You are on page 1of 199

LUT QUC T

CHNG TRNH 45 TIT

Ging vin: Trn Ph Vinh, Ph.D


16 September 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 1

LUT QUC T - Gii thiu


Thi lng M t mn hc Mc tiu mn hc Phng php dy v hc Phng php thi Yu cu i vi ngi hc Ti liu tham kho

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T

Thi lng: 45 tit M t mn hc:

Nhng vn chung v h thng lut quc t nh khi nim lut quc t, mi quan h gia lut quc t v php lut quc gia, cc ch th ca lut quc t, ngun ca lut quc t, cc nguyn tc c bn ca lut quc t, tranh chp v cc phng thc gii quyt tranh chp quc t; Lut quc t trong cc vn chuyn ngnh: lut quc t v lnh th v bin gii quc gia, lut bin quc t, lut v ngoi giao v lnh s,.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T 1. 2.

Mc tiu mn hc

3. 4.

5.

Bit v phn bit c h thng php lut quc t v php lut quc gia; Bit v hiu c cch thc hnh thnh php lut quc t, h thng ngun ca lut quc t, cc nguyn tc c bn v cc ch nh c bn ca lut quc t, v th ca Vit Nam trong quan h vi cc nc v lnh th, bin gii, ngoi giao, lnh s; S dng ng cc thut ng php l khi ni, vit, din t vn c lin quan; Vn dng c cc kin thc trn vo vic nghin cu v nh gi nhng s kin thc t trong quan h gia cc quc gia cng nh cc ch th khc ca lut quc t; v Gii quyt c mt s bi tp tnh hung c lin quan.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T -

Phng php dy v hc c bn

Trnh by bi ging t cu hi - tr li Tho lun Nghin cu tnh hung Bi tp Tranh lun

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T -

Phng php thi CUI K

vit c s dng ti liu Thi gian thi: 75 pht


Thi

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T Yu cu i vi ngi hc


C s hiu bit v quan tm nht nh v tnh hnh kinh t, x hi, chnh tr Vit Nam v th gii; C sn nhng kin thc thuc mn hc Php lut i cng hoc L lun chung nh nc - php lut v cc mn lut chuyn ngnh c bn; c v nghin cu trc khi ln lp cc ti liu bao gm ti liu bi ging, gio trnh, sch hoc bi bo tham kho, vn bn php lut c lin quan, cc ti liu khc theo yu cu ca gio vin hng dn; Chun b cc cu tr li cho phn cc cu hi, bi tp cho mi bi, chun b cc vn thc mc, phn bin; Tch cc tham gia ng gp kin trong gi hc; C kh nng lm vic theo nhm v tho lun ti lp; Trnh by, pht biu quan im nhm v quan im c nhn.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T -

Ti liu tham kho (1)


Gio trnh:
Gio trnh Lut Quc t Trng i hc Lut H Ni, NXB. Cng an nhn dn, 2008 Sch tham kho: H thng Lin hp quc, V Anh Tun, NXB. Chnh tr quc gia, 2004 Gii thiu mt s vn c bn ca Lut bin Vit Nam, NXB. Chnh tr quc gia, 2004 S tay php l cho ngi i bin B ngoi giao, NXB chnh tr quc gia, nm 2002 Cc vn bn php lut v Cng php quc t v vn bn php lut Vit Nam c lin quan, NXB. Chnh tr quc gia, 1999

16 September 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 8

LUT QUC T Ti liu tham kho (2)

Bi bo tham kho: Ranh gii trn bin, Huy Duong: http://www.vinamaso.net/forum/viewtopic.php?f=123&t=162 Vn vch ng bin gii Bin gia Vit Nam v mt s quc gia lng ging lin quan: http://www.cpv.org.vn/print_preview.asp?id=BT2670653411 Hip c Bin gii trn t lin, H phn nh Vnh Bc B VN -TQ: http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20020410145951

Vn xc lp ch quyn lnh th: http://www.biengioilanhtho.gov.vn/bbg -

vie/luatphapquocte -vdoc -24086274.aspx Internet: Lin hp quc : http://www.un.org To n quc t http://www.icj -cij.org/ Vn bn php lut : http://untreaty.un.org/ Hi hng hi Vit Nam : http://vinavigation.net B Ngoi giao Vit Nam: www.mofa.gov.vn

Bin gii lnh th: www.biengioilanhtho.gov.vn

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

LUT QUC T -

Ti liu tham kho (3)

Cc vn bn php lut quc t :


1. 2. 3. 4.

5.
6.

7.

Hin chng Lin hp quc nm 1945 Qui ch Ta n quc t nm 1945 Cng c Vin v quan h ngoi giao nm 1961 Cng c Vin v quan h lnh s nm 1963 Cng c Vin v lut iu c quc t nm 1969 Tuyn b 1970 ca i Hi ng LHQ v cc nguyn tc iu chnh quan h hp tc, hu ngh gia cc quc gia Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

10

LUT QUC T -

Ti liu tham kho (4)

1. 2. 3. 4.

Cc vn bn php lut Vit nam:


Hin php Vit Nam nm 1992 Lut Bin gii quc gia nm 2003 Lut Bin Vit Nam nm 2012 Tuyn b ca Chnh ph nc CHXHN Vit Nam v lnh hi, vng tip gip, vng c quyn kinh t v thm lc a Vit Nam (12/05/1977) Tuyn b ca Chnh ph nc CHXHN Vit Nam v ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam (12/11/1982) Tuyn b ca Chnh ph nc CHXHN Vit Nam v vng tri Vit Nam (05/06/1984) Php lnh v quyn u i, min tr dnh cho c quan i din ngoi giao, c quan lnh s v c quan i din ca t chc quc t ti Vit Nam (22/08/1993) Php lnh v c quan i din nc CHXHN Vit Nam nc ngoi (02/12/1993) Php lnh v hm cp ngoi giao (31/05/1995) Php lnh lnh s (13/11/1990) Php lnh lc lng cnh st bin Vit Nam (28/03/1998) Lut Quc tch nm 2008 Lut k kt, gia nhp v thc hin iu c quc t nm 2005
Trn Ph Vinh, Ph.D 11

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

16 September 2012

CC NI DUNG NH HNG CHUN B TRC KHI N LP MN LUT QUC T


Ging vin: Trn Ph Vinh, Ph.D

Ni dung chun b cc Chng


Chng 1:
1. 2. 3.

4. 5. 6.

Khi nim lut quc t. Phn tch cc c trng ca lut quc t so snh vi php lut quc gia. Cc loi ngun ca lut quc t. iu kin c coi l ngun c bn ca lut quc t? S khc nhau gia cc ngun LQT vi ngun ca php lut Vit Nam? Mi quan h gia cc loi ngun ca lut quc t. Ch th ca lut quc t. Phn bit vi ch th ca php lut quc gia. Mi quan h gia php lut quc gia vi php lut quc t.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

13

Ni dung chun b cc Chng


Chng 2:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Th no l nguyn tc c bn ca lut quc t ? C bao nhiu nguyn tc c bn ca lut quc t ? Tn ca chng ? Nguyn tc no c ngoi l, nguyn tc no khng c ngoi l ? Ni dung, ngha ca tng nguyn tc. Cc phng thc gii quyt tranh chp quc t . Ti sao ni cc nguyn tc ny c mi tng h ln nhau trong mt chnh th thng nht ? Tm 1 s v d lin quan n tng nguyn tc.
Trn Ph Vinh, Ph.D 14

7.

16 September 2012

Ni dung chun b cc Chng


Chng 3:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Khi nim v cc b phn cu thnh lnh th. Cc b phn cu thnh lnh th quc gia. V s cc b phn ca lnh th quc gia. Quy ch php l ca lnh th quc gia. Phn tch tnh cht ch quyn quc gia trn tng vng lnh th. Cc kiu bin gii quc gia. Phn bit cc loi mc. Nguyn tc xc nh bin gii quc gia. Vn bin gii nu c s thay i v a l. Tm thc tin VN v bin gii v lnh th. Cc iu c quc t ca VN v bin gii.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

15

Ni dung chun b cc Chng


Chng 4:
1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.
9.

Cc vng bin thuc ch quyn quc gia. Cc vng bin quc gia c quyn ch quyn. Cc vng bin nm ngoi phm vi ch quyn v quyn ch quyn ca quc gia ven bin. Quy ch php l tng vng bin. Phn bit: ch quyn han ton v tuyt i vi ch quyn hon ton v y ng c s dng tnh chiu rng ca lnh hi: a. Cc loi ng c s b. ngha ca ng c s Chiu rng ca cc vng bin. V d v nhng v tranh chp v bin trn th gii. Thc tin tranh chp trong vng bin ng.
Trn Ph Vinh, Ph.D 16

16 September 2012

Ni dung chun b cc Chng


Chng 5:
1. 2. 3. 4.

5.
6. 7. 8.

Khi nim v cc nguyn tc ca lut ngoi giao v lnh s. H thng cc c quan quan h i ngoi trong nc v ngoi nc. Ti sao phi c cc c quan ny? So snh chc nng ngoi giao v chc nng lnh s. So snh quan h ngoi giao vi quan h lnh s. Phn bit cp bc, hm v chc v ngoi giao. So snh quyn u i v min tr i vi c quan i din ngoi giao v c quan lnh s. So snh quyn u i v min tr i vi vin chc ngoi giao v vin chc lnh s.

16 September 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

17

NI DUNG CC CHNG

Chng 1
MT S VN C BN

V LUT QUC T
Trn Ph Vinh, Ph.D

GII THIU
1.KHI NIM LQT 2.NGUN CA LQT 3.CH TH CA LQT 4.LCH S HNH THNH V PHT TRIN CA LQT
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 20

VN BN PHP LUT CH YU
Hin chng Lin hp quc Quy ch ta n quc t ca Lin hp quc

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

21

1. KHI NIM LQT


KHI NIM LQT CC C TRNG C BN CA LQT:
i tng iu chnh Ch th ca LQT Trnh t xy dng v hnh thnh quy phm Cng ch tun th LQT
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 22

Khi nim Lut quc t


Lut quc t l mt h thng php lut c lp: Bao gm nhng nguyn tc, nhng qui phm php lut c cc quc gia v cc ch th khc tham gia quan h php lut quc t tho thun xy dng nn trn c s t nguyn v bnh ng, thng qua u tranh v thng lng nhm iu chnh mi quan h nhiu mt (ch yu l quan h chnh tr) gia cc ch th ca Lut quc t vi nhau (trc tin v ch yu l cc quc gia) khi cn thit, c bo m thc hin bng nhng bin php cng ch ring l hoc tp th do chnh cc ch th ca Lut quc t thi hnh, v bng sc u tranh ca nhn dn v d lun tin b th gii.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 23

Cc c trng c bn ca Lut quc t


i tng iu chnh ca Lut quc t Ch th ca Lut quc t Trnh t xy dng v hnh thnh cc qui phm ca Lut quc t Cng ch tun th Lut quc t

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

24

i tng iu chnh ca Lut quc t

L nhng quan h nhiu mt trong i sng quc t: quan h chnh tr, kinh t, vn ha, khoa hc - k thut,... Ch yu l nhng quan h chnh tr.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 25

Ch th ca Lut quc t
Ch th trc tin v c bn ca Lut quc t l cc quc gia c ch quyn Cc dn tc ang u tranh ginh c lp Cc t chc quc t lin chnh ph (lin quc gia) Mt vi thc th khc (Cc vng lnh th, Vatican)

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

26

Trnh t xy dng v hnh thnh cc qui phm ca Lut quc t


Khng c c quan hay thit ch no c thm quyn (khng c c quan lp php) xy dng cc qui phm php lut ca Lut quc t; Con ng duy nht hnh thnh nhng qui phm Lut quc t l s tha thun gia cc quc gia, h t t ra cc qui tc x s tun theo di hnh thc k kt cc iu c quc t hoc cng nhn cc tp qun quc t; Quc gia l ch th ch yu ca Lut quc t v l ch th ch yu xy dng nn qui phm Lut quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 27

Cng ch tun th Lut quc t


Khng c c quan no n nh mt ch ti hu hiu bo v cc qui phm Lut quc t. Cc quc gia tham gia tha thun xy dng cc nguyn tc v qui phm ca Lut quc t c trch nhim tha thun qui nh cc bin php cng ch ring l hay tp th vi iu kin phi tun th cc nguyn tc c bn ca Lut quc t. Trong trng hp khng c tha thun v bin php cng ch, cc quc gia c quyn p dng cc bin php cng ch ring l hoc tp th.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 28

2. NGUN CA LUT QUC T

Khi nim C s php l Cc loi ngun

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

29

2. NGUN CA LUT QUC T - Khi nim


Ngun ca Lut quc t l nhng hnh thc biu hin s tn ti, hay cha ng cc nguyn tc v qui phm php lut quc t do cc ch th ca Lut quc t xy dng nn.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

30

2. NGUN CA LUT QUC T C s php l


iu 38(1) Qui ch Ta n quc t qui nh: Ta n, vi chc nng l gii quyt ph hp vi Lut quc t cc v tranh chp c chuyn n Ta, s p dng: Cc cng c quc t, chung hoc ring, thit lp ra nhng qui phm c cc bn tranh chp tha nhn; Cc tp qun quc t nh mt chng c thc tin chung, c tha nhn nh lut; Nhng nguyn tc chung ca lut c cc quc gia vn minh tha nhn; cc n l v cc hc thuyt ca cc chuyn gia c chuyn mn cao nht v Lut quc t ca nhiu quc gia c coi l phng tin xc nh cc qui phm php lut.
Trn Ph Vinh, Ph.D 31

September 16, 2012

3. NGUN CA LUT QUC T - Cc loi ngun


iu c quc t Tp qun quc t Nhng nguyn tc chung ca lut Cc phn quyt ca ta n Cc hc thuyt v lut quc t Ngh quyt ca cc t chc quc t lin quc gia
Trn Ph Vinh, Ph.D 32

September 16, 2012

3. CH TH CA LUT QUC T

Khi nim Phn loi

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

33

3. CH TH CA LUT QUC T - Khi nim


Ch th ca LQT l thc th c lp tham gia vo quan h do php lut quc t iu chnh, c y quyn, ngha v v kh nng gnh vc trch nhim php l do hnh vi ca chnh ch th thc hin.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 34

3. CH TH CA LUT QUC T - Cc loi ch th


1. Cc quc gia 2. Cc dn tc ang u tranh ginh quyn t quyt 3. Cc t chc quc t lin chnh ph (lin quc gia) 4. Mt vi thc th khc (Cc vng lnh th, Vatican)
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 35

4. LCH S PHT TRIN CA LUT QUC T


1. Lut quc t c i (thi k chim hu n l) 2. Lut quc t trung i (thi k phong kin) 3. Lut quc t cn i (thi k t bn ch ngha) 4. Lut quc t hin i
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 36

Chng 2
CC NGUYN TC C BN

CA LUT QUC T
Trn Ph Vinh, Ph.D

GII THIU
1.KHI QUT V CC NGUYN TC C BN CA LQT 2.H THNG CC NGUYN TC C BN
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 38

VN BN PHP LUT CH YU
Hin chng Lin hp quc Quy ch ta n quc t Tuyn b v nhng nguyn tc ca lut quc t iu chnh quan h hu ngh v hp tc gia cc quc gia ph hp vi Hin chng Lin hp quc
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 39

KHI QUT V CC NGUYN TC C BN CA LQT

1.KHI NIM 2.C IM 3. NGHA

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

40

Khi nim cc nguyn tc c bn ca LQT

Nhng nguyn tc c bn ca Lut quc t l nhng t tng php l mang tnh ch o, bao trm v c gi tr bt buc chung i vi cc ch th khi tham gia quan h php lut quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 41

c im
C tnh bt buc chung (jus cogens) L nhng quy phm mang tnh cht ph bin (c tha nhn rng ri) C tnh k tha khoa hc C mi quan h tng h ln nhau trong mt chnh th thng nht
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 42

ngha
L ht nhn ca ton b h thng Lut quc t L c s php l gii quyt cc tranh chp quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 43

H THNG CC NGUYN TC C BN CA LQT


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nguyn tc cm dng v lc hoc e da dng v lc trong quan h quc t Nguyn tc gii quyt tranh chp quc t bng bin php ha bnh Nguyn tc khng can thip vo cng vic ni b ca quc gia khc Nguyn tc cc quc gia c ngha v phi hp tc vi nhau Nguyn tc quyn bnh ng v t quyt ca cc dn tc Nguyn tc bnh ng v ch quyn gia cc quc gia Nguyn tc cc cam kt quc t cn c thc hin nghim chnh v c thin ch (Pacta sunt servanda)

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

44

Nguyn tc 1: Cm dng v lc v e da dng v lc

1.S hnh thnh v pht trin 2.Khi nim v lc trong quan h quc t 3.Khi nim xm lc 4.Ni dung ca nguyn tc 5.Trng hp ngoi l
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 45

Khi nim v lc trong quan h quc t


Thut ng v lc c hiu trc tin l sc mnh v trang. Dng v lc (use of force) l s dng lc lng v trang (use of armed force) chng li quc gia c lp c ch quyn. Vic dng cc phng tin khc nh kinh t, chnh tr ch c coi l dng v lc nu kt qu ca n dn n vic s dng v lc. Nhng hnh ng dng lc lng v trang khng nhm tn cng xm lc nhng gy sc p, e da quc gia khc nh tp trung qun i (hi, lc, khng qun) vi s lng ln bin gii gip vi cc quc gia khc; tp trn bin gii nhm biu dng lc lng e da quc gia lng ging; gi ti hu th e da quc gia khc, c coi l e da dng v lc.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

46

Khi nim xm lc (1)


Dng lc lng v trang xm nhp hoc tn cng chim ng lnh th lnh th ca quc gia khc, hoc thm ch l cuc bao vy qun s d ngn hay di nu n l kt qu ca vic dng lc lng v trang trong chim ng, thn tnh ton b hay mt phn lnh th ca quc gia khc; S khng kch bng lc lng v trang hoc s dng bt k v kh no vo lnh th quc gia khc; Dng lc lng v trang phong ta hi cng hoc b bin quc gia khc;
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 47

Khi nim xm lc (2)


Dng lc lng qun s tn cng vo cc lc lng v trang (hi, lc, khng qun) hoc cc tu thuyn v phng tin bay ca cc quc gia khc; S dng lc lng qun s ng trn lnh th quc gia khc theo tha thun, nhng vi phm cc iu kin nu trong tha thun cng nh ko di thi hn ng qun ti nc y; Cc hnh ng ca quc gia to iu kin cho php quc gia khc s dng lnh th ca mnh chun b mt cuc tn cng xm lc chng li quc gia th ba; a cc nhm v trang hoc lnh nh thu vo lnh th quc gia khc thc hin cc hot ng qun s chng quc gia ny.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

48

Ni dung ca nguyn tc 1
Cm xm chim lnh th quc gia hoc dng v lc v trang vt qua bin gii tin vo lnh th quc gia khc; Cm cho qun vt qua gii tuyn quc t, trong c gii tuyn ngng bn hoc gii tuyn ha gii; Cm cc hnh vi e da, trn p bng v lc; Khng cho php cc quc gia khc dng lnh th ca mnh tin hnh xm lc chng nc th ba; Cm t chc, khuyn khch, xi gic, gip hay tham gia vo ni chin hay cc hnh vi khng b ti cc quc gia khc; Khng t chc hoc gip cc nhm v trang, lnh nh thu t nhp vo ph hoi trong lnh th quc gia khc.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

49

Trng hp ngoi l
Quyn t v c nhn hay tp th ca cc quc gia gn vi iu kin khi cc quc gia b tn cng v trang cho n khi HBA p dng c cc bin php cn thit duy tr ha bnh v an ninh quc t (iu 51 Hin chng Lin hp quc) Tham gia vo lc lng lin qun theo quyt nh ca Hi ng bo an Lin hp quc trong trng hp c s e da ha bnh, ph hoi ha bnh hoc hnh vi xm lc (iu 39 Hin chng Lin hp quc) Cc nc thuc a v ph thuc dng sc mnh v trang t gii phng mnh, chng ch ngha thc dn. iu ny ph hp vi Hin chng Lin hp quc (nguyn tc cc dn tc bnh ng v t quyt) v khng tri vi nguyn tc cm dng sc mnh.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

50

Nguyn tc 2: Gii quyt tranh chp quc t bng bin php ha bnh
1. S hnh thnh v pht trin 2. Tranh chp quc t v tnh th 3. Cc bin php ha bnh gii quyt cc tranh chp: m phn trc tip (y ban) iu tra, mi gii/trung gian, (y ban) ha gii Cc bin php t php: trng ti, ta n Cc t chc quc t v Hip nh khu vc Cc bin php ha bnh khc do cc bn la chn 4. Ni dung ca nguyn tc

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

51

Tranh chp quc t v tnh th


Tranh chp quc t (dispute) l nhng vn pht sinh gia cc ch th ca Lut quc t v nhng bt ng v cc vn c bn ca quan h quc t cng nh cc kin khc nhau trong vic gii thch iu c quc t. Tnh th (situation) l khi nim rng hn tranh chp, thng thin v chnh tr.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

52

Gii quyt tranh chp quc t

bng ta n

Ta n quc t: Ta n quc t l nhng c quan ti phn quc t thng trc c thnh lp nhm mc ch gii quyt cc tranh chp quc t trn c s Lut quc t.
Ta n quc t ca Lin hp quc (ICJ: International Court of Justice) (1946) Ta n quc t v lut bin Ta n Chu u Ta n nhn quyn Chu u

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

53

Gii quyt tranh chp quc t bng trng ti


Trng ti quc t l c quan ti phn quc t do cc bn tranh chp tha thun thnh lp hoc tha nhn; Thm quyn ca trng ti quc t c n nh trong cc iu khon trng ti hoc trong cc iu c quc t v trng ti; C quan trng ti c thnh lp gii quyt tranh chp c th l mt c nhn (trng ti c nhn) hoc mt s c nhn (trng ti tp th). Nu l trng ti tp th th s trng ti bao gi cng l s l; u im:
Cc bn tranh chp c quyn la chn trng ti vin cho tng v tranh chp Th tc thng linh hot v mm do

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

54

Ni dung ca nguyn tc 2
Cc quc gia c ngha v gii quyt cc tranh chp ch bng phng php ha bnh Cc quc gia c quyn la chn nhng phng php ha bnh c th nh m phn, iu tra, trung gian, ha gii, trng ti, ta n, thng qua cc t chc hoc hip nh khu vc hoc bng nhng phng php ha bnh khc m cc bn t chn. Cc quc gia gii quyt tranh chp trn c s bnh ng v ch quyn, hiu bit v tn trng ln nhau
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 55

Nguyn tc 3: Khng can thip vo cng vic ni b ca quc gia khc

1.S hnh thnh 2.Cng vic ni b 3.Can thip vo cng vic ni b 4.Ni dung ca nguyn tc 5.Trng hp ngoi l
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 56

Cng vic ni b
L cng vic nm trong thm quyn gii quyt ca mi quc gia c lp xut pht t ch quyn ca mnh; Cng vic ni b ca quc gia bao gm c cng vic i ni v cng vic i ngoi.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

57

Can thip vo cng vic ni b


Can thip trc tip: dng p lc qun s, chnh tr, kinh t, v cc bin php khc khng ch quc gia khc trong vic thc hin cc quyn thuc ch quyn nhm p buc quc gia phi ph thuc vo mnh; Can thip gin tip: l cc bin php qun s, kinh t - ti chnh, do quc gia t chc, khuyn khch cc phn t ph hoi hoc khng b nhm mc ch lt chnh quyn hp php ca quc gia hoc gy mt n nh cho tnh hnh chnh tr, kinh t, x hi nc ny.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 58

Ni dung ca nguyn tc 3
Cm can thip v trang v cc hnh thc can thip hoc e da can thip khc nhm chng li quyn nng ch th hoc nn tng chnh tr, kinh t v vn ha ca quc gia khc. Cm dng nhng bin php kinh t, chnh tr, v cc bin php khc buc cc quc gia khc phi ph thuc vo mnh. Cm t chc hoc khuyn khch, gip cc nhm v trang vo hot ng ph hoi, khng b trn lnh th nc khc nhm lt chnh quyn ca quc gia . Cm can thip vo cuc u tranh ni b ca quc gia khc. Tn trng quyn ca mi quc gia t chn cho mnh ch kinh t, chnh tr, vn ha, x hi khng c s can thip ca cc quc gia khc.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

59

Trng hp ngoi l
HBA Lin hp quc c quyn can thip trc tip hoc gin tip vo cuc xung t v trang ni b quc gia no m nu tip tc ko di s gy ra mt n nh trong khu vc, e da ha bnh v an ninh quc t; HBA Lin hp quc c quyn can thip khi c vi phm nghim trng cc quyn c bn ca con ngi: phn bit chng tc, dit chng.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 60

Nguyn tc 4: Cc quc gia c ngha v phi hp tc vi nhau

1.S hnh thnh 2.Ni dung ca nguyn tc


September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 61

Ni dung ca nguyn tc 4
Cc quc gia c ngha v hp tc vi nhau trong lnh vc duy tr ha bnh v an ninh quc t; Cc quc gia c ngha v hp tc trong vic thc y cc vn ton cu nh quyn con ngi v cc quyn t do c bn khc, v loi b tt c cc hnh thc phn bit chng tc v tn gio; Cc quc gia c ngha v hp tc vi nhau trong cc lnh vc kinh t, vn ha, x hi, k thut v thng mi ph hp vi nguyn tc bnh ng v ch quyn v khng can thip vo cng vic ni b; Cc quc gia thnh vin ca Lin hp quc c ngha v lin kt v chia s hnh ng hp tc vi Lin hp quc ph hp vi Hin chng.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

62

Nguyn tc 5: Quyn bnh ng v t quyt ca cc dn tc

1.S hnh thnh 2.Ni dung ca nguyn tc


September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 63

Ni dung ca nguyn tc 5
c thnh lp quc gia c lp; T la chn cho mnh ch chnh tr, kinh t - x hi v vn ha ca dn tc mnh; T gii quyt vn i ni v i ngoi khng c s can thip t bn ngoi; Cc dn tc thuc a c quyn s dng mi bin php cn thit u tranh ginh c lp; T la chn con ng pht trin.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 64

Nguyn tc 6: Bnh ng v ch quyn gia cc quc gia

1.S hnh thnh 2.Ch quyn quc gia 3.Bnh ng 4.Ni dung ca nguyn tc
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 65

Ch quyn quc gia


Ch quyn quc gia l thuc tnh chnh tr php l vn c ca quc gia, th hin quyn ti cao ca quc gia trong lnh th ca mnh v quyn c lp trong quan h quc t; Trong lnh th ca mnh, quc gia c quyn ti cao v lp php, hnh php v t php, t do la chn cho mnh phng thc thch hp nht thc thi quyn lc. Trong quan h quc t, mi quc gia c quyn t quyt nh chnh sch i ngoi m khng cn s can thip ca quc gia khc.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 66

Bnh ng v ch quyn quc gia

Cc quc gia c a v php l ngang nhau trong quan h quc t, bnh ng v quyn v ngha v khi tham gia vo cc lnh vc ca i sng quc t.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

67

Ni dung ca nguyn tc 6
Cc quc gia bnh ng v mt php l; Mi quc gia c cc quyn c th xut pht t ch quyn hon ton v y .; Mi quc gia c ngha v tn trng quyn nng ch th ca cc quc gia khc; S ton vn lnh th v tnh c lp v mt chnh tr l bt di bt dch; Mi quc gia c quyn t do la chn v pht trin ch chnh tr, kinh t, vn ha, x hi v vn ha ca mnh; Mi quc gia c ngha v thc hin y v tn tm cc ngha v quc t ca mnh v tn ti ha bnh cng cc quc gia khc.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

68

Nguyn tc 7: Nguyn tc tn tm thc hin cam kt quc t (Pacta sunt servanda)

1.S hnh thnh 2. ngha 3.Ni dung ca nguyn tc 4.Trng hp ngoi l


September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 69

ngha
L c s xy dng cc quy phm php lut ca cc quc gia L c s thc hin cc quan h php lut quc t L c s gii quyt cc tranh chp quc t L qui phm ca Lut quc t mang tnh ch o
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 70

Ni dung ca nguyn tc 7 (1)


Mi quc gia c ngha v phi thc hin mt cch tn tm, thin ch v y cc ngha v iu c quc t ca mnh, l:
Cc ngha v pht sinh t Hin chng Lin hp quc Cc ngha v pht sinh t cc nguyn tc c bn ca Lut quc t. Cc ngha v pht sinh t cc iu c quc t m quc gia l thnh vin.

Mi quc gia phi tuyt i tun th vic thc hin ngha v iu c quc t, tun th mt cch trit , khng do d. Cc s kin khch quan nh thay i chnh ph, lnh th, thin tai, khng th l l do khng thc hin iu c quc t;

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

71

Ni dung ca nguyn tc 7 (2)


Cc quc gia thnh vin iu c quc t khng c vin dn cc qui nh ca php lut trong nc coi l nguyn nhn t chi thc hin ngha v ca mnh; Cc quc gia khng c k kt iu c quc t mu thun vi ngha v ca mnh trong iu c quc t k vi cc quc gia khc; Cc quc gia khng c php n phng ngng thc hin v xem xt li iu c quc t; Vic ct t quan h ngoi giao hay lnh s khng nh hng n quan h php lut pht sinh t iu c gia cc quc gia ny tr khi n l cn thit cho vic thc hin iu c quc t.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

72

Chng 3
LUT QUC T V LNH TH V
BIN GII QUC GIA
Trn Ph Vinh, Ph.D

GII THIU
1. LNH TH:

2. LNH TH QUC GIA:

KHI NIM CC LOI LNH TH

3. BIN GII QUC GIA:


KHI NIM CC B PHN CU THNH BGQG CC KIU BGQG XC NH BIN GII QUC GIA

KHI NIM CC B PHN CU THNH LTQG QUYN TI CAO CA QUC GIA I VI LNH TH XC LP CH QUYN LNH TH

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

74

VN BN PHP LUT CH YU
Hin php Vit Nam nm 1992 Cng c v Lut bin nm 1982 Tuyn b ca Chnh ph nc CHXHN Vit Nam v vng tri Vit Nam Lut Bin gii quc gia nm 2003 Lut Bin Vit Nam 2012
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 75

LNH TH - Khi nim


Lnh th l mt trong nhng yu t cu thnh nn quc gia; Lnh th l ton b tri t, bao gm cc b phn cu thnh gm vng t, vng nc, vng tri, vng lng t v khong khng v tr.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 76

LNH TH QUC GIA Khi nim


Lnh th quc gia l mt phn ca tri t bao gm vng t, vng nc, vng tri trn chng v lng t di chng thuc ch quyn hon ton, ring bit v y ca quc gia. Lnh th l c s php l xc nh ch quyn ca mi quc gia.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 77

LNH TH QUC GIA Cc b phn cu thnh


1. Vng t 2. Vng nc: Vng nc ni a Vng nc ni thy Vng nc bin gii Vng nc lnh hi 3. Vng lng t 4. Vng tri *Lnh th di ng
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 78

Vng t
Vng t ca quc gia bao gm ton b phn t lin v cc hi o thuc ch quyn ca quc gia (k c cc o gn b v xa b); i vi cc quc gia qun o th vng t ca quc gia v tp hp cc o thuc ch quyn ca quc gia ; i vi cc quc gia tip gip vi bc cc th vng t ca quc gia bao gm c phn hnh r qut nm trong khu vc bc cc. Vng t ny c xc nh bng cch ni im cc bc vi hai im tn cng ca ng bin gii nm k cn bc cc; Vng t thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia. Quc gia ch nh c quyn qui nh ch php l ca vng t cng nh quyn qun l, bo v v s dng, khai thc vng t thuc lnh th ca mnh.
Trn Ph Vinh, Ph.D 79

September 16, 2012

Vng nc
Vng nc l ton b phn nc nm trong bin gii quc gia, bao gm:
Vng nc ni a Vng nc ni thy Vng nc bin gii Vng nc lnh hi
Trn Ph Vinh, Ph.D 80

September 16, 2012

Vng nc ni a
L ton b phn nc ca bin ni a, sng, h, m, ao, knh rch,... k c t nhin v nhn to nm trong t lin hoc hi o ca quc gia; Vng nc ni a thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca cc quc gia.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

81

Vng nc ni thy
L vng nc c tnh cht bin nm pha trong ng c s gip vi b bin ca quc gia ven bin; i vi cc quc gia qun o th ni thy nm pha trong ng c s qun o c xc nh theo iu 47 Cng c 1982. Vng nc ny cn c gi l vng nc qun o; Vng nc ni thy/vng nc qun o l mt b phn ca lnh th thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 82

Vng nc bin gii


L vng nc sng, h, bin ni a nm khu vc bin gii. Mc d vng nc ny nm trong bin gii quc gia nhng do v tr nm st bin gii vi cc quc gia khc nn vic s dng, khai thc, qun l, bo v khng thuc ring v mt quc gia; Quc gia ch nh ch c ch quyn hon ton v y i vi vng nc bin gii.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

83

Vng nc lnh hi
L vng nc bin nm pha trong ng bin gii trn bin ca quc gia ven bin v gip vi ng c s. Lnh hi c chiu rng nht nh (12 hi l k t ng c s); Quc gia ven bin c ch quyn hon ton v y i vi vng nc lnh hi ca mnh.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

84

Vng lng t
Vng lng t l phn t nm di vng t v vng nc ca quc gia; Vng lng t thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia; V nguyn tc, Lut quc t mc nhin tha nhn vng lng t ko di ti tn tm ca tri t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 85

Vng tri
Vng tri l vng khng gian bao trm ln vng t v vng nc ca quc gia; Trong khong khng gian ny, quc gia c ch quyn hon ton v tuyt i; Ngy nay cao ca vng tri cha c Lut quc t qui nh m cc nc t qui nh ly cao vng tri ca mnh, thng l 100 - 110 km tnh t mc nc bin.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

86

Lnh th di ng
Ngoi cc b phn cu thnh lnh th quc gia t nhin ni trn cn c lnh th quc gia di ng, c coi nh l mt b phn ca lnh th quc gia, gi l lnh th di ng, lnh th bay hoc lnh th bi, bao gm:
My bay qun s, tu qun s, tu v tr mang c hoc du hiu c bit ca quc gia, Cc o nhn to, Cc thit b v cng trnh, h thng ng dn ngm, cp ngm, nm ngoi phm vi lnh th quc gia nh bin quc t, Nam cc hoc khong khng gian v tr.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

87

LNH TH QUC GIA Quyn ti cao ca quc gia i vi lnh th

Nguyn tc bt kh xm phm v ton vn lnh th Ni dung quyn ti cao i vi lnh th Quy ch php l v lnh th quc gia
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 88

Nguyn tc bt kh xm phm v ton vn lnh th


Bt kh xm phm lnh th: cc quc gia khng c xm phm bng v trang hoc khng v trang vo lnh th ca quc gia khc. Ton vn lnh th: cc quc gia c ngha v khng c dng v lc chia ct, xm chim, chuyn dch, thn tnh lnh th ca quc gia khc.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 89

Ni dung quyn ti cao i vi lnh th

Phng din quyn lc Phng din vt cht Ngoi l


September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 90

Phng din quyn lc


Trong phm vi lnh th quc gia th quc gia c quyn ti cao i vi lnh th. Trong phm vi lnh th, quc gia c quyn tin hnh mi hot ng vi iu kin cc hnh vi khng b lut php quc t cm. Cc quc gia khc c ngha v tn trng quyn lc ca quc gia ch nh.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

91

Phng din vt cht


Mi trng t nhin trong phm vi gii hn bi ng bin gii quc gia thuc v quc gia ch nh; Quc gia c quyn s hu lnh th mt cch y , trn vn trn c s li ch ca cng ng dn c sng trn vng lnh th ; Mi s thay i hoc nh ot vn lnh th phi cn c vo quyn dn tc t quyt mi c coi l hp php.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 92

Ngoi l
Khng p dng lut nc mnh i vi mt s cng dn nc ngoi trn lnh th nc mnh; Khng loi b hiu lc ca lut nc ngoi trn phm vi lnh th ca mnh nu c php lut quc gia v cc iu c quc t qui nh; Hiu lc phn quyt ca cc c quan t php c th m rng ra ngoi lnh th quc gia nu quc gia s ti v iu c quc t cho php.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

93

Quy ch php l v LTQG (1)


Quc gia c quyn t do la chn ch chnh tr, kinh t, vn ha, x hi ph hp m khng c s can thip t bn ngoi; Quc gia c quyn t do la chn phng hng pht trin t nc, thc hin ci cch kinh t - x hi ph hp vi cc c im ca quc gia; Quc gia c quyn t qui nh ch php l cho tng vng lnh th quc gia; Quc gia c quyn s hu hon ton i vi ti nguyn thin nhin trong phm vi lnh th.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 94

Quy ch php l v LTQG (2)


Quc gia thc hin quyn ti phn ca mnh i vi mi cng dn, t chc, k c cc c nhn, t chc nc ngoi trong phm vi lnh th quc gia, c tr trong phm vi lnh th quc gia; Quc gia c quyn p dng cc bin php cng ch thch hp, iu chnh, kim sot cc hot ng ca cc php nhn v ngi nc ngoi, k c cc trng hp quc hu ha, tch thu, trng thu ti sn ca t chc, c nhn nc ngoi c bi thng hoc khng bi thng; Quc gia c quyn v ngha v trong vic ci to mi trng lnh th quc gia theo nhng nguyn tc chung ca php lut quc t; Quc gia c quyn quyt nh s dng, thay i lnh th ph hp vi php lut v li ch ca cng ng dn c sng trn lnh th .
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 95

LNH TH QUC GIA Xc lp ch quyn lnh th

Nguyn tc xc lp Phng thc xc lp

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

96

Xc lp ch quyn lnh th -

Nguyn tc xc lp

Phi da vo cc phng thc th c hp php Phi da trn quyn dn tc t quyt ca dn c sng trn lnh th th c Phi do quc gia hoc ch th cng c quc gia y quyn
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 97

Xc lp ch quyn lnh th -

Phng thc xc lp

Phng thc chim c hu hiu i vi lnh th v ch hoc lnh th b b ri Do s chuyn nhng t nguyn

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

98

BIN GII QUC GIA Khi nim

Bin gii quc gia l ranh gii phn nh lnh th ca quc gia ny vi lnh th ca quc gia khc hoc vi cc vng bin quc gia c quyn ch quyn.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 99

BIN GII QUC GIA Cc b phn cu thnh

1.Bin 2.Bin 3.Bin 4.Bin


September 16, 2012

gii gii gii gii

trn b trn bin lng t trn khng


Trn Ph Vinh, Ph.D 100

Bin gii trn b


ng bin gii quc gia trn b l ng bin gii c xc nh trn t lin, trn o, trn sng, h, bin ni a; ng bin gii trn b ph bin c qui nh trong cc iu c quc t song phng hoc a phng k kt gia cc quc gia hu quan.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 101

Bin gii trn bin


ng bin gii quc gia trn bin l ng c vch ra phn nh lnh hi ca quc gia ven bin vi vng tip lin t nhin ca bin c; Bin gii quc gia trn bin chnh l ng ranh gii pha ngoi ca lnh hi do mi quc gia qui nh ph hp vi nguyn tc chung ca lut bin quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 102

Bin gii lng t


Bin gii lng t ca quc gia l bin gii c xc nh da trn ng bin gii trn b v ng bin gii trn bin ca mt quc gia; V nguyn tc, ng bin gii ny c ko di ti tn tm tri t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 103

Bin gii trn khng


Bin gii ca quc gia trn khng l bin gii vng tri ca quc gia gm hai phn: Bin gii sn c xc nh trn c s ng bin gii trn b v bin gii trn bin bng cch ko di vung gc t mt t v mt bin ln khong khng gian n mt cao nht nh do php lut ca chnh quc gia qui nh. Bin gii trn cao c xc nh bi mt cong song song vi mt a cu phn nh ranh gii vng tri thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia v khong khng gian v tr pha bn trn.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

104

BIN GII QUC GIA Cc kiu BGQG

1.Bin gii thin nhin (bin gii a hnh hay a l) 2.Bin gii nhn to
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 105

Bin gii thin nhin


L loi bin gii c xc nh da theo nhng ranh gii a hnh thin nhin ca cc dy ni, dng sng, b bin,... (bin gii Vit Nam v cc quc gia lng ging)
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 106

Bin gii nhn to


Bin gii hnh hc l loi bin gii c xc nh theo nhng ng thng ni im qui nh ny vi im qui nh khc, khng ph thuc vo a hnh (p dng i vi nhng vng sa mc). Cng c khi ng bin gii c xc nh theo mt cung trn c tm l mt im no do hai bn cng tha thun. Bin gii thin vn p dng xc nh bin gii quc gia theo cc ng kinh tuyn, v tuyn
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 107

BIN GII QUC GIA Xc nh BGQG

1.Nguyn tc xc nh 2.Cch xc nh:


Bin gii trn b Bin gii trn bin

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

108

Nguyn tc xc nh
Nguyn tc tha thun l nguyn tc cao nht trong xy dng bin gii quc gia; Nguyn tc bt kh xm phm bin gii quc gia.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

109

Cch xc nh bin gii trn b


Hoch nh bin gii (Delimination) Phn gii thc a (Demarcation) v cm mc (Aborderment)

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

110

Cch xc nh bin gii trn bin


Xc nh bin gii quc gia trn bin gia hai nc nm k nhau hoc hai nc nm i din nhau m c chung vng nc ni thy hoc c chung vng nc lnh hi: da trn nguyn tc tha thun gia cc quc gia hu quan bng vic k kt iu c quc t v bin gii; Xc nh bin gii trn bin ca quc gia m khng nh hng hay ng chm ti bt k vng bin ca mt quc gia no khc: Quc qua ven bin phi cng b chnh thc ng c s, chiu rng lnh hi; ng thi phi cng b cng khai, chnh thc ung bin gii trn bin ca quc gia trn hi t l ln.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

111

Cch xc nh bin gii trn khng v lng t


Xc nh bin gii quc gia vng lng t v vng tri bao trm trn ton b lnh th quc gia thng c tin hnh bng nhng tuyn b chnh thc ca quc gia; Bin gii lng t v bin gii vng tri uc mc nhin tha nhn trong thc tin quan h quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 112

Chng 4
LUT BIN QUC T

Trn Ph Vinh, Ph.D

GII THIU
1. KHI NIM V LUT BIN QUC T 2. CC VN PHP L C BN CA LUT BIN QUC T

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

114

VN BN PHP LUT CH YU
Cng c v lut bin nm 1982 Lut Bin gii quc gia nm 2003 Tuyn b ca Chnh ph Vit Nam v lnh hi, vng tip gip, vng c quyn kinh t v thm lc a Vit Nam (12.5.1977) Tuyn b ca Chnh ph Vit Nam v ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam (11.12.1982)
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 115

KHI NIM V LUT BIN QUC T


1. KHI NIM 2. CC NGUYN TC CA LUT BIN QUC T:
Nguyn Nguyn Nguyn Nguyn tc tc tc tc t do bin c t thng tr bin di sn chung ca loi ngi cng bng

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

116

CC VN PHP L C BN V LUT BIN QUC T


1. Cc vng bin thuc ch quyn quc gia: Ni thu, Lnh hi 2. Cc vng bin thuc quyn ch quyn quc gia: Vng tip gip lnh hi, Vng c quyn kinh t, Thm lc a 3. Cc vng bin nm ngoi phm vi ch quyn v quyn ch quyn ca quc gia ven bin: Bin quc t, Vng (Zone)

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

117

S CC VNG BIN

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

118

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

119

Ni thy Khi nim Cc b phn ca ni thy Ch php l ca ni thy

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

120

Ni thy - Khi nim


Ni thy l vng nc c tnh cht bin c gii hn bi mt bn l ng b bin ca quc gia v mt bn l ng c s (baseline) dng xc nh lnh hi v cc vng bin khc ca quc gia; i vi quc gia qun o th ni thy l vng nc nm trong ng c s ca quc gia qun o (gi l vng nc qun o).

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

121

NG C S CA VN THEO TUYN B NGY 11.12.1982

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

122

ng c s ny gm 10 ng c s ni 11 im trn bin t o Th Chu ti o Cn C.


September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 123

Ni thy - Cc b phn (1)


Vng nc cng bin (Hi cng): Vng nc ca mt cng bin c coi l mt b phn ca ni thy l vng nc ca cng dng cho tu bin thng xuyn ra vo nhm mc ch thng mi; Vng u tu: Trc mt hi cng cn c mt vng u tu, vng ny ng vai tr tin cng. N l mt b phn cu thnh ca cng v mang tnh cht php l ca cng ; Vnh thin nhin: l mt vng nc su r rt vo t lin v c bao bc phn ln bi bin. Din tch ca n phi bng hoc ln hn din tch ca mt na ng trn c ng knh l ng thng vch ngang ch lm y. Gii hn ti a b rng ca ca ra vo vnh l 24 hi l (1 hi l = 1,852 m).
Trn Ph Vinh, Ph.D 124

September 16, 2012

Ni thy - Cc b phn (2)


Vnh lch s v Vng nc lch s : Vnh lch s l mt vnh bin mc d ca vnh c th vt qu 24 hi l nhng c v tr a l c bit, lin quan trc tip v an ninh, chnh tr, kinh t,... i vi quc gia ven bin. N gn lin vi cc hot ng ca quc gia trong nhiu lnh vc v c quc gia ven bin chim hu, s dng t lu (th hin tnh lch s c bit). Vng nc lch s nhiu khi bao gm c vnh lch s, nhng vng nc lch s c ngha rng hn vnh lch s. Vng nc ny l vng nc thuc cc bin, vnh, vng u tu, ca eo bin,... Vng nc qun o ca quc gia qun o: Vng nc nm gia cc o ca mt quc gia qun o c coi l ni thy ca lnh th quc gia .
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 125

Ni thy - Ch php l (1)


c im ch php l ca vng ni thy : Vng ni thy c gn lin vi lc a, l mt b phn ca lnh th quc gia, thuc ch quyn hon ton v tuyt i ca quc gia ven bin; Tt c mi qui ch, lut l ban hnh trn t lin ca quc gia ven bin u p dng cho c vng ni thy. Ch quyn tuyt i v ring bit ny c p dng cho c lp nc bin, lng t di y bin cng nh vng tri ca ni thy; Ch quyn ca quc gia ven bin i vi mi hot ng trong vng ni thy v quyn ti phn ca quc gia ven bin trn vng ni thy c qui nh r rng, c th v ch yu trong cc vn bn php lut ca quc gia.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 126

Ni thy - Ch php l (2)


Ch i li trong vng ni thy i vi tu thuyn nc ngoi : Bt c tu thuyn no ca nc ngoi mun vo vng ni thy ca quc gia ven bin u phi xin php trc v c php ca quc gia ven bin mi c vo; Tu thuyn thng mi vo cc cng bin quc t trn c s nguyn tc t do thng thng v c i c li; Tu qun s v tu ca nh nc dng trong lnh vc phi thng mi phi xin php; Ngoi l: tu b nn hoc b uy hip v an ton ca tu v an ton sinh mng ca thy th on; Khi vo ni thy ca quc gia ven bin tt c cc tu thuyn nc ngoi u phi dng hoa tiu ca nc s ti.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 127

Ni thy - Ch php l (3)


Quyn ti phn ca quc gia ven bin i vi tu thuyn nc ngoi vng ni thy : i vi Tu qun s v tu dn s ca nh nc dng trong lnh vc phi thng mi

c hng quyn min tr tuyt i v t php v c coi l bt kh xm phm. Quc gia ven bin khng c quyn truy t, xt x mi hnh vi phm php v thit hi do tu qun s v tu thuyn khc ca nh nc dng trong lnh vc phi thng mi gy ra. Tuy nhin cc tu thuyn ny vn phi nghim chnh chp hnh mi lut l c lin quan ca quc gia ven bin. Trng hp c hnh vi phm php th quc gia ven bin c quyn:
Yu cu chic tu ra khi vng ni thy trong mt thi gian nht nh. Yu cu quc gia c tu phi p dng ch ti hp php vi thy th vi phm. Yu cu quc gia c tu phi bi thng thit hi do hnh vi vi phm ca tu gy ra trong thi gian u vng ni thy ca quc gia ven bin.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

128

Ni thy - Ch php l (4)


Quyn ti phn ca quc gia ven bin i vi tu thuyn nc ngoi vng ni thy: (tt) i vi Tu dn s dng trong lnh vc thng mi: V mt hnh s:
Nu c vi phm php lut phi chu s ti phn ca quc gia ven bin. Quc gia ven bin c quyn bt gi, truy t, xt x theo php lut ca nc mnh v trc Ta n ca nc mnh i vi hnh vi phm php trn t lin v trn vng ni thy. Nhng hnh ng phm php xy ra trn tu trong thi gian tu ang u vng ni thy ca quc gia ven bin th quc gia ven bin c quyn xt x trong cc trng hp sau:
Nu hnh vi phm ti do mt ngi ngoi thy th on thc hin. Nu thuyn trng yu cu chnh quyn s ti can thip. Nu hu qu ca n nh hng ti an ninh trt t ca vng ni thy.

V mt dn s: Ta n ca quc gia ven bin c quyn xt x cc v kin dn s: V mt hnh chnh: Chnh quyn a phng cp tnh tr ln ca quc gia ven bin c quyn x pht vi phm hnh chnh i vi tu v thy th on khi vi phm php lut trn t lin, trong lnh th ca quc gia ven bin.
Gia cc tu nc ngoi cng u vng ni thy ca quc gia ven bin. Gia thy th on ca tu vi cng dn nc s ti.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

129

Lnh hi
Khi nim Xc nh ranh gii lnh hi Ch php l ca lnh hi

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

130

Lnh hi - Khi nim


Lnh hi l mt vng bin c chiu rng nht nh (khng qu 12 hi l tnh t ng c s) mt bn l ng c s ca quc gia ven bin, bn kia l ranh gii pha ngoi ca lnh hi; Lnh hi l mt b phn ca lnh th quc gia, thuc ch quyn hon ton v y ca quc gia ven bin. Ch quyn ca quc gia bao trm ln c vng tri cng nh y bin v lng t di y bin ca lnh hi; ng ranh gii pha ngoi lnh hi chnh l ng bin gii ca quc gia trn bin.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 131

Lnh hi - Cch xc nh ranh gii


Xc nh ng c s:

ng c s l ng m xut pht t ngi ta xc nh c chiu rng ca lnh hi cng nh mt s vng bin khc. N l ranh gii pha trong ca lnh hi v l ranh gii pha ngoi ca ni thy. Phng php xc nh ng c s: ng c s thng thng: p dng i vi cc quc gia c b bin phng. ng c s thng: p dng i vi cc quc gia c a hnh b bin phc tp (b khot su v li lm) hoc c mt chui o nm st ngay v dc b bin, hoc nhng vng ngn nc thy triu thp nht khng th hin r rng.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 132

Lnh hi - Cch xc nh ranh gii


Vic vch ng c s phi tun th nhng vn sau: ng c s khng c vch qu xa chiu hng chung ca bin; ng c s c th vch n cc bi cn lc ni lc chm nu c n bin hoc cc thit b xy dng nh cao hn mt nc bin; Khng c vch ng c s sang lnh hi nc khc, khng lm lnh hi ca nc khc b ngn cch vi bin c; Nu cc o hoc qun o nm cch b bin khng qu hai ln chiu rng ca lnh hi th nhng o, qun o c coi nh c gn lin vi t lin vch ng c s; Trong trng hp c mt nhm o hoc qun o m gia cc o vi nhau c mt khong cch khng qu hai ln chiu rng ca lnh hi th cc o coi nh lin nhau, qun o c coi nh tng th vch ng c s.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 133

Lnh hi - Cch xc nh ranh gii


Xc nh ranh gii pha ngoi lnh hi: Ranh gii pha ngoi lnh hi l ng m mi im ca n cch u cc im nm trn ng c s mt khong bng ng chiu rng lnh hi; i vi cc quc gia nm i din nhau hoc k cn nhau, vic xc nh ranh gii pha ngoi lnh hi theo nguyn tc tha thun, thng bng hai phng php: Phng php ng cch u, nu hai quc gia k cn nhau. Phng php ng trung tuyn, nu hai quc gia i din nhau.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 134

Lnh hi - Quy ch php l (1)


Ch tu nc ngoi qua li v hi lnh hi Tu thuyn nc ngoi c qua li v hi; Qua li v hi ngha l tu ang trong trng thi chuyn ng bnh thng, nhanh chng v lin tc, khng c dng li hoc th neo, khng c li dng vic qua li v hi tin hnh cc hot ng bt hp php tr trng hp tai nn. Qua li v hi l khng xm phm n ha bnh, trt t hoc an ninh ca nc ven bin.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 135

Lnh hi - Quy ch php l (2)


Vic qua li ca tu thuyn nc ngoi b coi l xm phm n ha bnh, trt t v an ninh ca quc gia ven bin nu trong khi trong lnh hi tu thuyn c nhng hot ng sau: 1. e da hoc dng v lc chng li ch quyn, ton vn lnh th hoc c lp chnh tr ca quc gia ven bin. 2. Hot ng din tp qun s. 3. Thu thp tin tc c lin quan n vic phng v hoc an ninh ca quc gia ven bin. 4. Tuyn truyn hoc gy hi n vic phng v hoc an ninh ca quc gia ven bin. 5. Phng ln, h cnh hoc bc ln tu mi loi my bay. 6. a ra, d khi tu hoc bc ln tu mi phng tin qun s. 7. Bc hoc d hng ha, a ln, a xung tin bc hoc ngi tri vi lut l hi quan, y t hoc nhp c ca quc gia ven bin. 8. Gy nhim. 9. nh bt hi sn. 10. Nghin cu hay o c. 11. Hnh ng lm ri h thng lin lc hoc cng trnh thit b ca nc ven bin 12. Hot ng khc khng trc tip lin quan n vic qua li.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 136

Lnh hi - Quy ch php l (3)


Quyn ti phn ca quc gia ven bin trong lnh hi i vi Tu qun s v tu dn s ca nh nc dng trong lnh vc phi thng mi: c hng quyn min tr tuyt i v t php. Quc gia m tu mang c phi chu trch nhim trc mi hnh vi phm php v thit hi do chng gy ra trong lnh hi ca quc gia ven bin. i vi Tu dn s dng trong lnh vc thng mi:
V mt hnh s (iu 27 Cng c 1982) V mt dn s (iu 28 Cng c 1982)
Trn Ph Vinh, Ph.D

September 16, 2012

137

Vng tip gip lnh hi Khi nim Quy ch php l

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

138

Vng tip gip lnh hi - Khi nim


Vng tip gip l vng bin nm pha ngoi lnh hi, tip lin vi lnh hi, rng khng qu 24 hi l tnh t ng c s (iu 33.2 Cng c 1982).

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

139

Vng tip gip lnh hi Quy ch php l


Vng tip gip lnh hi khc v bn cht so vi vng lnh hi. y l mt vng bin m quc gia ven bin c hng cc quyn mang tnh cht ch quyn trn nhng lnh vc nht nh (mang tnh cht cnh gic). Cc quyn thuc ch quyn quc gia vng bin ny bao gm (iu 33.1 Cng c 1982): Ngn nga nhng vi phm i vi cc lut v qui nh hi quan, thu, y t hay nhp c trn lnh th hoc trong lnh hi ca mnh. Trng tr nhng vi phm i vi cc lut v qui nh ni trn xy ra trn lnh th hoc trong lnh hi ca mnh.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 140

Vng c quyn kinh t


Khi nim Quy ch php l Tnh cht php l trong vng c quyn kinh t

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

141

Vng c quyn kinh t - Khi nim


Vng c quyn kinh t l vng bin nm pha ngoi lnh hi v tip lin vi lnh hi rng khng qu 200 hi l (tng ng 370 km) k t ng c s dng tnh chiu rng ca lnh hi (iu 55 v 57 Cng c 1982); Mt s nc khc khong cch ny c th ln n 250 hi l (Chile, Argentina...).

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

142

Vng c quyn kinh t Quy ch php l (1)


Quyn ca quc gia ven bin trong vng c quyn v kinh t: Quyn thuc ch quyn v vic thm d v khai thc, bo tn v qun l cc ti nguyn thin nhin, sinh vt hoc khng sinh vt ca vng nc bn trn y bin, ca y bin v lng t di y bin:

i vi ti nguyn sinh vt:

i vi ti nguyn khng sinh vt: quc gia ven bin c quyn thm d v khai thc cc ti nguyn thin nhin khng sinh vt ca y bin v lng t di y bin trong vng c quyn kinh t ca mnh.
Trn Ph Vinh, Ph.D 143

T mnh nh ra khi lng c th nh bt T mnh nh gi kh nng thc t ca mnh v t mnh n nh s d ca khi lng cho php nh bt Thi hnh mi bin php thch hp v bo tn v qun l duy tr cc ngun ti nguyn sinh vt khi b nh hng do khai thc qu mc.

September 16, 2012

Vng c quyn kinh t Quy ch php l (2)


Quc gia ven bin c quyn ti phn trong cc lnh vc: Lp t v s dng cc o nhn to, cc thit b v cc cng trnh:
c quyn tin hnh xy dng, cho php v qui nh vic xy dng, khai thc v s dng cc o nhn to, cc thit b v cc cng trnh; Trn cc o nhn to, cc thit b v cc cng trnh ny, quc gia ven bin c quyn ti phn c bit c v mt php lut v cc qui nh v hi quan, thu, y t, an ninh v nhp c;

Nghin cu khoa hc v bin: Bo v v gi gn mi trng bin:


Chng li nhim bt ngun t t Chng li nhim do cc hot ng lin quan n y bin thuc quyn ti phn ca quc gia gy ra Chng li nhim do nhn chm Chng li nhim t tu.
Trn Ph Vinh, Ph.D 144

September 16, 2012

Vng c quyn kinh t Quy ch php l (3)


Quyn v ngha v ca cc nc khc i vi vng QKT: Tu thuyn v my bay ca tt c cc nc c bin hay khng c bin u c hng:
Quyn t do hng hi Quyn t do bay trn khng Quyn t do t dy cp v ng dn ngm (phi c s tha thun ca quc gia ven bin)

Cc quc gia khng c bin hoc cc quc gia bt li v a l c quyn tham gia vo cc hot ng khai thc s d ca khi lng cho php nh bt trong vng c quyn kinh t ca quc gia ven bin, thng qua tha thun, c bit u tin cho cc quc gia ang pht trin; Cc quc gia khc mun nghin cu khoa hc trong vng c quyn v kinh t ca quc gia ven bin phi c s ng ca quc gia ; Cc quc gia khc khi hot ng vng bin ny phi tn trng php lut ca quc gia ven bin v nhng qui nh ca Lut quc t.
Trn Ph Vinh, Ph.D 145

September 16, 2012

Vng c quyn kinh t Tnh cht php l


Vng c quyn v kinh t l mt vng bin c th hon ton khng phi l lnh hi v cng khng phi l vng bin quc t, trong th hin s cn bng gia cc quyn thuc ch quyn v quyn ti phn ca quc gia ven bin vi cc quyn v quyn t do ca cc quc gia khc.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 146

Thm lc a
Khi nim Quy ch php l

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

147

Thm lc a - Khi nim


Thm lc a ca quc gia ven bin bao gm y bin v lng t di y bin bn ngoi lnh hi ca quc gia , trn:
Ton b phn ko di t nhin ca lnh th t lin n b ngoi ca ra lc a, Hoc n cch ng c s 200 hi l, khi b ngoi ca ra lc a khong cch gn hn; trong trng hp ra lc a ngoi phm vi 200 hi l tnh t ng c s v vt qu 300 hi l th khng c m thm lc a ngoi gii hn 350 hi l hoc khng c vt qu 100 hi l k t ng ng su 2.500m l ng ni cc im c chiu su 2.500m (iu 76 Cng c 1982).
Trn Ph Vinh, Ph.D 148

September 16, 2012

Thm lc a

Quy ch php l (1)

Quyn v ngha v ca quc gia ven bin: Quyn ca quc gia ven bin:

Ngha v ca quc gia ven bin:


Thc hin cc quyn thuc ch quyn i vi thm lc a v mt thm d v khai thc ti nguyn thin nhin ca mnh c quyn cho php v iu chnh vic khoan thm lc a vi bt k mc ch no Tin hnh hoc p dng cc bin php thch hp bo v mi trng bin. Xy dng, cho php v qui nh th thc, iu kin xy dng, khai thc, s dng o nhn to Khng cn tr n ch php l vng nc pha trn v vng tri pha trn vng nc . Khng c cn tr quc gia khc t dy cp ngm v ng dn ngm trn thm lc a. Quc gia ven bin khai thc ti nguyn thin nhin nm ngoi 200 hi l k t ng c s th phi np cc khon ng gp bng tin hoc bng hin vt (c min np trong 5 nm u tin; mi nm tip theo ng 1%, 2%, 3% cho n 7%/nm l c nh)
Trn Ph Vinh, Ph.D 149

September 16, 2012

Thm lc a

Quy ch php l (2)

Quyn ca cc quc gia khc:

T do hng hi T do hng khng T do t dy cp v ng dn ngm T do nh bt c v t do nghin cu khoa hc i vi lp nc pha trn nm ngoi vng c quyn kinh t

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

150

Bin quc t
Khi nim Quy ch php l

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

151

Bin quc t - Khi nim


Bin quc t l tt c nhng phn bin khng thuc vng c quyn kinh t, lnh hi hay ni thy ca mt quc gia cng nh khng nm trong vng nc qun o ca mt quc gia qun o (iu 86 Cng c 1982).
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 152

Bin quc t - Quy ch php l


(1)
Bin c c ng cho mi quc gia d c bin hay khng c bin (iu 87 Cng c 1982). Quyn t do trn bin quc t bao gm:
T do hng hi T do hng khng T do t dy cp hoc ng dn ngm di bin T do xy dng cc o nhn to v nhng thit b khc c Lut quc t cho php T do nh bt c T do nghin cu khoa hc
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 153

Bin quc t - Quy ch php l


(2)
a v php l ca tu thuyn cc nc trn Bin quc t: Tt c cc tu thuyn trn Bin quc t u c a v php l ngang nhau; trn vng Bin quc t cc tu thuyn ca cc quc gia phi tun theo lut treo quc k; Tu qun s v tu dn s ca nh nc dng trong lnh vc phi thng mi c hng quyn u i v min tr tuyt i; Tt c cc quc gia phi chu mi hu qu do tu thuyn mang c ca nc mnh gy ra; Tu qun s ca cc quc gia c quyn khm xt, bt gi cc tu thuyn khc trn Bin quc t nu nghi ng chic tu :
Tin hnh cp bin Chuyn ch n l Dng vo cc cuc pht sng khng c php Khng c quc tch, hay c cng quc tch vi chic tu qun s ang tin hnh bt gi, mc d chic tu ny treo c nc ngoi hay t chi treo c ca mnh.
Trn Ph Vinh, Ph.D 154

September 16, 2012

Bin quc t - Quy ch php l


(3)
Quyn truy ui trn Bin quc t (iu 111 Cng c 1982):

c thc hin bi tu qun s, my bay qun s, cc tu bay v phng tin bay khc c mang nhng du hiu ch r rng chng c s dng cho c quan nh nc v c php lm vic ny; Vic truy ui c tin hnh khi quc gia ven bin c l do ng n cho rng chic tu ny vi phm php lut v qui nh ca quc gia ven bin; Vic truy ui c tin hnh khi chic tu nc ngoi ang trong ni thy, trong vng nc qun o, lnh hi hay trong vng tip gip lnh hi cho n khi ra khi vng bin ca quc gia tin hnh truy ui; Nu chic tu ang trong vng c quyn kinh t hay thm lc a th quc gia truy ui phi chng minh c l n vi phm nhng qui nh ca quc gia ven bin p dng theo ng nhng qui nh ca Cng c 1982 trong hai vng ny.
Trn Ph Vinh, Ph.D 155

September 16, 2012

Bin quc t - Quy ch php l


(4)
Quyn truy ui trn Bin quc t (iu 111 Cng c 1982) (tt):

Vic truy ui phi lin tc, khng b gin on; Quyn truy ui chm dt khi chic tu b truy ui i vo lnh hi ca quc gia v n thuc quyn hay mt quc gia khc; p dng cho mi lin h trc thuc: nu chic tu m ang vng bin quc t th tu con v chic tu con ny vi phm php lut trn nhng vng bin thuc ch quyn v quyn ch quyn ca quc gia ven bin, th quc gia ven bin khng nhng c quyn bt gi tu con vi phm m cn c quyn ra tn vng bin quc t bt gi tu m, tr:
Tuy tu con c mi lin h vi tu m nhng khng cng quc tch vi tu m. Tu m th ngi nhi v nhng ngi ny vi phm php lut trn nhng vng bin thuc ch quyn v quyn ch quyn ca quc gia ven bin.
Trn Ph Vinh, Ph.D 156

September 16, 2012

Vng (Area)
Khi nim Quy ch php l

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

157

Vng (Area) - Khi nim


Vng l ton b y bin v lng t di y bin nm bn ngoi gii hn quyn ti phn quc gia.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 158

Vng (Area) - Quy ch php l


Vng v ti nguyn ca vng l di sn chung ca nhn loi; Mi hot ng trong vng c t chc mt cch c hiu qu di s iu hnh, kim sot ca c quan quyn lc quc t; Vng phi c s dng nhm mc ch ha bnh v an ninh quc t, v li ch thc y s hp tc quc t; Mi hot ng thm d, khai thc vng phi c tin hnh v mc ch phc v ton th loi ngi, mang li li ch cho tt c cc quc gia trn th gii, c bit ch n nhu cu ca cc nc ang pht trin; Tn trng y cc quyn li chnh ng ca cc quc gia ven bin; Cc hin vt c tnh cht c v lch s tm thy trong vng s c bo tn v nh ot v li ch ca ton th loi ngi; Mi hot ng trong vng phi tun theo php lut v tp qun quc t.
Trn Ph Vinh, Ph.D 159

September 16, 2012

Chng 5
LUT NGOI GIAO V LNH S

Trn Ph Vinh, Ph.D

GII THIU
1. KHI NIM, CC NGUYN TC C BN CA LUT NGOI GIAO V LNH S 2. H THNG CC C QUAN QUAN H I NGOI CA NH NC 3. CC C QUAN QUAN H I NGOI NC NGOI
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 161

VN BN PHP LUT CH YU
Cng c Vin v quan h ngoi giao nm 1961 Cng c Vin v quan h lnh s nm 1963 Php lnh v quyn u i, min tr dnh cho c quan i din ngoi giao, c quan lnh s v c quan i din ca t chc quc t ti Vit Nam Php lnh v c quan i din nc CHXHCN Vit Nam nc ngoi Php lnh v hm cp ngoi giao Php lnh lnh s
Trn Ph Vinh, Ph.D 162

September 16, 2012

KHI NIM LUT NGOI GIAO V LNH S


Lut ngoi giao v lnh s l mt ngnh lut c lp trong h thng php lut quc t bao gm tng th cc nguyn tc v qui phm php lut quc t iu chnh:
Quan h v t chc v hot ng ca cc c quan quan h i ngoi nh nc cng thnh vin ca cc c quan ny; ng thi cng iu chnh ngoi giao v lnh s gia cc quc gia v cc ch th khc ca Lut quc t.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

163

CC NGUYN TC CA LUT NGOI GIAO V LNH S


Nguyn tc bnh ng khng phn bit i x; Nguyn tc tn trng quyn u i min tr ca c quan i din ngoi giao, lnh s v thnh vin ca cc c quan ny; Nguyn tc tn trng php lut v phong tc tp qun ca nc s ti; Nguyn tc c i c li; Nguyn tc tha thun.
Trn Ph Vinh, Ph.D 164

September 16, 2012

H THNG CC C QUAN QUAN H I NGOI CA NH NC 1. Khi nim 2. Cc c quan quan h i ngoi ca nh nc:
Cc c quan quan h i ngoi trong nc Cc c quan quan h i ngoi nc ngoi

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

165

H THNG CC C QUAN QUAN H I NGOI CA NH NC - Khi nim C quan quan h i ngoi l c quan do nh nc lp ra v thc hin chc nng i din cho nh nc trong nhng quan h chnh thc vi cc nc khc, vi cc t chc quc t v vi cc ch th khc ca Lut quc t.

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

166

Cc c quan quan h i ngoi trong nc


C quan quan h i ngoi trong nc l nhng c quan do nh nc lp ra ng trn lnh th ca nc . Bao gm:
C quan i din chung: nguyn th quc gia (Ch tch nc, Tng thng, Vua,...), Quc hi hoc Ngh vin (c quan quyn lc ti cao), Ngi ng u Chnh ph v B trng B ngoi giao; C quan i din chuyn ngnh: l cc B v cc c quan ngang B l nhng c quan chuyn ngnh ch tham gia vo tng lnh vc nht nh trong quan h i ngoi ca quc gia mnh.
Trn Ph Vinh, Ph.D 167

September 16, 2012

Cc c quan quan h i ngoi nc ngoi


Cc c quan thng trc nc ngoi bao gm: c quan i din ngoi giao (i s qun, Cng s qun, i bin qun), cc c quan i din thng trc ca quc gia ti cc t chc quc t, cc c quan lnh s; Cc c quan lm thi gm: cc phi on i din c bit (phi on ad hoc), cc phi on i d hi ngh quc t, m phn quc t.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 168

CC C QUAN QUAN H I NGOI NC NGOI

1. C quan i din ngoi giao 2. C quan lnh s

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

169

C quan i din ngoi giao


1. 2. 3. 4. 5. Khi nim Chc nng Cp bc, hm v chc v ngoi giao B nhim i din ngoi giao Khi u v kt thc chc v i din ngoi giao 6. Thnh vin ca c quan i din ngoi giao 7. on ngoi giao 8. Quyn u i v min tr ngoi giao
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 170

Khi nim C quan i din ngoi giao


C quan i din ngoi giao l c quan ca mt quc gia ng trn lnh th quc gia khc thc hin quan h ngoi giao vi quc gia s ti v vi cc c quan i din ngoi giao ca cc quc gia khc quc gia s ti. C cc loi c quan i din ngoi giao ch yu l: i s qun l c quan i din ngoi giao cao nht ca mt nc nc ngoi. Ngi ng u i s qun l i s c mnh ton quyn. Cng s qun l c quan i din ngoi giao gn ging i s qun, nhng mc thp hn. Ngi ng u cng s qun l cng s c mnh ton quyn. i bin qun l hnh thc thp nht trong quan h ngoi giao. Ngi ng u i bin qun l i bin.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 171

Chc nng C quan i din ngoi giao


i din cho nh nc mnh ti nc s ti; Bo v mi quyn li ca quc gia v ca cng dn nc mnh ti nc s ti; m phn v thng lng vi i din nc s ti; Tm hiu nhng iu kin v s kin ca nc s ti v bo co v cho chnh ph nc mnh; Thc y pht trin quan h hp tc gia nc mnh vi nc s ti.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 172

Cp bc ngoi giao
Cp bc ngoi giao l cp ca ngi ng u c quan i din ngoi giao, c xc nh theo tha thun ca cc quc gia hu quan. C cc cp bc ngoi giao sau y:
Cp i s (hoc i s ca Gio hong) do nguyn th quc gia b nhim; Cp Cng s (hoc Cng s ca Gio hong) do nguyn th quc gia b nhim; Cp i bin do B trng B ngoi giao b nhim (hu nh khng cn); Lu : Cn phn bit cp i bin vi i bin lm thi
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 173

Hm ngoi giao
Hm ngoi giao l chc danh ca vin chc ngoi giao, phong cho vin chc ngoi giao thc hin cng tc i ngoi trong v ngoi nc do php lut ca mi quc gia qui nh, thng gm:
Hm Hm Hm Hm Hm i s Cng s tham tn B th ty vin
Trn Ph Vinh, Ph.D 174

September 16, 2012

Chc v ngoi giao


Chc v ngoi giao l chc v c b nhim cho vin chc ngoi giao cng tc ti cc c quan quan h i ngoi giao ca quc gia nc ngoi; Ngi c b nhim vo chc v ngoi giao c th l cng chc ca ngnh ngoi giao v cng c th l cng chc ca cc ngnh khc, c th mang hm ngoi giao hoc khng c hm ngoi giao, c th gi chc v ngoi giao cao hn hoc thp hn hm ngoi giao c phong.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 175

B nhim i din ngoi giao


Trc khi c i din phi c s chp thun ca nc nhn i din; i din ngoi giao trnh th y nhim ln nguyn th quc gia nc s ti; Mt nc c th c i din ngoi giao ca nc mnh kim i din ngoi giao nc khc hoc mt s nc khc, nu cc nc khng phn i; Ngi ng u c quan i din ngoi giao hay bt k mt vin chc ngoi giao no cng c th i din cho nc c i din ti bt k t chc quc t no; Hai hay nhiu nc c th c cng mt ngi lm ngi ng u c quan i din ti mt nc khc, tr khi nc nhn i din phn i vic .
Trn Ph Vinh, Ph.D 176

September 16, 2012

Khi u chc v i din ngoi giao


Ngi ng u c quan i din ngoi giao bt u thc hin chc nng ca mnh t thi im do php lut tng nc qui nh, c th l:
T thi im trnh quc th (Vit Nam p dng trng hp ny). T thi im thng bo v ngy n nc tip nhn. T thi im trnh bn sao th y nhim ln b trng ngoi giao nc tip nhn.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 177

Chm dt chc v i din ngoi giao


Ngi ng u c quan i din ngoi giao kt thc hot ng ca mnh trong cc trng hp sau: Ht nhim k cng tc; B triu hi v nc; Chnh ph nc tip nhn tuyn b mt tn nhim i vi trng on i din ngoi giao; T trn; T chc; Xung t v trang gia hai nc; Quan h ngoi giao gia hai nc b ct t; Khi mt trong hai nc khng cn tn ti vi t cch l ch th ca Lut quc t; Khi mt trong hai nc c s thay i chnh ph bng con ng khng hp hin.
Trn Ph Vinh, Ph.D 178

September 16, 2012

Thnh vin ca c quan i din ngoi giao


Vin chc ngoi giao: gm nhng ngi c hm hoc chc v ngoi giao (cn c gi l nhng ngi c thn phn ngoi giao) bao gm: i s (cng s, i bin), tham tn, ty vin qun s, b th. Nhn vin hnh chnh - k thut l nhng ngi thc hin cc chc nng hnh chnh - k thut ca c quan i din: vn th, k ton, ti v, phin dch, nh my,... Nhn vin phc v l nhng ngi khng c hm ngoi giao, lm cng vic phc v cho c quan i din ngoi giao: li xe, gc cng, nhn vin lm vn, nu n,...
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 179

on ngoi giao
Ngha hp: on ngoi giao bao gm tt c cc trng on i din ngoi giao ca cc nc ti nc s ti; Ngha rng: on ngoi giao bao gm tt c nhng ngi c h chiu ngoi giao v th ngoi giao do nc tip nhn cp; on ngoi giao khng phi l mt t chc, khng hot ng hng ngy m ch thc hin chc nng l tn trong nhng ngy l ca nc s ti.
Trn Ph Vinh, Ph.D 180

September 16, 2012

Quyn u i v min tr ngoi giao


L quyn u i v min tr c bit m nc tip nhn dnh cho c quan i din ngoi giao, cc vin chc ngoi giao k c thnh vin gia nh h, nhm to iu kin thun li cho cc c quan v thnh vin cc c quan thc hin c hiu qu chc nng, nhim v ca mnh. Quyn u i v min tr ngoi giao bao gm 3 vn : Quyn u i v min tr ca cc c quan i din ngoi giao Quyn u i v min tr ca vin chc ngoi giao Quyn u i v min tr ca nhn vin hnh chnh k thut v phc v
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 181

Quyn u i v min tr ca cc c quan i din ngoi giao


Quyn bt kh xm phm v tr s Quyn bt kh xm phm v h s lu tr v ti liu Quyn min thu v l ph Quyn t do thng tin lin lc Quyn bt kh xm phm v bu phm, th tn ngoi giao, vali ngoi giao Quyn treo quc k v quc huy

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

182

Quyn u i v min tr ca vin chc ngoi giao


Quyn bt kh xm phm v thn th mt cch tuyt i: h khng th b bt hoc giam gi di bt k hnh thc no; Quyn bt kh xm phm v nh , ti liu, th tn v phng tin i li; Quyn min tr xt x v hnh s, dn s, x pht vi phm hnh chnh, tr cc v kin dn s sau y; Quyn c min thu: tr thu v l ph i vi bt ng sn t nhn c trn lnh th nc tip nhn, i vi cc dch v c th; Quyn u i hi quan: c min thu v l ph hi quan i vi dng c nhn ca h v gia nh h; hnh l c nhn c min kim tra hi quan; Lu : Cc quyn u i v min tr nu trn cng dnh cho cc thnh vin trong gia nh vin chc ngoi giao, nu h khng phi l cng dn nc s ti.
Trn Ph Vinh, Ph.D 183

September 16, 2012

Quyn u i v min tr ca nhn vin hnh chnh - k thut v phc v


Nhn vin hnh chnh - k thut v cc thnh vin trong gia nh h, nu khng phi l cng dn nc s ti hoc khng c ni c tr thng xuyn nc ny, c hng cc quyn u i tng ng vi vin chc ngoi giao: quyn bt kh xm phm v thn th, ni ; quyn min tr xt x v hnh s; quyn c min thu v l ph i vi thu nhp c nhn nhng hp hn so vi vin chc ngoi giao; Nhn vin phc v, nu khng phi l cng dn nc s ti hoc khng c ni c tr thng xuyn nc s ti, c hng cc quyn min tr i vi hnh vi thc hin khi tha hnh cng v ca mnh, c min tr cc th thu v l ph v tin cng thu c t cng v.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 184

C quan lnh s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Khi nim, c im Chc nng T chc ca c quan lnh s Cp ca c quan lnh s Ngi ng u c quan lnh s Thnh vin ca c quan lnh s Quyn u i v min tr lnh s Lnh s danh d
Trn Ph Vinh, Ph.D 185

September 16, 2012

C quan lnh s - Khi nim


C quan lnh s l c quan quan h i ngoi ca nh nc ti nc ngoi, nhm thc hin chc nng lnh s trong mt khu vc lnh th nht nh ca nc tip nhn, trn c s tha thun gia hai nc hu quan; Khu vc lnh th m c quan lnh s thc hin chc nng ca mnh gi l khu vc lnh s, do hai quc gia hu quan tha thun, c xc nh trong hip nh lnh s hoc trong bin bn tha thun v c ghi trong Bng lnh s.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 186

C quan lnh s - c im
Quan h lnh s l mt loi quan h c th, gn b mt thit vi quan h ngoi giao nhng li c lp tch khi quan h ngoi giao; Quan h ngoi giao l quan h mang tnh i din v chnh tr, th quan h lnh s l quan h hnh chnh - php l; Quan h lnh s c thit lp theo s tha thun ca cc quc gia. Thng thng, trong quan h ngoi giao bao hm c quan h lnh s; Khi thit lp quan h lnh s, cc nc cng tha thun v vic m c quan lnh s; Mt quc gia c th t mt hoc mt s c quan lnh s ca mnh ti nc khc.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 187

Chc nng ca c quan lnh s (1)


Bo v quyn v li ch hp php ca quc gia, cng dn v php nhn nc mnh ti nc tip nhn; Khuyn khch vic pht trin bun bn v thc y cc quan h kinh t, khoa hc - k thut v vn ha gia nc mnh vi nc s ti; Tm hiu tnh hnh i sng, thng mi, kinh t, vn ha, khoa hc - k thut ca nc s ti v thng bo cho chnh ph nuc mnh bit; Cp h chiu, giy thng hnh cho cng dn nc mnh, cp th thc nhp cnh cho nhng ngi mun n nc mnh; Chng nhn, ng k h tch: sinh, t, kt hn,... x l ti sn ca cng dn nc mnh khu vc lnh s khi khng c ngi tha k;
Trn Ph Vinh, Ph.D 188

September 16, 2012

Chc nng ca c quan lnh s (2)


Gii thiu ngi i din hoc t mnh lm i din cho cng dn nc mnh trong qu trnh t tng ti nc tip nhn khi cng dn khng c kh nng t bo v quyn v li ch hp php ca mnh; Trng hp cng dn nc mnh b bt, tm gi, tm giam nc s ti, vin chc lnh s c quyn thm hi, tip xc v p dng cc bin php m bo i din php l cho ngi . Chc nng ny phi c thc hin ph hp vi php lut ca nc s ti; Thc hin cc trch nhim i vi tu thuyn, my bay, thy th on, phi hnh on ca nc mnh ti khu vc lnh s.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 189

Chc nng ca c quan lnh s (3)


Cng tc lnh s l mt trong nhng ni dung quan trng trong hot ng v cng tc ngoi giao ca Nh nc, gp phn bo v c lp ch quyn v ton vn lnh th, an ninh quc gia, bo v quyn v li ch hp php ca Nh nc, php nhn v cng dn Vit Nam nc ngoi, pht trin v m rng quan h lnh s vi cc nc va vng lnh th, thc y quan h hp tc thng mi, kinh t, lao ng, vn ha, du lch v khoa hc vi nc ngoi.

(Trch li gii thiu v cng tc lnh s trn trang web ca B Ngoi giao VN)
Trn Ph Vinh, Ph.D 190

September 16, 2012

Cp ca c quan lnh s
Tng lnh s qun ng u l Tng lnh s Lnh s qun ng u l Lnh s Ph lnh s qun ng u l Ph lnh s i l lnh s qun ng u l i l lnh s
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 191

Ngi ng u c quan lnh s


Ngi ng u c quan lnh s do nc c lnh s b nhim thng qua vic cp bng lnh s. Bng lnh s do nguyn th quc gia k hoc B trng B ngoi giao k; Bng lnh s c gi ti chnh ph (B ngoi giao) nc tip nhn thng qua con ng ngoi giao; Ngi ng u c quan lnh s bt u thc hin chc nng ca mnh k t ngy nc tip nhn cho php chnh thc thng qua vic cp giy chng nhn lnh s; Bng lnh s v giy chng nhn lnh s ch t ra i vi ngi ng u c quan lnh s c lp. Khng p dng i vi ngi ph trch phng lnh s thuc c quan i din ngoi giao.
Trn Ph Vinh, Ph.D 192

September 16, 2012

Thnh vin ca c quan lnh s


Vin chc lnh s bao gm ngi ng u c quan lnh s (hoc trng phng lnh s ca c quan i din ngoi giao), lnh s, tham tn, b th lnh s, ty vin lnh s. Thng thng vin chc lnh s l cng dn ca nc c lnh s. Nhn vin lnh s gm nhng ngi thc hin cng vic hnh chnh, k thut trong c quan lnh s. Nhn vin phc v l ngi lm cng vic phc v ni b trong c quan lnh s. Nhng ngi ny khng c hng quyn u i v min tr lnh s.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 193

Lnh s danh d - Khi nim


Lnh s danh d l ngi khng nm trong bin ch ca b my c quan lnh s v c quan i din ngoi giao nhng thc hin mt s chc nng lnh s nht nh do nc c lnh s giao cho, sau khi c s ng ca nc tip nhn; Lnh s danh d thng l cng dn nc s ti c v tr xng ng trong gii hot ng chnh tr, gii chuyn mn ngh nghip v kinh doanh do B trng B ngoi giao nc c lnh s b nhim;
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 194

Lnh s danh d quyn min tr

Chc nng v

Chc nng ca lnh s danh d v c bn ging vi chc nng lnh s chnh thc, nhng lnh s danh d khng thc hin chc nng ca ngi ng u c quan lnh s m ch thc hin mt s chc nng nht nh theo s y nhim ca c quan lnh s hoc c quan i din ngoi giao; Lnh s danh d c hng cc quyn u i v min tr gn nh vin chc lnh s khi thc hin chc nng ca mnh.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 195

Quyn u i v min tr lnh s Quyn u i v min tr dnh cho c quan lnh s Quyn u i v min tr dnh cho thnh vin ca c quan lnh s

September 16, 2012

Trn Ph Vinh, Ph.D

196

Quyn u i v min tr dnh cho c quan lnh s


Tr s c quan lnh s l bt kh xm phm; H s lu tr v ti liu, th tn lnh s l bt kh xm phm. Vali lnh s khng b m ra hoc gi li, tr trng hp c l do chnh ng; C quan lnh s c quyn t do thng tin lin lc vi chnh ph, cc c quan i din ngoi giao v c quan lnh s khc ca nc mnh ti bt c u; Tr s v nh ring ca ngi ng u c quan lnh s c min cc th thu v l ph, tr tin tr cho cc dch v c th; Tr s v nh ring ca ngi ng u c quan lnh s c treo quc k, quc huy.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 197

Quyn u i v min tr dnh cho thnh vin ca c quan lnh s (1)


Vin chc lnh s c hng quyn bt kh xm phm v thn th. H khng th b bt, b tm gi, tm giam, tr trng hp phm ti nghim trng trn c s quyt nh ca c quan c thm quyn; Vin chc lnh s c hng quyn min tr t php v hnh chnh v cc hnh vi ca mnh thc hin trong khi thi hnh cng v, tr cc trng hp lin quan n cc v kin dn s; Vin chc lnh s, nhn vin lnh s v cc thnh vin ca gia nh h c hng quyn mi th thu v l ph nh vo thn th v ti sn, tr cc th thu theo qui nh ti iu 49 Cng c Vin nm 1963;
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 198

Quyn u i v min tr dnh cho thnh vin ca c quan lnh s (2)


Vin chc lnh s v cc thnh vin ca gia nh h c hng quyn u i v min tr hi quan i vi c c nhn mang vo nc tip nhn. Hnh l ring ca vin chc lnh s v cc thnh vin ca gia nh h khng b khm xt tr trng hp c c s xc nh rng trong hnh l c cha hng cm xut hoc cm nhp; Nhn vin lnh s c hng quyn t php v hnh chnh nh vin chc lnh s; Nhn vin lnh s c hng quyn min thu v l ph hi quan i vi c ln u mang vo nc tip nhn; Nhn vin phc v c hng quyn min thu v l ph i vi tin lng thu c trong thi gian lm vic.
September 16, 2012 Trn Ph Vinh, Ph.D 199