gggg

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Mã số: STCL - KHLC Lần ban hành: 04

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011

MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lịch sử hình thành 1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 1.3. Thành tích đã đạt được
2. PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 3. NGOẠI LỆ ÁP DỤNG VÀ LÝ GIẢI 4. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 5. MÔ TẢ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH 6. DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 7. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Trách nhiệm Họ tên

Soạn thảo Trần Thị Kim Hoa

Xem xét Phạm Thị Hồng Loan

Phê duyệt Nguyễn Quốc Trị

Chữ ký

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Chức vụ

Trưởng phòng KHTH

QMR

Giám đốc
2/19

Phòng Quản lý chuyên ngành  9. thay đổi sơ đồ về bộ máy của Sở KHCN. Thay đổi sơ đồ bộ máy tổ chức Thay đổi chức năng nhiệm vụ các phòng.2 4/1.2 Mô tả nội dung sửa đổi Thay đổi chức năng nhiệm vụ các phòng. Phòng Kế hoạch tổng hợp  7. thay đổi sơ đồ bộ máy của Sở KHCN. Phòng Quản lý khoa học 5. Văn phòng Sở 4. Tham chiếu theo Mô hình khung Lần ban hành / Lần sửa đổi 02/01 03/02 04/03 04/03 Ngày ban hành 16/12/2009 16/5/2010 15/9/2011 15/9/2011 THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 1. Phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở  6. thêm mới 01 phòng. Phòng Quản lý công nghệ  8. Giám đốc 2.2 4/1. thêm mới các phòng. Phó giám đốc (QMR) 3.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi 4/1. Thanh tra Sở      3/19 .

2. Nghĩa Lộ được sáp nhập lại thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. chính sách và mục tiêu chất lượng. 1. 1. để Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của cơ quan làm cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình. Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai được thành lập lại. danh mục các quy trình. tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày nay. Ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi tên thành sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Lào Cai. Tháng 10/1991. Năm 1980 đổi tên thành Uỷ ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn. chức năng nhiệm vụ 1.2. giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức. 3 tỉnh Lào Cai. tỉnh Lào Cai tái lập. Tháng 12/1993. xác định phạm vi áp dụng. Lúc này Uỷ ban chỉ có một đơn vị trực thuộc là Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.. Cơ cấu tổ chức. Năm 1976. tỉnh Lào Cai thành lập Ban khoa học kỹ thuật. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 489/2003/QĐUB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Lào Cai thành Sở KH&CN Lào Cai. nhân sự ban đầu được tách ra từ Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn. chức năng nhiệm vụ của cơ quan.1.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát. lúc này Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai được sáp nhập với phòng Đo lường tỉnh Yên Bái thành Ban khoa học kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Lịch sử hình thành Ngày 4/3/1959 Chủ tịch nước đã ký sắc lệnh 016 .SL thành lập Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước. các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. thủ tục đã ban hành. Năm 1960. Đến tháng 10/2003. Phần lớn cán bộ. Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (*) Các đơn vị này có hệ thống QLCL riêng 4/19 Phòng QL công nghệ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (*) Trung tâm kiển định và KN hàng hóa (*) Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL (* ) Phòng QLKH CN cơ sở Phòng QLCNg Văn phòng Sở Phòng QLKH Phòng KHTH Thanh tra Sở . Yên Bái.1..

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 1. biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ. giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.1. quy hoạch. chuyển giao công nghệ. quản lý về tổ chức. c) Dự thảo quy định chức năng. nhiệm vụ. b) Các cơ chế. quy định tiêu chuẩn chuyên môn. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân.2. đồng thời chịu sự chỉ đạo. thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ của cấp tỉnh theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ. có con dấu và tài khoản riêng. Ủy ban nhân dân các huyện. đ) Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở. sáp nhập.2. Vị trí. 5/19 . quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương. d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng. bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ. ban. quyền hạn của Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai được quy định cụ thể như sau: Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. nhiệm vụ. hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.2.2. kế hoạch dài hạn. quyền hạn: 1. nghiệp vụ của chức danh lãnh đạo. Chức năng. biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và phân cấp quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn. thanh tra. sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ. 2. tiêu chuẩn. an toàn bức xạ và hạt nhân. nhiệm vụ. chính sách. chỉ thị.2. quyền hạn của Chi cục trực thuộc. chịu sự chỉ đạo. ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.2. thành phố. kiểm tra về chuyên môn. phó các tổ chức thuộc Sở. phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. chương trình. chức năng: Theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai. nghiệp v ụ của Bộ Khoa học và Công nghệ 1. phát triển thị trường công nghệ. chức năng. hướng dẫn. đo lường. chất lượng. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo quyết định thành lập. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo quyết định. ngành. quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện. sở hữu trí tuệ. thành phố và các cơ quan liên quan. có chức năng tham mưu. giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.2.

3. trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ. hướng dẫn các sở. kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. ban. b) Hướng dẫn. nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường công nghệ. truyền thông. xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. e) Tổ chức thực hiện công tác thông tin. gia hạn các loại giấy phép. 4. ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ. phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương. công bố. phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. phát huy sáng kiến. tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học. kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật. hỗ trợ các tổ chức. thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế . Hướng dẫn. triển lãm khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp. quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn. các trung tâm giao dịch công nghệ. tuyên truyền. quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh. đánh giá. quy hoạch. xét chọn. đ) Tổ chức thực hiện các cơ chế.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 b) Dự thảo quyết định. sự phân công.xã hội của địa phương theo thẩm quyền. định giá. môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ. tự chịu trách nhiệm. hướng dẫn các tổ chức. giấy chứng nhận. kinh doanh. đẩy mạnh hoạt động ứng dụng. cơ chế. tổ chức đào tạo. việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ. giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. thành phố. thư viện. giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ. thông tin. bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá. điều chỉnh. chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ. phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: a) Tổ chức tuyển chọn. cải tiến kỹ thuật. nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác. hướng dẫn. c) Hướng dẫn. phổ biến. hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất. phê duyệt. d) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ. ngành. Ủy ban nhân dân các huyện. cá nhân đổi mới công nghệ. xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân 6/19 . kế hoạch. 5. 6. bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của địa phương. cá nhân ươm tạo công nghệ. Tổ chức kiểm tra. chính sách về sử dụng. chính sách sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị. Về hoạt động khoa học và công nghệ. giám định công nghệ. thu hồi.

cá nhân trên địa bàn. g) Chủ trì. 7. Về tiêu chuẩn. đo lường. cải tiến kỹ thuật. dịch vụ. phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. quá trình và môi trường theo phân công. ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên ngành. vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ. ngành của địa phương xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức. hợp quy trên địa bàn. chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn. d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức. kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm. hướng dẫn các tổ chức. đo lường. liên vùng phục vụ phát triển kinh tế . 7/19 . ban. tiêu chuẩn khu vực. đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với trung ương và các địa phương. cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Về sở hữu trí tuệ: a) Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến. tiêu chuẩn nước ngoài. hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh. b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước. b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. ban. h) Phối hợp với các sở. d) Phối hợp với Sở Văn hóa. 8. cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. ngành của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. phối hợp các sở.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 lực và thành tựu khoa học và công nghệ. cá nhân sản xuất. c) Chủ trì.xã hội của địa phương. đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn. hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương. i) Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân tỉnh. c) Tổ chức. đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. chất lượng: a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương. tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn. ban. tổ chức. quản lý. quy chuẩn kỹ thuật địa phương. tiêu chuẩn quốc gia. Thể thao và Du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông. phối hợp với các sở. tiêu chuẩn quốc tế. hàng hóa.

hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương. b) Tổ chức thực hiện các quy trình. ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.Tổ chức thực hiện các chương trình. hàng đóng gói sẵn theo định lượng.kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. . hàng hoá nhập khẩu theo phân công. . sự cố hạt nhân trên địa bàn. chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế . phương pháp đo.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 e) Tổ chức mạng lưới kiểm định. an toàn bức xạ và hạt nhân a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ: . 10. Về dịch vụ công: a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn. hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.kỹ thuật trên địa bàn. tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế . hàng hoá xuất khẩu. phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thiết bị bức xạ.Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương. phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa.Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. i) Chủ trì. thủ tục. .Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công. định mức kinh tế . . . thống kê các nguồn phóng xạ. phân cấp. hàng hóa trên địa bàn.Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ.Quản lý việc khai báo. thực hiện các biện pháp để các tổ chức. 9.xã hội. b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân: . Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ. . chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên địa bàn. g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo. cá nhân có thể kiểm tra phép đo.Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn. h) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm. 8/19 . thực hiện việc kiểm định.

lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 11. 16. 9/19 .Năm 2004: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. . 17. phòng.Năm 2009: Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ. sự phân công.Năm 2000: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. . Quy định chức năng. kiểm tra hoạt động của các hội. bồi dưỡng. Thanh tra. Thực hiện công tác thông tin. nhiệm vụ.Năm 2007: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. . xây dựng hệ thống thông tin. Thành tích đã đạt được: . . phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. khen thưởng. 15.Năm 2001: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.Năm 2006: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.Năm 1999: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. . 14. cơ cấu tổ chức. tổ chức kinh tế tập thể. .Năm 2005: Huân chương Lao động hạng 3. kinh tế tư nhân và hướng dẫn. mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân công. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. cá nhân theo quy định của pháp luật. giải quyết khiếu nại. . công chức. phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 12. thực hiện chế độ tiền lương và chính sách. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. kỷ luật đối với cán bộ. . tố cáo.Năm 2003: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức. thực hành tiết kiệm. nghiệp vụ và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở. quyền hạn. các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 1. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.Năm 1998: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Quản lý tài chính. quản lý biên chế. phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. . Tổ chức nghiên cứu.3. 13. tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 18. chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công. chế độ đãi ngộ. chống tham nhũng. báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 c) Hướng dẫn. đào tạo.

Do đặc điểm các quá trình thực hiện hoạt động chức năng tham mưu của Sở không sử dụng các phương tiện thiết bị để theo dõi và đo lường nên Sở không áp dụng yêu cầu kiểm soát phương tiện.Công nhận các sáng kiến. PHẦN 3 NGOẠI LỆ ÁP DỤNG VÀ LÝ GIẢI Do bản chất các hoạt động chức năng tham mưu của Sở được thực hiện theo các quy định của pháp luật.Tổ chức/công dân: Được hiểu là các tổ chức.6 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008). dự án nghiên cứu khoa học. các Phòng và cá nhân khác trong Sở có trách nhiệm thực hiện những phần việc có liên quan theo quy định trong các Quy trình đó. sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN). . . Định nghĩa . .Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư. theo các quy chế. cá nhân có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai. quy trình chung thống nhất nên Sở không thực hiện yêu cầu thiết kế và phát triển (mục 7. các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. . tố cáo.Thuật ngữ .Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 10/19 . . .Xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ.3 của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008). .Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung. thiết bị theo dõi và đo lường (mục 7.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 PHẦN 2 PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Hệ thống quản lý chất lượng trình bày trong Sổ tay chất lượng này được áp dụng trong các lĩnh vực chính sau đây về Quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai: . . .Thực hiện đề tài.Quản lý các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ.Sản phẩm (dịch vụ): Ở đây được hiểu là kết quả của dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước được thể hiện trên các loại văn bản do Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai ban hành để giải quyết các yêu cầu về dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật. Các Phòng chuyên môn tương ứng với các việc trên là đơn vị đầu mối (chủ trì biên soạn và thực hiện các Quy trình). cải tiến kỹ thuật.Giải quyết khiếu nại.THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. PHẦN 4 ĐỊNH NGHĨA . .Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa.

hiệu suất của các hoạt động và quá trình để tạo thêm lợi ích .UBND : Khoa học và Công nghệ : Tiêu chuẩn đo lường chất lượng : Hệ thống quản lý chất lượng : Đại diện lãnh đạo về chất lượng : Quy trình : Hướng dẫn : Biểu mẫu : Ủy ban nhân dân PHẦN 5 MÔ TẢ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH (Có phụ lục 1) 11/19 .HD .Xem xét của Lãnh đạo: Sự đánh giá chính thức của lãnh đạo về tình trạng và sự thích hợp của HTQLCL đối với chính sách chất lượng và các mục tiêu của chính sách đó. .BM . . 4.KH&CN . mô tả. .SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 .TĐC .Sổ tay chất lượng: là tài liệu công bố chính sách chất lượng.Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL): Cơ cấu tổ chức.Cải tiến chất lượng: Những hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai nhằm nâng cao hiệu quả. .2.Hồ sơ của tổ chức/công dân: là toàn bộ các giấy tờ liên quan do tổ chức/công dân đưa đến để giải quyết theo thủ tục hành chính quy định. quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện quản lý chất lượng.QT . thông qua việc liên tục cải tiến hệ thống quản lý nhằm đem lại niềm tin cho tổ chức và công dân.chất lượng dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước cho cả Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai và tổ chức/công dân. giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai. Các từ viết tắt .Hoạt động phòng ngừa: Hành động được thực hiện để loại bỏ nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự không phù hợp và tình trạng không mong muốn khác. trách nhiệm.HTQLCL . . để ngăn chặn không cho xảy ra. . thủ tục. Nội dung của chính sách chất lượng thể hiện cam kết của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai về việc đáp ứng các yêu cầu của tổ chức và công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước.Hoạt động khắc phục: Hành động được thực hiện để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hoặc tình trạng không mong muốn trong dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước và các hành động ngăn ngừa tái diễn.QMR . .Chính sách chất lượng: là ý đồ chiến lược của Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai về mặt chất lượng dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước.

5. Quy trình Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.1 7.5.2.3 4.2 12/19 .1 7.1 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt ISO-KHLC-01-01 động khoa học công nghệ Quy trình Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp ISO-KHLC-01-02 khoa học và công nghệ Quy trình thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học ISO-KHLC-02-01 Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ ISO-KHLC-03-01 Quy trình Cấp giấy chứng nhận sửa đổi. ISO-KHLC-03-03 Quy trình Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ ISO-KHLC-03-04 giới đường bộ.5.2 8.5.5.6 7.5.3 6.5.3 8.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 PHẦN 6 DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (Danh mục tài liệu nội bộ) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên tài liệu Sổ tay chất Chất lượng Quy trình kiểm soát tài liệu Quy trình kiểm soát hồ sơ Quy trình đánh giá nội bộ Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Quy trình hành động khắc phục Quy trình hành động phòng ngừa Quy trình xem xét của Lãnh đạo Mã số STCL-KHLC ISO-KHLC-00-01 ISO-KHLC-00-02 ISO-KHLC-00-03 ISO-KHLC-00-04 ISO-KHLC-00-05 ISO-KHLC-00-06 ISO-KHLC-00-07 Điều khoản TCVN ISO 9001:2008 4.2.5. bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ ISO-KHLC-03-02 những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ KH&CN).2. viên chức ISO-KHLC-04-01 ISO-KHLC-05-01 ISO-KHLC-05-02 13 14 15 16 17 18 7.1 7.1 7.1 4.5.4 8.3 5.2.1 7.2. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Quy trình Quản lý văn bản đi và văn bản đến Quy trình Tuyển dụng công chức.2 8.5.1 7.2 4.

1.2. Khái quát .1 Quy trình công nhận các sáng kiến. Trách nhiệm của Lãnh đạo 4.5.Nhằm đảm bảo kiểm soát đầy đủ các hồ sơ phát sinh để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của HTQLCL. Kiểm soát hồ sơ 13/19 .1 7.Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) 4.3.Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) 4. tài liệu Quy trình Thanh toán nội bộ Quy trình Xét thi đua khen thưởng.5.STCL .Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát hồ sơ ISO-KHCL-00-02 5.Các hồ sơ phát sinh để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và hoạt động tác nghiệp có hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng Sổ tay chất lượng .2.Toàn bộ tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) 4.5.2.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 19 20 21 22 23 Quy trình Lưu trữ hồ sơ. kỷ luật ISO-KHLC-05-03 ISO-KHLC-05-04 ISO-KHLC-05-05 4.2.4 7.1.2 7.2. .1 6. Kiểm soát tài liệu 4.4. Yêu cầu chung .Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát tài liệu ISO-KHCL-00-01 . Yêu cầu về hệ thống tài liệu . Sổ tay chất lượng 4.Nhằm đảm bảo kiểm soát đầy đủ hệ thống tài liệu bao gồm: Tài liệu nội bộ (do Sở ban hành) và Tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài (các văn bản pháp quy và các tài liệu không do Sở ban hành nhưng áp dụng cho các quá trình nghiệp vụ của Sở) . Hệ thống quản lý chất lượng .2.2. cải tiến kỹ ISO-KHLC-06-01 thuật Quy trình quản lý các hoạt động liên quan đến ISO-KHLC-06-02 an toàn bức xạ PHẦN 7 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2008 Điều khoản ISO Tài liệu viện dẫn 4.

1. Trao đổi thông tin nội bộ .Truyền đạt cho mọi người về tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu khách hàng (tổ chức/công dân) cũng như yêu cầu của pháp luật.6.5. . Hướng vào khách và đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng (Tổ hàng (Tổ chức/công dân) chức/công dân) 5. .Báo cáo thực hiện Mục tiêu chất lượng (Phụ lục 5) . Hoạch định. Mục tiêu chất lượng và phù hợp với Chính sách chất lượng của Sở (Phụ lục 3.3. 4) . 5.4.Trưởng Ban ISO (Quyết định thành lập Ban ISO) Sở cam kết thực hiện và duy trì các cuộc họp nội bộ hoặc phương tiện điện tử để trao đổi thông tin nội bộ của các phòng và các thông tin về hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.4.Sơ đồ tổ chức của Sở . Trách nhiệm và quyền hạn 5.Lãnh đạo của Sở cam kết định kỳ tổ chức họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hệ thống luôn thích hợp.1. quyền hạn của các cán bộ: Trưởng các phòng trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng sẽ phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức trong phòng. Xem xét của Lãnh đạo .4.Tài liệu liên quan: QT xem xét của Lãnh đạo ISO-KHCL-00-07 14/19 5. . Lãnh đạo Sở đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được xác định 5.Xây dựng và phổ biến Chính sách chất lượng cho toàn thể cán bộ 5. Đại diện của Lãnh đạo 5. quyền hạn và trao đổi thông tin.Mục tiêu chất lượng của Sở và các phòng đảm bảo đo lường được 5.5. .1.2.2.2. Hoạch định hệ .Định kỳ tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo.Hệ thống tài liệu nội bộ của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ). Trách nhiệm. Cam kết của Lãnh đạo nhân viên (Phụ lục 2).Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực.Xây dựng Mục tiêu chất lượng của Sở và các phòng (dưới đây gọi tắt là các phòng) (Phụ lục 3.3. Khi hệ thống quản lý chất lượng thống tài liệu có thay đổi thì vẫn luôn đảm bảo tính nhất quán như đã hoạch định.Quy định về trách nhiệm. Chính sách chất lượng Chính sách chất lượng của Sở (Phụ lục 2) 5. 4). thỏa đáng có hiệu lực và qua đó đánh giá được các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý chất lượng (bao gồm cả thay đổi về Chính sách và Mục tiêu chất lượng). . Quyết định phân công nhiệm vụ cho Đại diện chất lượng .5. .SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 Lãnh đạo Sở cam kết về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống như: .5. .Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) 5. 5.

. Năng lực nhận thức và đào tạo 6. Cung cấp dịch vụ (tạo sản phẩm) . Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm Sở xác định: . Công tác đào tạo hàng năm của Sở liên quan đến kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.Nguồn nhân lực.1. Hoạch định việc cung cấp dịch vụ (tạo sản phẩm) . 15/19 6.1.Các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động của Sở (Danh mục tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài) .Trang thiết bị (phần cứng và phần mềm). duy trì và thường xuyên cải tiến HTQLCL như: .2. Cung cấp nguồn lực 6.Sở triển khai các quá trình cần thiết đối với việc thực hiện các công việc và các quá trình đảm bảo có sự nhất quán.Nhà cửa. Sở đảm bảo cung cấp và duy trì cơ sở vật chất cần thiết để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu về dịch vụ hành chính. đào tạo và có kỹ năng kinh nghiệm thích hợp.2.Xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.Dịch vụ hỗ trợ (vận chuyển và trao đổi thông tin) 6. . . Môi trường làm việc . .Yêu cầu không được khách hàng công bố nhưng cần thiết cho việc sử dụng cụ thể hoặc sử dụng dự kiến khi đã biết. không gian làm việc và các phương tiện kèm theo. Cơ sở hạ tầng 7. Quản lý nguồn lực Lãnh đạo Sở đảm bảo đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của tổ chức/ cá nhân thông qua việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để xây dựng. 7.Môi trường làm việc. Lãnh đạo Sở đảm bảo những người thực hiện các công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm phải có năng lực trên cơ sở được giáo dục. Cơ sở vật chất bao gồm: . Các quá trình liên quan đến Tổ chức.2 Nguồn nhân lực 6. người dân 7.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 6.1.3.Cơ sở vật chất.2.Yêu cầu hồ sơ đầu vào khách hàng nộp (bao gồm cả hoạt động trả kết quả và sau khi trả kết quả) .2. .Bảng mô tả hệ thống và mối tương tác của các quá trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng (Phụ lục 1) .Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) 7. thực hiện.4.

Hồ sơ của việc xem xét phải được lưu giữ.Xử lý các yêu cầu của khách hàng khi có thay đổi.4.2.Yêu cầu về chế định và pháp luật liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ.3. Sở đảm bảo sắp xếp có hiệu quả việc trao đổi thông tin của khách hàng liên quan đến: 7. Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm .2.3. Thiết kế và phát triển Không áp dụng Sở mua hàng theo đúng quy định của pháp luật .Sở có khả năng đáp ứng các yêu cầu đã định. 7.Phản hồi của khách hàng (kể cả các khiếu nại) Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng chuyên môn và các văn bản pháp quy liên quan. giải quyết. .Sở đảm bảo kiểm soát việc mua hàng và dịch vụ quan trọng bên ngoài phục vụ cho giải quyết công việc của mình.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 .Yêu cầu khác với quy định hoặc văn bản pháp quy phải được xử lý. 7. thẩm định hồ sơ và trả kết quả cho khách hàng và đảm bảo rằng: .Các kết quả theo dõi.Sở tìm hiểu. . Sở xem xét đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hồ sơ đầu vào để đảm bảo hồ sơ phù hợp trước khi cam kết về việc xử lý. Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng chuyên môn và các văn bản pháp quy liên quan.Yêu cầu về sản phẩm được định rõ. xác nhận là đạt yêu cầu.2. Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng chuyên môn và các văn bản pháp quy liên quan. chọn lựa nguồn cung cấp hàng hóa và dịch vụ quan trọng từ bên ngoài và chỉ chấp nhận các hàng hóa-dịch vụ đó sau khi đã kiểm tra. đánh giá nguồn cung cấp và hàng hóa. Mua hàng 16/19 . đảm bảo hàng hóa và dịch vụ quan trọng mua ngoài phù hợp với yêu cầu đề ra. dịch vụ mua vào được lưu giữ hồ sơ. Hàng hóa hay dịch vụ quan trọng nào phát hiện có sai lỗi phải xử lý theo các hình thức thích hợp. 7. .Mọi yêu cầu khác do Sở xác định Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục của các phòng chuyên môn và văn bản pháp quy liên quan. . Trao đổi thông tin với khách hàng .Thông tin về sản phẩm . .

Kiểm soát quá trình + Việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị. + Có sẵn những Quy trình. Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.2.5. kiểm tra. .Nội dung nhận biết là trạng thái của quá trình xử lý văn bản (như ký tắt. Sở đảm bảo các yêu cầu sau: .1. Trong quá trình tiến hành giải quyết công việc hoặc sau khi giải 17/19 7. đánh giá. có thể nhận biết văn bản/hồ sơ trong suốt quá trình thực hiện. lưu giữ.3.Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ). yêu cầu của công việc. trong quá trình xử lý và lưu trữ.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 7. Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) 7. các đơn vị phải nhận biết.5.5. tiến hành thực hiện và cung cấp dịch vụ công trong điều kiện được kiểm soát trên cở sở: + Có sẵn những thông tin về đặc điểm. lập và lưu hồ sơ về các trường hợp xảy ra. . Hướng dẫn công việc ứng với các quá trình và ở nơi cần thiết. Đồng thời. bảo mật các thông tin trong văn bản/hồ sơ của tổ chức/công dân cung cấp.Khi cần thiết. bị hư hỏng thì Sở sẽ phải thông báo cho tổ chức/công dân được biết và có cách khắc phục.5.Các sổ theo dõi trong quá trình xử lý công việc. Trong quá trình tiếp nhận và xử lý các văn bản/hồ sơ của các tổ chức/công dân. thực hiện và cung cấp dịch + Việc thực hiện các hoạt động theo dõi. bảo quản.Sở đảm bảo lập kế hoạch.5.v.) tương ứng với các yêu cầu theo dõi và đo lường. xác định nguồn gốc của văn bản/ hồ sơ được thực thực hiện thông qua việc lưu trữ đầy đủ các hồ sơ công việc. Nếu xảy ra trường hợp hồ sơ bị mất. v. giải quyết các vấn đề phát sinh sau đó (nếu có). . .Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ) Do điều kiện đầu ra kết quả thực hiện hoạt động chức năng trong 7.5.4. Sở đảm bảo. Bảo toàn sản phẩm Hồ sơ phải được bảo quản ngay từ khi được tiếp nhận. vụ công + Thực hiện việc chuyển giao kết quả công việc cho khách hàng và việc tiếp tục xem xét. phương tiện kỹ thuật. Tài sản của khách hàng . Xác nhận giá trị sử phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở đều có thể dụng của các quá trình kiểm tra bằng việc theo dõi và đo lường sau đó nên Sở không có cung cấp dịch vụ hoạt động cho việc xác nhận giá trị sử dụng. Cung cấp dịch vụ .Khi có yêu cầu.5. 7. .

2. Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường Do đặc điểm các quá trình thực hiện hoạt động chức năng tham mưu của Sở không sử dụng các phương tiện thiết bị để theo dõi và đo lường nên Sở không áp dụng yêu cầu kiểm soát phương tiện. .Phù hợp với các nội dung đã hoạch định (xem phần 7. Theo dõi và đo . Khái quát . thiết bị theo dõi và đo lường. . của pháp luật và do Sở quy định. văn bản.Thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng 8.2. phân tích và cải tiến 8. phân tích và cải tiến cần thiết để: 8.Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn phù hợp .Sở thực hiện việc xem xét.4. Theo dõi và đo lường Sở áp dụng các biện pháp thích hợp để theo dõi sự thỏa mãn của tổ chức/công dân đối với dịch vụ Sở và có những biện pháp phù hợp để luôn luôn có được sự thỏa mãn từ phía tổ chức/công dân.2.v. lưu giữ và bảo quản đầy đủ và an toàn.1. Đánh giá nội bộ . 8. đo lường thời gian thực hiện các công việc và khi công việc không đạt kết quả theo hoạch định.Chứng tỏ các công việc luôn phù hợp với yêu cầu quy định .6.3.1. Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát hồ sơ ISO-KHCL-00-02 7. Sở tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ theo kế hoạch để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng: 8. Sự thỏa mản của tổ chức/công dân . thẩm định và chỉ thông qua khi các hồ 18/19 8. Tài liệu liên quan: Quy trình Đánh giá nội bộ ISO-KHCL-00-03 . Đo lường.2. Sở xây dựng và duy trì việc thực hiện quá trình này nhằm thu thập sự phản hồi của tổ chức/công dân (Hài lòng và chưa hài lòng) bằng việc lập hòm thư góp ý đặt tại Sở.Tài liệu liên quan: Các hướng dẫn thủ tục thực hiện tại các phòng chuyên môn. Theo dõi và đo lường các quá trình .2. Sở sẽ tiến hành việc khắc phục và hành động khắc phục để đảm bảo công việc luôn phù hợp. đo lường. Định kỳ.2. thì các hồ sơ.SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 quyết xong công việc.1) đối với: yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.Quy trình hành động phòng ngừa ISO-KHLC-00-06 8. v. Sở đảm bảo hoạch định và triển khai các quá trình theo dõi. điều phải được sắp xếp.Sở thực hiện việc theo dõi quá trình thực hiện.Quy trình hành động khắc phục ISO-KHLC-00-05 .Hệ thống được áp dụng có hiệu lực và được duy trì.

Tài liệu liên quan: Tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở (Danh mục tài liệu nội bộ). Kiểm soát vấn đề không phù hợp Trường hợp vấn đề không phù hợp chỉ được phát hiện sau khi đã chuyển giao kết quả cho khách hàng (quyết định. chủng loại.Quy trình Hành động khắc phục ISO-KHCL-00-05 . 8.5. Hành động khắc phục Sở đảm bảo thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn lặp lại.Quy trình Hành động phòng ngừa ISO-KHCL-00-06 8. Phân tích dữ liệu 8. không hợp lệ (các không đầy đủ về số lượng. Sở đảm bảo các tài liệu/hồ sơ không phù hợp. Cải tiến thường xuyên Tài liệu liên quan: .) và khách hàng đã sử dụng các kết quả này thì Sở sẽ có hành động thích hợp để tránh gây ra tác động hậu quả tiềm ẩn của sự không phù hợp được phát hiện Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp ISO-KHCL-00-04 Sở đảm bảo xác định.2.. nhân nhượng hoặc trả lại và được kiểm tra sau đó để đảm bảo tài liệu/hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu quy định của pháp luật.5. Việc lập báo cáo được thực hiện định kỳ 06 tháng/lần và chuyển Ban ISO và Lãnh đạo để theo dõi thực hiện. kết quả đánh giá.1. lường kết quả công việc . bổ sung. Mục tiêu chất lượng.3. 8. thu thập và phân tích các dữ liệu tương ứng để chứng tỏ sự thích hợp và tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá xem xét sự cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.3. kết quả thẩm định. phân tích dữ liệu. Tài liệu liên quan: Quy trình Hành động phòng ngừa ISO-KHCL00-06 8.Quy trình đánh giá nội bộ ISO-KHCL-00-03 . Cải tiến 8. các hành động khắc phục và phòng ngừa và kết quả cuộc họp xem xét của lãnh đạo. nội dung không đảm bảo đúng quy định) được nhận biết và kiểm soát việc khắc phục như điều chỉnh.5.5. Tài liệu liên quan: Quy trình Hành động khắc phục ISO-KHCL-00-05 Sở đảm bảo thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn sự xuất hiện. Sở thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng Chính sách chất lượng.4.. Hành động phòng ngừa 19/19 .SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀO CAI SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL – KHLC Lần ban hành: 04 Ngày ban hành: 15/9/ 2011 20/19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful