U skladu sa članovima 567. do 599. Zakona o obligacionim odnosima (»Sl. list SFRJ«, br. 29/78, 38/85, 45/89 i 57/89 i »Sl. list SRJ«, br.

31/93),

Prezime i ime, Mesto i adresa prebivališta, JMBG:
kao zakupodavac, u daljem tekstu: zakupodavac i

"Naziv firme" forma, Mesto i adresa sedišta, PIB:
kao zakupac, u daljem tekstu: zakupac, koga zastupa direktor Prezime i ime zaključuju dana      2007. godine, u Novom Sadu, sledeći

UGOVOR O ZAKUPU MOTORNOG VOZILA
Član 1. Predmet ugovora je zakup motornog vozila, vlasništvo zakupodavca, koje zakupodavac daje zakupcu u zakup, sledećeg opisa: Marka i tip vozila: Registraski broj vozila:       NS - . Član 2. Mesečna zakupnina, naknada za korišćenje zakupljenog vozila, iznosi       dinara. Zakupnina iz stava 1. ovog člana se podrazumeva za pređenih do 5.000 km (slovima: pet hiljada kilometara) u jednom mesecu te se, ukoliko vozilo bude korišćeno preko tog broja kilometara, zakupnina proporcionalno uvećava. Zakupac snosi troškove goriva, troškove tekućeg održavanja vozila (zamena ulja, svećica, sijalica, remenja i sličnog potrošnog materijala te vulkanizerske usluge), troškove otklanjanja kvarova koji su posledica nestručne ili nenamenske upotrebe vozila kao i troškove nastale kao posledica eventualne saobraćajne nezgode koji nisu pokriveni obaveznim osiguranjem vozila. Član 3. Ugovor je zaključen u dva primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu. U slučaju spora ugovara se stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

Zakupodavac _____________________

Zakupac ________________________
M.P.

Obrada: AKTIVA sistem, osnivanje preduzeća i radnji, knjigovodstvena agencija, Novi Sad, Pap Pavla 14, 021 523 655 (tri linije), 063 105 61 83