You are on page 1of 3

Calendario de setembro 2012 – 2013 IES MELIDE

 
 
08:30  -­‐   10:00   10:00  -­‐   11:30  

Calendario  das  Probas  Extraordinarias  de  Setembro  2013  
ESO  -­‐PCPI  II/ESA     Luns  2  de  setembro  
 

Martes  3  de  setembro  
 

Lingua  Castelá    e  Literatura  -­‐  PEND   Aulas  111   Educación  Plástica  e  Visual     Aula  116   Lingua  Castelá    e  Literatura  ESO   Aulas  111,  112  e  113   Ámbito  Comunicación  PCPI2/ESA   Aula  108     Inglés  -­‐  PEND     Aula  309     Inglés   Aulas  309,  306,  307  e  310          

Matemáticas  -­‐  PEND     Aula  309   Matemáticas   Ámbito  Científico-­‐técnico  PDC4   Ámbito  Científico-­‐tecnolóxico  PCPI2/ESA   Aulas  309,  306,  307  e  310   Física  e  Química   Aula  201   Latín   Aula  109   Ciencias  Naturais  -­‐  PEND   Aula  205   Ciencias  Sociais,  Xeografía  e  Historia  -­‐  PEND     Aula  108           Ciencias  Sociais,  Xeografía  e  Historia     Ámbito  Lingüístico-­‐social  PDC4   Ámbito  Social  PCPI2/ESA   Aulas  111,  112  e  113   Ciencias  Naturais   Bioloxía  e  Xeoloxía   Aulas  205,  206  e  207     Física  e  Química  PEND   Aula  111   Tecnoloxías   Aula  117  

11:30  -­‐   13:00  

13:00  -­‐   14:30  

 

16:00  -­‐   17:30  

Lingua  e  Literatura  Galega  -­‐  PEND     Aula  205  

17:30  -­‐   19:00  

Lingua  Galega  e  Literatura    Aulas  205,  206  e  207  

Educación  para  a  Cidadanía   Aula  109   19:00  -­‐   20:30   Educación  Física  -­‐  PEND   Educación  Física     Aulas  115  e  118/119   Educación  Plástica  e  Visual  -­‐  PEND   Aula  311  
 

Cultura  Clásica  -­‐  A108   Informática  –  Aula  102   Iniciación  Profesional  á  Madeira-­‐  Aula  109   Música  –  Aulas  209  e  210  

 
• Ollo!,  hai  diferente  horario  para  unha  materia  e  a  pendente  correspondente.   • Todo  o  alumnado  de  ESO  cunha  determinada  materia  suspensa  está  convocado  na  mesma  aula   á  mesma  hora.   • De  aparecer  varias  aulas  para  un  mesmo  exame,  o  alumnado  presentarse  á  hora  indicada  na   primeira  aula  que  aparece  para  logo  ser  distribuído  polo  profesorado.  

 

Calendario de setembro 2012 – 2013

Calendario  das  Probas  Extraordinarias  de  Setembro  2013  
Bacharelato  
  Luns  2  de  setembro  
 

IES MELIDE

Martes  3  de  setembro  
 

Antropoloxía   Filosofía  e  Cidadanía   08:30  -­‐  10:00   Historia  da  Filosofía   Aulas  205  e  206   Economía   Economía  de  Empresa   10:00  -­‐  11:30   Aulas  205  e  206   Física   Aula  201   Inglés  -­‐  PEND     Aula  309  

Xeografía   Aula  111   Física  e  Química   Aula  205     Lingua  Castelá    e  Literatura  I  e  II   Aulas  108  e  109   Lingua  Galega    e  Literatura  I  e  II   Aula  107  e  108   Mates  Aplicadas  ás  CCSS  I  -­‐  PEND     Aula  111   Latín   Aula  109   Matemáticas  I  e  II   Matemáticas  Aplicadas  ás  CCSS  I  e  II   Aulas  111  e  112  

11:30  -­‐  13:00  

13:00  -­‐  14:30  

Inglés   Aulas  309,  306,  307  e  310  

 

  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  -­‐  PEND   Historia  da  Arte   Aula  108  

16:00  -­‐  17:30   Historia  do  Mundo  Contemporáneo   Aula  111   Economía  -­‐  PEND   Aula  113  

Ciencias  para  o  Mundo  Contemporáneo   Aula  205  

17:30  -­‐  19:00    

Física  e  Química  -­‐  PEND   Aula  201   Greg   Aula  108  

  Calendario  das  Probas  Extraordinarias  de  Setembro  2013  
 
09:00  

Luns  2  de  setembro  
 

CICLO  DE  MADEIRA  (LOXE)   Xoves  5  de  setembro  
 

Venres  6  de  setembro  
 

10:00  -­‐   11:30  

Fabricación  á  Medida     de  Carpintería  e  Moble   (ata  o  remate  da  proba)   Taller  

Instalación  e  Acabado     en  Carpintería  e  Moble  á  medida   (ata  o  remate  da  proba)   Taller  

 

Materiais  en  Carpintería  e  Moble   A105B  

     

Calendario de setembro 2012 – 2013 IES MELIDE

  CALENDARIO  DE  ACTUACIÓNS  E  PRAZOS  NA  AVALIACIÓN   FINAL  EXTRAORDINARIA  
Luns    
  08:30  a  20:30    

2   3   4  
Xoves  

  Probas  extraordinarias  de  setembro    

 
   

Martes      
08:30  a  20:30      

  Probas  extraordinarias  de  setembro         Sesións  de  avaliación  final  extraordinaria   Entrega  de  boletíns  de  cualificacións  2º  BAC  

            Secretaría   Departamentos   Secretaría   Secretaría     Secretaría   Aula  de   Referencia   Departamentos   Secretaría   Secretaría   Secretaría   Departamentos   Dirección    

Mércores      
09:00  a  19:00   12:00   Ata  as  14:00  

SETEMBRO  2013  

Revisión  e  probas  escritas  de  2º  BAC   Entrega  dos  sobres  de  matrícula  para  as  PAU     Primeiro  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  2º  BAC*       09:00  a  19:00   Prazo  extraordinario  de  matrícula  (4º  ESO,  1º  e  2º  BAC)   10:00   Entrega  polos  titores/as  de  boletíns  de  cualificacións  de  ESO,  BAC1,  ESA   e  PCPI  II   10:00  a  12:00   Revisión  de  probas  escritas  
Ata  as  14:00  

5  
Venres  

6  
Luns  

Matriculación  nas  PAU   Primeiro  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  ESO,  BAC1  e  ESA     Segundo  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  2º  BAC*   16:00   Reunión  e  resolución  por  parte  dos  Departamentos  das  reclamacións   presentadas  en  2º  BAC   Ata  as  17:00   Entrega,  por  parte  dos  Departamentos,  da  resolución  adoptada   17:30   Entrega  ao  alumnado  das  resolucións  dos  Departamentos  de  Rectificación   ou  Ratificación  da  cualificación  outorgada  na  sesión  de  avaliación  final   ordinaria  de  2º  BAC   17:30   Prazo  de  24  h  para  solicitar  a  remisión  do  expediente  de  reclamación  ao   Presidente  da  Comisión  de  Supervisión       09:00  a  14:00   Prazo  extraordinario  de  matrícula  (1º,  2º  e  3º  ESO)   Ata  as  14:00   Segundo  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  ESO,  BAC1,  ESA  e  PCPI  II  
  Ata  as  18:00     10:00   11:00  

Secretaría     Secretaría   Secretaría   Secretaría  

Remisión  dos  expedientes  de  reclamación  á  comisión  de  Reclamación     Sesións  de  avaliación  final  extraordinaria  MAD2   Entrega  de  boletíns  MAD2   Primeiro  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  MAD2     Segundo  día  para  reclamar  as  cualificacións  de  MAD2  

9  
Martes  

   
Secretaría   Secretaría  

  Ata  as  14:00  

 
Secretaría  

10  

*As  solicitudes  de  reclamación  irán  dirixidas  ao  Director  do  Centro  e  presentaranse  na  Secretaría.