FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

TEMATICA, TEMELE ŞI COORDONATORII PRIVIND LICENŢA 2011-2012 Consultaţii cadre didactice pentru licenţă Semestrul I 2011-2012
Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Numele şi prenumele Prof. univ. dr. Popescu Manoela Prof. univ. dr. Căprărescu Gheorghiţa Prof. univ. dr. Ionaşcu Viorica Prof. univ. dr. Ionescu Ion Prof. univ. dr. Stanciu Ion Prof. univ. dr. Neacşu Nicolae Prof. univ. dr. Părăian Elena Conf. univ. dr. Schiller Elena Conf. univ. dr. Băltăreţu Andreea Conf. univ. dr. Cristea Anca Conf. univ. dr. Gogu Emilia Conf. univ. dr. Militaru Cezar Conf. univ. dr. Vadim Dumitraşcu Lect. univ. dr. Burda Alexandru Lect. univ. dr. Davidescu Roxana Lect. univ. dr. Oana Duţă Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu Lect. univ. dr. Jalbă Luminiţa Lect. univ. dr. Nedea Petronela Lect. univ. dr. Drăguţ Bogdănel Lect. univ. dr. Pavel Camelia Lect. univ. dr. Popa Claudia Lect. univ. dr. Rezeanu Oana Lect. univ. dr. Stancu Daniela Lect. univ. dr. Emilia Pascu Ziua MARŢI MIERCURI LUNI MIERCURI MIERCURI JOI MIERCURI LUNI MIERCURI LUNI MIERCURI JOI VINERI LUNI MIERCURI JOI JOI JOI MIERCURI LUNI MARŢI LUNI MARŢI JOI MARŢI Orele 1400 -1600 1600 – 1700 1200 – 1400 1200 – 1400 1400- 1500 1530– 1730 1200-1400 1700 -1800 1300 – 15,30 1600 – 1800 1200 - 1400 1600 -1800 800-1000 1200 – 1400 1600 – 1800 1800-2000 1200-1400 1600 – 1800 1800 -2000 1000 - 1200 1400 –1600 1200-1400 1600 -1800 1600 -1800 1600-1800 Sala SALA 100 SALA 4 SALA 4 SALA 3 BIBLIOTECA SALA 4 CANCELARIE SALA 97 SALA 100 CANCELARIE BIBLIOTECA SALA 49 CANCELARIE BIBLIOTECA BIBLIOTECA SALA 74 SALA 76 BIBLIOTECA CANCELARIE CANCELARIE BIBLIOTECA CANCELARIE CANCELARIE BIBLIOTECA CANCELARIE

NOTĂ: ATENŢIE!!! ALEGEREA TEMELOR DE LICENŢĂ SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011.

PE BAZA CERERII DE ÎNSCRIERE ANEXATĂ MAI JOS , SEMNATĂ DE PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR, CARE SE DEPUNE LA SECRETARIAT PÎNĂ LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011

1

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL CERERE ÎNSCRIERE LICENŢĂ

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ......................................................................................................... student(a) în anul.............ZI/FR, la Facultatea de Management Turistic și Comercial, vă rog sa-mi aprobați opțiunea pentru lucrarea de diplomă cu titlul..................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ având ca indrumător pe.......................................................................................................

PLAN – CADRU AL LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ 1. 2. 3. 4. 5. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ..........................................................................................

Data.....................................

Semnătura...................................

SUSȚIN APROBAREA, Profesor indtrumător, ..............................................................

2

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

CONSULTAŢII CADRE DIDACTICE PENTRU LICENŢĂ .........................................................1 SEMESTRUL I 2011-2012....................................................................................................................1 COORDONATORI ŞI TEME PENTRU ELABORAREA ..............................................................5 LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ............................................................................................................5
1. PROF. UNIV. DR. GHEORGHIŢA CĂPRĂRESCU.....................................................................................................5 2. PROF.UNIV. DR. ION STANCIU....................................................................................................................................5 3. PROF. UNIV. DR. NICOLAE NEACŞU.........................................................................................................................6 4. PROF. UNIV. DR. VIORICA IONAŞCU........................................................................................................................7 5. PROF. UNIV. DR. ELENA PĂRĂIAN............................................................................................................................8 6. PROF. UNIV. DR. ION IONESCU...................................................................................................................................9 7. PROF. UNIV. DR. MANOELA POPESCU...................................................................................................................10 8. CONF. UNIV. DR. ELENA IANOŞ-SCHILLER..........................................................................................................12 9. CONF. UNIV. DR. VADIM DUMITRAŞCU................................................................................................................12 10. CONF. UNIV. DR. ANDREEA BĂLTĂREŢU...........................................................................................................12 11. CONF. UNIV. DR. EMILIA GOGU.............................................................................................................................13 12. CONF. UNIV. DR. ANCA CRISTEA...........................................................................................................................14 13. CONF. UNIV. DR. CEZAR MILITARU.....................................................................................................................15 14. LECT. UNIV. DR. TATIANA DOSESCU...................................................................................................................15 15. LECT. UNIV. DR. LUMINIŢA JALBĂ......................................................................................................................15 16. LECT.UNIV. DR. CLAUDIA POPA............................................................................................................................16 17. LECT. UNIV. DR. ALEXANDRU BURDA.................................................................................................................16 18. LECT. UNIV. DR. ROXANA IONESCU.....................................................................................................................18 19. LECT. UNIV. DR. PETRONELA-SONIA NEDEA...................................................................................................18 20. LECT. UNIV. DR. OANA DUŢĂ.................................................................................................................................19 21. LECT. UNIV. DR. OANA MARIA REZEANU..........................................................................................................19 22. LECT. UNIV. DR. DANIELA STANCU......................................................................................................................19 23. LECT. UNIV. DR. CAMELIA PAVEL........................................................................................................................19 24. LECT. UNIV. DR. BOGDAN DRĂGUŢ.....................................................................................................................20 25. LECT. UNIV. DR. EMILIA PASCU............................................................................................................................21 TEMATICA EXAMENULUI DE .........................................................................................................................................22 LICENŢĂ LA ........................................................................................................................................................................22 1. CONŢINUTUL SERVICIILOR.........................................................................................................................................22 - Conceptul de servicii;...........................................................................................................................................................22 - Caracteristicile serviciilor;...................................................................................................................................................22 - Tipologia serviciilor. ...........................................................................................................................................................22 6. LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA COMERŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ ...............................................22 7. COMERŢUL CU RIDICATA, CU AMĂNUNTUL ȘI COMERȚUL ELECTRONIC....................................................22 11. CEREREA DE MĂRFURI...............................................................................................................................................23 12. OFERTA DE MĂRFURI.................................................................................................................................................23 14. ELEMENTE DE EFICIENŢA A ACTIVITĂŢII COMERCIALE.................................................................................23 Conţinutul eficienţei activităţii comerciale;............................................................................................................................23 Elemente de calcul şi apreciere a eficienţei activităţii comerciale;........................................................................................23 Căi de sporire a eficienţei activităţii comerciale.....................................................................................................................23 15. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII”...............................23 16. ÎNTREPRINDEREA – AGENT ECONOMIC IMPORTANT ÎN CADRUL ECONOMIEI INFORMAŢIONALE.....23 Tipologia întreprinderilor;......................................................................................................................................................23 Locul şi rolul IMM-urilor în economia informaţională..........................................................................................................23

3

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL 17. IMPACTUL MEDIULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ. .23 Mediul ambiant al întreprinderii;............................................................................................................................................23 Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere-mediu ambiant;...............................................................................23 Relaţia întreprindere – piaţă;..................................................................................................................................................23 Obiectivele economice ale întreprinderilor în condiţiile noii economii.................................................................................23 18. PREMISELE DE FUNCŢIONARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII.............................................................23 Noţiunea de resursă a întreprinderii;.......................................................................................................................................23 Clasificarea resurselor întreprinderii: resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resurse informa ționale, resurse turistice, cultura firmei............................................................................................................................................................23 20. GESTIUNEA ACTIVITĂŢII CREATIV-INOVATIVE A FACTORILOR DE COMPETITIVITATE........................23 21. GESTIUNEA FUNCŢIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII..........................................................24 Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderii;................................................................................................................24 Depozitarea şi gestiunea stocurilor;........................................................................................................................................24 Activitatea de vânzare a întreprinderii....................................................................................................................................24

4

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

COORDONATORI ŞI TEME PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ

Anul universitar 2011/2012
1. PROF. UNIV. DR. GHEORGHIŢA CĂPRĂRESCU

1. Perfecţionarea activităţii managerului în cadrul firmei .... 2. Stilul de management şi implicaţiile lui asupra eficacităţii 3. Analiza sistemului decizional al firmei... 4. Structura informală şi implicaţiile ei asupra funcţionării firmei 5. Analiza şi prefecţionarea structurii organizatorice a firmei....; 6. Analiza culturii organizaţionale a firmei....; 7. Identificarea tipului cultural al firmei.... şi analiza impactului asupra performanţelor firmei........; 8. Studiul mediului extern general în vederea fundamentării strategiei firmei..........; 9. Posibilităţi de perfecţionare a managementului resurselor umane din firma......; 10. Diagnosticul managerial al firmei....; 11. Analiza mediului intern şi exterm în vederea fundamentării strategiei firmei....; 12. Evaluarea capabilităţii strategice a firmei.....; 13. Analiza recrutării şi selecţiei resurselor umane în firma......; 14. Analiza şi perfecţionarea motivaţiei din cadrul firmei...; 15. Analiza sistemului de recompense utilizat în firma......; 16. Metode şi tehnici utilizate în analiza şi proiectarea posturilor în firma...; 17. Analiza inserţiei profesionale şi sociale a resurselor umane în firma......; 18. Managementul carierei în firma.......; 19. Managementul stresului organizaţional în firma.....; 20. Analiza conflictelor organizaţionale în firma....; 21. Managementul conflictelor organizaţionale în firma.........; 22. Procesul de evaluare a posturilor în firma.... 23. Fundamentarea strategiei firmei.....

2.

PROF.UNIV. DR. ION STANCIU

1.Posibilităţi de implementare (perfecţionare) a sistemului de management al calităţii la societatea comercială ...; 2.Preocupări pe plan internaţional privind implementarea sistemului de management al calităţii după standardele ISO 9000; 3.Relaţia dintre calitate şi înnoirea gamei sortimentale de produse şi servicii; 4.Sisteme de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate în comerţul internaţional; 5.Rolul organismelor internaţionale de standardizare în promovarea calităţii; 6.Standardele armonizate - suport al comerţului liber internaţional în perspectiva mondializării; 7.Certificarea şi garantarea calităţii în relaţiile comerciale internaţionale; 8.Analiza reglementărilor la nivel european şi internaţional privind protecţia mărcilor; 9.Relaţia dintre calitatea produselor, serviciilor şi protecţia consumatorilor; 10. Marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor după standardele int ernaţionale ISO 14.000; 11. Preocupări privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă pe plan european şi internaţional; 12. Preocupări ale U.E. în domeniul materialelor de ambalat pentru protecţia mediului şi a consumatorilor; 13. Analiza comparativă a calităţii produselor / serviciilor oferite de mai multe firme concurente; 5

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

14. Aplicaţii ale metodelor de estimare şi cuantificare a calităţii produselor / serviciilor din grupa ...; 15. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de conducere a calităţii prin costuri la întreprinderea ... în cadrul sistemului de asigurare a calităţii; 16. Analiza calităţii produselor de folosinţă îndelungată din grupa ... la utilizatori (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) în cadrul sistemului de asigurare a calităţii la întreprinderea ...; 17. Aplicaţii ale metodelor de evaluare a capabilităţii furnizorilor la întreprinderea ... în cadrul sistemului de asigurare a calităţii; 18. Analiza calităţii şi a înnoirii gamei sortimentale de produse/servicii la întreprinderea ...; 19. Posibilităţi de perfecţionare a circuitului tehnic al mărfurilor dintre furnizori şi clienţi la întreprinderea ... ; 20. Analiza corelaţiilor dintre calitatea produselor / serviciilor din grupa ... şi protecţia mediului înconjurător; 21. Preocupări pe plan naţional şi internaţional de perfecţionare a sistemului de certificare a produselor şi serviciilor; 22. Preocupări pe plan naţional şi internaţional în domeniul mărcilor (de fabrică, de comerţ, de servicii); 23. Analiza comparativă a calităţii ambalajelor de prezentare la grupa de mărfuri.

3.

PROF. UNIV. DR. NICOLAE NEACŞU

1. Impactul turismului şi dezvoltării serviciilor asupra vieţii economice şi sociale a comunităţilor locale în zona „X, judeţul „Y”...; 2. Posibilităţi de dezvoltare a serviciilor turistice în localitatea (judeţul, zona...) şi implicaţiile asupra reconversiei forţei de muncă; 3. Program de dezvoltare durabilă a turismului în zona „X, staţiunea „Y”, judeţul „Z”...; 4. Timpul liber, agrementul şi serviciile turistice. Studiu de caz – judeţul „X”.............; 5. Diversificarea serviciilor turistice în staţiunea „X” (la societatea comercială.............); 6. Studiu comparativ asupra ofertei turistice româneşti şi a ţării „X” şi posibilităţi de promovare a produselor turistice româneşti pe piaţa ţării „X”...; 7. Dinamica turismului românesc. Soluţii de valorificare superioară a zonelor turistice din România (mare, munte, balnear); 8. Turismul şi creşterea economică. Studiu de caz – judeţul „X”.............; 9. Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în zona „X”, judeţul „Y”, studiu de caz: localitatea „Z”....; 10. Mutaţii şi tendinţe în evoluţia activităţii de turism (la nivel macro şi microeconomic); 11. Tendinţe în dinamica şi structura turismului pe plan regional şi mondial; 12. Incidentele dezvoltării economiei mondiale asupra dinamicii, structurii şi orientării fluxurilor turistice mondiale. Studiu de caz – ţara „X”.............; 13. Mutaţii în fluxurile turistice internaţionale şi posibilităţi de atragere a acestora spre România; 14. Perspectivele turismului românesc; Orizont 2015-2020; Studiu de caz: balnear, montan, litoral, cultural, agroturism; 15. Strategii de relansare a turismului internaţional al României – Studiu de caz: balnear, montan, litoral, cultural, agroturism; 16. Amplasarea şi amenajarea unui complex turistic în zona „X”, judeţul „Y”, localitatea „Z”...; 17. Program de dezvoltare şi diversificare a serviciilor la societatea comercială de turism „X”; 18. Program de promovare şi comercializare a unui produs turistic; 19. Căi de creştere a eficienţei activităţii turistice (de alimentaţie, de prestări de servicii) la societatea comercială „X”...; 20. Program de organizare şi dezvoltare a turismului (pentru tineret, la sfârşit de săptămână etc.) în zona, judeţul, oraşul etc.; 6

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

21. Forme moderne de promovare şi comercializare a produselor turistice pe piaţa internă şi internaţională; 22. Rolul organizaţiilor profesionale în dezvoltarea şi promovarea turismului din România; 23. Program de marketing privind politica de produs/preţ/promovare/distribuţie/etc. la Societatea de turism „X”.........; 24. Program de marketing pentru participarea la un târg internaţional de turism; 25. Elaborarea mixului de marketing la Societatea „X”.............; 26. Organizarea şi promovarea turismului de reuniuni internaţionale în ţara „X”; 27. Studiu privind amenajarea şi promovarea unei staţiuni turistice; montane; de litoral; balneare; 28. Program de dezvoltare şi perfecţionare a alimentaţiei publice în staţiunea „X”; societatea comercială „Y”; 29. Rolul turismului (serviciilor) în dezvoltarea economico-socială a unei zone, localităţi, judeţ...; 30. Dezvoltarea şi promovarea ofertei turismului itinerant-cultural în România; 31. Turismul cultural şi de afaceri în oraşul „X”...Orizont 2015; 32. Proiect de dezvoltare durabilă a staţiunii „X”...Orizont 2015; 33. Turismul de afaceri şi reuniuni. Studiu de caz – complexul hotelier „X”; 34. Politica de marketing la S.C......................... complexul hotelier..................; 35. Organizarea şi promovarea turismului de afaceri în România; 36. Piaţa mondială a turismului (sportiv, cultural, balnear, montan, de afaceri, de congrese etc.) şi strategii de marketing pentru promovarea ofertei româneşti; 37. Program privind creşterea eficienţei economice la S.C............................. complexul hotelier...; 38. Studiu privind dezvoltarea şi amenajarea turistică a ariei montane........................; 39. Piaţa turistică a ţării „X”... Posibilităţi de cooperare şi dezvoltare a relaţiilor turistice românoţara „X”; 40. Organizarea şi dezvoltarea turismului rural pe exemplul judeţului „X”; 41. Potenţialul turistic şi valorificarea acestuia în oraşul „X”, staţiunea „Y”, judeţul „Z”; 42. Piaţa europeană a turismului (cultural, balnear, montan, de congrese şi reuniuni, sportiv, agroturism etc.). Strategii de marketing pentru promovarea ofertei României; 43. Dezvoltarea turistică şi protecţia resurselor naturale şi antropice. Studiu de caz (zona, staţiunea, judeţul, ţara); 44. Turismul cultural-istoric-religios. Prezent şi perspective. Studiu de caz; 45. Turismul urban (prezent şi perspectivă) în zona/oraşul/judeţul...; 46. Turismul de week-end (prezent şi perspectivă) în zona/oraşul/judeţul...; 47. Turismul de afaceri (prezent şi perspectivă) în zona/oraşul/judeţul...; 48. Turismul montan (prezent şi perspectivă) în zona/oraşul/judeţul...

4.

PROF. UNIV. DR. VIORICA IONAŞCU

1. Mediul de marketing al întreprinderii. Studiu de caz; 2. Mediul concurenţial. Studiu de caz; 3. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern. Studiu de caz; 4. Piaţa actuală şi de perspectivă a întreprinderii/produsului........Studiu de caz; 5. Organizarea (reorganizarea) activităţii de marketing a întreprinderii.Studiu de caz; 6. Politica de marketing la întreprinderea. Studiu de caz; 7. Elaborarea strategiei de marketing la întreprinderea. Studiu de caz; 8. Strategii de consolidare a poziţiei unei întreprinderii......pe piaţa. Studiu de caz; 9. Mixul de marketing - instrument de operaţionalizare a politicii de marketing. Studiu de caz; 10. Poziţionarea (repoziţionarea) pe piaţă a firmei. Studiu de caz; 11. Politica de produs la o întreprindere. Studiu de caz; 12. Program de marketing privind lansarea pe piaţa românească a unui produs/serviciu. Studiu de caz; 7

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

13. Urmărirea comportării în consum/utilizare a produsului/produselor. Studiu de caz; 14. Distribuţia fizică a mărfurilor la o întreprindere . Studiu de caz; 15. Program de marketing privind distribuţia produsului / serviciului ... pe piaţa românească. Studiu de caz; 16. Politica de distribuţie a produsului.......în cazul unei întreprinderi. Studiu de caz; 17. Program de marketing pentru participarea unei întreprinderi la manifestarea expoziţională / târgul internaţional . Studiu de caz; 18. Perfecţionarea organizării activităţii de marketing la întreprinderea. Studiu de caz; 19. Cercetarea motivelor de cumpărare şi necumpărare pentru produsul/grupa de produse.Studiu de caz; 20. Imaginea magazinului în viziunea clienţilor dintro localitate. Studiu de caz; 21. Studierea conjuncturii unei pieţe(pe produse sau zone). Studiu de caz; 22. Metode calitative de studiere a pieţei. Efectuarea de cercetări. Studiu de caz; 23. Studierea atitudinilor şi a intenţiilor de cumpărare a unui produs. Studiu de caz; 24. Cercetarea gradului de dotare a populaţiei cu bunuri de uz îndelungat. Studiu de caz; 25. Cercetarea obiceiurilor de cumpărare şi de consum pentru un produs sau grupă de produse. Studiu de caz; 26. Segmentarea pieţei unei întreprinderi/produs.Studiu de caz; 27. Cercetarea pieţei unui produs. Studiu de caz; 28. Auditul de marketing şi analiza SWOT. Studiu de caz; 29. Program de marketing pentru organizarea unei campanii promoţionale. Studiu de caz; 30. Dinamica pieţei bunurilor şi serviciilor din România; 31. Sezonalitatea producţiei şi consumului şi influenţa acestora asupra desfăşurării activităţii comerciale (pe exemplul unui sector, familii sau grupe de produse); 32. Program de marketing privind lansarea unui produs pe piaţă. Studiu de caz; 33. Program de marketing privind distribuţia produsului X pe piaţa ţintă. Studiu de caz 34. Elaborarea planului de marketing la societatea comercială.Studiu de caz; 35. Evoluţia ofertei de mărfuri şi perspectiva dezvoltării acesteia în România. Studiu de caz pentru un produs sau grupă de produse; 36. Analiza şi perfecţionarea relaţiilor cu furnizorii în politica de aprovizionare a unei firme. Studiu de caz 37. Analiza şi perfecţionarea relaţiilor cu clienţii în politica de vânzare a unei firme.; Studiu de caz 38. Evoluţia şi dimensiunile macroeconomice ale serviciilor în România; 39. Piaţa serviciilor/serviciului în România/zona.Studiu de caz; 40. Evoluţii, dinamici, structuri şi indicatori specifici serviciului/categoriei de servicii.Studiu de caz; 41. Eficienţa economică şi socială a serviciilor. Studiu de caz; 42. Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor de servicii. Studiu de caz pe categorii de servicii; 43. Principalele caracteristici ale serviciilor pentru populaţie în România. Studiu de caz; 44. Principalele caracteristici ale serviciilor pentru întreprinderi în România. Studiu de caz; 45. Oferta şi tarifele pentru servicii. Studii de caz; 46. Forţa de muncă şi productivitatea muncii în sectorul terţiar. Studiu de caz; 47. Relaţiile dintre calitate şi eficienţă în activităţile de servicii. Studiu de caz; 48. Resursele umane şi materiale în sectorul serviciilor. Studiu de caz; 49. Locul şi rolul serviciilor în economia românească. 50. Evaluarea, indicatori de exprimare şi căi de creştere a eficienţei serviciilor. Studiu de caz.

5.

PROF. UNIV. DR. ELENA PĂRĂIAN

1. Implicaţiile economico sociale ale comercializării mărfurilor contaminate; 2. Metodologia evaluării calităţii produselor în cadrul circuitului tehnic de la producător la consumator; 8

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

3. Marcarea şi etichetarea ecologică a produselor şi ambalajelor în comerţul intern şi internaţional; 4. Posibilităţi de reintroducere în circuitul economic a produselor şi ambalajelor din etapa postconsum; 5. Impactul noilor tehnologii asupra calităţii produselor; 6. Structura sortimentală, utilitatea şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor domotice sau birotice ( la alegere); 7. Îmbunătăţirea calităţii mărfurilor din grupa ... în relaţie cu cerinţele beneficiarilor; 8. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului calităţii în societatea comercială...; 9. Structura sortimentală şi caracteristicile de calitate ale echipamentului textil din dotarea unităţilor turistice; 10. Analiza structurii sortimentale şi a cerinţelor de calitate ale mobilierului din dotarea unităţilor turistice; 11. Analiza comparativă a nivelului calitativ al produselor din grupa... provenite de la mai multe firme, folosind metoda QFD; 12. Particularităţile implementării sistemului de management al calităţii în organizaţii din domeniul serviciilor medicale/tehnologiei informaţiei; 13. Analiza aspectelor tehnico-economice din sistemul traiectoral al produselor de la producător la consumator; 14. Analiza sortimentului şi metodologia determinării calităţii mărfurilor din grupa...; 15. Implicaţiile economico-sociale ale noncalităţii; 16. Modalităţi de cercetare a comportării produselor în consum, folosite în marketing şi în studiul mărfurilor; 17. Îmbunătăţirea nivelului calitativ al produselor-alternativă strategică în politica de produs la societatea comercială; 18. Analiza structurii şi dimensiunilor gamei sortimentale a mărfurilor din grupa.....-alternativă strategică în politica de produs la societatea comercială...; 19. Analiza factorilor care determină şi influenţează calitatea mărfurilor în operaţiile specifice sistemului logistic al unităţilor de producţie şi de distribuţie a mărfurilor; 20. Importanţa depozitării şi păstrării mărfurilor între activitatea specifice care compun lanţul logistic; 21. Transportul mărfurilor, componentă de bază a sistemului logistic-influenţa lui asupra celorlalte activităţi logistice şi asupra calităţii şi integrităţii cantitative a mărfurilor; 22. Designul şi estetica mărfurilor din grupa confecţiilor de îmbrăcăminte; 23. Marcarea produselor-strategii de creare şi utilizare a mărcilor; 24. Optimizarea structurii gamei sortimentale; 25. Particularităţi privind metodologia analizei calităţii produselor noi (metode de testare a produselor noi). 26. Strategii de înnoire a produselor/serviciilor pe exemplul unei firme de produse/servicii; 27. Ambalarea mărfurilor – factor de stabilitate a stării calitativ cantitative a mărfurilor; 28. Importanţa formei şi culorii în designul automobilului; 29. Designul şi estetica ambientului comercial (ambientului din spaţiile de cazare ale unităţilor turistice); 30. Designul şi estetica ambalajelor factori de competitivitate; 31. Analiza preferinţelor consumatorilor pentru culoarea mărfurilor din grupa...; 32. Locul şi rolul caracteristicilor estetice în sistemul de caracteristici de calitate ale mărfurilor.

6.

PROF. UNIV. DR. ION IONESCU

1. Analiza SWOT la firma de turism... şi măsurile ce se impun pentru menţinerea pe piaţă şi dezvoltarea afacerii. Studiu de caz; 2. Relaţiile firmei de turism... cu micromediul. Studiu de caz; 9

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

3. Analiza economico-financiară a rezultatelor economice ale firmei. Studiu de caz; 4. Premise şi direcţii de dezvoltare a activităţilor firmei de turism. Studiu de caz; 5. Planul de afaceri în turism. Studiu de caz; 6. Înfiinţarea unei firme de turism. Studiu de caz; 7. Analiza nivelului de eficienţă a funcţiunilor întreprinderii de turism. Studiu de caz; 8. Direcţii de eficientizare a structurii organizatorice a firmei de turism...; 9. Servicii turistice în România. Prezent şi perspectivă; 10. Analiza diagnostic la firma de turism... şi direcţii de acţiune în vederea dezvoltării şi modernizării. Studiu de caz; 11. Dependenţa activităţilor firmei... de mezomediu. Studiu de caz. 12. Evoluţia activităţii de turism în Regiunea de Dezvoltare...; 13. Fundamentarea opţiunilor strategice ale firmei de turism. Studiu de caz; 14. Prezent şi perspective în integrarea euroturistică a României; 15. Modalităţi de adaptare la mediul extern a firmei de turism...; 16. Dezvoltarea turistică şi protecţia mediului natural. Studii de caz (zona, staţiunea, judeţul); 17. Turismul cultural-istoric - prezent şi perspective. Studiu de caz; 18. Valorificarea superioară a potenţialului turistic al zonei/judeţului/staţiunii/ localităţii de interes turistic...; 19. Turismul urban (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul...; 20. Turismul de week-end (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul...; 21. Turismul de afaceri (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul / localitatea...; 22. Turismul montan (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul / arealul...; 23. Turismul cultural-religios în zona... (prezent şi perspectivă); 24. Turismul pentru sporturi de iarnă (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul...; 25. Efectele turismului asupra zonei receptoare... (prezent şi perspectivă); 26. Efectele turismului asupra zonei emitente... (prezent şi perspectivă); 27. Agroturism în zona / judeţul... (prezent şi perspectivă); 28. Direcţii de extindere şi dezvoltare a activităţii agenţiei de turism...; 29. Turismul speologic (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul...; 30. Turismul ştiinţific. Prezent şi perspectivă (studiu de caz); 31. Produse originale româneşti utilizate în turismul balnear intern şi internaţional al României. Prezent şi perspectivă; 32. Modalităţi de utilizare a timpului liber prin turism de către locuitorii din mediul urban. Studiu de caz; 33. Sezonalitatea turistică în zona... şi posibilităţile de prelungire a sezonului; 34. Caravaningul - ca subformă a turismului automobilistic. Prezent şi perspective; 35. Turismul de croazieră în secolul XXI; 36. Turismul deltaic. Actualitate şi perspective; 37. Turismul cinegetic. Prezent şi perspective; 38. Turismul în spaţiile protejate. Studiu de caz: parcul naţional, rezervaţia etc; 39. Turismul etnografic în zona/judeţul/regiunea istorică... Studiu de caz; 40. Planul de afaceri în turism. Studiu de caz; 41. Premise şi perspective de dezvoltare a activităţii de alimentaţie publică în turismul românesc. Studiu de caz (judeţul..., staţiunea...); 42. Premise şi perspective în dezvoltarea agrementului turistic în zona..., judeţul..., staţiunea...; 43. Turismul de litoral al României. Prezent şi perspective. Studiu de caz; 44. Turismul de reuniuni. Studiu de caz.

7.

PROF. UNIV. DR. MANOELA POPESCU

1. Fundamentarea şi operaţionalizarea politicii comerciale promovate de către S.C. .....; 10

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

2. Locul clienţilor (consumatorilor) în strategia (politica) comercială a firmelor producătoare sau de distribuţie. Studiu de caz; 3. Perfecţionarea sistemului de relaţii generat de către S.C. .... în vederea atingerii de performanţe înalte; 4. Locul şi importanţa comerţului electronic în dezvoltarea comerţului românesc; 5. Comerţul electronic – cale de dezvoltare/diversificare a activităţilor firmei....; 6. Căi şi mijloace de dezvoltare a comerţului României cu ţările membre ale Uniunii Europene; 7. Fundamentarea politicii de distribuţie a S.C..... în vederea creşterii profitabilităţii acesteia; 8. Implicaţiile politicii de aprovizionare asupra creşterii eficienţei firmei ......; 9. Politica de vânzare – element definitoriu al îmbunătăţirii performanţelor firmei ......; 10. Perspective privind dezvoltarea IMM-urilor în România, în contextul crizei economice mondiale. Studiu de caz; 11. Rolul aprovizionării tehnico-materiale în dezvoltarea activităţii comerciale a firmei .....; 12. Importanţa elementelor de logistică în îmbunătăţirea performanţelor comerciale ale S.C......; 13. Aspecte privind economia şi gestiunea S.C...... în condiţiile crizei economice; 14. Activitatea comercială a firmei ... şi consecinţele ecologice, în contextul dezvoltării durabile; 15. Locul acţiunilor de protecţie a mediului înconjurător în cadrul activităţii comerciale desfăşurate la firma ...; 16. Influenţa ciclului de viaţă al produselor asupra constituirii ofertei la nivel de firmă; 17. Implicaţiile politicii de stocuri asupra performanţelor firmei ...; 18. Franciza şi locul ei în aparatul comercial modern. Studiu de caz; 19. Direcţii de dezvoltare a politicii comerciale a firmei ...; 20. Particularităţile culturii de afaceri în cadrul firmei ... – premise în dezvoltarea acesteia; 21. Politica firmei ... în domeniul culturii organizaţionale – cale de creştere a performanţelor acesteia; 22. Analiza elementelor componente ale culturii afacerilor în vederea utilizării lor în procesul derulării eficiente a activităţilor firmei ...; 23. Analiza rezultatelor economice şi măsurarea performanţelor comerciale în vederea eficientizării activităţilor firmei .....; 24. Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului comercial la firma .....; 25. Fundamentarea amplasării şi dimensionării unei unităţi operative a comerţului cu amănuntul. Studiu de caz; 26. Mutaţii şi tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul/ridicata în Uniunea Europeană..; 27. Abordarea comunicării organizaţionale din perspectivă culturală. Studiu de caz; 28. Importanţa comunicării electronice în asigurarea profitabilităţii firmei........; 29. Analiza comunicării non-verbală în diferite culturi în vederea creşterii competitivităţii firmei......; 30. Analiza formelor de comunicare în cadrul firmei „X” în vederea creşterii competitivităţii acesteia; 31. Eficienţa tradiţiilor şi inovaţiilor în comunicarea instituţională/comercială/internă. Studiu de caz ; 32. Forme de constrângeri în comunicarea organizaţională şi impactul acestora asupra competitivităţii firmei. Studiu de caz; 33. Abordări comparative ale eticii comunicării umane din perspectiva tipurilor de comunicatori profesionişti; 34. Analiza culturii comuncaţionale în cadrul firmei „X” în vederea creşterii performanţelor acesteia; 35. Analiza strategiei de comunicare a firmei „X” în vederea creşterii eficienţei acesteia; 36. Impactul tehnicilor de comunicare şi negociere asupra profitabilităţii firmei „X”; 37. Influenţa stilului personal de negociere asupra eficacităţii firmei „X”.

11

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

8.
1.

CONF. UNIV. DR. ELENA IANOŞ-SCHILLER

2. 3. 4. 5. 6.

Impactul societăţii informaţionale asupra turismului (particularizare); Turismul în mediul Internet (particularizare); Tehnologii informatice folosite în turism (particularizare); Rolul sistemelor informatice în eficientizarea managementului hotelier (particularizare); Cerinţe actuale ale sistemelor informatice de gestiune hotelieră (particularizare); Reclama on-line – soluţie a promovării turismului românesc în mediul Internet (particularizare).

9.

CONF. UNIV. DR. VADIM DUMITRAŞCU

1. Fundamentarea strategiei la SC … 2. Analiza concurenţei la SC … 3. Diagnostic global strategic la SC … 4. Strategia de imagine la SC … 5. Fundamentarea investiţiilor de dezvoltare la SC … 6. Sistemul de management strategic al SC … 7. Managementul strategic al resurselor umane la SC … 8. Evaluarea capitalului uman la SC … 9. Evaluarea performanţelor şi politicile motivaţionale la SC … 10. Eficienţa utilizării resurselor umane la SC … 11. Practici de recrutare şi selecţie a personalului la SC …

10.

CONF. UNIV. DR. ANDREEA BĂLTĂREŢU

1. Dezvoltarea şi promovarea turismului în staţiunea/zona/judeţul/regiunea...Studiu de caz: amenajarea în scopuri turistice a...; 2. Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic al judeţului/regiunii...; 3. Stadiul actual de valorificare a potenţialului turistic din staţiunea/localitatea/judeţul/regiunea...; 4. Valorificarea în scopuri turistice a monumentelor UNESCO de pe teritoriul României; 5. Valorificarea în scopuri turistice a palatelor brâncoveneşti/a ctitoriilor lui Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu...; 6. Program de organizare şi comercializare a unui produs turistic cu tema...; 7. Stadiul actual şi perspectivele zonelor metropolitane la nivel naţional/internaţional; 8. Dezvoltarea zonelor metropolitane şi impactul asupra zonelor de recreere; 9. Efectele practicării turismului asupra vieţii economico-sociale a localităţii/judeţului/regiunii...; 10. Impactul turismului asupra culturii şi comunităţii locale. Studiu de caz; 11. Posibilităţi de practicare a ecoturismului în zona..../judeţul..../regiunea/la nivel internaţional; 12. Stadiul actual şi perspectivele turismului montan/rural/pentru sporturi extreme/ştiinţific/speologic/de vânătoare/de afaceri la nivel naţional/regional/internaţional. Studiu de caz....localitatea/staţiunea/zona/judeţul/regiunea....; 13. Posibilităţi de dezvoltare şi promovare a unor noi forme de turism în judeţul/zona/regiunea...; 14. Tendinţe în structura şi dinamica turismului social/de camping/rural etc.; 15. Modalităţi de promovare a turismului cultural din Bucureşti/alte localităţi/regiunea „X”; 16. Influenţa Renaşterii asupra turismului mondial; 17. Studiu comparativ privind oferta turistică a României şi cea internaţională şi posibilităţi de intensificare a fluxurilor turistice dintre acestea; 18. Orientări (tendinţe) în dezvoltarea turismului internaţional (la nivel mondial, european, al României); 19. Actualităţi şi tendinţe în evoluţia transporturilor turistice (aerian, rutier, feroviar, maritim (croaziere) la nivel naţional/internaţional; 12

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

20. Protecţia şi securitatea turiştilor la nivel naţional/internaţional; 21. Căi de creştere a eficienţei economice şi sociale a activităţii turistice în cadrul staţiunii.../zonei..../judeţului.../regiunii/României; 22. Analiza şi prognoza circulaţiei turistice interne şi/sau internaţionale a României în perioada...; 23. Analiza şi perspectivele circulaţiei turistice a ţării/staţiunii/judeţului/regiunii......... în perioada ....; 24. Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel naţional/regional/internaţional; 25. Strategia dezvoltării economice/turistice a judeţului/staţiunii/zonei/regiunii.....; 26. Impactul turismului asupra mediului ambiant al staţiunii/zonei/judeţului/regiunii.....; 27. Analiza ariilor protejate din România/la nivel internaţional/ pe ţări. Studiu de caz: Parcul naţional.../Parcul natural...; 28. Amenajarea în scopuri turistice a zonei/localităţii......; 29. Studiu privind re/amenajarea şi promovarea staţiunii/zonei/Parcului naţional.../ Parcului natural....; 30. Studiu privind oportunitatea amenajării unei pensiuni rurale/urbane în localitatea/staţiunea.....; 31. Dezvoltarea turismului de week-end şi crearea unor zone specifice de agrement; 32. Modalităţi de valorificare a potenţialului turistic românesc în context regional; 33. Modalităţi de implementare a „Programului Blue Flag – Steagul Albastru” în România. Studiu de caz: staţiunea/plaja...; 34. Promovarea „Drumului Vinului”/rutelor turistice terestre în context regional; 35. Analiza posibilităţilor de dezvoltare a noi rute/drumuri turistice în România/la nivel regional; 36. Locul României în circuitul turistic european/regional/mondial; 37. Analiza politicii/strategiei turistice a României comparativ cu principalii competitori regionali/europeni; 38. Modalităţi de diversificare a serviciilor turistice oferite de regiunea/judeţul/staţiunea „X”; 39. Soluţii de valorificare prin turism a ariilor naturale protejate din judeţul/regiunea „X”; 40. Program de marketing privind lansarea staţiunii turistice „X” pe piaţa turistică a ţării „Y”.

11.

CONF. UNIV. DR. EMILIA GOGU

1. Analiza statistică a dinamicii ofertei şi cererii turistice la nivel naţional în perioada ... 2. Analiza statistică a dinamicii ofertei şi cererii turistice la nivelul tarii......în perioada .. 3. Mutaţiile structurale ale activitatii turistice internaţionale în perioada... 4. Analiza raportului dintre oferta şi cererea turistică la nivelul unei zone în perioada ... 5. Analiza raportului dintre oferta şi cererea turistică la nivelul litoralului romanesc în perioada ... 6. Analiza statistică a turismului balnear românesc în perioada ….. 7. Analiza statistică a turismului balnear din zona (judeţul, zona) în perioada ….. 8. Analiza statistică a turismului montan românesc în perioada ….. 9. Analiza statistică a turismului montan din zona (judeţul, zona) în perioada ….. 10. Analiza statistică a turismului montan românesc în perioada ….. 11. Analiza statistică a turismului rural românesc în perioada ….. 12. Analiza statistică a turismului rural din zona (judeţul) în perioada ….. 13. Analiza statistico-economică a legăturii dintre indicatorii care caracterizează activitatea de turism şi a economiei în ansamblul ei în perioada …. 14. Analiza statistico-economica a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice a unităţii, societăţii…. 15. Analiza statistică a ocupării forţei de muncă în sectorului turistic din România în perioada ….. 16. Analiza statistică a sezonalităţii activităţii turistice a efectelor acestuia în regiunea (judeţul, zona). 17. Analiza statistica a impactului turismului şi a dezvoltării serviciilor turistice în regiunea (judeţul, localitatea, zona). 18. Mutaţiile şi tendinţele activităţii economice din zonele de interes ecoturistic în perioada … 13

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

19. Analiza statistico-economică a procesului de dezvoltare a serviciilor turistice în regiunea (judeţul)..... 20. Analiza statistico-economică a comerţului interior al României în perioada… 21. Analiza statistico-economică a comerţului intern/extern cu produse alimentare sau nealimentare în perioada… 22. Analiza statistico-economică a comerţului exterior al României cu ţările Uniunii Europene (sau restul lumii) în perioada… 23. Analiza statistică a nivelului de trai, a calităţii vieţii şi a puterii de cumpărare a populaţiei în România în perioada… 24. Analiza statistico-economică a corelaţiei dintre indicatorii care caracterizează activitatea de comerţ şi a economiei în ansamblul ei. 25. Analiza statistică a activităţii de producţie sau/şi comercializare a societăţii, unităţii….. 26. Analiza corelaţiei principalilor indicatori care caracterizează activitatea economica a societăţii, unităţii….. 27. Implementarea unui sistem informatico-statistic (bază de date) privind activitatea unităţii… 28. Analiza statistică a ocupării forţei de muncă în sectorului comercial din România în perioada …. 29. Proiectatea şi realizarea unui sondaj statistic în studiul calităţii serviciilor turistice/comerciale a companiei, firmei….. 30. Proiectatea şi realizarea unui sondaj statistic privind impactul amenajărilor turistice asupra mediului înconjurător din zona (staţiunea); 31. Proiectatea şi realizarea unui sondaj statistic privind satisfacţia turiştilor în unitatea (staţiunea, zona) turistică… 32. Proiectatea şi realizarea unui sondaj statistic privind satisfacţia clienţilor/utilizatorilor ......

12.

CONF. UNIV. DR. ANCA CRISTEA

1. Rolul contractelor în turism - Studiu de caz; 2. Derularea relaţiilor contractuale în cadrul agenţiei de turism .........; 3. Perfecţionarea managementului agenţiei de turism - Studiu de caz; 4. Diversificarea produselor agenţiei de turism - Studiu de caz; 5. Fidelizarea clienţilor agenţiei de turism - Studiu de caz; 6. Politica de fidelizarea clienţilor în hotelul........; 7. Gestiunea activităţii de cazare a hotelului - Studiu de caz; 8. Diversificarea serviciilor hoteliere - Studiu de caz; 9. Organizarea activităţii operative din cadrul compartimentului de cazare - Studiu de caz; 10. Organizarea activităţii de producţie şi servire în cadrul compartimentului de alimentaţie (restaurantului) - Studiu de caz; 11. Diversificarea producţiei culinare la restaurantul...; 12. Căi de implementare a principiilor de protecţie a mediului ambiant în hotel - Studiu de caz; 13. Analiza indicatorilor de exploatare a activităţii hoteliere - Studiu de caz; 14. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii de cazare în cadrul hotelului..........; 15. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii de alimentaţie în cadrul hotelului (restaurantului)...........; 16. Organizarea activităţii de banqueting în cadrul hotelului...; 17. Implementarea standardelor operaţionale la hotelul...; 18. Implementarea standardelor operaţionale în departamentul de cazare din cadrul hotelului...; 19. Implementarea standardelor operaţionale în serviciul de recepţie din cadrul hotelului...; 20. Implementarea principiilor de calitate HCCP în cadrul departamentului de alimentaţie (restaurantului) - Studiu de caz; 21. Optimizarea sistemului relaţional dintre departamentele hotelului- Studiu de caz; 14

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

22. Organizarea pe principii moderne a compartimentului de housekeeping din cadrul hotelului.........; 23. Dezvoltarea producţiei culinare tip catering - Studiu de caz; 24. Organizarea reţelelor de alimentaţie tip fast-food - Studiu de caz; 25. Metode moderne de vânzare a produselor agenţiei de turism - Studiu de caz; 26. Animaţie în turism- Studiu de caz; 27. Organizarea activităţilor de animaţie în hotel - Studiu de caz; 28. Turismul de croaziueră - Studiu de caz; 29. Managementul activităţii de alimentaţie - Studiu de caz.

13.

CONF. UNIV. DR. CEZAR MILITARU

1. Posibilităţi de implementare /perfecţionare/. a sistemului de management al calităţii la firma …. 2. Preocupări pe plan naţional şi internaţional privind implementarea unui sistem de management al calităţii după standardele ISO 9000 .Studiu de caz 3. Certificarea şi garantarea calităţii în relaţiile comerciale internaţionale. Studiu de caz 4. Protecţia mărcilor în Uniunea Europeană. Studiu de caz 5. Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă pe plan naţional şi internaţional. Studiu de caz 6. Marcarea ecologică a produselor şi ambalajelor în Uniunea Europeană 7. Posibilităţi de implementare /perfecţionare/ a sistemului de management al mediului la firma ….. 8. Relaţia dintre calitatea produselor şi serviciilor şi protecţia mediului. Studiu de caz. 9. Evaluarea capabilităţii furnizorilor la firma….., în cadrul sistemului de management al calităţii 10. Standardizarea – factor de creştere a competitivităţii produselor şi serviciilor Studiu de caz. 11. Proiectarea unui sistem de asigurare a calităţii în cadrul unităţilor turistice. Studiu de caz 12. Urmărirea calităţii serviciilor turistice la firma…. 13. Auditarea sistemelor integrate calitate-mediu la firma....... 14. Cultura organizaţională – premisă în succesul asigurării calităţii firmei.... 15. Posibilităţi de implementare a unui sistem de management al siguranţei alimentare HACCP 16. Asigurarea calităţii serviciilor în cadrul firmei ............. 17. Motivarea şi implicarea personalului în îmbunătăţirea calităţii în cadrul firmei

14.

LECT. UNIV. DR. TATIANA DOSESCU

1. Optimizarea activităţii de transport şi distribuţie la firma……… 2. Utilizarea teoriei grafurilor în optimizarea activităţii economice. 3. Aplicaţii ale programării liniare în optimizarea activităţii de producţie la firma….. 4. Programare liniară numere întregi. Algoritm şi aplicaţii. 5. Modele de gestiune a stocurilor în analiza activităţii economice la firma…….. 6. Implementarea unui sistem informatico-statistic (bază de date) privind activitatea firmei…

15.
1.

LECT. UNIV. DR. LUMINIŢA JALBĂ

Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale. Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 2. Contabilitate şi analiza creanţelor şi datoriilor .. Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 3. Sistemul informaţional privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor. Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 4. Sistemul internaţional privind evidenţa şi gestiunea stocurilor.Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 15

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

5.

Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit.Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 6. Contabilitate creativă – influenţa tehnicilor de contabilitate asupra rezultatelor întreprinderii. 7. Delimitări şi fundamentări privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul.Studiu de caz. 8. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi analiza rezultatelor la S.C……..X. Studiu de caz. 9. Teorii şi modele privind poziţia financiară şi rezultatele întreprinderii.Studiu de caz la o societate de comerţ, servicii sau turism. 10. Reluări şi dezvoltări privind poziţia financiară şi rezultatele întreprinderii. Studiu de caz. 11. Structura cheltuielilor şi veniturilor şi influenţa acestora asupra rezultatului la S.C……..X. Studiu de caz. 12. Studiu privind reglementarea aplicarea şi controlul impozitului pe profit, la o societate de comerţ sau turism. 13. Politici şi tratamente contabile privind stocurile de mărfuri şi ambalaje la S.C……X. Studiu de caz. 14. Contabilitatea altor operaţii cu mărfuri.Studiu de caz la o societate de comerţ. 15. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare la S.C…..X. Studiu de caz. 16. Principiile contabile general acceptate şi aplicarea lor la S.C……X.Studiu de caz. 17. Metode de înregistrare sintetică a stocurilor la S.C. ……X. Studiu de caz la o societate de comerţ, prestări servicii sau turism. 18. Contabilitatea managerială la SC……..X. Studiu de caz. 19. Contabilitatea activităţilor de cazare, a altor prestări de servicii pentru populaţie şi a activităţilor de turism.Studiu de caz. 20. Inventarierea mărfurilor la SC…….X. Studiu de caz. 21. Contabilitatea imobilizărilor corporale.Studiu de caz la o societate de comerţ, servicii sau turism.

16.

LECT.UNIV. DR. CLAUDIA POPA

1. Organizarea departamentului financiar-contabil în intreprinderile comerciale.Prezent şi perspectivă. 2. Organizarea contabilitatii în cadrul agentiilor de turism. Studiu de caz 3. Calculatia preturilor la produsele turistice. Studiu de caz 4. Politici de amortizare utilizate în intreprinderile comerciale. Studiu de caz 5. Piata serviciilor contabile în Romania. Studiu de caz (comerţ, turism, servicii) 6. Studiul mediului de marketing al firmei X. 7. Politica de produs adoptată de firma X.Prezent şi perspective. 8. Politica de distribuţie adoptată de firma X. Prezent şi perspective. 9. Politica de promovare a firmei X. Prezent şi perspective. 10. Cercetarea imaginii firmei X în rândul consumatorilor. Studiu de caz. 11. Cercetarea imaginii produsului/serviciului X în rândul consumatorilor.Studiu de caz. 12. Cercetarea motivaţiilor de cumpărare sau necumpărare a produsului/serviciului X. Studiu de caz. 13. Organizarea departamentului de marketing al firmei X. Strategii şi tactici de marketing.

17.

LECT. UNIV. DR. ALEXANDRU BURDA

1. Importanţa utilizării şi cunoaşterii rolului aditivilor în producţia şi/sau consumul bunurilor alimentare. 2. Modalităţi de reflectare a calităţii [bunurilor din grupa…] prin intermediul publicităţii. 3. Posibilităţi de îmbunătăţire/creştere a rolului informativ al etichetei bunurilor alimentare. 4. Influenţa structurii sistemului logistic asupra eficienţei activităţii de distribuţie. 16

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

5. Corelaţia dintre raportul calitate-preţ şi volumul vânzărilor pe piaţa din România a bunului… (alimentar/nealimentar). 6. Reducerea costurilor de stocare în comerţul cu bunuri alimentare prin alegerea variantelor de achiziţie corespunzătoare. 7. Îmbunătăţirea selecţiei şi menţinerii calităţii bunurilor alimentare în unităţile de distribuţie cu amănuntul. 8. Direcţii de creştere a adâncimii sortimentale în unităţile de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 9. Rolul distribuţiei cu amănuntul în selecţia bunurilor alimentare pe criteriul calităţii. 10. Îmbunătăţirea merchandising-ului şi/sau condiţionării bunurilor în unităţile de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 11. Analiza funcţionării şi utilizării procedurii . . . la societatea . . . 12. Direcţii şi posibilităţi de îmbunătăţire a procedurilor specifice managementului prelucrării comenzilor la societatea . . . 13. Prelucrarea comenzilor şi managementul informaţiilor în comerţul on-line. 14. Relaţia dintre strategia de achiziţie şi planificarea producţiei pe bază de comandă. 15. Variante strategice de achiziţie utilizate în procesul de aprovizionare. 16. Îmbunătăţirea procesului de selectare a furnizorilor în societatea comercială… 17. Avantajele utilizării sistemului informatic . . . în activitatea de distribuţie a bunurilor de consum. 18. Creşterea competitivităţii activităţii de distribuţie a bunurilor de consum prin externalizarea transporturilor. 19. Organizarea şi îmbunătăţirea managementului transportului prin externalizare la societatea… 20. Posibilitatea creşterii eficienţei logistice la firma … prin externlizarea transporturilor. 21. Posibilităţi de structurare a sistemului logistic în cadrul firmelor de comerţ on-line/electronic. 22. Modalităţi şi direcţii de aplicare a strategiei „just-în-time” (JIT) în activitatea comercială/de producție. 23. Tipologia şi rolul stocurilor în unităţile de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 24. Rolul stocurilor în asigurarea accesului şi varietăţii ofertei la o societate/lanţ de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 25. Structura procesului de selectare a furnizorilor în unităţile de distribuţie cu amănuntul. 26. Variante strategice de achiziţie utilizate în aprovizionarea unităţilor comerciale cu amănuntul/cu ridicata. 27. Elaborarea strategiei privind sursele de aprovizionare în cadrul unităţilor mici din comerţul cu amănuntul. 28. Modalităţi de reducere a duratei intervalului de livrare/prelucrării comenzilor în cadrul unităţilor comerciale cu ridicata/cu amănuntul. 29. Modalităţi practice de reducere a riscului apariţiei rupturii de stoc în cadrul unităţilor de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 30. Modalităţi de creştere a disponibilităţii produselor concomitent cu reducerea costurilor de stocare. 31. Sisteme de implementare a distribuţiei inverse în comerţul electronic. 32. Direcţii de diversificare a ofertei de servicii specifice unităţilor de distribuţie cu amănuntul a bunurilor de consum. 33. Direcţii de îmbunătăţire a sistemului de distribuţie utilizat de firma... 34. Direcţii şi modalităţi de reducere a pierderilor în producţie la firma… 35. Îmbunătăţirea planificării şi organizării producţiei la societatea… 36. Modalităţi de creştere a gradului de informare a consumatorului de bunuri alimentare privind calitatea acestora. 37. Tendinţe actuale în consumul de bunuri alimentare pe plan european şi/sau mondial. 38. Rolul calităţii în luarea deciziei de achiziţie a bunurilor alimentare. 39. Tendinţe actuale în producţia de bunuri alimentare pe plan european şi/sau mondial. 17

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

18.

LECT. UNIV. DR. ROXANA IONESCU

1. Analiza surselor de finanţare ale activităţii unei firmei din turism/comerţ. Studiu de caz 1. Analiza financiară a activităţii unei firme în vederea creşterii eficienţei economice. 2. Analiza costurilor capitalurilor împrumutate. Studiu de caz 3. Analiza eficienţei investiţiilor pe termen lung într-o firmă de comerţ/turism; 4. Modele de organizare a activităţii financiare într-o firmă de comerţ/turism; 5. Evoluţia activităţii firmei X ca efect al investiţiei.; 6. Analiza gestiunii portofoliului de active al firmei şi posibilităţi de creştere a eficienţei utilizării lor ; 7. Eficienţa economică a unei Societăţi de Asigurări 8. Asigurările de viaţă în România în perioada... 9. Asigurările non viaţă în România în perioada... 10. Asigurările în ţările în curs de dezvoltare 11. Mutaţii calitative şi cantitative pe piaţa asigurărilor 12. Evoluţie şi tendinţe pe piaţa asigurărilor din România 13. Analiza sistemului de pensii private din România 14. Asigurările de bunuri în cadrul Societăţii de Asigurări „X” 15. Asigurările de viaţă şi rolul lor în finanţele personale 16. Reasigurările-prezent şi perspective în România 17. Asigurările auto în România. Studiu de caz 18. Managementul Societăţilor de brokeraj. Studiu de caz 19. Intermediarii pe piaţa asigurărilor din România. Studiu de caz 20. Metode şi tehnici antifraudă folosite în asigurări 21. Tehnici de vânzări folosite în asigurări. Studiu de caz

19.

LECT. UNIV. DR. PETRONELA-SONIA NEDEA

1. Program de dezvoltare durabilă a turismului în zona „X, staţiunea „Y”, judeţul „Z”...; 2. Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural în zona „X”, judeţul „Y”, studiu de caz: localitatea „Z”....; 3. Mutaţii în fluxurile turistice internaţionale şi posibilităţi de atragere a acestora spre România; 4. Migraţiile internaţionale contemporane. Cauze şi caracteristici ale schimbărilor survenite în obiceiurile de consum ale populaţiei 5. Globalizarea sistemului economic şi efectele asupra sectorului turistic 6. Analiza şi valorificarea potenţialului turistic în staţiuni/judeţe/localităţi 7. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport în România - factor de dezvoltare a serviciilor turistice 8. Dunărea (Coridorul VII Pan-european) - o axă centrală în contextul dezvoltarii turistice/extinderii schimburilor comerciale 9. Coridoare Pan-europene şi Axe prioritare TEN-T. Contribuţii la dezvoltarea schimburilor comerciale. 10. Turismul cultural şi de afaceri în oraşul „X”...; 11. Evoluţia activităţii de turism în Regiunea de Dezvoltare...; 12. Turismul urban (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul …; 13. Turismul montan (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul / arealul …; 14. Turismul cultural-religios în zona... (prezent şi perspectivă); 15. Agroturism în zona / judeţul … (prezent şi perspectivă); 16. Turismul speologic (prezent şi perspectivă) în zona / judeţul …; 17. Pespectivele ecoturismului/turismului durabil la nivel naţional/internaţional; 18. Analiza ariilor protejate din România/la nivel internaţional/ pe ţări. Studiu de caz: Parcul naţional.../Parcul natural...; 18

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

19. Strategii de relansare a turismului internaţional al României – Studiu de caz: balnear, montan, litoral, cultural, agroturism; 20. Diversificarea serviciilor turistice în Staţiunea „X”; 21. Piaţa turistică a ţării „X”... Posibilităţi de cooperare şi dezvoltare a relaţiilor turistice românoţara „X”.

20.

LECT. UNIV. DR. OANA DUŢĂ

1. Funcţionarea societăţii pe acţiuni. Spete 2. Consideraţii privind calitatea de comerciant. Spete 3. Particularităţile contractului de vânzare-cumparare comercială fata de contractul de vanzare cumparare civila. Studiu de caz 4. Garantarea obligaţiilor în dreptul civil şi în dreptul comercial. Studiu de caz 5. Contractul de leasing şi contractul de factoring – tehnici moderne de contractare. spete 6. Interpretarea şi executarea contractelor de comerţ internaţional. Spete 7. Contractele de vânzare internaţională de mărfuri. Spete 8. Regulile INCOTERMS 1990 şi RAFTD 1941 în vânzarea internaţională. Spete 9. Contractele de transport internaţional. Spete 10. Contractele de intermediere în comerţul internaţional. Spete 11. Contractele de licenţă, de know-how şi de consulting-engineering în comerţul internaţional. Spete.

21.

LECT. UNIV. DR. OANA MARIA REZEANU

1. Piaţa de monopol şi efectele sale pe exemplul societăţii.... 2. Veniturile agenţilor economici şi efectele lor asupra consumului de servicii turistice/servicii de internet/bunuri ... 3. Globalizarea şi efectele sale asupra sectorului serviciilor turistice 4. Politica comercială a României şi efectele asupra pieţei ...... 5. Politica fiscală a României şi efectele asupra sectorului comercial 6. Evoluţia pieţei produselor ecologice din România 7. Evoluţia pieţei autoturismelor din România în perioada ...... 8. Analiza corelaţiei productivitatea muncii – salariu în cadrul firmei.... 9. Eficienţa economică a schimburilor comerciale ale României pe grupe de produse 10. Dinamica sectorului serviciilor pe plan mondial şi în România.

22.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

LECT. UNIV. DR. DANIELA STANCU

Analiza tipului cultural al SC....; Metode şi tehnici de optimizare a deciziei manageriale în cadrul SC...; Elaborarea strategiei microeconomice în cadrul SC...; Diagnosticul general al activităţii SC...; Analiza capabilităţii strategice în vederea elaborării strategiei microeconomice în cadrul SC...; Analiza mediului extern general în vederea elaborării strategiei microeconomice în cadrul SC...; 7. Analiza matricială în vederea elaborării strategiei microeconomice în cadrul SC...; 8. Analiza metodelor de recrutare şi selecţie a personalului în cadrul SC...; 9. Utilizarea metodei punctelor în analiza posturilor în cadrul SC.....; 10. Analiza motivaţiei şi a sistemului motivaţional în cadrul S.C...

23.
1. 2. 3. 4.

LECT. UNIV. DR. CAMELIA PAVEL

Analiza mediului de marketing al întreprinderii....................... Studiu de caz; Caracterizarea pieţei actuale şi de perspectivă a întreprinderii/produsului.....Studiu de caz; Analiza politicii de marketing operaţionalizată de către întreprinderea.........Studiu de caz; Elaborarea strategiei de piaţă la întreprinderea...... Studiu de caz; 19

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Strategii de intrare pe piaţă a companiei …… Studiu de caz; Mixul de marketing la firma.....; instrument de operaţionalizare a politicii de marketing; Poziţionarea (repoziţionarea) pe piaţă a companiei/mărcii....... Studiu de caz; Analiza politicii de produs la întreprinderea......... Studiu de caz; Strategii de marcă utilizate de compania ……. Studiu de caz; Cercetarea motivelor de cumpărare/necumpărare pentru produsul/grupa de produse...... Studiu de caz; Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru produsele destinate copiilor; Cercetarea preferinţelor populaţiei pentru turismul montan; Cercetarea imaginii magazinului ..............în viziunea clienţilor. Metode de îmbunătăţire a acesteia; Cercetarea imaginii mărcii ……… în rândul clienţilor. Metode de îmbunătăţire a acesteia; Cercetarea imaginii serviciilor financiare oferite de compania ..............în rândul clienţilor. Metode de îmbunătăţire a acesteia; Cercetarea imaginii serviciilor educaţionale oferite de ……..în rândul clienţilor; Metode de îmbunătăţire a acesteia; Cercetarea comportamentului de achiziţie al consumatorului pentru produse de uz îndelungat; Particularităţi ale formelor moderne de vânzare la întreprinderea........... Crearea identităţii şi a imaginii organizaţiei prin intermediul esteticii; Analiza publicităţii pe Internet; Mixul promoţional utilizat în procesul comunicării de marketing de către compania......... Publicitatea neconvenţională – metodă de comunicare utilizată de compania ……; Metode de promovare utilizate de marile suprafeţe comerciale; Comunicarea de marketing în situaţii de criză. Studiu de caz; Analiza mesajelor publicitare în presa românească din perioada interbelică; Analiza publicităţii din România în perioada comunistă; Relaţiile publice, metodă de comunicare utilizată de compania……Studiu de caz; Metode utilizate în promovarea brandului de ţară; Politica de comunicare în marketing utilizată de agenţia de turism …… Studiu de caz; Rolul forţelor de vânzare în cadrul companiei ……….Studiu de caz.

24.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

LECT. UNIV. DR. BOGDAN DRĂGUŢ

Posibilităţi de implementare (perfecţionare) a sistemului de management al calităţii la firma …. Asigurarea calităţii serviciilor în cadrul firmei ............. Relaţia dintre calitatea produselor şi serviciilor şi protecţia consumatorilor Proiectarea unui sistem de asigurare a calităţii în cadrul unităţilor turistice/comerciale Urmărirea calităţii serviciilor turistice la firma…. Rolul managementului calităţii în relaţia furnizor client Studiu privind implementarea unui sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2008 pe exemplul unei întreprinderi. Imbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Studiu de caz la intreprinderea X. Implementarea principiilor managementului total al calităţii Studiu de caz la întreprinderea X sau pentru un anumit domeniu de activitate. Tehnici şi instrumente utilizate pentru implementarea strategiei îmbunătăţirii continue. Studiu de caz la întreprinderea X Metode utilizate pentru ţinerea sub control a proceselor în cadrul sistemului de management al calităţii. Studiu de caz la intreprinderea X Indicatori de evaluare a performanţelor proceselor întreprinderilor în cazul implementării unui model de sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2008 Cercetarea imaginii (preferinţelor, obiceiurilor de cumpărare/necumpărare, motivelor de cumpărare/necumpărare) firmei/mărcii în rândul consumatorilor; Cercetarea motivelor de cumpărare şi necumpărare pentru grupa de produse …; 20

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Studiul imaginii magazinului …; Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul /serviciul …; Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului … în municipiul /judeţul …; Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse sau servicii; Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia …; Studiul imaginii consumatorilor pieţei turistice … asupra destinaţiei turistice …; Cercetarea comportamentului de cumpărare pentru forma de turism …; Cercetarea ofertei întreprinderii … Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii... Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia ... Cercetarea satisfacţiei clientului în cazul întreprinderii...

25.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

LECT. UNIV. DR. EMILIA PASCU

Dimensiuni socio – economice şi nutriţionale ale consumului de alimente funcţionale. Studiu de caz: iaurtul; Armonia compoziţiei cromatice şi abuzul de culoare în designul ambiental interior şi exterior al unităţilor turistice; Analiza designului de ambient interior în spaţiile de cazare la hotelul X; Restricţiile activităţii de creaţie în designul ambiental de interior din spaţiile de cazare în turismul de afaceri; Cercetarea gradului de conştientizare a consumatorului român în raport cu calitatea şi siguranţa alimentelor; Conceptul de calitate în domeniul panificaţiei. Studiu de caz; Calitate senzorială vs. calitate nutriţională în viziunea noii generaţii de consumatori din România. Studiu de caz (ex.ceaiul şi cafeaua); Confort, eleganţă şi extravaganţă în ... (ex.designul auto, telefonie mobilă, etc.); Analiza relaţiei dintre produsele alimentare, ambalaje şi mediul înconjurător. Studiu de caz; Ambalarea produselor în relaţie cu protecţia consumatorilor şi a mediului; Analiza comparativă a calităţii produselor (utilizând indicatorul sintetic al calităţii şi eficienţei) – mijloc de informare a consumatorului. Aplicaţie pe o grupă de mărfuri non-food; Aspecte specifice privind ecoetichetarea produselor; Siguranţa alimentelor din punct de vedere al protecţiei consumatorilor; Influenţa etichetării alimentelor asupra deciziei de cumpărare; Tablou legislativ şi instituţional în domeniul protecţiei consumatorului. Analiza comparativă România şi Uniunea Europeană; Organismele modificate genetic – contradicţii şi provocări; Produsele ecologice – valenţe pentru un consum durabil; Calitatea şi siguranţa produselor alimentare de tip fast-food; Dimensiunea estetică a ambalajelor factor de calitate şi competitivitate. Studiu de caz pe un produs alimentar; Influenţa economică şi socială a produselor contrafăcute; Raportul formă/funcţie/material în modelarea estetică a noilor produse alimentare. Studiu de caz pe o categorie de produse.

Notă: Se pot propune, discuta şi aproba şi alte teme specifice activităţii de comerţ, turism intern şi internaţional, servicii. Decan, Prof. univ. dr. Manoela Popescu 21

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA
„CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE ÎN ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR” ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 IULIE 2012 FEBRUARIE 2013
1. CONŢINUTUL SERVICIILOR - Conceptul de servicii; - Caracteristicile serviciilor; - Tipologia serviciilor. 2. ASPECTE ALE GÂNDIRII ECONOMICE ŞI EVOLUŢIA SERVICIILOR - Începuturile, gândirea clasică şi contemporană privind serviciile; - Evoluţia şi dimensiunile macroeconomice ale serviciilor. 3. PIAŢA SERVICIILOR - Globalizarea pieţelor şi contextul internaţional; - Caracteristici şi particularităţi ale pieţei serviciilor; - Cererea de servicii; - Oferta de servicii; - Conjunctura serviciilor. 4. SERVICII DE PIAŢĂ - Servicii de piaţă pentru populaţie; - Servicii de piaţă prestate în principal pentru întreprinderi. 5. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A SERVICIILOR - Particularităţi privind eficienţa în sectorul serviciilor; - Criterii de evaluare şi indicatori de exprimare a eficienţei serviciilor; - Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor de servicii de piaţă. 6. LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA COMERŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ - Comerţul: definire, istoric, conţinut, funcţii, rol, importanță, utilitate; - Acte de comerţ; - Comerciantul: definire, restricţii, obligaţii şi prerogative. 7. COMERŢUL CU RIDICATA, CU AMĂNUNTUL ȘI COMERȚUL ELECTRONIC - Principii de organizare; - Conţinutul activităţii, trăsăturile și caracteristicile comerțului cu ridicata; - Rolul economic al comerţului cu ridicata; - Funcţiile comerţului cu ridicata; - Baza tehnico-materială a comerțului cu ridicata; - Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul; - Baza tehnico-materială a comerțului cu amănuntul; - Comerțul electronic: definirea, avantaje, dezavantaje, comerțul electornic prin Internet. 8. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE A APARATULUI COMERCIAL - Comerţul independent; 22

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

- Comerţul asociat; - Comerţul integrat; - Sistemul acordului de franciză: definire, avantaje, dezavantaje, tipologie. 9. LOCUL PIEŢEI BUNURILOR ŞI SERVICIILOR ÎN CADRUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ - Conţinutul şi structura pieţei bunurilor şi serviciilor; - Factori de influenţă ai dinamicii pieţei bunurilor şi serviciilor; - Globalizarea pieţei. 10. CONSUMUL. STRUCTURA CONSUMULUI ŞI LEGILE SALE ECONOMICE - Conceptul de consum şi sistemul nevoilor de consum; - Structura și particularitățile consumului de mărfuri şi servicii; - Limitele consumului; - Propensiunea consumului; - Legile Engel sau legităţile dinamicii şi modificării în timp a structurii consumului. 11. CEREREA DE MĂRFURI Cadrul conceptual de definire a cererii de mărfuri; Conţinutul cererii de mărfuri şi formele ei de manifestare; Factorii de influenţă ai cererii şi cumpărării de mărfuri. 12. OFERTA DE MĂRFURI - Conţinutul ofertei de mărfuri şi sursele de formare ale acesteia; - Structura ofertei de mărfuri; - Înnoirea produselor şi diversificarea ofertei de mărfuri. 13. RELAȚIILE DE PIAȚĂ GENERATE DE CĂTRE STRUCTURILE COMERCIALE - Relaţiile comercianţilor cu producătorii; - Relaţia cumpărător- vânzător. Personalul comercial; - Rolul şi importanţa parteneriatelor în cadrul structurilor comerciale; - Necesitatea dezvoltării unor relaţii etice în domeniul comerţului. 14. ELEMENTE DE EFICIENŢA A ACTIVITĂŢII COMERCIALE - Conţinutul eficienţei activităţii comerciale; - Elemente de calcul şi apreciere a eficienţei activităţii comerciale; - Căi de sporire a eficienţei activităţii comerciale. 15. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” - Ipostaze ale întreprinderii. 16. ÎNTREPRINDEREA – AGENT ECONOMIC IMPORTANT ÎN CADRUL ECONOMIEI INFORMAŢIONALE - Tipologia întreprinderilor; - Locul şi rolul IMM-urilor în economia informaţională. 17. IMPACTUL MEDIULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ - Mediul ambiant al întreprinderii; - Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere-mediu ambiant; - Relaţia întreprindere – piaţă; - Obiectivele economice ale întreprinderilor în condiţiile noii economii. 18. PREMISELE DE FUNCŢIONARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII - Noţiunea de resursă a întreprinderii; - Clasificarea resurselor întreprinderii: resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resurse informaționale, resurse turistice, cultura firmei. 19. ABORDAREA FUNCŢIONALĂ A ÎNTREPRINDERII - Funcţiunile – componente ale sistemului organizării procesuale a întreprinderii; - Interdependenţa şi dinamica funcţiunilor întreprinderii. 20. GESTIUNEA ACTIVITĂŢII CREATIV-INOVATIVE A FACTORILOR DE COMPETITIVITATE - Gestiunea investiţiilor: definire, clasificare, criterii de evaluare, indicatori. 23

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

21. GESTIUNEA FUNCŢIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII - Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderii; - Depozitarea şi gestiunea stocurilor; - Activitatea de vânzare a întreprinderii. 22. GESTIUNEA FUNCŢIUNII DE PERSONAL ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII - Gestiunea previzională a resurselor umane; - Gestiunea carierelor (formarea, evaluarea, promovarea) şi gestiunea satisfacţiei în muncă; - Gestiunea recompenselor în cadrul întreprinderilor; - Utilizarea resurselor umane. 23. GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII - Analiza structurală a rezultatelor după natura veniturilor și cheltuielilor; - Indicatori de stuctură și gestionare ai patrimoniului; - Indicatori folosiţi în analiza financiară. Echilibrul financiar al întreprinderii. 24. LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE - Contribuţia turismului la creşterea economică; - Turismul internaţional şi comerţul mondial. 25. FORMELE DE TURISM - Criterii de clasificare şi particularităţi ale formelor de turism. 26. PARTICULARITĂŢILE ŞI STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE - Coordonate conceptuale; - Acţiuni practice impuse de piaţa turistică; - Cererea turistică: conţinut şi structură; tipologii de cerere turistică; comportamente generatoare de cerere turistică; - Indicatorii şi metodologia de măsurare a volumului activităţii turistice: preocupări pentru elaborarea unei metodologii statistice necesare măsurării volumului activităţii turistice; - Oferta turistică: caracterizare conceptuală; resursele turistice-naturale şi antropice - ale României. Principalele staţiuni turistice din România (balneare, montane, de litoral). 27. BAZA MATERIALĂ A TURISMULUI - Caracteristici şi structură; - Criteriile de clasificare a unităţilor cu activitate de cazare şi alimentaţie pentru turism. 28. SERVICIILE HOTELIERE - Capacităţile de cazare în industria hotelieră, conţinut şi clasificare; - Funcţiile hotelurilor; - Piaţa serviciilor hoteliere. 29. SERVICIILE PRESTATE ÎN UNITĂŢILE DE ALIMENTAŢIE - Conţinutul şi structura activităţii de alimentaţie; - Tipuri de unităţi de alimentaţie; - Ospitalitatea – obiectiv major al unităţilor de alimentaţie. 30. SERVICIILE DE AGREMENT ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ - Mutaţiile în consumul turistic şi orientarea cererii spre formulele de vacanţe active; - Conceptul de animaţie turistică; - Clasificarea serviciilor de agrement. 31. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE - Variaţiile sezoniere ale fenomenului turistic; - Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică; - Implicaţiile sezonalităţii şi posibilităţile de diminuare a efectelor economice în industria turistică. 32. TRANSPORTURILE TURISTICE - Rolul şi importanţa transporturilor turistice; - Transporturile turistice rutiere; - Transporturile turistice aeriene; - Transporturile turistice feroviare; - Transporturile turistice navale (maritime şi fluviale). 24

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

33. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA TURISMULUI - Organisme internaţionale de turism; - Organizarea şi coordonarea activităţilor turistice; - Instituţionalizarea organizării şi coordonării turismului; - Asociaţiile profesionale de turism din România. 34. EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ACTIVITĂŢII DE TURISM - Conceptul de eficienţă; - Sistemul de indicatori ai eficienţei economice în turism; - Căi de creştere a eficienţei economice în turism; - Eficienţa socială a activităţii de turism. 35. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND RESURSELE ŞI DESTINAŢIILE TURISTICE - Potenţialul turistic şi resursele turistice; - Destinaţia turistică: definire, conţinut, tipologie; - Imaginea şi brand-ul destinaţiei turistice. 36. RESURSELE ŞI PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA - Regiunea de Dezvoltare NORD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-EST; - Regiunea de Dezvoltare SUD-MUNTENIA; - Regiunea de Dezvoltare SUD-VEST OLTENIA; - Regiunea de Dezvoltare VEST; - Regiunea de Dezvoltare NORD-VEST; - Regiunea de Dezvoltare CENTRU; - Regiunea de Dezvoltare BUCUREŞTI-ILFOV. 37. RESURSELE ŞI PRINCIPALELE DESTINAŢII TURISTICE DIN EUROPA - Resursele şi principalele destinaţii turistice din Franţa; - Resursele şi principalele destinaţii turistice din Italia; - Resursele şi principalele destinaţii turistice din Spania; - Resursele şi principalele destinaţii turistice din Grecia. 38. AMENAJAREA TERITORIULUI - Terminologie şi definiţii; - Procesul de amenajare a teritoriului la nivel european; - Amenajarea teritoriului în context naţional. 39. AMENAJAREA TURISTICĂ A TERITORIULUI - Elemente introductive; - Formele şi caracteristicile amenajărilor turistice; - Metodologia amenajării turistice a teritoriului; - Principiile de amenajare a zonelor turistice; - Capacitatea de încărcare turistică; - Previziunea nevoilor de cazare. 40. ORAŞELE ŞI SPAŢIUL AMENAJAT - Geneza oraşelor; - Etimologie, definiri, componente; - Relaţia spaţiu amenajat-oraş (Tipologia oraşelor şi modul lor de evoluţie; Reţeaua naţională de localităţi; Problema spaţiului în dezvoltarea urbană. Dezvoltarea durabilă a oraşelor); - Dezvoltarea metropolitană a României. 41. AMENAJAREA TURISTICĂ A ZONELOR DE LITORAL - Caracteristicile actuale ale turismului de litoral; - Etapele amenajării zonelor de litoral la nivel internaţional (Faza de pionierat; Debutul turismului de masă; Explozia contemporană); - Amenajarea litoralului românesc; - Programul „Blue Flag”; - Criterii de autorizare a plajelor din România în scop turistic; - Modalităţi de degradare şi de protejare a litoralului; 25

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

- Modele de amenajare turistică a litoralului. 42. AMENAJAREA TURISTICĂ A ZONELOR BALNEARE - Tendinţele turismului balnear la nivel naţional şi internaţional; - Turismul de sănătate; - Tipologia principalelor staţiuni balneare din România după profil. Aspecte pozitive şi negative; - Tipuri de clientelă a staţiunilor balneare şi caracteristicile acesteia; - Modele de amenajare turistică a zonelor balneare. 43. AMENAJAREA TURISTICĂ A ZONELOR MONTANE - Etapele de dezvoltare a turismului montan (Faza iniţială; Faza de tranziţie; Marea fază de dezvoltare); - Politica zonelor montane; - Protejarea mediului în zonele montane; - Clasificarea staţiunilor de altitudine; - Turismul montan în România; - Caracteristicile clientelei staţiunilor montane; - Modele de amenajare turistică a zonelor montane; - Determinarea capacităţii optime de primire a pârtiilor de schi. 44. AMENAJAREA TURISTICĂ A ALTOR TIPURI DE ZONE - Amenajarea zonelor periurbane; - Amenajarea peşterilor. 45. PROCESUL DE MANAGEMENT ŞI FUNCŢIILE SALE - Definire şi componente; - Funcţiile managementului; - Caracteristicile procesului de management. 46. MANAGERII ŞI STILUL DE MANAGEMENT - Definire, caracteristici, clasificare; - Competenţe, calităţi, aptitudini; - Stilul de management. 47. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ - Concept şi componente; - Factori ai apariţiei şi evoluţiei culturii organizaţionale; - Tipuri de culturi. 48. DECIZIA DE MANAGEMENT - Conceptul de decizie de management; - Tipologia deciziilor; - Structura procesului decizional. 49. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC - Definirea managementului strategic; - Evoluţia tehnicilor specifice; - Cadrul conceptual specific. 50. STRATEGIA, INSTRUMENT CENTRAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC - Conceptul de strategie; - Componentele strategiei. 51. ANALIZA CAPABILITĂŢII STRATEGICE A FIRMEI DE COMERŢ ŞI TURISM - Analiza diagnostic; - Analiza vocaţiei firmei; - Segmentarea strategică. 52. ANALIZA MEDIULUI EXTERN - Definirea, caracteristicile şi variabilele mediului extern; - Componente şi influenţe ale mediului extern general asupra firmei; - Analiza mediului extern specific al firmei. 26

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

53. ANALIZA CORELATĂ A CAPABILITĂŢII STRATEGICE ŞI A MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI - Analiza matricială; - Analiza portofoliului de activităţi; - Segmentarea domeniului de activitate strategică. 54. TIPURI DE STRATEGII - Strategii la nivelul firmei; - Strategii de afaceri. 55. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMAN – Definirea managementului resurselor umane; – Scopuri şi obiective specifice managementului resurselor umane; – Conţinutul managementului resurselor umane. 56. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE – Definirea şi importanţa planificării strategice a resurselor umane; – Etape, metode şi tehnici ale planificării strategice a resurselor umane; – Analiza şi definirea psotului; – Proiectarea şi evaluarea postului. 57. RECRUTAREA, SELECŢIA ŞI INSERŢIA PROFESIONALĂ – Recrutarea resurselor umane; – Selecţia resurselor umane; – Inserţia profesională şi socială. 58. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE – Cadrul conceptual al formării profesionale; – Metodologia formării profesionale; – Dezvoltarea profesională a personalului. 59. MANAGEMENTUL CARIEREI – Conceptul de carieră; – Tipuri de cariere şi ancore carierale; – Managementul carierei. 60. COMUNICARE UMANĂ: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR - Definirea conceptului; - Axiomele comunicării. 61. COMUNICARE ÎN AFACERI – COMPONENTĂ A CULTURII PROFESIONALE - Relația comunicare-cultură organizațională în afaceri; - Cultura profesională și cultura organizațională. 62. TIPURI DE COMUNICARE. DUALISMUL ȘI DEONTOLOGIA COMUNICĂRII ÎN AFACERI - Comunicarea verbală; - Comunicarea nonverbală; - Comunicarea scrisă în afaceri; - Comunicarea on-line; - Dualismul comunicării; - Etica comunicării. 63. DIFICULTĂŢI ŞI CONSTRÎNGERI ÎN COMUNICARE - Obstacole în gândirea şi comunicarea verbală; - Constrângeri în comunicare. 64. STRATEGII DE COMUNICARE ÎN AFACERI - Definirea şi importanţa strategiei în comunicarea de afaceri; - Tipuri de strategii de comunicare în afaceri. 65. NEGOCIEREA ÎN AFACERI: CONŢINUT, STRUCTURĂ, FUNCŢII - Negocierea – formă principală de comunicare în relaţiile interumane - Conţinutul şi clasificarea negocierilor. Funcţiile negocierilor 66. ABORDARE PROCESUALĂ A NEGOCIERII ÎN AFACERI 27

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

- Pregătirea negocierii; - Stabilirea poziţiilor; - Derularea negocierii; - Finalizarea negocierii. 67. TEHNICI DE COMUNICARE ŞI NEGOCIERE ÎN AFACERI - Tehnici de comunicare eficientă; - Tehnici de negociere constructivă. 68. MODALITĂŢI DE ABORDARE A NEGOCIERII - Argumentaţia şi demonstraţia; - Stilul personal de negociere; - Abordarea negocierii bazată pe principii. 69. STRATEGII DE NEGOCIERE - Alegerea strategiei de negociere; - Elaborarea strategiei; - Tipuri fundamentale de strategii de negociere. 70. FUNDAMENTE ALE MARKETINGULUI - Conceptul şi funcţiile marketingului; - Specializarea marketingului în activităţile economice şi în domenii noneconomice; - Mediul de marketing; - Piaţa întreprinderii; 71. COORDONATE ALE POLITICII DE MARKETING - Strategia de piaţă şi mixul de marketing; - Politica de produs; - Politica de preţ; - Politica de distribuţie; - Politica promoţională. 72. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING - Organizarea activităţii de marketing; - Sistemul informaţional de marketing; - Planificarea şi planul de marketing. 73. CERCETĂRI DE MARKETING - Tipologia şi procesul cercetărilor de marketing; - Măsurarea fenomenelor în cercetarea de marketing; - Cercetări calitative de marketing; - Sondajul şi proiectarea chestionarului. 74. SISTEMUL COMUNICAŢIILOR DE MARKETING - Alcătuirea sistemului comunicaţiilor de marketing al organizaţiei; - Procesul de comunicare. 75. TEHNICI UTILIZATE ÎN PROCESUL COMUNICĂRII DE MARKETING - Tehnici de comunicare de natură promoţională; - Tehnici de comunicare de natură continuă. 76. METODE DE CERCETARE A CALITĂŢII MĂRFURILOR - Principii de bază ale metodologiei de cercetare a calităţii mărfurilor; - Clasificarea şi caracterizarea principalelor metode de cercetare a calităţii mărfurilor. 77. ELEMENTE DE TEORIA CALITĂŢII MĂRFURILOR - Conceptul de calitate; - Caracterul complex şi dinamic al calităţii; - Ipostazele calităţii; - Relaţia: calitate – utilitate (valoare de întrebuinţare)–nevoi; - Elementele componente ale calităţii: cerinţe, proprietăţi, caracteristici, funcţii; - Modalităţi de exprimare a calităţii: parametri, indici şi indicatori; - Factori care determină şi influenţează calitatea produselor. 78. STANDARDIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL 28

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

- Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor-obiectiv principal al standardizării. 79. MARCAREA - Marca de calitate. 80. CALITATEA ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR - Drepturile fundamentale ale consumatorilor. 81. CALITATEA ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR - Îmbunătăţirea calităţii produselor din punct de vedere ecologic. 82. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (TQM) - Dezvoltarea unui sistem de management al calităţii; - Auditul calităţii; - Certificarea şi acreditarea; - Calitatea totală; - Managementul calităţii totale (TQM); - Implementarea TQM; - TQM în serviciile de turism.

BIBLIOGRAFIE
1. Balaure, V. (coordonator), 2. Băltăreţu A., 3. Băltăreţu A., Neacşu N., Neacşu M., Marketing, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, pag. 19-27; 33-39; 61-106; 313-560; 575-618. Amenajarea turistică şi dezvoltarea urbană, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, pag. 1121; 22-39; 40-71; 72-90; 91-102; 103-126; 174-181; 219-226. Economia turismului. Studii de caz. Statistici. Legislaţie, Editura Uranus, Bucureşti, 2008 (2010), pag. 137-156, 210-271.

4. Căprărescu, G., Chendi, B., Management, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, pag. 31-44; G., Militaru, C., 56-62; 68-96; 181-189. 5. Căprărescu, G., Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005, pag. 9-26; 28-50; 60-64; 76-94; 100-142; 143-166; 167-188. sau sau Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Ediţia a II-a, Căprărescu, G., Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, pag. 9-46; 52-57; 68-84; 89172. 6.Căprărescu, G., Fundamentarea strategiei microeconomice, Editura Universitară, Bucureşti, 2006. 7. Căprărescu G., Managementul resurselor umane, Editura Prouninvesitaria, Bucuresti, 2008, pag.12- 17, 31-132 8. Caprarescu G., Stancu D., Managementul resurselor umane. Sinteze, Grile, Studii de caz. Anghel G. Editura Universitară, Bucuresti, 2009 9. Cătoiu I. (coord.) Cercetări de marketing-Tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, pag. 73-92; 149-155; 275-348; 493-498. 10. Florescu, C., Mâlcomete, Marketing – Dicţionar explicativ, Editura Economică, Bucureşti, P.,Pop,Al., N. (coordonatori), 2003 (pentru clarificarea noţiunilor de marketing abordate în tematică). 11. Ionaşcu, V., Pavel, C., Economia serviciilor, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2009, pag. 9-153; 216-235. 12. Ionaşcu V., Pavel C., Marketing-Teste grilă, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 13. Ionescu, I., Ionaşcu, V., Economia întreprinderii de turism şi comerţ, Editura Uranus, 29

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

Popescu,M., 14. Ionescu, I., Popescu, M., 15. Neacşu N., Băltăreţu A., Neacşu M., Drăghilă M., 16. Popescu, M., Ionaşcu, V.,

Bucureşti, 2002, pag. 41-55; 56-64; 65-75; 102-108; 109-123. Economia întreprinderii de turism şi comerţ, Studii de caz. Metodologie. Legislaţie, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005, pag. 5-55, 167-205, 205-236, 265-293, 293-304. Resurse şi destinaţii turistice-interne şi internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pag. 15-48; 67-75; 83-119; 151-170; 175-186; 230-244; 294-306; 311-355; 361-371; 379-398; 421-509; 521-534; 542-557; 577-591. Bazele comerţului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006, pag. 14-24; 26-27; 56-59; 62-76; 91-94; 101-108; 116-120; 130-134; 155-160; 160-165; 178-187; 206-211; 220-225; 244-256. Economia comerțului. Sinteze. Probleme. Studii de caz, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006, pag. 86-89; 94-100; 192-195; 198-203; 214-219. Economia și gestiunea întreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008, pag. 31-49; 55-88; 91-97; 125-136; 141-179; 183195; 203-228; 232-249; 251-254. Comunicare și negociere în afaceri, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, pag. 15-21; 49-60; 66-103; 111-115; 118-121; 125132; 145-162; 168-189; 195-214; 219-237; 243-256. Comunicarea în marketing, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, pag. 72-97; 115-168. Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2001, pag. 31-46, 61-71; 95-99; 107-108; 127-130; 139-144; 147-207; 320-371; 480-518. sau Economia turismului, Editura Pro Universitaria, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2006, pag. 29-42; 57-66; 87-92; 99-100; 103-107; 118-120; 128-156; 167-190; 269-342; 441-475. Bazele ştiinţei mărfurilor, Editura Renaissance, Bucureşti, 2008, pag. 22-26; 65-83; 89-91; 96-100; 105-107; 187-188; 231; 239-241; 256258. Managementul calităţii totale, Ediţia a II-a, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2007, pag. 109-195; 213-233; 284-293. http://www.ucdc.info/bv/

17. Popescu, M., Coconoiu, D., 18. Popescu, M., Coconoiu, D., 19. Popescu, M., 20. Popescu I. C., 21. Snak, O., Baron, P., Neacşu, N. sau Neacşu, N., Baron, P., Snak, O., 22. Stanciu, I., Părăian E., 23. Stanciu, I. 24. Biblioteca digitală

Decan, Prof. univ. dr. Manoela Popescu VA DORIM MULT SUCCES!!!

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful