Đại tu động cơ

Khái Quát

Khái Quát
Khái Quát

Phần này sẽ mô tả quy trình cần thiết để đại tu động cơ trên thực tế. Tiến trình đại tu được thực hiện theo quy trình sau.
1. Tháo động cơ ra khỏi xe

Tháo cụm động cơ và hộp số từ phía dưới của xe.
2. Tháo rời động cơ

Tháo động cơ thành nắp quylát và thân máy.
3. Vệ sinh và kiểm tra các chi tiết

Kiểm tra tất cả các chi tiết sau khi làm sạch chúng.
4. Lắp ráp động cơ

Lắp ráp nắp quylát và thân máy.
5. Lắp động cơ lên xe

Lắp cụm động cơ và hộp số lên xe. 6. Kiểm tra lần cuối Thực hiện việc kiểm tra cuối cùng để xác nhận tình trạng lắp ráp.
(1/1)

-1-