Anul 181 (XXV) — Nr.

399 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 3 iulie 2013

SUMAR

Pagina Anexa la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare ....

3–86

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare1)
Pentru aplicarea dispozițiilor art. 34 și 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naționale emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Regulamentul disciplinei militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.26/2009 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009; b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.76/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor de onoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 27 iulie 2010; c) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.153/2005 pentru aprobarea „R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată”*). Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa București, 10 iunie 2013. Nr. M.64.
*) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.153/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. 1 ) Ordinul nr. M.64/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 3 iulie 2013 și este reprodus și în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

3

ANEXĂ

REGULAMENTUL DISCIPLINEI MILITARE

CAPITOLUL I Dispozi‫܊‬ii generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabile‫܈‬te modalită‫܊‬ile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale ‫܈‬i competen‫܊‬ele comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor de acordare a recompenselor ‫܈‬i de aplicare a sanc‫܊‬iunilor disciplinare tuturor militarilor ce săvâr‫܈‬esc abateri disciplinare, precum ‫܈‬i modul de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare al consiliilor de onoare ‫܈‬i al consiliilor de judecată. (2) Sub inciden‫܊‬a prevederilor prezentului regulament intră cadrele militare în activitate, solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti, rezervi‫܈‬tii pe timpul concentrării sau mobilizării, elevii ‫܈‬i studen‫܊‬ii din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ de formare a cadrelor militare în activitate, denumi‫܊‬i în continuare militari. (3) Sensurile unor termeni ‫܈‬i expresii utilizate în prezentul regulament sunt prevăzute în anexa nr. 1.

SECЯIUNEA 1 Disciplina militară

Art. 2. - (1) Disciplina militară constă în respectarea de către militari a prevederilor legale, a normelor de ordine ‫܈‬i de comportament obligatorii pentru men‫܊‬inerea stării func‫܊‬ionale, îndeplinirea misiunilor specifice ‫܈‬i buna desfă‫܈‬urare a activită‫܊‬ilor din armată. (2) Îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu stricte‫܊‬e a regulilor de disciplină militară specifice Armatei României. (3) Disciplina militară constituie unul dintre factorii determinan‫܊‬i ai capacită‫܊‬ii opera‫܊‬ionale a armatei ‫܈‬i se bazează atât pe acceptarea con‫܈‬tientă a normelor de comportament stabilite, cât ‫܈‬i pe acordarea recompenselor ‫܈‬i aplicarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare prevăzute în prezentul regulament. Art. 3. - (1) Disciplina militară se realizează prin: a) respectarea strictă a actelor normative în vigoare ‫܈‬i a jurământului militar; b) întărirea coeziunii în cadrul structurilor militare ‫܈‬i afirmarea spiritului camaraderesc; c) exigen‫܊‬a fa‫܊‬ă de sine ‫܈‬i fa‫܊‬ă de subordona‫܊‬i; d) aplicarea cu corectitudine ‫܈‬i obiectivitate a măsurilor stimulative ‫܈‬i a celor coercitive;
NECLASIFICAT 1 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

e) desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ilor cu caracter preventiv ‫܈‬i educativ, pe categorii de militari ‫܈‬i individual; f) exemplul personal în rela‫܊‬iile de serviciu ‫܈‬i în societate. (2) Disciplina militară implică următoarele măsuri preventive: a) exercitarea actului de comandă de către comandan‫܊‬i/‫܈‬efi; b) îndeplinirea întocmai ‫܈‬i la timp a ordinelor, îndatoririlor ‫܈‬i atribu‫܊‬iilor func‫܊‬ionale de către subordona‫܊‬i; c) respectarea normelor de ordine interioară, de comportare ostă‫܈‬ească ‫܈‬i civică de către militari; d) asumarea răspunderii pentru faptele proprii de către tot personalul. (3) Direc‫܊‬iile principale de ac‫܊‬iune pentru implementarea disciplinei militare sunt: a) fundamentarea rela‫܊‬iilor func‫܊‬ionale din cadrul tuturor structurilor militare pe baza autorită‫܊‬ii legii ‫܈‬i a regulamentelor militare, a ordinelor ‫܈‬i dispozi‫܊‬iilor emise de autorită‫܊‬ile competente; b) adoptarea unor măsuri preventive pentru implementarea disciplinei militare conform prevederilor alin. (2); c) formarea convingerilor, la toate categoriile de personal, privind necesitatea ‫܈‬i corectitudinea actului de comandă; d) promovarea unor atitudini corecte ‫܈‬i ferme de către comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii de la toate nivelurile ierarhice împotriva lipsei de profesionalism în planificarea, organizarea, desfă‫܈‬urarea, conducerea, evaluarea ‫܈‬i controlul oricărei activită‫܊‬i în cadrul structurilor militare; e) asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea ‫܈‬i educarea întregului personal; f) promovarea exemplului personal pozitiv; g) informarea oportună a întregului personal cu privire la con‫܊‬inutul actelor normative nouapărute, precum ‫܈‬i la completările survenite în cele existente din domeniul disciplinei militare; h) aplicarea întocmai a prevederilor actelor normative. Art. 4. - Factorii care diminuează disciplina militară sunt: a) neîndeplinirea de către comandan‫܊‬i/‫܈‬efi a tuturor responsabilită‫܊‬ilor ‫܈‬i atribu‫܊‬iilor pe linia prevenirii ‫܈‬i sanc‫܊‬ionării faptelor incompatibile cu calitatea de militar, încercarea de a ascunde abaterile disciplinare săvâr‫܈‬ite de către subordona‫܊‬i sau de a diminua gravitatea acestora; b) subminarea coeziunii structurilor militare ‫܈‬i/sau a coeziunii dintre diferitele categorii de personal; c) tolerarea unor manifestări, atitudini, ac‫܊‬iuni denigratoare sau discriminatorii în rândul personalului;

NECLASIFICAT 2 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

5

d) lipsa de fermitate, ineficien‫܊‬a aplicării sanc‫܊‬iunilor disciplinare, precum ‫܈‬i inconsecven‫܊‬a ac‫܊‬iunilor educativ-preventive; e) nivelul de trai al personalului subordonat; f) cunoa‫܈‬terea insuficientă a subordona‫܊‬ilor; g) lipsa de profesionalism. Art. 5. - Îndatoririle principale ale cadrelor militare ‫܈‬i ale solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti sunt prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, ‫܈‬i, respectiv, în Legea nr. 384/2006 privind statutul solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. Art. 6. - (1) Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii structurilor militare sunt răspunzători de aducerea la cuno‫܈‬tin‫܊‬a personalului din subordine, în păr‫܊‬ile ce îl privesc, a ordinelor ‫܈‬i dispozi‫܊‬iilor, precum ‫܈‬i de asigurarea în‫܊‬elegerii corecte a acestora ‫܈‬i de implementarea disciplinei militare de către personalul militar. (2) Comandantul/‫܈‬eful răspunde de aplicarea normelor de disciplină militară în structura pe care o comandă. (3) Potrivit func‫܊‬iei pe care este încadrat ‫܈‬i autorită‫܊‬ii date de aceasta, comandantul/‫܈‬eful este obligat: a) să cunoască ‫܈‬i să aplice, în toate împrejurările, îndatoririle ce îi revin conform actelor normative privind disciplina militară; b) să ia decizii, să le exprime prin ordine scurte, clare ‫܈‬i precise, să asigure condi‫܊‬iile necesare îndeplinirii acestora ‫܈‬i să urmărească executarea lor, asumându-‫܈‬i întreaga răspundere privind disciplina militară; c) să cultive ‫܈‬i să dezvolte la subordona‫܊‬i sentimentul demnită‫܊‬ii ‫܈‬i onoarei militare, răspunderea personală fa‫܊‬ă de îndeplinirea atribu‫܊‬iilor func‫܊‬ionale ‫܈‬i a ordinelor primite, respectarea prevederilor actelor normative; d) să ordone executarea unor ac‫܊‬iuni numai în temeiul dispozi‫܊‬iilor legale; e) să respecte drepturile ‫܈‬i libertă‫܊‬ile fundamentale ale subordona‫܊‬ilor, precum ‫܈‬i personalitatea ‫܈‬i demnitatea acestora; f) să rezolve cererile subordona‫܊‬ilor în limitele competen‫܊‬elor pe care le are sau să raporteze ierarhic când acestea depă‫܈‬esc posibilită‫܊‬ile sale de solu‫܊‬ionare; g) să fie principial, drept ‫܈‬i exigent în rela‫܊‬iile de serviciu cu subordona‫܊‬ii ‫܈‬i în aprecierea activită‫܊‬ii lor; h) să fie exemplu pozitiv pentru subordona‫܊‬i în toate împrejurările; i) să aplice măsuri ferme pentru prevenirea ‫܈‬i combaterea faptelor care afectează disciplina militară;
NECLASIFICAT 3 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

j) să acorde recompense ‫܈‬i să aplice sanc‫܊‬iuni disciplinare în concordan‫܊‬ă cu competen‫܊‬ele conferite de prezentul regulament; k) să analizeze starea disciplinei militare la termenele prevăzute prin reglementările în vigoare sau ori de câte ori este nevoie ‫܈‬i să ia măsurile ce se impun; l) să permită subordona‫܊‬ilor să î‫܈‬i justifice faptele ce le sunt imputate. Art. 7. - (1) Militarii sunt obliga‫܊‬i să cunoască toate drepturile ‫܈‬i îndatoririle ce le revin conform prezentului regulament ‫܈‬i să execute ordinele, misiunile încredin‫܊‬ate ‫܈‬i atribu‫܊‬iile ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare ‫܈‬i fi‫܈‬ei postului, fiind răspunzători de îndeplinirea acestora. (2) Neîndeplinirea unui ordin dat de comandant/‫܈‬ef sau altă autoritate legală nu constituie abatere de la disciplina militară dacă ordinul nu este dat în forma prevăzută de lege ‫܈‬i nu este în concordan‫܊‬ă cu actele normative în vigoare, obiceiurile războiului ‫܈‬i conven‫܊‬iile interna‫܊‬ionale la care România este parte. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), militarii sunt obliga‫܊‬i să raporteze despre neexecutarea ordinului comandantului/‫܈‬efului nemijlocit al celui care a dat ordinul. Art. 8. - (1) Militarii sunt răspunzători pentru ordinele date ‫܈‬i legalitatea acestora, pentru modul de executare a ordinelor primite ‫܈‬i pentru faptele care încalcă ordinea de drept sau onoarea ‫܈‬i demnitatea militară. (2) Militarii sunt răspunzători de aplicarea permanentă a prevederilor actelor normative specifice în vigoare ce reglementează disciplina militară, în domeniul în care î‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea. (3) Personalul militar care constată săvâr‫܈‬irea unor fapte ce constituie abateri disciplinare, precum ‫܈‬i autorul acestor fapte sunt obliga‫܊‬i să raporteze imediat comandantului/‫܈‬efului său nemijlocit despre săvâr‫܈‬irea acestora.

SECЯIUNEA a 2-a Autoritatea militară

Art. 9. - Autoritatea, competen‫܊‬ele disciplinare ‫܈‬i răspunderea disciplinară ale fiecărui militar sunt determinate de nivelul func‫܊‬iei încadrate ‫܈‬i gradului de‫܊‬inut de acesta în ierarhia militară. Art. 10. - Comandantul/‫܈‬eful organizează ‫܈‬i conduce activită‫܊‬ile de pregătire ‫܈‬i educare a personalului în scopul prevenirii ‫܈‬i eliminării abaterilor de la disciplina militară, iar în cazul săvâr‫܈‬irii acestora ia măsuri ferme de sanc‫܊‬ionare a celor vinova‫܊‬i ‫܈‬i de eliminare a cauzelor care leau provocat.

NECLASIFICAT 4 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

7

Art. 11. - (1) Comandantul/‫܈‬eful reprezintă autoritatea militară învestită legal cu responsabilită‫܊‬i ‫܈‬i drepturi pentru exercitarea actului de comandă în cadrul unei structuri militare. (2) Prin structură militară, în sensul prezentului regulament se în‫܊‬eleg compartimentele, birourile, sec‫܊‬iile, serviciile, oficiile, direc‫܊‬iile din compunerea structurilor centrale ‫܈‬i celor care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale, statelor majore ale categoriilor de for‫܊‬e ale armatei ‫܈‬i comandamentelor de armă, subunită‫܊‬ile, unită‫܊‬ile ‫܈‬i marile unită‫܊‬i, constituite ‫܈‬i care func‫܊‬ionează conform prevederilor statelor de organizare. Art. 12. - Recompensele ‫܈‬i sanc‫܊‬iunile disciplinare se acordă ‫܈‬i, respectiv, se aplică numai pe linie directă de autoritate ierarhică. Art. 13. - (1) Competen‫܊‬ele militarilor cu func‫܊‬ii de conducere cu grade superioare/inferioare func‫܊‬iilor prevăzute în statul de organizare de a acorda recompense ‫܈‬i, respectiv, aplica sanc‫܊‬iuni disciplinare sunt cele corespunzătoare func‫܊‬iei pe care ace‫܈‬tia sunt încadra‫܊‬i. (2) Au acelea‫܈‬i competen‫܊‬e de a acorda recompense ‫܈‬i, respectiv, aplica sanc‫܊‬iuni disciplinare ca ‫܈‬i titularii func‫܊‬iilor respective următoarele persoane: a) militarii, pe timpul deta‫܈‬ării sau delegării; b) cadrele militare împuternicite sau numite prin cumul de func‫܊‬ii să asigure îndeplinirea atribu‫܊‬iilor unor func‫܊‬ii pentru care se acordă soldă/indemniza‫܊‬ie de comandă. Art. 14. - Când mai mul‫܊‬i militari îndeplinesc o activitate/misiune în comun, iar situa‫܊‬ia lor de subordonare nu a fost stabilită, comandant/‫܈‬ef este cel mai mare în grad, iar la grade egale comandant/‫܈‬ef este cel mai mare în func‫܊‬ie; acesta poate propune acordarea recompenselor ‫܈‬i, respectiv, aplicarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare corespunzătoare nivelului func‫܊‬iei pe care o de‫܊‬ine în unitatea militară din care face parte. Art. 15. - (1) ‫܇‬eful comisiei care conduce activitatea de control are competen‫܊‬e de a propune aplicarea de sanc‫܊‬iuni disciplinare. (2) Sanc‫܊‬iunile disciplinare se propun prin raportul asupra controlului înaintat comandantului/‫܈‬efului care a organizat controlul. Art. 16. - (1) Comandan‫܊‬ii garnizoanelor, ‫܈‬efii cursurilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ prin comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii acestora, ‫܈‬efii comenduirilor de garnizoană, ‫܈‬efii organelor de transporturi militare, precum ‫܈‬i comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii spitalelor, complexelor de prestări servicii, refacere ‫܈‬i cazare au dreptul să propună sanc‫܊‬ionarea disciplinară a militarilor cu grade ‫܈‬i func‫܊‬ii egale sau inferioare, care au săvâr‫܈‬it abateri de la disciplina militară pe timpul: a) executării serviciului interior ‫܈‬i a celui de control în garnizoană; b) deta‫܈‬ării/delegării, în interesul serviciului sau la cursuri; c) transportului pe căi de comunica‫܊‬ie feroviare, rutiere, aeriene sau navale; d) concediului, permisiei sau învoirii;
NECLASIFICAT 5 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

e) internării în spital sau efectuării unui tratament. (2) Propunerile de sanc‫܊‬ionare prevăzute la alin. (1) sunt transmise comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor nemijloci‫܊‬i ai militarilor ce au săvâr‫܈‬it abateri disciplinare ‫܈‬i care se află într-una din situa‫܊‬iile prevăzute la alin. (1) în unită‫܊‬ile militare pe care ace‫܈‬tia le conduc, în a‫܈‬a fel încât sanc‫܊‬iunea disciplinară să poată fi aplicată în maximum 6 luni de la data săvâr‫܈‬irii abaterii disciplinare. (3) În cazul mutării militarului într-o altă unitate, ulterior emiterii ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, procedurile prevăzute în prezentul ordin se finalizează în unitatea în care au fost ini‫܊‬iate; aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se face de către comandantul/‫܈‬eful care a dispus trimiterea în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, informându-se de îndată comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii unde î‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea militarul. Art. 17. - Solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti numi‫܊‬i să conducă misiuni independente au dreptul de a propune acordarea recompenselor ‫܈‬i, respectiv, aplicarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare similar comandantului de pluton. Art. 18. - Persoanele civile cu func‫܊‬ii de conducere au dreptul de a acorda recompense sau de a aplica sanc‫܊‬iuni disciplinare personalului aflat în subordine, potrivit func‫܊‬iilor similare încadrate de militari. Art. 19. - Ministrul apărării na‫܊‬ionale poate să acorde oricare dintre recompensele, respectiv să aplice oricare dintre sanc‫܊‬iunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament, pentru tot personalul militar.

SECЯIUNEA a 3-a Principiile generale Юi condiаiile ce stau la baza activităаii consiliilor de onoare Юi consiliilor de judecată

Art. 20. - (1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare ‫܈‬i evitarea abuzurilor, se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribu‫܊‬iilor ce le revin, având competen‫܊‬a de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară ‫܈‬i de a individualiza sanc‫܊‬iunile disciplinare care pot fi aplicate. (2) Pentru cercetarea ‫܈‬i judecarea abaterilor grave de la disciplina militară sau altor fapte de aceea‫܈‬i natură săvâr‫܈‬ite de către cadrele militare în activitate, se constituie consilii de judecată, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribu‫܊‬iilor ce le revin. Art. 21. - Prin abatere gravă, în sensul prezentului regulament, se în‫܊‬elege abaterea care are ca efect producerea unor disfunc‫܊‬ii majore în activitatea structurii militare, afectarea în mod esen‫܊‬ial a imaginii institu‫܊‬iei militare, a ordinii ‫܈‬i disciplinei militare sau lezarea semnificativă a demnită‫܊‬ii ‫܈‬i onoarei militare.
NECLASIFICAT 6 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

9

Art. 22. - (1) Cadrele militare sunt trimise în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau în fa‫܊‬a consiliilor de judecată numai în situa‫܊‬ia în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infrac‫܊‬iuni; dacă pe timpul cercetării faptelor se constată că acestea au caracter infrac‫܊‬ional, procedura se suspendă ‫܈‬i se sesizează organul de urmărire penală competent. (2) În cazul în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, procedura de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau în fa‫܊‬a consiliului de judecată se reia; pe perioada în care dosarul cauzei se află la organul de urmărire penală sau la instan‫܊‬a de judecată, se suspendă termenul de prescrip‫܊‬ie prevăzut de art. 24 alin. (1) lit. c). (3) Pentru a-‫܈‬i apăra onoarea ‫܈‬i demnitatea, cadrele militare care se consideră lezate în urma unor afirma‫܊‬ii sau ac‫܊‬iuni directe ori prin care se nasc suspiciuni asupra integrită‫܊‬ii lor morale, pot solicita analizarea lor în cadrul consiliului de onoare, potrivit prevederilor art. 99 alin. (2). Art. 23. - Dreptul de a propune sau aplica sanc‫܊‬iuni disciplinare îl au comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii cadrelor militare ale căror fapte sunt cercetate ‫܈‬i judecate în consiliile de onoare sau în consiliile de judecată, conform competen‫܊‬elor prevăzute în anexa nr. 2. Art. 24. - (1) Ofi‫܊‬erii, mai‫܈‬trii militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erii sunt trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliilor de onoare numai dacă fapta săvâr‫܈‬ită îndepline‫܈‬te, cumulativ, următoarele condi‫܊‬ii: a) constituie abatere de la disciplina militară, potrivit prevederilor art. 47 - 49, sau reprezintă o încălcare a prevederilor art. 8, art. 29 lit. a) - c), lit. e) ‫܈‬i lit. h) ‫܈‬i art. 30 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare; b) nu a constituit temeiul aplicării unei alte sanc‫܊‬iuni disciplinare prevăzut de art. 60 alin. (3); c) a fost săvâr‫܈‬ită în urmă cu cel mult 6 luni; d) nu constituie cauză de trimitere în fa‫܊‬a consiliilor de judecată. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor continue sau continuate ‫܈‬i al pluralită‫܊‬ii de fapte, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 63. Art. 25. - (1) Faptele care constituie abateri disciplinare ‫܈‬i pentru care cadrele militare sunt trimise în fa‫܊‬a consiliilor de judecată sunt următoarele: a) aducerea unor grave prejudicii onoarei ‫܈‬i demnită‫܊‬ii militare, constatate de către consiliile de onoare; b) cauzarea sau favorizarea producerii unui eveniment ca urmare a neîndeplinirii atribu‫܊‬iilor de serviciu; c) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii ‫܈‬i lini‫܈‬tii publice; d) participarea la mitinguri, demonstra‫܊‬ii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical;

NECLASIFICAT 7 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

e) comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispozi‫܊‬iile legale; f) aderarea la culte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum ‫܈‬i la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei; g) dezinteresul în îndeplinirea atribu‫܊‬iilor ‫܈‬i sarcinilor de serviciu care se materializează prin acordarea calificativului „necorespunzător” în două aprecieri de serviciu anuale consecutive; h) aderarea la partide, forma‫܊‬iuni sau organiza‫܊‬ii politice, precum ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea propagandei, prin orice mijloace, în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru func‫܊‬ii publice; i) depunerea candidaturii pentru a fi alese în administra‫܊‬ia publică locală, Parlament ori în func‫܊‬ia de Pre‫܈‬edinte al României; j) declararea sau participarea la grevă; k) încălcarea reglementărilor privind cumulul de func‫܊‬ii stabilite prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale; l) încălcarea prevederilor art. 30 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. (2) Ofi‫܊‬erii, mai‫܈‬trii militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erii sunt trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliilor de judecată numai dacă fapta sau faptele săvâr‫܈‬ite, dintre cele prevăzute la alin. (1), îndeplinesc cumulativ următoarele condi‫܊‬ii: a) nu a/au constituit anterior temeiul aplicării unei alte sanc‫܊‬iuni disciplinare; b) nu s-a împlinit termenul de prescrip‫܊‬ie a răspunderii disciplinare prevăzut de art. 60 alin. (3). (3) Prevederile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător în cazul faptelor continue sau continuate ‫܈‬i al pluralită‫܊‬ii de fapte. Art. 26. - Activitatea consiliilor de onoare ‫܈‬i consiliilor de judecată are la bază următoarele principii: a) prezum‫܊‬ia de nevinovă‫܊‬ie, conform căreia se prezumă că orice cadru militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau de judecată este nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii consiliului; b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoa‫܈‬te dreptul cadrului militar de a fi audiat ‫܈‬i de a propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurilor cadrul militar are dreptul de a da explica‫܊‬ii când socote‫܈‬te că este necesar, precum ‫܈‬i de a fi asistat de un apărător ales, care trebuie să aibă studii juridice ‫܈‬i să de‫܊‬ină certificat/autoriza‫܊‬ie de acces la informa‫܊‬iile clasificate vehiculate în cauză;

NECLASIFICAT 8 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

11

c) celeritatea procedurilor, care presupune obliga‫܊‬ia consiliului de onoare sau de judecată de a proceda fără întârziere la solu‫܊‬ionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate ‫܈‬i a regulilor prevăzute de lege ‫܈‬i de prezentul regulament; d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilită‫܊‬ii persoanelor aflate pe pozi‫܊‬ii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina militară ce face obiectul sesizării; e) propor‫܊‬ionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii de la disciplina militară, circumstan‫܊‬ele săvâr‫܈‬irii acesteia ‫܈‬i sanc‫܊‬iunea disciplinară propusă a fi aplicată; f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau de judecată se desfă‫܈‬oară potrivit normelor legale; g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât o singură sanc‫܊‬iune disciplinară. Art. 27. - (1) Consiliile de judecată au ‫܈‬i competen‫܊‬a de a face propuneri privind punerea la dispozi‫܊‬ie sau men‫܊‬inerea în func‫܊‬ie a cadrelor militare care sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instan‫܊‬ele judecătore‫܈‬ti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribu‫܊‬iilor func‫܊‬iilor în care sunt încadrate, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 5 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. (2) Procedura de analiză pentru formularea propunerii prevăzute la alin. (1) este reglementată prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale.

CAPITOLUL II Recompense

Art. 28. - Cadrelor militare, precum ‫܈‬i solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti, participan‫܊‬i la ac‫܊‬iuni militare, în mod individual sau colectiv, li se conferă/acordă în condi‫܊‬iile legii, decora‫܊‬ii, distinc‫܊‬ii militare, precum ‫܈‬i titluri onorifice. Art. 29. - (1) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, pentru acte de eroism, curaj ‫܈‬i devotament în executarea unor misiuni, precum ‫܈‬i pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, cadrelor militare li se pot conferi decora‫܊‬ii. (2) În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, pentru vechime în activitate ‫܈‬i rezultate meritorii, cadrelor militare li se

NECLASIFICAT 9 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

conferă medalii ‫܈‬i ordine militare, semne onorifice sau distinc‫܊‬ii militare onorifice aprobate prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale. (3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribu‫܊‬iilor de serviciu, cadrelor militare li se pot acorda următoarele recompense morale ‫܈‬i materiale: a) mul‫܊‬umiri; b) felicitări; c) diplome de merit; d) citarea prin ordin de zi pe unitate; e) conferirea de decora‫܊‬ii; f) acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare; g) acordarea de arme de apărare ‫܈‬i pază cu înscrisuri gravate, în condi‫܊‬iile legii; h) premii în bani sau în obiecte. Art. 30. - Recompensele ce se pot acorda cadrelor militare în rezervă, pe timpul cât sunt concentrate sau mobilizate ori în retragere, sunt: a) mul‫܊‬umiri; b) felicitări; c) conferirea de decora‫܊‬ii; d) acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare; e) premii în bani sau în obiecte. Art. 31. - (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, pentru servicii excep‫܊‬ionale aduse statului ‫܈‬i poporului român, pentru acte de eroism săvâr‫܈‬ite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti le pot fi conferite, în condi‫܊‬iile legii, decora‫܊‬ii. (2) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti pot primi decora‫܊‬ii de la autorită‫܊‬ile publice ale altor state partenere sau organiza‫܊‬ii sub egida cărora participă la misiuni interna‫܊‬ionale la care România ia parte. (3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribu‫܊‬iilor de serviciu, solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti li se pot acorda următoarele recompense morale ‫܈‬i materiale: a) mul‫܊‬umiri; b) felicitări; c) fotografierea lângă drapelul de luptă desfă‫܈‬urat al unită‫܊‬ii militare din care fac parte; d) diplome de merit; e) citarea prin ordin de zi pe unitate;
NECLASIFICAT 10 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

13

f) conferirea de decora‫܊‬ii; g) acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare onorifice; h) premii în bani sau în obiecte. Art. 32. - (1) Recompensele ce se pot acorda studen‫܊‬ilor din institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior militar sunt: a) mul‫܊‬umiri; b) felicitări; c) permisii de merit; d) premii în bani sau în obiecte; e) fotografierea lângă drapelul de luptă desfă‫܈‬urat al unită‫܊‬ii militare din care fac parte; f) diplome de merit; g) citarea prin ordin de zi pe unitate; h) scrisori de mul‫܊‬umire; i) certificat de merit; j) conferirea de decora‫܊‬ii; k) înaintarea în gradul următor; l) acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare onorifice. (2) Studen‫܊‬ilor din institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior militar li se acordă recompense pentru: a) acte de eroism, curaj, devotament ‫܈‬i ini‫܊‬iativă manifestate în îndeplinirea misiunilor încredin‫܊‬ate în timp de pace, în situa‫܊‬ii de criză ‫܈‬i în timp de război; b) rezultate foarte bune ob‫܊‬inute constant în îndeplinirea îndatoririlor, procesul de pregătire militară, pregătirea academică, exploatarea, între‫܊‬inerea ‫܈‬i păstrarea armamentului ‫܈‬i aparaturii din dotare, exploatarea ‫܈‬i îmbunătă‫܊‬irea bazei materiale folosite la instruc‫܊‬ie, concursurile sportive ‫܈‬i aplicativ militare ‫܈‬i în procesul de crea‫܊‬ie ‫܈‬tiin‫܊‬ifică ‫܈‬i tehnică; c) fapte deosebite în ac‫܊‬iunile de salvare a popula‫܊‬iei ‫܈‬i a bunurilor materiale în cazul dezastrelor; d) servicii excep‫܊‬ionale aduse ‫܊‬ării; e) rezultate foarte bune ob‫܊‬inute în alte domenii decât cel militar; f) comportament irepro‫܈‬abil în toate împrejurările; g) alte situa‫܊‬ii prin care se aduce prestigiu institu‫܊‬iei militare. (3) Recompensele care se pot acorda elevilor din colegiile militare liceale ‫܈‬i ‫܈‬colile militare de mai‫܈‬tri militari ‫܈‬i subofi‫܊‬eri sunt prevăzute în normele de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare ale acestor institu‫܊‬ii de învă‫܊‬ământ militar preuniversitar. Art. 33. - Recompensele se acordă fără părtinire, diferen‫܊‬iat ‫܈‬i, după caz, individual sau în grup; pentru aceea‫܈‬i faptă se acordă o singură recompensă.
NECLASIFICAT 11 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

Art. 34. - (1) Competen‫܊‬ele comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor de a propune sau acorda recompense sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Competen‫܊‬ele comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor de a acorda distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare sunt stabilite prin instruc‫܊‬iunile privind distinc‫܊‬iile militare onorifice din Armata României. Art. 35. - Mul‫܊‬umirile pot fi verbale sau scrise pentru cadrele militare, în func‫܊‬ie de importan‫܊‬a faptei, ‫܈‬i numai verbale pentru solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti, precum ‫܈‬i pentru studen‫܊‬ii/elevii din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ. Art. 36. - (1) Permisia de merit poate fi de până la 10 zile, la care se adaugă timpul necesar pentru deplasare, dus-întors. (2) Studen‫܊‬ilor militari recompensa‫܊‬i cu permisii de merit li se pot asigura documente de transport, potrivit prevederilor legale în vigoare. Art. 37. - Felicitările se adresează verbal sau în scris, individual sau în grup, pe categorii de militari sau structuri militare. Art. 38. - Premiile în bani sau în obiecte se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare; obiectele pe care se pot grava înscrisuri pot fi de utilitate personală sau simbolice. Art. 39. - Înmânarea fotografiei solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti ‫܈‬i studen‫܊‬ilor militari lângă drapelul de luptă desfă‫܈‬urat al unită‫܊‬ii militare din care fac parte are loc în cadru festiv, la adunarea unită‫܊‬ii/subunită‫܊‬ii; activitatea se desfă‫܈‬oară distinct, nefiind cumulată cu alte activită‫܊‬i. Art. 40. - Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin înscrierea gradului, numelui, prenumelui ‫܈‬i a faptei în ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/‫܈‬eful care îl recompensează. Art. 41. - Scrisorile de mul‫܊‬umire se trimit părin‫܊‬ilor, so‫܊‬iei sau, după caz, altor rude ale studentului recompensat din institu‫܊‬ia militară de învă‫܊‬ământ superior. Art. 42. - Certificatul de merit se acordă studen‫܊‬ilor/elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ la terminarea studiilor, pentru rezultate foarte bune în procesul de instruire ‫܈‬i o conduită exemplară. Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 4. Art. 43. - Recompensele se aduc la cuno‫܈‬tin‫܊‬a militarilor astfel: a) cadrelor militare, solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti - verbal sau în scris, conform prezentului regulament; b) studen‫܊‬ilor ‫܈‬i elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ - verbal, în fa‫܊‬a personalului subunită‫܊‬ii/unită‫܊‬ii. Art. 44. - Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii sunt obliga‫܊‬i să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate recompensele acordate, potrivit reglementărilor în vigoare. Art. 45. - Eviden‫܊‬a recompenselor se ‫܊‬ine astfel: a) pentru cadrele militare, în fi‫܈‬a matricolă din memoriul original al acestora ‫܈‬i în registrul de eviden‫܊‬ă a recompenselor pentru cadrele militare;
NECLASIFICAT 12 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

15

b) pentru solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti, în fi‫܈‬a matricolă din dosarul personal al acestora ‫܈‬i în registrul de eviden‫܊‬ă a recompenselor pentru solda‫܊‬i ‫܈‬i grada‫܊‬i profesioni‫܈‬ti; c) pentru studen‫܊‬ii/elevii din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ, la companie/similare, în registrul de eviden‫܊‬ă nominală a studen‫܊‬ilor/elevilor, ‫܈‬i/sau în Registrul cu eviden‫܊‬a recompenselor ‫܈‬i sanc‫܊‬iunilor disciplinare acordate studen‫܊‬ilor, unde se înscriu data acordării, recompensa, descrierea faptei, numele comandantului care a acordat acea recompensă, precum ‫܈‬i la nivel de institu‫܊‬ie de învă‫܊‬ământ militar, în fi‫܈‬ele de eviden‫܊‬ă a studen‫܊‬ilor/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc. Art. 46. - Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare este obligat să controleze fi‫܈‬ele matricole ale cadrelor militare, iar ‫܈‬eful de stat major al unită‫܊‬ii, registrele cu eviden‫܊‬a nominală ‫܈‬i fi‫܈‬ele matricole ale solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti, pentru a constata dacă recompensele acordate sunt regulamentare, iar eviden‫܊‬a lor este ‫܊‬inută corect.

CAPITOLUL III Abateri de la disciplina militară

Art. 47. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte care compromit onoarea ‫܈‬i demnitatea militară: a) acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sanc‫܊‬iuni disciplinare nejustificate subordona‫܊‬ilor; b) împrumuturile de bani ‫܈‬i/sau bunuri materiale de la subordona‫܊‬i; c) dezinformarea sau tăinuirea unor fapte de indisciplină săvâr‫܈‬ite în unitatea militară sau subunitate; d) lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise; e) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri ‫܈‬i sesizări individuale/peti‫܊‬ii în grup neconforme cu realitatea; f) ascunderea sau nedeclararea identită‫܊‬ii în cazul comiterii unor abateri sau refuzul de a se legitima la cererea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor ‫܈‬i superiorilor în grad sau a organelor militare de control; g) prezentarea la program sau la intrarea în serviciu sub influen‫܊‬a băuturilor alcoolice/drogurilor/substan‫܊‬elor halucinogene/substan‫܊‬elor etnobotanice sau consumul acestora în timpul programului, serviciului, exerci‫܊‬iilor ‫܈‬i misiunilor; h) lipsa de respect manifestată fa‫܊‬ă de comandan‫܊‬i/‫܈‬efi, superiori, egali sau inferiori în grad;

NECLASIFICAT 13 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

i) participarea voluntară la manifestările unor comunită‫܊‬i religioase sau organiza‫܊‬ii prin care se aduce atingere demnită‫܊‬ii militarului, statului sau na‫܊‬iunii române ‫܈‬i emiterea unor opinii discriminatorii fa‫܊‬ă de grupuri de persoane sau entită‫܊‬i sociale; j) participarea la activită‫܊‬i cu caracter politic care au ca efect implicarea institu‫܊‬iei militare; k) portul neregulamentar al uniformei, gradelor ‫܈‬i însemnelor militare; l) nerespectarea regulilor de igienă individuală ‫܈‬i colectivă; m) instigarea altor militari sau favorizarea cu inten‫܊‬ie a acestora la săvâr‫܈‬irea de fapte care constituie abateri disciplinare; n) participarea voluntară la perturbarea gravă a ordinii ‫܈‬i lini‫܈‬tii publice. Art. 48. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind exercitarea atribu‫܊‬iilor func‫܊‬ionale: a) încălcarea normelor de evaluare a performan‫܊‬elor subordona‫܊‬ilor; b) nerespectarea atribu‫܊‬iilor de serviciu sau superficialitate în îndeplinirea acestora; c) neexecutarea la timp a controalelor stabilite prin reglementările în vigoare, din cauze ce ‫܊‬in de persoana respectivă; d) neacordarea la timp a drepturilor legale ce se cuvin personalului; e) dezinteres în perfec‫܊‬ionarea pregătirii militare ‫܈‬i de specialitate; f) neîntre‫܊‬inerea armamentului ‫܈‬i a tehnicii din dotare; g) încălcarea reglementărilor în vigoare privind protec‫܊‬ia informa‫܊‬iilor clasificate na‫܊‬ionale, NATO ‫܈‬i UE; h) ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a coresponden‫܊‬ei; i) introducerea sau de‫܊‬inerea, fără aprobarea persoanelor în drept, într-o unitate militară, la bordul unei nave ori aeronave sau în orice alt loc unde sta‫܊‬ionează militari a băuturilor alcoolice, drogurilor/substan‫܊‬elor halucinogene/substan‫܊‬elor etnobotanice sau a materialelor periculoase; j) introducerea uneia sau a mai multor persoane, fără aprobare, într-o unitate militară, la bordul unei nave sau aeronave, în raionul de dispunere/tabere sau cartiruire; k) manifestarea de slăbiciune ‫܈‬i părtinire fa‫܊‬ă de subordona‫܊‬ii care comit abateri de la disciplina militară; l) încălcarea normelor de conduită militară în unitatea militară. Art. 49. - Constituie abateri de la disciplina militară următoarele fapte privind îndeplinirea misiunilor/activită‫܊‬ilor: a) neîncadrarea în programul orar al unită‫܊‬ii; b) devierea, fără motiv, de la itinerarul fixat; c) absen‫܊‬a nemotivată de la serviciu, până la 24 de ore; d) neraportarea despre executarea ordinelor primite;
NECLASIFICAT 14 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

17

e) întârzierile în executarea sau transmiterea ordinelor primite; f) încredin‫܊‬area vehiculului, navei sau aeronavei altei persoane, ori părăsirea acestora fără aprobare; g) neîndeplinirea misiunii în condi‫܊‬iile ordonate; h) sustragerea de la activită‫܊‬ile ordonate pe linie de garnizoană; i) părăsirea fără aprobare a unită‫܊‬ii militare sau a locului de dispunere/cartiruire ori a taberei; j) pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest sens; k) sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ilor specifice; l) nerespectarea actelor normative specifice în domeniile protec‫܊‬iei mediului, securită‫܊‬ii ‫܈‬i sănătă‫܊‬ii în muncă, precum ‫܈‬i a normelor de apărare împotriva incendiilor; m) nerespectarea actelor normative specifice din domeniul informării ‫܈‬i rela‫܊‬iilor publice referitoare la condi‫܊‬iile de acordare de către personalul Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale a interviurilor ‫܈‬i declara‫܊‬iilor de presă către reprezentan‫܊‬ii mass-mediei civile. Art. 50. - Abaterile de la disciplina militară se sanc‫܊‬ionează disciplinar numai dacă nu constituie infrac‫܊‬iuni.

CAPITOLUL IV Sanc‫܊‬iuni disciplinare

SECЯIUNEA 1 Sancаiunile disciplinare

Art. 51. - (1) În conformitate cu prevederile art. 33, 85 ‫܈‬i 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea normelor de conduită militară ‫܈‬i a regulilor de convie‫܊‬uire socială, cadrelor militare li se pot aplica următoarele sanc‫܊‬iuni disciplinare: a) avertisment; b) mustrare scrisă; c) retrogradare în func‫܊‬ie; d) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani; e) trecerea în rezervă. (2) Cadrelor militare în rezervă/retragere, pentru comportare nedemnă în situa‫܊‬ii în care poartă uniforma militară, li se retrage dreptul de a o purta; retragerea dreptului de a purta uniforma
NECLASIFICAT 15 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

militară pentru cadrele militare în rezervă/retragere se face conform procedurii stabilite prin ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale privind ocaziile în care se poartă uniforma militară de către cadrele militare în rezervă ‫܈‬i în retragere. Art. 52. - În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor ‫܈‬i încălcarea regulilor de convie‫܊‬uire socială, solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti li se pot aplica următoarele sanc‫܊‬iuni disciplinare: a) avertisment; b) mustrare scrisă; c) retrogradarea din func‫܊‬ie; d) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la 1 la 2 ani; e) desfacerea disciplinară a contractului. Art. 53. - (1) Pentru abateri de la disciplina militară, încălcarea regulilor de convie‫܊‬uire socială, precum ‫܈‬i pentru încălcarea eticii universitare, studen‫܊‬ilor din institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior militar li se pot aplica următoarele sanc‫܊‬iuni disciplinare: a) avertisment scris; b) retrogradarea în func‫܊‬ie; c) exmatriculare; d) alte sanc‫܊‬iuni disciplinare prevăzute de Codul de etică ‫܈‬i deontologie universitară. (2) Pentru abateri de la disciplina militară, cadrelor militare în activitate care urmează cursuri la zi în institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior militar li se aplică sanc‫܊‬iuni disciplinare specifice cadrelor militare în activitate; pentru încălcarea regulilor de convie‫܊‬uire socială ‫܈‬i încălcarea eticii universitare li se pot aplica sanc‫܊‬iuni specifice studen‫܊‬ilor militari. (3) Sanc‫܊‬iunile disciplinare ce se pot aplica elevilor din colegiile militare liceale ‫܈‬i ‫܈‬colile militare de mai‫܈‬tri militari ‫܈‬i subofi‫܊‬eri sunt cele prevăzute în normele de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare ale acestor institu‫܊‬ii de învă‫܊‬ământ militar preuniversitar. Art. 54. - În cazul în care un militar săvâr‫܈‬e‫܈‬te una dintre contraven‫܊‬iile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanc‫܊‬ionarea faptelor de încălcare a unor norme de convie‫܊‬uire socială, a ordinii ‫܈‬i lini‫܈‬tii publice, republicată, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, comandantul/ ‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare din care face parte contravenientul, dacă a fost sesizat, pe baza procesului-verbal de constatare, poate aplica dispozi‫܊‬iile art. 64 lit. a). Art. 55. - Avertismentul este sanc‫܊‬iunea aplicată pentru o abatere de la disciplina militară, prin care se atrage aten‫܊‬ia militarului să ia măsuri de îndreptare ‫܈‬i că la o nouă abatere poate primi o sanc‫܊‬iune mai severă.
NECLASIFICAT 16 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

19

Art. 56. - Mustrarea scrisă reprezintă sanc‫܊‬iunea disciplinară care constă în notificarea scrisă făcută militarului de comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii pentru faptele care constituie abateri de la disciplina militară ‫܈‬i reprezintă o sanc‫܊‬iune mai severă decât avertismentul. Art. 57. - (1) Retrogradarea în/din func‫܊‬ie a cadrelor militare în activitate, a studen‫܊‬ilor/elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ, a solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti este considerată numirea într-o func‫܊‬ie cu coeficient de ierarhizare inferior celui avut anterior ‫܈‬i se aplică în situa‫܊‬ia neîndeplinirii în mod repetat a atribu‫܊‬iilor func‫܊‬ionale ori când dovedesc constant lipsă de exigen‫܊‬ă ‫܈‬i de răspundere pentru men‫܊‬inerea ‫܈‬i întărirea disciplinei militare sau ca urmare a săvâr‫܈‬irii unei fapte ce constituie abatere gravă de la disciplina militară. (2) Propunerea de retrogradare în/din func‫܊‬ie formulată prin hotărârea de aplicare a sanc‫܊‬iunii disciplinare se înaintează ierarhic e‫܈‬alonului competent prin grija comandantului/‫܈‬efului nemijlocit/direct, după caz, al cadrului militar sanc‫܊‬ionat. Art. 58. - Amânarea înaintării/promovării în grad a cadrelor militare în activitate/solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti se aplică în situa‫܊‬ia când ace‫܈‬tia săvâr‫܈‬esc în mod repetat abateri de la disciplina militară, dacă s-au aplicat anterior sanc‫܊‬iuni disciplinare mai pu‫܊‬in severe sau săvâr‫܈‬esc abateri de la disciplina militară cu impact major la nivelul structurii militare din care fac parte. Art. 59. - (1) Trecerea în rezervă a cadrelor militare, precum ‫܈‬i desfacerea disciplinară a contractului solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau ale altor dispozi‫܊‬ii legale. (2) Exmatricularea studen‫܊‬ilor/elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ se aplică atunci când se comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare generale, ale normelor specifice în domeniul organizării ‫܈‬i func‫܊‬ionării acestor institu‫܊‬ii sau ale altor dispozi‫܊‬ii legale.

SECЯIUNEA a 2-a Aplicarea Юi executarea sancаiunilor disciplinare

Art. 60. - (1) Abaterea de la disciplina militară este singurul temei al aplicării sanc‫܊‬iunii disciplinare. (2) Sanc‫܊‬iunea disciplinară se stabile‫܈‬te individual ‫܈‬i se aplică numai după ce s-a probat vinovă‫܊‬ia celui în cauză. (3) Sanc‫܊‬iunea disciplinară pentru cadrele militare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvâr‫܈‬irii; în cazul faptelor continue termenul curge de la data încetării ac‫܊‬iunii sau inac‫܊‬iunii, iar în cazul faptelor continuate, de la data săvâr‫܈‬irii ultimei ac‫܊‬iuni sau inac‫܊‬iuni. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) se suspendă în cazurile reglementate la art. 104 alin. (4) ‫܈‬i art. 134 alin. (4), pe durata existen‫܊‬ei situa‫܊‬iilor enumerate.
NECLASIFICAT 17 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

Art. 61. - (1) Pentru o abatere de la disciplina militară se aplică o singură sanc‫܊‬iune disciplinară. (2) În situa‫܊‬ia pluralită‫܊‬ii de fapte cercetate în cadrul aceleia‫܈‬i proceduri se stabile‫܈‬te pentru fiecare faptă, cu respectarea prevederilor art. 64, câte o sanc‫܊‬iune ‫܈‬i dintre acestea se aplică cea mai severă. Art. 62. - În cazul în care fapta militarului a fost sesizată ca abatere de la disciplina militară ‫܈‬i ca infrac‫܊‬iune, procedura angajării răspunderii disciplinare ‫܈‬i termenul prevăzut de art. 60 alin. (3) se suspendă până la solu‫܊‬ionarea definitivă a cauzei penale; în raport cu dispozi‫܊‬ia organului judiciar, dacă este cazul, procedura disciplinară se ini‫܊‬iază ori se reia din stadiul în care se afla la data suspendării. Art. 63. - La individualizarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se ‫܊‬ine seama de cauzele ‫܈‬i gravitatea abaterii de la disciplina militară, de împrejurările în care aceasta a fost săvâr‫܈‬ită, gradul de vinovă‫܊‬ie ‫܈‬i consecin‫܊‬ele abaterii, comportarea generală, precum ‫܈‬i de existen‫܊‬a în antecedentele persoanei a altor sanc‫܊‬iuni disciplinare, cu excep‫܊‬ia celor care au fost radiate. Art. 64. - Pentru o abatere disciplinară, comandantul/‫܈‬eful poate lua una dintre următoarele măsuri: a) să atragă aten‫܊‬ia subordonatului asupra faptei săvâr‫܈‬ite ‫܈‬i a consecin‫܊‬elor acesteia ‫܈‬i să-i indice modul de comportare în viitor; b) să aplice o sanc‫܊‬iune disciplinară, conform competen‫܊‬elor, sau să facă propuneri pentru sanc‫܊‬ionarea disciplinară către persoanele care au această competen‫܊‬ă; c) să facă propuneri sau să ordone judecarea faptei săvâr‫܈‬ită de un cadru militar, în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată ori în comisia de cercetare prealabilă, pentru o faptă săvâr‫܈‬ită de un soldat sau gradat profesionist, conform competen‫܊‬elor prevăzute de actele normative în vigoare. Art. 65. - (1) Sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 51, cu excep‫܊‬ia avertismentului ‫܈‬i mustrării scrise, nu pot fi dispuse pentru cadrele militare, mai înainte de cercetarea ‫܈‬i judecarea faptelor de către consiliile de onoare sau, după caz, consiliile de judecată. (2) Sanc‫܊‬iunea disciplinară de mustrare scrisă pentru cadrele militare poate fi propusă sau aplicată, conform competen‫܊‬elor, direct de comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare, însă numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată. (3) Cercetarea disciplinară prealabilă prevăzută la alin. (2) se execută în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 99-101. (4) Sanc‫܊‬iunile disciplinare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. c) - e) se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării la registratura unită‫܊‬ii a hotărârilor care con‫܊‬in propuneri rămase definitive.
NECLASIFICAT 18 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

21

Art. 66. - (1) Sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 52, cu excep‫܊‬ia avertismentului, nu poate fi dispusă pentru solda‫܊‬ii ‫܈‬i grada‫܊‬ii profesioni‫܈‬ti, mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către comisii, constituite conform dispozi‫܊‬iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. (2) Cercetarea disciplinară prealabilă a solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti trebuie să se încheie în cel mult 25 de zile calendaristice de la data luării la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de săvâr‫܈‬irea abaterii. Art. 67. - (1) Sanc‫܊‬iunea disciplinară se execută, de regulă, imediat după ce a fost stabilită ‫܈‬i adusă la cuno‫܈‬tin‫܊‬a militarului sanc‫܊‬ionat, cu excep‫܊‬ia următoarelor situa‫܊‬ii: a) în cazul în care militarul sanc‫܊‬ionat disciplinar se găse‫܈‬te în curs de îndeplinire a unei misiuni; în acest caz, sanc‫܊‬iunea se va executa după înapoierea sa la unitatea militară de care apar‫܊‬ine; b) în cazul în care militarul se află în afara orelor de program, sanc‫܊‬iunea se execută la prezentarea sa în unitatea militară; c) în cazul în care militarul se află sub influen‫܊‬a băuturilor alcoolice/drogurilor sau manifestă tulburări de comportament, aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se amână până când acesta revine la starea normală, confirmată de medicul de specialitate; d) sanc‫܊‬iunea disciplinară de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani este adusă la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă cadrului militar, soldatului sau gradatului profesionist care a săvâr‫܈‬it abaterea de la disciplina militară, în termen de 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unită‫܊‬ii militare a hotărârilor care con‫܊‬in propuneri rămase definitive sau a rezultatului cercetării disciplinare prealabile, urmând ca termenul efectelor sanc‫܊‬iunii disciplinare să înceapă să curgă de la data când militarul sanc‫܊‬ionat îndepline‫܈‬te condi‫܊‬iile de înaintare în grad, în conformitate cu prevederile Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 ‫܈‬i ale Legii nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare; e) în cazul în care militarul se află internat în spital, în concediu medical/scutire medicală sau se află la domiciliu sub tratament medical, aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se amână până când acesta revine la program. (2) Militarul sanc‫܊‬ionat disciplinar în afara unită‫܊‬ii militare de către comandan‫܊‬i/‫܈‬efi pe linie directă de autoritate ierarhică este obligat ca la sosirea în unitatea militară să raporteze imediat, pe cale ierarhică, comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare despre aceasta. Art. 68. - (1) Decizia privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare de avertisment se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care comandantul/‫܈‬eful a luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă despre săvâr‫܈‬irea abaterii disciplinare.

NECLASIFICAT 19 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(2) Decizia privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare de mustrare scrisă se emite în formă scrisă în termen de cel mult 30 de zile calculate de la data înregistrării la registratura unită‫܊‬ii militare a rezultatului cercetării disciplinare prealabile. (3) Modelul deciziei privind aplicarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare de avertisment ‫܈‬i mustrare scrisă este prevăzut în anexa nr. 5. (4) Modelele ordinelor privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare de amânare a înaintării/promovării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani sunt prevăzute în anexele nr. 6 ‫܈‬i 6a.

SECЯIUNEA a 3-a Suspendarea, amânarea, anularea Юi radierea sancаiunilor disciplinare

Art. 69. - Executarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare se poate suspenda sau amâna, iar sanc‫܊‬iunile disciplinare se pot anula numai prin decizia persoanei care le-a aplicat, a ‫܈‬efilor direc‫܊‬i ai acesteia, precum ‫܈‬i prin decizia e‫܈‬alonului superior sau a instan‫܊‬ei de contencios. Art. 70. - Suspendarea sau amânarea executării sanc‫܊‬iunilor disciplinare pot interveni în următoarele situa‫܊‬ii: a) starea de urgen‫܊‬ă; b) starea de asediu; c) starea de mobilizare; d) război; e) cazurile prevăzute la art. 67 alin. (1) ‫܈‬i alte situa‫܊‬ii obiective. Art. 71. - Suspendarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare este măsura care implică întreruperea executării sanc‫܊‬iunii disciplinare fa‫܊‬ă de termenele legale, pe o perioadă determinată; executarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se reia la terminarea situa‫܊‬iei care a determinat suspendarea. Art. 72. - Amânarea sanc‫܊‬iunilor disciplinare este măsura care implică întârzierea începerii executării sanc‫܊‬iunii disciplinare fa‫܊‬ă de termenele legale; amânarea executării sanc‫܊‬iunii disciplinare are loc până când situa‫܊‬ia revine la normalitate. Art. 73. - (1) Anularea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare constituie măsura prin care o sanc‫܊‬iune disciplinară este desfiin‫܊‬ată, retroactiv, de la data emiterii deciziei privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare, efectele sale fiind înlăturate; anularea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare se consemnează în documentele de eviden‫܊‬ă. (2) Comandantul/‫܈‬eful care a aplicat o sanc‫܊‬iune disciplinară, comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii direc‫܊‬i ai acestuia, precum ‫܈‬i comandantul/‫܈‬eful e‫܈‬alonului superior, când iau cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, pe orice cale, de aplicarea eronată a acesteia, fără temei legal sau asupra altei persoane, este obligat să emită o decizie de anulare a sanc‫܊‬iunii disciplinare aplicate, imediat după ce a constatat acest fapt.
NECLASIFICAT 20 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

23

(3) Comandantul/‫܈‬eful poate anula sanc‫܊‬iunile disciplinare pe care le-a aplicat înainte de executare sau pe timpul executării acestora. Art. 74. - Sanc‫܊‬iunile disciplinare aplicate de comandantul/‫܈‬eful e‫܈‬alonului superior sunt amânate, suspendate sau anulate fie la ini‫܊‬iativa acestui e‫܈‬alon, fie la propunerea comandantului/‫܈‬efului nemijlocit/direct al celui sanc‫܊‬ionat. Art. 75. - (1) Prin radierea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare se consideră că acea sanc‫܊‬iune nu mai există pentru viitor. (2) Sanc‫܊‬iunile disciplinare se radiază de drept după cum urmează: a) avertismentul ‫܈‬i mustrarea scrisă - se radiază după 6 luni de la aplicare; b) retrogradarea în func‫܊‬ie/retrogradarea din func‫܊‬ie - se radiază după trecerea unui an calendaristic de la data aplicării sanc‫܊‬iunii disciplinare ‫܈‬i nu are ca efect numirea pe func‫܊‬ia anterioară; după radiere, cadrul militar poate candida pentru ocuparea oricărei func‫܊‬ii în condi‫܊‬iile legii; c) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1 - 2 ani/amânarea promovării în grad pe o perioadă de la 1 la 2 ani - se radiază după trecerea unui an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. (3) Radierea sanc‫܊‬iunilor disciplinare se constată prin act administrativ al

comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii; radierea sanc‫܊‬iunilor disciplinare se specifică în documentele de eviden‫܊‬ă. (4) Pentru motive întemeiate, comandantul/‫܈‬eful poate acorda, conform competen‫܊‬elor prevăzute în anexa nr. 3, ca recompensă, radierea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).

SECЯIUNEA a 4-a Răspunderea disciplinară

Art. 76. - (1) Încălcarea de către militari a obliga‫܊‬iilor de, ‫܈‬i în legătură cu serviciul angajează răspunderea disciplinară. (2) Comandantul/‫܈‬eful dispune de prerogativă disciplinară, având competen‫܊‬a de a aplica, potrivit legii, sanc‫܊‬iuni disciplinare militarilor din subordinea sa ori de câte ori constată că ace‫܈‬tia au săvâr‫܈‬it o abatere disciplinară în mod direct sau pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile executată de către comisia desemnată, hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată, după caz; (3) Comandantul/‫܈‬eful stabile‫܈‬te sanc‫܊‬iunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvâr‫܈‬ite de militar, avându-se în vedere următoarele:
NECLASIFICAT 21 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

a) împrejurările în care fapta a fost săvâr‫܈‬ită; b) gradul de vinovă‫܊‬ie a militarului; c) consecin‫܊‬ele abaterii disciplinare; d) comportarea generală în serviciu a militarului; e) eventualele sanc‫܊‬iuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Art. 77. - (1) În cazul săvâr‫܈‬irii unei fapte cu caracter infrac‫܊‬ional de către un militar subordonat, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare trebuie să sesizeze imediat organul de urmărire penală. (2) Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare este obligat să raporteze comandantului/‫܈‬efului ierarhic despre această situa‫܊‬ie. Art. 78. - Dacă pentru fapta săvâr‫܈‬ită s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea procesului penal intentat militarului ori achitarea acestuia, militarul poate fi sanc‫܊‬ionat, dacă fapta comisă constituie abatere de la disciplina militară, în condi‫܊‬iile prezentului regulament. Art. 79. - Pe timpul derulării procedurilor de cercetare ‫܈‬i judecare de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă, consiliul de onoare, consiliul de onoare pentru judecarea recursului, consiliul de judecată, consiliul de judecată pentru judecarea recursului, cadrele militare au permanent dreptul la apărare; dreptul la apărare este asigurat ‫܈‬i solda‫܊‬ilor grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti pe timpul derulării proceduri de cercetare prealabilă.

SECЯIUNEA a 5-a Căi de atac împotriva deciziei privind aplicarea sancаiunilor disciplinare

Art. 80. - (1) Militarii nemul‫܊‬umi‫܊‬i de sanc‫܊‬iunea disciplinară aplicată în urma săvâr‫܈‬irii abaterilor de la disciplina militară, cu excep‫܊‬ia celor aplicate ca urmare a propunerilor comisiilor de cercetare prealabilă, consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, se pot adresa doar comandantului/‫܈‬efului nemijlocit al celui care a emis decizia de sanc‫܊‬ionare, printr-un raport scris în care să argumenteze demersul lor, în‫܈‬tiin‫܊‬ând în scris despre aceasta ‫܈‬i comandantul/‫܈‬eful care a aplicat sanc‫܊‬iunea. (2) Comandantul/‫܈‬eful nemijlocit al celui care a emis decizia privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare împotriva unui militar din subordine, dacă a fost sesizat prin raport scris despre aceasta, este obligat să numească de îndată o comisie de cercetare formată dintr-un număr impar de membri, care propune men‫܊‬inerea sau anularea sanc‫܊‬iunii disciplinare ori aplicarea unei alte sanc‫܊‬iuni disciplinare mai u‫܈‬oare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare; decizia comandantului/‫܈‬efului este

NECLASIFICAT 22 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

25

definitivă, se ia în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de cercetare ‫܈‬i se aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a celui în cauză în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării ei. (3) Termenul în care se poate înainta raportul prevăzut la alin. (1) este de 2 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare; înaintarea raportului prevăzut la alin. (1) suspendă aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare. (4) Decizia prevăzută la alin. (2) poate fi atacată la instan‫܊‬a de contencios administrativ competentă, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.

SECЯIUNEA a 6-a Aducerea la cunoЮtinаă Юi evidenаa sancаiunilor disciplinare

Art. 81. - Sanc‫܊‬iunile disciplinare se aduc la cuno‫܈‬tin‫܊‬a militarilor astfel: a) cadrelor militare, solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti - în scris ‫܈‬i, după caz, ‫܈‬i la adunarea ordonată a cadrelor militare, respectiv a solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti, unde participă numai militarii cu grade egale sau mai mari decât ale militarilor sanc‫܊‬iona‫܊‬i; b) studen‫܊‬ilor ‫܈‬i elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ - verbal, în fa‫܊‬a subunită‫܊‬ii/unită‫܊‬ii ‫܈‬i în scris. Art. 82. - (1) Aducerea la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a sanc‫܊‬iunilor disciplinare pentru abaterile săvâr‫܈‬ite de militari pe timpul îndeplinirii serviciului interior sau a celui de luptă permanent se face după ie‫܈‬irea acestora din serviciu. (2) În cazul săvâr‫܈‬irii unor abateri grave, militarii considera‫܊‬i vinova‫܊‬i sunt înlocui‫܊‬i imediat din serviciile men‫܊‬ionate la alin. (1). Art. 83. - Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii sunt obliga‫܊‬i să raporteze ierarhic, verbal sau în scris, despre toate sanc‫܊‬iunile disciplinare aplicate, potrivit reglementărilor în vigoare. Art. 84. - Eviden‫܊‬a sanc‫܊‬iunilor disciplinare se ‫܊‬ine astfel: a) pentru cadrele militare, în fi‫܈‬a matricolă din memoriul original al acestora ‫܈‬i în registrul de eviden‫܊‬ă a sanc‫܊‬iunilor disciplinare pentru cadrele militare; b) pentru solda‫܊‬i ‫܈‬i grada‫܊‬i profesioni‫܈‬ti, în fi‫܈‬a matricolă din dosarul personal al acestora ‫܈‬i în registrul de eviden‫܊‬ă a sanc‫܊‬iunilor disciplinare pentru solda‫܊‬i ‫܈‬i grada‫܊‬i profesioni‫܈‬ti; c) pentru studen‫܊‬ii/elevii din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ, la companie/similare, în registrul de eviden‫܊‬ă nominală a studen‫܊‬ilor/elevilor, ‫܈‬i/sau în registrul cu eviden‫܊‬a recompenselor ‫܈‬i sanc‫܊‬iunilor disciplinare acordate studen‫܊‬ilor, unde se înscriu data acordării, sanc‫܊‬iunea disciplinară, descrierea faptei, numele comandantului care a aplicat acea sanc‫܊‬iune, precum ‫܈‬i la nivel de

NECLASIFICAT 23 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

institu‫܊‬ie de învă‫܊‬ământ militar, în fi‫܈‬ele de eviden‫܊‬ă a studen‫܊‬ilor/elevilor, acolo unde acestea se întocmesc. Art. 85. - Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare este obligat să controleze fi‫܈‬ele matricole ale cadrelor militare, iar ‫܈‬eful de stat major al unită‫܊‬ii, registrele cu eviden‫܊‬a nominală ‫܈‬i fi‫܈‬ele de eviden‫܊‬ă a solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti, pentru a constata dacă sanc‫܊‬iunile disciplinare aplicate sunt regulamentare, iar eviden‫܊‬a lor este ‫܊‬inută corect.

CAPITOLUL V Organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea consiliilor de onoare

SECЯIUNEA 1 Condiаii de constituire a consiliilor de onoare

Art. 86. - (1) În fiecare unitate militară în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare se constituie un consiliu de onoare pentru ofi‫܊‬eri ‫܈‬i unul pentru mai‫܈‬tri militari ‫܈‬i subofi‫܊‬eri. (2) În unită‫܊‬ile militare în care efectivul existent este mai mic decât cel prevăzut la alin. (1) sau este imposibilă constituirea de consilii de onoare separate pentru ofi‫܊‬eri ‫܈‬i pentru mai‫܈‬tri militari ‫܈‬i subofi‫܊‬eri, în condi‫܊‬iile prevederilor art. 91 alin. (2), se constituie un singur consiliu de onoare. (3) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condi‫܊‬iile prevăzute la alin. (1) ‫܈‬i (2), precum ‫܈‬i în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) ‫܈‬i (6), cadrul militar respectiv este trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare de la e‫܈‬alonul superior. Art. 87. - (1) La structurile centrale ‫܈‬i celelalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale, care au în compunere structură de resurse umane, se constituie consilii de onoare, separat pe categorii de cadre militare ‫܈‬i în numărul pe care îl aprobă comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii acestora. (2) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în condi‫܊‬iile prevăzute în alin. (1), precum ‫܈‬i în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 106 alin. (1), (5) ‫܈‬i (6), ofi‫܊‬erul este trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare numit în condi‫܊‬iile art. 90 alin. (1) ‫܈‬i (2). Art. 88. - Cadrele militare încadrate pe statul de organizare tip Anexa „M” la Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale pentru a îndeplini func‫܊‬ii în afara Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale, care săvâr‫܈‬esc fapte în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în fa‫܊‬a consiliilor de onoare constituite la Direc‫܊‬ia management resurse umane.

NECLASIFICAT 24 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

27

Art. 89. - (1) Cadrele militare care, pe timpul cât sunt deta‫܈‬ate în afara Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale pentru a executa misiuni ori pentru a urma o formă de perfec‫܊‬ionare a pregătirii în ‫܊‬ară sau în străinătate, precum ‫܈‬i pe timpul deta‫܈‬ării pentru îndeplinirea unor misiuni în teatrele de opera‫܊‬ii în afara teritoriului na‫܊‬ional, săvâr‫܈‬esc fapte în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 24 alin. (1) sunt trimise în fa‫܊‬a consiliilor de onoare ale unită‫܊‬ilor militare din care fac parte. (2) Cadrele militare care ocupă posturi permanente din structurile de reprezentare na‫܊‬ională în străinătate, precum ‫܈‬i cele din structurile interna‫܊‬ionale la care România participă cu personal ‫܈‬i săvâr‫܈‬esc fapte în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 24 alin. (1), pe timpul cât se află la post în străinătate, sunt trimise în fa‫܊‬a consiliului de onoare constituit la nivelul structurii centrale în eviden‫܊‬a căreia se află posturile respective. Art. 90. - (1) Ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia sunt trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliului de onoare, numit pentru fiecare caz în parte, prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale, la propunerea ‫܈‬efului Direc‫܊‬iei management resurse umane, în situa‫܊‬ia în care sunt informa‫܊‬ii concludente despre săvâr‫܈‬irea unor fapte în condi‫܊‬iile prevederilor art. 24 alin. (1); în situa‫܊‬ia în care cel în cauză este ‫܈‬eful Direc‫܊‬iei management resurse umane, propunerea se face de către ‫܈‬eful Statului Major General. (2) Consiliul de onoare numit în condi‫܊‬iile specificate la alin. (1) se constituie din 3 ofi‫܊‬eri, cel pu‫܊‬in egali în grad ‫܈‬i func‫܊‬ie cu cel în cauză; pre‫܈‬edintele consiliului de onoare trebuie să aibă grad superior celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare. (3) Evaluarea concluden‫܊‬ei informa‫܊‬iilor în vederea trimiterii în fa‫܊‬a consiliului de onoare a unui ofi‫܊‬er care îndepline‫܈‬te o func‫܊‬ie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia se face de către o comisie de cercetare prealabilă, numită prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale, la propunerea ‫܈‬efului structurii centrale din care face parte ofi‫܊‬erul în cauză sau a ‫܈‬efului structurii centrale care are în coordonare structura respectivă, iar pentru cei care se subordonează nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale, la propunerea ‫܈‬efului Direc‫܊‬iei management resurse umane sau a ‫܈‬efului Statului Major General, după caz. (4) Comisia de cercetare prealabilă se constituie din 3 ofi‫܊‬eri, din care 2 ofi‫܊‬eri cu gradul cel pu‫܊‬in egal cu al celui în cauză, iar unul - ofi‫܊‬er de justi‫܊‬ie militară din cadrul Direc‫܊‬iei pentru rela‫܊‬ia cu Parlamentul ‫܈‬i asisten‫܊‬ă juridică. (5) În termen de 4 zile lucrătoare de la constituire, comisia de cercetare prealabilă prezintă ministrului apărării na‫܊‬ionale un raport din care să rezulte dacă se impune sau nu trimiterea celui în cauză în fa‫܊‬a consiliului de onoare. (6) În situa‫܊‬ia în care, în baza propunerii comisiei de cercetare prealabilă, ministrul apărării na‫܊‬ionale hotără‫܈‬te trimiterea celui în cauză în fa‫܊‬a consiliului de onoare, ‫܈‬eful Direc‫܊‬iei

NECLASIFICAT 25 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

management resurse umane sau ‫܈‬eful Statului Major General, după caz, prezintă acestuia pentru aprobare proiectul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare. (7) Comisia de cercetare prealabilă prevăzută la alin. (4) îndepline‫܈‬te ‫܈‬i atribu‫܊‬iile conferite prin prezentul regulament ofi‫܊‬erului desemnat, urmând să completeze, dacă se impune, cercetarea ‫܈‬i să întocmească dosarul cauzei, prin derogare de la prevederile art. 100 alin. (1), în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare. (8) Ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii de comandant de unitate militară, loc‫܊‬iitor ‫܈‬i ‫܈‬ef de stat major sunt trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliului de onoare al e‫܈‬alonului superior. Art. 91. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt ale‫܈‬i pentru o perioadă de 2 ani, de regulă, în luna decembrie, iar la institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ, în prima lună după începerea anului de învă‫܊‬ământ. (2) În compunerea fiecărui consiliu de onoare sunt ale‫܈‬i 5 membri titulari, dintre care unul, de regulă, trebuie să aibă studii juridice, precum ‫܈‬i 2 - 3 membri suplean‫܊‬i, din rândul: a) ofi‫܊‬erilor, pentru consiliul de onoare al acestora, dintre care, de regulă, cel pu‫܊‬in 4 membri titulari ‫܈‬i un membru supleant trebuie să fie ofi‫܊‬eri cu grade superioare; b) ofi‫܊‬erilor, mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor pentru consiliul de onoare al mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor, dintre care, de regulă, cel pu‫܊‬in 4 membri titulari ‫܈‬i un membru supleant trebuie să fie ofi‫܊‬eri; c) ofi‫܊‬erilor, mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor, pentru consiliile de onoare prevăzute la art. 87 alin. (2), dintre care, de regulă, 1 - 2 membri sunt mai‫܈‬tri militari sau subofi‫܊‬eri. Art. 92. - (1) Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită irepro‫܈‬abilă, principialitate, autoritate morală ‫܈‬i profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel pu‫܊‬in un an în unitatea militară respectivă ‫܈‬i de cel pu‫܊‬in 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate. (2) Condi‫܊‬ia de vechime în unitatea militară prevăzută la alin. (1) nu se cere la constituirea consiliilor de onoare ale ofi‫܊‬erilor, mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor studen‫܊‬i ‫܈‬i cursan‫܊‬i din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ. (3) Nu pot fi propu‫܈‬i pentru a fi ale‫܈‬i în consiliile de onoare comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare în care acestea se constituie, ofi‫܊‬erii desemna‫܊‬i, consilierii comandan‫܊‬ilor pentru problemele mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor, precum ‫܈‬i cadrele militare care au fost sanc‫܊‬ionate disciplinar, iar sanc‫܊‬iunea disciplinară aplicată nu a fost radiată conform prezentului regulament. (4) Membrii comisiei de cercetare prealabilă prevăzută la art. 90 alin. (4) nu pot fi propu‫܈‬i pentru a fi numi‫܊‬i în consiliul de onoare care analizează fapta/faptele respectivă/respective. Art. 93. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt ale‫܈‬i în adunări ale cadrelor militare, la care participă ‫܈‬i comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare.
NECLASIFICAT 26 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

29

(2) La adunările în care sunt ale‫܈‬i membrii consiliilor de onoare ale ofi‫܊‬erilor participă numai ofi‫܊‬erii, iar la cele în care se aleg consiliile de onoare ale mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor participă cadrele militare cu astfel de grade, precum ‫܈‬i un număr de ofi‫܊‬eri, ca invita‫܊‬i, stabili‫܊‬i de către comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare; la adunările la care se alege un singur consiliu de onoare participă toate cadrele militare din unitatea militară. (3) La adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel pu‫܊‬in două treimi din numărul cadrelor militare pentru care se alege consiliul de onoare. Art. 94. - (1) Adunările cadrelor militare pentru alegerea consiliilor de onoare se desfă‫܈‬oară astfel: a) comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare deschide adunarea ‫܈‬i comunică scopul pentru care a fost convocată; b) dintre participan‫܊‬i, cu excep‫܊‬ia comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, este ales prin vot deschis un prezidiu format din 3 - 5 membri, care să conducă lucrările adunării, unul dintre membrii acestuia redactând ‫܈‬i procesul-verbal al adunării; c) adunarea cadrelor militare stabile‫܈‬te, prin vot deschis, numărul membrilor suplean‫܊‬i; d) participan‫܊‬ii la adunare fac propuneri de candida‫܊‬i pentru membrii titulari ‫܈‬i, separat, pentru membrii suplean‫܊‬i, care se supun, pe rând, discu‫܊‬iei adunării; e) în situa‫܊‬ia în care sunt obiec‫܊‬ii asupra unei propuneri, participan‫܊‬ii hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate simplă, dacă cel propus este înscris pe lista candida‫܊‬ilor; f) dintre participan‫܊‬ii care nu figurează pe lista candida‫܊‬ilor se alege prin vot deschis o comisie pentru numărarea voturilor, formată din 3 - 5 membri, dintre care unul este ales pre‫܈‬edinte; g) se trece la alegerea prin vot secret a membrilor titulari ‫܈‬i suplean‫܊‬i ai consiliului de onoare; h) pentru a fi declarat ales, candidatul propus trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor exprimate. (2) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care este citit în fa‫܊‬a adunării de către pre‫܈‬edintele comisiei pentru numărarea voturilor; procesul-verbal se semnează de to‫܊‬i membrii comisiei, se înregistrează la compartimentul documente clasificate, iar componen‫܊‬a consiliilor de onoare se consemnează în ordinul de zi pe unitate. (3) Dintre membrii titulari ale‫܈‬i, ofi‫܊‬erul cu gradul cel mai mare sau, la grade egale, cel mai mare în func‫܊‬ie este, de drept, pre‫܈‬edintele consiliului de onoare. Art. 95. - (1) Membrii consiliului de onoare î‫܈‬i exercită calitatea de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirării duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen, în condi‫܊‬iile prezentului regulament.

NECLASIFICAT 27 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(2) Cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei calită‫܊‬ii de membri ai consiliilor de onoare, comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare unde se constituie acestea au obliga‫܊‬ia ini‫܊‬ierii procedurilor de constituire a noului consiliu de onoare. (3) Calitatea de membru al consiliului de onoare se suspendă în cazul în care: a) beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este deta‫܈‬at în cadrul unei alte unită‫܊‬i militare, dar nu mai mult de 6 luni consecutive; b) consiliul de onoare a primit o sesizare din partea ori cu privire la un cadru militar cu care membrul consiliului de onoare este so‫܊‬, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv; c) s-a pronun‫܊‬at în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea cauzei; d) consiliul de onoare a primit o sesizare îndreptată împotriva sa; e) se află în una dintre situa‫܊‬iile de conflict de interese prevăzute la art. 96; f) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive. (4) Membrul consiliului de onoare care se află în una dintre situa‫܊‬iile prevăzute la alin. (3) are obliga‫܊‬ia de a solicita suspendarea calită‫܊‬ii de membru de îndată ce ia cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de existen‫܊‬a vreuneia dintre aceste situa‫܊‬ii. (5) Cererea de suspendare se face în scris, cu men‫܊‬ionarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, ‫܈‬i se înaintează comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de onoare, împreună cu probele doveditoare ale sus‫܊‬inerilor care fac obiectul cererii; aprobarea cererii de suspendare se înscrie în ordinul de zi pe unitate ‫܈‬i se aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a pre‫܈‬edintelui consiliului de onoare. (6) În caz de suspendare a calită‫܊‬ii unui membru titular al consiliului de onoare, ‫܈‬edin‫܊‬ele se desfă‫܈‬oară cu participarea membrului supleant corespunzător. Art. 96. - Membrii consiliului de onoare se află în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situa‫܊‬ii: a) au rela‫܊‬ii cu caracter patrimonial cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere de la disciplina militară este cercetată; b) se află în raporturi ierarhice directe cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată. Art. 97. - Calitatea de membru al consiliului de onoare încetează: a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales consiliul de onoare; b) la data mutării în cadrul altei unită‫܊‬i militare; c) la data la care a fost sanc‫܊‬ionat disciplinar; d) la data de la care beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este deta‫܈‬at în cadrul unei alte unită‫܊‬i militare, pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
NECLASIFICAT 28 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

31

e) la data trecerii în rezervă; f) la data men‫܊‬ionată de cadrul militar, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renun‫܊‬area la calitatea de membru în consiliul de onoare; g) la data rămânerii definitive a hotărârii consiliului de onoare sau a consiliului de judecată prin care se propune sanc‫܊‬ionarea disciplinară a cadrului militar respectiv. Art. 98. - Pe locurile de membri titulari, devenite vacante, sunt numite de către pre‫܈‬edintele consiliului de onoare cadre militare din rândul membrilor suplean‫܊‬i, iar în locul acestora sunt ale‫܈‬i al‫܊‬i membri; orice modificare survenită în componen‫܊‬a consiliului de onoare este consemnată în ordinul de zi pe unitate.

SECЯIUNEA a 2-a Funcаionarea consiliilor de onoare

Art. 99. - (1) Demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de onoare se ini‫܊‬iază la ordinul comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare unde este constituit acesta. (2) Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare care a luat la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, pe orice cale, de săvâr‫܈‬irea uneia sau mai multor fapte de către un cadru militar sau la cererea formulată, în scris, a cadrelor militare care se consideră lezate în onoarea ‫܈‬i demnitatea lor emite un ordin prin care nume‫܈‬te un ofi‫܊‬er desemnat pentru cercetarea acesteia/acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (3) Ofi‫܊‬erul desemnat este numit, de regulă, dintre ofi‫܊‬erii cu studii juridice ‫܈‬i nu poate fi consilierul juridic al unită‫܊‬ii, în situa‫܊‬ia în care în unitatea militară există un singur consilier juridic. (4) În situa‫܊‬ia existen‫܊‬ei mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare emite un ordin prin care nume‫܈‬te o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, din care cel pu‫܊‬in un membru trebuie să îndeplinească condi‫܊‬iile prevăzute la alin. (3). Art. 100. - (1) Ofi‫܊‬erul desemnat efectuează cercetarea ‫܈‬i întocme‫܈‬te dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofi‫܊‬erului desemnat, cu aprobarea comandantului/‫܈‬efului care a emis ordinul. (2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofi‫܊‬erul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de onoare pentru a se putea pronun‫܊‬a asupra cauzei; acesta are obliga‫܊‬ia de a asculta punctul de vedere al cadrului militar
NECLASIFICAT 29 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

cercetat ‫܈‬i, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum ‫܈‬i persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative. (3) Ofi‫܊‬erul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care con‫܊‬ine: a) datele personale ale cadrului militar cercetat; b) modul de comportare anterioară; c) sanc‫܊‬iunile aplicate neradiate ‫܈‬i recompensele acordate pe parcursul carierei militare; d) descrierea amănun‫܊‬ită a faptei ‫܈‬i condi‫܊‬iile în care aceasta a fost săvâr‫܈‬ită, cu men‫܊‬ionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează. Art. 101. - (1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă: a) un opis al tuturor documentelor componente, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; b) cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea ‫܈‬i demnitatea lor; c) ordinul de numire a ofi‫܊‬erului desemnat; d) referatul întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat; e) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat, prin care se men‫܊‬ionează refuzul întocmirii notei; f) note explicative ale persoanelor care au cuno‫܈‬tin‫܊‬ă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat; g) documente probatorii ob‫܊‬inute pe durata cercetării; h) dovada de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de către cadrul militar a con‫܊‬inutului ordinului de numire a ofi‫܊‬erului desemnat să cerceteze cauza, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 104 alin. (5). (2) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate ‫܈‬i semnate. (3) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate ‫܈‬i se prezintă în aceea‫܈‬i zi comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare. Art. 102. - În cazul în care comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofi‫܊‬erului desemnat prin rezolu‫܊‬ie pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezolu‫܊‬ia trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei. Art. 103. - Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă ‫܈‬i implicarea unor cadre militare din afara unită‫܊‬ii, ofi‫܊‬erul desemnat raportează situa‫܊‬ia comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare din care fac parte cadrele
NECLASIFICAT 30 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

33

militare respective; ace‫܈‬tia pot ini‫܊‬ia proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unită‫܊‬ile lor, dacă apreciază că se impune această măsură. Art. 104. - (1) Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare analizează dosarul cauzei ‫܈‬i, în func‫܊‬ie de situa‫܊‬ie, emite ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, sau aplică sanc‫܊‬iunea disciplinară de mustrare scrisă în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2). (2) Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare se întocme‫܈‬te potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 pentru ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia ‫܈‬i, respectiv, în anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare. (3) Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare ‫܈‬i dosarul cauzei se transmit, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, pre‫܈‬edintelui consiliului de onoare; în aceea‫܈‬i perioadă de timp ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare se comunică de către ofi‫܊‬erul desemnat, personal, cadrului militar în cauză, care îl prime‫܈‬te ‫܈‬i semnează de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă. (4) În acela‫܈‬i termen, ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare se transmite, după caz, comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare din care face parte cel în cauză ‫܈‬i celui la care se află deta‫܈‬at sau pus la dispozi‫܊‬ie; în situa‫܊‬ia în care cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situa‫܊‬ii de for‫܊‬ă majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu. (5) În situa‫܊‬ia în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă ‫܈‬i de primire a ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare se încheie de către ofi‫܊‬erul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situa‫܊‬ii, care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis. (6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare a unui ofi‫܊‬er care îndepline‫܈‬te o func‫܊‬ie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă în scris de către ‫܈‬eful Direc‫܊‬iei management resurse umane sau ‫܈‬eful Statului Major General, după caz, pre‫܈‬edintelui ‫܈‬i membrilor consiliului de onoare, comisiei de cercetare prealabilă ‫܈‬i ofi‫܊‬erului în cauză. (7) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a membrilor consiliului de onoare ‫܈‬i ofi‫܊‬erului desemnat con‫܊‬inutul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare al comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare. Art. 105. - (1) Cadrele militare care au luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de con‫܊‬inutul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare. (2) Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis.
NECLASIFICAT 31 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

Art. 106. - (1) Cauza se analizează de către membrii titulari ai consiliului de onoare care au gradul cel pu‫܊‬in egal cu al cadrului militar trimis în fa‫܊‬a acestuia. (2) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare are dreptul să ceară recuzarea a cel mult 1-2 membri din compunerea consiliului de onoare care se află în una dintre situa‫܊‬iile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) - e); în cazul în care unul din membrii consiliului de onoare se află în una dintre situa‫܊‬iile prevăzute la art. 95 alin. (3) lit. b) - e), acesta are obliga‫܊‬ia să declare că se ab‫܊‬ine de la judecarea cazului. (3) Cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere se face, în scris, cu cel pu‫܊‬in 2 zile lucrătoare înainte de data ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare ‫܈‬i trebuie să fie temeinic argumentată. (4) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare stabile‫܈‬te dacă cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere este întemeiată, consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis, dispune, când este cazul, înlocuirea membrilor titulari cu membri suplean‫܊‬i, ‫܈‬i încuno‫܈‬tin‫܊‬ează despre aceasta pe cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare; în situa‫܊‬ia în care cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere îl vizează pe pre‫܈‬edintele consiliului de onoare, aceasta se solu‫܊‬ionează de către comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare care a emis ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare, cu aplicarea aceleia‫܈‬i proceduri. (5) Membrii titulari afla‫܊‬i în situa‫܊‬ia prevăzută la alin. (2), precum ‫܈‬i cei care nu pot participa la ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de onoare din motive temeinice sunt înlocui‫܊‬i de către pre‫܈‬edintele consiliului de onoare cu membri suplean‫܊‬i, cu cel pu‫܊‬in 2 zile lucrătoare înainte de data ‫܈‬edin‫܊‬ei. (6) În cazul în care membrii suplean‫܊‬i nu mai îndeplinesc condi‫܊‬iile pentru a fi titulari sau nu mai sunt membri suplean‫܊‬i pentru a se înlocui membrii titulari, cu cel pu‫܊‬in 2 zile lucrătoare înainte de data ‫܈‬edin‫܊‬ei, se procedează la alegerea, prin vot secret a altor membri titulari ai consiliului de onoare numai pentru ‫܈‬edin‫܊‬a respectivă. Art. 107. - (1) ‫܇‬edin‫܊‬a consiliului de onoare se desfă‫܈‬oară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare, de la data emiterii ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de onoare care participă la solu‫܊‬ionarea acestuia. (2) Locul desfă‫܈‬urării, data ‫܈‬i ora începerii ‫܈‬edin‫܊‬ei se stabilesc de pre‫܈‬edintele consiliului de onoare, cu aprobarea comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate ‫܈‬i se aduc la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă celui ce urmează a fi analizat în consiliul de onoare, prin orice mijloace de comunicare ce pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum ‫܈‬i martorilor prevăzu‫܊‬i la art. 109 alin. (3). Art. 108. - În vederea pregătirii ‫܈‬i desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei, membrii consiliului de onoare pot solicita asisten‫܊‬ă juridică din partea consilierului juridic care asigură asisten‫܊‬ă juridică unită‫܊‬ii militare.
NECLASIFICAT 32 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

35

Art. 109. - (1) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare are dreptul ca la ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de onoare să fie asistat de un apărător ales, în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 26 lit. b). (2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de onoare al unită‫܊‬ii militare ‫܈‬i nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asisten‫܊‬a juridică a consiliului de onoare. (3) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare comunică pre‫܈‬edintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare ‫܈‬edin‫܊‬ei, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales ‫܈‬i numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori. (4) Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare în care sunt încadra‫܊‬i martorii ‫܈‬i apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la ‫܈‬edin‫܊‬ele consiliului de onoare ‫܈‬i pentru înscrierea activită‫܊‬ii în ordinul de zi pe unitate. Art. 110. - (1) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare, cu cel pu‫܊‬in 2 zile lucrătoare înainte de data desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei, aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum ‫܈‬i apărătorului acestuia, în cazul în care ‫܈‬i l-a ales ‫܈‬i este prezent, con‫܊‬inutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune ‫܈‬i martorii pe care dore‫܈‬te să îi aducă pentru a fi audia‫܊‬i în ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de onoare. (2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, ori de câte ori este nevoie, pe timpul programului de lucru, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare, în baza în‫܈‬tiin‫܊‬ării prealabile, în scris, a pre‫܈‬edintelui consiliului de onoare; dosarul este studiat în prezen‫܊‬a a cel pu‫܊‬in unui membru al consiliului de onoare. (3) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare nu vrea să semneze de luarea la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a con‫܊‬inutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, pre‫܈‬edintele consiliului de onoare informează despre acest fapt în deschiderea ‫܈‬edin‫܊‬ei de analiză a faptelor săvâr‫܈‬ite de cel în cauză. Art. 111. - (1) Prezen‫܊‬a cadrului militar în cauză în fa‫܊‬a consiliului de onoare este obligatorie. (2) Atunci când se constată absen‫܊‬a acestuia pentru motivele prevăzute la art. 104 alin. (4), ‫܈‬edin‫܊‬a se desfă‫܈‬oară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situa‫܊‬iei pentru care cel în cauză a absentat justificat. (3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, de‫܈‬i a fost în‫܈‬tiin‫܊‬at, ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de onoare se desfă‫܈‬oară în lipsa acestuia, specificându-se această situa‫܊‬ie în procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei ‫܈‬i în hotărâre. Art. 112. - Pentru asigurarea efectului preventiv ‫܈‬i educativ al activită‫܊‬ii consiliilor de onoare, la ‫܈‬edin‫܊‬ele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel
NECLASIFICAT 33 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

pu‫܊‬in egale în grad cu cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare, mai pu‫܊‬in martorii propu‫܈‬i, care se introduc, pe rând, în sală ‫܈‬i rămân după ce au fost audia‫܊‬i, numai dacă îndeplinesc condi‫܊‬iile de a asista la dezbateri. Art. 113. - (1) În situa‫܊‬ia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public ‫܈‬i este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invita‫܊‬i presa ‫܈‬i un reprezentant al asocia‫܊‬iei profesionale din care face parte; în acest sens, anun‫܊‬ul se face la cererea scrisă a pre‫܈‬edintelui consiliului de onoare prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale, cu cel pu‫܊‬in 3 zile lucrătoare înaintea ‫܈‬edin‫܊‬ei, sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii hotărârii consiliului de onoare. (2) Termenii de avertizare în interes public ‫܈‬i act de avertizare au semnifica‫܊‬iile prevăzute în Legea nr. 571/2004 privind protec‫܊‬ia personalului din autorită‫܊‬ile publice, institu‫܊‬iile publice ‫܈‬i din alte unită‫܊‬i care semnalează încălcări ale legii. (3) Pentru accesul presei ‫܈‬i al reprezentantului asocia‫܊‬iei profesionale la ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de onoare trebuie avute în vedere următoarele: a) informa‫܊‬iile ce se discută să nu facă parte din categoria informa‫܊‬iilor clasificate potrivit legii; b) pentru informa‫܊‬iile clasificate vehiculate reprezentan‫܊‬ii să de‫܊‬ină certificat de securitate ori autoriza‫܊‬ie de acces corespunzător/corespunzătoare. Art. 114. - (1) Membrii consiliului de onoare nu depun jurământ; pre‫܈‬edintele consiliului de onoare le atrage însă aten‫܊‬ia să î‫܈‬i dea votul fără patimă ‫܈‬i prejudecă‫܊‬i, îndeplinindu-‫܈‬i datoria de con‫܈‬tiin‫܊‬ă în spiritul dreptă‫܊‬ii, al onoarei ‫܈‬i al demnită‫܊‬ii militare. (2) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare desemnează un membru al consiliului de onoare care întocme‫܈‬te procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei, în care se consemnează modul de desfă‫܈‬urare a acesteia. (3) În continuarea ‫܈‬edin‫܊‬ei, pre‫܈‬edintele consiliului de onoare dă citire ordinului de trimitere în fa‫܊‬a acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofi‫܊‬erul desemnat prezintă referatul ‫܈‬i alte documente relevante privind fapta săvâr‫܈‬ită; pre‫܈‬edintele consiliului de onoare solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, pozi‫܊‬ia sa fa‫܊‬ă de fapta/faptele care i se impută, precum ‫܈‬i eventualele probe pregătite în apărarea sa. (4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvâr‫܈‬ite, membrii consiliului de onoare pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul pre‫܈‬edintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său. (5) După epuizarea întrebărilor sunt audia‫܊‬i, pe rând, martorii care sunt introdu‫܈‬i în sală; înainte de a fi audia‫܊‬i, martorilor li se cere să spună numai adevărul ‫܈‬i să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc; membrii consiliului de onoare pot adresa întrebări ‫܈‬i pot cere lămuriri martorilor numai prin intermediul pre‫܈‬edintelui.
NECLASIFICAT 34 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

37

(6) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare dă cuvântul ofi‫܊‬erului desemnat în situa‫܊‬ia în care acesta are de făcut precizări fa‫܊‬ă de probatoriul administrat ‫܈‬i explica‫܊‬iile date de cel analizat în consiliul de onoare pe parcursul ‫܈‬edin‫܊‬ei. (7) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare dă cuvântul cadrului militar trimis în fa‫܊‬a consiliului ‫܈‬i apărătorului său, pentru a-‫܈‬i expune concluziile; la sfâr‫܈‬itul ‫܈‬edin‫܊‬ei, cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise. (8) Pre‫܈‬edintele consiliului de onoare declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de onoare care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare ‫܈‬i adoptarea hotărârii în aceea‫܈‬i zi. (9) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de onoare propune aplicarea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvâr‫܈‬ite, avându-se în vedere prevederile art. 63. (10) Consiliul de onoare adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre solu‫܊‬iile prevăzute la art. 115, impunându-se cea propusă de majoritatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de onoare trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: „Sunt de acord cu propunerea făcută anterior” sau ,,Sunt de acord cu majoritatea”. (11) În situa‫܊‬ia în care nu se stabile‫܈‬te o majoritate a aceleia‫܈‬i propuneri, membrul consiliului de onoare care a propus sanc‫܊‬iunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de onoare cea mai apropiată de a sa. (12) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta ‫܈‬edin‫܊‬ei în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de onoare; minuta se întocme‫܈‬te conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 ‫܈‬i se semnează de to‫܊‬i membrii consiliului de onoare care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad. (13) După întocmirea minutei membrii consiliului de onoare se întorc în sala unde a avut loc ‫܈‬edin‫܊‬a ‫܈‬i pre‫܈‬edintele consiliului de onoare dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.

SECЯIUNEA a 3-a Hotărârea consiliilor de onoare

Art. 115. - Consiliile de onoare adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarele solu‫܊‬ii: a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară; b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu avertisment;
NECLASIFICAT 35 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu mustrare scrisă; d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu retrogradarea în func‫܊‬ie; e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an; f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani; g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trimitere a celui în cauză în fa‫܊‬a consiliului de judecată, când fapta săvâr‫܈‬ită este de natura sau gravitatea celor ce intră în competen‫܊‬a acestuia. Art. 116. - (1) Hotărârea consiliului de onoare se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către pre‫܈‬edintele consiliului de onoare sau unul din membrii consiliului de onoare desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii hotărârii luate: a) data, ora ‫܈‬i locul de desfă‫܈‬urare a ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare; b) numărul, data ‫܈‬i emitentul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare; c) gradul, numele ‫܈‬i prenumele pre‫܈‬edintelui, membrilor consiliului de onoare, ale ofi‫܊‬erului desemnat, ale cadrului militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare ‫܈‬i ale apărătorului ales al acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut; d) descrierea pe scurt a abaterii săvâr‫܈‬ite ‫܈‬i textele legale în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare; e) descrierea desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare; f) probele administrate în cursul ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare; g) concluziile celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare ‫܈‬i apărătorului acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut; h) motivele de fapt ‫܈‬i de drept care au determinat hotărârea consiliului de onoare; i) hotărârea consiliului de onoare; j) men‫܊‬ionarea expresă a sintagmei: „Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, după caz, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de onoare”. (2) Hotărârea consiliului de onoare se semnează de către pre‫܈‬edinte ‫܈‬i to‫܊‬i membrii. (3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, un exemplar al hotărârii consiliului de onoare se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al
NECLASIFICAT 36 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

39

acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în fa‫܊‬a consiliului de onoare, de către ‫܈‬eful compartimentului de resurse umane, pe bază de semnătură. (4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, ‫܈‬eful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de onoare se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în eviden‫܊‬a unită‫܊‬ii militare unde este încadrat. Art. 117. - În dosarul cauzei se introduce ‫܈‬i procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare. Art. 118. - (1) În prima zi lucrătoare, după redactarea hotărârii prevăzută la art. 115, pre‫܈‬edintele consiliului de onoare întocme‫܈‬te un raport adresat comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, la care anexează dosarul cauzei. (2) După studierea documentelor, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare adoptă una dintre următoarele decizii: a) dispune măsuri pentru aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare propuse sau a uneia mai u‫܈‬oare, conform competen‫܊‬elor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de onoare devine definitivă; b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de onoare, a cauzei de către acela‫܈‬i consiliu de onoare în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 104-107, art. 109-118 alin. (1). (3) În situa‫܊‬ia prevăzută la alin. (2) lit. b), procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.

SECЯIUNEA a 4-a Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de onoare

Art. 119. - (1) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare se consideră nedreptă‫܊‬it prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data luării la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă sau de la data comunicării, către comandantul unită‫܊‬ii militare în cadrul căreia func‫܊‬ionează consiliul de onoare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de onoare. (2) Împotriva hotărârii consiliului de onoare prin care s-a propus trimiterea celui în cauză în fa‫܊‬a consiliului de judecată, nu se poate formula cerere de recurs. (3) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu ‫܊‬in de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situa‫܊‬iei respective. (4) Obliga‫܊‬ia dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză.
NECLASIFICAT 37 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(5) Cererea de recurs se solu‫܊‬ionează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, format din trei membri, al‫܊‬ii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit de comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare; pentru ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, precum ‫܈‬i în cazul în care efectivul existent la structurile prevăzute la art. 88 nu permite constituirea consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, cererea de recurs se solu‫܊‬ionează de către un consiliu de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, format din trei membri, al‫܊‬ii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit potrivit prevederilor art. 90, respectiv art. 88. (6) Pe timpul solu‫܊‬ionării cererilor de recurs prevederile art. 113 se aplică în mod corespunzător. (7) Consiliul de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 114; cu ocazia solu‫܊‬ionării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de onoare. Art. 120. - (1) Consiliul de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii: a) men‫܊‬inerea hotărârii ini‫܊‬iale; b) schimbarea hotărârii, ‫܊‬inând cont de faptul că cel în cauză nu î‫܈‬i poate agrava situa‫܊‬ia prin propria lui cale de atac. (2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului prevederile art. 116 alin. (2) - (4) ‫܈‬i ale art. 117 se aplică în mod corespunzător. (3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă. (4) Hotărârea consiliului de onoare rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut. Art. 121. - (1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de onoare, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare procedează astfel: a) în cazul în care hotărârea adoptată prevede solu‫܊‬ia înscrisă la art. 115 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă men‫܊‬iunea corespunzătoare în memoriul original; b) în cazul în care hotărârea adoptată prevede solu‫܊‬iile înscrise la art. 115 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sanc‫܊‬iunea disciplinară corespunzător competen‫܊‬elor în domeniu; c) în cazul în care hotărârea adoptată prevede solu‫܊‬iile înscrise la art. 115 lit. d) - f) aplică sanc‫܊‬iunea disciplinară corespunzător competen‫܊‬elor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se men‫܊‬ionează propunerea de sanc‫܊‬ionare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei ‫܈‬i memoriul original al cadrului militar;
NECLASIFICAT 38 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

41

d) în cazul în care hotărârea adoptată prevede solu‫܊‬ia înscrisă la art. 115 lit. g), în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la redactarea hotărârii consiliului de onoare, după caz, nume‫܈‬te consiliul de judecată, încredin‫܊‬ându-i dosarul, ori înaintează ierarhic, comandantului/‫܈‬efului e‫܈‬alonului la care se constituie consiliul de judecată, raport în care men‫܊‬ionează punctul său de vedere motivat, anexând dosarul cauzei ‫܈‬i memoriul original al cadrului militar; comandantul/‫܈‬eful e‫܈‬alonului la care se constituie consiliul de judecată stabile‫܈‬te componen‫܊‬a acestuia în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea dosarului. (2) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unită‫܊‬ii militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de onoare ‫܈‬i a hotărârii consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, dacă este cazul, precum ‫܈‬i a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale ‫܈‬edin‫܊‬ei/‫܈‬edin‫܊‬elor desfă‫܈‬urate se introduc în memoriul original al celui în cauză. (3) Compartimentul de resurse umane al unită‫܊‬ii militare consemnează ‫܈‬i înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de eviden‫܊‬ă al managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competen‫܊‬elor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică.

CAPITOLUL VI Organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea consiliului de judecată

SECЯIUNEA 1 Condiаii de constituire a consiliilor de judecată

Art. 122. - Consiliile de judecată se constituie la toate e‫܈‬aloanele de nivel brigadă/similare ‫܈‬i superioare acestora ‫܈‬i se numesc, pentru fiecare caz ce urmează a fi judecat, prin ordinul comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor la care acestea se constituie; consiliile ce se organizează la Statul Major General ‫܈‬i departamente, pentru judecarea mai‫܈‬trilor militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erilor, se numesc prin ordinul loc‫܊‬iitorilor ‫܈‬efilor acestor structuri. Art. 123. - (1) În situa‫܊‬ia în care se impune judecarea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor de nivel brigadă/similare ‫܈‬i superioare acestora, a loc‫܊‬iitorilor comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܈‬i ‫܈‬efului Statului Major General, precum ‫܈‬i a generalilor/similari, consiliul de judecată se constituie la nivelul Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale, prin ordin al ministrului, la propunerea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale în subordinea cărora se află cadrele militare respective; în cazul
NECLASIFICAT 39 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor subordona‫܊‬i nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale propunerea o face ‫܈‬eful Direc‫܊‬iei management resurse umane, iar când acesta este în cauză, propunerea se face de către ‫܈‬eful Statului Major General. (2) Pentru judecarea loc‫܊‬iitorilor comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor de nivel

brigadă/similare ‫܈‬i superioare, cu excep‫܊‬ia celor de la structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܈‬i ‫܈‬efului Statului Major General, consiliul de judecată se constituie la e‫܈‬alonul imediat superior, prin ordin al comandantului/‫܈‬efului e‫܈‬alonului respectiv, la propunerea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor în subordinea cărora se află cadrele militare respective. Art. 124. - (1) Consiliile de judecată prevăzute la art. 122 se compun dintr-un pre‫܈‬edinte ‫܈‬i 2 membri, dintre care un consilier juridic/ofi‫܊‬er de justi‫܊‬ie militară sau din altă armă, absolvent, cu examen de licen‫܊‬ă, al facultă‫܊‬ii de drept. (2) Consiliile de judecată au următoarea componen‫܊‬ă: a) pentru ofi‫܊‬erii cu gradul de colonel/comandor, pre‫܈‬edinte este un general/amiral sau colonel/comandor încadrat într-o func‫܊‬ie superioară celei în care este încadrat ofi‫܊‬erul în cauză, iar membri doi colonei/comandori; b) pentru ofi‫܊‬erii cu gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor, pre‫܈‬edinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/comandor ‫܈‬i un locotenent-colonel/căpitan-comandor; c) pentru ofi‫܊‬erii cu gradul de maior/locotenent-comandor, pre‫܈‬edinte este un colonel/comandor, iar membri un colonel/locotenent-comandor ‫܈‬i un locotenent-colonel/căpitancomandor sau un maior/locotenent-comandor; d) pentru ofi‫܊‬erii cu gradul de cel mult căpitan, pre‫܈‬edinte este un colonel/comandor, iar membri un ofi‫܊‬er cu gradul de cel pu‫܊‬in maior/locotenent-comandor ‫܈‬i un ofi‫܊‬er cu gradul de căpitan; e) pentru mai‫܈‬tri militari ‫܈‬i subofi‫܊‬eri, pre‫܈‬edinte este un ofi‫܊‬er cu gradul de cel pu‫܊‬in maior/locotenent-comandor, iar membri un ofi‫܊‬er cu grad egal sau mai mic decât cel al pre‫܈‬edintelui ‫܈‬i un maistru militar sau subofi‫܊‬er cel pu‫܊‬in egal în grad cu cel care urmează a fi judecat. (3) Consiliile de judecată prevăzute la art. 123 se compun din trei membri, cel pu‫܊‬in egali în grad cu cel care urmează a fi judecat, dintre care un ofi‫܊‬er de justi‫܊‬ie militară; pre‫܈‬edintele consiliului de judecată va avea grad superior ofi‫܊‬erului judecat. Art. 125. - (1) In consiliile de judecată sunt numite acele cadre militare care se remarcă prin conduită irepro‫܈‬abilă, principialitate, autoritate morală ‫܈‬i profesională în rândul acestora, ‫܈‬i au o vechime de cel pu‫܊‬in un an în unitatea militară respectivă ‫܈‬i de cel pu‫܊‬in cinci ani în rândul cadrelor militare în activitate.

NECLASIFICAT 40 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

43

(2) Cadrele militare care sunt numite în componen‫܊‬a consiliilor de judecată pot fi atât de la e‫܈‬aloanele unde func‫܊‬ionează consiliile respective, cât ‫܈‬i din structurile subordonate acestora; de regulă se nume‫܈‬te cel pu‫܊‬in un cadru militar din unitatea militară unde este încadrat cel care urmează a fi judecat. (3) Nu pot fi numite ca membri în consiliile de judecată cadrele militare care au fost analizate de consiliile de onoare ‫܈‬i consiliile de judecată ‫܈‬i declarate vinovate. (4) Din consiliile de judecată nu pot face parte: a) comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare în care este încadrat cel în cauză, precum ‫܈‬i al e‫܈‬alonului la care se constituie consiliul de judecată; b) cadrele militare care au făcut sesizări împotriva celui trimis în judecată sau care urmează să se prezinte ca martori în ‫܈‬edin‫܊‬a de judecată; c) cei care se află în curs de cercetare ori în judecata unui consiliu de onoare, consiliu de judecată sau a unei instan‫܊‬e militare ori civile; d) rudele sau afinii până la gradul 4 inclusiv, cu cel trimis în judecată; e) cadrele militare care sunt parte, ei sau rudele lor până la gradul 4 inclusiv, într-un proces contra celui trimis în judecată; f) cadrele militare care sunt creditori sau debitori ai celui trimis în judecată; g) ofi‫܊‬erii desemna‫܊‬i care execută cercetarea ‫܈‬i întocmesc dosarul cauzei; h) cadrele militare care sunt în subordinea celui trimis în judecată. Art. 126. - În cazul în care la e‫܈‬aloanele nominalizate la art. 122 nu se pot constitui consilii de judecată, cu respectarea prevederilor art. 124 ‫܈‬i art. 125, comandantul/‫܈‬eful e‫܈‬alonului superior stabile‫܈‬te componen‫܊‬a consiliului de judecată.

SECЯIUNEA a 2-a Funcаionarea consiliilor de judecată

Art. 127. - (1) Ofi‫܊‬erii, mai‫܈‬trii militari ‫܈‬i subofi‫܊‬erii sunt trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliilor de judecată de către comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii e‫܈‬aloanelor la care acestea se constituie, fiecare pentru cadrele din subordine. (2) Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii de la nivelurile ierarhice superioare pot trimite cadrele militare din structurile subordonate, iar ministrul apărării na‫܊‬ionale pe orice ofi‫܊‬er, maistru militar sau subofi‫܊‬er, în fa‫܊‬a consiliilor de judecată de la e‫܈‬aloanele la care, potrivit prevederilor art. 122 ‫܈‬i art. 123, acestea trebuie să fie judecate. (3) Cadrele militare care săvâr‫܈‬esc abateri pe timpul cât sunt deta‫܈‬ate la alte unită‫܊‬i din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale pentru a îndeplini func‫܊‬ii sau a executa misiuni, ori pentru a urma
NECLASIFICAT 41 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

diferite forme de pregătire în ‫܊‬ară, vor fi trimise în fa‫܊‬a consiliului de judecată de la e‫܈‬alonul de care apar‫܊‬in, la propunerea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor în subordinea cărora se află deta‫܈‬ate. (4) Cadrele militare care săvâr‫܈‬esc abateri pe timpul cât sunt deta‫܈‬ate în afara Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale pentru a executa misiuni, precum ‫܈‬i pe timpul cât se află la studii în străinătate, sunt trimise în fa‫܊‬a consiliului de judecată al e‫܈‬alonului de la care provin, la propunerea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor din care fac parte. Art. 128. - (1) Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare unde se constituie consiliul de judecată ini‫܊‬iază demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de judecată, astfel: a) la ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale sau al comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor e‫܈‬aloanelor superioare; b) în urma hotărârii consiliilor de onoare; c) când constată personal că se impune acest lucru ‫܈‬i sunt date certe în acest sens; d) când primesc propuneri din partea comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor e‫܈‬aloanelor subordonate sau ai unită‫܊‬ilor militare unde sunt deta‫܈‬ate cadrele militare care urmează a fi judecate; e) în urma unei reclama‫܊‬ii sau sesizări primite de la o persoană care ‫܈‬i-a declinat identitatea ‫܈‬i a prezentat date certe transmise pe cale legală. (2) În situa‫܊‬iile prevăzute la alin. (1) lit. c) ‫܈‬i d), propunerea se înaintează, ierarhic, la e‫܈‬alonul unde se constituie consiliul de judecată, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la descoperirea faptei, fiecare dintre comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii ierarhici, fiind obliga‫܊‬i să consemneze în scris punctul lor de vedere. (3) În situa‫܊‬iile prevăzute la alin. (1), comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare emite un ordin scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, prin care nume‫܈‬te un ofi‫܊‬er desemnat pentru cercetarea faptei/faptelor. (4) Ofi‫܊‬erul desemnat este numit, de regulă, dintre ofi‫܊‬erii cu studii juridice ‫܈‬i nu poate fi consilierul juridic al unită‫܊‬ii, în situa‫܊‬ia în care în unitatea militară există un singur consilier juridic. (5) În situa‫܊‬ia existen‫܊‬ei mai multor abateri disciplinare sau mai multor făptuitori, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare poate numi o comisie desemnată pentru cercetarea acestora, din care cel pu‫܊‬in un membru să îndeplinească condi‫܊‬iile prevăzute la alin. (4). Art. 129. - (1) Ofi‫܊‬erul desemnat efectuează cercetarea ‫܈‬i întocme‫܈‬te dosarul cauzei, pe care îl înmânează comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data numirii prin ordin; pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit cu cel mult 2 zile lucrătoare la solicitarea ofi‫܊‬erului desemnat, cu aprobarea comandantului/‫܈‬efului care a emis ordinul. (2) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofi‫܊‬erul desemnat poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de judecată pentru a se putea
NECLASIFICAT 42 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

45

pronun‫܊‬a asupra cauzei; acesta are obliga‫܊‬ia de a asculta punctul de vedere al cadrului militar cercetat ‫܈‬i, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum ‫܈‬i persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative. (3) Ofi‫܊‬erul desemnat sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care con‫܊‬ine: a) datele personale ale cadrului militar cercetat; b) modul de comportare anterioară; c) sanc‫܊‬iunile disciplinare aplicate neradiate ‫܈‬i recompensele acordate pe parcursul carierei militare; d) descrierea amănun‫܊‬ită a faptei ‫܈‬i condi‫܊‬iile în care aceasta a fost săvâr‫܈‬ită, cu men‫܊‬ionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează. Art. 130. - (1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă: a) un opis al tuturor documentelor componente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; b) ordinul de numire a ofi‫܊‬erului desemnat; c) referatul întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat; d) punctul de vedere al comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare în care este încadrat cel trimis în judecată; e) după caz, reclama‫܊‬ia sau sesizarea persoanei care ‫܈‬i-a declinat identitatea, procesul-verbal de cercetare administrativă, alte probe transmise pe cale legală; f) nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat, prin care se men‫܊‬ionează refuzul întocmirii notei; g) note explicative ale persoanelor care au cuno‫܈‬tin‫܊‬ă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat; h) documente probatorii ob‫܊‬inute pe durata cercetării; i) dovada de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de către cadrul militar a con‫܊‬inutului ordinului de numire a ofi‫܊‬erului desemnat să cerceteze cauza, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, sau procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 134 alin. (5). (2) În situa‫܊‬ia în care cel reclamat este comandant/‫܈‬ef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribu‫܊‬ii de control, inspec‫܊‬ie ‫܈‬i evaluare a persoanei care a făcut reclama‫܊‬ia sau sesizarea, se va asigura protec‫܊‬ia acesteia, prin ascunderea identită‫܊‬ii fa‫܊‬ă de cel reclamat. (3) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate ‫܈‬i semnate. (4) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1), se înregistrează la compartimentul documente clasificate ‫܈‬i se prezintă în aceea‫܈‬i zi comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare.

NECLASIFICAT 43 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

Art. l31. - (1) Când două sau mai multe cadre militare sunt cercetate pentru acelea‫܈‬i fapte săvâr‫܈‬ite în comun, li se întocmesc dosare separate ‫܈‬i sunt judecate împreună de către acela‫܈‬i consiliu de judecată, constituit în raport cu cel mai mare în grad, respectiv în func‫܊‬ie, la grade egale, dintre cei în cauză. (2) Dacă cei trimi‫܈‬i în judecată fac parte din unită‫܊‬i militare subordonate unor e‫܈‬aloane care constituie consilii de judecată diferite, ace‫܈‬tia vor fi trimi‫܈‬i în fa‫܊‬a consiliului de judecată al primului e‫܈‬alon superior comun, la ordinul comandantului/‫܈‬efului acestuia. Art. 132. - În cazul în care comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, ordonă ofi‫܊‬erului desemnat, prin rezolu‫܊‬ie pe referatul întocmit, să completeze dosarul în cel mult 2 zile lucrătoare; rezolu‫܊‬ia trebuie să indice elementele concrete suplimentare, necesare lămuririi cauzei. Art. 133. - (1) Dacă pe parcursul cercetării cauzei rezultă ‫܈‬i implicarea unor cadre militare din afara unită‫܊‬ii militare, ofi‫܊‬erul desemnat raportează situa‫܊‬ia comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare din care fac parte cadrele militare respective. (2) Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare din care fac parte cadrele militare implicate în săvâr‫܈‬irea abaterilor disciplinare pot ini‫܊‬ia proceduri similare de cercetare a cadrelor militare din unită‫܊‬ile lor, dacă apreciază că se impune această măsură. Art. 134. - (1) Comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare analizează dosarul cauzei ‫܈‬i, dacă este cazul, emite ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare. (2) În ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată se înscriu, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 pentru ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia ‫܈‬i, respectiv, anexa nr. 11 pentru celelalte cadre militare, cel pu‫܊‬in următoarele date: a) pre‫܈‬edintele consiliului de judecată ‫܈‬i membrii; b) ofi‫܊‬erul desemnat/comisia care a întocmit dosarul cauzei; c) fapta care constituie abatere gravă de la disciplina militară cu men‫܊‬ionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific în care aceasta se încadrează; d) dreptul cadrului militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată de a fi asistat de un apărător ales. (3) Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată ‫܈‬i dosarul cauzei se transmit, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emitere, pre‫܈‬edintelui consiliului de judecată; în aceea‫܈‬i perioadă de timp ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată se comunică personal cadrului

NECLASIFICAT 44 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

47

militar în cauză, de către ofi‫܊‬erul desemnat/comisie, care îl prime‫܈‬te ‫܈‬i semnează de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă. (4) În acela‫܈‬i termen, ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată se transmite, după caz, comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare din care face parte cel în cauză ‫܈‬i celui la care se află deta‫܈‬at sau pus la dispozi‫܊‬ie; în situa‫܊‬ia în care cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată absentează în mod justificat - misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situa‫܊‬ii de for‫܊‬ă majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu. (5) În situa‫܊‬ia în care cadrul militar refuză să semneze de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă ‫܈‬i de primire a ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată, se încheie de către ofi‫܊‬erul desemnat/comisie un proces-verbal de constatare a acestei situa‫܊‬ii, care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis. (6) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată a unui ofi‫܊‬er care îndepline‫܈‬te o func‫܊‬ie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă în scris de către ‫܈‬eful Direc‫܊‬iei management resurse umane sau ‫܈‬eful Statului Major General, după caz, pre‫܈‬edintelui ‫܈‬i membrilor consiliului de judecată, comisiei de cercetare prealabilă ‫܈‬i ofi‫܊‬erului în cauză. (7) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a membrilor consiliului de judecată ‫܈‬i ofi‫܊‬erului desemnat con‫܊‬inutul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată al comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare. Art. 135. - (1) Cadrele militare care au luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de con‫܊‬inutul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată. (2) Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată astfel semnat potrivit alin. (1) se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opisul acestuia. Art. 136. - (1) Cauza se analizează de către membrii consiliului de judecată care au gradul cel pu‫܊‬in egal cu al cadrului militar trimis în fa‫܊‬a acestuia. (2) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată are dreptul să ceară recuzarea membrilor din compunerea consiliului de judecată în situa‫܊‬ia în care sesizează existen‫܊‬a uneia dintre situa‫܊‬iile prevăzute la art. 125 alin. (3) ‫܈‬i (4). (3) În cazul în care unul din membrii consiliului de judecată se află în una dintre situa‫܊‬iile prevăzute la art. 125 alin. (3) ‫܈‬i (4) are obliga‫܊‬ia să declare că se ab‫܊‬ine de la judecarea cazului. (4) Cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere se face în scris, cu cel pu‫܊‬in 2 zile lucrătoare înainte de data ‫܈‬edin‫܊‬ei ‫܈‬i trebuie să fie temeinic argumentată.

NECLASIFICAT 45 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(5) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată stabile‫܈‬te dacă cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere este întemeiată ‫܈‬i consemnează admiterea sau respingerea sa într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis. (6) Membrii consiliului de judecată recuza‫܊‬i, sau care din motive bine întemeiate se ab‫܊‬in să participe la judecarea unui caz, se înlocuiesc de comandantul/‫܈‬eful care i-a numit cu alte cadre militare care îndeplinesc condi‫܊‬iile prevăzute în regulament, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data când s-a admis recuzarea, respectiv ab‫܊‬inerea; această măsură se aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată. (7) În situa‫܊‬ia în care cererea de recuzare sau declara‫܊‬ia de ab‫܊‬inere îl vizează pe pre‫܈‬edintele consiliului de judecată, aceasta se solu‫܊‬ionează de către comandantul/‫܈‬eful care a emis ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată, cu aplicarea procedurii prevăzute la alin. (4) ‫܈‬i (5). Art. 137. - (1) ‫܇‬edin‫܊‬a consiliului de judecată se desfă‫܈‬oară în termen de cel mult 6 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de judecată care participă la solu‫܊‬ionarea acestuia. (2) Locul desfă‫܈‬urării, data ‫܈‬i ora începerii ‫܈‬edin‫܊‬ei se stabilesc de pre‫܈‬edintele consiliului de judecată, cu aprobarea comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate ‫܈‬i se aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă celui ce urmează a fi analizat în consiliul de judecată, prin orice mijloace de comunicare care pot asigura confirmarea primirii de către acesta, precum ‫܈‬i martorilor prevăzu‫܊‬i la art. 139 alin. (3). Art. 138. - În vederea pregătirii ‫܈‬i desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei, membrii consiliului de judecată pot solicita asisten‫܊‬ă juridică din partea consilierului juridic care asigură asisten‫܊‬ă juridică unită‫܊‬ii militare. Art. 139. - (1) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată are dreptul ca la ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de judecată să fie asistat de un apărător ales, în condi‫܊‬iile prevăzute la art. 26 lit. b). (2) Apărătorul nu poate fi ales din rândul membrilor consiliului de judecată al unită‫܊‬ii militare ‫܈‬i nu poate fi consilierul juridic care a asigurat asisten‫܊‬a juridică a consiliului. (3) Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată comunică pre‫܈‬edintelui acestuia, în oricare dintre zilele premergătoare ‫܈‬edin‫܊‬ei, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului, numele apărătorului ales ‫܈‬i numele persoanelor propuse a fi audiate în calitate de martori. (4) Martorii propu‫܈‬i de către cel în cauză să fie audia‫܊‬i de către consiliul de judecată sunt informa‫܊‬i în timp util asupra datei ‫܈‬i locului de desfă‫܈‬urare a ‫܈‬edin‫܊‬ei. (5) Comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare în care sunt încadra‫܊‬i martorii ‫܈‬i apărătorul ales iau măsuri pentru permiterea participării acestora la ‫܈‬edin‫܊‬ele consiliului de judecată ‫܈‬i pentru înscrierea activită‫܊‬ii în ordinul de zi pe unitate.

NECLASIFICAT 46 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

49

Art. 140. - (1) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată, cu cel pu‫܊‬in 4 zile lucrătoare înainte de data desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei, aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată, pe bază de semnătură în documentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, precum ‫܈‬i apărătorului acestuia, în cazul în care ‫܈‬i l-a ales ‫܈‬i este prezent, con‫܊‬inutul dosarului cauzei; cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune ‫܈‬i martorii pe care dore‫܈‬te să îi aducă pentru a fi audia‫܊‬i în ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de judecată. (2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată sau de către apărătorul acestuia, după ce dosarul i-a fost adus la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, ori de câte ori este nevoie, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de judecată, în baza în‫܈‬tiin‫܊‬ării prealabile, în scris, a pre‫܈‬edintelui consiliului de judecată; dosarul este studiat în prezen‫܊‬a a cel pu‫܊‬in unui membru al consiliului de judecată. (3) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată nu vrea să semneze de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a con‫܊‬inutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă, pre‫܈‬edintele consiliului de judecată informează despre acest fapt în deschiderea ‫܈‬edin‫܊‬ei de analiză a faptelor săvâr‫܈‬ite de cel în cauză. Art. 141. - (1) Prezen‫܊‬a cadrului militar în cauză în fa‫܊‬a consiliului de judecată este obligatorie. (2) Atunci când se constată absen‫܊‬a acestuia pentru motivele prevăzute la art. 134 alin. (4), ‫܈‬edin‫܊‬a se desfă‫܈‬oară în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării situa‫܊‬iei pentru care cel în cauză a absentat justificat. (3) În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, de‫܈‬i a fost în‫܈‬tiin‫܊‬at, ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de judecată se desfă‫܈‬oară în lipsa acestuia, specificându-se această situa‫܊‬ie în procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei ‫܈‬i în hotărâre. Art. 142. - Pentru asigurarea efectului preventiv ‫܈‬i educativ al activită‫܊‬ii consiliilor de judecată, la ‫܈‬edin‫܊‬ele acestora pot asista cadrele militare prezente în unitatea militară care sunt cel pu‫܊‬in egale în grad cu cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată, mai pu‫܊‬in martorii propu‫܈‬i, care se introduc, pe rând, în sală ‫܈‬i rămân după ce au fost audia‫܊‬i, numai dacă îndeplinesc condi‫܊‬iile de a asista la dezbateri. Art. 143. - (1) În situa‫܊‬ia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public ‫܈‬i este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invita‫܊‬i presa ‫܈‬i un reprezentant al asocia‫܊‬iei profesionale din care face parte; în acest sens, anun‫܊‬ul se face la cererea scrisă a pre‫܈‬edintelui consiliului de judecată prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale, cu cel pu‫܊‬in 3 zile lucrătoare înaintea ‫܈‬edin‫܊‬ei, sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii hotărârii consiliului de judecată.

NECLASIFICAT 47 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(2) Termenii de avertizare în interes public ‫܈‬i act de avertizare au semnifica‫܊‬iile prevăzute în Legea nr. 571/2004. (3) Pentru accesul presei ‫܈‬i al reprezentantului asocia‫܊‬iei profesionale la ‫܈‬edin‫܊‬a consiliului de judecată trebuie avute în vedere următoarele: a) informa‫܊‬iile ce se discută să nu facă parte din categoria informa‫܊‬iilor clasificate potrivit legii; b) pentru informa‫܊‬iile clasificate vehiculate reprezentan‫܊‬ii să de‫܊‬ină certificat de securitate ori autoriza‫܊‬ie de acces corespunzător/corespunzătoare. Art. 144. - (1) Membrii consiliului de judecată nu depun jurământ; pre‫܈‬edintele consiliului de judecată le atrage însă aten‫܊‬ia să î‫܈‬i dea votul fără patimă ‫܈‬i prejudecă‫܊‬i, îndeplinindu-‫܈‬i datoria de con‫܈‬tiin‫܊‬ă în spiritul dreptă‫܊‬ii, al onoarei ‫܈‬i al demnită‫܊‬ii militare. (2) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată desemnează un membru al consiliului de judecată care întocme‫܈‬te procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei, în care se consemnează modul de desfă‫܈‬urare a acesteia. (3) În continuarea ‫܈‬edin‫܊‬ei, pre‫܈‬edintele consiliului de judecată dă citire ordinului de trimitere în fa‫܊‬a acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofi‫܊‬erul desemnat prezintă referatul ‫܈‬i alte documente relevante privind fapta săvâr‫܈‬ită; pre‫܈‬edintele consiliului de judecată solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărătorul ales, pozi‫܊‬ia sa fa‫܊‬ă de fapta/faptele care i se impută, precum ‫܈‬i eventualele probe pregătite în apărarea sa. (4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvâr‫܈‬ite, membrii consiliului de judecată pot pune întrebări celui în cauză, prin intermediul pre‫܈‬edintelui; cel audiat răspunde la întrebări personal, având dreptul să se consulte ori de câte ori consideră necesar cu apărătorul său. (5) După epuizarea întrebărilor sunt audia‫܊‬i, pe rând, martorii care sunt introdu‫܈‬i în sală; înainte de a fi audia‫܊‬i, martorilor li se cere să spună numai adevărul ‫܈‬i să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc. (6) Membrii consiliului de judecată pot adresa întrebări ‫܈‬i pot cere lămuriri martorilor, numai prin intermediul pre‫܈‬edintelui. (7) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată dă cuvântul ofi‫܊‬erului desemnat în situa‫܊‬ia în care acesta are de făcut precizări fa‫܊‬ă de probatoriul administrat ‫܈‬i explica‫܊‬iile date de cel analizat în consiliul de judecată pe parcursul ‫܈‬edin‫܊‬ei. (8) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată dă cuvântul cadrului militar trimis în fa‫܊‬a consiliului ‫܈‬i apărătorului său, pentru a-‫܈‬i expune concluziile; la sfâr‫܈‬itul ‫܈‬edin‫܊‬ei, cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise. (9) Pre‫܈‬edintele consiliului de judecată declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de judecată care au analizat cazul se retrag din sală pentru deliberare ‫܈‬i adoptarea hotărârii în aceea‫܈‬i zi.
NECLASIFICAT 48 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

51

(10) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de judecată propune aplicarea unei sanc‫܊‬iuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvâr‫܈‬ite, avându-se în vedere prevederile art. 63. (11) Consiliul de judecată adoptă o hotărâre, după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre solu‫܊‬iile prevăzute la art. 145, impunându-se cea propusă de majoritatea sau unanimitatea membrilor; propunerea fiecărui membru al consiliului de judecată trebuie să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: ,,Sunt de acord cu propunerea făcută anterior” sau ,,Sunt de acord cu majoritatea”. (12) În situa‫܊‬ia în care nu se stabile‫܈‬te o majoritate a aceleia‫܈‬i propuneri, membrul consiliului de judecată care a propus sanc‫܊‬iunea cea mai severă se alătură propunerii membrului consiliului de judecată celei mai apropiate de a sa. (13) Rezultatul deliberării se consemnează în minuta ‫܈‬edin‫܊‬ei în care se înscrie hotărârea adoptată de către consiliul de judecată; minuta se întocme‫܈‬te conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 ‫܈‬i se semnează de to‫܊‬i membrii consiliului de judecată care au analizat cauza începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad. (14) După întocmirea minutei membrii consiliului de judecată se întorc în sala unde a avut loc ‫܈‬edin‫܊‬a ‫܈‬i pre‫܈‬edintele consiliului de judecată dă citire hotărârii adoptate, consemnată în minută.

SECЯIUNEA a 3-a Hotărârea consiliului de judecată

Art. 145. - Consiliul de judecată adoptă o hotărâre care cuprinde una dintre următoarele solu‫܊‬ii: a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară; b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu avertisment; c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu mustrare scrisă; d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu retrogradare în func‫܊‬ie; e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an; f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanc‫܊‬ionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;
NECLASIFICAT 49 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

g) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trecere în rezervă, prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. l lit. i) ‫܈‬i j) ‫܈‬i art. 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. Art. 146. - (1) Hotărârea consiliului de judecată se redactează în 2 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, de către pre‫܈‬edintele consiliului de judecată sau unul din membrii consiliului de judecată desemnat de acesta, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente, sub sanc‫܊‬iunea nulită‫܊‬ii hotărârii luate: a) data, ora ‫܈‬i locul de desfă‫܈‬urare a ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de judecată; b) numărul, data ‫܈‬i emitentul ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată; c) gradul, numele ‫܈‬i prenumele pre‫܈‬edintelui, membrilor consiliului de judecată, ale ofi‫܊‬erului desemnat, ale cadrului militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată ‫܈‬i ale apărătorului ales al acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut; d) descrierea pe scurt a abaterii săvâr‫܈‬ite ‫܈‬i textele de lege în care a fost încadrată fapta, conform ordinului de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de judecată; e) descrierea desfă‫܈‬urării ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de judecată; f) probele administrate în cursul ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de judecată; g) concluziile celui trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată ‫܈‬i apărătorului acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut; h) motivele de fapt ‫܈‬i de drept care au determinat hotărârea consiliului de judecată; i) hotărârea consiliului de judecată; j) men‫܊‬ionarea expresă a sintagmei: „Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de judecată, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de judecată”. (2) Hotărârea consiliului de judecată se semnează de pre‫܈‬edinte ‫܈‬i de către to‫܊‬i membrii. (3) În termen de o zi lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, un exemplar al hotărârii consiliului de judecată se introduce în dosarul cauzei, iar un exemplar al acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în fa‫܊‬a consiliului de judecată, de către ‫܈‬eful structurii de resurse umane, pe bază de semnătură. (4) Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, ‫܈‬eful structurii de resurse umane consemnează refuzul într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei ‫܈‬i se înregistrează în opis, iar exemplarul hotărârii consiliului de judecată se expediază prin mijloace care să ateste confirmarea de primire la adresa indicată sau aflată în eviden‫܊‬a unită‫܊‬ii militare unde este încadrat. Art. 147. - În dosarul cauzei se introduce ‫܈‬i procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de judecată, întocmit de persoana desemnată în condi‫܊‬iile art. 144 alin. (2).
NECLASIFICAT 50 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

53

Art. 148. - (1) În prima zi lucrătoare după redactarea hotărârii prevăzută la art. 146, pre‫܈‬edintele consiliului de judecată întocme‫܈‬te un raport adresat comandantului/‫܈‬efului unită‫܊‬ii militare, la care anexează dosarul cauzei. (2) După studierea documentelor, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare adoptă una dintre următoarele decizii: a) dispune măsuri pentru aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare propuse sau a uneia mai u‫܈‬oare, conform competen‫܊‬elor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de judecată devine definitivă; b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data redactării hotărârii consiliului de judecată, a cauzei de către acela‫܈‬i consiliu de judecată în cazul în care constată că au fost încălcate în mod evident normele de procedură prevăzute la art. 134-137 ‫܈‬i la art. 139-147. (3) În situa‫܊‬ia prevăzută la alin. (2) lit. b) procedura se reia de la refacerea actului de procedură încălcat.

SECЯIUNEA a 4-a Căi de atac ale hotărârilor consiliilor de judecată

Art. 149. - (1) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată se consideră nedreptă‫܊‬it prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de recurs motivată, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la comunicare; cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de judecată. (2) În cazul în care cel trimis în fa‫܊‬a consiliului de judecată este împiedicat să formuleze cererea de recurs în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu ‫܊‬in de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situa‫܊‬iei respective. (3) Obliga‫܊‬ia dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de recurs revine celui în cauză. (4) Cererea de recurs se solu‫܊‬ionează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către un consiliu de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului, format din 3 membri, al‫܊‬ii decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit de comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare; pentru ofi‫܊‬erii care îndeplinesc func‫܊‬ii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, cererea de recurs se solu‫܊‬ionează de către un consiliu de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului, format din 3 membri, al‫܊‬ii decât cei care au făcut parte din consiliul de judecată care a analizat cazul, numit cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 123 sau ale art. 126. (5) Pe timpul solu‫܊‬ionării cererilor de recurs prevederile art. 143 se aplică în mod corespunzător.
NECLASIFICAT 51 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

(6) Consiliul de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului analizează cererea de recurs după procedura prevăzută la art. 144; cu ocazia solu‫܊‬ionării cererii de recurs se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de judecată. Art. 150. - (1) Consiliul de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului poate adopta una dintre următoarele decizii: a) men‫܊‬inerea hotărârii ini‫܊‬iale; b) schimbarea hotărârii, ‫܊‬inând cont de faptul că cel în cauză nu î‫܈‬i poate agrava situa‫܊‬ia prin propria lui cale de atac. (2) Pe timpul adoptării hotărârii consiliului de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului, prevederile art. 146 alin. (2) - (4) ‫܈‬i ale art. 147 se aplică în mod corespunzător. (3) Propunerea din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 16, este definitivă. (4) Hotărârea consiliului de judecată rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de recurs în termenul legal prevăzut. Art. 151. - (1) După rămânerea definitivă a propunerii din cuprinsul hotărârii consiliului de judecată, comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare procedează astfel: a) în cazul adoptării hotărârii cu solu‫܊‬ia prevăzută la art. 145 lit. a) ordonă structurii de resurse umane să facă men‫܊‬iunea corespunzătoare în memoriul original; b) în cazul adoptării hotărârii cu solu‫܊‬iile prevăzute la art. 145 lit. b) - c) aplică sau propune, după caz, sanc‫܊‬iunea disciplinară corespunzător competen‫܊‬elor în domeniu; c) în cazul adoptării hotărârii cu solu‫܊‬iile prevăzute la art. 145 lit. d) - g) aplică sanc‫܊‬iunea disciplinară corespunzător competen‫܊‬elor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se men‫܊‬ionează propunerea de sanc‫܊‬ionare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei ‫܈‬i memoriul original al cadrului militar. (2) Rapoartele cu propunerile consiliilor de judecată privind trecerea în rezervă sau men‫܊‬inerea în activitate a cadrelor militare se avizează de către consilierul juridic al e‫܈‬alonului la care s-a constituit consiliul de judecată ‫܈‬i sunt înso‫܊‬ite de dosarul consiliului de judecată ‫܈‬i de dosarul consiliului de onoare, în cazul celor judeca‫܊‬i pentru aducerea unor grave prejudicii onoarei ‫܈‬i demnită‫܊‬ii militare. (3) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unită‫܊‬ii militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de judecată ‫܈‬i a hotărârii consiliului de judecată pentru solu‫܊‬ionarea recursului, dacă este cazul, precum ‫܈‬i a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale ‫܈‬edin‫܊‬ei/‫܈‬edin‫܊‬elor desfă‫܈‬urate se introduc în memoriul original al celui în cauză. (4) Structura de resurse umane a unită‫܊‬ii militare consemnează ‫܈‬i înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de eviden‫܊‬ă al
NECLASIFICAT 52 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

55

managementului resurselor umane; totodată, actualizează, potrivit competen‫܊‬elor, datele din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor, pe cale ierarhică. Art. 152. – În situa‫܊‬iile în care se impune luarea de măsuri urgente, termenele prevăzute în prezentul capitol, cu excep‫܊‬ia celor de o zi ‫܈‬i a celui stabilit la art. 143, se reduc la jumătate.

CAPITOLUL VII Analiza stării disciplinei militare Art. 153. - Periodic, la fiecare structură militară, comandantul/‫܈‬eful analizează starea disciplinei militare, urmărind stabilirea modului în care este influen‫܊‬at procesul de instruc‫܊‬ie ‫܈‬i de învă‫܊‬ământ, cauzele care au favorizat producerea de evenimente ori abateri disciplinare, ‫܈‬i ordonă măsuri pentru prevenirea acestora. Art. 154. - Starea disciplinei militare se analizează la fiecare structură militară în cadrul activită‫܊‬ii de evaluare periodică a stării structurilor militare, astfel: a) la pluton - zilnic; b) la companie/similar - săptămânal; c) la batalion/similar, regiment/similar-lunar; d) la brigadă/similar - semestrial, de regulă la sfâr‫܈‬itul etapelor de instruc‫܊‬ie în prima decadă a lunii următoare, ‫܈‬i când comandantul/‫܈‬eful apreciază că este necesar, în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬elor de lucru; e) la divizie/similar - anual, în ultima decadă a anului de instruc‫܊‬ie, ‫܈‬i când comandantul/‫܈‬eful apreciază că este necesar, în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬elor de lucru; f) la institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ - la sfâr‫܈‬itul fiecărui an de învă‫܊‬ământ ‫܈‬i când comandantul apreciază că este necesar, în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬elor de lucru; g) la statele majore ale categoriilor de for‫܊‬e ale armatei, la comandamentele de armă - anual ‫܈‬i când comandantul/‫܈‬eful apreciază că este necesar, în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬elor de lucru. Art. 155. - Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană se organizează ‫܈‬i se desfă‫܈‬oară anual, până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, ‫܈‬i este condusă de către comandantul garnizoanei; la această activitate participă comandan‫܊‬ii/‫܈‬efii unită‫܊‬ilor militare, cadrele nominalizate de către comandantul garnizoanei ‫܈‬i invita‫܊‬i din rândul autorită‫܊‬ilor publice locale, precum ‫܈‬i al structurilor apar‫܊‬inând sistemului na‫܊‬ional de apărare, ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională. Art. 156. - Structurile militare, de la batalion corp aparte în sus, înaintează pe cale ierarhică rapoartele-sinteză privind starea disciplinei militare pe anul precedent, astfel încât, în termen de 15 zile de la finalizarea anului de instruc‫܊‬ie, statele majore ale categoriilor de for‫܊‬e ale armatei,
NECLASIFICAT 53 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

comandamentele de armă ‫܈‬i structurile subordonate/coordonate de către structurile centrale ‫܈‬i cele care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale să poată centraliza rapoartele de la to‫܊‬i subordona‫܊‬ii nemijloci‫܊‬i ‫܈‬i, ulterior, să elaboreze propriile rapoarte-sinteză. Art. 157. - (1) Pe baza rapoartelor-sinteză primite de la structurile militare subordonate/coordonate, în termen de 30 de zile de la finalizarea anului de instruc‫܊‬ie, structurile centrale ‫܈‬i cele care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale centralizează, elaborează ‫܈‬i trimit Serviciului poli‫܊‬ie militară din Statul Major General „Sinteza privind starea disciplinei militare în unitatea militară ‫܈‬i structurile subordonate/coordonate, în anul de instruc‫܊‬ie”. (2) Serviciul poli‫܊‬ie militară din Statul Major General, în termen de 20 de zile de la primirea sintezelor de la structurile centrale, întocme‫܈‬te „Sinteza privind starea disciplinei militare în Armata României” pentru anul de instruc‫܊‬ie precedent. (3) Analiza stării disciplinei militare cuprinde tematica prevăzută în anexa nr. 17, adaptată la specificul structurii militare respective. (4) Sinteza privind starea disciplinei militare are tematica prevăzută în anexa nr. 18, adaptată la specificul structurii militare respective, ‫܈‬i va fi clasificată „SECRET DE SERVICIU”. (5) Circuitul informa‫܊‬ional al sintezelor privind starea disciplinei militare este prezentat în anexa nr. 19.

CAPITOLUL VIII Dispozi‫܊‬ii tranzitorii ‫܈‬i finale

Art. 158. - Procedurile aflate în derulare se finalizează potrivit Regulamentului de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare a consiliilor de onoare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M. 76/2010 ‫܈‬i „R.G. – 8, Regulamentul consiliilor de judecată”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M. 153/2005. Art. 159. - Personalului militar din armatele unor state străine care urmează cursurile institu‫܊‬iilor militare de învă‫܊‬ământ din România i se aplică prevederile prezentului regulament, cu particularită‫܊‬ile stabilite de comun acord printr-un protocol cu reprezentan‫܊‬ii legali ai acestora. Art. 160. - Anexele nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezentul regulament.

NECLASIFICAT 54 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

57

ANEXA Nr. 1 la regulament GLOSAR Abatere de la disciplina militară - faptă în legătură cu atribu‫܊‬iile de serviciu ‫܈‬i care constă într-o ac‫܊‬iune sau inac‫܊‬iune săvâr‫܈‬ită cu vinovă‫܊‬ie de către militar, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentele militare, ordinele ‫܈‬i dispozi‫܊‬iile legale ale comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor ierarhici. Comisie de cercetare prealabilă - comisia numită în condi‫܊‬iile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, a cărei organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării na‫܊‬ionale. Disfunc‫܊‬ie majoră - aducerea structurii militare în imposibilitatea de a-‫܈‬i îndeplini misiunile ‫܈‬i activită‫܊‬ile din domeniul de responsabilitate stabilit conform legii. Eveniment - abatere de la disciplina militară cu consecin‫܊‬e grave, contraven‫܊‬ie sau infrac‫܊‬iune. Lipsă de respect - nerespectarea prevederilor regulamentare privind autoritatea ‫܈‬i ierarhia militară. Lezare semnificativă - ofensă sau prejudiciu grav adus demnită‫܊‬ii ‫܈‬i onoarei militare. Măsură - dispozi‫܊‬ie/hotărâre/prevedere luată pentru realizarea unui anumit scop. Normă - regulă, dispozi‫܊‬ie obligatorie stabilită prin lege sau prin uz; ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă. Ofi‫܊‬erul desemnat - ofi‫܊‬erul numit de comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare pentru efectuarea cercetării ‫܈‬i întocmirea dosarului cauzei. Ordin - dispozi‫܊‬ie obligatorie, scrisă sau verbală, dată de o autoritate militară pentru a fi executată întocmai. Ordine publică - ordine politică, economică ‫܈‬i socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme ‫܈‬i măsuri ‫܈‬i se traduce prin func‫܊‬ionarea normală a aparatului de stat, men‫܊‬inerea lini‫܈‬tii cetă‫܊‬enilor ‫܈‬i respectarea drepturilor acestora. Rezultate foarte bune - realizări care se situează peste obiectivele de performan‫܊‬ă stabilite anual. Sanc‫܊‬iune disciplinară - măsura coercitivă cu scop educativ ce se aplică militarului care comite abateri de la prevederile actelor normative specifice, care nu constituie infrac‫܊‬iuni. Subordonare - raport ierarhic între comandant ‫܈‬i subordona‫܊‬ii săi, în temeiul căruia comandantul ordonă, îndrumă ‫܈‬i controlează activitatea subordona‫܊‬ilor, iar ace‫܈‬tia au obliga‫܊‬ia de a executa ceea ce li se cere.

NECLASIFICAT 55 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 2 la regulament COMPETEN‫܉‬ELE COMANDAN‫܉‬ILOR/‫܇‬EFILOR DE A APLICA SANC‫܉‬IUNI DISCIPLINARE a) Cadrelor militare Sanc‫܊‬iuni disciplinare Amânarea înaintării în Trecerea Mustrare Retrogradare gradul Avertisment în rezervă scrisă în func‫܊‬ie următor pe timp de 1-2 Func‫܊‬ii ani Comandant de pluton Da Propuneri (func‫܊‬ii similare*) Comandant de companie Da Propuneri Propuneri Propuneri (func‫܊‬ii similare*) Comandant de batalion (func‫܊‬ii similare*) Comandant de regiment, batalion - corp aparte (func‫܊‬ii similare*) Comandant de brigadă (func‫܊‬ii similare*) Comandant de divizie (func‫܊‬ii similare*) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie (func‫܊‬ii similare*) ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General Ministrul apărării na‫܊‬ionale Da Da Da Da Propuneri Da** Da** Da** Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri** Propuneri** Propuneri** Propuneri**

Da**/ Propuneri** Propuneri** Da**/ Propuneri** Propuneri**

Da

Da**

Da**/ Propuneri** Propuneri**

Da**/ Propuneri**

Da

Da**

Da**/ Propuneri** Propuneri** Da**/ Propuneri** Propuneri** Da** Da**

Da**/ Propuneri** Da**/ Propuneri** Da**/ Propuneri**

Da Da

Da** Da**

* Militarul care îndepline‫܈‬te o func‫܊‬ie de conducere al cărei coeficient de încadrare este egal sau mai mare, a‫܈‬a cum este prevăzut în statul de organizare. ** Potrivit competen‫܊‬elor pe linie de resurse umane, pe baza cercetării prealabile, a hotărârilor consiliilor de onoare sau a consiliilor de judecată, după caz.

NECLASIFICAT 56 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

59

b) Solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti Sanc‫܊‬iuni Avertisment Func‫܊‬ii Comandant de pluton (similar) Comandant de companie (similar) Comandant de batalion (similar) Comandant de batalion corp aparte (similar) Comandant de regiment (similar) Comandant de brigadă (similar) Comandant de divizie (similar) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie /similar* ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General* Ministrul apărării na‫܊‬ionale Da Da Da Da Da Da Da Propuneri* Da*/ Propuneri* Da* Da* Da* Da* Da* Mustrare scrisă

Amânarea Desfacerea promovării Retrogradarea disciplinară în grad pe din func‫܊‬ie a contractului o perioadă de 1 - 2 ani Propuneri* Propuneri* Da* Da* Da* Da* Da* Propuneri* Propuneri* Propuneri* Da* Da* Da* Da* Propuneri* Propuneri* Propuneri* Da* Da* Da* Da*

Da

Da*

Da*

Da*

Da*

Da

Da*

Da*

Da*

Da*

Da Da

Da* Da*

Da* Da*

Da* Da*

Da* Da*

* Pe baza actelor de constatare întocmite de către comisiile de cercetare, dreptul de aplicare apar‫܊‬inând comandantului unită‫܊‬ii militare în care ace‫܈‬tia sunt încadra‫܊‬i.

NECLASIFICAT 57 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

c) Studen‫܊‬ilor/elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ Sanc‫܊‬iuni disciplinare Func‫܊‬ii Comandant de grupă (similar) Comandant de pluton (similar) Comandant de companie (similar) Comandant de batalion (similar) Comandant de batalion corp aparte (similar) Comandant de regiment (similar) Comandant de brigadă (similar) Comandant de divizie (similar) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/ comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie/similar * ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General* Ministrul apărării na‫܊‬ionale
*

Avertisment Retrogradarea scris în func‫܊‬ie Da Da Da Da Da Da Da Da Propuneri Propuneri Da Da Da Da

Alte sanc‫܊‬iuni prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d)

Exmatriculare

Conform Codului de etică ‫܈‬i deontologie universitară

Da

Da

Conform regulamentelor de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare ale institu‫܊‬iilor militare de învă‫܊‬ământ din care fac parte

Da

Da

Da Da

Da Da

Comandan‫܊‬i/‫܈‬efi care au în subordine sau coordonare institu‫܊‬ii militare de învă‫܊‬ământ.

NECLASIFICAT 58 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 3 la regulament

COMPETEN‫܉‬ELE COMANDAN‫܉‬ILOR/‫܇‬EFILOR DE A PROPUNE/ACORDA RECOMPENSE

a) Cadrelor militare în activitate

Recompense Felicitări Diplome de merit Propuneri Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Propuneri Propuneri Da Propuneri Propuneri -

Mul‫܊‬umiri

Func‫܊‬ii Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Propuneri Da Propuneri Da -

Premii în bani sau în obiecte

Acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare

Comandant de pluton (similar)*

Acordarea de Citarea prin arme de apărare Conferirea ordin de zi ‫܈‬i pază cu de pe unitate înscrisuri decora‫܊‬ii gravate Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri

Comandant de companie (similar)

Conform Ordinului ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinc‫܊‬ii militare din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale

Comandant de batalion (similar) Comandant de batalion corp aparte (similar) Comandant de regiment (similar) Comandant de brigadă (similar) Comandant de divizie (similar) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie/similar ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Propuneri Propuneri Propuneri

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013

Ministrul apărării na‫܊‬ionale

* Militarul care îndepline‫܈‬te o func‫܊‬ie al cărei grad, prevăzut în statul de organizare, este similar.

NECLASIFICAT 59 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

61

62

NECLASIFICAT

b) Cadrelor militare în rezervă/în retragere Recompense Mul‫܊‬umiri Felicitări Premii în bani sau în obiecte Conferirea de decora‫܊‬ii Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare

Func‫܊‬ii Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Comandant de batalion corp aparte (similar)

Comandant de regiment (similar)

Comandant de brigadă (similar)

Comandant de divizie (similar)

Conform Ordinului ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinc‫܊‬ii militare din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale

‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/ comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie/ similar ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Propuneri Propuneri Propuneri

‫܇‬eful Statului Major General

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013

Ministrul apărării na‫܊‬ionale

NECLASIFICAT 60 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

NECLASIFICAT

c) Solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti

Recompense Felicitări Fotografierea lângă Premii în drapelul de luptă Diplome desfă‫܈‬urat al bani sau în de merit unită‫܊‬ii militare obiecte din care face parte Conferirea Citarea prin de ordin de zi decora‫܊‬ii pe unitate

Mul‫܊‬umiri

Acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare

Func‫܊‬ii Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Propuneri Da Da Da Propuneri Da Da Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Da Propuneri Propuneri Propuneri -

Comandant de pluton (similar)

Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Da Da Da
Conform Ordinului ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distinc‫܊‬ii militare din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale

Comandant de companie (similar) Comandant de batalion (similar) Comandant de batalion corp aparte (similar) Comandant de regiment (similar)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013

Comandant de brigadă (similar) Comandant de divizie (similar) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie/similar ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da

Propuneri Propuneri Propuneri

Da Da Da

Ministrul apărării na‫܊‬ionale

NECLASIFICAT 61 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

63

64

NECLASIFICAT

d) Studen‫܊‬ilor/elevilor din institu‫܊‬iile militare de învă‫܊‬ământ

Recompense

Mul‫܊‬umiri

Felicitări

Permisii de merit

Fotografierea lângă drapelul de Premii în luptă desfă‫܈‬urat Diplome bani sau de merit al unită‫܊‬ii în obiecte militare din care fac parte Citarea prin ordin de zi pe unitate Conferirea de decora‫܊‬ii Scrisori de mul‫܊‬umire Certificat de merit Acordarea gradului următor

Acordarea de distinc‫܊‬ii ‫܈‬i însemne militare

Func‫܊‬ii
Propuneri Propuneri Propuneri 5 zile 5 zile 6 zile 7 zile Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Da Da Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Da Da Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Da Da Propuneri Propuneri Propuneri Da Da Da Da

Comandant de grupă (similar)

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

7 zile

Da

Da

Da

Da

Propuneri

Da

Da

Da

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013

Da

Da

8 zile

Da

Da

Da

Da

Propuneri

Da

Da

Da

Ministrul apărării na‫܊‬ionale
10 zile Da

Da

Da

Da

Da

Da

Propuneri

Da

Da

Da

* Comandan‫܊‬i sau ‫܈‬efi care au în subordine institu‫܊‬ii militare de învă‫܊‬ământ.

NECLASIFICAT 62 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

Conform Ordinului ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distinc‫܊‬ii militare din Ministerul Apărării Na‫܊‬ionale Da Da Da Propuneri Da Da Da

Comandant de pluton (similar) Comandant de companie (similar) Comandant de batalion (similar) Comandant de batalion corp aparte (similar) Comandant de regiment (similar) Comandant de brigadă (similar) Comandant de divizie (similar) ‫܇‬ef de stat major de categorie de for‫܊‬e ale armatei/ comandant de comandament de armă, direc‫܊‬ie/similar* ‫܇‬ef structură centrală sau care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale ‫܇‬eful Statului Major General*
8 zile Da

Da

Da

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

65

ANEXA Nr. 4 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Gala‫܊‬i CERTIFICAT DE MERIT Se acordă d-lui/d-nei ............................................, născut/ă la data de .................., în localitatea .................................., jude‫܊‬ul ........................................, la încheierea studiilor în institu‫܊‬ia militară de învă‫܊‬ământ - pentru rezultate foarte bune ob‫܊‬inute în procesul de învă‫܊‬ământ ‫܈‬i pentru conduită exemplară. Ai învă‫܊‬at de la părin‫܊‬ii, bunicii, dascălii ‫܈‬i comandan‫܊‬ii tăi să fii cel mai bun. ‫܇‬I E‫܇‬TI! Te felicit, OSTA‫ ܇‬AL ROMÂNIEI! Sunt convins că vei câ‫܈‬tiga un loc în Marea Carte a Neamului Românesc, dacă ‫܉‬ara î‫܊‬i va cere să o aperi. E‫܈‬ti devotat, vrednic, cu credin‫܊‬ă ‫܈‬i nădejde în Dumnezeu. Alături de părin‫܊‬ii tăi, de to‫܊‬i cei care te cunosc ‫܈‬i te apreciază, sunt mândru de tine ‫܈‬i eu, Comandantul tău, L.S. ..................
(data)

Certificatul se tipăreúte la Centrul tehnic-editorial al Armatei pe hârtie velină, pe fond vernil, având imprimat pe margini un chenar alcătuit din frunze de laur stilizate, de-a lungul unei eúarfe tricolore. Peste întreaga suprafaĠă a diplomei se vor imprima desene, în filigran, cu scene semnificative din instruirea armatei. Fondul certificatului va avea imprimată sigla Ministerului Apărării NaĠionale.
NECLASIFICAT 63 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

*)

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 5 la regulament DECIZIE PRIVIND APLICAREA UNEI SANC‫܉‬IUNI DISCIPLINARE*

Decizia privind aplicarea sanc‫܊‬iunii disciplinare se comunică în scris personalului sanc‫܊‬ionat ‫܈‬i cuprinde: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) înscrierea prevederilor care au fost încălcate de militar; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de militar în timpul cercetării prealabile/judecării faptei în consiliul de onoare sau consiliul de judecată, după caz; d) temeiul de drept în baza căruia sanc‫܊‬iunea disciplinară se aplică; e) termenul în care sanc‫܊‬iunea poate fi contestată ‫܈‬i către cine trebuie înaintată contesta‫܊‬ia; f) termenul de la care începe ‫܈‬i perioada de aplicare a sanc‫܊‬iunii disciplinare.

Comandantul/‫܈‬eful U.M................., ..................... L.S.

Data ............

*Se întocme‫܈‬te numai pentru sanc‫܊‬iunile disciplinare avertisment ‫܈‬i mustrare scrisă.
NECLASIFICAT 64 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

67

ANEXA Nr. 6 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE .........................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE Nr. ........ din ......... În baza art. 33 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, ………………………………………...........................
(gradul, arma, numele prenumele, funcаia Юi denumirea unităаii, inclusiv cea istorică)

se sanc‫܊‬ionează cu amânarea înaintării în gradul următor pe o perioadă de…………………
(1 sau 2 ani, după caz)

începând cu…………………………………………………………………………………
(data când militarul sancаionat îndeplineЮte condiаiile de înaintare în gradul următor*)

Motivarea de fapt: propunerea comandantului/‫܈‬efului care are dreptul să propună sanc‫܊‬iunea conform anexei nr. 2 la Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. …. / …., prezentată cu raportul nr.……..din……., înregistrat la U.M ………la nr.……..din……………….‫܈‬i…………………………………………………………………
(Hotărârea consiliului de judecată sau Hotărârea consiliului de judecată pentru soluаionarea recursului)

nr.…………adoptată în ‫܈‬edin‫܊‬a din data de ………. Cu drept de contestare în termenul legal la instan‫܊‬a de judecată competentă. MINISTRUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE, …………....................................
(numele Юi prenumele, cu majuscule)

‫܇‬EFUL DIREC‫܉‬IEI MANAGEMENT RESURSE UMANE ...........
(gradul)

………………………………………....
(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

Termenul efectelor sanc‫܊‬iunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sanc‫܊‬ionat îndepline‫܈‬te condi‫܊‬iile de înaintare în grad, conform Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011.
NECLASIFICAT 65 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

*

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 6 a la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Bucure‫܈‬ti -

ORDINUL* COMANDANTULUI/‫܇‬EFULUI UNITĂ‫܉‬II MILITARE ..................... Nr. ........ din .........

În baza art. 28 lit. d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul solda‫܊‬ilor ‫܈‬i grada‫܊‬ilor profesioni‫܈‬ti cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, începând cu……………………………………………………………………………………………..
(data când militarul sancаionat îndeplineЮte condiаiile de promovare în gradul următor **)

se sanc‫܊‬ionează cu amânarea promovării în gradul următor pe timp de………..……………a
(1 sau 2 ani, după caz)

………………………………………....................................
(gradul, arma, numele prenumele, funcаia Юi denumirea unităаii, inclusiv cea istorică)

Motivarea de fapt: Actul de cercetare prealabilă. Cu drept de contestare în termenul legal la instan‫܊‬a de judecată competentă. COMANDANTUL/‫܇‬EFUL UNITĂ‫܉‬II MILITARE .......................................
(indicativul numeric Юi garnizoana)

...........
(gradul)

………………………………………....
(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

‫܇‬EFUL STRUCTURII DE PERSONAL ...........
(gradul)

………………………………………....
(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

*Ordinul se adaptează în mod corespunzător ‫܈‬i în cazul aplicării sanc‫܊‬iunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. c) din Legea nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare. **Termenul efectelor sanc‫܊‬iunii disciplinare începe să curgă de la data când militarul sanc‫܊‬ionat îndepline‫܈‬te condi‫܊‬iile de promovare în grad, conform Legii nr. 384/2006, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.
NECLASIFICAT 66 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

69

ANEXA Nr. 7 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Bucure‫܈‬ti -

ORDINUL COMANDANTULUI/‫܇‬EFULUI UNITĂ‫܉‬II MILITARE ..................... Nr. ........ din ......... Potrivit prevederilor art. 99 alin. (2)* din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr. /2013, ORDON:

1. Se nume‫܈‬te ..........................................................................................................................
(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcаia Юi unitatea militară)

pentru cercetarea faptei............................................................................................................
(se înscrie fapta/faptele pentru care s-a dispus cercetarea)

săvâr‫܈‬ită de ........................................................................................................................... ‫܈‬i
(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcаia Юi unitatea militară)

întocmirea dosarului cauzei. 2. Cercetarea ‫܈‬i întocmirea dosarului cauzei se vor efectua de către ofi‫܊‬erul desemnat la pct. 1, în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data prezentului ordin.

COMANDANTUL/‫܇‬EFUL UNITĂ‫܉‬II MILITARE .......................................
(indicativul numeric Юi garnizoana)

…………….
(gradul)

………………………………………....
(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 128 alin. (3).
NECLASIFICAT 67 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 8 la regulament - MODEL -

O P I S*

Total pagini: .................

Nr. crt. 1. Opisul dosarului cauzei

CUPRINS

PAGINA

2.

Cererea formulată în scris de cadrele militare care se consideră lezate în onoarea ‫܈‬i demnitatea lor, după caz Ordinul de numire a unui ofi‫܊‬er desemnat/comisie pentru cercetarea faptei

3.

4.

Referatul întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat/comisia Nota explicativă a cadrului militar cercetat sau, după caz, procesul-verbal întocmit de ofi‫܊‬erul desemnat, prin care se men‫܊‬ionează refuzul întocmirii notei Note explicative ale persoanelor care au cuno‫܈‬tin‫܊‬ă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este cercetat Documente probatorii ob‫܊‬inute pe durata cercetării Dovada de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de către cadrul militar a con‫܊‬inutului ordinului de numire a ofi‫܊‬erului desemnat să cerceteze cauza Ordinul de trimitere în fa‫܊‬a consiliului de onoare**

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dovada de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a con‫܊‬inutului dosarului**

11.

Procesul-verbal de desfă‫܈‬urare a ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului de onoare**

NECLASIFICAT 68 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

71

Nr. crt. 12.

CUPRINS Concluziile scrise ale celui în cauză sau ale apărătorului acestuia, depuse pe timpul ‫܈‬edin‫܊‬ei** Hotărârea consiliului de onoare**

PAGINA

13.

14.

Alte documente

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1). **Documentele se introduc dacă ofi‫܊‬erul, maistrul militar sau subofi‫܊‬erul cercetat este trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare.
NECLASIFICAT 69 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 9 la regulament

- MODEL DOVADA de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a con‫܊‬inutului ordinului de numire a ofi‫܊‬erului desemnat să cerceteze cauza

Subsemnatul, ........................................., din Unitatea Militară …………………………..
(gradul,numele Юi prenumele) (indicativul numeric Юi garnizoana)

am luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de con‫܊‬inutul Ordinul nr. …...... din ....................... al comandantului/‫܈‬efului Unită‫܊‬ii Militare nr. ...................................
(indicativul numeric Юi garnizoana)

.......................
(data)

.......................
(semnătura)

NECLASIFICAT 70 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

73

ANEXA Nr. 10 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. ..... ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE Nr. ........ din ......... În temeiul dispozi‫܊‬iilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) ‫܈‬i art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr……………./2013, ORDON: 1. Trimiterea în fa‫܊‬a consiliului de onoare al .............................................................................................................................................................
(denumirea eЮalonului la care se analizează cazul)

a ...........................................................................................................................................................
(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcаia Юi unitatea militară)

pentru: .................................................................................................................................................
(se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menаionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare Юi pentru care cel în cauză a fost trimis în faаa consiliului de onoare)

2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componen‫܊‬ă: - pre‫܈‬edinte: General .....................................; - membri: General-maior ...........................; General de brigadă ....................; ..................................................; .................................................. . 3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ………….………………………………..……..,
( gradul, numele Юi prenumele ofiаerului desemnat/comisiei)

din U.M.………………….…………………..
(indicativul numeric al unităаii militare Юi garnizoana)

4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales. MINISTRUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE, …………....................................
(numele Юi prenumele, cu majuscule)

NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).
NECLASIFICAT 71 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 11 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Bucure‫܈‬ti ORDINUL COMANDANTULUI/‫܇‬EFULUI UNITĂ‫܉‬II MILITARE ..................... Nr. ........ din ......... În temeiul dispozi‫܊‬iilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 104 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării na‫܊‬ionale nr.……………./2013, ORDON: 1. Trimiterea în fa‫܊‬a consiliului de onoare al ................................................................................................................................................................
(denumirea eЮalonului la care se analizează cazul)

a .............................................................................................................................................................
(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, funcаia Юi unitatea militară)

pentru:….................................................................................................................................................
(se înscrie fapta care constituie abatere de la disciplina militară cu menаionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific, în care aceasta se încadrează sau, după caz, aspectele care aduc atingere onoarei cadrelor militare Юi pentru care cel în cauză a fost trimis în faаa consiliului de onoare)

2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componen‫܊‬ă: - pre‫܈‬edinte: Colonel .....................................; - membri: Locotenent-colonel ...................; Maior .....................................; Căpitan ..................................., absolvent al Facultă‫܊‬ii de drept, cu diplomă de licen‫܊‬ă în anul ......; 3. Dosarul cauzei a fost întocmit de către ………….………………………………..……..,
( gradul, numele Юi prenumele ofiаerului desemnat/comisiei)

din U.M.………………….…………………..
(indicativul numeric al unităаii militare Юi garnizoana)

4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales. COMANDANTUL/‫܇‬EFUL UNITĂ‫܉‬II MILITARE .......................................
(indicativul numeric Юi garnizoana) (gradul)

(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

NOTĂ: Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2).

Se nominalizează membrul titular al consiliului de onoare care are studii juridice úi anul în care acestea au fost absolvite.
NECLASIFICAT 72 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

75

ANEXA Nr. 12 la regulament - MODEL VĂZUT COMANDANTUL/‫܇‬EFUL UNITĂ‫܉‬II MILITARE ......................................
(indicativul numeric Юi garnizoana)

........................
(gradul)

……….....................................................
(prenumele, numele – cu majuscule, semnătura Юi Юtampila)

TABEL cu cadrele militare care au luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă de con‫܊‬inutul ordinului comandantului/‫܈‬efului Unită‫܊‬ii Militare nr.…………..……….........
(indicativul numeric Юi garnizoana)

Calitatea Pre‫܈‬edinte Consiliul de onoare

Gradul, numele ‫܈‬i prenumele

Data

Semnătura

Membri

Ofi‫܊‬erul desemnat/comisia Cadrul militar trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare* Apărătorul ales (după caz)

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 135 alin. (1).

NECLASIFICAT 73 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 13 la regulament

- MODEL -

DOVADA de luare la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă a con‫܊‬inutului dosarului cauzei

Subsemnatul, ....................................................., din Unitatea Militară ……………………..
(gradul, numele Юi prenumele) (indicativul numeric Юi garnizoana)

trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare* constituit la Unitatea Militară nr………………………………
(indicativul numeric Юi garnizoana)

prin Ordinul nr. ………….... din .................................. al comandantului/‫܈‬efului Unită‫܊‬ii Militare nr. ..........................................., am luat cuno‫܈‬tin‫܊‬ă despre con‫܊‬inutul dosarului cauzei.
(indicativul numeric Юi garnizoana)

.......................
(data)

.......................
(semnătura)

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 140 alin. (1).
NECLASIFICAT 74 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

77

ANEXA Nr. 14 la regulament MODEL –

ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Gala‫܊‬i -

MINUTA HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ONOARE AL ............................................................................... *
(denumirea unităаii militare la care se desfăЮoară Юedinаa)

1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al .........................................................,
(se înscriu datele din ordinul de trimitere în faаa consiliului de onoare)

consiliul de onoare, format din: - pre‫܈‬edinte: .................................; - membri: ...........................; .....................................; ......................................, absolvent al Facultă‫܊‬ii de drept, cu diplomă de licen‫܊‬ă din anul ........; ......................................, - ofi‫܊‬erul desemnat cu întocmirea dosarului .............................................

s-a întrunit pe data de ...................................., a procedat la analiza faptei săvâr‫܈‬ite de către...................................................................................................................................................
(gradul, numele Юi prenumele celui în cauză)

pentru......................................................................................................................................................
(descrierea pe scurt a faptei/faptelor Юi indicarea dispoziаiei legale încălcate)

asistat de apărător ales………………….………………………………............................................
(numele Юi prenumele apărătorului ales Юi calitatea acestuia: ex. avocat)

2. Deliberând, individual membrii consiliului de onoare au hotărât:** - ................................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i
(membrul consiliului cel mai mic în grad)

propun sanc‫܊‬ionarea cu ......................................................
(se individualizează sancаiunea) NECLASIFICAT 75 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

- ................................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propun sanc‫܊‬ionarea cu ......................................................
(se individualizează sancаiunea)

- .................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propun să nu fie sancаionat; - ................................................. - fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propun sanc‫܊‬ionarea cu ......................................................
(se individualizează sancаiunea)

- ................................................. - fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propun să nu fie sancаionat 3. Consiliul de onoare al .........................................................................................
(denumirea unităаii militare)

în unanimitate/cu majoritate de voturi a hotărât vinovă‫܊‬ia/nevinovă‫܊‬ia ................................................................... pentru ..........................................................................
(gradul, numele Юi prenumele) (denumirea faptei/faptelor Юi indicarea dispoziаiei legale încălcate) ***

cu propunerea de a fi sanc‫܊‬ionat cu

......................................../de a nu fi sanc‫܊‬ionat.
(se individualizează sancаiunea)

Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării.

P r e ‫ ܈‬e d i n t e: ............................. ................................

M e m b r i: ….................(membrul consiliului cel mai mic în grad) ………………................. …................. ………………................. …................. ………………................. …................. ……………….................

* Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1); ** Când cel în cauză a fost trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului se vor pronun‫܊‬a pentru fiecare faptă în parte; *** Când cel în cauză a fost trimis în fa‫܊‬a consiliului de onoare pentru mai multe fapte membrii consiliului vor pronun‫܊‬a hotărârea finală reprezentând un singur rezultat al sanc‫܊‬iunilor disciplinare propuse pentru fiecare faptă în parte.

NECLASIFICAT 76 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

79

ANEXA Nr. 15 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Gala‫܊‬i -

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ONOARE AL ............................................................................... *
(denumirea unităаii militare la care se desfăЮoară Юedinаa)

1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al .........................................................,
(se înscriu datele din ordinul de trimitere în faаa consiliului de onoare)

consiliul de onoare, format din: - pre‫܈‬edinte: .................................; - membri: ...........................; .....................................; ......................................, absolvent al Facultă‫܊‬ii de drept, cu diplomă de licen‫܊‬ă din anul ........; ......................................, - ofi‫܊‬erul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului ‫܈‬i prezentarea referatului............................................. s-a întrunit pe data de ....................... ora........... locul........................................., a procedat la analiza faptei săvâr‫܈‬ite de către .........................................................................................................................
(gradul, numele Юi prenumele celui în cauză)

pentru......................................................................................................................................................
(descrierea pe scurt a faptei/faptelor Юi indicarea dispoziаiei legale încălcate)

asistat de apărător ales………………….………………………………............................................
(numele Юi prenumele apărătorului ales Юi calitatea acestuia: ex. avocat)

2. ‫܇‬edin‫܊‬a consiliului de onoare s-a desfă‫܈‬urat după cum urmează:…………………….................................................................................................................
(se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul Юedinаei)

3. Probele administrate în cursul ‫܈‬edin‫܊‬ei consiliului au fost următoarele:…………………... 4. Concluziile ...................... ‫܈‬i ale apărătorului acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut…………..
(gradul, numele аi prenumele celui trimis în faаa consiliului de onoare)
(numele Юi prenumele)

au fost următoarele:……………………………………....................................................................... 5. Motivarea în fapt ‫܈‬i în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare este următoarea:………………………................................................ 6. Hotărârea consiliului de onoare:
NECLASIFICAT 77 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

- fapta săvâr‫܈‬ită nu constituie abatere de la disciplina militară; sau - fapta săvâr‫܈‬ită constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propune sanc‫܊‬ionarea ………………………….. ..................cu ……………………………….
(gradul, numele Юi prenumele celui în cauză) (denumirea sancаiunii disciplinare)

7. Prezenta a fost întocmită în ............... exemplare astfel: - un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare ‫܈‬i, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar; - câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării. Cu drept de formulare a unei cereri de recurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cuno‫܈‬tin‫܊‬ă sau de la data comunicării hotărârii consiliului de onoare, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unită‫܊‬ii militare unde este constituit consiliul de onoare P r e ‫ ܈‬e d i n t e, ............................. ................................ . ………………................ ………………................. ………………................. ………………................. M e m b r i:

Am primit un exemplar** ………….................…………………
(gradul, numele, prenumele Юi semnătura celui în cauză)

Data primirii ...........................................

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 146 alin. (1), precum ‫܈‬i a recursurilor în fa‫܊‬a consiliului de onoare, respectiv de judecată. **În situa‫܊‬ia în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face men‫܊‬iune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.

NECLASIFICAT 78 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

81

ANEXA Nr. 16 la regulament - MODEL ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NA‫܉‬IONALE ....................................................................
(denumirea structurii)

..............................
(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. .....

…….......................
(data)

Nr. ..................... - Gala‫܊‬i -

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ONOARE PENTRU SOLU‫܉‬IONAREA RECURSULUI AL ............................................................................... *
(denumirea unităаii militare la care se desfăЮoară Юedinаa)

1. În baza Ordinului nr. ............. din ........................... al .........................................................,
(se înscriu datele din ordinul de numire a consiliului de onoare pentru soluаionarea recursului )

consiliul de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului, format din: - pre‫܈‬edinte: .................................; - membri: ...........................; ......................................, absolvent al Facultă‫܊‬ii de drept, cu diplomă de licen‫܊‬ă din anul ........; - ofi‫܊‬erul/comisia desemnat/desemnată cu întocmirea dosarului ‫܈‬i prezentarea referatului............................................. s-a întrunit pe data de ....................... ora........... locul........................................., a procedat la analiza cereri de recurs formulată de către ................................................................................................
(gradul, numele Юi prenumele celui în cauză)

împotriva ..........................................................................................................................
(se înscrie numărul Юi data hotărârii pronunаată de către consiliul de onoare)

asistat de apărător ales………………….………………………………............................................
(numele Юi prenumele apărătorului ales Юi calitatea acestuia: ex. avocat)

2. ‫܇‬edin‫܊‬a consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului s-a desfă‫܈‬urat după cum urmează:…………………….................................................................................................................
(se preiau datele din cuprinsul procesului-verbal redactat pe timpul Юedinаei)

3.

Probele

administrate

în

cursul

‫܈‬edin‫܊‬ei

consiliului

de

onoare

au

fost

următoarele:…………………... 4. Concluziile ...................... ‫܈‬i ale apărătorului acestuia, în situa‫܊‬ia în care a avut…………..
(gradul, numele Юi prenumele celui care a formulat cererea de recurs) (numele Юi prenumele)

au fost următoarele:…………………………………......................................................................... 5. Motivarea în fapt ‫܈‬i în drept care a determinat luarea hotărârii de către consiliul de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului este următoarea:………………………................................................
NECLASIFICAT 79 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

6. Hotărârea consiliului de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului: - men‫܊‬inerea hotărârii ini‫܊‬iale; sau - fapta săvâr‫܈‬ită constituie/nu constituie abatere de la disciplina militară ‫܈‬i propune sanc‫܊‬ionarea………………………….............cu ………………………/să nu fie sanc‫܊‬ionat.
(gradul, numele Юi prenumele celui în cauză) (denumirea sancаiunii disciplinare care poate fi una mai uЮoară decât cea propusă de consiliul de onoare)

7. Prezenta a fost întocmită în ............... exemplare astfel: - un exemplar rămâne la unitatea militară unde s-a constituit consiliul de onoare pentru solu‫܊‬ionarea recursului ‫܈‬i, după caz, un exemplar la unitatea militară din care face parte cadrul militar; - câte un exemplar se comunică fiecărui cadru militar care a făcut obiectul judecării.

P r e ‫ ܈‬e d i n t e, ............................. ................................ . ………………................ ………………................. M e m b r i:

Am primit un exemplar** ………….................…………………
(gradul, numele, prenumele Юi semnătura celui în cauză)

Data primirii ...........................................

*Se adaptează în mod corespunzător în situa‫܊‬ia trimiterii cadrului militar în fa‫܊‬a consiliului de judecată, potrivit prevederilor art. 150 alin. (3), precum ‫܈‬i a recursurilor în fa‫܊‬a consiliului de onoare, respectiv de judecată. **În situa‫܊‬ia în care cel în cauză refuză primirea unui exemplar al hotărârii se va face men‫܊‬iune despre acest fapt, iar aceasta (hotărârea) se va transmite printr-un mijloc de comunicare care să asigure confirmarea de primire.
NECLASIFICAT 80 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

83

ANEXA Nr. 17 la regulament TEMATICA privind analiza stării disciplinei militare - ghid orientativ -

1. Analiza stării disciplinei militare cuprinde: a) activitatea desfă‫܈‬urată de către comandantul/‫܈‬eful unită‫܊‬ii militare pentru îndeplinirea atribu‫܊‬iilor func‫܊‬ionale, cunoa‫܈‬terea ‫܈‬i aplicarea la timp a prevederilor actelor normative, în scopul dezvoltării răspunderii militarilor; b) organizarea ‫܈‬i executarea controalelor pe linia disciplinei militare, măsurile luate ‫܈‬i modul de rezolvare a neregulilor constatate pe timpul acestora; c) eficacitatea măsurilor întreprinse ‫܈‬i a analizelor efectuate în scopul prevenirii abaterilor disciplinare ‫܈‬i evenimentelor; d) cunoa‫܈‬terea ‫܈‬i aplicarea cerin‫܊‬elor rezultate din prevederile actelor normative ce reglementează activitatea din unitatea militară privind păstrarea bunurilor armatei, precum ‫܈‬i pentru prevenirea pagubelor materiale; e) numărul, natura ‫܈‬i urmările evenimentelor, cauzele care le-au generat ‫܈‬i răspunderea ce revine celor care se fac vinova‫܊‬i de producerea acestora; f) respectarea disciplinei rutiere; g) organizarea ‫܈‬i executarea serviciului interior ‫܈‬i a celui de pază, păstrarea armamentului ‫܈‬i a muni‫܊‬iei, aplicarea măsurilor de prevenire ‫܈‬i de stingere a incendiilor; h) respectarea programului ‫܈‬i orarului zilnic, a ordinii interioare în subunită‫܊‬i ‫܈‬i în parcurile de tehnică militară, a reglementărilor în vigoare privind conduita ‫܈‬i ‫܊‬inuta militarilor în toate împrejurările; i) influen‫܊‬a exercitată de starea disciplinei militare asupra îndeplinirii planului cu principalele activită‫܊‬i, a celui de produc‫܊‬ie ‫܈‬i a programului de învă‫܊‬ământ; j) cunoa‫܈‬terea subordona‫܊‬ilor, a preocupărilor ‫܈‬i a nevoilor acestora; k) modul de rezolvare a rapoartelor, propunerilor ‫܈‬i sesizărilor, precum ‫܈‬i asigurarea drepturilor personalului militar ‫܈‬i civil; l) cunoa‫܈‬terea situa‫܊‬iei efectivelor, eviden‫܊‬a acestora, participarea militarilor la instruc‫܊‬ie, preocuparea pentru limitarea răspândirilor; m) respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la gestionarea documentelor ‫܈‬i asigurarea protec‫܊‬iei informa‫܊‬iilor clasificate; n) analiza securită‫܊‬ii ‫܈‬i sănătă‫܊‬ii în muncă ‫܈‬i a protec‫܊‬iei mediului în zona de responsabilitate; o) recompensarea celor merituo‫܈‬i ‫܈‬i sanc‫܊‬ionarea celor vinova‫܊‬i;
NECLASIFICAT 81 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

p) alte probleme specifice. 2. Analiza stării disciplinei militare pe garnizoană cuprinde în plus: a) modul de îndeplinire a activită‫܊‬ilor prevăzute în planul de colaborare între unită‫܊‬ile militare ale Ministerului Apărării Na‫܊‬ionale ‫܈‬i cele ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională; b) rela‫܊‬iile dintre unită‫܊‬ile militare din garnizoană, dintre acestea ‫܈‬i autorită‫܊‬ile administra‫܊‬iei publice locale/operatorii economici, precum ‫܈‬i dintre militari ‫܈‬i popula‫܊‬ia civilă; c) organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea controlului circula‫܊‬iei, cu accent pe monitorizarea folosirii autovehiculelor militare în garnizoană; măsurile luate împotriva acelora care au încălcat regulile de circula‫܊‬ie ‫܈‬i de exploatare a autovehiculelor; d) actele de indisciplină săvâr‫܈‬ite de militarii unită‫܊‬ilor militare din garnizoană în afara cazărmii; e) modul de comportare a militarilor din unită‫܊‬ile militare din afara garnizoanei, care îndeplinesc diferite misiuni pe teritoriul garnizoanei - exerci‫܊‬ii, trageri de luptă, exerci‫܊‬ii de mobilizare ‫܈‬i alte situa‫܊‬ii.

NECLASIFICAT 82 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

85

ANEXA Nr. 18 la regulament TEMATICA sintezei privind starea disciplinei militare - ghid orientativ -

1. Introducere 2. Analiza evenimentelor 2.1. Situa‫܊‬ia comparativă a evenimentelor săvâr‫܈‬ite în semestrul/anul de instruc‫܊‬ie analizat ‫܈‬i semestrul/anul de instruc‫܊‬ie precedent 2.2. Situa‫܊‬ia evenimentelor, pe structuri militare, ‫܈‬i urmările acestora 2.3. Participan‫܊‬i - pe categorii de personal 2.4. Urmări - mor‫܊‬i, răni‫܊‬i, pagube materiale 2.5. Cauzele care au generat evenimentele 2.6. Situa‫܊‬ia celor mai semnificative evenimente ‫܈‬i urmările acestora 2.7. Nominalizarea structurilor militare în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente 2.8. Prezentarea celor mai elocvente evenimente 3. Situa‫܊‬ia abaterilor disciplinare, pe categorii de personal, ‫܈‬i a sanc‫܊‬iunilor disciplinare aplicate 4. Situa‫܊‬ia pagubelor 5. Situa‫܊‬ia cererilor, reclama‫܊‬iilor, sesizărilor ‫܈‬i a rapoartelor 5.1. Situa‫܊‬ia numerică a cererilor ‫܈‬i reclama‫܊‬iilor, pe categorii de personal, ‫܈‬i modul de solu‫܊‬ionare a acestora în semestrul/anul de instruc‫܊‬ie analizat, comparativ cu semestrul/anul de instruc‫܊‬ie precedent 5.2. Domenii vizate ‫܈‬i modul de implicare a comandan‫܊‬ilor/‫܈‬efilor structurilor respective în rezolvarea cererilor ‫܈‬i reclama‫܊‬iilor 6. Concluzii 7. Măsuri adoptate pentru men‫܊‬inerea cu fermitate a ordinii interioare ‫܈‬i a disciplinei militare - ordine ‫܈‬i dispozi‫܊‬ii emise, numărul controalelor executate ‫܈‬i eficien‫܊‬a acestora etc. 8. Propuneri 9. Anexe

NECLASIFICAT 83 din 84

Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 399 bis/3.VII.2013
NECLASIFICAT

ANEXA Nr. 19 la regulament CIRCUITUL INFORMA‫܉‬IONAL al sintezelor privind starea disciplinei militare Semnifica‫܊‬ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Articolul din regulament unde este prevăzut B - Institu‫܊‬ie militară de învă‫܊‬ământ C - Batalion (similar) D - Brigadă (similar) E - Divizie (similar) F - Categorie de for‫܊‬e ale armatei/comandament de armă G - Structuri subordonate nemijlocit/coordonate de către structurile centrale ‫܈‬i cele care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale H - Statul Major General I - Structuri centrale ‫܈‬i cele care func‫܊‬ionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării na‫܊‬ionale J - Serviciul poli‫܊‬ie militară/Statul Major General K - Ministrul apărării na‫܊‬ionale Frecven‫܊‬a ‫܈‬i Nr. Denumirea A data B C D E F G H I J K crt. documentului înaintării „Rapoarte În termen de sinteză privind 7 zile starea disciplinei de la E E E E P P - - - militare în finalizarea denumirea anului de structurii militare instruc‫܊‬ie 1. 156 - ‫܈‬i structurile În termen de subordonate/ 15 de zile C C coordonate, în de la - S S P P anul de instruc‫܊‬ie finalizarea E E .....” anului de instruc‫܊‬ie „Sinteza privind starea disciplinei În termen de militare în 30 de zile denumirea 157 de la C C structurii militare 2. alin. finalizarea - - - S S P - ‫܈‬i structurile (1) anului de E E subordonate/ instruc‫܊‬ie coordonate, în anul de instruc‫܊‬ie .....” „Sinteza privind În termen de starea disciplinei 20 de zile de C militare în 157 la primirea S P 3. Armata alin. - - - documentului E D României” pentru (2) de la nr. anul de instruc‫܊‬ie crt. 2 precedent Legendă: E - elaborare; C - centralizare; S - sintetizare; P - structuri la care se promovează; D - decizie.
NECLASIFICAT 84 din 84 Imprimare: 13.05.2013 10:14:53

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis/3.VII.2013 conține 88 de pagini. Prețul: 44 lei

&JUYDGY|634510]
ISSN 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful