P. 1
Ghid de Audiere a Copilului in Proceduri Judiciare

Ghid de Audiere a Copilului in Proceduri Judiciare

|Views: 26|Likes:
Published by kate
Ghidul de audiere a copilului în procedurile judiciare reprezintă o aplicaţie practică a unui complex interdisciplinar de
concepte şi practici psihologice şi de reguli juridice cu caracter
naţional şi internaţional, toate având ca finalitate valorizarea şi
respectarea drepturilor copilului în raport cu ipostazele juridice
în care acesta se află.
Ghidul de audiere a copilului în procedurile judiciare reprezintă o aplicaţie practică a unui complex interdisciplinar de
concepte şi practici psihologice şi de reguli juridice cu caracter
naţional şi internaţional, toate având ca finalitate valorizarea şi
respectarea drepturilor copilului în raport cu ipostazele juridice
în care acesta se află.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: kate on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

Sections

Conduita
magistratului
în timpul
audierii

Persoana care audiaz nu trebuie s se exteriorizeze fa
de declara iile martorului copil. El trebuie nu doar s
tie s adreseze întreb ri, ci i s asculte: un r spuns
v dit nereal al martorului nu trebuie s provoace replici
ironice, dup cum un r spuns a teptat la o întrebare
adresat nu trebuie s fie înso it de afirma ii sau expresii
aprobative.

60

Idem, p. 264.

61

Ibidem.

62

T.Butoi I.T.Butoi, op. cit., p. 115.

Audierea copilului aflat în conflict cu legea penal i a copilului martor

157

Ascultarea
activ

Nu este permis ca persoana care audiaz s se m rgi-
neasc la înregistrarea pasiv a celor declarate de c tre
martor, ci el trebuie s se str duiasc activ s l mu-
reasc adev rul despre faptele care au importan
esen ial pentru cauz .

Interdic ia
presiunilor
de orice fel
asupra
martorului

În acela i timp, nu este permis magistratului s exercite
presiuni asupra martorului63

, pentru a-l determina pe
acesta s fac declara ii convenabile investiga iei.

Stabilirea
mobilului
declara
iei
mincinoase

Când exist b nuiala c martorul copil face inten ionat
declara ii mincinoase, este necesar ca, în timpul
audierii, pe calea administr rii i a altor probe, s se
stabileasc cu minu iozitate ce-l determin s fac
m rturii mincinoase.
Aceasta se realizeaz prin studierea atent a leg turilor
martorului cu învinuitul sau cu partea v t mat , cu
rudele acestora, cu prietenii lor, precum i existen a
unor amenin ri asupra copilului martor sau crearea
unui climat de fric pentru acesta. Uneori, pentru l mu-
rirea motivelor m rturiei mincinoase, se impune a se
verifica dac martorul minor nu este implicat el însu i în
s vâr irea infrac iunii.
O aten ie deosebit trebuie acordat audierii martorilor
propu i de c tre învinuit/inculpat, deoarece, printre ace -
tia, pot exista persoane care prezint faptele unilateral.

Pauzele în
timpul
audierii

Pentru a se evita obosirea copilului, este necesar s se
fac pauze în timpul audierii. Art. 28 lit. h) din Modelul
de lege al Rezolu iei 2005/20 a Consiliului Economic i
Social64

impune ca pe parcursul audierii copilului, s se

63

Codul penal al României – art. 267: „Supunerea la rele tratamente a unei
persoane aflate în stare de retinere, detinere ori în executarea unei masuri de
siguranta sau educative, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.”.

64

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNI
CEF_Model_Law_on_Children.pdf, accesat la data 2 octombrie 2009.

Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare

158

fac atunci când este necesar, pauze, ca m sur deser-
vind interesului superior al acestuia.

Elemente de
care s
in
cont
magistratul

Magistratul trebuie s in seama de vârsta i de gradul
de dezvoltare psiho – intelectual ale copilului martor,
întrucât de ele depind capacitatea de percepere i
în elegere a faptelor i fenomenelor la care au asistat.

III. Consemnarea i evaluarea audierii copilului aflat în
conflict cu legea sau martor

III.1. Întocmirea procesului-verbal de audiere a copilului martor
sau aflat în conflict cu lege

Transpunerea
informa
iei în
forma scris

Consemnarea celor relatate de copilul martor sau
infractor este opera ia de transpunere în scris a infor-
ma iilor ob inute de magistrat în procesul audierii.

Întocmirea
etapizat
a
procesului
verbal de
audiere

Procesul-verbal de audiere nu se întocme te dintr-o
dat , ci pe etape: la început se completeaz partea
procesului-verbal referitoare la identitatea persoanei;
însemn rile despre aceasta se fac pe m sur ce per-
soana audiat r spunde la întreb rile cu caracter
biografic. Dup aceea se consemneaz relatarea liber
a celui audiat.

Evitarea
întreb
rilor
directe des-
pre situa
ia
familial

În cazul audierii unui copil, întreb rile cu caracter bio-
grafic trebuie adresate în a a fel încât s fie evitate
întreb rile directe despre situa ia familial , îns copilul
trebuie întrebat unde i cu cine locuie te, unde înva
etc.

Evitarea
întocmirii
procesului-
verbal în

De regul , trebuie evitat ca procesul-verbal de audiere
s fie întocmit în timpul relat rii libere, pentru c , dac
s-ar proceda în acest mod, copilul ar trebui întrerupt
dup fiecare fraz , fiind nevoit s a tepte pân când cele

Audierea copilului aflat în conflict cu legea penal i a copilului martor

159

timpul
audierii

declarate de el sunt consemnate în procesul-verbal65

. În
acest mod, cel audiat ar putea pierde firul relat rii, iar
magistratul s-ar transforma într-un simplu scrib (în faza
urm ririi penale), pierzând posibilitatea de a aprecia
critic relatarea.

Întocmirea
procesului-
verbal de
audiere în
cazul unei
audieri
necomplicate

În cazul în care audierea nu este complicat , este
necesar ca magistratul s memoreze cele relatate i s
consemneze apoi procesul-verbal.

Întocmirea
procesului-
verbal de
audiere în
cazul unei
audieri
complicate

Dac audierea este complicat , este recomandabil ca
magistratul s - i fac însemn ri, care s reprezinte un
fel de consemnare prescurtat a relat rii, precum i a
întreb rilor ce se ivesc în urma celor declarate de c tre
martor. Trebuie consemnate exact diferitele expresii
caracteristice folosite de cel audiat, precum i termenii
speciali care se întâlnesc în relatare.

Redactarea
sau
consemnarea
procesului-
verbal

Dup terminarea relat rii libere, pe baza i a însem-
n rilor f cute, se trece la redactarea sau consemnarea
procesului-verbal. Atunci când este necesar, cel audiat
poate fi rugat s repete diferite p r i ale relat rii, fie
pentru ca persoana care audiaz s - i dea seama dac a
în eles exact ce anume a vrut s declare copilul, fie
pentru a vedea dac relateaz acela i lucru despre
aspecte care magistratului i se par mai importante.

Stilul
procesului-
verbal

Stilul procesului-verbal trebuie s se apropie, pe cât
posibil, de stilul celui audiat. Aceast regul trebuie res-
pectat îndeosebi cu prilejul audierii copiilor, întrucât nu
este permis a se consemna în procesul-verbal cuvinte i
expresii necunoscute sau neîn elese de cel audiat.

65

I.T. Butoi, T. Butoi, op. cit., p. 133.

Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare

160

Criterii de
consemnare

În cazul în care cel audiat este constant cu privire la
cele relatate, consemnarea tuturor întreb rilor i r spun-
surilor se face la sfâr itul audierii. Dac , dimpotriv , în
timpul audierii devine clar c cel audiat se eschiveaz
s r spund la anumite întreb ri sau î i schimb
declara iile, este indicat ca în procesul-verbal s se
consemneze fiecare întrebare i fiecare r spuns al celui
audiat, imediat ce a fost formulat. Contradic iile relevate
vor face obiectul întreb rilor ce vor fi adresate ori vor fi
valorificate de magistrat în cadrul opera iei de coro-
borare a probelor ob inute.

Citirea
declara
iei

Dup consemnarea declara iei, copilul martor sau
infractor este invitat s-o citeasc personal, iar dac
acesta nu tie s citeasc , aceast împrejurare se con-
semneaz în cuprinsul declara iei, care îi este adus la
cuno tin de cel care a consemnat-o în scris. La
cererea celui audiat, în procesul-verbal trebuie incluse
complet ri, schimb ri, corect ri. Toate corecturile,
ters turile sau ad ugirile trebuie men ionate la sfâr itul
procesului-verbal, înainte de semn tura celui audiat.

Scrierea
personal
a
declara
iei

Legea nu interzice dreptul ca persoana audiat s scrie
personal declara iile, îns acest lucru este specific doar
fazei urm ririi penale.66

Scrierea declara iei de c tre cel
audiat prezint deseori o mare însemn tate pentru
l murirea cauzei. Atunci când acesta spune adev rul,
scrierea olograf a declara iei creeaz garan ia unei
formul ri mai complete i mai exacte a celor declarate.

Justificare În împrejurarea c – ulterior – copilul va dori s - i
schimbe f r temei declara iile, consemnarea personal
îngreuneaz aceast schimbare, punându-l în imposi-
bilitate de a argumenta revenirea asupra celor relatate
prin faptul c , ini ial, a fost în eles gre it sau c cele
declarate de el au fost consemnate gre it. i în cazul

66

Berche an V., Dumitra cu I.N., op. cit., p. 82.

Audierea copilului aflat în conflict cu legea penal i a copilului martor

161

declara iei scrise personal, copilul trebuie întâi ascultat
cu respectarea acelora i etape, ascultându-se relatarea
sa liber i punându-i-se întreb ri, dup care cel audiat
consemneaz personal cele rezultate din discu ia cu
magistratul. Este indicat consemnarea declara iiilor ime-
diat i în acela i loc în care a avut loc audierea. Decla-
ra iile scrise personal de copil trebuie citite imediat de
c tre magistrat i – în cazul în care acesta constat c
exist neclarit i sau omisiuni – ele vor fi l murite sau
întregite prin r spunsurile scrise date la întreb rile ce
apar necesare.

Citirea
declara
iei de
c
tre o alt
persoan

În cazul în care copilul nu tie carte, pe lâng men-
iunea f cut în cuprinsul declara iei, este indicat ca
aceasta s -i fie citit de o alt persoan , care va semna
al turi de copil, sau pentru acesta.67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->