P. 1
Ghid de Audiere a Copilului in Proceduri Judiciare

Ghid de Audiere a Copilului in Proceduri Judiciare

|Views: 28|Likes:
Published by kate
Ghidul de audiere a copilului în procedurile judiciare reprezintă o aplicaţie practică a unui complex interdisciplinar de
concepte şi practici psihologice şi de reguli juridice cu caracter
naţional şi internaţional, toate având ca finalitate valorizarea şi
respectarea drepturilor copilului în raport cu ipostazele juridice
în care acesta se află.
Ghidul de audiere a copilului în procedurile judiciare reprezintă o aplicaţie practică a unui complex interdisciplinar de
concepte şi practici psihologice şi de reguli juridice cu caracter
naţional şi internaţional, toate având ca finalitate valorizarea şi
respectarea drepturilor copilului în raport cu ipostazele juridice
în care acesta se află.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: kate on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

V.1. În procedurile în care copilul este subiect – participant
activ sau parte

Necesitatea
evalu
rii

Deoarece ascultarea minorului reprezint actul de
procedur de realizare a dreptului s u fundamental de
a- i exprima opinia cu privire la o problem concret
care îl prive te, evaluarea corect a opiniei copilului,
realizat în mod riguros, profund, ca etap final a
procesului ascult rii unui copil, îi va permite magistra-
tului s ia decizia corect în privin a copil, creându-i
cadrul pentru dezvoltarea sa optim viitoare.
Existen a unor posibili factori „contaminatori” ai
acurate ei opiniei copilului (influen area de c tre
p rin i, starea de anxietate determinat de contactul
cu autoritatea judiciar , neîn elegerea deplin a
anumitor concepte folosite pe parcursul ascult rii, de
c tre adul i), constituie un argument al necesit ii
evalu rii ascult rii, magistratul nefiind inut s î i
însu easc opinia copilului, tale, quale.

107

C t lin Luca (coord.), Traficul de persoane. Practici i resurse pentru
combatere
i colaborare, Asocia ia Alternative Sociale, Ed. Hamangiu, Bucu-
re ti, 2008, p. 95.

108

Ibidem.

Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare

112

Situa ii
practice

Astfel, opinia copilului, în sensul de a locui împreun
cu tat l s u, nedorind s revin în centru, a fost avut
în vedere cu rezerva impus de nivelul sc zut de
maturitate a acestui copil, f r a fi ignorat faptul c
motiva ia unei astfel de op iuni poate fi c utat în
lipsa de disciplin , supraveghere i grij p rinteasc ,
care ar permite o „libertate” perceput în mod gre it
de copil, ale c rui alegeri la aceast vârst , pot intra
uneori în disonan cu propriile sale interese. Prin
urmare, tribunalul109

a considerat c nu se recoman-
d , cel pu in temporar, înlocuirea m surii plasamen-
tului în regim de urgen într-un centru în care mino-
rul beneficiaz de asisten psihologic i medical
potrivit planului individualizat de protec ie, cu m su-
ra reintegr rii în familie care, în acest moment, ofer
condi ii necorespunz toare din punct de vedere
material i locativ, fiind necesar atingerea unor obiec-
tive precum prevenirea comportamentului infrac ional
i identificarea unei alternative de tip familial.
Fa de situa ia expus , în baza dispozi iilor art. 64 i
art. 68 din Legea nr. 272/2004 privind protec ia i
promovarea drepturilor copilului s-a constatat a fi în
interesul superior al copilului men inerea m surii
plasamentului în regim de urgen .

Analiza opiniei
exprimate de
copil

Astfel, etapa evalu rii presupune analiza opiniei expri-
mate a acestuia, prin prisma anumitor criterii prede-
terminate. Criteriile consacrate de art. 12 din Con-
ven ia ONU cu privire la drepturile copilului110

(vârsta

109

Sentin a civil nr. 610/F din 15 iunie 2005 a Tribunalului Bucure ti,
Sec ia a V-a civil , publicat în Protec ia copilului i adop ia. Practic judiciar
de Andreea Florina Mateescu, Ioana Cristina Gheorghe-B descu, Ed. Hamangiu,
2008, p. 192-197.

110

Conform art. 12 din Conven ia O.N.U. cu privire la drepturile copilului:

„Statele p r i vor garanta copilului capabil de discern mânt, dreptul de a
exprima liber opinia sa asupra oric
rei probleme care îl prive te, opiniile
copilului fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa
i gradul s u
de maturitate.”

Ascultarea copilului în procedurile judiciare civile

113

sa i gradul s u de maturitate), au fost transpuse pe
plan intern, prin dispozi iile de principiu ale art. 6
lit. h) i art. 24 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 pri-
vind protec ia i promovarea dreptului copilului.

Caracterul
relativ al
opiniei
exprimate de
copil

Circumscrierea opiniei copilului a fost realizat prin
Conven ia pentru Exercitarea Drepturilor Copiilor,
potrivit cu care dreptul de a î i exprima opinia nu
reprezint dreptul deveto cu privire la luarea unei
m suri privitoare la copil. El nu este un drept absolut,
aser iune justificat de imaturitatea, uneori influen-
area negativ a copilului. Acest drept nu echivaleaz
cu posibilitatea discre ionar a copilului de a hot rî
singur, asupra m surilor care-l privesc.

Dreptul de
veto al
copilului

Cu toate acestea, în anumite domenii determinate,
spre exemplu materia adop iei111

un astfel de drept de
veto
al copilului cu discern mânt, ar trebui s fie
recunoscut112

. Pe plan na ional, prin art. 17 alin. (2)
din Legea nr. 273/2004 cu privire la regimul juridic al
adop iei113

s-a recunoscut dreptul de veto al copilului

cu discern mânt la adop ie.

Criterii de
evaluare

A a cum s-a stabilit i prin Rezolu ia 2005/20 „Guide-
lines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses of Crime
” a Consiliului Economic i Social
al ONU amintit , greutatea opiniei unui copil va fi
evaluat de judec tor, în baza vârstei, maturit ii sale,
putându-se consulta i un psiholog expert în asisten
calificat cu privire la copii sau la un alt specialist în
domeniu114

.

111

Art. 35 din Raportul explicativ al Conven iei europene cu privire la
exercitarea drepturilor copiilor http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports
/HTML/160.htm accesat la 9 august 2009.

112

Ibidem.

113

„Adop ia nu va putea fi încuviin ata f r consim mântul copilului care a

împlinit vârsta de 10 ani.”

114

Art. 20, pct.5 din Justice in Matters involving child victims and witnesses
of crime
,Partea II, ONU, New York, 2009 p. 49.

Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare

114

Opinia copilului va putea s determine, prin filtrul
magistratului, elemente definitorii cu privire la alege-
rea m surii celei mai potrivite care va servi interesului
superior al copilului115

.
De exemplu, în urma discu iei cu copilul, magistratul
va putea s observe care dintre p rin i se ocup mai
îndeaproape de cre terea, educarea i supravegherea
copilului i care este mai pasiv sau chiar dezinteresat.
Un copil poate percepe pe unul dintre p rin i, ca fiind
„cel bun” pentru c este foarte indulgent cu el:
„mama este bun i vreau s r mân cu ea pentru c
m las tot timpul s m joc sau s m uit la televizor,
iar tata este r u pentru c m pune s fac temele i m
trimite la cercul de ah.”
În mod singular declara ia copilului în absen a unui
probatoriu consistent nu poate constitui în sine un
temei suficient pentru pronun area solu iei116

.

Procesul verbal
de audiere

Analiza ascult rii se va realiza de c tre magistrat, iar
în privin a instan elor de control judiciar, în baza
procesului verbal întocmit urmare a ascult rii, act pro-
cedural în care se consemneaz modul desf ur rii
ascult rii.
În practic , aceste procese verbale sunt întocmite
foarte concis i sintetic de i ar trebui ca transcrierea s
fie integral pentru a permite instan ei de control
judiciar s verifice solu ia dispus în cauz , inclusiv
prin prisma cunoa terii detaliate, concrete, a opiniei
copilului i a propriei evalu ri. Transcrierea integral
ar trebui s cuprind atât întreb rile, cât i r spun-
surile oferite de copil.

115

Trib. Bucure ti sent. civ. nr. 500/F din 25 mai 2005, în Protec ia copilului
i adop ia, practic judiciar , de Andreea Florina Mateescu, Ioana Cristina
Gheorghe-B descu, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008, p. 226-228.

116

Trib. Bucure ti, Sec ia a III-a civil , sent. civ. nr 142 din 17 februarie
2005, în Protec ia copilului i adop ia, op. cit., p. 209.

Ascultarea copilului în procedurile judiciare civile

115

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->