Na osnovu člana _______ (pozvati se na akta poslodavca ili Uredbu o naknadi troškova i otpremnini za državne službenike i nameštenike), kod

___________________ (naziv budžetskog korisnika, odnosno poslodavca), ovlašćeno lice (direktor, neko drugo ovlašćeno lice ili organ) ___________________________ (navesti ime i prezime), dana ______________ (navesti datum i godinu), donosi:

ODLUKU – REŠENJE O UPOTREBI PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE
1. Zaposlenom _______________________ (navesti ime i prezime - u nastavku: zaposleni) koji obavlja poslove na radnom mestu ________________ (navesti naziv radnog mesta), nalaže se -odobrava korišćenje privatnog automobila, radi obavljanja službenog posla - __________________ (navesti vrstu posla i razlog hitnosti, odnosno potrebe službenog posla, prema aktu poslodavca). 2. Zaposleni će koristiti privatni automobil, do završetka naloženog posla, u periodu od __________________ (navesti datum i godinu početka i završetka službenog posla). 3. Zaposlenom će biti isplaćena naknada troškova za koriš ćenje privatnog vozila u službene svrhe u iznosu od _______________ (uneti iznos ugovoren aktima poslodavca, odnosno Uredbom o naknadi troškova i otpremnini za državne službenike i nameštenike), a na osnovu zaklju čenog putnog naloga - evidencije o pređenoj kilometraži, koju zaposleni podnosi obra čunskoj službi po završetku službenog posla, u roku od __________________ (navesti rok utvrđen aktom poslodavca ili rok iz Uredbe o naknadi troškova i otpremnini za državne službenike i nameštenike). 4. Zaposleni je obavezan da snosi troškove benzina koji nastanu za vreme koriš ćenja privatnog vozila, kao i održavanja vozila. 5. Zaposlenom će biti nadoknađeni troškovi putarine i parkinga. 6. Ova odluka - rešenje stupa na snagu danom donošenja.

U ____________________ dana _______________ godine

DIREKTOR ______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful