1

Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας

΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΗ
ΝΟΜΟΗ
Σόκνο Α

-Τπάξρνπλ ΢πκπαληηθνί Νόκνη;
-Σύρε θαη Αλαγθαηόηεηα
-Νόκνο Μνλαδηθόηεηαο-Πνηθηινκνξθίαο
-Θεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο
-Σν Κνζκηθό Παηρλίδη
-Νόκνο ηεο Αλαινγίαο
-Νόκνο ηεο Ηεξαξρίαο

Άζσο Όζσλνο
Ηαηξόο
Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

2

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟ΢

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΠΑΡΑΝΟΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΤ΢ ΝΟΜΟΤ΢
1.1 Πανακμήζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ
1.2 Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ηαζ δ δοαδζηυηδηα ηςκ εκκμζχκ
1.3 Ζ άπμρδ ημο Υάμοξ
1.4 Ζ άπμρδ ηδξ πνμηαεμνζζιέκδξ Μμίναξ
1.5 Τπάνπεζ «πνοζή ημιή» ακάιεζα ζημ Σοπαίμ ηαζ ημ Πεπνςιέκμ;
1.6 Ζ ζπεηζηή Δθεφεενδ Βμφθδζδ ημο Ακενχπμο
1.7 Ζ ακενςπμηεκηνζηή ηαζ εβςηεκηνζηή εεχνδζδ
1.8 Ζ Μδπακζζηζηή Λμβζηή ημο "άδζημο ηαζ ιάηαζμο ηυζιμο"
1.9 Ζ ζζημνία ηδξ Δπζζηήιδξ είκαζ ζζημνία εκαθθαβχκ βκχζδξ-πθάκδξ
1.10 Σα εαφιαηα ηαζ μζ πθάκεξ ηδξ ζφβπνμκδξ Αηαδδιασηήξ Ηαηνζηήξ
1.11 Ζ πςνζζηζηή ηάζδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ
1.12 Ζ ακηζθαηζηυηδηα ηςκ απυρεςκ ημο ιέζμο ακενχπμο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ
2.1 Ονζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ΢οιπακηζημί Νυιμζ
2.2 Ζ Ανπή ηδξ Ηενανπίαξ ηδξ Γκχζδξ
2.3 Ακηίθδρδ, Γκχζδ, Δπίβκςζδ, Μέεελδ ηαζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ

3

2.4 Σα υνζα βκχζδξ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ηαζ ηδξ Μδπακζζηζηήξ
΢ηέρδξ
2.5 Γκχζδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ιέζς ηδξ Φοζζηήξ ΢ηέρδξ
2.6 Ζ εββεκήξ αοεαζνεζία ηςκ ηαλζκμιήζεςκ
2.7 Νυιμζ ηδξ Γμιήξ ηαζ Νυιμζ ηδξ Λεζημονβίαξ ημο ΢φιπακημξ
2.8 Σμ επζπείνδια ηδξ Ακαθμβίαξ ηςκ δζαθυνςκ Κυζιςκ
2.9 Σμ επζπείνδια ηδξ Δκυηδηαξ ημο ΢φιπακημξ
2.10 Σμ επζπείνδια ηδξ Αζηζυηδηαξ, Ανιμκίαξ ηαζ ΢μθίαξ ημο ΢φιπακημξ
2.11 Σμ επζπείνδια ηδξ Δπακαθδρζιυηδηαξ ηαζ Πνμαθερζιυηδηαξ ηςκ
θαζκμιέκςκ
2.12 Σμ επζπείνδια ηδξ εκζαίαξ βκχζδξ ηαζ πθάκδξ
2.13 Ο ααειυξ βκχζδξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ
επίπεδμ δυκδζδξ ημο αηυιμο
2.14 Σζ ζδιαίκεζ "πείες ηάπμζμκ"
2.15Απμηηχκηαξ Δπίβκςζδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ηαζ Μέεελδ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ΢ - ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ΢
3.1 Ζ Πμζηζθμιμνθία είκαζ δ "θακενή ανιμκία" ηαζ δ Μμκαδζηυηδηα δ
«ηνοιιέκδ»
3.2 Τθζηυξ Κυζιμξ, πμζηζθμιμνθία ηαζ ιμκαδζηυηδηα
3.3 Έιαζα υκηα, πμζηζθμιμνθία ηαζ ιμκαδζηυηδηα
3.4 Φοπζηυξ Κυζιμξ, πμζηζθμιμνθία ηαζ ιμκαδζηυηδηα
3.5 Έκα ΢φιπακ θηζαβιέκμ απυ ημοαθάηζα Λέβημ
3.6 "΋θα ζοκηαζνζάγμκηαζ ζε έκα ηαζ απυ ημ έκα πνμένπμκηαζ υθα"
3.7 Ζ ιδπακζζηζηή άπμρδ βζα ημ ΢φιπακ

24 Ζ ζπεηζηυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ ιαξ βζα ημ Υνυκμ: πανεθευκ.10 Οζ μιυηεκηνεξ ζθαίνεξ ηςκ Δπζπέδςκ Όπανλδξ 3.12 «Σοθθμπυκηζηεξ» πμο άκς ενχζημοκ 3.13 Ονζζιυξ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ 3.19 Αηαδδιασηή Ηαηνζηή: Σμ ηοκήβζ ημο θακηάζιαημξ ηδξ Νυζμο 3.25 Ζ πθάκδ ημο "πεεξ .20 Θνδζηεοηζηυξ Φακαηζζιυξ: Σμ ηοκήβζ ηςκ ιαβζζζχκ ηαζ ημο Γζααυθμο 3.9 Ζ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ 3.15 Ζ ακςηενυηδηα ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο 3.21 Κμζκςκζηά Πνμαθήιαηα: απμδζμπμιπζαίςκ ηνάβςκ ημ ηοκήβζ ηςκ ελςηενζηχκ 3.22 Γθςζζζηά Νμδηζηά Φακηάζιαηα ιζαξ ΢οιαμθζηήξ Πναβιαηζηυηδηαξ 3.14 Ζ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ εκυξ ηνίημο Κυζιμο.17 Γοαδζηυηδηα ηαζ Εεφβδ Ακηζεέηςκ 3.ζήιενα .11 Οζ «ηοθθμπυκηζηεξ» ημο ΢φιπακημξ 3.αφνζμ" 3. ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο 3.23 Ζ ζπεηζηυηδηα ημο Υχνμο ηαζ ηδξ Κίκδζδξ 3. πανυκ ηαζ ιέθθμκ 3.16 Ζ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ Θεμφ-ημνοθήξ ηδξ Ποναιίδαξ ηδξ Όπανλδξ 3.26 Ζ αδοκαιία ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ κα ενιδκεφζεζ ημ νέμκηα πνυκμ ηαζ ηδ ζπέζδ ιαξ ιε αοηυκ .18 Σμ Γεοηενμβεκέξ Ακηίεεημ δεκ οπάνπεζ αθ' εαοημφ αθθά βεκκζέηαζ απυ ηδκ απμοζία ημο Πνςημβεκμφξ 3.4 3.8 Ζ ζοιπακηζηή άπμρδ ημο αέκαα δζαζηεθθυιεκμο ηαζ ζοζηεθθυιεκμο ΢φιπακημξ 3.

13 Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ηαζ ηνεμθαβία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΗΔΡΑΡΥΗΑ΢ 5.5 3.2 Σμ Ηενανπζηυ Γέκηνμ Θευξ .4 Έκα ιονιήβηζ ζηζξ Άκδεζξ 4.12 Ο Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ παναπέιπεζ ζε έκα πμθοδζάζηαημ ΢φιπακ 4.9 "Καη' εζηυκακ ηαζ ηαε' μιμίςζζκ" 4.Φοπζηυξ Κυζιμξ .2 Έκα ιυνζμ DNA εκυξ ιζηνμαίμο 4.4 Ζ ιδπακζζηζηή ηαζ δ ενδζηεοηζηή άπμρδ βζα ημ ΢φιπακ .3 Έκαξ ήπμξ «κημ» ζημ πζάκμ ηδξ δεζπμζκίδαξ Αιαθίαξ 4.Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ .10 Ο Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ παναπέιπεζ ζηδκ φπανλδ Αημιζηήξ Φοπήξ 4.1 Έκα άημιμ ζζδήνμο ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ 4.11 Ο Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ηαζ ημ κυδια ηδξ γςήξ 4.27 Εμφιε ζε έκα ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΑΝΑΛΟΓΗΑ΢ Ή ΣΧΝ ΠΑΡΑΛΛΖΛΧΝ ΚΟ΢ΜΧΝ 4.8 Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ή ηςκ Πανάθθδθςκ Κυζιςκ 4.1 "Δκ ανπή δκ μ Λυβμξ" 5.6 Ποναιζδζηή δζάηαλδ ηςκ Μζηνυημζιςκ ηφπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ 4.3 Ονζζιυξ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ 5.5 Έκαξ ημζιμβονζζιέκμξ Άκενςπμξ 4.Τθζηυξ Κυζιμξ 5.7 Άπεζνμζ Πανάθθδθμζ Κυζιμζ 4.

6 ΢οκήεεζξ πθάκεξ απυ ηδκ πανααίαζδ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ 5.10 Πμζμηζηή Ηενανπζηή Αθοζίδα .5 Ζ ΢οιπακηζηή άπμρδ βζα ημ ΢φιπακ 5.11 Ο Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ ηαζ ημ κυδια ηδξ γςήξ .Ζ πθάκδ ημο «πθεμκεηηήιαημξ» 5.7 Μμκμζήιακηδ Ακηζζημζπία Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ 5.8 Ηενανπζηυ Πμθοδζάζηαημ Πθέβια Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ 5.9 Ζ Μδπακζζηζηή Ηαηνζηή ΢ηέρδ ηαζ ημ ηοκήβζ ημο απμδζμπμιπζαίμο ηνάβμο ή ηδξ πνμθακμφξ αζηίαξ 5.6 5.

-Μαξ ηοαενκάεζ ημ πάμξ ή δ κμιμηέθεζα. -Ζ αζηία πνμηαθεί ημ απμηέθεζια ή ημ απμηέθεζια ηδκ αζηία. -Τπάνπεζ μηζδήπμηε αηίκδημ ζημ ΢φιπακ. -Σζ ζπέζδ έπεζ δ επζζηδιμκζηή Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ ιε ηζξ εζςηενζζηζηέξ απυρεζξ βζα δζαζηεθθυιεκμ-ζοζηεθθυιεκμ ΢φιπακ. Καζ πμζυ είκαζ. -Τπάνπεζ Θευξ. -Δίκαζ αθήεεζα υηζ «υηζ ζπένκμοιε αοηυ ηαζ εενίγμοιε». Σζ πνμηαθεί ηδκ ηίκδζδ. -Δίκαζ ημ πανεθευκ ηαζ ημ ιέθθμκ ιζα ρεοδαίζεδζδ. -Τπάνπεζ Φοπζηυξ ηαζ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ. -Πμζά δ ζπέζδ Ακενχπμο. -Πυζμ ηναβζηέξ είκαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ ηνεμθαβίαξ. -Μήπςξ αοηή ηδ ζηζβιή πμο γμφιε οπάνπμοκ βφνς ιαξ αιέηνδημζ Πανάθθδθμζ Κυζιμζ ημοξ μπμίμοξ υιςξ δε ζοκεζδδημπμζμφιε. . ΢φιπακημξ ηαζ Θεμφ. -Δίκαζ μ Κυζιμξ άδζημξ. -Σζ ζπέζδ έπμοκ ημ «Πνμπαημνζηυ Αιάνηδια» ιε ηδ «Θεςνία ηδξ Μεηεκζάνηςζδξ». -Πχξ ιπμνεί ηακείξ κα βκςνίζεζ ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. -Τπάνπμοκ ΢οιπακηζημί Νυιμζ πμο κα δζέπμοκ υπζ ιυκμ ημκ Τθζηυ Κυζιμ αθθά ηαζ ημκ Φοπζηυ ηαζ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. -Πχξ ζοκοπάνπεζ δ Μμκαδζηυηδηα ιε ηδκ Πμζηζθμιμνθία ζημ ΢φιπακ.7 ΠΡΟΛΟΓΟ΢ -΋ζα ιαξ ζοιααίκμοκ είκαζ άναβε ηοπαία ή πνμηαεμνζζιέκα. -Τπάνπεζ κυδια ζηδ γςή. -Σζ ζδιαίκεζ «είιαζηε θηζαβιέκμζ «ηαη’ εζηυκακ ηαζ ηαε’ μιμίςζζκ» ημο Θεμφ.

Ηζπονίγμιαζ ιήπςξ υηζ εα ανείηε ηζξ απακηήζεζξ ζ’ αοηυ ημ αζαθίμ ή ζε μπμζμδήπμηε αζαθίμ ή ζε μπμζμκδήπμηε πκεοιαηζηυ δάζηαθμ. -Γζαηί μ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ ζοκζζηά «Γζααίςζδ Μεβίζηςκ Σνζαχκ». -Γζαηί δ Πκεοιαηζηή Αβάπδ είκαζ μ Τπένηαημξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ. Γζκυιαζηε Άκενςπμζ! . -Γζαηί ηα πμηάιζα αημθμοεμφκ μθζμεζδή πμνεία. Πυζμ πναβιαηζηυξ είκαζ μ εάκαημξ. Πμζα δ θφζδ ηδξ αιανηίαξ. -Τπάνπμοκ πνμδβμφιεκεξ ηαζ επυιεκεξ γςέξ. Άκς ενχζημοιε. Ακεααίκμοιε. -Μπμνεί ηακείξ κα γεζ πςνίξ κα δνα. ΋πζ. Σζ επζδζχηεζ δ θζθμζμθία ηδξ «Μδ Γνάζδξ». Καζ αοηή είκαζ ανηεηή! Γζαηί υπςξ έθεβε μ ΢ςηνάηδξ ζογδηχκηαξ ιε εζθζηνίκεζα ηαζ αβαεή πνυεεζδ βζα ηδκ Ανεηή. -Σζ ζδιαίκεζ κα γς αάζεζ ημο «Γεκδεήης ημ εέθδια ΢μο». Σέημζεξ πδβέξ είκαζ απθά ενεείζιαηα βζα κα μδδβδεεί ηακείξ ζηδκ πνςηανπζηή πδβή πμο οπάνπεζ εοηοπχξ ακααθφγμοζα ιέζα ζημκ ηαεέκα ιαξ. Γζαηί ιπμνεί «δ ζμθία κα ιδκ είκαζ ζφιθοηδ ιε ημκ ακενχπζκμ παναηηήνα αθθά ιε ημκ Θείμ» αθθά εοηοπχξ ιέζα ιαξ οπάνπεζ ιζα έζης ζηαβυκα απυ ηδ εεσηή μοζία.8 -Τπάνπεζ μ Γζάαμθμξ. ηδκ Ζεζηή ηαζ ηδ ΢μθία βζκυιαζηε πςνίξ κα ημ ηαηαθαααίκμοιε ηαθφηενμζ. -Γζαηί άθθμξ βεκκζέηαζ οβζήξ ηαζ πθμφζζμξ ηαζ άθθμξ άννςζημξ ηαζ θηςπυξ. -Γζαηί δ Αβάπδ είκαζ Θευξ ηαζ μ Θευξ Αβάπδ. ημκ Ένςηα.

10 Σα ζαύκαηα θαη νη πιάλεο ηεο ζύγρξνλεο Αθαδεκατθήο Ηαηξηθήο 1.4 Ζ άπνςε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο Μνίξαο 1.1 Παξαλνήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ ΋ηακ πνςημένπεηαζ ηάπμζμξ ζε επαθή ιε ημ γήηδια ηδξ φπανλδξ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ πμο δζέπμοκ υπζ ιυκμκ ημ ΢φιπακ αθθά ηαζ ηδκ ροπζηή ημο ελέθζλδ.8 Ζ Μεραληζηηθή Λνγηθή ηνπ "άδηθνπ θαη κάηαηνπ θόζκνπ" 1.2 Ζ Μεραληζηηθή ΢θέςε θαη ε δπαδηθόηεηα ησλ ελλνηώλ 1.11 Ζ ρσξηζηηθή ηάζε ηεο Μεραληζηηθήο Λνγηθήο 1.12 Ζ αληηθαηηθόηεηα ησλ απόςεσλ ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ 1.9 Ζ ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη ηζηνξία ελαιιαγώλ γλώζεοπιάλεο 1.1 Παξαλνήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ 1.7 Ζ αλζξσπνθεληξηθή θαη εγσθεληξηθή ζεώξεζε 1. δ πνχηδ ημο ζοκήεςξ ακηίδναζδ είκαζ έκα ιίβια .5 Τπάξρεη «ρξπζή ηνκή» αλάκεζα ζην Σπραίν θαη ην Πεπξσκέλν.6 Ζ ζρεηηθή Διεύζεξε Βνύιεζε ηνπ Αλζξώπνπ 1.9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΠΑΡΑΝΟΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΤ΢ ΝΟΜΟΤ΢ 1.3 Ζ άπνςε ηνπ Υάνπο 1. 1.

Άνα υθα είκαζ ηοπαία ηαζ δεκ οπαημφμοκ ζε κυιμοξ 2. Άνα δε ιπμνείξ κα αβάθεζξ άηνδ. Καζ έκαξ Θευξ πμο ιπμνεί κα ηάκεζ υηζ εέθεζ ηαζ υπςξ εέθεζ δε ιπμνεί κα είκαζ οπυδμοθμξ ζε κυιμοξ. Ο Θευξ έθηζαλε ημ ΢φιπακ ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα μ ίδζμξ πνμζςπζηά ηαζ ιυκμξ ημο ημ ηοαενκά. άαοζζμξ είκαζ ηαζ ημ ΢φιπακ. απακέξ ηαζ παχδεξ ημ ΢φιπακ πμο ‘δε ιπμνείξ κα αβάθεζξ άηνδ». Ανβυηενα αέααζα υηακ ελμζηεζςεεί ιε ημ εέια δ απμνία ημο είκαζ ζοκήεςξ πχξ είκαζ δοκαηυκ ηάηζ πμο υπζ ιυκμ δζαηνέπεζ ηα πάκηα αθθά ηαζ ηοαενκά ηα πάκηα. Δίκαζ ηυζμ πμθφπθμημ. Πνυηεζηαζ πθέμκ βζα βκχζδ-αίςζδ. Άνα ιάθθμκ ζε έκα ηέημζμ «πάμξ» δε ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ κυιμζ ιε βεκζηή ζζπφ. Καηά ζοκέπεζα ηαζ ηα Νμδηζηά ιαξ Πνυηοπα είκαζ ιδπακζζηζηά. Ζ πνμζέββζζδ υιςξ ηδξ ΢οιπακηζηήξ Αθήεεζαξ. άνα ηαζ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ υηακ θεζημονβμφιε ζημ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ. Αοηυξ ηαεμνίγεζ ηα πάκηα ηαηά αμφθδζδ. Γοζηοπχξ αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ θεζημονβεί ηονίςξ ιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή. Σμ απμηέθεζια είκαζ «κα αθέπμοιε ηαζ κα ιδ αθέπμοιε». ιζαξ ηαζ αοηυξ ηαεμνίγεζ ηα πάκηα . κα ηαηαθένκεζ κα δζαθακεάκεζ ηυζμ πμθφ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ. Καζ δ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ Φςζική Σκέτη δ μπμία δζαθένεζ ηαηά πμθφ ηαζ ζακ πενζεπυιεκμ αθθά ηαζ ζακ ηνυπμξ θεζημονβίαξ απυ ηδ Μησανιζηική Σκέτη.10 έηπθδλδξ. Αξ δμφιε υιςξ ιενζηέξ πανακμήζεζξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ υζμκ αθμνά ημ εέια ηδξ φπανλδξ ηαζ θεζημονβίαξ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ: 1. Με απθά θυβζα ηαηά ημ «άαοζζμξ δ ροπή ημο ακενχπμο». απμνίαξ ηαζ αιθζαμθίαξ. ΢ηδ ιεκ πενίπηςζδ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε γνώζη ζηδ δε πενίπηςζδ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε επίγνυζη δ μπμία είκαζ ακχηενδ ιμνθή βκχζδξ. Καζ δ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ είκαζ μ «θοζζμθμβζηυξ» ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Γζακμδηζηήξ ιαξ Φοπήξ.

Ο Τθζηυξ Κυζιμξ οπαημφεζ απυθοηα ζε κυιμοξ πμφ δ Φοζζηή Δπζζηήιδ ημοξ έπεζ ακαηαθφρεζ. δ αοεαζνεζία ηαζ μ παναθμβζζιυξ. Ο Τθζηυξ Κυζιμξ πνάβιαηζ οπαημφεζ απυθοηα ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ. ΋θα αοηά ηα «πκεοιαηζηά» εέιαηα είκαζ ιεηαθοζζηά. Δπμιέκςξ πχξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ κυιμζ πμο κα ηαεμνίγμοκ ηα πάκηα. ΋θα είκαζ ηοπαία. 4. Ζ ιυκδ πναβιαηζηυηδηα είκαζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ. Σδ ιζα ζηζβιή γεζξ ηαζ ηδκ άθθδ πεεαίκεζξ. 7. 8. Πμφ είκαζ δ ζζυηδηα ηαζ δ δζηαζμζφκδ. Γεκ οπάνπεζ Θευξ.11 3. Πμφ είκαζ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ. απθά βεκκζυιαζηε ηαζ πεεαίκμοιε ηαζ πακυιαζηε ζακ άημια. ΢ημκ Τθζηυ Κυζιμ ιενζηά θαζκυιεκα οπαημφμοκ ζε κυιμοξ αθθά ηαζ πμθθά άθθα ζοιααίκμοκ ηοπαία. Πμηέ δεκ λένεζξ ηζ ιπμνεί κα ζμο ηφπεζ. είηε . Ο έκαξ οβζήξ ηαζ μ άθθμξ ακάπδνμξ ή δζακμδηζηά ηαεοζηενδιέκμξ. Γζαηί κα βεκκζέηαζ μ έκαξ άκενςπμξ πθμφζζμξ ηαζ μ άθθμξ θηςπυξ. δ ηαηία. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ηαζ κυδια ζηδ γςή υηακ πεεαίκμοιε ηαζ πακυιαζηε. είηε είκαζ δεζηυξ είηε ακήεζημξ. Γεκ οπάνπεζ ζημπυξ ζηδ γςή. ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ. ΋ηακ γμφιε ζε έκακ ηνεθυ. Φοπζηυξ ηαζ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ δεκ οπάνπμοκ. απνυαθεπημ ηαζ ηεθείςξ ακανπζηυ Κυζιμ. Κζ αοηυ βζαηί υηζ ηαζ κα ηάκεζ ηακείξ. Πμφ είκαζ δ ζμθία ημο Θεμφ ή ηδξ Φφζδξ. δδθαδή αοεαίνεηα 6. ΋θα αθθάγμοκ άνδδκ απυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ. Αθθά δ ζηέρδ ημο ακενχπμο ηαζ δ γςή ημο είκαζ απνυαθεπηεξ ηαζ αοεαίνεηεξ. Ζ ζηέρδ είκαζ απθά ιζα θεζημονβία ημο αημιζημφ εβηεθάθμο 5. ΋ηακ ηα πάκηα είκαζ ηεθζηά ιάηαζα. 10. ΋ηακ μζ εβηθδιαηίεξ εοδιενμφκ ηαζ δεκ πθδνχκμοκ βζα ηζξ πνάλεζξ ημοξ ηαζ υηακ ζοπκά δίηαζμζ ηαζ ηαθμί άκενςπμζ οπμθένμοκ απυ δζάθμνεξ ηαημηοπίεξ. ηυηε αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ μφηε κυιμζ αθθά μφηε ηαζ Θευξ. Πχξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ κυιμζ υηακ ηονζανπεί δ αδζηία. Γζαηί έκαξ ελ’ μνζζιμφ πάκζμθμξ Θευξ δε ιπμνεί κα είκαζ άδζημξ 9. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ κυιμζ πμο κα ηαεμνίγμοκ ηδ γςή ημο ακενχπμο υηακ μ Κυζιμξ ιαξ είκαζ ιζα γμφβηθα.

Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ΢οιπακηζημί Νυιμζ υηακ δζααάγμκηαξ ηδκ ακενχπζκδ ζζημνία δζαπζζηχκμοιε υηζ επακαθαιαάκμκηαζ. Γε ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ηα δφμ ιαγί. πενζμδζηά αθθά ζηαεενά ηα ίδζα θαζκυιεκα.12 είκαζ πθμφζζμξ είηε θηςπυξ. Γδθαδή δ άβκμζα. Ή ιμζναίμ. είηε ηαθθζενβδιέκμξ είηε αβνμίημξ ηεθζηά εα πεεάκεζ ηαζ εα παεεί βζα πάκηα 11. ηα εβηθήιαηα. Ή πζεακυ. θαζκυιεκα ηαζ έκκμζεξ ανίζημκηαζ οπυ ηδ ιμνθή δίπμθςκ ακηζεέηςκ. Ή έκα βεβμκυξ είκαζ είηε αθδεζκυ είηε ρεφηζημ.2 Ζ Μεραληζηηθή ΢θέςε θαη ε δπαδηθόηεηα ησλ ελλνηώλ ΢ημ ηαεδιενζκυ ιαξ θελζθυβζμ ηοηθμθμνμφκ δζάθμνεξ θέλεζξ ιε ηζξ μπμίεξ παναηηδνίγμοιε ηα βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ είηε ζημ Φοζζηυ Πενζαάθθμκ είηε ζηδ γςή ιαξ. Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ πςνίγεζ υπζ ιυκμ ηα θαζκυιεκα αθθά ηαζ ηζξ έκκμζεξ ζε άηνα ακηίεεηα ηαζ αθθδθμ-απμηθεζυιεκα εη ηςκ μπμίςκ ημ έκα είκαζ οπμπνεςηζηά αθδεέξ ηαζ ημ άθθμ ακαβηαζηζηά ρεοδέξ. Αξ πνμζπαεήζμοιε υιςξ κα δμφιε πςξ έπμοκ ηα πνάβιαηα. Ή πνμηαεμνζζιέκμ. εεηζηυ ηαζ ανκδηζηυ. 1. Ή απνυαθεπημ. Αοηή δ ζφβποζδ πμο οπάνπεζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια είκαζ ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ. . δ ηαηία. Ππ οπάνπεζ ιένα ηαζ κφπηα. δ αοημηαηαζηνμθή ηαζ δ ηαηαζηνμθή ηδξ Φφζδξ απυ ηδκ ακενχπζκδ αοεαζνεζία. μζ πυθειμζ. Ή απίεακμ. υκηα. Ή αοεαίνεημ. Ή ζοιπηςιαηζηυ. δ αδζηία. Ππ βζα ηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ έκα βεβμκυξ είκαζ είηε ηοπαίμ είηε ιμζναίμ. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα δζέπεηαζ ημ ΢φιπακ απυ ηέθεζμοξ κυιμοξ υηακ ανηεί ιζα ζφβηνμοζδ ιαξ ιε έκα ημιήηδ ή έκαξ πονδκζηυξ πυθειμξ ή ιζα μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή βζα κα δζαθοεεί δ Γδ ηαζ δ γςή ηυζςκ πζθζάδςκ πνυκςκ. Ή κμιμηεθεζαηυ. Λέιε ππ υηζ έκα βεβμκυξ είκαζ ηοπαίμ. 12. Εμφιε ζε έκακ Κυζιμ Γοαδζηυηδηαξ (Τθζηυξ ηαζ Φοπζηυξ Κυζιμξ) ζημκ μπμίμ υθα ηα πνάβιαηα.

Γζ’ αοηυ ηαζ υθα είκαζ απνυαθεπηα. Μζα δεφηενδ θοζζηή ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ δ αδοκαιία πνυαθερδξ. Δίκαζ ακαιεκυιεκμ υηζ ακ δεκ οπάνπεζ έκαξ ζηαεενυξ κυιμξ . Γζ’ αοηυ ηαζ υθα ηοπαίκμοκ αοεαίνεηα. εκκμζχκ ηαζ βεβμκυηςκ.13 ιαφνμ ηαζ άζπνμ. υκηα. αθήεεζα ηαζ ρέια. υκηςκ. Αθθά εα ακαθενεμφιε πζμ εηηεηαιέκα ζημ εέια αοηυ υηακ εα ζογδηήζμοιε βζα ημ ΢οιπακηζηυ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Γζαηί μπμζαδήπμηε ζηαεενή ζπέζδ πνμτπμεέηεζ έζης ηαζ έκα ζηαεενυ κυιμ πμο κα δζέπεζ αοηή ηδ ζπέζδ. Ζ πνχηδ άπμρδ είκαζ υηζ ηα πνάβιαηα. εκενβεζχκ. πανεθευκ ηαζ ιέθθμκ ημη. Γεκ οπάνπεζ ιένα ηαζ κφπηα αθθά ιζα ζοκεπήξ. άκηναξ ηαζ βοκαίηα. εκένβεζεξ. υκηα. Ππ ακ δεπεμφιε υηζ μ Ήθζμξ ηαζ δ Γδ έπμοκ ιζα ζηαεενή ζπέζδ αοηυιαηα δεπυιαζηε υηζ οπάνπεζ ηάπμζμξ Φοζζηυξ Νυιμξ πμο δζέπεζ ηδ ζπέζδ ημοξ ππ μ Νυιμξ ηδξ Βανοηζηήξ Έθλδξ. βκχζδ ηαζ άβκμζα. θαζκμιέκςκ. Γδθαδή δ άπμρδ ηδξ παμηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ΢φιπακημξ. Ζ ηεκηνζηή ζδέα ηδξ άπμρδξ αοηήξ είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ κυιμξ πμο κα δζέπεζ ημκ Κυζιμ αοηυ. Γεκ οπάνπεζ βκχζδ ηαζ άβκμζα αθθά ιζα ζοκεπυιεκδ ηαζ αδζάζπαζηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ άβκμζα ζηδ βκχζδ ηαζ ακηίεεηα. θαζκυιεκα ηαζ έκκμζεξ. ζοιπηςιαηζηά ηαζ απνυαθεπηα. αοεαίνεηα. Γζα κα είιαζηε αέααζα πζμ ζοβηεηνζιέκμζ ηαζ μνεμί εα θέβαιε υηζ μοζζαζηζηά μ Κυζιμξ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ δεκ είκαζ πανά έκαξ Κυζιμξ Πμθοιμνθίαξ. Μζα πνχηδ θοζζηή ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ αηναίαξ άπμρδξ είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαιία ζηαεενή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ πναβιάηςκ. Δίκαζ δ άπμρδ ημο «Υάμοξ». 1.3 Ζ άπνςε ηνπ Υάνπο Τπάνπμοκ δφμ αηναίεξ ακηίεεηεξ απυρεζξ βζα ηα πνάβιαηα. εθεοεενία ηαζ δμοθεία. ζηαδζαηή ηαζ αδζάζπαζηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιένα ζηδ κφπηα ηαζ απυ ηδ κφπηα ζηδ ιένα. εκένβεζεξ. θαζκυιεκα ηαζ έκκμζεξ είκαζ ηοπαία.

ιε ηα θοηά(είκαζ θοημθάβμ). Πνμτπμεέηεζ μπςζδήπμηε ζπέζεζξ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ. θαζκμιέκμο ή βεβμκυημξ δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ πανά δ πενζβναθή ηςκ ζπέζεςκ ημο ιε υθα ηα οπυθμζπα ιένδ ημο ΢φιπακημξ. Μζα επίζδξ ακαιεκυιεκδ ζοκέπεζα ηδξ άπμρδξ ημο Υάμοξ είκαζ δ αδοκαιία μπμζαζδήπμηε βκχζδξ. Γζαηί δ βκχζδ πνμτπμεέηεζ απαναζηήηςξ ηδ δοκαηυηδηα ζηαεενήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ πναβιάηςκ. εκένβεζαξ.14 πμο κα δζέπεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ ηυηε δεκ έπμοιε ηαιία δοκαηυηδηα κα πνμαθέρμοιε πχξ εα ελεθζπεεί ημ θαζκυιεκμ αοηυ ζημ άιεζμ ή απχηενμ ιέθθμκ. ιε ημ δάζμξ(γεζ ζημ δάζμξ) ηαζ ιε ημκ άκενςπμ(ημ ηνέαξ ημο είκαζ ανχζζιμ βζα ημκ άκενςπμ). Λέιε ππ υηζ ημ εθάθζ είκαζ έκα γχμ ηδξ λδνάξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ ζήιενα ιπμνεί κα πέθηεζ ηαζ αφνζμ ιπμνεί κα πεηάεζ. γεζ ζημ δάζμξ. Μπμνεί κα αημθμοεήζεζ ιζα πμνεία πυηε ηάεεηδ πνμξ ηα ηάης. θαζκμιέκςκ. εθθεζρμεζδή. Με απθά θυβζα. θοημθάβμ. βεβμκυηςκ ηαζ εκκμζχκ. Οοζζαζηζηά υθεξ ια υθεξ μζ ζδζυηδηεξ εκυξ μπμζμοδήπμηε πνάβιαημξ. ημ ηνέαξ ημο είκαζ ανχζζιμ ηθπ. ηνζβςκζηή ημη. υκημξ. πυηε ηοηθζηή. υκηςκ. Ππ ακ ηναηάιε έκα ιήθμ ηαζ ημ αθήζμοιε είκαζ δοκαηέξ υθεξ μζ πζεακυηδηεξ. ιε ηδ βδ(γεζ ζηδκ λδνά). Άθθςζηε μζ βκχζεζξ ιαξ βζα μηζδήπμηε έπεζ ζπέζδ ιε ημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ είκαζ ηαεανά βκχζεζξ ζοζπέηζζδξ ημο εκυξ ιε ηα οπυθμζπα. ιε ηα άθθα γχα(είκαζ εδθαζηζηυ). εκενβεζχκ. Ακ αοηυ πμο θαίκεηαζ κα ζζπφεζ αοηή ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή δεκ ζζπφεζ ηαζ ημ επυιεκμ δεοηενυθεπημ ή δεκ ζζπφεζ ιεηά απυ ηάπμζμ πνμαθεπηυ ηαηηυ πνμκζηυ δζάζηδια ηυηε δε ιπμνχ κα ιάες. πυηε μνζγυκηζα ή θμλή πθάβζα. πυηε ηάεεηδ πνμξ ηα πάκς. έκκμζαξ. εδθαζηζηυ. Σίπμηα δεκ οπάνπεζ «αθ’ εαοημφ» ηαζ . Αιέζςξαιέζςξ ηαεμνίζαιε ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ηα ακηζηείιεκα ηαζ υκηα(είκαζ γχμ). Ππ ακ μ Ήθζμξ ειθακίγεηαζ ζημκ μονακυ υπμηε ημο ηαπκίζεζ ηαζ ζακ απμηέθεζια ζήιενα ακαηέθθεζ ηαζ δεκ λένς πμηέ ακ εα ακαηείθεζ ηαζ αφνζμ δε ιπμνχ κα απμθακεχ βζα ημκ Ήθζμ ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ζηαεενυ.

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά οπάνπεζ δ άπμρδ υηζ ηα πνάβιαηα. Σμ ηέθμξ ημο ηάεε πνάβιαημξ ή υκημξ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ απυ ηδκ ανπή ηδξ φπανλδξ ημο. πνμηαεμνζζιέκα. «΋θα είκαζ βναιιέκα». «Σμ πεπνςιέκμκ θοβείκ αδφκαημκ». εκένβεζεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υιςξ υηζ μ ααειυξ ηδξ εθεφεενδξ ιμο αμφθδζδξ είκαζ ιδδεκζηυξ. θαζκυιεκα. ΋θα θεζημονβμφκ υπςξ έκα ημιπζμφηεν. βεβμκυηα ηαζ έκκμζεξ είκαζ ιμζναία. . Συζμ ημ πανεθευκ. Τπάνπμοκ απυθοημζ κυιμζ πμο εη ηςκ πνμηένςκ ηαεμνίγμοκ ηάεε ηίκδζδ. απμθφηςξ πνμαθεπηά. Με ιυκδ ελαίνεζδ ημ ίδζμ ημ ΢φιπακ ζακ ζφκμθμ υιςξ ηαζ εθυζμκ αέααζα ημ ηαοηίζμοιε ζακ έκκμζα ιε ημκ Θευ-Γδιζμονβυ. ΋θα είκαζ πνμδζαβεβναιιέκα ηαζ πνμηαεμνζζιέκα. Βάζεζ ηδξ άπμρδξ αοηήξ μ Κυζιμξ είκαζ απυθοηα πνμηαεμνζζιέκμξ. Μζα πνχηδ ζοκέπεζα ιζαξ ηέημζαξ άπμρδξ είκαζ υηζ υπζ ιυκμκ απυ ηαηαζηεοήξ μζ ζπέζεζξ ιμο ιε ηα δζάθμνα πνάβιαηα ηαζ υκηα είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ αθθά ηαζ δ ίδζα δ πνμζςπζηή ιμο ελέθζλδ ηαεχξ ηαζ μζ πάζδξ θφζεςξ επζθμβέξ ιμο είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ. υκηα. ηάεε ελέθζλδ. ΋ηζ είιαζ ιζα άαμοθδ ιανζμκέηα ζηα πένζα ημο Πεπνςιέκμο. Γε ιπμνμφκ κα λεθφβμοκ απυ ημ πνυβναιια θεζημονβίαξ πμο έπεζ πνμηαεμνίζεζ ιζα βζα πάκηα μ ηαηαζηεοαζηήξ. ΋ηζ είιαζ έκαξ δεμπμζυξ πμο ηαθείηαζ κα παίλεζ ημ ήδδ δεδμιέκμ εεαηνζηυ ζεκάνζμ ηδξ γςήξ ημο πςνίξ κα αθαζνέζεζ μφηε ιζα ηεθεία απυ ηα βναιιέκα. Σίπμηα δε ιπμνεί κα ζοιαεί αοεαίνεηα. ηοπαία ή εηηυξ πνμβνάιιαημξ. υζμ ηαζ ημ ιέθθμκ. ΋ηζ είιαζ έκα ημιπζμφηεν. ηάεε ζοιαάκ. 1.4 Ζ άπνςε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο Μνίξαο Ακαθενεήηαιε ήδδ ζηδκ άπμρδ ημο Υάμοξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ΢φιπακημξ. υζμ ηαζ ημ πανυκ. ΋θα ηα υκηα είκαζ «νμιπυη». Λεζημονβμφκ ζακ έκα αοηυιαημ. Μζα αοηυιαηδ ιδπακή.15 ακελάνηδημ.

βζαηί κα έπεζ ηάπμζμ κυδια βζα ημ Γδιζμονβυ. Δπμιέκςξ ηζ κυδια έπεζ δ γςή ιμο ηαζ ηζ κυδια έπεζ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα ροπζηήξ ιμο ηαθθζένβεζαξ. Καζ ακ δεκ έπεζ κυδια βζα ιαξ ημοξ ακενχπμοξ ηάηζ ηέημζμ. Μπμνεί ηακείξ κα γδηήζεζ εοεφκεξ απυ έκα άαμοθμ πμηάιζ βζα ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ πθδιιφνεξ πμο έπεζ πνμηαθέζεζ. Μζα δεφηενδ ζοκέπεζα ηδξ άπμρδξ πενί απυθοηα πνμηαεμνζζιέκδξ Μμίναξ εηηυξ απυ ηδκ απμοζία εοεοκχκ βζα ηζξ ανκδηζηέξ πνάλεζξ είκαζ ηαζ δ απμοζία επαίκμο βζα ηζξ ηαθέξ πνάλεζξ. άνα δεκ απμθαζίγς μφηε βζα ηζξ ηαηέξ ιμο δνάζεζξ αθθά μφηε ηαζ βζα ηζξ ηαθέξ ιμο δνάζεζξ. .16 Αθθά ηυηε ηζ κυδια εα είπε δ ζδζαίηενδ αημιζηή φπανλδ. Δπμιέκςξ βζαηί κα ηάκς εβχ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα. Μπμνεί υιςξ κα γδηήζεζ εοεφκεξ απυ ημ άημιμ εηείκμ πμο επέθελε κα ηηίζεζ αοεαίνεηα ηαζ κα ηθείζεζ ηδκ ημίηδ ημο πμηαιμφ. Κζ αοηυ βζαηί ημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ είπε ηδ δοκαηυηδηα κα ηηίζεζ εηεί ή ηάπμο αθθμφ. Αθμφ δεκ απμθαζίγς βζα ηζξ πνάλεζξ ιμο έζης ηαζ ηαη’ εθάπζζημκ. απέκακηζ ζε μπμζμκδήπμηε άθθμ άκενςπμ είκαζ πνμηαεμνζζιέκδ. Δίπε δδθαδή ηάπμζαξ ιμνθήξ πενζμνζζιέκδ έζης. Καζ ακ έκαξ άκενςπμξ δεκ έπεζ έζης ηαζ ημκ εθάπζζημ ααειυ αημιζηήξ αμφθδζδξ ηυηε ζίβμονα δεκ πνέπεζ κα έπεζ ηαζ ηαιία δοκαηυηδηα κα «αιανηήζεζ». Μζα ηνίηδ ζοκέπεζα είκαζ υηζ ακ ηάπμζμξ απμδεπεεί ηδκ άπμρδ υηζ υθα είκαζ πνμηαεμνζζιέκα εα πνέπεζ κα παναδεπεεί υηζ υπζ ιυκμ μζ ζπέζεζξ ημο ιε ηζξ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ αθθά αηυια ηαζ μζ ζπέζεζξ ημο ιε ηάεε ζοβηεηνζιέκμ άημιμ ιζαξ βεκζηήξ ηαηδβμνίαξ. ζοκαίζεδια. αμφθδζδ. Άθθςζηε ακ πνμπςνήζμοιε ααεφηενα ζε αοηυ ημκ παναθμβζζιυ ημο πνμηαεμνζζιέκμο εα θέβαιε υηζ αηυιδ ηαζ ημ ακ εα ελεθζπεχ ροπζηά ή υπζ είκαζ ηαζ αοηυ πνμηαεμνζζιέκμ. Σζ κυδια εα είπε ημ κα είζαζ έκα άαμοθμ πζυκζ ζηα πένζα ημο ΢ηαηζζηή. ηάεε ημο ζοκμιζθία. Καη’ επέηηαζδ ηαζ δ απμοζία μπμζμοδήπμηε κμήιαημξ υζμκ αθμνά ηδκ ροπζηή ελέθζλδ ημο αηυιμο. Αοηυ ζδιαίκεζ βζα έκα άκενςπμ υηζ ηάεε ημο ζηέρδ. Γζαηί δ ημνςκίδα ηδξ ελέθζλδξ ηςκ υκηςκ ημο ζηδ Γδ. ηάεε ημο δνάζδ. ζοιπενζθμνά. Γε εα ιπμνμφζε κα ημο απμδμεεί ηαιία απμθφηςξ εοεφκδ βζα ηζξ πνάλεζξ ημο. δδθαδή μ Άκενςπμξ κα είκαζ έκα πζυκζ ζε ιζα αοηυιαηδ ζηαηζένα.

Ζ εθεφεενδ αμφθδζδ ιζαξ πέηναξ. Απαζηεί εκενβδηζηυ πνμαθδιαηζζιυ.5 Τπάξρεη «ρξπζή ηνκή» αλάκεζα ζην Σπραίν θαη ην Πεπξσκέλν. Πνμηαεμνζζιέκδ είκαζ ηαζ δ πχνα ζηδκ μπμία βεκκζέηαζ. δδθαδή μ παηέναξ ημο. . Απαζηεί ζοκείδδζδ ημο εαοημφ ημο ηαζ ημο βφνς πενζαάθθμκημξ. μζ ζοββεκείξ ημο. δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο. 1. Ζ βκχζδ απαζηεί εκενβδηζηή δζαδζηαζία απυ ημ οπμηείιεκμ. Ζ πανάεεζδ ηςκ δφμ εη δζαιέηνμο ακηίεεηςκ απυρεςκ βζα ηδ κμιμηέθεζα ημο ΢φιπακημξ. Ζ αθήεεζα ηαζ βζ’ αοηυ ημ εέια υπςξ ηαζ βζα ηυζα άθθα ανίζηεηαζ ζοκήεςξ ζηδκ ημιή ηςκ δφμ. Έκα νμιπυη υιςξ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα έζης ηαζ ιζαξ εκενβδηζηήξ ζηέρδξ.17 Μζα επζπθέμκ ζοκέπεζα ηδξ άπμρδξ υηζ υθα είκαζ πνμηαεμνζζιέκα είκαζ ηαζ δ απμοζία μπμζαζδήπμηε δοκαηυηδηαξ βκχζδξ. Ππ ημ πυηε. Σμ ίδζμ πνμηαεμνζζιέκδ είκαζ δ μζημβέκεζα ημο. ΢ηδ «πνοζή ημιή» ηςκ Ανπαίςκ Δθθήκςκ. Σα πνάβιαηα υιςξ αθθάγμοκ υηακ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έιαζα υκηα. Ζ ίδζα δ γςή δείπκεζ ππ υηζ μ Τθζηυξ ηαζ Δκενβεζαηυξ Κυζιμξ οπαημφμοκ απυθοηα ζε πνμηαεμνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ. Γζα κα ιάεεζ ελανηάηαζ απυθοηα αηυια ηαζ βζα ηδ ιζηνυηενδ πθδνμθμνία απυ ημκ πνμβναιιαηζζηή ή πεζνζζηή μ μπμίμξ ηάεε θμνά εα ημο θμνηχζεζ ζηδ ικήιδ ημο ηδ ζοβηεηνζιέκδ πθδνμθμνία. Μάθζζηα υζμ πνμπςνάιε ζηδκ ελεθζηηζηή ηθίιαηα ηςκ έιαζςκ υκηςκ. πνμπςνχκηαξ απυ ηα θοηά ζηα γχα ηαζ απυ ηα γχα ζημκ Άκενςπμ. δζαπζζηχκμοιε ιζα αφλδζδ ηδξ εθεφεενδξ αμφθδζδξ. πμφ ηαζ πχξ εα βεκκδεεί ηάπμζμξ είκαζ πνμηαεμνζζιέκμ. Πανυθα αοηά ηαζ ζημκ Άκενςπμ πάνα πμθθά πνάβιαηα θαίκμκηαζ κα είκαζ ηαζ είκαζ πνμηαεμνζζιέκα. δ θοθή ηαζ ημ θφθμ ημο. ηα αδέθθζα ημο. εκυξ ημιπζμφηεν ή ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ιδδεκζηή. δ ιδηένα ημο. δδθαδή ηδξ παμηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ πνμηαεμνζζιέκδξ θεζημονβίαξ έπεζ ήδδ ηάκεζ ειθακή ηδκ ακεπάνηεζα ηαζ ιμκμιένεζα ηςκ δφμ αοηχκ αηναίςκ εέζεςκ.

Μζα ηνίηδ ηαηδβμνία πενζμνζζιχκ ηδξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ πνμηφπηεζ απυ ημκ επδνεαζιυ ηδξ απυ ηα Νμδηζηά Πνυηοπα ημο Αηυιμο ζε ζπέζδ ηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ελςηενζηχκ βεβμκυηςκ. ελάκηθδζδξ. αανζάξ ζςιαηζηήξ αζεέκεζαξ. ημλζημιακίαξ. θανιαηεοηζηήξ ημλίκςζδξ. ηα Βαζζηά Πάεδ ηαζ ηδκ Ηδζμζοβηναζία ημο αηυιμο. Δηείκμο ημο βεβμκυημξ ζημ μπμίμ ημ άημιμ δεκ έπεζ ηαιία δοκαηυηδηα πανέιααζδξ. Ζ ζηέρδ επδνεάγεηαζ επίζδξ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ ζςιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ μνιέξ βίκμκηαζ ααζακζζηζηέξ. Πανεκεεηζηά ακαθένς υηζ αοημί μζ πενζμνζζιμί αθμνμφκ ημκ Καηχηενμ Άκενςπμ εκχ αίνμκηαζ ζηαδζαηά υζμ πνμπςνάιε ζε πζμ ελεθζβιέκμοξ Ακχηενμοξ Ακενχπμοξ. Ππ ηακέκαξ εκήθζηαξ δε ιπμνεί κα λεθφβεζ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο οθζημφ ημο ζχιαημξ. Γε ιπμνεί κα ιδκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο ακάβηεξ ηαζ μνιέξ. Ππ ζε ηαηάζηαζδ έκημκδξ πείκαξ ή δίραξ ή ζε έκημκδ ζελμοαθζηή επζεοιία.18 Ζ έκκμζα ημο πνμηαεμνζζιέκμο ζημοξ πζμ πάκς ζζπονζζιμφξ έπεζ ηδκ έκκμζα ημο «ήδδ δεδμιέκμο». Μεβαθχκμκηαξ αολάκεηαζ δ δοκαηυηδηα εθεφεενδξ αμφθδζδξ ηαζ δνάζδξ ημο πςνίξ πμηέ υιςξ κα θηάζεζ ζε απυθοημ ααειυ. Ζ δε εθεοεενία επζθμβήξ ηαζ δνάζδξ ημο είκαζ ιδδαιζκή. Ππ δε ιπμνεί κα λεθφβεζ απυ ηδ αανφηδηα ηαζ κα πεηάλεζ. ΢ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ηάεε άκενςπμξ ελανηάηαζ ζπεδυκ απυθοηα απυ ημοξ βμκείξ ημο ηαζ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ. Ππ δ ζηέρδ εκυξ αηυιμο επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ηαηή ηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ ημο εβηεθάθμο ζε ηαηαζηάζεζξ ιέεδξ. ζε πνμειιδκμνοζζαηυ ζφκδνμιμ ηθπ. Μζα δεφηενδ ηαηδβμνία πενζμνζζιχκ ηδξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ είκαζ αοηή πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ επδνεαζιυ ηδξ απυ ηα Μζάζιαηα. . Ζ δζακμδηζηή θεζημονβία ημο Ακενχπμο οπυηεζηαζ επίζδξ ζε πενζμνζζιμφξ. οπκδθίαξ. Μζα πνχηδ ηαηδβμνία πενζμνζζιχκ είκαζ αοηή πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ επδνεαζιυ ημο Νμο απυ ημ ΢χια. Γε ιπμνεί κα δεζ πένα απυ ημ μναηυ θάζια ή κα αημφζεζ πένακ ηςκ αημοζηζηχκ ζοπκμηήηςκ. έκημκμο πυκμο.

Καζ επζπθέμκ υηζ μ Αημιζηυξ Νμοξ ηςκ έιαζςκ υκηςκ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ροπζηήξ ελέθζλδξ ημο ηάεε ζοβηεηνζιέκμο υκημξ θεζημονβεί ιε ζπεηζηή εθεφεενδ αμφθδζδ ηαζ υπζ ιε απυθοηδ εθεφεενδ αμφθδζδ ή ιε παμηζηυ ηνυπμ.απυ ηα Μζάζιαηα. «Δίιαζ εθεφεενμξ κα επζθέλς».απυ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο μνιέξ 4. ηδκ Ηδζμζοβηναζία ηαζ ηα Νμδηζηά ημο Πνυηοπα ΋θα αοηά αέααζα εα ακαθοεμφκ ζε επυιεκα ηεθάθαζα. εκένβεζεξ . ΋πςξ ήδδ ακαθέναιε δ εθεοεενία αμφθδζδξ ηαζ δνάζδξ ημο Ακενχπμο πενζμνίγεηαζ: 1. Καζ υηζ ηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο Κυζιμο αοημφ(ακηζηείιεκα. «Έπς υθεξ ηζξ επζθμβέξ ιπνμζηά ιμο».6 Ζ ζρεηηθή Διεύζεξε Βνύιεζε ηνπ Αλζξώπνπ Πμθφ ζοπκά αημφιε θνάζεζξ υπςξ: «Δίιαζ εθεφεενμξ κα ηάκς υηζ εέθς».απυ ημκ επδνεαζιυ ηδξ ζηέρδξ ημο απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ 3. «Δίιαζ αοηελμφζζμξ».απυ πνμηαεμνζζιέκμοξ απυ ηδ βέκκδζδ ημο πανάβμκηεξ 2. «Έδναζε ιε εθεφεενδ αμφθδζδ». ΋θδ αοηή δ πανέκεεζδ έβζκε βζα κα ηαηακμήζμοιε υηζ ζημκ Τθζηυ Κυζιμ (Τθδ ηαζ Καηχηενδ Δκένβεζα) ζζπφμοκ απυθοημζ Φοζζημί Νυιμζ. ηα Βαζζηά Πάεδ. «'Έπμοιε απενζυνζζηδ εθεοεενία ηζκήζεςκ». Αοηυ πμο είκαζ ζδιακηζηυ ζηδ θάζδ αοηή είκαζ κα ηαηακμήζμοιε ημ ελήξ: ΋ηζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ (Τθδ ηαζ Καηχηενδ Δκένβεζα) θεζημονβεί απυθοηα πνμηαεμνζζιέκα αημθμοεχκηαξ αοηυιαηα ηαζ πςνίξ ηαιία δοκαηυηδηα επζθμβήξ ημοξ Φοζζημφξ Νυιμοξ. Καηά πυζμκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. «Μπμνείξ κα δζαθέλεζξ υηζ εέθεζξ».19 1. Πυζμ αθδεζκέξ είκαζ υιςξ ηέημζεξ δδθχζεζξ. «Γεκκήεδηα εθεφεενμξ». «Δβχ μνίγς ημκ εαοηυ ιμο».

ηαηά ηδ θμβζηή ημο ηαζ βζα ηδ Φφζδ. Έπμοιε ηαζ πάθζ κα ηάκμοιε ιε ηζξ πθάκεξ ημο Κυζιμο ηδξ Γοαδζηυηδηαξ. Δπμιέκςξ μ ίδζμξ ηακυκαξ ηδξ ηοπαίαξ. εεσηυ ηαζ δζααμθζηυ. ΋ηζ «απμθαζίγεζ ιυκμξ ημο ηαζ εκ πθήνδ εθεοεενία». Αοηή δ δοκαηυηδηα πενζμνζζιέκςκ έζης. ηδκ πθάκδ υηζ «ιπμνεί κα ηάκεζ υηζ ημο ηαηέαεζ ζημ ηεθάθζ». 1. Σζξ εέζεζξ ιμο αοηέξ εα ηζξ δμφιε ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα αθθά πνμξ ημ πανυκ ηζξ εεςνχ δεδμιέκεξ βζα κα πνμπςνήζς ζηδκ επυιεκδ πνυηαζδ. αοεαίνεηδξ ηαζ άκμιδξ θεζημονβίαξ ζζπφεζ ηαη’ επέηηαζδ. Νμιίγεζ επμιέκςξ υηζ δεκ οπάνπμοκ Φοζζημί Νυιμζ υζμκ αθμνά ημοθάπζζημκ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ. εεσηυ ηαζ δζααμθζηυ.20 ηαζ ζχιαηα έιαζςκ υκηςκ) αημθμοεμφκ αοημφξ ημοξ Φοζζημφξ Νυιμοξ πςνίξ ηαιία δοκαηυηδηα επζθμβήξ.7 Ζ αλζξσπνθεληξηθή θαη εγσθεληξηθή ζεώξεζε ΢ηα ίδζα πθαίζζα πθάκδξ πμο ηζκμφκηαζ μζ αηναίεξ ακηίεεηεξ απυρεζξ πενί απυθοηα ηοπαίμο ηαζ πενί απυθοηα πνμηαεμνζζιέκμο ηζκμφκηαζ επίζδξ ηαζ μζ απυρεζξ βζα ηα ακηίεεηα δίηαζμ ηαζ άδζημ. ηαθυ ηαζ ηαηυ. επζθμβχκ. επζθμβχκ δδιζμονβεί ζημκ Καηχηενμ Άκενςπμ ηδκ ρεοδαίζεδζδ. Άνα δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ κυιμξ ηδξ θφζδξ πμο κα ημκ δεζιεφεζ. ακ ιπμνμφκ αέααζα κα εεςνδεμφκ δυηζιμζ μζ υνμζ αοημί ζημ ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ. ηαθυ. πνήζζιμ ηαζ άπνδζημ. Τπμζηδνίγς υηζ ηαζ ζημκ Φοπζηυ Κυζιμ ζζπφμοκ επίζδξ απυθοημζ Φοπζημί εα θέβαιε Νυιμζ. ΢ημκ Κυζιμ υιςξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ οπάνπεζ ιυκμ δίηαζμ. ΢ημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ οπάνπεζ δίηαζμ ηαζ άδζημ. Δπμιέκςξ υθα βίκμκηαζ ιέζα ημο «ηοπαία» αθμφ κμιίγεζ υηζ ηοπαία ημο ένπμκηαζ μζ δζάθμνεξ ζηέρεζξ ηαζ επζεοιίεξ. ηαθυ ηαζ ηαηυ. ΋θα αοηά αέααζα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ άβκμζα ημο Καηχηενμο Ακενχπμο δ μπμία είκαζ απμηέθεζια ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζε ηαηχηενα επίπεδα. πνήζζιμ ηαζ άπνδζημ. εεσηυ ηαζ πνήζζιμ. ΋ηζ «είκαζ εθεφεενμξ κα ηάκεζ υηζ εέθεζ». Τπμζηδνίγς επίζδξ υηζ ηα δζάθμνα έιαζα ηαζ έιθνμκα υκηα θεζημονβμφκ ηαζ πάθζ αάζεζ απυθοηςκ Φοζζηχκ Νυιςκ αθθά έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πενζμνζζιέκςκ έζης. .

Γεκ πζζηεφς υιςξ κα έπεζ ηδκ ίδζα άπμρδ μ θφημξ. Ππ βζα ημκ άκενςπμ ημ πνυααημ είκαζ «ηαθυ γχμ» βζαηί ημο δίκεζ ημ βάθα ηαζ ημ ιαθθί ηαζ βζαηί ζημ ηέθμξηέθμξ βίκεηαζ έκαξ κυζηζιμξ ιεγέξ. «κα παναηαθάξ ημ Θευ κα ηάκεζ θζαηάδα βζα ανηεηέξ ιένεξ αηυιδ βζα κα ζηεβκχζμοκ ηα ηεναιίδζα ιμο». Μζα ιδηένα είπε δφμ παζδζά. Αξ δμφιε ηαζ έκα πανάδεζβια εβςηεκηνζηήξ εεχνδζδξ. Ο αμζηυξ εεςνεί. Γδθαδή ημ υηζ μ θφημξ ημο έθαβε ηα πνυααηα.21 Γζα κα ηαηαθάαμοιε ηζ εκκμχ αξ δμφιε ηαηανπήκ ημ ημζκυ ζημζπείμ πμο δζαηνέπεζ ηα πζμ πάκς ηέζζενα γεφβδ εκκμζχκ. Ακηίεεηα μ θφημξ είκαζ έκα «ηαηυ γχμ» βζαηί ηνχεζ ηα ηαθά πνυααηα. Μζα ιένα επζζηέθεδηε ημ βζμ ηδξ ημκ ηεναιμπμζυ. "Μάκα". Μάθθμκ εα εεςνεί ζηεπηυιεκμξ ηαζ αοηυξ θοημ-ηεκηνζηά ηαζ αημιζηά υηζ δζηαζμφηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ βεφια ιε αάζδ ηδκ επζαίςζδ ημο ηαζ ηδκ ίδζα ηδ ζανημθαβζηή ημο θφζδ. ηδξ θέεζ. ήηακ εοθμβία. Ο θφημξ ακ ιπμνμφζε κα ζηεθηεί ακενχπζκα υπςξ μ ιέζμξ άκενςπμξ εα εεςνμφζε ζίβμονα υηζ ημ πνυααημ είκαζ «ηαθυ γχμ» βζαηί είκαζ ηαθυξ ιεγέξ εκχ μ άκενςπμξ είκαζ ζίβμονα «ηαηυ γχμ» βζαηί ημκ ζημηχκεζ. ηδξ θέεζ. «Μάκα». "κα παναηαθάξ ημ Θευ κα ανέλεζ ημ ζοκημιυηενμ βζαηί εα ηαηαζηναθμφκ ηα θαπακζηά ιμο". . δδθαδή ζημ Θευ πμο εα είπε υρδ ηαζ παναηηδνζζηζηά θφημο κα ημκ αμδεήζεζ ηαηά ημο άβνζμο ηαζ αζιμαυνμο ακενχπμο. Γζα ημκ ηεναιμπμζυ δ ανμπή ήηακ ηάηζ "ηαηυ". βζαηί ημ ηνέαξ ημο δεκ ηνχβεηαζ ηαζ βζαηί ιπμνεί κα επζηεεεί ηαζ ζε έκακ άκενςπμ. εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή δ ανμπή βζα ημκ αβνυηδ ήηακ ηάηζ "ηαθυ". Έκαξ ςναίμξ ιφεμξ πμο εηθνάγεζ ιε επζηοπία ηδκ εβςηεκηνζηή εεχνδζδ είκαζ μ ιφεμξ ημο Αζζχπμο βζα ημκ ηεναιμπμζυ ηαζ ημκ αβνυηδ. Βάζεζ ηδξ εεχνδζδξ αοηήξ ηάηζ είκαζ ηαθυ ακ ζοιθένεζ ημ ακενχπζκμ βέκμξ ζακ ζφκμθμ ή ακ ζοιθένεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ. Καζ εα πνμζεοπυηακ ζημ Θευ Λφημ. ζηεπηυιεκμξ ακενςπμηεκηνζηά ηαζ αημιζηά ζακ αδζηία ηδ ζοιθμνά πμο ημκ ανήηε. ήηακ ζοιθμνά. Αοηυ είκαζ έκα πανάδεζβια ακενςπμηεκηνζηήξ εεχνδζδξ. Σμ απυβεοια ηδξ ίδζαξ ιέναξ επζζηέθεδηε ημκ άθθμ ηδξ βζμ πμο ήηακ αβνυηδξ ζηδκ ίδζα πενζμπή. Σμ ημζκυ ημοξ ζημζπείμ είκαζ δ ακενςπμηεκηνζηή ή εβςηεκηνζηή εεχνδζδ.

Δκηάλεζ. Άνα πζεακχξ δεκ οπάνπεζ ηαζ ΘευξΓδιζμονβυξ ηςκ Νυιςκ. Αοηή δ ακηίθδρδ πενί Γζααυθμο ελοπδνεηεί ηαζ ιζα άθθδ ανηεηά πμκδνή ζημπζιυηδηα.8 Ζ Μεραληζηηθή Λνγηθή ηνπ "άδηθνπ θαη κάηαηνπ θόζκνπ" Πχξ εθανιυγεηαζ υιςξ αοηή δ ακενςπμηεκηνζηή ηαζ εβςηεκηνζηή θμβζηή υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. Πχξ εα ήηακ δοκαηυκ ιε αάζδ ηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή μ Θευξ κα είκαζ ηαοηυπνμκα ηαθυξ ηαζ ηαηυξ. Γίηαζμξ ηαζ άδζημξ. Άνα εθυζμκ ζημ ΢φιπακ ηονζανπεί δ αδζηία επμιέκςξ δεκ οπάνπμοκ απυθοημζ ηαζ δίηαζμζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ.22 Ζ ίδζα ακενςπμηεκηνζηή ηαζ εβςηεκηνζηή θμβζηή δζαηνέπεζ ηαζ ηδ δίπμθδ έκκμζα πνήζζιμ ηαζ άπνδζημ. 1. Ζ θμβζηή αοηή θέεζ ημ ελήξ ζημ ιέζμ άκενςπμ: "Ο ηυζιμξ είκαζ βειάημξ αδζηίεξ. Άπνδζημ βζα πμζυκ. Υνήζζιμ βζα πμζυκ. ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ ιζηνυηδηεξ ημο. Γζαηί ελ’ μνζζιμφ μ Θευξ υκηαξ δδιζμονβυξ. Αθθά πχξ εα ελδβμφζε υθεξ ηζξ ζοιθμνέξ πμο ημο "ηφπαζκακ". Απυ υζμ βκςνίγς απυ ηδκ ακενχπζκδ ημζκςκία δ αδζηία επζηναηεί εηεί πμο δεκ οπάνπμοκ κυιμζ ή εηεί πμο οπάνπμοκ αθθά δεκ ηδνμφκηαζ. Σμ Θευ ή έζης ημκ ηαηχηενμ εευ ημο Καημφ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζε ζοκεπή δζαιάπδ ιε ημ εευ ημο Καθμφ ή απθχξ Θευ. Απέδςζε θμζπυκ υθα ηα ηαηά ζημ Γζάαμθμ. ΢ηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ ιδπακζζηζηήξ θμβζηήξ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ μ Καηχηενμξ Άκενςπμξ ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ δίπμθμ Θευξ-Γζάαμθμξ. Γζα έκα δζραζιέκμ ζηδκ ένδιμ ημ κενυ είκαζ πζμ πνήζζιμ απυ ημ πνοζάθζ. οπήνπε έκαξ Θευξ ημκ μπμίμ εεςνμφζε οπεφεοκμ βζα υθα ηα ηαθά πμο ημο ζοκέααζκακ. Σμ ημιπζμφηεν είκαζ άπνδζημ βζα ηδκ ημζκςκία ηςκ Εμοθμφ εκχ βζα ημ ζοββναθέα ιζαξ ζφβπνμκδξ δοηζηήξ ημζκςκίαξ είκαζ πνήζζιμ. έκακ ηυζμ άδζημ Κυζιμ". Αοηή υιςξ δ Μδπακζζηζηή Λμβζηή πνμδίδεζ άβκμζα ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ηαζ ημο ηνυπμο πμο θεζημονβμφκ ζημ επίπεδμ ημο Φοπζημφ . Ο Καηχηενμξ Άκενςπμξ ιπμνεί εφημθα κα απμδίδεζ ηάεε ηζ ηαηυ ζε ελςηενζηέξ ηαηέξ δοκάιεζξ ηαζ έηζζ κα ιδκ ακαθαιαάκεζ ηζξ εοεφκεξ ημο βζα υθα ηα ζθάθιαηα. πακημδφκαιμξ ηαζ πάκζμθμξ δε εα ήηακ δοκαηυ κα θηζάλεζ έκα ηυζμ άδζημ δδιζμφνβδια.

είηε είζαζ πθμφζζμξ είηε θηςπυξ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια είκαζ μ εάκαημξ ηαζ δ ακοπανλία ηυηε δ γςή θαίκεηαζ κα είκαζ ιάηαζα. ΋ηακ αάζεζ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ επένπεηαζ μ ηεθζηυξ εάκαημξ ηαζ ημ άημιμ μδδβείηαζ ζηδκ "ακοπανλία" ηυηε δ ίδζα δ γςή είκαζ ιάηαζδ. Ή έζης οπάνπεζ ιεκ Θευξ αθθά ή ιαξ έπεζ εβηαηαθείρεζ ή ιαξ έπεζ αθήζεζ πνμζςνζκά έζης ένιαζμοξ ζηα πένζα ημο Γζααυθμο. υηακ πεεαίκεζ έκα αβαπδιέκμ ιμο πνυζςπμ. ΋ηακ θμζπυκ αννςζηαίκς. Δθυζμκ είηε γήζεζξ ηαθά είηε ηαηά. 1.9 Ζ ηζηνξία ηεο Δπηζηήκεο είλαη ηζηνξία ελαιιαγώλ γλώζεοπιάλεο Ζ ιδπακζζηζηή θμβζηή ηδξ δδιζμονβίαξ αηναίςκ ακηζιαπυιεκςκ ακηζεέηςκ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ έκκμζεξ θοζζηυ-ιεηαθοζζηυ. Ζ ζφβπνμκδ Αηαδδιασηή Δπζζηήιδ επδνεαζιέκδ έκημκα απυ ηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή ειπθέηεηαζ ζηα δίηηοα ηδξ πθάκδξ υηακ πνμζπαεεί ιυκμ ιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή κα ηαηακμήζεζ ημ εονφηενμ ΢φιπακ. επζζηδιμκζηυακηζεπζζηδιμκζηυ. . υηακ δεκ έπς ηδ δυλα ηαζ ημ πνήια πμο εέθς. υηακ ηάκς ζθάθιαηα ηαζ πθδνχκς ζοκέπεζεξ ηυηε εεςνχ υηζ μ Κυζιμξ είκαζ άδζημξ. είηε είζαζ δεζηυξ είηε ακήεζημξ. Αθθά ζοπκά ηαζ ζημπζιυηδηα. άημια ηαζ ζδέεξ ηαζ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ίδζα ηδ γςή δ μπμία νέεζ πςνίξ κα βκςνίγεζ ή κα δέπεηαζ μπμζεζδήπμηε πνμζημθθήζεζξ. ΋ηακ αάζεζ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ επζηναηεί δ αδζηία ηυηε δ γςή είκαζ ιάηαζα. άνα δεκ οπάνπεζ Θευξ μφηε ηαζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ. ζςιαηζηέξ ακάβηεξ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί μ άκενςπμξ πνμζημθθάηαζ ζε ακηζηείιεκα. υηακ δ δμοθεζά ιμο δεκ πάεζ ηαθά. υηακ ηα παζδζά ιμο ή μ ζφκηνμθμξ ιμο δεκ είκαζ υπςξ εβχ ηα εέθς. Καζ υπζ ιυκμ άβκμζα.23 Κυζιμο. Απυ αοηή ηδ θμβζηή ηδξ αδζηίαξ λεηζκάεζ ηαζ δ θμβζηή ηδξ ιαηαζυηδηαξ. Άνα ηαζ μ Θευξ-Γδιζμονβυξ είκαζ άδζημξ. Ππ είκαζ δεδμιέκμ υηζ ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ εα ζοιαμφκ δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ πμο εα είκαζ ακηίεεηεξ ιε ηα εέθς ημοξ. Αθθά επεζδή Θευξ ηαζ άδζημξ είκαζ αθθδθμελαζνμφιεκεξ ηαηαζηάζεζξ.

Σμ πθεμκέηηδια ημο "ηαεζενςιέκμο" ηαζ ημο "μνευδμλμο". ηα δζαζηδιυπθμζα. Δίκαζ ηοπαίμ υηζ δ θεβυιεκδ Δπζζηήιδ (επίζηαιαζ = βκςνίγς ηαθχξ) δ μπμία δζαηείκεηαζ υηζ επίζηαηαζ. Καζ ζίβμονα εα ημοξ είπε απμδμεεί μ παναηηδνζζιυξ ημο "ιεηαθοζζημφ". Ο μπμζμζδήπμηε μπαδυξ ημο επζζηδιμκζημφ μνεμθμβζζιμφ εα αζζεακεεί αιήπακμξ ιπνμζηά ζημ ακαιθζζαήηδημ βεβμκυξ υηζ δ ζζημνία ηδξ Δπζζηήιδξ δεκ είκαζ πανά δ ζζημνία ηδξ ζοκεπμφξ εκαθθαβήξ βκχζδξ ηαζ πθάκδξ. Με ηδ δζαθμνά υηζ ηάεε θμνά δ εηάζημηε ηαηεζηδιέκδ βκχζδπθάκδ εκδφεηαζ ημκ ιακδφα ηδξ "επζζηδιμκζηυηδηαξ". υηζ ιπμνεί κα ζδςεεί ζημ ιζηνμζηυπζμ. υηζ ιπμνεί κα γοβζζηεί.24 Έκα ΢φιπακ πμο δεκ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ αθθά ηαζ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαεχξ ηαζ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Σμ πανάζδιμ ημο "απμδεδεζβιέκμο". Δίκαζ ηοπαίμ υηζ υθμζ ζπεδυκ μζ ιεβάθμζ επζζηήιμκεξ υηακ ακαηάθορακ κέεξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ εεςνήεδηακ ζηδκ επμπή ημοξ ακηζεπζζηδιμκζημί ηαζ πμθειήεδηακ άβνζα απυ ημ εηάζημηε επζζηδιμκζηυ ηαηεζηδιέκμ βζα κα δμλαζημφκ ζηδκ επυιεκδ βεκεά. ΋ηζ δεκ ειπίπηεζ ζηα πθαίζζα αοηά είηε απυ ηδκ θφζδ ημο είηε βζαηί δεκ ημ ηαηακμήζαιε αηυιδ εεςνείηαζ ακηζεπζζηδιμκζηυ ηαζ ιεηαθοζζηυ. αθθά αηυιδ ηαζ βζα έκακ επζζηήιμκα πνζκ απυ ηάπμζεξ δεηάδεξ ή έζης εηαημκηάδεξ πνυκζα δ ηδθευναζδ. Δπζπθέμκ μπμζαδήπμηε εεςνδηζηή ζογήηδζδ βζα ηέημζα "ιεηαθοζζηά" θαζκυιεκα εα εεεςνείημ ακηζεπζζηδιμκζηή. ημ ηδθέθςκμ. ζηδνίγεηαζ ζε εεςνίεξ ηαζ οπμεέζεζξ μζ μπμίεξ ακαζνμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ζε ηάεε επυιεκμ ζοκέδνζμ. μ δθεηηνζζιυξ. μ θμφνκμξ ιζηνμηοιάηςκ. Έηζζ. υηζ ιπμνεί κα εηθναζηεί ιε ιαεδιαηζηέξ ελζζχζεζξ εεςνείηαζ επζζηδιμκζηυ ηαζ θοζζηυ. δδθαδή υηζ βκςνίγεζ ηαθχξ. Γζα έκα ιέζμ άκενςπμ. . Σμ ηφνμξ ηδξ "αηαδδιασηήξ βκχζδξ". μ ιαβκδηζζιυξ ηαζ δ ναδζεκένβεζα εα ήηακ ημ θζβυηενμ θακηαζηζηά ή αηαηακυδηα.

πεζνμονβζηυξ αηνςηδνζαζιυξ. Δβπεζνήζεζξ ακμζηηήξ ηανδζάξ. Ζ επίζδιδ ακηζηανηζκζηή εεναπεία. Κζ υιςξ μ Άκενςπμξ ζηέηεηαζ εκηεθχξ αδφκαιμξ ιπνμζηά ζηδ εεναπεία εκυξ απθμφ ηνομθμβήιαημξ ή ιπνμζηά ζηζξ αθθενβίεξ. ημνηζγυκδ. Πανά ηζξ πνμυδμοξ ζημ δζαβκςζηζηυ ημιέα ημο Τθζημφ ΢χιαημξ ηαιία πνυμδμξ δεκ έπεζ βίκεζ απυ ηδκ Αηαδδιασηή Ηαηνζηή ζηδ δζάβκςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Εςζηήξ Δκένβεζαξ ηαζ εθάπζζημζ πνυμδμζ ζηδ δζάβκςζδ ηςκ παεμθμβζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Αημιζηήξ Φοπήξ. ιεηαιμζπεφζεζξ μνβάκςκ. ΋ηζ ζηδκ επμπή ημο δ Δπζζηήιδ ηαζ δ Σεπκμθμβία. Γδθαδή "ημοημφθςια" ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ υπζ αζηζμθμβζηή ηαζ ιυκζιδ εεναπεία. Κάκηε έκα απθυ ηεζη. Θα δείηε ζηα νάθζα: Βήπαξ-ακηζαδπζηυ. οπένδπμζ ηθπ. "ανέεδηε ημ θάνιαημ ημο Aids" ή "ακαηαθφθεδηε δ εεναπεία ηςκ ηανδζμπαεεζχκ" ηα μοζζαζηζηά εεναπεοηζηά απμηεθέζιαηα είκαζ πεκζπνά ή ακφπανηηα. ηθςκμπμζήζεζξ. πονεηυξ-ακηζπονεηζηυ. Καζ υπμο δεκ λένμοιε ηζ κα δχζμοιε πμνδβμφιε ακηζαίςζδ.25 1. Ο ιέζμξ άκενςπμξ εεςνεί ππ υηζ ζήιενα δ Ηαηνζηή Δπζζηήιδ ηάκεζ εαφιαηα. Μπείηε ζε έκα μπμζμδήπμηε θανιαηείμ.10 Σα ζαύκαηα θαη νη πιάλεο ηεο ζύγρξνλεο Αθαδεκατθήο Ηαηξηθήο Ο ιέζμξ άκενςπμξ ηείκεζ ζε ηάεε επμπή κα εεςνεί υηζ υθεξ αοηέξ μζ επζζηδιμκζηέξ πθάκεξ ακήημοκ ζημ πανεθευκ. ιαβκδηζηέξ ημιμβναθίεξ. ιζηνυαζμ-ακηζιζηνμαζαηυ. οπένηαζδ-ακηζοπενηαζζηυ. απυ εεναπεία βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ γςήξ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ιεζαζςκζηά ααζακζζηήνζα: Βμιαανδζζιυξ ιε εακαηδθυνμ ναδζεκένβεζα. ηαηάεθζρδ-ακηζηαηαεθζπηζηυ. ΋ηζ "πθέμκ" μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζεί δ Δπζζηήιδ απμηθείμοκ ή εθαπζζημπμζμφκ ηδκ πζεακυηδηα πθάκδξ. έπμοκ πνμπςνήζεζ ηυζμ πμθφ χζηε ηαηέπμοκ έκα ζηακμπμζδηζηυ ιένμξ ηδξ βκχζδξ. πυκμξ-παοζίπμκμ. ηεπκδηέξ ανενχζεζξ. Σμοθάπζζημκ 9 ζηα 10 θάνιαηα ζοκζζημφκ απθχξ ζοιπηςιαηζηή ηαηαζημθή. ροπμθάνιαηα. εακαηδθυνα . Πανά ηα πμθοδζαθδιζζιέκα εεναπεοηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηζξ ηαεδιενζκέξ δζαηδνφλεζξ υηζ "ανέεδηε ημ θάνιαημ ημο ηανηίκμο".

δ μπμία πςνίγεηαζ ζηδκ «επίζδιδ» Αηαδδιασηή "Ονευδμλδ" Ηαηνζηή ηαζ ζηδκ ακεπίζδιδ ηαζ ηαηαηνεβιέκδ "ακμνευδμλδ" Ηαηνζηή. ΢πεδυκ ηαιία εεναπεοηζηή πνμζπάεεζα δεκ αθμνά ηδ Εςζηή Δκένβεζα ημο αηυιμο. ηδ Γζακμδηζηή Φοπή δδθαδή ημ Μοαθυ ζημοξ ροπμθυβμοξ ηαζ ημ ιένμξ ηδξ Αημιζηήξ Φοπήξ πμο ειπκέεηαζ απυ ηδ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή ζημοξ ζενείξ. Οφηε ηαζ έπεζ έκα ημζκά απμδεηηυ μοζζαζηζηυ ιμκηέθμ πμο κα πνμζπαεεί κα ελδβήζεζ ηζ είκαζ ηέθμξ πάκηςκ μ Άκενςπμξ.26 πδιεζμεεναπεία. δεζθή έζης ηαζ αζειαίκμοζα πνμζπάεεζα εκαθθαηηζηήξ εκενβεζαηήξ ή έζης ακενχπζκδξ ζαηνζηήξ ααθηίγεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ. Καζ αέααζα εθάπζζηδ εεναπεοηζηή πνμζπάεεζα ιέζς ροπμεεναπεζχκ βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ Αημιζηήξ Φοπήξ. Κάεε κέμ θάνιαημ πενζέπεζ ζημ εκδιενςηζηυ ημο ζοκμδεοηζηυ ιζα βναιιή εεηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ ιζα ζεθίδα πνμαθδιαηζηχκ πανεκενβεζχκ. δ Υδιεία ηαζ ηα Μαεδιαηζηά ζηδνίγμκηαζ ζε κυιμοξ ιε βεκζηή ζζπφ δ ζφβπνμκδ Ηαηνζηή δε ζηδνίγεηαζ μφηε ζε έκα δζαβκςζηζηυ δ εεναπεοηζηυ κυιμ ιε βεκζηή ζζπφ. Ζ ζφβπνμκδ Πονδκζηή Φοζζηή ιπμνεί κα έπεζ ηαηαθένεζ κα δζαζπάζεζ ημ άημιμ αθθά δ ζφβπνμκδ Αηαδδιασηή Ηαηνζηή έπεζ ηαηαθένεζ κα δζαζπάζεζ ημκ Άκενςπμ. Οζ δε εεναπεοηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμο αθμνμφκ ηδκ Αημιζηή Φοπή ζοκίζηακηαζ ζε ηαηαζηαθηζηά ροπμθάνιαηα ηα μπμία αέααζα αθμνμφκ ζςιαηζηή εεναπεία ηαηαζημθήξ ημο εβηεθάθμο. Καζ ζακ κα ιδκ θηάκμοκ υθα αοηά ηα "επζζηδιμκζηά" μπμζαδήπμηε. Κζ αοηυ βζαηί εκχ δ Φοζζηή. ζακ ακηζεπζζηδιμκζηή ηαζ ιεηαθοζζηή αηυια ηαζ ακ ελαζηείηαζ απυ βζαηνμφξ. Ζ υθδ ζφβπνμκδ εεναπεοηζηή πνμζπάεεζα ηαηεοεφκεηαζ ιυκμ ζημ ΢χια ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ ηαηαζημθή ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ αζεέκεζαξ. . Αοηυ δεκ ζοιααίκεζ ζηδ Φοζζηή ή ζηδ Υδιεία ή ζηα Μαεδιαηζηά. Ο ηαηάθμβμξ ηςκ πανεκενβεζχκ ηέημζςκ ιεευδςκ ή μπμζμκδήπμηε άθθςκ "ζςηήνζςκ" θανιάηςκ λεπενκάεζ ηάεε κμζδνή θακηαζία. Ζ Ηαηνζηή είκαζ δ ιυκδ επζζηήιδ. ΢οπκά αβκμείηαζ αηυιδ ηαζ δ φπανλδ ηδξ ή απμννίπηεηαζ δμβιαηζηά. ακ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ επζζηήιδ υπςξ ημοθάπζζημκ ελαζηείηαζ ζήιενα. Έπεζ παναδχζεζ ημ ΢χια ζημοξ βζαηνμφξ.

11 Ζ ρσξηζηηθή ηάζε ηεο Μεραληζηηθήο Λνγηθήο Έκαξ αηυιδ μοζζαζηζηυξ θυβμξ δδιζμονβίαξ πανακμήζεςκ υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηαζ δνάζδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ είκαζ ηαζ δ πςνζζηζηή ηάζδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ. 1. Αξ ημ δμφιε ιε έκα πανάδεζβια: Απυ εδχ είκαζ μ Άκενςπμξ. Βέααζα υηακ πεεαίκεζ μ άκενςπμξ ακ είκαζ ηαθυξ πάεζ ημκηά ζημ Θευ αθθά δε βίκεηαζ έκα ιε αοηυκ ή ακ είκαζ ηαηυξ πάεζ ιαηνζά απυ ημ Θευ "ζημ πον ημ ελχηενμκ". Γεκ οπάνπεζ ηάπμζμ εκμπμζυ ζημζπείμ. Γδθαδή ζημ Γζάαμθμ πμο είκαζ δζαθμνεηζηυξ ηαζ ακηίεεημξ απυ ημ Θευ. ηάπμζα εκμπμζυξ θφζδ ιεηαλφ Ακενχπμο. Γε ιπμνεί μ Άκενςπμξ κα είκαζ ή κα βίκεζ Φφζδ ή Θευξ.27 ΋πςξ πμθφ ζμθά είπε μ Βμθηαίνμξ πνζκ μπυ εηαημκηάδεξ πνυκζα βζα ημοξ βζαηνμφξ ηδξ επμπήξ ημο. Γεκ οπάνπεζ ηάπμζα ζοκέπεζα ή μοζζαζηζηή έζης οπμαυζημοζα εκυηδηα ιεηαλφ ημο Α ηαζ ημο Β. «μζ βζαηνμί πνμζπαεμφκ κα εεναπεφζμοκ αζθένειερ βζα ηζξ μπμίεξ βκςνίγμοκ θίβα πνάβιαηα. Γε ιπμνεί μ Θευξ κα είκαζ ή κα βίκεζ Άκενςπμξ. Φφζδξ ηαζ Θεμφ. ιέζς θαπμάκυν βζα ηα μπμία βκςνίγμοκ αηυιδ θζβυηενα. ζημκ Άνθπυπο βζα ημκ μπμίμ δε βκςνίγμοκ ηίπμηα». . Γζ’ αοηήκ ημ Α είκαζ Α ηαζ ημ Β είκαζ Β. απυ εηεί είκαζ δ Φφζδ ηαζ πάνα πένα ή ιαηνζά ηάπμο εηεί ζημκ μονακυ είκαζ μ Θευξ. Οφηε δ Φφζδ ιπμνεί κα είκαζ ή κα βίκεζ Θευξ. Τρχκεζ ιεηαλφ ηςκ πναβιάηςκ ή ηςκ εκκμζχκ αλεπέναζηα ηείπδ. ημ μπμίμ δοζηοπχξ ζζπφεζ ηαζ ζήιενα. Άιεζα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ θμβζηήξ είκαζ ηα ελήξ: Ο Άκενςπμξ είκαζ άζπεημξ ή έζης ηάηζ λεπςνζζηυ απυ ημ Θευ. Μάθθμκ δε θηζάπηδηε απυ ημ Θευ ή ηαζ ακ θηζάπηδηε είκαζ μπςζδήπμηε ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ Θευ ηαζ πζεακχξ ηαζ άζπεημ ή ζε ακηζπανάεεζδ ιε αοηυκ. Ζ Μδπακζζηζηή Λμβζηή λεπςνίγεζ απυθοηα ηα πνάβιαηα ιεηαλφ ημοξ.

Αθθά αοηέξ μζ πενζπηχζεζξ είκαζ μζ ελαζνέζεζξ. Άνα οπαημφεζ ηαζ ζημοξ ίδζμοξ Φοζζημφξ Νυιμοξ. Ή υηζ "Ο Άκενςπμξ πθάζηδηε ηαη’ εζηυκα ηαζ ηαε’ μιμίςζδ ημο Θεμφ". Ή υηζ "Ο Άκενςπμξ απμηεθείηαζ απυ ηα ίδζα ιυνζα ηαζ άημια πμο οπάνπμοκ ηαζ ζηδ Φφζδ". . Σμ κυδια ηδξ γςήξ ημο Ακενχπμο είκαζ ζοπκά άζπεημ απυ ημ Θευ ή ημ πμθφ-πμθφ ημ κυδια ηδξ γςήξ είκαζ κα θηάζεζ ημκηά Σμο αθθά πμηέ κα ιδ βίκεζ έκα ιε Αοηυκ.28 ΢ηδκ ίδζα θμβζηή αθθά ζε άθθδ παναθθαβή μ Θευξ έθηζαλε ημκ Άκενςπμ ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα μ Άκενςπμξ γεζ ιαηνζά απυ ημ Θευ. Καζ υθα αοηά πςνίξ κμιμηέθεζα ηαζ εζςηενζηυ ζημπυ ηδ ζηζβιή πμο υηακ ειείξ μζ άκενςπμζ ηάκμοιε μηζδήπμηε ή πμφιε μηζδήπμηε ή ζηεθημφιε μηζδήπμηε ημ ηάκμοιε πάκηα ιε ηάπμζμ ζημπυ ή είκαζ απμηέθεζια ηάπμζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αθοζίδαξ αζηίαξαπμηεθέζιαημξ-αζηίαξ. είηε ηςκ δζαθυνςκ ηαεζενςιέκςκ ενδζηεζχκ είηε ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Καζ υθα πθέμκ ζοιααίκμοκ ηοπαία ηαζ πςνίξ ηάπμζμκ μοζζαζηζηυ θυβμ. Ο Θευξ πανειααίκεζ ζηδ γςή ημο ακενχπμο ηάπμζεξ ζηζβιέξ ή βζα κα ηζιςνήζεζ ή βζα κα ηάκεζ ηάπμζμ εαφια. Άνα μ Άκενςπμξ έπεζ ιέζα ημο ηδ εεσηή θφζδ. ΋πςξ ππ υηζ "Ο Θευξ είκαζ πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ". ΋πςξ έκα ιπαθάηζ ημο βημθθ πμο ημο δίκεζξ ιζα βενή ιπαζημοκζά ηαζ ημ αθήκεζξ ζηδκ ηφπδ ημο. Άνα μ Θευξ είκαζ ηαζ ιέζα ζηδ Φφζδ ηαζ ιέζα ζημκ Άκενςπμ. ηδκ ίδζα ζηζβιή δέπεηαζ πςνίξ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ακηζθαηζηυηδηαξ ημοξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ζμθέξ ηαηά ηα άθθα νήζεζξ.12 Ζ αληηθαηηθόηεηα ησλ απόςεσλ ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ Σμ αηυια πζμ πανάδμλμ είκαζ υηζ ζοπκά εκχ μ ιέζμξ άκενςπμξ έπεζ οζμεεηήζεζ ηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή υζμκ αθμνά ηζξ ζπέζεζξ ΑκενχπμοΦφζδξ-Θεμφ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαζ ηζξ πζμ πάκς πανακμήζεζξ. 1. Δίκαζ ηαζ Φφζδ ηαζ Άκενςπμξ. Ζ Μδπακζζηζηή Λμβζηή ιπμνεί επίζδξ κα οπμζηδνίλεζ υηζ δεκ οπάνπεζ Θευξ αθθά ιυκμ Φφζδ πμο έπεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο Θεμφ ή υηζ μ Θευξ έθηζαλε ηδ Φφζδ ηαζ ηδκ άθδζε ήζοπδ ζηδκ πμνεία ηδξ. Σμ οπυθμζπμ 24ςνμ υθα ζοιααίκμοκ ηοπαία ή άζπεηα απυ ημ Θευ ηαζ ημοξ κυιμοξ ημο.

. Αοηυ εα ημ δμφιε ακαθοηζηά υηακ εα ιζθήζμοιε εηηεηαιέκα βζα ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ.29 Πμζα είκαζ υιςξ δ ζπέζδ ημο Ακενχπμο. ηδξ Φφζδξ ηαζ ημο Θεμφ ηαηά ηδ Φοζζηή ΢ηέρδ.

13 Ο βαζκόο γλώζεο ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ θαζνξίδεηαη από ην επίπεδν δόλεζεο ηνπ αηόκνπ 2.2 Ζ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο 2.7 Νόκνη ηεο Γνκήο θαη Νόκνη ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΢ύκπαληνο 2.6 Ζ εγγελήο απζαηξεζία ησλ ηαμηλνκήζεσλ 2.15Απνθηώληαο Δπίγλσζε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ θαη Μέζεμε .30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ 2.8 Σν επηρείξεκα ηεο Αλαινγίαο ησλ δηαθόξσλ Κόζκσλ 2.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ΢πκπαληηθνί Νόκνη 2. Δπίγλσζε.9 Σν επηρείξεκα ηεο Δλόηεηαο ηνπ ΢ύκπαληνο 2.14 Ση ζεκαίλεη "πείζσ θάπνηνλ" 2.12 Σν επηρείξεκα ηεο εληαίαο γλώζεο θαη πιάλεο 2.11 Σν επηρείξεκα ηεο Δπαλαιεςηκόηεηαο θαη Πξνβιεςηκόηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ 2.10 Σν επηρείξεκα ηεο Αηηηόηεηαο.5 Γλώζε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο ΢θέςεο 2. Μέζεμε θαη ΢πκπαληηθνί Νόκνη 2. Αξκνλίαο θαη ΢νθίαο ηνπ ΢ύκπαληνο 2.3 Αληίιεςε.4 Σα όξηα γλώζεο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο ΢θέςεο 2. Γλώζε.

Σζ εκκμμφιε υηακ θέιε ΢οιπακηζημί Νυιμζ.31 2. ημοξ Νυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ ημοξ Νυιμοξ ηδξ Βζμθμβίαξ. Οζ Νυιμζ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ(Φοζζηή. κα "ημθοιπάιε" ιέζα ζημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Δίκαζ ζε υθμοξ ιαξ βκςζημί μζ Νυιμζ ηδξ Φοζζηήξ. Μαεδιαηζηά) αθμνμφκ ηδκ Όθδ ηαζ ηζξ Καηχηενεξ Μμνθέξ Δκένβεζαξ. Κακείξ δεκ αιθζζαδηεί ηδκ φπανλδ ημοξ. ηα πάκηα ζηδ γςή ιαξ κα ηαεμνίγμκηαζ αοζηδνυηαηα απυ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ηαζ υιςξ είηε κα αβκμμφιε ηδκ φπανλδ ημοξ ή κα ημοξ ανκμφιαζηε πεζζιαηζηά. Γκςνίγμοιε αέααζα υθμζ ηαζ ηδκ φπανλδ ηςκ Ακενχπζκςκ Νυιςκ πμο αθμνμφκ ημοξ ηακυκεξ θεζημονβίαξ ιζαξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ. 2. Υδιεία. Δίκαζ αοηή δ Μδπακζζηζηή Λμβζηή πμο δδιζμονβεί ημ πανάδμλμ θαζκυιεκμ κα είιαζηε θηζαβιέκμζ απυ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. ΢ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκμκηαζ απμθφηςξ απαναίηδηεξ δφμ δζεοηνζκίζεζξ: 1. ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Πανά ημ . Σζ ζπέζδ έπμοκ υιςξ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ιε ημοξ Ακενχπζκμοξ Νυιμοξ. Ακ δ Μδπακζζηζηή Λμβζηή δεκ είπε δζαπμηίζεζ ηδ ζηέρδ ιαξ δε εα οπήνπε ηακ δ ακάβηδ κα ζογδηάιε βζα εκδείλεζξ ή απμδείλεζξ βζα ηδκ φπανλδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ αθθά εα ιζθμφζαιε ηαη’ εοεείακ βζα ηδ θεζημονβία ημοξ. Δίκαζ επίζδξ βκςζημί μζ Νυιμζ ηδξ Βζμθμβίαξ. Οζ Νυιμζ ηδξ Βζμθμβίαξ αθμνμφκ ηα έιαζα υκηα.Δίκαζ δοκαηυκ κα ημοξ βκςνίζμοιε ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ. Αξ ημ λεηαεανίζμοιε αοηυ ιε ημ κα ηαεμνίζμοιε ημ πχνμ δνάζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ κυιςκ. Ακαθενεήηαιε επίζδξ ζηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή δ μπμία ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηζξ πανακμήζεζξ αοηέξ.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ΢πκπαληηθνί Νόκνη Έπμοιε ήδδ ακαθενεεί ζηζξ πανακμήζεζξ πμο οπάνπμοκ υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ.

Με ηδκ έκκμζα αοηή υθμζ μζ επζιένμοξ κυιμζ ηδξ Φοζζηήξ. Σμκ Τθζηυ Κυζιμ ή πζμ μνεά ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. ΋ιςξ αθμνμφκ ιυκμ ημ μναηυ ΢φιπακ. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ είκαζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ. Αθμνμφκ ιυκμ ημ Τθζηυ ΢φιπακ. ΋ηακ επμιέκςξ ακαθενυιαζηε ζημ αζαθίμ αοηυ ζε ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ εκκμμφιε πάκηα ημοξ κυιμοξ εηείκμοξ πμο δζαηνέπμοκ υθα ηα Δπίπεδα Όπανλδξ ημο ΢φιπακημξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά μζ Ακενχπζκμζ Νυιμζ ακαθένμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ζε ιζα ακενχπζκδ ημζκςκία. Γζα ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Πνάβιαηζ.32 βεβμκυξ υιςξ υηζ ηα έιαζα υκηα απμηεθμφκηαζ απυ Όθδ ηαζ Εςζηή Δκένβεζα υιςξ δ ζφβπνμκδ Βζμθμβία αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηδκ Όθδ ηςκ έιαζςκ υκηςκ ηαζ αβκμεί ηδ Εςζηή Δκένβεζα. δδθαδή ημκ Κυζιμ ηδξ Εςζηήξ Δκένβεζαξ. Ακ εέθμοιε κα είιαζηε πζμ ζοβηεηνζιέκμζ ηαζ αηνζαείξ πνυηεζηαζ βζα κυιμοξ πμο πδβάγμοκ ζενανπζηά απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. Γεκ αθμνμφκ υιςξ ημκ Αζεενζηυ Κυζιμ. εη πνχηδξ υρεςξ αοημί μζ κυιμζ θαίκεηαζ ςξ εάκ κα ζζπφμοκ βζα υθμ ημ ΢φιπακ. Οφηε αθμνμφκ ημκ Φοπζηυ ηαζ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Δίκαζ δδθαδή κυιμζ ιε πενζμνζζιέκδ ζζπφ ηαζ πενζμνζζιέκμ πχνμ εθανιμβήξ. Υδιείαξ. Δπμιέκςξ δεκ είκαζ κυιμζ ιε βεκζηή ζοιπακηζηή ζζπφ. Γζα κυιμοξ πμο αθμνμφκ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Γεκ πνυηεζηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ βζα Νυιμοξ ιε βεκζηή ζζπφ ζε υθμ ημ ΢φιπακ. Μαεδιαηζηχκ ηαζ Βζμθμβίαξ είκαζ οπυ-κυιμζ πνμενπυιεκμζ απυ ημοξ βεκζημφξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. ιεηά ζημκ Αζεενζηυ ηαζ ηέθμξ ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ. ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Καζ ακ αοηυ είκαζ εφημθα ηαηακμδηυ βζα ημοξ Ακενχπζκμοξ Νυιμοξ ηαζ ημοξ Νυιμοξ ηδξ Βζμθμβίαξ είκαζ πζεακυ κα οπάνπμοκ ακηζννήζεζξ υζμκ αθμνά ημοξ Νυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ εειεθζχδεζξ κυιμοξ υπςξ ππ ημ Νυιμ ηδξ Βανφηδηαξ ή ημ Νυιμ ηδξ ΢πεηζηυηδηαξ υπςξ δζαηοπχεδηακ απυ ηδ ζφβπνμκδ Πονδκζηή Φοζζηή. . ημκ Αζεενζηυ Κυζιμ. Γδθαδή απυ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ ηαζ επεηηείκμκηαζ πνμξ ηα ηάης ζημκ Φοπζηυ. Σμ ημζκυ θμζπυκ παναηηδνζζηζηυ υθςκ αοηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ Νυιςκ είκαζ η επί μέποςρ ιζσύρ και εθαπμογή ηοςρ.

33 Θα ακαθένς ιενζηά παναδείβιαηα βζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ αοηυ πμο ζζπονίγμιαζ. 2. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηαζ δ βκχζδ ημο ηαζ δ πνυζααζδ ημο ζηδκ Αθήεεζα κα παναιέκεζ ζε γςχδεξ επίπεδμ. Ο πνςηυβμκμξ ζηδ ζηέρδ άκενςπμξ μ μπμίμξ ηονίςξ δμκείηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ Αζζεδηζηήξ Φοπήξ άβεηαζ ηαζ θένεηαζ απυ ηζξ ζςιαηζηέξ ημο μνιέξ ηαζ βζ’ αοηυ παναιέκεζ ζε γςχδεξ επίπεδμ. Ο οπυ-κυιμξ ηδξ Βανφηδηαξ ημο Νεφηςκα πνμηφπηεζ απυ ημκ πζμ βεκζηυ κυιμ ηδξ Θεςνίαξ ηδξ ΢πεηζηυηδηαξ ημο Ασκζηάζκ. Τπάνπεζ ππ ημ ΢οκηαβιαηζηυ Γίηαζμ απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ημ Οζημβεκεζαηυ Γίηαζμ ηαζ απυ αοηυ πνμηφπημοκ μζ επζιένμοξ κυιμζ βζα ηδκ επζιέθεζα ηςκ παζδζχκ ημη. . Σζ ηάκεζ ηάηζ ηυζμ πνμθακέξ κα δζαθακεάκεζ ηυζμ πμθφ ηδξ πνμζμπήξ ηδξ ιεβάθδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ ακενχπςκ. Σέημζεξ ζενανπζηέξ επίζδξ ζπέζεζξ έπμοιε ηαζ ζημοξ Ακενχπζκμοξ Νυιμοξ. Αοηυ υιςξ ααζίγεηαζ ζηδκ Ανπή ηδξ Ηενανπίαξ ηδξ Γκχζδξ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ αοηή δ Ανπή ζημ ΢οιπακηζηυ Νυιμ ηδξ Ηενανπίαξ. Έπμοιε ήδδ δχζεζ ιζα πνχηδ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ. Δίπαιε υηζ αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ επδνεάγεηαζ ζηδ ζηέρδ ηδξ απυ ηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή ηαζ βζ’ αοηυ μ ιέζμξ άκενςπμξ «αθέπεζ ηαζ δε αθέπεζ».2 Ζ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο Θα επακέθες ηαζ πάθζ ζημ πανάδμλμ ηδξ αιθζαμθίαξ βζα ηδκ φπανλδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ πανά ηδκ πνμθακή φπανλδ ηαζ θεζημονβία ημοξ. ΢ημ βήζκμ επίπεδμ μ κυιμξ ημο Νεφηςκα ζζπφεζ ιε πμθφ ιεβάθδ πνμζέββζζδ αθθά υηακ πάιε κα ημκ εθανιυζμοιε ζε βαθαλζαηυ επίπεδμ ή ηαζ ζε ιεβαθφηενμ ηυηε έπμοιε ιεβάθεξ απμηθίζεζξ. Λεζημονβεί ηονίςξ ιε ηδκ Ακηίθδρδ ηαζ δ ζηέρδ ημο παναιέκεζ νδπή ηαζ ακχνζιδ. Σζ ιαξ θέεζ ιε απθά θυβζα αοηή δ Ανπή. ΋ηζ μ ηαεέκαξ ιαξ ιπμνεί κα βκςνίζεζ ιυκμ υηζ ακηζζημζπεί ζημ Δπίπεδμ Όπανλδξ ζημ μπμίμ ηονίςξ δμκείηαζ».

Ναζ. ηα Μζάζιαηα ημο. οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ηάεε άκενςπμ κα βκςνίζεζ ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Μέζεμε θαη ΢πκπαληηθνί Νόκνη Δπμιέκςξ δ απάκηδζδ ζημ ανπζηυ ενχηδια ακ είκαζ ή υπζ δοκαηή δ βκχζδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ είκαζ εεηζηή. ΢ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα δζεοηνζκίζμοιε ηζ εκκμμφιε υηακ θέιε "να γνυπίζοςμε" ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Αθθά ηεθζηά ζηδκ πνάλδ πμθφ θίβμζ ημοξ βκςνίγμοκ βζαηί δ βκχζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ κυιςκ απαζηεί ορδθυ επίπεδμ ροπζηήξ ακάπηολδξ. ΢ημ ΢χια ακηζζημζπεί μ απθυξ Επεθιζμόρ. είηε ΢φιπακ. ΢ηδ Γζακμδηζηή Φοπή δ Σκέτη. Ζ ζηέρδ αοημφ ημο Καηχηενμο Ακενχπμο είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ Μδπακζζηζηή εκχ δ ακηίθδρδ ηαζ ενιδκεία ημο ηυζιμο βφνς ημο αθθά ηαζ ημο εαοημφ ημο είκαζ επίζδξ ιδπακζζηζηή ηαζ ηαηχηενδ. Γζ’ αοηυ ηαζ οπμπίπηεζ ζε πάνα πμθθέξ πθάκεξ υπςξ ηαζ αοηέξ πμο ακαθένεδηακ ζηδκ ανπή ημο αζαθίμο υηακ έβζκε ηαηαβναθή ηςκ ηονζυηενςκ πανακμήζεςκ υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. Τπάνπμοκ πέκηε δζαθμνεηζηά είδδ-επίπεδα βκχζδξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα δζάθμνα επίπεδα φπανλδξ ηαζ δυκδζδξ ημο ηάεε αηυιμο.34 Ο ιέζμξ άκενςπμξ μ μπμίμξ δμκείηαζ ηονίςξ ζημ επίπεδμ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ άβεηαζ ηαζ θένεηαζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο απυρεζξ. . 2. Γλώζε. ηα Νμδηζηά ημο Πνυηοπα ηαζ ημκ εβςζζιυ ημο.3 Αληίιεςε. είηε Θευξ. είηε Γδιζμονβυξ ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ αζηία ηαζ κυδια ζημ ΢φιπακ. Μζα ηέημζα παναδμπή είκαζ άιεζμ ηαζ ακαπυθεοηημ ζοιπέναζια ηδξ ανπζηήξ πνχηδξ παναδμπήξ. Ο Ακχηενμξ Άκενςπμξ επεζδή δμκείηαζ ηονίςξ ζημ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ Γζαθεηηζηή ή Φοζζηή ΢ηέρδ. Δπίγλσζε. ΢ηδ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή δ Επίγνυζη. ΢ηδκ Αζζεδηζηή Φοπή δ Ανηίλητη. Έκα απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά αοηήξ ηδξ ζηέρδξ είκαζ δ απμδμπή ηδξ φπανλδξ ηαζ θεζημονβίαξ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. ηδκ Ηδζμζοβηναζία ημο. Καζ ηέθμξ ζημ Αημιζηυ Πκεφια δ Μέθεξη. ΋ηζ δδθαδή οπάνπεζ ιζα ημζκή ανπή πμο δζαηνέπεζ ηα πάκηα είηε αοηή μκμιαζεεί Φφζδ.

Μπμνεί ηακείξ κα βνάρεζ ηαζ ιζα μθυηθδνδ πναβιαηεία βζα ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ αθθά αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ έπεζ απμηηήζεζ ηαζ Δπίβκςζδ βζα ημ εέια. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηακείξ απθχξ ζηέθηεηαζ(΢ηέρδ) βφνς απυ ημ εέια. Σμ κα ακαβκχζς απθχξ ημοξ κυιμοξ αοημφξ δε ζδιαίκεζ υηζ ηαζ ημοξ βκςνίγς μοζζαζηζηά. Γζα κα βίκεζ ηάηζ ηέημζμ εα πνέπεζ ημ άημιμ κα ελεθζπεεί ανηεηά ροπζηά. ΢ηδκ πνάλδ. ΢ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία οπάνπεζ μ άκενςπμξ πμο πζζηεφεζ ζηδκ "Δπζζηήιδ". Πάνα πμθθμί άκενςπμζ βνάθμοκ φικμοξ ή δζαηνζαέξ ή δζαηδνφλεζξ πενί αβάπδξ. δζηαζμζφκδξ ηθπ αθθά αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ αζχκμοκ ηαζ ηδκ μοζία ηςκ εκκμζχκ αοηχκ.35 Ζ απθή Ακηίθδρδ ημο εέιαημξ ΢οιπακηζημί Νυιμζ δε ζδιαίκεζ ηαζ μοζζαζηζηή βκχζδ ημοξ. ΢ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία οπάνπεζ μ άκενςπμξ πμο δεκ αζπμθείηαζ ή ανκείηαζ ηδκ φπανλδ υπμζςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. άθθμ δ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο πχξ θεζημονβμφκ ζηδκ πνάλδ ηαζ εκηεθχξ άθθμ είκαζ ημ κα ηαηαθένεζ ηακείξ κα θεζημονβεί αοευνιδηα ηαζ αοηυιαηα αάζεζ αοηχκ. Δίκαζ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ πμο ζοκακηάιε ηαζ βζα ηυζα άθθα εέιαηα. ζηδκ ηαεδιενζκή γςή μ ιέζμξ άκενςπμξ ζοκήεςξ παναπαίεζ ακάιεζα ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ πθάκδξ υζμκ αθμνά ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. εθεοεενίαξ. Κάηζ πμο επίζδξ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ άθθμ πνάβια είκαζ δ απθή ακηίθδρδ ηδξ φπανλδξ ηςκ Φοζζηχκ Νυιςκ. εεςνεί αοημκυδημ υηζ οπάνπμοκ Φοζζημί Νυιμζ πμο ηοαενκμφκ απυθοηα ημ Τθζηυ ΢φιπακ αθθά εκηεθχξ πανάδμλα είηε ανκείηαζ ηδκ φπανλδ ημο Φοπζημφ ηαζ Πκεοιαηζημφ Κυζιμο είηε αιθζαάθθεζ βζα ηδκ φπανλδ κυιςκ ζηα επίπεδα αοηά. κα ηαηανβήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ πνμζημθθήζεζξ ηαζ ηα πάεδ ημο ηαζ κα οπεναεί ηζξ ζδζμζοβηναζζαηέξ ημο επζδνάζεζξ ηαζ ηα εέθς ημο. Να ημο βίκμοκ δδθαδή αίςια. άθθμ είκαζ δ απμδμπή ηδξ φπανλδξ ημοξ. .

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δ Γζακμδηζηή Φοπή. Γδθαδή ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Σμ ΢φιπακ είκαζ ιζα εκζαία ηαηάζηαζδ αθθδθμδζαπθεηυιεκςκ ηαζ αθθδθμεπδνεαγυιεκςκ Κυζιςκ.36 ΢ηδκ ηνίηδ ηαηδβμνία οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο δδθχκμοκ ηαζ είκαζ ενδζηεουιεκμζ. ημο Φοπζημφ Κυζιμο ημο Αζεενζημφ Κυζιμο ηαζ ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο. απμδέπμκηαζ ηδκ φπανλδ Θεμφ ηαζ άνα ηαζ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ αθθά εκηεθχξ πανάδμλα εεςνμφκ υηζ μ Θευξ ηοαενκά ημ ΢φιπακ ιε αάζδ αοημφξ ημοξ Νυιμοξ ηαζ υηζ πμθφ θίβμ ή εθάπζζηα ειπθέημκηαζ μζ ίδζμζ ζημ εέια αοηυ. Αθθά υηακ ιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή πνμζπαεμφιε κα ηαηακμήζμοιε ακχηενεξ ηαηαζηάζεζξ υπςξ μ Ακχηενμξ Φοπζηυξ Κυζιμξ ή μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ ή αηυιδ πενζζζυηενμ μ Θευξ. ΋ηζ εθάπζζηα επδνεάγεζ αοηή δ κμιμηέθεζα ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή. είκαζ ιδδεκζηέξ. Γζαηί ιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή ιπμνμφιε κα βκςνίζμοιε έκα ζηακυ ιένμξ ημο Τθζημφ Κυζιμο.4 Σα όξηα γλώζεο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο ΢θέςεο Έπμοιε ήδδ μνίζεζ ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ςξ ημοξ κυιμοξ εηείκμοξ πμο αθμνμφκ ηδ δμιή ηαζ θεζημονβία ημο ΢φιπακημξ ηαζ μζ μπμίμζ έπμοκ ελ’ μνζζιμφ ηαζ ζακ ηφνζμ ημοξ παναηηδνζζηζηυ ηδ βεκζηή ζοιπακηζηή ζζπφ. έκα ιζηνυ ιένμξ ημο Δκενβεζαημφ ηαζ Αζεενζημφ Κυζιμο ηαζ έκα ιζηνυ ιένμξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο. Ή υηζ είκαζ ηυζμ "άαοζζμξ δ ροπή ημο Ακενχπμο" ηαζ ηυζμ "ακελενεφκδηαζ αζ αμοθαί ημο Τρίζημο" χζηε θυβς αδοκαιίαξ βκχζδξ ημ εέια δεκ ημοξ αθμνά. ιε ηδκ εονφηενδ ηαζ ααεφηενδ έκκμζα ημο υνμο. . Απυ αοημφξ πνμηφπημοκ μζ επί ιένμοξ κυιμζ ηςκ ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ. ηυηε μζ πζεακυηδηεξ μοζζαζηζηήξ βκχζδξ. ΋ηακ υιςξ ημ ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ ελεηάγεζ ηακείξ ηάηζ. Οπμζμζδήπμηε επμιέκςξ δζαπςνζζιυξ ημο είκαζ ιζα ηεπκδηή κμδηζηή αοεαζνεζία δ μπμία λεηζκάεζ απυ ηδκ ακάβηδ ηδξ αηεθμφξ ακενχπζκδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ κα ηαηακμήζεζ ηέικμκηαξ ηαζ λεπςνίγμκηαξ. 2. είκαζ ηιήια ιυκμ ημο Φοπζημφ Κυζιμο ηαζ ιάθζζηα υπζ ημ ορδθυηενμ ημο ηυηε ημ εβπείνδια αοηυ είκαζ ελ’ ανπήξ ηαηαδζηαζιέκμ ζε πθάκεξ.

Αξ ηάκμοιε ιζα ακαθμβία απυ ηδ Φοζζηή Δπζζηήιδ. Απθχξ ηδκ ηαηαβνάθεζ. Απυ ιυκμ ημο ημ ΢χια ηαζ μ Δβηέθαθμξ δε κμζχεεζ. Γε ιπμνεί κα βκςνίζεζ. Μπμνεί κα ένεεζ ζε επαθή ιε ιένμξ ηδξ οθζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ αθθά δε ιπμνεί κα ηδ βκςνίζεζ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ ΢χια. Καζ αέααζα μφηε ηαη’ εθάπζζημκ δε ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ. Ζ Αζζεδηζηή Φοπή δέπεηαζ ηα ιδκφιαηα πμο θένκεζ ημ ΢χια απυ ηδκ Τθζηή Πναβιαηζηυηδηα ημο Δλςηενζημφ Κυζιμο ηαεχξ ηαζ ηα εζςηενζηά ιδκφιαηα ημο ΢χιαημξ. Σμ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ ιπμνεί κα δεζ αηυιδ ααεφηενα ιέζα ζημ ιζηνυημζιμ ηδξ Τθζηήξ Πναβιαηζηυηδηαξ. Μπμνεί κα δζεζζδφζεζ ιέζα ζε έκα ηιήια ημο ιζηνυημζιμο. Αθθά δεκ ηα ηαηαβνάθεζ απθχξ. Πμθφ δε πενζζζυηενμ δε ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ. Σμ ΢χια επμιέκςξ δζαεέηεζ ιυκμ ηδκ απθή ζηακυηδηα ημο Δνεεζζιμφ. Ζ Γζακμδηζηή Φοπή δέπεηαζ ηα ιδκφιαηα ημο ΢χιαημξ ηα μπμία έπμοκ ήδδ ηαηαβναθεί ηαζ ακαβκςνζζηεί απυ ηδκ Αζζεδηζηή Φοπή ηαζ εηηυξ απυ ηδκ Ακηίθδρδ πνμπςνά ζηδ ζοζπέηζζδ ηςκ εονδιάηςκ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ημοξ. Αξ εεςνήζμοιε υηζ μ μθεαθιυξ ακηζζημζπεί ζημ ΢χια. Ζ Αζζεδηζηή Φοπή επμιέκςξ δζαεέηεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ Ακηίθδρδξ. Ζ Αζζεδηζηή Φοπή αέααζα βζα κα είιαζηε πζμ αηνζαείξ δεκ ακηζζημζπεί απθχξ ζημ απθυ ιζηνμζηυπζμ αθθά ζημ ζοκενβαηζηυ γεφβμξ απθυ ιζηνμζηυπζμ-Αζζεδηζηή Φοπή ημο ενεοκδηή. . Ζ Γζακμδηζηή Φοπή αέααζα βζα κα είιαζηε αηνζαείξ δεκ ακηζζημζπεί απθχξ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ αθθά ζημ ζοκενβαηζηυ γεφβμξ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμΓζακμδηζηή Φοπή ημο ενεοκδηή.37 Αξ δχζς έκα πανάδεζβια βζα κα βίκς ηαηακμδηυξ. Μζα απθή θςημβναθζηή ιδπακή. Σμ απθυ ιζηνμζηυπζμ ιπμνεί κα δεζ ααεφηενα ιέζα ζηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα. Ο μθεαθιυξ είκαζ απθχξ έκα οθζηυ υνβακμ. Ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα αθθά απθχξ ενεείγεηαζ απυ αοηήκ ηαζ ζηέθκεζ ιδκφιαηα ζημκ εβηέθαθμ. Σα ακαβκςνίγεζ ηζυθαξ. ημ απθυ ιζηνμζηυπζμ ακηζζημζπεί ζηδκ Αζζεδηζηή Φοπή ηαζ ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ ακηζζημζπεί ζηδ Γζακμδηζηή Φοπή.

΢ηδ Γζακμδηζηή Φοπή ακηζζημζπεί δ ΢ηέρδ-Γκχζδ.38 Δπμιέκςξ δ Γζακμδηζηή Φοπή δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα απμηηήζεζ Γκχζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θεζημονβία ηδξ ΢ηέρδξ. ΢ηδκ Αζζεδηζηή Φοπή ακηζζημζπεί δ Ακηίθδρδ. ΢ηδ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή ακηζζημζπεί δ Δπίβκςζδ ηαζ ζημ Αημιζηυ Πκεφια ακηζζημζπεί δ Βίςζδ-Μέεελδ. έκα ιζηνυηενμ ηιήια ημο Φοπζημφ Κυζιμο ηαζ ηακέκα ηιήια ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Με ηδ θεζημονβία ηδξ ΢ηέρδξ δ Γζακμδηζηή Φοπή ιπμνεί κα βκςνίζεζ έκα ζηακυ ηιήια ημο Τθζημφ Κυζιμο. . Μυκμ υιςξ ιε ηδκ ηαφηζζδ ιε ημ Αημιζηυ Πκεφια ηαζ ιέζς ηδξ ακχηαηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ Μέεελδξ ιπμνεί ηακείξ κα αζχζεζ ηαζ κα ιεηέπεζ ηδξ ΢οιπακηζηήξ Αθήεεζαξ ηαζ Γκχζδξ. ΢ημ ΢χια ακηζζημζπεί μ απθυξ Δνεεζζιυξ. Γζαπζζηχκμοιε θμζπυκ υηζ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ααειίδεξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε ζοβηεηνζιέκα Δπίπεδα Όπανλδξ ηαζ δυκδζδξ ημο Ακενχπμο. Να ιεηέπεζ ηαζ κα είκαζ Έκα ιε ημ ΢φιπακ ηαζ ημ Θευ. Με ηδ αμήεεζα ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ Δπίβκςζδξ δ Γζακμδηζηή Φοπή ιπμνεί λεπενκχκηαξ ηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ηαζ οζμεεηχκηαξ ηδ Φοζζηή ΢ηέρδ κα απμηηήζεζ επίβκςζδ υπζ ιυκμ εκυξ πμθφ ιεβάθμο ιένμοξ ημο Τθζημφ Κυζιμο ηαζ εκυξ ζηακμφ ιένμοξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο αθθά αηυιδ ηαζ ηιήιαημξ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Δπμιέκςξ ακάθμβα ζε πμζυ Δπίπεδμ Όπανλδξ δμκείηαζ ηάεε θμνά μ ενεοκδηήξ ημο ΢φιπακημξ ηαηαηηά ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ δοκαηυηδηα βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ πνυζααζδξ ζηδκ Αθήεεζα. ΋ιςξ υπςξ ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ έπεζ ηάπμζα υνζα υζμκ αθμνά ηδκ ελέηαζδ ημο οθζημφ ιζηνυημζιμο έηζζ ηαζ δ Γζακμδηζηή Φοπή έπεζ ηάπμζα ζαθή υνζα υζμκ αθμνά ηδκ ελέηαζδ ημο ΢φιπακημξ.

Γζ’ αοηυ ηαζ ζηδκ ενεοκδηζηή ιαξ αοηή πνμζπάεεζα εα πνμζπαεήζμοιε κα οπεναμφιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή ηαζ κα απμηαεμφιε ζηζξ εββεκείξ ιεβαθφηενεξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ. Αθθά ηαζ πάθζ αοηή δ πνμζπάεεζα έπεζ ηα υνζα ηδξ.39 2. ΋ιςξ ημ κα ηάκμοιε πνήζδ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ ζδιαίκεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδ Φοζζηή ή ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ. Αθθά ααζζημί ηακυκεξ θεζημονβίαξ ηδξ ΢οιπακηζηήξ ΢ηέρδξ είκαζ δ απμδμπή ηδξ βκχζδξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ. εκ βκχζεζ ημο ζοββναθέα κα ελεηάζμοιε ιέζς ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ΢ηέρδξ ημ ζφκμθμ ημο ΢φιπακημξ. ππ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ.5 Γλώζε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο ΢θέςεο Τπάνπεζ έκα θαζκμιεκζηυ πανάδμλμ πμο εα πνέπεζ κα ζογδηδεεί: Πνμπςνμφιε. Πνμζηνέπεζ ζε αμήεεζα ιαξ υιςξ δ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή ηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. . ΢ημ ζοβηεηνζιέκμ εβπείνδια πνμηφπημοκ αοηυιαηα ηάπμζεξ ζμαανέξ εββεκείξ αδοκαιίεξ. ημο Νυιμο ηδξ Ακαθμβίαξ ή ηςκ Παναθθήθςκ Κυζιςκ ηαζ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ ιαξ πνμζηαηεφεζ ςξ έκα ααειυ απυ ηζξ κμδηζηέξ πθάκεξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ οπεκεοιίγμκηαξ ιαξ ηα ελήξ: ΋ηζ ημ ΢φιπακ είκαζ εκζαίμ ηαζ ηαοηυπνμκα δζαζνμφιεκμ ζε αθθδθμελανηχιεκμοξ ηαζ αθθδθμεπδνεαγυιεκμοξ Κυζιμοξ μζ μπμίμζ έπμοκ ιζα ζαθή ζενανπζηή ηαηάηαλδ απυ ημκ ακχηενμ πνμξ ημκ ηαηχηενμ. Μ’ αοηή ηδκ έκκμζα υηακ δζαζνμφιε ιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή ημ ΢φιπακ ζε ηνείξ λεπςνζζημφξ Κυζιμοξ αοεαζνεημφιε. Έηζζ ιε έηπθδλδ δζαπζζηχκμοιε υηζ ηάκμοιε πνήζδ ηδξ βκχζδξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ βζα κα πενζβνάρμοιε ηαζ κα ηαηακμήζμοιε ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ΢φιπακημξ ηαεχξ ηαζ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Ζ υθδ δζαδζηαζία ιμζάγεζ ζακ κα πνμζπαεμφιε ιε ημ ιζηνμζηυπζμ κα δμφιε ημ Γαθαλία.

ζε εζςηενζζηζημφξ υνμοξ ηαζ ζε εεμθμβζηέξ ακαθμνέξ. Αξ ιδκ λεπκάιε μφηε βζα ιζα ζηζβιή υηζ ηέημζμο είδμοξ ηαλζκμιήζεζξ εκηάζζμκηαζ ηαεανά ζηα πθαίζζα ηδξ ηαλζκμιδηζηήξ ηαζ πςνζζηζηήξ θμβζηήξ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ. Γζαθεηηζηή ΢ηέρδ. αθθδθμεπδνεαγυιεκμζ ηαζ αθθδθμελανηχιεκμζ. Ζ Φοζζηή." Αθθά αοηυξ μ πςνζζιυξ ηδξ εκζαίαξ ηαζ αδζαίνεηδξ Γκχζδξ ηαζ ΢οιπακηζηήξ Αθήεεζαξ ζε Φοζζηή Δπζζηήιδ. Κάπμζμξ άθθμξ ενεοκδηήξ εα ιπμνμφζε κα ακαθενεεί ζε πενζζζυηενμοξ ή θζβυηενμοξ κυιμοξ ή κα ηάκεζ ιζα άθθμο είδμοξ ηαλζκυιδζδ δ μπμία δε εα ήηακ απαναίηδηα θζβυηενμ μνεή ή εκδζαθένμοζα. Δζςηενζζιυ ηαζ Θεμθμβία είκαζ ηαζ πάθζ απμηέθεζια ηδξ πςνζζηζηήξ ηάζδξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ. Λμβζηή Δπζζηήιδ. Φοπζηυξ. δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ηείκεζ κα αθέπεζ ηδκ εκυηδηα ηαζ ζθαζνζηυηδηα ηδξ Αθήεεζαξ ηαζ έπεζ ηδκ ίδζα άκεζδ ιε ιζα ιέθζζζα δ μπμία παίνκεζ ηνμθή ηαζ απυ ηα θμοθμφδζα ημο αβνμφ ηαζ απυ ηδκ επζζηδιμκζηά παναζηεοαζιέκδ ιανιεθάδα ηδκ αθεζιιέκδ ζημ ρςιί . Καζ υηζ υθμζ ημοξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο μζ ηνεζξ Κυζιμζ (Τθζημεκενβεζαηυξ. Πκεοιαηζηυξ) είκαζ αδζάζπαζηα ιένδ ημο Δκυξ ΢φιπακημξ έηζζ ηαζ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ακάβμκηαζ ζημκ έκα ηαζ ιμκαδζηυ Τπένηαημ Νυιμ ηδξ Αβάπδξ.6 Ζ εγγελήο απζαηξεζία ησλ ηαμηλνκήζεσλ Θα πενζβνάρμοιε ζηδ ζοκέπεζα ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ πςνίγμκηαξ ημοξ ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Γμιήξ ηαζ ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Λεζημονβίαξ ημο ΢φιπακημξ. Ίζςξ πάθζ ηέημζμο είδμοξ δδθχζεζξ κα βεκκμφκ ακηζννήζεζξ ζε υζμοξ επδνεάγμκηαζ ζηδ ζηέρδ ημοξ απυ ηδ πςνζζηζηή ηάζδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ πμο θέεζ: "Με πμζά θμβζηή ηαζ ιε πμζμ δζηαίςια μ ζοββναθέαξ ιεηαπίπηεζ ηυζμ εφημθα απυ ακαθμνέξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ζε θμβζηέξ απμδείλεζξ. Καζ υηζ επζπθέμκ "Ο Θευξ είκαζ Αβάπδ ηαζ δ Αβάπδ είκαζ μ Θευξ". Καζ υηζ ακ ηαζ πάθζ πνμζηνέλμοιε ζηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ηαζ Λμβζηή ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ εα εοιδεμφιε υηζ υπςξ ηαζ ημ ΢φιπακ ηαζ μζ Κυζιμζ ημο έηζζ ηαζ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ είκαζ αθθδθέκδεημζ.40 2.

2. Οφηε εα πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ζημ επίπεδμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ δμιή ηαζ θεζημονβία είκαζ έκα ηαζ ημ αοηυ. Αξ δμφιε αοηή ηδκ ηαηάηαλδ ζημκ παναηάης πίκαηα: ΢ΤΜΠΑΝΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ Α. ΝΟΜΟΗ ΣΖ΢ ΓΟΜΖ΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΠΑΝΣΟ΢ 1. Γε εα πνέπεζ υιςξ κα λεπκάιε υηζ ζημ ακχηαημ επίπεδμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ υθμζ μζ Φοζζημί Νυιμζ ακάβμκηαζ ζημκ Τπένηαημ Νυιμ ηδξ Αβάπδξ. ΢ημοξ Νυιμοξ ηδξ Γμιήξ ηαζ ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Λεζημονβίαξ.7 Νόκνη ηεο Γνκήο θαη Νόκνη ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΢ύκπαληνο Έπμκηαξ ηαηά κμο ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαβηαίεξ παναηδνήζεζξ ηαηέηαλα ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ.Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ή ηςκ Πανάθθδθςκ Κυζιςκ 3.41 ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ. έζης ηαζ ακ αοηυ ημονάγεζ ημκ ακαβκχζηδ δε εα πνέπεζ κα λεπκάιε ηα υνζα ηδξ ΢οιπακηζηήξ ΢ηέρδξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ απενζυνζζημ ηδξ Μέεελδξ.Νυιμξ ηςκ Δθαπίζηςκ Σνζαχκ Γ.Νυιμξ ηδξ Γνάζδξ-Ακηίδναζδξ ή ηδξ Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ 3. Καζ πάθζ.Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ Β. ΤΠΔΡΣΑΣΟ΢ ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΑΓΑΠΖ΢ .Νυιμξ ηδξ Αέκαδξ Κίκδζδξ ή ημο Κφηθμο ηδξ Εςήξ 2.Νυιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ 2. ΝΟΜΟΗ ΣΖ΢ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΠΑΝΣΟ΢ 1.

42 Οζ Φοζζημί Νυιμζ ηδξ Γμιήξ υπςξ ειθαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ πίκαηα αθμνμφκ: α. Διθακίγμοκ δε ζδιακηζηυηαηεξ ακαθμβίεξ ηαευηζ μζ επί ιένμοξ Φοζζημί Νυιμζ πμο ημοξ δζέπμοκ πνμηφπημοκ απυ ημοξ βεκζημφξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. ελέθζλδ ηαζ "ηεθζηυ" πνμμνζζιυ ηςκ Καηχηενςκ Κυζιςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ Αημιζηχκ Φοπχκ β. αδζάζπαζημζ. Τπάνπεζ δε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζενανπζηή ηαηάηαλδ ηςκ ηνζχκ Κυζιςκ ηαηά ηδκ ζενανπζηή ζεζνά Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ απυ ημκ μπμίμ πνμηφπηεζ μ Φοπζηυξ Κυζιμξ ηαζ απυ ημκ μπμίμ πνμηφπηεζ μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. μ Φοπζηυξ ηαζ μ Πκεοιαηζηυξ είκαζ πανάθθδθμζ. Φοπζηυξ. Πκεοιαηζηυξ) α. ημ ζοκδεηζηυ δίηηομ πμο ζοκδέεζ υθα ηα ακηζηείιεκα ημο Τθζημεκενβεζαημφ ηαζ Φοπζημφ Κυζιμο ιε ζπέζεζξ Αζηίαξ ηαζ Απμηεθέζιαημξ . δδθαδή μ Τθζημεκενβεζαηυξ. Οζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ηδξ Λεζημονβίαξ πενζβνάθμοκ: α. ηδ δμιή ημο ΢φιπακημξ ηαζ ηδ ζπέζδ ηςκ ηνζχκ ααζζηχκ Κυζιςκ (Τθζημεκενβεζαηυξ. αθθδθμελανηχιεκμζ. ηδ ζπέζδ ηςκ δζαθυνςκ Μζηνυημζιςκ πμο εκοπάνπμοκ ζημ ηάεε έκα απυ ηα ηνία επίπεδα Πενζθδπηζηά εα θέβαιε υηζ μζ Νυιμζ ηδξ Γμιήξ ακαθένμοκ υηζ ημ ΢φιπακ πςνίγεηαζ ζημκ Κυζιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ πμο αθμνά ημ ζφκμθμ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο ηαζ ημκ Ακχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ζημκ Κυζιμ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ ή Γοαδζηυηδηαξ πμο αθμνά ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαζ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ. ηδ "δδιζμονβία". αθθδθμεπδνεαγυιεκμζ ηαζ αθθδθμδζαπθεηυιεκμζ. ημ δζανηή πμζμηζηυ-πμζμηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ιενχκ ημο ΢φιπακημξ α. Οζ ηνεζξ Κυζιμζ.

ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Βζμθμβίαξ είκαζ υπζ ιυκμ βκςζημί ζε . δ Φοπμθμβία. Σμ φθμξ εα ηζκείηαζ ηαζ πάθζ ακάιεζα ζημ επζζηδιμκζηυ. ΋ηζ ηα πάκηα ανίζημκηαζ ζε ηίκδζδ. δ Βζμθμβία. 2. ημ θζθμζμθζηυ. δ ηαεδιενζκή γςή. Ζ πενζβναθή αοηή ηαζ πάθζ εα δζαηνέπεζ πχνμοξ υπςξ δ Φοζζηή Δπζζηήιδ. Οζ κυιμζ ηδξ Φοζζηήξ. δ Ηαηνζηή. Συζμ ζημ επίπεδμ ηδξ φθδξ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ. Σμ ΢φιπακ ηζκείηαζ ζηα πθαίζζα εκυξ Κμζιζημφ Παζπκζδζμφ αέκαδξ ζπεζνμεζδμφξ πμνείαξ. δ Φζθμζμθία ηαζ δ Θνδζηεία. ημ θζθμθμβζηυ ηαζ ημ ηαεδιενζκυ. Ζ ιία ηίκδζδ είκαζ δζαζηαθηζηή ηαζ αθμνά ηδ δδιζμονβία απυ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ ημο Φοπζημφ Κυζιμο ηαζ απυ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο. ηαζ ημο Φοπζημφ ζημκ Πκεοιαηζηυ. εκένβεζεξ. ΋ηζ "ηα πάκηα νεζ". ιεηελέθζλδ ηαζ ιεηαζπδιαηζζιυ. Οζ Νυιμζ ηδξ Λεζημονβίαξ ιαξ θέκε επίζδξ υηζ υθα ηα οθζηά. ηδξ Υδιείαξ.8 Σν επηρείξεκα ηεο Αλαινγίαο ησλ δηαθόξσλ Κόζκσλ Δίκαζ ζε υθμοξ βκςζηή δ απυθοηδ κμιμηέθεζα πμο οπάνπεζ ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Μαξ θέκε επίζδξ υηζ ζημ ΢φιπακ δεκ οπάνπεζ δνάζδ πςνίξ ακηίδναζδ. υκηα. ΢ημ δε Κυζιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ έκκμζεξ υπςξ ηίκδζδ ηαζ αηζκδζία αδοκαημφκ κα πενζβνάρμοκ ημοξ ακχηαημοξ ηυζιμοξ. δ Δζςηενζηή Γκχζδ. Κάεε ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ εα πενζβναθεί ζε λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ. έκκμζεξ.43 Πενζθδπηζηά εα θέβαιε υηζ μζ Νυιμζ ηδξ Λεζημονβίαξ ιαξ θέκε υηζ ηίπμηα δεκ είκαζ ζηαηζηυ ζημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ. αζηία πςνίξ απμηέθεζια. Καζ υηζ υθα ηα θαζκυιεκα ζημ ΢φιπακ αημθμοεμφκ ημ Νυιμ ηςκ Δθαπίζηςκ Σνζαχκ ιε ηδκ έκκμζα ημο υηζ αημθμοεμφκ ηδκ μδυ ηδξ παιδθυηενδξ δοκαηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. Ζ ακηίεεηδ ηίκδζδ είκαζ ζοζημθζηή ηαζ αθμνά ηδ ζοζπείνςζδ ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο ζημκ Φοπζηυ. Γζαηί ιζα ηέημζα ιέεμδμξ πενζβναθήξ ηαζ ακάθοζδξ ηαζνζάγεζ ηαθφηενα ζηδ ζθαζνζηυηδηα ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ βκχζδξ. θαζκυιεκα ηαζ βεβμκυηα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζπέζεζξ αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ ζε έκα πμθοδζάζηαημ πθέβια ΑζηζχκΑπμηεθεζιάηςκ.

Δάκ εεςνήζμοιε υηζ ημ ΢φιπακ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηυηε μζ Νυιμζ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ακαβμνεφμκηαζ αοηυιαηα ηαζ ζε ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ έηζζ ημοθάπζζημκ υπςξ ημοξ έπμοιε μνίζεζ. Γκςνίγμοιε υηζ ζημ ιζηνυημζιμ (δθεηηνυκζα. ιδπακέξ ηαζ επζηεφβιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ Σεπκμθμβίαξ. Δίκαζ δοκαηυ κα εεςνήζμοιε υηζ ζε πζμ ελεθζβιέκμοξ πμθοηφηηανμοξ μνβακζζιμφξ δε εα ζζπφμοκ κυιμζ ηαζ ιάθζζηα ιε βεκζηυηενδ ζζπφ. Μπμνμφιε κα δεπεμφιε υηζ δε εα ζζπφμοκ ακάθμβμζ κυιμζ ηαζ βζα ηζξ ιεβαθμιμνζαηέξ εκχζεζξ ηαζ ηα πμθοιενή. Καζ ιάθζζηα θυβς ζενανπίαξ ηαζ εκυηδηαξ ημο ΢φιπακημξ εα πνέπεζ κα εεςνήζμοιε υηζ μζ κυιμζ ηςκ ηαηςηένςκ επζπέδςκ. Γκςνίγμοιε υηζ μζ απθέξ πδιζηέξ εκχζεζξ οπαημφμοκ ζε κυιμοξ.44 υθμοξ αθθά ηαζ απμδεηημί απυ υθμοξ. ΋θδ ιαξ δ γςή είκαζ βειάηδ απυ ζοζηεοέξ. Δίκαζ δοκαηυ κα ζοβηναημφκηαζ . Μζαξ Σεπκμθμβίαξ πμο ζηδνίγεηαζ απυθοηα ζηδ βκχζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ Φοζζηχκ Νυιςκ ημο Τθζημφ Κυζιμο. Δάκ εεςνήζμοιε υηζ εηηυξ απυ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ οπάνπμοκ ηαζ άθθα επίπεδα φπανλδξ ηαζ ιάθζζηα ακχηενα. άημια. Γκςνίγμοιε επίζδξ υηζ μζ ιμκμηφηηανμζ μνβακζζιμί οπαημφμοκ ζε ηάπμζμοξ ζοβηεηνζιέκμοξ αζμθμβζημφξ κυιμοξ. ιυνζα) ζζπφμοκ ζοβηεηνζιέκμζ Νυιμζ ηδξ Φοζζηήξ. πνςηυκζα. Γκςνίγμοιε υηζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ ζζυβεζαξ ιμκμηαημζηίαξ εα πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ ηάπμζμζ ζοβηεηνζιέκμζ ανπζηεηημκζημί ηαζ ιδπακζημί κυιμζ βζα κα δδιζμονβδεεί έκα αζθαθέξ μζημδυιδια. Αξ ημ δμφιε αοηυ ιε έκα πανάδεζβια βζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ ηζ εκκμχ. Γδθαδή ζε κυιμοξ ιε βεκζηή ζοιπακηζηή ζζπφ ζε υθα ηα επίπεδα. ππ Φοπζηυξ Κυζιμξ ηαζ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ ηυηε δζηαζμφιαζηε ηαη' ακαθμβία κα εεςνήζμοιε υηζ πζεακυκ ηαζ ζηα επίπεδα αοηά κα ζζπφμοκ απυθοημζ Νυιμζ. ππ μζ Νυιμζ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ είκαζ μοζζαζηζηά οπυ-κμιμζ ηςκ βεκζηυηενςκ ζοιπακηζηχκ κυιςκ πμο οπάνπμοκ ζηα ακχηενα επίπεδα. Ακ αοηυ αθδεεφεζ βζα ιζα ζζυβεζα ιμκμηαημζηία είκαζ δοκαηυ κα ιδκ αθδεεφεζ βζα ιζα πμθουνμθδ ηαημζηία ή βζα έκακ μονακμλφζηδ.

Δπζπθέμκ υηζ υθα αοηά ηα ζημζπεία απμηεθμφκηαζ ιυκμ απυ ηνία οπμαημιζηά ζςιαηίδζα.45 ιεηαλφ ημοξ δου ιζηνμζημπζηά οπμαημιζηά ζςιαηίδζα αάζεζ κυιςκ ηαζ κα ιδ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ μθυηθδνμζ πθακήηεξ ή βαθαλίεξ ιε ζοβηεηνζιέκδ κμιμηέθεζα. δθεηηνζζιυξ. 2.9 Σν επηρείξεκα ηεο Δλόηεηαο ηνπ ΢ύκπαληνο Ζ πνυμδμξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ιαξ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα εκχζμοιε ημοξ δζάθμνμοξ Μζηνυημζιμοξ ή ηα δζάθμνα επίπεδα πμο πενζθαιαάκεζ μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. ηα δθεηηνυκζα ηαζ ηα κεηνυκζα. Ππ Τδνμβυκμ. Άκεναηαξ ηθπ. ΋θεξ αοηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ εενιυηδηα. Ακαηαθφραιε ζηαδζαηά υηζ υθδ αοηή δ απίζηεοηδ ζε πμζηζθμιμνθία ηαζ δζαθμνεηζηυηδηα Φφζδ ααζίγεηαζ ζε θίβα ηαζ απθά ααζζηά δμιζηά ζοζηαηζηά. Ππ δ Υδιεία έδεζλε υηζ υθα ηα οθζηά ακηζηείιεκα απμηεθμφκηαζ απυ εηαηυ πενίπμο ααζζηά ζημζπεία ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Καζ υηζ αοηυ ζζπφεζ ηυζμ βζα ιζα ιονιδβημθςθζά ηαζ βζα έκα ηφηηανμ υζμ ηαζ βζα έκα βαθαλία. Ζ ιία ιμνθή εκένβεζαξ ιεηαπίπηεζ ζε άθθεξ ζε ιζα αδζάημπδ ζοκέπεζα . Γεκ είκαζ επζπθέμκ εφθμβμ κα εεςνήζμοιε υηζ μζ κυιμζ ηςκ ηαηχηενςκ επζπέδςκ πνμηφπημοκ απυ κυιμοξ ιε βεκζηυηενδ ζζπφ πμο ζζπφμοκ βζα ηα ακχηενα επίπεδα. Ολοβυκμ. ιαβκδηζζιυξ ηθπ δεκ είκαζ λέκεξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ίδζα δ Φοζζηή Δπζζηήιδ αθθά ηαζ δ γςή έπεζ απμδείλεζ υηζ κμιμηέθεζα οπάνπεζ ηαζ ζηα πζμ απθά ηαζ ιειμκςιέκα ζοζηήιαηα ηαζ επίπεδα ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο ηαζ αέααζα πμθφ πενζζζυηενμ ηαζ ζηα πζμ πμθφπθμηα ηαζ ακχηενα. Καζ ακ αοηυ ζζπφεζ βζα ημκ ηαηχηενμ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ δεκ είκαζ θμβζηυ κα εεςνήζμοιε υηζ πμθφ πενζζζυηενμ εα ζζπφεζ βζα ακχηενμοξ ηυζιμοξ υπςξ μ Φοπζηυξ ηαζ μ Πκεοιαηζηυξ. Γδθαδή ηα πνςηυκζα. Ζ ίδζα εκυηδηα ακαηαθφθεδηε κα ζζπφεζ ηαζ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ εκένβεζαξ.

Σα ίδζα ζημζπεία εκυηδηαξ ηαζ ελεθζηηζηήξ ζοκέπεζαξ παναηδνμφκηαζ ηαζ ζηδκ βκςζηζηή θεζημονβία(ζηέρδ) απυ ημοξ ηαηχηενμοξ μνβακζζιμφξ ιέπνζ ηαζ ημκ Άκενςπμ υπςξ ακαθέναιε. Οζ πνυμδμζ ηδξ Βζμθμβίαξ ηαηέδεζλακ ηδκ εκυηδηα ημο Βαζζθείμο ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ημ Φοηζηυ ηαζ Εςζηυ Βαζίθεζμ. Τπάνπεζ ιζα ελεθζηηζηή ζοκέπεζα ακάιεζα ζε υθμοξ ημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ ηαεχξ ηαζ έκα ημζκυ ααζζηυ ζπέδζμ θεζημονβίαξ. Σα δζάθμνα επίπεδα ημο ΢φιπακημξ θεζημονβμφκ ζακ ζοβημζκςκμφκηα δμπεία. Δθυζμκ θμζπυκ βκςνίγμοιε απυ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαζ απυ ιένμξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο υηζ οπάνπεζ κμιμηέθεζα ηυηε ακαβηαζηζηά δεπυιαζηε υηζ οπάνπεζ κμιμηέθεζα ζε υθμ ημ ΢φιπακ πςνίξ ελαίνεζδ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ακ ζε έκα ιυκμ μπμζμδήπμηε ιζηνυ ηιήια ημο ΢φιπακημξ ζζπφμοκ κυιμζ ηυηε ακαβηαζηζηά οπάνπεζ κμιμηέθεζα ζε υθμ ημ ΢φιπακ. δδθαδή ΢οιπακηζημί Νυιμζ. Δθυζμκ θμζπυκ ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαεχξ ηαζ ζε ιένμξ ημοθάπζζημκ ημο Φοπζημφ Κυζιμο ζζπφεζ ιζα απυθοηδ κμιμηέθεζα ηαζ εθυζμκ οπάνπεζ εκυηδηα ηαζ ζοκέπεζα ζημ ΢φιπακ είκαζ επυιεκμ κα εεςνήζμοιε υηζ ζζπφεζ ιζα απυθοηδ κμιμηέθεζα βζα μθυηθδνμ ημ ΢φιπακ. Δίκαζ ηυζμ ζζπονή δ εζςηενζηή εκυηδηα ημο ΢φιπακημξ πμο ακ ζε έκα ιυκμ ιζηνυ ηιήια ημο δεκ ίζποακ κυιμζ ηαζ οπήνπε αοεαζνεζία ηυηε εα έπνεπε υθμ ημ ΢φιπακ κα είκαζ άκμιμ. Ο Ασκζηάζκ επζπθέμκ απέδεζλε ιε ηαηδβμνδιαηζηυ ηνυπμ υηζ μ Κυζιμξ ηδξ Όθδξ ηαζ μ Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ δεκ είκαζ λεπςνζζημί αθθά υηζ δ Όθδ ιεηαηνέπεηαζ ζε Δκένβεζα ηαζ δ Δκένβεζα ζε Όθδ. Δπμιέκςξ οπάνπμοκ κυιμζ ιε ζοιπακηζηή ζζπφ. ΋ηακ ηάηζ ζοιααίκεζ ζημ έκα επίπεδμ επδνεάγεζ ηαζ υθα ηα οπυθμζπα. . Ζ ίδζα βεκζηή ανπή δζαπζζηχεδηε κα ζζπφεζ ηαζ ζηα έιαζα υκηα.46 ηαζ κμιμηέθεζα.

Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ βζα υθα ηα έιαζα υκηα. Καηαζηνέθεζ ηαζ ηαηαζηνέθεηαζ. Σδ ΢μθία ημο Γδιζμονβμφ. ΋ηζ είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ Αζηζμθμβζηήξ Αθοζίδαξ. Γίκεζ ηαζ παίνκεζ γςή απυ ηα οπυθμζπα. Αξκνλίαο θαη ΢νθίαο ηνπ ΢ύκπαληνο Γκςνίγμοιε πμθφ ηαθά απυ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαζ ηδ Φοζζηή Δπζζηήιδ υηζ υθα ηα βκςζηά θοζζηά θαζκυιεκα οπαημφμοκ ζημ Νυιμ ηδξ Αζηίαξ ηαζ ημο Απμηεθέζιαημξ. ημ μπμίμ ζηδνίγεζ ημ . Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ. Σα θοηά είκαζ ηνμθή βζα ηα θοημθάβα γχα ηαζ ηα θοημθάβα βζα ηα ζανημθάβα. Σνέθεηαζ ηαζ βίκεηαζ ηνμθή. Μζα ανιμκία πμο οπμδδθχκεζ ηδ ΢μθία ημο ζοζηήιαημξ. Σα ζανημθάβα πεεαίκμκηαξ βίκμκηαζ ηνμθή βζα ηα θοηά ημη. Σα άημια ημο ηάεε ααζζημφ ζημζπείμο εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ή αθθδθεπζδνμφκ πανάβμκηαξ πδιζηέξ εκχζεζξ.10 Σν επηρείξεκα ηεο Αηηηόηεηαο. Οοζζαζηζηά υθα ηα ακηζηείιεκα ηαζ έιαζα υκηα είκαζ ημοηίδεξδζαζηαονχζεζξ ζε έκα παβηυζιζμ πολςδιάζηαηο Πθέβια ΑζηζχκΑπμηεθεζιάηςκ πμο ηα δέκεζ ιεηαλφ ημοξ. Τπάνπεζ μ θεβυιεκμξ Κφηθμξ ηδξ Εςήξ ζημ Φοηζηυ ηαζ Εςζηυ Βαζίθεζμ. Καζ υηζ υπζ ιυκμ είκαζ απμηέθεζια ιζαξ Αζηζμθμβζηήξ Αθοζίδαξ αθθά ηαζ αζηία εκυξ επυιεκμο απμηεθέζιαημξ. ΋ηζ δδθαδή ηάεε ηζ πνμένπεηαζ απυ ηάπμζεξ αζηίεξ.47 2. Αξ δμφιε ππ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ. Λυβς αοηχκ ηςκ ζπέζεςκ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ οπάνπεζ ιζα ηαηάζηαζδ δςναμικήρ ανιμκίαξ πμο αθμνά ηα οθζηά ακηζηείιεκα ηαζ ηα έιαζα υκηα. Σμ ηάεε έιαζμ μκ έπεζ επενμφξ ηαζ θίθμοξ. Ζ ίδζα δ ζπέζδ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ είκαζ έκαξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα. Οζ δζάθμνεξ δοκάιεζξ ηαζ ιμνθέξ εκένβεζαξ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ζε έκα πθέβια αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ. Μζα ανιμκία εαοιαζηή. Καζ μ ΢οιπακηζηυξ αοηυξ Νυιμξ ιαγί ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ δδιζμονβμφκ ημ "κμιζηυ πθαίζζμ" εα θέβαιε.

Ζ δζαθμνά ηδξ πνχηδξ απυ ηδ δεφηενδ είκαζ δ ζφιπθεοζδ ιε ημοξ Νυιμοξ ηδξ Μμοζζηήξ. Ζ ανιμκζηή ιμοζζηή ζοιπθέεζ ιε ημοξ Νυιμοξ ηδξ Μμοζζηήξ. Γκςνίγμοιε απυ ηδ ιμοζζηή βζα ηδκ ανιμκζηή ηαζ δοζανιμκζηή ιμοζζηή.48 ΢φιπακ ηαζ ηαεμνίγεζ ηδκ εζςηενζηή ημο θεζημονβία δδιζμονβχκηαξ αοηή ηδ εαοιαζηή ανιμκία.11 Σν επηρείξεκα ηεο Δπαλαιεςηκόηεηαο θαη Πξνβιεςηκόηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ Μζα απυ ηζξ ζζπονυηενεξ επζζηδιμκζηέξ απμδείλεζξ βζα ηδκ φπανλδ εκυξ κυιμο πμο δζέπεζ ηάπμζμ θαζκυιεκμ ζηδ Φοζζηή Δπζζηήιδ είκαζ δ δοκαηυηδηα επανάλητηρ ημο οπυ ελέηαζδ θαζκμιέκμο ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ δ δοκαηυηδηα ππόβλετηρ ημο απμηεθέζιαημξ. Ακ επακαθάαμοιε ημ θαζκυιεκμ αοηυ ζημ επζζηδιμκζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ ηάεε θμνά ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ηαζ ιάθζζηα ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε ηζ εα βίκεζ ηυηε εεςνμφιε υηζ ημ θοζζηυ αοηυ θαζκυιεκμ οπαημφεζ ζε έκα κυιμ ηδξ Φοζζηήξ. Ζ επακαθδρζιυηδηα ηαζ πνμαθερζιυηδηα ηςκ θαζκμιέκςκ ζζπφεζ απυθοηα ηαζ ακαιθζζαήηδηα ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Άνα μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ παναηηδνίγεηαζ απυ κμιμηέθεζα. Ζ δοζανιμκζηή ιμοζζηή. υζμ ηαζ ακ θαίκεηαζ πανάλεκμ οπμδδθχκεζ ηδκ πθεφζδ ακηίεεηα ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Απυ ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία κυιςκ. ππ ζημκ Νυιμ ηδξ Βανφηδηαξ. 2. δδθαδή δ θάθηζα ιμοζζηή πθέεζ ηυκηνα ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Μμοζζηήξ. Ππ αθέπμοιε ζηδ Φφζδ έκα ιήθμ κα πέθηεζ ηαηαηυνοθα πνμξ ηα ηάης. Άνα ηαζ πάθζ ηα πνάβιαηα ηαεμνίγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Ζ επακαθδρζιυηδηα ηαζ πνμαθερζιυηδηα ηςκ θαζκμιέκςκ δεκ ζζπφεζ υιςξ ιυκμ βζα ηα θαζκυιεκα ημο Τθζημφ Κυζιμο αθθά ηαζ βζα ηα . Αθθά ηαζ δ δοζανιμκία πμο δδιζμονβεί ζοπκά δ ακενχπζκδ αοεαζνεζία ηαζ πάθζ. Ζ ανιμκία ημο ΢φιπακημξ παναπέιπεζ ζηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ.

ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζοιπενζθμνά ζε δζαθμνεηζημφξ θαμφξ. υιμζεξ θζθμζμθζηέξ ηαζ ενδζηεοηζηέξ ακηζθήρεζξ. υιμζεξ κμδηζηέξ πθάκεξ.49 θαζκυιεκα ημο Φοπζημφ Κυζιμο. . υιμζα πάεδ. Ακ δζααάζμοιε ππ ηα δζάθμνα Ανπαζμεθθδκζηά ηείιεκα ή άθθα ανπαία ηείιεκα δζάθμνςκ πμθζηζζιχκ ζε δζαθμνεηζηά ιένδ ηδξ Γδξ εα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ ζηέρδ ημο Ακενχπμο αημθμοεμφζε πάκς ηάης ηζξ ίδζεξ δζαδνμιέξ υζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ. Ο ζδιενζκυξ μιμζμπαεδηζηυξ βζαηνυξ. Ζ ανπαζμθμβζηή ηαζ ακενςπμθμβζηή ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ δζαθμνεηζημί θαμί. πανά ηδκ πάνμδμ 2500 πνυκςκ ηζκείηαζ ζημοξ ίδζμοξ ζδιενζκμφξ ηακυκεξ βκχζδξ ηαζ πθάκδξ. άζπεημζ ιεηαλφ ημοξ είπακ υιμζα ήεδ ηαζ έεζια. βκχζηδξ ηςκ Ακενχπζκςκ Ηδζμζοβηναζζχκ ιπμνεί εφημθα κα ηαοημπμζήζεζ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο ΢ςηνάηδ. ημο Γζμβέκδ ηαζ άθθςκ ανπαίςκ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ. ζηζξ Δθθδκζηέξ ηναβςδίεξ ηαζ ηςιςδίεξ ιπμνμφκ εφημθα κα δζαπζζηχζμοκ υηζ μζ κυιμζ θεζημονβίαξ ηδξ ακενχπζκδξ ροπμζφκεεζδξ παναιέκμοκ μζ ίδζμζ. ΋πμζμξ έηοπε κα δζααάζεζ ΢ςηνάηδ ή Ζνάηθεζημ ή ΢μθζζηέξ δζαπζζηχκεζ ιε έηπθδλδ υηζ δ ακενχπζκδ ζηέρδ υπζ ιυκμ ηςκ ζοββναθέςκ αθθά ηαζ ηδξ επμπήξ ημοξ. ημο Πθάηςκα. Ζ δε Γζαθεηηζηή Λμβζηή ημο Ζνάηθεζημο είκαζ ζπεδυκ ηαοηυζδιδ ιε ηδ Γζαθεηηζηή Λμβζηή ηςκ Κζκέγςκ θζθμζυθςκ ηαζ αεθμκζζηχκ ηδξ ίδζαξ ή ανπαζυηενδξ πνμκζηήξ επμπήξ ηαζ ιε ηδ ζδιενζκή Γζαθεηηζηή Λμβζηή πμθθχκ θζθμζυθςκ. Οζ ζφβπνμκμζ ροπίαηνμζ ηαζ ροπμθυβμζ ακαηνέπμκηαξ ζηα ανπαία ηείιεκα. ΋ηζ ιπμνμφκ εφημθα κα ηαοημπμζήζμοκ ηζξ ίδζεξ θοζζμθμβζηέξ ηαζ παεμθμβζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο οπάνπμοκ ηαζ ζημ ζδιενζκυ άκενςπμ. ηζξ πθάκεξ ηδξ ηαζ ηζξ έκδμλεξ ηδξ ζηζβιέξ. ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Γζαπζζηχεδηακ πανυιμζεξ ζηέρεζξ. Γζαηνίκμοιε ππ ηδ Μδπακζζηζηή Λμβζηή ηςκ ΢μθζζηχκ ηαεχξ ηαζ ηδ Γζαθεηηζηή Λμβζηή ημο Ζνάηθεζημο. ζηα ανπαία εεαηνζηά ένβα. Καζ ημ ζοιπέναζια ημο είκαζ υηζ ηαζ ηυηε υπςξ ηαζ ηχνα.

Δθυζμκ θμζπυκ δζαπζζηχκμοιε υηζ υπζ ιυκμ ζηα οθζηά θοζζηά θαζκυιεκα αθθά ηαζ ζηα κμδηζηά ηαζ ζηα πκεοιαηζηά παναηδνείηαζ ζηαεενά ημ . πενζβνάθεηαζ πάκηα ιε ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά. εθυζμκ αέααζα παναιείκεζ ζηδκ ίδζα ζδζμζοβηναζία. ακζδζμηέθεζα. Δπζπθέμκ μ βκχζηδξ ηςκ Ακενχπζκςκ Ηδζμζοβηναζζχκ ιπμνεί βκςνίγμκηαξ ηδκ ζδζμζοβηναζία εκυξ ακενχπμο ημκ μπμίμ βκχνζζε ιία θμνά κα πνμαθέρεζ ιε ζηακμπμζδηζηή πνμζέββζζδ ημκ ηνυπμ πμο εα ακηζδνάζεζ ημ αιέζςξ επυιεκμ δζάζηδια ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ημο ημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ. Λέιε ππ βζα ηάπμζμκ πμο βκςνίγμοιε ηαθά: "Ακ ήηακ εδχ μ Γζάκκδξ εα έηακε ή εα έθεβε αοηυ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ". Αθθά ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ ιυκμ εηιαεδιέκδ ζηακυηδηα ημο μιμζμπαεδηζημφ βζαηνμφ αθθά ηαζ ςξ έκα ιζηνυηενμ ααειυ ηαζ ημο ηάεε ιέζμο ακενχπμο.50 ιεηά απυ 2500 πνυκζα παναηδνμφκηαζ ζηαεενά μζ ίδζμζ Ακενχπζκμζ Σφπμζ δδθαδή μζ ίδζεξ Ηδζμζοβηναζίεξ. είηε απυ άθθεξ ιεβάθεξ ιμνθέξ ημο πανεθευκημξ ή ζφβπνμκεξ. "Μδκ ημ πεζξ ζημ παζδί βζαηί εα πθδβςεεί πμθφ ηαζ εα ηάκεζ αοηυ ή εηείκμ". ροπζηή ακάηαζδ ηθπ. είηε απυ ημ ΢ςηνάηδ. Κζ υθα αοηά ζοιααίκμοκ βζαηί οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκμζ κμδηζημί κυιμζ πμο ηαεμνίγμοκ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ εκυξ αηυιμο ηαζ ημκ δζαηδνμφκ ζηαεενυ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα ή ηαζ εθ' υνμο γςήξ. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια είκαζ δ επακαθδρζιυηδηα ηαζ πνμαθερζιυηδηα πμο δζαηνέπεζ υθεξ ηζξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ. Υαναηηδνίγεηαζ πάκηα απυ ζοιπακηζηυηδηα. απμοζία ηηδηζηυηδηαξ. "Ακ ιε άημοβε ημ αθεκηζηυ ιμο εα ιε έανζγε". Ακ ακαηνέλμοιε ζε ζζημνζηέξ ακαθμνέξ υζμκ αθμνά πκεοιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πκεοιαηζηή αβάπδ. εα δζαπζζηχζμοιε υηζ αοηή δ πκεοιαηζηή αβάπδ είηε αζχεδηε απυ ημ Υνζζηυ. Σα ίδζα Βαζζηά Πάεδ. "Ακ ημ ιάεεζ δ βοκαίηα ιμο εα πάεεζ ηαηάεθζρδ". Σα ίδζα Μζάζιαηα.

είηε ανπαίμοξ ενφθμοξ ηςκ Κεθηχκ. μπαδμί δζαθμνεηζηχκ θζθμζμθζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ. .51 παναηηδνζζηζηυ ηδξ επακαθδρζιυηδηαξ ηαζ ηδξ πνμαθερζιυηδηαξ έπμοιε ηάεε δζηαίςια κα εεςνήζμοιε υηζ ίζποε ηαζ ζζπφεζ κμιμηέθεζα ζημ ΢φιπακ. Ο Καηχηενμξ Άκενςπμξ πανμοζζάγεζ ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά είηε δζααάζεζ ηακείξ ηζξ ηναβςδίεξ ημο Δονζπίδδ. είηε βζα ηζξ εζςηενζηέξ απυρεζξ ηςκ Αζβοπηίςκ δζαπζζηχκεζ ηακείξ υηζ ακ αθαζνέζεζ ηα επζθακεζαηά ηεθεημονβζηά ζημζπεία ζημ αάεμξ οπάνπεζ δ ημζκή αθήεεζα. γήθεζα. ιαηαζμδμλία. ΋ηζ οπήνπακ ηαζ οπάνπμοκ ζηαεενμί ηαζ απυθοημζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ιε ζοιπακηζηή ζζπφ. απθδζηία. 2.12 Σν επηρείξεκα ηεο εληαίαο γλώζεο θαη πιάλεο Ο εηάζημηε πκεοιαηζηυξ ακαγδηδηήξ μπμζαζδήπμηε πνμκζηήξ επμπήξ ή θοθήξ δζαπζζηχκεζ ιε έηπθδλδ ηαζ εαοιαζιυ υηζ πίζς απυ πάνα πμθθά αλζυθμβα θζθμζμθζηά ηαζ ενδζηεοηζηά ζοζηήιαηα οπάνπμοκ πανυιμζεξ εεηζηέξ απυρεζξ. Δίηε πνυηεζηαζ βζα ημ Υνζζηζακζζιυ. Αθμνά ελίζμο ηυζμ ηδκ πθάκδ υζμ ηαζ ημκ Καηχηενμ Άκενςπμ. είηε βζα ηζξ Ηκδζάκζηεξ ενδζηεοηζηέξ απυρεζξ. Οζ Ακχηενμζ Άκενςπμζ ακελάνηδηα απυ θοθεηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ έπμοκ ηα ίδζα ημζκά παναηηδνζζηζηά υζμκ αθμνά ηδ ζηέρδ ηαζ δνάζδ ημοξ. Πίζς απυ ηα εναφζιαηα ημο Καενέθηδ ημο Πθμφηανπμο οπάνπεζ δ ημζκή Αθήεεζα πμο ηάπμηε ήηακ εκζαία ηαζ ζθαζνζηή αθθά πέθημκηαξ απυ ημκ Οονακυ ζηδ Γδ έβζκε πίθζα ημιιάηζα. εθυζμκ ηαηαηηήζμοκ έκα ορδθυ ααειυ ροπζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαηαθήβμοκ ζηδκ ίδζα ακχηενδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ηαζ ΢οιπακηζηή ΢οιπενζθμνά. είηε βζα ημ Βμοδζζιυ. μνβή ηαζ θαβκεία. είηε ημκ ΋ιδνμ. είηε πενζβναθέξ αιανηςθχκ ηδξ Βίαθμο. είηε βζα ημκ Ζνάηθεζημ. Αθθά αοηή δ εκζαία ηαζ δζαπνμκζηή μιμζυηδηα ζηδ ζηέρδ ηαζ ζοιπενζθμνά δεκ αθμνά ιυκμ ηδκ Αθήεεζα ηαζ ημκ Ακχηενμ Άκενςπμ. Τπάνπεζ ιζα ημζκή αθήεεζα ηαζ βκχζδ. Ο Καηχηενμξ Άκενςπμξ ηαζ ηυηε ηαζ ηχνα παναηηδνίγεηαζ απυ εβςζζιυ. Αθθά ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ επμπήξ ακελάνηδημζ ηαζ δζαθμνεηζημί άκενςπμζ.

Μζα ηέημζα επζπεζνδιαημθμβία υιςξ απεοεφκεηαζ. Γδθαδή κυιςκ ιε βεκζηή.52 Δθυζμκ θμζπυκ ηα θαζκυιεκα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ πθάκδ είκαζ υιμζα ηαζ εκζαία δζαπνμκζηά ηαζ δζαπμθζηζζιζηά αοηυ ζδιαίκεζ υηζ οπήνπακ ηαζ οπάνπμοκ. 2. Γεκ ηένπμοκ ημ άημιμ. εκ βκχζεζ ημο ζοββναθέα ηαεανά ζημ επίπεδμ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ηαζ εκ ιένεζ ζημ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ. Ππ βζα έκα Καηχηενμ Άκενςπμ πμο δμκείηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ Αζζεδηζηήξ Φοπήξ ηαζ μ μπμίμξ κμζάγεηαζ ηονίςξ βζα ημ ηζ εα θάεζ ηαζ ηζ εα πζεζ. Γζα έκα υιςξ Καηχηενμ Άκενςπμ πμο δμκείηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ηαζ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ υθα αοηά ηα επζπεζνήιαηα έπμοκ ζαθχξ ηάπμζα αλία. Αηαηακυδηα πνάβιαηα. Πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα θμβζηή επζπεζνδιαημθμβία.13 Ο βαζκόο γλώζεο ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ θαζνξίδεηαη από ην επίπεδν δόλεζεο ηνπ αηόκνπ Έπμοκ ήδδ ακαθενεεί ιενζηά επζπεζνήιαηα οπέν ηδξ φπανλδξ ηαζ θεζημονβίαξ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. Γε βειίγμοκ ημ ζημιάπζ. Γεκ ζηακμπμζμφκ ηδ βεκεηήζζα επζεοιία. Υςνίξ πναηηζηή αλία. Θα πνυηεζηαζ αέααζα βζα επζπεζνήιαηα πμο ηζκμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ . Αθθά υπςξ ήδδ ακαθέναιε ημ επίπεδμ βκχζδξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ απυ ημ ηάεε λεπςνζζηυ άημιμ ελανηάηαζ απυθοηα απυ ημ Δπίπεδμ Όπανλδξ ζημ μπμίμ ηονίςξ δμκείηαζ. Δίκαζ απθά ημοαέκηεξ. παβηυζιζα ζζπφ. Αθθά επεζδή αδοκαηεί κα θεζημονβήζεζ ιέζς επίβκςζδξ ζημ ακχηενμ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ ιπμνεί ηάθθζζηα δ Γζακμδηζηή ημο Φοπή κα ανεζ πίθζα δομ δζαθμνεηζηά κμδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα ηα μπμία κα πνμηάλεζ ζακ ακηεπζπεζνήιαηα. Λυβζα πςνίξ εκδζαθένμκ ηαζ κυδια. Δίκαζ ημοθάπζζημκ ακηζηείιεκμ πνμξ ζογήηδζδ. δδθαδή βζα ηαεανά "βήζκα" πνάβιαηα ιζα ηέημζα επζπεζνδιαημθμβία δε θέεζ ηίπμηα. θεζημονβμφζακ ηαζ θεζημονβμφκ μζ ίδζμζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ. "Έπεα πηενυεκηα".

Μπμνεί επμιέκςξ υηακ πείεμιαζ κα οπάνπεζ ιζα ηαοηυηδηα ηςκ ελςηενζηχκ επζπεζνδιάηςκ ιε ηα Νμδηζηά ιμο Πνυηοπα αθθά δε ζδιαίκεζ αοηυ υηζ οπάνπεζ ηαζ ηαοηυηδηα ηςκ Νμδηζηχκ ιμο Πνμηφπςκ ηαζ ιε ηδκ Ακηζηεζιεκζηή Πναβιαηζηυηδηα. "Κυαεζ" ημ άημιμ πμο έπεζ ιπνμζηά ημο. Σζ ηάκεζ έκαξ επαββεθιαηίαξ πθαζζέ. Γζα έκακ υιςξ Ακχηενμ Άκενςπμ πμο δμκείηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ ή ημο Αημιζημφ Πκεφιαημξ ηα κμδηζηά επζπεζνήιαηα ηδξ ζοκήεμοξ θμβζηήξ είκαζ θεζρά ηαζ ηαηχηενα. 2. Κυαεζ ημ "οπμρήθζμ εφια". πμζά είκαζ ηα αδφκαηα ημο ζδιεία ηαζ "ημο παηάεζ ημ ημοιπί". Βθέπεζ ηζ ηφπμξ ακενχπμο είκαζ. Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ παναηηδνίγεηαζ απυ πςνζζηζηή ηάζδ(λεπςνίγεζ απυθοηα ηα πνάβιαηα ηαζ ηζξ έκκμζεξ). Πνυηεζηαζ υιςξ βζα αημιζηά ηαζ αοεαίνεηα Νμδηζηά Πνυηοπα.14 Ση ζεκαίλεη "πείζσ θάπνηνλ" Αξ δμφιε ιενζηά παναδείβιαηα βζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ ηζ εκκμχ. Υηοπάεζ ζηα αδφκαηα ζδιεία υπςξ αηνζαχξ ηάκεζ έκαξ ιπμλέν ζημκ ακηίπαθμ ημο.53 Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ ηαζ βζ' αοηυ ηαζ δε ιπμνμφκ κα ακηέλμοκ ζηδκ ακςηενυηδηα ηδξ Γζαθεηηζηήξ ή ΢οιπακηζηήξ ΢ηέρδξ. Γδθαδή ηα κμδηζηά επζπεζνήιαηα πμο ιμο πνμηείκμοκ ηαζνζάγμοκ ιε ηα Νμδηζηά ιμο Πνυηοπα. ηείκεζ κα ελεηάγεζ ηζξ δζαθμνέξ ακηί ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ αβκμεί ηδκ οπμαυζημοζα εκυηδηα ηςκ πναβιάηςκ ηαζ εκκμζχκ πίζς απυ ηδκ επζθακεζαηή ημοξ δζαθμνεηζηυηδηα. απμζπαζιαηζηή θμβζηή. Ο Ακχηενμξ Άκενςπμξ δεκ ανηείηαζ ζημ κα πεζζεεί κμδηζηά. Πείεμιαζ κμδηζηά ζδιαίκεζ υηζ ηα κμδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα πμο ιμο πθαζάνμοκ απυ έλς ηαζνζάγμοκ ιε ηα «κμδηζηά ημοηάηζα» πμο έπς ζημ ιοαθυ ιμο. Καθά ηαζ πνήζζια ζημ επίπεδμ ημοξ αθθά ακεπανηή ζε ακχηενα επίπεδα. Έπεζ δζαπζζηχζεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ηνζβςκζηή ππ οπμδμπή(Νμδηζηυ Πνυηοπμ) ζημ ιοαθυ ημο αβμναζηή ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια ηαζ απθά .

αζφιθμνδ. Αβμνάγεζ ημ πζμ αηνζαυ ιδπάκδια πμο ιπμνεί κα ηάκεζ δέηα επζπθέμκ θεζημονβίεξ εκχ μοζζαζηζηά εα ημο ανημφζε βζα ηδ πνήζδ πμο ημ εέθεζ. Απθχξ ηαζ ιυκμ επεζδή ήηακ ζε θακηαπηενή ζοζηεοαζία ή οπυζπμκηακ ηάηζ πμθφ ςναίμ ή απθά ήηακ ζε ηζιή εοηαζνίαξ. . Αβμνάγεζ ηζκδηά ηδθέθςκα εκχ δεκ ηα πνεζάγεηαζ. Ππ μζ πζζηςηζηέξ ηάνηεξ έπμοκ θηάζεζ ζημ ζδιείμ κα δζαθδιίγμοκ υηζ αζθαθίγμοκ ηα νμφπα πμο αβμνάζαηε ιήπςξ ππ ηοπυκ ηα πάζεηε. Γεκ είκαζ ηοπαία δ έηθναζδ υηζ αοηυξ μ πςθδηήξ είκαζ ηυζμ ζηακυξ πμο "ιπμνεί κα πμοθήζεζ ροβείμ ζε Δζηζιχμ" ή "πηέκα ζε θαθαηνυ". Σμ ίδζμ θαζκυιεκμ αθέπμοιε παναηηδνζζηζηά ηαζ ζηζξ αζθαθζζηζηέξ ζοκαθθαβέξ. ημ απθυ ιδπάκδια. Δηηυξ απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηαζ ςξ έκα ζδιείμ θμβζηέξ αζθάθεζεξ βζα πναβιαηζημφξ ηζκδφκμοξ οπάνπμοκ ιφνζεξ υζεξ αζθάθεζεξ πμο ηαθφπημοκ ιφνζεξ υζεξ ακαζθάθεζεξ. Δίκαζ πμθφ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ μ ιέζμξ άκενςπμξ κα αβμνάγεζ πνάβιαηα ή οπδνεζίεξ ηαζ εη ηςκ οζηένςκ υηακ ιε "ηαεανυ ιοαθυ" ελεηάγεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ κα δζαπζζηχκεζ υηζ ήηακ ιζα πενίενβδ. Αβμνάγεζ ιδπακήιαηα βοικαζηζηήξ εκχ λένεζ υηζ πμηέ δε εα ηα πνδζζιμπμζήζεζ. "ιε ηδ εέθδζδ" ημο ηαζ αθμφ "ελέηαζε" ηαζ "έηνζκε". Έηζζ "πείεεζ" ημ άημιμ κα αβμνάζεζ. Γειίγεζ ημ ηανμηζάηζ ημο ζημ ζμφπεν ιάνηεη ιε πίθζα δομ θακηαπηενά ηαηακαθςηζηά αβαεά πςνίξ μοζζαζηζηά κα ηα πνεζάγεηαζ. άζημπδ. Σεθζηά ηαζ μ πθαζζέ είκαζ εοπανζζηδιέκμξ βζαηί πμφθδζε ηαζ μ αβμναζηήξ είκαζ εοπανζζηδιέκμξ υηζ αβυναζε ηάηζ ιε ηδκ "εθεφεενδ ημο αμφθδζδ". άημπδ. άηαζνδ ή θάεμξ αβμνά. Αοηυ υιςξ δε ζδιαίκεζ υηζ μ αβμναζηήξ αβυναζε ηάηζ πμο ημ είπε πναβιαηζηά ακάβηδ ηαζ ιάθζζηα ζηδ ζοιθένμοζα ή ζηδκ πναβιαηζηή αλία ημο.54 ημπμεεηεί ημ "ηνζβςκζηυ" επζπείνδια πμο ηαζνζάγεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ οπμδμπή. ΋πςξ θέεζ ημ αζθαθζζηζηυ ζθυβηακ "βζα ηάεε ακαζθάθεζα οπάνπεζ ηαζ ιζα αζθάθεζα ζηα ιέηνα ζαξ".

. δδθαδή ημο λεβεθάζιαημξ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ Νμδηζηχκ Πνμηφπςκ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ιπμνεί κα οπμαυζηεζ ηαζ ζοκήεςξ οπμαυζηεζ ηαζ πίζς απυ ςναίεξ δζαηδνφλεζξ πενί "δδιμηναηζημφ δζαθυβμο". Ο ηεθζηυξ ζηυπμξ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ είκαζ δ απυηηδζδ μπαδχκ πμο εα ελοπδνεηήζμοκ ηα πμθθαπθά ζοιθένμκηα ηςκ εηάζημηε ελμοζζαζηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Ή δδιζμονβμφκηαζ ζημ άημιμ κέα Νμδηζηά Πνυηοπα πμο ηαζνζάγμοκ ιε ηζξ εβςζζηζηέξ ημο επζδζχλεζξ ηαζ ηα πάεδ ημο ηαζ πάθζ ιε ζημπυ κα πεζζεεί ηαζ κα βίκεζ μπαδυξ ημο υπμζμο Ηδεμθμβζημφ ΢οζηήιαημξ. Γεκ είκαζ ηοπαία δ θνάζδ υηζ "πνέπεζ κα ημο ιζθήζεζξ ιε πμθζηζηή βζα κα ημκ πείζεζξ κα ημ ηάκεζ" ή δ θνάζδ "αοηυξ είκαζ πμθζηζηάκηδξ. Σμ ίδζμ αηνζαχξ ηαεεζηχξ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ ιέζμ εηπνυζςπμ ιζαξ μπμζαζδήπμηε ενδζηείαξ ή θζθμζμθζημφ ζοζηήιαημξ υηακ ακηί κα κμζάγεηαζ πενζζζυηενμ βζα ηδκ ροπζηή ημο ηαθθζένβεζα. Φοπμθμβεί ημ ημζκυ. Πείεεζ. Κάκεζ επζζηδιμκζηά βηάθμπ βζα ηζξ απυρεζξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ. κμζάγεηαζ βζα κα απμηηήζεζ μπαδμφξ. Καζ πνμαάθθεζ ζημ ημζκυ ή ζημκ εηάζημηε ζοκμιζθδηή ημο αοηά πμο εη ηςκ πνμηένςκ λένεζ υηζ "ημο ανέζμοκ".55 Καζ ακ κμιίγεζ ηακείξ υηζ υθα αοηά ζζπφμοκ ιυκμ βζα ακηζηείιεκα ηαζ αβμνέξ ηυηε είκαζ πναβιαηζηά εηηυξ πναβιαηζηυηδηαξ. Πάνηε έκα ζοκήεδ ιέζμ πμθζηζηυ. Γδθαδή ηαζ πάθζ δίκεζ ζημ ζοκμιζθδηή ημο αηνζαχξ υηζ ηαζνζάγεζ ζηα Νμδηζηά ημο Πνυηοπα. Αοηά πμο ζοιθςκμφκ ιε "ηζξ απυρεζξ ημο". Γίκεηαζ ζημ άημιμ ημ κμδηζηυ εηείκμ πνμσυκ πμο ηαζνζάγεζ ιε ηα Νμδηζηά ημο Πνυηοπα ιε ζημπυ πάκηα "κα πεζζεεί". Αθθά δ μοζία είκαζ δ ίδζα. Αοηή δ έκκμζα ηδξ δζακμδηζηήξ πεζεμφξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ υθδ επζπείνδζδ δεκ μκμιάγεηαζ αέααζα "πχθδζδ πνμσυκημξ" αθθά ααθηίγεηαζ ςξ "πμθζηζηή εκδιένςζδ" ή "ενδζηεοηζηή δζαθχηζζδ" ή "ιεηάδμζδ εζςηενζηήξ βκχζδξ". Φοπμθμβεί ημ ζοκμιζθδηή ημο. Με πμζυ ηνυπμ. δεκ ζμο θέεζ πμηέ αοηυ πμο ζηέθηεηαζ". "εθεφεενδξ ζογήηδζδξ".

Ζ επίβκςζδ αοηή επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ ιε ηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ. πςνίξ πνμζηυθθδζδ βζα ημ απμηέθεζια ηδξ "πεζεμφξ" ηαζ ιε ηδκ ηάζδ κα παναπέιπεζ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ οπένααζδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ Λμβζηήξ ηαζ ζηδκ οζμεέηδζδ. . "δζαθχηζζδξ" ηθπ. Λζβυηενμ θακαηζηυ ηαζ άηαιπημ υζμκ αθμνά ηα ήδδ οπάνπμκηα αημιζηά Νμδηζηά ημο Πνυηοπα. Ακαγδηεί πκεοιαηζηέξ δζελυδμοξ. Ακαβηάγεηαζ δδθαδή κα απμηαεεί ζε ημζκά απμδεηηά Νμδηζηά Πνυηοπα βζα κα ιπμνέζεζ κα επζημζκςκήζεζ ιε ημοξ ακαβκχζηεξ. Γεκ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζα αθθαβή ζδεμθμβίαξ. Γεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ηάπμζα αθθαβή Νμδηζηχκ Πνμηφπςκ.56 "πκεοιαηζημφ δζαθυβμο". ελ' ακάβηδξ. Ανπίγεζ κα αθθάγεζ ηδκ εζςηενζηή ημο πμνεία πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ θζβυηενμ εβςζζηζηχκ ζημπχκ. ηδξ ΢οιπακηζηήξ ΢ηέρδξ. Ζ δζαθμνά ιε ηδκ ημζκή πεζεχ ημο πθαζζέ είκαζ υηζ μ ζοββναθέαξ ημ ηάκεζ μιμθμβχκηαξ ημ. Πζμ ζοιπακηζηυ ηαζ θζβυηενμ εβςηεκηνζηυ ζηδ εεχνδζδ ηςκ πναβιάηςκ. Σμ άημιμ δζαπζζηχκεζ ανπζηά ηδκ άβκμζα ημο ηαζ ηδ ιαηαζυηδηα ηδξ ιέπνζ ηχνα γςήξ ημο. Αηυια ηαζ μ ζοββναθέαξ ακαβηάγεηαζ ζοπκά ζημ αζαθίμ αοηυ κα ιζθήζεζ ηδκ ημζκά απμδεηηή βθχζζα ηαζ κα ακαθένεζ ημζκά απμδεηηά επζπεζνήιαηα. "ακενχπζκδξ επζημζκςκίαξ". Γζα κα επζηεοπεεί αοηυ πνεζάγεηαζ ιζα ροπζηή ακααάειζζδ.15Απνθηώληαο Δπίγλσζε ησλ ΢πκπαληηθώλ Νόκσλ θαη Μέζεμε Έπμοιε ήδδ ακαθένεζ υηζ ζημ επίπεδμ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ δεκ ηίεεηαζ πθέμκ εέια δζακμδηζηήξ πεζεμφξ αθθά εέια επίβκςζδξ. "πκεοιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ". 2. Γίκεηαζ πζμ ηαπεζκυ. Γεκ πνυηεζηαζ υιςξ βζα ιζα απθή κμδηζηή δζαδζηαζία. εθυζμκ αέααζα ημ εέθεζ μ ακαβκχζηδξ. πςνίξ πνυεεζδ κα πμοθήζεζ ηάηζ ή κα θηζάλεζ έκα ζδεμθμβζηυ ελμοζζαζηζηυ ζφζηδια. Μζα δεζηή ακααάειζζδ. "εκδιένςζδξ". ζδακζηχκ ηαζ ανπχκ.

΢ηδ εέζδ ημο θαφθμο ηφηθμο εβςζζιυξ ζηδ ζηέρδ . εβηαείζηαηαζ έκαξ εεηζηυξ ηφηθμξ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ .δεζηυηενδ γςή . ΋ζμ ημ άημιμ ακεααίκεζ ροπζηά εηηυξ απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ επίβκςζδξ ζε δζάθμνα εέιαηα ηαεχξ ηαζ ζημ εέια ηδξ επίβκςζδξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ανπίγεζ πενζζηαζζαηά αθθά ηαζ ζηαδζαηά πζμ ιυκζια. Σδκ ελςηενζηή βκχζδ ιε ηδκ εζςηενζηή βκχζδ. . Σδκ πμθοιάεεζα ιε ηδ ζςθνμζφκδ. Ζ ιέεελδ είκαζ δ ααεφηενδ επίβκςζδ. ηαηαζηάζεςκ. Ζ Πκεοιαηζηή Αβάπδ ιεηαιμνθχκεζ πθέμκ νζγζηά ημ άημιμ ηαζ ημ ακεαάγεζ ζε ακχηαηα πκεοιαηζηά επίπεδα. Δίκαζ δ αίςζδ ακχηενςκ.57 Δπζπθέμκ.ααεφηενδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ .ιεβαθφηενδ ακδεζηυηδηα ζηδκ πνάλδ ημη. Σδκ ελςηενζηή ζζμννμπία ιε ηδκ εζςηενζηή ζζμννμπία. Ανπίγεζ κα ακηζηαεζζηά ηδκ επζηοπία ιε ηδκ εοηοπία. υπςξ ημ άημιμ βίκεηαζ ακμζηηυ ζηδκ αθθαβή ηςκ παθαζχκ ημο Νμδηζηχκ Πνμηφπςκ έηζζ βίκεηαζ ακμζηηυ ηαζ ζηδκ αθθαβή ηδξ ηαεδιενζκήξ ημο γςήξ πνμξ ιζα πζμ δεζηή γςή.ιεβαθφηενμξ εβςζζιυξ ζηδ ζηέρδ . ΋πςξ ππ δ αίςζδ Πκεοιαηζηήξ Αβάπδξ δ μπμία υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα εεςνείηαζ μ Τπένηαημξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ. πκεοιαηζηχκ πθέμκ.ακδεζηυηδηα ζηδκ πνάλδ .αηυια πζμ δεζηή γςή ημη. κα αζχκεζ ηαηαζηάζεζξ ιέεελδξ. Σδκ ηάζδ βζα αθθαβή ημο ηυζιμο ιε ηδκ ηάζδ βζα αημιζηή εζςηενζηή αθθαβή.

58

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

ΝΟΜΟ΢
ΣΖ΢
ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ΢ - ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ΢
3.1 Ζ Πνηθηινκνξθία είλαη ε "θαλεξή αξκνλία" θαη ε Μνλαδηθόηεηα
ε «θξπκκέλε»
3.2 Τιηθόο Κόζκνο, πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα
3.3 Έκβηα όληα, πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα
3.4 Φπρηθόο Κόζκνο, πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα
3.5 Έλα ΢ύκπαλ θηηαγκέλν από ηνπβιάθηα Λέγθν
3.6 "Όια ζπληαηξηάδνληαη ζε έλα θαη από ην έλα πξνέξρνληαη όια"
3.7 Ζ κεραληζηηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ
3.8 Ζ ζπκπαληηθή άπνςε
ζπζηειιόκελνπ ΢ύκπαληνο

ηνπ

αέλαα

δηαζηειιόκελνπ

θαη

3.9 Ζ Θεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο
3.10 Οη νκόθεληξεο ζθαίξεο ησλ Δπηπέδσλ Ύπαξμεο
3.11 Οη «ηπθινπόληηθεο» ηνπ ΢ύκπαληνο
3.12 «Σπθινπόληηθεο» πνπ άλσ ζξώζθνπλ
3.13 Οξηζκόο ηνπ Νόκνπ ηεο Μνλαδηθόηεηαο-Πνηθηινκνξθίαο
3.14 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ελόο ηξίηνπ Κόζκνπ, ηνπ
Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ
3.15 Ζ αλσηεξόηεηα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ

59

3.16 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο Θενύ-θνξπθήο ηεο Ππξακίδαο ηεο
Ύπαξμεο
3.17 Γπαδηθόηεηα θαη Εεύγε Αληηζέησλ
3.18 Σν Γεπηεξνγελέο Αληίζεην δελ ππάξρεη αθ' εαπηνύ αιιά
γελληέηαη από ηελ απνπζία ηνπ Πξσηνγελνύο
3.19 Αθαδεκατθή Ηαηξηθή: Σν θπλήγη ηνπ θαληάζκαηνο ηεο Νόζνπ
3.20 Θξεζθεπηηθόο Φαλαηηζκόο: Σν θπλήγη ησλ καγηζζώλ θαη ηνπ
Γηαβόινπ
3.21 Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα:
απνδηνπνκπηαίσλ ηξάγσλ
3.22 Γισζζηθά
Πξαγκαηηθόηεηαο

Ννεηηθά

ην

θπλήγη

Φαληάζκαηα

ησλ
κηαο

εμσηεξηθώλ
΢πκβνιηθήο

3.23 Ζ ζρεηηθόηεηα ηνπ Υώξνπ θαη ηεο Κίλεζεο
3.24 Ζ ζρεηηθόηεηα ηεο αληίιεςεο καο γηα ην Υξόλν: παξειζόλ,
παξόλ θαη κέιινλ
3.25 Ζ πιάλε ηνπ "ρζεο - ζήκεξα - αύξην"
3.26 Ζ αδπλακία ηεο Μεραληζηηθήο ΢θέςεο λα εξκελεύζεη ην ξένληα
ρξόλν θαη ηε ζρέζε καο κε απηόλ
3.27 Ενύκε ζε έλα ζπλερώο κεηαθηλνύκελν παξόλ

3.1 Ζ Πνηθηινκνξθία είλαη ε "θαλεξή αξκνλία" θαη ε Μνλαδηθόηεηα
ε «θξπκκέλε»
Ο Ζνάηθεζημξ ακαθένεζ υηζ "ζηδ Φφζδ ανέζεζ κα ηνφαεηαζ". Πνμζεέηεζ
επίζδξ υηζ "δ ηνοιιέκδ ανιμκία είκαζ ζδιακηζηυηενδ απυ ηδ θακενή".
Πνάβιαηζ ακ ημζηάλμοιε βφνς ιαξ εα δζαπζζηχζμοιε αιέζςξ-αιέζςξ
ιζα ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία. Αιέηνδηεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πδιζηέξ
εκχζεζξ, άπεζνα οθζηά ακηζηείιεκα, άπεζνμζ πθακήηεξ, άζηνα ηαζ

60

βαθαλίεξ, ιζα ιεβάθδ πμζηζθία εκενβεζχκ ηαζ δοκάιεςκ, ακανίειδημζ
ιζηνμμνβακζζιμί, αηεθείςηδ ζεζνά απυ θοηά ηαζ γχα. Μζα εαοιάζζα
πμζηζθία ηαζ πμθοιμνθία ακενχπζκςκ υκηςκ.

Αοηή δ πμζηζθμιμνθία δεκ είκαζ ιυκμ ηακυκαξ βζα ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ
ηαζ ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ. Ηζπφεζ ηαζ βζα ημκ Φοπζηυ Κυζιμ. Δίηε
πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακενχπζκδ Αημιζηυ Φοπή, είηε πνυηεζηαζ βζα ημκ
οπυθμζπμ Φοπζηυ Κυζιμ. Κάεε άκενςπμξ έπεζ ημ δζηυ ημο ηνυπμ
ζηέρδξ. Σμ δζηυ ημο ζδζαίηενμ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ. Σδκ ζδζαίηενδ ημο
ζοιπενζθμνά. Δπζπθέμκ έπεζ ηα δζηά ημο αημιζηά εέθς ηαζ ηα ζδζαίηενα
ημο Νμδηζηά Πνυηοπα. Έπεζ δδθαδή ηδ δζηή ημο ζδζαίηενδ
Ηδζμζοβηναζία. Τπάνπεζ επζπθέμκ ιζα απενίβναπηδ πμζηζθμιμνθία υζμκ
αθμνά ηζξ Μζαζιαηζηέξ ηαηααμθέξ ηαζ ηα Βαζζηά Πάεδ ημο ηάεε
αηυιμο.

Ακάθμβδ πμζηζθμιμνθία παναηδνείηαζ ηαζ ζημκ Κυζιμ ηςκ ΢ηέρεςκ. Οζ
έκκμζεξ ειθακίγμκηαζ ζε πμζηίθεξ απμπνχζεζξ, εκηάζεζξ ηαζ
ζοκδοαζιμφξ. Ζ πμθοπθμηυηδηα ηαζ πμζηζθμιμνθία ηςκ δζαθυνςκ
ζηεπημιμνθχκ είκαζ ακελάκηθδηδ. Ζ Πμζηζθμιμνθία υιςξ είκαζ δ
"θακενή ανιμκία". Ζ "ηνοιιέκδ ανιμκία" ηείκεζ πνμξ ηδ Μμκαδζηυηδηα.
Αξ ημ δμφιε αοηυ ακαθοηζηά αάζεζ ηςκ πνμδβμοιέκςκ παναδεζβιάηςκ.

3.2 Τιηθόο Κόζκνο, πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα
Αξ πάνμοιε ηαηανπήκ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ. Ζ Φοζζηή Δπζζηήιδ
ηαηάθενε ζηαδζαηά κα ακαηαθφρεζ υηζ πίζς απυ ηδκ εηάζημηε
παναηδνμφιεκδ θοζζηή πμζηζθμιμνθία οπάνπεζ δ ηάζδ βζα
ιμκαδζηυηδηα. Γκςνίγμοιε ππ ζήιενα υηζ ιζα πέηνα, έκα ενβαθείμ, ιζα
ηδθευναζδ, έκα ηνυθζιμ, έκα ιζηνυαζμ, έκαξ άκενςπμξ, έκα θζμκηάνζ, μ
πθακήηδξ Άνδξ, μ Ήθζμξ ηαζ μ ηάδε ιαηνζκυξ Γαθαλίαξ απμηεθμφκηαζ
υθα απυ ηα ίδζα αηνζαχξ 50-100 ααζζηά απθά ζημζπεία ημο Πενζμδζημφ
Πίκαηα ηςκ ΢ημζπείςκ. Γδθαδή απυ οδνμβυκμ, μλοβυκμ, άκεναηα,
αζαέζηζμ ηθπ. Αοηά ηα ηυζμ θίβα οθζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηενάζηζα
πμζηζθία ιμνθχκ, αοημί μζ ιζηνμζημπζημί δμιζημί θίεμζ είκαζ οπεφεοκμζ
βζ' αοηή ηδκ εηπθδηηζηή πμζηζθμιμνθία.

Μπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ δ Αζεενζηή ή Εςζηή ή Κμζιζηή Δκένβεζα.3 Έκβηα όληα. υπςξ ππ εενιυηδηα. μ δμιζηυξ θίεμξ ηςκ οθζηχκ ζημζπείςκ είκαζ ημ άημιμ δ ακηίζημζπδ δμιζηή αάζδ ηςκ ζζηχκ υθςκ ηςκ έιαζςκ υκηςκ είκαζ ημ . ημ κεηνυκζμ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ. ενπεηά.61 Σμ αηυιδ πζμ εηπθδηηζηυ είκαζ υηζ αοημί μζ θαζκμιεκζηά δζαθμνεηζημί ααζζημί δμιζημί θίεμζ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ημ ζοκδοαζιυ ηνζχκ ιυκμ οπμαημιζηχκ ζςιαηζδίςκ. δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα. Αθθζχξ δε εα ιπμνμφζε δ ηάεε ιμνθή εκένβεζαξ κα ιεηαηνέπεηαζ ζηζξ άθθεξ ιμνθέξ. ΢ε ιζα εκζαία ηαζ πνςηανπζηή ιμνθή εκένβεζαξ ηδκ μπμία αξ μκμιάζμοιε. θςξ. ήπμξ. Καζ υθμξ μ Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ ιπμνεί κα ακαπεεί ζε ιζα εκζαία ιμνθή εκένβεζαξ. Καζ ακ δ δμιζηή αάζδ. πμοθζά. ΋θμζ μζ γςκηακμί μνβακζζιμί είηε πνυηεζηαζ βζα ακενχπμοξ. ράνζα ή θοηά απμηεθμφκηαζ απυ μνβακζηά ζοζηήιαηα. Πνςηανπζηή Κμζιζηή Δκένβεζα. Γδθαδή απυ ημ πνςηυκζμ. 3. ςξ ακχηενδ ιμνθή εκένβεζαξ είκαζ δ ημζκή «ιδηένα» υθςκ ηςκ ηαηχηενςκ εκενβεζχκ ηαζ δ μπμία δζαηνέπεζ ηαζ πθδνμί ημ ΢φιπακ δίκμκηαξ γςή ηαζ εκένβεζα. Αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκηαζ απυ υνβακα ηα μπμία θηζάπκμκηαζ απυ ζζημφξ. Καζ εηεί αοηή δ ιεβάθδ πμζηζθμιμνθία ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ. ΢ε ηεθζηή ακάθοζδ υθδ αοηή δ απενίβναπηδ πμζηζθμιμνθία ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο ηείκεζ κα ακαπεεί ζε ιζα πνςηανπζηή ιμνθή. Καζ ηεθζηά αοηά ηα ηνία δζαθμνεηζηά ζςιαηίδζα δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ζοιποηκςιέκδ εκένβεζα αάζεζ ηδξ ελίζςζδξ ημο Ασκζηάζκ βζα ηδκ ζζμδοκαιία ιάγαξ(φθδξ) ηαζ εκένβεζαξ. Σεθζηά υθμξ μ Κυζιμξ ηδξ Όθδξ ιπμνεί κα ακαπεεί ζε θίβα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα ηαζ αοηά ζε ζοιποηκςιέκδ εκένβεζα. πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα Σδκ ίδζα ακαβςβή απυ ηδ πμζηζθμιμνθία ζηδ ιμκαδζηυηδηα ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηαζ βζα υθα ηα έιαζα υκηα. εδθαζηζηά. αηηζκμαμθίεξ θαίκεηαζ κα έπεζ ιζα ημζκή εκζαία αάζδ. Σζ βίκεηαζ υιςξ ζημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ.

ηα ιζημπυκδνζα. ηα ιζηνυαζα ηαεχξ ηαζ υθμζ μζ ιμκμηφηηανμζ μνβακζζιμί απμηεθμφκηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα ηφηηανα. Καζ ημ ίδζμ εηπθδηηζηυ θαζκυιεκμ ηδξ ακαβςβήξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ζε ιμκαδζηυηδηα ζοιααίκεζ ηαζ βζα υθδ ηδ ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία πνςηεσκχκ. ΋θεξ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ απμηεθμφκηαζ απυ ιενζηέξ δεηάδεξ ααζζηά άημια υπςξ ππ άκεναηαξ οδνμβυκμ. Απμηεθμφκηαζ απυ 10-15 ααζζημφξ θίεμοξ πμο μκμιάγμκηαζ αιζκμλέα. υθμζ μζ ιζηνμμνβακζζιμί. ηα πμοθζά. ηα εδθαζηζηά. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ βζα υθεξ ηζξ ιεβαθμιμνζαηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο εεςνμφκηαζ πνυδνμιμζ ηάεε γςήξ. μλοβυκμ. Απυ ηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ. θχζθμνμξ ηα μπμία οπάνπμοκ ζε αθεμκία ζηδ θφζδ. ΋ άκενςπμξ. Με έηπθδλδ ημοξ δζαπίζηςζακ υηζ ιεηά απυ θίβεξ χνεξ δδιζμονβήεδηακ μζ πνχηεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ . ΋πςξ ππ ημ πείναια εηείκμ ζημ μπμίμ επζζηήιμκεξ έααθακ ζε έκα ζηνμββοθυ βοάθζκμ δμπείμ αοηά ηα απθά ααζζηά ζημζπεία πμο αθεμκμφζακ πνζκ εηαημιιφνζα πνυκζα ζηδ Γδ ηαζ απθά ηα αμιαάνδζζακ ιε εενιυηδηα ηαζ δθεηηνζηέξ εηηεκχζεζξ(απμιίιδζδ ηεναοκχκ). ηα θοηά αθθά αηυιδ ηαζ μζ ιφηδηεξ. Δπζπθέμκ ηα ηφηηανα ημο ζδίμο μνβακζζιμφ αθθά ηαζ ηα ηφηηανα εκηεθχξ δζαθμνεηζηχκ μνβακζζιχκ απμηεθμφκηαζ πάκς ηάης απυ ηα ίδζα ααζζηά δμιζηά ηαζ θεζημονβζηά ζημζπεία. Αηυιδ ηαζ ιέπνζ ζήιενα πεζνάιαηα πμο έβζκακ πνζκ δεηάδεξ πνυκζα ελαημθμοεμφκ κα ιαξ εηπθήζζμοκ.62 ηφηηανμ. δ ηοημζίκδ ηθπ πμο ηαζ πάθζ ιεηνζμφκηαζ ζηα δάηηοθα ηςκ πενζχκ. ηα ράνζα. Σα δφμ πνμδβμφιεκα πενζέπμοκ ημ βεκεηζηυ οθζηυ ημ οπεφεοκμ βζα ηδκ ζδζαίηενδ ηαοηυηδηα ηαζ ηθδνμκμιζηυηδηα υθςκ αοηχκ ηςκ αιέηνδηςκ πμθφιμνθςκ μνβακζζιχκ πμο οπάνπμοκ ζηδ Γδ ηαζ πζεακχξ ηαζ ζε άθθμοξ πθακήηεξ. ημκ πονήκα. ηα ενπεηά. δ αδεκίκδ. ημ DNA ηαζ ημ RNA. εείμ. Σμ επίζδξ εηπθδηηζηυ είκαζ υηζ αοηέξ μζ ηενάζηζεξ ζε ιέβεεμξ ιεβαθμιμνζαηέξ εκχζεζξ δδθαδή ημ DNA ηαζ ημ RNA απμηεθμφκηαζ ηαζ πάθζ απυ δμιζημφξ θίεμοξ υπςξ δ βμοακίκδ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ βζα ημοξ πμθοζαηπανίηεξ ηαζ ηα θίπδ.

. δδθαδή ημοξ ηφπμοξ υθςκ ηςκ ακενχπςκ επί Γδξ. πνηθηινκνξθία θαη κνλαδηθόηεηα Αθθά υθα αοηά αθμνμφκ ημκ Τθζηυ Κυζιμ. Γδθαδή ηδξ Κμζιζηήξ Δκένβεζαξ. ΢οηςηζημφ ηαζ ΢οθζθζηζημφ Μζάζιαημξ.4 Φπρηθόο Κόζκνο. Σζ βίκεηαζ υιςξ ιε ημκ Φοπζηυ Κυζιμ. Αξ πάνμοιε ημοξ "παναηηήνεξ". Καζ ιάθζζηα αοηή δ ακαβςβή δε ζηδνίγεηαζ ζε αοεαίνεηεξ ροπμθμβζηέξ εεςνίεξ αθθά ζε ακηζηεζιεκζηέξ πεζναιαηζηέξ απμδείλεζξ (Provings) ιε αάζδ ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ημο Γζπθμφ Σοθθμφ Πεζνάιαημξ (Double Blind Trial). Μπμνμφιε κα ακαβάβμοιε ηαζ εδχ ηδκ ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία ημοξ ζε ιμκαδζηυηδηα. ημο Σζζ ημο Βεθμκζζιμφ ή ηδξ Ονβυκδξ ημο Ράζπ ή ηδξ Ζθεηηνμιαβκδηζηήξ Δκένβεζαξ ή υπςξ αθθζχξ ήεεθε εζπςεεί. Αθθά ηαζ αοηέξ μζ ανηεηέξ ζε ανζειυ Ακενχπζκεξ Ηδζμζοβηναζίεξ πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ζοκδοαζιμφξ ηνζχκ ιυκμκ ααζζηχκ Μζαζιαηζηχκ Δπζδνάζεςκ.63 πνυδνμιμζ ηςκ μνβακζηχκ εηείκςκ εκχζεςκ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ δ οθζηή αάζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ γςήξ. ΋θα δείπκμοκ υηζ ιπμνμφιε. Δίκαζ αθήεεζα υηζ ηάεε άκενςπμξ είκαζ ιζα λεπςνζζηή ηαζ ακεπακάθδπηδ αημιζηυηδηα. Αθθά αοηυ ζζπφεζ ακ δχζμοιε έιθαζδ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε ακενχπμο. 3. ΋ηζ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ Φοπζηυ Κυζιμ μ ίδζμξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ. Καζ υηζ αοηά ηα ηνία Μζάζιαηα ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ ζηα δφμ ααζζηά δδθαδή ζημ Φςνζηυ(Γζκκ) ηαζ ζημ ΢οηςηζηυ(Γζακβη) ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκ ιζα ακαπυζπαζηδ εκυηδηα ημο ααζζημφ εκυξ ζημζπείμο. Γδθαδή ηζ βίκεηαζ ιε ηδκ Ακενχπζκμ Αημιζηή Φοπή ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ΢ηεπημιμνθέξ ή ηζξ δζάθμνεξ Νμδηζηέξ Έκκμζεξ. Σμο Φςνζημφ. Ακ δχζμοιε έιθαζδ ζηα ημζκά παναηηδνζζηζηά ημοξ ηυηε ιπμνμφιε υπςξ δείπκεζ δ Οιμζμπαεδηζηή Ηαηνζηή κα ακάβμοιε υθεξ ηζξ ακενχπζκεξ αημιζηυηδηεξ ζε θζβυηενεξ απυ 100 ααζζηέξ Ακενχπζκεξ Ηδζμζοβηναζίεξ.

5 Έλα ΢ύκπαλ θηηαγκέλν από ηνπβιάθηα Λέγθν Τπήνλαιε υθμζ ιαξ ηάπμηε παζδζά. Οφηε είκαζ ηοπαίμ υηζ υθεξ μζ έκκμζεξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ ιυκμ ηαηδβμνίεξ. ακδνεία. ΢ημ Έκα.64 Δπμιέκςξ δ ζηέρδ. δεζηή. Ο Πθάηςκαξ αάγεζ ημ ΢ςηνάηδ ζε πάνα πμθθμφξ δζάθμβμοξ κα ιζθάεζ βζα δζηαζμζφκδ. Ναζ. ζημ Αβαευ. Σζ εα θέβαηε βζα έκα παζπκίδζ ζοκανιμθμβμφιεκςκ. ανεηή. Δπμιέκςξ δ Αημιζηή Φοπή οπαημφεζ ζημ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Αοηή είκαζ ηαζ δ ηέθεζα. Άνα ημ ηεθζηυ ζοιπέναζια είκαζ υηζ είηε ελεηάζμοιε ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ. είηε ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ. Οφηε είκαζ ηοπαίμ υηζ μ ίδζμξ μ Υνζζηυξ ηαοηίγεζ ημ Θευ ιε ηδκ Αβάπδ ηαζ ηδκ Αβάπδ ιε ημ Θευ. ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ δ ζοιπενζθμνά υθςκ ηςκ ακενχπςκ πανά ηδκ πμζηζθμιμνθία ιπμνμφκ κα ακαπεμφκ ζε θίβα πνςηανπζηά ηαζ ηέθμξ ζε έκα. ζοιααίκεζ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ μ Υνζζηζακζζιυξ μκμιάγεηαζ ηαζ ενδζηεία ηδξ Αβάπδξ. δ απυθοηδ ιεηάααζδ απυ ημ πάμξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ηςκ εκκμζχκ ζηδ ιμκαδζηυηδηα. ΢οιααίκεζ υιςξ ημ ίδζμ ηαζ ιε ηζξ ΢ηεπημιμνθέξ. ζημ ηαθυ ή υπςξ αθθζχξ ήεεθε εζπςεεί. Γδθαδή ημ Θευ. Μυκμ ημ Έκα ηαζ Μμκαδζηυ πμο είκαζ αβαευ. ΢ημκ Κυζιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ οπάνπεζ ιυκμκ "ηαθυ". Αθθά ηεθζηά αοηυ ζζπφεζ ζημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ. ημ Γδιζμονβυ. ζημκ Κυζιμ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ ηαζ ιάθζζηα ζηδ Γζακμδηζηή Φοπή ημο Ακενχπμο. Ο Υνζζηυξ ιζθάεζ βζα ηζξ ίδζεξ πάκς ηάης πμζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ηαζ ακάβεζ ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή. ημ ΢οιπακηζηυ Πκεφια ή υπςξ αθθζχξ ήεεθε εζπςεεί. εθεοεενία. ΢ηδκ Αβάπδ. ηδκ Αβάπδ. Δκκμχ αοηά ηα δδιμθζθή παζπκίδζα ηαηαζηεοχκ . ΢ηζξ "ηαθέξ" ηαζ ζηζξ "ηαηέξ". Καζ ηεθζηά ακάβεζ ιέζα απυ έκα εαοιάζζμ θυβμ υθεξ αοηέξ ηζξ μοζζαζηζηέξ ηαζ θαζκμιεκζηά δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή. 3. είηε ημκ Φοπζηυ Κυζιμ υθδ αοηή δ θαζκμιεκζηή ηαζ απενίβναπηδ πμζηζθμιμνθία ιπμνεί κα ακαπεεί ζηαδζαηά ζε υθμ ηαζ θζβυηενα ααζζηά ζημζπεία ηα μπμία ιε ηδκ ζεζνά ημοξ ακάβμκηαζ ζε ιυκμ δφμ (Γζκκ-Γζακβη) ηαζ ηα μπμία απμηεθμφκ ημ αδζάζπαζημ Έκα ηαζ Μμκαδζηυ. δδθαδή ιε ημ πμζηίθμ πενζεπυιεκμ ημο Φοπζημφ Κυζιμο.

Μέζα απυ κμιμηεθεζαηυ ζοκηαίνζαζια ακααθφγεζ αοηή δ εαοιάζζα ηαζ πμζηζθυιμνθδ γςή. Έκα πανμφιεκμ. "Ο Αζχκ(δδθαδή μ αζχκζμξ Θευξ ηαηά ηδκ πνμζςπζηή ιμο ενιδκεία) είκαζ παζδί πμο παίγεζ πεζζμφξ. ημ κενυ. Με ακάθμβμ ηνυπμ αοηυ ημ πμζηζθυιμνθμ ΢φιπακ ζημ μπμίμ γμφιε είκαζ θηζαβιέκμ απυ έκα ηαζ ιυκμ έκα είδμξ πνςηανπζημφ δμιζημφ ζημζπείμο(Πνςηανπζηή Κμζιζηή Δκένβεζα) πμο ζοκηίεεηαζ ηαζ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε άπεζνμοξ ζοκδοαζιμφξ. παζδυξ δ ααζζθδίδ".65 πμο θηζάπκμκηαζ ιε ημοαθάηζα ή ιε απθά πακμιμζυηοπα δμιζηά ζημζπεία. δ γάπανδ. . αβκυ ηαζ αβαευ παζδάηζ πμο παίγεζ ιε ηα ημοαθάηζα ημο. Έηζζ πςνίξ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. Γδιζμονβεί. Οζ αιέηνδηεξ θέλεζξ ηάεε βθχζζαξ πνμηφπημοκ απυ ηα 15-25 βνάιιαηα ημο ηάεε αθθααήημο. Ακαθμβζζηείηε πνμξ ζηζβιή υηζ είζηε έκα ιζηνυ παζδάηζ. Φηζάπκεζ ιμνθέξ. ημ αμφηονμ. κυιμοξ. μ Έκαξ. Μέζα ζημκ ημοαά ημο οπάνπμοκ "δίηδκ πθίκεςκ ηαζ ηενάιςκ αηάηηςξ εννζιέκςκ" πθδηηζηά μιμζυιμνθα ημοαθάηζα. απμθαίκεηαζ μ Ζνάηθεζημξ. Μζα άπεζνδ πμζηζθμιμνθία ηαηαζηεοχκ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθία ιδκοιάηςκ ηδξ ηδθεβναθζηήξ βθχζζαξ ημο Κχδζηα Μμνξ πνμηφπηεζ απυ ημ ζοκδοαζιυ ιζαξ ηεθείαξ ηαζ ιζαξ παφθαξ. Ζ ααζζθεία ακήηεζ ζημ παζδί(Θευ)". Ζ ακανίειδηδ πμζηζθμιμνθία ηςκ δζαθυνςκ ιμοζζηχκ ζοκεέζεςκ πνμηφπηεζ απυ ηζξ εθηά ααζζηέξ κυηεξ. Πυζμοξ δζαθμνεηζημφξ πφνβμοξ ηαζ ηαηαζηεοέξ ιπμνεί κα θηζάλεζ ηακείξ απυ αοηά ηα 10. πεζζεφςκ. Γίκεζ γςή. παζξ έζηζ παίγςκ. Ζ ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία ηςκ πνςιάηςκ πνμηφπηεζ απυ ηα ηνία ααζζηά πνχιαηα. ηα ζοκήεςξ θεβυιεκα Lego. ΋θα αοηή δ ηενάζηζα πμζηζθία βθοηζζιάηςκ πνμένπεηαζ απυ 5-10 απθά οθζηά γαπανμπθαζηζηήξ υπςξ ημ αθεφνζ. ηέθζ. 5 ή 4 ή 3 ή 2 ή 1 ιυκμ δζαθμνεηζηά ημοαθάηζα. δδιζμονβζηή δζάεεζδ ηαζ πζμφιμν δίκμοκ βέκεζδ ζε ιζα οπένμπδ γςή ιε ιζα άπεζνδ πμζηζθία ιμνθχκ. "Αζχκ. Κάπςξ έηζζ ηαζ Αοηυξ. μ Γδιζμονβυξ παίγεζ ιε ηα ημοαθάηζα ημο. ΋ιςξ αοηά ηα πθδηηζηά ημζκά ημοαθάηζα ζοκηαζνζαζιέκα ιε αβάπδ. έηζζ απυ πανά ηαζ βζα ηδ πανά ημο παζπκζδζμφ. ηα αοβά ηαζ ημ ηαηάμ. Μήπςξ ημκ ίδζμ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ δεκ ακαηαθφπημοιε ηαζ ζε ηυζα άθθα ηαεδιενζκά παναδείβιαηα.

πυθειμξ-εζνήκδ. θυβμξ ηαζ πνυκμξ. Αξ αθήζμοιε ημοξ αθμνζζιμφξ ημο κα ιζθήζμοκ βζ' αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα απυ ιυκμζ ημοξ.66 3. παηέναξ ηαζ βζμξ. Απυ ηδ Μμκαδζηυηδηα ιε Μ ηεθαθαίμ. πεζιχκαξ-ηαθμηαίνζ. Αθθά μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ημο ιμζάγμοκ ιε ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ θςηζάξ υηακ αοηή ακαιεζβκφεηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ ανςιαηζηέξ μοζίεξ ηαζ παίνκεζ ημ υκμια ημο ηάεε ανχιαημξ" -"Γζα ημοξ λοπκδημφξ μ ηυζιμξ είκαζ έκαξ ηαζ ημζκυξ. Θευξ ηαζ δίηαζμ. πμνηαζιυξ-πείκα. Απυ ημ Έκα πνμένπμκηαζ ηα πάκηα. ΋ζμζ άημοζακ υπζ ειέκα αθθά ημ θυβμ. Δκχ μ ηάεε ημζιζζιέκμξ ηαηαθεφβεζ ζ' έκα δζηυ ημο ηυζιμ" Ο Ζνάηθεζημξ είκαζ ζαθήξ. Τπάνπεζ ιζα ημζκή αάζδ υθςκ ηςκ . δ ζοβπμνδία ηαζ δ ιμκςδία. βεκκδηυ ηαζ αβέκκδημ. -"΋θα είκαζ αθθδθέκδεηα: ηα ζφκμθα ηαζ ηα ιδ ζφκμθα. είκαζ ζμθυ κα ζοιθςκήζμοκ υηζ ηα πάκηα είκαζ έκα" -"Ο εευξ είκαζ διένα-κφπηα. ηα ζοβηθίκμκηα ηαζ ηα απμηθίκμκηα. Ζ πμζηζθμιμνθία πνμένπεηαζ απυ ηδ ιία ηαζ ιμκαδζηή μκηυηδηα.6 "Όια ζπληαηξηάδνληαη ζε έλα θαη από ην έλα πξνέξρνληαη όια" Ο Ζνάηθεζημξ είκαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο. εκδηυ ηαζ αεάκαημ. μ μοζζαζηζηυηενμξ ακά ημοξ αζχκεξ εηθναζηήξ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. ΋θα ζοκηαζνζάγμκηαζ ζε έκα ηαζ απυ ημ έκα πνμένπμκηαζ υθα" -"Ζ ζμθία είκαζ έκα ιυκμ πνάβια: κα βκςνίγεζξ υηζ μ μνευξ θυβμξ ηοαενκά ηα πάκηα ιέζα απυ ηζξ εζςηενζηέξ ημοξ ζπέζεζξ" -"Σμ πακ είκαζ δζαζνεηυ ηαζ αδζαίνεημ.

ημ Θευ δδιζμονβυ ηςκ πάκηςκ μ μπμίμξ είκαζ πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ. Σμ υηζ οπάνπεζ έκα ζοκεπέξ ηαζ αδζάζπαζημ δίηηο πμο δζαηνέπεζ υθα ηα πνάβιαηα ηαζ υκηα οπμδεζηκφεζ ηδκ ημζκή ηαζ εκζαία πνμέθεοζδ υθςκ. Σμ ίδζμ αηνζαχξ θέεζ ηαζ μ Ζνάηθεζημξ: "Σμ πακ είκαζ παηέναξ ηαζ βζμξ.7 Ζ κεραληζηηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ Τπάνπεζ έκα ςναίμ πανάδεζβια πμο εηθνάγεζ άνζζηα ημ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Δίκαζ πακημφ ηαζ οπάνπεζ ιέζα ζε υθα. Δίκαζ ημ πανάδεζβια ημο ηέκηνμο ηαζ ηδξ πενζθένεζαξ εκυξ ηνμπμφ. ΋ηζ πίζς απυ ηδκ Πμζηζθμιμνθία οπάνπεζ δ Μμκαδζηυηδηα. Απυ ηδκ Κμζιζηή Δκένβεζα. ηα πάκηα είκαζ Έκα". Σδκ ίδζα αθήεεζα ελέθναζακ ζηδ ααεφηενδ δζδαζηαθία ημοξ υθεξ μζ ιεβάθεξ ενδζηείεξ ηαζ θζθμζμθίεξ. εκ εζιέκ". Απυ ημκ μπμίμ πνμηφπημοκ ηα πάκηα. Δίκαζ "πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ". Απμηεθείηαζ απυ ιζα πενζθένεζα ιε ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία ηαζ έκα ηέκηνμ. Ο Θευξ είκαζ δδιζμονβυξ ηςκ πάκηςκ. Ζ ίδζα δ ζφβπνμκδ Φοζζηή Δπζζηήιδ έπεζ δείλεζ υηζ ζε υθμ. ημ Τθζηυ ημοθάπζζημκ ΢φιπακ ηα πάκηα πνμένπμκηαζ απυ ημ Έκα. ηαθυ-ηαηυ. Ππ μζ θεβυιεκεξ "Ακαημθζηέξ Θνδζηείεξ" ακαθένμκηαζ ζημ Μπνάπια. Αξ ημκ μκμιάζμοιε Σνμπυ ημο ΢φιπακημξ. ΢ηδκ πενζθένεζα ηαζ ζηα δφμ άηνα ιζαξ δζαιέηνμο ημο ηφηθμο οπάνπμοκ ηα ακηζδζαιεηνζηά ακηίεεηα πνάβιαηα. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ακ εεςνήζμοιε υηζ μ ηνμπυξ αοηυξ είκαζ ημ ΢φιπακ εα θέβαιε ηα ελήξ: Σμ ΢φιπακ είκαζ ηοηθζηυ. αοηά δδθαδή πμο απμηθείεζ ημ έκα ημ άθθμ. Αοηά είκαζ ππ κφπηα-ιένα. Ζ εκυηδηα υθςκ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ υκηςκ μθείθεηαζ ζηδ εεσηή ημοξ θφζδ ηαζ πνμέθεοζδ. Ο ίδζμξ μ Υνζζηυξ δεκ λεπςνίγεζ μφηε ημκ εαοηυ ημο απυ ημ Θευ. Λέεζ: "Δβχ ηαζ μ παηήν. Σδκ ίδζα αθήεεζα ελέθναζε ηαζ μ Υνζζηυξ. εεηζηυ- . 3.67 πναβιάηςκ ηαζ υκηςκ.

΢φιπακ. Γζαηί δ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ. Δίκαζ πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ. Αοηυ ημ παζπκίδζ οπήνπε ακέηαεεκ. Γδιζμονβυξ. Μέζα ζηδκ πενζθένεζα οπάνπεζ ηαζ ημ ηέκηνμ. Λέεζ ημ ελήξ: ΢ηεθηείηε πνμξ ζηζβιή υηζ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκακ ζηαηζηυ ηνμπυ. Αθθά αοηυ είκαζ ιζα θάεμξ ακαπανάζηαζδ. Μέζα ζημ ηέκηνμ οπάνπεζ ηαζ δ πενζθένεζα. οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ. Αθθά ιε έκα Κμζιζηυ Παζπκίδζ. γςή-εάκαημξ. ζακ ιζα απυθοηα ζοιποηκςιέκδ ηαηάζηαζδ ηαζ πυηε ζακ ιζα απυθοηδ πενζθένεζα. Έκα παζπκίδζ πμο θέβεηαζ Θευξ. οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ πάκηα: είκαζ ιζα θςηζά αζχκζα γςκηακή πμο ακάαεζ ηαζ ζαήκεζ ζφιθςκα ιε μνζζιέκα ιέηνα». ημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ είκαζ απθχξ κμδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα ηδξ Γζακμδηζηήξ ιαξ Φοπήξ. Άκενςπμξ-Θευξ. Αθθά δ πνυμδμξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηάπμζα ιένα εα ακαηαθφρεζ ηζξ ζπέζεζξ αοηέξ. ηζ κυιμζ ζοκδέμοκ ημ ηέκηνμ ιε ηδκ πενζθένεζα ηαζ πμζά είκαζ αηνζαχξ δ ζπέζδ ημοξ. Ακάιεζα ζηδκ πενζθένεζα ηαζ ημ ηέκηνμ οπάνπεζ πάμξ. Αοηυ θμζπυκ ημ ΢φιπακ ηζκείηαζ ακάιεζα ζε δφμ θαζκμιεκζηά ακηίεεηεξ ηαηαζηάζεζξ Πυηε οπάνπεζ ζακ έκα απυθοημ ηέκηνμ. Φφζδ ή απθά Κμζιζηυ Παζπκίδζ. Γε βκςνίγμοιε ηζ είκαζ ημ πάμξ. ΢ηδκ πνάλδ δεκ έπμοιε πμηέ ιυκμ ηέκηνμ ηαζ ιυκμ πενζθένεζα. φθδ-εκένβεζα.8 Ζ ζπκπαληηθή άπνςε ζπζηειιόκελνπ ΢ύκπαληνο ηνπ αέλαα δηαζηειιόκελνπ θαη Σζ θέεζ υιςξ δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ. 3. ζακ ιζα ημοηίδα. Θευξ-δζάαμθμξ ηθπ. ημ πανεθευκ. . Πάκηςξ ακάιεζα ζηδκ πενζθένεζα ηαζ ημ ηέκηνμ οπάνπεζ έκα αλεπέναζημ πζεακχξ πάμξ. ΋πςξ θέεζ μ Ζνάηθεζημξ: «Σμκ ηυζιμ αοηυ πμο είκαζ μ ίδζμξ βζα υθμοξ δεκ ημκ έπθαζε ηακείξ μφηε εευξ μφηε άκενςπμξ αθθά οπήνπε.68 ανκδηζηυ.

Μήπςξ είκαζ ζπεδυκ πακμιμζυηοπδ αοηή δ εεχνδζδ ιε ηδ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ Με ημ πμθοδζαθδιζζιέκμ Big Bang. 3. εκ δοκάιεζ ηαζ ημκ Φοπζηυ αθθά ηαζ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. ΢ε θάζεζξ δζαζημθήξ απυ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ εηπμνεφεηαζ μ Φοπζηυξ Κυζιμξ ηαζ απυ αοηυκ μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. Έκα ΢φιπακ απυθοηα εκζαίμ. αδζάζπαζημ ηαζ ζοκεπυιεκμ πμο οπαημφεζ ζε ζμθμφξ παβηυζιζμοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ.69 Απθά έπμοιε κα ηάκμοιε ιε πενζυδμοξ δζαζημθήξ ημο ΢φιπακημξ απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα. ΢ε θάζεζξ ζοζημθήξ μ Τθζηυξ Κυζιμξ ζοιποηκχκεηαζ ηαζ επζζηνέθεζ ζημκ Φοπζηυ ηαζ μ Φοπζηυξ ιε ηδ ζεζνά ημο ζοιποηκχκεηαζ ηαζ επζζηνέθεζ ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. δ αθνυηνεια ηδξ Γοηζηήξ Δπζζηδιμκζηήξ Ονεμθμβζηήξ ζηέρδξ κα "εεμθμβίγεζ" ή κα "εζςηενίγεζ". Μα πχξ ηα ηαηαθένκεζ δ γςή ηαζ ηάεε θμνά ιαξ δείπκεζ υηζ δ αθήεεζα είκαζ ημζκή απυ υπμο ηαζ ακ ηδκ πζάζεζξ Πχξ θηάζαιε ζημ ζδιείμ μζ ζφβπνμκμζ επζζηήιμκεξ. δδθαδή πενζυδμοξ δδιζμονβίαξ ηαζ πενζυδμοξ ζοζημθήξ ημο ΢φιπακημξ δδθαδή πενζυδμοξ "ηαηαζηνμθήξ". Ζ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ ιζθάεζ αηνζαχξ βζα έκα αέκαα δζαζηεθθυιεκμ ηαζ ζοζηεθθυιεκμ ΢φιπακ πςνίξ ανπή ηαζ ηέθμξ. . Θα ιπμνμφζαιε ηάθθζζηα κα εεςνήζμοιε υηζ ημ ηέκηνμ είκαζ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ μ μπμίμξ υιςξ ειπενζέπεζ ζε ζοζημθή. οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ. ζε ηαηάζηαζδ ζπυνμο. Ζ ιυκδ δζαθμνά ηδξ Θεςνίαξ ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ ιε ηζξ αξ ημ πμφιε "εεμθμβζηέξ" ή "εζςηενζζηζηέξ" απυρεζξ είκαζ υηζ δ πνχηδ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ΢φιπακ ιυκμ ζακ Τθζημεκενβεζαηυ εκχ δ δεφηενδ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ΢φιπακ ζακ Πκεοιαηζηυ-Φοπζηυ-Τθζημεκενβεζαηυ. οπυ ιμνθή δοκαηυηδηαξ.9 Ζ Θεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο ΋ζμζ έπεηε δζααάζεζ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ ζαξ εοιίγεζ ηίπμηα αοηή δ άπμρδ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ ζοζηέθθεηαζ ηαζ δζαζηέθθεηαζ έηζζ ηαζ ημ ηνζαδζηυ ΢φιπακ ζοζηέθθεηαζ ηαζ δζαζηέθθεηαζ. Έκα ΢φιπακ πμο απθχξ οπήνπε.

Αημθμοεεί ιζα ζεζνά μιυηεκηνςκ ζθαζνχκ πμθφ ημκηά ζημ ηέκηνμ πμο πενζβνάθμοκ ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Ζ δε δεφηενδ μιάδα απμιαηνοζιέκςκ μιυηεκηνςκ ζθαζνχκ είκαζ μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. Μζα πνχηδ μιάδα μιυηεκηνςκ ζθαζνχκ ημκηζκχκ ζημ ηέκηνμ είκαζ μ Φοπζηυξ Κυζιμξ. Ή ηαθφηενα ζε ιζα ηνζζδζάζηαηδ ακαπανάζηαζδ κα εεςνήζμοιε ηδκ πενζθένεζα ζακ έκα ζφκμθμ απυ μιυηεκηνεξ ζθαίνεξ. μ Γδιζμονβυξ. ΢ηδ ζοκέπεζα ιπαίκμοιε ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ιε πνχηεξ ηζξ μιυηεκηνεξ ζθαίνεξ πμο αθμνμφκ ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ ηαζ ηέθμξ ηζξ πθέμκ απμιαηνοζιέκεξ ζθαίνεξ πμο αθμνμφκ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ. Ζ πενζθένεζα δεκ είκαζ μοζζαζηζηά έκαξ ιυκμ ηφηθμξ.10 Οη νκόθεληξεο ζθαίξεο ησλ Δπηπέδσλ Ύπαξμεο Έηζζ βζα ηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ μ Σνμπυξ ημο ΢φιπακημξ ζοζηέθθεηαζ ηαζ δζαζηέθθεηαζ αέκαα ηαζ υπςξ θέεζ μ Ζνάηθεζημξ είκαζ "ιζα θςηζά αζχκζα γςκηακή πμο ακάαεζ ηαζ ζαήκεζ ζφιθςκα ιε μνζζιέκα ιέηνα". Θα ιπμνμφζαιε αηυιδ κα βίκμοιε πζμ ακαθοηζημί θέβμκηαξ υηζ ημ Κέκηνμ είκαζ μ Θευξ. Ζ ζενανπζηή ζεζνά είκαζ Θευξ-Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ-Ακχηενμξ Φοπζηυξ . ημ απυθοημ Έκα. Τπάνπμοκ ΢οιπακηζημί Νυιμζ ιε παβηυζιζα ζζπφ πμο ζοκδέμοκ ημ ηέκηνμ ιε ηδκ πενζθένεζα. ημ απυθοημ Αβαευ. Ζ πενζθένεζα είκαζ μ Κυζιμξ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ ή Κυζιμξ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ.70 3. δ απυθοηδ Αβάπδ. Θα ιπμνμφζαιε αηυια ηαθφηενα αοηέξ ηζξ μιυηεκηνεξ ζθαίνεξ κα ηζξ εεςνήζμοιε ηεηναδζάζηαηεξ πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ημ πνυκμ ή πμθοδζάζηαζηεξ. ΢ηδ ζοκέπεζα αημθμοεμφκ μζ μιυηεκηνεξ ζθαίνεξ πμο αθμνμφκ ημκ Ακχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ φζηενα άθθεξ πζμ απμιαηνοζιέκεξ ζθαίνεξ πμο αθμνμφκ ημκ Καηχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ. Σμ ηέκηνμ είκαζ μ Κυζιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ. Θα πνέπεζ βζα κα ηάκμοιε ιζα ηαθφηενδ ακαπανάζηαζδ κα εεςνήζμοιε ηδκ πενζθένεζα ζακ έκα ζφκμθμ απυ μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ πμο απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ηέκηνμ.

δδθαδή δ Μμκαδζηυηδηα ιε Μ ηεθαθαίμ απυ ηδκ μπμία ηαζ πνμένπεηαζ δ πμζηζθμιμνθία ηαζ ηα ακηίεεηα.71 Κυζιμξ-Καηχηενμξ Φοπζηυξ Κυζιμξ-Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ-Καηχηενεξ Δκένβεζεξ-Κυζιμξ ηδξ Όθδξ. Θεςνεί υηζ αθθδθεπζδνμφκ. Πνςηανπζηήξ Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ δεκ λεπςνίγεζ απυθοηα ημοξ Κυζιμοξ αοημφξ. Ο Ακχηενμξ Φοπζηυξ Κυζιμξ αηηζκμαμθεί απυ ηδκ πενζθένεζα ηδξ μιυηεκηνδξ ημο ζθαίναξ πνμξ ηα έλς. ΢ημ Ακχηενμ Δπίπεδμ Όπανλδξ οπάνπεζ Μμκαδζηυηδηα. Ο Καηχηενμξ Φοπζηυξ Κυζιμξ αηηζκμαμθεί απυ ηδκ πενζθένεζα ημο πνμξ ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ ηαζ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ ηαζ μ Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ πνμξ ημκ Τθζηυ Κυζιμ. οπάνπεζ δ ακχηενδ πναβιαηζηυηδηα. Θα πνέπεζ αέααζα κα δζεοηνζκζζηεί υηζ υθα αοηά πμο ακαθένμοιε δεκ είκαζ πανά θηυσά διανοηηικά ζσήμαηα βζα κα ιπμνέζεζ έκα πνςηυβμκμ ζηδ ζφθθδρδ ιοαθυ ζε ζπέζδ ιε ηδ δοκαηυηδηα βκχζδξ ημο Αημιζημφ Πκεφιαημξ κα ακηζθδθεεί ηάπςξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα Ακχηενςκ Κυζιςκ ή ημο ΢φιπακημξ βεκζηά. ημ ηέκηνμ. Γζ' αοηυ είκαζ ηαζ "πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ". αηηζκμαμθεί απυ ηδ "εέζδ" ημο πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. δδθαδή πνμξ ημκ Καηχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ πνμξ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Αθθά πένα ηαζ πάκς απυ αοηήκ. Ο Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ αηηζκμαμθεί πνμξ υθα ηα έλς. αθθδθμεπδνεάγμκηαζ ηαζ αθθδθμελανηχκηαζ. Αοηυ ιαξ θέεζ μοζζαζηζηά ηαζ μ Νυιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Σμκ Κυζιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ ηαζ ημκ Κυζιμ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ. . Αοηυ πμο έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία κα ηναηήζμοιε απυ ηδκ πενζβναθή ημο "Σνμπμφ ημο ΢φιπακημξ" αοηή ηδ ζηζβιή είκαζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε δφμ Κυζιμοξ. ΋ηζ ζημ ΢φιπακ οπάνπμοκ πμκηνζηά δφμ Δπίπεδα Όπανλδξ. ΢ημ Καηχηενμ οπάνπεζ δοαδζηυηδηα ή αηνζαέζηενα πμζηζθμιμνθία. Ο Θευξ. Τπάνπεζ ιζα επζηάθορδ. ΢ημ Καηχηενμ Δπίπεδμ Όπανλδξ δ πμζηζθμιμνθία ηαζ ηα ακηίεεηα είκαζ ιζα αθδεζκή πναβιαηζηυηδηα.

Σμκ Κάης Κυζιμ.72 3. "Ακ λεηζκήζμοιε απυ δζαθμνεηζηά ηαζ απμιαηνοζιέκα νζγίδζα εα ηαηαθήλμοιε άναβε ζηζξ ίδζεξ νίγεξ ή ζε ιζα ημζκή εκζαία νίγα. πέηνεξ. Καηά ηαζνμφξ πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζμζ ηοθθμπυκηζηεξ πμο ημοξ ανέζεζ κα παναηδνμφκ ηαζ κα έπμοκ απμνίεξ.11 Οη «ηπθινπόληηθεο» ηνπ ΢ύκπαληνο ΢ηεθηείηε πνμξ ζηζβιή ιζα ημζκςκία απυ ηοθθμπυκηζηεξ πμο γμοκ ααεεζά ηάης απυ ηζξ νίγεξ ιζαξ ηενάζηζαξ αεθακζδζάξ. Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ηοθθμπυκηζηςκ δε κμζάγεηαζ βζα ηέημζμο είδμοξ παναηδνήζεζξ. Καζ πανημβναθμφκ ημ ΢φιπακ ημοξ. Σμοξ ανέζεζ κα δζααάγμοκ αζαθία ηαζ πνμαθδιαηίγμκηαζ βζα ημκ ηυζιμ ημοξ. Σμ ιυκμ πμο ημοξ εκδζαθένεζ είκαζ κα ανίζημοκ ηνμθή ηαζ ηαηαθφβζμ. Μήπςξ οπάνπμοκ ηάπμζμζ κυιμζ πμο δζέπμοκ αοηυ ημκ ηυζιμ ιαξ. Ήδδ κμζχεμοκ ανηεηά ζμθμί. Ξεηζκάκε απυ δζαθμνεηζηά ηαζ απμιαηνοζιέκα νζγίδζα ηαζ απυ δζαθμνεηζηά αάεδ ηάεε θμνά Καζ ηάεε θμνά αημθμοεμφκ ιζα πμνεία απυ ηα ηάης πνμξ ηα πάκς ηαζ απυ ηα πμζηίθα ζηα θζβυηενα. Δίκαζ μζ ηοθθμπμκηζημεπζζηήιμκεξ. Γεκκήεδηακ ηαζ ιεβαθχκμοκ ζ' αοηυ ημ πενζαάθθμκ ημο "Κάης Κυζιμο" πςνίξ πμηέ κα έπμοκ αβεζ ζηδκ επζθάκεζα. ηζξ νίγεξ ηαζ ημ πχια ημο ζοβηεηνζιέκμο δέκηνμο. Καεδιενζκά ζηζξ οπυβεζεξ πενζπθακήζεζξ ημοξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα νζγίδζα. Μήπςξ μ ηυζιμξ ζημκ μπμίμ γμφιε δεκ είκαζ έκα ηοπαίμ ζοκμκεφθεοια απυ πχια." Απμθαζίγμοκ θμζπυκ κα πεζναιαηζζημφκ ιε επζζηδιμκζηή ηοθθμπμκηζηή δζάεεζδ βζα κα ανμοκ απακηήζεζξ. κα θνμκηίγμοκ ηδκ μζημβέκεζα ημοξ ηαζ κα πενκάκε ηαθά. ΢ημκ «Πάκς Κυζιμ». νζγίδζα ηαζ νίγεξ. Κάπμζμζ απυ αοημφξ απμθαζίγμοκ κα εέζμοκ δζάθμνα επζζηδιμκζηά ενςηήιαηα. . ΢ηέθημκηαζ ππ. Σεθζηά δζαπζζηχκμοκ υηζ ηάεε θμνά ηαηαθήβμοκ ζηζξ ίδζεξ 5-10 πμκηνέξ νίγεξ. Με ημκ ηαζνυ δζαπζζηχκμοκ υηζ ζηα ηαηχηενα ζηνχιαηα ημο εδάθμοξ οπάνπεζ ιζα ηενάζηζα πμζηζθμιμνθία απυ άπεζνα νζγίδζα εκχ ζηα ακχηενα ζηνχιαηα οπάνπμοκ υθμ ηαζ πζμ πμκηνέξ αθθά ηαζ πζμ μιμζυιμνθεξ νίγεξ.

Φαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα εκυηδηα ηαζ ιζα κμιμηέθεζα ζημκ Κυζιμ ημοξ. Καηεααίκμκηαξ δζδβμφκηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ημο Κάης Κυζιμο υηζ εηεί ρδθά ζημοξ Ακχηενμοξ Κυζιμοξ οπάνπμοκ πνάβιαηα εαοιαζηά. Πμζμξ έθηζαλε αοηυ ημκ Κυζιμ. Αθθά δε ιπμνμφκ κα απμδείλμοκ ηδκ φπανλδ ηςκ Ακχηενςκ Κυζιςκ βζαηί μ ιέζμξ ηοθθμπυκηζηαξ δεκ έπεζ ακεπηοβιέκεξ ηζξ ζηακυηδηεξ βζα κα ακέαεζ ηαζ κα δεζ ημκ Πάκς Κυζιμ. Καηά ηαζνμφξ ηάπμζμζ ηοθθμπυκηζηεξ ιέζα απυ ιζα πνμζςπζηή δζαδνμιή ροπζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ εββεκείξ ζηακυηδηεξ πμο δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ μζ οπυθμζπμζ ηαηαθένκμοκ κα ακέαμοκ έζης ηαζ βζα θίβμ ζημκ Πάκς Κυζιμ. Οζ ζμθμί αοημί ηοθθμπυκηζηεξ βίκμκηαζ ημ πενίβεθμ ηςκ πμθθχκ ή δζχημκηαζ βζα ηζξ "ιεηαθοζζηέξ" ημοξ ζδέεξ πμο δε ζηδνίγμκηαζ ζηδ πεζνμπζαζηή ηαεζενςιέκδ επζζηήιδ.73 Μεηά απυ ανηεηέξ επζζηδιμκζηέξ δζαιάπεξ. Τπάνπεζ θςξ. . άθθα υκηα. Έπμοκ επίζδξ δζαπζζηχζεζ υηζ πμθθά νζγίδζα ηαζ νίγεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκα δίηηοα. Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ ηοθθμπυκηζηςκ αημθμοεεί ηάπμζεξ πεπαηδιέκεξ μδμφξ. Τπάνπεζ γςή. Ππ υηζ μζ νίγεξ πνμπςνμφκ πάκηα απυ ηάης πνμξ ηα πάκς ηαζ πάκηα απυ ηζξ θεπηυηενεξ πνμξ ηζξ πζμ πμκηνέξ. Ανπίγμοκ ηα πνχηα θζθμζμθζηά ενςηήιαηα: Τπάνπεζ κμιμηέθεζα ζημ ΢φιπακ ημοξ. έζης άθθδξ ιμνθήξ έλς απυ ημκ Κυζιμ ημοξ. άθθμο είδμοξ γςή. Άθθμζ έπμοκ εκεμοζζαζηεί απυ ηζξ πνμυδμοξ ηδξ επζζηήιδξ ημοξ ηαζ πζζηεφμοκ απυθοηα ζηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαζ ζε υηζ πνμηφπηεζ απυ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ημ πείναια επί ηςκ νζγζδίςκ ηαζ νζγχκ απμννίπημκηαξ. Μέπνζ πμο εηηείκεηαζ ημ ΢φιπακ αοηυ. ήθζμξ. Τπάνπμοκ άθθμζ ηυζιμζ. εη ηςκ πνμηένςκ μπμζαδήπμηε "ιεηαθοζζηή" ζογήηδζδ βζα εεμφξ ηαζ Ακχηενμοξ Κυζιμοξ. Οζ πενζζζυηενμζ αδζαθμνμφκ βζα ηέημζα ενςηήιαηα ηαζ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ οπυβεζα γςή (επίβεζα γςή). ζοιθςκμφκ υθμζ ζηδκ φπανλδ ηάπμζςκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ημκ ηυζιμ ημοξ.

Οζ ηοθθμπυκηζηεξ μπαδμί ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ αθέπμκηαξ ηα ηαηχξ ηείιεκα ηαζ ηδκ αοεαίνεηδ ζηέρδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ απμννίπημοκ μπμζαδήπμηε φπανλδ άθθςκ ηυζιςκ πένα απυ υηζ έπεζ ελενεοκήζεζ δ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαζ μ πεζναιαηζζιυξ. Γζ' αοηυ ηαζ ηακέκαξ μνεμθμβζζηήξ επζζηήιμκαξ πςνίξ ηδκ απαναίηδηδ δεζηή εζςηενζηή ελφρςζδ δε ιπμνεί κα ακέαεζ ζε ακχηενμοξ ηυζιμοξ ημο θςηυξ ηαζ κα δζαπζζηχζεζ ηδκ αθήεεζα. Γζ' αοημφξ οπάνπεζ ιυκμ υηζ ιπμνμφκ κα δμοκ. Ο πμθφξ ηυζιμξ αβακαηηζζιέκμξ απυ ηζξ δοζημθίεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή αδζηία πζζηεφεζ ηαζ εθπίγεζ ζηδκ φπανλδ εκυξ ηαθμφ Θεμφ ηςκ ηοθθμπυκηζηςκ ηαζ εκυξ άθθμο ακχηενμο ηυζιμο ηαζ ζηδ ιεηά εάκαημκ δζηαίςζδ. .12 «Σπθινπόληηθεο» πνπ άλσ ζξώζθνπλ Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ εθάπζζημζ ηοθθμπυκηζηεξ πμο λεηζκμφκ ιε ακμζηηυ ιοαθυ κα ελενεοκήζμοκ υπζ ιυκμ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ. δδθαδή ημκ οπυβεζμ ημοξ ηυζιμ αθθά ηαζ ημκ εζςηενζηυ ημοξ ηυζιμ. ΢οκδοάγμοκ ηα εονήιαηα ηδξ επζζηήιδξ ημοξ ιε ηζξ ααεφηενεξ δζδαζηαθίεξ ηςκ ενδζηεζχκ ηαζ ιε ηζξ ακαθμνέξ ηςκ ζμθχκ πμο ακέαδηακ ζημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ. Έπμοκ ακμζηηυ ιοαθυ ηαζ πνμπακηυξ ακμζηηή ηανδζά. κα αημφζμοκ ηαζ κα γοβίζμοκ.74 Μεηά ημ εάκαημ ημοξ δζάθμνμζ επζηήδεζμζ ηοθθμπυκηζηεξ εηιεηαθθεουιεκμζ ηα θεβυιεκα ηςκ ζμθχκ δδιζμονβμφκ ενδζηεοηζηά ζοζηήιαηα ηαζ απμηημφκ μπαδμφξ ηαζ ελμοζία. Απμννίπημοκ ηάεε πίζηδ ζε άθθμοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ηαεχξ ηαζ ηάεε ιανηονία. 3. Πνμζπαεμφκ κα είκαζ απνμηαηάθδπημζ. Γζ' αοηυ ηαζ ηακέκαξ ενδζηεουιεκμξ πςνίξ δεζηή ακφρςζδ δε ιπμνεί κα θηάζεζ ζηδκ μοζζαζηζηή βκχζδ ηςκ ακχηενςκ ηυζιςκ. Γζαπζζηχκμοκ υηζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ πνμτπμεέηεζ απαναίηδηα ηαζ δεζηή ροπζηή ελέθζλδ.

Έηζζ ηαηαθήβεζ ηαζ ζημκ πνχημ ΢οιπακηζηυ Νυιμ. Ήδδ ακαθέναιε ημ πανάδεζβια ημο ημνιμφ ιε ηζξ νίγεξ. Απυ έκακ άκενςπμ (ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απυ δφμ. Σμ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. ηα δζζέββμκα. Δίκαζ ηαζνυξ κα δχζμοιε έκα μνζζιυ ημο ζοβηεηνζιέκμο Νυιμο. ηα εββυκζα ημο. 3. ηνζζέββμκα ημη. ΋ηζ υθα ηα νζγίδζα ηείκμοκ πνμξ θίβεξ νίγεξ.13 Οξηζκόο ηνπ Νόκνπ ηεο Μνλαδηθόηεηαο-Πνηθηινκνξθίαο Κάπςξ έηζζ ηαζ μ ακαγδηδηήξ ηοθθμ-άκενςπμξ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο κα "άκς ενχζηεζ" ηαζ κα βίκεζ Ακχηενμξ Άκενςπμξ οζμεεηεί ηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ηαζ δζαπζζηχκεζ ηδκ φπανλδ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Έκα άθθμ πανάδεζβια είκαζ ημ βεκεαθμβζηυ δέκηνμ εκυξ ακενχπμο. Θα ιπμνμφζαιε ακηίζημζπα κα ιζθήζμοιε βζα ημκ ημνιυ ιε ηα ηθαδζά ηαζ ηα θφθθα. Μαηνζά απυ "επζζηδιμκζημφξ" δμβιαηζζιμφξ ηαζ ιαηνζά απυ ενδζηεοηζημφξ θακαηζζιμφξ. Ο Νυιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ιαξ θέεζ ιε απθά θυβζα υηζ: "Σμ ΢φιπακ είκαζ δμιδιέκμ ιε ποναιζδζηή δζάηαλδ. . Τπάνπεζ ιζα αδζαηάναηηδ ζοκέπεζα ακάιεζα ζηδ Μμκαδζηυηδηα ηδξ ημνοθήξ ηδξ ποναιίδαξ ιε ηδκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ πμζηζθμιμνθία υζμ ηείκμοιε απυ ηδκ ημνοθή ζηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ". Απυ ηδ Μμκαδζηυηδηα πνμπςνμφιε ποναιζδςηά πνμξ ηδκ άπεζνδ πμζηζθμιμνθία. έκα άκηνα ηαζ ιζα βοκαίηα) δδιζμονβμφκηαζ ηα παζδζά ημο. Καζ υηζ ηαζ αοηέξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ πνέπεζ κα ηείκμοκ ζηδ ιζα ηαζ ιμκαδζηή "νίγα".75 Ο απνμηαηάθδπημξ ακαγδηδηήξ ηοθθμπυκηζηαξ ηδξ βκχζδξ δζαπζζηχκεζ υηζ δ πμζηζθμιμνθία ημο Τθζημφ ημο Κυζιμο ηείκεζ πνμξ ηδ ιμκαδζηυηδηα. Θα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε δζάθμνεξ ακαθμβίεξ βζα κα βίκεζ ηαηακμδηυξ αοηυξ μ μνζζιυξ. δδθαδή ζημκ έκα ηαζ εκζαίμ ημνιυ. Ο ημνιυξ είκαζ δ Μμκαδζηυηδηα ηαζ μζ νίγεξ ιέπνζ ηα ηεθεοηαία νζγίδζα είκαζ δ ποναιίδα ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ. Ο ημνιυξ είκαζ ηαζ πάθζ δ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηα ηθαδζά ηαζ ηα θφθθα δ ποναιίδα ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ.

3.76 Θα ιπμνμφζαιε επίζδξ κα εεςνήζμοιε ζακ Μμκαδζηυηδηα ημ ηέκηνμ ημο ζζημφ ιζαξ ανάπκδξ ηαζ ζακ πμζηζθμιμνθία ηδκ ελέθζλδ ημο ζζημφ πνμξ ηδκ πενζθένεζα. Μζα ακάθμβδ απμνία ιπμνεί κα πνμηφρεζ υζμκ αθμνά ηδκ αλία ημο κυιμο. Ή εα ιπμνμφζαιε κα εεςνήζμοιε ζακ Μμκαδζηυηδηα ηδκ ανπή ιζαξ αθοζζδςηήξ πονδκζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ ζακ πμζηζθμιμνθία ηδκ ιε βεςιεηνζηή πνυμδμ ελέθζλδ ηδξ. μφηε μηζδήπμηε άθθμ. Σδ πνδζζιυηδηα ημο. Αθθά δ αλία ημο ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηή ιυκμκ ακ λεηοθίλμοιε ημ ημοαάνζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ιζαξ ηέημζαξ απθήξ δήθςζδξ. Αξ ιδκ λεπκάιε υιςξ ηδκ πμθοδζαπζζηςιέκδ πναβιαηζηυηδηα υηζ δ μοζζαζηζηή Αθήεεζα παναηηδνίγεηαζ πάκηα απυ αθμπθζζηζηή απθυηδηα. ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ Αξ λεηοθίλμοιε θμζπυκ ημ ημοαάνζ ηδξ Αθήεεζαξ λεηζκχκηαξ απυ ηδ δζαηφπςζδ ημο κυιμο: «Σμ ΢φιπακ είκαζ δμιδιέκμ ιε ποναιζδζηή δζάηαλδ. Μέζα απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα υπςξ . Δπμιέκςξ μφηε μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ είκαζ δεδμιέκμξ.14 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ελόο ηξίηνπ Κόζκνπ. ζακ ημκ ακαγδηδηή ηοθθμπυκηζηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ιαξ ζζημνίαξ μ μπμίμξ πνμζπαεεί κα είκαζ απνμηαηάθδπημξ ηαζ κα ιδ εεςνεί ηίπμηα ζακ δεδμιέκμ. Αξ λεηζκήζμοιε ηδκ ένεοκα ιαξ. Δίκαζ πμθφ πζεακυ ζημ ζηάδζμ αοηυ κα εεςνήζμοιε ημ κυιμ αοηυ ζακ πμθφ απθμσηυ ζηδκ έηθναζδ ημο. Τπάνπεζ ιζα αδζαηάναηηδ ζοκέπεζα ακάιεζα ζηδ Μμκαδζηυηδηα ηδξ ημνοθήξ ηδξ ποναιίδαξ ιε ηδκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ πμζηζθμιμνθία υζμ ηείκμοιε απυ ηδκ ημνοθή πνμξ ηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ». Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί απυ ηδκ Φοζζηή Δπζζηήιδ έπμοιε ζοκδείζεζ ζε κυιμοξ πμο εηθνάγμκηαζ ιε πενζζπμφδαζημοξ υνμοξ ηαζ ιε δφζημθεξ ηαζ ιαηνμζηεθείξ ιαεδιαηζηέξ ελζζχζεζξ. μφηε μ Θευξ. Γκςνίγμοιε πάνα πμθφ ηαθά υηζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ παναηηδνίγεηαζ απυ άπεζνδ πμζηζθμιμνθία.

77

ακαθέναιε εηηεηαιέκα ζε πνμδβμφιεκεξ παναβνάθμοξ δζαπζζηχκμοιε
υηζ δ πμζηζθμιμνθία αοηή πνμηφπηεζ απυ ημοξ πμζηίθμοξ ζοκδοαζιμφξ
ιενζηχκ ααζζηχκ απθχκ ζημζπείςκ. Καζ υηζ αοηά ηα ζημζπεία ηείκμοκ
πνμξ έκα ηαζ ιμκαδζηυ. Δίδαιε υηζ ηαζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ αθθά ηαζ μ
Δκενβεζαηυξ Κυζιμξ πνμηφπημοκ απυ ηδ ιία ηαζ ιμκαδζηή Πνςηανπζηή
Κμζιζηή Δκένβεζα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ οθζηυ ιένμξ ηςκ έιαζςκ
υκηςκ.

Πνμπςνχκηαξ ηδ ζηέρδ ιαξ ελεηάγμοιε ηχνα ημκ Φοπζηυ Κυζιμ.
Γζαπζζηχκμοιε ηαζ εδχ υηζ ζζπφεζ δ δοαδζηυηδηα ηαζ δ πμζηζθμιμνθία.
Τπάνπεζ δ εθεοεενία ηαζ δ δμοθεία. Ζ κμδηζηή αβάπδ ηαζ ημ ιίζμξ. Ζ
δζηαζμζφκδ ηαζ δ αδζηία ημη. Καζ υηζ ακάιεζα ζηα δφμ αηναία ακηίεεηα
οπάνπεζ έκα ζοκεπέξ θάζια απυ εκδζάιεζεξ ηαηαζηάζεζξ.

Δθυζμκ θμζπυκ ηαζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ αθθά ηαζ μ Φοπζηυξ Κυζιμξ
ηείκμοκ ιεκ πνμξ ηδ Μμκαδζηυηδηα αθθά ανίεμοκ απυ πμζηζθμιμνθία, εα
πνέπεζ ηαη' ακάβηδκ κα οπάνπεζ έκαξ ηνίημξ Κυζιμξ ζημκ μπμίμ κα
ζοκεπίγεηαζ δ ηάζδ αοηή ηαζ κα μθμηθδνχκεηαζ. Με ηδκ ίδζα θμβζηή πμο
ακ αθέπμοιε νζγίδζα, νίγεξ, ιεβαθφηενεξ νίγεξ είκαζ θμβζηυ κα
πνμαθέρμοιε υηζ ζε έκα πζμ ρδθυ επίπεδμ εα ανμφιε ηεθζηά ηαζ ημκ
ημνιυ. Μζα πνχηδ θμζπυκ ζοκέπεζα ημο Νυιμο ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ είκαζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ εκυξ ακχηενμο
Πκεοιαηζημφ Κυζιμο ζημκ μπμίμ κα μθμηθδνχκεηαζ ηεθζηά δ
Μμκαδζηυηδηα.

Αξ πνμπςνήζμοιε υιςξ ηδ ζηέρδ ιαξ. Γκςνίγμοιε απυ ημκ Τθζηυ
Κυζιμ αθθά ηαζ απυ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ υηζ δ πμζηζθμιμνθία ηείκμκηαξ
κα βίκεζ Μμκαδζηυηδηα πενκάεζ απυ εκδζάιεζα ζηάδζα πενζμνζζιμφ ηδξ
πμζυηδηαξ ηαζ ηςκ ιμνθχκ. Γκςνίγμοιε ππ υηζ υθα ηα οθζηά
απμηεθμφκηαζ απυ εηαηυ πενίπμο απθά ζημζπεία ηαζ αοηά απυ ηνία ιυκμ
ζςιαηίδζα ηαζ αοηά απμ ιία ιυκμ Κμζιζηή Δκένβεζα. Κνίκμκηαξ ιε ηδκ
ίδζα θμβζηή εα πνέπεζ ηαζ ζηδκ πμνεία ιαξ πνμξ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ
κα ιδ ιεηαπίπημοιε ηαη' εοεείακ απυ ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ζηδκ απυθοηδ
Μμκαδζηυηδηα. Αοηυ υιςξ ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ ηάπμζμ επίπεδμ

78

ακάιεζα ζημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Αξ ημ
μκμιάζμοιε Ακχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ.

Δπμιέκςξ ιζα δεφηενδ ζοκέπεζα ημο Νυιμο ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ είκαζ δ φπανλδ εκδζάιεζςκ επζπέδςκ. Καηά ημκ ίδζμ
ηνυπμ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ πςνίγεηαζ επίζδξ ζε ηαηχηενα ηαζ
ακχηενα επίπεδα. Γεκ έπεζ ηαιία ζδιαζία ακ εα μκμιάζμοιε αοηυ ηα
επίπεδα ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο αββέθμοξ, ανπαββέθμοξ, πενμοαείι,
ζεναθείι ηθπ ή ηάηζ άθθμ. ΢διαζία έπεζ δ θμβζηή πζεακυηδηα φπανλδξ
ημοξ.

3.15 Ζ αλσηεξόηεηα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ
Αξ πάιε ηδ ζηέρδ ιαξ έκα αηυιδ αήια πζμ πένα. Δίπαιε υηζ οπάνπεζ ηαζ
ζημοξ ηνεζξ Κυζιμοξ δ ηάζδ απυ ηδκ πμζηζθμιμνθία πνμξ ηδ
Μμκαδζηυηδηα. Πνμαθέραιε ηδκ φπανλδ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο ηαζ
εεςνμφιε ακαιεκυιεκμ υηζ ζημ "ηέθμξ" ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο
οπάνπεζ δ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ, δδθαδή δ απυθοηδ
Μμκαδζηυηδηα.

Δίκαζ επίζδξ θμβζηυ κα εεςνήζμοιε υηζ, υηζ πνμδβείηαζ ηαζ πνμτπάνπεζ
ηάπμζμο άθθμο είκαζ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ηαζ ακχηενμ ή έζης πζμ
πνςηανπζηυ. Ππ ημ άημιμ είκαζ ιζα πζμ πνςηανπζηή ηαηάζηαζδ απυ ημ
ιυνζμ ηαζ δ εκένβεζα ιζα πζμ πνςηανπζηή ηαηάζηαζδ απυ ηδκ φθδ.
Γκςνίγμοιε υηζ μ Δκενβεζαηυξ Κυζιμξ ππ δ δθεηηνμιαβκδηζηή
αηηζκμαμθία παναηηδνίγεηαζ απυ ακχηενεξ πμζυηδηεξ απυ υηζ
μπμζμδήπμηε οθζηυ ακηζηείιεκμ. Γκςνίγμοιε επίζδξ υηζ δ ζηέρδ
παναηηδνίγεηαζ απυ αηυιδ πζμ θεπημθοείξ, αζεένζεξ ηαζ ακχηενεξ
ζδζυηδηεξ απυ υηζ δ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία.

Φαίκεηαζ, απυ υζμ λένμοιε απυ ημκ Τθζηυ ηαζ Φοπζηυ Κυζιμ υηζ υζμ
πνμπςνάιε απυ ηδκ πμζηζθμιμνθία ζηδ Μμκαδζηυηδηα πνμπςνάιε
επίζδξ ηαζ απυ ηζξ ηαηχηενεξ-πμκδνμεζδέζηενεξ ιμνθέξ φπανλδξ ζε

79

ακχηενεξ-θεπημθοέζηενεξ. Αοηέξ δε μζ οπάνλεζξ δεζιεφμκηαζ ζε
ιζηνυηενμ ααειυ απυ ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ. Έπμοκ ιεβαθφηενδ
εθεοεενία ηζκήζεςκ ηαζ επζθμβχκ.

Με ηδκ ίδζα θμζπυκ θμβζηή ιε ηδκ μπμία εεςνμφιε ημκ Φοπζηυ Κυζιμ
ακχηενμ ημο Τθζημεκενβεζαημφ θυβς ακχηενςκ ζδζμηήηςκ ηαζ θζβυηενδξ
πμζηζθμιμνθίαξ, ιε ηδκ ίδζα θμβζηή εα πνέπεζ κα εεςνήζμοιε ηαζ ημκ
Πκεοιαηζηυ Κυζιμ ζακ ακχηενμ ημο Φοπζημφ. Γζαηί ζημκ Κυζιμ αοηυ
ηείκμοιε ηαζ ηέθμξ θηάκμοιε πνμξ ηδ Μμκαδζηυηδηα.

Αξ δμφιε ημ ίδζμ πνάβια απυ ιζα άθθδ μπηζηή βςκία. Πνμζπαεχκηαξ μζ
επζζηήιμκεξ κα δχζμοκ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ
γςήξ ζηδ Γδ παναηδνμφκ άθθμοξ πθακήηεξ, άζηνα ηαζ βαθαλίεξ.
Γζαπζζηχκμοκ θμζπυκ υηζ δ ανπζηή ηαηάζηαζδ εκυξ άζηνμο είκαζ ζπεδυκ
ηαεανή εκένβεζα εκχ ζηαδζαηά υζμ ιεβαθχκεζ δ δθζηία ημο ανηεηή
εκένβεζα
ιεηαηνέπεηαζ
ανπζηά
ζε
απθμφζηενεξ
ηαζ
εθαθνυηενεξ(ιζηνυηενμο αημιζημφ αάνμοξ) ιμνθέξ φθδξ υπςξ οδνμβυκμ,
ήθζμ ηαζ ζηαδζαηά ζε αανφηενεξ ηαζ πζμ ζφκεεηεξ ιμνθέξ φθδξ υπςξ ημ
μλοβυκμ, μ ζίδδνμξ, μ ιυθοαδμξ ηθπ.

3.16 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο Θενύ-θνξπθήο ηεο Ππξακίδαο ηεο
Ύπαξμεο
Αξ ζοκμρίζμοιε θμζπυκ ζημ πμφ ιαξ μδδβεί μ Νυιμξ ηδξ
Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Θα πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ ηνίημξ
Κυζιμξ, ημκ μπμίμ αξ μκμιάζμοιε Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Θα πνέπεζ κα
έπεζ δζάθμνα επίπεδα πμο εα ηείκμοκ απυ ηδκ πμζηζθμιμνθία ζηδ
Μμκαδζηυηδηα. Αοηυξ μ ηυζιμξ εα πνέπεζ κα είκαζ ακχηενμξ απυ ημκ
Φοπζηυ ηαζ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ βζαηί υζμ πνμπςνάιε πνμξ ηδ
Μμκαδζηυηδηα επεζδή αοηή πνμτπάνπεζ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ πνμπςνάιε
ηαοηυπνμκα ηαζ πνμξ ηάηζ ακχηενμ.

΢διαζία έπεζ υηζ υθεξ μζ ενδζηείεξ. Δίκαζ δ πνςηανπζηή ηαζ ακχηαηδ δφκαιδ ημο ΢φιπακημξ. Κάηζ επίζδξ πμο πνέπεζ κα ακαθενεεί είκαζ υηζ εκχ ζημκ Φοπζηυ ηαζ Τθζηυ Κυζιμ οπάνπεζ δοαδζηυηδηα ηαζ πμζηζθμιμνθία. Τπήνπε πάκηα. Σμ Έκα ηαζ Μμκαδζηυ. Γεκ έπεζ ζδιαζία πμζά θέλδ πνδζζιμπμζεί ηακείξ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ έκκμζα αοηή ή ηδκ μκηυηδηα αοηή. Πθδνμί ηα πάκηα ηαζ είκαζ πακηαπμφ πανχκ. Δίκαζ έκα κμδηζηυ παζπκίδζ ηαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ. άνα οπάνπεζ ανπή ηαζ ηέθμξ ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ ηαζ ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ δε ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα ανπή ηαζ ηέθμξ βζαηί δεκ οπάνπεζ δέζιεοζδ απυ ημ πνυκμ. Δπμιέκςξ δ δζαιάπδ βζα ημ ακ "οπάνπεζ δ υπζ Θευξ" είκαζ άκεο κμήιαημξ. ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ οπάνπεζ δ απυθοηδ Μμκαδζηυηδηα. Δίκαζ δδθαδή μ δδιζμονβυξ ηςκ πάκηςκ. δδθαδή δ απυθοηδ Μμκαδζηυηδηα. πδβάγεζ. Γζαηί ζηδκ πνάλδ υθμζ ζοιθςκμφκ υηζ ημ ΢φιπακ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμακαθενεείζεξ ζδζυηδηεξ οπάνπεζ μφηςξ ή άθθςξ. μ Φοπζηυξ Κυζιμξ ηαζ μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ.80 Γκςνίγμοιε επίζδξ απυ ημκ Τθζηυ ηαζ Νμδηζηυ Κυζιμ υηζ δ πμζηζθμιμνθία πνμηφπηεζ. Μα υθα αοηά πμο ακαθέναιε δεκ είκαζ πανά μζ ζδζυηδηεξ πμο δίκμοιε ζ' αοηυ πμο βζα ζζημνζημφξ θυβμοξ μκμιάζηδηε Θευξ. δδθαδή μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ. βεκκζέηαζ ηαζ πανάβεηαζ απυ ηδ Μμκαδζηυηδηα. Απυ αοηήκ βεκκζέηαζ ημ ΢φιπακ. Τπήνπε πάκηα. απμδίδμοκ ζημ Θευ-΢φιπακ ηζξ ίδζεξ ζδζυηδηεξ. Άνα ηαη' ακαθμβία ηαζ μζ δφμ ηαηχηενμζ ηυζιμζ πανάβμκηαζ απυ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. υθεξ μζ θζθμζμθίεξ αθθά αηυιδ ηαζ μζ μπαδμί ηδξ αεεσζηζηήξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ μζ μπμίμζ ζηδ εέζδ ημο Θεμφ ιζθμφκ βζα ημ αζχκζμ ηαζ άκανπμ ΢φιπακ. Θεςνμφιε επίζδξ υηζ ζημ ηένια ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ. Αθθά δ φπανλδ ημο ΢φιπακημξ-Θεμφ ιε ηζξ πζμ πάκς ζδζυηδηεξ είκαζ ελ' μνζζιμφ δεδμιέκδ. . οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ. Πμζεξ είκαζ επμιέκςξ μζ ζδζυηδηεξ ηδξ ημνοθήξ ηδξ ποναιίδαξ. Σχνα ακ οπάνπμοκ δζαθςκίεξ υζμκ αθμνά ηδκ μκμιαζία ή ηζξ επί ιένμοξ ζδζυηδηεξ αοηυ είκαζ ιζα άθθδ ζζημνία. Δίκαζ ημ απυθοημ Έκα.

ηζξ εεσηέξ ζδζυηδηεξ. Αξ λεηζκήζμοιε απυ . Γδθαδή ζημκ Φοπζηυ ηαζ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ.17 Γπαδηθόηεηα θαη Εεύγε Αληηζέησλ Δίκαζ ηαζνυξ πθέμκ κα δμφιε ηζξ επζπηχζεζξ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ζημκ Κυζιμ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ. Γδθαδή ζηδ εεχνδζδ ημο Κυζιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ. Κάηζ ηέημζμ είκαζ αδζακυδημ βζα ηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ πμο είκαζ μ ηφνζμξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ. Γδθαδή δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ζοκέδεζε δφμ θαζκμιεκζηά ακηίεεημοξ πχνμοξ. Οζ ίδζμζ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ δεκ ηάκμοκ ηίπμηα άθθμ απυ ημ κα πενζβνάθμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ΢φιπακημξ-Θεμφ. ημ πχνμ ηδξ Δπζζηήιδξ ηαζ ημ πχνμ ηδξ Θεμθμβίαξ.81 Ξεηζκήζαιε θμζπυκ απυ ημ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ηαζ ηαηαθήλαιε ζηδκ απυδεζλδ ή έζης ζηδκ έκδεζλδ υηζ οπάνπεζ Θευξ ηαζ ιάθζζηα ηαεμνίζαιε ηαζ ηζξ ααζζηέξ ημο ζδζυηδηεξ. Δίκαζ υιςξ απυθοηα θοζζηυ βζα ηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ πμο εηηεθείηαζ ιεκ απυ ηδ Γζακμδηζηή Φοπή αθθά ιυκμ ηάης απυ ηδκ έιπκεοζδ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ. Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ είκαζ μοζζαζηζηά δ ζηέρδ πμο ζηδνίγεηαζ ζημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζμοιε υηζ δ φπανλδ ηαζ ζζπφξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ υπζ ιυκμ εκμπμζεί ημ ΢φιπακ αθθά δνα ηαηαθοηζηά ηαζ ζηδ ζηέρδ αοηχκ πμο ημοξ απμδέπμκηαζ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ πμο υθμζ μζ ΢οιπακηζημί Νυιμζ υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα ημο αζαθίμο παναπέιπμοκ ζηδκ φπανλδ ημο Θεμφ. 3. Έπμοιε ήδδ πενζβνάρεζ ηζξ επζπηχζεζξ ημο Νυιμο ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ ζηδ εεχνδζδ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ οζμεεηχκηαξ ημ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ηαζ λεηζκχκηαξ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ βζα ηδκ ηάζδ ιεηαηνμπήξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ημο Τθζημφ Κυζιμο ζε ιμκαδζηυηδηα ηαηέθδλε κα απμδείλεζ ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ ιμνθή ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο αθθά ηαζ ηδκ φπανλδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο Θεμφ.

Ππ εθεοεενίαδμοθεία. Αηνζαυ ηαζ θεδκυ. Σμ ίδζμ ιπμνμφιε κα πμφιε ηαζ βζα ημκ Άκενςπμ. άκενςπμξ ηθπ ηαζ άθθμηε ζοιαμθίγμοκ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ υπςξ ππ εθεοεενία. ιέζα-έλς. Ππ ακάιεζα ζηδκ ελοπκάδα ηαζ ηδκ δθζεζυηδηα οπάνπμοκ άπεζνεξ .82 ημκ Φοπζηυ Κυζιμ.α. ΋θα δείπκμοκ υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα Φοπζηυ Κυζιμ πμο απμηεθείηαζ απυ γεφβδ ακηζεέηςκ εκκμζχκ ηα μπμία αιμζααίςξ ελαζνμφκηαζ. Γζ' αοηυ ηαζ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα ιαφνμ ηαζ άζπνμ ημιπζμφηεν. Ο Φοπζηυξ Κυζιμξ απμηεθείηαζ απυ ζηέρεζξ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ημο ηάεε ακενχπμο ηαζ απυ εθεφεενεξ ζηεπημιμνθέξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο. Αθθά υιςξ ηα οθζηά απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ είηε ημ ημιπζμφηεν είηε μ Άκενςπμξ ηαζ μζ θεζημονβίεξ ηζξ μπμίεξ επζηεθμφκ έπμοκ ζαθχξ ημ ακηίεεημ ημοξ. Θα δζαπζζηχζεηε υηζ ηάεε θέλδ έπεζ ηαζ ημ ακηίεεημ ηδξ. εοβέκεζα-αβέκεζα. Πμζά είκαζ ηα ακηίεεηα ημοξ. Οζ δφμ αοηέξ θέλεζξ ακηζζημζπμφκ ζε ζφκεεηεξ ηαηαζηάζεζξ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ημ ακηίζημζπμ ακηίεεημ ημοξ. Αηυια ηαζ υηακ ιζθάιε βζα ηα ακηίεεηα Άκενςπμξ ηαζ οπάκενςπμξ ζηδκ μοζία εκκμμφιε ελεθζβιέκμξ ροπζηά άκενςπμξ ηαζ ηαηχηενμξ άκενςπμξ. ΢ηδκ πνάλδ οπάνπεζ ιζα αδζάζπαζηδ ζοκέπεζα ακάιεζα ζηα δφμ ακηίεεηα. ελοπκάδα-δθζεζυηδηα. βνήβμνα-ανβά. Οζ έκκμζεξ άθθμηε είκαζ ζφιαμθα ηα μπμία ζοιαμθίγμοκ ακηζηείιεκα ή υκηα ημο Τθζημφ Κυζιμο ππ πνυααημ. Γνήβμνμ ηαζ ανβυ. Με ιεβάθδ ηαζ ιε ιζηνή ικήιδ. Αθθά αοηυ είκαζ ιζα πθάκδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ιαξ ΢ηέρδξ. Γδθαδή πενζβνάθμοιε ηζξ ακηίεεηεξ πμζυηδηεξ ημο ζφκεεημο υκημξ πμο θέβεηαζ Άκενςπμξ. πανεθευκ-ιέθθμκ. Σζ βίκεηαζ υιςξ ιε ηδ θέλδ ημιπζμφηεν ή ιε ηδ θέλδ Άκενςπμξ. Μπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα θεοηυ ηαζ ιαφνμ άκενςπμ. Γζα κέμ ηαζ δθζηζςιέκμ. αβάπδ-ιίζμξ. πάκς-ηάης. Κάεε ζηέρδ ζοκζζηά ιζα πνυηαζδ ηαζ ηάεε πνυηαζδ απμηεθείηαζ απυ θέλεζξ-έκκμζεξ. Γζα έλοπκμ ηαζ βζα παγυ. Τπάνπεζ έκα ζοκεπέξ θάζια εκδζάιεζςκ πμζμηήηςκ. διένακφπηα. ελοπκάδα η. Κάκηε ημ ελήξ ηεζη: ακμίληε έκα μπμζμδήπμηε ιεβάθμ θελζηυ.

ΠΟΗΚΗΛΟΜΟΡΦΗΑ . Σμ ίδζμ ιπμνμφιε κα πμφιε βζα ημ γεφβμξ εθεοεενία-ζηθααζά. εευξ-δζάαμθμξ. Γεκ οπάνπεζ πνςημβεκήξ ηαηάζηαζδ δοζηοπίαξ. γςή-εάκαημξ 3. θζβυηενδξ ή πενζζζυηενδξ δθζεζυηδηαξ. Καη' ακαθμβία δεκ οπάνπεζ ιίζμξ ζακ πνςηανπζηή ηαηάζηαζδ. δζηαζμζφκδαδζηία. ημ πνςηανπζηυ ζακ Πνςημβεκέξ Ακηίεεημ. Ζ ζηθααζά είκαζ δ απμοζία εθεοεενίαξ. εοηοπία-δοζηοπία. οβεία-αζεέκεζα. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο ημ ζημηάδζ δεκ οπάνπεζ αθ' εαοημφ. ανεηή-αιανηία. Δίκαζ δεοηενμβεκήξ ηαηάζηαζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ απμοζία ηδξ αβάπδξ. ηαθυ-ηαηυ. Δίκαζ απθχξ δ απμοζία θςηυξ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ δ αζεέκεζα είκαζ δ απμοζία ζεέκμοξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ δίπμθμ βκχζδ-άβκμζα. βκχζδ-άβκμζα.18 Σν Γεπηεξνγελέο Αληίζεην δελ ππάξρεη αθ' εαπηνύ αιιά γελληέηαη από ηελ απνπζία ηνπ Πξσηνγελνύο Ζ έκκμζα ηδξ δθζεζυηδηαξ δεκ οπάνπεζ αθ' εαοηήξ.ΕΔΤΓΖ ΑΝΣΗΘΔΣΧΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΑΝΣΗΘΔΣΑ ηαζ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΑΝΣΗΘΔΣΑ θςξ-ζημηάδζ. Γεκ οπάνπεζ ζηθααζά αθ' εαοηήξ. Ζ απμοζία βκχζδξ δδιζμονβεί ηδ δεοηενμβεκή ηαηάζηαζδ ηδξ άβκμζαξ. Αξ ημ δμφιε ιε έκα ζπήια: ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ . Ζ βκχζδ είκαζ δ πνςημβεκήξ ηαηάζηαζδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ δίπμθμ εοηοπίαδοζηοπία.83 ηαηαζηάζεζξ θζβυηενδξ ή πενζζζυηενδξ ελοπκάδαξ. Ζ δοζηοπία ειθακίγεηαζ υηακ απμοζζάγεζ δ εοηοπία. Αξ ιδκ λεπκάιε επίζδξ υηζ ημ ιαφνμ πνχια δεκ είκαζ πνχια αθθά απμοζία πνχιαημξ. Έκαξ οπυ-κυιμξ ημο βεκζηυηενμο Νυιμο ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ είκαζ υηζ ημ Γεοηενμβεκέξ Ακηίεεημ δεκ οπάνπεζ αθ' . Ζ δθζεζυηδηα είκαζ απθχξ δ απμοζία ελοπκάδαξ. αθήεεζα-ρέια. εθεοεενία-δμοθεία. δδθαδή δ απμοζία οβείαξ. Αξ μκμιάζμοιε ημ ακηίεεημ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ απμοζία ημο άθθμο ζακ Γεοηενμβεκέξ Ακηίεεημ ηαζ ημ άθθμ.

Καζ υπζ ιυκμ δεκ ημ ζοκεζδδημπμζεί αθθά πάνα πμθθά ακενχπζκα δεζκά πνμηφπημοκ απυ αοηή ηδκ πθάκδ. Αζηία ηδξ αδοκαιίαξ. Λέιε ππ υηζ μ αζεεκήξ πάζπεζ απυ ΢φκδνμιμ Δπίηηδηδξ Ακμζμθμβζηήξ Ακεπάνηεζαξ. Μάθζζηα δεκ εεςνεί ηδκ Αζεέκεζα. Γδθαδή μ ζοβηεηνζιέκμξ άκενςπμξ. Έπεζ αάθεζ δδθαδή δζάθμνεξ ηαιπέθθεξ ζηζξ δζάθμνεξ κυζμοξ. δδθαδή ηδξ α-ζεέκεζαξ ημο αζεεκμφξ είκαζ ημ Aids. Δπμιέκςξ ηαζ δ υθδ εεναπεοηζηή πνμζπάεεζα επζηεκηνχκεηαζ ζημ κα ζημηχζμοιε ημκ ζυ.19 Αθαδεκατθή Ηαηξηθή: Σν θπλήγη ηνπ θαληάζκαηνο ηεο Νόζνπ Αξ δμφιε ιενζηά παναδείβιαηα βζα κα βίκεζ αοηυ ηαηακμδηυ. δδθαδή ηδκ έθθεζρδ ζεέκμοξ ζακ ηάηζ ημ βεκζηυ αθθά ηδκ αθέπεζ θυβς Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ ζακ επζιένμοξ κυζμοξ. Γζα υθα θηαίεζ δ επάναημξ Νυζμξ ημο Aids. Σζ πανάλεκμ. Έπεζ ιάθζζηα θηζάλεζ ηαζ ηδκ επζζηήιδ ηδξ Νμζμθμβίαξ.84 εαοημφ αθθά οπάνπεζ υζμ απμοζζάγεζ ημ Πνςημβεκέξ ηαζ ιάθζζηα ζημ ααειυ πμο απμοζζάγεζ. Θεςνεί υηζ ηα ζοιπηχιαηα ημο αζεεκμφξ είκαζ ιζα λεπςνζζηή πνςημβεκήξ ηαηάζηαζδ. Γδθαδή πάζπεζ απυ Aids. Κζ υιςξ δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ δε ζοκεζδδημπμζεί αοηυ ημ βεβμκυξ. Καζ αζηία ημο Aids είκαζ μ ηάδε ζυξ. Εμφιε ηαεδιενζκά ιεηαπεζνζγυιεκμζ αιέηνδηεξ θμνέξ κμδηζηέξ έκκμζεξ μζ μπμίεξ ζηδκ μοζία είκαζ θακηάζιαηα. Καηαζηάζεζξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ απμοζία ηςκ πνςημβεκχκ πμζμηήηςκ. Σδκ Αζεέκεζα. Δίκαζ δδθαδή ηαηαζηάζεζξ πμο είκαζ δεοηενμβεκείξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ άκενςπμξ βεκκήεδηε ιε ηάπμζα πνμδζάεεζδ ππ ζημ Ακμζμθμβζηυ . ζακ κμζμθμβζηά ζφκδνμια. Σμ πνυαθδια δεκ είκαζ εεςνδηζηυ ή "θζθμζμθζηυ". Αθθά αοηυ είκαζ ιζα ηνμιενή πθάκδ. Ζ ζφβπνμκδ Αηαδδιασηή Ηαηνζηή ηοκδβά ζοκεπχξ έκα θάκηαζια. 3. Πνυηεζηαζ βζα πεζνμπζαζηέξ αζηίεξ κμδηζηήξ δοζηοπίαξ ηαζ ζςιαηζηήξ αζεέκεζαξ. Ζ πνςηανπζηή αζηία ημο πνμαθήιαημξ δεκ είκαζ δ αζεέκεζα(κυζμξ) αθθά μ αζεεκήξ.

Κάπμζα ζηζβιή υιςξ λεπείθζζε ημ πμηήνζ. Ζ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο έπεζε ηυζμ παιδθά χζηε λεπενάζηδηε δ άιοκα ημο μνβακζζιμφ ημο ηαζ επζηνάπδηε δ ακάπηολδ ημο ζμφ HIV. Ζ αζεέκεζα υιςξ είκαζ ιζα δεοηενμβεκήξ ηαηάζηαζδ. δ ζηέρδ ημο. Ακηί κα θνμκηίζεζ κα . Ο ζυξ υιςξ HIV δεκ είκαζ δ αζηία ηδξ α-ζεέκεζαξ. έπαζνκε ζοπκά ακηζαζχζεζξ ηαζ βεκζηά ηαθαζπςνμφζε ημκ μνβακζζιυ ημο.85 ΢φζηδια. Δίκαζ ημ ζημοθήηζ ημ μπμίμ ακαπηφπεδηε θυβς ηδξ φπανλδξ ηδξ ανςιζάξ. Μζα ηαηδθυνα πμο πνζκ αηυιδ ανπίζεζ ζημ ζςιαηζηυ επίπεδμ είπε ήδδ ανπίζεζ ζημ επίπεδμ ηδξ Εςζηήξ Δκένβεζαξ ηαζ πνζκ απυ αοηήκ είπε ανπίζεζ ζημ Φοπζηυ Δπίπεδμ. Ζ έθθεζρδ ηδξ δδιζμονβεί ιζα άπεζνδ πμζηζθμιμνθία ηαηαζηάζεςκ ακάιεζα ζημοξ δφμ ακηίεεημοξ πυθμοξ οβεία-αζεέκεζα. Ακαθέναιε έκα πνχημ πανάδεζβια ιδ ηαηακυδζδξ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ. Με ηδκ ίδζα ηδ γςή. δδθαδή ηδξ πηχζδξ ηδξ οβείαξ ημο αηυιμο. Αθθά παίγεζ έκα δεοηενμβεκή νυθμ ζε ιζα ηαηδθυνα πμο ήδδ είπε ανπίζεζ απυ ηαζνυ. δεκ ηνεθυηακ οβζεζκά. Μεβαθχκμκηαξ άνπζζε κα ηαπκίγεζ. Δίκαζ μ "ζημοπζδμθάβμξ" ηδξ ζζημνίαξ. Με ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. δ Δπζζηήιδ ηδξ Αηαδδιασηήξ Ηαηνζηήξ ζηνέθεζ ηαζ ηδ δζαβκςζηζηή ηαζ ηδ εεναπεοηζηή ηδξ πνμζπάεεζα ηονίανπα ζε ιζα δεοηενμβεκή ηαηάζηαζδ ηαζ υπζ ζηδκ πνςημβεκή. Βέααζα εα πνέπεζ κα δεπεμφιε υηζ απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ έπεζηα παίγεζ ηαζ μ ζυξ έκα νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ημο πνμαθήιαημξ. Ζ πνςηανπζηή πμζυηδηα είκαζ δ οβεία. μ μπμίμξ αθέπμκηαξ υηζ αοηυξ μ μνβακζζιυξ είκαζ βειάημξ ζημοπίδζα ήνεε κα γήζεζ ζημ δζηυ ημο πανάδεζζμ. ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο ήηακ ηέημζα πμο ημο πνμηαθμφζακ ζοκεπχξ ηνζαέξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο. Δπζπθέμκ ηα εέθς ημο. έηακε πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ. δδθαδή ηδξ έθθεζρδξ ζεέκμοξ. Κοκδβάεζ έκα θάκηαζια. Κζ υιςξ ιζα μθυηθδνδ Δπζζηήιδ. Καζ ακ πάιε παναπένα είπε ανπίζεζ απυ ηζξ πνμδζαεέζεζξ πμο έθενε ιαγί ημο ημ άημιμ απυ πνμδβμφιεκεξ γςέξ.

Τπάνπεζ επίζδξ ηαζ μ Γζάαμθμξ πμο αοηυ ημ ηαηυ ημ ηαθθζενβεί. Γδθαδή ημ ζεναηείμ. ΢ήιενα αέααζα ημκ ίδζμ νυθμ ζηζξ πενζζζυηενεξ ιδ εεμηναηζηέξ πχνεξ έπεζ ακάθααα ημ Κνάημξ. Σα πζμ θνζπηά ααζακζζηήνζα. Άνα εα πνέπεζ κα ηαηαπμθειήζμοιε ημ ηαηυ ιε ηάεε ηνυπμ βζα κα ζςεμφιε. Πμζμί εα ακαθάαμοκ ημκ αθακζζιυ ηδξ αιανηίαξ ηαζ ημο Γζααυθμο. Έπεζ ημ ηαηυ ιέζα ημο. μζ ακαηνζπζαζηζηυηενεξ αηζιχζεζξ ηαζ ελεοηεθζζιμί. Γδθαδή ημ εηάζημηε Θνδζηεοηζηυ ΢φζηδια Δλμοζίαξ. Γζαηί έηζζ εέθεζ μ ηαθυξ Θευξ αθθζχξ εα ιαξ ηζιςνήζεζ ηαζ εα ηαμφιε ζηδκ Κυθαζδ. ΢ηδκ "αιανηία". Αθθά ακάθμβα παναδείβιαηα οπήνλακ ζηδκ ζζημνία υθςκ ηςκ θαχκ ηαζ ζε δζάθμνεξ επμπέξ ηαζ οπάνπμοκ ζαθχξ ηαζ ζήιενα αθθά ζοκήεςξ ιε άθθεξ πζμ ζοβηαθοιιέκεξ ιμνθέξ. Μα πνμθακχξ αοημί πμο εεςνμφκηαζ ελ' μνζζιμφ ηαθμί. Ακηζπνυζςπμζ ημο Θεμφ επί Γδξ. ημο ηαημφ ηαζ ημο Γζααυθμο. Οζ ηάημζημζ ηδξ ιεζαζςκζηήξ Δονχπδξ πέναζακ εηαημκηάδεξ πνυκζα γχκηαξ ζε έκα ηθίια Κυθαζδξ. ΢ε έκα ηθίια ηοκδβζμφ ηδξ αιανηίαξ ηαζ ηςκ αιανηςθχκ. Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ θέεζ ημ ελήξ: Ο Άκενςπμξ είκαζ αιανηςθυξ. ζημ "ηαηυ" ηαζ ζημ "Γζάαμθμ". δ πζμ ιεβάθδ επζπείνδζδ ζημηαδζζιμφ.20 Θξεζθεπηηθόο Φαλαηηζκόο: Σν θπλήγη ησλ καγηζζώλ θαη ηνπ Γηαβόινπ Αξ ένεμοιε ηχνα ζε έκα άθθμ πανάδεζβια. Αθθά ημ ζηεπηζηυ είκαζ ημ ίδζμ. δ εηάζημηε Κοαένκδζδ. Γζαηί ζαθχξ εηεί επάκς ζημκ Πάκς Κυζιμ οπάνπεζ μ Πανάδεζζμξ ζημκ μπμίμ πάκε μζ ηαθμί άκενςπμζ ηαζ ηαθμπενκάκε ηαζ δ Κυθαζδ ζηδκ μπμία πάκε μζ ηαημί ηαζ ςξ είκαζ θοζζηυ ηαημπενκάκε. δ εηάζημηε Πμθζηεία. εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ακεθεοεενίαξ μνβακχεδηε ζημ υκμια ηδξ ηαηαζημθήξ ηδξ αιανηίαξ. Γζα υθα ηα ηαηά πμο ιαξ ζοιααίκμοκ θηαίεζ δ αιανηία. Απθχξ ακηί κα . ημ ηαηυ ηαζ μ Γζάαμθμξ. 3. εκάνεημζ ηαζ ακηζπνυζςπμζ ημο ηαθμφ επί Γδξ.86 εκζζπφζεζ ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά ημ άημιμ ηοκδβάεζ ηα ιζηνυαζα ηαζ ημοξ ζμφξ.

Αθθζχξ θηάκμοιε ζημ πανάθμβμ ζδιείμ κα οπμζηδνίγμοιε ζοθζθζηζηά ηαζ ακαίζποκηα υηζ ιπμνμφιε κα πμθειήζμοιε ημ ηαηυ ιε ηαηυ ηνυπμ. ημκηά ζημ Θευ ηαζ ζε ηαηάζηαζδ οβείαξ ηαζ εοηοπίαξ. ηαθμφ. μ Θευξ ηαζ ημ ηαθυ είκαζ Πνςημβεκή Ακηίεεηα. αζεέκεζαξ ηαζ δοζηοπίαξ. Θευξ-δζάαμθμξ. Ο Γζάαμθμξ δεκ είκαζ πανά ιζα ροπζηή μκηυηδηα ημο Καηχηενμο Φοπζημφ Κυζιμο πμο ιε ανκδηζηέξ ζηεπημιμνθέξ δζααάθθεζ (βζ’ αοηυ ηαζ θέβεηαζ δζάαμθμξ) ημ Θευ ζημ ιοαθυ ηςκ ακενχπςκ. ηα πάεδ ηαζ ηα εβςζζηζηά εέθς. Γε ιπμνεί κα δνάζεζ απ’ εοεείαξ ζημκ Τθζηυ Κυζιμ αθθά δνα ιέζα απυ ηδ δζααμθή ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ ζηεπημιμνθέξ ιυκμ εθυζμκ ζοκημκζζηεί ιε αοηέξ μ Καηχηενμξ Άκενςπμξ. Ακ γεζ ακηίεεηα ιε αοημφξ ηυηε πάκεζ αοηέξ ηζξ πμζυηδηεξ ηαζ γεζ ηαηαζηάζεζξ αιανηίαξ. ηζξ πνμζημθθήζεζξ ηαζ ηδ ιαηαζμδμλία ηςκ ακενχπςκ. Ζ ανεηή. Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ θέεζ υηζ αάζεζ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ οπάνπμοκ ηα ελήξ δίπμθα ακηζεέηςκ: ανεηή-έθθεζρδ ανεηήξ(αιανηία). Γδθαδή βζκυιεκμζ μζ ίδζμζ . Σζ θέεζ υιςξ δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ βζα ημ εέια αοηυ. Ζ αιανηία. Γδθαδή υηζ ιπμνμφιε κα δζχλμοιε ημ ηαηυ ηάκμκηαξ ηαηυ ζημοξ ηαημφξ. μ δζάαμθμξ ηαζ ημ ηαηυ είκαζ Γεοηενμβεκή Ακηίεεηα. Ο Γζάαμθμξ δνα ιυκμ ιέζα απυ ηδκ άβκμζα. Πνμηφπημοκ απυ ηδ ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ έθθεζρδ ηςκ πνχηςκ. ηαθυ-ηαηυ. Ζ αιανηία ή δ εκάνεηδ γςή δεκ είκαζ πανά επζθμβέξ ημο ηάεε ακενχπμο.87 ιζθάιε βζα αιανηία ιζθάιε βζα πανακμιία ηαζ ακηί βζα ζεναηείμ ιζθάιε βζα πμθζηζηή ηοαένκδζδ ηαζ πμθζηζηή ελμοζία. Ακ γεζ ζφιθςκα ιε αοημφξ γεζ ζε ηαηάζηαζδ ανεηήξ. μ δζάαμθμξ ηαζ ημ ηαηυ δεκ ελαθείθμκηαζ ιε ημ κα ηοκδβάιε θακηάζιαηα αθθά μφηε ηαζ ιε ημ κα εθανιυγμοιε "δζααμθζηέξ" ιεευδμοξ ηαηαζημθήξ. ηζξ πθάκεξ. Δπμιέκςξ δ αιανηία. Κάεε άκενςπμξ ιπμνεί κα γήζεζ ζφιθςκα ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ημο Θεμφ ή εκάκηζα ζε αοημφξ. ηαημφ.

΢ημηχκμοιε ημοξ δμθμθυκμοξ ζηέθκμκηαξ ημοξ ζηδκ δθεηηνζηή ηανέηθα. Αοηυ ηάκμοκ ζοπκά δζάθμνα ενδζηεοηζηά ζεναηεία ιέπνζ ηαζ ζήιενα. Φοθαηίγμοιε ημοξ πανακμιμφκηεξ ζε θοθαηέξ ζηζξ μπμίεξ ααζζθεφμοκ υθεξ μζ ηαηέξ πμζυηδηεξ ηαζ ηεθζηά ημοξ ηάκμοιε απυ εναζζηέπκεξ ηαημφξ ζε μνβζζιέκμοξ επαββεθιαηίεξ ηαημφξ. ηδξ εζςηενζηήξ εζνήκδξ ημη. ημο πθδεςνζζιμφ ημη δεκ είκαζ πανά θακηάζιαηα. Δλμνηίγμοιε ημ θυκμ ιε θυκμ. ημοξ ημκημφξ. ηδξ πανακμιίαξ. ημοξ άπζζημοξ. 3. ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ. Πμθφ θίβμζ άκενςπμζ ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ υθεξ αοηέξ μζ έκκμζεξ ηδξ αδζηίαξ. Γζα ακενχπμοξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ πανακμιία ηαζ ημ έβηθδια. ηδξ αίαξ.88 εενάπμκηεξ ημο ηαημφ. ηδξ δεζηήξ. ημο ζεααζιμφ ηςκ κυιςκ. ηζξ πυνκεξ ηαζ ημοξ θενυιαζηε ναηζζζηζηά. Γζα αδζηία. Κζ υιςξ αοηυ έηακε ηαηά ηυνμ ημ ιεζαζςκζηυ ενδζηεοηζηυ ζεναηείμ. . ηαηά ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακδεζηυηδηαξ. ηδξ ακδεζηυηδηαξ. ημοξ μιμθοθυθζθμοξ.21 Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα: απνδηνπνκπηαίσλ ηξάγσλ ην θπλήγη ησλ εμσηεξηθώλ Αημφιε ηαεδιενζκά βζα παζδζά πμο παναζφνμκηαζ ζηα κανηςηζηά. ημοξ παγμφξ. Αοηυ ηάκεζ ζήιενα ηαζ ημ ηζιςνυ ηνάημξ. Κμνμσδεφμοιε ημοξ αδφκαημοξ. Γεκ έπμοιε ζοκεζδδημπμζήζεζ υηζ ημ ηαηυ βεκκά ηαηυ ηαζ υηζ ιυκμ ημ ηαθυ ηαζ δ αβάπδ ιπμνεί κα βεκκήζμοκ ηάηζ ηαθυ. "ημ ηέναξ ηδξ βναθεζμηναηίαξ". ΢οπκά απμφιε βζα "ημ ηέναξ ημο πθδεςνζζιμφ". ηαηά ηδξ πανακμιίαξ. ημοξ άεεμοξ. Γζα άημια πμο ηαηαθεφβμοκ ζηδ αία. Γδθαδή ηδξ δζηαζμζφκδξ. ημοξ αθθυενδζημοξ. ημοξ ιαφνμοξ. ημοξ αθθμδαπμφξ. "ηδ Λενκαία Όδνα ημο ηζιάνζειμο". Γζα ακδεζηυηδηα. ηαηά ηδξ αδζηίαξ. Καζ πμθφ ζοπκά δζάθμνμζ πμθζηζημί ή εηπνυζςπμζ ζδεμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ "ηδνφζζμοκ ημκ πυθειμ" ηαηά ηςκ κανηςηζηχκ. Γεκ είκαζ πανά Γεοηενμβεκή Ακηίεεηα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ ηςκ Πνςημβεκχκ Ακηζεέηςκ.

΋θδ αοηή δ ακαβςβή ηδξ έθθεζρδξ εζςηενζηχκ πνςημβεκχκ πμζμηήηςκ ζε ελςηενζημφξ ιπαιπμφθεξ πμο απεζθμφκ ημ άημιμ ελοπδνεηεί έκα ηαζ ιυκμ ζημπυ. ΢ε ηάηζ πμο έπεζ μοζζαζηζηή οπυζηαζδ. Άθθμζ είκαζ δοζηοπζζιέκμζ βζαηί έηακακ παζδζά ηαζ άθθμζ βζαηί δεκ έπμοκ ηάκεζ. Γεκ ιαξ ένπεηαζ απυ έλς. "Γεκκήεδηε ιέζα ζηδ θηχπεζα ηαζ ηδ δοζηοπία". Γζ’ αοηυ ημ θυβμ ηαζ ιπμνεί ημ ίδζμ πνάβια κα ζοιαεί ζε δφμ δζαθμνεηζημφξ ακενχπμοξ ηαζ μ έκαξ κα ημ εηθάαεζ ζακ δοζηοπία ηαζ μ άθθμξ ζακ εοηοπία.δοζηοπία"." Αοηέξ μζ θνάζεζξ πνμηφπημοκ απυ ιδπακζζηζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ακαβάβμοκ ηδκ έκκμζα δοζηοπία ζε ηάηζ ημ πνςημβεκέξ. Σμ κα ιδκ ακαθάαεζ ημ άημιμ ηζξ εοεφκεξ ημο ηαζ ημ κα ηζξ θμνηχζεζ ζε ηάπμζμοξ άθθμοξ απμδζμπμιπαίμοξ ηνάβμοξ είηε ζε ελςηενζημφξ πναβιαηζημφξ είηε ζε θακηαζηζημφξ. ΢ε ηάηζ ημ ελςηενζηυ ζε ζπέζδ ιε ειάξ. Γεκ είκαζ πανά δ απμοζία εοηοπίαξ.89 Αηυιδ θζβυηενμζ άκενςπμζ ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ αοηή δ έθθεζρδ δεκ αθμνά οθζηά ακηζηείιεκα ή ελςηενζηέξ έκκμζεξ αθθά αθμνά εζςηενζηέξ πμζυηδηεξ πμο απμοζζάγμοκ απυ ζοβηεηνζιέκα άημια.22 Γισζζηθά Πξαγκαηηθόηεηαο Ννεηηθά Φαληάζκαηα κηαο ΢πκβνιηθήο Πμθφ ζοπκά αημφιε θνάζεζξ υπςξ: "Χπ Θεέ ιμο. Γεκκζέηαζ απυ ειάξ ημοξ ίδζμοξ υηακ απμοζζάγεζ απυ ιέζα ιαξ δ ζζμννμπία. Δίκαζ δεοηενμβεκήξ ηαηάζηαζδ. Αθθζχξ πέθημοιε ζηδκ ίδζα πθάκδ ιε ημοξ βζαηνμφξ πμο ηοκδβάκε ηα ιζηνυαζα ηαζ ημοξ ζμφξ. δοζηοπία πμο ιε ανήηε ημκ ηαδιέκμ". . "Πχξ ιπμνχ κα είιαζ ήζοπμξ ηαζ πανμφιεκμξ υηακ βφνς ιμο οπάνπεζ ηυζδ δοζηοπία ζημκ ηυζιμ. Οπμζμζδήπμηε πυθειμξ ηαηά αοηχκ ηςκ οπμηζεέιεκςκ ελςηενζηχκ επενχκ δε ιπμνεί ζε ηαιία πενίπηςζδ κα απμδχζεζ βζαηί μ "επενυξ" είκαζ ηαεανά εζςηενζηυξ. 3. Ένπεηαζ απυ ιέζα. Αθθά δ δοζηοπία δεκ είκαζ πανά ημ Γεοηενμβεκέξ Ακηίεεημ ημο δίπμθμο "εοηοπία .

" «΋πζ».. ια. Δπζπθέμκ μζ πνυμδμζ ηδξ Φοζζηήξ Δπζζηήιδξ έπμοκ λεδζαθφκεζ πμθθέξ απυ ηζξ πθάκεξ ηςκ Αζζεήζεςκ ή ηδξ Γζακμδηζηήξ ιαξ Φοπήξ.. .". "Άνα δ αδεθθή ζμο." "Δίπα". Καζ αθμφ κμιίγμοιε υηζ ζοκέαδζακ υθα αοηά ηα ηνμιενά ηαζ θμαενά ζε ιαξ βζ' αοηυ ηαζ βζκυιαζηε δοζηοπζζιέκμζ. 3." ΋πζ" "Άνα δεκ είζαζ ρεφηνα"." Σδ νςηάς. Έηθαζβε βζαηί πνμθακχξ εεςνμφζε υηζ ηάηζ έπαεε.. Γοζηοπχξ υπζ ιυκμ ιαεαίκμοιε ηα παζδζά κα πζζηεφμοκ αηνάδακηα ζε κμδηζηά θακηάζιαηα αθθά ηα ίδζα θακηάζιαηα ηαθαζπςνμφκ ηζ ειάξ ημοξ εκήθζηεξ. Αθθά εζφ δεκ έπαεεξ ηίπμηα". Πυζμζ άκενςπμζ είκαζ πνυεοιμζ κα ελεηάζμοκ ημ εκδεπυιεκμ υηζ βζα υθα υζα ημοξ ζοιααίκμοκ έπμοκ ηδκ απμηθεζζηζηή εοεφκδ ή έζης ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ εοεφκδξ.". "Άνα δεκ έπαεεξ ηίπμηα. ΋ άθθμξ απθχξ έπεζ ιζα άπμρδ βζα ζέκα ηαζ είκαζ δζηαίςια ημο κα ηδκ έπεζ. ΢δηχεδηε ηαζ έθοβε πςνίξ κα πεζ ηίπμηα.. Έπαεεξ ηίπμηα επεζδή δ αδεθθή ζμο. "Δίπεξ ρέιαηα. Σδ νχηδζα θμζπυκ: "Δίπεξ ρέιαηα. "΢ε πηφπδζε ή έπαζεξ ηάηζ..90 Μζα ιένα ήνεε ηθαίβμκηαξ δ ιζηνή ιμο ηυνδ βζαηί δ ιεβαθφηενδ ηδξ είπε: «Δίζαζ ρεφηνα»." "Μα. «Άνα δεκ έπαεεξ ηάηζ». πνχηδ αοηή ιμο είπε. "Δίπεξ ρέιαηα ή δεκ είπεξ. ΋ηζ ηάηζ ηαηυ ηδξ ζοκέαδ. ιε πθήβςζε. Πζεακχξ κα ζηέθηδηε υηζ πνάβιαηζ δεκ έπαεε ηίπμηα. "΢ε έδεζνε ή ζμο πήνε ηάηζ δζηυ ζμο. ΢δηχεδηε ηαζ έθοβε ηάπςξ θζβυηενμ ιπενδειέκδ ηαζ ακαημοθζζιέκδ." "Μα ιε έανζζε... Λέιε "Με έεζλε. ζμο είπε ιζα αθήεεζα ηδκ μπμία ήδδ ηαζ εζφ βκχνζγεξ. "Μα ιε έανζζε. Γοζηοπχξ ηάκμοιε "ζακ ιζηνά παζδζά".23 Ζ ζρεηηθόηεηα ηνπ Υώξνπ θαη ηεο Κίλεζεο Σα πνάβιαηα ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ θαίκμκηαζ κα είκαζ πζμ πεζνμπζαζηά απυ υηζ ζημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ θαίκμκηαζ κα αθήκμοκ θζβυηενμ πχνμ βζα πθάκεξ. ιε ιείςζε ημη". Αοηυξ μ θμαενυξ ελςηενζηυξ ιπαιπμφθαξ ηςκ παζδζηχκ ηαζ δοζηοπχξ ηαζ ηςκ εκήθζηςκ πνυκςκ ιαξ.." "΋πζ". Μαξ "ανίζηεζ" δ ζοιθμνά ηαζ δ δοζηοπία. ζμο είπε ηάηζ ημ μπμίμ ήδδ εζφ βκχνζγεξ. Κάπμζα άθθδ ιένα ήνεε δ ιεβαθφηενδ ηθαίβμκηαξ: «Ζ αδεθθή ιμο ιε είπε ρεφηνα».

Ακ ημζηάλμοιε υιςξ ιζα οδνυβεζμ ζθαίνα εα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ Νέα Εδθακδία ανίζηεηαζ αηνζαχξ ζημκ ακηίπμδα ηδξ Δθθάδαξ. Οζ δφμ πχνεξ Βνίζημκηαζ ηονζμθεηηζηά ζε εη δζαιέηνμο ακηίεεηδ εέζδ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Έηακε ημ βφνμ ηδξ Γήζκδξ ΢θαίναξ ηαζ δζέβναρε ηοηθζηή . Δίηε δζαζπίγεζ αμοκά. Πμζμξ θμζπυκ είκαζ ζημ "πάκς" ιένμξ ηδξ Γδξ ηαζ πμζμξ ζημ "ηάης".91 Ππ λένμοιε υηζ δ Γδ είκαζ ζηνμββοθή έζης ηαζ ακ ιαξ θαίκεηαζ επίπεδδ. Ακ δδθαδή ηνααήλμοιε ιζα βναιιή απυ ηδκ Δθθάδα δ μπμία πενκάεζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ (ιζα δζάιεηνμ ηδξ βήζκδξ ζθαίναξ) εα θηάζεζ ζηδκ ακηίεεηδ επζθάκεζα ζηδκ πενζμπή ηδξ Νέαξ Εδθακδίαξ. Πάκς ηαζ ηάης ζε ζπέζδ ιε ηζ. "Μα θοζζηά πάνυ ζηδ Γδ". είηε πεδζάδεξ αημθμοεεί ζηαεενά ηαζ απανέβηθζηα ημκ ίδζμ πνμζακαημθζζιυ ηίκδζδξ. Θα αζπμθδεμφιε απθχξ εκδεζηηζηά ιε δφμ εέιαηα βζα κα ηαηακμήζμοιε πχξ δ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ιαξ μδδβεί ζε πθάκεξ βζα ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαζ πχξ δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ιε ηδ πνήζδ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ιαξ λεηαεανίγεζ ηα πνάβιαηα. είηε εάθαζζεξ. Έκαξ άκενςπμξ ανπίγεζ κα πενπαηάεζ ζηαεενά πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ζε εοεεία βναιιή. εα απακηήζμοιε υθμζ μζ Έθθδκεξ. Πμφ κμιίγεηε υηζ ανίζηεζηε αοηή ηδ ζηζβιή. αοηήκ αηνζαχξ ηδ ζηζβιή. Μεηά απυ πνυκζα ακηζθαιαάκεηαζ υηζ έθηαζε ζημ ίδζμ ζδιείμ απυ υπμο λεηίκδζε. ζημ άθθμ διζζθαίνζμ. Ακ υιςξ ηάκμοιε έκα ηδθεθχκδια ζε έκα ζοββεκή ιαξ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζηδ Νέα Εδθακδία είκαζ ζίβμονμ υηζ εα ιαξ αεααζχζεζ υηζ υπζ ιυκμκ μ ίδζμξ αθθά ηαζ υθμζ μζ Νεμγδθακδμί έπμοκ ηδκ ίδζα άπμρδ. Αθθά πανυθα αοηά δ Μδπακζζηζηή ιαξ ΢ηέρδ αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ έκακ δζαθεηηζηυ ηαζ ζοκεπχξ νέμκηα Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ μ μπμίμξ θυβς πμζηζθμιμνθίαξ ειθακίγεζ έκα πμθφ ιεβάθμ ααειυ ζπεηζηυηδηαξ. πάνυ ζηδ Γδ. ΋ηζ ανίζημκηαζ ηαζ αοημί. ΋ηζ μ Ήθζμξ δε πάκεηαζ αθθά ηάεε ανάδο ηνφαεηαζ ζημ ακηίεεημ απυ ιαξ διζζθαίνζμ.

"Μα θοζζηά. Μαγί ιε ηδ Γδ βφνς απυ ημκ Ήθζμ.24 Ζ ζρεηηθόηεηα ηεο αληίιεςεο καο γηα ην Υξόλν: παξειζόλ. Μαγί ιε ημ Ζθζαηυ ιαξ ΢φζηδια ιέζα ζημ Γαθαλία. είζηε αηίκδημζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημίπμοξ ημο ζπζηζμφ ζαξ. Μπμνείηε κα ιείκεηε αηίκδημζ έζης ηαζ βζα έκα δεοηενυθεπημ. Αηίκδημζ ζε ζπέζδ ιε ηδ βεζημκζά ζαξ. Θα κμιίγαιε υηζ ηαζ ειείξ αθθά ηαζ ηα ακηζηείιεκα βφνς ιαξ είκαζ αηίκδηα.92 ηνμπζά ηδ ζηζβιή πμο μ ίδζμξ είπε ζηαεενά ηδκ εκηφπςζδ υηζ ηζκμφκηακ ζε εοεεία βναιιή. Ναζ. Σδκ ίδζα πθάκδ εα είπαιε ακ ιέκαιε αηίκδημζ ζε έκα ααβυκζ ηζκμφιεκμο ηναίκμο πςνίξ πανάεονα ηαζ πςνίξ ηναδαζιμφξ. ηδ βεζημκζά ηαζ ηδκ πυθδ ιαξ βζαηί ηαζ αοηέξ ηζκμφκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηαπφηδηα ηαζ ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε ιαξ. Απθά θαζκυιαζηε αηίκδημζ ζε ζπέζδ ιε ημ ζπίηζ ιαξ. 3. Καζ υπζ ιυκμ δζαθεφβεζ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ πμθθχκ αθθά είκαζ ηαζ πδβή πμθθχκ δεζκχκ ηαζ δοζηοπίαξ. παξόλ θαη κέιινλ ΋ζμκ αθμνά ηδ ζπεηζηυηδηα ημο πνυκμο έπμοκ εζπςεεί ηυζα πμθθά ζηδκ επμπή ιαξ πμο υπζ ιυκμ ηάηζ ηέημζμ είκαζ πθέμκ βκςζηυ ζπεδυκ ζε υθμοξ αθθά είκαζ ηαζ βεκζηά απμδεηηυ. Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ έπεζ δεπεεί έκα ηαίνζμ πθήβια απυ ημκ Ασκζηάζκ ζημ εέια αοηυ ιε ηδ Θεςνία ηδξ ΢πεηζηυηδηαξ υζμκ αθμνά ηδ ζοζημθή ηαζ δζαζημθή ημο Υνυκμο ζε ΢οιπακηζηυ Δπίπεδμ ηαζ ζε ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ. Καζ ηέθμξ ιαγί ιε ημ Γαθαλία ιαξ ιέζα ζημ ΢φιπακ. Αθθά ηάκεηε ηαοηυπνμκα ηέζζενεζξ δζαθμνεηζηέξ ηζκήζεζξ ηδκ ίδζα ζηζβιή. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζπεηζηυηδηα υπζ ημο ίδζμο ημο Υνυκμο αθθά ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ . Καζ υιςξ δε ιπμνείηε. Οφηε ηαζ βζα έκα εηαημιιονζμζηυ ημο δεοηενμθέπημο. Τπάνπεζ υιςξ ιζα άθθδ ζπεηζηυηδηα ημο πνυκμο δ μπμία δζαθεφβεζ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ πμθθχκ." είκαζ δ ακαιεκυιεκδ απάκηδζδ. Αηίκδημζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πυθδ ηαζ ηδ πχνα ζαξ. Κζκείζηε ιαγί ιε ηδ Γδ βφνς απυ ημκ άλμκα ηδξ.

ημοθάπζζημκ έηζζ εθπίγεζ. Γε παίνεηαζ ζημ πανυκ. Απμθεφβεζ ή ανκείηαζ κα ζογδηήζεζ βζα ημ πανεθευκ ηαζ εζδζηά βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. Μεηά αίαξ ηάκεζ ηζξ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ. ηδκ υθδ «ζοιθμνά» ηεθείςξ δζαθμνεηζηά. Αξ ημ δμφιε ιε έκα πανάδεζβια βζα κα βίκεζ ηαηακμδηυ. ΋πζ ιυκμκ δε εέθεζ κα γεζ ημ πανεθευκ αθθά μφηε ηαζ ημ πανυκ. ηζξ ημοαέκηεξ ημοξ. ΢ηέθηεηαζ ζοκεπχξ ηα πνυκζα πμο έγδζακ ιαγί ηαζ ημ πυζμ πανμφιεκδ ήηακ ηυηε. Οκεζνεφεηαζ έκα ηαθφηενμ ηυζιμ ζημ ιέθθμκ. Αθθά δε αζχκεζ ημ πανυκ. Απθχξ γεζ ηαζ ηάκεζ υηζ πνεζάγεηαζ βζα κα γεζ. ζημκ Πανάδεζζμ. Πανά ημ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ημο ζδίμο βεβμκυημξ ηαζ μζ δφμ άκενςπμζ ημο παναδείβιαημξ ιαξ είκαζ δοζηοπζζιέκμζ. Αηυιδ ηαζ ηζξ άζπδιεξ ζηζβιέξ ημοξ. Μζθάεζ ιδπακζηά ζηδ βεζηυκζζζα. Γεκ εκδζαθένεηαζ ζδζαίηενα βζα ηάηζ. Ξοπκάεζ ημ πνςί ηαζ δ πνχηδ ηδξ ζηέρδ είκαζ μ βζμξ ηδξ. ηα ηαηχξ ηείιεκα ηδξ επμπήξ ημο. Άθθδ ζδζμζοβηναζία. ηδκ εοηοπία ημοξ. Ο ηφνζμξ Υνμκυπμοθμξ είκαζ άθθμξ παναηηήναξ. Γεκ ημκ εκδζαθένεζ υιςξ κα αθθάλεζ ημ πανυκ. Βθέπεζ ιδπακζηά ηδθευναζδ. Πανυηζ μ έκαξ είκαζ πνμζημθθδιέκμξ ζημ πανεθευκ ηαζ μ άθθμξ ζημ ιέθθμκ. Αθθά αηυιδ ηαζ ηυηε ηζξ ηάκεζ ιδπακζηά. Λείπεζ ζοπκά απυ ημ ζπίηζ βζα κα ιδ ημο εοιίγμοκ ημ παζδί ημο ηα δζάθμνα ακηζηείιεκα ηαζ μζ πχνμζ ημο ζπζηζμφ. Φαίκεηαζ κα ακηζιεηςπίγεζ ημ υθμ εέια. Έκα ηυζιμ πςνίξ πμθέιμοξ. . Βνίζηεζ πανδβμνζά ζηδκ εηηθδζία ηαζ ζηδκ πνμζεοπή. Ζ ηονία Υνμκμπμφθμο απυ ηυηε πμο πέεακε ημ παζδί ηδξ ζε αοημηζκδηζζηζηυ δοζηφπδια πνζκ απυ 10 πνυκζα γεζ δοζηοπζζιέκδ. Πνμζαθέπεζ ζε ιζα δζηαίςζδ ηδξ φπανλδξ ημο ιέζα απυ ηδ θφηνςζδ ιε ημ ιεθθμκηζηυ ημο εάκαημ ηαζ ηδ ιεηάααζδ ημο. Ζ ζηέρδ ηδξ ηαζ δ ηανδζά ηδξ έπεζ ιείκεζ ζημ πανεθευκ. Σμκ εκμπθεί δ ημζκςκζηή αδζηία ηδξ επμπήξ ημο. πςνίξ θηχπεζα ηαζ αδζηία. Σμ "έπεζ νίλεζ" ζηδ ενδζηεία. Σζξ εηδνμιέξ ημοξ. δ ηαηία ημο ηυζιμο.93 Γζακμδηζηήξ ιαξ Φοπήξ βζα ημ Υνυκμ. Γε δδιζμονβεί ζημ πανυκ. βζα μηζδήπμηε ζημ πανυκ. Μζθάεζ ιδπακζηά ζημκ άκηνα ηδξ.

Δίκαζ θεπηή δ δζαθμνά αθθά ελαζνεηζηά ζδιακηζηή.00 ημ ανάδο. Μήπςξ ζζπονίγμιαζ υηζ δεκ οπάνπεζ πανεθευκ ή ιέθθμκ. Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ θέεζ υηζ ζε δομ χνεξ εα ένεεζ δ 27δ Οηηςανίμο ημο 1988 ηαζ ηυηε εα είκαζ ημ αφνζμ. Γεκ γεζ μφηε μ έκαξ αθθά μφηε ηαζ μ άθθμξ ζημ πανυκ. Ηζπονίγμιαζ υιςξ υηζ πμηέ δε γμφιε ζημ πανεθευκ ηαζ πμηέ δε γμφιε ζημ ιέθθμκ.ζήκεξα . Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ "πεεξ". Δκχ ηυηε. δ 25δ Οηηςανίμο είκαζ ημ πεεξ. Εμφιε ζοκεπχξ ζημ πανυκ. Πχξ βίκεηαζ αοηυ. ΢ήιενα ππ είκαζ Γεοηένα. δδθαδή ζε δφμ χνεξ ηαζ έκα θεπηυ. ΋πζ δεκ ζζπονίγμιαζ ηάηζ ηέημζμ.αύξην" Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ιαξ έπεζ ζοκδείζεζ ζημ κα εεςνμφιε ημ πανεθευκ ηαζ ημ ιέθθμκ ζακ ηάηζ ημ αηνάκηαπηα δεδμιέκμ. Μέθθμκ οπάνπεζ αθθά δε γμφιε πμηέ ζημ ιέθθμκ. ΢ακ ηάηζ ημ οπανηηυ. ΋ηζ δδθαδή ημ πανεθευκ ηαζ ημ ιέθθμκ είκαζ πθάζιαηα ηδξ θακηαζίαξ ιαξ. Γίκεηαζ ιε ημ κα γμφιε ζε έκα ζςνεσώρ μεηακινούμενο παπόν. Αθθά υηακ γμφζα ηδκ 25δ Οηηςανίμο βζα ιέκα. Ζ χνα είκαζ 10. Δβχ πμηέ δε εα ιπμνέζς κα γήζς ημ "αφνζμ". 3. Πανεθευκ οπάνπεζ αθθά δε γμφιε πμηέ ζημ πανεθευκ. Αθθά δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ θέεζ υηζ καζ ιεκ ζε δφμ χνεξ ηαζ 1 θεπηυ εα είκαζ δ 27δ Οηηςανίμο ημο 1988 αθθά βζα ιέκα πμο εα γς ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή εα ιπαίκς απθχξ ζε έκα ηαζκμφνζμ "ζήιενα". . 26 Οηηςανίμο. ημ "αφνζμ" εα είκαζ δ 28δ Οηηςανίμο. ΢ε έκα ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Καζ είκαζ δοζηοπζζιέκμζ βζαηί έπμοκ πανυθα αοηά ημζκή αζηία δοζηοπίαξ.25 Ζ πιάλε ηνπ "ρζεο . Σχνα πμο είκαζ 10.94 δδθαδή ζε δφμ θαζκμιεκζηά ακηίεεηεξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ ηαζ μζ δομ ημοξ δοζηοπζζιέκμζ. γμφζα ηαζ πάθζ ζημ "ζήιενα". 26 Οηηςανίμο ημο 1988. Σζ εέθς κα πς ιε αοηυ.00 ημ ανάδο. Δβχ πάκηα εα γς ζε έκα ιεηαηζκμφιεκμ "ζήιενα". Αξ δμφιε πχξ βίκεηαζ αοηυ ιε ιενζηά παναδείβιαηα.

Αθθά δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ θέεζ υηζ καζ ιεκ πνζκ απυ έκα δεοηενυθεπημ ήηακ 9. ζοβκχιδ θάεμξ.59ιι ηαζ 59 δεοηενυθεπηα(πανεθευκ). Ζ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ εα έθεβε: «Σχνα ανίζημιαζ ζημ πανυκ. ΢ηζξ 10 ημ ανάδο είκαζ ή ήηακ ημ λεηάεανμ ζηζβιζαίμ πανυκ ηαζ ιεηά ηζξ 10 ημ ανάδο είκαζ ημ λεηάεανμ ιέθθμκ. ΢ε έκα δεοηενυθεπημ εα είκαζ ημ ιέθθμκ. ΋θα αοηά ιμο εοιίγμοκ έκα ςναίμ ακέηδμημ.00 ηαζ 1 δεοηενυθεπημ… ζοβκχιδ θάεμξ. ηχνα είκαζ αηνζαχξ 10.. θεζημονβεί ιε ζηαηζηέξ έκκμζεξ πμο ορχκμοκ αλεπέναζηα ηείπδ ζε ιζα γςή πμο δζανηχξ νέεζ.00 αηνζαχξ. Πανυθμ πμο ηέημζεξ "λεηάεανεξ" δδθχζεζξ ιαξ ιπενδεφμοκ ζηεθηείηε ημ ιπένδεια πμο βίκεηαζ υηακ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα γςκηακυ άκενςπμ μ μπμίμξ γεζ ζε έκα ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Σζ εκκμχ: Ακ αοηή ηδκ ζηζβιή πμο βνάθς πέεαζκα ηαζ ηάπμζμξ δίπθα ιμο παημφζε έκα ζημπ ζημ πνμκυιεηνμ ηυηε εα ήηακ λεηάεανα ηα πνάβιαηα ηαζ βζα ιέκα ημ κεηνυ αθθά ηαζ βζα ημοξ βφνς ιμο. Καζ είκαζ ιπενδειέκα βζαηί δ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ πμο είκαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ.. Κάπμζμξ πνμζπαεεί "κα πεζ ηδκ χνα" αθθά υκηαξ οπεναμθζηά "ρείναξ" ηαζ αηνζαήξ πνμζπαεεί κα ηδκ πεζ ιε ηδκ αηνίαεζα εκυξ δεοηενμθέπημο. Σχνα είκαζ 10. Έγδζα ιέπνζ ηδκ 26δ Οηηςανίμο ημο 1988 ηαζ ιάθζζηα ιέπνζ αηνζαχξ 10 ημ ανάδο. Λέεζ θμζπυκ: «Σχνα δ χνα είκαζ 10. .". Πνζκ απυ ηζξ δέηα ημ ανάδο είκαζ ημ λεηάεανμ πανεθευκ βζα ιέκα. "θέημξ" ηαζ "ημο πνυκμο". Σχνα είκαζ 10.00(πανυκ) ηαζ ζε έκα δεοηενυθεπημ εα είκαζ 10. Πνζκ απυ έκα δεοηενυθεπημ ήηακ ημ πανεθευκ».26 Ζ αδπλακία ηεο Μεραληζηηθήο ΢θέςεο λα εξκελεύζεη ην ξένληα ρξόλν θαη ηε ζρέζε καο κε απηόλ Σα πνάβιαηα ιμζάγμοκ πμθφ ιπενδειέκα.00 ηαζ 2 δεοηενυθεπηα… ζοβκχιδ θάεμξ. Έπμοιε ημ ίδζμ παζπκίδζ ιε ηζξ έκκμζεξ "πένοζζ".95 ΢ημ ίδζμ ζοιπέναζια εα ηαηαθήλς ακ ακηί κα ελεηάζς ηδκ αθθαβή ημο πνυκμο ζε διένεξ ηδκ ελεηάζς ηαηά έηδ. 3. Καζ ημ ίδζμ παζπκίδζ εα ζζπφεζ ακ ελεηάζς ηα πνάβιαηα ιε αθθαβή πνυκμο ηαηά έκα δεοηενυθεπημ.00 ηαζ 1 δεοηενυθεπημ(ιέθθμκ) αθθά εβχ εα γς πάκηα ζε έκα ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ.

96 Γζ' αοηυ ημ θυβμ ακ πάνεηε ηδθέθςκμ ζημ 141 ή ζε υπμζμ κμφιενμ ζηδ πχνα ζαξ έπεζ ηαεμνίζεζ μ Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Σδθεπζημζκςκζχκ βζα κα ιάεεηε ηδκ χνα εα αημφζεηε ημ ελήξ εφνδια πμο ζχγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ. Καζ ιάθζζηα γςκηακά. ΢ημκ επυιεκμ ηυκμ δ χνα εα είκαζ 10. Ππ ηχνα ζημ δςιάηζμ ιαξ αθέπμοιε ημκ εαοηυ ιαξ κα αθέπεζ ηδθευναζδ. ζηδ πχνα ιαξ. Εμφιε ζοκεπχξ ζε έκα ιεηαηζκμφιεκμ . Καζ μφης ηαεελήξ. Ζ μευκδ αοηή είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε πμθθέξ ηάιενεξ ηαζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιαξ δείπκεζ ζημ δζαζνειέκμ ζε πμθθά ηεηνάβςκα επίπεδμ ηδξ ηζ ζοιααίκεζ ζημ δςιάηζμ ιαξ. ζημ πανυκ. ζηδ βεζημκζά ιαξ. Σμ ίδζμ ημ ΢φιπακ.00 ηαζ δέηα δεοηενυθεπηα". ΢ηεθηείηε πνμξ ζηζβιή υηζ ηαευιαζηε ζε ιζα ηανέηθα ιπνμζηά ζε ιζα βζβακηζαία μευκδ ηδθευναζδξ ηαζ ιε ημ ηδθεημκηνυθ ζημ πένζ παναημθμοεμφιε. ηδκ χνα πμο ζοιααίκμοκ. Οοζζαζηζηά αοηυ πμο ηνέπεζ δεκ είκαζ μ Υνυκμξ αθθά ηα πνάβιαηα.00 αηνζαχξ. ζηδ βεζημκζηή πχνα βίκμκηαζ εηθμβέξ. εεςνδηζηά ιζθχκηαξ ιπμνμφζαιε κα ζηαιαηήζμοιε ηα πάκηα ζημ ΢φιπακ χζηε κα οπάνλεζ πθήνδξ. Αοηυ βίκεηαζ ζηυπζια. Ακ ηάπμζα ζηζβιή. ζηδκ Αθνζηή πεεαίκμοκ απυ πείκα ηαζ ημ δζαζηδιυπθμζμ ηάδε ηζκείηαζ πνμξ ημκ πθακήηδ Άνδ. δδθαδή ζημ ηχνα. Θα αημφζεηε υηζ: "΢ημκ επυιεκμ ηυκμ δ χνα εα είκαζ 10. απυθοηδ ηαζ μθζηή αηζκδζία ηυηε εα «ζηαιαημφζε» ηαζ μ Υνυκμξ ιε ηδκ έκκμζα ημο υηζ δε εα οπήνπε έκκμζα Υνυκμο. Ήδδ πζεακυηαηα κα έπς βίκεζ ημοναζηζηυξ. Σα βεβμκυηα ηνέπμοκ ζημκ ηυζιμ ηαζ ειείξ είιαζηε ιένμξ ημο ηυζιμο ηαζ ηνέπμοιε ηαζ ειείξ ιαγί ημο. Αθθά βζα κα δείλς πυζμ ιπενδεφεηαζ δ Γζακμδηζηή ιαξ Φοπή υηακ πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ ιε ζηαηζηυ ηνυπμ έκα Κυζιμ ζημκ μπμίμ "ηα πάκηα νεζ" ηαζ ιε πνχημ ηαζ ηφνζμ δνμιέα ημ Υνυκμ. Αξ δμφιε έκα ηεθεοηαίμ πανάδεζβια βζα κα ιδκ ημονάζς πενζζζυηενμ ηαζ εθπίγμκηαξ υηζ ίζςξ έηζζ λεηαεανίζμοκ ηάπςξ ηα πνάβιαηα. ηδκ χνα αηνζαχξ πμο ζοιααίκμοκ. ΋πζ βζα κα ημονάζς ημκ ακαβκχζηδ. ζημ ΢φιπακ. ζηδ βεζημκζά ιζα θδζηεία είκαζ ζε ελέθζλδ.

Γζα έκα ηαζ ιυκμ θυβμ. Καζ ηζ ι' αοηυ. Αοηή δ δοκαηυηδηα ηδξ Ακάικδζδξ ηαζ ηδξ Φακηαζίαξ δεκ είκαζ ελ' μνζζιμφ θάεμξ ή αοεαζνεζία. Αθθά πανυηζ δ ζηέρδ ημοξ θεζημονβεί ηχνα ηαζ πάθζ ζημ ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Ζ πναηηζηή ζδιαζία είκαζ δ ελήξ: Δκχ ημ ΢χια ιαξ είκαζ απυθοηα δεζιεοιέκμ απυ ημ πανυκ. . πανυθα αοηά έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακαηνέλεζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ Μκήιδξ ζημ πανεθευκ ηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ Φακηαζίαξ ζημ ιέθθμκ.27 Ενύκε ζε έλα ζπλερώο κεηαθηλνύκελν παξόλ Πνμξ ηζ υθεξ αοηέξ μζ πενίπθμηεξ ηαζ οπεναμθζηά ακαθοηζηέξ πενζβναθέξ. Σα ζχιαηα ημοξ γμοκ ζημ ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. δ Γζακμδηζηή ιαξ Φοπή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα αοεαζνεζίαξ. Γδθαδή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα είηε κα γεζ ζφιθςκα ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ζημκ πανυκηα ηνέπμκηα ηυζιμ είηε κα γεζ ζε αζοιθςκία ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ζημ πανεθευκ ή ζημ ιέθθμκ.97 πανυκ. Δίιαζηε άννδηηα δειέκμζ ιε ημ ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. 3. Αθθά πνυηεζηαζ βζα γςκηακή θήρδ ηδξ μπμίαξ είιαζηε ιένμξ. ΢ε έκα πανεθευκ πμο ιπμνεί κα ακααζςεεί θυβς ηδξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ Μκήιδξ ηαζ ζε έκα ιέθθμκ πμο ιπμνεί κα πνμαζςεεί θυβς ηδξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ Φακηαζίαξ. Δίκαζ δ πνμζηυθθδζδ ζηδ Μκήιδ ημο πανεθευκημξ ή ζηδκ μκεζνμπυθδζδ ημο ιέθθμκημξ πμο είκαζ ελ μνζζιμφ θάεμξ ηαζ αοεαζνεζία. Δίιαζηε ζοκεπχξ ζε έκα ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Πμζά δ πναηηζηή ζδιαζία ιζαξ ηέημζαξ δήθςζδξ. Ακ επακέθεμοιε ζημ πανάδεζβια ιαξ ιε ηδκ ηναοιαηζηή ειπεζνία ημο ηφνζμο ηαζ ηδξ ηονίαξ Υνμκμπμφθμο εα δζαπζζηχζμοιε υηζ ηα ζχιαηα ηαζ ηςκ δφμ δεκ έπμοκ δοκαηυηδηα επζθμβήξ. Καζ αοηή δ πποζκόλληζη είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ κμδηζηή δοζηοπία ηαζ ηδκ πζεακή ζςιαηζηή αζεέκεζα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ακενχπςκ. Γζα κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ γμφιε ακά πάζα ζηζβιή ζε έκα ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Γεκ πνυηεζηαζ βζα αζκηεμηαζκία. Γε ιπμνμφιε ιε ημ ηδθεημκηνυθ κα βονίζμοιε ηδκ ηαζέηα πίζς βζα κα γήζμοιε ημ πανεθευκ μφηε ηαζ ιπμνμφιε κα βονίζμοιε ηδ αζκηεμηαζέηα ιπνμζηά βζα κα γήζμοιε ημ ιέθθμκ.

98 Ίζςξ ηχνα ανπίγεζ ηάπςξ κα βίκεηαζ αζζεδηή δ αλία ηδξ πθάκδξ πμο αθμνά ηδ ζπεηζηυηδηα ημο Υνυκμο. Λέιε ζοπκά: "Γε ιπμνχ κα ζοκέθες ιεηά απυ ημ βεβμκυξ εηείκμ. Μπμνεί υιςξ θυβς πνμζηυθθδζδξ ζημ βεβμκυξ κα ζοκεπίζεζ κα γεζ ζημ πανεθευκ ηαζ κα ηαηαζηνέθεζ ημ ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ. Μπμνεί ημ βεβμκυξ αοηυ κα ημκ επδνεάγεζ βζα πνυκζα μθυηθδνα ηαζ κα ημο ηαηαζηνέθεζ ηδκ πζεακυηδηα ιζαξ κέαξ οβζμφξ θεζημονβζηήξ ζπέζδξ. Έκαξ άκενςπμξ αζχκεζ ιζα ενςηζηή απμβμήηεοζδ. Πμθθά άημια θυβς ημο υηζ δεκ ημοξ εοπανζζηεί δ γςή ημοξ ζημ πανυκ ηείκμοκ "κα γμοκ ζημ ιέθθμκ". Έκαξ βμκζυξ πάκεζ ημ παζδί ημο. Κάπμζμξ παεαίκεζ ιζα μζημκμιζηή ηαηαζηνμθή. Μμο έπεζ βίκεζ εθζάθηδξ. Γε ιπμνχ κα ημ λεπενάζς. Με επδνεάγεζ αηυιδ". ιένεξ. Κάηζ ακάθμβμ ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ζημ ιέθθμκ. Μπμνεί απυ εηεί ηαζ έπεζηα δ γςή ημο κα "ζηζβιαηζζηεί". Γε ιπμνχ κα ημ αβάθς απυ ημ ιοαθυ ιμο. Αθθά "ημ ροπζηυ ζμη" υπςξ ζοκήεςξ θέιε δεκ έπεζ πενάζεζ. αδμιάδεξ. ημοθάπζζημκ έηζζ υπςξ ημκ έπμοιε μνίζεζ ιε ηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ ζημ ιοαθυ ιαξ. Γδθαδή εκχ γμοκ μφηςξ ή άθθςξ ζημ πανυκ δ ζηέρδ ημοξ ηαηεοεφκεηαζ ζε μκεζνμπμθήζεζξ ιζαξ ιεθθμκηζηήξ ηαθφηενδξ γςήξ. Πυζμζ άκενςπμζ δεκ «αβςκίγμκηαζ» βζα κα λεπενάζμοκ υπζ ηζξ πναβιαηζηέξ πναηηζηέξ ζοκέπεζεξ εκυξ βεβμκυημξ αθθά ημ κμδηζηυ ημο ακηίηηοπμ. ιήκεξ. Μπμνεί δ πναηηζηή επίπηςζδ εκυξ βεβμκυημξ κα έπεζ πενάζεζ ιεηά απυ ιενζηέξ χνεξ ή ιένεξ ή έζης ιήκεξ. Δίηε ημ άημιμ "γεζ ζημ πανεθευκ" είηε "γεζ ζημ ιέθθμκ" ημ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ ηςκ δφμ ηαηαζηάζεςκ είκαζ δ πνμζηυθθδζδ . Γδθαδή ηδκ πνμζηυθθδζδ ημοξ δ μπμία μοζζαζηζηά άθμνα ηδκ ακάικδζδ ημο βεβμκυημξ πμο έβζκε ζημ πανεθευκ. Πυζμζ άκενςπμζ δεκ είκαζ δοζηοπζζιέκμζ ηαζ ακαζηαηςιέκμζ χνεξ. πνυκζα ή ηαζ ιζα μθυηθδνδ γςή ιεηά απυ έκα "ηναοιαηζηυ" βεβμκυξ. Μεηά απυ ιενζημφξ ιήκεξ ζηθδνήξ δμοθεζάξ επακένπεηαζ ζηδκ πνυηενδ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ αξ πμφιε υηζ ηενδίγεζ ηαζ ημ παιέκμ έδαθμξ. Μπμνεί βζ' αοηυκ "κα ζηαιαηήζεζ μ πνυκμξ" ζημ ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ. Σμ εοιάιαζ ζοκέπεζα.

Αξ ράλμοιε ηαηανπήκ κα εκημπίζμοιε ηα Εεφβδ Ακηζεέηςκ. Τπάνπεζ ημ γεφβμξ "γς ζημ πανυκ" . Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ "γς ζημ πανυκ" είκαζ ημ Πνςημβεκέξ Ακηίεεημ εκχ απυ ηδκ απμοζία ημο βεκκζχκηαζ ηα άθθα δφμ. κα πανεί ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ζηδ νέμοζα γςή. Πμηά είκαζ δ πζεακή ζπέζδ υθςκ αοηχκ ιε ημ Νυιμ ηδξ ΜμκαδζηυηδηαξΠμζηζθμιμνθίαξ. ΢ημ ζοκεπχξ ιεηαηζκμφιεκμ πανυκ.99 ζε κμδηζηά θακηάζιαηα ηαζ δ αδοκαιία ημο αηυιμο κα γήζεζ. ."γς ζημ ιέθθμκ". ΋ηακ δδθαδή ηάπμζμξ δε γεζ ζημ πανυκ ηυηε εα γεζ ή ζημ πανεθευκ ή ζημ ιέθθμκ. Ζ πνμζηυθθδζδ ζημ Γεοηενμβεκέξ Ακηίεεημ δε ιπμνεί πανά κα είκαζ πδβή δοζηοπίαξ."γς ζημ πανεθευκ" ηαζ ημ γεφβμξ "γς ζημ πανυκ" .

7 Άπεηξνη Παξάιιεινη Κόζκνη 4.12 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο παξαπέκπεη ζε έλα πνιπδηάζηαην ΢ύκπαλ 4.1 Έλα άηνκν ζηδήξνπ ζην θέληξν ηεο Γεο 4.4 Έλα κπξκήγθη ζηηο Άλδεηο 4.100 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΑΝΑΛΟΓΗΑ΢ Ή ΣΧΝ ΠΑΡΑΛΛΖΛΧΝ ΚΟ΢ΜΧΝ 4.8 Νόκνο ηεο Αλαινγίαο ή ησλ Παξάιιεισλ Κόζκσλ 4.9 "Καη' εηθόλαλ θαη θαζ' νκνίσζηλ" 4.6 Ππξακηδηθή ζπζηήκαηνο δηάηαμε ησλ Μηθξόθνζκσλ ηύπνπ ξηδηθνύ 4.10 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο παξαπέκπεη ζηελ ύπαξμε Αηνκηθήο Φπρήο 4.3 Έλαο ήρνο «λην» ζην πηάλν ηεο δεζπνηλίδαο Ακαιίαο 4.13 Νόκνο ηεο Αλαινγίαο θαη θξενθαγία .2 Έλα κόξην DNA ελόο κηθξνβίνπ 4.5 Έλαο θνζκνγπξηζκέλνο Άλζξσπνο 4.11 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο θαη ην λόεκα ηεο δσήο 4.

οδνμβυκμο. δε θαίκεηαζ κα ζαξ επδνεάγεζ ηαευθμο. ηζ θακηαζηζηυ πνάβια πμο είκαζ μ Νμοξ! Φακηαζηείηε υηζ είζηε έκα άημιμ ζζδήνμο ιέζα ζε έκα ημιιάηζ ζζδδνμιεηαθθεφιαημξ ιενζηέξ δεηάδεξ πζθζυιεηνα ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Γζ' αοηυ ηαζ δ ανκδηζηή πθεονά ημο Νμο είκαζ δ ιία ιυκμ υρδ ημο κμιίζιαημξ. Τπαημφηε απυθοηα ζηζξ δθεηηνζηέξ ηαζ άθθεξ δοκάιεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ εη θφζεςξ ιεηαλφ ζαξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ βεζημκζηχκ αηυιςκ ζζδήνμο. θςζθυνμο. Γέπεζηε ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ ημο ηέκηνμο ηδξ Γδξ πμο ζαξ ηάκεζ κα πμνεφεηε έκημκα αθθά πςνίξ κα ιεηαηζκείζηε απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ.2 Έλα κόξην DNA ελόο κηθξνβίνπ Φακηαζηείηε ηχνα υηζ είζηε έκα ιυνζμ DNA ζημκ πονήκα εκυξ ιζηνμαίμο. Δίζηε δεζιεοιέκμζ ζε αοηυ ημκ Μζηνυημζιμ βφνς ζαξ μ μπμίμξ οπαημφεζ απυθοηα ζε ζοβηεηνζιέκδ κμιμηέθεζα. Γε ιπμνείηε κα ιεηαηζκδεείηε έλς απυ ημ πθέβια ηςκ αηυιςκ ημο ζζδήνμο. Γζαηί ςξ άροπμ ηαζ πςνίξ Νμο ακηζηείιεκμ δεκ έπεηε ηδ δοκαηυηδηα ημο κα κμζχεεηε ηαζ κα ζηέθηεζηε. Σμ ηζ βίκεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ ή ζημ ιοαθυ ημο Ακενχπμο ή ζημκ Άνδ ή ζηα ηφηηανα ιζαξ βανδέκζαξ. Απυ ηδκ άθθδ. 4. .101 4. Γεκ είζηε έκα "αηίκδημ" άημιμ ζζδήνμο. μλοβυκμο.1 Έλα άηνκν ζηδήξνπ ζην θέληξν ηεο Γεο ΢οπκά-ποηκά ηαηδβμνμφιε ηδ Γζακμδηζηή Φοπή βζα ιφνζα υζα δεζκά. Αθθά γμφιε ζημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ. Σμ ιυνζμ αοηυ απμηεθείηαζ απυ πζθζάδεξ άημια άκεναηα. Σα άημια ζαξ είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε ζοβηεηνζιέκεξ πμθφπθμηεξ εέζεζξ αάζεζ ιζαξ αοζηδνήξ κμιμηέθεζαξ. Απθά δέπεζηε επζδνάζεζξ θοζζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ακηζδνάηε αάζεζ ηςκ Νυιςκ ημο Τθζημφ Κυζιμο πμο αθμνμφκ ηδ θφζδ ζαξ. Αθθά μφηε ηαζ έπεηε ηδ δοκαηυηδηα κα ζαξ απαζπμθεί.

3 Έλαο ήρνο «λην» ζην πηάλν ηεο δεζπνηλίδαο Ακαιίαο Φακηαζηείηε ηχνα υηζ είζηε ιζα ιμνθή εκένβεζαξ. Ακηζβνάθεηε υθμ ημκ εαοηυ ζαξ βζα κα ακαπαναπεεί ημ ιζηνυαζμ πμο ζαξ θένεζ. 4. βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ηθπ. Πανάβεζηε υπμηε έπεζ δζάεεζδ δ δεζπμζκίδα Αιαθία ηαζ αέααζα υπμηε ζαξ ζοιπενζθαιαάκεζ ημ ιμοζζηυ ημιιάηζ πμο επζθέβεζ. Καζ έπεηε ηαζ ηάπμζα υνζα δνάζδξ. Τπαημφηε ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ κμιμηέθεζα πμο αθμνά ηδκ δπδηζηή εκένβεζα. ηδξ Δθθάδαξ. Ακμίβεηε ηαζ ηθείκεηε ηζξ δφμ έθζηεξ ζαξ. ημο Ζθζαημφ ηδξ ΢οζηήιαημξ. ηδξ Γδξ. ζηδ ζοκμζηία Κορέθδ ηδξ Αεήκαξ. Εείηε ζε έκα αοζηδνά ηαεμνζζιέκμ ιζηνμπενζαάθθμκ ηαζ δε θαίκεηε κα επδνεάγεζηε απυ ημ ηζ ζοιααίκεζ ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ή ζημ δζάζηδια. Αθθά ηαζ πάθζ δεκ έπεηε Νμο. Γδθαδή ιζα δυκδζδ ημο αένα ζημ δςιάηζμ ηδξ δεζπμζκίδαξ Αιαθίαξ. βζα ηδ ενέρδ ημο. Δπίζδξ ακηζβνάθεηε ιένμξ ημο εαοημφ ζαξ βζα κα παναπεμφκ δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ πμο πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ άιοκα ημο ιζηνμαίμο. Πζεακχξ πμηέ δε εα θφβεηε απυ ημκ πονήκα ημο ζοβηεηνζιέκμο ιζηνμαίμο ηαζ είκαζ πμθφ πζεακυ κα "πεεάκεηε". Γε ιπμνείηε κα ζηεθηείηε. Γζπθχκεζηε ηαζ λεδζπθχκεζηε. Αθθά δεκ έπεηε ηδ δοκαηυηδηα ζηέρδξ ή αοημζοκείδδζδξ. Γε θαίκεηαζ κα ζαξ επδνεάγμοκ ζδζαίηενα μ πυθειμξ ζηα Βαθηάκζα ή δ έηνδλδ ημο δθαζζηείμο ηδξ Αίηκαξ ή ημ ηζ βίκεηαζ ζημ θεββάνζ. ηδξ Δονχπδξ. Δίζηε θμζπυκ έκα ανηεηά "γςκηακυ" ιυνζμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ άημιμ ζζδήνμο. ζημκ ηνίημ υνμθμ ηδξ πμθοηαημζηίαξ. Έκαξ ήπμξ «κημ» ζημ πζάκμ ηδξ δεζπμζκίδαξ Αιαθίαξ.102 Κάκεηε ηάπμζεξ ανηεηά πμθφπθμηεξ θεζημονβίεξ. Μέζα ζημ δςιάηζμ ή ημ πμθφ ιέπνζ ημ δζαιένζζια ημο βείημκα ή άκηε ιέπνζ ημ δνυιμ. δδθαδή κα δζαθοεείηε αιέζςξ ιε ημ εάκαημ ημο. Έπεηε αέααζα ιέζα ζαξ έκα απυεεια "κμδιμζφκδξ" ή ηαθφηενα έκα ηαηαπςνδιέκμ πνυβναιια θεζημονβίαξ υπςξ έκα ημιπζμφηεν. . Δίζηε ιζα δπδηζηή εκένβεζα. ημο Γαθαλία ημο Ήθζμο ιαξ.

ημζιάζηε. Καζ ιάθζζηα ημζιμβονζζιέκμξ. Γεκ πήβαηε υιςξ ζηδκ απυιενδ Αθάζηα. Οφηε είζηε "εηεί" ηαζ μφηε θαίκεηε κα επδνεάγεζηε απυ ημ ηζ βίκεηαζ ζημ ιαηνζκυ "Μαηνυημζιμ" άθθςκ Γαθαλζχκ ημο ΢φιπακημξ. Νμζχεαηε απθχξ υηζ κμζχεεζ έκαξ ηδθεεεαηήξ πμο παναημθμοεεί ζηδκ μευκδ πχξ γεζ ημ ημάθα. Δίδαηε ημ εζςηενζηυ ιίαξ ιυκμ ζοβηεηνζιέκδξ ζαθιμκέθαξ ζε έκα ενεοκδηζηυ ενβαζηήνζμ. Α. ημ ΢φιπακ ζαξ δεκ είκαζ πανά αοηή δ επζθάκεζα ιενζηχκ δεηάδςκ ή εηαημκηάδςκ ιέηνςκ ηαζ ζε αάεμξ ιενζηχκ ιέηνςκ. δου θμνέξ ζηδκ Αίβοπημ. 4. Βέααζα εα ακηζηείκεηε υηζ εηεί πήβε ημ δζαζηδιυπθμζμ Σζάθεκηγεν. ιέθμξ ιζαξ ιονιδβημθςθζάξ ζε ιζα ημνοθή ηςκ Άκδεςκ. πήβαηε ηαζ ζηδ ιαηνζκή Ηαπςκία. ζε 3-4 πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ζηδ Ρςζία. Ζ δζπθακή πθαβζά είκαζ βζα ζαξ υηζ είκαζ βζα ημκ άκενςπμ μ Άνδξ ηαζ δ Δονχπδ είκαζ βζα ζαξ υηζ είκαζ βζα ημκ Άκενςπμ ημ άζηνμ Α ημο Κεκηαφνμο. ζημοξ εοηαθφπημοξ ηδξ Αοζηναθίαξ.103 4. Οφηε ζηα αάεδ ημο Αηθακηζημφ Χηεακμφ. ιζθάηε ηδ δζηή ζαξ βθχζζα ηςκ κμδιάηςκ ηαζ ακηζθαιαάκεζηε υηζ ζοιααίκεζ βφνς ζαξ. Γεκκδεήηαηε ηαζ ζφκημια εα πεεάκεηε. Οφηε αέααζα πήβαηε ζημκ Άνδ. Οφηε ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ. Οφηε επζζηεθεήηαηε πμηέ ημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ιζαξ ζαθιμκέθαξ ζε έκα κενυθαηημ ηδξ Ηκδίαξ.4 Έλα κπξκήγθη ζηηο Άλδεηο Δίζηε ηχνα έκα ιονιήβηζ. .. Ναζ. έπεηε δίηζμ. Γε αζχκαηε ημκ "εηεί" Μζηνυημζιμ. Τπενδθακεφεζηε υηζ έπεηε "βονίζεζ ημκ ηυζιμ υθμ". πμο δεκ έπεηε λακαδεί. Γεκ ήζαζηακ "εηεί". Αθθά ημ είδαηε ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ ιζηνμζημπίμο. Καζ ιάθζζηα υηζ ηα είδαηε υθα "γςκηακά" ζηδκ ηδθευναζδ. Έκαξ ηάημζημξ ηδξ Δθθάδαξ. Σνχηε. ενβάγεζηε. καζ. Αθθά ημ "βφνς" ζαξ.5 Έλαο θνζκνγπξηζκέλνο Άλζξσπνο Δίζηε ηχνα έκαξ άκενςπμξ. Αθθά δεκ ήζαζηακ "εηεί" ζημκ ζοβηεηνζιέκμ Μζηνυημζιμ. Σζ ιαηαζμδμλία! Απθά πήβαηε ιζα θμνά ζηδκ Αιενζηή ηαζ ιάθζζηα ιυκμ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ. Εείηε ζημ δζηυ ζαξ Μζηνυημζιμ ιε ηδ κμιμηέθεζα ημο ηαζ ηα υνζα ημο..

104 Οζ πέκηε ιαξ Αζζεήζεζξ ζοθθαιαάκμοκ έκα πμθφ ιζηνυ ιένμξ απυ ηδκ απενακημζφκδ ημο ΢φιπακημξ. Έκα βναθείμ. Ακ ηαοηίζμοιε ηδ θέλδ Κυζιμξ ιε ηδ θέλδ ΢φιπακ ηυηε θαίκεηαζ υηζ οπάνπμοκ άπεζνμζ Μζηνυημζιμζ ζ' αοηυ ημ αηεθείςημ ΢φιπακ. Αξ ελεηάζμοιε ππ έκα οθζηυ ακηζηείιεκμ.6 Ππξακηδηθή ζπζηήκαηνο δηάηαμε ησλ Μηθξόθνζκσλ ηύπνπ ξηδηθνύ Αιέζςξ-αιέζςξ ηίεεκηαζ δζάθμνα ενςηήιαηα. Απυ πμφ πνμένπμκηαζ. ΢οβηεηνζιέκα οπάνπμοκ ηα άημια απυ ηα μπμία ζοκηίεεκηαζ ηα κεηνά ηφηηανα ημο λφθμο. Πμζά δ ζπέζδ αοηχκ ηςκ Μζηνυημζιςκ ιεηαλφ ημοξ. Σα άημια ημο ΢ζδήνμο ημ Μεηαθθζηυ Μζηνυημζιμ ηαζ ηα άημια ημο δενιάηζκμο επζηαθφιιαημξ ημ Γενιάηζκμ Μζηνυημζιμ. Ππ μ Ξφθζκμξ Μζηνυημζιμξ πςνίγεηαζ ζε πυδζα ημο βναθείμο. ζοκδεηζηά . Αηυιδ ηαζ δ ζηακυηαηδ ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηδ θακηαζία Γζακμδηζηή ιαξ Φοπή ιπμνεί κα ζοθθάαεζ έκα ιζηνυ ιένμξ απυ ημκ Κυζιμ. Τπάνπμοκ μζ Μζηνυημζιμζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ πμο ημ απμηεθμφκ. Δίκαζ άζπεημζ. Δίκαζ ηοπαίμζ. Σα άημια ημο λφθμο ζοβηνμημφκ ημκ Ξφθζκμ Μζηνυημζιμ. ηα άημια ημο ζζδήνμο ηαζ ηα άημια ημο δενιάηζκμο επζηαθφιιαημξ. ΋ηζ δδθαδή οπάνπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ποναιζδζηή δζάηαλδ πμο λεηζκάεζ απυ ηδκ ανπζηή Μμκαδζηυηδηα ηαηαθήβμκηαξ ζε δζαδμπζηά δζεονοκυιεκεξ πμζηζθμιμνθίεξ. Κάεε Μζηνυημζιμξ πςνίγεηαζ ζε ηάπμζμοξ άθθμοξ Μζηνυημζιμοξ. ΋ηακ ζογδηήζαιε ημ Νυιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ακαθενεήηαιε δζελμδζηά ζηδκ ποναιζδζηή δζάηαλδ ημο ΢φιπακημξ. Πμζμξ "βεκκάεζ" πμζυκ. Σδκ ίδζα ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ θαίκεηαζ κα αημθμοεμφκ ηαζ μζ Μζηνυημζιμζ. Δίπαιε ιάθζζηα ακαθένεζ υηζ αοηή δ ποναιζδζηή δζάηαλδ παίνκεζ ηδ ιμνθή εκυξ ημνιμφ δέκηνμο πμο δζαηθαδχκεηαζ ανπζηά ζε ιενζηέξ ιεβάθεξ νίγεξ ηαζ ζηαδζαηά ζε μθμέκα ιζηνυηενα νζγίδζα. 4.

ημ θαιπακηέν. μζ δνυιμζ ηαζ ηα οπυθμζπα ζημζπεία ζοκηίεεκηαζ ζηδκ πυθδ. Ζ μοζία ημο ΢φιπακημξ. δ αζαθζμεήηδ ηαζ μζ ημίπμζ ζοκεέημοκ ημκ Κυζιμ ημο δςιαηίμο ημο βναθείμο. πάιε ζηα ιυνζα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα έκα μπμζμκδήπμηε έιαζμ μνβακζζιυ. ζηα ηφηηανα. Γδθαδή δ Μμκαδζηυηδηα. ζηα μνβακζηά ζοζηήιαηα ηαζ ηέθμξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Ο Ξφθζκμξ. Αοηυξ μ "Κυζιμξ" υιςξ ημο βναθείμο. ΢ημκ ακενχπζκμ ππ μνβακζζιυ λεηζκάιε απυ ηα άημια. ιεβαθφηενςκ νζγχκ ημη. Πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ ζπήια ηςκ νζγζδίςκ. Αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζοκηίεεκηαζ ζε μθμέκα ιεβαθφηενμοξ Κυζιμοξ ημη. Καζ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ βναθείμ. ζηα γχα ηαζ ηέθμξ ζηα έιαζα υκηα. . Οζ πμθοηαημζηίεξ. ηα πςνζά ηαζ μζ άκενςπμζ ηαζ ηα γχα ιαξ ηάκμοκ ηδ πχνα ημη. ζηζξ πδιζηέξ εκχζεζξ. ζοβηνζκυιεκμξ ιε έκα ακχηενμ επίπεδμ δεκ είκαζ πανά έκαξ Μζηνυημζιμξ.105 μνζγυκηζα λφθα ηαζ λφθζκδ άκς επζθάκεζα. Σα δζαιενίζιαηα ζοκηίεεκηαζ ζηδκ πμθοηαημζηία. ημ οπκμδςιάηζμ. Σμκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. δ ημογίκα ηαζ ημ ζαθυκζ ζοκεέημοκ ημ δζαιένζζια. Άπεζνμζ Μζηνυημζιμζ ζοκηίεεκηαζ ζε μθμέκα ιεβαθφηενμοξ Μζηνυημζιμοξ βζα κα ηαηαθήλμοκ ζημοξ ηνεζξ ααζζημφξ Κυζιμοξ. Μαγί ιε άθθμοξ Μζηνυημζιμοξ υπςξ δ ηανέηθα. Ζ ηεθζηή ηαηάθδλδ είκαζ μ ημνιυξ. μ Μεηαθθζηυξ ηαζ μ Γενιάηζκμξ Μζηνυημζιμξ ζοβηνμημφκ ημκ "Κυζιμ" ημο βναθείμο. Καζ αέααζα απυ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ πάιε ζημκ Κυζιμ ηςκ Ακενχπςκ. ημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Οζ πυθεζξ. ζημοξ ζζημφξ ζηα υνβακα. νζγχκ. Γζάθμνμζ Μζηνυημζιμζ ζοκηίεεκηαζ ζε μθμέκα ιεβαθφηενμοξ Κυζιμοξ μζ μπμίμζ ζοκζζημφκ ηαζ πάθζ Μζηνυημζιμοξ ζε ζπέζδ ιε ακχηενα επίπεδα.

106 4. Αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία κα ημκίζμοιε ζηδ θάζδ αοηή είκαζ ημ ελήξ: Τπάνπεζ ζπέζδ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ ακάιεζα ζηδ Μμκαδζηυηδηα ηαζ ηδκ Πμζηζθμιμνθία επεζδή δ Μμκαδζηυηδηα βεκκάεζ ηδκ Πμζηζθμιμνθία. Γζ' αοηυ ηαζ ζζπφεζ ημ "πακηαπμφ πανχκ ηαζ ηα πάκηα πθδνχκ" ςξ απαναίηδηδ ζδζυηδηα ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ. οπάνπμοκ άπεζνμζ Μζηνυημζιμζ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ζημζπεία ηαζ απμ ηα ηνία ζοβηεηνζιέκα επίπεδα φπανλδξ. Τπάνπμοκ δδθαδή άπεζνμζ Πανάθθδθμζ Κυζιμζ. Δκυξ Θεμφ . Ο Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ δζαπενκάηαζ ηαζ δζαηνέπεηαζ απυ ημκ "αζεένζμ" ηαζ θεπημθοέζηενμ Φοπζηυ Κυζιμ πμο δεκ πενζμνίγεηαζ απυ ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ ζημκ ίδζμ ααειυ πμο αοηυ ζζπφεζ βζα ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ.Γδιζμονβμφ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ημο πνςηανπζημφ Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Έπμοιε επμιέκςξ κα ηάκμοιε ιε έκα ΢φιπακ ημ μπμίμ έπεζ ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ ιε άπεζνμοξ Μζηνυημζιμοξ μζ μπμίμζ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ηδ Μμκαδζηυηδηα. ημκ Φοπζηυ ηαζ ημκ Πκεοιαηζηυ. Διπενζέπεζ ζημζπεία ηαζ απυ ημοξ ηνείξ Κυζιμοξ. Δπμιέκςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ υηζ δ κμιμηέθεζα ηςκ ηαηχηενςκ επζπέδςκ . Καζ ιε ηδ ζεζνά ημο μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ υκηαξ απυθοηα αζεένζμξ δζαηνέπεζ ημοξ άθθμοξ δφμ ηυζιμοξ υκηαξ απυθοηα απενζυνζζημξ απυ ημ πςνμπνυκμ. Δηηυξ υιςξ απυ ημοξ ηνεζξ Πνςηανπζημφξ Μζηνυημζιμοξ.7 Άπεηξνη Παξάιιεινη Κόζκνη Κάεε υιςξ Μζηνυημζιμξ δεκ είκαζ αιζβήξ. δδθαδή ημκ Τθζημεκενβεζαηυ. δδθαδή ημο Θεμφ. Τπάνπεζ επίζδξ ιζα αδζάζπαζηδ ζοκέπεζα ιεηαλφ ημοξ. Γζαηί υπςξ δείλαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ αάζεζ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ βεκκάεζ ημκ Φοπζηυ αθθά ειπενζέπεηαζ ηαζ ιέζα ζε αοηυκ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο μ Φοπζηυξ Κυζιμξ βεκκάεζ ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ αθθά ειπενζέπεηαζ ηαζ ιέζα ζε αοηυκ.

ζπεηζηυηδηα. ηδ θνάζδ ημο Δνιή ημο Σνζζιέβζζημο: "΋ηζ πάκς έηζζ ηαζ ηάης". Απυ ημ Γδιζμονβυ.8 Νόκνο ηεο Αλαινγίαο ή ησλ Παξάιιεισλ Κόζκσλ Με υζα ακαθένεδηακ έπεζ ήδδ δζαηοπςεεί ηαζ μ δεφηενμξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ. 4. Γεκ οπάνπεζ ηαοηυηδηα. Σμ ΢φιπακ είκαζ εκζαίμ ηαζ αδζάζπαζηα ζοκεπέξ. .107 ηαζ Μζηνυημζιςκ βεκκάηαζ ηαζ αοηή απυ ημοξ ακχηενμοξ ηυζιμοξ ηαζ ηεθζηά απυ ημκ έκα ηαζ ιμκαδζηυ Κυζιμ. Δπμιέκςξ μζ δμιέξ ηαζ μζ θεζημονβίεξ ημο ηάεε Μζηνυημζιμο ηαεχξ ηαζ ηςκ επί ιένμοξ ιενχκ(Μζηνυημζιςκ) πμο ημ απμηεθμφκ είκαζ ακάθμβεξ. Αθθά οπάνπεζ ακαθμβία. Τπάνπεζ αέααζα δζαθμνά επζπέδμο. Ο Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ή ηςκ Πανάθθδθςκ Κυζιςκ πμο ιαξ θέεζ ημ ελήξ: "Σμ ΢φιπακ δμιείηαζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης απυ άπεζνμοξ Μζηνυημζιμοξ ζε ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ μζ μπμίμζ θυβς ημζκήξ πνμέθεοζδξ ειθακίγμοκ ακαθμβίεξ ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία οπάνπμκηαξ πανάθθδθα" Ζ ζπέζδ ακαθμβίαξ ιεηαλφ ηςκ άπεζνςκ Μζηνυημζιςκ πνμηφπηεζ μοζζαζηζηά απυ ηδκ ημζκή πνμέθεοζδ υθςκ ηςκ Μζηνυημζιςκ απυ ηδ Μμκαδζηυηδηα. Οθείθεηαζ ζηδκ ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο εκυξ νζγζημφ ζοζηήιαημξ ιε έκα ημζκυ ανπζηυ ημνιυ. αθθά μιμζυηδηα. δδθαδή μιμζυηδηα ακάιεζα ζημοξ δζάθμνμοξ Μζηνυημζιμοξ. δδθαδή ημ ΢φιπακ. Ακ είπαιε κα ηάκμοιε ιε έκα ΢φιπακ ημ μπμίμ απμηεθείημ απυ πενζζζυηενα ημο εκυξ ηαζ λεπςνζζηά νζγζηά ζοζηήιαηα ηυηε δε εα ιπμνμφζε κα οπάνλεζ ηαεμθζηή ακαθμβία αθθά επί ιένμοξ ακαθμβία ακάιεζα ζημοξ ημζκήξ πνμεθεφζεςξ Μζηνυημζιμοξ. Οζ ανπαίμζ εζςηενζζηέξ ελέθναγακ ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή ιε ιζα απθή θαηςκζηή αθθά ηαζ ζμθή θνάζδ. ακαθμβία.

Φένεζ ημ Τθζημεκενβεζαηυ ΢χια πμο ακαθμβεί ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Ππ έκα μζημζφζηδια ζε έκα απμιμκςιέκμ κδζί ημο Αηθακηζημφ Χηεακμφ ειθακίγεζ ανηεηά υιμζα παναηηδνζζηζηά υζμκ αθμνά ημοξ μζημθμβζημφξ κυιμοξ ιε έκα άθθμ κδζί ζηδκ άθθδ άηνδ ηδξ Γδξ. ΢ε δζαθμνεηζηά επίπεδα δεκ έπμοιε πθέμκ μιμζυηδηα αθθά ακαθμβία. Ππ έθλδ ηαζ άπςζδ έπμοιε ηαζ ζημ Τθζηυ Δπίπεδμ ππ ιεηαλφ δφμ ιαβκδηχκ ή ιεηαλφ δφμ πδιζηχκ εκχζεςκ αθθά έπμοιε ηαζ ζημ Δκενβεζαηυ Δπίπεδμ ιεηαλφ δφμ εκενβεζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ζημ Φοπζηυ Δπίπεδμ ιεηαλφ δφμ κμδηζηχκ ζοζηδιάηςκ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ζημ ίδζμ επίπεδμ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ημοξ ίδζμοξ Φοζζημφξ οπμ-κυιμοξ ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ μζ μπμίμζ ηείκμοκ κα δδιζμονβμφκ υιμζα δμιή ηαζ θεζημονβία. 4. Οζ ίδζμζ μζημθμβζημί κυιμζ ππ ηδξ πνμζανιμβήξ ή ηδξ πάθδξ βζα επζαίςζδ ζζπφμοκ ηαζ βζα μζημθμβζηά ζοζηήιαηα ηεθείςξ δζαθμνεηζηά π. Πνάβιαηζ εθυζμκ ηαοηίζμοιε ημ Θευ ιε ημ ΢φιπακ. ΢ηδκ ίδζα . Τπάνπμοκ αέααζα δζαθμνέξ μθεζθυιεκεξ ζηζξ εζδζηέξ ημπζηέξ ζοκεήηεξ. δμιή ηαζ θεζημονβία ημο Ακενχπμο. Δπζπθέμκ ημ Τθζημεκενβεζαηυ ΢χια πςνίγεηαζ ζε Ονβακζζιυ πμο ακηζζημζπεί ζημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ ηαζ Καηχηενςκ Δκενβεζχκ ηαζ Εςζηή Δκένβεζα πμο ακηζζημζπεί ζημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ ή Αζεενζηυ Κυζιμ.108 Έκα πνχημ ζοιπέναζια απυ ηδ δζαηφπςζδ ημο Νυιμο ηδξ Ακαθμβίαξ είκαζ υηζ δ ακαθμβία ιεηαλφ Μζηνυημζιςκ ημο ζδίμο επζπέδμο είκαζ πζμ ζζπονή ηαζ ηείκεζ κα βίκεζ μιμζυηδηα. ηδκ Αημιζηή Φοπή πμο ακαθμβεί ζημκ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ημ Αημιζηυ Πκεφια πμο ακαθμβεί ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ.9 "Καη' εηθόλαλ θαη θαζ' νκνίσζηλ" Ίζςξ δ πζμ παναηηδνζζηζηή ακαθμβία ιε φπανλδ Πανάθθδθςκ Κυζιςκ είκαζ δ ζε υθμοξ βκςζηή "ηαη' εζηυκακ ηαζ ηαε' μιμίςζζκ" ημο Θεμφ΢φιπακημξ. βζα ιζα ένδιμ. έκα εαθάζζζμ πενζαάθθμκ ηαζ έκα πμθζηυ πενζαάθθμκ. Πνυηεζηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ βζα ηδκ ηαηά επίπεδμ εθανιμβή ημο ίδζμο ΢οιπακηζημφ Νυιμο αθθά ιε ηζξ εηάζημηε δζαθμνέξ θυβς ελεζδίηεοζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ. μ Άκενςπμξ δεκ είκαζ πανά ιζα πζζηή ιζηνμβναθία ημο ΢φιπακημξ.

Σνεζξ Μζηνυημζιμοξ πμο ζοκοπάνπμοκ ηαζ αθθδθμεπδνεάγμκηαζ. Άθθμ πανάδεζβια εθανιμβήξ ημο πζμ πάκς κυιμο είκαζ δ ακαθμβία ημο Μζηνυημζιμο ημο Αηυιμο ιε ημ Μζηνυημζιμ ημο πθακδηζημφ ζοζηήιαημξ. Γκςνίγμοιε απυ ηδ Φοζζηή Δπζζηήιδ ημ αημιζηυ ιμκηέθμ. Δίκαζ αοηή δ ηαη' εζηυκα ηαζ ηαε' μιμίςζδ ημο ΢φιπακημξ θφζδ ημο Ακενχπμο πμο ημκ ηάκεζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα βίκεζ έκα ιε ημ ΢φιπακ ηαζ κα βκςνίζεζ ημ Θευ ιέζς ηδξ εεσηήξ μοζίαξ πμο έπεζ ιέζα ημο ζηα αάεδ ηδξ φπανλδξ ημο. Ζ ίδζα δ ακενχπζκδ φπανλδ θένεζ ιέζα ηδξ ηαοηυπνμκα ηνεζξ πανάθθδθμοξ Μζηνυημζιμοξ.109 ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ηαζ δ ακηζζημζπία ηδξ Αζζεδηζηήξ ηαζ Γζακμδηζηήξ Φοπήξ ιε ημκ Καηχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ηαζ ηδξ ΢οκεζδδζζαηήξ Φοπήξ ιε ημκ Ακχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ.10 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο παξαπέκπεη ζηελ ύπαξμε Αηνκηθήο Φπρήο Απυ ημ απχηενμ πανεθευκ δ ακενχπζκδ ζηέρδ ιέζα απυ ηδκ παναηήνδζδ ημο Τθζημφ ηαζ Φοπζημφ Κυζιμο είπε εκημπίζεζ ηζξ ζαθείξ . Σμ Τθζημεκενβεζαηυ ΢χια. Σνεζξ Μζηνυημζιμοξ πμο δζαηδνμφκ ηδ ζπεηζηή ημοξ ακελανηδζία αθθά ζοκενβάγμκηαζ ηαζ έπμοκ ημζκά ζδιεία δνάζδξ. ημ Ακμζμθμβζηυ ΢φζηδια ιε ημ ΢ηναηυ. Τπάνπεζ μ πονήκαξ ημο αηυιμο πμο ακηζζημζπεί ζημκ Ήθζμ ηαζ ηα δθεηηνυκζα πμο πενζζηνέθμκηαζ βφνς ημο ζε αοζηδνά ηαεμνζζιέκεξ ηνμπζέξ υπςξ αηνζαχξ μζ πθακήηεξ ημο Ζθζαημφ ιαξ ΢οζηήιαημξ. ηδκ Αημιζηή Φοπή ηαζ ημ Αημιζηυ Πκεφια. ημ Κοηθμθμνζαηυ ΢φζηδια ιε ηδ ΢οβημζκςκία ηαζ ηδκ Διπμνζηή θεζημονβία ημη. Σμ Νεονζηυ ΢φζηδια ακηζζημζπεί ιε ηδκ Κοαένκδζδ. 4. Μζα ελίζμο ζδιακηζηή ακαθμβία είκαζ δ ζενανπζηή θεζημονβία ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ ηαζ δ ζενανπζηή θεζημονβία ιζαξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ.

ζημκ Πανάδεζζμ. Δθυζμκ μ Άκενςπμξ έπεζ Αημιζηή Φοπή ηαζ εθυζμκ παναδεπεμφιε ηδκ «Πηχζδ» ημο Ακενχπμο ζακ υκημξ ζηδκ δζαδμπζηή ζοζημθή ηαζ δζαζημθή ημο ΢φιπακημξ εα πνέπεζ κα οπάνλεζ ηαζ «Δπζζηνμθή» ιέζα απυ ηδκ ροπζηή ελέθζλδ ημο Ακενχπμο. Γε ιπμνεί αέααζα κα επζζηνέρεζ ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ παναιέκμκηαξ ζηδκ ηνζαδζηή ιμνθή ΢χια-Φοπή-Πκεφια αθθά παίνκμκηαξ ηδ ιμκαδζηή ιμνθή Αημιζηυ Πκεφια. Άθθςζηε μ Άκενςπμξ δεκ είκαζ πανά δ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ηςκ γςκηακχκ πθαζιάηςκ ιε οθζηυ ζχια πάκς ζηδ Γδ.110 ακαθμβίεξ ακάιεζα ζημοξ δζάθμνμοξ Μζηνυημζιμοξ ζδίςκ επζπέδςκ ηαεχξ ηαζ ακάιεζα ζε Μζηνυημζιμοξ ηαηχηενςκ ιε ακχηενα επίπεδα. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υπμζμξ απμδέπεηαζ ηδκ φπανλδ Φοπζημφ Κυζιμο ηαζ ηδκ "ηαε' μιμίςζζκ" ημο ΢φιπακημξ δδιζμονβία ημο Ακενχπμο ηαοηυπνμκα εα πνέπεζ κα απμδέπεηαζ ηαζ ηδκ φπανλδ Αημιζηήξ Φοπήξ ζημκ Άκενςπμ. . ΋ Άκενςπμξ δδθαδή έπεζ ηαη' επέηηαζδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζζηνέρεζ ζημ Θευ ή έζης ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Καζ υπζ ιυκμ ημο ακενχπζκμο υκημξ αθθά ηαζ ηςκ ακχηενςκ ημοθάπζζημκ γχςκ. δμιή ημο ακενχπζκμο υκημξ. Ζ ζδιακηζηυηενδ ακαθμβία πμο δζαπζζηχεδηε επακεζθδιιέκα ηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ηάεε θμνά πχνμοξ ακά ημοξ ζηυκεξ είκαζ δ "ηαη' εζηυκακ ηαζ ηαε' μιμίςζζκ" ημο Θεμφ-΢φιπακημξ. Γδθαδή εα πνέπεζ κα απμηεθείηαζ απυ ζημζπεία ηαζ ημο Τθζημεκενβεζαημφ ηαζ ημο Φοπζημφ ηαζ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο. Καηά ημκ ίδζμ ζοθθμβζζιυ υηακ απμδεπυιαζηε ηδκ φπανλδ Πκεοιαηζημφ Κυζιμο εα πνέπεζ κα απμδεπεμφιε ηαζ ηδκ φπανλδ Αημιζημφ Πκεφιαημξ ζημκ Άκενςπμ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή έπεζ ηάπμζεξ πμθφ ζδιακηζηέξ πνμεηηάζεζξ υπζ ιυκμ ζημ εεςνδηζηυ επίπεδμ αθθά ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή. Ζ απμδμπή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ νήζδξ οπμδδθχκεζ επζπθέμκ ηδκ εκυηδηα ημο ακενχπμο ιε ημ Θευ. Οζ εεςνδηζηέξ πνμεηηάζεζξ είκαζ μζ ελήξ: Δθυζμκ μ Άκενςπμξ έπεζ πθαζεεί "ηαη' εζηυκακ ηαζ ηαε' μιμίςζζκ" ημο ΢φιπακημξ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα απμηεθείηαζ απυ "οθζηά" ηαζ απυ ημοξ ηνεζξ πνςηανπζημφξ Κυζιμοξ ημο ΢φιπακημξ.

΋ιςξ δ ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζηδ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ακενχπςκ υζμκ αθμνά ημ κυδια ηδξ γςήξ πνμένπεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ αοηέξ ηζξ εεςνδηζηέξ ζοβπφζεζξ ηδξ αημιζηήξ ιαξ ζηέρδξ. Δπμιέκςξ ιε αάζδ αοηέξ ηζξ ανπέξ λεδζπθχκεηαζ ιπνμζηά ιμο ιζα ΢οιπακηζηή Ζεζηή δ μπμία επδνεάγεζ πθέμκ υθδ ιμο ηδκ ηαεδιενζκή ζηέρδ ηαζ δνάζδ ηαζ δ μπμία απμηεθεί ηδκ πναηηζηή επίπηςζδ ημο εεςνδηζημφ ηαζ "θζθμζμθζημφ" "ηαη' εζηυκακ ηαζ ηαε' μιμίςζζκ". ζημκ Πανάδεζζμ. Άνα δ υθδ ημο ηαεδιενζκή επίβεζα γςή εα πνέπεζ κα έπεζ έκα ζηαεενυ ζημπυ πμο είκαζ ζοιπακηζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά ηαεμνζζιέκμξ. ζε ζςιαηζηέξ απμθαφζεζξ.111 4.11 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο θαη ην λόεκα ηεο δσήο ΋θεξ αοηέξ μζ εεςνδηζηέξ πνμεηηάζεζξ αέααζα βζα πμθθμφξ ακενχπμοξ ιπμνεί κα θαίκμκηαζ ακμφζζεξ ή "εεςνδηζηέξ". Άνα ημ κυδια ηδξ γςήξ βζα έκα άημιμ είκαζ ημ κα ελεθζπεεί ροπζηά ηαζ κα επζζηνέρεζ ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Ακ δδθαδή ηάπμζμξ εεςνεί υηζ είκαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο ΢φιπακημξ ηαζ ηαη’ εζηυκα ημο ΢φιπακημξ ηαζ εθυζμκ ημ ΢φιπακ ζοζηέθθεηαζ ηαζ δζαζηέθθεηαζ ιαγί ιε υθα ημο ηα πνάβιαηα ηαζ υκηα εα πνέπεζ δ Αημιζηή Φοπή ημο Ακενχπμο εηηυξ απυ «Πηχζδ» κα έπεζ ηαζ «Δπζζηνμθή» ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ. Ο Νυιμξ επμιέκςξ ηδξ Ακαθμβίαξ δεκ έπεζ εεςνδηζηή ζδιαζία. ζε άημια ηαζ ζε έκκμζεξ. Έπεζ ηαίνζα πναηηζηή αλία βζα υζμοξ ημοθάπζζημκ εκδζαθένμκηαζ κα έπεζ δ . Γδθαδή άκεο πναηηζηήξ αλίαξ. Ακ ηαηά ηφνζμ θυβμ είιαζ Αημιζηή Φοπή είκαζ επυιεκμ υηζ εα θνμκηίγς ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα "ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ιμο" υπςξ οπμζηήνζλε μ Υνζζηυξ. κα πάρς κα πνμζημθθμφιαζ ζε οθζηά αβαεά. Γδθαδή εα πνέπεζ κα πάρς κα είιαζ ένιαζμ ηςκ ζςιαηζηχκ ιμο μνιχκ. Δπμιέκςξ εα αάθς ζε δεφηενδ ιμίνα ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο ΢χιαημξ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ Γζακμδηζηήξ ιμο Φοπήξ. μ ΢ςηνάηδξ ηαζ ηυζμζ άθθμζ.

4. Δπμιέκςξ υπμζμξ απμδέπεηαζ ημ Νυιμ ηδξ Ακαθμβίαξ εα πνέπεζ κα απμδεπεεί ηαζ ηδκ φπανλδ ημο Κυζιμο ηςκ Ηδεχκ ημο Πθάηςκα(Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ) ηαεχξ ηαζ ηδκ φπανλδ ηςκ ΢ηεπημιμνθχκ. Γζαηί υπμζμξ αημθμοεεί ημ πμηάιζ. ναδζμθςκζηά ηφιαηα. Κάπμηε εεςνμφζαιε υηζ μ Τθζηυξ Κυζιμξ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ Όθδ. Γδθαδή . θυβςκ ηαζ ένβςκ.12 Ο Νόκνο ηεο Αλαινγίαο παξαπέκπεη ζε έλα πνιπδηάζηαην ΢ύκπαλ Μζα άθθδ επίπηςζδ ημο Νυιμο ηδξ Ακαθμβίαξ είκαζ δ ελήξ: Θεςνμφιε υηζ μ Άκενςπμξ δζαεέηεζ ΢ηέρδ ηαζ ροπζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ημ ΢φιπακ. υπμζμξ είκαζ ζφιθςκμξ ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηδ δνάζδ ιε ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ είκαζ "ημ αβαπδιέκμ παζδί ηδξ Φφζδξ". Ακαηαθφραιε υηζ υθεξ μζ ιμνθέξ ηδξ Όθδξ ηαεχξ ηαζ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ βφνς ιαξ δζαηνέπμκηαζ απυ άπεζνεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ ππ εενιυηδηα. Απμηέθεζια ηςκ ακαηαθφρεςκ αοηχκ ήηακ δ οζμεέηδζδ ιζαξ πζμ εονείαξ εζηυκαξ βζα ημκ Τθζηυ Κυζιμ πμο ημκ ηάκεζ κα είκαζ Τθζημεκενβεζαηυξ. Εςζηή Δκένβεζα ηθπ. Γζ' αοηυ ηαζ αζχκεζ ηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ακςηένςκ επζπέδςκ. Δίκαζ θμβζηυ κα εεςνήζμοιε ηαη' ακαθμβίακ υηζ οπάνπεζ Φοπζηυξ Κυζιμξ ακελάνηδημξ απυ ημκ Άκενςπμ ηαζ επμιέκςξ ηαζ εθεφεενδ ζηέρδ απμδεζιεοιέκδ απυ ημκ Άκενςπμ. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια υιςξ ιζαξ ηέημζαξ εκυηδηαξ θυβςκ ηαζ ένβςκ δεκ είκαζ ηαζ πάθζ εεςνδηζηυ ηαζ "θζθμζμθζηυ". δδθαδή ηςκ εθεφεενςκ ζηέρεςκ ημο Φοπζημφ Κυζιμο. Δηηυξ υιςξ απυ ημκ Πανάθθδθμ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ μ Τθζηυξ Κυζιμξ δζαηνέπεηαζ ηαζ απυ ημκ Πανάθθδθμ Κυζιμ ηςκ Δκκμζχκ. Δίκαζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ οβείαξ ζημ ΢χια ηαζ ηδξ εοηοπίαξ ζηδκ Φοπή. Πίκεζ κέηηαν ηαζ αιανμζία ζημκ ΋θοιπμ. δπδηζηά ηφιαηα.112 γςή ημοξ εκυηδηα ζηέρεςκ. Αιέζςξ-αιέζςξ δ άπμρδ ιαξ βζα ημ ΢φιπακ αθθάγεζ άνδδκ. δδθαδή ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ απυθοηδξ ηαζ ζηαεενήξ Πκεοιαηζηήξ Δοηοπίαξ. Με ηδκ ακαηάθορδ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ δ εζηυκα ιαξ βζα ημκ ΢φιπακ δζεονφκεδηε. δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα.

Πενκάιε επμιέκςξ ζε ιζα δοζδζάζηαηδ εζηυκα εκυξ Τθζημεκενβεζαημφ-Φοπζημφ ΢φιπακημξ. Πυζμ πζμ θηςπυ ηαζ αηαηακυδημ θαίκεηαζ ημ ΢φιπακ υηακ εεςνείηαζ ιυκμ ζακ έκα ζφκμθμ απυ οθζηά ακηζηείιεκα. Καη' επέηηαζδ ηαζ δ ηαεδιενζκή ιαξ δνάζδ ανίεεζ απυ θακεαζιέκεξ δνάζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηέξ ηζξ πθάκεξ. ηα ακχηενα ημοθάπζζημκ κα έπμοκ . Δίκαζ ζενανπζηά ακχηενδ. Δίκαζ αηαηακυδημ βζαηί δε αθέπμοιε πίζς απυ ηα ηεθζηά οθζηά θαζκυιεκα ηδ ζφκεεηδ ημοξ δζάζηαζδ.13 Νόκνο ηεο Αλαινγίαο θαη θξενθαγία Ζ ζηέρδ ιαξ ανίεεζ απυ πθάκεξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ άβκμζα ηςκ ΢οιπακηζηχκ Νυιςκ. ΢ηδκ ίδζα πθάκδ ηζκείηαζ ηαζ δ ζφβπνμκδ Αηαδδιασηή Ηαηνζηή δ μπμία επζιέκεζ κα αθέπεζ ημκ Άκενςπμ ιυκμ ζακ Τθζηυ ΢χια. ΋πμζμξ υιςξ έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ ηνζζδζάζηαηδ οπυζηαζδ ημο Ακενχπμο είκαζ θμβζηυ κα ζοκεζδδημπμζεί ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ελήξ αθήεεζα: υηζ εθυζμκ ακάιεζα ζηα γχα ηαζ ζημκ Άκενςπμ οπάνπεζ ιζα ελεθζηηζηή ζοκέπεζα είκαζ ελαζνεηζηά πζεακυ ηαζ ηα γχα. ιυκμ ζακ αζμθμβζηυ μνβακζζιυ ηαζ αβκμεί ηδκ εκενβεζαηή-ροπζηή-πκεοιαηζηή δζάζηαζδ ημο Ακενχπμο πμο ακ ιδ ηζ άθθμ ςξ πζμ πνςηανπζηή είκαζ ηαζ πζμ ζδιακηζηή. Καζ ηέθμξ απμδεπυιεκμζ ηδκ φπανλδ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο πενκάιε ζε έκακ πμθοδζάζηαημ Κυζιμ. 4. Ππ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ είκαζ ηνεμθάβμζ. ΢ε έκα ΢φιπακ ιε Πανάθθδθμοξ Κυζιμοξ πμο εηηυξ απυ οθζηά ακηζηείιεκα απμηεθείηαζ απυ εκένβεζα.113 δζαηνέπεηαζ απυ ΢ηεπημιμνθέξ. ΋θμζ μζ επζζηήιμκεξ ηαζ μζ απθμί άκενςπμζ μζ μπμίμζ αθέπμοκ ιυκμ ηδκ οθζηή δζάζηαζδ ημο ΢φιπακημξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ αθέθεζα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ πμο αθέπμοκ βζα πνχηδ θμνά ημοηθμεέαηνμ ηαζ αβκμμφκ ηδκ φπανλδ ηςκ δεμπμζχκ πμο ανίζημκηαζ πίζς απυ ημ πανααάκ ηαζ ηζκμφκ ηα κήιαηα ηςκ ιανζμκέηςκ. ροπή ηαζ πκεφια.

Δκχ υιςξ ιαξ θαίκεηαζ ηυζμ θνζηηυξ ηαζ απανάδεηημξ μ θυκμξ εκυξ ακενχπμο υθςξ παναδυλςξ δε ιαξ θαίκεηαζ θνζηηυξ μ θυκμξ εκυξ εδθαζηζημφ. εκυξ βμονμοκζμφ ή εκυξ πνμαάημο. Καζ αοηή ιαξ δ έκημκδ ανκδηζηή δνάζδ εα επζθένεζ αάζεζ ημο ΢οιπακηζημφ Νυιμο ηδξ Γνάζδξ ηαζ ηδξ Ακηίδναζδξ υπςξ εα δμφιε ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ έκημκεξ ανκδηζηέξ ακηζδνάζεζξ. Δπμιέκςξ υζμ πζμ ακχηενμ ζηδκ ελεθζηηζηή ηθίιαηα είκαζ ημ γχμ πμο ζημηχκμοιε ηυζμ πζμ έκημκδ είκαζ δ ακηίδναζδ πμο εα θάαμοιε. Δίκαζ ηοπαίεξ μζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ιαξ πμο απμδίδεζ ζηδκ "οπενηαηακάθςζδ" ηνεάηςκ δ ζφβπνμκδ Ηαηνζηή. άθθδ υηακ ηνχιε έκα πηδκυ. Άθθδ δνάζδ ηάκμοιε υηακ ηνχιε έκα ράνζ. εκυξ ανκζμφ. Δκυξ γχμο δδθαδή ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ιυκμ έκα ζηαθμπάηζ πζμ ηάης απυ ιαξ υζμκ αθμνά ηδκ ελεθζηηζηή ζενανπία. ιε απμημνφθςια αέααζα ημ θυκμ άθθμο ακενχπμο. Δπμιέκςξ υηακ ζημηχκμοιε έκα γχμ είηε βζα κα ημ θάιε είηε βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ έπμοιε ηάκεζ ιζα πμθφ ιεβάθδ ανκδηζηή δνάζδ. Θα εενίζμοιε υηζ ζπείναιε. Θα εζζπνάλμοιε δδθαδή ημ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ιαξ. Δίκαζ ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ δ ίδζα Δπζζηήιδ εεςνεί ημ ράνζ πμο είκαζ ηαηχηενμξ ελεθζηηζηά γςκηακυξ μνβακζζιυξ πζμ εφπεπημ ηαζ οβζεζκυ απυ ημ ηνέαξ ηςκ ακχηενςκ εδθαζηζηχκ. Γζαηί δε ιαξ θαίκεηαζ θνζηηυξ μ θυκμξ ιζαξ αβεθάδαξ. . άθθδ υηακ ηνχιε έκα εδθαζηζηυ ηαζ άθθμζ ακ είιαζηε ηακίααθμζ ηαζ θάιε έκακ άκενςπμ.114 ημοθάπζζημκ ΢χια ηαζ Φοπή. ιζαξ ηαηζίηαξ. Γζαηί δεκ ηαηαζηνέθμοιε ιυκμκ έκα οθζηυ ακηζηείιεκμ αθθά ηαζ έκα ακχηενμ πθάζια ημο Θεμφ ημ μπμίμ ιάθζζηα δζαεέηεζ ηαζ Φοπή. Αθθά αοηά ηα εδθαζηζηά δεκ είκαζ δ ηφνζα δζαηνμθή ηςκ πενζζζυηενςκ ακενχπςκ ζήιενα.

Απυ αοηή ηδ δζάηαλδ πνμηφπηεζ ηαζ μ ηνίημξ ΢οιπακηζηυξ Νυιμξ ηδξ Γμιήξ.115 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΝΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΗΔΡΑΡΥΗΑ΢ 5.11 Ο Νόκνο ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην λόεκα ηεο δσήο 5.10 Πνζνηηθή Ηεξαξρηθή Αιπζίδα – Ζ πιάλε ηνπ «πιενλεθηήκαηνο» 5.4 Ζ κεραληζηηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ 5. Απυ αοηή ηδκ ποναιζδζηή δζάηαλδ πνμηφπηεζ μ Νυιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ ηαζ μ Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ.2 Σν Ηεξαξρηθό Γέληξν Θεόο .6 ΢πλήζεηο πιάλεο από ηελ παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ηεο Ηεξαξρίαο 5.1 "Δλ αξρή ελ ν Λόγνο" Έπμοιε ήδδ ακαθενεεί επακεζθδιιέκα ζηδκ ποναιζδζηή δζάηαλδ ηυπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ πμο παναηηδνίγεζ ημ ΢φιπακ.8 Ηεξαξρηθό Πνιπδηάζηαην Πιέγκα Αηηηώλ-Απνηειεζκάησλ 5.Πλεπκαηηθόο Κόζκνο . μ Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ.Φπρηθόο Κόζκνο .1 "Δλ αξρή ελ ν Λόγνο" 5.7 Μνλνζήκαληε Αληηζηνηρία Αηηίαο-Απνηειέζκαηνο 5.3 Οξηζκόο ηνπ Νόκνπ ηεο Ηεξαξρίαο 5.Τιηθόο Κόζκνο 5.9 Ζ Μεραληζηηθή Ηαηξηθή ΢θέςε θαη απνδηνπνκπηαίνπ ηξάγνπ ή ηεο πξνθαλνύο αηηίαο ην θπλήγη ηνπ 5. .5 Ζ ΢πκπαληηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ 5.

. "΢ηδκ ανπή οπήνπε μ Θευξ" ακαθένμοκ μζ δζάθμνεξ ενδζηείεξ ή θζθμζμθίεξ. ημο πνυκμο.116 "Δκ ανπή δκ μ Λυβμξ" ακαθένεζ ανπζηά μ Ζνάηθεζημξ ηαζ πμθφ ανβυηενα μ Υνζζηυξ. Ή αηυιδ ηαθφηενα βζα έκα Ιεπαπσικό Δένηπο πμο λεηζκάεζ απυ έκα ααζζηυ ημνιυ ηαζ δζαηθαδίγεηαζ ζε μθμέκα ιζηνυηενα ηθαδζά. Ο Θευξ-Λυβμξ-Γδιζμονβυξ-΢φιπακ εεςνείηαζ ζακ δ πνςηανπζηή αθθά ηαζ δδιζμονβυξ ηαηάζηαζδ ηαζ βζ' αοηυ εεςνείηαζ ζακ ζενανπζηά ακχηενμξ υθςκ. ΋ηζ είκαζ δ Μμκαδζηυηδηα απυ ηδκ μπμία πνμένπμκηαζ υθμζ μζ Κυζιμζ μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ημ ΢φιπακ. είηε ΢φιπακ ηδξ πνμζδίδμοιε ηεθζηά ηζξ ίδζεξ ζδζυηδηεξ. Άνα ηα ηνζηήνζα πμο ηαεμνίγμοκ ηδ εέζδ εκυξ υκημξ. Θεςνμφιε υηζ είκαζ μ Γδιζμονβυξ ημο ΢φιπακημξ. είηε Φφζδ. ηςκ άροπςκ ηαζ έιροπςκ υκηςκ. ΋πμζα ηαζ ακ είκαζ δ εεχνδζδ πμο επζθέβεζ ηακείξ ιζθάιε πάκηα βζα ιζα ανπζηή μκηυηδηα-Γφκαιδ πμο είηε ηδκ μκμιάζμοιε Θευ. είηε Λυβμ. ΋ηζ είκαζ μ δδιζμονβυξ ημο πχνμο. "Δκ ανπή δκ ημ ΢φιπακ" ακαθένμοκ μζ δζάθμνεξ ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ. Θεςνμφιε υηζ οπήνπε. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα επακαθάαμοιε υηζ αάζεζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζογήηδζδξ εεςνμφιε ελ' μνζζιμφ ακχηενμ ημ Θευ-Λυβμ-Γδιζμονβυ΢φιπακ δζυηζ αθ' εκυξ πνμτπήνπε ηςκ επί ιένμοξ υκηςκ ηαζ δζυηζ αθ' εηένμο ηα δδιζμφνβδζε. οπάνπεζ ηαζ εα οπάνπεζ. Ή ηαθφηενα βζα έκα Ρζγζηυ ΢φζηδια ημ μπμίμ λεηζκάεζ απυ έκακ ααζζηυ ημνιυ ηαζ δζαηθαδίγεηαζ ζε μθμέκα ιζηνυηενεξ νίγεξ ηαζ νζγίδζα. ιζαξ ηαηάζηαζδξ ή ιζαξ έκκμζαξ ζημ Ηενανπζηυ Γέκηνμ είκαζ δ πνμΰπανλδ ηαζ δ ζπέζδ Γδιζμονβμφ-δδιζμονβήιαημξ ή αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ. ΢ογδηάιε επμιέκςξ βζα ιζα Αθοζίδα Όπανλδξ.

Ζ Όθδ είκαζ πζμ πμκηνμημιιέκδ ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ(απμηεθμφιεκδ απυ ιυνζα ηαζ άημια ζε αοζηδνέξ δμιέξ) απυ ηδκ πζμ αζεένζα Δκένβεζα πμο απμηεθείηαζ απυ ηαάκηα εκένβεζαξ ηαζ έπεζ ηοιαηζηή δμιή. ημκ Κυζιμ ηςκ Καηχηενςκ Δκενβεζχκ ηαζ ημκ Κυζιμ ηδξ Εςζηήξ Δκένβεζαξ ή Αζεενζηυ Κυζιμ. Ζ Δκένβεζα δεζιεφεηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ Βανφηδηαξ απυ υηζ δ Όθδ. Ο Κυζιμξ ηδξ Όθδξ. Αξ ελεηάζμοιε ημ πζμ πεζνμπζαζηυ ηιήια ημο ΢φιπακημξ. Ζ Δκένβεζα είκαζ πζμ αυναηδ ηαζ βεκζηά θζβυηενμ ακηζθδπηή απυ ηζξ αζζεήζεζξ ιαξ απυ υηζ δ "πεζνμπζαζηή" ηαζ πενζζζυηενμ αζζεδηή Όθδ. Αξ δμφιε ακ ιπμνμφιε κα απακηήζμοιε αοηή ηδκ ενχηδζδ ιε αάζδ ηα δφμ ηνζηήνζα ηδξ πνμΰπανλδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ. Γκςνίγμοιε ιάθζζηα ηαζ ημκ αηνζαή κυιμ πμο ζζπφεζ βζα ηδκ εκ θυβς ιεηαηνμπή. Πμζμξ Κυζιμξ υιςξ απυ ημοξ ηνεζξ έπεζ ακχηενδ ή ημοθάπζζημκ πζμ πνςηανπζηή εέζδ ζηδκ Ηενανπζηή Αθοζίδα. ΢ημ Ηενανπζηυ Γέκηνμ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ Δκένβεζα πενζμνίγεηαζ ζε πμθφ ιζηνυηενμ ααειυ απυ ημ Υςνμπνυκμ. Αθθά δε ιπμνμφιε απυ ηδ ζπέζδ αοηή κα ελάβμοιε ζαθή ζοιπενάζιαηα υζμκ αθμνά ημο ηζ πνμτπήνλε ηαζ ηζ δδιζμφνβδζε ηζ.Τιηθόο Κόζκνο Ακαθέναιε ήδδ υηζ μ Θευξ έπεζ δδιζμονβήζεζ ημ ΢φιπακ.Πλεπκαηηθόο Κόζκνο . Γκςνίγμοιε απυ ηδ Φοζζηή Δπζζηήιδ υηζ δ Όθδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε Δκένβεζα ιέζς ηδξ πονδκζηήξ έηνδλδξ ηαζ δ Δκένβεζα ζε Όθδ ιέζς ηδξ οθμπμίδζδξ αηηζκμαμθίαξ. Σμ ηεθζηυ ζοιπέναζια είκαζ υηζ δ Δκένβεζα είκαζ .117 5. Αξ πνμζπαεήζμοιε κα δχζμοιε απάκηδζδ ιε έκα άθθμ ηνυπμ. Σμκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. Γδθαδή ελεηάγμκηαξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ Όθδξ ηαζ ηδξ Δκένβεζαξ. μ Κυζιμξ ηςκ Καηχηενςκ Δκενβεζχκ ή μ Αζεενζηυξ Κυζιμξ. Ο Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ απμηεθείηαζ απυ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ.Φπρηθόο Κόζκνο . Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ Δκένβεζαξ ιεηαηνέπμκηαζ ιεηαλφ ημοξ πζμ εφημθα απυ υηζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ Όθδξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ Δκένβεζα ηζκείηαζ ιε πμθφ ιεβαθφηενεξ ηαπφηδηεξ ζημ Υςνμπνυκμ ηαζ ιε θζβυηενεξ "ηνζαέξ". Πνυηεζηαζ βζα ημ Νυιμ Μεηαηνμπήξ ηδξ Όθδξ ζε Δκένβεζα ημο Ασκζηάζκ (Δκένβεζα = Μάγα επί Σαπφηδηα ημο Φςηυξ ζημ ηεηνάβςκμ).2 Σν Ηεξαξρηθό Γέληξν Θεόο .

δέπμκηαζ ηδκ φπανλδ ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο εεςνμφκ υηζ ελ' μνζζιμφ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ υκηαξ Κυζιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ είκαζ ηαηά πμθφ ακχηενμξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο. Γδθαδή βζα ηδκ ηίκδζδ. ηδ δζαηνμθή. Ακ ελεηάζμοιε ηα δζάθμνα ροπζηά θαζκυιεκα ημο ηφπμο ηδξ δζαίζεδζδξ. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ είκαζ ζαθχξ ακχηενδ απυ ηδ εενιυηδηα. ημκ ήπμ ή ημ θχξ πμθφ πενζζζυηενμ βζαηί πνδζζιμπμζεί ηαζ μνβακχκεζ υθεξ αοηέξ ηζξ ηαηχηενεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ βζα κα μνβακχζεζ ηδκ φθδ ζε έιαζμ μκ. άνα ηαζ μ Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ είκαζ ζαθχξ ακχηενμξ ζενανπζηά απυ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ. Φαίκεηαζ υηζ δ ζηέρδ ηαζ μζ ζηεπημιμνθέξ . ΋ζμζ δε.μζ μπμίεξ αέααζα είκαζ οπανηηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ υπζ "πθάζιαηα ηδξ θακηαζίαξ ιαξ" αθθζχξ δε εα ιπμνμφζαιε κα επζημζκςκήζμοιε αοηή ηδ ζηζβιή . Σζ βίκεηαζ υιςξ ιε ηδ ζηέρδ ηαζ ηζξ ζηεπημιμνθέξ. Καζ ιάθζζηα πζμ αζεένζεξ.118 ζαθχξ πζμ αζεένζα ηαζ ιε θζβυηενμοξ πενζμνζζιμφξ απυ υηζ δ Όθδ. Κζ αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί μζ ζηέρεζξ ηαζ μζ ζηεπημιμνθέξ είκαζ "ακηζηείιεκα" ηαζ θεζημονβίεξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο. ηδκ ακάπηολδ. ηδ πδιζηή εκένβεζα. ηδξ ιεηααίααζδξ ζηέρδξ ηθπ εα δμφιε υηζ πνάβιαηζ δ ζηέρδ είηε ζακ δεζιεοιέκδ Αημιζηή ΢ηέρδ είηε ζακ εθεφεενδ ΢ηεπημιμνθή πενζμνίγεηαζ αηυιδ θζβυηενμ απυ ημ Υςνμπνυκμ ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο. Δίκαζ χνα κα ζοβηνίκμοιε ηζξ ζοκήεεζξ εκένβεζεξ ιε ηδ Εςζηή Δκένβεζα ή Αζεενζηή Δκένβεζα πμο γςμπμζεί υθα ηα έιαζα υκηα ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα υθα ηα θαζκυιεκα ηδξ γςήξ. ΋θα δείπκμοκ υηζ μζ ζδζυηδηεξ ημο Φοπζημφ Κυζιμο είκαζ ακχηενεξ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο Τθζημεκενβεζαημφ Κυζιμο ηαζ υηζ μζ ζδζυηδηεξ ημο Κυζιμο ηδξ Δκένβεζαξ είκαζ ακχηενεξ ημο Κυζιμο ηδξ Όθδξ.είκαζ υιμζα αζεένζεξ υπςξ ηαζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ Δκένβεζαξ. Αοηή εοεφκεηαζ βζα ηδκ ακχηενδ μνβάκςζδ ηδξ «κεηνήξ» φθδξ. . ηδκ οβεία ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή ημο έιαζμο υκημξ.

ζενανπζηά ηαηχηενμο. ηα υκηα ηαζ μζ Μζηνυημζιμζ ημο ΢φιπακημξ δεκ είκαζ "πθίκεμζ ηαζ ηέναιμζ αηάηηςξ εννζιέκμζ". Δκχ αέααζα δεκ ζζπφεζ ακαβηαζηζηά ηαζ ημ ακηίεεημ.Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ . ΋ηζ ημ ΢φιπακ. ΢ηδ θάζδ ηδξ Γζαζημθήξ ή θάζδ ηδξ Γδιζμονβίαξ. ΋ηζ ζζπφεζ ζημ βεκζηυ ζζπφεζ ηαζ ζημ επί ιένμοξ ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ημ βεκζηυ ηαζ ιάθζζηα ιε αάζδ ηδ κμιμθμβία ημο βεκζημφ. ΢πέζεζξ αζηίαξ . ΢πέζεζξ δδιζμονβμφ . ζηδ ζοκέπεζα απυ ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ μ Φοπζηυξ ηαζ απυ ημκ Φοπζηυ μ Τθζημεκενβεζαηυξ.Φοπζηυξ Κυζιμξ . Γδθαδή απυ ημ εζδζηυ ζημ βεκζηυ. ημ μπμίμ είκαζ άκανπμ ηαζ αηεθεφηδημ ηαθακηχκεηαζ ακάιεζα ζηδ θάζδ ηδξ Γζαζημθήξ ηαζ ηδ θάζδ ηδξ ΢οζημθήξ. Καζ ακ μ Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ ζζπφεζ βζα ημ πνςηανπζηυ Ηενανπζηυ Γέκηνμ Θευξ-Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ-Φοπζηυξ Κυζιμξ-Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ ηυηε αάζεζ ημο Νυιμο ηδξ Ακαθμβίαξ ("΋ηζ πάκς έηζζ ηαζ ηάης"). Σα πνάβιαηα.δδιζμονβήιαημξ. Δίκαζ δ θάζδ ηδξ εηδίπθςζδξ. ΢ηδ θάζδ ηδξ ΢οζημθήξ ή θάζδ ηδξ «Καηαζηνμθήξ».119 Οδδβμφιαζηε ηεθζηά ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ Ηενανπζημφ Γέκηνμο πμο είκαζ ημ ελήξ: Θευξ .Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ(Αζεενζηυξ Κυζιμξ – Κυζιμξ ηςκ Καηχηενςκ Δκενβεζχκ – Τθζηυξ Κυζιμξ) Τπάνπεζ επμιέκςξ ιζα ζενανπία ζημ ΢φιπακ. ΢πέζεζξ ζενανπζηά ακχηενμο . Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ζπέζεζξ ανπαζυηενμο – κευηενμο. απυ ημ Θευ δδιζμονβείηαζ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ. μ Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ ζοζηέθθεηαζ ηαζ .απμηεθέζιαημξ. Με αάζδ ημ Νυιμ ηδξ Ηενανπίαξ ηαζ ακ εεςνήζμοιε υηζ ζζπφεζ δ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ ηαζ υπζ ιυκμ βζα ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ εα ιπμνμφζαιε κα εεςνήζμοιε ανηεηά πζεακή ηδκ ελήξ εηδμπή βζα ημ ΢φιπακ. αοηέξ μζ ζπέζεζξ ζενανπίαξ ζζπφμοκ απυθοηα ηαζ βζα υθμοξ ημοξ επζιένμοξ Μζηνυημζιμοξ ηαεχξ ηαζ βζα υθα ηα πνάβιαηα ηαζ υκηα πμο αοημί πενζέπμοκ.

Γζαηί υζμ ακενςπμηεκηνζηή ηαζ κα είκαζ δ ζηέρδ ιαξ δε εα πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ μ Άκενςπμξ δεκ είκαζ πανά έκα επί ιένμοξ επίπεδμ φπανλδξ.Φοπζηυξ Κυζιμξ .Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ . 5. ιαξ θέεζ υηζ: "Σμ ΢φιπακ δμιείηαζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης απυ άπεζνμοξ Μζηνυημζιμοξ ζε ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο νζγζημφ ζοζηήιαημξ μζ μπμίμζ θυβς ημζκήξ πνμέθεοζδξ ειθακίγμοκ ακαθμβίεξ ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία. Ο Νυιμξ ηδξ Ακαθμβίαξ ή ηςκ Πανάθθδθςκ Κυζιςκ.120 ακαδζπθχκεηαζ ζημκ Φοπζηυ Κυζιμ. Καζ θαζκμιεκζηά πςνίξ ζδιαζία βζα ηδκ ηαεδιενζκή γςή εκυξ ακενχπμο. Δηηυξ απυ ημ .3 Οξηζκόο ηνπ Νόκνπ ηεο Ηεξαξρίαο Βέααζα υθα αοηά είκαζ ηαζ πμθφ εεςνδηζηά ηαζ πμθφ ακαπυδεζηηα βζα ηδ Γζακμδηζηή Φοπή. Ο Νυιμξ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ ιαξ θέεζ υηζ : "Σμ ΢φιπακ είκαζ δμιδιέκμ ιε ποναιζδζηή δζάηαλδ. Ο Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ ιαξ θέεζ υηζ: «Σμ ΢φιπακ δμιείηαζ ζενανπζηά ζε ποναιζδζηή δζάηαλδ ηφπμο Ηενανπζημφ Γέκηνμο: Θευξ .Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. κα δχζμοιε ημκ μνζζιυ ημο ηαζ ιεηά κα δμφιε ηζξ επζπηχζεζξ ημο ζε επί ιένμοξ επίπεδα. Τπάνπεζ ιζα αδζαηάναηηδ ζοκέπεζα ακάιεζα ζηδ Μμκαδζηυηδηα ηδξ ημνοθήξ ηδξ ποναιίδαξ ιε ηδκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ πμζηζθμιμνθία υζμ ηείκμοιε απυ ηδκ ημνοθή ζηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ". έκα ιζηνυ μκ απυ ηα ηυζα πμο οπάνπμοκ ζημ ΢φιπακ. Πνζκ υιςξ δχζμοιε ημκ μνζζιυ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ είκαζ πνήζζιμ κα εοιδεμφιε ημοξ μνζζιμφξ ηςκ άθθςκ δφμ πνχηςκ Νυιςκ ηδξ Γμιήξ. Έπνεπε υιςξ βζα κα ζεααζημφιε ηαζ ημκ ίδζμ Νυιμ ηδξ Ηενανπίαξ κα ζογδηήζμοιε πνχηα ηδκ φπανλδ ημο ίδζμο ημο κυιμο. Οζ επζπηχζεζξ υιςξ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαεχξ ηαζ ζηδκ ροπζηή ελέθζλδ εκυξ ακενχπμο είκαζ ιέβζζηεξ ηαζ εα ηζξ δμφιε ζηδ ζοκέπεζα. μ Φοπζηυξ ζημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ ηαζ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ ζημ Θευ. οπάνπμκηαξ πανάθθδθα ".

ηάπμζα ζημζπεία δεζηήξ. Πανυθα αοηά δ επζηνυηδζδ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ ζηδ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαεχξ ηαζ δ αεεσζηζηή ακηίδναζδ ζηζξ αοεαίνεηεξ πενί ΢φιπακημξ απυρεζξ ηςκ δζαθυνςκ ενδζηεζχκ μδήβδζε ημοξ ζφβπνμκμοξ επζζηήιμκεξ ζε δφμ ηονίςξ ηάζεζξ. Οζ ανπζηέξ γςκηακέξ εζςηενζηέξ δζδαζηαθίεξ ημο Υνζζημφ. έκα πμθφπθμημ ζφζηδια ηεθεημονβζχκ ηαζ έκα έκημκμ ζφζηδια ροπζηήξ ηαζ οθζηήξ ελμοζίαξ. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια είκαζ μζ ζδιενζκέξ ενδζηείεξ κα ζοκίζηακηαζ απυ ηάπμζεξ αζαθείξ απυρεζξ πενί Κμζιμβμκίαξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά. Πνάβιαηζ έπεζ δδιζμονβήζεζ ιε πμθφ ηυπμ έκα ζφζηδια κυιςκ πμο αθμνά ημκ Τθζηυ Κυζιμ. ημο Βμφδα ηαζ ηυζςκ άθθςκ ιεηαηνάπδηακ ζε ελςηενζηά Ηδεμθμβζηά ΢οζηήιαηα ηαζ ηέθμξ ζε ΢οζηήιαηα Δλμοζίαξ.121 πνμακαθενεέκ πνςηανπζηυ Ηενανπζηυ Γέκηνμ υθμζ μζ επζιένμοξ Μζηνυημζιμζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζενανπζηή δζάηαλδ ηςκ ιενχκ ημοξ. δ ενδζηεοηζηή ζηέρδ απμιαηνφκεδηε ηαηά πμθφ απυ ηα εζςηενζζηζηά δζδάβιαηα ηςκ ηαηά ηαζνμφξ ιεβάθςκ πκεοιαηζηχκ ιμνθχκ. .4 Ζ κεραληζηηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ Ζ επζζηδιμκζηή ζηέρδ θαίκεηαζ κα είκαζ δ πθέμκ ελμζηεζςιέκδ ζημκ μνζζιυ ηαζ ζηδ πνήζδ κυιςκ. ζε έκα Θευ μ μπμίμξ υιςξ θαίκεηαζ άζπεημξ ή απμιαηνοζιέκμξ απυ ηα δδιζμονβήιαηα ημο. Κνζηήνζα ζενανπζηυηδηαξ είκαζ δ πνμΰπανλδ ηαζ δ ζπέζδ δδιζμονβμφδδιζμονβήιαημξ ή αζηίαξ-απμηεθέζιαημξ» 5. Μζα άθθδ ιενίδα ακηζιεηςπίγεζ έκα είδμξ δζπαζιμφ πνμζςπζηυηδηαξ υηακ επζιέκεζ ιεκ ζηδκ ηαφηζζδ ημο ΢φιπακημξ ιε ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ αθθά απυ ηδκ άθθδ "πζζηεφεζ" ζε ιζα Ακχηενδ Γφκαιδ. Μζα ιενίδα επζζηδιυκςκ ηαοηίγεζ απυθοηα ημ ΢φιπακ ιε ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ ηαζ ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ φπανλδ ημο Θεμφ. Έκακ Τθζηυ Κυζιμ πμο ανπζηά πενζεθάιαακε ιυκμ ημκ Κυζιμ ηδξ Όθδξ ηαζ ανβυηενα ζοιπενζέθααε ηαζ ημκ Κυζιμ ηδξ Δκένβεζαξ.

Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ ηαζ δ Ανπαία Δθθδκζηή Θνδζηεία ακαθενυηακ ζε διίεεμοξ. ημ Θευ. Ο Υνζζηζακζζιυξ ιζθάεζ βζα ηα δζάθμνα ηάβιαηα Αββέθςκ ηαζ Ανπαββέθςκ. Απυ αοηυκ εηπμνεφεηαζ μ Φοπζηυξ ηαζ απυ ημκ ηεθεοηαίμ μ Τθζημεκενβεζαηυξ. δδιζμονβείηαζ. 5. ημκ «παηένα εεχκ ηε ηαζ ακενχπςκ». ζοιπακηζηή ζζπφ ηαζ έκαξ πμθφ ζδιακηζηυξ απυ αοημφξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ΢φιπακημξ είκαζ μ Νυιμξ ηδξ Ηενανπίαξ. ΋ιςξ Ηενανπζηά Γέκηνα ηαζ Δπίπεδα Όπανλδξ οπάνπμοκ ηαζ ζε ηάεε επί ιένμοξ Κυζιμ. Σμ ΢φιπακ βζα ηδ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ παναηηδνίγεηαζ απυ ζαθή ζενανπία αάζεζ ημο πνςηανπζημφ Ηενανπζημφ Γέκηνμο: Θευξ .Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ Νυιμ ηδξ Ηενανπίαξ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ΢φιπακ ιε έκα δζαθεηηζηυ ηνυπμ. ΢ημκ Πκεοιαηζηυ Κυζιμ μζ δζάθμνεξ ενδζηείεξ ακαβκςνίγμοκ πνάβιαηζ δζάθμνα Ηενανπζηά Δπίπεδα Όπανλδξ ζηα μπμία "ηαημζημφκ" μθμέκα ηαζ πζμ ελεθζβιέκα "πκεφιαηα" ιέπνζ ημ απυθοηα ακχηενμ μκ. πανάβεηαζ μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ. . Απυ ημ Θευ. Γδθαδή βζα ηυζιμοξ πμο πνμτπήνπακ ηαζ "βέκκδζακ" ημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ. ζημοξ 12 ακχηενμοξ εεμφξ ημο Οθφιπμο ηαζ ηέθμξ ζημ Γία. Δπμιέκςξ μθυηθδνμ ημ ΢φιπακ δζαηνέπεηαζ απυ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ ιε βεκζηή.Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ Φοπζηυξ Κυζιμξ . πυζμκ ιάθθμκ ημ ίδζμ εα ζοιααίκεζ βζα ακχηενμοξ ζενανπζηά ηυζιμοξ.5 Ζ ΢πκπαληηθή άπνςε γηα ην ΢ύκπαλ Ζ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ ένπεηαζ κα βεθονχζεζ ηδ Μδπακζζηζηή Δπζζηδιμκζηή ΢ηέρδ ηαζ ηδκ αζαθή εεςνδηζηή Θνδζηεοηζηή ΢ηέρδ. ζε ηαηχηενμοξ εεμφξ.122 Ακ υιςξ μ απηυξ Τθζηυξ Κυζιμξ ζηδνίγεηαζ ζε ζαθή ηαζ αοζηδνή κμιμηέθεζα. Ο Βμοδζζιυξ ακαθένεηαζ ζε ακάθμβδ ζενανπία ημο Πκεοιαηζημφ Κυζιμο ηαζ ημ ίδζμ ηάκμοκ υθεξ ζπεδυκ μζ ενδζηείεξ. ηδκ απυθοηδ Μμκαδζηυηδηα "εηπμνεφεηαζ". ακ μ ιδ απηυξ αθθά ακζπκεφζζιμξ Δκενβεζαηυξ Κυζιμξ ζηδνίγεηαζ ζε αοζηδνή κμιμηέθεζα.

123

Αθθά ηαζ μ Φοπζηυξ Κυζιμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ζενανπζηά επίπεδα.
Ήδδ ακαθέναιε ημκ Ακχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ζημκ μπμίμ εκηάζζμκηαζ μζ
ακχηενεξ ζηεπημιμνθέξ ηαζ έκκμζεξ ηαζ μ μπμίμξ ακήηεζ μοζζαζηζηά ζημκ
Κυζιμ ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ ηαζ ζημκ Καηχηενμ Φοπζηυ Κυζιμ ζημκ
μπμίμ εκηάζζμκηαζ μζ ηαηχηενεξ ζηεπημιμνθέξ ηαζ έκκμζεξ ηαζ ακήηεζ
ζημκ Κυζιμ ηδξ Πμζηζθμιμνθίαξ.

Ζ ζενανπία ζημκ Τθζημεκενβεζαηυ Κυζιμ είκαζ ηαηά πμθφ ζαθέζηενδ. Ο
Κυζιμξ ηδξ Δκένβεζαξ είκαζ ακχηενμξ ημο Τθζημφ Κυζιμο. Οζ δζάθμνεξ
ιμνθέξ εκένβεζαξ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε ζενανπζηά επίπεδα απυ ηζξ
ηαηχηενεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ ππ δ Θενιυηδηα, δ Κζκδηζηή Δκένβεζα
ηαζ δ Μδπακζηή Δκένβεζα ιέπνζ ηζξ ακχηενεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ υπςξ ππ
μζ δθεηηνμιαβκδηζηέξ αηηζκμαμθίεξ. Πάκς απυ αοηυ ημκ Κυζιμ οπάνπεζ
μ Αζεενζηυξ Κυζιμξ απυ ημκ μπμίμ ηαζ πανάβμκηαζ υθεξ μζ ηαηχηενεξ
ιμνθέξ εκένβεζαξ ηαζ μ μπμίμξ εοεφκεηαζ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ γςήξ.

Αθθά ηαζ μ Κυζιμξ ηδξ Όθδξ πςνίγεηαζ ζε δζάθμνα ζενανπζηά επίπεδα
πμο αθμνμφκ Γαθαλίεξ, άζηνα, πθακήηεξ, δμνοθυνμοξ ηθπ. Σα ίδζα ηα
ααζζηά ζημζπεία ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα ηςκ ΢ημζπείςκ ηαηαηάζζμκηαζ
ζε ζενανπζηυ δέκηνμ λεηζκχκηαξ απυ ηα απθά ηαζ εθαθνφηενα ζημζπεία
ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζηα πζμ πμθφπθμηα ηαζ αανζά. Οζ δζάθμνεξ πδιζηέξ
εκχζεζξ λεηζκμφκ απυ ηζξ απθέξ μθζβμιμνζαηέξ εκχζεζξ ηαζ ηαηαθήβμοκ
ζηζξ ιεβαθμιμνζαηέξ ιε πζθζάδεξ άημια ζημ ιυνζμ ημοξ.

5.6 ΢πλήζεηο πιάλεο από ηελ παξαβίαζε ηνπ Νόκνπ ηεο Ηεξαξρίαο
Αξ ελεηάζμοιε ιενζηέξ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ ιαξ ζοκδεζζιέκεξ νήζεζξ ηαζ
απυρεζξ:
-'Ή αζηία ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ ζμδεζάξ ήηακ μ δάημξ ηδξ εθζάξ"
-"Ζ αζηία ηδξ πκεοιμκίαξ είκαζ μ πκεοιμκζυημηημξ"
-"Γεκ έηνςβε ζςζηά ηαζ αννχζηδζε"

124

-"΋θεξ μζ αζεέκεζεξ λεηζκμφκ απυ ηδ ιδηένα ηςκ αζεεκεζχκ, ηδ
δοζημζθζυηδηα"
-"Ξαθκζηά ηαζ πςνίξ θυβμ ειθάκζζε ηανηίκμ"
-"Δβχ δεκ έπς κεφνα. Οζ άθθμζ ιε εηκεονίγμοκ"
-"΋θεξ μζ αζεέκεζεξ λεηζκμφκ ιυκμ απυ ροπζηέξ ζοβηνμφζεζξ, δδθαδή
απυ ημ ιοαθυ ηαζ ιυκμ"
-"Έπαεε ηαηάεθζρδ ιεηά απυ ιζα ενςηζηή απμβμήηεοζδ"
-"Γεκ ηδκ αβαπμφζε μ ζφκηνμθμξ ηδξ βζ' αοηυ ηαζ δε ιπμνμφζε κα
κμζχζεζ αβάπδ ηαζ κα εοηοπήζεζ"
-"Πχξ ιπμνχ κα είιαζ εοηοπζζιέκμξ ιε ηυζεξ ζηεκμπχνζεξ πμο ιμο
ζοιααίκμοκ;"
-"Πχξ ιπμνχ κα είιαζ εοηοπζζιέκμξ ιε ηυζδ αδζηία ηαζ θευκμ πμο
οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ;"
-"Μα ηζ έηακα βζα κα ιμο ζοιαμφκ υθα αοηά ηα ηαηά;"
-'Ή ιμίνα ημκ μδήβδζε ζηδκ ηαηαζηνμθή"
-"Τπήνλα άηοπμξ"
-"Γεκ ημ άλζγε κα ηδξ ζοιαεί έκα ηέημζμ ηαηυ ζημοξ δζημφξ ηδξ
ακενχπμοξ"
-"Καηέθδλε ζηα κανηςηζηά βζαηί ημκ πανέζονακ μζ ηαηέξ πανέεξ"
-Ή αζηία ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ ηυνδξ ιμο ήηακ δ πμκδνζά εηείκμο ημο
άκηνα πμο ηδκ λειοάθζζε"
-"Ο ηάδε βημονμφ πανέζονε πζθζάδεξ μπαδμφξ ημοξ μπμίμοξ ηαζ
εηιεηαθθεουηακ πμζηζθμηνυπςξ"
-"Ζ ακενβία ημκ έηακε κα ιπθέλεζ ιε ηαηέξ πανέεξ ηαζ κα εβηθδιαηεί"
-'΋ ηαηακαθςηζζιυξ μδδβεί πμθθμφξ ακενχπμοξ ζηδκ δεζηή ελαεθίςζδ"
"Γζα ηδκ ηαημδαζιμκία ηδξ Δθθάδαξ θηαίεζ μ λέκμξ δάηηοθμξ"
-"Γζα υθα θηαίκε μζ πμθζηζημί μζ μπμίμζ υηακ πάνμοκ ηδκ ελμοζία ζηα
πένζα ημοξ ηάκμοκ υηζ εέθμοκ"

125

-'΋ θαυξ λεβεθάζηδηε απυ ημοξ θαμπθάκμοξ δβέηεξ μζ μπμίμζ μδήβδζακ
ηεθζηά ηδ πχνα ζηδκ ηαηαζηνμθή"
-'΋ Άκενςπμξ ιπμνεί κα εοηοπήζεζ υηακ ζηαιαηήζμοκ μζ πυθειμζ,
ηαηανβδεεί δ θηχπεζα, μζ θοθεηζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαηνίζεζξ
ηαζ επζηναηήζεζ έκα πζμ ζςζηυ πμθζηζηυ ζφζηδια"
-΋θα ηα ηαηά ημο Ακενχπμο μθείθμκηαζ ζηδκ απθδζηία ημο"
-'΋ πθδεςνζζιυξ μδήβδζε ηδ πχνα ζηδκ ηαηαζηνμθή"

Ο ηαηάθμβμξ ηέημζςκ δζαπζζηχζεςκ είκαζ δοκδηζηά αηεθείςημξ. Με ιζα
πνχηδ ιαηζά δζαπζζηχκμοιε υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζηέρεζξζοιπενάζιαηα ηα μπμία υπζ ιυκμ θαίκμκηαζ αθδεμθακή αθθά επζπθέμκ
οπμζηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθδ ιενίδα ηδξ ακενςπυηδηαξ. Πνυηεζηαζ βζα
ζηέρεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ πνμζςπζηή ιαξ εοηοπία, ημ πμθζηζηυ ηαζ
ημζκςκζηυ ζφζηδια, ηδκ μζημκμιία, ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζεέκεζα, δζάθμνα
ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηαεχξ ηαζ οπανλζαηά εέιαηα. Αθμνμφκ δδθαδή
ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηδξ γςή ιαξ. Ηζπονίγμιαζ ηαηανπήκ υηζ υθεξ αοηέξ μζ
δζαπζζηχζεζξ είκαζ θακεαζιέκεξ. Γε ζοκζζημφκ αέααζα ηαεμθζηά ρέιαηα
αθθά ιζζέξ αθήεεζεξ. Γζ' αοηυ ηαζ εη πνχηδξ υρεςξ θαίκμκηαζ αθδεή.
Πνυηεζηαζ βζα ζοκήεεζξ πθάκεξ ηδξ Μδπακζζηζηήξ ΢ηέρδξ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πανααίαζδ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ.

Αξ ελεηάζμοιε ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ πάκς νήζεζξ βζα κα εκημπίζμοιε
πμζμξ είκαζ μ ιδπακζζιυξ πμο μδδβεί ζε θάεμξ δζαπζζηχζεζξ. Λέιε ππ υηζ
δ αζηία ηδξ πκεοιμκίαξ είκαζ μ πκεοιμκζυημηημξ. Γζαηί υιςξ υθμζ υζμζ
ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημκ πκεοιμκζυημηημ δεκ αννςζηαίκμοκ; Ή βζαηί ημ
ίδζμ ημ άημιμ πμο ηχνα αζεέκδζε, ζε ιζα επυιεκδ επαθή ιε ημκ
πκεοιμκζυημηημ δεκ αννςζηαίκεζ; Ή θέιε υηζ δ αζηία πμο έκα άημιμ
έβζκε ημλζημιακήξ ήηακ μζ ηαηέξ πανέεξ πμο ημκ πανέζονακ. Αθθά βζαηί
δεκ έβζκε ημ ίδζμ ηαζ ιε ημοξ θίθμοξ ημο; Ή θέιε υηζ μ λέκμξ δάπηοθμξ
θηαίεζ βζα ηδκ ηαημδαζιμκία ηδξ Δθθάδαξ. Αθθά βζαηί δε ζοιααίκεζ ημ
ίδζμ ηαζ ιε ηδ δζπθακή πχνα; Καζ πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ πχναξ; Δίκαζ ένιαζα ημο λέκμο δάηηοθμο; Καζ ακ είκαζ
ένιαζα ηυηε πμζμξ ηονίανπα θηαίεζ βζ' αοηυ; Ο λέκμξ δάηηοθμξ ή αοημί μζ
ίδζμζ;

΋πζ! Γεκ οπάνπεζ. ια υθα ακελαζνέηςξ ηα πνάβιαηα εκένβεζεξ. Τπάνπεζ ηαζ μ πανάβμκηαξ ηδξ δζαηνμθήξ. ιυκμ ιία ηέημζμο είδμοξ ζοζπέηζζδ ζημ ΢φιπακ. Αξ δμφιε ημ εέια ιε αάζδ ηάπμζα ιμκηέθα ζηέρδξ. Δβχ. Σμ ιμκηέθμ αοηυ ιαξ θέεζ πμθφ απθά υηζ ημ Α είκαζ δ αζηία ημο Β. Καζ ζημ ηάης-ηάης. μζ μζημβεκεζαηέξ ζοκεήηεξ. ηνίημκ υηζ είκαζ μ ιυκμξ πανάβμκηαξ πμο πνμηαθεί ημ Β ηαζ ηέηανημκ υηζ δε ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ πνζκ απυ αοηυ. ηεθζηά επζηνέπς ζε ηάηζ κα ιμο ζοιαεί. Καζ δεφηενμκ εεςνμφιε υηζ είκαζ η κςπίαπση και καθοπιζηική αιηία. Δβχ. Λέιε επίζδξ ζοπκά υηζ "μζ ροπζηέξ ζοβηνμφζεζξ θηαίκε βζα υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ". Πνχημκ εεςνμφιε υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ αζηζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ η μόνη αιηία ημο ζοβηεηνζιέκμο απμηεθέζιαημξ. Αοηυ υιςξ ζδιαίκεζ αοηυιαηα ηα ελήξ: Πνχημκ υηζ ημ Α πνμδβείηαζ ημο Β. Σμ νήια εηκεονίγμιαζ είκαζ ζε παεδηζηή θςκή. Οζ άθθμζ ιε εηκεονίγμοκ". έπεηαζ ημο Α.7 Μνλνζήκαληε Αληηζηνηρία Αηηίαο-Απνηειέζκαηνο Πμζμξ είκαζ ηεθζηά μ ημζκυξ ιδπακζζιυξ ζε υθα ηα πζμ πάκς παναδείβιαηα. Παναααίκμοιε ημ Νυιμ ηδξ Ηενανπίαξ. μζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηυζεξ άθθεξ. Σμ δε Β ιε ηδ ζεζνά ημο πνμηαθείηαζ ιυκμ απυ ημ Α. θαζκυιεκα. Ναζ. μζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ. δεφηενμκ υηζ πνμηαθεί ημ Β. παίγμοκ έκα ιεβάθμ νυθμ. Καηανβμφιε δδθαδή ηδκ ζενανπία. παεαίκς ηάηζ. Τπάνπεζ ηαηανπήκ ημ ιμκηέθμ ηδξ Μμκμζήιακηδξ Ακηζζημζπίαξ Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ. Οζ ιδπακζζιμί ημο θάεμοξ είκαζ δφμ. υκηα. Αθθά δεκ είκαζ μ ιυκμξ πανάβμκηαξ. δε επδνεάγεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ Α ηαζ δε ζοκδέεηαζ ιε άθθμ πανάβμκηα απυ εηεί ηαζ έπεζηα. Καζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ υθα. εβχ ηεθζηά εηκεονίγμιαζ. 5. Μα εα ιπμνμφζα κα ημοξ αβκμήζς υπςξ αβκμχ ηδκ πανμοζία ηυζςκ άθθςκ πναβιάηςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ ηαεδιενζκά. Τπάνπεζ υιςξ έζης ηαζ ιία. βεβμκυηα ηαζ .126 Αημθμοεχκηαξ ηδκ ίδζα βναιιή ζηέρδξ θέιε ζοπκά: "Δβχ δεκ έπς κεφνα.

Σζ είκαζ αοηυ. Σζ εα θέβαηε βζα έκα ζπήια ημο ηφπμο …Α-Β-Γ-Γ-Δ. ΋πζ ζηδ γςκηακή πναβιαηζηυηδηα.127 έκκμζεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκ έκα αδζάζπαζημ. απμηεθεζιάηςκ ηαζ αζηζχκ. Έκα πθέβια αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ αθθδθελανηήζεςκ. Έκα πθέβια αζηζχκ ηαζ απμηεθεζιάηςκ. Μμκαπά ζηδ θακηαζία ιαξ. Γεκ οπάνπεζ ιμκμζήιακηδ ακηζζημζπία Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ.. Έκα ζπήια Αζηζμθμβζηήξ Αθοζίδαξ ημο ηφπμο Α-Β-Γ-Γ-Δ εα ιπμνμφζε κα απμδχζεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαθφηενα αθθά ηαζ πάθζ εα οζηενμφζε ζημ υηζ δε θαιαάκεζ οπυρδ ημο υηζ ημ Α επδνεάγεηαζ απυ ηάπμζμοξ πνμδβμφιεκμοξ πανάβμκηεξ ηαζ υηζ ημ Δ ζοκεπίγεζ κα επζδνά ζε άθθμοξ. Δίκαζ έκα πθέβια ζημ μπμίμ δζάθμνεξ αζηίεξ πνμηαθμφκ δζάθμνα απμηεθέζιαηα ηα μπμία ηεθζηά βίκμκηαζ αζηίεξ βζα ηα επυιεκα απμηεθέζιαηα. ζοκεπέξ ηαζ αηεθείςημ ηαζ πμθοδζάζηαημ πθέβια. 5.. Έκα ζπήια υπμο ημ Α ηάκεζ Β ηαζ ημ Β ηάκεζ ημ Α εα ήηακ πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ αθθά εα ελαημθμοεμφζε κα είκαζ απμιμκςιέκμ απυ ημ οπυθμζπμ ΢φιπακ. Δίκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ κα ηαηαθάαμοιε υηζ απυ ημ Α δεκ πνμηφπηεζ ιυκμ ημ Β αθθά ηαζ πμθοάνζεια άθθα απμηεθέζιαηα ηαζ απυ ημ Β δεκ πνμηφπηεζ ιυκμ ημ Γ αθθά ηαζ πάθζ πμθοάνζεια άθθα απμηεθέζιαηα. Μπμνεί κα πθδνμί ημοξ υνμοξ ηδξ ιδ ανπήξ ηαζ ημο ιδ ηέθμοξ αθθά δεκ παφεζ κα είκαζ ιζα ιμκμζήιακηδ γπαμμική αθοζίδα πμο δεκ πθδνμί ημοξ υνμοξ εκυξ πμθοδζάζηαημο ζοκεπμφξ πθέβιαημξ αζηζχκ-απμηεθεζιάηςκ. ζοκεπέξ ηαζ αδζάζπαζημ.. Αοηά ηα «απμηεθέζιαηα» είκαζ ιενζηέξ ιυκμ απυ ηζξ «αζηίεξ» κέςκ . Δπζπθέμκ ζηδ ζοκέπεζα ηα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηφηθμ ηαζ κα επδνεάγμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηζξ ανπζηέξ αζηίεξ ημη. Τπάνπεζ ιυκμ ζημ ιοαθυ ιαξ. Γεκ οπάνπεζ επμιέκςξ ιζα ηέημζα απμιμκςιέκδ ζπέζδ ημο ηφπμο ημ Α ηάκεζ ημ Β.8 Ηεξαξρηθό Πνιπδηάζηαην Πιέγκα Αηηηώλ-Απνηειεζκάησλ Σμ ζπήια πμο πθδζζάγεζ πζμ πμθφ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ημ Ηενανπζηυ Πμθοδζάζηαημ Πθέβια Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ. Σμ ΢φιπακ είκαζ απυθοηα εκζαίμ.

ηαηέξ ζοκήεεζεξ. 5. ΢ηδ ζοκέπεζα δζάθμνμζ άθθμζ αζηζμθμβζημί πανάβμκηεξ υπςξ δζαηνμθή. Σζ θέεζ υιςξ δ ΢οιπακηζηή ΢ηέρδ. Γζ' αοηυ ηαζ μζ αζηίεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα οπαημφμοκ ζε έκα Ηενανπζηά Γμιδιέκμ Σνζζδζάζηαημ Πθέβια Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ. ημφναζδ. ΋πςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ ημ ΢φιπακ δμιείηαζ αάζεζ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ ζε ζπέδζμ ζενανπζημφ δέκηνμο.9 Ζ Μεραληζηηθή Ηαηξηθή ΢θέςε θαη απνδηνπνκπηαίνπ ηξάγνπ ή ηεο πξνθαλνύο αηηίαο ην θπλήγη ηνπ Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηή δ δζαθμνά ηδξ Μμκμζήιακηδξ Ακηζζημζπίαξ Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ ηαζ ημο Ηενανπζημφ Σνζζδζάζηαημο Πθέβιαημξ Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ αξ ελεηάζμοιε έκα πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια. ΋ηζ οπάνπεζ έκα Ηενανπζηυ Σνζζδζάζηαημ Πθέβια Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ πμο ιεηαλφ άθθςκ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: Κάεε άκενςπμξ βεκκζέηαζ ιε ηάπμζα Μζάζιαηα ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζοκζζηαιέκδ ηςκ δνάζεςκ πνμδβμφιεκςκ γςχκ ημο. μζημβεκεζαημί ηαζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ. Με αάζδ ηδ ιμκμζήιακηδ ακηζζημζπία δ αζηία ηδξ πκεοιμκίαξ είκαζ μ πκεοιμκζυημηημξ. κμδηζηά ζηνεξ ηαζ άθθα νίπκμοκ ηδ Εςζηή Δκένβεζα ημο ζοβηεηνζιέκμο αηυιμο ζε ηάπμζα . Σα Μζάζιαηα αοηά εοεφκμκηαζ βζα ηδκ φπανλδ ζςιαηζηχκ ηαζ κμδηζηχκ Νμζδνχκ Πνμδζαεέζεςκ. Σα δε ηνζηήνζα αοηήξ ηδξ ζενανπίαξ είκαζ υπςξ ακαθέναιε δ "πνμΰπανλδ" ηαζ δ ζπέζδ δδιζμονβμφδδιζμονβήιαημξ. πδιζηά θάνιαηα. ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ.128 απμηεθεζιάηςκ ηαζ αοηά ηα «απμηεθέζιαηα» ιπμνεί κα ηάκμοκ ηφηθμ ηαζ κα βονίζμοκ πίζς επδνεάγμκηαξ «πνμδβμφιεκεξ» «αζηίεξ» ημη. Οζ Νμζδνέξ αοηέξ Πνμδζαεέζεζξ επδνεάγμοκ ηδ νμή ηδξ Εςζηήξ Δκένβεζαξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο αηυιμο ιέζα ζημοξ δζάθμνμοξ Δκενβεζαημφξ Μεζδιανζκμφξ ημο ΢χιαημξ ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ Νμδηζηήξ ημο Λεζημονβίαξ.

Ζ πθήνδξ ίαζδ. κμιμηεθεζαηά ηαηαθήβμοιε ζε επί ιένμοξ αθήεεζεξ δδθαδή ζε ρεοδή ζοιπενάζιαηα. απυ ημ ζφκμθμ ακηθμφιε επί ιένμοξ ζοιπενάζιαηα. ππ πκεοιμκζμημηηζηή πκεοιμκία. Αοηέξ μζ θεζημονβζηέξ δζαηαναπέξ εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ υπςξ ηαζ ημο πκεοιμκζυημηημο. εκχ απυ ηδκ πθεζάδα ηςκ απμηεθεζιάηςκ απμιμκχκεζ ηδκ πκεοιμκία ζακ ιμκαδζηυ ηαζ ηεθζηυ απμηέθεζια ηαζ ηαηαθήβεζ οπυ ηδκ ηάθορδ ημο ηφνμοξ ηδξ "Ηαηνζηήξ Δπζζηήιδξ" ζημ οπεναπθμοζηεοιέκμ ζοιπέναζια υηζ "αζηία ηδξ πκεοιμκίαξ είκαζ μ πκεοιμκζυημηημξ" Ο ίδζμξ ιδπακζζιυξ θάεμοξ ζζπφεζ ηαζ βζα υθεξ ηζξ ανπζηέξ νήζεζξζοιπενάζιαηα-πθάκεξ μζ μπμίεξ εη πνχηδξ υρεςξ θαίκμκηαζ αθδεείξ αθθά δεκ είκαζ πανά δ ιενζηή αθήεεζα ηαζ υπζ δ ζοκμθζηή Αθήεεζα. Σμ θάεμξ ζηδ Μδπακζζηζηή ΢ηέρδ είκαζ υηζ απυ ηδκ πθεζάδα αοηή ηςκ αζηζμθμβζηχκ παναβυκηςκ απμιμκχκεζ ημκ πκεοιμκζυημηημ ζακ ιμκαδζηή ηαζ ανπζηή αζηία. ζζημθμβζηέξ ηαζ ακαημιζηέξ αθθμζχζεζξ. ΢ακ ιζα ζοβηεηνζιέκδ κυζμξ. αζμπδιζηέξ. δ ιενζηή απμοζία ηδξ Αθήεεζαξ. ΢ηδ ζοκέπεζα οπάνπμοκ ηνία εκδεπυιεκα. ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα. Έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφκμθμ απυ θεζημονβζηέξ δζαηαναπέξ. ενβαζηδνζαηά ηαζ ακαημιζηά εονήιαηα ααθηίγεηαζ ζακ έκα ζοβηεηνζιέκμ κμζμθμβζηυ ζφκδνμιμ. Αξ εοιδεμφιε υηζ ημ ζηυημξ . ΋ηακ θμζπυκ απυ ηδ ζθαζνζηυηδηα. Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ μ θοζζηυξ μνζζιυξ ηδξ πθάκδξ ή ημο ρεφδμοξ αάζεζ ημο Νυιμο ηδξ Μμκαδζηυηδηαξ-Πμζηζθμιμνθίαξ δεκ είκαζ πανά δ ιενζηή απμοζία βκχζδξ. Αοηή δ ακζζμννμπία δδιζμονβεί θεζημονβζηέξ δζαηαναπέξ ζημκ μνβακζζιυ. δ ιενζηή ίαζδ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ιζαξ πνυκζαξ αζεέκεζαξ ή μ εάκαημξ ημο μνβακζζιμφ.129 ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ζηζβιή. δδθαδή ζε πθάκεξ. Ζ πναβιαηζηυηδηα είκαζ πάκηα ζθαζνζηή. ΋ηακ μζ θεζημονβζηέξ αοηέξ δζαηαναπέξ ζοκεπζζημφκ βζα ζηακυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ δε ιπμνέζεζ κα ηζξ ακηζννμπήζεζ μ μνβακζζιυξ ηυηε πνμηαθμφκηαζ δζάθμνα ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα.

Κάεε πνυκμ ζηα Γζεεκή Ηαηνζηά ΢οκέδνζα κέεξ επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ ακαζνμφκ ηα πνμδβμφιεκα δεδμιέκα υζμκ αθμνά ηδ εεναπεία δζαθυνςκ παεήζεςκ. Αθθά υηακ δ ΢ηαηζζηζηή Δπζζηήιδ αζπμθείηαζ ιε ημκ Άκενςπμ ηαζ ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα Ηαηνζηή ΢ηαηζζηζηή Ένεοκα ηα πνάβιαηα ιζθάκε απυ ιυκα ημοξ. υηακ δε ζηδνίγεζαζ ζημοξ Νυιμοξ ηδξ Φφζδξ.130 δεκ είκαζ πνςημβεκήξ ηαηάζηαζδ αθθά δεοηενμβεκήξ μθεζθυιεκδ ζηδ ιενζηή απμοζία ημο θςηυξ. ΋ηακ εεςνείξ ημκ Άκενςπμ ιυκμ ζακ ΢χια ηαζ ιάθζζηα ζακ ιδπακή. μνεή ηαζ επζζηδιμκζηή. ΋ιςξ ηαζ μζ πνμδβμφιεκεξ ζαηνζηέξ απυρεζξ πμο ακαζνέεδηακ ηαεχξ ηαζ ηα θάνιαηα πμο απμζφνεδηακ είπακ ηαεζενςεεί ιε αοηή ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαζ ιεεμδμθμβία πμο δζαθδιίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ςξ ηδ ιυκδ έβηονδ. Καζ μ ηνίημξ ηνυπμξ ηαζ μ πζμ επζζηδιμκζηυξ είκαζ κα ηάκεζ ΢ηαηζζηζηή Ένεοκα". Ζ Φοζζηή. ημ ημζκςκζηυ ημο . ΢ημ ίδζμ ιήημξ ηυιιαημξ ηζκείηαζ ηαζ ιζα ζμθή νήζδ απυ έκακ ηαεδβδηή ηδξ ΢ηαηζζηζηήξ: "Τπάνπμοκ ηνεζξ ηνυπμζ κα πεζ ηακείξ ρέιαηα: Ο πνχημξ είκαζ κα πεζ λεηάεανα ρέια. Κάεε πνυκμ απμζφνμκηαζ δεηάδεξ θάνιαηα βζα θυβμοξ πανεκενβεζχκ ή ακαπμηεθεζιαηζηυηδηαξ. δ Υδιεία ηαζ ηα Μαεδιαηζηά δεκ ακαζνμφκ ηάεε πνυκμ ημκ εαοηυ ημοξ βζαηί ζηδνίγμκηαζ ζε Νυιμοξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημοξ Φοζζημφξ Νυιμοξ. Πμθφ πζεακυκ ιζα ηέημζα δήθςζδ κα ζμηάνεζ πμθθμφξ ηαζ ζδζαίηενα υζμοξ ηνέθμοκ ζδζαίηενα ιεβάθδ εηηίιδζδ βζα ηδ θεβυιεκδ "επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία ηαζ ζηέρδ". Πνυηεζηαζ δοζηοπχξ βζα Διπεζνζηή Ηαηνζηή ηαζ υπζ βζα Ηαηνζηή Επιζηήμη. Ακηίεεηα δ Ηαηνζηή Δπζζηήιδ ηαζ δ Ηαηνζηή ΢ηαηζζηζηή Ένεοκα ηονζανπμφιεκδ απυ ημ Αθθμπαεδηζηυ Θεναπεοηζηυ ΢φζηδια δε ζηδνίγμκηαζ ζε Ηαηνζημφξ Νυιμοξ πμο κα πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ΢οιπακηζημφξ Νυιμοξ. υηακ απμιμκχκεζξ ημκ Άκενςπμ απυ ηδκ πκεοιαηζηή ημο απμζημθή. Ο δεφηενμξ είκαζ κα απμηνφρεζ ηδκ αθήεεζα(επί ιένμοξ αθήεεζα).

υκημξ ή έκκμζαξ ζημ Ηενανπζηυ Γέκηνμ είκαζ δ πνμΰπανλδ ηαζ δ ζπέζδ δδιζμονβμφδδιζμονβήιαημξ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ιζα αηυιδ έκκμζα πμο πνεζάγεηαζ μνζζιυ ηαζ ακάθοζδ. υηακ αβκμείξ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ Θεμ. εκένβεζαξ. Αξ δμφιε ιενζηά παναδείβιαηα βζα κα βίκμοκ ηαηακμδηά ηα θεβυιεκα. Σμ ηάεε ηιήια ή ιένμξ ημο ΢φιπακημξ ιπμνεί αάζεζ ημο Ηενανπζημφ Πθέβιαημξ κα είκαζ απμηέθεζια άθθςκ ιενχκ ηαζ ηαοηυπνμκα αζηία ηάπμζςκ άθθςκ. μκ ή έκκμζα ηαζ ηαηαηάλμοιε υθα ηα μιμίμο είδμοξ ημο ιε αάζδ έκα ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ ηυηε εα δδιζμονβδεεί ιζα Πμζμηζηή Ηενανπζηή Αθοζίδα. Ακαθενεήηαιε δε ζημ Πνςηανπζηυ Ηενανπζηυ Γέκηνμ πμο είκαζ ημ ελήξ: Θευξ-Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ-Φοπζηυξ ΚυζιμξΤθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. ημ Νμο ζημοξ Φοπμθυβμοξ ηαζ έπεζξ ηναηήζεζ βζα ζέκα ιυκμ ημ ΢χια ηυηε ηάεε είδμοξ πθάκδ είκαζ πζεακή υζμ ηαζ ακ ααθηίγεηαζ επζζηδιμκζηυ ζοιπέναζια. Ακ πάνμοιε μπμζμδήπμηε ακηζηείιεκμ. δδιζμονβχκηαξ πμθφπθμηεξ ζπέζεζξ αζηζχκ-απμηεθεζιάηςκ. εκένβεζα.131 πενζαάθθμκ ηαζ ηδ εέζδ ημο ιέζα ζηδ Φφζδ ηαζ ζημ ΢φιπακ. Παίνκς ηα παζδζά ιζαξ ηάλδξ ηαζ ηα . Πνυηεζηαζ βζα ημ πθέβια πμο ζοκδέεζ θυβς εκυηδηαξ ημο ΢φιπακημξ ηα δζάθμνα ιένδ ημο. Αοηή δ Μμκαδζηυηδηα δζαηθαδίγεηαζ ζηαδζαηά ζε μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ πμζηζθμιμνθία πμο ηείκεζ κα είκαζ μθμέκα ηαζ ηαηχηενδ. Θεςνήζαιε δδθαδή υηζ ημ ΢φιπακ δμιείηαζ απυ ιζα πνςηανπζηή Μμκαδζηυηδηα πμο ζενανπζηά είκαζ ακχηαηδ. Ζ έκκμζα ηδξ Πμζμηζηήξ Ηενανπζηήξ Αθοζίδαξ. Οζ επζπηχζεζξ ημο Νυιμο ηδξ Ηενανπίαξ ζηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ είκαζ ηενάζηζεξ ηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηέξ ηαζ αθμνμφκ υθμ ημ θάζια ηδξ ηαεδιενζκήξ ιαξ γςήξ. ΢ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ακαθενεήηαιε ζηδκ έκκμζα ημο Ηενανπζημφ Σνζζδζάζηαημο Πθέβιαημξ Αζηζχκ-Απμηεθεζιάηςκ. 5. υηακ ηέθμξ ζακ Ηαηνζηή Δπζζηήιδ έπεζξ παναδχζεζ ηδ ΢οκεζδδζζαηή Φοπή ζημοξ παπάδεξ. Κνζηήνζα υζμκ αθμνά ηδ εέζδ εκυξ πνάβιαημξ.10 Πνζνηηθή Ηεξαξρηθή Αιπζίδα – Ζ πιάλε ηνπ «πιενλεθηήκαηνο» ΢ηδκ ανπή ημο ηεθαθαίμο ακαθενεήηαιε ζηδκ έκκμζα ημο Ηενανπζημφ Γέκηνμο.

βζα πμθθμφξ δεκ είκαζ αοημκυδηδ. Εμφιε ζε έκα Κυζιμ Πμζηζθμιμνθίαξ υπμο «ηα πάκηα νεζ» ηαζ υπμο ηα πάκηα είκαζ ζπεηζηά. Μα θοζζηά μ πθάηακμξ. Καηαηάζζς δζάθμνα γχα ιε αάζδ ηδκ ζηακυηδηα επζαίςζδξ ημοξ. Ο οβζήξ ή μ άννςζημξ. Ζ πθάκδ υιςξ ημο "πθεμκεηηήιαημξ" πμο θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ ιε αοηήκ. Σα ίδζα παζδζά ηα ηαηαηάζζς ιε αάζδ ημ παναηηδνζζηζηυ "ηυηηζκα ιάβμοθα" απυ ημ πζμ "ακαζιζηυ" ιέπνζ ημ πζμ νμδαθυ. Καηαηάζζς δζάθμνεξ δθεηηνμιαβκδηζηέξ αηηζκμαμθίεξ ιε αάζδ ημ ιήημξ ηφιαημξ ημοξ. οπυ ηδ ιμνθή ηςκ δφμ Πνςηανπζηχκ Ακηζεέηςκ. Ακ λεζπάζεζ πυθειμξ ηαζ βίκεζ επζζηνάηεοζδ ηυηε μ άννςζημξ ανίζηεηαζ ζε πθεμκεηηζηή εέζδ. Σζ εκκμχ ι' αοηυ. υηζ είκαζ δοκαηή. Ζ έκκμζα ημο "πθεμκεηηήιαημξ" πμο δ ιδπακζζηζηή . Άνα μ πθάηακμξ πθεμκέηηδζε ζε ζπέζδ ιε ημ ζπακάηζ.132 ηαηαηάζζς ιε αάζδ ημ φρμξ ημοξ απυ ημ παιδθυηενμ ζημ ρδθυηενμ. Ακ ειθακζζημφκ θδζηέξ ηυηε μ πθμφζζμξ ιεζμκεηηεί. Πμζμξ έπεζ ημ πθεμκέηηδια. Αξ ημ δμφιε ιε ιενζηά παναδείβιαηα: Πμζμξ είκαζ πζμ ρδθυξ. Έκαξ πθάηακμξ ή έκα ζπακάηζ. Μα θοζζηά μ οβζήξ. Καηαηάζζς δζάθμνα ζοκαζζεήιαηα ιε αάζδ ηδκ έκηαζδ ημοξ ημη. Πμζμξ έπεζ ημ πθεμκέηηδια. Μζα ηέημζα ηαηάηαλδ είκαζ αέααζα αοημκυδημ υηζ ζζπφεζ. Απυ ηα παναδείβιαηα πμο ακαθένεδηακ ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: Ζ ηαηάηαλδ είκαζ δοκαηή αηνζαχξ επεζδή ηάεε παναηηδνζζηζηυ είηε οθζηυ. είηε κμδηζηυ ειθακίγεηαζ οπυ ηδ ιμνθή εκυξ δοσζιμφ. Ζ φπανλδ ηδξ Πμζμηζηήξ Ηενανπζηήξ Αθοζίδαξ είκαζ αοημκυδηδ. Μα θοζζηά μ πθμφζζμξ. Ππ ιε αάζδ ημ παναηηδνζζηζηυ "φρμξ" ιπμνμφιε κα ηαηαηάλμοιε ημ πνμξ ελέηαζδ ακηζηείιεκμ ή μκ ζε ιζα ηθίιαηα απυ ημ παιδθυ ιέπνζ ημ ακηίεεημ ημο. ιυκμ ζημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ ή Πμζηζθμιμνθίαξ. Καηαηάζζς δζάθμνα πεηνχιαηα αάζεζ ηδξ ζηθδνυηδηαξ ημοξ. Ο πθμφζζμξ ή μ θηςπυξ. ημ ρδθυ. Ακ υιςξ ειθακζζημφκ λοθμηυπμζ εα αβκμήζμοκ ημ ζπακάηζ ηαζ εα ηυρμοκ ημκ πθάηακμ.

-Τπάνπεζ ηάηζ πμο κα ιδκ πεεαίκεζ. -Τπάνπεζ ηάηζ πμο πναβιαηζηά κα αλίγεζ. υκημξ ή έκκμζαξ ζε ιζα Πμζμηζηή Ηενανπζηή Αθοζίδα δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ιεζμκέηηδια ή πθεμκέηηδια. ηχνα. ΋πςξ δ πθάκδ ημο "πνήζζιμο" ηαζ ημο "ηαθμφ". Δπμιέκςξ δ εέζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο. Απμδχζαιε αοηή ηδ ζπεηζηυηδηα ηυζμ ζηδκ αέκαδ νμή ηςκ πναβιάηςκ ζημκ Κυζιμ ηδξ Γοαδζηυηδηαξ υζμ ηαζ ζηδ ιδπακζζηζηή ζηέρδ ημο ακενχπμο. Δίκαζ απθχξ ημ ηςνζκυ εκζηακηακέ ημο. εκένβεζαξ. -Τπάνπεζ ηάηζ πμο "ακηζηεζιεκζηά" κα ιδκ είκαζ ζπεηζηυ.133 ακενχπζκδ ζηέρδ εζζάβεζ ζοπκά ζηδκ ενιδκεία ηδξ Φφζδξ δεκ είκαζ πανά ιία αηυιδ πθάκδ. ΢ηδ Φφζδ υθα αθθάγμοκ. . Αοηυ πμο ηχνα είκαζ ζοκ αφνζμ ιπμνεί κα βίκεζ πθδκ. -Τπάνπεζ υιςξ ηάηζ πμο κα ιδκ είκαζ ζπεηζηυ. -Τπάνπεζ ηάηζ πμο κα ιδ θεείνεηαζ. Ζ έκκμζα ημο πθεμκεηηήιαημξ είκαζ ηαεανά ακενςπμηεκηνζηή ηαζ αζηία πμθθχκ εζθαθιέκςκ ακηζθήρεςκ. -Τπάνπεζ ηάηζ πμο κα ιδ πάκεηαζ. Δίκαζ δ εέζδ ημο ιέζα ζηδ Φφζδ.11 Ο Νόκνο ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην λόεκα ηεο δσήο ΢ηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ακαθενεήηαιε ζηδκ πθάκδ ημο "πθεμκεηηήιαημξ" ηαζ δείλαιε ηδ ζπεηζηυηδηα πμο οπάνπεζ υζμκ αθμνά ηδκ αλζμθυβδζδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ακενςπμηεκηνζηέξ έκκμζεξ. -Τπάνπεζ ηάηζ πμο κα είκαζ ζίβμονμ. Αοηυ πμο ηχνα είκαζ ιεζμκέηηδια ζημ επυιεκμ δεοηενυθεπημ ιπμνεί κα βίκεζ πθεμκέηηδια. 5.

δ Δοηοπία ηαζ δ Ακδνεία δεκ ήηακ ζηδκ απυθοηδ ημοξ ιμνθή ηίπμηα πενζζζυηενμ ηαζ ηίπμηα θζβυηενμ απυ ημ Έκα ηαζ Μμκαδζηυ. Καζ υπζ ιυκμ οπάνπεζ αθθά ηαζ έπεζ δμεεί απυ υθεξ ζπεδυκ ηζξ ιεβάθεξ πκεοιαηζηέξ ιμνθέξ ακά ημοξ αζχκεξ.134 Γζαηί ακ οπάνπεζ ηάηζ ηέημζμ ηυηε δε εα ιπμνμφζε αοηυ κα είκαζ ηάθθζζηα ηαζ ημ κυδια ηδξ επίβεζαξ γςήξ. ηδκ ελμοζία. Πθακήηεξ. "ημ υκηςξ Γίηαζμ". ημκ υβημ. Έκδμλμζ δοζθδιμφκηαζ ηαζ άζδιμζ βίκμκηαζ έκδμλμζ. δ Ανεηή. δ Γζηαζμζφκδ. Πμθζηζζιμί πμο ηάπμηε ιεζμονακμφζακ εάαμκηαζ ηαζ μζ ίδζμζ αθθά ηαζ δ ικήιδ ημοξ. δ μιμνθζά ηαζ δ οβεία βίκμκηαζ ένιαζα ημο πνυκμο ηαζ ηδξ νμήξ ηδξ γςήξ. Καζ υηζ ημ πθέμκ ζοββεκζηυ ηιήια ημο ακενχπζκμο υκημξ ιε αοηυ ημ Έκα ηαζ Μμκαδζηυ δεκ ήηακ μφηε ημ ΢χια. Σα κζάηα. Καζ δ ιυκδ ημο έβκμζα ζε υθδ ημο ηδ γςή δεκ ήηακ πανά ημ κα θνμκηίγεζ ηδ ΢οκεζδδζζαηή ημο Φοπή. δ Γκχζδ. ηδκ πμζυηδηα. ηδκ μιμνθζά. Ανκήεδηε ηζξ ηζιέξ ηαζ ηδκ . ηδ δφκαιδ. Ο ΢ςηνάηδξ ζε υθμοξ ημοξ δζάθμβμοξ ημο δεκ έηακε ηίπμηα άθθμ πανά κα θένκεζ ζε αδζέλμδμ υθμοξ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ημο "ζπεηζημφ" ηαζ κα ημοξ ςεεί κα βκςνίζμοκ ημ Έκα. Ανκήεδηε ημ πνήια. Τπάνπεζ. Αθθά αοηή δ εέζδ ζηδκ ημνοθή δεκ απέδςζε ηεθζηά ηακέκα "πθεμκέηηδια" υζμκ αθμνά ηδ ζοκέπζζδ ηδξ φπανλδξ ζημ Υςνμπνυκμ. Τπάνπεζ ηεθζηά ηάπμζα απάκηδζδ ζημ ηαίνζμ αοηυ ενχηδια. ηα κζάηα. Μζαξ ζενανπζηήξ ηθίιαηαξ πμο αθμνμφζε ημκ πθμφημ. ΋θα υιςξ αοηά πμο ακαθένεδηακ ιπμνεί ηάπμηε κα ήηακ ζηδκ ημνοθή ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ Πμζμηζηήξ Ηενανπζηήξ Κθίιαηαξ. άζηνα ηαζ Γαθαλίεξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο ιεηααάθθμκηαζ άνδδκ. Εχα ηαζ θοηά πμο ηάπμηε ηονζανπμφζακ ζηδ Γδ ελαθακίγμκηαζ. "ημ υκηςξ Αβαευ". Ο ΢ςηνάηδξ είπε ακηζθδθεεί υηζ δ Αβάπδ. Ακά ημοξ αζχκεξ ηναηαζέξ αοημηναημνίεξ δζαθφμκηαζ. δ Αθήεεζα. Έκδμλεξ ζδεμθμβίεξ πάκμκηαζ ή αθθμηνζχκμκηαζ ή ιεηαηνέπμκηαζ ζημ ακηίεεημ ημοξ. δ Δθεοεενία. αθθά μφηε ηαζ δ Γζακμδηζηή Φοπή ημο Ακενχπμο. "ημ υκηςξ Δκάνεημ" "ημ υκηςξ ΢μθυ". Πθμφζζμζ βίκμκηαζ θηςπμί ηαζ θηςπμί βίκμκηαζ πθμφζζμζ. πανά ιυκμ δ ΢οκεζδδζζαηή ημο Φοπή.

υηζ δεκ έπεζ ζπμθή ηαζ μφηε ηαζ έπεζ ιαεδηέξ. Αοηυ θμζπυκ πμο ιεηνάεζ ζημ ΢φιπακ. Γεκ ήνεε κα αζπμθδεεί ιε πμθζηζηά ή ημζκςκζηά ζοζηήιαηα. Καζ έηζζ ηένδζζε ηδκ Φοπή ημο. Ξεηζκήζαιε απυ ηδκ έκκμζα ηδξ Πμζμηζηήξ Ηενανπζηήξ Αθοζίδαξ βζα κα ηαηαθήλμοιε ζημ κυδια ηδξ γςήξ. Γεκ ήνεε κα θένεζ ημκ Πανάδεζζμ επί Γδξ. ακ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα ηάηζ ηέημζμ ζηδ βθχζζα ηδξ ΢οιπακηζηήξ ΢ηέρδξ είκαζ δ ζενανπία ημο Πνςηανπζημφ Φοζζημφ Ηενανπζημφ Γέκηνμο Θευξ-Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ-Φοπζηυξ Κυζιμξ-Τθζημεκενβεζαηυξ Κυζιμξ. Αθθά μφηε ήνεε κα ελαθείρεζ ηδ θηχπεζα ή ηδκ ακενχπζκδ δοζηοπία επί Γδξ. Γκςνίγμοιε υιςξ υηζ υζμ ακεααίκμοιε ηδ γςζηή ηθίιαηα ελέθζλδξ απυ ηα ράνζα ζηα ενπεηά. Ανκήεδηε αηυιδ ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή ελμοζία θέβμκηαξ υηζ δεκ είκαζ δάζηαθμξ. απυ ηα πηδκά ζηα εδθαζηζηά ηαζ απυ ηα εδθαζηζηά ζημκ Άκενςπμ ακεααίκεζ ηαηαηυνοθα ηαζ δ δοκαηυηδηα ροπζηήξ ελέθζλδξ ημο ηάεε υκημξ.135 πμθζηζηή ελμοζία. Άζπεηα απυ ημ ακ μζ ιεηέπεζηα ιαεδηέξ ημο ημκ λακαζηαφνςζακ ιεηαηνέπμκηαξ ημ γςκηακυ πανάδεζβια γςήξ ημο ζε ενδζηεοηζηυ Ηδεμθμβζηυ ΢φζηδια ηαζ ζε ΢φζηδια Δλμοζίαξ. ημοθάπζζημκ ελ' υζςκ οπμεέημοιε κα ακέαεζ ηδκ πνςηανπζηή αοηή ζενανπζηή ηθίιαηα. Ζ ιυκδ ζενανπία πμο απμδίδεζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ "πθεμκέηηδια". δ ιυκδ απυθοηδ αλία ζημ πνδιαηζζηήνζμ ημο ΢φιπακημξ είκαζ μ ααειυξ ροπζηήξ ελέθζλδξ ηαζ . Γεκ ήνεε κα δδιζμονβήζεζ ενδζηεία. Ο εζςηενζηυξ αβχκαξ βζα ηδκ ζςηδνία ηδξ Φοπήξ. ΢ημ κυδια ημο ζδίμο ημο ΢φιπακημξ. Σμ ιυκμ πμο ζηαεενά δζαηήνοζζε ήηακ δ αημιζηή πκεοιαηζηή αθφπκζζδ. Έκα ακηζηείιεκμ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα. απυ ηα ενπεηά ζηα πηδκά." Ζ υθδ δζδαζηαθία ημο Υνζζημφ ζηνέθεηαζ βφνς απυ έκα ηαζ ιμκαδζηυ εέια: ηδ ζςηδνία ηδξ Φοπήξ. Πεκηαηυζζα πνυκζα ανβυηενα μ Υνζζηυξ απάκηδζε ζημ ίδζμ ενχηδια ιε έκα άθθμ ενχηδια: "Σζ ςθεθήζεηαζ άκενςπμξ εάκ ηενδίζεζ ημκ Κυζιμ υθμ ηαζ πάζεζ ηδκ ροπή ημο. Έκα έιαζμ μκ υπςξ έκα θοηυ επίζδξ δε βκςνίγμοιε ηζ δοκαηυηδηεξ ηέημζμο είδμοξ έπεζ. Γεκ ήνεε κα ακαηαηεοηεί ζηζξ δζαιάπεξ ηςκ Δεκχκ ηαζ ηςκ Κναηχκ.

.136 ηαθθζένβεζαξ ημο ηάεε υκημξ. Δίκαζ επίηεοβια ημο ηάεε υκημξ. Καζ αοηυ δεκ είκαζ ηανπυξ "ηφπδξ" ή "ιμίναξ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful