Filipino 3 Hunyo 17-21, 2013 9:00-10:00 Layunin: Pagkatapos ng oras na talakayan, sa ikatlong baitang na magaaral sa Filipino any inaasahang:  Nabibigyang-kahlugan

ang huni ng mga hayop-maamo o mabangis  Nakakabasa nang malakas at tahimik sa wastong paraan  Nagagamit ang angkop na pananalita sa pagbati, pagpapakilala, pagtanggap ng panauhin, at paghingi ng pahintulot  Naisasagawa ang wastong paraan ng pagbasa nang pagbigkas o tahimik  Natutukoy ang magkakaugnay na salita  Nakapagsasabi ng mga paraan sa pangangalaga ng hayop  Nakagagamit ng malaking titik sa pagsulat ng magagalang na katawagan at pantanging ngalan Paksang Aralin: A. Iba’t ibang huni o ingay na nalilikha ng mga hayop B. Magagalang na pananalita sa pagbati, pagpakilala, pagtanggap ng panauhin at paghingi ng pahintulot at paumanhin C. Maayos na paraan ng pagsulat gamit ang malalaking titik sa mgagalang na katawagan at pantanging ngalan. Pamamaraan: A. Pagganyak B. Paglalahad C. Pagpapahalaga D. Pagpapatibay ng Kasanayan Pagtataya: Magsanay tayo.pahina 10 Takdang Aralin: Pangkatang pagtatanghal.

Filipino 3 Hunyo 24-28, 2013 9:00-10:00 Layunin: Pagkatapos ng oras na talakayan, sa ikatlong baitang na magaaral sa Filipino any inaasahang:  Natutukoy ang iba’t ibang tunog ng mga sasakyan  Nagagamit ang angkop na pananalita sa pagtatanong at pagbibigay ng direksyon  Nakasusunod nang maayos sa mga direksyong ibinigay  Natutukoy ang mahalagang detalye sa kuwento  Napahahalagahan ang pagiging magalang sa pakikipag-usap  Nakikilala at nauuri ang mga pantig Paksang Aralin: A. Iba’t ibang ingay o tunog ng mga sasakyan B. Pagkilala at pag-uuri sa mga pantig C. Magagalang na salita para sa pagsagot at pagtatanong D. Wastong paraan ng paglalahad ng kwento sa pamamagitan ng pagsulat sa mahalagang detalye ng isang kuwentong nabasa Pamamaraan: A. Pagganyak B. Paglalahad C. Pagpapahalaga D. Pagpapatibay ng Kasanayan Pagtataya: Magsanay tayo pahina Takdang Aralin: Gumuhit ng iba’t ibang babala tungkol sa batas-trapiko.

B. Itanong kung ilan sa kanila ang marunong tumugtog ng instrumentong pangmusika. Mga bantas na panapos Pamamaraan: A. Iba’t ibang instrumenting pangmusika at pagpapangkat sa mga ito B. Pagganyak Maikling talakayan tungkol sa karanasan ng mga mag-aaral tuwing may pista. Pagpapatibay ng Kasanayan Pagtataya: Sumulat ng isang talata.Filipino 3 Hulyo 1-5. B. 2013 9:00-10:00 Layunin: Pagkatapos ng oras na talakayan. Pagkilala sa mga salitang may klaster C. Takdang Aralin: Gumawa ng isang maikling liham. sa ikatlong baitang na magaaral sa Filipino any inaasahang:  Nabibigyang-halaga at nakikilala ang iab’t ibang instrumenting pangmusika  Napapangkat ang mga bagay ayon sa kinabibilangan nito  Nabibigkas nang wasto ang mga salitang may diptonggo  Nakagagamit ng tamang bantas na panapos sa mga pangungusap Paksang Aralin: A. Pagtukoy sa katangian ng mga tauhan sa kuwento B. Pagganyak Ipakita ng isang larawan ng isang matandang babae. Pagpapahalaga D. Takdang Aralin: Magpagupit ng mga larawan ng iba’t ibang instrument na hindi tinalakay sa aralin. Filipino 3 Hulyo 8-12. . Pagpapahalaga D. Paglalahad C. sa ikatlong baitang na magaaral sa Filipino any inaasahang:  Natutukoy ang katangian ng mga tauhan ayon sa kanilang pananalita at pagkilos  Napahahalagahan ang paggalang at pag asa sa mga nakatatanda  Nakababasa ng mga salitang may klaster  Nakabibigkas ng mga salitang may klaster  Natutukoy kung kalian ginagamit ang bantas na kuwit at gitling  Nagkakaroon ng kasanayan sa paggamit ng kuwit at gitling Paksang Aralin: A. Paglalahad C. Wastong paggamit ng kuwit at gitling sa pagsulat ng mga pangungusap Pamamaraan: A. Pagpapatibay ng Kasanayan Pagtataya: Magpakita ng iba’t ibang larawan ng mga instrumenting pangmusika at ipasulat ang ngalan nito. Pagbigkas nang wasto sa mga salitang may diptonggo C. 2013 9:00-10:00 Layunin: Pagkatapos ng oras na talakayan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful