nadzor N kapitalne investicije N istraæivanje træiπta nabave N analize dobavljaËa N prikupljanje ponuda N N Izvor: rad autora 27 . 10 bez dostavnog podruËja. pokretne komunikacije… N specijalizacija kadrova. od kojih 20 sezonskih. πto uz iznimno visoku migraciju zaposlenika unutar i izmeu organizacijskih dijelova poπtanski sustav Ëini vrlo dinamiËnim. prekvalifikacije i svladavanja dodatnih. MoguÊa piramida ciljeva menadæmenta Hrvatske poπte OPERATIVNA RAZINA istraæivanje træiπta. organizirani u poπtansku mreæu2 koju Ëine: 1243 poπtanska ureda s ukupno 113. u prvom redu moæda i one za turistiËke potrebe. transport i dr. afirmacija Ëovjeka.627 m2 poslovnog prostora. korisniËki infosustav. kodiranje. bez kojih nije moguÊe zapoËeti postupak temeljite promjene poslovne politike tvrtke. plaÊe. oprema s 2903 ugraena πaltera. mehanizacija. investicijska ulaganja. izobrazbom kadrova za upravljanje kapacitetima. zadovoljstvo korisnika i zaposlenika… N potpuna financijska disciplina. sigurnost. fleksibilnih poπtanskih usluænih kapaciteta koje je moguÊe uz male troπkove uspostavljati i po potrebi brzo napuπtati. usluge. posebnih i specijalnih vjeπtina. ali neospornu vrijednost Ëini atraktivnost lokacija na kojima se nalaze statiËki kapaciteti Poπte.

razvitak turizma na postavkama odræivog razvoja. 3. automatizacija i mehanizacija poπtanskog prometa i proπirenje podruËja angaæiranja pokretnih mreænih kapaciteta samo su neke od aktivnosti koje u podruËju prilagodbe radnog vremena valja provesti za potrebe turizma. transferima iz proraËuna. osiguranju dodatnog træiπta kao pokretaËa nacionalnoga gospodarstva. s aktivnim sudjelovanjem dræavne politike u poticanju razvitka infrastrukture. troπkova prijevoza.3 ovisno o poloæaju na træiπtu i trænim prioritetima. najamnina i ostalih troπkova redovitog poslovanja. prometna. Stanje u informatizaciji poslovnih aktivnosti poπtanskog sustava. Stoga se ciljevi hrvatskoga turistiËkog razvitka u dokumentima Vlade Republike Hrvatske. deetatizacija i decentrali- zacija postupaka utvrivanja radnog vremena. u koja se uraËunavaju potrebe korisnika. »injenica je da centralizirani birokratski pristup znatno oteæava prilagodbu radnih vremena korisnicima zbog nedovoljnih spoznaja o lokalnoj ili regionalnoj potraænji za poπtanskim uslugama. osiguranju egzistencije lokalnog stanovniπtva. poveÊanje udjela turizma na sredozemnom træiπtu. stoga se mijenja priroda svjetske turistiËke industrije koja postaje vodeÊa svjetska industrija fokusirana na potroπaËke preferencije. imajuÊi na umu svu ozbiljnost stanja kada na poπtansko træiπte ulazi svatko tko god na njemu vidi svoju buduÊnost. vrstama i oznakama za odabir trajanja radnog vremena poπtanskih ureda s korisnicima. sadræajno siromaπnom i zastarjelom ponudom. Obvezatna kategorizacija poπtanskih ureda. stvaranju gospodarske osnovice za stabilan dugoroËan razvitak ruralnih i otoËnih podruËja. DRÆAVNI INTERES I PO©TANSKI INTERES NA TURISTI»KOM TRÆI©TU Turizam se u Hrvatskoj do nedavno razvijao kao masovni s uniformiranom. fleksibilno radno vrijeme s dogovornim odluËivanjem zaposlenika i poslodavca. sa zadaÊom usmjerivanja znatnog dijela buduÊe turistiËke potroπnje u rast i razvitak Poπte. menadæment znanja s aktivnostima usmjerenim osnovnim. donoπenja i implementiranja te kontrole odluka usmjerenih na dostizanje prioritetnih ciljeva u sadaπnjim okolnostima. poveÊanju prihoda poveÊanjem turistiËke potroπnje. posebnim i specijalnim znanjima. posebice strategije kadrova. troπkova dobavljaËa za kupljenu robu. poticanjem turistiËkoga gospodarstva. izgradnju novog identiteta træiπnog repozicioniranja Hrvatske. gubitcima i dugovima u hotelijerstvu. potreba organiziranja radnog vremena u dva temeljna oblika (ljetno i zimsko). zahtijeva æurne promjene poslovne politike na temelju uspostave prioritetnih odnosa u informatizaciji kolektiva i stvaranju informatiËkoga kadrovskog resursa u okviru strategije ljudskih potencijala. no i krajnje netaktiËno ponaπanje odgovornih radnika na tim podruËjima. vrijeme prijevoza poπiljaka te posebni uvjeti koji se odnose na prirodna. internom neefikasnoπÊu kapaciteta. koji odraæavaju cjelovitu strukturu interesa Hrvatske u turizmu.mr. sc. svode na sljedeÊe: potpuno valoriziranje i zaπtitu resursnih potencijala Hrvatske. slabom prilagodljivoπÊu dinamiËnim promjenama na træiπtu i nepovoljnom strukturom zaposlenih. Globalizacija postaje temelj svjetskoga turistiËkog razvitka. a oËituju se u zanimanju korisnika za poπtanske i ostale usluge. prometna povezanost. kao i stalno naprezanje radnika izmeu potreba menadæmenta i ambicija sindikata zapravo djeluju suprotno interesima postojanja uËinkovite organizacije te time i sigurne buduÊnosti svih radnika jer je jasno vidljivo da niπta drugo ne daje financijske uËinke ‡ prihod ‡ osim prodaje. 28 . opseg usluga. prodaje i uglavnom samo vrhunske prodaje vrhunskih proizvoda koju provode izvrsni kadrovi. dosljedna i potpuna informatizacija sustava. te angaæiranjem postojeÊih resursa utjecati na stanje na turistiËkom træiπtu da bude konkurentna ostalim subjektima koji se danas pojavljuju kao konkurencija Poπti u podruËju poπtanskih usluga. Analizom turistiËkog træiπta i formuliranjem strategije za nastup na takvom træiπtu valja definirati model dugoroËne orijentacije Poπte na stvaranje dijela profita s træiπta na kojem do sada nije sudjelovala ili je to sudjelovanje imalo simboliËno znaËenje. subvencijama. Ëak i sredstvima koja izlaze iz zakonskih okvira. kulturnim i gospodarskim promjenama koje odreuju æivotni stilovi pojedinih populacijskih skupina. a one se dnevno mijenjaju zahvaljujuÊi brzim tehnoloπkim. gospodarska i druπtvena dogaanja. stalnim gubljenjem konkurentnosti na meunarodnom træiπtu. visokim stupnjem sezonske i prostorne koncentracije turistiËkog prometa. kadrovskog potencijala i kapaciteta poπtanske mreæe te sve teæe servisiranje financijskih obveza poduzeÊa koja se tiËu plaÊa i naknada zaposlenih. uz izostanak strategijskih ciljeva i globalne poπtanske strategije. pod uvjetom da informatiËka tehnologija neÊe zastarjeti veÊ tijekom kupnje. uËinkovita uporaba sredstava rada i rada zaposlenika. postupnim gubitkom kvalitetnog træiπta. neodgovarajuÊe tretiranim geoprometnim poloæajem Hrvatske u Europi. tretiranje radnog vremena kao kljuËnog resursa u upravljanju poduzeÊem. glomaznom i nefleksibilnom ponudom. zanemarenim investiranjem u prometnu infrastrukturu. poveÊanje zaposlenosti i osiguranje veÊe turistiËke potroπnje. PostojeÊom poπtanskom regulativom radno vrijeme poπtanskih ureda se utvruje prema vrlo sloæenoj proceduri i stalno rotirajuÊim mjerilima. dopunskim. poduzetniπtvo. depolitizacija. kao πto je osnivanje poπtanskog turistiËkog træiπta. Zlatko KadoiÊ: HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU Poslovni rezultati Poπte koji se mogu iπËitati iz periodiËnih poπtanskih publikacija ‡ izvjeπÊa ‡ upuÊuju na sve posljedice stanja u koriπtenju radnog vremena. πto zahtijeva minimalno 50 milijuna kuna direktnog ulaganja u kupnju 6000 informatiËkih jedinica te zapoπljavanje 50 programera kako bi se Poπta mogla ukljuËiti u raspodjelu prihoda od turistiËke potroπnje. debirokratizacija. potpunom ovisnoπÊu o velikim turoperatorima. PostojeÊe financijsko stanje poduzeÊa zahtijeva organiziranje strategijskog menadæmenta koji Êe se okrenuti procesu istraæivanja okoline u sadaπnjosti i buduÊnosti formuliranjem ciljeva organizacije. Za oËekivati je kako Êe se razvitak hrvatskog turizma temeljiti na potrebi opÊega gospodarskog razvitka zemlje u kontekstu ponaπanja globalnog okruæenja.

Stoga je u interesu razvitka træiπnih procesa i normaliziranja turizma opredijeliti se za regionalizaciju i decentralizaciju dræave priznavanjem statusa gospodarskim regijama te poticati njihov razvitak priznavajuÊi posebnosti pojedinih regionalnih podruËja. Ova prilagodba nuæno zahtijeva i pripremu Poπte za nastup na træiπtima usluga ostalih træiπnih subjekata svojim konkurentskim prednostima. OËito je da na krizno stanje u tvrtki utjeËu i Ëimbenici iz okoline. buduÊi da iz takve podijeljenosti i novih organizacijskih formi na osnovama moderne organizacijske strukture Poπta moæe poËeti s nizom potrebnih organizacijskih promjena koje Êe donijeti potrebnu stabilnost ove tvrtke na poπtanskom i turistiËkom træiπtu. profitno-poduzetniËki. kulturni i drugi. Poznate poteπkoÊe menadæmenta poduzeÊa u konsolidiranju tvrtke uvjetovane promjenom trenda u ponaπanju poπtanskih usluga nuæno je prevladati kao iznimno nepovoljno stanje koje zahtijeva provoenje veÊih organizacijskih promjena. gdje su sloæena i prezahtjevna pravila i procedure osnovnim uzrocima neuËinkovitosti osoblja i kapaciteta u mreæi.mr. ali i cjelokupnoga gospodarskog razvitka pojedinih dijelova Hrvatske. OËito je da na hrvatskom gospodarskom prostoru postoje velike razlike u dostignutom stupnju turistiËkog. birokratskih tehnoloπkih postupaka u proizvodnom procesu. sc. N Strukturne promjene ‡ promjene organizacijske strukture iz tradicijske u modernu matriËnu strukturu od koje polaze sve druge potrebne promjene organizacije. izmeu ostalog. menadæmenta i menadæera tvrtke. uporno i precizno ustrajavanje tehnoloπkih struËnjaka. ali tradicijski pristup menadæera srednje i operativne razine koji insistira na pretjeranim i rigoroznim no uglavnom autoritarnim modelima kontroliranja dijelova poslovnih procesa uglavnom sprjeËava moguÊu kreativnost i inicijativu radnika te niæe rangiranih voditelja u stvaranju gotovog novca. Dalmacija i Grad Zagreb. Vlada RH mora prepoznati svoj interes u postupnoj i potpunoj liberalizaciji poπtanskog sustava te "svoje poduzeÊe" pripremiti za potpunu prilagodbu opstanku na nacionalnom træiπtu poπtanskih proizvoda i usluga rjeπavanjem problema koji nastaju u danim okolnostima. organiziranih i orijentiranih u ekonomskom. 29 . Slavonija. Split. Krizno stanje svake tvrtke u najveÊoj mjeri sprjeËava svaku inicijativu i blokira resurse na træiπtu gubljenjem kredibiliteta kupaca. mogu istisnuti vlastitoga nacionalnog poπtanskog operatora s poπtanskog træiπta. nezadovoljstva organizatora rada smanjenom slobodom miπljenja. koji moæe biti prije svega ekonomski. uz obvezatno valoriziranje vrijednosti Poπte u strategijskim i gospodarskim dokumentima Vlade RH. s projiciranim visokim troπkovima na mjestima koja u turistiËkom prometu nisu sudjelovala. pa je tako moguÊ znatno uËinkovitiji nastup na træiπtu turistiËkih usluga ‡ poπtanskom turistiËkom træiπtu. Osnovni problem u komuniciranju s korisnicima prigodom obnaπanja usluga i pada zarade na træiπtu poπtanskih usluga sigurno je stalno. blokadom kanala za protok ideja i neuËinkovitoπÊu samokontrole i kontrolnog osoblja operativnog i dokumentarnog nadzora poslovanja. Takvi problemi prilagodbe u odreenoj mjeri utjeËu na Poπtu u obliku neravnomjernosti optereÊenja poπtanskih kapaciteta tijekom turistiËke sezone. koji sve izraæenije usmjeravaju aktivnosti prema potpunoj liberalizaciji nacionalnih træiπta poπtanskih proizvoda i usluga. a to. Radi stvaranja povoljnih pozicija na træiπtu. kreditiranjem obiteljskih gospodarstava i investiranjem u razvitak turistiËkih trgovaËkih druπtava uz primjerenu prilagodbu zakonodavstva. nedovoljne naobraæenosti poslovodnog osoblja u shvaÊanju i upravljanju promjenama koje donosi informacijsko druπtvo. moæe krajnje dobro organizirana uzeti najmanje 3 ‡ 5 %. kao dio prometnog sustava koji od turizma implementira 18 % prometa. visini ostvarenog prihoda pojedinih organizacijskih dijelova od poπtanskih i telekomunikacijskih usluga. vladinih ministarstava i organa na promociji i primjeni kompliciranih. odnosno velikim gadovima (Osijek. Top-menadæment poduzeÊa Ëini sve da se stvari stubokom mijenjaju. podrazumijeva otvaranje turistiËkog træiπta za nastup poπtanskog nacionalnog operatora ‡ Hrvatske poπte ‡ na tom træiπtu. neprikladnog asortimana usluga. ali nedovoljno poticajnog podruËja dræavnih agencija na nacionalno træiπte poπtanskih usluga. od kojeg dræava oËekuje 8 ‡ 9 milijardi USD turistiËkog prometa godiπnje u iduÊih 10 godina. Ëija podijeljenost odgovara ciljevima decentralizacije i komercijalizacije poπtanskog sustava. pa i ove tvrtke. Svjetska poπtanska unija svojim strategijskim ciljevima poπtanskog razvitka zasnovanim na najnovijim tehnoloπkim rjeπenjima. kao πto su srediπnja Hrvatska. od kojeg Poπta. ponajprije prometnih sustava. Zlatko KadoiÊ: HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvoj. nesporazuma i konflikata zaposlenog osoblja i korisnika. prometnom. s funkcionalno strukturnim i træiπnim problemima prilagodbe turistiËkoj potraænji. sve jasnije utjeËe na prijelaz nacionalnih poπtanskih operatora iz zaπtiÊenog. Vlada Republike Hrvatske mora se suoËiti s Ëinjenicom da je poπtanski sustav dio globalnoga prometnog sustava. Primorje. Ëak i njihovu susretljivost prema stalnim πalterskim klijentima. prije svega zbog izostanka poduzetniËkog duha. pa moæemo tek zamisliti πto bi nama to u æivotu znaËilo (autor je uvjeren da je to po sadaπnjem teËaju mnogo novca). RazliËiti pristupi zahtjevima za podupiranje globalnoga poπtanskog sustava. otvarajuÊi pritom moguÊnost svakom nacionalnom poπtanskom operatoru da preraste u globalnog operatora dræave Ëlanice Unije. Ëemu znatno pridonosi potpuno uniπten sustav vrijednosti svake. politiËkom. ekoloπki. sjeverna Hrvatska. ovisno o interesu za turizam. politiËki. Varaædin i Zagreb). pa je duæna omoguÊiti Poπti i zajedno s njom rjeπavati probleme koji nastaju pod utjecajem globalizacije usluga. Rijeka. ali i socijalni. financijskom i kulturnom smislu prema svojim prirodnim centrima. a posebice sporost vlasnika poduzeÊa u provoenju sljedeÊih promjena: N Tehnoloπke promjene ‡ promjene proizvodnih sredstava i postupaka te promjene koje opsluæuju ostale poslovne funkcije kako bi se poslovodstvo i zaposleni oslobodili ponavljajuÊih i rutinskih poslova na raËun kreativnosti i inventivnosti.

pristup cijelom teritoriju dræave. zastupniπtva te pruæanja usluga u nautiËkom. odnosno pruæanju usluga putniËke agencije. sistematizira radna mjesta poπtanskog zastupnika ‡ poπtanskog trgovaËkog putnika i zapoπljava poπtonoπe ‡ "pokretne poπte" ‡ s najmanje srednjom πkolskom naobrazbom koja je u Americi veÊ odavno minimum izobrazbenih minimuma obiËnih neambicioznih graana. moæe utjecati na opredjeljenje menadæmenta i na odluke koje predstavljaju rizik uloæen u realizaciju nekoga poslovnog projekta.mr. vjerskom. izmeu ostalog i træiπtu turistiËkih usluga u buduÊnosti. ulaganju u promotivne aktivnosti. seljaËkom. Razvitak marketinπke koncepcije rezultat je opÊeg razvitka znanosti. pod uvjetom da πkoluje kadrove koji Êe se baviti istraæivanjem træiπta. πirenju prodajnih programa. meu kojim su motivi i ponaπanje turista koji su nositelji potreba i turistiËke potraænje/potroπnje za poπtanskim i poπtansko-turistiËkim proizvodima. PO©TANSKI UREDI ‡ PO©TANSKE PUTNI»KE I TURISTI»KE AGENCIJE? OpÊe je poznato kako su osnovne prednosti poπtanskog sustava na træiπtu usluga koje korisnici danas posebno cijene sljedeÊe: kvalitetan prijevoz poπtanskih poπiljaka. sc. a kad se govori o marketingu u turizmu. npr. prijevoza turista i opsluæivanja naselja bez poπtanskih ureda s visokom frekvencijom turista u vrπnim i dugim optereÊenjima. brza prilagodba ljudskih resursa razliËitim intenzitetima prometa izgradnjom turistiËko-prometnog informatiËkog sustava (upravljaËkog i korisniËkog). proπirenjem asortimana usluga namijenjenih iskljuËivo turistima. tada se misli na aktivnosti ponuaËa koje su vezane uz ponudu usluga i proizvoda na turistiËkom træiπtu. postavlja se pitanje sudjelovanja Poπte na turistiËkom træiπtu sukladno turistiËkoj potraænji i moguÊnosti proizvodnje usluga ili prodaje roba od kojih Êe se ostvariti maksimalan novËani efekt. poπtansko turistiËko træiπte. iznimno dobar financijski rezultat te rjeπenje temeljnih problema druπtva. Sadræaj istraæivanja koji Êe se temeljiti na analizi dosadaπnjeg i prognoziranja buduÊeg stanja Poπte treba smatrati dijelom marketinπkog planiranja kojim se gospodarski subjekt. kvalitetnom i kvantitativnom poveÊanju ponude. omoguÊilo razvijanje i drugih oblika ponaπanja na træiπtu radi stvaranja prednosti nad konkurencijom. sposobnosti i vjeπtina zaposlenih te potrebe stvaranja novog sustava vrijednosti koji bez ovih promjena nije moguÊe uspostaviti. uvjetno prihvatljiva cijena i druge. smanjivanju troπkova poslovanja. i to sljedeÊih: uvoenje novog modela organizacijskog πkolovanja kadrova. da u veÊim poπtama zaposli marketinπkog menadæera. Izvjesno je kako je svoje kapacitete Poπta duæna orijentirati prema ekskluzivnim proizvodima i uslugama. lovnom. kratkoÊa vremena usluga u prometnim tijekovima. Pojava marketinga upravo je determinirana razinom razvitka proizvodnih snaga podjelom rada. procjenom utjecaja makrookoline na prodaju i dostupnost asortimanu usluga. usredotoËuje na træiπte prikupljanjem i obradom informacija o turistiËkom træiπtu. træiπtem i druπtvenim ciljevima. odnosno o primjeni marketinπke koncepcije na turistiËkom træiπtu. razvijanje maloprodajne mreæe u postojeÊim kapacitetima svrhovitim organiziranjem poslovnih aktivnosti pojedinih prometnih razdoblja te planskim istraæivanjem turistiËke potraænje na poπtansko-turistiËkom træiπtu Republike Hrvatske. PostojeÊe prednosti na træiπtu usluga. turistiËkih vodiËa. N Promjene proizvoda i usluga ‡ napuπtanje ili oplemenjivanje zastarjelih i uvoenje novih visoko vrijednih usluga za ciljane skupine korisnika i ciljana træiπta. sportskom. ocjenom pristupaËnosti kapaciteta u mreæi turistima. integriranju kompleksnih proizvoda i usluga. valja istraæiti sve bitne segmente turistiËkog træiπta. izgradnju viπenamjenskih pokretnih kapaciteta u funkciji prijevoza poπiljaka i robe. Sukladno kakvoÊi provedenih promjena. istraæivanju stanja na træiπtu. koje idu od miπljenja da turizam nije posebna gospodarska grana i da ne postoji ekonomija turizma. uspostavi sustava kreditiranja kupaca i poticanju stvaranja zajednica korisnika da bi tako postupno formirala poπtansko træiπte turistiËkih usluga ‡ ili. PoπtujuÊi sve naglaπenije potrebe turista za razliËitoπÊu turistiËkih sadræaja. definiranjem i analizom sadaπnjih subjekata na turistiËkom træiπtu. kongresnom. pa tako sadaπnju ponudu roba velikog asortimana preusmjeriti na 30 . tehnike i proizvodnih snaga. brza obrada velikog obujma prometa. globalni izlaz. Marketinπka koncepcija u turizmu usmjerava svoju ponudu prema zadovoljavanju utvrenih potreba turista ‡ kupaca ‡ a da bi se to postiglo i time osigurao odgovarajuÊi profit. Poπta. vrijednosnom i koliËinskom prikazu prodaje poπtanskih usluga. ostvarivanju znatno veÊe koliËine deviznih sredstava. zdravstvenom. dileme oko karaktera turizma. a πto bi trebalo utjecati na odluku menadæera o zauzimanju polaznih pozicija za nastup na træiπtu poπtanskih turistiËkih usluga. a zaokretom menadæmenta i iskorakom iz Ëvrsto stegnutih kliπeja moguÊe je oËekivati snaæan zaokret u poslovno-financijskim aktivnostima poduzeÊa i kakvoÊi nastupa na turistiËkom træiπtu. karakter usluga. maksimiziranje koristi na osnovi atraktivnosti lokacija nepokretnih i pokretnih kapaciteta. Zlatko KadoiÊ: HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU Promjene zaposlenih ‡ zbog naruπene kadrovske hijerarhije i promocije znanja. do Ëinjenice kako ne postoji. razvijenost infrastrukture. meunarodna distribucija. turistiËko ugostiteljstvo ili turistiËki promet. Poπti bi u osiguranju nastupa na tom relativno novom træiπtu. Spoznaja da je potroπnja turista tek dio osobne potroπnje nakon zadovoljavanja njihovih egzistencijalnih potreba. posredovanja u turistiËkom prometu. N 4. kulturnom i drugim oblicima turizma. analizom cijena i profitabilnosti. Stoga je prioritet poslovanje tvrtke usmjeriti prema turistiËkoj djelatnosti. Poπta moæe svoju marketinπku koncepciju graditi na formi "tehnoloπkog marketinga" i uspjeπno je primjenjivati u nastupu na bilo kojem globalnom træiπtu. konkurentnosti svojih cijena u odnosu na konkurenciju. ovjerene i potvrene usluge. razvijanje novih modela logistiËke potpore statiËkim kapacitetima u mreæi.

J. Turizam. VukoniÊ. 1992.o. Obrazovanje kadrova u PTT Slovenije. Lj. 1981. Zagreb. 1991. London. BrezoËnik. 1986. sc. 1991. 1991. godinu. J. Ekonomski fakultet. Weber. HZDP. Kriteriji i ciljevi poslovnih odluka. Zagreb. naæalost. IvanoviÊ. ljudski potencijal i poπtansku tehnologiju staviti u funkciju profitabilnog poslovanja. 2000. 15. 7.o. Zagreb. 2. Lokalno træiπte ‡ prodaja na malo. Goodall. 1. 1997. Suvremeni promet. Turizam i turistiËke potrebe.. 4. 1996. RadniÊ. Tiva d. 14. meutim. 5. Meutim. Prema odræivom razvitku u sluæbi turizma. 2000. Marketing u turizmu. SeneËiÊ. 1-2. 2000. Marketing in the Turism Industry.o. ©kolska knjiga. 31 . Suvremeni promet... neracionalno organiziranog. Opatija. PTT SaobraÊaj... ©kolska knjiga. 16. Gospodarstvo Istre. 1992. Split.mr.. 1998. 10. pp 125. 11. Organizacija trgovine na turistiËkim podruËjima. BlaæeviÊ. Podaci iz izvjeπÊa o rezultatima poslovanja za 2005. a k tome i prodavati sve πto se prodati moæe na zakonom dopuπteni naËin.. 12. B. Zagreb. Mikrorad. Balen. ZAKLJU»AK Veliki je izazov za Poπtu zakoraËiti iz podruËja klasiËnih poπtanskih usluga u podruËje turistiËke djelatnosti sa zadaÊom mobiliziranja raspoloæivih resursa poduzeÊa radi stvaranja uvjeta za oËuvanje poslovne pozicije tvrtke na træiπtu roba i usluga te nalaæenja rjeπenja za izlazak iz krize ekspanzijom na træiπta do sada jedino rezervirana za druge gospodarske subjekte. konkurirati na drugim træiπtima. 6. LITERATURA 1.. T. pa valja iskoristiti poveÊanu turistiËku potraænju za oËuvanje egzistencije vrlo velikog broja vrijednoga kadrovskog kapitala. BILJE©KE 1 2 3 Razvoj strategije na temelju ciljeva iz tablice 1. 1971. D. Mikrorad d. Deveto meunarodno znanstveno struËno savjetovanje "Promet i turizam. A. godine skrenuo pozornost na Ëinjenicu da je nuæna kategorizacija poπtanskih ureda. 8. Logos. Z.. 4. Hrvatska poπta ‡ ciljevi i strategije u funkciji dizajniranja organizacijske strukture. Promocija u turizmu. KadoiÊ. 1-2. Procjenom na temelju empirijskih spoznaja moæe se samo kazati da Poπta ima resurse s kojima uz odreenu prilagodbu i prihvatljivu strategiju moæe snaæno poveÊati svoje izglede za potpuno zapoπljavanje kapaciteta. Poπtansko turistiËko træiπte. Boπnjak.o. Marketing u turizmu.. B. Ashworth. S. SeneËiÊ. preraspodjelom dijela turistiËke potroπnje u korist razvitka poπtanskog prometa na podruËju dræave. 5. ‡ 27. KadoiÊ.. Neograf. 1993.. SeneËiÊ. Routledge. 13. ali i osnivati nova træiπta ‡ poπtansko turistiËko træiπte. Z. Istraæivanje turistiËkih træiπta.. Ban. a uzimajuÊi u obzir ozbiljne zahtjeve globalizacije suvremenog svijeta. Zagreb. BedenikoviÊ. Varaædin. Z. I. Træiπte. travnja 2001. Ministarstvo turizma RH. Zagreb. Strani jezici u turizmu. Tehnologijski "High Tech" marketing. 1992. 1985. 19. na mnogim mjestima nedovoljno zaposlenog.. J. N. oduprijeti se sve veÊoj konku- renciji u podruËju poπtanskih usluga.. 1993. Potrebe korisnika PTT usluga i radno vrijeme poπta.. Ekonomski institut. ovako usmjeren rast i razvitak tvrtke prema europskim i svjetskim trendovima ne moæe biti dvojben. 5. Rjeπenja za mnoge poslovne probleme valja traæiti u znatnijem sudjelovanju na træiπtu turistiËkih usluga u okviru Strategije turistiËkog razvoja Republike Hrvatske. Baban. BreπkoviÊ. FZP. Zagreb. Zlatko KadoiÊ: HRVATSKA PO©TA NA TURISTI»KOM TRÆI©TU prodaju visoko vrijedne robe koju turisti iznimno traæe i prodajom koje se moæe pokrenuti proces ukljuËenja u ostvarenje dobiti na poπtanskom turistiËkom træiπtu.. Organizacijskim rjeπenjima na principima modernog menadæmenta moguÊe je raspoloæive kapacitete. J. G. slabo educiranog i logistiËki sporo opsluæivanog. 17. 3. Razvoj upravljaËkog informacijskog sistema. 26. Strategy for the development of Croatia tourism. Vlasnik tvrtke i menadæment Poπte mora znati izraËunati vrijednost svih svojih resursa. ova ideja nije povezana s danaπnjim oblikom kategoriziranja.. 18. M. 1-2. ‡ 132. 9. KadoiÊ. Z.. Autor je objavljivanjem rada pod nazivom "Poπtansko turi- stiËko træiπte" 2001... 3.. Zbornik radova I dio. Turizam.. I. PTT SaobraÊaj.

N usluge trgovine na malo poπtanskom dostavom. HP-Hrvatska poπta d. CONSIGNMENT SALE OF MERCHANDISE IN POST OFFICES Abstract A new Law on Obligatory Relations came into force on 1 January 2006. N usluge promidæbe. Statuta Hrvatske poπte d. Ugovor o komisiji kao naËin prodaje robe u poπtanskim uredima pokazao je svoje prednosti ili pogodnosti i za Hrvatsku poπtu kao komisionara i za njezine komitente. ambalaæe. tako da je ugovor o komisiji dugo vremena poznat u poslovnoj praksi. post office. sc.buyers of goods in post offices. Ove odredbe novi zakon je preuzeo iz prijaπnjeg zakona o obveznim odnosima. The consignment contract as the way of sale of merchandise in post offices showed its advantages or benefits equally for the Croatian Post as the commission agent and for its consignors. The new law took over these regulations from the old law on obligatory relations. N usluge cestovnog prijevoza robe. a u Ëlancima 785.d. do 803. edicija i sl. pruæa u uvjetima oπtre træiπne utakmice. commission contract. formulara. so the consignment contract has been known for a long time in business practice. ovog zakona nalaze se odredbe koje reguliraju ugovor o komisiji.. kao i na temelju upisa njezinih djelatnosti u sudski registar predvieno je da HP d. Also some accompanying cogent regulations which have to be taken into account in relation to sales in post offices are being cited. Nakon razdvajanja bivπeg javnog poduzeÊa HPT. Hrvatska poπta je poËela poslovati kao novo trgovaËko dioniËko dru- πtvo koje u usporedbi s bivπim HPT-om ostvaruje znatno manji profit. prijenos i uruËenje pismovnih poπiljka mase do 100 grama propisan kao "rezervirana poπtanska usluga" te je u podruËju zakonom propisanog monopola. publikacija. sijeËnja 1999. iur. UVOD Poznato je kako je poslovanje HP-Hrvatske poπte d. Milan RadosavljeviÊ. tj.d.radosavljevic@posta. dipl. obavlja joπ i neke trgovaËke usluge: N prodaja vrijednosnica. Autor daje prikaz ugo- vora o komisiji uz posebnu analizu gospodarskih prednosti komisione prodaje robe u poπtanskim uredima. Sektor. KljuËne rijeËi: Hrvatska poπta.KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA mr. with its articles 785 to 803 containing also regulations that govern the consignment contract. Navode se i neki prateÊi kogentni propisi o kojima treba voditi raËuna pri prodaji robe u poπtanskim uredima. tj. Key words: Croatian Post. u Zakonu o poπti regulirano tako da je manji dio poπtanskih usluga. Odredbom Ëlanka 5. komisionar.. Autor se zalaæe za daljnje poveÊavanje komisione prodaje robe u poπtanskim uredima jer ona pokazuje dobre strane za komitente. a ostale poπtanske usluge HP d. poπtanski ured.hr Saæetak Novi zakon o obveznim odnosima stupio je na snagu 1.d. sijeËnja 2006.d.. od 1.. pravnih kadrovskih i opÊih poslova milan. 1.d. The author presents the consignment contract along with the special analyses of economic advantages of consignment sale in post offices. osim svih vrsta poπtanskih i kurirskih usluga koje propisuje Zakon o poπti. 32 . ugovor o komisiji. The author advocates further increase of consignment sale of merchandise in post offices because it is beneficial for consignors as well as for consumers . commission agent. prodaja trgovaËke robe. merchandise sale. kao i za potroπaËe ‡ kupce roba u poπtanskim uredima..

PRAVNA NARAV UGOVORA O KOMISIJI Novi zakon o obveznim odnosima objavljen u Narodnim novinama broj 35/2005. I Ustav u Ëlanku 49. N usluge iznajmljivanja vlastitih nekretnina. potom staviti u daljnju prodaju na malo te na kraju naplatiti. pa stoga i ovdje vrijedi odredba Ëlanka 286. Na temelju Ëlanka 785. obveze i odgovornosti komisionara i komitenta na temelju sklopljenog ugovora o komisiji. ponajprije radi dokazivanja meusobnih prava i obveza. osim ako je zakonom drukËije odreeno. To je. Zakona o obveznim odnosima koja propisuje da "sudionici u prometu slobodno ureuju obvezne odnose. propisuje da su poduzetniËka i træiπna sloboda temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Stoga je ugovor o komisiji sklopljen u usmenom obliku pravno valjan. tako da su oba naziva ravnopravno u uporabi. Oblik ugovora o komisiji Zakon o obveznim odnosima ne propisuje da ugovor o komisiji mora biti sklopljen u pisanom obliku. eksterni (vanjski) odnos. sc. koji je stupio na snagu 1. radi se o imenovanom ugovoru koji je novi zakon o obveznim odnosima preuzeo iz prijaπnjeg zakona. (2) Komisionar ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena. Ugovor o komisiji stvara viπe pravnih odnosa. trgovina na malo i posredovanje u trgovini. Hrvatska poπta kao komisionar sklapa s komitentom pisani ugovor kojim se obvezuje za njegov raËun prodavati trgovaËku robu na malo u poπtanskim uredima. prisilnim propisima. tj. Dugogodiπnji naziv "ugovor o komisionu" sada je zamijenjen nazivom "ugovor o komisiji". (2) Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud. koji Ëine prava i obveze komisionara i komitenta. zaraujuÊi na razlici veleprodajne i maloprodajne cijene robe. ReËeno se moæe izraziti prihvaÊenim naËelom prema kojemu je "dopuπteno sve ono πto zakonom nije zabranjeno". Po pravnoj naravi komisioni ili komisijski posao je posebna vrsta naloga (mandata) te se na temelju Ëlanka 786. DapaËe. viπegodiπnje poslovno iskustvo dovelo je do sastavljanja tipskog ugovora o komisiji koji Hrvatska poπta u ulozi komisionara redovito nudi na potpis svojim poslovnim partneri- 33 . Zakona o trgovini (NN broj 49/03) djelatnost trgovine u smislu ovoga zakona je kupnja i prodaja robe. Drugi je naËin da se prodaja trgovaËke robe odvija u obliku komisione prodaje robe. ovog zakona trgovina se moæe obavljati kao trgovina na veliko. tj. Milan RadosavljeviÊ. Zakona o obveznim odnosima definicija ovog ugovora glasi: "(1) Ugovorom o komisiji obvezuje se komisionar obaviti uz proviziju jedan ili viπe poslova u svoje ime i za raËun komitenta. te novi Zakon koristi termin "komisijska prodaja". a inaËe se za ovaj ugovor moæe reÊi da ima dugogodiπnju primjenu u trgovaËkom poslovanju jer su poslovni ljudi rano uoËili prednosti ugovora o komisiji. te moralu druπtva". Za trgovaËke ugovore je bitno da ne mogu vrijediti jedino klauzule koje su u suprotnosti s prisilnim odredbama Zakona o poπti ili bilo kojeg zakona. N uvoz-izvoz. U Ëlanku 763. tzv. tzv. moæe se konstatirati da ova djelatnost koju obavlja HP d. a na temelju Ëlanka 6. Usporedbom privremenih rezultata poslovanja Hrvatske poπte u prvom polugodiπtu 2006. ako pravilima o komisiji nije drukËije odreeno. onom vrstom prodaje kada se roba mora najprije nabaviti i platiti dobavljaËu. godine prema prvom polugodiπtu 2005.1. Prvi je obiËna kupoprodaja trgovaËke robe gdje Hrvatska poπta kod dobavljaËa nabavlja robu po veleprodajnim cijenama. a komitent za tu uslugu plaÊa odreenu proviziju komisionaru. ‡ 803.mr. 2. Zakona o obveznim odnosima koja propisuje da se ugovor moæe sklopiti u bilo kojem obliku. sijeËnja 2006. No kako su nesporne prednosti pismenog oblika ugovora." Dakle. interni (unutarnji odnos). Zakon o obveznim odnosima propisuje sljedeÊe: "(1) Ugovorom o nalogu obvezuje se i ovlaπÊuje nalogoprimac poduzimati za raËun nalogodavca odreene poslove. dipl. Tema ovog Ëlanka je komisiona prodaja trgovaËke robe u poπtanskim uredima. s kupcima robe u poπtanskim uredima.: KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA kupnja i prodaja robe. Prema Ëlanku 2. nakon kojeg komisionar ima obvezu izvrπenja komitentovog naloga. tj. Radi izvrπenja komitentovog naloga komisionar stupa u pravne odnose s treÊim osobama. s namjerom da se pokaæe kako komisijska prodaja ima znatne prednosti pred obiËnom trgovaËkom prodajom." Moæe se konstatirati da je ugovor o komisiji dvostrano obvezujuÊi ugovor u kojem komisionar. u poslovnoj praksi Hrvatske poπte ugovor o komisiji se redovito sklapa u pisanom obliku. N N 2. tj. Pravno gledajuÊi. tj. daje dobre rezultate te se biljeæi stalan rast ovih usluga. u Ëlancima 785. koji se temelji na kupoprodajnom ugovoru. Sklapanjem ugovora nastaje pravni odnos izmeu komisionara i komitenta. trgovina na malo duhanskim proizvodima. a ne mogu ih ureivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske. kao i prave volje ugovornih strana. I za ovaj trgovaËki ugovor bitno je naglasiti temeljnu odredbu Ëlanka 2. normira ugovor o komisiji. ProcjenjujuÊi financijsku uspjeπnost upisane trgovaËke djelatnosti "kupnja i prodaja robe". ali pravna doktrina nastavlja koristiti ustaljeni termin "komisiona prodaja". ponuditi prodaju robe u poπtanskim uredima. plaÊa je dobavljaËu i potom je prodaje na malo u poπtanskim uredima. odnosno regulira prava. Hrvatska poπta obavlja posao (najËeπÊe prodaje robu) za raËun komitenta. osim ako je drukËije ugovoreno ili proizlazi iz naravi meusobnog odnosa. a ne na ugovoru o komisiji. Zakona o obveznim odnosima na ugovor o komisiji na odgovarajuÊi naËin primjenjuju pravila o nalogu. kupnja i prodaja trgovaËke robe moæe se odvijati u dva oblika. godine uoËava se da je prihod od trgovine bitno porastao. Na temelju sklopljenog ugovora o komisiji komisionar zapravo obavlja djelatnost posredovanja u trgovini..d. iur.

ali u tom sluËaju komisionar nije ostvario ni zaradu. nakon viπegodiπnjeg izvrπavanja ovih unificiranih ugovora pokazalo se da su prava i obveze iz ugovora uravnoteæeni te je tijek izvrπavanja ugovorenih prava i obveza predvidiv.1. iur. obvezuje da Êe sastavljati obraËun prodaje i zaliha te ostale radnje u smislu Pravilnika o obliku i naËinu voenja popisa robe u trgovini na malo (NN br.d. Hrvatsku poπtu u usporedbi s obiËnom prodajom robe. Stoga je komisionarov poslovni interes pomno pregledati robu. tj. sc. Rizik za zaprimljenu robu u pravilu ne prelazi na komisionara Kod obiËne kupoprodaje robe. Ugovor o komisionoj prodaji robe obvezuje Hrvatsku poπtu da kao komisionar prodaje robu za raËun komitenta. njegova prva zadaÊa je utvrditi stanje robe. Navodimo neke prednosti komisijske prodaje robe. jer komisionar ima pravo odmah zadræati dio prodajne cijene na ime provizije. 3. Razumljivo je da komisionar ne odgovara za nedostatke na robi koji postoje u trenutku preuzimanja robe. ali se uz to HP d. Za komisionara nema ni rizika da neÊe moÊi naplatiti svoju proviziju od komitenta. Ako komisionar ne uspije plasirati robu kupcima. Pri tome se obraËunska razdoblja komisijske prodaje robe ugovaraju u pravilu do 30 dana. Rizik za uspjeπnost komisijske prodaje ne snosi komisionar. GOSPODARSKE PREDNOSTI KOMISIJSKE PRODAJE Dosadaπnje poslovno iskustvo pokazalo je da prodaja robe u poπtanskim uredima na temelju ugovora o komisiji moæe imati znatne prednosti za komisionara. odnosno razbojniËku krau. zbog ograniËenog prodajnog prostora u poπtanskim uredima izloæena nekurentna roba istodobno sprjeËava ponudu druge robe za koju postoji dokazano zanimanje potroπaËa i na kojoj je moguÊe zaraditi komisionu proviziju. Iako se tipski ugovori o komisiji godinama ponavljaju kao uzorak. ali i pridonosi urednom izvrπavanju ugovora. Hrvatska poπta zaprimi od komitenta robu na temelju ugovora o komisiji. 34 . 3. Naime. Eventualni nedostaci na robi trebaju se zapisniËki evidentirati i takvu robu komisionar ne moæe staviti u prodaju. Kada je poznato da Hrvatska poπta posluje u viπe od 1200 svojih poπtanskih ureda na cijelom podruËju Republike Hrvatske. kada prodavatelj preda kupcu robu. Komisionar je duæan obaviti kvalitativan i kvantitativan pregled zaprimljene robe.d. ima je pravo vratiti komitentu. Dakako da uspjeπna komisijska prodaja robe ne ovisi samo o njezinoj izloæenosti pogledima potroπaËa nego je joπ vaænija kvaliteta robe. a πto je u stvari knjigovodstvena usluga koju HP d. obavlja za raËun komitenta. Osim toga. zbog poæara ili poplave) pada na teret vlasnika ‡ komitenta. komisionar i komitent mogu dogovarati dinamiku i optimalne rokove naruËivanja. dipl. Stoga dobar komisionar mora voditi raËuna da ne ugovora komisionu prodaju one robe za koju ne postoji dovoljno zanimanje potroπaËa. 3. Kod slabe prodaje jasno je da komisionar neÊe ostvariti gubitak na tom poslu jer nije preuzeo nikakav rizik.: KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA ma ‡ komitentima. Milan RadosavljeviÊ. OBVEZE KOMISIONARA 4.2. Prije nego πto krajnji kupac preuzme robu. pa to daje odreenu sigurnost i Hrvatskoj poπti i njezinim komitentima. u kojem roku komisionar beskamatno raspolaæe sredstvima od prodane robe. pa stoga rizik sluËajne propasti robe (primjerice. njezina cijena i ukupna potraænja za tom robom. komitent dobiva i knjigovodstvenu uslugu od Hrvatske poπte. a ostatak sredstava uplaÊuje komitentu kao stvarnom prodavatelju robe. tj. Kod ugovora o komisijskoj prodaji robe. tj. oπteÊenje robe ili otuenje robe su rizik kupca. npr. 3.4. Drugim rijeËima. Optimalno raspolaganje s veliËinom skladiπnog prostora Od sklapanja ugovora pa do prodaje robe potroπaËima moæe proteÊi dosta vremena. ali u pravilu Êe biti odgovoran za otuenje robe koje su poËinili njegovi radnici. joπ ne nastaje obveza komisionara ni potraæivanje komitenta. u komisijskoj prodaji komisionar zaprima tuu robu. jer je nepotrebno opteretio svoja prodajna mjesta ponudom nekurentne robe. Komisionar moæe poslovati bez vlastitog obrtnog kapitala Dok se u obiËnoj prodaji roba mora najprije kupiti i platiti radi daljnje prodaje. nego se roba prodaje u duæem razdoblju. Kako ugovor o komisijskoj prodaji u pravilu nije jednokratne naravi. Unificiranost trgovaËkih ugovora bitno olakπava i ubrzava ugovaranje. imajuÊi na umu svoje trenutaËne ograniËene skladiπne moguÊnosti. nego se roba vraÊa komitentu. Zaprimanje robe Kad komisionar zaprimi robu od komitenta. Kada komisionar. onda je sigurno da ni jedan komisionar nema ni pribliæne moguÊnosti da bi se s brojem svojih prodajnih mjesta toliko pribliæio potroπaËima. 73/02 i 79/02). svi rizici uvijek prelaze na kupca kao novog vlasnika robe. stavlja je u prodaju te nakon prodaje i naplate zadræava svoju proviziju.mr. Rasprostranjenost ponude prodaje komisijske robe Moæe se reÊi kako Hrvatska poπta u ulozi komisionara svakom komitentu moæe ponuditi najpovoljnije moguÊnosti za ponudu prodaje odreenih vrsta trgovaËke robe na træiπtu. 3. 4. odnosno isporuke robe. a ostatak uplaÊuje komitentu. u trenutku preuzimanja robe od strane komisionara ne nastaje duæniËko-vjerovniËki odnos.3. roba je sve do prodaje vlasniπtvo komisionara. ona mora biti Ëuvana u neËijem skladiπtu. Komisionar ne odgovara ni za provalnu. oni se po potrebi prilagoavaju posebnim zahtjevima komitenata. ali i smjeπtajne moguÊnosti otprilike 1200 poπtanskih ureda.1.

Za Hrvatsku poπtu u ulozi komisionara moæe se reÊi da uæiva poslovni ugled na træiπtu jer za svoje komitente osigurava solidne prodajne rezultate u poπtanskim uredima. kao i njezin brojni struËni kadar pridonose povjerenju koje komitenti poklanjaju Hrvatskoj poπti 35 . Naime.: KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA 4. ovog pravilnika. Odreivanje cijene robe Komisionar nije ovlaπten jednostrano odreivati cijenu po kojoj Êe prodavati robu na svojim prodajnim mjestima. sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom. a to je prema nalogu komitenta bio duæan uËiniti. Zakona o trgovini (NN br. U sluËaju postupnog ispunjavanja posla komisionar moæe zahtijevati razmjeran dio provizije poslije svakoga djelomiËnog ispunjenja. No. PRESTANAK UGOVORA O KOMISIONOJ PRODAJI Na temelju Ëlanka 779. sc. ali njezinu visinu zapravo odreuju træiπni uvjeti te poslovni ugled i sposobnost komisionara. Koji su to uvjeti? Oni ovise o vrsti trgovaËke robe i njezinim osobinama. uvjeti za prodaju robe izvan prodajnih objekata i roba koju je dopuπteno prodavati izvan prodajnih objekata. U praksi Hrvatska poπta s komitentima sklapa pismeni ugovor i u pravilu se ugovara otkazni rok od 15 do 30 dana bez obveze navoenja pismenih razloga za raskid ugovora. Zakona o obveznim odnosima komitent je duæan isplatiti komisionaru proviziju kada bude ispunjen posao πto ga je komisionar poduzeo ili ako ispunjenje posla bude sprijeËeno nekim uzrokom za koji odgovara komitent. tada komisionar ne odgovara za propast robe uslijed viπe sile. oprema i ureaji u prodajnim objektima trgovine na veliko i malo i za obavljanje trgovaËkog posredovanja. i 780. 49/03) koji propisuje da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni: N minimalni tehniËki uvjeti kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije.3. Komisionar i komitent ugovorom odreuju visinu provizije. primjereno Ëuvanje komisijske robe i njezino osiguranje od strane osiguravajuÊeg druπtva. koja moæe utjecati na zdravlje ljudi. 49/03) djelatnost trgovine u smislu ovog zakona je kupnja i prodaja robe. takve sluËajeve treba prijaviti policiji koja Êe obaviti oËevid i zapisniËki utvrditi opis dogaaja. iur.mr. Poznato je da svi poπtanski uredi na temelju Ëlanka 4. odnosno otuenje robe. Komisionar ima pravo na proviziju za ostvarenu prodaju robe.2. za koje su uvjeti propisani posebnim propisima. sanitarnim. Posve je razumljivo da ugovor o komisijskoj prodaji koji ne daje dobre prodajne rezultate ne moæe zadovoljiti ni komisionara ni komitenta pa u tom sluËaju ni jedna ugovorna strana nema razloga za produljivanje trajanja ugovora. uz jedini ograniËavajuÊi Ëimbenik iz Ëlanka 24. Takav komisionar moæe ugovarati i primjerenu proviziju za svoje prodajne rezultate. samo ne u nevrijeme. kako bi bili prikladni da se u njima pruæaju poπtanske usluge. No kada su loπi prodajni rezultati vezani jedino uz previsoko odreenu cijenu robe. oprema i sredstva pomoÊu kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti s obzirom na oblik i naËin obavljanja trgovine. Zakona o obveznim odnosima komisionar i komitent imaju pravo otkazati ugovor o komisionoj prodaji kad æele. ovim pravilnikom ureuju se najmanji uvjeti πto ih moraju ispunjavati poslovne prostorije. a na temelju Ëlanka 6. N opÊi sanitarni i zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije. Ako ne doe do ispunjenja sklopljenog posla zbog uzroka za koji ne odgovaraju ni komisionar ni komitent. da bi komisionar otklonio svoju odgovornost u sluËaju razbojniËke ili provalne krae robe. Milan RadosavljeviÊ. moraju uz uvjete propisane ovim pravilnikom odgovarati i uvjetima iz tih propisa. oprema. trgovina na malo i posredovanje u trgovini. 73/02 i 153/02). sluËaja ili za razbojniËku krau robe od strane treÊih (vanjskih) osoba. postojanje osnova sumnje za kazneno djelo. komisionar ima pravo na odgovarajuÊu naknadu za svoj trud. a 5. On odgovara i za sluËajnu propast ili oπteÊenje robe ako je nije osigurao. komitent bi na inicijativu komisionara trebao odrediti niæu cijenu i o tome pismeno izvijestiti komisionara. Prostorije u kojima se obavlja trgovina robama. PRAVO KOMISIONARA NA PROVIZIJU Na temelju Ëlanka 796. Usto je praksa dokazala da sigurnost naplate. poæarno-preventivnim i drugim propisima. a πto je regulirano Pravilnikom o minimalnim tehniËkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (NN br. »uvanje komitentove robe Na temelju Ëlanka 790. dipl. Vlasniπtvo dræave nad Hrvatskom poπtom. Zakona o trgovini (NN br. Ako komitent nije zatraæio osiguranje svoje robe. urbanistiËkim. i to je njegov jedini poslovni motiv za obavljanje komisijske prodaje. MINIMALNI TEHNI»KI UVJETI ZA PO©TANSKE UREDE Na temelju Ëlanka 2. 7. 37/98. moraju udovoljavati normativima utvrenim graevinskim. ovog zakona trgovina se moæe obavljati kao trgovina na veliko. Prodajna cijena odreuje se ugovorom o komisionoj prodaji. Stoga u praksi onaj komisionar koji ima dobre prodajne rezultate i koji uredno u ugovorenim rokovima doznaËuje svojim komitentima ostvareni utræak uæiva poslovni ugled na træiπtu. Zakona o obveznim odnosima komisionar je duæan Ëuvati komitentovu robu s pozornoπÊu dobroga gospodarstvenika. za eventualnu utaju ili krau robe od strane svojih radnika komisionar snosi odgovornost. pri ugovaranju komisijske prodaje robe u poπtanskim uredima. Valja naglasiti da Hrvatska poπta na temelju upisane djelatnosti kupnja i prodaja robe smije obavljati sve oblike trgovine i prodaju razliËitih trgovaËkih artikala. odnosno ugovorena dinamika uplate ugovorenih iznosa komitentu nikada nije bila dovedena u pitanje. 6. 4. tehniËkim. Stoga.

Kao zakljuËak ovog odlomka mislimo da je dobro u cijelosti prenijeti Miπljenje Ministarstva gospodarstva. Zakon o obveznim odnosima (NN br. 8. 3. PostojeÊa zaπtita potroπaËa u Republici Hrvatskoj ureena je parcijalno u viπe zakona. Prije svega." kupac robe u poπtanskom uredu ne zna da kupuje robu koja je u komisijskoj prodaji. Kao πto je veÊ naglaπeno. eksploziv i dr. Milan RadosavljeviÊ. jer on stupa u pravni odnos s Hrvatskom poπtom koja je za njega prodavatelj robe. Stupanjem na snagu Zakona o trgovini. Frano SpajiÊ. Hrvatska poπta i kad prodaje robu kao komisionar. Zbog svega dosad reËenog valjalo bi i dalje raditi na proπirenju komisione prodaje robe u poπtanskim uredima zbog korisnosti takve prodaje za Hrvatsku poπtu.: "Od INE d. Pravilnik o minimalnim tehniËkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan poslovnih prostorija ne predvia da stranka uz zahtjev za obavljanje trgovine u navedenim prostorima treba priloæiti dokumentaciju poput vlasniËkih listova. Iz tog razloga za prodaju trgovaËke robe koja ne zahtijeva posebne sanitarne i zdravstvene uvjete kao πto su. i 401. 7. TrgovaËko ugovorno pravo. pa nije potrebno od gospodarskih subjekata traæiti upis detaljnije razvrstane djelatnosti. iur. sadræi odredbe o odgovornosti proizvoaËa stvari s nedostatkom. obveze trgovca koje se odnose na isticanje cijene i ostalih podataka o proizvodu. trgovaËka djelatnost se u Registru trgovaËkog suda upisuje kao kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovaËkog posredovanja na domaÊem i inozemnom træiπtu. to je Zakon o zaπtiti potroπaËa (NN br. str. Graansko pravo.d. rujan 2004. 2. No. izdavanje raËuna. on Êe imati pravo regresa prema komitentu za one iznose ili koliËine robe koje je morao priznati kupcu robe s nedostatkom. objavljeno u Ëasopisu Pravo i porezi broj 10. srpnja 2000. Aleksandar Goldπtajn. 76. direktna prodaja i prodaja na daljinu. Vedriπ. niti ga to zanima. 5. njezine komitente i graane potroπaËe. 49/03. 2006. kao i pravo zamjene robe s nedostatkom. Porezni aspekti ugovora o komisionu. Ovako upisana djelatnost u trgovaËkom sudu omoguÊuje obavljanje svih legalnih oblika trgovine. molimo Vas da primite na znanje sljedeÊe: 1. Prema stavu Upravnog suda stranka uz zahtjev moæe priloæiti bilo koji dokument kojim dokazuje osnovu za prodaju u poslovnoj prostoriji odnosno njeno koriπtenje. pogotovo u manjim mjestima gdje ne postoji dovoljno zanimanje malih trgovaca za otvaranje prodavaonice. Ur. Komentar Zakona o obveznim odnosima. tako i novije oblike trgovine kao πto su Cash&carry. 35/05) u Ëlanku 1073. telefonske kartice. Zagreb. Zagreb. 1978. Zakon isto tako propisuje pravo potroπaËa na reklamaciju kupljene robe. obveze trgovca u odnosu na rukovanje robom te njezino pakiranje i prepakiranje. Da bi se izbjegao uoËeni problem. Zagreb. Prodaja pojedinih artikala u poπtanskim uredima pokazuje se kao vaæna. kako komisionar prodaje robu za raËun komitenta. proËiπÊeni tekst) koji propisuje da se pravo potroπaËa na zaπtitu i obveze trgovca pri prodaji robe na malo osiguravaju uz jednake uvjete na træiπtu. Ova formulacija pokriva cjelokupnu trgovaËku djelatnost kako klasiËnu trgovinu na veliko i malo s posredovanjem. Ovakva prodaja pokazala je svoje financijske prednosti u odnosu na obiËnu kupoprodaju robe i moæe biti vaæan dopunski prihod Hrvatske poπte. trebalo bi ishoditi i te dodatne uvjete za konkretni poπtanski ured.: KOMISIONA PRODAJA TRGOVA»KE ROBE U PO©TANSKIM UREDIMA πto se utvruje pisanim rjeπenjima o udovoljavanju minimalnim tehniËkim uvjetima koje izdaje sluæba za gospodarstvo one æupanije gdje posluje poπtanski ured. telekomunikacijski ureaji i sl. Zagreb. sc. pogotovo u onim poπtanskim uredima koji biljeæe manju potraænju za rezerviranim i univerzalnim poπtanskim uslugama. a u Ëlancima 400. graevinskih odnosno uporabnih dozvola vodoprivrednih dozvola i sliËnog. knjige. 96/03) i Zakon o trgovini (NN br. Boris Vizner.). OBVEZE HRVATSKE PO©TE PREMA KUPCIMA POTRO©A»IMA Valja istaknuti da je Hrvatska poπta u funkciji komisionara ujedno i prodavatelj robe prema kupcu. dipl. broj: 680-12-00-2 od 3. No. 1991. primili smo primjedbe glede neujednaËenog postupanja æupanijskih ureda za gospodarstvo prigodom izdavanja minimalnih tehniËkih uvjeta za prodaju raznovrsne robe na benzinskim crpkama na malo. ako bi se komisionar odluËio joπ i za prodaju one robe koja iziskuje dodatne sanitarne uvjete. prava kupaca stvari s nedostatkom. ZAKLJU»NE NAPOMENE Dosadaπnje poslovno iskustvo je pokazalo kako Hrvatska poπta ima pravne i stvarne moguÊnosti baviti se komisionom prodajom odreene vrste robe u poπtanskim uredima. tj. Naime. RaËunovodstvo i porezi u praksi. Komisiona prodaja. a time se dopunski moæe zadovoljiti i manja potraænja potroπaËa za pojedinim artiklima. 36 . Nada PetroviÊ. LITERATURA 1. ne trebaju dodatni uvjeti osim onih koji su veÊ izdani za pruæanje poπtanskih usluga. jamstvenog lista i tehniËke upute o naËinu uporabe robe. 4.mr. osim trgovine specijalnih proizvoda koja se ureuje posebnim propisima (oruæje. studeni 2004. npr. listopad 2000. Kod podnoπenja zahtjeva za izdavanje minimalnih tehniËkih uvjeta. Sektor trgovine na malo. lijekovi. ujedno je i prodavatelj robe prema potroπaËima koji prema njoj imaju pravo πtititi svoja potroπaËka prava. KlariÊ. regulirana je odgovornost prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke stvari na koje se potroπaËi mogu osloniti. RaËunovodstvo. 2.. dok poπtanski ured mora poslovati prije svega radi pruæanja univerzalnih poπtanskih usluga.

demographic and political changes. Sluæba za korporativnu sigurnost tomislav. building company’s competitiveness and setting business objectives. Demand for protective services is rising as a result of economic. Potrebno je naglasiti kako konkurentnost i provedba mjera sigurnosti nisu u koliziji. njezine uprave. security services are increasingly becoming part of everyday life. almost every day we can read in a daily newspaper articles about increasing number of armed robberies. legal obligations. Sigurnost se posebno istiËe kao jedan od bitnih Ëimbenika koji izravno utjeËe na poslovno odluËivanje te ujedno pokazuje kolika je razina socijalne osjetljivosti u odnosu na provedbu mjera sigurnosti. politiËkih i demografskih promjena nastalih zbog sve veÊih polarizacija unutar naπe æivotne okoline. imovine. UVOD ©irenjem i intenziviranjem poslovnih procesa. usluga i kapitala u svjetskim i u hrvatskim prilikama poveÊavaju se moguÊnosti i izvori ugroæavanja sigurnosti tvrtke. It directly influences business policy showing at the same time the level of social awareness of the need for security measures. Hrvatska poπta d. Security is getting more important in improving productivity. primjerice o poveÊavanju broja razbojniπtava. zakonske obveze.1 37 . Svakodnevno je ukljuËena u mehanizme poslovnog upravljanja na naËin da πtiti normalno odvijanje poslovnih procesa. Key words: corporate security. Zato nije Ëudno πto u velikim poslovnim sustavima u svijetu djeluju podsustavi sigurnosti i πto su Ëelni kadrovi tih podsustava meu najvaænijim Ëlanovima upravnih ili poslovodnih tijela tih sustava. dipl. security is a key prerequisite of competitiveness and plays an important role in managing business activities and creating optimal working conditions. moæemo se uvjeriti ËitajuÊi dnevni tisak koji vrlo Ëesto piπe. Ona je jedan od Ëimbenika poslovanja.KORPORATIVNA SIGURNOST Tomislav VeiÊ. slobodnim protokom roba.ing. Sigurnost je postala Ëimbenik koji sve viπe utjeËe na produktivnost i konkurentnost tvrtki i vaæan je Ëimbenik u ostvarivanju zadanih ciljeva. zaπtita. In support of these facts. Sve viπe zahtjeva za zaπtitarskim uslugama na træiπtu rezultat je ekonomskih. 1. Da je tomu tako. CORPORATE SECURITY Abstract Whether or not we are aware of it. za- poslenika i korisnika usluga. Sigurnost je prvi uvjet za dobar rad i poslovni uspjeh. safety.. It must be emphasised that competitiveness and security are not opposites. KljuËne rijeËi: korporativna sigurnost. kao i bitan dio u upravljanju kvalitetom i stvaranju optimalne radne okoline.d. sigurnost je bitan Ëimbenik u postizanju konkurentnosti tvrtke. which lead to a greater polarization in society.hr Saæetak Bili mi svjesni toga ili ne. It is part of daily corporate operations ‡ under the responsibility of the management ‡ that safeguards company’s activities and secures trouble-free operations and a safe operating environment.veic@posta. otklanja akutne sigurnosne probleme i stvara sigurne radne uvjete. briga oko provedbe mjera sigurnosti postaje sastavni dio svakodnevnog æivota. Organizacijska jedinica za sigurnost odgovorna je i upravlja svim sigurnosnim procesima u tvrtki. An organisational unit for security is liable and manages all security processes in a company. dapaËe.

3 Kao primjer "zaustavljanja poslovnog procesa i smanjenja produktivnosti" zbog neprovoenja mjera sigurnosti moæemo navesti posljedice koje nastaju zbog razbojniπtva u nekom poπtanskom uredu ili razbojniπtva nad vozilom u prijevozu poπiljke. U sluËaju veÊi- ne tvrtki. procijeniti ih i ublaæiti. kao i da pripremi mjere koje se poduzimaju ako doe do akcidenta. πto ukljuËuje odabir sigurnosnih kontrolnih mjera. Okruæenje u kojem danas djeluju i rade tvrtke postalo je izazovno ne samo zbog procesa globalizacije i oπtre konkurencije nego i zbog sve uËestalijeg povezivanja s drugim tvrtkama. Nikada ne smijemo zaboraviti da je rijeË o ukupnosti mjera. dapaËe. nego te mjere moraju biti ugraene u sustav sigurnosti i zaπtite te ih ispravno i pravilno primijeniti. djelatnika tvrtke. 2. Moæemo tvrditi da je dobra zaπtita ostvarena kada su pravodobno poduzete sve potrebne mjere u konkretnom objektu ili kada su uspostavljeni kontrolni mehanizmi za smanjenje rizika. Kako se opasnosti koje prijete tvrtki mijenjaju i postaju sloæenije. tomu obvezno treba dodati i humanu dimenziju. korporativna sigurnost mora biti ukljuËena i u procese uvoenja novih tehnologija kako bi predvidjela sigurnosne rizike te predloæila mjere koje bi rizike smanjile na najmanju moguÊu mjeru. opasnosti i πtete. Sigurnost je postala Ëimbenik koji sve viπe utjeËe na produktivnost. Kada reËeno realno procijenimo. kao i bitan dio u upravljanju kvalitetom i stvaranju optimalne radne okoline. Na kraju. nagriza sustav poslovanja. Prikaz upravljanja sigurnosnim procesima Svako ugroæavanje nanosi πtetu ‡ psihiËki optereÊuje ljude. potrebno je usporediti sve ove podatke kako bi se vidjelo koliko su ulaganja u sigurnost korisna i jesu li dovoljna.4 38 . ako on i nastupi. Korporativna sigurnost odgovorna je i upravlja svim sigurnosnim procesima u tvrtci (slika 1). Pogreπna odluka moæe imati straπne posljedice. izraËunati stvarne i procijeniti moguÊe πtete od najopasnijih prijetnji te potom utvrditi koliko se stvarno sredstava ulaæe u zaπtitu i sigurnost. fiziËki ih ranjava. ukljuËujuÊi i direktore direkcije tvrtke kao operativne rukovoditelje. imovine u vlasniπtvu tvrtke. sigurnost je kljuËni Ëimbenik u postizanju konkurentnosti tvrtke. Samim odabirom mjera ne smanjuje se rizik. Korporativna sigurnost je svakodnevno ukljuËena u procese odluËivanja koje provodi menadæment tvrtke. ali i na konkurentnost tvrtke te ima znatnu ulogu u ostvarivanju zadanih ciljeva. umanjuje vrijednost imovine (otuuje je ili uniπtava) itd. dipl.Tomislav VeiÊ. korporativna sigurnost radi na stvaranju planova i provedbi mjera Ëiji je cilj zaπtita korisnika usluga. da se barem na minimum svedu njegovi negativni uËinci. tada se smanjuje i sigurnost te je nuæno prilagoditi sigurnosne mjere novonastalim okolnostima. sigurnost se mora posebno istaknuti kao jedan od bitnih Ëimbenika koji izravno utjeËe na poslovnu politiku te ujedno pokazuje kolika je razina socijalne osjetljivosti tvrtke u odnosu na provedbu mjera sigurnosti.2 Pobliæe.: KORPORATIVNA SIGURNOST Slika 1. Svakodnevno je ukljuËena u mehanizme poslovnog upravljanja tvrtkom tako da πtiti normalno odvijanje poslovnih procesa. Sigurnost se ne improvizira. Svrha korporativne sigurnosti je popravljanje produktivnosti i poticanje konkurentnosti tako da sigurnosne rizike smanji na najmanju moguÊu mjeru. Nadalje. ali moæemo utvrditi sigurnosne rizike. Tako se izraËunava stvarna (financijska i nefinancijska) vrijednost sigurnosti i svega πto do nje dovodi. ing. unosi nepovjerenje. moæemo razraditi sigurnosne mjere koje Êe zaπtititi vitalne funkcije tvrtke i njezino normalno funkcioniranje. Potrebno je naglasiti kako konkurentnost i provedba mjera sigurnosti nisu u koliziji. otklanja akutne sigurnosne probleme i stvara sigurne radne uvjete. Ne postoji sigurnost i zaπtita koja nas potpuno moæe zaπtititi od svih oblika ugroæavanja. NA»ELA KORPORATIVNE SIGURNOSTI Cilj svake tvrtke je ostvarivanje zarade. Ulaganja koje tvrtka provodi u sigurnosne sustave moæemo tretirati kao poveÊavanje ukupne vrijednosti tvrtke Ëiji je cilj poveÊanje produktivnosti i kontinuiteta proizvodnih procesa. Cilj sigurnosnog istraæivanja je da se izbjegne nastupanje nekog πtetnog elementa ili. zaπtita informacija i reputacije tvrtke od materijalnih πteta. Stoga je korporativna sigurnost sastavni dio procesa koji upravljaju poslovnim rizicima unutar tvrtke. Potrebno je procijeniti financijsku vrijednost tvrtke. Sve se to moæe iskazati i financijskim pokazateljima. kriminalnih aktivnosti itd. Osim svakodnevnih obveza.

ZAKONSKE OBVEZE I KORPORATIVNA SIGURNOST Zakonom o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (Narodne novine broj 173/03) poπtanski uredi Hrvatske poπte svrstani su u I.000. Pod planiranjem i provedbom dugoroËnih mjera zaπtite podrazumijevaju se mjere sigurnosti i zaπtite za koje Uprava Druπtva donosi strateπki plan provedbe. Kao iznimka od navedenog. protuprovalni sustav s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma 2. prije svega sa Zakonom o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima.. od kojih je jedan vozaË.d. izvesti sustav tehniËke zaπtite 7. 3.000. Meutim. odræavati i servisirati sustav tehniËke zaπtite.Tomislav VeiÊ. Prema Pravilniku o uvjetima i naËinu provedbe tjelesne zaπtite posadu vozila u oba sluËaja moraju Ëiniti najmanje dva zaπtitara. nositi zaπtitne prsluke priznate razine balistiËke zaπtite te imati osiguran sustav veze s dojavnim centrom. nego je nuæno ponuditi rjeπenje koje je u korelaciji s troπkovima investiranja u sigurnost i uËinkovitost postojeÊih i buduÊih mjera sigurnosti. obaviti tehniËki prijam sustava tehniËke zaπtite 9. moraju provesti radi smanjenja rizika i poveÊanja zaπtite osoba koje obavljaju poslove s gotovim novcem i vrijednostima. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (Narodne novine broj 15/05) propisane su dodatne mjere i radnje koje novËarske institucije. Pritom svaki spremnik mora imati potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova o usklaenosti s odredbama Pravilnika o uvjetima i naËinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca. gotovi novac i vrijednosti u iznosu do 800. pa tako i HP-Hrvatska poπta d. svi iznosi veÊi od 800. Pravilnikom o uvjetima i naËinu provedbe tjelesne zaπtite (Narodne novine broj 45/05). neprekidni videonadzor s moguÊnoπÊu pohrane videozapisa te 4. kao πto su moguÊnost akcidenta. dipl. Navedene mjere ne moraju se provesti ni u poπtanskim objektima koji su dio πtiÊenih objekata Ministarstva unutarnjih poslova i drugih tijela dræavne uprave koji se πtite policijskim ili vojnim snagama te tehniËkim sustavima kontrole ulaza i izlaza. projektirati sustav tehniËke zaπtite koji Êe biti usklaen s vrijedeÊim propisima 6. ali i sa Zakonom o privatnoj zaπtiti (Narodne novine broj 68/03) te njegovim provedbenim propisima ‡ Pravilnikom o uvjetima i naËinu provedbe tehniËke zaπtite (Narodne novine broj 198/03). kategoriju novËarskih institucija vezano uz obvezu ostvarivanja minimalnih sigurnosnih uvjeta zaπtite propisanih navedenim zakonom. ing. tjelesnu zaπtitu. provesti struËni nadzor nad izvedbom radova 8. Radi provedbe sustava tehniËke zaπtite koji Êe biti usklaeni s propisima iz podruËja zaπtite osoba i imovine. a koji je izravno vezan uz osiguravanje materijalnih sredstava. S obzirom na to da navedeni zakon zahtijeva da se u svaki poπtanski ured uvede niz mjera koje Êe bitno utjecati na tehnoloπko i financijsko poslovanje Druπtva. S obzirom na Zakonske obveze i kompleksnost problema potrebno je istaknuti kako se ne moæe predloæiti optimalno rjeπenje koje bi se moglo provesti u kratkom vremenskom roku. ZADACI ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZA KORPORATIVNU SIGURNOST Zadatak organizacijske jedinice koja se bavi korporativnom sigurnoπÊu je da se minimaliziraju sigurnosni rizici.1 Obveze propisane Zakonom o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima te posebnim propisima Prema Zakonu o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Hrvatska poπta obvezna je u svim poπtanskim uredima osigurati: 1.00 kuna moraju se prevoziti jedino oklopljenim vozilom. vrijednosnih papira i dragocjenosti itd. direk- 39 .00 kuna mogu se prevoziti i vozilima unutarnje Ëuvarske sluæbe u kojima je ugraena sigurnosna kasa i GPS-sustav za satelitsko praÊenje. definirati projektni zadatak 5.00 kuna. 4. snimiti postojeÊe stanje objekta i analizu problema s ocjenom 2. koji trebaju biti naoruæani propisanim vatrenim oruæjem. poπtari mogu prenositi novac i vrijednosti do iznosa od 150. Prijevoz gotova novca i vrijednosti mora se obavljati oklopljenim vozilom zaπtitarskog trgovaËkog druπtva ili unutarnje Ëuvarske sluæbe. Kao iznimku od navedenog.000. vrijednosnih papira i dragocjenosti. opasnosti.: KORPORATIVNA SIGURNOST 3. a drugi pratitelj. izraditi prosudbu ugroæenosti objekta 3. u nastavku Êemo prikazati koje obveze Hrvatska poπta mora ispuniti kako bi svoje poslovanje uskladila s propisima koji reguliraju pitanje zaπtite. U poπtanskim uredima u kojima je zaposleno do pet zaposlenika koji neposredno rukuju gotovim novcem ili vrijednostima ne mora biti osigurana tjelesna zaπtita ako je radni prostor zaposlenika odvojen neprobojnim pregradama u visini etaæe i protuprovalnim vratima od prostora dostupnih strankama i drugim osobama. izraditi sigurnosni elaborat 4. protuprepadni sustav s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma 3. Vrijeme potrebno za cjelovito usklaivanje s predmetnim Zakonom sigurno neÊe biti kratko jer izravno ovisi o moguÊnosti osiguravanja materijalnih sredstava i razdoblja potrebnog za izvoenje propisanih mjera. Pravilnikom o uvjetima i naËinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca. ali uz obveznu primjenu sustava za dojavu prepada s pripadajuÊim GPS-sustavom ili elektrokemijskim ureajem. za svaki poπtanski ured i svako srediπte poπta potrebno je provesti sljedeÊe radnje: 1. Prijenos gotova novca i vrijednosti mora se obavljati u posebnom spremniku za prijenos gotova novca i vrijednosti uz osiguranu pratnju najmanje jednog zaπtitara.

Determiniranje i upravljanje Ëimbenicima rizika tne i indirektne materijalne πtete koji bi za posljedicu imali smanjenje produktivnosti. Menadæment tvrtke mora biti svjestan upravljaËko-rukovodne. dipl. a time i konkurentnosti na træiπtu. kadrovskom i osta- lim. proizvodnom. ing.: KORPORATIVNA SIGURNOST Slika 2. Stoga bi menadæerski timovi tvrtke morali posvetiti posebnu pozornost sigurnosnoj politici. Kako bi bolje ovladao sigurnosnim pitanjima. pravne i moralno-etiËke odgovornosti za stanje sigurnosti i zaπtite u tvrtki. Voenje sigurnosne politike tvrtke teËe usporedo s voenjem drugih funkcijskih politika ‡ investicijskom. prodajnom. menadæment tvrtke trebao bi posvetiti znatnu po- 40 .Tomislav VeiÊ. nabavnom.

Kao dobar primjer moæe posluæiti iskoriπtavanje ugovora o osiguranju s osiguravateljem na naËin da se kvarovi nasta- li na sustavima tehniËke zaπtite naplaÊuju iz police osiguranja tvrtke. 4. reputaciju i konkurentnost tvrtke. na kraju. prihvaÊanju i provedbi navedenih dokumenata te da pripremi financijske. kadrovske. Ustroj organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost Na temelju navedenog moæe se zakljuËiti kako bi tvrtka veliËine Hrvatske poπte d. Ovim dokumentima menadæment tvrtke i organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost kreiraju sigurnosnu politiku. detektivskih i konzultantskih tvrtki)? N Koliki je dopuπteni rizik koji joπ osigurava optimalnu zaπtitu i optimalne koristi ovisno o trenutaËnim moguÊnostima tvrtke.d.1. cijena)? N Kako svladavati i sanirati slabe toËke. procjenama ugroæenosti. tj. kod tvrtki s velikim brojem zaposlenih. dipl. potrebno je istaknuti kako se u standardnom ustroju ovih poslova u velikim tvrtkama (sukladno smjernicama Europske unije) rabi pojam "integralna sigurnost". zakljuËcima ‡ i. zaπtite na radu. sigurnosnim opÊim aktima i uputama. ugovorima s osiguravajuÊim kuÊama o osiguranju imovine i drugih vrijednosti. koji unutar sebe razlikuje poslove sigurnosti ‡ security ‡ i zaπtite ‡ safety (zaπtita na radu. ugovorima sa zaπtitarskim tvrtkama o pruæanju zaπtitarskih usluga. uzimajuÊi u obzir sigurnosni poloæaj i probleme? N Do koje razine osigurati imovinu glede stupnja zaπtite tvrtke? N Gdje potraæiti sigurnosne savjete. koordinacijom i kontrolom.6 Povezivanje ovih poslova u istoj ustrojstvenoj jedinici (slika 3) rezultiralo bi djelotvornijom organizacijom. iskoriπtavati povoljne prilike i sigurnosna razvojna pitanja tvrtke? U osnovi je rijeË o operativnim sigurnosnim pitanjima za voenje tekuÊe sigurnosne politike koja se potvruje godiπnjim dokumentima: godiπnjim planom zaπtitnih mjera ‡ izraæenim troπkovima zaπtite.Tomislav VeiÊ. zaπtite od poæara itd. u okviru provedbe sigurnosne politike u tvrtki odgovoriti na sljedeÊa pitanja sigurnosnog koncepta: N Koliko treba vlastite zaπtite.: KORPORATIVNA SIGURNOST zornost ustrojavanju i funkcioniranju organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost. strategiju zaπtite i sigurnosni sustav tvrtke. svakako trebala ujediniti sve poslove oko sigurnosti i zaπtite. 41 . poslove zaπtite i sigurnosti. informacijske i druge uvjete za optimalnu sigurnost i zaπtitu. dogovorima s revizijskim i inspekcijskim tijelima o revizijsko-inspekcijskim pregledima. a koje mogu znatno utjecati na sigurnost i zaπtitu djelatnika. Pritom je glavni zadatak voditelja jedinice za korporativnu sigurnost da se organizacijski brine o pripremi. zaπtita od poæara). odnosno teritorijalnom rasprπenoπÊu poslovnih jedinica potrebno je uspostaviti organizacijsku jedinicu za korporativnu sigurnost koja mora ujediniti srodne poslove. Organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost mora. kao i struËne literature7 potrebno je prikazati opis najvaænijih poslova organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost: a) Prikupljanje informacija i procjena rizika Organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost odgovorna je za prikupljanje relevantnih informacija iz podruËja sigurnosti i zaπtite. prije svega.5 Nadalje. Stoga posebnu pozornost treba posvetiti razumijevanju Ëimbenika rizika u tvrtci. potrebno je determinirati rizike te ih razdijeliti prema vrstama i na kraju uspostaviti poslovne procese upravljanja rizicima (slika 2). Nadalje. pitanjem kako anulirati troπkove stvorene ulaganjem u sigurnost. posebno sigurnosni elaborat ili sigurnosni projekt (kvaliteta. Opis poslova organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost Na temelju priznatih pravila struke. a koliko angaæiranja vanjskih sigurnosnih usluga (zaπtitarskih. stranaka. uËinkovitijim obavljanjem poslova te racionalizacijom i ekonomiËnoπÊu poslovanja. na temelju prije spomenutih informacija potrebno je napraviti procjenu rizika. ing. Naime.2. a time i sigurnosni koncept. obradi. 4.

ZAKLJU»AK Sagledavanjem navedenog dolazimo do zakljuËka da je za sve tvrtke. odnosno novËarskim ustanovama (banke. N djelatnici tvrtke su kljuËan dio u procesu rada. koji vrlo Ëesto piπu i govore. The principles of Corporate Security. 5. Posebno treba spomenuti kako organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost mora biti u stanju razumjeti izvor sigurnosnih problema u tvrtki te naÊi odgovarajuÊa rjeπenja za njihovo otklanjanje. razmislimo nakratko koliko Ëesto Ëujemo rijeËi oruæani napad. potrebno je neprestano kontrolirati sigurnosne mjere i planove te provoditi obuku djelatnicima. stoga veliku pozornost treba posvetiti sigurnosnim i zaπtitnim procedurama kako bi ih djelatnici stvarno primjenjivali. Qualifications Chief Security Officer (CSO) Guideline. provoditi izobrazbu. ing. financijski kriminal itd. razbojniπtvo. intelektualno vlasniπtvo. kao i ostalih πtetnih dogaaja koji mogu imati znatan utjecaj na poslovanje i opÊu sigurnost u tvrtki. Sigurnost je postala vaæan Ëimbenik u æivotu svih nas. N sigurnost i osjeÊaj sigurnosti imaju znatan utjecaj na ponaπanje djelatnika.: KORPORATIVNA SIGURNOST b) Odræavanje tvrtke spremnom za izvanredne situacije Organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost odgovorna je za spremnost obrane tvrtke u sluËaju napada. CSO 06 2006 Vidi biljeπku 1 5 6 7 Tiihonen K. opljaËkano oklopno vozilo ‡ naæalost. N svaka tvrtka ima specifiËne potrebe za provedbu mjera sigurnosti i zaπtite te stoga proizlazi kako Êe svaka tvrtka ustrojiti korporativnu sigurnost prema vlastitim potrebama i u skladu sa zakonskim obvezama. odnosno povrat u normalno stanje tvrtke sa svim dræavnim institucijama (hitna pomoÊ. poslovne tajne (ugovori itd. Compensation. dipl. Ujedno. jedinica mora koordinirati djelovanje. Campbell.). a posebice one velike. te nezaobilazne i praktiËne radionice. posebno su u porastu kaznena djela u usluænim djelatnostima. odnosno kako bi se izradile preventivne procedure.. N BILJE©KE 1 2 3 4 Brennan. Na kraju. velikih prijevara. vrlo Ëesto. Da je tomu tako. policija. Final Report of a project for CoESS/UNI Europa funded by the European Commission. i kod kuÊe i na radnom mjestu. Security Careers ‡ Defining Jobs. Osim πto se podrazumijeva da jedinica za sigurnost πtiti financijsku stranu.. odnosno oni su izravno vezani uz porast broja ovisnika o opojnim drogama. c) Prevencija incidentnih situacija KljuËna odgovornost je analiza informacija i koordiniranje aktivnosti s osobama u tvrtki i u dræavnim institucijama kako bi se predvidjeli moguÊi napadi na tvrtku. "miniranja" proizvodnje od strane vanjskih tvrtki ili osoba itd. uz nasilje. Walker. ©toviπe.). J. ASIS GDL CSO 06 2004 George. mjenjaËnice). kao i nekretnine tvrtke. Sigurnost se ne improvizira. d) ©tiÊenje i zaπtita vitalnih interesa tvrtke ©tiÊenje cjelovitosti tvrtke.. Version 11/04/2002 Vidi biljeπku 5 42 . U sredini koja je svjesna znaËenja provedbe mjera sigurnosti stvara se radna okolina koja je s humanog stajaliπta poæeljna jer se uËinkovit rad moæe postiÊi samo u sigurnoj okolini. nuæno razmiπljati o sigurnosti na sljedeÊi naËin: korporativna sigurnost je bitan dio upravljaËke strukture tvrtke. moæemo se uvjeriti ËitajuÊi dnevni tisak i gledajuÊi televiziju. katastrofalnih dogaaja. A comparative overview of legislation governing the private security industry in the European Union. The Confederation of Finnish Industries. Measures and metrics in corporate security. djelatnika. procesa i nekretnina od πtete i gubitaka takoer je jedna od kljuËnih odgovornosti jedinice za korporativnu sigurnost. poπte. Dakle. vojska. posebno treba istaknuti kako ona πtiti i reputaciju tvrtke. K. 2005 Dr Weber Tina. e) Reagiranje i upravljanje incidentnim situacijama te oporavak od istih Organizacijska jedinica za korporativnu sigurnost mora posvetiti osobitu pozornost povratku tvrtke u normalno radno stanje nakon πto je doπlo do incidentnih ili akcidentnih situacija. Dræimo kako nije potrebno isticati da Êe se ustrojavanjem organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost smanjiti rizik izvrπenja kaznenih djela. S. primjerice o poveÊavanju broja razbojniπtava.Tomislav VeiÊ. U danaπnje vrijeme tvrtke se suoËavaju sa znatnim poveÊanjem rizika vezanim uz kaznena djela. obavjeπtajna zajednica itd.

D. PaiÊa. VeiÊ.. Pravilnik o uvjetima i naËinu provedbe tehniËke zaπtite. Æagar. Rijeka. knjiga 1. 5. KarloviÊ. dipl. 10. Na. L. 7. Kralja. PriruËnik za izobrazbu Ëuvara i zaπtitara. G. vrijednosnih papira i dragocjenosti. INTERSIG. PaviπiÊ. RibiËiÊ.. Narodne novine. Zagreb. Narodne novine 198/2003. Narodne novine 68/2003. R. Zbirka propisa o zaπtitarskoj i detektivskoj djelatnosti: s biljeπkama. 2000... Kriminalistika. 2006. 4. 8. Zakon o privatnoj zaπtiti s komentarom.. Narodne novine 87/ 2004.. Pravilnik o uvjetima i naËinu provedbe tjelesne zaπtite...Tomislav VeiÊ. TehniËka knjiga ‡ Zagreb. D. 43 . Beg.. P. B. N. VeiÊ... Zakon o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima. D. 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaπtite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima. GvozdanoviÊ. Pravilnik o uvjetima i naËinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca. Narodne novine 150/2005. A.. Modly. OstojiÊ. LAS. 3. A.. SkendæiÊ. povezivanjem i prilozima. 45/2004. OstojiÊ.: KORPORATIVNA SIGURNOST LITERATURA 1. K. I. Narodne novine 173/2003. Zagreb. Zakon o privatnoj zaπtiti. 2006. 9. P. 2005. ing.. 2.

Stoga je Kongres u Pekingu izdao sljedeÊe preporuke: C 63/1999 ‡ Plan prioritetnih aktivnosti za razvitak filatelije. 23. Kongres Svjetske poπtanske unije odræan od 15. 44 . Jedna od takvih aktivnosti bila je osnivanje Komiteta za kontakt s filatelistiËkim udrugama 1994. godini u povodu odræavanja druge faze Svjetskog sastanka na vrhu o informacijskom druπtvu u Africi (Tunis. decision.bozidar@gmail. poπtanske marke. godine na Svjetskom poπtanskom kongresu u Seulu. listopada 2004. PROGRAM PARTNERSTVA PO©TA I DRUGIH INSTITUCIJA U preporuci C 24 Kongres se poziva na preporuku C 64/1999 kongresa odræanog u Pekingu naslovljenu Razvitak i temeljito prouËavanje promotivnih aktivnosti kulture. rezolucija ili preporuka kojima se ne mijenjaju akti Unije. postage stamps. recommendation. filatelija. philately. i preporuku C 70/1999 ‡ FilatelistiËki kodeks na upotrebi zemalja Ëlanica UPU-a. te tri rezolucije: C 25 ‡ Izdavanje prigodne poπtanske marke u 2005. Among them there are two recommendations and three resolutions which directly concern philately. Key words: Universal Postal Union. C 64/ 1999 ‡ Razvitak i temeljito prouËavanje promotivnih aktivnosti kulture. godine nazvao Svjetsko udruæenje za razvoj filatelije. preporuka. filatelije i poπtanskih usluga. Meu njima se na filateliju izravno odnose dvije preporuke: C 24 ‡ Uvoenje programa partnerstva poπta i raznih nacionalnih institucija.com Saæetak 23.KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI Boæidar Sever sever. godine u Bukureπtu usvojio je 85 odluka. Ëiji je mandat bio predlaganje rjeπenja za promicanje filatelije u cijelom svijetu. filatelije i poπtanskih usluga. resolutions or recommendations that do not amend the Acts of the UPU. UVOD Meunarodni ured Svjetske poπtanske unije i najviπa tijela Unije u svojem radu i tijekom zasjedanja posebnu brigu vode i o filateliji. Meu njima se na filateliju izravno odnose dvije preporuke i tri rezolucije. rezolucija ili preporuka kojima se ne mijenjaju akti Unije. odluka. kojom se usmjerava sinergija u suradnji s UNESCO-m i UNICEF-om i koja je imala pozitivne efekte za sve navedene organizacije. rujna do 5. 1. KljuËne rijeËi: Svjetska poπtanska unija. Kongres Svjetske poπtanske unije usvojio je 85 odluka. studeni 2005. kao i sa sektorskim organizacijama radi promoviranja filatelije i poπtanskih usluga. C 50 ‡ Razvitak filatelije. i C 26 ‡ Kodeks filatelistiËkog ponaπanja na upotrebi zemalja Ëlanica UPU-a. Izraen je poseban filatelistiËki kodeks radi ojaËanja prednosti statutarnih odredbi tamo gdje se to procijeni potrebnim.). Ovaj Komitet se 1997. KONGRESS DECISIONS ON PHILATELY Abstract The 23rd UPU Congress has adopted 85 decisions. i C 51 ‡ ©tititi i oËuvati integritet poπtanske marke kao predodæbe o zemlji i njezinoj poπtanskoj sluæbi. Svjetska poπtanska konvencija u glavnim crtama predvia izdavanje poπtanskih maraka u mjerodavnosti poπtanskih uprava Ëlanica Unije. 2.

N Emisije poπtanskih maraka koje prikazuju posebne regije zemlje ili jedan teritorij mogu biti proizvedene u skladu sa zahtjevima ovog etiËkoga kodeksa. biljega i peËatnjaka kojima se obiljeæavaju posebne prigode ili posebni dogaaji. 4. ovi: . filatelije i poπtanskih usluga. Ova vrsta partnerstva trebala bi biti uvedena kao prioritet u tehniËkoj suradnji i u programima regionalnih poπtanskih πkola. Ovom preporukom Kongres sugerira uvoenje partnerskih programa izmeu poπte i razliËitih nacionalnih institucija iz podruËja izobrazbe. frankaturne oznake. na Ëlanak RE 306 Pravilnika za izvrπenje konvencije iz Pekinga. N Ako poπtanske uprave podugovaraju jedan dio svojih eksploatacijskih aktivnosti. U sluËaju prodaje proizvoda koji sadræe poπtanske marke u filatelistiËke svrhe. godine u Pekingu o uvjetima za izdavanje poπtanskih maraka. kulture. FilatelistiËki kodeks predstavlja izvor dragocjenih savjeta poπtanskim upravama kako maksimizirati vrijednost poπtanskih maraka za skupljaËe i poπtanske uprave. peËatnjaci ili ostali sluæbeni znakovi informativne ili operativne naravi. ambleme i ostale grafiËke elemente poπtanskih maraka koje izdaju poπtanske uprave. Kod svake emisije poπtanske uprave trebaju se uvjeriti u tiskanje dovoljne koliËine poπtanskih maraka koja treba zadovoljiti potencijalne zahtjeve sluæbe i predvidive filatelistiËke potrebe. KODEKS FILATELISTI»KOG PONA©ANJA Preporukom C 26/2004 Kongres se pozvao na Ëlanak 6. pekinπke konvencije. Svjetske poπtanske konvencije (Peking. Kongres je iznova afirmirao svoje zalaganje za proizvodnju kvalitetnih maraka. 45 . N Poπtanske uprave ne trebaju omoguÊiti uporabu ovih sredstava za æigosanje ili oznaËavanje osobama koje nisu njihovi zaposlenici.maksimum-karte . Ako politika u tom pogledu joπ nije utvrena. 1999. poπtujuÊi pravila kodeksa i dinamiËnoga filatelistiËkog træiπta i preporuËio je svim poπtanskim upravama da poπtuju objavljene procedure u revidiranoj verziji filatelistiËkoga kodeksa. N U odreenim iznimnim sluËajevima i uz uvjet izravne kontrole koju obavljaju njihovi zaposlenici poπtanske uprave mogu dopustiti uporabu ovih sredstava za æigosanje ili oznaËavanje i drugim osobama koje nisu njihovi zaposlenici. izmeu ostalih. One neÊe zasititi træiπte. 3. a korisnici i filatelisti uvijek trebaju biti dobro obavijeπteni o njihovoj raspoloæivosti u poπtanske i filatelistiËke svrhe.doplatne marke prema odredbama Ëlanka RE 306 Pravilnika za izvrπenje konvencije iz Pekinga. poπtanske uprave se trebaju uvjeriti da je postupanje s poπtanskim markama. a koja se ne smatraju poπtanskim markama. koji toËno odreuje karakteristike poπtanskih maraka i oznaka poπtanskog frankiranja. vanjske trgovine i turizma kako bi se promovirale njihove djelatnosti pomoÊu poπtanskih maraka. N Ostala sredstva za oznaËavanje plaÊanja frankaturne pristojbe (npr. Prilikom uporabe πtambilja. koja se treba uvjeriti da je ovo pravilo striktno poπtovano.poπtanske marke prema definiciji iz Ëlanka 6. One Êe se uvjeriti da je broj izdanih maraka svake godine ograniËen s obzirom na kapacitete njihova træiπta. vanjskih poslova.Boæidar Sever: KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI Izdavanjem prigodne poπtanske marke postiæe se promotivno djelovanje o zemlji. kao πto su πtambilji. na filatelistiËki pouËak usvojen na kongresu u Pekingu kao preporuka C 70/1999. logotipe. one uvijek trebaju poπtovati prava intelektualnog vlasniπtva. otisci frankaturnih strojeva i ostale vinjete) koja su odobrena sukladno odredbama Ëlanka 6. IzabiruÊi teme. one se ipak moraju uvjeriti da su njihovi klijenti i filatelisti uvijek dobro obavijeπteni o mjestima gdje se svaka emisija moæe dobiti radi poπtanske ili filatelistiËke namjene. 2. peËatnjaka i ostalih sredstava za æigosanje usklaena s njihovim odnosnim poπtanskim procedurama. poπtanske uprave trebaju se uvjeriti u raspoloæivost dovoljnog broja filatelistiËkih proizvoda radi zadovoljenja potraænje. a koji ne proizlaze iz primjene pravilnih poπtanskih postupaka. jer bi to tjeralo filateliste i skupljaËe da odustanu od svoje razonode. N Poπtanske Êe uprave voditi brigu o tome da izdaju poπtanske marke pridonoseÊi zadovoljavanju potreba træiπta. Poπtanske uprave ne trebaju odobravati uporabu sredstava za æigosanje.prigodni æigovi i æigovi za posebne dogaaje i pripadajuÊi proizvodi . biljega. poπtanske uprave trebaju oprezno odgovoriti na zahtjeve træiπta kako bi izbjegle svaku ponudu u suviπku.vreÊice . Premda poπtanske uprave nuæno ne mogu osigurati da se svaka emisija maraka dostavi u sve prodajne toËke. Svjetske poπtanske konvencije usvojene 1999.) . Poπtanske uprave koje stvaraju filatelistiËke proizvode trebaju nadzirati koriπtenje poπtanskih maraka i ostalih sredstava za frankiranje kako se ne bi stvorili poπtanski proizvodi koji ne bi bili rezultat primjene pravilnih poπtanskih postupaka. kao i uporaba πtambilja. 5. FilatelistiËki etiËki kodeks za upotrebu zemalja Ëlanica UPU-a sadræi sljedeÊe preporuke: 1. posebice æigosanje. N FilatelistiËki proizvodi koji potpadaju u djelokrug ovoga kodeksa su. ugovorom treba specificirati instrumente æigosanja i oznaËavanja koji Êe se koristiti jedino u eksploatacijske svrhe i na naËin strogo usklaen s pravilnim poπtanskim postupcima dotiËne poπtanske uprave.omotnice s istaknutim poπtanskim markama ili poπtanske cjeline .omotnice prvog dana . 3. i potvruje da poπtanske marke i nadalje imaju trgovaËku vrijednost kada se koriste u filatelistiËke svrhe.

pod nazivom “Svjetski skup o informacijskom druπtvu” autorice S. osim svoje nominalne vrijednosti. veljaËe 2005. te da uvedu pravna rjeπenja kojima se jamËi pravo poπtanskim upravama da izdaju poπtanske marke u skladu s Konvencijom UPU-a. na rezoluciju C 63/1999 kojom je utvren plan prioritetnog djelovanja na razvitak filatelije. uvode konkurenciju na træiπte pismovnih poπiljaka. N izbjegavati svaku radnju koja se moæe smatrati sredstvom odobravanja proizvoda koji nemaju sluæbeno podrijetlo. pridonosi promociji poπtanske sluæbe i njezinom dodatnom probitku. U rezoluciji C 50/2004 Kongres podsjeÊa na odluke iz Pekinga. poπtanske uprave mogu voditi raËuna o nacionalnim ili lokalnim razlikama u podruËju pristojbi na prodaju i o ostalim eventualnim primjenjivim nametima. Od poπtanskih uprava se traæi da sudjeluju u sustavu numeriranja po- 46 . Hrvatska poπta je na ovu temu izdala marku i FDC 10. 4. Poπtanske marke i filatelistiËki poπtanski proizvodi vaæan su izvor prihoda poπte i prilikom redovitoga poπtanskog frankiranja i prilikom njihove prodaje u komercijalne i filatelistiËke svrhe. od ovih posrednika trebaju zahtijevati podvrgavanje istim postupcima i praksama koje primjenjuju same poπtanske uprave i poπtovanje odredbi filatelistiËkog etiËkoga kodeksa i nacionalnoga poπtanskog zakonodavstva koji se primjenjuje na zainteresirane poπtanske uprave. U povodu odræavanja druge faze samita sve zemlje Ëlanice UPU-a pozvane su da u svoje filatelistiËke programe za 2005. tada imaju. potroπaËa osnovnih poπtanskih usluga. Kongres traæi od vlada zemalja Ëlanica da zahtijevaju od poπtanskih uprava da prilikom izdavanja maraka vode raËuna o potrebama skupljaËa. podrazumijevajuÊi meunarodne filatelistiËke izloæbe. poπtanske uprave ne trebaju dopustiti svojim posrednicima uvoenje prakse ili mijenjanje pravilnih poπtanskih postupaka. πto se tiËe naknade svojim posrednicima. na kojoj je prikazan tipografski znak u upotrebi za elektronsku poπtu. omoguÊiti zemljama u razvoju da πto viπe uznapreduju na ovom podruËju. Poπtanske uprave Êe u svim filatelistiËkim aktivnostima uvidjeti da ako njihove marke odraæavaju nacionalni identitet i kulturu. PoveÊano koriπtenje poπtanskih maraka u privatnom sektoru. godinu uvrste izdavanje jedne ili serije maraka o ovom dogaaju kako bi se naglasila uloga poπte u sadaπnjem i buduÊem informacijskom druπtvu. kao i o druπtvenoj i kulturnoj vrijednosti maraka. ili dodijeliti sluæbeni status takvim proizvodima. niti obavljanje kontrole nad postupcima u filatelistiËkom podruËju. Ako poπtanske uprave ne mogu obavljati nikakvu kontrolu koriπtenja poπtanskih maraka ili predmeta povjerenih poπtanskoj sluæbi u poπtanske ili filatelistiËke svrhe kada su jednom prodani. Poπtanske marke nastavljaju igrati ulogu ambasadora zemlje i njezine poπtanske sluæbe na nacionalnom i meunarodnom planu. da ispitaju kako se tretiraju regulatorna pitanja o izdavanju maraka i filateliji. poπtanske uprave Êe primijeniti najbolji moguÊi naËin da posrednici nemaju potrebu prodavati poπtanske marke ili filatelistiËke proizvode koji sadræe poπtanske marke po viπoj cijeni od njihove nominalne vrijednosti. godine u Æenevi i smatra da Êe druga faza samita u Tunisu u studenom 2005. Poπtanske uprave ne trebaju raspaËavati poπtanske marke ili filatelistiËke proizvode pomoÊu kojih se mogu iskoriπtavati korisnici. bilo izravno bilo da se osiguraju da njihov posrednik poπtuje i ispunjava sve ugovorne obaveze kako bi se izbjegao svaki nesporazum meu partnerima.Boæidar Sever: KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI 6. 7. Poπtanske marke su poseban znak poπtanske sluæbe koji razlikuje poπtanske usluge od onih privatnoga distributivnog sektora. N u sluËaju kad poπtanske uprave pribjegavaju posrednicima radi komercijalizacije svojih filatelistiËkih proizvoda. tj. N posebno zabraniti posrednicima prodaju ili ustupanje svojih poπtanskih maraka ili proizvoda koji sadræe poπtanske marke po niæoj tarifi od njihove nominalne vrijednosti. N zadræati potpunu odgovornost za tiskanje i raspodjelu poπtanskih maraka i odnosnih filatelistiËkih proizvoda. IZDAVANJE PO©TANSKE MARKE U POVODU ODRÆAVANJA SVJETSKOG SKUPA O INFORMACIJSKOM DRU©TVU Rezolucijom C 25/2004. godine kojom se odobrava odræavanje svjetskog samita o informacijskom druπtvu pod visokim pokroviteljstvom generalnog tajnika UN-a te na uspjeh prve faze samita koja se odvijala 2003. i uzgrednu vrijednost koju filatelisti izabiru radi nabave. Kongres se pozvao na rezoluciju 56/183 Generalne skupπtine UN-a iz 2001. 5. ukljuËujuÊi zakone o autorskim pravima i intelektualnom vlasniπtvu. N povjeriti tiskanje emisija jedino tiskarama koje jamËe sigurnost poπtanskih maraka i koje su pristupile za njih izraenom etiËkom kodeksu i koje su prihvaÊene kao tiskare koje jamËe sigurnost poπtanskih maraka ili koje su se obvezale da Êe to Ëiniti. RAZVITAK FILATELIJE Filatelija Ëini znatan dio poπtanske djelatnosti i pridonosi paænje vrijednom osloncu poπti i poπtanskom razvitku uopÊe. 8. Poπtanske uprave se obvezuju da Êe poπtovati ovaj kodeks vodilju kako bi u svakoj zemlji jamËile preæivljavanje filatelistiËkog træiπta na dugi rok. one ipak trebaju: N suzdræati se od potpore ili odobravanja uporabe bilo koje vjeπtine namijenjene poveÊanju prodaje njihovih poπtanskih maraka ili proizvoda koji sadræe poπtanske marke. posebice u poduzeÊima za direktni marketing. ali tijekom tih procesa u stvarnosti su se malo bavile pitanjem filatelije. Mnoge vlade u fazi su transformiranja poπtanskih uprava u trgovaËke organizacije. ostavljajuÊi pretpostavku o moguÊem raritetu proizvoda o kojem je rijeË. a sadræe poπtanske marke. ReπiÊ.

o emisiji autentiËnih maraka poπtanskih uprava te da nastavi u filatelistiËkom podruËju promovirati primjenu najboljih praksi i zdravih trgovaËkih principa. zatim saznanja o zlouporabama u filatelistiËkom sektoru Ëije su ærtve zemlje u razvoju. Kongres je dodijelio zaduæenja i VijeÊu za poπtanska pitanja koje treba nastaviti dijalog s partnerima filatelistiËkog sektora i koordinirati aktivnosti na razvitku ovog podruËja.Boæidar Sever: KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI πtanskih maraka Svjetskog udruæenja za razvoj filatelije. Kongres Svjetske poπtanske unije usvojenim odlukama. Zavrπni dokumenti 23. navode se dokumenti usvojeni u Pekingu 1999. ZAKLJU»AK 23. Kongres razlikuje poπtanske usluge od onih privatnoga distributivnog sektora. 7. da prema æelji dostavljaju UPU-u podatke o razvitku træiπta te da usvoje i primijene uzorne prakse koje jamËe participaciju zainteresiranih strana na nacionalnoj razini. O»UVANJE INTEGRITETA PO©TANSKE MARKE U rezoluciji C 51/2004 spominje se misija Svjetske poπtanske unije definirana Ustavom Unije. Kongres je ustvrdio da poπtanske marke i nadalje imaju komercijalnu vrijednost. da prodaja poπtanskih maraka u filatelistiËke svrhe predstavlja znatan izvor prihoda za poπtanske uprave i da su poπtanske marke poseban znak poπtanske sluæbe. Nadalje se istiËe da se na mnogim pogreπnim. vlada zemalja Ëlanica Unije do poπtanskih uprava. a neke meu njima su nemoralnog sadræaja i ozbiljno nanose πtetu glasu i predodæbi o zemlji i njezinoj poπtanskoj slu- LITERATURA 1. poπtanskoj sluæbi i zemlji. Kongresa Svjetske poπtanske unije 47 . korisnika poπtanskih usluga i druπtvenu i kulturnu vrijednost maraka. U rezoluciji se. kao i meunarodna suradnja na kulturnom. nedopuπtenim i neautoriziranim poπtanskim markama prikazuju sadræaji i teme koje strogo uzevπi nemaju niπta zajedniËko s dotiËnom zemljom. da i nadalje radi na utvrivanju najefikasnijih sredstava za informiranje Ëlanica i filatelistiËkog sektora. a πto je istodobno i napad na suverenost odnosne zemlje i na dohodovni potencijal njezine poπtanske sluæbe. Zaduæeno je i VijeÊe za poπtanska pitanja da nastavi dijalog s partnerima filatelistiËkog sektora i da koordinira aktivnosti u podruËju razvitka filatelije. æbi. Posebno su zamoljene vlade da prilikom izdavanja poπtanskih maraka traæe od poπtanskih uprava da uzmu u obzir potrebe skupljaËa. kao i njihovu suradnju i potporu na meunarodnoj razini. Od poπtanskih uprava je zatraæeno da sudjeluju u sustavu numeracije poπtanskih maraka Svjetskog udruæenja za razvoj filatelije. da nadziru filatelistiËko træiπte radi jamËenja poπtovanja nacionalnih zakona u podruËju izdavanja maraka i da uËine sve πto je u njihovim moguÊnostima da obustave ili sprijeËe zlouporabu. socijalnom. Poπtanske marke igraju ulogu ambasadora zemlje i njezine poπtanske sluæbe na nacionalnom i meunarodnom planu. od organa Unije. druπtvenom i ekonomskom podruËju. kao i u prethodno navedenom dokumentu imenuju nositelji pojedinih aktivnosti. godine. Potrebne su hitne mjere za brzo uklanjanje navedenih πtetnih pojava na filatelistiËkom podruËju kako bi se saËuvala reputacija i predodæba o poπtanskoj marki. rezolucijama i preporukama pozvao se na misiju Svjetske poπtanske unije kojoj je cilj podupiranje razumijevanja i komunikacije meu narodima. 6.

Crteæi se moraju pohraniti u TIFF formatu (Tagged Image File Format). Prilozi se ne vraÊaju. Saæetak i kljuËne rijeËi moraju objasniti svrhu rada i sadræavati bitnije podatke i zakljuËke. πalju na sljedeÊu adresu: HP-Hrvatska poπta d. od kojih svi nisu prijeko potrebni za razumijevanje teksta. a prije popisa literature. ne dulji od petnaestak redaka. valja skratiti na potreban minimum. 48 . Na poËetku svakoga rada treba biti saæetak. naziv institucije ili poduzeÊa gdje je zaposlen s toËnom adresom.hr Autor mora navesti svoje ime i prezime. saæetak i kljuËne rijeËi prevesti na engleski jezik te prijevod umetnuti odmah nakon teksta na hrvatskome jeziku. Ako je Ëlanak veÊ bio objavljivan. potrebno je navesti kada i gdje te u kojoj kategoriji. Opseg rada (zajedno sa slikama i crteæima) treba ograniËiti na 10-20 kartica (jedna kartica ima 30 redaka sa 60 znakova u jednome retku). Autor je duæan naslov. odnosno u MS Wordu. tj. Recenziju pristiglih tekstova obavljat Êe uredniπtvo sastavljeno od struËnih radnika Hrvatske poπte. dipl. bez tipografskih pogreπaka. na prikladnome mediju. ing. Sve tablice moraju se numerirati i spomenuti u tekstu. Naslov mora biti πto kraÊi. prometa). U tekstu se trebaju oznaËiti mjesta za slike i crteæe.d. Biljeπke je potrebno oznaËiti eksponiranim brojem te ih navesti na kraju Ëlanka. Radovi se. Autor je odgovoran za sve podatke navedene i prikazane u objavljenome Ëlanku. Tekst mora biti pravopisno i gramatiËki ispravan. Tekstovi se predaju uredniπtvu iskljuËivo u digitalnome obliku.Boæidar Sever: KONGRESNE ODLUKE O FILATELIJI UPUTE AUTORIMA »asopis “Poπta” objavljuje struËne i znanstvene radove vezane uz poπtansku djelatnost. Kratice treba objasniti (u zagradi) Ëim se pojave u tekstu. struËnu spremu (npr. te kljuËne rijeËi. Svi crteæi i fotografije tiskaju se iskljuËivo crno-bijelo. Radovi moraju biti napisani na hrvatskome ili engleskome jeziku. Svi meunaslovi trebaju biti oznaËeni brojevima. adresom e-poπte i brojem telefona. Fotografije i crteæi moraju se oznaËiti brojevima i spomenuti u tekstu. svaki u posebnoj datoteci. a pohraniti u zasebnim datotekama te treba navesti izvor i naziv tablice. Za svaki crteæ i fotografiju treba se navesti naziv i izvor. ali mora upuÊivati na sadræaj rada. Tablice koje sadræe mnogo podataka. doktor ekonomskih znanosti). Literatura se treba navesti na kraju Ëlanka. znanstveno zvanje (npr. Sektor marketinga i prodaje Uredniπtvo Ëasopisa “Poπta” JuriπiÊeva 13 10000 Zagreb Radovi se mogu poslati i na adresu e-poπte: hp-list@posta. stoga se prilozi u boji ne prihvaÊaju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->