You are on page 1of 53

ba bi

be bo

ca ci

ce co

da di

de do

fa fi

fe fo

ga gi

ge go

ha hi he ho .

ja ji je jo .

ka ki ke ko .

la li le lo .

ma mi me mo .

na ni ne no .

pa pi pe po .

qa qi qe qo .

ra ri re ro .

sa si se so .

ta ti te to .

va vi ve vo .

wa wi we wo .

xa xi xe xo .

ya yi ye yo .

za zi ze zo .

bu du cu fu .

gu ju hu ku .

lu nu mu pu .

qu su ru tu .

vu xu wu yu .

zu zu .

ba bi be bo .

ca ci ce co .

da di de do .

fa fi fe fo .

ga gi ge go .

ha hi he ho .

ja ji je jo .

ka ki ke ko .

la li le lo .

ma mi me mo .

na ni ne no .

pa pi pe po .

qa qi qe qo .

ra ri re ro .

sa si se so .

ta ti te to .

va vi ve vo .

wa wi we wo .

xa xi xe xo .

ya yi ye yo .

za zi ze zo .

bu du cu fu .

gu ju hu ku .

lu nu mu pu .

qu su ru tu .

vu xu wu yu .