REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ___________________________________________________________________________ NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

___________________________________________________________________________ Zagreb, srpanj 2013.

1

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Donošenje ovoga Zakona uvjetovano je potrebom za provedbom sljedećih uredbi Europske unije o zaštiti životinja: 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i uvođenju na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja gdje ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom (SL L 308, 9. 11. 1991.), 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. kojom se utvrđuju odredbe o certificiranju krzna i proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3254/91 (SL L 8, 11. 1. 1997), 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta za životinje i izmjeni plana puta iz Dodatka Direktive 91/628/EEZ (SL L 174, 2. 7. 1997.), 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005.), 5. Uredbe (EZ) br. 1523/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se zabranjuje stavljanje na tržište, uvoz u Europsku zajednicu ili izvoz iz Europske zajednice krzna mačaka i pasa i proizvoda koji sadrže takvo krzno (SL L 343, 27. 12. 2007.), 6. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 286, 31. 10. 2009.), 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (SL L 303, 18. 11. 2009.), 8. Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 216, 17. 8. 2010). Uredbe Europske unije o zaštiti životinja propisuju: - zabranu uporabe stupica na području država članica Europske unije te mogućnost unošenja na područje Europske unije krzna određenih divljih životinjskih vrsta i drugih proizvoda od tih životinja iz pojedinih država, a koje ne koriste stupice u hvatanju životinja ili druge metode protivno međunarodnim humanim standardima, - uvjete za odmorišta za životinje, na kojima u trajanju od najmanje 12 sati ili dulje borave životinje, - zaštitu životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, - zabranu stavljanja na tržište, uvoz ili izvoz na područje Europske unije krzna mačaka i pasa te proizvoda koji sadrže takvo krzno, - stavljanje na tržište i unošenje na područje Europske unije proizvoda od tuljana,

2

- zaštitu životinja, koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna, u vrijeme usmrćivanja. Stoga su ovim Zakonom propisane odredbe za provedbu uredbi Europske unije o zaštiti životinja na području Republike Hrvatske, odnosno odredbe o nadležnom tijelu, postupanju nadležnog tijela, inspekcijskom nadzoru i prekršajnim odredbama u slučaju postupanja protivnog propisanom uredbama (koje je moguće propisati jedino zakonom). Inspekcijski nadzor nad postupanjem prema uredbama Europske unije o zaštiti životinja provode veterinarski inspektori, lovni inspektori, službenici Carinske uprave i Državnog inspektorata. Uredbe Europske unije izravno se primjenjuju od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a Zakon ne ponavlja normativni sadržaj uredbi. Donošenjem ovoga Zakona prestaju važiti pojedine odredbe Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013), jer se odnose na normativni sadržaj uredbi Europske unije o zaštiti životinja, koje se provode ovim Zakonom, te pravilnici doneseni prema uredbama Europske unije o zaštiti životinja. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godine (Narodne novine, broj 139/2012 i 53/2013) za provedbu predloženog Zakona planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za 2013. godinu, te u projekcijama proračuna za 2014. i 2015. godinu. Sredstva su planirana za provedbu članka 14. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (poslovi znanstvene podrške), kojim se provode odredbe članka 20. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja. IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU U skladu s člankom 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku radi usklađivanja s dokumentima Europske unije odnosno provedbi uredbi iz područja zaštite životinja nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Također, obzirom da se Zakonom osigurava neposredna primjena uredbi Europske unije koje su za Republiku Hrvatsku stupile na snagu danom ulaska u Europsku uniju, predlaže se stupanje na snagu ovoga Zakona prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

3

KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
I. OPĆE ODREDBE Svrha Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, postupanje nadležnog tijela, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe za provedbu sljedećih uredbi Europske unije: 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i uvođenju na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja gdje ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom (SL L 308, 9. 11. 1991.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 3254/91), 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. kojom se utvrđuju odredbe o certificiranju krzna i proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3254/91 (SL L 8, 11. 1. 1997.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 35/97), 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta za životinje i izmjeni plana puta iz Dodatka Direktive 91/628/EEZ (SL L 174, 2. 7. 1997.) sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1255/97), 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1/2005), 5. Uredbe (EZ) br. 1523/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se zabranjuje stavljanje na tržište, uvoz u Europsku zajednicu ili izvoz iz Europske zajednice krzna mačaka i pasa i proizvoda koji sadrže takvo krzno (SL L 343, 27. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1523/2007), 6. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 286, 31. 10. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1007/2009), 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (SL L 303, 18. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1099/2009), 8. Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 216, 17. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 737/2010). Pojmovi Članak 2. 4

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona. (2) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO Članak 3. (1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: ministarstvo). (2) Pri provedbi ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. točaka 1., 2., 5., 6. i 8. ovoga Zakona ministarstvo surađuje s Carinskom upravom ministarstva nadležnog za financije te Državnim inspektoratom u provedbi uredbi iz članka 1. točaka 5., 6. i 8. ovoga Zakona.

III. ZABRANA UPORABE STUPICA I ZABRANA UNOŠENJA KRZNA I DRUGIH PROIZVODA OD DIVLJIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA Članak 4. (1) Zabranjuje se uporaba stupica u Republici Hrvatskoj. (2) Zabranjuje se unošenje u Republiku Hrvatsku krzna i drugih proizvoda od divljih životinjskih vrsta iz Priloga I. i II. Uredbe (EEZ) br. 3254/91, osim iz država sa popisa Europske komisije, uz predočenje potvrde iz Priloga Uredbe (EZ) br. 35/97.

IV. ODMORIŠTA ZA ŽIVOTINJE Odobravanje odmorišta za životinje Članak 5. (1) Ministarstvo, po podnesenom zahtjevu fizičke ili pravne osobe, izdaje odobrenje o udovoljavanju uvjetima za odmorište za životinje (u daljnjem tekstu: odmorište), prije početka korištenja odmorišta, a u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) 1255/97 te odmorištu dodjeljuje broj odobrenja. (2) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje čine dva službenika ministarstva, sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, veterinarske struke i najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a koje imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).

5

(3) Troškove udovoljavanja uvjetima iz stavka 1. ovoga članka podmiruje podnositelj zahtjeva. (4) O odmorištima iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo vodi upisnik. (5) Ministarstvo po službenoj dužnosti ukida odobrenje iz stavka 1. ovoga članka kada se utvrdi neudovoljavanje odmorišta odredbama Uredbe (EZ) br. 1255/97 u skladu s člankom 3. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1255/97, a neudovoljavanje utvrđuje veterinarski inspektor. (6) Protiv rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka te rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. (7) Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja iz stavka 5. ovoga članka. Troškovi inspekcijskog nadzora na odmorištu Članak 6. Troškove nastale kao posljedica inspekcijskog nadzora pošiljaka životinja na odmorištu snosi prijevoznik.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZA I S PRIJEVOZOM POVEZANIH POSTUPAKA Odobrenje za prijevoz životinja Članak 7. (1) Ministarstvo prijevoznicima, po podnesenom zahtjevu, izdaje odobrenje za obavljanje prijevoza životinja ako udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na obrascu iz Priloga III. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku kada prijevoznik obavlja prijevoz na području drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica), za razdoblje do 5 godina. (2) Ministarstvo prijevoznicima, po podnesenom zahtjevu, izdaje odobrenje za obavljanje prijevoza životinja na dugim putovanjima ako udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na obrascu iz Priloga III. Poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku kada prijevoznik obavlja prijevoz na području država članica, za razdoblje do 5 godina. (3) Ministarstvo ukida odobrenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti: - kada utvrdi da prijevoznici ne udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 10. odnosno 11. Uredbe (EZ) br. 1/2005, a neudovoljavanje zahtjevima utvrđuje veterinarski inspektor, - na temelju obavijesti te podataka, isprava i dokumentacije, koje dostavlja kontaktna točka druge države članice iz članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 o postupanju prijevoznika protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005. (4) Protiv rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 6

(5) Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja iz stavka 3. ovoga članka. Odobravanje vozila i plovila prijevoznika Članak 8. (1) Po podnesenom zahtjevu prijevoznika, ministarstvo izdaje potvrdu o odobravanju vozila prijevoznika, koja se koriste za prijevoz životinja na dugim putovanjima na obrascu iz Priloga III. Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku, za razdoblje do 5 godina. (2) Po podnesenom zahtjevu prijevoznika, ministarstvo izdaje potvrdu o odobravanju plovila prijevoznika za prijevoz životinja, na hrvatskom i engleskom jeziku, za razdoblje do 5 godina. (3) Veterinarski inspektor prije izdavanja potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje udovoljavanje vozila zahtjevima iz Priloga I. Poglavlja II. i VI. Uredbe (EZ) br. 1/2005 odnosno udovoljavanje plovila zahtjevima iz Priloga I. Poglavlja IV. Odjeljka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (4) Ministarstvo ukida potvrdu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti: - kada utvrdi da vozilo odnosno plovilo ne udovoljava zahtjevima u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, a neudovoljavanje zahtjevima utvrđuje veterinarski inspektor, - na temelju obavijesti te podataka, isprava i dokumentacije, koje dostavlja kontaktna točka druge države članice iz članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 o neudovoljavanju vozila odnosno plovila odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 iz stavka 3. ovoga članka. (5) Protiv rješenja veterinarskog inspektora o odbijanju izdavanja potvrde iz stavka 3. ovoga članka dopuštena je žalba u skladu s odredbama propisa o veterinarstvu. (6) Protiv rješenja o ukidanju potvrde iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja. Odstupanje od odredaba Uredbe (EZ) br. 1/2005 za vozila prijevoznika Članak 9. (1) Vozila prijevoznika koja se koriste za prijevoz životinja na putovanjima, koja ne traju dulje od 12 sati do krajnjeg odredišta, ne moraju udovoljavati odredbama Priloga I. Poglavlja VI. točaka 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (2) Detaljna pravila za vozila prijevoznika iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar. Osposobljavanje osoblja prijevoznika Članak 10. (1) Vozači koji prevoze životinje i pratitelji životinja tijekom prijevoza (u daljnjem tekstu: osoblje prijevoznika) moraju imati potvrdu o osposobljenosti u skladu s Prilogom III.

7

Poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1/2005, izdanu na hrvatskom i engleskom jeziku kada se prijevoz obavlja na području drugih država članica. (2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se osoblju prijevoznika po provjeri znanja na kraju provedenog osposobljavanja koje osigurava ministarstvo u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (3) Troškove osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za osposobljavanjem. (4) Za obavljanje poslova osposobljavanja, provođenje provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo može na razdoblje od 10 godina odrediti pravne osobe koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, udovoljavaju zahtjevima s obzirom na stručno znanje u skladu s Prilogom IV. točkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 te raspolažu odgovarajućim brojem djelatnika, prostorom i opremom za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka. (5) Ako pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka ne obavljaju povjerene poslove u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 ili prestanu ispunjavati zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka, ministarstvo ukida odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka. (6) Ministarstvo ukida potvrdu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti kada utvrdi da osoblje prijevoznika postupa protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005, a postupanje protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 utvrđuje veterinarski inspektor. (7) Protiv rješenja o ukidanju potvrde iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

VI. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, UNOŠENJE ILI IZVOZ KRZNA MAČAKA I PASA TE PROIZVODA KOJI SADRŽE TAKVO KRZNO Članak 11. Zabranjeno je stavljanje na tržište, unošenje na područje Republike Hrvatske ili izvoz iz Republike Hrvatske krzna mačaka i pasa te proizvoda koji sadrže takvo krzno.

VII. TRGOVINA PROIZVODIMA OD TULJANA Proizvodi od tuljana Članak 12. Dopušteno je stavljanje na tržište i unošenje na područje Republike Hrvatske proizvoda od tuljana prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010. Potvrda Članak 13.

8

(1) Proizvode od tuljana pri unošenju na područje Republike Hrvatske i stavljanju na tržište prati potvrda iz Priloga Uredbe (EU) br. 737/2010, koja mora biti prevedena na hrvatski jezik. (2) U slučaju sumnje u vjerodostojnost ili točnost potvrde iz stavka 1. ovoga članka službenici Carinske uprave obavještavaju ministarstvo u skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 737/2010.

VIII. ZAŠTITA ŽIVOTINJA U VRIJEME USMRĆIVANJA I S USMRĆIVANJEM POVEZANIM POSTUPCIMA Poslovi znanstvene podrške Članak 14. (1) Za obavljanje poslova u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 ministarstvo određuje pravnu osobu koja ispunjava sljedeće uvjete: - mora imati sjedište na području Republike Hrvatske, - mora biti registrirana za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti i pružanja stručne pomoći u području zaštite/dobrobiti životinja, - mora biti nepristrana i ne smije biti ni u kakvom sukobu interesa u svezi s povjerenim poslovima. (2) Ministarstvo s pravnom osobom iz stavka 1. ovoga članka sklapa ugovor na razdoblje od pet godina. (3) Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a visinu naknade pravilnikom propisuje ministar. Osposobljavanje osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima Članak 15. (1) Ministarstvo u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 odobrava program osposobljavanja osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima (u daljnjem tekstu: osoblje), te osigurava obavljanje osposobljavanja osoblja, provođenje provjere znanja i izdavanje potvrde o osposobljenosti po provjeri znanja za osoblje. (2) Za obavljanje osposobljavanja, provođenje provjere znanja i izdavanje potvrde osposobljenosti u skladu s programom osposobljavanja koji je odobrilo ministarstvo iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo na razdoblje od 10 godina može odrediti pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009. (3) Troškove osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za osposobljavanjem. (4) Ako pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka ne obavljaju povjerene poslove u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 ministarstvo ukida odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka. 9

(5) Ministarstvo ukida potvrdu iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti kada utvrdi da osoblje postupa protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009, a postupanje protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 utvrđuje veterinarski inspektor. (6) Protiv rješenja o ukidanju potvrde iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR Članak 16. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju: 1. veterinarski inspektori i granični veterinarski inspektori, prema propisu o veterinarstvu i propisu o zaštiti životinja kojima su uređeni djelokrug i ovlasti veterinarske inspekcije te odredbama ovoga Zakona, nad provedbom: - Uredbe (EZ) br. 1255/97, - Uredbe (EZ) br. 1/2005, - Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 2. službenici Carinske uprave, prema propisima kojima su uređeni djelokrug rada i ovlasti carinskih službenika, nad provedbom: - Uredbe (EEZ) br. 3254/91 i Uredbe (EZ) br. 35/97, u dijelu koji se odnosi na unošenje krzna životinjskih vrsta i drugih proizvoda iz Priloga I. i II. Uredbe (EEZ) br. 3254/91, - Uredbe (EZ) br. 1523/2007, u dijelu koji se odnosi na unošenje i izvoz krzna mačaka i pasa, - Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010, u dijelu koji se odnosi na unošenje proizvoda od tuljana; 3. lovni inspektori, prema propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti lovnih inspektora, nad provedbom Uredbe (EEZ) br. 3254/91, u dijelu koji se odnosi na nadzor uporabe stupica; 4. Državni inspektorat, prema propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti Državnog inspektorata, nad provedbom: - Uredbe (EZ) br. 1523/2007, u dijelu koji se odnosi na trgovinu krzna mačaka i pasa, - Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010, u dijelu koji se odnosi na trgovinu proizvoda od tuljana. Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1255/97 Članak 17. (1) Veterinarski inspektor nadležan na mjestu polaska pošiljke životinja ima pravo i obvezu postupiti u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97. (2) Veterinarski inspektor ima pravo i obvezu privremeno zabraniti korištenje odmorišta radi neudovoljavanja odmorišta odredbama Uredbe (EZ) br. 1255/97, a ako se ne otklone nesukladnosti po izvršnom rješenju, trajno zabraniti korištenje odmorišta. Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005 10

Članak 18. (1) Veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora nad postupanjem u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005 ovlašten je: - obaviti preglede i poduzeti radnje koje se odnose na dnevnik puta prije prijevoza životinja na dugim putovanjima u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1/2005, - obaviti preglede u bilo kojem dijelu dugog putovanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1/2005, - obaviti nadzor plovila za prijevoz domaćih vrsta goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, pri utovaru i istovaru u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1/2005, - poduzeti mjere u slučaju kašnjenja tijekom prijevoza u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1/2005, - poduzeti mjere potrebne radi osiguranja dobrobiti životinja u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1/2005, - prijevozniku narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i privremeno zabraniti obavljanje prijevoza do otklanjanja utvrđenih nedostataka, - privremeno zabraniti korištenje vozila odnosno plovila za prijevoz životinja do otklanjanja utvrđenih nedostataka te privremeno oduzeti potvrdu o odobravanju vozila odnosno plovila prijevoznika, - osoblju prijevoznika narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, privremeno zabraniti rad do otklanjanja utvrđenih nedostataka te privremeno oduzeti potvrdu o osposobljenosti, - osoblju sabirnog centra i osoblju odmorišta narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, privremeno zabraniti rad do otklanjanja utvrđenih nedostataka te odrediti dodatno osposobljavanje, - privremeno zabraniti da prijevoznik sa sjedištem u drugoj državi članici, koji prevozi životinje na području Republike Hrvatske, ili vozilo odnosno plovilo registrirano u drugoj državi članici s kojim se prevoze životinje na području Republike Hrvatske, prevozi životinje na području Republike Hrvatske, iako je odobrenje za prijevoznika izdala, a vozilo odnosno plovilo registrirala druga država članica u skladu s člankom 26. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (2) Veterinarski inspektor ima pravo i obvezu zabraniti prijevozniku obavljanje prijevoza ako ne otkloni nedostatke po izvršnom rješenju, zabraniti prijevozniku korištenje vozila odnosno plovila za prijevoz životinja ako ne otkloni nedostatke po izvršnom rješenju te zabraniti osoblju prijevoznika rad ako ne otklone nedostatke po izvršnom rješenju. (3) Granični veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora na graničnim veterinarskim postajama ovlašten je obaviti preglede u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1/2005. Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2009 Članak 19. Veterinarski inspektor u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004), ako tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi nesukladno postupanje, radi otklanjanja nesukladnosti može: - narediti subjektu u poslovanju postupanje u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1099/2009, 11

- osoblju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona privremeno zabraniti rad i privremeno oduzeti potvrdu o osposobljenosti do otklanjanja utvrđenih nesukladnosti u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1099/2009, - narediti postupanje u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EEZ) br. 3254/91 i Uredbi (EZ) br. 35/97 Članak 20. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. unosi krzna i druge proizvode divljih životinjskih vrsta, osim od zaštićenih ili strogo zaštićenih divljih svojti životinja, protivno članku 4. Uredbe (EEZ) br. 3254/1991; 2. unosi krzna i druge proizvode divljih životinjskih vrsta, osim od zaštićenih ili strogo zaštićenih divljih svojti životinja, protivno članku 1. Uredbe (EZ) br. 35/97. (2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1255/97 Članak 21. (1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. obavlja djelatnost korištenja odmorišta bez odobrenja ili u odmorište prima vrste ili kategorije životinja i životinje zdravstvenog statusa za koje odmorište nije odobreno što je protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97; 2. koristi odmorište i u druge svrhe, osim za hranjenje, pojenje, odmor, smještaj, brigu o životinjama i otpremanje životinja što je protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97; 3. sabirne centre odobrene kao odmorišta, koristi na način protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1255/97; 4. na odmorištu drži životinje protivno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1255/97; 5. ne osigura postupanje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1255/97; 6. ne osigura zdravstvene i higijenske mjere te uvjete na odmorištu u skladu s Prilogom I. Odjeljkom A Uredbe (EZ) br. 1255/97. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba. 12

Članak 22. (1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. ne osigura udovoljavanje objekata, konstrukcije objekata, materijala i opreme na odmorištu te postupanje s otpadnim materijalom i uginulim životinjama na odmorištu prema uvjetima u skladu s Prilogom I. Odjeljkom B Uredbe (EZ) br. 1255/97; 2. ne osigura postupanje u skladu s Prilogom I. Odjeljkom C Uredbe (EZ) br. 1255/97; 3. ne plati troškove iz članka 6. ovoga Zakona. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba. Članak 23. (1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna fizička osoba ako prije nego što pošiljka životinja napusti odmorište ne pozove veterinarskog inspektora radi utvrđivanja sposobnosti životinja za nastavak putovanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 500,00 kuna fizička osoba. (3) Novčanu kaznu iz stavka 2. ovoga članka izriče i naplaćuje veterinarski inspektor. (4) Ako počinitelj prekršaja odbije odmah platiti kaznu iz stavka 2. ovoga članka, protiv njega se pokreće redoviti prekršajni postupak.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1/2005 Članak 24. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. preveze ili prevozi životinje protivno članku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 2. sklopi ugovor ili podugovor o prijevozu životinja protivno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 3. ne odredi fizičku osobu odgovornu za prijevoz životinja u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 4. kao organizator puta postupa protivno članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 5. kao organizator dugih putovanja ili prijevoznik na dugim putovanjima na kojima se prevoze domaći kopitari, osim registriranih, i domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja postupa protivno članku 5. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

13

6. prevozi životinje bez odobrenja za prijevoz životinja što je protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 7. prevozi životinje plovilom, zrakoplovom ili željezničkim vagonom dulje od tri sata, a ne osigura sredstvo za usmrćivanje koje odgovara vrsti životinja u skladu s Prilogom I. Poglavljem II. Odjeljkom 1. točkom 1.6. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 8. ne prevozi životinje na ro-ro plovilima u skladu s Prilogom I. Poglavljem II. Odjeljkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 9. ne prevozi životinje zrakoplovom u skladu s Prilogom I. Poglavljem II. Odjeljkom 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 10. pri prijevozu vozilom, željezničkim vagonom ili plovilom ne postupa u skladu s Prilogom I. Poglavljem VI. Odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 11. pri prijevozu životinja ne osigura propisan prostor u skladu s Prilogom I. Poglavljem VII. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 12. ne osigura pratitelja za svaku pošiljku životinja što je protivno članku 6. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 13. preveze ili prevozi životinje vozilom na dugim putovanjima koje nije odobreno u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 14. preveze ili prevozi životinje domaćih kopitara, domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja plovilom koje nije odobreno u skladu s člankom 7. stavkom 2. i člankoma 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 15. ne osigura da skrbnik u sabirnom centru postupa u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 16. kao skrbnik na mjestu odredišta pošiljke životinja ne postupa u skladu s Prilogom II. točkama 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba. (4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 8. i 11. ovoga članka vozač kao fizička osoba. Članak 25. (1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. na zahtjev veterinarskog inspektora ne preda dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 2. kao prijevoznik ne dostavi ministarstvu podatke o svakoj promjeni u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 3. u cestovnom ili željezničkom prometu ne postupa u skladu s Prilogom I. Poglavljem II. Odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 4. kao organizator dugog putovanja ne postupi u skladu s Prilogom II. točkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 5. kao prijevoznik ne postupi u skladu s Prilogom II. točkama 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

14

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba. Članak 26. (1) Novčanom kaznom od 12.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna fizička osoba koja: 1. tijekom prijevoza životinja u prijevoznom sredstvu nema dokumentaciju u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 2. tijekom prijevoza ne postupa sa životinjama u skladu s Prilogom I. Poglavljem I. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 3. ne osigura da prijevozno sredstvo za prijevoz životinja udovoljava Prilogu I. Poglavlju II. Odjeljku 1. točkama 1.1. do 1.5. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 4. ne prevozi životinje u spremnicima u skladu s Prilogom I. Poglavljem II. Odjeljkom 5. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 5. utovaruje, istovaruje i rukuje životinjama protivno Prilogu I. Poglavljua III. Odjeljku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 6. postupa sa životinjama tijekom prijevoza protivno Prilogu I. Poglavlju III. Odjeljku 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 7. ne osigura plovilo koje je u skladu s Prilogom I. Poglavljem IV. Odjeljkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 8. na plovilu ne osigura opskrbu hranom i vodom u skladu s Prilogom I. Poglavljem IV. Odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 9. ne postupa u skladu s odredbama o napajanju i hranjenju životinja, propisanom vremenu vožnje i razdoblju odmora životinja u skladu s Prilogom I. Poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 10. ne postupa prema odredbama propisanima za duga putovanja u skladu s Prilogom I. Poglavljem VI. Odjeljkom 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 11. pri cestovnom prijevozu ne osigura prozračivanje i praćenje temperature u skladu s Prilogom I. Poglavljem VI. Odjeljkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005; 12. povjeri prijevoz životinja osobi koja nije za to osposobljena, što je protivno članku 6. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005. (2) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 11. ovoga članka vozač kao fizička osoba. (3) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 750,00 kuna fizička osoba. (4) Novčanu kaznu iz stavka 3. ovoga članka izriče i naplaćuje veterinarski inspektor.

15

(5) Ako počinitelj prekršaja odbije odmah platiti kaznu iz stavka 3. ovoga članka, protiv njega se pokreće redoviti prekršajni postupak.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1523/2007 Članak 27. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja stavlja na tržište, unosi i izvozi krzno mačaka i pasa te proizvode koji sadrže takvo krzno protivno članku 3. Uredbe (EZ) br. 1523/2007. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1007/2009 i Uredbi (EU) br. 737/2010 Članak 28. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. unosi i stavlja na tržište proizvode od tuljana protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009; 2. unosi i stavlja na tržište proizvode od tuljana bez potvrde protivno članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 737/2010; 3. unosi proizvode od tuljana protivno članku 4. Uredbe (EU) br. 737/2010. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1099/2009 Članak 29. (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. usmrti životinju bez prethodnog omamljivanja koje mora biti obavljeno prema metodama iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, što je protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 2. ne osigura usmrćivanje krznaša u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 3. sputa životinju jednom od zabranjenih metoda iz članka 15. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009. 16

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba. Članak 30. (1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1 za potrebe vjerskih obreda ne kolje životinju u klaonici u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 2. ne osigura provedbu provjera omamljivanja životinja u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 3. ne poduzme odgovarajuće postupke kada životinja nije primjereno omamljena u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 4. ne osigura održavanje i provjeravanje opreme za sputavanje i omamljivanje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 5. ne vodi, ne čuva ili ne dostavi na uvid evidenciju o održavanju opreme za sputavanje i omamljivanje životinja u skladu s člankom 9. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 6. ne osigura pričuvnu opremu iz članka 9. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 7. ne osigura da uređenje i konstrukcija klaonice te oprema udovoljavaju odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 što je protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 8. ne osigura postupanje sa životinjama koje se usmrćuju bez prethodnog omamljivanja u svrhu obrednog klanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 9. ne imenuje osobu odgovornu za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 10. ne osigura postupanje u odnosu na osobu odgovornu za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 11. ne osigura postupanje u skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 12. ne osigura osposobljenost osobe odgovorne za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba. Članak 31. (1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: 1. ne osigura potrebne mjere radi sprječavanja nepotrebne boli, tjeskobe ili patnje životinja u vrijeme usmrćivanja ili s usmrćivanjem povezanih postupaka u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 2. ne sastavi standardne operativne postupke i ne provodi klanje životinja po standardnim operativnim postupcima u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 3. ne da na uvid standardne operativne postupke što je protivno članku 6. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 17

4. ne osigura da se usmrćivanje odnosno klanje životinja provodi u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 5. proizvodi i prodaje opremu za sputavanje ili omamljivanje bez uputa o njihovoj upotrebi na način koji osigurava optimalne uvjete dobrobiti životinja ili upute ne objavi na internetu što je protivno članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 6. u uputama koje prate opremu za sputavanje ili omamljivanje detaljno ne navede sve podatke u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkama (a) do (d) Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 7. ne osigura da se oprema za omamljivanje životinja koristi na način u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 8. na zahtjev nadležnog tijela ne dostavi podatke iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 9. ne osigura udovoljavanje operativnim pravilima iz Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, što je protivno članku 15. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 10. ne uspostavi ili ne primjenjuje procedure u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1099/2009; 11. ne vodi, ne da na uvid ili ne čuva evidenciju o mjerama za poboljšanje dobrobiti životinja u klaonici u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1099/2009. (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. (3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 32. Obvezuje se ministar provedbene propise iz članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 33. Stupanjem na snagu ovoga Zakona u Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013) prestaju važiti odredbe članka 1.a podstavaka 2., 3., 8., 10., 13., 14. i 16., članka 3. točaka 8., 13. i 36., članka 4. stavka 2. točaka 24., 26. i 27. te stavaka 5., 7. i 8., članka 9. stavka 3. točke 11., članka 11., članka 12. stavka 2. točke 5., članka 13., članka 14., članka 15., članka 16., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19., članka 66. stavka 1. točaka 19., 21., 22, 23., 32., 34. i 35., članka 67. stavka 1. točke 16., točaka 18. do 26. i točaka 28. i 29. Članak 34. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: 1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati odmorišta za životinje (Narodne novine, broj 37/2008); 2. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (Narodne novine, broj 12/2011); 3. Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (Narodne novine, broj 83/2011); 4. Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana (Narodne novine, broj 78/2012);

18

5. Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu pravilnika o prometu proizvodima od tuljana (Narodne novine, broj 111/2012); 6. Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste (Narodne novine, broj 5/2013); 7. Naredba o zabrani stavljanja na tržište te uvoza i izvoza krzna pasa ili mačaka, te proizvoda koji sadrže krzno pasa ili mačaka (Narodne novine, broj 100/2008). Članak 35. Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013). Članak 36. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

19

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1. Ovim se člankom propisuje svrha Zakona odnosno utvrđuje nadležno tijelo, postupanje nadležnog tijela, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije o zaštiti životinja. Uz članak 2. Ovim se člankom propisuje da pojmovi iz Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi iz uredbi Europske unije o zaštiti životinja. Nadalje, utvrđuje se da pojmovi obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Uz članak 3. Odredbe ovoga članka utvrđuju nadležno tijelo za provedbu Zakona i uredbi Europske unije o zaštiti životinja te suradnju nadležnog tijela i Carinske uprave te nadležnog tijela i Državnog inspektorata radi provedbe Zakona i pojedinih uredbi Europske unije o zaštiti životinja. Uz članak 4. Ovim člankom je utvrđena zabrana uporabe stupica za lov životinja u Republici Hrvatskoj prema Uredbi (EEZ) br. 3254/91 te zabrana unošenja krzna i drugih proizvoda divljih životinjskih vrsta iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, osim iz država sa popisa Europske komisije, koje koriste stupice u hvatanju životinja ili druge metode protivno međunarodnim humanim standardima, te uz potvrdu iz Uredbe (EZ) br. 35/97. Uz članak 5. Ovim člankom je propisan postupak izdavanja odobrenja o udovoljavanju uvjetima za odmorište za životinje prema Uredbi (EZ) 1255/97, te ukidanje odobrenja. Stranci je osigurana pravna zaštita u slučaju odbijanja izdavanja odobrenja i ukidanja odobrenja, pokretanjem upravnog spora. Uz članak 6. Članak određuje da troškove nastale kao posljedica inspekcijskog nadzora pošiljaka životinja na odmorištu snosi prijevoznik (članak 6. Uredbe (EZ) 1255/97). Uz članak 7. Ovim člankom je propisan postupak izdavanja odobrenja za obavljanje prijevoza životinja prema Uredbi (EZ) br. 1/2005, te ukidanje odobrenja. Stranci je osigurana pravna zaštita u slučaju odbijanja izdavanja odobrenja i ukidanja odobrenja, pokretanjem upravnog spora. Uz članak 8. Ovim se člankom propisuje postupak izdavanja potvrde o odobravanju vozila i plovila prijevoznika prema Uredbi (EZ) br. 1/2005, te ukidanja potvrde. Stranci je osigurana pravna zaštita u slučaju ukidanja potvrde, pokretanjem upravnog spora. Uz članak 9. Ovim je člankom utvrđeno odstupanje (engl. derogation) od pojedinih odredaba Uredbe (EZ) br. 1/2005 u skladu s člankom 18. stavkomu 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005, u odnosu na uvjete kojima moraju udovoljavati vozila prijevoznika koja se koriste za prijevoz životinja na putovanjima, koja ne traju dulje od 12 sati do krajnjeg odredišta. Detaljna pravila za provedbu ove odredbe pravilnikom propisuje ministar. 20

Uz članak 10. Člankom je propisan postupak za osposobljavanje vozača koji prevoze životinje i pratitelja životinja tijekom prijevoza odnosno osoblja prijevoznika prema Uredbi (EZ) br. 1/2005. Uz članak 11. Ovim člankom se određuje zabrana stavljanja na tržište i unošenje na područje Republike Hrvatske ili izvoz iz Republike Hrvatske krzna mačaka i pasa te proizvoda koji sadrže takvo krzno prema Uredbi (EZ) br. 1523/2007. Uz članke 12. i 13. Člancima je propisana mogućnost stavljanja na tržište i unošenje na područje Republike Hrvatske proizvoda od tuljana prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010. Uz članak 14. Ovim člankom se provodi članak 20. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, kojim je propisano da svaka država članica Europske unije mora osigurati odgovarajuću neovisnu znanstvenu podršku (putem znanstvenih ekspertiza, mišljenja i dr.), koja se pruža nadležnom tijelu vezano za zaštitu životinja za vrijeme usmrćivanja i s usmrćivanjem povezanim postupcima. Ovaj članak je osnova da nadležno tijelo može osigurati tu znanstvenu podršku, a koju je prema navedenoj uredbi dužno osigurati (utvrđeni su uvjeti i postupak za obavljanje tih poslova). Uz članak 15. Ovim se člankom propisuje postupak osposobljavanja osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima prema Uredbi (EZ) br. 1099/2009. Uz članak 16. Člankom je propisana podjela nadležnosti za postupanje prema uredbama Europske unije o zaštiti životinja između veterinarske inspekcije, službenika Carinske uprave, lovnih inspektora i Državnog inspektorata. Uz članak 17. Člankom su utvrđena ovlaštenja veterinarskog inspektora pri provedbi Uredbe (EZ) br. 1255/97. Uz članak 18. Odredbe članka propisuju ovlaštenja veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora pri provedbi Uredbe (EZ) br.1/2005. Uz članak 19. Člankom su utvrđena ovlaštenja veterinarskog inspektora pri provedbi Uredbe (EZ) br. 1099/2009. Uz članak 20. Članak propisuje prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EEZ) br. 3254/91 i Uredbi (EZ) br. 35/97 odnosno za unošenje krzna i drugih proizvoda divljih životinjskih vrsta protivno članku 4. Uredbe (EEZ) br. 3254/91 i članku 1. Uredbe (EZ) br. 35/97. Na područje Europske unije odnosno Republike Hrvatske može se unijeti krzno divljih životinjskih vrsta (iz Priloga I. Uredbe (EEZ) br. 3254/91) te drugi proizvodi (iz Priloga II. Uredbe (EEZ) br. 3254/91) samo iz trećih zemalja sa popisa Europske komisije (iz zemalja koje ne koriste

21

stupice u hvatanju životinja ili druge metode protivne međunarodnim humanim standardima) i uz predočenje potvrde iz Priloga Uredbe (EZ) br. 35/97. U Prilogu I. Uredbe (EEZ) br. 3254/91 navedena je i zaštićena divlja svojta životinje (vuk lat. Canis lupus) te strogo zaštićena divlja svojta životinje (zedrav lat. Mustela erminea), od kojih se na područje Europske unije odnosno Republike Hrvatske može unositi krzno i drugi proizvodi prema propisanim uvjetima iz navedenih uredbi. Na unošenje krzna i drugih proizvoda od tih životinjskih vrsta protivno propisanom navedenim uredbama neće se primjenjivati ova prekršajna odredba nego kaznena odredba iz članka 202. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona. Uz članke 21., 22. i 23. Članci propisuju prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1255/97. Uz članke 24., 25. i 26 Članci propisuju prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1/2005. Uz članak 27. Članak propisuje prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1523/2007. Uz članak 28. Članak propisuje prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1007/2009 i Uredbi (EU) br. 737/2010. Uz članke 29., 30. i 31. Članci propisuju prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1099/2009. Uz članak 32. Člankom se utvrđuje rok od jedne godine, u kojem ministar treba donijeti provedbene propise iz članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka 3. ovoga Zakona. Uz članak 33. Ovim člankom se određuje prestanak važenja pojedinih odredaba Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013), a kojima je propisan sadržaj uredbi Europske unije o zaštiti životinja koje se provode ovim Zakonom. Uz članak 34. Ovim člankom se propisuje prestanak važenja pravilnika koji su doneseni prema uredbama Europske unije o zaštiti životinja koje se provode ovim Zakonom. Uz članak 35. Ovim člankom se određuje da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršiti prema odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/2006 i 37/2013). Uz članak 36. Ovim člankom se propisuje stupanje na snagu Zakona.

*P/5740968*

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful