INTRODUCERE

înainte de scrierea fiecărei cărŃi mă îmbolnăvesc. Pânza subŃire a destinului meu se rupe şi se destramă. ViaŃa devine cu totul imprevizibilă. încep să mă enervez şi să mă supăr. Apoi brusc se instalează liniştea. Şi nici un fel de pierderi, nereuşite şi evenimente neaşteptate nu mă mai ating. Este momentul în care înŃeleg că ceea ce fac este inevitabil. Cu cât densitatea informaŃiei incluse în carte este mai mare, cu atât acŃiunea ei asupra cititorului este mai puternică iar responsabilitatea mea creşte dacă această influenŃă se "dovedeşte a fi nefastă. Calitatea informaŃiei este dată de apropierea mea faŃă de iubire şi Dumnezeu şi de neataşarea mea de valorile umane, şi în special de cele spirituale. Nu doar dragostea pentru bani trebuie oprită ci şi ataşamentul faŃă de idealuri. Cu cât sunt mai puternice suferinŃele omului în timpul nenorocirilor, bolilor şi cu cât încearcă mai puŃin să depindă de ele îndreptân-du-se către Dumnezeu păstrând şi intensificând iubirea faŃă de El, cu atât sufletul omului devine mai curat. Fiecare dintre noi, într-o măsură sau alta parcurge acest drum. Iar puritatea sufletului în cazul acesta nu este într-atât determinată de cantitatea şi profunzimea suferinŃei cât de concentrarea asupra iubirii divine şi de dorinŃa apropierii de ea. Pe măsură ce merg mai departe, volumul informaŃiei creşte, iar în spatele frazelor asemănătoare se ascunde un sens tot mai adânc. Acest fapt permite omului care a citit cartea să se schimbe şi mai mult. Sunt adesea întrebat: cât durează transformările pozitive după întâlnirea cu mine sau după citirea cărŃilor? „Dacă se schimbă caracterul dumneavoastră, vă părăseşte şi boala - răspund eu. Pe cât de profunde vor fi modificările caracterului dumneavoastră, pe atât veŃi fi de sănătos. Cartea se intitulează „Răspunsuri la întrebări" şi se prea poate ca mulŃi să nu primească răspunsuri la ceea ce îi frământă. Bine ar fi dacă oamenii ar înŃelege că cel mai de seamă lucru nu este întrebarea sau răspunsul concret. Drumul însănătoşirii este drumul către Dumnezeu. Şi aici sentimentele sunt mai importante decât gândurile. Când omul se concentrează nu asupra perceperii drumului adevărat, ci asupra satisfacerii propriei conştiinŃe, efectul poate fi contrar. In carte sunt întrebări care se repetă. Am răspuns la întrebările venite din publicul aflat în sală, şi în mod concret persoanei care a scris biletul. Dacă zece oameni trimit aceeaşi întrebare, voi răspunde în zece feluri diferite, întrucât mă orientez în primul rând asupra celui care întreabă, nu asupra conŃinutului întrebării. Cred că acest lucru va uşura înŃelegerea sensului celor expuse de mine. Nefericirea, ghinionul şi bolile ne urmăresc întregul neam. In multe familii nu este dragoste şi înŃelegere. Orice lucru aş începe, sau se alege praful de el, sau nu-1 pot duce până la capăt. Am încercat să mai câştig ceva bani (mă sufocă sărăcia), peste tot numai înşelătorii. La serviciu se fac reduceri de personal, „atârn de un fir". Nu de mult, mama a găsit în perna pe care dormea o „făcătură". Am aruncat-o după un ritual magic. II iert pe omul care a pus-o la cale şi-mi cer iertare faŃă de Dumnezeu şi faŃă de oameni pentru răul pe care l-am făcut vreodată. AjutaŃi-mă ca toŃi cei apropiaŃi să-şi redobândească sănătatea, liniştea şi fericirea.

Odinioară, privind structurile de biocâmp ale autorului mesajului aş fi spus că asupra neamului stă un blestem. Dar voi povesti cum văd lucrurile acum. Structurile femeii, legate de copii, nepoŃi şi strănepoŃi sunt deformate. Cauza vine de la străbunică, bunică şi mamă şi din cele trei vieŃi anterioare. în afară de clarviziune eu iau în considerare şi parametrii cantitativi, pe care îi voi enunŃa, pentru a evalua mai bine situaŃia. Ataşamentul faŃă de aptitudini este de trei ori mai mare decât nivelul critic. DependenŃa de principii, idealuri - de două ori. în limbajul meu aceste lucruri sună cam aşa: aptitudinile se închid cu 300 de unităŃi, viitorul este închis cu 200 de unităŃi. în măsura în care un om se ataşează de vreo valoare umană, posibilitatea de a o păstra se închide. La nivelul critic, el trebuie să piardă periodic această valoare, iar dacă depăşeşte nivelul critic p ă strarea acestei valori va fi înso Ń it ă de nefericire, boli sau moarte. O dependenŃă crescută faŃă de aptitudini, intelect, soartă norocoasă, se numeşte „trufie". O dependenŃă crescută vine, în primul rând, din incapacitatea de a accepta pierderea a ceea ce posezi. La nivel superficial trufia este dată de orientarea şi dependenŃa crescută faŃă de primul nivel al valorilor spirituale, adică aptitudini, intelect, bunăstare. Fondul profund, amplu este constituit din dependenŃa faŃă de principii şi idealuri, proiecte şi speranŃe. Cu cât dimensiunea şi importanŃa valorilor umane de care m-am ataşat este mai mare cu atât delictul pe care îl pot comite împotriva iubirii este mai grav. Ce se poate spune în cuvinte simple despre această situaŃie? Karma personală coincide de obicei cu cea a părinŃilor. Dacă în vieŃile anterioare a fost ucisă iubirea, atunci şi între strămoşi cineva a comis crime similare. In funcŃie de tipul agresiunii săvârşite împotriva iubirii, se măsoară durata timpului cât omul o va purta în sine; pe cât de mare este crima pe atât de tare va murdări sufletele urmaşilor şi omul va trebui să răspundă în vieŃile următoare pentru delictele lor; purificarea prin boli şi nenorociri îl va viza, în primul rând, pe el şi nu pe copii şi nepoŃi. Străbunica acestei femei, luând în considerare informaŃiile, a comis un delict împotriva iubirii. Motivul a fost trufia, adică ea şi-a salvat nu dragostea din suflet, ci principiile, demnitatea, idealurile. Sensul blestemului ce apasă asupra neamului constă în agresivitatea crescută, inconştientă, împotriva oamenilor deoarece agresiunea împotriva iubirii se transformă întotdeauna în agresiune împotriva lumii şi a oamenilor. Pe cât sunt de agresiv faŃă de lume înăuntrul meu, pe atât este de agresivă lumea faŃă de mine. Oamenii cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi nenorocirea. Şi oricât ar fi de ciudat numeroasele ghinioane, boli, necazuri sau blesteme îi ajută pe cei din această categorie să supravieŃuiască. Prin toate acestea se realizează diminuarea importanŃei şi a ataşamentului faŃă de valorile umane. Atunci, impulsul apropierii de iubire şi de Dumnezeu creşte. Un astfel de neam poate supravieŃui. Cum se poate îndrepta situaŃia? Primul lucru care trebuie făcut este să cultivaŃi în dumneavoastră impulsul ce vă orientează către iubire şi Dumnezeu şi să-1 intensificaŃi cu fiecare zi. VeŃi ieşi acum din sală şi-n fiecare om ce vă iese în întâmpinare veŃi vedea Dumnezeirea. In fiece situaŃie care se constituie în jurul dumneavoastră vedeŃi afirmarea Divinului. Cu cât veŃi simŃi mai mult logica divină, chiar şi de neînŃeles pentru dumneavoastră acum, cu atât veŃi depinde mai puŃin de logica omenească. Cu cât sunteŃi mai deschisă pentru iubire, cu atât mai puŃin veŃi depinde de conştiinŃă deoarece Dumnezeu este iubire iar omul - conştiinŃă. AmintiŃi-vă de toŃi oamenii care v-au supărat în viaŃă şi iertaŃi-i. Să înŃelegeŃi şi să simŃiŃi că voinŃa lor nu are nici o relevanŃă. Prin înjosirea omenescului, în sufletul dumneavoastră se salva Divinul. AmintiŃi-vă de toate momentele în care aŃi strivit iubirea din sufletele celorlalŃi oameni: judecân-du-i dispreŃuindu-i, desconsiderându-i, şi retrăiŃi acea situaŃie păstrându-vă iubirea, anulându-vă pretenŃiile. ReluaŃi de zeci şi sute de ori până nu veŃi simŃi că dacă situaŃia s-ar repeta aŃi trece prin

ea ca fiind cu totul alt om. RugaŃi-vă pentru copiii, nepoŃii şi strănepoŃii dumneavoastră pentru ca ei să-şi păstreze dragostea faŃă de Dumnezeu şi să nu caute vinovaŃi, oricât de dureroasă ar fi despărŃirea de valorile umane. înŃelegeŃi un lucru: dacă nu vă veŃi schimba înăuntrul dumneavoastră, nici o rugăciune nu vă va fi de folos. Trebuie să vă schimbaŃi până şi reflexele. Este greu numai la început, dar dacă v-aŃi hotărât să vă transformaŃi fără să vă întoarceŃi din drum, întotdeauna va fi o reuşită. Pe mulŃi pacienŃi n-am prea reuşit să-i ajut pentru că erau gata să lucreze asupra lor doar câtă vreme erau bolnavi sau în nenorocire, adică se rugau şi încercau să se schimbe numai pentru a se însănătoşi sau a alunga necazurile. Noi ne schimbăm pentru a ne apropia de Dumnezeu şi nu pentru a căpăta şi mai multe valori umane. Ele vor veni după aceea singure. Cu cât sunt mai puŃin dependent de fericirea omenească, cu atât mai multă pot să am din ea. în ce priveşte trupul, întrucât trufie înseamnă şi o importanŃă crescută acordată corpului şi conştiinŃei dependente de el, o limitare periodică în alimentaŃie, respiraŃie, comunicare este benefică. Frânarea conştiinŃei are loc când omul renunŃă la a evalua şi critica ceea ce se petrece. Muzica ritmică şi dansul ritmic frânează de asemenea conştiinŃa. Plutirea pe apă ne a-minteşte de perioada intrauterină şi de faza în care tot regnul viu se afla în ocean, de aceea simŃurile noastre sunt mai active iar conştiinŃa diminuată. Mersul ritmic, liniştit, dacă durează mai mult de o jumătate de oră, începe să frâneze conştiinŃa. Nu degeaba pelerinii îşi parcurgeau drumul pe jos. Orice gând şi stres nerezolvat ne Ńin muşchii încordaŃi. De aceea antrenarea autosugestiei în timpul căreia omul se eliberează de orice regret în privin Ń a trecutului, de orice teamă în fa Ń a viitorului şi de orice inacceptare a prezentului, ca şi relaxarea totală a muşchilor, sunt foarte sănătoase. AlimentaŃia variată consumă mult din forŃele organismului, la fel ca şi diversitatea de situaŃii din jurul dumneavoastră. De aceea, cu cât modul de viaŃă şi dieta sunt mai simple, cu atât veŃi avea mai multe forŃe pentru a lucra cu sine. Şi încă un lucru foarte important. MulŃi sunt gata să-i ierte pe 99 dintre oamenii care i-au supărat, dar nu-1 iartă pe al o sutălea şi munca asupra sinelui este practic inutilă. Dacă iertaŃi trebuie să-i iertaŃi pe toŃi. Dacă aŃi hotărât să vă schimbaŃi, această decizie trebuie să fie fără întoarcere. Şi dacă aŃi luat acest drum, nu vă aşteptaŃi să fiŃi fericit de a doua zi. Poate fi invers. Tot ce a fost întunecat în suflet va începe să iasă, pot apărea adevărate convulsii, atât în plan fizic cât şi în* plan moral. Şi vi se va părea că ultimele resturi de fericire pe care le-aŃi avut vă părăsesc. Trebuie să înŃelegeŃi un lucru: de îndată ce aŃi decis să trăiŃi pentru a creşte Divinul din sufletul dumneavoastră deja sunteŃi fericit şi această fericire nu vă va putea fi luată de nimeni, niciodată. Adevărata fericire nu va fi niciodată exterioară, căci tot ce avem în afară vom pierde. Sentimentele de bucurie şi iubire pe care le purtăm în sufletul nostru ne aduc adevărata fericire şi emană din dragostea faŃă de Dumnezeu. Cu cât omul păstrează în sufletul său sentimentele de bucurie şi iubire, cu atât îi va fi mai uşor să vadă în toate principiul primordial. Şi în măsura în care îl simŃim pe Dumnezeu în toate, suntem fericiŃi. înainte, oamenii se împărŃeau, în speŃă, în două categorii: cei care vedeau doar lumea înconjurătoare şi erau nemulŃumiŃi de ea, încercau s-o schimbe şi se umpleau mai mult de ură şi agresivitate, fiindcă luptându-se cu alt om ei se luptau cu lumea pe care în parte el o reprezenta, cu Universul a cărui parte era lumea şi, în final, cu Dumnezeu. A doua categorie este considerabil mai mic ă : cei care îl vedeau în toate pe Dumnezeu şi nu vroiau din această cauză să se lupte nici cu lumea, nici cu Universul, nici cu oamenii.

ea trebuie să-i dea un impuls de orientare către Dumnezeu. salva vieŃile celor tari şi puternici dacă aceştia erau capabili să accepte măcar o parte dintr-o astfel de filozofie. O stabilitate crescută a valorilor umane contribuie la amplificarea orgoliului.ConcepŃia despre lume creată de ei. Şi iată că acum. Pentru ca o femeie să nască un copil sănătos. spaŃiului şi timpului. O percepem prin sentimentul de iubire. Cei care au fost multă vreme bolnavi. Şi cu cât vom aspira mai mult spre Dumnezeu cu atât vom avea mai mult din lume. pe cele autentice. au fost mai înŃelepŃi decât cei cărora nu li se întâmplaseră astfel de lucruri. — Nu falsurile. ci completându-se. văzând tot mai multă Dumnezeire în orice situaŃie. au îndurat suferinŃe fizice şi sufleteşti. De aceea purtătorii de informaŃie nouă au avut. cu atât mai mare este gradul de destabilizare al grupării informaŃionale. Umană. se va putea lupta cu alt om. au trecut prin multe nenorociri în viaŃă. Fiecare om îl are în sufletul său pe Dumnezeu şi este o parte a Lui. nivelul de dezvoltare al societăŃii este mai ridicat. . mereu vom trăi după două logici: logica divină. 2. îndepărtarea. ca de pildă ştiinŃa şi religia. Aceste două logici întotdeauna se împletesc într-o oarecare măsură. idealismul şi materialismul. — Da. Acum omenirea se apropie de o etapă cu totul nouă. Fiecare femeie. până la concepŃie. în această gândire trebuie să coexiste două logici fără a se exclude. adică purificarea sufletului se produce prin acuze nedrepte sau trădări din partea bărbatului. Umanitatea începe cu Divinitatea. care întrece limitele materiei.trufia. în măsura în care ele pot exista simultan în conştiinŃa umană. timpului şi materiei. stă o pacientă şi se uită în ochii mei.întreb eu. Un asemenea om primeşte noua informaŃie cu multă dificultate. Ea depăşeşte limitele spaŃiului. E foarte simplu. Trebuie menŃinută iubirea când este înjosit omenescul în totalitatea lui.răspunde ea. prin prăbuşirea idealurilor şi speranŃelor. Şi atunci. Fiecare om din Univers poartă în sine principiul primordial şi este legat de el. micşorarea a tot ce este omenesc. adică în mod determinat este orientată în spaŃiu şi timp. Şi cu . ştiu deja să deosebesc falsurile. Ca şi cea universală este în totalitate structurată. Tema . în faŃa mea. cei slabi şi lipsiŃi de apărare. Există două tipuri de informaŃie: 1. cu o situaŃie. Străbunica dumneavoastră a avut un avort în a cincia sau a şasea lună de sarcină. în toată perioada sarcinii. de obicei. De aceea câtă vreme avem un înveliş fizic şi o conştiinŃă legată de el. în cuvinte simple: pentru un om nepregătit informaŃia nouă poate fi periculoasă. de o nouă gândire şi concepŃie despre lume. depăşind marginile corpului şi ale conştiinŃei şi logica umană redusă la ele. — Atunci vă voi povesti ceea ce văd şi cred. în planul subtil. trebuie să treacă prin proba păstrării iubirii în condiŃiile atenuării valorilor umane.Da. Corpul nostru este o structură informaŃională stabilă. Pe toate . Informa Ńia este o noŃiune vectorială . o soartă tragică. ci păstrând şi intensificând iubirea. Mă veŃi înŃelege uşor. Cu cât este mai mare densitatea informa Ńiei noi. Dar noua informaŃie nu vine doar prin intermediul altui om. La exterior ele par mereu opuse. fără a resimŃi ură faŃă de el. — AŃi citit toate cele patru cărŃi? . Divină. prin boli şi necazuri. Orice destabilizare a trupului şi sufletului este o interacŃiune cu noua informaŃie. au fost la hotarul dintre viaŃă şi moarte. fiecare om este Dumnezeu.

Dar dacă îşi apără demnitatea. nici cu o soartă fericită. „Durerea era atât de mare încât trebuia să urlu . . Când omul deştept sau prost. v-a tr ă dat. Clarvăzătorii vorbesc în acest caz despre un blestem care apasă asupra neamului. . Dragostea divin ă vede în omul iubit şi în lume ocazii pentru a-şi manifesta iubirea faŃă de ele. pe un bă rbat. Toate acestea se reflectă în mod negativ asupra copilului dumnea voastră pentru care aŃi venit astăzi. cu atât este mai slab punctul de sprijin în schimbările interioare radicale şi cu atât mai greu şi chinuitor se petrec ele ". în vieŃile anterioare v-aŃi idolatrizat omul iubit. nici strămoşii dumneavoastră nu l-aŃi primit. se pare. permanenta căutare a vinovaŃilor. Iar dependenŃa dumneavoastră interioară faŃă de aptitudini şi principii este mare. trei cărŃi. condiŃia supravieŃuirii va fi o pierdere temporară şi repetată a valorilor umane pe care.povestea pacienta . de omul iubit. îmi lua minŃile şi nu ştiam ce să fac. — SpuneŃi-mi. Ea citise. s-a urâŃit. ViaŃa le va fi o nereuşită. narcomanie. nici dumneavoastră. înŃeleg că pricina nu este în ea ci în tendinŃa pe care o poartă în sine. aceasta este iubire divină. v-a l ă sat ş i a plecat. prin urmare şi dumneavoastră. iartă-mi toate păcatele din vieŃile anterioare!» Şi durerea m-a lăsat imediat. trebuie să vă anulaŃi agresivitatea faŃă de bărbaŃi. iar dumneavoastră iubindu-1 odată.şi era mai intensă în regiunea ombilicală . acceptă lumea şi oamenii aşa cum sunt. principii şi idealuri. — Dumneavoastr ă . Este linia degenerării neamului. Supărarea dumneavoastră din trecut. vă rog. Apoi am început să strig: «Doamne. — Şi atunci ce să fac? . a devenit invalid.mă adresez eu pacientei. fie în alŃii. iartă-mă pentru uciderea iubirii în vieŃile anterioare. de câteva ori mai mare decât nivelul periculos ceea ce duce automat la creşterea pretenŃiilor faŃă de apropiaŃi. Oftez şi mă uit la ea. cu cât vede mai mult voinŃa lui Dumnezeu în toate. principiile şi idealurile şi prin aceasta îşi calcă în picioare iubirea.ave Ń i aceea ş i tendin Ńă de a depinde prea mult de aptitudini ş i intelect. Mi-am amintit de o consultaŃie la care a venit o femeie cu un copil grav bolnav din naştere. nobil sau ticălos a îmbătrânit. continuaŃi să-1 iubiŃi în pofida a orice. Străbunica dumneavoastră. inacceptarea situaŃiilor traumatizante. Se va suferi şi de pierderea valorilor spirituale. — Pentru a vă fi mai uşor să vă schimbaŃi.durerea era mult mai puternică decât la naştere. mă atacă pe mine acum şi vă împiedică să înŃelegeŃi şi să primiŃi ceea ce vă spun.am gândit eu. aŃi îndrăgit în el mai mult domenescul decât Divinul. în primul rând. fie în sine. Continuu să vorbesc dar văd că pe femeie o deranjează ceva. ei le instituie în Ńelul şi sensul vieŃii. aici. cu atât mai sănătos va fi urmaşul pe care îl va naşte. inconştient. M-a Ńinut două luni. delicventă sau ticăloşie. „Cu cât în subconştient este mai puŃină dragoste faŃă de Dumnezeu.cât femeia nu caută vinovaŃi. lucru ce se poate întâmpla prin pierderea aptitudinilor. după care au început nişte dureri cumplite în tot corpul. cu cât aspiră să păstreze iubirea divină care nu depinde de nimic. atunci dă un puternic impuls orientării către omenesc şi renegării lui Dumnezeu. ce înseamn ă iubirea divină? M ă întreabă deodată femeia. Urmaşii unei astfel de femei nu se vor putea lăuda nici cu sănătatea. — Este acea iubire care nu depinde de nimic. Şi când a venit momentul purificării. dispărând apoi treptat".se nelinişteşte femeia. prin boli psihice. Dar deodată răsare întrebarea: de ce după citirea a patru cărŃi omul nu înŃelege lucruri elementare? Şi iar ajung la o concluzie simplă: dacă sentimentele nu sunt pregătite să primească informaŃia nu vor lăsa conştiinŃa s-o asimileze. alcoolism.spunea ea punându-şi mâna pe locul respectiv . A citit patru cărŃi iar percepŃiile ei sunt o pagină albă .

De ce însă lucrurile stau aşa prost? Comportamentul corect de astăzi va fi luat în considerare dup ă 10-15 ani . i-am spus că lucrurile merg foarte prost ea a fost şocată. A făcut primul pas. După un timp oarecare. medicii i-au pus diagnosticul. Avea titluri ştiinŃifice dar şi pretenŃii crescute faŃă de oameni şi lumea din jur. Apoi analizându-i după ceva timp biocâmpul. şi vă Ńine foarte strâns. nu am crezut că este atât de necesar. Dar de ce trebuie să iert un ticălos şi un nemernic care m-a jignit?" Şi acum încerc să-i explic femeii din faŃa mea ce trebuie să facă pentru a-şi ajuta copilul. sunt cu totul alt om. dar pe al doilea nu a mai reuşit să-1 facă.se mira ea nu puteam să citesc şi gata". Atunci veŃi avea şi rezultate. — Dar m-am schimbat în întregime.îi spun eu . Sunt cu totul alt om decât acum 20-25 de ani. acum.zic eu . Aş fi putut face o procedură obişnuită dar am hotărât să Ńin înainte cinci zile de prelegeri pentru a-i învăŃa pe oameni să lucreze independent. acceptaŃi umilirea tuturor valorilor umane ca pe o salvare a divinului din sufletul dumneavoastră. apoi ea a venit la cinci zile de seminar. Ea se concentrează asupra gândului apoi spune rar: — încă înainte de citirea cărŃilor dumneavoastră am în cercat să mă schimb cumva. el este aici. — RetrăiŃi-vă toată viaŃa şi schimbaŃi-vă atitudinea faŃă de cele întâmplate.Mi s-a povestit despre o femeie care a încercat să-mi citească volumele dar nu a putut. Mă uit la pacientă şi încerc să evaluez rezultatele explicaŃiilor mele. practic nu avea şanse de supravieŃuire. a spus ea. cu câte ceva sunt de acord. rigidă. spunea ea.iar ceea ce a Ń i f ă cut în adolescenŃă se realizează în dumneavoastră şi în copilul dumneavoastră. cărŃile le-am citit. „Parcă mi s-ar fi turnat nisip în ochi . a mai primit şi videocasete cu înregistrări. Femeia îmi pune o nouă întrebare. TreceŃi corect prin orice situaŃie. Am avut o pacientă cu care m-am întâlnit de două ori. 25-30% veneau la consultaŃie deja vindecaŃi. „Bine. Această femeie. cu atât vă va fi mai uşor să înŃelegeŃi că trecutul.cu cât partea divină este mai mare în sufletul dumneavoastră. acum. a zecea oară prin adolescenŃa dumneavoastră? A ridicat cu uimire din umeri. łineam cursurile şi în paralel diagnosticam participanŃii la seminar pentru a vedea cum se petrec schimbările. Prin urmare vă repet . Deocamdată sunt lamentabile. prezentul şi viitorul sunt una şi că trecutul nu a dispărut. cu cât dragostea dumneavoastră depinde mai puŃin de tot ce este omenesc. — SpuneŃi-mi. după seminar. puteŃi să-mi ajutaŃi copilul de la distanŃă. A început iar s ă -mi citească lucrările şi de această dată a reuşit făr ă dificultăŃi. Atitudinea ei faŃă de toate câte se întâmplau era una singură. — Nu. energetic? . — V-aŃi revizuit trecutul? AŃi trecut din nou. Şi pentru a modifica prezentul şi viitorul trebuie să vă modificaŃi atitudinea faŃă de trecut.

Fac încă o încercare. — SpuneŃi-mi. sperând că voi lucra eu şi voi face totul în locul ei. la o consultaŃie. pentru dumneavoastră şi urmaşii dumneavoastră. Pentru asta şi cereŃi-I iertare. vă apropiaŃi de omul acesta şi cu vorbele dumneavoastră îi cereŃi iertare. Rezultatul este nul. Vă adresaŃi lui Dumnezeu şi-i cereŃi iertare pentru aceasta. în cazul dumneavoastră nu ajută. în toateyăd voia Ta". faŃă de dragostea de oameni. AdresaŃi-vă la fel lui Dumnezeu şi cereŃi-I iertare. Ridic din umeri şi mă uit în ochii ei. Dar înŃelegeŃi un lucru: este un ajutor foarte slab. îşi desface mâinile a nedumerire.îi spun eu . Vă puteŃi ajuta cu mult mai mult copilul dacă veŃi reuşi să vă schimbaŃi interior. Pentru salvarea dumneavoastră a trebuit să facă gesturi dure iar dumneavoastră nu aŃi înŃeles şi nu aŃi acceptat. — Cum v-aŃi rugat? . Voi expune câteva exemple. după ce aŃi conştientizat cum stau lucrurile. Prin înjosire are loc îndepărtarea de omenesc. — Şi cum să-mi revizuiesc viaŃa? — La început pur şi simplu retrăiŃi-o şi repetaŃi: „Doamne. V-aŃi comportat incorect în timpul vieŃii şi a Ń i avut o atitudine gre ş it ă fa Ńă de ea.întreb eu. închipuiŃi-vă: un om oarecare a vrut să vă ajute. ci şi înăuntrul nostru şi cu cât năzuinŃa este mai puternică cu atât purtăm în sufletul nostru mai multă Dumnezeire. — îmi vor ajunge puterile? întreabă ea tristă şi speriată. _ Bine. Ciudat. Se pare că nu am fost auzit. Aceasta este deja o încercare pentru mine. tindem către Dumnezeu. Rugăciunea este un mijloc pentru a vă transforma. dar la nivel exterior pot recurge la măsuri radicale pentru salvarea copilului meu? PuteŃi şi trebuie. _Trebuie să înŃelegeŃi . cum să mă rog? Cum să-mi cer iertare de la Dumnezeu? — Iată. Poate că nu a citit cărŃile? A minŃit ca să ajungă la mine. Apoi. unde în schimbul unei sume vi se înlătură „petele murdare". Ne dezicem de tot ce este omenesc. Am la consultaŃie o femeie. în măsura în care schimbarea va fi ireversibilă şi vă veŃi ruga pentru neamul dumneavoastră. — Dumnezeu nu ne dă încercări peste puterile noastre. dincolo de eficienŃa lui exterioară. Fără partea divină din suflet. moare şi cea umană. _M-am adresat lui Dumnezeu şi l-am rugat s ă ia de la mine şi urmaşii mei păcatele. Creşterea Divinului din suflet este cea mai mare . îi privesc biocâmpul. în afară. — AcŃiunea de la distanŃă asupra copilului dumneavoastră are loc când vorbesc cu dumneavoastră şi este cu atât mai in tensă cu cât mai intens vă schimbaŃi în timpul acesta. Trebuie să simŃiŃi că atitudinea din trecut faŃă de lume nu mai este posibilă.că nu aŃi venit la o curăŃătorie chimică. undeva. voia Domnului. Lucrează asupra ei de câteva ore. Purificarea începe văzând în tot ceea ce se întâmplă. ameliorarea va fi temporară. Atunci înŃelegeŃi că împiedicându-i s ă se vindece sau să supravie Ń uiasc ă. AŃ i manifestat agresivitate faŃă de Dumnezeu. care nu este doar acolo.Mă relaxez şi privesc tâmp spre podea. acŃiunile dumneavoastră vor avea un efect durabil. Dumnezeu v-a salvat sufletul iar dumneavoastră nu aŃi înŃeles şi nu aŃi primit. Dar dacă mă aşez pur şi simplu şi transmit de la distanŃă energie.

Unul din lucrurile pe care nu le poate explica psihologia este următorul: omul capătă o avansare semnificativă la slujbă. s-a rugat două sau trei ore. se sinucide. emoŃiile pozitive ar trebui să consolideze sănătatea şi viaŃa omului. Fericirea poate ucide cu mult mai repede decât necazurile. Dar ceva trebuie să-i unească pe toŃi oamenii. în sufletul dumneavoastră însă există emoŃii care înglobează viaŃa întreagă. omul se simte profund nefericit. Şi atunci. îmi amintesc de o altă femeie căreia i-am spus că la baza problemelor ei stă dorinŃa de a-şi idolatriza soŃul. Şi dacă dumneavoastră le-aŃi „prelucrat" greşit. — Ce adoraŃie? a dat ea din mâini. Şi lucrul cel mai greu în viaŃă este păstrarea iubirii pentru Dumnezeu când se prăbuşesc toate cele de care sufletul nostru este legat.începeŃi prin a vă anula pretenŃiile faŃă de omul apropiat. . adică. Omul trăieşte starea de fericire când în suflet creşte iubirea. continuaŃi să-1 veneraŃi pe omul iubit fără măcar să bănuiŃi. în sufletul dumneavoastră. Iar când v ă cere Ń i iertare pentru faptul c ă a Ń i iubit comiteŃi o crimă împotriva iubirii şi a lui Dumnezeu.fericire ce poate fi atinsă vreodată. — Cum v-aŃi rugat? Ea se miră: — Aşa cum mi-aŃi spus. Da. Faptele dovedesc adesea contrariul. Şi cu cât îl adoraŃi mai mult înainte. dependenŃa faŃă de ceea ce iubim se intensifică brusc. — înŃelegeŃi .îmi explică ea. Inspir prelung şi expir prelung. bunurile materiale însemnate. Sumele mari de bani. cu atât mai mult creşte dependenŃa faŃă de el. după care încep bolile. Dacă dragostea Divină este mai mare decât dragostea omenească atunci este fericire. Pe fondul bunăstării copleşitoare. Cu cât aveŃi mai multe pretenŃii. iar el. iubindu-i pe ceilalŃi oameni şi lumea înconjurătoare nu vom depinde de ei. Aici sinuciderea este o încercare subconştientă de a opri procesul de dezintegrare a iubirii din suflet. pot creşte brusc ataşamentul omului faŃă de ele. chiar aşa. nemulŃumiri şi supărări atunci. iubim întotdeauna cu o dragoste Divină şi omenească în acelaşi timp. Nu pot să-1 sufăr. SituaŃia era cu mult mai rea decât în primul moment al vizitei. faŃă de el. — Chiar aşa? — Da. InerŃia lor este minimală. iar iubirea din suflet se micşorează considerabil. I-am cerut lui Dumnezeu iertare pentru că l-am iubit pe soŃul meu. Fiecare om are înŃelesul său pentru fericire. Se declanşează agresivitatea subconştientă. Şi orice am iubi. Şi este foarte simplu. iritări şi nemulŃumiri faŃă de omul apropiat. credeŃi-mă: 10 sau 20 de ani adesea reprezintă un termen modic. Fenomenul are o explicaŃie simplă. ceea ce spuneŃi dumneavoastră a fost înainte. primeşte mai mulŃi bani.îi spun . Apare şi creşte agresivitatea. brusc. Conform aşteptărilor. PurtaŃi în dumneavoastră sentimente care durează de zeci şi sute de vieŃi. Mă irită în permanenŃă. — JudecaŃi după stratul superficial al emoŃiilor dumneavoastră.noi trăim din iubire. Dar dacă dragostea omenească este mai mare decât cea Divină şi disproporŃia se măreşte. Apoi adresaŃi-vă lui Dumnezeu şi cereŃi-i iertare pentru că aŃi iubit un om mai mult decât pe Creator. — Aşa v-am spus eu? — Desigur. Femeia s-a dus în altă cameră. Când a revenit la mine m-am uitat la planul ei subtil şi am fost şocat. dar acum nu mai este . cu atât este mai mare dependenŃa de el creată în dumneavoastră şi veŃi avea şi mai multe enervări.

puteŃi să vă pierdeŃi sănătatea şi viaŃa. — învelişul nostru exterior este omenesc . îl zăriŃi şi-L simŃiŃi pe Dumnezeu. vise. La început lucrurile au mers bine. Iar faptele se petreceau atât de lin încât nu puteam să detectez cauza sigură. Pacientului i-a apărut senzaŃia că în sistemul meu ceva nu este în regulă. pentru a vă răzbuna pe cineva. Pacientul era siclexaL . eram convins că este un păcat şi un an întreg m-am rugat pentru el. nu spre iubire. Atunci. speranŃe. pur şi simplu. Pacientului i se închidea în mod constant viitorul. în fapt. După aceea însă totul a început încet şi sigur să „alunece în jos". Prin iubire se poate unifica tot ce vrei şi se pot împăca cele mai flagrante contradicŃii. Mai mult de atât. acum am înŃeles că dorinŃa dea_ayea_ajericire omenească nu este un păcat. ci spre spiritualitate. în acest caz. la fel. speranŃe şi idealuri? îi explic: — Dacă dumneavoastră. totul era perfect normal. Am săvârşit un păcat mare? Nu era nici un păcat. Dacă dintru început îl iubiŃi pe Dumnezeu în omul drag şi apoi învelişul uman cu trupul şi conştiinŃa lui. principii. omenescul va fi pe planul al doilea şi dumneavoastră nu veŃi depinde de el. Dar dacă dumneavoastră realizaŃi ceva pentru a umili pe cineva.le spuneam eu pacienŃilor. pentru a dobândi o superioritate asupra cuiva. vi s-a inoculat otrava supremaŃiei sale asupra iubirii.viitorul se închide şi nu vi se va permite să obŃineŃi ceea ce vreŃi sau. Iubirea este dreapta şi stânga. Mi se pare că într-un asemenea caz este de preferat să nu apelaŃi la el. de la început. iar interiorul Divin. Iubirea generează şi spiritualul şi materialul. — Nu-i rău pentru început . adică în dorinŃa dumneavoastră. el începea să lucreze: apărea o îmbunătăŃire. cu atât veŃi percepe Divinitatea şi în omul îndrăgit. este normal. de proiecte. în cazul atingerii Ńelului. Dar ce înseamnă atunci ataşarea de vise. Nu am găsit de cuviinŃă să-1 opun pe Dumnezeu omului. Iată ataşarea de ideal care apărea tot timpul. în cele din urmă . atunci ea este ataşarea de năzuinŃe. — Se pare că este mai bine pentru dumneavoastră să nu lucraŃi cu eu-1 propriu după recomandările mele . se naşte agresivitatea în relaŃie cu iubirea şi oamenii. . deŃinerea banilor devine un păcat. Cu cât în toate şi-n cele ce se petrec în jur. Vi s-a cultivat din copilărie tradiŃia spirituală şi. Iar utilizarea incorectă a sistemului meu poate fi foarte periculoasă.să te preocupi un an întreg cu "sinuciderea". dorinŃa de a realiza mult şi a deŃine mult este condamnată. Oricât i-aş fi explicat ce înseamnă ataşamentul faŃă de idealuri. oricât l-aŃi iubi. din copilărie am visat să obŃin mai mult decât alŃii. pornirile sexuale.Ulterior m-am gândit mult la această greşeală şi am înŃeles că aici se află încă o acuză . purtam ultimul dialog. când începea să se roage şi să lucreze cu sine situaŃia se înrăutăŃea şi mai tare. Un fapt cu totul paradoxal s-a petrecut nu demult. apoi totul o lua din nou „la vale". de viitor. doriŃi să obŃineŃi mai mult decât alŃii. imprecisă pe care am oferit-o pacientului. — Bine. se consideră păcat tot ce i se opune adică aspiraŃia spre materialitate. să am bani mai mulŃi şi să fiu mai bun decât ei.i-am spus. Dacă omul este orientat.el a clarificat nişte detalii şi mi-a pus o întrebare neaşteptată: — SpuneŃi-mi.formularea dezlânată. îl consultam pe un om şi nu pentru prima oară. — Cum adică.i-am spus . simultan.

pot avea percep Ń ia esen Ń ialului ş i. uitând principalul.îi explic eu . era şi mai rău. — Pur şi simplu trebuie să înŃelegeŃi că iubirea poate jl şi imorală şi lipsită de bani. Şi asta până la frenezie. conştiinŃa. . începuse o activă dezintegrare a Ńesuturilor şi avea dureri cumplite. în principiu.i-am răspuns eu – tot ce am scris poate fi rezumat în câteva fraze: 1. treptat însă se implica. Două exemple pe care mi le-au povestit pacientele mele. alŃii. în iunie a trecut pe morfină. — Dumneavoastră nu vă rugaŃi lui Dumnezeu şi iubirii ci spiritualităŃii . nici metastaze nu mai erau. spiritualitatea. Doctorii au fost şocaŃi . vă aruncaŃi intuitiv spre stânga. Starea se agrava tot mai mult. de-a dreptul. .îi explicam eu . 4. Dar banii şjjnoraliŃatea fără dragoste se duc pe apa sâmbetei. să mă gândesc tot mai mult la bani. — Sora dumneavoastră a citit doar două cărŃi . în dumneavoastră. 2. I s-a administrat trei luni. se umple de iubire se stinge în iubire şi devine iubire. După încă o lună a sunat la biroul dumneavoastră şi i s-a vorbit destul de brutal. Le-a citit.O adolescentă mi-a povestit despre o situaŃie foarte interesantă în care s-a aflat. Iubirea şi spiritualitatea erau pentru ea acelaşi lucru.m-a întrebat ea plină de uimire. Iar dacă încercam să distrug aceste gânduri. analizează detaliile în cărŃile pe care le-am scris. ~D doamn ă dup ă ce a citit toate c ă r Ń ile mele ş i a v ă zut videocasetele cu prelegerile mele mi-a mărturisit: — Totul este incredibil de complicat. După două luni sora mea a murit de cancer. vă rugaŃi lui Dumnezeu şi de aceea zburaŃi de parcă aŃi fi prins aripi. în septembrie i-am dat să citească primele două volume ale dumneavoastră. Deşi cancerul îi dispăruse. Pentru ca saltul spre dreapta să nu vă destabilizeze. a înŃeles multe şi si-a revizuit multe din viaŃa ei. din păcate. — Am început să mă rog . spre materialitate. I-a fost mai bine dar continua să ia morfină. Prima mi-a redat istoria surorii ei: — Sora mea avea cancer în stadiul al patrulea. în toate să-L vezi şi să-L iubeşti pe Dumnezeu. să simŃi voinŃa Lui Supremă. A trecut un timp şi cu cât mă rugam mai mult. S-a adresat medicilor pentru un nou consult. citind o carte. şi dificil de înŃeles.şi am simŃit apoi că pur şi simplu zbor. nobleŃea. Şi dimpotrivă. — Totul este incredibil de simplu. Mi-a spus că nu mai crede în cărŃile lui Lazarev. cauza îmbolnăvirii rămăsese. fără a mă putea desprinde. încetam să mă rog şi-mi era mai bine. întotdeauna şi oriunde să păstrezi iubirea pentru Dumnezeu şi s-o creşti.spunea ea . pot renun Ń a la celelalte cărŃi. Să accepŃi lumea şi oamenii aşa cum sunt. începeam. nu mai crede în Biblie.nici tumori. i_aj: spiritualitatea excludea iubirea şLjdjjmneayoastră nu simŃeaŃi acest lucru. 3. nu se ştie de ce. şi că prin aceasta nu va suferi nici o daună. Unii. să le alung. Apoi dispărea orice dorinŃă de a mă ruga. în decembrie sora mea a renunŃat la narcotic. Ceva diabolic. I s-a dat p probă prin umilirea spiritualităŃii ca să-şi păstreze iubirea. Lumea se naşte din iubire. Să nu cauŃi vinovaŃi.adică la început.din cartea a patra se înŃelege că nu este admisibil să venerezi idealurile. — Şi ce era să fac ? Cum să mă rog?.

Şi copilul s-a însănătoşit. Apropo. bolile şi morŃile purifică sufletul mai bine decât metoda mea. a suferit o fractură de coloană şi a rămas Ńintuit la pat. Utilizez cunoştinŃele şi experienŃa acumulată. operaŃie inutilă. el se scurtează considerabil". Când am fost în Israel mi s-a povestit următorul caz. neluând în seamă prezenŃa martorilor. având soŃie şi copil. în mă sura în care putem s ă p ă str ă m în suflet starea de bucurie şi iubire vom putea să învingem treptat orice boală. î Ń i vor u ş ura sufletul". când sunt întrebat cum se constată dacă un om înaintează corect sau nu. în ultimele trei vieŃi. . Să ajungi la starea aceasta este uneori foarte greu. După încă patru zile a venit la consult. Aceea avea probleme cu sistemul uro-genital şi ele se complicau.i-a spus prietena . — Dumneavoastră. Ulterior fotbaliştii l-au luat pe copil la meciurile lor.şi vreŃi ca în trei zile să schimbaŃi tot. „Dacă tot trebuie să mori. în salon. S-a adresat medicilor şi i s-au făcut analize. Copilul avea un fotbalist preferat şi a rugat-o pe mama lui să-1 ajute să-şi vadă idolul. Şi dacă omul nu a trecut probele feluritelor încercări nu i se permite să înŃeleagă şi să primească ceea ce îi spun. După câteva luni s-a ridicat din pat şi a început să meargă. Dacă aceste gânduri vă aparŃin personal. Medicii au dat din mâini şi au presupus că au încurcat radiografiile. transmiŃând o atitudine corectă faŃă de lume. Trebuie în Ń eles c ă speran Ń ele ca ş i deziluziile sunt noŃiuni perfect omeneşti. Ceea ce am înŃeles am expus aici. Starea copilului s-a îmbunătăŃit. Sentimentele agresive îi distrug pe cei apropiaŃi. O altă pacientă mi-a povestit despre prietena ei. Se pare că suferinŃele. Câteodată se configurează opinia că omului i se închide capacitatea de a dori să se schimbe. indiferent de ce s-ar întâmpla. a murit. metastază avansată. Dumnezeu poate fi numai iubit. După cum mi-a spus un pacient: — Lucrez de trei zile cu eu-1 propriu dar fără rezultat. Ei au început să-i facă vizite. SperanŃele şi dezamăgirile sunt funcŃii ale conştiinŃei. în timp ce sentimentele bune îi salvează. Diagnosticul era fără speranŃă. După repetarea analizelor nu mai avea nici tumori. nu pot înŃelege nici până astăzi. Medicii s-au arătat neputincioşi.Nu a trecut-o. Dar simt că în spatele acestor lucruri se ascunde ceva mai important. sentimentele dumneavoastră sunt în acelaşi timp şi sentimentele copiilor şi nepoŃilor. îi ajut pe pacienŃi în acest sens. Astăzi s-au modificat gândurile dumneavoastră şi nu există garanŃia că mâine nu vor reveni cum au fost. răspund: „Intensificarea contactului cu Dumnezeu se percepe ca o stare de bucurie şi iubire ce nu depinde de nimic. Femeia a venit la prietena ei şi i-a comunicat că este condamnată şi că trebuie să se pregătească de moarte.îi răspund eu . Un tânăr. De aceea nu se poate să speri şi să te deziluzionezi cu privire la Dumnezeu. Trebuie înŃeles o dată pentru totdeauna un lucru simplu: nu există boli incurabile. ale apropiaŃilor dumneavoastră. îmi amintesc de o scrisoare extraordinară citită de mine într-una din reviste. Şi atunci soŃia i-a spus că nu-1 va părăsi niciodată. De ce un om se poate schimba iar altuia îi este mai uşor să se îmbolnăvească şi să moară. In principiu. Fotbalistul a venit şi a stat de vorbă cu băieŃelul. Ea s-a format în mine trecând prin suferinŃe şi încercări asemănătoare. Apoi şi-a adus toată echipa. Cancer. de dragoste au făcut ceea ce nu a putut nici un specialist. au avut un contact sexual reuşit. v-aŃi comportat incorect .cite ş te aceste c ă r Ń i". Şi dacă unul din cei apropiaŃi te ajută pe acest drum. Şi pentru a-şi salva sufletul. . Medicii au spus că nu va mai putea să meargă şi asta pentru totdeauna. mulŃi nu pot să se vindece deoarece aşteaptă rezultate prea rapide. Apropo. După un timp el a încercat să se sinucidă. în trei zile bolnava a citit toate cărŃile mele. dacă va muri şi ea va muri o dată cu el. nici metastaze. Şi în aceeaşi seară. Sentimentele de bucurie. Un băieŃel avea cancer şi se stingea încet.

Nu de mult tn-am întâlnit cu o femeie. pentru mulŃi se dovedesc a fi o muncă incredibil de dificilă.îmi aminteşte femeia. nepoŃi şi strănepoŃi este greu să-i „murdăreşti" . Aşa încât va trebui să mai lucraŃi asupra dumneavoastră. Acum aceste opinii au început să se reorienteze spre sensul opus. Treptat vom ajunge la concluzia că fericirea reală este nu fructificarea mecanică a ceea ce ai. pe cât de ireversibil aŃi hotărât să mergeŃi înainte.mi-a spus ea. un ghem uriaş de pretenŃii faŃă de bărbaŃi şi faŃă de sine. foarte puternice. Trebuie să treacă un timp care să garanteze stabilitatea schimbărilor dumneavoastră interioare. nepoŃilor şi strănepoŃilor nu se va petrece imediat. pentru a nu-i supăra. Chiar dacă v-aŃi schimbat radical. înainte se considera că este o fericire să te odihneşti şi să nu faci nimic. ameliorarea a început. Pentru ca „murdăria" să treacă în sufletul lor trebuie să purtaŃi multă vreme supărarea sau dorinŃa de răzbunare. La început. pe atât de repede se vor purifica urmaşii.mă întreabă ea .îi răspund. la fel şi la fiica dumneavoastră dar viitorii dumneavoastră nepoŃi au o mulŃime de probleme.care este acum starea mea. Una din problemele principale ce împiedică transformările rapide se dovedeşte a fi impuritatea sufletelor urmaşilor". ex-tenuantă. Dar şi-n ziua de astăzi lucrul cu propria persoană. — Am fost la consultaŃie la dumneavoastră de câteva ori .Sunt întrebat câteodată de ce nu există ameliorări în ciuda unor strădanii concentrate. Iar adevărata fericire este considerată simpla fructificare a celor date de la natură. Ciudat. schimbările profunde. îmi amintesc cum s-a desfăşurat evoluŃia omenirii. ce ajută la intensificarea aspiraŃiei către iubire şi Dumnezeu. Răspund: „Dacă v-aŃi adresat lui Dumnezeu şi iubirii. Cauza fusese elementară: o nemăsurată trufie interioară. Iarăşi. de aceea n-am recunoscut-o. nu pot . . Iar munca era o ocupa Ń ie chinuitoare. de chinuitoare. Cum să nu-Ńi aminteşti! Ea începuse să lucreze cu propria persoană cu mare greutate. femeii i-a fost extrem de greu să lucreze cu eu-1 propriu. „Pe copii. îndelungate. — Am avut lupus eritematos . La dum neavoastră totul este normal. dar ea nu a disperat. Dar dacă i-aŃi „murdărit" va fi greu să-i curăŃaŃi. de fiecare secundă. Şi treptat totul a început să se schimbe. o vedeŃi în planul subtil ? — Să vă spun că este bună. Tot tabloul se recompune. Toate acestea s-au transmis copiilor. Şi dozele mari de hormoni care i se injectau o încurcau teribil.sufletele lor sunt destul de bine protejate. Fiica ei putea să moară şi pentru salvarea ei mama trebuia să se îmbolnăvească. Este o chestiune de timp ca lucrul să devină evident.le spun eu pacienŃilor . Acum scăpase de 30-40 kg şi arăta mai tânără. şi nu căutaŃi vinovaŃi aveŃi deja rezultate. — De un an nu mai iau nici un medicament dar le spun doctorilor că iau. de obicei reŃin un pacient chiar dacă a fost o singură dată la mine şi a revenit după câŃiva ani. încerc să-mi amintesc. De aceea nici un tratament n-ar fi putut s-o ajute pe mamă . individuale. Apăreau perioade de agravare. SpuneŃi-mi . să fiŃi nemulŃumit de lumea înconjurătoare şi de oameni. ci transformarea proprie. purificarea sufletelor copiilor. dar nu ştiu de ce nu reuşesc.

Există o concurenŃă şi nimeni nu-şi dezvăluie secretele. Omul citeşte cărŃile mele. m-am rugat. cunoştinŃele lui. toate îmi cad din mâini. Astfel se pot accelera procesele karmice şi obŃine schimbări şi grade de purificare mult mai profunde. Fără să vreau mi-am amintit de un dialog pe care l-am avut nu de mult. Când am început să lucrez ca bioenergetician am văzut că fiecare dintre colegii mei are experienŃa lui. Deodată au început să-mi amorŃească mâinile şi picioarele. Oamenii care au venit la seminar intenŃionau să ajungă la o consultaŃie şi în loc de aşa ceva. Care a fost sensul acestui seminar? Scopul meu este următorul. DimineaŃa l-am luat la întrebări. Eu răbdam. Debutul stării era aşa: iau un obiect şi nu pot să-1 Ńin. Dar înăuntrul său. Genunchii şi articulaŃiile coxale au început să mă doară rău. Starea mea s-a îmbunătăŃit şi la sfârşit mi-aŃi spus că la mine totul s-a ameliorat. Iar când v-am sunat mi-aŃi spus că . Dar în faŃa dumneavoastră se afla o grămadă de bileŃele şi pe al meu nu laŃi citit. trei. SoŃul meu. înŃelegeam că vine „murdăria" de la urmaşi şi trebuie curăŃată. Să împărtăşesc tot ce ştiu. Femeia care stătea în faŃa mea m-a întrebat solemn: „Vă voi povesti acum tot ce s-a petrecut cu mine după seminar. Dar parcă prea se lungea purificarea mea. cu atât informaŃia primită se condensa şi calitatea ei era mai înaltă. Am vrut ca la consultaŃie omul să vină deja sănătos. Toate articulaŃiile picioarelor au început să scârŃâie de parcă s-ar fi turnat nisip în ele. Seminarul s-a deosebit de prezentările mele anterioare prin faptul că oamenii au venit mult mai pregătiŃi. A fost o încercare de a-i învăŃa pe pacienŃi să lucreze cu propria persoană în mod autonom. Eu îi consult pe cei care au făcut toate acestea dar nu au reuşit să-şi îndrepte situaŃia. înainte de a-i primi. Aşa a trecut o săptămână. Medicii au început să-mi sugereze o amputare. se uită la videocasetele cu prelegerile mele şi rezultatul ar trebui să fie identic cu cel de după o consultaŃie la mine. EraŃi atunci în America şi am sunat la biroul dumneavoastră şi am rugat tare mult să mi se dea numărul de telefon din America. Şi a început să-mi facă morală şi să mă educe. M-am dus la paracliserul Blajinei Xenia. Prezentarea mi-a plăcut. când eu dormeam deja. persoana trebuie să fie bine pregătită pentru un asemenea seminar. voi putea să ajut un număr nelimitat de oameni. pur şi simplu nu puteam să merg. m-a luat de păr şi m-a scuturat ca pe un pom cu fructe. Mi-am amintit: aŃi spus la curs că se produce o accelerare a proceselor şi că se intensifică nu doar binele ci şi răul. M-am pregătit dar nu am prevăzut că vor fi de asemenea natură. După acest episod am plecat uşor supărată. Atunci. un om inteligent şi cultivat. nu mă trădam prin nimic. Aceasta mă împingea înainte. După un timp iar aŃi avut o prelegere. Un timp după prelegere starea se menŃine şi un comportament incorect poate da probleme mari. în toate cele cinci zile în care aŃi Ńinut prelegeri. am pus o lumânare pentru sănătatea soŃului meu. informaŃia respectivă intră în cartea următoare.In luna noiembrie a anului 1997 aŃi Ńinut un seminar în Sankt-Peterburg. Numai că urmaşii nu-s în regulă şi trebuie să continuu lucrul. a venit acasă beat. Şi am constatat un fapt curios: cu cât ofeream mai multă informaŃie cu atât volumul de cunoştinŃe receptate era mai mare. M-aŃi prevenit că revenirea „murdăriei" urmaşilor la mine poate provoca probleme destul de serioase. Analizez de ce persoana nu a reuşit să se corecteze singură. Şi cu cât doream mai intens să transmit ceea ce aflam. m-am hotărât să vă scriu un bilet. mai ales noaptea. După o săptămână soŃul a venit cu un buchet de flori şi a început o viaŃă normală. M-am decis să procedez invers. nu-şi amintea de nimic. spre noi cercetări. De ce am făcut-o ? Răspunsul este foarte simplu. Ulterior. secretele lui. s-au Ńinut prelegeri timp de cinci zile. De aceea la o conferinŃă nu tnjbuie să vină sau să stea în sală cei care nu sunt pregătiŃi. SimŃeam că nu mai suport. Am intrat în panică mai ales când au început să mi se umfle mâinile iar un deget s-a învineŃit. am lucrat din răsputeri cu mine. întrebarea era pentru mine foarte importantă iar dumneavoastră nu aŃi citit-o. Picioarele îmi amorŃeau mai jos de gleznă. două.

„murdăria" karmică se destramă ca un fum fără să facă rău cuiva. cramponarea de aptitudini. picioarele cu soarta şi că trebuie anulate toate pretenŃiile faŃă de oameni şi faŃă de sine inclusiv. în măsura în care copiii îşi pot revizui atitudinea faŃă de lume. Cauza a fost o prea mare dependenŃă de aptitudini. Dacă şi copilul şi părinŃii încearcă să se schimbe. N-am putut nici măcar mental să alcătuiesc un cuvânt". rămân. idealuri. Niciodată. daŃi-mi un sfat. „ Da. a necazurilor sorŃii. in Singurul lucru care a rămas a fost o dungă vânătă pe deget. în primul rând. „ŞtiŃi ce mi s-a întâmplat la conferinŃă ? -mi-a povestit el . se salvează urmaşii. Iar în perioadele critice pentru sănătate. Am insistat de multe ori să-şi ierte soŃul pentru că s-au despărŃit (acum 26 de ani) dar ea tot nu 1-a iertat. Apoi parcă m-a lăsat dar la sfârşitul conferinŃei când aŃi propus să ne adresăm în gând lui Dumnezeu şi să ne rugăm. Pentru a naşte copii sănătoşi trebuie să treacă proba neşansei. într-un limbaj simplu cu cât a fost mai păcătos în viaŃa anterioară şi în cea prezentă. în cazul de faŃă mama fetei nu a vrut şi nu a putut să se schimbe. Această dependenŃă s-a transmis fiicei şi nepoŃilor. în cazul în care copilul este bun înăuntrul său şi plin de iubire. Am eliminat nemulŃumirea faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de dumneavoastră de asemeni şi totul a revenit la normal. Viitorii copii ai fiicei care mi-a scris biletul sunt lipsiŃi de vitalitate. Pentru a se naşte un copil sănătos trebuie 50%. parcă mi-ar fi turnat cineva nisip în creier. de omul îndrăgit. Am reflectat că mulŃi şi-L închipuie pe Dumnezeu ca pe un bunic blajin. O dată am cunoscut un tânăr şi i-am spus că nivelul orgoliului la el este foarte înalt. Slăbirea memoriei blochează aptitudinile. Acelaşi lucru se petrece dacă orientarea copilului este corectă. ei vor putea să-şi ajute şi părinŃii. Conform cărŃii dumneavoastră se poate spune că au trădat-o mândria şi supărarea.trufia. Pentru a salva nepoŃii trebuie să se ia lucrul de care se agaŃă sufletul. „Vă Ńine soarta nepoŃilor . pe mine (fiica) şi pe fiul ei.când a început prezentarea. cu atât păcatele părinŃilor pătrund în sufletul lui şi provoacă boli şi nefericire. La nivel conştient. Stimate S. idealuri. dacă ai venit la el imediat îŃi va da o bomboană. Am strâns din dinŃi. Pe cât i-am lipsit pe urmaşii noştri de dragoste. nici un fel de reprezentări ale lui Dumnezeu nu vor fi exacte pentru că ele decurg din conştiinŃă iar ea este secundară. răul este respins. iar subconştient 20%. îşi îmbunătăŃeşte caracterul şi concepŃia despre lume. Copiii preiau karma părinŃilor şi depind de ea. m-am agăŃat de braŃele fotoliului şi am gândit: nu plec. negativul venit de la părinŃi nu pătrunde adânc în biocâmpul său. Mi-aŃi spus că orgoliul este încă prezent copii şi nepoŃi. AjutaŃi-mă cu un sfat. Mama mea şi-a pierdut memoria şi de peste o jumătate de an nu ne recunoaşte. ajutaŃi-mă vă rog. îşi pot umple sufletul de iubire şi o pot oferi viitorilor copii. intelectul. simt asta". a recunoscut ea. Atunci în sufletul nostru va creşte cantitatea de iubire faŃă de Dumnezeu şi o parte din ea va fi cedată pentru salvarea copiilor şi nepoŃilor noştri. pe atât de drastic vom fi lipsiŃi de toate valorile umane.i-am spus eu -dacă începeŃi din nou să vă «obrăzniciŃi» pot să apară iar probleme". Nu puteam să stau şi gata. adică de conştiinŃă.N. . înjosirii.mâinile sunt în relaŃie cu aptitudinile. Adică fiica poate nici să nu simtă că nu a trecut proba iar copiii vor fi bolnavi. Trebuie frânată conştiinŃa. idealurile şi spiritualitatea. să-şi ierte soŃul prin care i s-a dat proba purificării. Cauza . fiica va suporta încercarea 80%. Mi-am amintit un episod interesant legat de prelegere. Numai sentimentul iubirii poate da această reprezentare. o forŃă parcă mă împingea afară din sală.

el s-a comportat josnic. înverşunată. Se întâmplă mai des la copii. . s-a supărat tot timpul şi şi-a dispreŃuit soŃul. iar cei care şi-au urmat mama au fost condamnaŃi la boală. InformaŃia este pentru viitoarele mame. în viaŃa ulterioară s-au născut sănătoşi. de aceea nu pot fi eliminate. Aptitudinile sunt în relaŃie cu mâinile. demnitatea sa. atunci i se va da o probă pe care depăşind-o se va schimba pe sine şi propriul copil. mai complex. Dacă mama nu este pregătită să lucreze asupra sa. cu atât ghemul agresiv din subconştient creşte mai mare. Pentru ca acest program să nu distrugă urmaşii şi să afecteze vieŃile viitoare. Când această agresivitate pătrunde în profunzimea sufletului atunci nu se mai adresează oamenilor şi lumii. se vede o cantitate imensă de pretenŃii faŃă de soŃ. Dacă a venerat moralitatea lui. Eu sunt primul copil al ei. tot ce a adorat i-a fost luat soŃului. Are loc atunci o întoarcere şi se declanşează programul autodistrugerii. jignirile şi supărările pe cafe-ie-pjjrneşte aceastăjerpeie. Dar dacă ea este gata să-şi păstreze iubirea. în fiecare clipă ea îşi proteja nu iubirea. Cu cât bărbatul iubit de o femeie este mai tolerant. Dar adresându-te lui Dumnezeu se poate schimba şi vindeca totul. se prea poate să nu i se dea o încercare şi copilul se va naşte bolnav. dacă intelectul. Aşa se întâmplă într-o situaŃie obişnuită. Cu cât pretenŃiile faŃă de lumea înconjurătoare şi oameni sunt mai mari. dacă aptitudinile . în planul subtil al mamei. atunci şi în viaŃa prezentă are aceeaşi tendinŃă. Mama mea are pietre coraliforme la rinichi. ele pot fi logic. O variantă de cruŃare a blocajului se manifestă pe învelişurile tegumen-tare şi în disfuncŃiile intestinului. întrucât în cazul de faŃă dependenŃa a depăşit nivelul letal şi a pătruns adânc în subconştient. pentru eliberarea iubirii de contopirea cu valorile umane. La exterior. mai spiritualizat. Şi karma este mai degrabă a copilului decât a mamei. înseamnă că totul începe de acolo de unde iubirea omenească ne orbeşte şi ne împiedică să-1 vedem pe Dumnezeu în tot ceea ce iubim. cu atât situaŃia este mai periculoasă pentru ea şi urmaşii săi. în principal atacuri asupra capului şi sistemului uro-genital. ci lui Dumnezeu. Sunt foarte periculoase. La omul cu o interioritate aspră. pentru nivel mare se formează pietre care pot fi eliminate. mamei s-ar putea să nu i se permită să treacă proba. suferă în special rinichii. întrucât a venerat valorile omeneşti. Nu a înŃeles că este pentru purificarea ei. Pentru ca al doilea copil să supravieŃuiască a trebuit drastic micşorată dependenŃa de aptitudini şi intelect. Dacă nivelul orgoliului nu este mare. Şi cu cât este mai puŃiruUogică în neplăcerile. Mama dumneavoastră nu a înŃeles şi nu a acceptat acest lucru. Dar cauza principală rezidă în cele trei vieŃi anterioare. blocajul a fost mai dur .întrebarea o pune un tânăr de douăzeci şi cinci de ani. în patru vie Ń i anterioare femeia ş i-a idolatrizat so Ń ul ş i sentimentul era de asemenea propor Ń ii încât nu a putut s ă îndure umilirea soŃului. ci aptitudinile proprii.atunci a fost un urmărit de neşansă sau i-a otrăvit viaŃa şi a umilit-o mereu. intelectul. al doilea s-a născut fără degete la mâini. atunci fie că el a înşelat-o fie că l-au înşelat alŃii pe el.absenŃa degetelor de la mâini. în rinichi se formează nisip. cu ■atât-crre~ffiai multe şanse să se purifice ea şi sufletul copilului său. el se converteşte în boli ale trupului. De ce poate fi legată aceasta? Problemele la rinichi înseamnă trufie. Dar perturbarea logicii umane înseamnă implicarea celei Divine. principiile. Dacă în vieŃile anterioare el a manifestat o agresivitate prea puternică faŃă de iubire şi o susŃinere rigidă a valorilor omeneşti. Copiii care nu au susŃinut tendinŃa de a-1 judeca pe tatăl lor. Dacă însă nivelul trufiei este periculos pentru urmaşi începe formarea de pietre ce nu trebuiesc îndepărtate pietrele de formă coralică. să vadă în toate voinŃa divină şi să nu caute vinovaŃi. diminuând dependenŃa faŃă de tot ce este omenesc. fondate. Dacă în vieŃile trecute copilul s-a născut grav bolnav.

cu atât se ajută şi se salvează unul pe altul şi pe urmaşii lor. De aceea dragostea nu trebuie să depindă de cumsecădenie şi idealuri. Surorii mele Liuba i-au scos un rinichi şi are pietre la vezica biliară. practic. suspiciunea. de a o renega. idealuri. speranŃe. ceea ce stă la baza lui .Cu cât bărbatul vede în toate Divinitatea. urăşte. legat . în acest caz. cu cât îl simte mai mult pe Dumnezeu în sine şi eu-1 lui nu depinde de învelişul omenesc cu toate valorile lui. pe de alta îl vindecă umilindu-1. Un lucru important pe care trebuie să-1 facă sora dumneavoastră este să simtă că eu-1 ei superior este etern. pe de o parte îl transformă prin iubire. mai înalt. sora dumneavoastră poate primi nereu ş itele ş i necazurile sor Ń ii ca ş i sup ă r ă rile ş i umilin Ńele. DependenŃa de ele iscă un conflict permanent. Noi cunoaştem iubirea lui Dumnezeu prin dragostea de oameni. Cu cât oamenii îndrăgostiŃi sunt mai predispuşi să se ierte reciproc. Sora dumneavoastră are faŃă de relaŃii o dependenŃă minimă. nemulŃumirea faŃă de lumea înconjurătoare şi oameni. ş i materiale. jignindu-1. Dar iubirea trebuie întotdeauna să fie mai multă. vise. DependenŃa de el generează oameni lipsiŃi de principii. lucrul nu este atât de periculos pe cât de periculos este să nu te exteriorizezi dar înăuntrul tău să te dezici de dragostea pentru oamenii care te-au supărat. cu caracter cărpănos. Primul lucru pe care trebuie să1 facă sora dumneavoastră este să înŃeleagă şi să accepte suferinŃa ca pe o purificare. fiind Dumnezeu şi iubirea. Dar după ce i s-a îndepărtat rinichiul şi i s-au făcut câteva operaŃii a revenit la nivelul normal. Primul nivel spiritual îl constituie relaŃiile. principii. Oricât ar fi de straniu. Ńeluri. este gata s ă -i bat ă pe cei care l-au sup ă rat. Cu cât în sentimentele noastre este mai multă iubire divină cu atât avem mai puŃine pretenŃii faŃă de oameni şi o dorinŃă mai mică de a călca în picioare această iubire.să respingă iubirea. DependenŃa de aptitudini şi intelect duce la o autopreŃuire prea mare. Dar dacă orgoliul a intrat în normal. Vitalitatea viitorilor ei copii este de 7-10%. nu au şanse să vină pe lume. Iubirea ei nu va rezista. adică spiritualitatea trecând deja în dragostea faŃă de oameni. la dorinŃa de a-i oprima pe ceilalŃi. falimentul proiectelor şi al speranŃelor. acum. ş i spirituale. adică. Sora dumneavoastră are tendinŃa cea mai periculoasă . Primul este nivelul material. DependenŃa faŃă de aptitudini a fost de şase ori mai mare decât cea mortală. Cu cât se va purta mai omenos cu el cu atât mai rău va fi pentru amândoi. Omul sincer este mereu atras de acumularea iubirii. zgârciŃi. aptitudinile. Cum s-o ajut? Există câteva niveluri ale valorilor umane. în cuvinte simple. Iar agresivitatea se poate dezvolta foarte încet dar şi la scară mare. Prin suferinŃele fizice se diminuează dependen Ń a fa Ńă de toate valorile umane. iar eu-1 ei secundar. cu atât reprezintă o mai mică primejdie pentru femeia care îl iubeşte. Şi chiar şi acum depăşesc de şapte ori nivelul letal. josnici. aşa s-au petrecut lucrurile. Al doilea nivel spiritual. nedreptatea. intelectul. cramponarea de viitor au rămas la acelaşi nivel. dacă omul Ńipă. talentat dar brutal de a avea urmaşi sănătoşi sunt mai puŃine. Dar dragostea nu alege. de a-i Ńine cu o mână de fier. să simtă că tot ce este omenesc este secundar. Al treilea nivel spiritual şi mai important este morala. DependenŃa de relaŃii naşte gelozia. este dat de nobleŃe. Dacă eu nu pot să primesc izbăvirea şi purificarea prin jigniri şi supărări din partea altui om se poate să nu mi se dea aşa ceva. ci direct boala. Dacă femeia s-a îndrăgostit de un om deştept şi brutal. Dar nu va putea accepta tră darea. irascibilitatea. simŃul estetic.ataşarea de idealuri. Pentru eliberarea de agresivitatea interioară sunt utile nu numai căinŃa şi rugăciunea dar şi sinceritatea. Acest lucru îi vizează atât pe bărbaŃi cât şi pe femei. De aceea şansele unui om deştept.

cu atât aspiraŃia către Dumnezeu va fi mai puternică. A fost o probă pentru soŃul dumneavoastră. va scăpa de boli şi necazuri. spiritualitate. Când s-a născut nepoata aŃi mutat centrul atenŃiei asupra ei. Dragostea dumneavoastră s-a transformat într-una interesată. Starea interioară a femeii se transmite soŃului. Şi cu cât dependenŃa este mai mare. Parcă m-aş vedea dintr-o parte.mai puŃină agresivitate. idealurile. Acum am pierdut sensul vieŃii şi nu pot s-o sufăr pe nepoata mea (3 ani şi jumătate). Mi-aŃi putea cumva explica aceasta? Temperatura înaltă la copii. îndepărtaŃi-vă de tot ce este omenesc în dum-neavoastră. Se va elibera de agresivitate. logica şi conştiinŃa. cu atât va depinde mai puŃin de toate valorile umane. ca la televizor". de eu-1 ei omenesc.N. de regulă. Cu cât depindeŃi mai mult de idealuri cu atât veŃi venera pe unii şi nu-i veŃi suferi pe alŃii^ AnulaŃi pretenŃiile anterioare faŃă de oameni şi faŃă de dumneavoastră în planul idealurilor şi al spiritualităŃii. principiile şi idealurile ei ş. Imaginea obişnuită a lumii şi logica de fiecare zi s-au destr ă mat. Din moment ce viroza este gastrică înseamnă că imunitatea din zona stomacului este slăbită. se explică prin nereuşite ale viitorilor copii. cu o forŃă dublă aŃi fi transferat-o asupra nepoatei. o detaşare faŃă de omul iubit.înseamnă că se cramponează de idealuri şi cu aceasta îşi dăunează nu numai sieşi ci şi celorlalŃi. Şi dacă veŃi reuşi să vă schimbaŃi veŃi nutri sentimente fireşti şi faŃă de nepoata dumneavoastră fără să-i dăunaŃi.. O femeie îşi iubeşte bărbatul pentru că este bogat. La început aŃi trăit din iubire dar pe urmă aŃi început să trăiŃi din idealuri. Dar aşa v-a Ńi întors de la ea înăuntrul dumneavoastr ă şi nu-i puteŃi cauza vreun rău însemnat. După cum a spus un filozof: „Să iubeşti nu înseamnă să priveşti unul către celălalt ci să priveşti în aceeaşi direcŃie". pentru purificarea lui. alta pentru că este capabil. AruncaŃi-vă principiile.m. acum este bolnavă de gripă (localizată la stomac) cu temperatură mare. trecând peste neplăcerile omeneşti şi închipuinduşi toate înjosirile posibile legate de noŃiunile ei de etică. Moartea iubitului meu soŃ este legată de naşterea nepoatei (a avut un infarct iar eu nu i-am acordat destulă atenŃie. Cu cât îşi păstrează iubirea faŃă de Dumnezeu. spiritualitate. n-a acceptat situaŃia ce-1 împingea spre iubire şi dumneavoastră nu aveŃi nici un amestec. cu atât mai repede vor trebui să piardă soŃii lor valorile sau sănătatea.a. So Ń ul nu a reu ş it s ă primeasc ă purificarea. Aseară mi-a spus un lucru ciudat: „Nu mă simt pe mine. Intre oamenii care se iubesc întotdeauna trebuie să fie Dumnezeu. Atunci. I s-a intensificat dependenŃa de idealuri. ea s-ar fi deschis faŃă de dumneavoastră. Mai puŃină dependenŃă . Temperatura se poate ridica fără cauze vizibile şi menŃine un timp destul de îndelungat sau poate însoŃi o anume afecŃiune. Stimate S. cu cât se vor iubi mai mult.d. In cuvinte simple: în dragostea omenească trebuie întotdeauna să existe o distanŃă. au început să se acumuleze mai repede supărările şi aceasta 1-a dus treptat către infarct. Când omul spune: „Nu pot să-mi iert" . ar fi preluat toată „murdăria"' karmică şi pentru ea lucrurile s-ar fi terminat tragic. Cum să mă lupt cu mine? Cu dumneavoastră nu trebuie să vă luptaŃi. .de trup şi conştiinŃă se dezintegrează periodic. ei trebuie să se iubească prin Dumnezeu. am următoarea întrebare: fetiŃa mea are zece ani. In vieŃile anterioare aŃi iubit spiritualitatea şi nobleŃea soŃului mai mult decât pe Dumnezeu din el. toată o canalizam spre nepoată). Dacă după moartea soŃului toată veneraŃia dumneavoastră omenească. alta pentru că este corect.

când mă aflu la cimitir unde sunt înmormântaŃi bunica şi bunicul meu simt o afluenŃă de energie şi întotdeauna îmi creşte moralul până şi-n stările de indispoziŃie. Iar copilul care trebuie să i se nască fetiŃei este total armonios. în planul subtil. fiica dumneavoastră va putea suporta toate bolile şi conflictele de viaŃă. Mă uit în planul dumneavoastră subtil. Are zece ani. Proasta dispoziŃie vine dintr-o problemă nerezolvată. Ca urmare nici până astăzi nu ştiu la cine Ńin mai mult. imaginea obişnuită a lumii se năruie şi aceasta îi permite să treacă prin toate încercările din viitor. din incapacitatea de a depăşi stresul. începe o activitate pentru salvarea copilului. Dacă au debutat bolile. El poate avea ulterior probleme cu plămânii. în măsura în care vă veŃi anula toate pretenŃiile anterioare faŃă de bărbaŃi şi orice umilire a propriei importanŃe. o ataşare crescută de idealuri şi. credeŃi-mă. mai ales din perioada concep Ń iei ş i a sarcinii. cuvinte sau de a se supăra ea însăşi este mare. Corespunzător. înainte de concepŃie şi în timpul sarcinii fiicei dumneavoastră pute Ń i avea probleme mari pe partea ginecologic ă pân ă la oncologie. îmi este greu să redau în acest bileŃel toată febra emoŃiilor dar. Trebuie destabilizate structurile spirituale din planul subtil. Cauza. De ce efectul este atât de benefic asupra mea? Sufletele bunicii şi bunicului se găsesc în alte lumi. trăiŃi emoŃiile rudelor care privesc problemele dumneavoastră din cu totul alt unghi de vedere. agresivitatea subconştientă este mare în raport cu bărbaŃii. o susceptibilitate mărită. boala sau moartea copilului dumneavoastră. dependenŃa de relaŃii. vă veŃi reŃine sentimentele. ca şi dependenŃa de problemele ei. S-a observat că oamenii ale căror case se află în preajma cimitirului trăiesc mai mult. fetiŃa este îmbrăŃişată de soarta viitorului copil. fie trebuie să trăiŃi într-o permanentă înjosire a relaŃiilor şi idealurilor. Parcă totul ar trebui să fie normal şi fără suferinŃe. înseamnă că fie vă schimbaŃi în continuare şi prin aceasta îi schimbaŃi pe copil şi viitorii nepoŃi. trăiesc ca în somn încercând să-mi sugrum toate sentimentele. la fel e şi dependenŃa de idealuri. aptitudini. Ba mi se pare că sunt gata să-mi părăsesc soŃul pentru celălalt. ele vă ajută să revizuiŃi în subconştient faptele şi să ieşiŃi din zona lor de incidenŃă. se poate trage concluzia că nu este totul în regulă cu urmaşii ei. Stimate S.amant. Totul se complică prin faptul că şi amantul are familie. Şi văd imediat un mare necaz.N. Cimitirul prin el însuşi linişteşte. Sunt răvăşită de o relaŃie dublă. inima sau stomacul. DependenŃa lui de relaŃii este de şase ori mai mare decât cea letală. în parte. SituaŃia poate fi schimbată radical nu prin acŃiuni exterioare ci prin transformări interioare. idealuri este minimă. Cramponarea de idealuri a fetiŃei este de două ori mai mare decât nivelul critic. Probabil că aŃi citit cărŃile mele fiindcă în prezent sunteŃi echilibrată. Şi după cum. Dacă o veŃi ajuta şi cu o educaŃie corectă. . cu atât lupta poate duce la îmbolnăvirea sau moartea copilului dumneavoastră pentru care va trebui să plătiŃi pe urmă. Personal v-aŃi pus în ordine dar pe copil n-aŃi reuşit. Agresivitatea subconştientă. începe maturizarea sexuală. soŃ . A mamei de două ori şi jumătate. Aceasta înseamnă boli şi temperaturi ridicate şi scoaterea conştiinŃei în afara limitelor corpului! PercepŃia informaŃiei propriului corp scade drastic. Cu cât vă veŃi opune în interior acestei situaŃii. sănătatea dumneavoastră va fi şi ea bună.. La dumneavoastră se produce un contact subconştient cu altă lume şi dependenŃa faŃă de lumea noastră scade brusc.Prin urmare tendinŃa de a-1 supăra pe celălalt prin gânduri. ba invers. corespunzător. Dar această activitate a început nu numai asupra viitoarei mame ci şi asupra viitoarei bunici.

similare cu a bunicii. De dragul salvării formei începe lupta cu conŃinutul. de idealuri de şapte ori. Trebuiau să vină pe lume doi copii dar mersul evenimentelor s-a schimbat. moartea reprezintă o destrămare a relaŃiilor şi idealurilor. în general. Acest fapt înjoseşte idealurile mamei şi prin ea armonizează copilul.De parcă omului i s-ar aminti în permanenŃă că viaŃa lui se va sfârşi. Asemenea lucruri de obicei se petrec când pe lume trebuie să vină urmaşi armonioşi iar purificarea uzuală prin boli. imaginea lumii pentru copil s-a năruit şi reconstruit. ca pe un blestem. în anul 1944. speranŃelor. iar pe de alta.90) am avut placentă dublă dar copilul a fost unul singur. este o împlinire a proiectelor. De îndată ce vreo fericire omenească exprimată prin posesiunea unei valori anume devine absolută. ea nu a putut să accepte şi să supravieŃuiască acestui fapt. apare imediat dorinŃa de a o salva şi proteja. a oricărui copil. Orice valoare umană însă este constituită din temporalitate.N. este o semnalare a unei dependenŃe. . Când s-a năruit legătura ei cu lumea. Când viitorul este închis 100% . Stimate S. Nu are copii. dorinŃa de a venera relaŃiile. omul iubit. DependenŃa fiicei dumneavoastră de relaŃii depăşeşte de două ori. Cu cât omul pierde mai repede obiectul veneraŃiei. Astfel i s-a blocat ataşamentul faŃă de idealuri. trecând destul de repede. CoexistenŃa acestor două date a diminuat într-o măsură oarecare ataşamentul fiicei dumneavoastră la relaŃii şi idealuri. de a depinde de valorile omeneşti nu este înlăturată. înainte de naşterea fiului meu (11. adică dependenŃa de idealuri este la nivelul mortal. cu toate valorile ei. TendinŃa crescândă. adică de a le proclama eterne şi imuabile. apare fie sterilitatea. Orice stres este suportat de om mult mai uşor.04. spaŃialitate şi materialitate şi de aceea nu poate fi eternă şi imuabilă. pe de-o parte. ce să facem? DependenŃa mamei dumneavoastră de relaŃii era de patru ori mai mare decât cea mortală. nenorociri nu este îndeajuns de eficientă şi intră în funcŃiune metode mai subtile şi neobişnuite. Ceva poate fi etern numai atunci când nu se supune timpului iar pentru aceasta trebuie să fie în afara limitelor temporale. la 19 martie s-a născut fiica mea. Să înŃelegeŃi un lucru simplu: dorinŃa de a preamări orice valoare umană este dorinŃa de a face din ele punctul de sprijin central al sufletului. fie copilul se naşte bolnav. SfătuiŃi-ne. Dacă naşterea s-a produs în apropierea datei tragice. copilul încă se mai poate naşte. dar dacă închiderea merge spre 200-300 de unităŃi şi mai mult. idealurile. viselor. la 20 martie s-a împuşcat mama mea. pentru aducerea sufletului în armonie.. Cu cât dependenŃa este mai mare cu atât posibilitatea de a deŃine vreo valoare se închide. De aceea şi starea de spirit este mai bună şi sănătatea mai robustă. Naşterea fiicei dumneavoastră. traumatisme. DependenŃa de viată. Serghei Nicolaevici. fie sarcina nu se Ńine. Are acest lucru vreo influenŃă asupra vieŃii şi în ce mod? Cursul firesc al evenimentelor a fost perturbat. relaŃia cu ceilalŃi oameni. se diminuează în interior. la copil. la dumneavoastră şi fiica dumneavoastră. Nu reuşeşte să ducă sarcina până la capăt. cu atât sufletul lui se încarcă mai puŃin de agresivitate. iar de idealuri de patru ori nivelul mortal. După şaisprezece ani. Trebuie s ă v ă ruga Ń i pentru tot neamul ca s ă îndepărtaŃi.

care nici măcar nu ştiau de existenŃa llfe MulŃi oameni. Multe genii cu sufletul excepŃional de curat au murit în copilărie. dependenŃa valorilor spirituale ce li se atribuie va începe să crească brusc şi respectivul om se poate îmbolnăvi sau muri. văd adesea. Dacă n-ar fi aşa nemulŃumirea ar putea să se transforme într-o boală gravă sau protecŃia ar fi anulată. Am în vedere nu regulile stereotipe ale credinŃei în Dumnezeu ce sunt mai degrabă formale decât consistente. nu reprezintă pentru el nici un pericol. De ce este periculos să fii talentat ? Fiindcă la exterior omul nu este încă recunoscut. AdoraŃia la acest nivel îl leagă pe om de planul subtil atât de puternic. Mecanismul este simplu. imoral. cu atât posibilităŃile noastre de a-1 percepe şi controla sunt mai puŃine.m. . De aceea. Cu cât iubirea din structurile profunde este mai puternică. să-1 adoraŃi. aici. adorăm şi ne ataşăm de un om la nivelul superficial al conştiinŃei. blocajele acestea nefiind patologice. Acest lucru micşora dependenŃa de valorile omeneşti şi facilita supravieŃuirea ulterioară. ci credin Ńa tr ăită . De aceea. venind în această lume au putut supravieŃui născându-se invalizi sau grav bolnavi. Acest procedeu blochează adoraŃia în creştere. adică neobi ş nuit ă bun ătate. meschin va trebui să fie comportamentul omului talentat. acumulată în vieŃile anterioare şi într-o oarecare măsură în cea prezentă. principii. în cazul în care omul ar atinge valori la scară prea mare. Cu cât nivelul spiritual interior este mai subtil şi de mai mari dimensiuni. modificându-vă atitudinea faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de sine. nici o adoraŃie nu-i va face rău. renunŃare la critică. cu atât mai cinic. căci să fii talentat şi să nu crezi în Dumnezeu este foarte periculos. Supărările se blochează prin durerea din partea stângă a corpului. Dacă adoraŃia pătrunde la nivelul profund. De parcă ar trebui să sufere. Vă previn încă o dată: nu vă luptaŃi cu dumneavoastră înşivă. Adesea actorii celebrii. independent de voinŃa oamenilor. dar înăuntrul tuturor creşte valul de adoraŃie şi veneraŃie. Invaliditatea. acest om poate să moară. cântăreŃii se comportă vulgar. Rezerva interioară de spiritualitate depăşeşte nivelul mediu. ExplicaŃi-mi. de a pune iubirea mai presus de morală. el nu acceptă atenŃionările în rând cu alte dovezi de prevenŃie şi începe să se supere pe lumea înconjurătoare. Era înjosit trupul şi. spiritual şi sufletul. nu era o plată pentru nişte păcate. capacitatea de a ierta. n-are celebritate. poate fi multă vreme bolnav ş. sau pomenit şi n-are bani. dacă veŃi începe să vă ataşaŃi de cineva.d. vă rog. lipsiŃi de sănătate încă din copilărie. până la începutul sau în primele momente ale creaŃiei. în mod obişnuit. ProtecŃia dată de la natură este cantitatea de iubire faŃă de Dumnezeu din sufletul omului celebru. Schimbarea se poate realiza . Dacă iubim. omului talentat. ci salvatoare. De aceea mulŃi oameni talentaŃi au fost firavi. aptitudini şi bani. poare aduce necazuri celuilalt om. Ńintuindu-1 de valorile umane. soarta îi este potrivnică. Dacă este îndeajuns de multă. să nu mai depindă de acea atenŃie interioară care se îndreaptă către el. nu încercaŃi să vă modificaŃi in consecinŃa unei logici omeneşti. simŃul etic. El poate resimŃi acest lucru şi se apără destabilizând stratul prin care trece adoraŃia. ci o protecŃie împotriva morŃii. Dac ă nu vor face a ş a.Stimate S. corespunzător. întrucât autorul bileŃelului nu înŃelege acest lucru. ce se întâmplă? AveŃi un contact puternic cu structurile ordinii superioare. adică i se arată la ce se poate ajunge. fără să vreau. ori s-au pierdut. pe forŃele superioare care îl protejează. pune o distanŃă şi le permite celor de care se ataşează autorul biletului să supravieŃuiască. simultan se declanşează şi sistemul de prevenire. imagini cu morŃi sau nenorociri ale oamenilor apropiaŃi. Din ce cauză? Eu îns ămi îmi simt dureros partea stângă a corpului. după cum indică tradiŃia clasică indiană. incredibil de talentaŃi. Când la autorul biletului se declanşează idolatrizarea rudelor apropiate. durerile ar dispare dar în urma lor ar începe să-i moară rudele şi în final ar rămâne singur. doar prin logica divină. nesuportând adulaŃia ce le-o arăta în subconştient un număr covârşitor de oameni.a. Oricât ar fi de ciudat este o încercare de a se ap ă ra.N. încât se stinge repede.

Sau o jignire nefirească. Copilul. până nu va deveni iubire. propria modificare a raportului cu lumea ş i c u ei înşişi. Şi. ConştiinŃa este întotdeauna limitată şi nu va da vreodată o imagine exactă a lumii. instantaneu se declanşează conflictul. de obicei.Pe fiul nostru 1-a muşcat a doua oară un câine. Iar dacă lumea nu poate să corespundă conştiinŃei noastre. ci lugrul părinŃilor cu eu-1 propriu. la o profundă purificare. vă rog. întrucât aderenŃa la idealuri îl poate costa scump şi pe el şi pe ceilalŃi oameni. neîndreptăŃită din partea omului iubit. Apoi s-a plictisit şi a început să se lege de toŃi pacienŃii. mutilându-le caracterul şi concepŃia despre lume. sau apar probleme legate de vedere. ci atacul unui animal. SpuneŃi-mi. dinŃii. cel mai bine faceti-i o demonstraŃie de iubire. ca şi mai-nainte. Dar important este. FaŃa. Iubirea oferă o imagine completă a lumii şi dacă de la început iubim iumea şi apoi încercăm să o înŃelegem nu vom fi niciodată în conflict cu ea. La consultaŃie a venit o femeie cu un copil. Prima dată când era încă mic (1-a apucat de obraz) şi a doua oară de curând. I-am luat pe mamă şi copil în cameră. I-a prins de picior. Când aŃi fost tratată prin înjosirea idealurilor şi a conştiinŃei nu aŃi înŃeles şi nu aŃi acceptat. Dacă nu este traumatism. ci a crescut. cu dificultate 1-a aşezat lângă ea. Să ne întoarcem la autorul biletului. Din primele secunde în care idealurile devin mai importante decât iubirea. 200 reprezintă media letală pentru un om. Şi dacă în copilărie are loc un traumatism al feŃei sau al dentiŃiei. ce faci tu aici?" Am înŃeles că situaŃia trebuie modificată. BăieŃelul avea aproape cinci ani. de pildă. la doar nouă ani. Dacă omul renunŃă la importanŃa conştiinŃei şi se îndreaptă spre iubire. duşmănoasă. idealutir-adică-OJiiare trufie". „Cu o oră înainte v-am spus că aveti_o puternică dependenta fată de aptitudini. In ora care a trecut aŃi lucrat asupra dumneavoastră. nu actul exterior. tenul sunt legate de ideal. de a ceda. Şi la fiul dumneavoastră tendinŃa respectivă nu s-a micşorat. încep tratarea şi salvarea lui prin distrugerea acelei imagini a lumii pe care o considera de nezdruncinat. nepoŃilor. După 20 de minute. Mai ales în perioada sarcinii. Poate că sunt eu de vină cu ceva? Fiul dumneavoastră are o agresivitate subconştientă de 300 de unităŃi. care este cauza. sărea prin cameră. mecanismele de salvare ale copilului au intrat în funcŃiune încă din copilărie. Dar tot efortul dumneavoastră este fără rezultat . Lumea devine ilogică. nu pentru iubire. înseamnă că dependenŃa de idealuri este mare. ochii. a deschis uşa de la camera în care mă aflam ş i cu o mină şireată. dorinŃa de a-i manipulare toŃi şi de a-i supune. Ea gejierează pretenŃii crescute faŃă de oameni. Dacă adresarea va fi brutală îl poate înverşunaşi. desigur. se Ńinea de năzbâtii. Dacă un astfel de copil va fi aprobat în toate. şi în cele din urmă este aplicată şi persoanei în cauză. AŃi trăit pentru spiritualitate. Voi povesti o situaŃie bizară ce mi s-a întâmplat nu demult. lucind din sticlele ochelarilor a rostit: „Lazarev. şi celor nenăscuŃi în aceeaşi măsură. lovitura este aplicată copiilor. O parte însemnată o constituie atitudinea dumneavoastră greşită faŃă de lume. chiar şi cel mai decis. înseamnă că agresivitatea nu mai este prezentă doar la nivelul profund ci a trecut deja la nivel exterior. incapacitatea de a primi o umilire. Şi vă rog să-mi mai spuneŃi de ce are momente de furie intensă. omul încearcă să transforme întregul mediu înconjurător conform idealului său limitat. După câteva minute deja îi teroriza pe toŃi cei veniŃi la consultaŃie. După o vreme. logica omenească şi conştiinŃa se refac. explicati-i că pedepsele dure sunt necesare spre binele lui. în acest caz transformarea copiilor poate avea loc foarte repede. în cele din urmă mama. Sau o reacŃie nedreaptă din partea societăŃii. i se poate schilocHjşufjetul. De aceea. Făcea numai ce dorea şi era foarte hotărât. Apoi pedepsiŃi-1. apar pretenŃiile şi nemulŃumire faŃă de absolut tot. a pretins ca asistentul să-1 ducă în spate prin tot apartamentul. straturile superioare ale caracterului se vor deforma ca şi sănătatea şi destinul. Totul înjur începe să cadă. Dacă însă se încăpăŃânează în susŃinerea principiilor şi idealurilor proprii atunci începe să se dezintegreze şi din interior. Am început rar. La început se năruie idealurile la exterior: moartea unui om apropiat. dialogul cu femeia.

Din ce cauza au copii enurezis? Orice îmbolnăvire. Femeia oarecum încurcată se uită la mine.îmi povestea mama lui . nimic nu-l_va_a[uta pe copil". Nu trebuie să-i induceŃi în eroare pe ceilalŃi şi pe dumneavoastră. cu atât această afecŃiune trece mai greu. «Dacă ne-aŃi fi spus că transformarea copilului poate fi atât de radicală nu v-am fi crezut în nici un caz» au zis ei". se va schimba şi \ el". Senti-mentele omeneştjJrgbuie să se ejŃŃexiarizgze. Apoi mă întreabă: „SpuneŃi-mi ceatitudine să am faŃă de el la exterior?" „PriviŃi: copilul şi-a făcut pe aici de cap mai mult de o oră şi dumneavoastră nici măcar o dată nu l-a Ńi admonestat. atacul nu mai are loc la suprafaŃă ci chiar în miez: se produce o deformare a câmpurilor în jurul primei chakre. Copilul de asemeni. „Măcar de Ń i-ar p ă rea r ă u de oameni încerca asistentul s ă -1 aduc ă la intenŃii mai bune. Dacă îi veŃi … Acelaşi lucriuse întâmplă şi_cu ataşamentul fată de alt om. Dacăjui te manifestezi la suprafaŃă şi-Ńi împjngi_şentimentele în tine. organice. Mă uit la femeie: „Vă spun încă o dată: Vă veŃi schimba dumneavoastră. în măsura în care agresivitatea este mare în relaŃia reciprocă şi în cea cu lumea din jur. la naştere sau în fragedă copilărie. se declanşează la copil programul autodistrugerii. Cu cât este mai amplă agresivitatea interioară. La început apar perturbări funcŃionale ale sistemului uro-genital. mai ales a celor din timpul sarcinii. Prin revizuirea tuturor situaŃiilor de viaŃă. VedeŃi cum se comportă? . Nu 1-am recunoscut şi mi-am amintit de el numai după ochelari. şi a unor pretenŃii crescute faŃă de lume şi oameni la părinŃi. Era cu totul alt copil. efectul poate fi negativ asupra urmaşilor sau pur şi simplu nu mai vin pe lume. Mi-am amintit încă un fapt. diareea sunt mărturia unui puternic program de autodistrugere la copil. După aceea încep disfuncŃiile intestinale şi ale sistemului uro-genital. Enure-zisul se tratează. procese inflamatorii sau enurezis adică incontinenŃă urinară. se apropie de hârtia căzută. în primul rând. „Probabil că aŃi început să vă transformaŃi" îi spun eu. Aşa cum j>g_comportă el.o întreb eu. nu în afară. Dacă agresivitatea este la scară mare. Mama se uită uluită la noi amândoi. înăuntru trebuie să fie consacrate lui Dumnezeu". Pe dinafară păreŃi__oblândă oiŃă. frânează dezvoltarea agresivităŃii din suflet. Voi descrie un caz cu totul ilustrativ. Dacă dependenŃa copilului de valorile umane şi agresivitatea vin din viaŃa anterioară. constipaŃiile. Dacă se încearcă o tratare a enurezisului fără a modifica şi caracterul copilului. Deodată copilul se ridică. traumatismele capului sunt primele niveluri ale frângerii agresivităŃii. „Serghei Nikolaevici v-a căzut o foaie" spune el timid. Adesea. Dacă nu vă schimbaŃi. cea mai informativă şi energo-absorbantă. pentru că ataşarea sufletelor va fi mai mare decât cea critică. Când copilul se agăŃa de asistent. Femeia stă imobilă privind la mine. fie o perturbare la nivel organic sau funcŃional. te vor „rupe'" şi mai repede.băieŃelul nu se schimbă. prin schimbările interioare ale sufletului şi caracterului mamei. durerile de cap. Problemele legate de învelişul dermic. Este pedagogia cea mai rea. . „Dar de ce trebuie să-mi fie milă de ei ?" a ridicat din umeri copilul. durerile intestinale. o ridică şi mi-o pune pe masă. Dacă sufletul lui vine în această lume mai mult sau mai puŃin curat şi agresivitatea se transmite de la părinŃi. aşa sunteŃi dumneavoastră în interior. Una din ele cade ^ lin pe podea. apar mai des perturbări funcŃionale.. literatura te învaŃă să-Ńi ascunzi sentimentele. „ŞtiŃi. perturbările sunt adesea grave. Trebuie să vă transformaŃi. Se instalează o pauză lungă. infla-maŃiile rinofaringiene.educatorii de la grădiniŃă nu înŃeleg nimic.întind un deget şi—1 indic pe copil . în acel moment mut nişte hârtii pe birou. ci înăuntru. acela încercând să-1 calmeze i-a zis: „PoŃi să te potoleşti? Tu ruseşte înŃelegi sau nu ?" „Eu înŃeleg dar tu nu înŃelegi". După o jumătate de an mama a venit cu el încă o dată. .

lumea înconjurătoare. nici cea mai mică ameliorare. Rezultat nul. Dacă este mai mult sau mai puŃin pregătit dar pretenŃiile faŃă de Dumnezeu sunt mari îi explic. Am fluturat din mână: „DuceŃi-vă şi lucraŃi asupra dumneavoastră". Până nu veŃi trece prin toate situaŃiile din nou şi prin căinŃă nu veŃi renunŃa la pretenŃiile faŃă de Dumnezeu. „Toate?" „Da. nimeni nu ne-a putut ajuta. bioenergeticieni. nu-i mai eram necesar. metode homeopatice. a fost şi aşa ceva şi încă foarte rău". Au lucrat cu ea cei mai buni hipnotizatori. psihiatri. „Ce treBuîe~siTfac? " Am dat din umeri: „ Să nu leneviŃi". Femeia a venit în ziua următoare: M-am uitat la câmpul fiicei şi am fost plăcut impresionat.Aveam la consultaŃie o femeie cu fiica ei de nouă ani. Ea face un gest vag cu mâna „Aşa.câte din cărŃile mele aŃi citit?" „Pe toate" mi-a răspuns femeia fără ezitare. Astfel încât dacă vi se va da din nou o situaŃie similară s-o parcurgeŃi fără ezitare pentru ca sentimentul iubirii din suflet să rămână neatins. In urma nemulŃumirii faŃă de situaŃie. Nimic.vreau să vă întreb: v-aji enervaŃi şi aŃi fost nemulŃumită de soŃul dumneayoasŃră_în timpul sarcjnii?" Ea şovăi: „Ei. „Vă rog să veniŃi mâine. dar corect.i-aŃi fi vindecat enurezisul şi ar fij[ărnas_copiluljară urmaşi". Au încercat s-o trateze prin acupunctura.a răspuns mama . care a fost starea fiicei dumneavoastră în noaptea trecută ?" am întrebat eu. Trebuie să nivelaŃi toate situaŃiile de zeci de ori pentru a vă schimba lăuntric.zic eu . nu-1 primesc. atunci. Dispăruseră deformaŃiile puternice ale câmpului ei şi ale câmpurilor viitorilor copii. AcŃiunea şi schimbările sunt uneori atât de puternice încât este necesar un control ulterior.dar totul a fost în regulă în noaptea trecută". Ochii mamei s-au umplut de lacrimi: „Şi atunci ce să fac acum. în general mi-am revizuit perioada sarcinii". Se vede imediat. voinŃa Divină". s-a sculat ş i a plecat imediat. societate. forŃele supreme. da. „Dar nu aşa. lucru de care m-am convins în ziua următoare. Am fost la consultaŃii la toate somităŃile medicinii. mersul eveni-mentelor din jurul dumneavoastră. Ş edin Ń a a durat câteva minute. dar femeia a în Ń eles ş i a vă zut direc Ń ia în care trebuie s ă meargă ş i în continuare a început să lucreze singură. De obicei. şi nu în general. Dar cum vă puteŃi adresa lui Dumnezeu dacă sufletul dumneavoastră este saŃuraŃde pretenŃii faŃă de El? Acest lucru s-a întâmplat în urma nemulŃ umirii profunde faŃă de oamenii apropiaŃi. întâilrebuie să vindecaŃi sufletul". m-am străduit" „Ei. schimbările vor fi de suprafaŃă iar rugăciunea dumneavoastră ineficientă". ŞedinŃa a durat câteva minute. . Sunt pur şi simplu disperată". Dacă omul este gata. „Pentru a vă schimba trebuie să vă adresaŃi lui Dumnezeu şi acest lucru se face prin rugăciune. să n-o mai tratez ?" „Trebuie s-o trataŃi. consult în felul următor: dacă văd că omul nu este pregătit.povestea mama . „Şi atunci de ce nu le-aŃi anulat până acum?" Şovăi din nou: „Dar acum mă port frumos cu el". s-o retrăiŃi". în ochii femeii apare un licăr de speranŃă. Această femeie nu m-a în Ń eles.face pipi pe ea nu numai noaptea ci şi ziua.îi răspund . „Ce caută aici acest «acum»? Trebuie să revizuiŃi acea situaŃie. „Apropo. Femeia nu înŃelege: „Cum adică?" „Foarte simplu . îi explic esenŃa problemelor şi apoi 2 -3 ore lucrează asupra sa. „Mă tem să cred . Am găsit telefonul ei şi am sunat-o seara. „SlavăDojtiului că n-au fost modificări . „E nenorocire . adică este ca şi cum la o vizită aş face două şedinŃe. stat. pentru a nu emite pretenŃii faŃă de nimeni şi pentru a vedea în toate. toate" „Şi le-aŃi citit cu atenŃie?" „Da. în principiu. ŞedinŃa nu s-a terminat". .spun eu . soarta dumneavoastră. este de-ajuns să închidă ochii. Femeia s-a ridicat şi a plecat.

Şi despre oameni. Cu cât am mai multă iubire în adâncul sufletului. într-o oarecare măsură. şi despre tot ce-i era omului familiar. Pe de altă parte. Că acest sentiment iese din limitele a tot ce se nume ş te „om" & „Univers" ş i nu poate fi dominat. sunt atât de iluzorii. reŃine agresivitatea interioară. începe să simtă şi să înŃeleagă că singura constantă în Univers este aspiraŃia către Dumnezeu şi iubirea faŃă de Dumnezeu. Cum apare un atare fenomen? Să presupunem că un om are neplăceri. Treptat. Are tot spatele acoperit de păr. încălcarea gravă a tuturor legilor omene ş ti. încât nu pot fi luate în serios. De ce un înveliş păros? Omul a avut în timpurile preistorice un tegument compact păros. întrucât logica omenească. Dac ă merge mai departe pe drumul acumul ă rii iubirii de Dumnezeu el devine sfânt. acumularea iubirii în suflet. încălcarea lor poartă mai mult o responsabilitate umană decât Divină. în suflet apare o senzaŃie stabilă că importanŃa acestei lumi şi lumea însăşi. FetiŃa nu-şi înŃelege deocamdată problemele şi n-aş vrea să se complexeze încă de pe acum. morală şi simŃul etic cât şi de nivelurile spiritualităŃii aflate mult deasupra lor este foarte puternică. când tat ăl are o nemul Ńumire crescută faŃă de sine şi situaŃie.cu atât mai cuprinzătoare este spiritualitatea pe care o generează un asemenea suflet. poate fi vrăjitor şi practicant al magiei negre. intelectul. etern. Şi că trebuie căutat un punct de sprijin mai de nădejde. DependenŃa ei de idealuri. cu atât omul năzuieşte mai tare spre Dumnezeu şi sentimentul iubirii din sufletul lui este mai semnificativ. omul ajunge treptat la reflecŃiile despre Dumnezeu. Ce să fac? FetiŃei. îi învinovăŃ e ş te pe al Ń ii iar apoi începe s ă simt ă ş i s ă în Ń eleagă c ă nu există vinovaŃi. deşi forma este otrăvită. din trei vieŃi anterioare îi vine o puternică dorinŃă de a-i subordona pe toŃi şi toate. PotenŃialul spiritual al unui astfel de om devine foarte mare. La fel. Cu cât omul se aruncă mai tare înspre valorile spirituale superioare ş i înveli şurile lor exterioare cum ar fi manipularea lumii înconjurătoare. Aşa încât lucrul tatălui cu sine însuşi se face spre binele sănătăŃii şi sorŃii copilului. La început se plânge. ticălos. atunci omul poate uita că în toate bucuriile şi fericirile omeneşti principala menire a omului este aspiraŃia către Dumnezeu. Structurile spirituale superioare sunt frânate. Iar neplăcerile. totuşi ele se reunesc într-un singur om. creşterea gradului de Dumnezeire din sufletul său. Dar neplăcerile şi nefericirile continuă. Un asemenea om poate fi criminal. Şi mai departe. Cu cât este mai multă iubire în suflet . normele şi legile omeneşti aparŃin formei. dependenŃa de ele se micşorează şi acest lucru. că este dat de sus şi trebuie să fie primit. Dar dacă neplăcerile şi nefericirile se opresc din prima etapă iar puternicul potenŃial spiritual permite o realizare lejeră a tuturor dorinŃelor. ca şi toate reprezentările despre fericire. boli şi necazuri. O pilozitate puternică este ca o întoarcere a omului spre acele vremuri. aptitudinile etc. conŃinutul este încă plin de iubire. poate distruge oameni. Unul dintre aceste semne este zona păroasă de pe pielea nou-născuŃilor. proroc şi Mesia. . Şi cu cât îi reuşeşte mai bine acest lucru. oricât s-ar diferenŃia învelişul omenesc şi conştiinŃa de eu-1 superior. cu atât în suflet începe s ă creasc ă agresivitatea înlocuind iubirea. Dar pentru că totul se năruie. cu atât mai puŃină iubire îi rămâne în adâncul sufletului.Enurezisul copilului este influenŃat şi de starea tatălui deşi în mai mică mă sură . reprezintă şi o încălcare a legilor divine. Şi toate imaginile despre lume se năruie. cu atât protecŃia este mai slabă şi cu atât mai repede şi inexorabil vine ceea ce numim „pedeapsa lui Dumnezeu". Atunci conştiinŃa lui şi nivelurile superioare ale spiritualităŃii nu erau dezvoltate. In special. dac ă ea nu este dictat ă de iubire. bolile şi nefericirile continuă. Şi cu cât durează mai mult. Şi totuşi îi reuşeşte şi-i merge de minune. cu atât nu voi ucide iubirea altui om şi agresivitatea mea faŃă de el va fi superficială.

d. De pe atunci încercam să alătur efectul şi cauza. Un semn al apariŃiei pe lume a unor astfel de scorpiuŃe este fractura claviculei din naştere". încercam să vindec prin pase ale mâinilor. Auzisem undeva aceste cuvinte. ci căutând noi căi pentru rezolvarea problemei. „SpuneŃi-mi. SimŃeam asta. fetiŃa s-a născut cu foarte mult păr pe spate. Mă gândeam mereu ce s-ar mai putea face în acest caz.m. Stafilococul nu ceda. dacă în acest caz exista o influenŃă ea se făcea de la distanŃă. în vremea aceea tratam la consultaŃii prin energie şi presopunctură şi efectul era adesea strălucit. Parcă nu făcusem cine ştie ce dar efectul era adesea mai bun decât în orice pasă bioenergetică. Stau de vorbă cu mama copilului. să leg boala de vreun eveniment din viaŃă. Eu şi o doamnă pe care a inspirat-o încăpăŃânarea mea şi a încercat să mă ajute în descâlcirea acestui ghem complicat. dar nu puteam să pun lucrurile cap la cap. . într-un anume fel pilozitatea era legată de stafilococ. Am fost invitaŃi câŃiva bioenergeticieni s-o vindecăm. gândeam eu. Dar nu mă mulŃumea.a. Din grupa de bioenergeticieni care a venit să vadă acest caz dificil au rămas doi oameni. O fetiŃă avea din naştere o claviculă fracturat ă. le-am agăŃat pe perete iar sub ele am pus un scaun. O dată am decis să fac un experiment. Sunt un om încăpăŃânat şi dacă nu-mi reuşeşte ceva. Am încercat să îndrept conversaŃia în orice direcŃie. Am luat nişte reproduceri bune de icoane vechi. Nefericitul copil se chinuia dar nu puteam să-1 ajutăm. Mama îşi aminteşte: „în viaŃa mea am simŃit întotdeauna că am puteri mari. în plus fetiŃa avea un stafilococ foarte puternic care rezista la orice antibiotic. relatări ale unor situaŃii care ar fi putut lumina enigma respectivă. degajând din ele energie. „Ce are a face aici scorpiuŃa? . Actualizam orice informaŃie ar fi putut avea legătură cu tema. Aha. I-am uns spatele cu laptele meu şi pilozitatea a dispărut". am făcut pase. aŃi avut în viaŃă situaŃii neobişnuite?" „Dacă problema nu este tipică înseamnă că nici contextul nu este tipic". Ce legătură are cu situaŃia prezentă? Deocamdată nu se îmbină. cu sfârşit letal. Claviculă fracturată din naştere. Pentru a găsi nişte legături. aşa se prezintă lucrurile. sunt gata să repet la nesfârşit dar nu în mod prostesc şi unilateral. Tot ce poate magia şi bioenergetica am încercat şi răs-încercat. Pe scaun îi aşezam pe pacienŃi iar apoi mă rugam şi-mi închipuiam că din icoane iese şi coboară o lumină asupra omului. fiind un bioenergetician începător. m-am gândit eu. adică nu mai acŃionam deloc cu mâinile. Şi am hotărât să încerc ultima variantă. adică par a fi menite din naştere să aducă nenorociri şi să distrugă oameni. Am venit a doua oară şi acelaşi lucru. Stafilococul nu dispărea. Cu atât mai mult cu cât. Am stat de vorbă îndelung cu părinŃii fetei. Să lăsăm pentru un timp această informaŃie deoparte". în înŃelesul clasic al karmei. urma neapărat o pedeapsă. Claviculă. La" o lec Ń ie restrânsă. Dacă mă supăra cineva.mă gândeam eu. De fiecare dată mă convingeam că acŃiunea cu cât este mai subtilă şi inobservabilă cu atât este mai eficientă. Mi-am amintit apoi unde. am nivelat biocâmpul ş. c ăutam perseverent noi forme de acŃiune. un bioenergetician ne-a spus: „Câteodată se nasc mici scorpii. Consideram pe atunci că boala nu este determinată de caracter şi concepŃia despre lume ci de un fapt petrecut în timpul vieŃii sau de un gest imoral săvârşit de om. De regulă. Efectul a fost nul. Am venit în apartamentul părinŃilor fetiŃei. am eliberat energie. oare chiar Dumnezeu o protejează cu atâta cruzime pe această doamnă de supărări? Sau aşa se apără subconştient ea însăşi?" „Cu fetiŃa au fost după naştere şi alte probleme?" „Da. a face nişte paralele şi a primi descifrarea.îmi amintesc de vremea în care. Atunci s-a petrecut o istorie pe care multă vreme n-am s-o înŃeleg. In esenŃă. căutând înverşunat fraze.

Suferea trupul. CflpiLpg_aŃe fi ajutat grinjtrarisfbtmarea-pănnŃilor. . să manifeste agresivitate faŃă de iubire.cancer la sân. Toată medicina contemporană. curăŃate ele în primul rând şi venerate. pentru acest copil. a structurilor subtile. Dar raŃiunea se întunecă atunci când sufletul şi spiritul se maculează prin dependenŃa de valorile umane. îi ajutam trupul. ataşat de valoriîe spirituale superioare se obişnuise să oprime iubirea. A-l învăŃa săjsejroagejsă ierte. „Dar ce s-a întâmplat?" „La ora cinci după-amiază a început să vomite fără pauză. înseamnă că trebuie salvate corpul şi conştiinŃa omului. cu cât mecanismul de distrugere a iubirii şi-a luat turaŃia. psihologia consideră că omul este trup şi creier. Trebuia să treacă printr-o operaŃie. Am vrut să ajut şi era să distrug. ale sufletului omului. în primul rând. încercând s-o înŃeleg. Religiile mondiale. când am mai întâlnit pilozitate excesivă sau stafilococ la copii. Am simŃit că.il. bunTcîTof^ adică a generaŃiilor anterioare. nu a trupului. cred: această acŃiune va fi mai eficientă. Mecanismul de salvare a urmaşilor şi legat de ei. Apoi mă întorceam periodic la această temă. SituaŃia s-a înrăutăŃit în asemenea hal încât am chemat «salvarea» şi am dus-o la reanimare. se purifica siifjeji. Doi călugări au început de atunci să se roage pentru ea. Sufletul fetiŃei. La ora cinci după-masă am pus lumânarea şi iam sunat pe părinŃi pentru a afla în ce stadiu se află fetiŃa?" „Acum este la reanimare. vizitarea frecventă a bisericii. ne-am rugat şi am pus o lumânare pentru sănătatea ei. Dar se pare că sufletul era într-o stare nu tocmai bună din moment ce purificarea se făcea atât de chinuitor. Atunci consideram că iam făcut rău unui sugar. purificarea fetiŃei n-ar fi fost atât de chinuitoare. Mai târziu. a urmat răspunsul. Şi când înaintea operaŃiei i s-au făcut analize a reieşit că femeia era complet sănătoasă. SimŃeam până şi fizic că istoria nu era o scorneală. i-am spus eu ajutoarei mele. Sufletul nostru are o inerŃie. Cu cât renegarea iubirii de dragul valorilor omeneşti a pătruns mai adânc şi la scară mai mare în suflet. împărtăşania. cu atât mai lungă şi chinuitoare poate fi purificarea şi salvarea. Energetica bisericii lucrează la început pentru sănătatea şi salvarea sufletului. Am senzaŃia că ceva s-a micşorat şi starea copilului trebuie să se schimbe considerabil". Când am pus la biserică lumânarea ne-am gândit la trup şi la problemele lui. să nu gândească rău despre oameni înseamnă a-i salvasufletul. Când am acŃionat cu mâinile. In creştinism însă omul este întâi de toate suflet şi apoi trup. viaŃa şi a permite viitorilor lui copii să se ivească pe lume. înseamnă că fetiŃei i se purifica sufletul. Iar când prin biserică şi rugăciune iubirea a început să revină. Problema s-a dovedit a fi irezolvabilă. psihiatria. Din tot ceea ce am făcut. deja ştiam de unde vine. Are loc o purificare a sufletului. renegarea iubirii. agresivitatea faŃă de iubire s-a pornit împotriva aceleia care o purta şi a început purificarea. Eram şocat. De ce efectele au fost atât de diferite? încet şi chinuitor a venit înŃelegerea. în primul rând s-au adresat sufletului omului şi s-au străduit să-1 ajute pe acesta. Unei femei i s-a pus diagnosticul . Nu i-am mai sunat pe părinŃii fetiŃei. Dar am continuat s-o port în mine. dacă părinŃii s-ar fi dus ei întâi la biserică şi ar fi început să se roage. Ne-am decis să o ajutăm pe fetiŃă de la distanŃă. Şi pur şi simplu speriat. Când raŃiunea noastră iese de sub control poate fi periculos pentru cei din jur. profunde. S-a schimbat. dându-i copilului energie. Un asemenea. înŃelegând că omul nu este doar corp şi gândire. de la o atiŃudineseveră şi neînduplecată faŃă de lume şi oameni a părinŃilor. sunt mai eficiente decât orice medicament. Deşi un gând de bun simŃ îmi spunea că multora li se pun lumânări pentru sănătate şi le face numai bine.Mi-am amintit apoi de un caz ce a părut a fi o minune. Ne-am dus la biserică. întotdeauna a existat un mecanism natural care funcŃionează fără greş. Şi când i-am pus lumânarea pentru sănătate am vrut să-i ajutăm de asemeni trupul. Botezul. la spital".

Natura arunca în permanenŃă „murdăria" din suflet spre trup. Corpul se îmbolnăvea şi suferea, conştiinŃa se întuneca. Spiritul şi sufletul se curăŃau. Toate metodele moderne de tratament aruncă „murdăria" din corp şi conştiinŃă înapoi în suflet şi atunci spiritul şi sufletul omului pot să-şi iasă din fire. Spre acest lucru se îndreaptă lumea occidentală. Ceea ce se poate numi deja Apocalipsă. După cum se spune într-un film despre eroul principal: ,Acest om nu este nebun, conştiinŃa lui este curată şi limpede, sufletul lui şi-a ieşit din minŃi". Dacă piere trupul omului şi se dezintegrează conştiinŃa lui, structurile subtile pe care le numim „spiritul" omului şi „sufletul" lui continuă să existe. Fără ele nu se pot naşte urmaşii noştri, fără ele nu vor mai fi viitoarele noastre vieŃi. Dacă se întunecă spiritul şi începe să se descompună, neamul omenesc se va sfârşi. Cu cât atingem valori spirituale mai înalte, cu atât acumularea de iubire pentru Dumnezeu trebuie să fie mai mare şi aspiraŃia către El mai puternică. Altfel dependenŃa de valorile umane ne va omorî încetul cu încetul şi spiritul, şi sufletul. în măsura în care înŃelegem acest lucru, vom trăi fericiŃi şi noi, şi copiii noştri. Dacă din copilărie i se va repeta copilului că principala fericire în viaŃă este iubirea pentru Dumnezeu şi acumularea acestui sentiment în suflet, că fericirea principală se află înăuntrul omului şi nu în afara lui, că aptitudinile, cariera, intelectul, voinŃa, dorinŃa - toate acestea nu pot fi importante şi că ele sunt întotdeauna secundare în comparaŃie cu iubirea, atunci aptitudinile şi intelectul în creştere nu ne vor distruge urmaşii. Copilul meu are şapte ani. FetiŃa are o calviŃie puternică ce a debutat la doi ani. Pot să vă povestesc ce văd, apoi vă voi anunŃa parametrii şi-i voi traduce în limbajul comun. Capul copilului este ca într-un cerc de fier. Fire subŃiri, invizibile îi leagă capul de o pată întunecată, acesta este viitorul ei copil. Este lipsit de vitalitate, căderea părului este legată de starea viitorilor copii. în plus are nereguli cu sistemul urogenital, în special cu anexele. O posibilă sterilitate de 80 %. Sterilitatea poate fi de trei tipuri: 1. AderenŃă - adică apar modificări organice ce împiedică fertilizarea. Medicina a învăŃ at s ă o înl ăture prin mijloace operatorii. 2. Hormonală - mult mai serioasă, când ovarele lucrează doar pentru organismul mamei ş i sarcina nu se Ń ine. Se întâmplă în cazul unui nivel crescut al agresivităŃii interioare. O asemenea problemă poate fi depăşită în rare cazuri. 3. Când posibilitatea concepŃiei este închis ă la nivelul biocâmpului. O astfel de problemă nu poate fi rezolvată într-o situaŃie obişnuită. FetiŃa are activate toate cele trei niveluri. Deocamdată este vorba numai de planul subtil. Spre 10 - 14 ani s-ar putea constata o dereglare a ciclului sau absenŃa lui. Dacă ciclul va fi, se va suporta foarte greu. După un timp, medicii vor începe să stabilească etapele enumerate mai sus, care generează sterilitatea. Parametrii fetiŃei sunt în stare foarte proastă. DependenŃa de relaŃii este de şapte ori mai mare decât nivelul critic, de idealuri - de nouă ori. în trei vieŃi anterioare a fost educată pentru fericire familială ca fiind valoarea absolută. Idealizarea relaŃiilor cu ceilalŃi oameni a devenit intolerabil de înaltă. Ea nu şia putut imagina că nu există oameaii ideali, la fel ca şi relaŃiile ideale. Iubire fără murdărie nu se află, iar ea a încercat să facă din iubire ceva absolut curat ş i sfânt. Ş i cu cât a încercat s ă săsească şi să dobândească o astfel de iubire, cu atât deziluzia a fost mai dureroasă. A încercat să renege o asemenea iubire când a fost trădată şi în acelaşi timp s-a dezis de iubirea faŃă de Dumnezeu. în caracterul ei a crescut constant critica şi dispreŃul pentru oamenii care o trădau şi rupeau relaŃiile cu ea.

O asemenea atitudine se consolida permanent prin educaŃie, concepŃia despre lume şi caracter. Agresivitatea era ia o scară atât de mare şi a pătruns atât de adânc, încât în viaŃa pre-anterioară i-au murit copiii. în viaŃa anterioară nu a mai avut copii. în viaŃa prezentă, încă de la vârsta de doi ani, ea nu a putut să accepte purificarea venită prin certuri, trădare, înjosirea idealurilor. Problema constă în aceea că orice eveniment se întâmplă întâi la nivelul câmpului şi se repetă de două, trei ori. Cu cât omul nu este pregătit să treacă prin încercări, cu atât mai puternic şi mai departe de evenimentul propriu-zis se declanşează mecanismul de protecŃie a sufletului viitorilor copii. Programul amplu de autodistrugere îi ucide nu doar pe viitorii copii dar şi pe noi, şi vieŃile noastre viitoare. La un anumit nivel toată omenirea este unitară. La un nivel şi mai adânc, tot ce este viu este unitar. Şi mai adânc nu există diferenŃe între viu şi neviu iar mai departe, nu există diferenŃe între substanŃă, spaŃiu şi timp. Aşa încât un program puternic de autodistrugere îl omoară întâi pe om, îi deteriorează spiritul şi sufletul, apoi pătrunde în viaŃa următoare aducând daune viitorului. Pe urmă se târăşte spre viitorii copii şi nepoŃi. După al patrulea grad, programul de autodistrugere începe să se transmită întregii omeniri. Cu cât programul este mai profund şi mai periculos, cu atât mai drastic este, de obicei, blocajul. Am amintit deja că programul de autodistrugere se exprimă cel mai bine în problemele din regiunea capului şi cea genitală. Pe de o parte, căderea părului blochează agresivitatea subconşti-entă, iar pe de alta, este o puternică înjosire a idealurilor, mai ales pentru fetiŃe. DependenŃa de idealuri se micşorează şi cresc şansele de supravieŃuire. Ce se poate face în asemenea situaŃii? Cum poate fi ajutat copilul? Deşi aici, în esenŃă, este vorba de o karmă personală, tendinŃe asemănătoare sunt prezente în caracterul şi sfera interioară a ambilor părinŃi. Cu cât părinŃii îşi vor trece în revistă viaŃa şi vor elimina prin rugăciune orice agresivitate în raport cu iubirea, cu atât fetiŃa se va simŃi treptat mai bine. Cu cât orice conflict, trădare, înşelare va fi primită de mai multe ori ca o purificare şi salvare a urmaşilor, fără a căuta vinovaŃi, cu atât se vor putea schimba soarta şi caracterul fetiŃei. Este foarte important să se înŃeleagă un lucru: dacă părinŃii se vor ruga pentru ca fiica lor să se facă bine şi să-i crească părul, îi pot provoca mari necazuri copilului. Ne adresăm lui Dumnezeu nu pentru a primi mai multe valori omeneşti, ci pentru a fi fericiŃi, pentru a ne împlini menirea principală. Dacă ne însănătoşim şi se întorc spre noi valorile omeneşti, ele sunt secundare, ceea ce nu trebuie uitat niciodată. Este foarte importantă aici şi educaŃia corectă. Copilul n-o arată, dar uneori frazele părinŃilor rămân în mintea lui pe toată viaŃa şi vor însemna foarte mult pentru copil. Dacă i se aminteşte periodic să nu Ńină supărarea multă vreme în suflet, că trebuie să fie sincer, că nu trebuie să-i fie teamă de iubire şi nu are voie să o ascundă înăuntrul său, caracterul copilului va începe să se modifice treptat. Dacă i se va explica că bolile şi neplăcerile purifică sufletul, copilul le va accepta mai uşor. Dac ă i se va spune c ă oamenii care ne sup ă r ă nu sunt vinovaŃi, că asta ne este dat de Dumnezeu pentru curăŃarea prin înjosire a tot ce este omenesc, pretenŃiile faŃă de oameni vor fi mai puŃine. Dacă i se va aminti copilului că omul este întâi Dumnezeire şi iubire, apoi suflet încărcat de iubire, apoi spirit şi la urmă trup, dependenŃa de valorile lumii înconjurătoare se vor micşora, copilul va învăŃa să fie fericit în pofida oricărui lucru. Apropo, şi hrana poate avea în cazul acesta o influenŃă. Cu cât hrana este mai diversificată şi mai gustoasă, cu atât se activează mai tare conştiinŃa şi se intensifică dependenŃa faŃă de ea. De aceea până la sfârşitul maturităŃii sexuale a copilului, are sens pentru părinŃi şi fetiŃă să recurgă la un regim alimentar Ńărănesc şi, desigur, să se roage înainte de masă. La nivelul subtil, dorinŃa sexuală şi apetitul pentru

mâncare arată la fel, de aceea postul periodic şi renunŃarea temporară la hrană au o influenŃă favorabilă nu doar asupra intestinului, dar şi asupra sistemului uro-genital, căci valorile omeneşti ne vin prin trupul nostru. Băiatul (Mitei, 16 ani) are mereu, dimineaŃa, hemoragii nazale. Nu i se găseşte nimic. AŃi putea să-mi spuneŃi despre ce este vorba? Cauza obişnuită a hemoragiilor nazale este trufia. Când copilului îi curge sânge din nas, pentru el este ca şi cum ar muri în curând. DependenŃa de aptitudini, idealuri scade. Acest lucru se depune în subconştientul şi comportamentul lui, iar atitudinea faŃă de oameni devine mai blândă şi răbdătoare. în cazul de faŃă, hemoragiile nazale îi „construiesc" o dublură şi soarta viitoarei soŃii. Acum, dependenŃa lui de aptitudini este 30-40%. Dacă nu ar fi hemoragiile, s-ar situa la 400%. în caracterul lui este prea puternică tendinŃa de a umili femeia. Este un fapt periculos pentru urmaşi, de aceea se provoacă o frânare. Dacă bărbatul consideră că este superior femeii înseamnă că este deja bolnav. Şi cu cât va încerca mai tare să susŃină această orientare, cu atât mai repede bolile ipotetice vor deveni reale. Dacă părinŃii îşi vor revizui viaŃa şM vor ajuta pe adolescent să-şi schimbe caracterul, hemoragiile vor conteni, şi, pe mai departe, când orgoliul lui va fi umilit în viaŃa de familie sau în alte contexte, o corectă viziune asupra lumii ş i caracterul modificat îl vor ajuta s ă -ş i pă streze sănătatea şi viaŃa. (Biletul îl scrie un medic) în ultima vreme am observat că încep să preiau asupra mea bolile pacienŃilor. De ce se leagă acest fapt? Aici sunt câteva cauze. în ultima vreme dependen Ńa omenirii de conştiinŃă, de idealuri s-a intensificat. Este o consecinŃă a procesului tehnic. în ultimele două decenii, datorită sateliŃilor, televiziunii, omenirea a devenit un organism unitar. Spiritualitatea se dezvoltă prin relaŃii, numărul contactelor dintre oameni a crescut de câteva ori. Spiritualitatea îi uneşte ne oameni şi-i pune în situaŃia de a-şi arăta compasiunea şi de a se ajuta reciproc. Şi asta-i minunat. Dar peste tot există un hotar, dincolo de care începe efectul invers. Dacă eu îl ajut pe om s ă se ridice când a c ă zut, se cheamă sprijin, dac ă eu continuu să-1 susŃin după ce s-a ridicat şi a început să meargă, se numeşte deja umilire şi pervertire. Când puii de vultur au mai crescut şi s-au acoperit de pene, vulturiŃa îi aruncă din cuib. Unii mor, dar dacă s-ar mai aştepta puŃin, nici unul dintre pui nu ar mai putea să zboare şi ar muri toŃi. Fără compasiune şi ajutorarea aproapelui, omul n-ar fi om, dar dacă această compasiune pătrunde adânc în interior, ea începe să dăuneze sufletului celui pe care îl compătimim, opacizând parcă răspunderea personală a omului în faŃa lui Dumnezeu. Un pacient mi-a povestit nu demult un caz curios. El are o prietenă. Trebuia s-o ajute să care nişte lucruri din casă. Şi s-a întâmplat că nu a putut să vină s-o ajute. A cărat totul singură şi după aceea i s-a făcut rău. „l-am telefonat fetei - povestea el - iar ea mi-a spus că întrecuse măsura şi cheamă «salvarea». Mi-a fost teribil de ruşine - a recunoscut el - deşi nu aveam nici o vină. Am vrut să-mi arăt cumva compasiunea şi i-am spus la telefon: «Nu te nelini ş ti, vom suferi ş i vom muri împreună». După o jumătate de oră m-a lovit o durere la şale de-mi ieşeau ochii din cap. M-am târât până la ea acasă şi am găsit-o culcată în pat. Mi-a spus că fusese medicul şi că este vorba de o radiculit ă , adic ă nu i se tr ă gea de la c ă rat. Am înŃeles atunci că nu radiculită, ci supărarea ei îmi provocase asemenea dureri. Dar de ce mă durea în acelaşi loc cu ea? Au trecut câteva ore, dar durerea era la fel de puternică. M-am rugat, m-am c ă it, nici un rezultat. Mi-am amintit de fraza spusă la telefon şi am decis să fac un experiment zicând cu voce tare: «Iubita mea, iartă-

De aceea însănătoşirea depinde. adică de starea interioară a chirurgului şi chiar de a terapeutului care prescrie tablete depinde în mare măsură ameliorarea bolnavului. pus pe critică. Să-1 laşi să se mişte cât mai mult. medicul trebuie să-şi diminueze. Ce este rău în a fi bolnavă şi a suferi pentru propriul copil? Există două modalităŃi de a-Ńi ajuta copiii. _ Şi atunci cum să-i tratezi pe oameni? — La început trebuie înŃeles următorul lucru: nici un medic nu 1-a vindecat vreodată. Cu cât medicul depinde de spiritualitate. să te străduieşti ca organismul lui să înveŃe singur să se lupte cu stările proaste. Când copilului îi iese la suprafaŃă stratul de agresivitate subconştientâ se îmbolnăveşte. în primul rând. fiecare om îns ă are o responsabilitate personală pentru boala lui. "Nivelul de susŃinere poate fi divers.mă. De aceea.să te străduieşti să consolidezi sănătatea copilului prin mijloace tradiŃionale. O astfel de cale duce la stricarea sănătăŃii copilului şi caracterului său. dacă nu vrem să facem acest lucru benevol. sunt mai eficiente decât orice medicament. nemulŃumit depinde mai tare de valorile spirituale. Dacă mama suferă şi resimte o compasiune pentru copilul ei poate prelua boala lui. Un medic irascibil. El poate lua mai repede bolile asupra sa şi adesea cade în beŃie sau îşi pierde complet compasiunea şi înŃelegerea faŃă de pacienŃi şi începe să producă prin acŃiunile sale mari necazuri bolnavilor. cu atât compasiunea lui pătrunde în interior şi devine periculoasă pentru sănătatea lui. Boala ne împinge spre o corectă concepŃie despre lume. îmi amintesc că la o consultaŃie în New York un tânăr m-a întrebat: . ne obligă să ne schimbăm lăuntric şi să cunoaştem lumea mai în profunzime. să se scalde în apă. După 10-15 minute durerea a slăbit brusc. Primul." Să ne întoarcem la medici. dependenŃa de idealuri şi spiritualitate. să fie în natură. cu toate că nimeni nu neagă rolul medicamentelor. A doua cale . iar în vreo două ore nu a mai fost nici urmă de ea. lucrul lor cu eu-1 propriu. Contextul îl exclude din relaŃia cu pacienŃii şi—1 obligă să-şi schimbe profilul. Dar însănătoşirea depinde întotdeauna de omul însuşi. a simŃi că principiul major al supravieŃuirii este dragostea de Dumnezeu şi acumularea acestui sentiment în suflet. Medicul doar îl ajută pe om să se vindece. Boala ne obligă să fim mai buni. a modifica ordinea priorităŃilor. fumează şi bea şi prin aceasta revine la normal. ci de disponibilitatea pacientului pentru a se schimba. în America mi s-a povestit despre un preot care s-a făcut chirurg. Dar dumneavoastră spuneŃi că problemele copilului şi aşa trec asupra mamei.Vreau să devin medic. rezultatul era cu mult mai bun decât fără rugăciune. Sâ-i dai medicamente la cele mai mici semne de boală. pentru a supravieŃui. . nu de eforturile medicului. rugăciunile părinŃilor. adesea. s ă -i elimina Ń i toate bolile. Şi atunci devine un materialist înveterat. ne obligă să ne transformăm. nu-1 vindecă şi nu-1 va vindeca pe om. să-1 educi corect. după cum va vrea Dumnezeu. spuneŃi-mi: se opune ceva ? Da. Un medic blând este mai aproape de iubire şi de Dumnezeu. Dumnezeu va hotărî când să fim bolnavi şi când să murim». să se plimbe. înăuntrul dumneavoastră prea vreŃi să-1 vindecaŃi pe pacient. să suferi intens şi să te temi de orice indispoziŃie a copilului. El poate să nu preia bolile. Când se ruga înainte şi mental în timpul operaŃiei. dar de suferit şi murit o vom face separat. adesea.

Un asemenea copil poate să devină un egoist. dumneavoastră citindu-mi cărŃile aŃi înŃeles probabil că aveŃi un orgoliu mărit. pentru ca micuŃul să-şi păstreze iubirea. Şi dacă nu apare un rezultat concret spun: „Asta nu-i pentru mine" şi flutură din mân ă. bunătatea. atunci agresivitatea nu se adresează doar taurului dar şi întregii lumi vii şi lui Dumnezeu în cele din urmă. o tânără. dar ei mă umilesc şi mă jignesc. Când mă tem pentru copilul meu. consideră că şi-au schimbat radical atitudinea faŃă de el. Starea exterioară a copilului se ameliorează dar se micşorează disponibilitatea pentru schimbarea interioară. Frica pătrunde în interior când se menŃine multă vreme şi este susŃinută de educaŃie. în consecinŃă ea se transformă într-un program de distrugere şi atrage după sine boli şi necazuri. au băut-o şi a doua zi trebuie să apară rezultatul. să renunŃe la mâncare pentru un timp. principiile. ViaŃa personală s-a destrămat. să cedaŃi. Şi dacă vine prin emoŃii superficiale. La baza tuturor valorilor omeneşti stă dragostea pentru omul apropiat. Aş vrea să povestesc un episod important din practica mea. în primul rând mi-e teamă pentru soarta lui. de parcă am făcut o ticăloşie. anulând pretenŃiile faŃă de oameni şi faŃă de dumneavoastră înşivă. pentru ca nici un fel de fericire omenească să nu-i oprească dragostea pentru Dumnezeu.Dacă mama îl învaŃă pe copil să se roage când îl doare şi când este bolnav explicându-i că trupul este bolnav când sufletul se impurifică. am lucrat asupra mea. Când mama suferă foarte tare. A treia: revăzând o dată trecutul. am probleme la serviciu. AŃi putea să mă ajutaŃi? Foarte mulŃi consideră că sistemul meu este o tabletă. în toate cele ce se petrec să simtă voinŃa divină. ia asupra ei nu „murdăria" karmică interioară ci pe cea exterioară. dar nu vor să se schimbe pe dinăuntru şi nu doresc să-şi modifice atitudinea faŃă de cei apropiaŃi şi faŃă de lumea înconjurătoare. la baza lor se află un nivel mult mai subtil prin care suntem în contact cu viitorul . A doua greşeală: mulŃi sunt gata să se roage. de dimensiuni ample pe care le receptăm prin morală. dar nu s-a schimbat nimic. Să acceptaŃi înjosirea ca pe o purificare dată de Dumnezeu. Mai exact ar fi: aşa arată energia fricii. — ViaŃa mea este un faliment total . în plan subtil. intelectul nu reprezintă doar primul strat al valorilor spirituale. Acele forŃe care se consumă prin frică este mai bine să fie cheltuite în rugăciune. . frica este renegare. cu o sănătate precară. înseamnă că trebuie să vă modificaŃi prin comportament. disponibilitatea lui pentru a se schimba va fi mai mare. Este mai util ca distrugerea să fie convertită în zidire. simŃul etic.idealurile. InchipuiŃi-vă că văd un taur care aleargă spre mine vrând să mă omoare. pentru ca în toate să-1 vadă şi să-l iubească pe Dumnezeu. Mă port blând şi cu prietenie faŃă de oameni. Există straturi mult mai profunde. în mine apare frica. spiritualitatea. pentru lumea înconjurătoare. Dacă frica se instalează în adânc. Ńelurile. Mi s-a adresat pentru ajutor. superficială. Rugăciunea se poate face şi în cuvinte proprii. Să acceptaŃi nereuşitele din trecut. Am citit cărŃile dumneavoastră. atunci în situaŃiile ulterioare similare. concepŃia despre lume şi caracter. eu încep să dăuneze şi sorŃii copilului. DependenŃa de valorile omeneşti apare când iubim în omul drag mai mult omenescul decât divinul. să fiŃi de acord cu oamenii când nu au dreptate. pentru a nu căuta vinovaŃi şi a accepta lumea şi oamenii aşa cum sunt ei. neplăcerile vieŃii. Dar aptitudinile.spunea ea. se teme pentru copil. Dacă acest lucru se petrece în permanenŃă. ură şi program de distrugere a ceea ce îmi provoacă teamă. să învăŃaŃi să vă supuneŃi. exterioare nu-i face nimănui vreun rău şi mă obligă să acŃionez. şi lui însuşi. oricât de bine sau de rău i-ar fi. s ă postească.

Aşa încât primiŃi umilinŃa ca pe o purificare dată de Dumnezeu. Am înŃeles despre ce era vorba. M-am uitat la biocâmpul ei. i-am explicat: — AŃi încercat să vă eliminaŃi trufia. Ş ti Ń i am început s ă orbesc . Trebuia să am o conferinŃă la Sankt-Peterburg. adică îl face pe om sau orgolios. omul şi-a păstrat sănătatea. bunăstare. într-o viaŃă. faŃă de cei apropiaŃi este foarte importantă pentru sănătate. omul a putut fi gelos. deci totul trebuia să fie bine. ci 10-20 de ani. ea accelerează de sute şi mii de ori toate procesele şi dacă omul are o orientare corectă. Şi atunci omul „nerefăcut" încă după trufie. Ea a dat din cap. Am reuşit s-o fac. Ceea ce-i spusesem despre restul straturilor.mi-a comunicat ea. PretenŃiile ivite vorbesc despre faptul că începem să ne cramponăm de ceva. Iar gelozia „bate" peste ochi. idealurile. Şi efectele negative au pornit cu o viteză extraordinară. oricât m-am uitat niciodată tema geloziei nu a apărut. idolatrizarea şi dependenŃa faŃă de omul iubit. adică orientare crescută pe aptitudini. acest lucru se manifestă sub forma supărărilor şi pretenŃiilor faŃă de omul îndrăgit. în sufletul meu domnea un haos total. Cred că voi face faŃă orgoliului meu. începea gelozia. Iar la baza tuturor ataşamentelor dumneavoastră stă dorinŃa de a iubi omenescul mai mult decât divinul. Straniu. Şi când femeia m-a sunat a doua zi. sau gelos. am înŃeles. era la ea mult mai mică. Dar dacă orientarea spre valorile omeneşti a fost cu mult mai mare decât cea obişnuită. Metoda mea nu vindecă. Trebuia să apar pe scenă şi să le explic ceva oamenilor. şi lucrul se reflecta prea puŃin în sănătate. Cu câteva ore înainte de începere femeia m-a sunat. principiilor şi a iubirii de oameni. A fost orgolioasă. această trecere a ocupat nu o viaŃă.i-am răspuns pacientei. să mă concentrez la maximum şi să rezolv această problemă. DependenŃa de aptitudini şi intelect. nu doar a aptitudinilor. creştea dependenŃa de relaŃii. Putea să-i moară copilul. . ci şi anterioare. nu doar prezente. Dar dependenŃa generală de valorile omeneşti nu s-a micşorat. Propunându-şi Ńelul de a elimina trufia (cramponarea de aptitudini. SituaŃia era critică. intelect). adică trufia. pacienta s-a concentrat în întregime asupra ei şi a reuşit. asupra dependenŃei crescute faŃă de aptitudini. Şi omul cu o mare trufie interioară precedentă. susceptibilitatea. adorarea omului iubit i s-au părut abstracte şi neesenŃiale pentru ea.La exterior. în cele două ore rămase. carieră şi-a schimbat orientarea şi pentru el fericirea principală n-a mai fost serviciul. De aceea ştiinŃa de a anula pretenŃiile. Ciudat. Femeia lucrase concret asupra trufiei sale. Iar starea se înrăutăŃeşte cu fiecare zi. Necazurile legate de el erau foarte mari. dar aŃi uitat că la baza ei stă dependenŃa de idealuri. Şi s-a întâmplat următorul fapt. Dar cum orientarea interioară nu era pe relaŃii. trebuia să fiu complet echilibrat şi eu aveam un caz care mă „rupsese" în două. trebuia să mă detaşez. în a doua orgolios. agresivitatea subconştientă se micşorase. Dacă orientarea principală s-a menŃinut. ci pe aptitudini şi intelect. Vocea ei era speriată şi tânguitoare. pot apărea mai multe probleme decât au fost până la debutul lucrării. Poate că a ieşit din copil vreun strat nou ? Foarte ciudat. — Bine. se umplea de gelozie şi primea o boală gravă. intelect. la eliminarea unei forme de dependenŃă poate să apară alta. a devenit geloasă. se produce o însănătoşire vertiginoasă. HaideŃi să ne sunăm mâine. intelectului dar şi a idealurilor. A trecut o lună. ci familia: în afară. Ataşarea de idealuri duce în fina! la ataşamentul faŃă de aptitudini sau relaŃii. Dintr-o pricină oarecare dependenŃa de relaŃii crescuse drastic. intelect. — Acum nu vă pot explica nimic . în cazul unei atitudini incorecte faŃă de lume. Am văzut asta cu ochii mei.

specialist în vindecarea karmei" şi i-a plătit 500$ pentru o şedinŃă. a apărut foarte multă literatură relatându-ne despre kannă. după o jumătate de oră vei muri. ca şi mulŃi „specialişti în ameliorarea şi modificarea karmei". De aceea cei ce se decretează discipoli ai mei fac o cacealma pentru profituri materiale. v-au pus să rezolvaŃi o problemă.în principiu studiez filozofia dar la viteze foarte mari. Spun că lucrează după metoda lui Lazarev şi dau liniştiŃi talismane. Metoda mea nu este o simplă vizualizare a structurilor ci în primul rând o înŃelegere şt o explicare a ceea ce am văzut. Un tânăr m-a înştiinŃat că a fost la un . RetrăiŃi-vă de mai multe ori toată viaŃa şi orice umilire a valorilor umane acceptaŃi-o ca pe o purificare a iubirii pentru Dumnezeu. Există şi multe falsuri ale cărŃilor mele. în cădere. Dacă modelul meu despre lume este corect. Dacă nu veŃi reuşi s-o rezolvaŃi. pe dumneavoastră înşivă. Acela I-a anunŃat: — îŃi spun cinstit. pronosticul ar fi putut fi mai bun. Răspund că eu însumi sunt încă ucenic şi multe nu le înŃeleg şi că acest lucru este primejdios pentru sănătatea şi viaŃa celui care va încerca aşa ceva. îi cereŃi iertare pentru că neprimind o asemenea purificare aŃi emis pretenŃii faŃă de Dumnezeu. M-am gândit că pentru atâŃia bani. încearcă să-şi învingă trufia. apă descântată sau nisip. închipuiŃi-vă că aŃi fost aruncat de la etajul şapte şi. Toate acestea sunt falsuri. femeia se va înzdrăveni şi îşi va recăpăta vederea. Să vezi structurile biocâmpului este prea puŃin. supărându-vă pe ceilalŃi oameni.vitezele cu care lucrez îmi permit să „rodez". Şi I-a lăsat să plece în lume. pe forŃele supreme. Am hotărât să ne sună m după 2-3 zile. adică toată munca se petrece conform tradiŃiei creştine şi o mică. să analizez şi să contracarez viitoarele greşeli ale omenirii. iar dacă i-am oferit o viziune greşită asupra lumii. purificare a eu-lui dumneavoastră superior. Dumneavoastră veniŃi. de al doilea eu. Trebuie să începeŃi nu de la ultima verigă. ci de la prima. Şi urmările sunt catastrofale. pe soarta dumneavoastră. Sunt adesea întrebat dacă oricine poate învăŃa metoda mea. nesemnificativă schimbare îi permite să se ridice nu mai sus de tot omenescul din sine. că sufletul dumneavoastră a început să depindă de valorile omeneşti şi nu a primit purificarea prin pierderea lor temporară.. în cele din urmă. După editarea cărŃilor mele. Dacă nu v-aŃi schimbat lăuntric după o vizită la „specialistul în karmă" înseamnă că pur şi simplu aŃi avut nişte bani de pierdut. Doar se pare că: omul se roagă şi 1 se adresează lui Dumnezeu. Şi ar fi bine dacă numai eu. cel mai probabil voi orbi şi eu. concepŃia dumneavoastră despre lume. ci numai deasupra unei părŃi. . înseamnă că modelul meu a fost corect şi acum această cunoaştere îi va ajuta pe mulŃi să-şi salveze sănătatea şi viaŃa. încercaŃi să faceŃi aşa cum v-am spus. etern. Karma dumneavoastră este caracterul dumneavoastră. îi cere iertare pentru că i-a supărat şi i-a judecat pe alŃii. ea va orbi şi pentru aceasta voi răspunde eu. Pe de altă parte . sunteŃi anunŃat că aveŃi o karmă ceva mai bună şi plecaŃi mulŃumit. emoŃiile dumneavoastră superficiale şi de la nivelul foarte profund al interiorului. plătiŃi. la aterizare veŃi avea probleme. Trebuie să reŃineŃi o chestiune simplă. Să vă îndepărtaŃi de ceea ce este omenesc în dumneavoastră.CăinŃa începe cu aceea că vă adresaŃi divinului şi-i cereŃi iertare că aŃi iubit omenescul mai mult decât divinul. etc. Dacă o rezolvaŃi aterizarea va fi normală. După trei zile ne-am sunat. nu şi urmaşii. „Interesant -gândeam eu în acele zile . Am aflat că vederea i-a revenit şi că totul era în regulă. pe lumea înconjurătoare. Iar perioada în care intră omenirea este excepŃional de responsabilă şi fiecare greşeală o va costa scump". AlŃii procedează şi mai simplu.

. i se îndepărtează un chist de pe ovare. reprezintă atitudinea ta faŃă de ei. Stabileşte-Ńi locul. se însănătoşesc . Sau alt test. oricâte.doar în psihologie se practică testarea. medicul tratează un organ . iar părinŃii vor putea prin rugăciune să le elimine. Există o filozofie a corpului şi una a câmpului. Şi asta înseamnă că nu este vorba deocamdată de ştiinŃă. Trupul este un organism unitar ce trebuie tratat în totalitatea lui. într-adevăr de ce să nu alcătuim un sistem din desene prin care să se pună în evidenŃă la copiii de vârstă mică ataşările. relaŃia ta cu religia este relaxată. „De ce nu . încearc ă . de parcă nici n-ar fi fost operată. Putem s ă scriem lucrări în colaborare. gândeam eu. poate iese ceva. Am început să stabilesc precis ataşările copiilor prin desenele lor ş i am ajutat mul Ń i p ă rin Ń i s ă le îndepărteze prin rugăciuni şi să amelioreze starea copiilor. Mi-au plăcut testele americane.gândeam eu. Voi încerca să merg mai departe şi să găsesc ceva nou.treaba a pornit mi-a spus el. — Da. iar bioenergetica alta. Imaginează-Ńi că eşti în pădure între copaci. de exemplu. După câteva luni m-am întâlnit cu colegul-ucenic . dar pe urmă poate să apară alta. poate trece boala. — Atunci cum rămâne? Să le refuzăm copiilor ajutorul? — înŃelegi. înainte boala se Ńâra de la un organ la altul în 10-20 de ani. îmi amintesc cum mi se spunea la New York: — Desenează o casă . după ea încă una şi aşa. urologi care îi vindecă pe oameni. Se poate îmbunătăŃi destinul. o vom semna împreună. Ce părere ai de asta? Am dat din umeri: — Nu ş tiu.şi apoi mi se explica: — Asta reprezintă relaŃia ta cu religia.Vreau să vă povestesc despre singurul om cu care am încercat să colaborez şi pe care am încercat să-1 învăŃ. La fel biocâmpul este un organism unitar. Să micşorezi dependenŃa faŃă de ceva. Copii vor fi fericiŃi şi sănătoşi. — Medicina este una. — Dar există cardiologi. Şi acesta-i fundamentul întregii medicini moderne. Dac ă reu ş e ş ti s ă elaborezi metoda. copacii sunt oamenii şi locul în care te găseşti. Se pare că aici trebuiesc măsuri radicale.am început eu – şi se îmbolnăveşte altul. Te afli în desiş sau în rarişte? Ei bine. — Ştii. Acum îi trebuie doar câteva luni. — Dar copiii bolnavi se vindecă dacă părinŃii ştiu care este ata şarea-a spus el. când casa este mare dependenŃa este crescută. . Zâmbea: — Acum pot să vindec la fel de bine ca tine.i-am spus eu .am oftat eu. vine după trei luni la doctor iar acolo se dovedeşte că situaŃia e ne schimbată. mi-a spus el este o însuş ire numai a ta. Când casa este mică. I se taie femeii anexele. Eu vreau să alcătuiesc o metodă de testare a ataşărilor prin desene.tocmai a început să mi se schimbe atitudinea faŃă de acest lucru. este bine. . _ Vizualizarea ata şă rilor. Simt că aici este o fundătură.

Au fost câteva fraze. De ce? Pentru că dependenŃa de lumea înconjurătoare cu valorile ei se realizează prin trup. eu chiar am crezut c ă trebuie s ă mănânc solzi. — Ştiu de ce sunt ataşat. Zâmbea. Iată. progenitura era mai puternică şi mai viabilă. la pătrunderea în structurile subtile ale omului pot apărea situaŃii imprevizibile. — Dar ce. Treptat am înŃeles despre ce era vorba. mreana. în luna a cincia de sarcină. O dată. se detaşează de toate problemele. cu atât depinde mai puŃin de alimentaŃie (iar cea cu carne. Lucra la fel ca un medic ce tratează corect un anume organ. Am văzut încă o dată cât de responsabilă şi riscantă este pătrunderea în profunzimea sufletului omenesc. Este necesară o vizualizare directă a biocâmpului şi o permanentă interpretare filozofică a ceea ce se petrece. . ApropiaŃii lui au insistat să mă caute. cu delicatese intensifică ataşamentul faŃă de lume) şi efectul asupra ei şi asupra copilului este mai bun. se intensifică cel interior. Deşi se întâmplă şi nostimade. De aceea fiecare text trece printr-o dublă redactare: întâi energoinformaŃională şi apoi obişnuită. îmi spunea bolnavul. neprelucrată poate fi periculoasă pentru cititor. a observat răutăcios: — Solzii de la peşte nu-i mănânci. Acelaşi lucru se petrece şi cu omul. plătica. Fără un control permanent asupra sinelui. situaŃia poate scăpa de sub control. Am făcut ochii mari. situaŃii şi imaeinea generală pe care a redat-o dialogul închipuit acum de mine şi citit de dumneavoastră. Un asemenea dialog nu a existat în realitate. Peştele fără solzi este nisetrul. tiparul. — Slav ă Domnului. asupra propriilor structuri de câmp. s-au făcut experimente pe animale. o femeie însărcinată m-a întrebat: — AŃi spus că este interzis consumul de carne în a cincia lună de sarcină. De aceea mă pregătesc atât de îndelung pentru scrierea fiecărei cărŃi neŃinând seama de falsurile apărute. InformaŃia crudă. N-am mâncat şi acum am o carenŃă de fier. Cu cât femeia. Din respect pentru memoria lui voi fi mai precis.i-am r ă spuns . Eu îi spuneam că. sunt nebun oare. Dar dacă demersul pragmatic faŃă de trup este admisibil. Pe ştele cu solzi . abstracŃie făcând de simplitatea exterioară. care citise de curând a patra mea carte. ca să Ie cer oamenilor aşa ceva? — Dar tu singur ai scris în a patra carte: „Trebuie mâncat peştele cu solzi".Desigur. dar pe alŃii îi pui. crapul. Aseară eram la baia de aburi şi un cunoscut de-al meu. — în Ńelege Ńi . Metoda mea s-a născut în primul rând ca un sistem de autoapărare. acesta s-a dovedit a fi de nepermis. După un an i s-a descoperit un cancer la plămâni. nu şi-a întrerupt încercările de a testa şi vindeca. — Am avut în vedere că trebuie mâncat peştele care are solzi. Dacă nivelul exterior este limitat. Dacă în prima fază a gestaŃiei animalul era înfometat. El a plecat singur pe un drum.nu se poate să luaŃ i orice informaŃie ca fiind invariabilă. După două luni a murit.bibanul. în raport cu sufletul.

al cărei motiv este gelozia. de exemplu. dacă acesta nu vă influenŃează iubirea. Şi cu cât îl aveŃi mai mult în suflet. apoi partea materială. mai devreme sau mai târziu se produce explozia. Pentru femeie . adică vreau să spun încă o dată adresându-mă cititorilor: orice schemă rigidă. oricât ar fi ea de corectă. o împărŃire a muncii. Sinceritatea sentimentelor ajută la purificarea sufletului. Nici din mâncare nu este admisibil să-Ńi faci un idol. incurabile. dacă lumea înconjurătoare şi pe fiecare om îl iubiŃi ca pe copilul dumneavoastră. certa. pacienŃilor le spun în felul următor: _ Sistemul de priorit ăŃ i pentru b ă rbat ş i femeie este următorul: Pentru bărbat . pedepsindu-1 o veŃi face superficial.întâi iubirea faŃă de Dumnezeu. cu atât manifestarea bolilor va fi mai gravă. apoi cea spirituală.dacă aŃi decis că omul este un ticălos şi un netrebnic de o sută de procente şi aŃi purtat multă vreme această evaluare cu dumneavoastră. mai profund pătrunde agresivitatea în subconştient şi devine mai periculoasă. Dacă femeia este o vegetariană convinsă. apoi partea materială. adică trebuie să fie un echilibru. îi poate creşte mult orientarea spre spiritualitate şi poate cauza mari probleme soŃului. adică îl puteŃi pedepsi. Dacă bărbatul filozofează. Femeia poate. dar nemulŃumirea şi iritarea pot dura ani de zile. se concentrează asupra gândirii şi spiritualitatea este pentru el cu mult mai importantă decât materialitatea. supărare pe bărbat. echilibrul se strică brusc. agresivitatea dumneavoastră este de 80%. iubiŃi în fiecare om pe Dumnezeu şi apoi eu-1 lui omenesc. Cu cât omul are un caracter mai rigid cu atât mai ascuns. să nu aibă ieşiri violente de ură. Dacă în orice perioadă a gravidităŃii aŃi dorit şi carne atunci mâncaŃi. Astăzi. orice direcŃionare prin mental nu poate fi vreodată sigură.întâi iubirea faŃă de Dumnezeu. Cel mai adesea din cauza agresivităŃii. raŃională. încă nu este chiar aşa de periculos. Din ce cauză se dezlipeşte retina? Voi porni de la acele cazuri cu care are tangenŃă. certându-vă cu el. în măsura în care bărbatul trăieşte din raŃiune. El vă va spune care este dorinŃa şi gândul corect. dar dacă acelaşi lucru îl face femeia lui. NemulŃumirea permanentă faŃă de lumea întreagă şi propria soartă poate genera afecŃiuni cronice grave. se permite. . Cum poŃi să apreciezi cât de puternică a fost reacŃia faŃă de un om sau altul? Răspunsul este simplu . femeia trebuie să trăiască din sentiment. apoi spiritualitatea. Dacă însă aŃi reuşit să-1 aprobaŃi 20%. cariera şi soarta bărbatului vor fi normale. Caracterul nostru profund este identic cu caracterul afecŃiunii.Dar în acelaşi timp intuiŃia şi dorinŃa femeii sunt mai importante decât orice regulă. Dacă vedeŃi în toate voinŃa divină. cu atât sentimentele şi gândurile dumneavoastră vor reflecta situaŃia reală şi vă vor indica drumul cel bun. Şi dacă de la părinŃi sau din vieŃile anterioare s-a moştenit un fond de nemulŃumire. atunci supărându-vă pe om. Agresivitatea subconştientă va rămâne la zero. agresivitatea dumneavoastră este de o sută de procente. Atunci şi căsnicia va fi armonioasă şi sănătatea. Trebuie să vă orientaŃi spre sentimentul de dragoste din sufletul dumneavoastră. Cu cât este mai dur caracterul omului şi reacŃia la o situaŃie neplăcută.

în toate formele. încercările de a vă pune în armonie cu lumea vor fi mai drastice. sau un grav traumatism cranian. nu din dragoste. Pe cât veŃi renunŃa la a controla situaŃia. în măsura în care concepŃia dumneavoastră despre lume este crreşită şi ea s-a depus în caracterul dumneavoastră. din timp. Şi dacă ne străduim să o folosim în alte scopuri. Apoi totul se lasă în jos şi când ajunge la prima ceakrâ. să acceptaŃi orice durere. Să mergem mai departe. în primul rând. Dacă ne jenăm de sentimentul iubirii. a slăbiciunii generale. ci prin forŃă. dacă în caracter avem vanitate şi cruzime. Nu este suficient să evităm agresivitatea. atunci începem să acŃionăm nu prin iubire. prin comportamentul nostru. DependenŃa de relaŃii a revenit la normal. Cu cât este mai multă „murdărie" în suflet. Fondul de ură şi supărare se dezvoltă şi se transformă în program de autodistrugere. în acest interval s-au produs schimbări. în esenŃă. hemoragiilor nazale. . Pe cât veŃi fi de pregătit. dar dependenŃa de idealuri este ca şi înainte de câteva ori mai mare decât nivelul critic. nu aşa cum o cere morala şi simŃul etic. adică trebuie să îndepărtaŃi prin rugăciune agresivitatea anterioară faŃă de iubire. dacă la invidie s-a adăugat dispreŃul. Sens are.Nu este permis să ascundeŃi în suflet ura. neemiŃând pretenŃii. Ca şi înainte trăiŃi din idealuri. cu atât mai mare trebuie să fie supărarea provocată de femeie. conservând sentimentul iubirii. Perturbarea funcŃiilor trece în deformări organice. femeia se va comporta cum a hot ă rât Dumnezeu şi aici pretenŃia şi controlul asupra situaŃiei sunt nerezonabile. blocajul produs de programul de autodistrugere se va manifesta mai degrabă ca rupere a retinei sau orbire. nemulŃumirea poate izbucni fără voia dumneavoastră. Şi când femeia se va comporta altfel decât v-aŃi aşteptat. Şi atunci vom vedea în fiecare om o posibilitate de a ne manifesta iubirea şi bunătatea. De ce? în primul rând nu este eliminată insatisfacŃia faŃă de dumneavoastră înşivă şi soarta dumneavoastră. înainte dependenŃa de relaŃii era de 3-4 ori mai mare decât nivelul critic. comportamentul nostru devine agresiv şi la exterior şi în interior. ea se rupe. ne jenăm să ne manifestăm bunătatea. problemelor do vedere şi auz. pe atât de bune vor fi relaŃiile dumneavoastră cu lumea din jur. La început apariŃia lui poate lua forma unor permanente dureri de cap. pe atât se va îmbunătăŃi ea. încercaŃi să înŃelegeŃi şi să simŃiŃi următoarele: Orice om şi mai ales femeia iubită se comportă în relaŃia cu dumneavoastră altfel decât doriŃi. dar nu v-aŃi pus în ordine complet. Am lăsat în urmă două divorŃuri şi patru ani de singurătate. Cale de mijloc nu există. Dacă am dat o interpretare severă comportamentului altui om. Figurat vorbind: toată viaŃa noastră este un antrenament pentru acumularea iubirii. nu s-a modificat. adică constituie 10-20 % din cea critică. compătimirea. Are sens să stabilesc o relaŃie cu vreo femeie? Am anulat pretenŃiile atât faŃă de prima. învăŃaŃi să iubiŃi ceea ce nu vă place. trebuie să ne educăm emoŃiile în aşa fel încât să nu existe agresivitate interioară. Fiecare secundă a vieŃii noastre o fructificăm. fie ca iubire. nu aşa cum vă comportaŃi dumneavoastră cu ea. nu doar în relaŃia cu ceilalŃi dar şi faŃă de dumneavoastră. supărarea. cât şi faŃă de a doua nevastă. fie ca agresivitate. de idealuri la fel. programul se poate realiza într-o variantă mult mai dură. inflamării rinofaringiene. a distrugerii dentiŃiei. AŃi eliminat pretenŃiile dar concepŃia despre lume.

2) să scap de singurătate. Care este diagnosticul meu? Ce să fac? Durerea în coloana vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat. se va îmbolnăvi sau va muri. pe sine. adică de 3 ori mai mare decât cea critică. şi copilului vi se va permite să aveŃi şi sănătate şi bani. . supărări pe soartă şi Dumnezeu. ci să-1 salvaŃi. Agresivitatea dumneavoastră subconştientă faŃă de bărbaŃi este o dată şi jumătate mai mare decât cea mortală. Dacă veŃi câştiga mulŃi bani. Dacă amploarea supărărilor este mare. Agresivitatea dumneavoastră subconştientă în raport cu bărbaŃii este de 340 de unităŃi. îndr ă git. Unde este cauza? Adesea teama pentru copil apare când lucrurile merg prost iar mama simte acest lucru. dar nu cu unul omenesc ci cu cel divin. iar supărările mari la adresa lui sunt. şi dumneavoastră. De câŃiva ani am dureri în coloana vertebrală. Agresivitatea se naşte în urma unei concepŃii greşite despre lume. Acumularea de agresivitate s-a transmis copilului şi s-a dezvoltat în el ca un program de autodistrugere. nemulŃumirile de sine. în mare mă sur ă datorită mamei. Mai bine încerca Ń i s ă v ă modifica Ń i caracterul şi concepŃia despre lume. Nu reuşesc deloc: 1) să scap de teama pentru copil. supărare. Dacă un bărbat va fi mereu în prezenŃa dumneavoastră . aşa încât va trebui să vă rugaŃi pentru dumneavoastră şi pentru întregul neam ca să fie îndepărtate supărările. Teama ruinează: mai bine să-1 ajutaŃi pe copil să-şi revizuiască atitudinea faŃă de viaŃă şi evenimentele de până la naştere şi pân ă la concep Ń ie. In ce priveşte singurătatea. de a avea caracterul lui. RetrăiŃi de multe ori propria viaŃă sau schimbaŃi unghiul de vedere asupra tuturor evenimentelor care s-au întâmplat. soarta lui. simultan. sau pe copilul dumneavoastră. Dacă interiorul lui se va dovedi plin de bunătate. de situaŃie şi soart ă . boala şi moartea vă vor atinge pe dumneavoastră. dar şi la adresa sorŃii. puteŃi avea probleme de sănătate dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. De aceea sunteŃi singură. InsuficienŃa banilor este o înjosire a trufiei dumneavoastră. Când aŃi fost tratată prin înjosire. pe soartă.Omul celălalt are dreptul de a nu vă semăna. poate să apară o deformare a coloanei. DependenŃa de idealuri este de asemeni ridicată. Deosebit de periculos este să vă supăraŃi pe soartă. neşanse nu aŃi putut accepta. Acest lucru îl purifică pe copilul dumneavoastră. Nivelul trufiei este uria ş . este dat de soart ă ş i Dumnezeu. Dacă veŃi reuşi să vă schimbaŃi. adică trebuie nu să vă temeŃi pentru copil. atunci şi viitorul se va schimba. să se formeze o cocoaşă. 3) să câştig destui bani. Omul apropiat. Aşa încât prin rugăciune şi căinŃă se poate cere eliminarea din sufletul dumneavoastră şi din sufletul urmaşilor dumneavoastră a supărărilor nu doar la adresa celor apropiaŃi. adică datorită dumneavoastră. Cramponarea de aptitudini cea 350. să se întâmple o fractură a coloanei. Copilul într-adevăr nu este în ordine.

renunŃarea la mâncare. masajul. în plan subtil sexul şi mâncarea arată la fel. procesul de reducere a omenescului şi detaşarea de el este resimŃit ca o treaptă dinspre omenesc spre divin. De la părinŃi aŃi moştenit o dependenŃă crescută faŃă de aptitudini. antrenamentele regulate.Ce se poate face când s-a instalat o lene. Cu cât vă veŃi dezvolta aptitudinile. bătrâneŃea nu este privită ca boală şi nenorocire. o indiferenŃă absolută faŃă de orice? Cum să scap de lăcomie? Oricât ar fi de ciudat. periodic. Starea de bătrâneŃe este aceea în care dependenŃa de valorile umane scade brusc. Din cauza faptului că acest proces decurge din interior. Nu regret nimic. Şi în conformitate cu ele. eu renunŃ la controlul asupra situaŃiei. ExcitaŃie a sistemului nervos. intelect. Trebuie să învăŃaŃi să cedaŃi şi să aparŃineŃi de ceva. PuteŃi să repetaŃi mecanic dimineaŃa după trezire şi seara înainte de somn: „Doamne. Să repetaŃi. totul se petrece conform VoinŃei Supreme. Primesc totul ca fiind dat de Tine". în primul rând. Acum agresivitatea subconştientă . falimentul situaŃiilor de până acum ca pe un medicament. de relaxare totală a muşchilor şi a minŃii sunt foarte utile. Trebuie să acceptaŃi toate neşansele anterioare. lenea. micşorează dependenŃa. şi dacă iubirea nu este destulă. traumatisme.230 de unităŃi. veŃi intensifica dorinŃele omeneşti. Prin dorinŃe ne legăm de valorile omeneşti. Care sunt recomandările dumneavoastră? Să vedem cum au stat lucrurile până la menopauză. De aceea relaxarea totală. intelect şi idealuri a scăzut drastic. de valorile spirituale superioare. cu atât va creşte nivelul de agresivitate şi se va întări programul de autodistrugere. De aceea concluzia este simplă. tot ceea ce a Ń i enumerat este rezultatul unui bun echilibru. îi este mai uşor să învingă dependenŃa de aptitudini. Am 52 de ani. Doamne. când trecând de mai multe ori prin toată viaŃa aŃi eliminat agresivitatea în raport cu iubirea. nu mă tem de nimic. baia de aburi. Dar nu prin manifestări exterioare (boli. de pildă: „Nu eu controlez situaŃia. Prin urmare. un orgoliu nepotolit. Agresivitatea subconştientă în raport cu bărbaŃii era de 220 . voia Ta o văd în toate. DependenŃa crescută faŃă de aptitudini.20 unităŃi. în măsura în care omul ştie să se detaşeze de situaŃie. PuteŃi în afară de rugăciune să vă ocupaŃi cu autosugestie. Are sens. intelect şi idealuri. Menopauza este starea de trecere de la maturitate la bătrâneŃe. AbsenŃa dorinŃelor. încordarea mentală provoacă o încordare musculară. DependenŃa de aptitudini. să lucraŃi asupra concepŃiei despre lume şi a caracterului. hidroterapia. exerciŃiile fizice periodice şi culturismul. VSH până la 65. adică trufie. intelect şi idealuri. Inacceptarea situaŃiilor traumatizante. Apetitul exagerat opreşte programul de autodistrugere. în toate este voia Ta. în sânge. constituie un fond favorabil pentru o mai uşoară schimbare a caracterului şi a concepŃiei despre lume. Când sunteŃi fizic şi spiritual detaşat de orice. a activităŃii conştiinŃei. o foarte puternică nemulŃumire faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de sine. . necazuri) ci interioare: diminuarea dorinŃelor. îngustarea posibilităŃilor. tendinŃa exagerată pentru sexualitate şi mâncare compensează într-o oarecare măsură situaŃia primejdioasă. atunci rugăciunea devine mai eficientă şi mutarea principalului punct de sprijin de pe omenesc pe divin se petrece mai repede şi mai puŃin dureros. O menopauză ce se prelungeşte pe al nouălea an.

Pe cât de uşor se înscrie omul în regimul Divin şi-1 acceptă, pe atât de încet şi liniştit se produce stingerea omenescului. BătrâneŃea este pregătirea pentru viitoarea viaŃă. Cu cât omul, benevol, depune eforturi pentru depăşirea şi eliberarea omenescului din sine, cu atât amploarea pregătirii forŃate (constrângerea) este mai mică. Spre deosebire de bătrâneŃe, trecerea dintr-o stare în alta se resimte destul de dureros. Cu cât dependenŃa omului de valorile umane este mai puternică şi agresivitatea legată de ea se acumulează în suflet, cu atât mai dureroasă este o astfel de trecere. Prin urmare la fel ca omul bolnav care-şi schimbă caracterul şi concepŃia despre lume însănătoşindu-se, trebuie să vă schimbaŃi şi dumneavoastră. Menopauza este o situaŃie la fel de traumatizantă ca şi durerea, neplăcerea, supărarea sau trădarea. în măsura în care nu vrem să acceptăm durerea ea ni se dă şi mai multă. încă un fapt interesant. Oamenii de ştiinŃă au făcut cercetări incitante. Reiese că menopauza începe la femei nu ca un proces lin de diminuare a funcŃiilor endocrine. S-a dovedit că înainte de climaterium (menopauză) ovarele femeii au o activitate maximă. Acest fapt răstoarnă reprezentările noastre despre mecanismul bătrâneŃii. Se poate trage următoarea concluzie. BătrâneŃea nu este o acumulare lentă de accidente genetice şi nici o uzură treptată a tuturor resurselor organismului. Este dimpotrivă, un blocaj al activităŃii în creştere a organismului şi legat de aceasta al amplificării dependenŃei de valorile umane. Prin urmare, cu cât omul este mai bun lăuntric cu atât va îmbătrâni mai încet. Cu cât omul îşi învinge mai uşor stresul (iar stresul este despărŃirea de valorile omeneşti) cu atât procesul de îmbătrânire se va desfăşura mai lent. Rezultă că întinerirea organismului este posibilă printr-o periodică anulare a dependenŃei de tot ceea ce ne leagă. Ne legăm de această lume prin conştiinŃă, relaŃii, vorbire, respiraŃie, alimentaŃie, momente de intimitate sexuală, şi prin metabolism, de când cu celelalte. Realizând detaşarea periodică, nu doar funcŃiile exterioare, dar şi cele interioare, nu doar de obiectele ataşamentului, dar şi de dorinŃele şi sentimentele înseşi, yoghinii au reuşit să obŃină modificări comparabile cu cele provocate de bătrâneŃe. Şi dacă viteza de diminuare a dependenŃei de orice omenesc întrecea viteza de îmbătrânire, se producea întinerirea. Acest mecanism lucrează în fiecare dintre noi. De obicei, acest proces nu este de durată, de aceea nu constatăm modificări reale. Durerile de cap sunt de natură migrenică. Care-i cauza? AnulaŃi-vâ pretenŃiile faŃă de bărbaŃi. îmi iubesc soŃul, dar câteodat ă apare dorinŃa de intimitate cu un alt bărbat. Trebuie să mă lupt cu acest sentiment ? DependenŃa faŃă de toate valorile omeneşti începe atunci când în omul iubit omenescul întunecă divinul, adică importanŃa învelişului fizic al eu-lui omenesc este prioritară.

Atunci devine imposibil de acceptat umilirea omenescului în cel pe care îl îndrăgim sau în noi înşine. întrucât punctul de sprijin se mută pe omenesc, noi nu putem primi destabilizarea lui şi apare agresivitatea. Şi fie că renunŃăm de bunăvoie la nişte valori umane, fie suntem constrânşi să o facem. Ivirea atracŃiei sexuale faŃă de alt bărbat micşorează atenŃia permanentă faŃă de soŃ şi în felul acesta descreşte dependenŃa de el şi iubirea pentru el, adică în acest sentiment, mai degrabă în trezirea lui, se ascunde mecanismul de protecŃie şi de aceea nu este voie să-1 inhibaŃi. într-o situaŃie obişnuită, cu cât vă veŃi iubi mai puternic soŃul, cu atât mai repede se va ivi o atracŃie sexuală pentru alŃi bărbaŃi. Dacă veŃi reprima acest sentiment, se poate intensifica agresivitatea subconştientă faŃă de propriul soŃ fiindcă dependenŃa va creşte, ceea ce poate duce la îmbolnăvirea şi declanşarea unor probleme grave la soŃ. Prin urmare, nu se admite înfrânarea interesului pentru alŃi bărbaŃi. Dar nici să-1 stimulaŃi nu este cazul. Dacă veŃi susŃine în totalitate acest sentiment, adulterul frecvent poate duce la distrugerea structurilor spirituale subtile ce se formează în mod constant ca rezultat al relaŃiei dintre doi oameni care se iubesc şi, în final, distruge familia însăşi. în primul caz linia comportamentală duce la oprimarea divinului. în al doilea, la dezintegrarea omenescului. De aceea nu este permis nici s ă v ă lupta Ń i cu acest sentiment dar nici să-1 toleraŃi nu merită. Rezolvarea principială a respectivei probleme constă în altceva. ForŃa orientării spre alt bărbat este determinată de dependenŃa dumneavoastră interioară faŃă de iubirea pentru soŃ. Prin urmare cu cât veŃi pune mai multă bunătate în relaŃia cu alŃi oameni, fireşte şi cu soŃul dumneavoastră, cu atât dependenŃa va fi mai mică. în măsura în care veŃi învăŃa să vă iubiŃi soŃul cu toate neajunsurile lui, să-1 iertaŃi, să nu-i purtaŃi resentimente şi vă veŃi strădui ca sentimentul iubirii din sufletul dumneavoastră să nu depindă de nimic, orientarea către alŃi bărbaŃi va fi mai mică şi relaŃia cu propriul soŃ mai armonioasă. Mama mea a murit la 58 de ani de cancer, tata, la 35 de ani, s-a împuşcat. Toate femeile din neamul nostru mor de cancer, bărbaŃii sfârşesc tragic. SoŃul meu a decedat într-un accident de maşină. Eu am o afecŃiune a glandei tiroide. Am 34 de ani. înainte aş fi spus că purtaŃi în dumneavoastră un blestem din a cincia generaŃie pe linie feminină. Acum, spun că aveŃi în dumneavoastră o concepŃie greşită despre lume a cărei iniŃiatoare este stră-străbunica dumneavoastră. Această greşită concepŃie despre lume a fost consolidată de o imensă agresivitate în raport cu iubirea. Ea s-a putut manifesta printr-un gest sau pur şi simplu printr-un efort de voinŃă pentru renegarea iubirii. Care este cauza unor astfel de blesteme - programe ce distrug adesea multe generaŃii? Mecanismul este simplu. Problema constă în aceea că posibilităŃile noastre de a ierta, de a nu compătimi şi de a nu judeca, în medie, nu sunt mari. Ele sunt condiŃionate de caracterul nostru, de educaŃie, de viziunea asupra lumii. Din toate acestea se constituie capacitatea de a suporta durerea .când pierdem valori umane şi de a păstra iubirea. Dacă ni se oferă o iubire de aceleaşi dimensiuni cu capacitatea noastră de a ierta şi accepta, suntem sănătoşi şi fericiŃi, la fel şi urmaşii noştri.

Dar dacă sentimentul iubirii faŃă de alt om este de câteva ori mai mare decât posibilităŃile noastre, atunci trebuie să mărim de câteva ori şi iubirea divinului. Dar adesea ne dovedim a nu fi în stare. Nu înŃelegem un adevăr elementar. în măsura în care am primit fericire omenească, în aceeaşi măsură trebuie s-o pierdem şi trebuie să fim gata să primim o asemenea pierdere, în fiecare secundă. Pe cât de mare este dimensiunea sentimentului iubirii resimŃit pentru un alt om, pe atât el trebuie insultat şi umilit. Şi dacă omul nu poate accepta înjosirea acestui sentiment, conservând iubirea pentru Dumnezeu, vor fi înjosite toate verigile următoare din om şi din urmaşii lui, adică se vor înjosi soarta, caracterul, sănătatea omului. Agresivitatea dumneavoastră subconştientă în raport cu bărbaŃii este de aproape 900 unităŃi şi ea se realizează independent de voinŃa dumneavoastră. Teama de a-1 pierde pe omul iubit, dacă este permanentă, devine agresivitate în raport cu el. Bunica dumneavoastră, la a patra generaŃie, a trăit o imensă iubire şi nu a putut să suporte înjosirea ei, urându-1 pe omul prin care i-a fost dată purificarea şi s-a urât pe sine însăşi. Ea a ucis iubirea din sufletul bărbatului şi iubirea din propriul suflet. Femeile din neamul dumneavoastră au tendinŃa de a-1 idolatriza pe omul îndrăgit, apoi de a-1 urî, apoi de a se urî pe sine. Cu cât agresivitatea în raport cu bărbatul se găseşte mai adânc, cu atât moare el mai repede iar agresivitatea în raport cu sine duce la afecŃiuni oncologice. Dumnezeu este iubire, omul este conştiinŃă. Dumnezeu dirijează lumea, adică lumea este condusă de iubire. Pentru ca femeia să nască un copil sănătos ea trebuie să-şi conducă bărbatul prin iubire, dar dacă omenescul întunecă divinul, principala direcŃionare se realizează prin conştiinŃă. Si tot mai activ se conectează aspectul de forŃa adică se intensifică, nu controlul exterior, ci cel interior. Pe cât nivelul exterior al controlului îi este indispensabil omului pentru evoluŃia lui, pe atât este de periculos cel interior. Celula nu poate dirija organismul. întrucât glanda tiroidă este legată de controlul asupra situaŃiei, o incorectă atitudine faŃă de lume, generând tensiuni suplimentare, „loveşte" glanda tiroidă şi prin ea se răspândeşte asupra celorlalte glande. Frecventele angine la copii, de exemplu, indică un control subconştient mărit asupra situaŃiei şi, ca urmare, provoacă un traumatism amplificat, nemulŃumirea faŃă de soartă şi situaŃie. în primul rând, trebuie să receptaŃi jignirea iubirii omeneşti ca pe o purificare a divinului. Cu cât veŃi fi mai pregătită să menŃineŃi iubirea faŃă de om, indiferent cum acesta ar jigni şi umili iubirea dumneavoastră, cu atât veŃi iubi în el divinul mai mult decât omenescul. CereŃi ca de pe neamul dumneavoastră să fie înlăturată ca un blestem, dorinŃa de a-1 venera pe omul iubit. AmintiŃi-vă de toată viaŃa şi prin căinŃă eliberaŃi-vă de supărările şi nemulŃumirea faŃă de bărbaŃi. Orice ar face bărbatul iubit, el nu este vinovat. Cu cât mai multă dragoste le trebuie copiilor dumneavoastră pentru a fi sănătoşi şi fericiŃi cu atât în dumneavoastră va fi înjosit tot ce este omenesc. Pe cât v-a supărat omul iubit, pe atât vă este acordată posibilitatea de a-i salva şi a-i face fericiŃi pe urmaşii dumneavoastră. Este important un lucru. Nu ne rugăm pentru a cere ceva, ci pentru ca prin rugăciune şi orientare spre Dumnezeu să ne schimbăm. Iar aceste intervale trebuie retrăite nu doar acceptând prin căinŃă supăr ările şi cerând ca ele să plece din sufletele urmaşilor; trebuie scoasă complet din funcŃiune logica omenească şi retrăită viaŃa după logica divinului, iertându-i pe toŃi şi acceptându-le pe toate. RenunŃaŃi la sentimentul propriei importanŃe şi identificaŃi-vă propriul eu nu cu principiile, nu cu aptitudinile, nu cu demnitatea, ci cu iubirea. Atunci şi fiului îi va fi mai uşor.

. Această inacceptare este frânată prin boală. Ce trebuie făcut într-un astfel de caz am scris deja. AŃi primit-o în proporŃ ie de 10-15%. Medicamentele nu-i ajută. este. nemulŃumirea faŃă de bărbaŃi. LucraŃi. şi asta se întâmplă în iubirea împărtăşită. Trebuia să acceptaŃi înjosirea trufiei dumneavoastră cu vreo 70 de procente. vor fi rezultate. dacă un astfel de grup zboară cu avionul se poate întâmpla un accident aviatic fiindcă starea oamenilor influenŃează lumea din jur. Este foarte mult. ci de câteva zeci de ori. Cu ce pot s-o ajut ? Nici un om nu evoluează în linie dreaptă. De aceea izbucnirea sentimentului omenesc de dragoste se potoleşte prin lipsa reciprocităŃii.Vă implor. Şi la păsări se poate întâlni o dependenŃă crescută faŃă de aptitudini şi controlul situaŃiei. Cu deosebire în câteva perioade determinate: cu 3-4 ani înainte de naştere şi cu câteva luni înainte de concepere. în asemenea colective se întâmplă adesea nenorociri. critica. în copii se amplifică de câteva ori şi meritele şi neajunsurile noastre. Toate sup ăr ările ş i nemulŃumirile pe care n-aŃi ştiut să le iertaŃi şi să le eliminaŃi s-au aruncat asupra fiului. ajutaŃi-mă! Fiul meu suferă de un an fără întrerupere de bronşită şi pneumonie. pur şi simplu nu veŃi putea s-o suportaŃi. el n-ar mai avea voinŃă proprie. intelect. Fiica mai mare are alergii care. Orientarea subconştientă a conducătorului a început să se transmită colaboratorilor şi să le ameninŃe viaŃa şi sănătatea. pe soartă. Cauza o constituie permanentele supărări ale mamei şi bunicii. aptitudinilor. De curând la întreprindere ne>a murit directorul. de geamurile clădirii se izbesc şi uneori mor. Dacă vi se va da o iubire la nivelul posibilităŃilor dumneavoastră. controlului asupra situaŃiilor. SituaŃia care trebuie să apară peste câ Ń iva ani are loc deocamdat ă în plan subtil ş i fiul dumneavoastră de pe acum nu o acceptă. De aceea vin supărările. foarte frecvent. Este acesta un semn de sus ? Da. Problemele cu sistemul uro-genital înseamnă agresivitate faŃă de bărbaŃi declanşată de programul de autodistrugere. Acestea au devenit pentru el unicul scop. dumneavoastră vă încăpăŃânaŃi în cea omenească. Ciclul dureros la femeie se produce când agresivitatea sub-conştientă faŃă de bărbaŃi este mărită. Care este cauza bolii lui? Agresivitatea subcon ştientă a băieŃelului este de 410 unit ăŃi. păsările. De aceea directorul a murit. Are o permanent ă sup ărare subconştientă pe sine. pe lumea înconjurătoare. înaintarea se face în zig-zag. când se agravează. iar acum. Directorul dumneavoastră a fost foarte puternic concentrat asupra intelectului. Dar dizarmonia a rămas în colaboratorii firmei. Atunci simŃ ul orientării se pierde şi ele omenească este de şase ori mai puternică decât cea divină. Dacă ar fi să diagnosticăm colectivul ca pe un organism unitar. Dar. DependenŃa de aptitudini. s-ar putea spune că dependenŃa de aptitudini şi intelect depăşeşte de cinci ori nivelul critic. în loc să primiŃi totul şi să comutaŃi pe iubirea divină. când dispar complet. dispreŃul. Dacă pentru cea mai mică abatere omul ar fi drastic pedepsit. idealuri este de câteva ori mai înaltă decât nivelul periculos. Important este ca rezultanta să fie corect orientată. în aceste perioade supărările noastre se pot amplifica în copii nu de 2-3 ori.

PuteŃi de asemenea să vorbiŃi cu copilul dumneavoastră la distanŃă şi efectul nu va fi mai mic. Şi credeŃi-mă. permiŃând celorlalte organe să funcŃioneze normal. Pielea şi intestinul sunt segmentele care. imaginaŃi-vă la început că v-au supărat şi insultat pe dumneavoastră. sunetele sunt canalele principale ale informaŃiei. are loc un viraj înapoi. învâŃaŃi-o pe fiica dumneavoastră să fie. contactul energetic. Când apare o ameliorare. Şi poate fi mult mai eficient decât o convorbire în starea de conştientă. MulŃi îmi pun întrebarea: „Dacă micuŃul are câteva luni sau un an. înjosirea pe care o primeşte prin boală.Unui om bun în interiorul său i se poate da o doză foarte mare de libertate. chipul. Cum s ă lucraŃi asupra dumneavoastră am scris deja. Pe un asemenea om libertatea nu-1 va distruge deoarece orientarea sufletului spre iubire îi va permite să aleagă direcŃia potrivită. adică în afara cuvintelor. prin transmiterea lor. Toate forŃele trebuie cheltuite nu pentru a înŃelege. nu vă vor fi de folos. 1 se poate povesti că pe Dumnezeu trebuie să-1 iubească mai mult decât pe părinŃii lui. când în America s-au format universităŃile s-au adus stenograme ale profesorilor din Europa. De aceea când comunicaŃi cu un copil mic. vorbindu-i. Conştienta adesea împiedică receptarea informaŃiei. Nu aŃi ştiut să fiŃi bună. Dacă vreŃi să-i spuneŃi că trebuie păstrată iubirea şi atunci când cineva 1-a supărat. La una din ultimele prelegeri am fost întrebat de ce este atât de dificil să înŃelegi Biblia? . Fiica dumneavoastră are mai multă bunătate decât dumneavoastră. Agresivitatea subconştientă scade. o face mai bună. mai delicată. educaŃia trebuie făcută prin sentimente. Când alergia se agravează este un rezultat al supărărilor interioare şi al nemulŃumirii faŃă de oamenii apropiaŃi şi lumea înconjurătoare aparŃinând fetiŃei. Dar fiindcă programul se amplifică în copii. necazurile sau impasul în viaŃă. Rezultatul a fost nul. Se poate comunica cu copilul adormit spunând cu voce tare rugăciuni. preiau adesea programul asupra lor. la copii. Corespunzător. ExplicaŃi-i: cu cât mai bun va fi sufletul ei cu atât mai puŃine neplăceri va avea ulterior. mişcarea. spun că oamenii nu trebuie să-şi tensioneze conştiinŃa. LucraŃi şi asupra dumneavoastră. percepeŃi-vă Dumnezeirea din suflet şi după aceea vorbiŃi-i copilului despre acestea. cramponarea dumneavoastră de idealuri. Rezultatul s-a dovedit a fi excelent. dezvoltarea lăuntrică a divinităŃii. Unul dintre psihologi a tras o concluzie neaşteptată: informaŃia principală se transmite prin modalităŃi nonverbale. un an şi jumătate. I-au dus atunci pe studenŃi în Europa şi au audiat cursurile predate de profesorii europeni. atitudinea severă faŃă de bărbaŃi au crescut în sufletul ei şi au pătruns destul de adânc. Adesea. De exemplu. să Ńină regim. că Ńelul principal al vieŃii este acumularea în suflet a iubirii pentru Dumnezeu. după care studenŃii învăŃau singuri. DetaşaŃi-vă de logica omenească. Psihologii multă vreme n-au înŃeles nişte fapte. copilul vă va auzi şi acest lucru se va reflecta benefic în caracterul şi soarta sa. alergia îi va trece fetiŃei complet. în timpul prelegerilor. alergia slăbeşte. nu vă bazaŃi pe cuvinte. să se roage. Totuşi profesorii expuneau aceleaşi texte. ci pentru a simŃi. cu atât îi este mai uşor să intuiască orientarea corectă şi astfel să învingă bolile. dar şi cu unul mare. Au ajuns la acel nivel unde o supărare mare poate duce la îmbolnăvirea sau moartea bărbatului iubit. perioadele de ameliorare se vor întinde pe intervale mai lungi. Iar dacă veŃi reuşi să vă schimbaŃi cu adevărat. Cu cât un om este mai bun. Important este ca dumneavoastră în şivă s ă tr ăi Ńi un sentiment autentic. cum poate fi învăŃat să se roage?" Cu copilul se poate vorbi încă din vremea sarcinii. încercaŃi să-1 implicaŃi în această muncă şi pe copil.

altfel devine cancerigenă. de pildă. Atunci am început să citesc Biblia. cu cât mai uşor se înlătură logica omenească. Prin urmare. Atunci am înŃeles de ce. prin dimensiuni. adică. de dimensiuni mai largi sunt percepute nu prin gânduri ci prin sentimente. sector al conştiinŃei noastre legat de corpul nostru. Acest lucru se află în conexiune cu faptul că intelectul şi conştiinŃa noastră sunt legate de trup şi au un volum mic. Aceste straturi ale subconştientului. Altfel conştiinŃa se fracturează. Dublura corpului.Am povestit atunci cum am ajuns eu la Biblie. avem multe alte corpuri care sunt mult mai extinse în timp şi spaŃiu. logice. ea va fi respinsă. corpul îngerului păzitor aproape şapte.d. Intelectul nostru şi stratul superficial al conştiinŃei au o singură variantă. Dar pe lângă corpul fizic. S-a constatat că ruperea lanŃurilor obişnuite ale logicii şi ale formei exterioare poate da o intensificare a consistenŃei şi în general. despre Dumnezeu se năruie. Am început să studiez lucrările doctorilor în ştiinŃe consacrate temelor religioase. în Biblie. Omul este conştiinŃă. Dar textul care înfiera biserica şi religia era atât de stupid încât nu puteam să-1 rostesc. Dumnezeu este iubire. într-un asemenea context logica omenească a fost întotdeauna secundară. Am observat că informaŃia venea în tranşe. CredinŃa este conservarea iubirii de Dumnezeu când toate reprezentările conştiente. un delir verbal. Şi. acest volum. ş. ne închidem într-o sferă minusculă. a distinge şi a cunoaşte Creatorul nu vom putea niciodată prin conştiinŃă. a influenŃei. unul mai cuprinzător decât altul. dar ea trebuie şi mai mult să cunoască logica organismului. Dacă nu este destulă credinŃă. Subconştientul nostru are multe straturi. se sparge ca un balon de săpun. cu atât mai repede se intuieşte sensul celor spuse în Biblie. Vroiam. schemele şi stereotipurile. Scara de mărime şi densitatea informaŃiei erau enorme şi logica omenească obişnuită nu era. în consecinŃă. După instrucŃiuni trebuia să fac propagandă ateistă şi să plec spre locul destinaŃiei. multe nu au logică şi sunt de neînŃeles. se menŃine pe trei vieŃi. însoŃeam un grup de excursionişti la biserica Afonie cel Nou. citind Biblia am înŃeles că ea nu trebuie lecturată ci percepută prin sentimente. decât un obstacol. . aici. Şi am fost uluit de densitatea informaŃiei. gândurile sunt încheierea cunoaşterii lumii prin sentimente. Religia a fost întemeiată de cei în sufletul cărora Divinul stătea pe primul plan şi nu se întuneca prin omenesc. să mă lămuresc singur. în toate. dar erau atât de găunoase. CredinŃa ajută să păstrezi iubirea când conştiinŃa s-a dezintegrat. Am înŃeles de ce creştinismul acordă noŃiunii de „credinŃă" o atât de mare însemnătate. Celula trebuie să aibă logica sa. Acest mecanism a fost mai târziu utilizat de impresionişti. O asemenea cunoaştere nu este doar foarte puŃin eficientă dar şi periculoasă dacă nu trece în cunoaşterea prin sentimente. corpul destinului cam patru vieŃi. Dacă informaŃia depăşeşte.a. Aşadar. De aceea la exterior părea trunchiată şi incoerentă. atunci trebuie să aspiri către Dumnezeu prin conştiinŃă.m. în esenŃă. Dar conştiinŃa noastră se descompune constant şi. dacă încercăm să cunoaştem lumea pornind numai de la logică şi intelect. O idee subŃirică la zece pagini. Aveam 20 de ani. în spatele fiecărei fraze erau zeci de idei. Citeşti a doua oară şi vezi totul într-o lumină nouă.

Şi iată că de bolnav se apropie omul lui de suflet şi-1 cheamă pe nume şi encefalograma se activează! înseamnă că viaŃa nu se ascunde în cap. Mă incomoda vizibil ceva. Iar asta înseamnă. . la înŃepătură nici o reacŃie. concentrarea informaŃiei. altfel procesul evoluŃiei s-ar putea opri. Şi toate sentimentele se înalŃă spre sursa lor . Din tot ceea ce se numeşte „om" partea cea mai mică o ocupă corpul şi conştiinŃa. In cuvinte obişnuite se poate spune aşa: în intelectul sec. Noi venim din Dumnezeu.la fel. Şi tocmai această parte minusculă şi neînsemnată se percepe ca fiind centrul Universului. Religia creştină este un drum ce duce înspre Dumnezeu şi spre o corectă înŃelegere a dimensiunii interioare din imaginea lumii. dar fără ele omul nu va putea evolua. se compactează şi se transformă în sentimente. Biserica şi reprezentanŃii ei sunt slujitorii de pe acest drum. conştiinŃa superficială pe care mă temeam s-o contrazic şi care sufoca sentimentele mele. cum nu dăm atenŃie pământului pe care păşim. traumatismele fizice ale unui om provoacă o izbucnire emoŃională la cel apropiat lui. în realitate era logica omenească. Câteodată se schimbă semnele dar drumul rămâne. ne întoarcem în Dumnezeu şi devenim Dumnezeu. encefalograma este goală. In planul subtil se vede cum înrăutăŃirea bruscă a stării de spirit. timpul. Sentimentele se transformă în idei. -Există un fapt uluitor . şoc electric. Mi sa incubat ideea că pictorul desenează ceea ce vede iar pe mine nu mă interesa să pictez ceea ce văd. ŞtiinŃa de a pune corect accentele este. cu timpul am înŃeles cum se denaturau faptele în perioada sovietică pentru demascarea bisericii şi religiei: comportamentul reprobabil al slujitorilor bisericii sau al bisericii înseşi se echivala cu noŃiunile „religie" şi „Dumnezeu". . Sentimentul iubirii se dovedeşte a fi mai presus de moarte! Felul în care se comportă omul în faŃa lumii conturează caracterul lui. vor trebui să apară tot mai multe sentimente calde care să se transforme într-o percepŃie a iubirii infinite.iubirea. Am avut o perioadă în care pictam destul de bine. Este tot una cu a fi amendaŃi degeaba de poliŃia circulaŃiei şi a striga după. creştem Dumnezeirea în noi. în cele din urmă. cu timpul. Dragostea generează toate sentimentele. Ce consideram canoane clasice şi încercam să mă conformez lor. nu-i mai funcŃionează nimic. spaŃiul şi materia se unifică într-un tot şi mersul vremii se opreşte. Nu de mult am în Ńeles despre ce era vorba. Când densitatea informaŃiei depăşeşte o anume limită.Totul în Univers se naşte din iubire. nici un fel de reacŃie.îmi povestea el . Apropo. Nu este un iluzoriu contact informaŃional ci unul energetic foarte puternic. adică imaginaŃi-vă . Omul s-a întors în Dumnezeu.omul se află în comă. Procesul evoluŃiei Universului implică în tendinŃa lui ca fiecare. să se compare prin dimensiuni cu Universul însuşi. puternice bătăi din palme şi orice alt sunet . Am stat de vorbă cu un om de ştiinŃă ce lucrează într-unui din institutele de frunte ale Rusiei. înainte. în general. de obicei. că toate semnele şi regulile de circulaŃie şi drumul însuşi.reacŃie nulă.un cadavru. Şi aceasta se numeşte „unirea ştiinŃei cu religia". nu realizam ce rol micare conştiinŃa noastră şi ce rol imens joacă ceea ce. Unificarea gândirii raŃionale cu cea iraŃională a sentimentelor devine. abstract al omului. acum. Nu este întâmplător. nu observăm. sunt prostii şi nu mai vreŃi să credeŃi în ele. Ideile capătă dimensiuni tot mai mari. Ei se schimbă în permanenŃă. arsură . lumină în ochi . Universul s-a redus la un punct. ştiinŃa de a-Ńi forma corect reflexele. Nu observăm. o condiŃie indispensabilă pentru evoluŃia ulterioară. Punctul a devenit infinit. în primul rând. ulterior am abandonat.nici un fel de reacŃie. cel mai mărunt sector al lui. Noi pur şi simplu nu vedem cauzele reale ale celor ce se petrec cu noi.

A dumneavoastră corespunde la 60-70%. Era lumina ochilor dumneavoastră. Ce este aderenŃa la idealuri? Este tendinŃa de a-i vedea pe oamenii din jur şi întreaga lume conform unei imagini. el fie că moare. ConştiinŃa prin chiar structura ei este statică. întrucât iubirea nu are formă. rugându-vă pentru urmaşi îl veŃi ajuta şi pe soŃul dumneavoastră. cum să lucrez asupra mea? In a treia viaŃă v-aŃi adorat soŃul. el i-a dispreŃuit şi comportat trufaş cu cei care îi erau inferiori spiritual şi intelectual. de aceea există un fond adânc şi puternic de nemulŃumire faŃă de tot ceea ce nu corespunde idealurilor dumneavoastră. fie că se îmbolnăveşte. Alcoolismul este o boală. un prieten mi-a povestit despre săpăturile efectuate la Pompei: — Cenuşa a acoperit totul atât de repede că mulŃi n-au avut timp să înŃeleagă care-i treaba. în primul rând trebuie să picteze ceea ce simte şi să adauge după dorinŃă«£um vede acest lucru. De aceea nu visăm prin gânduri. eu sau el? Care este soluŃia. l-am corectat eu. forma are atunci foarte multă importanŃă şi . SoŃul meu se îmbată crunt. In măsura în care această imagine se află în conştiinŃă. Cu cât femeia vede mai puŃin Divinul din lumea înconjurătoare şi din omul îndrăgit cu atât mai mult îl leagă pe acesta de tot ce este omenesc. fie i se deformează caracterul şi pierde ceea ce femeia venerează în el. El leagă agresivitatea profundă a femeii. Iubire în timpul morŃii. iese din beŃie cu ajutorul medicilor. Tablourile se fac cu dragoste şi sentimente şi apoi se lăcuiesc cu gânduri. dacă vederea noastră ne permite să pătrundem prin membrana subŃire şi iluzorie a realităŃii obişnuite şi să vedem realitatea superioară. De curând. Agresivitatea dumneavoastră îl „loveşte" pe soŃul dumneavoastră pentru că în două vieŃi anterioare. dacă 1-a iubit fiindcă era cumsecade şi virtuos . dar prea puŃin ca să eliminaŃi orice nemulŃumire faŃă de soŃ şi să-1 izbăviŃi prin urmaşi. Şi treptat punctul principal de sprijin a trecut pe învelişul lui omenesc. Şi se trezeşte agresivitatea ca o încercare de a proteja imaginea aflată în descompunere. ci cu iubirea şi sentimentele. Cine este în mai mare măsură autorul acestei situaŃii. Prin urmare. Aici trebuie să vă schimbaŃi şi atitudinea faŃă de lumea înconjurătoare. când este multă iubire în vise ele se împlinesc repede şi detaliile nu contează. şi destinul. cu iubirea ei. Ataşarea dumneavoastră la idealuri depăşeşte de 5-7 ori nivelul critic.îl ajunge sărăcia. Cu cât mai tare femeia nu va accepta înjosirea omenescului din soŃul său cu atât se va înrăutăŃi situaŃia soŃului. Totul în el stârnea admiraŃia. Vă îmbătaŃi de iubirea pentru el. ea este statică. Chiar din primele secunde apare o discordanŃă între tabloul imaginar şi realitate. Confortul superior şi mulŃumirea supremă este sentimentul de iubire din suflet.devine nemernic şi mârşav. De aceea. concepŃia corectă despre lume ce se formează ne permite să ne schimbăm şi caracterul.Am înŃeles că pictorul. închipuiŃi-vă moarte în timpul iubirii! — Nu-i tocmai exact. cum să alcătuim proiecte în acest caz? Orice vis al nostru se naşte din dorinŃa de a căpăta confort şi satisfacŃie. Capacitatea lui de a se schimba este de 30-40%. Trans-formându-vă profund.devine nătâng şi ghinionist. Dar cum să visăm. dacă 1-a iubit fiindcă era deştept şi capabil . Atunci. Apoi corpurile sau dezintegrat iar în cavităŃile formate s-a turnat ipsos şi într-unui din mulaje s-a văzut un corp de bărbat şi un corp de femeie care făceau dragoste. Dacă ea 1-a iubit fiindcă era bogat . la fel cum ar face-o cancerul. Dar niciodată cauza nu se află într-un singur om. dacă vrem să subordonăm lumea unui desen realizat în conştiinŃa noastră se produce o completă oprire a evoluŃiei. Când în vise se află multe gânduri şi puŃină iubire. psoriazisul şi alte afecŃiuni.

îl corectez eu . indiferent cum va fi. Nu este permis să construiŃi modele îngheŃate. Dintr-un alt oraş. a venit un tânăr. cu atât se va primi mai uşor orice schimbare neaşteptată de situaŃie. aŃi început să vă rugaŃi. Dacă aŃi fi primit licenŃa aŃi fi înnebunit sau aŃ i fi fă cut alt ă boală gravă ce v-ar fi blocat orientarea puternică spre idealuri. dar în fiecare clipă trebuie să le simŃiŃi ca fiind secundare. în toate este voia Ta". Mă adresez femeii care a scris biletul: — ConştiinŃa dumneavoastră. RepetaŃi aceasta şi dimineaŃa şi seara. Gândurile îmi zboară. învăŃaŃi să nu gândiŃi. impotent. RenunŃaŃi la controlul asupra situaŃiei. Când s-a apropiat după conferinŃă am văzut că situaŃia lui era şi mai proastă ca înainte. logica divină n-o veŃi înŃelege până nu vă veŃi întoarce în Dumnezeu şi nu veŃi deveni Dumnezeu. El se comportă după cum i-a dat Dumnezeu. ticălos şi nemernic. Un caz interesant s-a petrecut la o conferinŃă în Sankt-Peterburg. Trebuie să vă spuneŃi: — Dac ă m ă voi îndr ă gosti de el. Când nu vă place ceva. — SituaŃia mea este critică . să nu apreciaŃi în nici un fel situaŃia. Iubirea divină autentică nu depinde de nimic. ÎncercaŃi să trăiŃi din sentimente. MergeŃi în salon. îl voi iubi cu toate neajunsurile şi virtuŃile. dacă vă va trăda sau va pleca la altă femeie. bun şi frumos şi a trăi cu acest ideal. — Este salvarea dumneavoastră . Totul începe de la iubirea divinului şi se termină cu cea omenească.dumneavoastră aŃi alungat toate sentimentele şi aŃi început să trăiŃi prin conştiinŃă. Nu vă bazaŃi niciodată pe logica dumneavoastră şi pe schemele proprii. cu dumneavoastră se poate întâmpla ceva complet neprevăzut. RevizuiŃi atitudinea faŃă de cariera dumneavoastră şi licenŃă. înŃelegeŃi . spre spiritualitate. . Cu cât în suflet va fi mai multă dragoste. evaluează critic situaŃia şi generează agresivitate. în timpul prelegerii se petrece o accentuare intensă a tuturor proceselor . ReŃineŃi: în fiecare clipă. nu reŃin nimic. Vă agăŃaŃi cu „dinŃii" de schemele pe care vi le-aŃi desenat. Nu pot să mă concentrez. De acea este interzis a crea un ideal de soŃ care nu bea. Cariera.i-am spus tânărului . Prin urmare.a început să povestească el . nemulŃumirile faŃă de alŃii şi dumneavoastră înşivă. licenŃa intelectul au devenit pentru dumneavoastră unicul scop. Trebuie să înŃelegeŃi că lumea este imprevizibilă.trebuie să primesc licenŃa şi totul îmi cade din mâini. în permanenŃă. va muri sau va îmbătrâni tot îl veŃi iubi cu aceeaşi putere. TrăiŃi ca şi până acum prin raŃiune iar dacă conştiinŃa se pune înaintea sentimentului devine agresivă. Va fi pentru dumneavoastră uşa prin care intraŃi în lumea dragostei. Şi trebuie să resimŃiŃi aceasta nu ca pe o neplăcere ci ca pe o posibilitate de a vă dezvolta conştiinŃa. După această conversaŃie tânărul a revenit la normal. Omul iubit este imprevizibil.dacă lucraŃi corect se produce o ameliorare puternică dar. repetaŃi: „Doamne. dacă vă menŃineŃi orientarea greşită fie şi parŃial veŃi începe să vă ruinaŃi activ. Nu se poate trăi fără ele. să îndepărtaŃi supărările. cu această ocazie. învăŃaŃi să trimiteŃi raŃiunea şi conştiinŃa în planul doi când este vorba despre dragoste". lucraŃi asupra dum neavoastră şi veniŃi după prelegere. Şi dacă soŃul dumneavoastră va deveni invalid. ele se alcătuiesc în conştiinŃă. Dar imaginea dumneavoastră statică despre lume a rămas ca înainte. Şi nu contează cum arată această uşă. Catastrofă totală. vă vor trăda mereu.cea mai mică nepotrivire cu proiectele naşte nemulŃumire şi agresivitate.lumea este imprevizibilă. este deştept. Provocarea agresivităŃii este iminentă.

să vă umilească. eliminând acuzele şi nemulŃumirea faŃă de alŃii şi faŃă de dumneavoastră. Dacă vă cramponaŃi de bani. să se certe cu dumneavoastră. pe atât de puternic veŃi începe să vă agăŃaŃi de principii. vă veŃi schimba. vise şi idealuri. Conflictul dintre soŃ şi tatăl dumneavoastră se explică în felul următor. tot ceea ce nu corespunde acestui ideal. soŃul sau tatăl. adică certurile dintre soŃ şi tatăl dumneavoastră. soŃul se va îmbolnăvi şi toate afacerile lui vor aluneca spre faliment. Ea s-ar schimba dacă soŃul ar începe să se comporte incorect faŃă de dumneavoastră. de a face din el un ideal se va amplifica. PuteŃi de asemeni să vă rugaŃi pentru urmaşi şi prin ei îl veŃi ajuta pe soŃ. PuteŃi să vă rugaŃi pentru strămoşi cerând să li se elimine dorinŃa de a iubi omenescul mai mult decât dumnezeiescul. lucrând în detalii împotriva dumneavoastră. revizuiŃi-vă viaŃa şi primiŃi orice eşuare a idealurilor ca pe un medicament pentru dumneavoastră şi copiii dumneavoastră. va slăbi fondul de agresivitate faŃă de soŃ . Dacă la dumneavoastră totul va fi în regulă. Dar pentru că nu-l va lăsa caracterul s-o facă. Dumneavoastră şi copiii trăiŃi în condiŃii anormale pentru că nu vă este permis să aveŃi condiŃii normale. M-am străduit să scap de o boală. OpriŃi logica omenească şi acceptaŃi tot ce se întâmplă. Şi când vă veŃi revizui viaŃa. relaŃia dintre soŃ şi tatăl meu. în principal.StrăduiŃi-vă să deplasaŃi conştiinŃa pe al doilea plan . dumneavoastră veŃi avea un soŃ bolnav sau muribund şi copii în aceeaşi situaŃie. în asemenea cazuri conflictul este inevitabil. Primul lucru care trebuie făcut: să renunŃaŃi la dorinŃa de a controla situaŃia. în mod corespunzător. transformări favorabile vor apărea şi în sufletele soŃului şi tatălui. dependenŃa de principii. Se va transmite şi tatălui iar agresivitatea lui interioară va începe de asemenea să crească. în felul acesta prin dumneavoastră vă veŃi ajuta şi tatăl. Nu încercaŃi să stabiliŃi cine are dreptate. Sunt permanente scandaluri. Să schimbaŃi în mod real situaŃia din jurul dumneavoastră se poate doar modificându-vă dumneavoastră. Mai departe. în consecinŃă. AjutaŃi-mă vă rog măcar în câteva cuvinte. . De aceea. lângă dumneavoastr ă va trebui să fie prezent un om al c ărui chip. în principal lucrează pentru dumneavoastră. năzuinŃe şi idealuri. se declanşează un alt factor de echilibrare. Dacă sunteŃi ataşată de idealuri. mi-a apărut alta. caracter. Vom vorbi despre rădăcinile care hrănesc ancorarea dumneavoastră de principii. principii şi idealuri. lângă dumneavoastră va trebui să se afle un soŃ prin care să vi se dea purificarea. idealuri. Iar acum unul dintre lucrurile cele mai importante. ca să supravieŃuiască. în familie. le-aŃi moştenit de la tatăl dumneavoastră şi în adâncul dumneavoastră este prezentă de asemeni dorinŃa de a vă alcătui un ideal care să includă numai trăsături pozitive şi de a sancŃiona dur. amândoi se consideră lideri şi încearcă să-şi impună voinŃa. tendinŃa subconştientă de a-1 venera pe omul iubit. în cele din urmă. Ce se poate face în asemenea cazuri ? DispreŃul faŃă de oamenii care nu corespund Ńelurilor şi idealurilor dumneavoastră. Pe cât de puternic va începe să crească nemulŃumirea dumneavoastră faŃă de situaŃie.şi el nu va mai trebui să bea. Pentru ca dumneavoastră să trăiŃi din iubire şi nu din principii şi idealuri. principiile şi idealurile celor din jur. InvăŃaŃi-mă cum să normalizez. Copiii trăiesc în condiŃii anormale. spiritualitate va începe să crească la soŃ şi copii şi. se va continua înăuntru şi se va traduce prin boli. TendinŃa respectivă aŃi transmis-o copiilor.se va micşora dependenŃa de valorile umane. Amândoi trăiesc din Ńeluri. Să înŃelegeŃi că situaŃia. comportament şi atitudine faŃă de dumneavoastră şi ceilalŃi să se opună idealurilor dumneavoastră. Cine va fi oprit primul şi cum vor fi pedepsiŃi toŃi se va dovedi cu timpul. Dacă se va stinge în afară . pentru ca iubirea să fie mai presus de conştiinŃă. Aceasta se va transmite soŃului şi agresivitatea lui conştientă şi subconştientă se va amplifica.

omul nu se delimita de lumea înconjurătoare. înseamnă că cineva trebuie să fie doar rău şi acest cineva rău nu se supune lui Dumnezeu. dacă noi considerăm că Dumnezeu este doar bun. cu simŃ etic. cumsecade îi atribuim Demiurgului trăsături omeneşti. Eu-1 superior al omului se situează în afara limitelor binelui şi răului şi fireşte. Este dorinŃa de a pune bunătatea pe un piedestal şi de a alunga răul. fructul cunoaşterii. în jos şi sus. întrucât conştiinŃa este legată de trup. dacă i-e rău este răul. de a curăŃa şi salvgarda binele şi de a distruge răul. lată .a. Dumnezeu se află dincolo de hotarele binelui şi răului. vorbind despre bine şi rău trebuie să înŃelegem şi să simŃim că ele se pot aplica doar stratului superficial al realităŃii înconjurătoare. adică împarte întreaga lume în două părŃi. Când încercăm să ne închipuim un Dumnezeu bun. Creatorul se află dincolo de hotarele binelui şi răului. mai exact de acel strat al conştiinŃei aflat în conexiune cu corpul nostru. ConştiinŃa divide în permanenŃă lumea în dreapta şi stânga. s-a îmbunătăŃit sănătatea şi apa rece a devenit binele. speranŃe şi idealuri? înseamnă să vrei ca lumea întreagă şi toŃi oamenii să fie buni. ci din punctul de vedere a! iubirii Divinului. Ieri m-a jignit un om şi eu consider că este un nemernic ş i du ş manul meu. adică umanul a început s ă întunece divinul. Cu atât mai mult cu cât înŃelesul de „bine" şi „rău" se schimbă mereu. DorinŃa de a aplica o asemenea filozofie întregii lumi este dorinŃa celulei de aşi. nu din punctul de vedere al binelui şi răului. Dincolo de limitele corpului nu există bine şi rău. lucrurile ar arăta în felul urm ător: până la dobândirea unui corp ş i a unei con ş tiin Ń e dezvoltate. iar trupul se delimitează de mediul înconjurător. ceea ce însemnă că este al doilea Dumnezeu şi ajungem la filozofia indiană în care există Dumnezeu . s ă împart ă întreaga lume în bine ş i rău.creator. omul a început s ă opun ă eu-1 s ă u lumii. Aşadar. De aceea.Ce înseamnă să trăieşti din vise.eu şi iată restul lumii. . când conş tiinŃ a ş i trupul au început s ă se dezvolte. apa rece este răul. Ulterior. adică este dorinŃa de a investi lumea numai cu trăsături minunate. Astăzi am început să mă călesc şi să mă scald în apă rece. pentru noi nu mai este o enigm ă pilda cu Adam ş i Eva care au s ăvârşit.(De aceea lumea trebuie cunoscută. Prin urmare. Este dorinŃa de a împărŃi lumea în bine şi rău. s ă aş eze conş tiinŃ a mai presus de iubire. ea reflectă interesele trupului. generos. în primul rând. adică este filozofia celulei canceroase. Dar se dovedeşte că noŃiunile de „bine" şi „rău" sunt generate de trupul şi conştiinŃa noastră. în rai. Dumnezeu este iubirea iar iubirea_e_ste şijŃânga şi dreapta. conştiinŃa împarte şi ea toată lumea în două. frumoşi. există Dumnezeu distrugător ş. filozofia care împarte lume întreagă în bine şi rău este filozofia conştiinŃei corporale şi.impune logica întregului organism. Divinul era pentru el primordial ş i apoi urma omenescul. Ast ă zi am în Ń eles c ă am meritat-o ş i consider că s-a comportat just şi poate fi numit prietenul meu. Dar divinul se cunoaşte prin detaşarea de tot ce este omenesc. primul păcat (păcatul originar) ce a slujit drept cauz ă pentru c ă derea în p ăcat ? Gustarea din fructul binelui ş i al răului. în primul rând. deştepŃi. Ieri am intrat în apă rece şi am făcut un guturai. trăia întâi din iubire şi apoi din con ş tiin Ńă .m. sublim şi josnic. Dacă trupului i-e bine acesta este binele. Dacă ar fi s ă traducem aceasta în limbajul contemporan. râu şi bine. Este dorinŃa de a cunoaşte divinul prin omenesc. Când începem s ă înŃ elegem ş i s ă sim Ń im acest lucru.d.

Ajuta Ńi-mă . întotdeauna am avut un ten prost. a orientării spre idealuri. De obicei. adic ă tot omenescul. . OpriŃi nu doar logica şi conştiinŃa omeneasc ă . Dumneavoastră aŃi scris că de părinŃi depind copiii. în primul rând. toate blochează cramponarea de idealuri. UitaŃi de toate şi ocupaŃ i-vă de dumneavoastră. orice îndeplinire a proiectelor şi speranŃ elor. în astfel de cazuri femeia se irită.a pune conş tiinŃa mai sus de iubire. e vorba fie vreo îmbolnăvire a bărbatului dumneavoastră şi apoi a dumneavoastră. Toată faŃ a rai s-a umplut de răni. UitaŃ i pentru o vreme de carier ă. Şi în m ăsura în care avem tot mai mult omenesc. de câteva ori mai mult ă ca acum. trebuie s ă depunem eforturi tot mai mari pentra dobândirea în sufletul nostru a divinului. a împărŃ i întreaga lume în bine şi rău.Parabola ne-ar aminti parcă. Dependen Ń a de st ările superioare ale valorilor spirituale este ş i ea prezent ă. Nivelul orgoliului este de zece ori mai înalt decât normalul. AveŃi o dependenŃă crescută faŃă de relaŃii. se enervează. a aş eza omenescul mai presus de divin. speranŃ e ş i rela Ń iile cu ceilalŃi oameni. DiferenŃa constă doar în timp. dar în m ă sura posibilit ăŃ ilor. Natura lucreaz ă. idealuri. fie că se înrăutăŃesc drastic relaŃiile cu omul îndrăgit. Dacă a Ń i intrat în impas pe partea omeneasc ă . Pentru aceasta trebuie s ă fi Ń i adus ă la Cel care genereaz ă iubirea. trebuie s ă acumulaŃ i iubire în suflet. De aceea este de dorit să vă puneŃi toate forŃele nu în rezolvarea exterioară a problemelor ci pe modificarea stării interioare pentru a nu muta problema dintr-un loc în altul. proiecte. Cum s ă lucraŃi asupra dumneavoastră este spus în cărŃ i. în ultima vreme simt c ă via Ń a mea este în impas. proiecte. De aceea orice reuş it ă este periculoas ă acum pentru dumneavoastră . explicaŃi-mi care este cauza ? Tenul femeii este legat de idealuri. Cum depind părinŃii de copii? în principiu dependenŃa este egală 100 la 100. începe să umble pe la doctori şi dacă reuşeşte să-şi rezolve problemele dintâi. Prin urmare. Vă rog. prin probleme cosmetice. adic ă la Dumnezeu. adresa Ń i-v ă lui Dumnezeu. ulterior. Cu copiii sunt mari probleme. Nu demult am cunoscut un b ă rbat care mi-a pl ă cut ş i am început s ă trăiesc cu el. de o descreştere. DependenŃ a dumneavoastră de aptitudini. pentru salvarea urmaş ilor. de faptul că purt ăm în noi acest păcat originar . Traumatismele feŃei sau ale dinŃilor. influenŃează sănătatea şi destinul copiilor. sugera Ńi-mi cauza. Abaterile părinŃilor de până la concepŃie şi în timpul sarcinii ca şi după naştere dar în mai mică măsură. s ă fi Ń i îndep ă rtat ă de ceea ce v ă „suge" iubirea. fie se îmbolnăveşte bărbatul şi apoi femeia. de asemeni. Pentru ca pe lume s ă apar ă copiii dumneavoastră ş i s ă supravieŃ uiască. Ş i pentru o vreme. problemele cu părul. omul iubit şi când aŃi primit „mere fără fiere" dependenŃa a crescut brusc. ş i activitatea omeneasc ă . fie se strică de tot. idealuri ş i intelect dep ăş e ş te de trei ori nivelul periculos. fie în cazul unui bun echilibru. suferă.

inhibăm mereu sentimentul iubirii şi prin aceasta mutilăm sufletele copiilor noştri. „Până când fiica dumneavoastră nu se va schimba profund. înainte de a merge acolo s ă Ń in ă post sau s ă renun Ń e la mâncare.. Stomacul n-a deranjat-o înainte. dispreŃuim şi etichetăm. trebuie să continuaŃi să lucraŃi asupra dumneavoastră. concepŃia lor despre lume. P. Pe cât de greu se transformă copiii în interior. Am sentimentul că fetiŃa va avea probleme cu viitorul. frecventarea bisericii poate deveni un confort. Suntem legaŃi de părinŃi şi preluăm caracterul lor. în măsura în care omul este gata să se schimbe şi se ajută pe sine în sensul acesta la exterior şi în interior. informaŃie utilă. niciodată. Lucrează asupra sa îndelung şi chinuitor. De aceea. să-i ierte pe toŃi. şi respectiv. sau îi ajutăm pe urmaşii noştri sau îi „înecăm".Trec 10-15 ani şi pentru abaterile copiilor încep să răspundă părinŃii. Nici nu ştiu ce să fac! — Cum ce s ă face Ńi? Continua Ńi s-o duce Ńi la biserică . A citit toate cărŃile. premergător venirii plănuite de dumneavoastră în oraşul nostru (am vrut să venim din nou împreună). vor fi probleme". — Dar fiicei îi este foarte greu s ă se schimbe . se îmbolnăvesc şi mor în primul rând părinŃii.S. Are mari probleme de sănătate. îl aşează pe al doilea plan. însemnă că este de asemenea curat lăuntric. Şi iată. a văzut videocasetele. Am fost cu fiica mea la o întâlnire cu dumneavoastră. Apoi noaptea. Cu cât în adâncurile sufletului omenescul stă mai sus de Dumnezeire. agresivitatea faŃă de dragoste este mai mare. cu atât omului îi poate fi în biserică mai rău. dar periodic apare ceva nou. Există rezultate. Nu demult am vorbit cu o femeie. nu şi-a mai propus să vină Ia conferinŃă şi nu a mai avut dureri. oricât de bine şi confortabil v-a Ń i simŃ i la exterior. pe atât de greu se însănătoşesc şi-şi rezolvă problemele părinŃii şi-n momentele critice pentru copil. şi leşinul le va primi ca o purificare a sufletului. în fiecare secundă. Prin sentimentele şi gândurile noastre. . să încerce să se roage şi pe urmă să meargă la biserică repetând că şi starea proastă. Dacă omul este liniştit şi bun la exterior. Până la naşterea ei toŃi erau împotriva căsătoriei şi a copilului. Dacă în această viaŃă resimŃim în permanenŃă nemulŃumirea. în ultimii 2-3 ani sub ochii fetiŃei se petrec accidente. acum au apărut aceleaşi dureri.a spus femeia . Lucrăm asupra noastră dar mă tem să nu întârziem. Suntem legaŃi de profesorii noştri şi primim de la ei cunoştinŃe. Avem un om pe care îl divinizăm şi de la care de asemenea luăm. Acest lucru ne ajută să dobândim mai repede ceva în viaŃă. Cu un an în urmă era cât pe ce să intre într-un accident. ea s-a chinuit foarte tare cu crize de dureri la stomac. Omul evoluează prin relaŃii. în viaŃa viitoare vom avea un caracter minunat. subconştient. ca sursă a unei eronate concepŃii despre lume şi a unui caracter rău. plin de bunătate dar copiii noştri vor fi sinteza a tot ce am făcut rău în viaŃa anterioară. Iam spus. Acum fiica mea susŃine nişte examene. Energetica bisericii însăşi umileşte omenescul în faŃă divinului. experienŃa lor. Vor fi suferinŃa noastră pe toată viaŃa şi vor avea corpuri şi suflete deformate.când vine la biserică i se face foarte rău.. sau pur şi simplu îşi pierde cunoştinŃa. întrucât copiii sunt reflectarea stării dumneavoastră foarte profunde care depăşeşte intervalul unei vieŃi.

în vieŃile anterioare a Ń i avut un foarte înalt nivel al bun ă t ăŃ ii. Pe de altă parte. Pentru el este de mii de ori mai important. pământeşti. contactul cu planurile superioare conferă posibilităŃi foarte mari şi amplifică dimensiunile personalităŃii umane. Când au început să vă trateze prin soŃ şi alŃi oameni. Toată „murdăria" se ridică la suprafaŃă. Dar fiindcă iubirea şi avântul sufletesc nu sunt resimŃite de copiii. Dacă nu dispreŃuim şi nu judecăm un asemenea om. creşte contactul lui cu planurile superioare. nu aŃi trecut proba. pentru o mai bună şcoală şi carieră. ei încep să se orienteze spre ceea ce stăpânesc în mod real. eu le indic cum să învingem toate astea. să nu reprime sentimentul sublimului din sufletul său. Dar oricât de înalt ar fi nivelul contactului şi nivelul spiritualităŃii toate acestea sunt omeneşti şi înseamnă că poate creşte dependenŃa. de a nu gândi urât despre oameni. aptitudini şi intelect. Sunt contactele cu lumea de dincolo de mormânt. perioada concepŃiei sarcinii şi a venirii pe lume trebuie să fie însoŃită de înjosire şi lipsa bunăstării omeneşti. . om dur şi fără principii. virtuŃii. Prin contactul cu planurile superioare vine un imens şuvoi de informaŃie. se poate mări agresivitatea şi mic ş ora dragostea din suflet. mai devreme sau mai târziu. decât orice convorbire abstractă. va renega iubirea şi-i va lipsi de ea pe copiii săi. nu respingem în interiorul nostru iubirea pentru el. copiii vor fi puri. AŃi început să depindeŃi tot mai mult de acest lucru. Şi dacă omul s-a lenevit. în această viaŃă. lumină. însă rezultatul iubirii şi contactului se va menŃine oricum în ei. frânarea se produce prin probleme cu stomacul nostru. Orientarea fiicei dumneavoastră către aptitudini şi intelect este de patru ori mai mare decât nivelul de risc. într-o măsură oarecare la fel. Acest proces. pentru o mai mare concentrare asupra iubirii decât asupra raŃiunii şi conştiinŃei. vindecarea se produce normal şi putem menŃine contactul cu planurile superioare. mai devreme sau mai târziu se opreşte. însă orientarea excesivă spre aptitudini şi intelect intensifică puternic trufia şi provoacă o agresivitate de mari dimensiuni faŃă de oameni şi lumea înconjurătoare. adică. Iubirea fiind puŃină. Contactul este dur. ceea ce se poate pipăi şi Ńine în mâini. El este gata să trădeze şi să renege tot ce este sacru de dragul banilor. cu alte planuri şi entităŃi. ci pentru ştiinŃa de a ierta. o femeie superioară. căldură. Dacă iubirea este puŃină contactul îl va ucide. Ea este percepută ca o senzaŃie de fericire. Pe de o parte. La contactul cu planurile multiple şi de mare anvergură are acces doar omul cu mari rezerve de iubire în suflet. In măsura în care omul se străduieşte să nu se comporte josnic. contactul cu planurile superioare va fi periculos şi copiii vor pierde şi ei. Dar dacă va începe să se enerveze. Şi forŃele principale din educaŃie nu trebuie cheltuite pentru dezvoltarea aptitudinilor. agresivitatea rămasă se activează dureros şi îl ajută să se schimbe prin constrângere. Acum relativ la problema dumneavoastră. TendinŃa de a gândi rău despre oameni şi lumea înconjurătoare este înaltă. trec cu bine prin acest segment de viaŃă ei îl ajută pe copil să revină la ordine. Iubirea naşte spiritualitate. sau n-a înŃeles ceva şi nu s-a putut schimba. spiritualităŃii. Când copilul are orgoliul mărit. şi să-şi dispreŃuiască soŃul. Astfel. adică vor avea un nivel mai înalt de posibilităŃi. în viaŃa noastră apare dintr-o dată un om al cărui fel este conturat de planurile mărunte. De aceea are loc o periodică purificare. în viaŃa anterioară. sentimentelor superioare. Iar dacă ea continuă să-1 iubească. adică anularea contactului cu planurile superioare ne determină comportamentul. dacă părinŃii.Dar în afară de aceste contacte există şi unele neumane. în timpul prelegerilor spectatorii intră în contact cu mine. mai ales mama. cu alte lumi. bunătate şi generozitate. Spiritualitatea naşte aptitudini şi intelect. Iar când prin gânduri şi cuvinte îi supărăm pe cei din jur. adică dragostea pentru Dumnezeu generează iubirea faŃă de lume şi oameni. să nu jignească şi să nu umilească alŃi oameni. bună şi entuziastă are adesea un soŃ ce se dovedeşte a fi un pragmatic cinic.

de dragul iubirii pentru Dumnezeu. să fie de acord cu bărbatul când el nu are dreptate. societate. cu atât calea pe care urci este mai riscantă. mersul şi rugăciunea. Trebuie acceptat şi iertat tatăl. ci şi a celor materiale. Apoi ispăşiŃi-vă agresivitatea faŃă de iubire. înainte consideram că stăpânirea valorilor spirituale înseamnă un singur lucru. a pretenŃiilor faŃă de ei.Când fetiŃa a decis să meargă la conferinŃă s-a întâmplat acelaşi . gelozia de pildă. fără nici un gând în minte. vârsta personală. Apoi am văzut că în afară de îndepărtarea unui ataşament. apărută în sufletul dumneavoastră în urma supărării pe sine. Ce se poate face în această situaŃie? Pentru o vreme este mai bine ca fetiŃa să uite de licenŃă. nu vă relaxaŃi şi nu încetaŃi lucrul. supărările. sunteŃi gata să renunŃaŃi la cele mai înalte valori spirituale. Am început să le spun pacienŃilor: — La început puteŃi să vă amintiŃi fiecare situaŃie concretă. Iar evoluŃia nu este un drum larg pe care devii tot mai puternic şi mai apărat. nemulŃumirea faŃă de alŃii". orice bărbat prin care fiind înjosit omenescul. Apoi am înŃeles că este puŃin. monotonă. soŃul. posibilităŃile limitate. indică în primul rând. fondul de pretenŃii faŃă de alŃi oameni. Pe urmă am conştientizat că simpla nemulŃumire pentru situaŃia în care te găseşti. Şi dacă la început efectul lipseşte. pe cine şi ce v-a supărat şi să le retrăiŃi iertând tot. Dar partea cea mai importantă a lucrului cu sine trebuie executată de mamă. Mi-au trebuit câŃiva ani pentru a spune într-o frază acel înŃeles al lumii pe care lam primit. cu cât nivelul tău este mai înalt. faŃă de soartă. pe soartă şi prezentă în sufletele altor oameni în urma judecării lor. atunci rezultatul va apărea şi nu secvenŃial ci pe timp lung. să se supună. Am privit partea de care omul este cel mai tare ataşat şi am propus să se lucreze mai mult în aceea direcŃie. că nemulŃumirea. orice muncă micşorând sentimentul propriei importanŃe. faŃă de caracterul. trebuie anulat fondul general de apartenenŃă la omenesc. carieră. Şi în acest plan este obligatorie modificarea concepŃiei despre lume. Este periculoasă şi plină de responsabilitate nu doar stăpânirea valorilor spirituale. sunt periculoase. reduse. mergeŃi înainte încetişor şi neîntrerupt. ori trufia sau ataşări de idealuri. el seamănă mai degrabă cu cărarea unui alpinist. lumea înconjurătoare este mai puŃin evidentă decât ura faŃă de vecini. Postul. putând ajunge la foarte mari dimensiuni. s-a acordat percepŃia iubirii de Dumnezeu. Şi noŃiunea de „agresivitatea subcon-ştientă". supărările faŃă de sine. Dacă o ameliorare vizibilă s-a produs. Să învăŃaŃi dumneavoastră înşivă şi să vă învăŃaŃi fiica să cedeze. renunŃarea temporară la mâncare. pătrund adânc înăuntru. cu atât mai bine pentru ea. Când a hotărât să nu meargă. contactul s-a închis şi procesul acumulării a lut-o pe drumul său. pot ajuta la schimbarea de sine. doar binele. de aptitudini. nu disperaŃi şi continuaŃi. . şi. adică de dumneavoastră. Cum să înlătur ataşamentele în general? înainte spuneam: „AnulaŃi agresivitatea. Trebuie să treceŃi de zeci şi zeci de ori prin situaŃia în care au fost înjosite cele mai înalte şi sfinte valori umane şi să repetaŃi că iubirea este mai importantă pentru dumneavoastră şi că. Cu cât posibilitatea de a câştiga bani va fi mai mică şi în acelaşi timp cu cât mai grea va fi munca. Acestea creează un bun fond pentru lucrul cu eu-1 propriu. fiindcă faŃă de noi suntem deschişi. dar rezultatele negative sunt considerabil mai semnificative. Mai bine o muncă fizică.lucru.

mersul pe că rbuni aprinşi. corpul lui este mai puŃin supus distrugerii. Am înŃeles că aici lucrează acelaşi mecanism. putem dărui iubirea omului iubit fără să ne temem pentru el. umplut cu cărbuni aprinşi.a început ea . Orice fericire umană este posesiune de valori materiale şi spirituale. . De aceea înainte de a te scălda alungă toate temerile şi supărările. umple-te de bunătate şi apoi sari. Dacă omul nu poate să-1 ierte pe careva sau nu poate accepta pierderea a ceva scump. Organismul devine mai rezistent faŃă de boli. _ Ştii care este regula principală a scăldatului în apă rece? . . — Instructoarea noastră ne-a spus următoarele . De aceea nici nu poate fi Ńelul principal ci doar un mijloc. Am vorbit odată cu un om care se ocupa de îmbăierile la copcă. fiecare trebuie să plătească impozite. Pentru ca un stat să existe. Noi îi plătim lui Dumnezeu un tribut de iubire.Să intri în apă cu bunătate în suflet şi bine dispus. Dacă schimbarea are loc în perioada în care v-aŃi iubit. Pentru că mi-a trezit interesul am rugat-o să-mi povestească despre starea pe care o resimte înainte de a trece peste şanŃul de cinci metri. temperaturi şi suprasolicitări fizice. Dacă te temi. înseamnă că nu este admis vreodată ca ele să se constituie în Ńel superior. Se poate ca despre aceasta să fi vorbit o singură frază din Biblie: „FericiŃi cei săraci cu duhul. O parte din fericirea omenească trebuie respinsă. cu sănătatea stau mult mai bine. corpul lui depinde de mediul înconjurător şi nu suportă modificările bruşte. infecŃii.Nicăieri în literatură nu am găsit înŃelegerea faptului că până şi valorile spirituale superioare nu pot constitui Ńelul unic. te iubesc mai mult decât pe el. IndependenŃa interioară faŃă de valorile umane ne conferă şi o protecŃie exterioară. mai mult decât pe copiii mei. Vikingii mâncau înainte de luptă bureŃi pestriŃi (ciuperci otrăvitoare) pentru a se debarasa de conştiinŃa propriului eu şi a fi capabili de acte de vitejie. am lucrat asupra mea şi există efecte. căci a lor este împărăŃia Cerului". o pârghie pentru amplificarea divinului din sine! ŞtiinŃa de a primi în orice secundă pierderea fericirii omeneşti aspirând în acel moment spre divin reprezintă posibilitatea unei evoluŃii normale. este deja gata să-şi jertfească fericirea omenească. dar este foarte greu s ă lucrez cu eu-1 de bunăvoie. eu repet : „Doamne. înseamnă că sunt secundare şi nu este permis să depinzi de ele. fizică. Am simŃit că sunt gata şi am păşit liniştită trecând peste cărbuni. Exist ă o metodă de îns ă nă toş ire . Şi dacă omul nu vrea s-o facă vine un executor statal şi îi confiscă proprietatea. Dacă nu o facem pierdem fericirea omenească. Dacă stăpânirea valorilor spirituale poate fi periculoasă.povestea cunoştinŃa . Dar numai în cazul în care acceptăm totul ca fiind dat de Dumnezeu şi păstrăm iubirea pentru el. poŃi să răceşti. Apoi adresaŃi-vă forŃelor superioare şi cereŃi-le ajutor. Atunci sănătatea Ńi se va fortifica! Mi-am amintit ce mi-a povestit o cunoştinŃă: — Am citit cărŃile dumneavoastră. Dacă omul se desparte periodic de tot ceea ce îi este drag trăind mental moartea celor apropiaŃi şi propria moarte. dacă o facem permanent. In măsura în care omul este în stare să se detaşeze de conştiinŃă şi de eu-1 lui omenesc.imaginaŃi-vă cea mai mare pierdere din viaŃa dumneavoastră şi acceptaŃi-o.mâinile mi-au devenit fierbinŃi de parcă ar fi ieşit curent din ele. Am încercat şi ştiŃi. sau eşti supărat pe cineva în acel moment sau pur şi simplu te nelinişteşti. Când am făcut acest lucru . mai mult decât tot ceea ce îmi este scump".m-a întrebat el. Reiese că omului bogat i se menŃine capitalul când oferă sume semnificative pentru acŃiuni de binefacere şi înŃelege că acumularea financiară nu poate fi scopul principal.

adică tot ce ne leagă de eu-. Tunica se destrăma sfârâind în câteva secunde iar pe spinarea lui nu rămânea nici o arsură. . conferă o sănătate reală şi o fericire autentică. La o anumită scară a detaşării de eu-1 omenesc se poate nu doar vindeca boala.tu îi înveŃi pe alŃii că nu este permis să judeci dar ce faci în clipa de faŃă ? — Nu judec ci dau pur şi simplu o apreciere logică celor întâmplate. supărarea va fi mai grea. înainte de acest act. Frica dispărea. ş i de ce zburau prin aer. te va uşura! Am încercat şi am constatat că dorinŃa de a judeca şi de a „scormoni" logic în cele petrecute s-a redus. încerc să iert. se înclina şi intra într-o anumită stare. După cum se întâmplase adesea. gândul constant către Dumnezeu şi iubirea care nu depinde de nimic. Am înŃeles de unde vin minunile săvârşite de sfinŃi şi de ce nu au putut fi ei otr ă vi Ń i. repetând periodic că peste tot şi în toate vedeŃi şi simŃiŃi voinŃa divină. Mai departe: în măsura în care toate forŃele dumneavoastră se concentrează pe eu-1 omenesc. GăsiŃi-i nişte trăsături pozitive.îmi zâmbi prietenul meu. 3. Mi-am amintit cum au arătat la televizor un om îmbrăcat într-o tunică albă. Femeia care nici nu poate ridica cincizeci de kg. eu-1 ei personal dispare în acest moment cu toate probleme sale. amplă şi profundă.nu se lăsă prietenul . După aceasta. la comanda lui i se turna pe spate un borcan de cinci litri cu acid sulfuric.1 nostru omenesc. nu numai de eu-1 nostru omenesc dar şi de straturile superioare. indienii. Str ă dui Ń i-v ă s ă v ă pune Ń i în locul lui. fusesem înşelat de un om pe care îl ajutasem. Principalul este să elimine contactele sexuale. Reiese că nu erau basme ci fapte reale. dar nu reuşesc. adic ă s ă v ă detaşaŃi de eu-1 personal cu supărările şi pretenŃiile lui. de ce ie ş eau vii din foc. Iar eu continuam să clocotesc de pretenŃii: — Ascultă . de mai mare anvergură. — Atunci găseşte ceva bun . timp de câteva zile î şi creează o anumită stare. că fusese dat de sus. încercaŃi să-1 aprobaŃi pe omul care v-a supărat. Asemenea lucruri făceau şi yoghinii în India. am citit pe urmă un articol despre un trib care calcă pe foc.măcar un element. capacităŃile se înzeceau. ce să fac? Stăteam odată la baia de abur cu un prieten şi comentam o situaŃie ce mi se întâmplase de curând. hrana gustoasă. neimpunându-le voinŃa dumneavoastră. De aceea indiferent de ineficienta externă. De aceea voi propune să faceŃi următoarele când cineva v-a supărat: 1. Trecerea de la eu-1 trupesc la treptele lui mai înalte şi deschiderea unor largi posibilităŃi fără mărirea rezervelor de iubire din suflet dau o creştere considerabilă a propriei importanŃe şi ulterior tot mai multe probleme. dar nemulŃumirea numi trecea. Lua o baghetă în mână. Ea trăieşte din dorinŃa de a-şi ajuta copilul. Am încercat să îndepărtez supărările interioare repetând că nu fusese întâmplător. Apropo. 2. văzând cum copilul ei a nimerit sub o maşină ridică un camion de opt tone. dar şi învia morŃii: Eu-1 nostru omenesc este multi-stratificat.Unii luptători din Orient îndeplineau ritualul propriei morŃi şi mergeau la luptă de parcă ar fi murit deja. cedând şi aprobând alŃi oameni. Cu cât veŃi lucra pentru detaşarea de sentimentul propriei importanŃe. cu atât veŃi corecta treptat situaŃia.

Apoi mi-am luat seama: „Doamne.m-am gândit . la o consultaŃie. Dacă mă împinge cineva cu brutalitate sau mă calcă pe picior.„Omule . Mai departe: pe cât veŃi depinde mai tare de toate valorile omeneşti: pe atât vă va fi mai greu să suportaŃi supărarea. nu este întâmplător. . Nu de mult. înseamnă că dacă aş fi avut în cap 5-7 variante de posibile modificări ale situaŃiei aş fi reacŃionat altfel la varianta neplăcută pentru mine.m-am supărat de două ori". să caut alte căi.să nu tăinuiŃi supărarea adânc în primele câteva ore. De ce m-a atins această situaŃie atât de tare? în mintea mea nu era decât o variantă: adică se deschide uşa. repet că el nu avea nici o vină. în principiu supărarea noastră pe un alt om este un linşaj. 100. Dacă veŃi începe să vă antrenaŃi în permanenŃă atunci veŃi avea parte de reuşite la competiŃiile numite„supărarea grea". este dat de Dumnezeu. dar ce fac?" Şi iată că mă plimb prin magazin. înseamnă că eu sunt cel vinovat de faptul că a fost pus să mă umilească. Iar supărarea a apărut pentru a proteja modelul vechi şi a nu accepta modelul nou.până rezolv problema.am gândit eu strângând din dinŃi -iartă-mă că te-am provocat să te comporŃi aşa".m-a călcat pe picioare şi nici măcar nu s-a scuzat . Uşa s-a deschis şi toŃi au luat-o înainte. încăpăŃânarea nu-mi lipseşte. Nu este o încăpăŃânare stupidă. ulterior va fi mai uşor de iertat. trec de la un raion la altul şi încerc să-1 iert pe omul respectiv. Dacă se fac zeci de încercări şi fără rezultat încep să diversific. Ce să le spun pacienŃilor dacă într-un moment critic nu pot eu însumi să mă pun în ordine? Important aici este să nu te opreşti şi să continui încercările. toŃi intră liniştiŃi fără a se incomoda unul pe altul. Alături se afla o altă femeie. Dacă el într-adevăr a săvârşit o crimă împotriva iubirii şi a încălcat legile superioare supărându-ne. „Dacă acel om nu are nici o vină . Mă rog şi mă căiesc. M-am dus odată la magazinul universal după cumpărături. Rog să plece supărarea din sufletul meu. imediat îi cer în gând iertare pentru asta.Principalul . adun pachetele. să nu evaluaŃi situaŃia. Un bărbat nu prea înalt s-a uitat cu indiferenŃă la mine şi a păşit liniştit mai departe. Omul nu are nici o vină. repet că nu Ńin supărarea pe el. să ne amestecăm în treaba aceasta cu supărările noastre nu va fi decât spre propria pagubă. 20. încă un fapt. M-am întors. în acel moment cineva m-a călcat tare pe călcâi. Dar supărarea nu trece. Acum acest lucru a ajuns la mine un automatism. Prin urmare trebuie să-i cer iertare pentru asta". Pot să fac 10 încercări. ci în mine. De aceea trebuie lucrat mereu asupra eu-lui pentru micşorarea dependenŃei. supărarea s-a volatilizat imediat.înseamnă că pricina celor întâmplate nu se află în el. mi s-a povestit următorul caz. Ştiu că este important să nu emit pretenŃii. Ciudat. întrucât toată energia era îndreptată spre acest model nu am avut forŃă. Era la ora deschiderii şi la intrare stătea o mulŃime de oameni. 1000 . — Cu câŃ iva ani în urmă am vă zut cum o persoan ă î şi încuraja micul fiu să arunce cu pietre în cei care l-au supărat. „Fir-ar să fie . Mi-a fost mai uşor dar în adâncul sufletului mi-a mai rămas un ghimpe. Aici este important să nu reflectaŃi. PoŃi cere iertare până şi de la cel care te va ucide pentru că l-ai provocat interior la un gest pentru care pe urmă va plăti.

— ŞtiŃi.. . adică eczema îi permite soŃului dumneavoastră să fie în contact cu planurile superioare şi să-şi extragă de acolo inspiraŃia fără urmări periculoase. se termină mereu tragic. — Acum învăŃ a Ń i-l s ă ierte . Dar mama nu a putut fi convinsă. bolnav din copilărie de o eczemă cu mâncărimi. Poate restaura şi picta icoane? Este adevărat că gândacii apar din cauza gândurilor rele şi certurilor mărunte din familie? SoŃul dumneavoastră are un nivel interior al spiritualităŃii foarte ridicat şi contactul cu nivelurile superioare şi planurile nepământene fac din el un pictor talentat. Gândacii apar în genere când se actualizează tema relaŃiilor. Eczema înjoseşte idealurile. Vine a treia oară negustorul şi se repetă aceeaşi scenă. . întreaga lume înconjurătoare. mi s-a povestit de mult o istorie despre un ne°ustor. Iar Dumnezeu ia mai mult decât omul. Dacă nu ar fi ea. Dar la el nu s-a format mecanismul de contracarare a cramponării de valorile spirituale superioare.— Ce faceŃi cu el ? . îi explică negustorul. . — Nu vă b ă ga Ń i unde nu e treaba dumneavoastr ă .spunea femeia. N-o să-Ńi mai iau datoria. data viitoare nu mai trimit după tine. omenească. a geloziei. Câteodată dădea şi pe datorie. îmi amintesc. la fel şi ploşniŃele. pe aceasta să nu contezi! Omul iar se jură şi promite să-i dea banii. şi a continuat propria politică. cramponarea de idealuri ar ajunge la aproape 1000 unităŃi. _ Vezi am pus o cruciuliŃă. îi spune neguŃătorul.. Eu nu uit datoriile. Prin urmare icoanele lui sunt curate.Ti-o va lua Dumnezeu. Venea la Ńară şi vindea mărfuri. De acum se va răzbuna pentru cea mai mică supărare. Dar ele trebuie să aibă limitele lor. Să zugrăvească şi să restaureze icoane este permis şi chiar folositor. Acest lucru generează un fond adânc de nemulŃumire faŃă de lumea înconjurătoare ce nu corespunde acelei lumi mirifice la care sufletul lui are acces. Vine din nou neguŃătorul în sat şi îl cheamă din nou pe om. — Ştii. De aceea este prezentă tendinŃa de a trăi în permanenŃă din idealuri. Din toate cele de mai sus se trage concluzia : o supărare grea care nu trece este deja boală şi destul de gravă. Indică un neajuns foarte serios din organism.. Cu un an în urmă mama copilului a murit de cancer la stomac. „boală" sau „moarte". în ce priveşte gândacii. Pictor.a întrebat ea. Agresivitatea apărută ca răspuns se frânează prin eczemă. Şi iată că îl cheamă pe omul căruia data trecută îi dăduse o marfă pe cuvânt de onoare iar acela îi promite şi se jură că data viitoare îi va da banii. Aşa însă nu depăşeşte 20-30. Când o astfel de boală evoluează primim inevitabil medicamente pe care le numim „neplăcere".Când va creşte va învăŃa repede să se apere. Şi dacă nu-mi dai banii o să tai cruciuliŃa.îi veŃi stâlci caracterul. să vii singur. Insectele domestice se înmulŃesc mai activ când energia locuitorilor dintr-o casă nu este prea bună.i-a tăiat-o mama . Oameni cu vedere largă au înŃeles întotdeauna că logica omenească este necesară şi dreptatea de asemeni. membru al Uniunii Artiştilor Plastici. Când încercam să „împingem" sub justiŃia noastră logică. „nenorocire". au trecut doi ani de când am văzut această scenă.îl învăŃ să se apere.

i-am spus . — De plictisit nu o să aveŃi timp să vă plictisiŃi! Am stat la Ńară două zile. nu vă iritaŃi. nu vă temeŃi şi rămâneŃi buni. aşa o să fie un chin. A trecut un timp. Omul are o înaltă agresivitate subconştientă şi un biocâmp nu prea grozav. Dar după 2-3 ore.i-am răspuns eu cu sânge rece. mă alegea tocmai pe mine. toată această „murdărie" ar trebui s-o pună în tabloul său. bine făcuŃi. Mai departe. se înfigeau prin trening în piele. _Prăpăd . De îndată ce am înŃeles că ŃânŃarii pot într-adevăr să te ajute la ameliorarea destinului şi micşorarea trufiei. La Ńară ŃânŃarii sunt puŃini şi n-o să reuşiŃi să vă daŃi pe brazdă cum trebuie. aşteptând cu o bucurie răutăcioasă să se aşeze pe faŃa mea. Veneau şi din zbor. nu mergem. Dacă renunŃaŃi să detestaŃi ŃânŃarii. iar n-aveŃi noroc în viaŃă. Câte 2-3 ore din noapte nu le dormeam. am început să lucrez asupra mea. Şi zumză ia fix deasupra urechii. După câteva ore. erau o mulŃime). Am observat că înainte. După logica lucrurilor. Mi-a povestit o femeie cum avea în apartament foarte multe furnici. Iată vă spun un mijloc dintre cele mai bune pentru corectarea sorŃii. nu odihnă. în medie totuşi îl omoram. M-am uitat la băieŃii care stăteau la masă şi m-am gândit. Apoi mă plesneam în viteză peste faŃă sau corp şi bineînŃeles ŃânŃarul zbura. Mi-au venit nişte musafiri din America.Furnicile şi ŃânŃarii . Şi după aceea adormeam liniştit. Dar să lăsăm ŃânŃarii. Lucrul cel mai interesant e că am văzut că într-adevăr pe ei ŃânŃarii nu-i înŃepau. copii. aderenŃa faŃă de soartă se micşorează. după acea întâmplare am început să dorm liniştit. când ŃânŃarul vă înŃeapă este o umilinŃă pentru dumneavoastră. '■ Aşadar. în al doilea rând. Nu chiar de mult am păŃit o istorie hazlie. Am umblat câteva minute de colo-colo plesnind insectele dar n-am rezistat la zeci şi zeci de alte înŃepături şi m-am băgat la loc în casă. în afară de asta v-am spus că aveŃi un orgoliu mărit iar pentru oamenii de afaceri este periculos. Dacă înainte ŃânŃarii se apropiau şi zburau un timp în rotocoale alegând locul. Am pus masa. Ce este înŃepătura de ŃânŃar? o mică neplăcere pe partea sortii. acum traiectoria lor era în linie dreaptă. mi-am ieşit din fire şi iar au apărut.s-a interesat cu grij ă unul din musafiri. să ne întoarcem la tablouri.practic nu există ŃânŃari acolo (am minŃit. Aşa că. Şi închipuiŃi-vă furnicile au dispărut. băieŃi. dacă zbura un ŃânŃar noaptea prin apartament. Ne-am dus la Ńară. Stăteam întins. e adevărat.când este prezentă trufia. — Mi-aŃi spus că am trufie. _ Ce vorbeşti? Nu. M-a impresionat atât de tare chestia asta că am început şi eu să lucrez asupra mea şi să-mi schimb atitudinea faŃă de ŃânŃari. I-am invitat la casa de la Ńară. . Am constatat adesea un detaliu interesant. dacă nu vă enervaŃi trufia descreşte. — în primul rând că am glumit . dacă nu apărea altul. Musafirii nu prea atrăgeau atenŃia ŃânŃarilor. m-aŃi întrebat de curând cum se poate îndrepta destinul pentru că amândoi nu staŃi prea bine la acest capitol. Am intrat în casă. nu i-am mai băgat în seamă. mai spre seară am ieşit pe prispă. însănătoşirea se realizează prin ŃânŃari. doi tineri. Sunt Ń ân Ń ari acolo? . Din nou. Aerul zumzăia de ŃânŃari. El este de mii de ori mai mic decât dumneavoastră şi reuşeşte să vă înŃepe simŃitor. plesnind de sănătate. rumeni.

— „Mucenicul" are un dispreŃ faŃă de sine din cauza neplăcerilor legate de soartă şi în plus o dorinŃă puternică de a nu mai trăi. este normală. De aceea becul se arde mai des.i-am răspuns . Am primit informaŃia şi Ńi-am transmis-o. BărbaŃii se sprijină mai mult pe logică. „O vreme am stat. continu ă cunoscutul . pictorul ar fi putut să le zugrăvească în acest fel? Am dat din umeri: „Nu vreau să spun nimic.a ars becul dar în aceeaşi zonă a tavanului. . Prietenul stătea în fotoliu şi mă privirea tăcut. — Apropo. La unul din braŃe tot timpul se arde becul. Dar pentru aceasta trebuie să se detaşeze interior de toate. temerile. — Ei bine. Pictorul a avut o foarte puternică ataş are de idealuri ş i dorinŃ a de a muri când idealurile se năruiau. Stăteam în sufrageria lui şi beam ceai. nemulŃumirea faŃă de situaŃie şi soartă. ce să pun în colŃuri? m-a întrebat uimit interlocutorul meu. regretele. Dacă însă omul creează şi continuă să-şi Ńină în minte şi în suflet toate problemele. Reprezint ă un copac solitar cu frunzele căzute şi un peisaj mohorât. — N-ai putea să-mi explici şi mie un lucru: uită-te la lustră. Dintr-o dată interlocutorul meu mă întreabă. — Crezi că degeaba.Dar iată că pictorul se aşează în faŃa şevaletului şi toată „murdăria" se adună într-un ghem şi se dă de-o parte. Şi tabloul lui este absolut curat.în spatele t ă u sunt atârnate trei icoane: Iisus Hristos. Toate acestea Ie-a transmis tabloului său. — Cauza este tabloul . Aşa că nu e un mucenic ci pur şi simplu un om care se chinuieşte. In tablou a fost pus un puternic program de autodistrugere care se răspândeşte în tot apartamentul şi pe obiectele din apropiere. Cel mai interesant este că am rotit lampa şi iar s. Probabil că pictorul s-a desenat pe sine. munca unui bun designer costă atât de mulŃi bani? Un bun designer este în primul rând acela care vede nu cu ochii. femeile aleg intuitiv. întreabă uimit interlocutorul. dar cum să aflu ce trebuie să pun pe perete.m-am adresat eu primitoarei gazde: acum ai probleme în afaceri şi asta .vezi: tabloul se află în apropierea acestui loc.i-am arătat tabloul . — Aceste icoane au fost pictate cu 250 de ani înainte. — Să l ă s ă m. ură şi dispreŃ faŃă de oameni. Sfântul Mucenic şi Fecioara Măria. iar câmpul începe să lumineze frumos. adică el intră într-o stare din care priveşte asupra lumii cu totul altfel. Am verificat dulia. E clar că ceva are legătură cu energetica locului dar nu înŃeleg care-i cauza. Agresivitatea subconştientă 220 unităŃi. un om de afaceri m-a invitat la el în vizită . în Occident. . nu pe sfânt. vrei să spui că atunci. Nu de mult. Asta-i tot". Spune-mi ceva despre ele. — O îngrozitoare gelozie. — Atunci cum rămâne cu „Hristos" ? — Aici sunt ambiŃii enorme. — Bine. tabloul lui poate să-i dăuneze celui ce-1 va agăŃa pe perete.este una din cauze. neliniştile. aderenŃă faŃă de relaŃii şi idealuri. încredinŃează-i soŃiei amplasarea mobilei şi a tablourilor. dar „Fecioara Măria"?. ci cu sentimentele! Nu ai un bun decorator.

în această chilie era un compartiment mic din lemn în care călugărul se ruga. însă problema constă în aceea că forma este determinată de conŃinut şi fiecare nouă stare necesită forme noi prin care să se realizeze. De aceea. nu i s-a aprins scânteia iubirii în suflet. în toate şcolile de pictură. Aşa că este mai bine s ă nu ai pe pere Ń i nici o pictur ă decât o pictur ă proastă. mai devreme sau mai târziu se va fructifica. dar orice tablou. după care încep involuntar să stingă acest impuls. inclusiv de resturile care plutesc în spaŃiul încăperii. rugaŃi-vă. tabloul este de obicei un scop. ea nu trebuie impurificată. De regulă. în starea în care se afla. în primul rând. De ce? Pentru că cel mai bine te rogi când te-ai detaşat de orice mai ales de temeri. Pur şi simplu restauratorului.— Mi-a venit un gând: „Nu de mult am dat icoanele la restaurat. conŃinutul diferit. Dacă locuiŃi de câŃiva ani şi aŃi saturat spaŃiul cu regrete. în original. Am priceput de curând . supărări şi spaime. adesea. iertaŃi. Nu faceŃi din casa dumneavoastră o groapă de gunoi energetică. nu au avut licenŃe în arte. TrăiŃi sentimentul că v-aŃi eliberat de toate şi iubirea dumneavoastră nu mai este stăpânită de nimic. — Ai putea să vezi asta de la distanŃă şi în trecut? — Desigur. De curând m-a sunat din altă Ńară o cunoştinŃă. Dacă omul. anulaŃi agresivitatea faŃă de iubire. când a început să lucreze cu ele. ŞtiiŃ icoanele au fost curate până atunci. Dacă aveŃi o mare supărare sau tristeŃe încercaŃi să nu aduceŃi aceste sentimente acasă. Spune-mi numele. Prietenul mi-a spus numele. de aceea interioritatea se stinge. învaŃă şi tinde să atingă starea în care sufletul trăieşte în permanenŃă prin divin. creaŃia autentică poartă un volum de informaŃie extrem de bogat din planul subtil. Este o problemă secundară dacă omul va deveni pictor sau politician. aşezaŃi-vă în acel loc. institutele de artă dau un puternic impuls creaŃiei învăŃăceilor la început. amintiŃi-vă momentele în care v-aŃi certat şi supărat. în copie însă. înainte nu înŃelegeam de ce opera autentică se vinde la un preŃ enorm iar o copie excelentă mai nimic în comparaŃie cu originalul. Cum se poate purifica energetica unei incinte ? în primul rând. IeşiŃi în stradă (cu deosebire în locuri înverzite) şi plimbaŃi-vă. Nu degeaba 80% din geniile în pictură. luaŃi în mâini un pahar cu apă şi începeŃi să vă rugaŃi. supărări şi regrete. institutele şi academiile plasticianul este învăŃat nu cum să-şi dobândească o stare proprie creaŃiei ci cum să-şi exprime propria stare. eu m-am uitat la acel om şi totul s-a clarificat. tabloul însuşi este un mijloc de a transmite starea în care se găsea pictorul. . StropiŃi apoi cu această apă toate încăperile şi va fi mai bine. atunci respectiva stare ce se numeşte „talent" sau „genialitate". mai ales o icoană funcŃionează ca o lentilă ce măreşte starea de spirit a pictorului. Ar fi putut toate aceste programe s ă le încarce restauratorul însuşi? " — Şi încă cum . om de afaceri sau muzician.forma este aceeaşi. a început să restaureze.i-am răspuns eu. Am avut ocazia să văd o dată în Spania chilia unui călugăr.

Sfaturile dumneavoastră. La fiu predispoziŃia respectivă este de cinci ori mai mare. adică inacceptarea lăuntrică a înjosirii omenescului. agresivitatea subconştientă în raport cu bărbaŃii 280 unităŃi. Trebuie să lucreze asupra lor.mi-a spus ea. Iar înainte de el a locuit un om care a murit. mai ales la tată.. poate apărea un program feminin al lipsei dorinŃei de a trăi din cauza falimentului idealurilor. Mi 1-a spus şi am început să privesc. De aici şi starea lui. La ambii părinŃi. de aprecierea severă a oamenilor şi situaŃiilor.a întrebat femeia. Diagnosticul medicilor: sindrom spastic. de idealuri. Cât ă vină am eu în cele întâmplate? Copilului i se agravează scolioza. au existat izbucniri ale urii interioare faŃă de oameni. chist al lobului temporal drept. Cu dumneavoastră însă lucrurile nu stau bine. la copil se transformă în incapacitatea de a privi destabilizarea lor. _ Pân ă la mine apartamentul a fost închiriat de un narcoman . ş i cum s ă m ă ap ă r de acest program? . a început o purificare directă prin neplăceri ce pot deveni nenorociri şi boli. Probabil că până atunci locuise acolo un bărbat care în interiorul său nu vroia să trăiască. Dar are supărări interioare pe el şi pe dumneavoastră. Am mari probleme cu fiul. Ńin de trufie.— Vreau să vă invit în apartamentul meu. ca şi de aptitudini şi intelect sunt prezente. Şi orice probleme cu rinichii. idealurilor. când le-au fost înjosite idealurile. atunci pute Ń i s ă nu vă mai alarma Ń i în mod esenŃial. Dacă reuşiŃi să percepeŃi starea lui. Cu atât mai mult cu cât o foarte puternică aderenŃă la idealuri îi închide viitorul cu 300-700 %. ambii părinŃi. Eu însămi am pielonegrit ă iar soŃ ul are probleme cu coloana vertebrală. — — In primăvara aceasta peste copilul meu a căzut un sloi de ghea Ńă de pe acoperi ş . _Nu. — CitiŃi cu atenŃie Biblia şi încercaŃi să resimŃiŃi ceea ce a simŃit Iisus Hristos. El a fost înjosit şi în privinŃa relaŃiilor şi a aptitudinilor. acest program nu vă influenŃează. întrucât purificarea prin oameni are puŃine şanse să fie admisă de el. Preaslăvirea interioară a omului iubit. în câmpul fiului apare o posibilă moarte a doi copii. . are vreo influenŃă asupra mea? . în care a încetat să mai depindă de tot ce era omenesc. De aceea agresivitatea dumneavoastră trece prin scutul lui de apărare şi cauzează dureri vertebrale. Aşa încât aveŃi mult de lucrat. ataşarea de valorile spirituale superioare. de dorinŃa de a impune propria voinŃă celorlalŃi. Nivelul orgoliului este de vreo 20 de ori mai sus de normă. îl ucideau şi totuşi a continuat să-i iubească pe acei oameni. la dumneavoastră şi la soŃ. în timp. — Bine. şi a sorŃii. în apartament era un puternic program de autodistrugere aparŃinând unui bărbat. întrucât programul este masculin. Dar. SoŃul dumneavoastră este mai mult sau mai puŃin un om armonios şi bun la suflet. în acest caz pot muri sau se pot îmbolnăvi grav copiii lui sau poate fi steril el însuşi. înjosirea morală a simŃului etic. aşa că.m-a întrebat ea cu o voce confuză. Toate acestea au fost transferate asupra fiului şi nepoŃilor. şi a idealurilor. dar arhitectul care a construit casa era puternic ataşat de idealuri. N-aŃi putea să vizualizaŃi energetica lui? — SpuneŃi-mi numărul apartamentului pentru a putea lua mai uşor informaŃia i-am spus eu.

câteva vieŃi la rând i se vor da femei care fac tot ce se poate imagina şi nu se poate imagina în planul înşelării. De primul soŃ am divorŃat pentru că bea mult cu prietenii. Al doilea soŃ s-a intoxicat cu băuturi spirtoase în lipsa mea. Sau relaŃiile trebuie să se rupă. pentru a se apăra. De al treilea soŃ m-am despărŃit fără să înŃeleg motivul esenŃial. Ce să fac? Fondul pretenŃiilor dumneavoastră faŃă de soŃ se află foarte adânc. Dacă soŃul dumneavoastră ar fi avut un caracter mai rău v-ar fi fost mai uşor să lucraŃi asupra dumneavoastră. înainte exista o bună tradiŃie: lângă mănăstiri erau case de găzduire şi omul putea să vină şi să se scufunde în atmosfera detaşării. deşi fiica are un caracter sever şi lucrul cu sine însăşi îi este necesar şi ei ca şi rugăciunea pentru copii. Primul lucru pe care trebuie să-1 faceŃi este să-l eliberaŃi interior pe sot străduiŃi-vă să vă gândiŃi mai puŃin la el. De aceea bărbatul este atras de băutură. . Mai ales până la concepŃie şi în timpul sarcinii cu fiica. n-are copii. Dacă omul. Lucrând asupra dumneavoastră puteŃi să vă ajutaŃi şi soŃul şi fiica. Agresivitatea ei subconştientă în raport cu bărbaŃii e aproape 400 unităŃi. Agresivitatea dumneavoastră subconştientă în raport cu bărbaŃii este de 400 unităŃi. în viaŃa anterioară i-aŃi dispreŃuit pe beŃivi şi acest lucru a dăunat sufletului dumneavoastră. încât ivirea pe lume a copiilor este blocată nu la nivel fizic ci la nivelul biocâmpului. învăŃaŃi să vă desprindeŃi de tot ce vă este drag.Nu mă consider nefericită dar în căsnicie nu am noroc. Numi plac alcoolicii dar în viaŃa mea sunt mereu prezenŃi bărbaŃi cărora le plac spirtoasele. în vieŃile anterioare v-aŃi divinizat soŃul. Şi acest lucru nu se poate ascunde nicăieri. 1. SituaŃia este atât de proastă. aŃi început să depindeŃi atât de mult de valorile spirituale încât fondul unor pretenŃii constante faŃă de soŃ s-a constituit încă din viaŃa anterioară. Şi-a făcut analize. pentru un bărbat este mortal nivelul de 200220. totul este în regulă. să zicem şi-a omorât soŃia din gelozie. şi lui îi plăcea să bea dar nu ne-am despărŃit din această cauză. LămuriŃi-mă de ce este legat acest lucru. Cu cât legile superioare au fost încălcate la scară mai mare cu atât purificarea se dă la scară mai mare. disponibilitatea de a primi înjosirea aspectelor spirituale superioare este practic nulă. 2. sau se îmbolnăveşte şi moare. în medie. de exemplu. fel de fel de scenarii de despărŃire şi priviŃi această stare de lucruri ca pe un dar al lui Dumnezeu. de a învăŃa să iubiŃi omul cu toate neajunsurile lui. V-aŃi pătruns în asemenea măsură de acest lucru. în biocâmpul fiicei se află sufletele a patru copii cu slabe şanse de supravieŃuire. ar fi greu să contaŃi pe o viaŃă de cuplu. şi lucraŃi asupra dumneavoastră în tot acest interval. în această viaŃă vi s-a oferit posibilitatea de a vă purifica. Sau el primeşte să fie înşelat iubindu-şi soŃia. AŃi continuat să vă susŃineŃi schema mentală rigidă care vă desena tipul de soŃ ce vă trebuie şi să vă reprimaŃi prin ea sentimentele. In felul acesta aŃi înrăutăŃit doar situaŃia. duceŃi-vă la mănăstire. Până când nu-1 veŃi accepta lăuntric şi nu-1 veŃi ierta pe omul iubit care bea. în viaŃa aceasta aŃi avut de câteva ori izbucniri de nemulŃumiri interioare. PrelucraŃi de zeci de ori. departe de rude. se îndreaptă spre moarte. dar este un om foarte bun. încercaŃi să fiŃi pentru un timp singură. SoŃul este alcoolic. Fiica este căsătorită de şapte ani. TendinŃa a luat-o nu spre ameliorare ci spre aprobare.

la femeile dure şi autoritare. sentimentele ş i dorin Ń ele. supuneŃ i-vă. acest lucru echivaleaz ă cu o auto-judecat ă . iar pentru aceasta omul se pedepse ş te. parc ă a ş fi oarb ă . ci s ă-1 accep Ńi în totalitate? Dacă eu m ă adresez Creatorului şi-i cer iertare pentru faptul c ă nu m-am purtat corect atunci acest lucru reprezint ă purificarea mea în faŃ a Judecătorului Suprem. Părul de pe faŃă apare. confesiune. Acest lucru provoac ă tulburarea nervoas ă . Sunt disperată. V-aŃi reprimat sentimentul de iubire din suflet când aŃi fost tratată prin înjosirea relaŃiilor. de aceea programul negativ este foarte puternic în copii. Dacă îns ă eu m ă detest ş i sufăr pentru ceea ce am făcut. Ce înseamn ă cre ş terea p ă rului pe fa Ńă la femei? VoinŃa şi dorinŃ ele noastre se leagă. fi Ń i de acord în toate ş i totul va fi bine. când sunteŃi tratată prin înşelare. toŃi au tulburări nervoase. înăuntrul dumneavoastră sunteŃi un om foarte gelos. condus ă de cineva. Iubi Ń i. idealurilor şi iubirii omeneşti. 1. De aşa ceva a Ń i avut parte mult în perioada de dinaintea concep Ń ii ş i sarcinii. cu atât i se permite eu-lui meu s ă evolueze mai puŃ in. . corespunz ă tor unei agresivit ăŃ i crescute în raport cu b ărbaŃ ii. Cum putem vorbi de poc ă in Ńă . O parte din cler consider ă înv ăŃă tura dumneavoastr ă diavolism. Dar această gelozie se manifestă la dumneavoastră ca un refuz al vieŃii. Agresivitatea subconştientă faŃă de bărbaŃi este minimă şi caracterul dumneavoastră destul de blând dar agresivitatea în relaŃiile cu dumneavoastră este foarte mare. programul de autodistrugere ş i altele. Se întâmpl ă a ş a c ă via Ń a mea este construit ă nu de mine ci de al Ń ii. Sensul poc ă in Ń ei nu const ă în a te detesta. Şi în acelaş i plan sunt gândurile noastre. Ce este aceasta? 2. supărare. când uit ăm c ă noi suntem pe planul al doilea. Cu cât m ă concentrez mai mult asupra mea ş i-mi a ş ez eu-1 în centrul a toate. ci în faptul c ă trebuie s ă te schimbi în aş a fel încât s ă nu mai comi Ńi crime împotriva iubirii. Ve Ńi dezmin Ńi unele din aceste acuzaŃii? Hinduismul. SfătuiŃi-mă cum pot să influenŃez situaŃia? Probabil că aŃi citit cărŃile mele. E vorba în mod special de duritate l ăuntrică ş i inflexibilitate. de obicei. încercaŃ i s ă v ă sim Ń i Ń i delicat ă ş i lipsit ă de ap ă rare. anularea preten Ń iilor fa Ńă de sine (absen Ń a c ăin Ńei). budismul ş i iudaismul sunt ş i ele în contradicŃie cu creştinismul. vulnerabil ă în toate. iertaŃ i. ceartă. sfaturile de a nu lupta pentru idealurile cre ş tine. în cazul unui sentiment crescut al propriei importanŃ e. fiindcă şi în ele se regăseşte noŃiunea de „reîncarnare". dac ă nu trebuie s ă regreŃi trecutul. Sunt multe contradic Ńii cu cre ş tinismul: karma ş i vieŃile trecute.Am trei copii. cedaŃ i. al iubirii.

fiindcă în scurt timp firmele îşi încetau activitatea sau aveau probleme financiare. Nici prin cap nu-mi trece de ce unii considera toate acestea diavolism. ExplicaŃimi. prin amplificarea bunătăŃii din suflet. Mi se propune acum un post la o firmă şi mai mare. Eu m-am străduit să creez o metodă de vindecare a omului prin acumularea de iubire pentru Dumnezeu. devin mai buni.Dar nu m-a ş încumeta s ă le numesc erezii.mai puternic asupra situaŃiei create decât alŃi oameni. cu atât mai mult cu cât ele au apărut înaintea creştinismului. Dacă mulŃi sunt aidoma unor dealuri în creştere. Eu sunt savant-psiholog. In prezent în lume coexistă în mod fericit mii de metode şi tehnici de vindecare a omului: chirurgicale. dumneavoastră semănaŃi cu un munte care se năruie. posibilităŃile sunt mari. Cu atât mai mult cu cât celor ce mi-au citit cărŃile li se schimbă caracterul. Eu am lucrat la câteva firme şi mi s-a creat impresia că sunt „geniul rău" al acestora. Ceea ce propov ăduia Hristos venea în contradicŃ ie cu canoanele religioase ale timpului. la tehnici de influenŃare psihică şi psihologică asupra sufletului şi corpului uman. adică dumneavoastră influenŃa Ńi . Să ne amintim de genetica sovietică. Analizând sute de astfel de metode am ajuns la concluzia că acestea sunt lipsite de perspectivă. SunteŃi un om echilibrat. acest lucru se termină lamentabil. magie. la diferite talismane. Se recurge la vrăjitorie. Aş adar la dumneavoastră problema neplăcerilor şi a bolilor este o prolemă legată de timp. generalizându-le. odată cu trecerea timpului aceste influenŃe ar putea avea consecinŃe nocive. . Ar trebui să începeŃi lucrul asupra dumneavoastră chiar acum. lucrez cu structurile subtile ale biocâmpului uman ş i cercetez faptele.în planul subtil . în urma cercet ărilor am ajuns la aceleaş i adevăruri ş i la aceeaş i în Ń elegere a lumii. care a început într-o viaŃă anterioară a ajuns în prezent la o stabilitate şi a început să vă orienteze înspre eu-1 uman şi să pună în umbră Divinul din sufletul dumneavoastră. Şi cu fiecare an influenŃa aceasta devine tot mai profundă şi de proporŃii tot mai mari. Dumneavoastră transmiteŃi această energie firmelor la care sunteŃi angajat şi ele încep să dea faliment. Deoarece sunt savant ş i trag concluzii din fapte concrete. Când ştiinŃa începe să depindă de o ideologie oarecare. în cercetările mele sunt multe tangenŃe cu oricare din religiile lumii dar şi multe deosebiri. din acest motiv El a ş i fost răstignit. N-am mai putut „învinge" ultima firmă aşa că am început să am neplăceri. în multe cazuri. medicamentoase şi bioenergetice. relaŃiile în familii se îmbunătăŃesc şi copiii se însănătoşesc. Din punctul meu de vedere. de aceea v-a Ńi lovit ca de un perete. vă rog. de Galilei şi Giordano Bruno. fie ea comunistă sau religioasă. de ce mi se întâmplă toate acestea? La dumneavoastr ă fondul interior al bun ă t ăŃ ii ş i iubirii acumulat în vieŃile trecute este foarte mare şi treptat volumul posibilităŃilor a ajuns destul de mare. însă orientarea e greşită. într-una din firme directoarea s-a dovedit a fi lăuntric mult mai armonioasă decât dumneavoastră. Această creare a bunăstării umane. care sunt prezente în religiile lumii.

e necesar ca. Procesul se desfăşoară sub forma unei sinusoide. S-a străduit toată viaŃa să trăiască fără a judeca pe nimeni. MulŃi au o idee incorectă despre ceea ce reprezintă sufletul nostru. Trebuie să existe şi o igienă a sufletului. Şi trebuie să depui extraordinar de multe eforturi pentru a-Ńi convinge sufletul să se mişte în direcŃia corectă. sentimentele şi emoŃiile noastre. curaŃi. înŃelegea cu greu ce-i spuneam. ProgramaŃi-vă să lucraŃi intens vreo trei luni. SoŃul meu e alcoolic. cu atât mai uşor îi va fi să depăşească următoarea cădere.. i s-a micşorat şi orgoliul. situaŃia Iui este de două ori mai bună decât era înainte. v-aŃi curăŃat o dată dinŃii şi spuneŃi: . că e de ajuns. Dacă timpul se opreşte. în planul subtil. probabil. Cu jumătate de an în urmă am discutat cu o doamnă. La următoarea audienŃă doamna n-a venit. se află acum la tratament. sentimentele au o inerŃie de mii de ori mai mare. la secŃia de oncologie.5 ori. Citind cărŃile dumneavoastră. Am vorbit cu ea şi i-am explicat care e cauza. dar asta e doar la suprafaŃă. De ce? Oricum. în primul rând. aşa ne va fi şi viitorul. ulterior iese la suprafaŃă stratul karmic şi nu vedem nici un fel de rezultate. îi va fi deja mai uşor să scape. e ceva instabil. eu le spun : — Ave Ń i acum un biocâmp curat. De asemenea. Dacă va dori să lucreze asupra eu-lui său. Şi cu cât trece mai uşor omul de ea. o săptămână a fost fericit. de astăzi eu voi avea dinŃi albi. atunci trebuie să ne transformăm pe noi înşine în prezent. nu mai are chef de viaŃă. să lucreze împreună. Acesta este încă un lucru foarte important. în vârstă de şaizeci de ani şi fără familie. comparaŃia este imposibilă. dar nu demult a început din nou. MulŃi gândesc astfel: „Eu am înŃeles totul şi-mi este suficient". dacă unul din soŃi are probleme. . Când oamenii pleacă după consultaŃie. SimŃim la început o îmbunătăŃire. Apoi. Deci. Ieşirea din situaŃia de criză nu este niciodată liniară. e de-ajuns. Unora le spun : — VeŃi avea rezultate concludente aproximativ peste jumătate de an de lucru asupra eu-lui propriu. aşa cum suntem în prezent. dar principala posibilitate se ascunde în omul însuşi. Schimbările cât de cât stabile încep peste 2-3 luni. Nivelul agresivităŃii subconştiente s-a micşorat de 1. Gândurile noastre au o inerŃie mică. E un fel de încercare. chiar dacă lucrăm asupra noastră.O cunoştinŃă de-a mea. după care s-a întors la vechea stare. Trebuie să simŃim că viitorul îşi are începutul în prezent. Luându-mi rămas-bun i-am spus: Ar trebui să ne întâlnim peste o săptămână: trebuie să văd dinamica schimbării biocâmpurilor. Câteva luni fiul ei n-a consumat nici un drog. InformaŃia pe care eu v-o dau ajută la vindecare.Gata. Există o igienă a corpului. în asemenea cazuri eu le explic: — ImaginaŃi-vă că aŃi luat periuŃa de dinŃi. Fiul ei consuma droguri puternice iar situaŃia se agrava tot mai mult. dacă vrem să obŃinem ceva în viitor. A decis." Dumneavoastră insa nu faceŃi asta ci vă spălaŃi dinŃii în fiecare zi.

Dar dacă noi nu sesizăm Divinul din omul pe care l-am iubit. dacă el nu are pretenŃii profunde faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de sine. Se pedepseşte spiritismul şi practicarea acestuia? 2. de acolo viitorul se vede mai bine. în direcŃia bună. atunci orientarea lui către aptitudini şi intelect creşte brusc. Dacă omul poate în mod deliberat să lărgească nivelul contactului cu lumea de apoi. nu e niciodată o crimă. însă foarte multe depind de el însuşi 1. de asemenea. Dacă însă stăpânul se ataşează foarte mult de animalul preferat. exerciŃii de respiraŃie). Şi atunci iubirea. va fi o sursă. E o crimă să-Ńi suprimi iubirea sau să te dezici de ea. alcătuiesc un fond care-1 ajută pe om să se vindece. nobleŃea şi idealurile le resimŃim în noi doar prin contactul cu alte lumi. atunci şi fără anumite tehnici speciale nivelul contactului cu alte planuri permite mari posibilităŃi şi aptitudini. Animalele domestice trăiesc mai puŃin decât stăpânul lor şi pier mai des. ca şi omul iubit. fiindcă noi începem să ne contopim cu el. O iubire puternică. cu atât mai puŃine medicamente îi sunt necesare şi cu atât mai repede poate învinge boala. ca şi alte tehnici de vindecare (dieta. Cum procedaŃi în cazul când la dumneavoastră se prezintă un pacient şi vă spune că medicii i-au stabilit un diagnostic şi i-au recomandat tratamentul? Eu nu discut niciodată în contradictoriu cu medicii. foamea. Cu cât mai puternic se schimbă omul lăuntric. Fiecare dintre noi vine în contact cu toate entităŃile Universului.Eu ştiu un lucru: dacă omul a hotărât. Cu cât e mai puternică iubirea noastră faŃă de Dumnezeu. Iar pe de altă parte. atunci mai devreme sau mai târziu va avea parte de un rezultat pozitiv. neîntinată de nimic. o dată pentru totdeauna să păstreze şi să înmulŃească iubirea din sufletul său. Creşte. cu atât mai profund ne identificam cu Divinul. oricât de mare ar fi. De aceea iubirea pentru animalele domestice nu creează dependenŃe şi ataşamente foarte puternice şi acŃionează benefic asupra sufletului omului. indiferent cui îi este adresată. inclusiv psihice. Medicina se ocupă de consecinŃe iar eu mă străduiesc să lucrez asupra cauzei bolii. Şi în cele din urmă toate acestea pot provoca neplăceri şi boli. Nivelul acestui contact este determinat de armonia interioară a fiecăruia şi de rezerva de iubire faŃă de Dumnezeu. atunci acesta se poate îmbolnăvi şi pieri. Totul trebuie iubit prin Dumnezeu iar o mare parte de iubire trebuie oferită lui Dumnezeu. . Ele se deosebesc de om prin configuraŃia corpului şi prin nivelul conştiinŃei. Deoarece punctele temporale sunt mai îndepărtate decât în lumea noastră. Spiritualitatea. Animalele se află pe o altă treaptă a dezvoltării. atunci începem să depindem de momentele supreme ale umanului şi apare agresivitatea ca dorinŃă de a păstra acest uman. să ne identificăm cu el. dacă omul devine mai bun şi se umple de iubire. O iubire mare faŃă de animale poate fi o crimă în faŃa lui Dumnezeu? Pentru aptitudinile omului e responsabilă dublul său energetic care se află în lumea de dincolo de mormânt. Din punctul meu de vedere medicamentele. şi trufia. de fericire umană.

în consecinŃă. O dependenŃă accentuată faŃă de valorile spirituale nu vă permite să reacŃionaŃi corect la pierderea lor şi această stare de lucruri se răsfrânge asupra sufletelor actualilor şi viitorilor copii şi. adică exact. trecând prin înşelăciune şi trădare. Procesul care are loc în sufletul dumneavoastră e unul normal. Mai departe: conform horoscopului în cel mai apropiat timp dumneavoastră veŃi pierde o sumă mare de bani. Vă va ajuta astrologia să vă vindecaŃi de boală? O doamnă care se ocupa cu alcătuirea horoscoapelor mi s-a destăinuit: „Horoscopul e perfect curat. însă nu vă spune ce se va întâmpla cu sufletul . Şi întrucât valorile spirituale ne parvin prin comunicare. adică trăiesc aşa: ce-o fi o fi! E firesc acest lucru? Sunt în permanenŃă urmărit de dorinŃa de a trăi cât mai departe de societate. respectiv asupra sănătăŃii lor. făcându-1 pe om să înŃeleagă că această situaŃie e inevitabilă îl ajută să-şi menajeze nervii şi sănătatea. FaceŃi tot posibilul ca să preveniŃi pierderea şi nu pierdeŃi banii. Un copil nedorit de obicei este un copil cu un orgoliu interior exagerat. bine întocmite? închipuiŃi-vă că un astrolog vă alcătuieşte un horoscop bun. Eu am fost pentru mama mea un copil nedorit. sperând că acesta va fi bun. atunci deconectarea de la procesul comunicării pentru o anumită perioada de timp vă va ajuta să reduceŃi această dependenŃă şi să păstraŃi valorile spirituale fără ca acest lucru să vă pericliteze sănătatea. emoŃii. Vrem cu toŃii să aflăm viitorul. survenită în urma unor certuri şi conflicte. temeri. Acest lucru e cauzat de faptul că ataşamentul dumneavoastră faŃă de idealuri este foarte mare. Acest lucru e valabil pentru persoanele cu nervi tari şi cu o viziune corectă asupra lumii. deşi unele horoscoape au fost reuşite. vă veŃi îmbolnăvi. în planul subtil. .Care este atitudinea dumneavoastră faŃă de astrologie şi faŃă de horoscoapele individuale. însă cunoaşterea viitorului fără consecinŃe negative de departe nu e permisă oricui. Trebuie să ai o atitudine serioasă faŃă de o astrologie serioasă iar din punctul meu de vedere aceasta reprezintă cam 2%. Şi nu am idee de ce". Consider un plus al astrologiei faptul că aceasta oferă sentimentul predestinării şi ajută la depăşirea sentimentului propriei importanŃe. Se prea poate însă ca pierzând banii. Ce să fac? Observ. iar omul a murit. dumneavoastră să vă schimbaŃi în bine şi să nu mai primiŃi o boală gravă. mă încearcă o puternică dorinŃă de a nu mai trăi. Astrologia prezice ce se va întâmpla cu corpul dumneavoastră. din care reiese că dumneavoastră ar trebui să muriŃi peste doi ani. Şi dorinŃa de a nu mai trăi. în prezent. Nu am auzit de nici un astrolog care să fi avut o exactitate minuŃioasă a prezicerii. Uneori cunoaşterea viitorului contribuie la acceptarea mai uşoară a unei situaŃii traumatizante. care-şi anunŃa apariŃia. Trebuie să continuaŃi să lucraŃi asupra eu-lui propriu. Acesta vă va ajuta să nu vă mai gândiŃi la viitor şi să nu consumaŃi energia pentru planuri. Ce veŃi face? SunteŃi încredinŃaŃi că în aceşti doi ani nu veŃi suprima sentimentul iubirii în sufletul dumneavoastră? Nu întâmplător viitorul devine inaccesibil. e tot un simptom al trufiei exagerate.iată de unde vine pericolul. Chiar şi fatalismul vă va fi util pentru un anumit timp. mari neplăceri cu copiii. V-aŃi păstrat banii şi. ori de câte ori apare vreo situaŃie conflictuală. După ce am citit cărŃile dumneavoastră am devenit fatalist.

mai fin . Agresiunea subconştientă a scăzut de la 200 de unităŃi la 50. Toate aceste au influenŃat benefic şi starea copilului.idealuri. dacă nu participă şi simŃurile. un bărbat tânăr. . şi din alte două vieŃi anterioare. mai ales la ofensele provocate de tată şi soŃ. — Eu sunt bărbat.este foarte înalt. în prezent ataşamentul soŃului faŃă de capacităŃi este de 80 de unităŃi.era de trei ori mai mare. . Ce înseamnă acest lucru? Până la acea lecŃie o moarte posibilă se afla în biocâmpul soŃului dumneavoastră. Ataşamentul dumneavoastră faŃă de idealuri era de două ori mai mare decât nivelul critic. dar e mult mai bine decât era înainte. atunci această supărare va ataca orice bărbat cu care femeia va intra în contact. Agresiunea subconştientă faŃă de soŃul dumneavoastră oscila între 220 şi 300 de unităŃi. E bun sau e rău acest lucru? Densitatea informaŃiei pe videocasete este mai mare decât în cărŃi. a avut un accident de maşină.şi dacă în sufletul femeii e o supărare puternică pe tată ori pe soŃ. Nu e prea bine. dependenŃa de idealuri. venind după mine că să mă însoŃească la lecŃia dumneavoastră. Femeia nu era în sală.Nivelul dependenŃei de capacitate şi intelect. adică viitorul îi era închis cu 300 de unităŃi. Toate acestea le aveŃi de la mama şi bunica dumneavoastră. iar ataşamentul faŃă de idealuri şi viitor s-a micşorat de câteva ori. El mi-a şoptit că soŃia lui e gravidă şi că acum se simte prost. Nu există moarte în biocâmpul lui. După toate probabilităŃile. îmi amintesc că la una din lecŃii a avut loc o situaŃie similară. iar cel faŃă de viitor este în jur de 100 de unităŃi. ea plecase. Pe la mijlocul discursului a ieşit pe scenă. Peste zece minute ea s-a întors la locul său şi a stat liniştită până la sfârşitul întâlnirii. „Murdăria" din suflet iese şi ar fi bine ca dorinŃa omului de a lucra asupra sa în planul renunŃării la supărări şi pretenŃii să fie mai mare decât stratul de „murdărie" care iese din suflet. în loc de o boală gravă sau moarte a avut parte de un accident nefericit. Procesul de purificare are loc în afara voinŃei mele. Ea trebuie să renunŃe retroactiv la toate supărările provocate de bărbaŃi. Agresiunea dumneavoastră subconştientă faŃă de soŃ este de circa 100 de unităŃi. Am cercetat peste zece minute biocâmpul acestei femei şi am văzut că totul e bine. la fel ca şi nivelul dependen Ńei faŃă de-al doilea stat. spiritualitate . Nici o informaŃie nu poate fi acceptată doar cu mintea. pe neaşteptate. Când aŃi fost aici data trecută (20 februarie) soŃul meu. spiritualitate. DependenŃa de capacităŃi era de două ori mai mare decât nivelul mortal. . Am cercetat prin intermediul lui biocâmpul soŃiei. Fondul agresiunii orientat către mine se întoarce înapoi şi generează o înrăutăŃire a stării sănătăŃii. nobleŃe . Dumneavoastră ştiŃi şi singură cum trebuie să lucraŃi asupra propriei persoane. Fondul de pretenŃii faŃă de soŃul ei era foarte mare. Când urmăresc caseta cu discursurile dumneavoastră adorm. Eu nu în zadar scriu despre faptul că a citi cărŃile mele şi a merge la lecŃiile mele e mai bine pentru o persoană cât de cât pregătită.am început să-i explic.

informaŃia trece mai bine. purificându-i pe cei de care suntem ataşaŃi. când omul doarme. necesară pentru o existenŃă normală în viitor. acelaşi lucru se întâm-plă şi cu plantele. Atunci când sădim o plantă. noi toŃi recepŃionăm unul de la altul informaŃia în planul subtil şi fie învingem „murdăria". tactice. Cu cât orgoliul este mai mare şi cu cât mai înalt este nivelul agresiunii. iar unele boli de la prietenul să u gelos s-ar putea să treacă şi la el. îi este mult mai uşor să înfrângă informaŃia negativă. Conform cărŃilor dumneavoastră. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu animalele. Dac ă noi iubim un animal domestic. fie începem să bolim de bolile acelora pe care îi iubim. De aceea. o udăm. de aceea atunci când omul se uită la foc sau la o apă curgătoare. se spune că pisica. Iată de ce îi sfătuiesc pe părinŃi să pună Biblia la capul copiilor sau sub pernă. însă ulterior începe o perioadă şi mai dificilă. Comunicarea cu cel de-al doilea îl va influenŃa benefic şi pe primul. Cum ar trebui să înŃelegem aceste lucruri? Să încercăm să ne imaginăm doi prieteni: unul este foarte gelos. deşi simte o uşurare. daca nu micşorăm distanŃa dintre noi şi omul iubit şi-i acceptăm în interiorul nostru libertatea şi voinŃa lui. câinele linge locul bolnav şi ajută la vindecarea rănilor. Apropo.InformaŃia nouă duce la modificări ale structurii informaŃionale ale organismului şi cu cât ea este mai mare cu atât mai areu au loc modificările. Adoarme şi câinele lor. se culcă pe locul bolnav şi omul se simte mai bine. ConfiguraŃia lui energetică se deo-sebeşte de cea umană. Unul din pacienŃi mi-a povestit că vecinii lui adorm împreună cu toată familia atunci când încep să urmărească înregistrările cu discursurile mele. dar îi permitem într-o oarecare m ă sur ă s ă nu depind ă l ă untric de noi. într-o oarecare m ă sur ă . omul începe să caşte sau adoarme. Totodată. deci când suntem treji noi lucrăm asupra informaŃiei de moment. sau ascultă o muzică ritmică. conştiinŃa lui stagnează şi omului îi vine mult mai uşor să înfrângă situaŃia de stres şi să se deconecteze de orice probleme generate de conştiinŃă. iar în timpul unui somn profund intrăm în contact cu informaŃia strategică. omul nu se schimbă. Animalului îi este mult mai uşor să înfrângă dependenŃa de valorile umane. Dacă însă cel de-al doilea va depinde în multe de primul şi va fi receptiv faŃă de acesta. Dacă în primul caz răul învins îl ajută pe omul apropiat să se schimbe în bine. cu atât mai repede omul adoarme când urmăreşte înregistrările video. de exemplu. atunci şi el va începe să fie tot mai gelos. o creştem are loc un schimb intensiv de energie. deşi la nivelele de profunzime o asemenea diferenŃă nu există. De ce îmi place să mă uit la foc? Focul şi apa nu sunt controlate de conştiinŃă. animalele domestice iau asupra lor karma stăpânului şi se pot îmbolnăvi sau muri. atunci animalul primeşte de la noi energia murdară şi ne returneaz ă energie curat ă. adică înstrăinarea de noi. în cel de-al doilea caz toată „murdăria" curge pe noi. celălalt nu este gelos deloc. Iată de ce sădind în grădină diferite plante noi cre ş tem. Comunicând. atunci plantei care are straturile superioare ale conştiinŃei nedezvoltate. Când la transmiterea sau receptarea informaŃiei puterile s-au epuizat. Apropo. Şi fiindcă agre-siunea accentuată şi bolile apar ca o dependenŃă hipertrofiată de diferite straturi ale conştiinŃei (ceea ce noi numim „intelect" nu e altceva decât un strat al conştiinŃei). o farmacie de cas ă . acest lucru va acŃiona benefic asupra amândurora. .

lasă în fiecare din acestea stilul său. când mă aflam în Israel. iar acest lucru îi lărgeşte posibilităŃile cognitive.Ieş irile în natură au asupra noastră o acŃ iune curativă. Atunci el se va putea elibera mult mai uşor de problemele sale şi va putea reveni la normalitate. Dac ă un om se ocup ă de munca intelectual ă ş i nu se deconectează periodic de atmosfera orăşenească. MulŃi oameni comit o eroare construindu-şi casa de vacanŃă în conformitate cu apartamentul lor şi energetica acestuia. Eu delimitez foarte simplu un spectacol bun de unul prost. Cu cât spaŃiul tabloului este mai încordat. valori umane. caracterul său. neplăceri şi boli. Nici nu bănuiam că un loc în pustiu poate fi atât de frumos. atunci în suflet se creează o gamă de modele sentimentale. Când spaŃiul îşi modifică caracteristicile se modifică şi structura energo-informaŃională a omului. . Nu mă simŃeam bine. însă ieşirea mea la oricare nivel nou se soldează cu pierderi. Structura informaŃională a spaŃiului am resimŃ-o acut cu un an şi jumătate în urmă. Ne deplasam pe traseu şi eu admiram Iordania. dependenŃa pe care nu o puteam nicidecum anihila. Aveam o mâncărime permanentă în urechi şi nici un fel de rugăciuni nu-mi ajutau. un tablou bun de unul mai puŃin bun. Nu departe de Eilat. Trecând dintr-o cameră în alta te trezeşti în spaŃii diferite. ConstrucŃia unei vile şi spaŃiul ei trebuie să se deosebească la maximum de apartamentul unde omul locuieşte în permanenŃă. după care am mers acasă. intelect. amenajând două sau trei camere din încăpere. acest lucru poate genera cu timpul consecinŃe nocive. în oraşele mari spaŃiul este codificat printr-o orientare sporită către capacităŃi. Să revenim la pustiu. deosebindu-se substanŃial unul de altul. Un peisaj frumos trezeşte în suflet anumite sentimente. pentru că energetica spaŃiului acolo e mai bine echilibrată decât în oraş. Am ieşit de pe traseu şi parcurgând încă vreo câŃiva kilometri am început călătoria pe teritoriul rezervaŃiei. Un spectacol este cu atât mai interesant cu cât spaŃiul şi timpul de pe scenă se deosebesc mai mult de spaŃiul şi timpul din sală. generând o satisfacŃie imensă. ci un foarte ciudat relief muntos. De jur împrejur e un teritoriu vast cu arbuşti rari şi lăstăriş pipernicit. Un designer bun sau un arhitect. şi munŃii extraordinari. Se declanşase activitatea unui nivel karmic foarte înalt. având cele mai năstruşnice configuraŃii. Slavă Domnului că în timpul audienŃei eu intru într-o stare de renunŃare lăuntrică care e suficientă pentru ca problemele mele să nu se transmită pacienŃilor. care se afla la câŃiva kilometri de la drum. Timp de patru ore ne-am plimbat prin rezervaŃie. M-am abătut de la temă. dar nu un pustiu cu nisip. Un cunoscut de-al meu mi-a propus să mergem acolo şi eu am căzut de acord. energetica sa. există o rezervaŃie sub formă de pustiu. unde locuiam. se opune realităŃii înconjurătoare şi se distanŃează de aceasta cu atât valoarea tabloului este mai mare. Singurul lucru care mă împiedica să mă bucur de frumuseŃea acelor locuri era mâncări mea permanentă din urechi. Dacă peisajele se schimbă în permanenŃă.

Am ieşit la traseu şi pe loc a şi reînceput mâncărimea din urechi. bunăstare şi alte valori omeneşti. Dacă noi păstrăm înrăirea şi justificăm ura noastră. de la care am pornit. şi apoi. ea pur şi simplu dispăruse. decât dorinŃa de a iubi. Frica ar putea anula orice efort al dumneavoastră. cramponându-se puternic în interior de planurile pentru ziua de mâine. . adică de valori spirituale de nivelul al doilea este destul de mare. Trebuie să contaŃi pe o muncă serioasă asupra eu-lui dumneavoastră. De-abia acum am înŃeles că tot timpul cât ne-am aflat în rezervaŃie nu am mai simŃit mâncărimea. I-am spus că situaŃia e deplorabilă. ci se roagă pentru a cere sănătate. capacităŃi şi carieră a început să-i distrugă soarta. Dacă la baza unei mari rugăciuni se află considerente de chilipirgiu atunci ea va fi. cel mai uşor. Atunci am înŃeles de ce rugăciunea multor oameni nu are efect. al karmei familiale. tendinŃa către distrugerea destinului. Pentru o atare orientare spre carieră şi capacităŃi e nevoie de rezerve de iubire de cinci ori mai mari şi de o orientare către acumularea de iubire. Fiul are nu numai karma părintească ci şi pe cea a vieŃii sale anterioare. Le vom dăuna doar celor care încearcă să ne ajute din exterior şi din interior. n-a rămas nici urmă din trauma pe care a avut-o ia naştere. îi ajută bunicul şi bunica şi starea fizică se poate schimba destul de repede.îi spune ea mamei sale. lipsită de efect. Iată de ce poate fi prezentă lipsa dorinŃei de a învăŃa. regrete şi ofense. Femeia a început să lucreze asupra eu-lui său iar peste o lună fiica ei a părăsit şcoala. în cel mai bun caz.N. ContinuaŃi deci să lucraŃi mai departe. de a citi cărŃi. Stimate S. uitaŃi de orice temeri.. îmi amintesc că în primele mele apariŃii la New-York m-a vizitat o doamnă care avea probleme cu fiica ei. Dacă puteŃi. să uiŃi de toate şi să le laşi pe toate deoparte. de pretenŃii. Această situaŃie trebuie tratată. Aici părinŃii ar trebui să lucreze în continuare. starea generală a biocâmpului fiului dumneavoastră este mult mai bună. Cum poate fi ajutat? Trauma de la naştere a nepotului era legată de karma familială. idealuri. etc. Trebuie să i te adresezi ca un copil mic care nu are nimic altceva.şi nici . adică o renunŃare de proporŃii şi treptată de la valorile spirituale. să vă rugaŃi. ajutaŃi-1 pe fiul nostru de şaptesprezece ani: a intrat într-o companie proastă. făcând abstracŃie de parametrii slabi. — Eu nu vreau să învăŃ. . Orientarea sporită către intelect. Şi dacă eforturile sunt permanente după trecerea unei perioade de timp încep să se modifice straturile de profunzime. tendinŃa către o purtare văduvită de spiritualitate. ne facem griji pentru soarta lui. S-ar putea ca la copil îmbunătăŃirile să nu fie sesizate de la început: s-ar putea chiar să fie unele înrăutăŃiri. DependenŃa de principii. în primul rând. MulŃi se roagă. atunci nici un fond nu ne poate ajuta. Şi nu se roagă măcar ca să se ridice de-asupra a toate şi să renunŃe la toate şi astfel să se schimbe lăuntric. Oricât de mult s-ar strădui să ne ajute cei care sunt alături de noi şi cei care ne iubesc acesta va fi doar fondul. Dacă aŃi început Ce-i de făcut când copilul nu vrea să înveŃe? Lipsa dorinŃei de a învăŃa e acelaşi lucru ca şi temperatura înaltă la copil şi denota o stare evidenta de nemulŃumire interioara. vă mulŃumim pentru nepot. prin intermediul schimbărilor în interiorul dumneavoastră şi să nu credeŃi că în timp de o s ă pt ă mân ă ve Ń i rezolva aceast ă problemă. nu vă temeŃi de acest lucru. Ar trebui să fie adus în ordine primul strat. Dar să revenim la animalele. dacă nu ne putem dezice de eu-1 nostru uman. Către Dumnezeu trebuie să mergi curat. PărinŃii încep să lucreze asupra lor.

în primul rând. una din cele mai prestigioase din America. înrăutăŃirea sănătăŃii face imposibilă frecventarea şcolii şi salvează băiatul. Şi vă plăcea să judecaŃi oamenii. Fiindcă dacă această dependenŃă se va amplifica. . Cine e vinovatul ? Dacă temperatura se menŃine mult timp. intelect şi carieră. A fost nevoit în tot acest răstimp să nu frecventeze şcoala.i-am răspuns. . Vorbind mai pe înŃeles. Orice femeie trebuie să înceapă prin a renunŃa la pretenŃiile sale faŃă de toŃi bărbaŃii.nu voi învăŃa! Era de acord să se roage.mi-a spus fata. slăbiciunii. De la o boală gravă şi de la moarte îl salvează bunătatea din caracterul său. După aceea s-a întors la şcoală şi şi-a continuat studiile. — ŞtiŃi. S-a constatat că trecuse cu succes examenele în ambele locuri. Trecând prin viaŃă acceptaŃi orice înjosire ca pe un medicament preŃios pentru sine şi pentru fiul dumneavoastră. AmintiŃi-vă de toate clipele când aŃi suprimat în sine sentimentul iubirii şi retrăiŃi-le. dar şi fondul de trufie tot de la dumneavoastră 1-a moştenit. iar faŃă de viitor şi de idealuri e de aproximativ 700. Aş vrea să ştiu dacă pot să învăŃ. Nu i s-a pus nici un diagnostic concret. dar nu voia să înveŃe. Ataşamentul faŃă de capacităŃi este de 250-300%. Nu am nici un fel de pretenŃii. N-a mers la şcoală un an întreg. . Starea dumneavoastră e armonioasă. începând cu vârsta cea mai fragedă. a intelectului. Nu aveaŃi o viziune a lumii prea bună în perioada când aŃi conceput copilul. temperaturii înalte. înlăturaŃi regretele. Fiul meu are doisprezece ani şi e al patrulea an de când are imunitatea puternic scăzută şi temperatură. în biocâmpul copilului dumneavoastră se vede o posibilă moarte a doi copii şi al treilea cu puŃine şanse de supravieŃuire.am susŃinut examenele de admitere simultan şi la colegiu şi la Universitatea Columbia. InvăŃaŃi-vă să vă deconectaŃi conştiinŃa. nivelul lăuntric al mândriei este imens. PuteŃi acum să învăŃaŃi liniştită la Universitatea Columbia. . Acum aveau o problemă de altă natură. şi gândindu-se nu numai pentru sine ci şi pentru urmaşi. să vă ocupaŃi de propria persoană. acest lucru înseamnă probleme cu viitorii copii. băiatul poate muri. de această dată păstrând acest sentiment. Trebuie. N-aŃi reuşit deloc să treceŃi peste încercările de umilire a aptitudinilor. de conştientizare a eu-lui dumneavoastră uman. Fondul de pretenŃii faŃă de soŃ era foarte mare. analiza situaŃiei. iertându-i. Bunătatea i-a venit fiului de la dumneavoastră. critica. fără a-mi pricinui vreun rău. E necesar ca pentru o anumită perioadă de timp să înceteze orientarea către capacităŃi. Pentru ca fiul dumneavoastră să poată avea copii trebuie să-i fie înjosit orgoliul şi acest lucru poate fi obŃinut prin scăderea imunităŃii. Nu demult m-am întâlnit din nou cu ele. temerile. la Universitatea Columbia sau e mai bine să merg la colegiu? — AŃi făcut faŃă încercării.

E o doză prea puternică. Acum aveŃi. E vorba de gelozie. pentru sănătatea nepoŃilor bunicul şi bunica poartă deseori răspunderea în mai mare măsură decât părinŃii lor. diminuându-i serios posibilitatea realizării în viitor. dar şi în perioada maturizării sexuale.U. adică viitorul părinte.o lună şi jumătate după ce aŃi început lucrul asupra eu-lui dumneavoastră. de trufie. sănătatea şi destinul viitorilor săi copii. atitudinii lui faŃă de oameni şi faŃă de lumea înconjurătoare uitând că tocmai aici îşi au originea rădăcinile viitoarelor maladii şi a viitorului destin nefavorabil. De obicei. dar nu prea multe. chiar dacă relaŃiile cu un bărbat vor fi de scurtă durată şi el va fi cel care va pune capăt relaŃiei. blamări şi insulte. Dar acest program exagerat îi lipseşte pe copii treptat de acele structuri spirituale fine din care iau naştere viitoarele lor posibilităŃi. adică acei copii. tendinŃa către o viaŃă sexuală timpurie o demonstrează acei copii cărora pentru a supravieŃui le este necesară o diminuare bruscă a potenŃialului spiritual. Peste o lună . fără a-1 obliga. O viziune asupra lumii bine pusă la punct şi caracterul salvează nu numai copiii noştri. Totalitatea posibilităŃilor unui om şi bunăstarea destinului său sunt definite în cea mai mare parte de starea lăuntrică a părinŃilor lui până la concepere şi în timpul gravidităŃii. în S. caracterul. bunicul şi bunica viitorilor nepoŃi au o mai mare influenŃă asupra lor decât copilul lor. E de dorit ca la început să vă canalizaŃi toate forŃele pentru schimbările lăuntrice. şi de un fond imens de pretenŃii faŃă de oamenii. ci propunându-i-o. în intervalul de la zece la paisprezece ani se formează activ soarta băiatului şi. de asemenea. ai căror părinŃi i-au ataşat de valorile spirituale prin regrete permanente. orientarea accentuată spre bunurile materiale. De fapt. în primul rând. un lucru simplu. Şi cu cât mai devreme vom aduce la normal sufletul copilului cu atât mai fericit şi mai sănătos va fi nu numai copilul ci şi noi înşine. StrăduiŃi-vă să gândiŃi cât mai puŃin posibil. Serghei Nikolaevici. Eu cred că ar fi bine pentru ceva timp să nu vă gândiŃi deloc la măritiş. Acolo se duc oamenii cu un potenŃial spiritual remarcabil iar la pragmatismul american. Şi în această perioadă. EsenŃialul e să vă învăŃaŃi a gândi iubirea şi a o simŃi. .A tendinŃa copiilor către o viaŃă sexuală timpurie e foarte răspândită şi acesta e un lucru de înŃeles. Din copilărie ne străduim să ferim copilul de orice boli şi astfel nu acordăm atenŃie caracterului său. ce să fac ca să mă mărit? Am vreo şansă? Azi dimineaŃă n-aveaŃi nici o şansă. exerciŃiile de respiraŃie şi alte tehnicii de deconectare vă vor ajuta în acest plan. ProgramaŃi-vă pentru doi ani de muncă serioasă asupra eu-lui propriu. Insuccesele le-aŃi moştenit şi pe linia paternă şi pe cea maternă. PărinŃii ar trebui să înŃeleagă. mai salvează pentru o perioadă de timp situaŃia. vă puteŃi pregăti puŃin câte puŃin fiul pentru o nouă informaŃie şi i-o puteŃi furniza treptat. EmoŃiile agresive ale părinŃilor în perioada pubertăŃii copilului limitează rezerva energiilor pe care copilul le cheltuieşte pentru formarea unui destin favorabil şi pentru descoperirea posibilităŃilor sale. foamea.în timpul când lucraŃi asupra eu-lui conştiinŃa nu trebuie să vă împiedice. Dacă din naştere copiii nu au un potenŃial spiritual puternic atunci această tendinŃă îi lipseşte de multe perspective. De altfel. Solitudinea. temeri. ci şi nepoŃii. o viaŃă sexuală timpurie vlăguieşte considerabil potenŃialul spiritual al copilului.

La început totul era obişnuit. extrasenzoriale. adică cerinŃele faŃă de cel care tratează devin mult mai înalte. Dacă observam că situaŃia se înrăutăŃea îl opream şi încercam împreună să ne dumirim unde încercarea sa a fost greşită. oamenilor li s-a îmbunătăŃit caracterul. Au trecut ani lungi şi chinuitori până am ajuns la un nivel mai înalt. Aceasta era doar o chirurgie la nivelul biocâmpului.logice. El se ruga iar eu stăteam în faŃa lui cu mâinile pe genunchi şi cu ochii închişi. Există multe cazuri când după citirea cărŃilor dumneavoastră. foarte importantă. Liniile denaturate ale destinului şi sănătăŃii s-au dovedit a fi legate de emoŃiile agresive ale omului. vrăjitoreşti. Dacă biocâmpul începea să se lumineze însemna că el se rusa corect şi în sufletul lui aveau loc modificări benefice. o situaŃie când el se supărase. psihice (hipnoză. iar eu acŃionam asupra lui căutând permanent metode noi de corectare a stării sănătăŃii. „Murdăria" este aruncată asupra urmaşilor. să nu-i înaintaŃi pretenŃii dar totodată să păstraŃi lăuntric o anumită distanŃă faŃă de el.sufletul" omului. noi acŃionăm şi asupra sufletului său. Şi descoperirea a treia.InvăŃaŃi-vă să fiŃi bună cu bărbatul care e alături de dumneavoastră. Şi cu cât mai adâncă şi în straturi mai fine e pătrunderea în sufletul altui om. uitându-mă cu privirea interioară cum se schimbă biocâmpul său şi culoarea aurei sale. Ulterior am observat că dacă pacientul nu vrea să mă ajute şi să lucreze asupra sa. Pacientul nu făcea nimic. Iar emoŃiile erau la rândul lor legate de caracter şi de viziunea asupra lumii. Prima carte am scris-o şi pentru ca să lucrez mai uşor cu pacienŃii mei şi ca un remediu profilactic împotriva bolilor şi a nenorocirilor. în primul rând. e imul şi acelaşi lucru. el trebuie să fie cel care lucrează asupra schimbărilor caracterului.. „subconştientul" lui. iar eu îl pot ajuta doar energetic. îi numeam omului o anumită dată. Dacă veŃi putea realiza aceste lucruri atunci problema căsătoriei va fi doar una de timp. Am observat că toate metodele de influenŃare a sufletului uman . S-a văzut că ceea ce noi numim „biocâmpul" şi . fără noŃiunea de „iubire pentru Dumnezeu". urase sau fusese gelos. Şi fiindcă în plan energetic noi suntem în relaŃie unul cu altul devine foarte important cine acŃionează. Când am văzut structurile karmice şi am început să lucrez cu ele am văzut ceea ce pentru mine a reprezentat o descoperire. efectul era mult mai slab. cu cât starea corpului fizic e mai bună cu atât e mai rea starea planului subtil. s-au vindecat de bolile. cu atât mai mare e responsabilitatea pe care o poartă tămăduitorul şi cu atât mai pur trebuie să fie sufletul lui. erau căinŃa şi rugăciunea. La o acŃiune mai puternică. sugestionare) au un efect pozitiv de scurtă durată. energetice. . Faptul că structurile karmice sunt supuse modificărilor m-a adus spre a doua descoperire. au avut un destin mai bun. adică acŃionând energetic asupra corpului uman. dar care nu are nici un efect. Unicul lucru care nu avea consecinŃe nocive. Am înŃeles. E foarte multă literatură de acest gen. că pacientul nu trebuie doar să mă ajute pe mine. indiferent de cât de adânc se pătrundea în suflet. N-aŃi putea să ne explicaŃi cauza? Sincer să fiu nici eu nu m-am aşteptat la un impact atât de puternic. deci ca savant am ajuns la concluzia că o însănătoşire completă a corpului şi sufletului este imposibilă fără o conştiinŃă religioasă.

Am înŃeles de ce ne-am născut pe această lume. In spatele acestei concluzii se ascund multe lucruri importante. idealurile. pentru cejrăim. El plăteşte pentru acea nerealizare pe care a transmis-o urmaşilor La a şasea descoperire am ajuns pe neaşteptate. îi poate îmbunătăŃi caracterul şi soarta. Şi atunci când eu mă apropii de trepte noi. Deci. Multe boli incurabile nu pot fi tratate de medici deoarece cauza acestora nu Ńine de omul bolnav. îi poate ajuta pe oameni să se vindece şi fără participarea mea. A-ceasta ar trebui să deŃină întâietatea în problemele esenŃiale. pentru mine era foarte important nu numărul treptelor. Hotărâsem să trec la lucruri concrete când am observat că biocâmpul cunoscutei mele e deja curat. Dar nu era acolo nimic din experienŃa lor.Atunci când e vorba de sănătatea fizică şi spirituală a omului. roagă-te pentru situaŃia în care ai urât. pentru a înmulŃi tot ceea ce e Divin în sufletul nostru. De aceea multe din trepte lipseau. Tot ceea ce situam mai presus de iubirea faŃă de Dumnezeu generează treptat consecinŃe nocive. ci legătura dintre acestea. îşi poate feri copilul de bolile de acum şi cele din viitor. apelând pentru aceasta la întreaga paletă a fericirii umane. expusă în cărŃi. A patra descoperire pe care am făcut-o. trebuie să conlucreze cu viziunea religioasă asupra lumii. îi explicam că supărările şi pretenŃiile ei sunt rezultatul atitudinii incorecte faŃă de lume. Multe din cărŃile pe care le-am citit au fost scrise de oameni care descriu calea cunoaşterii ca pe o scară. principiile poartă în sine un sens pozitiv şi nu pot avea consecinŃe nocive. ea nu avea nevoie să-şi amintească de multiplele ei supărări. Mama. mula iubire faŃă de Dumnezeu. acu. M-am decis la început să-i explic de ce s-a supărat şi de ce a urât. M-a sunat o cunoscută care se găsea într-o situaŃie foarte proastă. ci de copiii şi nepoŃii lui. etica. Acest lucru permitea şi altor oameni să urce pe aceste trepte. etc. ce se ridică în sus. S-a văzut că greşesc. Biocâm-pul ei era deplorabil. Altădată i-aş fi spus: — Roagă-te pentru situaŃia în care te-ai supărat. pe calea pe care eu deja o parcursesem. înseamnă că înŃelegerea corectă a lumii. Consideram că deŃinerea unor astfel de valori spirituale superioare precum morala. . oricât de dezvoltată ar fi. Se vede că eu nu trebuia să acŃionez asupra ei energetic. A cincia descoperire. o viziune corectă asupra lumii poate vindeca mai abitir decât orice influenŃare energetică. Când lucram asupra cărŃilor. viziunea ştiinŃifică asupra lumii. Trăim pentru^ a. îi spuneam toate acestea pentru ca atunci când va începe să se roage conştiinŃa ei să nu se împotrivească. modificându-şi starea sa de profunzime. A şaptea descoperire. Noi putem urca pe cinci trepte dar dac ă următoarele cinci trepte sunt lipsă atunci nu ne mai interesează cât de lungă e scara.

Nivelul trufiei era de douăzeci de ori mai mare decât norma. Şi fiindcă pentru a transmite informaŃia trebuia s-o includ într-un sistem . în acest tip se pot agrava orice fel de boli. lucrez după cărŃile dumneavoastră însă am parte de o distrugere completă a destinului. ea poate fi văzută clar de sus. caracterul e în continuare greoi. ci şi cu vieŃile anterioare. Trebuie s ă înv ăŃă m. n-am soŃ. Pentru a primi ceva s-a v ă zut c ă trebuie s ă înve Ń i. de omul iubit I|n celelalte vieŃi aŃi blamat mult şi i-aŃi dispreŃuit pe cei prin care aŃi înjosit relaŃiile. idealurile.am început în mod conştient să frânez realizarea aptitudinilor mele. Pentru mine esenŃială a fost întotdeauna necesitatea de a transmite altora ceea ce eu am înŃeles şi am resimŃit. a iubi. adică cu viitorul. Să iubeşti şi să fii gata în orice clipă să1 pierzi pe omul iubit. Ce-i de făcut? Şansele copilului de a fi sănătos şi de a supravieŃui erau de 2%. încă din copilărie simŃeam în mine aptitudini mari. viziunea mea nu mai funcŃionează. mă îmbolnăvesc. cel de profunzime. sunt trădat a nu ştiu câta oară. a nu fi dependenŃi şi a nu ne agăŃa de persoana iubită.adică ating un strat nou de informaŃie. în perioada maturizării sexuale are "loc un contact sporit nu numai cu urmaşii. îmi spun rugăciunile. pentru început. Credeam că nu-mi va reuşi nimic. Cauza: caracterul mamei şi viziunea ei asupra lumii. şi eu şi copilul suntem aproape tot timpul bolnavi. nam o slujbă. însă de la vârsta de unsprezece ani a început să-mi slăbească vederea. Parametrul interior. Am parte de neplăceri. este deplorabil: dependenŃă accentuată de relaŃii. de ce? Parametrii externi şi desenul biocâmpurilor dumneavoastră rată Drea rău. Ataşamentul faŃă de idealuri era mai mare de ş apte ori. adic ă viitorul îi era închis de şapte ori. Dacă veŃi putea să vă păstraŃi iubirea şi să mergeŃi mai departe veŃi învinge toate obstacolele. mă străduiesc să păstrez iubirea cu orice preŃ şi tot aşa lună după lună. Eu mi-am schimbat numele şi prenumele.Si fiindcă dependenŃa de fericirea umană a atât de puternică la e.iar acest lucru era dificil . dar s-a întâmplat tocmai contrariul. iert. idealuri. a ceda ceva. în această direcŃie avansarea e deocamdată lentă şi se va menŃine la acest nivel încă jumătate de an. Problema nu poate fi văzută de jos. Trufia este de două ori mai mare decât limita. Ataşamentul faŃă de aptitudini era de opt ori mai mare decât nivelul mortal. Viziunea dumneavoastră asupra lumii s-a îmbunătăŃit. îmi iubesc părinŃii. Dacă nu voi putea să împărtăşesc oamenilor ceea ce port în mine atunci nu voi putea nici sămi dezvolt propriile posibilităŃi interioare.. până când nu-mi înving boala şi nu mă înstrăinez de la acea informaŃia pe care am primit-o. în această viaŃă chiar şi o gelozie şi un dispreŃ nu prea mari pot genera consecinŃe serioase. apartament. Cum credeŃi. Starea generală a boicâmpului este satisfăcătoare. lacrimile sunt rezultatul chinurilor sufleteşti la o astfel de . straturile supreme ale conştiinŃei. în primul rând. în prezent şansele copilului de a supravieŃui şi de a fi sănătos sunt de 60%.

21 de ani) mă întreabă deseori: „Mă iubeşti?" Rugăciunile îl fac să plângă. Iar dumneavoastră trebuie să vă rugaŃi. Urmaşii lui până la a patra generaŃie sunt marcaŃi de o dependenŃă imensă de relaŃiile cu persoana iubită. prăbuşirea idealurilor erau de 10% şi ar fi trebuit să fie minimum de 50%. sufletul se va obişnui treptat. Agresiunea subconştientă faŃă de sine este de 300 de unităŃi. Fiicei dumneavoastră i se închide posibilitatea de a avea copii şi ea simte acest lucru. Restul revine sistemului uro-genital şi a copiilor. FetiŃa e deşteaptă. lată de ce s-a născut bolnav.^lâTroage cât mai des. bunăstarea proprie şi aptitudinile devin foarte importante. DependenŃa de omul iubit era imensă. Ataşamentul faŃă de relaŃii şi aptitudini e mai mult sau mai puŃin normal. eminentă. Aşa este? Sinuciderea împovărează sufletul. In clipa când aŃi scris acest bileŃel. pe când în mănăstire sufletul se purifică: sunt două lucruri diferite. când principiile şi scopurile personale. La el însuşi ataşamentul faŃă de relaŃii e de nouă ori mai mare decât nivelul mortal. De unde vine un astfel de program? Cum trebuie să ne comportăm în asemenea cazuri? Ni se pare că a merge la mănăstire e acelaşi lucru cu a te sinucide. Modificările de profunzime ale dumneavoastră şi renunŃarea lăuntrică de la tot ce vă este drag l-ar putea ajuta foarte mult pe fiul dumneavoastră Fiul meu (invalid. nu ar fi putut să se purifice.spiritualitatea. Ar trebuie să lucraŃi serios asupra dumneavoastră. Teama de a pierde persoana iubită era tot atât de mare. La unele persoane acest blocaj se realizează prin intermediul bolilor oncologice sau al problemelor grave ale intestinului sau ale sistemului uro genital. In vieŃile anterioare (în cea de-a doua. prin intermediul oamenilor. Generalizând tot ce am văzut pot spune că psoriazisul nu este o temă a geloziei. . adică o astfel de încercare n-ar fi reuşit s-o depăşească în viaŃa şi. de obicei. a treia şi a patra) cauza bolii şi a morŃii fiului dumneavoastră a fost gelozia. nobleŃea. altfel nu veŃi putea evita problemele cu copiii şi cu propria sănătate. Noi am perceput acest lucru ca pe o tragedie. O agresiune subconştientă puternică faŃă de bărbaŃi se transformă într-un program de autodistrugere. amintindu-vă de timpurile când eraŃi gravidă.la capitolul acesta situaŃia e deplorabilă. Am o atitudine bună faŃă de Biserica Ortodoxă. Fiica noastră s-a decis să meargă la mănăstire. Cât priveşte ceea ce stă la baza lor . Pielea blochează programul de autodistrugere. idealurile . Este vorba de o renunŃare lăuntrică la iubirea de oameni. acceptarea situaŃiei de a vă purifica prin trădare. Aş putea să mă vindec de bolile de piele? Care este atitudinea dumneavoastră faŃă de Biserica Ortodoxă ? AveŃi mari probleme în legătură cu viitorii copii. Când omul se roagă el tinde către Dumnezeu şi în acest moment se îndepărtează vrând-nevrând de fericirea umană. Se poate denumi univoc cauza psoriazisului? Sau sunt cauze concrete pentru fiecare în parte? Această cauză nu poate fi definită univoc. ci a unui orgoliu nestăvilit şi. de tot ce-i este drag. nedreptate. celor de acum sau viitorilor copii. aceasta se întâmplă atunci când orgoliul le-a dăunat copiilor.

ajutaŃi-mă. adică-şi de la dumneavoastră.i-am explicat eu. A moştenit foarte multe de la ambii părinŃi. lucrul canalelor energetice se dereglează primul. Este imposibil să trăieşti o viaŃă normală cu asemenea parametri şi ea simte acest lucru. AcŃionând asupra canalelor energetice noi putem vindeca un om de o anumită boală într-un mod mult mai eficient. miraculoase? Dacă da. Cât de mult veŃi reuşi să vă aduceŃi în ordine pe dumneavoastră. Atunci fiicei dumneavoastră îi va trebui să se îndepărteze mai puŃin de tot ceea ce înseamnă fericirea omeneasc ă pentru a se putea dezvolta normal în continuare. Toate cele şase organe de simŃ ale noastre sunt orientate în această direcŃie. cu atât mai puŃine consecinŃe nocive va avea o astfel de influenŃare. iar dependenŃa de spiritualitate şi idealuri este de aproximativ 700 de unităŃi. Sunt şi acum în relaŃii foarte încordate cu mama mea care e grav bolnavă. ulterior manifes-tându-se disfuncŃii ale organelor. consecinŃele nocive s-ar putea să se manifeste nu sub forma unei boli. Există vreo relaŃie între karmă şi meridianele energetice clasice. Acesta este însă nivelul exterior. Dar dacă. Serghei Nikolaevici. în primul rând ar trebui să vă iertaŃi unul altuia supărările reciproce de până la concepere şi din timpul gravidităŃii. vă rog. să mă debarasez de ideea fixă că în moartea bunicii mele şi într-un şir de decese ale rudelor şi ale celor care mă înconjoară e şi vina mea. . totuşi. destul de superficial al schimbului.DependenŃa faŃă de aptitudini la ea este de 200 de unităŃi. Cu cât este mai armonios lăuntric sufletul tămăduitorului care acŃionează şi cu cât este mai pregătit pacientul de a se schimba pozitiv. . — O astfel de atitudine fa Ńă de situa Ń ia dat ă este o sinucidere lentă. ci sub forma unor neplăceri în viaŃă sau a unor probleme cu urmaşii. O doamnă mi-a spus: — Acum înŃeleg că sunt vinovată de boala fiicei mele şi că toată responsabilitatea cade pe mine. la pacient nu apar modificări benefice în suflet. care este ea? Pentru a ne dezvolta normal noi trebuie să interacŃionăm cu lumea înconjurătoare. Şi fiindcă îmbolnăvirea începe în planul subtil. AveŃi o atitudine prea severă faŃă de lume şi o orientare către conştiinŃă Ar trebui s ă face Ń i amândoi ceea ce fac c ă lugă rii în mănăstire: să vă deziceŃi de problemele corpului şi conştiinŃei proprii. într-atât veŃi putea să vă ajutaŃi fiica şi să înviaŃi sufletele nepoŃilor. Noi nu vom putea exista fără un schimb energetic şi fără un contact energetic fin cu întregul Univers. glandelor etc. să vă ocupaŃi de modificări binefăcătoare în sufletul dumneavoastră.

iar eu-1 uman secundar e cel din conştiinŃă. lată de ce omul nu are dreptul să spună: „Eu sunt vinovat". Această stare de lucruri este simŃită ca o fericire şi o bucurie continuă. De astă dată durerile nu conteneau şi pe deasupra începuse să se agraveze şi starea sănătăŃii fiului meu. fiindcă noi to Ńi îl avem pe Dumnezeu în suflet. de care mai suferisem cu patru ani în urmă şi de care mă vindecasem. Şi dacă tendinŃa negativă a neamului se află în rezonanŃă cu o astfel de revărsare atunci neamul moare. proasta noastră educaŃie. în viaŃa Pământului şi a Soarelui concentrarea este îndreptată predominant asupra unor sau altor valori. Sunt vinovate viziunea noastră incorectă asupra lumii. eu-1 nostru suprem se dizolvă în Dumnezeu ş i în iubire. Aşa că dacă au început deodată să vă moară rudele înseamnă că e timpul să vă rugaŃi lui Dumnezeu şi să lucraŃi asupra eu-lui propriu. adică din timp. Şi dacă eu-1 veşnic e alc ătuit din iubire. Medicii mi-au spus că e vorba de o infecŃie situată in intestin şi care periodic se agravează.Când noi spunem „eu" subîn Ń elegem prin acest cuvânt corpul nostru ş i conştiinŃ a noastr ă . Stimate Serghei Nikolaevici. observând zeci şi zeci de cazuri similare. atunci eu-1 uman constă din cumulul situaŃiilor în care s-a aflat învelişul fizic. în viaŃa fiecărui popor. GraŃie acestei legături fiecare se simte apărat şi în siguranŃă pentru o perioadă de timp. oricum s-ar modifica amplitudinea zborurilor şi căderilor omeneşti. Noi înaintăm ca alpiniştii. Toate acestea trebuie schimbate şi trebuie să ne ocup ă m de acest lucru. Acum medicamentele nu m-au mai ajutat. Omul care a început să trăiască întru mărirea Spiritului Divin se ajută nu numai pe sine ci. şi n-are rost să te bucuri sau să protestezi de unul singur. ulterior însă. Atunci când se lucrează corect asupra eu-lui are loc creşterea spiritului Divin din suflet. legaŃi unul de altul. o atitudine incorectă faŃă de cărŃile citite şi faŃă de informaŃia primită. PacienŃii mei îmi spuneau deseori că după întâlnirile cu mine se modifică nu numai starea fizică şi destinul lor ci şi ale tuturor rudelor . am fost prezentă la seminarul dumneavoastră. Periodic. adică eu-1 nostru uman este totalitatea faptelor. a întregii omeniri. caracterul nostru. chiar şi la nivelul fizic. care nu depinde de nimic. spaŃiu şi materie. am acceptat acest lucru ca pe un fapt dat. Dar tot această legătură presupune şi o mare responsabilitate pentru faptele noastre fiindcă putem răspunde pentru prejudiciul adus nu numai copiilor noştri ci şi întregului neam.şi toate acestea aveau loc chiar de a doua zi. . îşi ajută rudele. La început mi-a fost foarte greu să cred într-o legătură energetică atât de puternică. De obicei toate rudele sunt legate de oarecare tendinŃă comună. îns ă . După seminar starea sănătăŃii mele s-a înrăutăŃit brusc: dureri acute de intestin. de un caracter de profunzime şi de o viziune asupra lumii. sentimentelor şi a gândurilor din care se structurează caracterul şi viziunea omului asupra lumii. dacă un tratament oarecare se află la îndemână (ne este uşor accesibil) ce atitudine ar trebui să avem faŃă de acesta? Să-1 percepem ca pe o ispită sau Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne uşurăm într-un fel existenŃa? Nu demult o doamnă mi s-a destăinuit: — ŞtiŃi.

. dar subconştientul său e prea inert şi-n acest caz un tratament suplimentar e binevenit pentru a menŃine controlul asupra situaŃiei. mai devreme sau mai târziu veŃi fi sănătoşi. -i-am explicat. Aşa că e mai bine să continue tratamentul. — Am avut urmă torul caz. şi eu într-o asemenea situaŃie aş fi alergat la o babă doftoroaie. Şi asta încă nu e tot. . Şi apoi nu întotdeauna tămăduitorul mută pur şi simplu boala dintr-un loc în altul. Să zicem că primele două straturi suntem noi şi copiii noştri. pe care tămăduitoarea nu o va mai putea vindeca. i s-a descoperit o tumoare canceroasă. vă rog.. Dacă motivul problemei dumneavoastră era legat de gelozie atunci va avea loc o ameliorare a situaŃiei fără nici un fel de consecinŃe negative. dar nu s-a resorbit. deşi uneori modificările de profunzime au loc foarte repede. Iar acum ea vă transmite inconştient experienŃa ei în a învinge gelozia. Femeia întreabă care e cauza? — ConştiinŃa noastră e alcătuită din mai multe straturi. adică schimbându-ne noi schimbăm şi karma vieŃilor anterioare şi pe cea a părinŃilor. Noi trăim de asemenea şi prin sentimentele copiilor noştri şi a viitorilor nepoŃi şi strănepoŃi. Maică-sa îmi citise cărŃile şi a refuzat pastilele şi oricare alt tratament. n-am încălcat vreo lege? Nu. până la cel de-al şaptelea . Uneori însă omul începe să se mişte într-o direcŃie corectă. Iată de ce o viziune corectă asupra lumii şi un comportament corect sunt mai importante decât oricare medicamente. însă.atunci când se modifică caracterul şi viziunea noastră asupra lumii încep modificările primului strat al conştiinŃei. şi atunci. închi-puiŃi-vă că într-o viaŃă anterioară tămăduitoarea era nespus de geloasă. schimbându-se în aceste trei luni. în perioada aceasta ea ar putea să scape de sub control inerŃia caracterului său şi pe cea a viziunii de profunzime asupra lumii. După ce bătrânica mi-a citit cărŃile şi şi-a revizuit viaŃa. Dacă însă viziunea dumneavoastră asupra lumii nu se va schimba şi dumneavoastră veŃi începe să fiŃi iar geloasă cu o nouă forŃă. vă puteŃi îmbolnăvi atunci de o boală mult mai gravă.Am mers la o femeie care se ocupă de magie şi vindecare şi ea mi-a ajutat . bunicii şi bunicile noastre este o parte a sentimentelor noastre de acum. SpuneŃi-mi. Aici.starea mea s-a îmbunătăŃit.i-am răspuns eu. în vârstă de optzeci de ani.. Şi fiecare strat are o inerŃie a lui şi e necesar un anumit timp pentru a-Ńi purifica în profunzime sufletul. Am cercetat bio-câmpul femeii şi i-am spus fiicei sale că trebuie reluat tratamentul medicamentos şi continuat câteva luni. Dacă modificările decurg în mod stabil şi omul se dezice de tot ce-i este drag în favoarea iubirii pentru Dumnezeu atunci începe luminarea celui de-al doilea strat. s-a învăŃat să-şi păstreze iubirea şi şi-a învins gelozia. însă ea a început să ierte. ŞtiŃi. e vorba mai degrabă de o amânare a bolii şi nicidecum de o vindecare. până la cel de-al patrulea strat sunt nepoŃii. Modificările reale în energetica de profunzime încep peste trei luni. Recent o pacientă mi-a spus că mamei sale. tumoarea a încetat să mai crească. O pacient ă mi-a spus c ă mama ei e bolnavă de cancer.strănepoŃii. nu văd nici un fel de încălcări. Eu le-am explicat de multe ori pacienŃilor: . din această secundă. iar apoi organismul singur îi va sugera ce trebuie să facă. Tumoarea continuă să se dezvolte fără a răspunde la nici un tratament. Tot ceea ce simŃeau tatăl şi mama noastră.

în adolescenŃă i-aŃi transmis copilului dumneavoastră aceste emoŃii. fiindcă la mama dumneavoastră programul de agresiune faŃă de iubire a pătruns până la nivelul strănepoŃilor din cauza atitudinii incorecte faŃă de lume. şi greşeli. pastile sau intervenŃii energetice influenŃează concret un om care a iniŃiat un-curs de tratament. aŃi pierdut gustul şi sensul vieŃii. o doamnă m-a întrebat: — De obicei bem ceaiuri speciale şi esenŃe pentru curăŃarea organismului. însă în sistematizarea cunoştinŃelor pe care vi le-am prezentat mie nu mi-a ajutat nimeni în mod direct. ele s-au amplificat în el şi acum se reîntorc la dumneavoastră. Recent am citit cărŃile dumneavoastră şi organismul a început să se purifice.i-am răspuns eu. dar acestea nu sunt emoŃiile dumneavoastră ci ale copilului dumneavoastră. atunci se poate apela la medicamente. eu am tras concluzia". ImaginaŃi-vă că omul a învăŃat să meargă şi întreabă: „Trebuie să mai folosesc cârjele?" ScrieŃi în cărŃile dumneavoastră că sunteŃi oarecum ghidat. De aceea am şi decis că nu mă voi ascunde după un pseudonim şi acest lucru mă face să fiu mult mai sincer. Toate aceste emoŃii se găsesc acum în subconştientul lui şi-i pot provoca moartea. vi se permite să primiŃi informaŃia. Aşa că schimbaŃi-vă nu numai în prezent. eu simt că sunt în mai mare măsură executant decât autor. şi totodată spuneŃi în permanenŃă: „Eu am făcut. şi concluzii eronate. . şi nicidecum pe descendenŃii mei. Nu subliniază acest fapt propria dumneavoastră importanŃă? Da. Ea trebuie pur şi simplu să continue să lucreze asupra sa pentru ca modificările să fie cât mai importante. Ar mai trebui să beau esenŃe purificatoare? — în principiu organismul singur trebuie să se debaraseze de reziduuri. însă nu acŃionează asupra copiilor şi nepoŃilor săi. atunci tratamentul poate fi eficient. adică subliniaŃi că sunteŃi un executant şi nu autorul. dar am hotărât că informaŃia este foarte importantă iar ca cercetător eu nu sunt asigurat împotriva greşelilor şi a rătăcirilor. Să revenim la întrebarea din bileŃel. Şi dacă eu sunt doar intermediarul atunci pe seama cui să pun greşelile? IntenŃionasem la început să-mi public cărŃile cu pseudo-nim.îi explicam eu femeii. .chiar şi cele mai bune medicamente şi esenŃ e nu sunt altceva decât ni şte „cârje". în ultimul timp s-a înteŃit legătura noastră cu urmaşii şi cazuri din acestea se întâlnesc tot mai Iată de ce eu cred că trebuie să începem să lucram asupra noastră. în cercetările despre care am relatat în cărŃile mele erau şi rateuri. Tumoarea nu s-a resorbit . sunt doar un intermediar între cititori şi ceva de ordin superior. Dacă dumneavoastră simŃiŃi că modificările pe care le-aŃi obŃinut sunt insuficiente. în pofida unei munci sporite. şi bineînŃeles trebuie să se roage pentru urmaşii ei. Apropo. Orice medicamente. Şi aş fi dorit să vă spun că eu nu am aici nici un merit. Am muncit la aceasta timp de treizeci de ani. Iată de ce o parte considerabilă a acestor emoŃii se întorc la dumneavoastră. Şi dacă problema mă vizează doar pe mine personal. ci şi în trecut. ._ Dumneavoastră nu mai vreŃi să trăiŃi.

Ulterior asistentul mi-a povestit că omul acesta a mers mult timp prin cameră. E puŃin. Am făcut zeci de încercări de a schimba ceva şi-am suferit un eşec total. Acum mă căiesc şi sunt gata să lucrez în continuare. La una din consultaŃii s-a prezentat un bărbat: — Mă înŃelegeŃi. Acesta este blestemul dumneavoastră.mi-aŃi spus că viteza mare a tuturor proceselor se păstrează în decursul a câtorva zile după şedinŃă şi de aceea e de dorit ca omul să renunŃe la toate şi să-şi dedice viaŃa lucru lui asupra eu-lui propriu. Ca banii să vină înspre dumneavoastră trebuie ca în plan lăuntric să vă îndepărtaŃi de ei. mă presăra cu ceva.deplorabilă. Ce-ar mai fi de făcut? Cum aş putea să-mi purific karma? Să mă spânzur. dar acum stau de jumătate de an în Moscova fără o leŃcaie. mai apoi mi-a dat nisipul descântat şi mi-a spus să -1 împrăştii prin casă . — AscultaŃi-mă. M-au g ă sit în Moscova ş i mi-au dat banii datoraŃi. Starea biocâmpului . să vă schimbaŃi. Iar ca rezultat al acestor încercări am pierdut şi banii care-mi fuseseră returnaŃi. poate? Nu. Mă gândesc că nu mi-a mai rămas decât să mă apuc să mătur străzile. . Peste încă o săptămână eu m-am înŃeles cu o bancă sămi împrumute fără procente o sumă foarte mare de bani. la modul real.i-am răspuns eu. Peste trei săptămâni m-a vizitat cineva. . iar înŃelegerea sistemului meu ca un mod de dobândire a banilor poate fi dăunător atât pentru sănătate cât şi pentru portofelul pacientului respectiv. trebuie să -mi purific de urgenŃă karma. . Am înŃeles că faza proastă a trecut şi am hotărât să-mi întăresc poziŃiile. vorbind încet de unul singur. Peste câteva zile am mers la bancă unde mi s-a refuzat împrumutul. eu sunt deştept. Am mers la o vrăjitoare care-Ńi face farmece ca să ai succes. energetic. Toate acestea vor dura acum mai mult timp şi vor fi mult mai dificil de executat.îmi spunea el. Ei tratează orice lucru într-un mod foarte pragmatic.am avut bani şi destul de mulŃi. -iam spus acestui bărbat. — UitaŃi-vă la dumneavoastră. Iar lucrul asupra eu-lui permite modificări în toate . Ce-aş putea să mai fac? Mă deconectez de la toate gândurile. O să mă-ncui în cameră o săptămână sau chiar două. SchimbaŃi-vă şi vi se va schimba şi viaŃa.inclusiv în afaceri. faŃă de sine. Erau nişte oameni cărora le împrumutasem cu doi ani în urmă o sumă mare de bani. Peste câteva luni bărbatul a venit din nou la consultaŃie. îndeplinea nişte ritualuri. . o să vă povestesc ce mi s-a întâmplat.AmbiŃiile şi orientarea către un destin favorabil sunt mai puternice decât iubirea. e prea devreme. . planurile şi regretele. — Modificările se produc la dumneavoastră foarte greu. . Oamenii de afaceri importanŃi nu vin la mine la consultaŃii. E ca un blestem asupra mea. V-aŃi ataşat foarte puternic de vechea viziune asupra lumii şi de vechile tabieturi. _ Aşadar. Acum situaŃia mea este şi mai proastă decât atunci când am venit la dumneavoastră prima dată. .Este oare util sistemul dumneavoastră în afaceri? La dumneavoastră în audienŃă vin oameni de afaceri importanŃi? Businessul este o parte a vieŃii şi a destinului nostru. Simt că şi asta e puŃin. Deşi au avut loc şi unele cazuri curioase.la caracterul dumneavoastră. încercaŃi a doua oară. Ea s-a rugat mult lângă mine. Ceea ce am şi făcut.a început el. Timp de două săptămâni voi face foamea. la atitudinea faŃă de oameni. Şi iată ce-a fost mai departe. _ Schimbările dumneavoastră sunt foarte superficiale. .

Banii sunt doar un produs secundar al muncii mele asupra mea. . . Bătrânelul în cască de protecŃie şi într-un combinezon de lucru îşi inspecta unul din şantierele sale navale: — De ce mai lucra Ńi? . bunătate. că a înŃeles corect în ce direcŃie trebuie să meargă. ceva peste care nu pot trece.dar pentru mine esenŃialul este lucrul. ură şi decepŃie. Sper. ulterior apărarea începe să cedeze lent.Doar aveŃi o groază de bani? — Acesta e scopul vostru . Din cantitatea aceasta de emoŃii agresive dumneavoastră simŃiŃi doar 10%. Ulterior părerile mele au început puŃin câte puŃin să se schimbe. cel mai puternic pătimeşte nu zona capului. Ulterior neplăcerile dispar şi aceste 10% se pulverizează repede la nivelul exterior. pe care dumneavoastră nu le puteŃi învinge. înainte aveam o atitudine sovietică faŃă de „business". De câteva luni trec printr-o stare de deprimare sufletească. de stres. Simt că vor urma şi neplăcerile. neliniştea.iată la ce se reducea pentru mine noŃiunea de „business".şi destul de serioase. . . Şi ele într-adevăr au început să vină. Să presupunem că în momentul respectiv dumneavoastră trăiaŃi cu emoŃiile care v-au venit din trecut. -îmi spunea el. o convorbire telefonică care depăşeşte un minut este de nedorit. de asemenea. Există o legitate interesantă. judecând dup ă toate acestea. celelalte trec în subconştient. în toată această perioadă aŃi trăit doar din rezerva de emoŃii vechi. nemulŃumirea faŃă de sine. optimism. După o convorbire de trei minute are loc deformarea biocâmpului în zona capului. — Cu un an în urmă a Ń i suferit câteva e ş ecuri. oricât de straniu ar părea. Care ar putea fi cauza? Cu o lună în urmă m-a consultat un bărbat tânăr: — Mă încearcă o stare de decepŃie pe care n-o pot controla. Şi atunci dumneavoastră treceŃi printr-o explozie de nemulŃumire. îmi amintesc cum corespondenŃii sovietici îi luau un interviu unui miliardar japonez. Dar e ceva în mine. de a fi mai inteligent. .le-a explicat miliardarul. în zona primei chakre. s ă presupunem c ă acestea sunt emoŃii de bucurie. posibilitatea de a mă realiza. în general. E posibil ca în viitoarea carte să tratez această temă mai detaliat. Murdărirea pentru îmbogăŃire şi jecmănirea celorlalŃi .s ă ave Ń i bani ca s ă nu mai lucraŃi.i-am explicat eu. Şi acum aveŃi parte de neplăceri considerabile. însă.nu înŃ elegeau corespondenŃ ii. Timp de o lun ă v-a încercat teama. de a avea un nivel mai înalt de dezvoltare. lucrez asupra mea. Nu voi distrage atenŃia cititorilor cu discuŃii despre busi-ness. De altfel. în cercetările mele esenŃialul e sănătatea omului şi a urmaşilor săi. Vam citit cărŃile. în primele 30 de secunde energetica organismului blochează influenŃele negative. Aş a c ă . . Cât de nociv este telefonul mobil? M-am uitat ce se întâmpl ă în planul subtil în timpul discuŃiei telefonice. în zona sternului (adică are loc slăbirea sistemului imunitar) şi.O convorbire telefonică ce durează mai mult de un minut se poate răsfrânge negativ asupra sănătăŃii.Nu l-am mai văzut de atunci. ci zona sistemului genito-urinar.

. . ci şi sănătatea. insultelor.a spus omul încet. încep ipohondria. şi afacerile dumneavoastră. Aşa că dacă aŃi avut o stare de ipohondrie uitaŃi-vă în trecut să vedeŃi ce evenimente au avut loc în acea zi şi lună şi retrăiŃi-le lăuntric corect. la o consultaŃie. Iar dacă veŃi reuşi să lucraŃi. Dacă dumneavoastră nu veŃi trece de această stare de lucruri vor începe s ă se distrugă nu numai starea dumneavoastr ă interioară. Aş vrea să vă uitaŃi la el. atunci schimbările dumneavoastră de profunzime vor atinge stratul vieŃii anterioare şi peste câteva luni veŃi trece peste o astfel de încercare fără să înŃelegeŃi chiar cât de serioasă a fost. făcând abstracŃie de faptul că în prezent aveŃi o viziune corectă asupra lumii şi că începeŃi să lucraŃi asupra eu-lui dumneavoastră.i-am spus eu. Şi în sfârşit mi. Orice eveniment se întinde în timp. Şi.trei ani. . Şi în tot acest răstimp dumneavoastră emanaŃi în permanenŃă emoŃii negative. înainte de naşterea copilului vi s-a dat o încercare pe care n-aŃi trecut-o. Şi-n această viaŃă. nici moarte. Dacă vă veŃi lăsa păgubaş şi veŃi înceta să mai lucraŃi asupra dumneavoastră veŃi avea parte de acelaşi destin pe care l-aŃi avut în viaŃa anterioară. dar mă încearcă un sentiment ciudat.mi-a zis el. . — E fetiŃă sau băiat? — FetiŃă. nu veŃi reuşi să faceŃi faŃă până la capăt situaŃiei. dispreŃului. Copilul s-a născut nu demult.trei ani. Dumneavoastră în celelalte vieŃi aŃi izbutit multe şi sentimentul importanŃei proprii a depăşit limitele periculoase. adică agresivitatea în raport cu alŃi oameni.Peste un an. la modul serios.am dat seama despre ce e vorba. Ca şi cum de la el ar pleca cercuri în trecut şi în viitor. lipsit de nori. Acestea au durat doi . Această stare de lucruri se poate întinde pe doi . însă peste cinci ani nu va mai fi nici boală. în aceeaşi perioadă a anului. decepŃia. Dar eu nu vă d nici un fel de schimb ă ri periculoase în biocâmpul copilului şi nici în biocâmpul dumneavoastră. Optzeci .nouă zeci de procente ale evenimentelor din viaŃa noastră sunt definite de ultimele trei . . După energetică acesta e sufletul unui băiat. — Poate că dumneavoastră sunteŃi sensibil la un eveniment care e codificat la un nivel foarte subtil pentru mine. Mi-aŃi spus că mi se va naşte un copil.când cercetez biocâmpul văd imediat structurile urii. sentimentele agresive care au trecut în străfundul conştiinŃei urcă la suprafaŃă şi pe fondul dumneavoastră curat. I-am cercetat de la distanŃă biocâmpul.i-am răspuns eu . E ciudat. — E ceva ciudat: dac ă sexul copilului s-a schimbat în seamnă că acŃionează un program nociv pentru băiat. Agresivitatea în raport cu sine. la 40 de ani. însă ea dăunează considerabil sănătăŃii şi destinului.patru vieŃi. Peste încă cinci ani v-aŃi îmbolnăvit grav şi ulterior aŃi decedat. — Dumneavoastră mi-aŃi spus că voi avea un băiat. Nu se ştie de unde-şi face apariŃia sentimentul de agresivitate. . Dacă nu veŃi ceda veŃi avea parte de doi ani chinuitori.în momentul diagnosticării văd planuri mult mai compacte. Să admitem că în viaŃa anterioară la vârsta de 40 de ani aŃi început să aveŃi parte de neplăceri şi nenorociri. trebuia să aveŃi un băiat. chiar dacă nu aveŃi neplăceri. Şi în loc de o explozie de iubire aŃi avut una de decepŃie şi autodistrugere. vi se înrăutăŃeşte starea interioară. explozii de nemulŃumire faŃă de lumea înconjurătoare. Să încerc ă m s ă ne uit ă m la vie Ń ile anterioare. — ŞtiŃi. de cele mai multe ori este invizibilă. — Am o presimŃire că fetiŃa s-ar putea să moară. Cu câteva zile în urmă am discutat cu un bărbat: ^ m f o s t cu un an în urm ă la dumneavoastr ă . PreŃ de două ore am încercat să rezolvăm această problemă.

Dreptatea. în cea de-a doua viaŃă s-a întâmplat acelaşi lucru. schimbându-ne viziunea asupra lumii şi caracterul. Cu câŃiva ani în urmă mă aflam la Roma. tot în atâtea generaŃii viitoare de descendenŃi va persista această tendinŃă. în cele din urmă parcă am început să înŃeleg. idealurile erau pentru mine mai presus de orice. Cât de important ă este pentru o c ă s ă torie cununia religioasă? Dacă soŃii vor să se cunune dar nu au încredere în biserică se pot cununa acasă? Am studiat biocâmpul tinerilor căsătoriŃi până la cununia religioasă şi după şi am observat o îmbunătăŃire a structurilor karmice. SituaŃia s-a îmbunătăŃit cu mult. într-una din nopŃi m-am trezit cu senzaŃia clară că-mi ies din minŃi. Eu înŃeleg că nu fiecare are aptitudini pentru un astfel de diagnostic. Este inadmisibil să dăunezi unui grup de oameni prin agresivitatea ta. Şi când în procesul comunicării sufletelor a doi oameni care se iubesc e prezent ritualul adresării către Dumnezeu acest lucru îi ajută să vadă Spiritul Divin în fiecare din ei şi să diminueze dependenŃa de tot ce e omenesc. nici jignirea. foarte periculos. dar mai e mult de lucru.m-a întrebat pacientul. Peste cinci minute eram într-o dispoziŃie minunată. Atunci fetiŃa va trăi. Şi atunci ne încearcă dintr-odată o explozie de emoŃii de altădată. însă dacă începem să lucrăm cu mult timp înainte de situaŃia critică. iar peste zece minute am adormit. în viaŃa aceasta putem să ne aflăm în acelaşi loc în care am locuit anterior. Şi dacă înainte eu atacam un popor întreg la nivelul superficial al emo Ń iilor mele. trădări şi ofense. Trecuse o oră şi situaŃia se înrăutăŃea vertiginos iar mie îmi era mai greu sa-mi dau seama ce se întâmplă. atunci putem trece prin orice situaŃie cu mult mai puŃine pierderi. — ImaginaŃi-vă că în viaŃa aceasta copilul dumneavoastră a murit şi străduiŃi-vă să păstraŃi iubirea pentru Dumnezeu cu orice preŃ. Trebuie să continuaŃi acelaşi lucru şi să vă rugaŃi nu numai pentru copii. dar mai ales în viaŃa a doua şi a treia. dar şi ea a murit după naştere. Şi continuaŃi să vă schimbaŃi mult mai temeinic decât înainte. spiritualitatea. Când tinerii se căsătoresc ei văd unul în altul numai ceea ce e omenesc şi dependenŃa de uman va creşte cu timpul. Ceea ce înseamnă că şi copiii vor fi mai sănătoşi.AŃi avut în viaŃa a treia un fiu. Am început însă să mă rog şi să mă căiesc că am blestemat şi am detestat un popor întreg. — Cu ce ar trebui să încep? . Şi dacă emoŃiile sunt negative atunci consecinŃele pot fi imprevizibile pentru noi. înseamnă că vor fi mai puŃine certuri şi infidelităŃi conjugale. Asupra sentimentului iubirii la Hristos nu a putut influenŃa nici trădarea. Puteam muri în urma unei traume a capului sau prin dezintegrarea conştiinŃei. . care declanşa şi agresiunea. dumneavoastră n-aŃi putut păstra iubirea în cantitate suficientă. Am simŃit acest lucru pe propria-mi piele. Şi de fiecare dată. Creştinismul se bazează pe faptul că iubirea pentru Dumnezeu e mai presus decât oricare valori umane iar răstignirea lui Hristos a demonstrat acest lucru. într-una din vieŃile anterioare i-am blamat puternic şi i-am dispreŃuit pe oamenii care locuiau pe teritoriul Italiei. în această viaŃă aŃi început să lucraŃi asupra eu-lui. ci şi pentru nepoŃi şi strănepoŃi. şi nici moartea fizică. în viaŃa trecută vi s-a născut o fată. Deci acest proces trebuia stopat. Am început să mă rog dar nimic nu-mi ajuta. Desenam agitat cu pixul pe o coală de hârtie încercând să înŃeleg ce mi se întâmplă. acum atacul se desfăşura în stratul de profunzime. Este foarte greu să pui un diagnostic când te afli sub influenŃa fricii. De obicei în câte vieŃi trecute dumneavoastră aŃi suprimat iubirea. Probabil că înspre dimineaŃă era să-mi ies din minŃi. Există şi o a treia lege. care a murit după naştere.

Concentrarea nu trebuie să fie un impediment pentru iubirea din suflet. care v-au fost date astăzi.îi spun eu. suferind. Vă prezint toate aceste întrebări şi răspunsurile mele. să vă temeŃi sau să vă întristaŃi. sentimentele . Vă rog să mă credeŃi: sănătatea sufletească e mult mai importantă decât cea fizică. cu atât e mai rău pentru dumneavoastră. şi atunci el le-a transpus pe toate în creaŃia să şi a devenit fericit.. al cărei soŃ era un chefliu şi jumătate.nerealizate. asupra rezolvării corecte a acelor situaŃii. fără a-şi da osteneala să se schimbe lăuntric şi orientându-se ca şi mai înainte spre valorile omeneşti. deşi trecuseră două luni. toate acestea din cauza că soŃii vedeau în cununia religioasă doar un ritual frumos şi la modă. SuferinŃe care însă sunt total diferite ca nivel şi calitate. După şaptesprezece ani de viaŃă în comun soŃii au hotărât să se cunune. . Iar cât priveşte locul în care preotul oficiază cununia . Şi într-un caz şi în altul e vorba de suferinŃe. Iar dacă iubirea omenească s-a închis în sine atunci suferinŃele devin chinuri insuportabile. în general la insistenŃele soŃiei. importanŃa lăuntrică s-a păstrat până în prezent. ConcentraŃi-vă nu asupra îndepărtării bolilor şi problemelor fizice ci asupra propriilor schimbări. Deşi am văzut şi familii care s-au destrămat după cununia religioasă şi care aveau şi după cununie o groază de probleme. în schimb soŃia îi acceptă mult mai uşor şi cu mai mult calm ieşirile. un cunoscut mi-a povestit că soŃia a început să-1 înşele şi nu au adus-o pe drumul cel drept nici un fel de bătăi sau vorbe bune.eu cred că acest lucru nu este relevant. Altul s-a îndrăgostit. O clarvăzătoare i-a spus că băiatul este blestemat. începeŃi să vă emoŃionaŃi. O femeie tânără spune că i s-a îmbunătăŃit starea sănătăŃii iar caracterul i-a devenit mai maleabil. Astăzi. Aşa că în multe ritualuri. — AveŃi anumite schimbări . Au mers la biserică şi s-au cununat.Apropo. de sentimente frumoase. devine fericit şi îi face şi pe alŃii fericiŃi. dacă mai pot continua relaŃiile cu acest tânăr? . Al doilea telefon.şi destul de semnificative. N-a avut loc nici o schimbare. Are însă probleme cu un tânăr. (Apropo. Dacă sufletul s-a însănătoşit atunci şi corpul se va însănătoşi mai devreme sau mai târziu. înainte de a dicta textul cărŃii a cincia.spune fata. care nouă ni se par deseori lipsite de sens. Primul telefon Pacientul avea probleme cu vederea. mi-am amintit încă o istorioară despre cununie. După cununie lucrurile au reintrat în albia lor normală. intestinul şi sistemul uro-genital. — Aş fi vrut să aflu de la dumneavoastră. Şi atunci omul e nevoit să se condamne la nefericire pe sine şi pe alŃii. . Vom suferi întotdeauna.) Avântul sentimentelor atrage după sine suferinŃele: dar e posibil ca prin rugăciune să preîntâmpini tumultul suferinŃelor? Un om se simŃea înaripat de iubire. însă iubirea i-a rămas fără răspuns. După cununie soŃul chefuieşte tot ca înainte. Vreau să vă previn încă o dată: cu cât mai mult vă concentraŃi dumneavoastră asupra rezultatului dorit. dar nu i-a mers în iubire şi s-a spânzurat. am stat două ceasuri lângă telefon. însă dacă iubirea omenească a început să treacă în cea divină atunci omul. Aşteptam să mă sune cei care fuseseră la seminarul precedent.

AveŃi încredere în sentimentul dumneavoastră. Fata îmi spune numele căŃelei şi eu cercetez de la distanŃă biocâmpul acesteia. Şi dumneavoastră încercaŃi să salvaŃi situaŃia la suprafaŃă. adică acolo unde se află organele genitale. — Bine. Aceasta nu e numai incapacitatea de a accepta trădarea. . însă dumneavoastră. Nu vă asemuiŃi lui. în interior simŃiŃi atracŃie pentru el. . destrămarea planurilor şi a speranŃelor. ConştiinŃa este blocată prin intermediul problemelor din zona capului. a rămas în viaŃă şi 1-a învins pe Cronos. tatăl său. Unul dintre fii săi. Vă mai amintiŃi de o legendă din Grecia antică? Zeul suprem Cronos şi-a mâncat copiii pentru că îi fusese prezis că va fi învins de fiul său. progresul de autodistrugere este foarte puternic . Şi procesul acesta se amplifică în câinele dumneavoastră. îndreptându-vă lăuntric de la uman spre divin. Până acum câinele n-a avut nici o problemă cu sănătatea.i-am răspuns. Şi în Univers se acumulează tot mai multă iubire care încearcă să învingă timpul şi în cele din urmă îl va învinge. Nu e vorba numai de permanentele pretenŃii faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de sine. când scopul principal nu mai este acumularea de iubire în suflet ci un ideal schiŃat în gând. Zeus. Universul îşi lărgeşte tot mai mult limitele îndreptându-se vertiginos înapoi. AŃi visat la ceva însă primiŃi cu totul altceva. Agresiunea faŃă de iubire în sufletul tău e întotdeauna o agresiune faŃă de descendenŃi. tot aşa cum aceasta se amplifică la copii. . îl veŃi vindeca de toate bolile şi blestemele. Iată deci că în ultimul timp aŃi început să vă temeŃi pentru viitorul dumneavoastră şi aŃi supus unei analize şi îndoielilor posibilitatea de a continua relaŃia cu tânărul bărbat. a fost ascuns. . stăpâna. Da. Cronos înseamnă timp. — Femelă. ConştiinŃa dumneavoastră începe să anihileze iubirea. — E mascul sau femelă? . Iar în al doilea rând: fie omul iubit blestemat şi de o sută de ori. î relaŃia cu un bărbat ar trebui s ă vă intereseze doar un •n "r lucru: vă place acest bărbat sau nu? Dacă veŃi lupta împotriva sentimentelor vă veŃi schilodi sufletul. în Univers timpul generează tot mai mult spaŃiu şi mai multă materie. Cronos îşi ucidea copiii fiindcă pentru el conştiinŃa prevala asupra iubirii. însă blocajul se instalează în zona capului. Şi mai am o întrebare. nimicind-o în viitor. prăbuşirea idealurilor.o întreb. o foarte puternică deformare a biocâmpului. — SpuneŃi-mi cum o cheamă. bineînŃeles. Dacă veŃi urma chemarea iubirii puteŃi să aveŃi parte de suferinŃă în relaŃii şi idealuri. Cauza e. Cu două săptămâni în urmă câinele meu a avut un acces de epilepsie. nu vă ucideŃi viitorii copii. Viziunea ei de profunzime asupra lumii i s-a transmis câinelui şi s-a amplificat. Văd în zona primei chakre.o rog eu. spre origini.în primul rând.o agresiune în creştere împotriva iubirii.— Eu nu am dreptul s ă vă ofer astfel de sfaturi. DependenŃa de ceva anume generează frica de ajpierde ceea ce ne este drag şi face să ne dezicem de Iubire" pentru a ne păstra idealul. Aceasta . — Eu v-am explicat doar la seminar ce înseamnă ataşamentul pentru idealuri.

îi explic doamnei. Dumneavoastră însă ştiŃi cum pot fi schimbate viziunea asupra lumii şi caracterul. boală" sau „nenorocire" nu este altceva decât rezultatul problemelor de profunzime în caracter şi în viziunea asupra lumii. — ReacŃionaŃi acum mai mult sau mai puŃin corect la situaŃiile care au apărut. Cercetez biocâmpul fiului şi totul se clarifică. — SituaŃia s-a îmbunătăŃit puŃin . E straniu. Programul de autodistrugere e de vreo şapte ori mai mare decât limita mortală. Starea lui interioară e mult mai bună decât cu două-trei luni în urmă. Sună un bărbat şi vorbeşte despre starea sa. însă la puŃin timp după seminarul dumneavoastră am avut un accident de maşină. . — M ă înŃelege Ń i. . deşi destul de lent. V-am spus în cadrul seminarului că e greu să murdăreşti karmic un copil. Există vre-o legătură între aceste două întâmplări? .continuă pacienta. Bărbatul continuă: — La o lună după seminar mi s-a născut un fiu. -arată destul de bine. însă pentru a vă purifica băiatul toate acestea sunt insuficiente. . Al treilea telefon. — Am acŃionat întocmai cum mi-aŃi spus. Al patrulea telefon.într-o astfel de je omu) Sau se schimbă radical. sau nu se schimbă deloc. Trecerea de la logica umană la cea divină e foarte dificilă dar ea e necesară şi jumătăŃile de măsură nu-şi găsesc aici locul. . Prinde putere trufia. Sunt posibile moartea sau anumite nenorociri. Nu are nici un fel de probleme. BăieŃelul trebuie învăŃat să trăiască din iubire şi s-o salveze când toate celelalte se aduc de râpă. aşa că trebuie să continuaŃi lucrul. deşi analizele sunt foarte proaste. adică băiatul nu va putea accepta nici o neplăcere sau un eşec. Orice situaŃie traumatizantă se va solda nu cu păstrarea iubirii. . Aici nu e vorba de un magazin în care aŃi achitat banii pentru ->00 grame de salam şi l-aŃi primit. Ii explic toate acestea tatălui. Purificarea are loc. Sună o doamnă care are probleme cu nepoŃica. însă câteva lucruri din comportamentul bărbatului faŃă de ea nu le poate accepta. Le-am adus părinŃilor mei cărŃile dumneavoastră şi le-am vorbit şi despre sistemul dumneavoastră.e de acord doamna. iată de ce situaŃia nu se îmbunătăŃeşte. ca făcând faŃă acestor încercări să-i indice fiului o direcŃie corectă. ci dimpotrivă. _ 3i ne _ o să -i transmit. Ulterior a început să mă doară o ureche şi era cât pe ce să rămân fără auz. Medicamentele nu-mi ajută.îi spun eu. dar nici să-1 purifici nu e uşor. E vorba de o greşeală dar eu nu înŃeleg unde.Ceea ce noi numim „blestem". acesta trebuie de zece ori să-şi distrugă stabilitatea valorilor umane. Iar acum am neplăceri şi mai mari.mă gândeam eu. . — Da. ci cu nemulŃumire rigidă faŃă de sine şi cu lipsa dorinŃei de a trăi. Şi fiindcă trufia se moşteneşte de la tată. Cum se face acest lucru v-am explicat. cercetându-i biocâmpul.mai am însă o întrebare. .a devenit mult mai maleabilă. Fiica dumneavoastră n-a renunŃat lăuntric la pretenŃiile faŃă de soŃ.

indiferent dacă ştim acest lucru. Oricât de greu e să depăşeşti importanŃa conştiinŃei.nu".la fiica dumneavoastră orientarea către conştiinŃă este de zece ori mai mare decât orientarea spre iubire. Şi. InformaŃia din cărŃi este foarte serioasă. Din primele clase îi învăŃăm pe copii logică. Cunoaşterea raŃională a lumii este nocivă pentru el. într-o oarecare măsură. era de necontrolat. SenzaŃia lăuntrică că sunteŃi superioară cuiva e deja o agresiune faŃă de cineva. Iar când uit ăm cuvintele el ni le aminteşte.înainte nici nu voia să discute iar atunci când îi citeam pove şti nu vroia s ă asculte şi ne astupa gura cu mâna. de cât mai multe proceduri cu apă şi de ieşiri în natură.— Da. nu demult eu am descoperit una din cele mai periculoase surse ale trufiei: atitudinea arogantă faŃă de cei pe care îi iubim. „Eu toate acestea le înŃeleg. iar ei . Cei care din copilărie nu-şi permiteau să gândească rău despre părinŃi. Femeia a închis telefonul şi eu m-am gândit cât de periculoasă este necunoa şterea legilor universale pentru orice societate sau stat. V-aŃi simŃit. în plan lăuntric v-aŃi stresat puŃin părinŃii când le-aŃi adus cărŃile. Cartea de la dumneavoastră va fi luată cu interes acum când se va observa că v-aŃi schimbat în profunzime. blocat la rândul său de durerea din ureche. puŃin câte puŃin. Dac ă ve Ń i începe s ă -i dezvolta Ń i gândirea logică programul se va declanşa şi-1 va ucide. copii. nu erau linguşitori cu ei. Se declanşează atunci agresiunea. cu atât mai bine va fi pentru copil. — Dar de ce îşi muşcă uneori mâinile? — Prin intermediul mâinilor la copil se dezvoltă activ apti tudinile şi conştiinŃa. Pentru a vă schimba eu-1 uman e necesar pentru început să vă convingeŃi pe dumneavoastră înşivă şi nu pe părinŃi. . iar cea senzorială este necesară.cauza e una şi aceea şi. totuşi. Dacă i-aŃi umilit în gând. Nici acum nu vrea să asculte ce-i citim îns ă ne roag ă mereu s ă -i cântă m. analiză şi ne grăbim să le altoim gândirea raŃională iar mai târziu ne mirăm: de unde vine . nivelul orgoliului interior este extraordinar de mare. văzând de atâtea ori cât de periculoase sunt pretenŃiile faŃă de părinŃi eu am înŃeles în ce constă sensul profund al poruncii biblice: „Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta". — ŞtiŃi. . Noi ne iubim întotdeauna părinŃii şi copiii lăuntric. nu-i detestau şi nici nu erau aroganŃi cu ei au de câteva ori mai multe şanse decât alŃii. în momentul de faŃă mâinile sunt pentru el o adevărată sursă de pericole. care se transformă într-un program de autodistrugere. Agresiunea subconştientă a copilului faŃă de sine este o dată şi jumătate mai mare decât nivelul letal.părinŃi. Insă atât timp cât conştiinŃa lui e încetinită. Iar când acest lucru se raportează la persoanele iubite . Cu cât dumneavoastră veŃi vorbi şi veŃi gândi mai puŃin. soŃ . Iată de ce el nu numai că nu vrea să se uite la televizor şi să citească poveşti dar nu vrea nici măcar să vorbească. DaŃi-i nişte creioane colorate şi lăsaŃi-1 să se joace cu diferite game coloristice . trebuie să continuaŃi drumul. acest program se află în stare de repaus.deja acest lucru îi va fi de folos. — Starea nepotului meu e mult mai bună . Deseori copiii se bat cu mâi nile în cap sau cu capul de perete . Apropo. Altă cale nu există. nu-i idolatrizau. superioară lor.îi spun eu.aici şi avantajele şi dezavantajele de amplifică de câteva ori. există. Şi nu demult. Poate fi periculos s ă împingi pe cineva brutal spre aceste lucruri. Al cincilea telefon. dacă v-aŃi considerat superioară părinŃilor. Şi mai are nevoie de muzică ritmică. . nu aveau frică de ei. . să ştiŃi că trufia dumneavoastră depăşeşte de câteva ori nivelul admis.spune femeia. de asemenea.

a crescut şi agresiunea subconştientă. Urcă în avion şi vino să vorbim. — Se mai poate schimba ceva? _ §e poate. Iar orientarea spre valori. dar judecând după toate. tu vei da lovitura. aparent atât de efemere. se schimbă greu şi chinuitor. (Cunoscutul mă suna din alt oraş) — Ei. şi astfel dependenŃa de fericirea omenească se va diminua. voi avea în toamnă ceva neplăceri şi eu nu voi face faŃă încercărilor? . M-am gândit că dacă va putea veni măcar pentru o zi atunci mai are o şansă de supravieŃuire. dar cum să lucrez cu viitorul? — Aminteşte-Ńi în gând de toate visele şi planurile tale. totuşi. şi ce-am mai făcut? . Când a ajuns. încearcă mai apoi să reduci încetul cu încetul din importanŃa acestei fericiri.i-am spus amicului. în interior nu s-a schimbat nimic. respectiv. Să vă povestesc la început preistoria acestui telefon. Ńi se va întâmpla ceva în viitor.ura şi agresiunea faŃă de alŃi oameni. de fapt. starea ta s-a înrăutăŃit brusc. Ca să nu mai vorbim de perceperea corect ă a vie Ń ii. şi în emoŃiile noastre în profunzime. Gândurile şi sentimentele. ci mai degrabă de moarte. de bunăstare.i-am spus. amicul m-a întrebat cum trebuie să lucreze. de cunoaşterea lumii în imagini. Imaginează -Ńi că te-ai îmbolnă vit de SIDA.mi-a răspuns vesel amicul. de aptitudini şi idealuri a crescut brusc şi.s-a interesat el — în cazul t ă u nu e vorba de boal ă . — Ştii. că ai îmbătrânit . la început. însuşită în copilărie. — Şi ce mi se poate întâmpla? . încearcă. să vii aici. Am vorbit în urmă cu trei luni cu un cunoscut de-al meu. înot. de acum câteva zile. Iar lăuntric tu deja ai cedat. Noi uitam că aceste orientări sunt întărite nu numai în gândurile ci şi în sentimentele noastre. Mi-am amintit de încă un telefon. Familiarizează-te cu ea. Concentrează-te asupra lor. Nu e posibil să realizăm o şedinŃă la telefon? _ Ai o atitudine neserioasă faŃă de ceea ce Ńi-am comuni cat eu. Concentrează-te asupra fericirii care pentru tine este mai presus de orice. . în clasele primare copilul are nevoie în primul rând de teatru. sinuciderile şi depresiile. E vorba într-un fel de îndepărtarea de afaceri. încearcă să-Ńi imaginezi în întregime toată gama fericirii şi bucuriei tale. începe de la cele mai mici. Un gând trebuie să fie reluat de sute şi sute de ori şi să fie întărit prin fapte ca ulterior să fie urmat. Tu ai reacŃionat deja lăuntric la situaŃia care Ńi se va întâmpla peste trei luni. Treci treptat la bucurii şi mai mari oferite de soartă. Şi doar peste o perioadă de timp observăm cu nedumerire că. Şi e mult mai greu să ai de a face cu ele decât cu corpul fizic. — Trebuie să stai singur câteva ore într-o cameră goală şi să lucrezi aşa cum recomand eu în cărŃi şi la seminare. excursii. desen. — Adică.E şi mai rău. simte-te fericit. . au o structură bine stabilită şi o imensă inerŃie. _ jn cel mai bun caz pot să vin doar pentru o zi. — Asta e ceea ce Ńine de trecut. DependenŃa de un destin favorabil. de straturile de suprafaŃă iar apoi de cele de profunzime ale sentimentelor. Însă mult mai serios decât o făceai tu înainte. Ni se pare că dacă ne schimbăm gândurile atunci ne schimbăm şi noi înşine. — Deocamdată nimic. Judecând după toate. muzic ă . de la cele mai mici şi până la cele mai mari posibile.

De fapt. Imaginează-Ńi apoi că toată fericirea omenească spre care ai tins s-a destrămat. Ne-am lovit de ea cu viteza de optzeci de kilometri la oră. se roagă. îşi revede viaŃa. Omul se căieşte. __ Ieri seara mergeam într-o maşină prin oraş. Există însă stereotipuri greu de învins. MulŃi oameni îşi cumpără apartamente. Eu stăteam pe locul din faŃă şi n-aveam pusă centura de siguranŃă. Apoi imaginează-Ńi că s-a destrămat tot ce Ńi-a fost drag şi te-ai dezintegrat şi tu. respectiv şi agresiunea e mai mare. noi vedem şi auzim cu sufletul. Noi spunem: „Iubirea trece". El bineînŃeles că s-a străduit să lucreze asupra sa.m-am interesat eu. Dacă omul se străduieşte să se schimbe. Şi simte că în această clipă tu ai mult mai multă fericire pe care o purtai în tine fără să bănuieşti măcar. zburând ca fluturii deasupra flăcărilor. . Aceasta este. Şi concentrează-te din nou asupra sentimentului de iubire faŃă de Dumnezeu. maşinile şi-ar fi schimbat locul. — Ar fi putut să aibă influenŃă asupra celor întâmplate faptul c ă eu mi-am cump ă rat cu o s ă pt ă mân ă în urmă un apartament şi că a început să-mi meargă bine în afaceri? . Noi considerăm că vedem cu ochii şi auzim cu urechile. — Apropo. Am trecut " tersecŃia pe culoarea verde a semaforului. Şi concentrează-te din nou asupra sentimentului de iubire faŃă de Dumnezeu. nu vedem şi nu auzim.m-am interesat eu. . . sentimentul iubirii care vine şi se dizolvă în sufletul nostru. Dacă sufletul nostru e insensibil. Totuşi. La amicul meu schimbările binefăcătoare au început. Concentrează-te asupra lui înlăturându-le pe toate celelalte şi uitând de toate. una din greşelile esenŃiale. Iar creierul şi ochii sunt doar intermediari. cred. — Lucrez încontinuu asupra mea. Ei consideră că e un deochi sau un blestem când. apelând doar la raŃiune. şi aici e acelaşi mecanism. iar apoi se îmbolnăvesc sau mor.mi-a spus el. . Şi cât de fragilă şi de neapărată este ea în realitate. acum simt că încep să mă schimb la modul real. Eu şi şoferul n-avem nici o zgârietură. văzând şi auzind. aveŃi aceleaşi ataşamente ca şi el. dar nu vrea să se schimbe. Ni se pare o veşnicie şi o mare realitate piramida lui Kheops care a existat încă cu mii de ani înaintea apariŃiei noastre. Revino apoi armonios la visele tale şi simte cât de neimportante sunt ele în comparaŃie cu iubirea faŃă de Dumnezeu. Am strâns din umeri: — Tocmai despre aceasta am şi vorbit asta vara. din sufletul tău.şi-mi dau seama că sistemul funcŃionează.şi ai murit. Când ne simŃim total neapăraŃi în faŃa iubirii şi nici nu încercăm să ne apărăm de ea. .mi-a răspuns. când de fapt ne trecem noi. Dacă ar fi fost invers. Şi nouă ni se pare o iluzie şi bătaia aripilor unui fluture. Cel care a trecut pe roşu a rămas în viaŃă. N-am observat că o maşină a trecut pe roşu în întâmpinarea noastră. iar tu ai rămas în viaŃă.cum merge cu lucrul asupra eu-lui tău? — Da. nu vor avea loc nici un fel de schimbări.m-a întrebat îngrijorat amicul meu. Din maşină au rămas doar volanul şi roŃile. însă schimbările binefăcătoare încep numai atunci când noi ne simŃim secundari faŃă de iubire. numai că la el sunt de două-trei ori mai mari. însă pernele protectoare din faŃa mea şi a şoferului au funcŃionat. — Apropo. Cu câteva zile în urmă m-a sunat din nou. dar e internat la spital. M-am gândit cât de puternică şi de neclintită mi se pare lumea materială ce ne înconjoară. — Cum adică? . adică fericirea ta omenească a rămas. s-a observat o anumită frivolitate în revizuirea valorilor autentice. Aceasta e ceea ce te leag ă pe tine de Creator: sentimentul iubirii care nu depinde de nimic. i-ar tu te-ai dezintegrat. atunci noi. de fapt. atunci în cel mai bun caz. .

el îşi păstrează totodată umanul.atunci este cu două înŃelesuri şi sentimentul de iubire care-1 încearcă pe om. Apoi i se întâmplă o nenorocire şi mai mare. conştiinŃa activă îl poate doar împiedica să facă ceea ce trebuie. Am o stare de irascibilitate şi frisoane. pe care-1 aveaŃi în trecut. cumsecade şi bun.ca o candelă. Şi atunci. cu atât ea începe să piardă din putere şi să se diminueze. spiritual. fără a avea pregătirea necesară. te împaci cu gândul acesta. Şi cu cât mai mult auzim noi vocea eu-lui nostru autentic.d. Cu cât omul este mai puternic dependent de fericirea pământească cu atât mai greu îi va fi să facă această trecere. Frisoanele lăuntrice reprezintă teama de a pierde acel punct de sprijin. Corpul şi conştiinŃa noastră ne forŃează mereu să credem că adevărata realitate este cea care seamănă cu corpul nostru şi cu conştiinŃa noastră.în interior divină. Şi din nou pierdem iubire pe planul exterior. pe care noi o numim „realitate". Iată de ce. cu atât mai repede are un intermediar între Divin şi uman. Unui om i se întâmpl ă o mică neplăcere şi o pierdere. la al treilea . purtând în sine legătura cu Dumnezeu.a.Din perspectiva veşniciei. Toate îmi merg prost şi asta tocmai în săptămâna aceasta când e seminarul.când sentimentele noastre depind de cât de bogat este omul. Pentru a trece mai uşor la iubire se amplifică destabilizarea conştiinŃei. în acest caz. la altul . La unul iubirea e ca o lumânare. să îmbinăm împreună umanul şi divinul. nu mă pot nicidecum concentra. . Serghei Nikolaevici. Când venim în contact cu Divinul. toate în jur se luminează de căldură şi iubire.stratul de suprafaŃă . Iubirea umană este oprimată şi aceasta îi generează persoanei respective o senzaŃie de nefericire. De ce depinde viteza de secare a sentimentului de iubire? Cu cât iubirea depinde mai mult de fericirea omenească.ca un soare. apoi ne distrugem noi înşine. omenescul trebuie să fie oprimat iar dependenŃa de el -diminuată. cu cât mai mult şi mai stăruitor transformă o parte a iubirii sale omeneşti în iubire divină. îŃi imaginezi pierderea lui. tocirea tuturor sentimentelor umane. dacă este frumos. când am pierdut practic aproa-pe tot.. pentru o anumită perioadă de timp. iar în exterior. nemulŃumit. Omul ar putea pur şi simplu muri dacă s-ar permite o atingere bruscă a Divinului. Lipsa de concentrare. Urmează apoi boli şi neplăceri şi mai mari. dorinŃa nestăvilită de a dormi ş. adică de toate valorile umane. inclusiv eu-1 personal. umană . omenescul nu mai piere şi nici nu este oprimat. Există stratul interior care nu depinde de nimic şi cel secundar . Ce-i de făcut dacă acest om îŃi este soŃ? în timpul seminarului are loc o reorientare interioară a emoŃiilor de profunzime ale omului şi a energeticii sale. Diferite nivele ale iubirii. cu atât mai uşor ne va fi să păstrăm şi să nu distrugem acea iluzie. La început se distrug situaŃiile. Cea de-a doua întrebare pe care mi-aŃi pus-o ne priveşte pe noi toŃi. sunt factorii care contribuie la diminuarea dependenŃei de conştiinŃă. fiindcă noi ne străduim să unim. Iar atunci când ne adresăm benevol DivinităŃii are loc. Şi iată cum are loc conştientizarea faptului că iubirea divină este primordială. El este irascibil. Şi altceva: când tejŃŃrădjikglLşjji te îndepărtezi de un om. iubirea este unica realitate iar toate celelalte sunt doar iluzii. iar acest lucru este inadmisibil. slăbirea memoriei. Şi deodată. însă fiindcă omul are o dublă natură . iar la contactul cu Divinul. echitabil. -ti dai seama la un moment dat că el Ńi-e indiferent şi nu-1 mai iubeşti. Iubirea umană care se înfiripează se alimentează cu iubire divină.m. dizolvat într-o iubire fără de sfârşit.

Avea chiar şi aptitudini extrasenzoriale. Mergeam ore întregi prin oraş rugându-mă. Şi la un moment dat am simŃit aşa o fericire şi o beatitudine pe care nu le simŃisem niciodată în viaŃă. _ Spre deosebire de lumea fizică. adică ireversibilitatea evenimentelor nu este nicidecum o lege. am continuat: — Dacă aptitudinile ei n-ar fi fost acum limitate.durerea era atât de insuportabilă că simŃeam că-mi ies din minŃi. pe care-1 iubeam foarte mult. că am început să mă lupt cu această senzaŃie de fericire. O dată o pacientă mi-a povestit istoria sa. Aşa că retrăiŃi acele clipe şi cereŃi iertare pentru că dezicându-vă de iubirea dumnezeiască aŃi pricinuit rău sufletului dumneavoastră şi celui al fiului dumneavoastră. _ ^|_a ^rit fiul.aptitudinile fiicei dumneavoastră n-am dispărut nicăieri. . încă mult timp după această discuŃie eram convins că evenimentele ce au loc în planul fizic sunt ireversibile. Femeia dădea din cap înŃelegător. Era ceva atât de îngrozitor şi de neînŃeles pentru mine. . . ci puternicul înger-păzitor. FetiŃa s-a apropiat de câine şi a început să facă un gest în aer de parcă ar fi adunat totul la un loc şi. cu atât mai mult e posibilă dezvoltarea umanului. Acum nu mai este capabilă să facă nimic. Probabil că a fost deocheată. E de ajuns să vă imaginaŃi că aŃi pierdut ce aveŃi mai scump că vă şi încearcă o senzaŃie de dezagregare şi de pierdere a iubirii din suflet. Mergeam cu maşina şi soŃul meu a călcat întâmplător un câine. . la început. Acum nimic nu-i iese cum trebuie şi e proastă rău de tot. ŞtiinŃa completează religia. respectiv dependenŃa de iubirea umană sunt exagerate. coastele fracturate s-au refăcut iar câinele s-a ridicat şi a fugit. ataşamentul lăuntric faŃă de soŃ.ConştiinŃa iraŃională se completează cu cea raŃională. . se distruge parŃial şi senzaŃia de nesfârşită fericire şi bucurie se păstrează orice s-ar întâmpla. şi este. atunci stratul superficial al iubirii umane. Spiritul divin se instaurează chinuitor în om. dependenŃa de tot ce e uman în el şi. legat de ea. ce fel de aptitudini avea fiica dumneavoastră în planul diagnosticării şi al tratării? Doamna a zâmbit stingherită: — Aptitudinile şi le-a demonstrat doar o singură dată. umană şi divină. totu-i mergea bine. sub privirile noastre. îmi murise fiul iar sufletul meu era pătruns de senzaŃia unei fericiri inexplicabile. Ulterior am ajuns la concluzia că lucrurile stau altfel. Iar contactul cu Divinul este limitat la minimum.în cea spirituală totul poate fi îndreptat retroactiv. Cu cât mai mult spirit divin acumulăm în suflet. Am ieşit din maşină şi am văzut câinele murind. dependenŃa de ele putea creşte. ca fiica dumneavoastră să nască copii sănătoşi. nespus de greu să trăieşti conform celor două logici.îmi potea ea. Apropo. Vorbind mai simplu. — Aceasta nu e deochi. Ea voia deja să plece când mi-am amintit de aptitudinile extrasenzoriale: — Apropo. mi-am dat seama cât de nedreaptă am fost. şi atunci ar fi început să piardă iubire din suflet iar viitorii ei copii n-ar fi apărut pe lume. Organele îi ieşiseră în afară iar sângele se împrăştiase pe asfalt.i-am răspuns eu. îmi amintesc că la o consultaŃie o doamnă mi-a împărtăşit temerile sale: — Fiica mea era foarte capabilă.îi explicam eu. Iar acum discutând cu dumneavoastră. . Ele sunt neoperaŃionale pentru o perioadă de timp. FetiŃa a fost lăsată acum fără apărare şi e vulnerabilă ca ea să tindă şi mai puternic spre iubire ş i acest impuls ea 1-a transmis ş i copiilor. Văzând privirea neînŃelegătoare a femeii. ci doar o regulă. Dacă orientarea spre iubirea divină creşte în suflet. intestinele şi sângele s-au resorbit în interior. .

-l-am rugat eu. Puteam doar diagnostica aceste nivele. — M-am îndrăgostit.am spus eu mirat. Conectarea la acestea pentru un timp definit genera un nivel extraordinar al aptitudinilor. .iar acum nu mai am nici un fir alb. . procese ireversibile! Stimate Serghei Nikolaevici. îmi amintesc cum o femeie îmi vorbea cu uimire despre problemele sale. — Vezi părul de pe piept. Nu de mult o cunoştinŃă de-a mea mi-a sugerat să mă uit la biocâmpul prietenei sale. deşi totul era împrăştiat şi neclar. . Dup ă ce pacienta a plecat m-am uitat ce se întâmpla in momentul învierii câinelui. »nsă nu am în continuare nici un fel de viaŃă personală. Un astfel de mecanism este destul de răspândit: am în vedere problemele din via Ń a personal ă cauzate de orientarea de profunzime greşită a copiilor. . dar nimeni nu i le poate dezlega. Şi din nou mi-am amintit că iubirea trebuie să învingă timpul. nu mai beau. ci ca lipsa dorinŃei de a trăi. Probabil că fiecare încearcă aceste senzaŃii în copilărie şi adolescenŃă. Această dependenŃă se manifesta nu ca gelozie.era şi el cărunt. Se întoarce uneori. Rup relaŃia şi fiica mea se face bine. Dar cine ştie cu ce se vor solda cercetările mele? Aveam în tinereŃe ciudata senzaŃie a unui sentiment lăuntric: mi se părea că aptitudinile mele sunt nelimitate. tu doar încărunŃisei cu totul. — Ce s-a întâmplat? — lată fotografia soŃului ei: a părăsit-o. ContinuaŃi să lucraŃi asupra dumneavoastră şi rugaŃivă pentru copii şi nepoŃi. de omul iubit. trădare.o voi relata cititorilor într-una din cărŃile mele. Eu Ńin minte şi simt acest lucru până în prezent. FetiŃa s-a conectat fulgerător la nivelurile superioare.mi-a răspuns scurt amicul. fac sport . sPuneŃi-mi. Dacă aş fi lucrat în contact cu un asemenea nivel cel puŃin jumătate de an nu aş mai avea şanse de supravieŃuire. ToŃi zic că i s-au făcut farmece. iar acum jumătate din părul tău este negru. Şi când acest lucru se va întâmpla. Şi acest lucru se repetă de fiecare dată. v-am citit cărŃile: schimbările fizice şi emoŃionale sunt pur şi simplu uimitoare. Alt exemplu. plânge. Toate acestea s-au transmis sufletului copilului pe care eu îl văd în bio-câmpul dumneavoastră. nu vor mai fi.— Da. Refuzul de a trăi în ceartă. — Imp ărt ăşeşte-ne şi nouă această taină îngrozitoare. ură şi supărare pe bărbaŃi. Unul din ei se schimbase cumva şi nu puteam nicidecum să înŃeleg ce se întâmplă. Nu demult am mers cu prietenii la o baie public ă . — Ascultă. îi spune că o iubeşte şi iar pleacă fără urmă. Cu cât vor fi mai bune relaŃiile dumneavoastră cu bărbaŃii cu atât mai dăunător va fi acest lucru pentru copil. infidelitate. probabil.fetiŃa are capacităŃi deosebite. Şi dintr-o dată totul s-a clarificat. ca un refuz al iubirii proprii. — Sunt fără soŃ şi îmi cresc singură fata. mi se îmbolnăveşte fiica. prin care se face purificarea. Ori de câte ori încep o relaŃie. în ce direcŃie ar trebui să lucrez? AŃi avut o dependenŃă foarte puternică de relaŃii. la copil e mai mare decât la dumneavoastră. Ulterior uităm de ele.

Ea simŃea că poartă în sine programul de lichidare a propriilor copii şi mai simŃea că informaŃia din cărŃile mele o ajuta. L-am sunat mai târziu pe fratele acestei nefericite şi i-am spus ce-am văzut. citesc şi recitesc în caz de nevoie cărŃile dumneavoastră. în două din vieŃile trecute. Caracterul ei e foarte dur. şi viaŃa. Care este cauza karmică? La dumneavoastră agresiunea subconştientâ faŃă de bărbaŃi de aproximativ 400 de unităŃi. Periodic primesc sfaturi referitor la cărŃile mele. Am luat în prezent decizia de a pleca din şcoală la sfârşitul anului şcolar. i" J cu cărŃile mele. Şi mai degrabă ea este vinovată de toate şi i i iar iudecând după energetică nu este la curent nici nu so Ń ul ei.mă gândesc. din cauza pretenŃiilor permanente faŃă de soŃ. deşi sincer nu-i doresc răul! Din această cauză mă încearcă deseori crize de negare totală a capacităŃii mele de a preda. InformaŃia nu e disponibilă. Programul însă s-a dovedit a fi mai puternic şi de proporŃii mai mari.i-am răspuns eu. Tratamentul prin înjosirea idealurilor nu 1-ati urmat. sfârşitul e unul şi acelaşi: cel mai mult să-1 iubiŃi pe Dumnezeu. Mai bine să repet un lucru de trei ori decât să-1 las fără atenŃia cuvenită şi din cauza asta cuiva să i se întâmple o tragedie. i-au murit copiii. lăsând în urmă un băieŃel de cinci luni. Apropo. trufia e imensă. Stimate Serghei Nikolaevici. __ Poate fi ajutat cel care a vrut să se ridice şi a încercat s-o facă . La serviciu (eu lucrez la şcoală) nu mă înŃeleg cu directorul. mă uit spre tavan.dar pe cel care zace şi cere să fie dus de cineva e periculos să-i ajuŃi." Şi de fiecare dată spun despre cărŃile mele că nu sunt romane despre aventurile cuiva. Ataşamentul pentru idealuri j îngră direa viitorului depăşesc de câteva ori nivelul periculos" Nu arată prea bine nici situaŃia copiilor.Obosit. Sora mea era o admiratoare înflăcărată a cărŃilor dumneavoastră şi le-a propus pentru a fi citite şi multor rude. „Sunt foarte multe repetări şi orice caz s-ar analiza. Nu demult ea s-a sinucis. Fiecare volum vizează să-i ajute în primul rând pe cei care au citit cărŃile anterioare şi nu şi-au rezolvat problemele. — Şi ce înseamnă acest lucru? . _ Da ea are o atitudine critică faŃă de cărŃile tale. Am în faŃă un bileŃel pe care n-am reuşit să-1 citesc în timpul şedinŃei. La sfârşitul bileŃelului e un număr de telefon scris de fratele unei femei tinere. . . De la douăzeci până la douăzeci şi patru de ani ati avut foarte multe supărări şi pretenŃii faŃă de bărbaŃi. avem relaŃii tensionate. Cât de interesant decurg toate. nici biocâmpul copilului nu arată prea bine. pe care i-aŃi şi detestat. Cum se poate explica acest lucru? Prin intermediul grafologiei am ajuns la biocâmpul fratelui ei. în subconştient femeia îşi dădea seama că nu va putea învinge mecanismul de lichidare a propriului copil şi atunci 1-a întors împotriva sa. Asta înseamnă că nu pot s-o ajut. Dacă cei care îl înconjoară vor găsi înăuntrul lor puteri să se roage atât pentru el cât şi pentru ei. . ci tratate de supravieŃuire. a nepoŃilor şi strănepoŃilor. atunci aceştia îi vor salva copilului şi sănătatea. Nivelul orgoliului şi lipsa dorinŃei de a trăi în cazul unor eşecuri este cu mult mai mare decât limita admisă. Nu am deocamdată puteri să mă gândesc la valoarea literară a cărŃilor mele. apoi la biocâmpul surorii moarte şi apoi m-am uitat cum se desfăşoară aceasta situaŃie în timp. — în vieŃile anterioare sora dumneavoastră avea un nivel imens al trufiei.e curioasă amica mea.

. cu atât acest lucru e mai periculos şi pentru el şi pentru elevi. Cu o lună în urmă mi-am făcut programare la o consultaŃie la dumneavoastră. Acest lucru <n.vecina a fost prima care a început din nou să mă salute. Dumneavoastră mi-aŃi citit cărŃile. . preluat dintr-o viaŃă anterioară. AveŃi o nemulŃumire profundă şi faŃă de sine. m-am certat cu vecinii. Insă când ai obŃinut succese mai mari decât puteai tu suporta lăuntric s-a activat pe nesimŃite sentimentul propriei importanŃe. — Biocâmpul tău arată mult mai bine.aprins. Cu patru zile în urmă am fiert ouă tari şi le-am pus în frigider. — Eu am înŃeles acest lucru acum două zile. cu atât mai repede se va schimba şi atitudinea faŃă de dumneavoastră a bărbaŃilor şi a altor oameni.mi-a spus el. în plan subtil omul ocupă întregul Univers. AmintiŃi-vă de relaŃiile dumneavoastră cu părinŃii şi începeŃi de acolo. însă nu v-aŃi putut schimba lăuntric. Sunt căsătorită. . cat V mine în timpul consultaŃiilor sufletele copiilor nenăs-eutÎLori ne fac anumite semne ca să ne atragă atenŃi. Ieri am spart unul din ouăle fierte iar din acesta a curs sânge roşu . Aşa că lucraŃi în continuare. ReŃineŃi un singur lucru: pentru a vă schimba eu-1 dumneavoastră uman trebuie să ieşi din limitele lui.„Dur ă felul cum se îmbracă. Cu cât pedagogul este mai puternic orientat spre spiritualitate şi nu spre iubire. Ouăle le-am fiert mult. . Cum se explică aceasta? Acest lucru e în legătură cu sufletele copiilor dumnea-T* E un fel de semn şi nu atât pentru dumneavoastră. — Ai o părere foarte bună despre tine. Peste zece zile m-a sunat din nou. Ei au nevoie să se nască sau să se purifice. după mersul ei sau după felul cum se poartă cu alŃi oameni?" răspunsul corect e următorul: „O aristocrată adevărată poate fi definită după atitudinea pe care o au faŃă de ea ceilalŃi oameni". după parfumurile pe care le foloseşte. încă din adolescenŃă v-au rămas multe pretenŃii faŃă de bărbaŃi şi. A ieşi dincolo de hotarele Universului se poate numai prin intermediul iubirii faŃă de Dumnezeu. . cu câteva luni în urmă. Şi cu cât lucrul dumneavoastră va fi mai eficace.afacerile au început să-Ńi meargă foarte bine. de asemenea. .La serviciu am numai neplăceri. M-a sunat din alt oraş. face sa studiez mai detaliat anumite probleme. iar acum se declanşează mecanismul de echilibrare.i-am răspuns. Există o ghicitoare: „Cum să defineşti o aristocrată adevărată?'' . Asta înseamn ă c ă atât timp cât nu veŃ i anihila agresiunea faŃă de iubire nu vă veŃi putea schimba în profunzime. Atât timp cât ai avut doar insuccese fondul de trufie ş i de dispre Ń fa Ńă de oameni era ca şi aŃipit. un cunoscut de-al meu. — Se pare că situaŃia mea nu e deloc bună.Iată de ce oricare bărbat simte intuitiv în dumneavoastră un pericol şi încearcă să se apere. . . faŃă de părinŃi. cum îşi vopseşte unghiile. copii nu am. Nici dorinŃa dumneavoastr ă de a pleca din înv ăŃă mânt nu se explic ă prin conflictul cu directorul.i-am spus. nu ne mai salutăm. pentru a le ajuta copiilor să se nască sau să se purifice.mi-a confirmat el.

şi apoi să iubiŃi şi unul şi altul concomitent. Cât de profund vă veŃi schimba dumneavoastră cu atit mai re pede va dispărea acel rău pe care l-aŃi moştenit Cum să nu depind de omul iubit dacă acesta îmi place foarte mult? învăŃaŃi-vă să vedeŃi în bine răul şi în rău . atunci copilul se va apropia intuitiv de dumneavoastră şi va depinde mai mult de dumneavoastră. mergând în direcŃia corectă. Şi-n al doilea rând: dacă dumneavoastră începeŃi să vă schimbaŃi lăuntric. Cu un an în urmă l-am născut pe cel de-al doilea copil şi practic se repetă aceeaşi situaŃie. înseamnă că sunteŃi dependent de idealuri. înseamnă că principiile sunt pentru dumneavoastră mai importante decât iubirea. soŃul meu a primit un post nou şi practic nu mai trecea pe acasă. Am văzut deseori cum copiii încep să se ataşeze mai puternic de mama sau tatăl adoptivi şi încetează practic să mai depindă de karma părinŃilor naturali. Dacă aveŃi o astfel de atitudine faŃă de lume înseamnă că problemele vă sunt asigurate. Nu vă puteŃi supăra pe soŃie şi nu trebuie s-o forŃaŃi să-mi citească cărŃile. decât de mamă. SoŃia mea însă nu vrea să citească cărŃile dumneavoastră şi nu vrea să lucreze asupra sa. Atunci copilul se poate sustrage intuitiv „murdăriei" karmice a părinŃilor şi se poate conecta la karma unui om mai curat. Dacă judecaŃi sever oamenii şi evenimentele. Ce-i de făcut? Dacă cineva nu vrea să accepte informaŃia înseamnă că din anumite motive el nu este pregătit pentru acest lucru. Avem mari probleme cu copiii. Dacă părinŃii mei au murit cum pot eu să-i eliberez de păcate? Tot ce au simŃit strămoşii dumneavoastră şi ceea ce aŃi simŃit dumneavoastră în vieŃile anterioare este acum codificat în caracterul dumneavoastră şi în sentimentele dumneavoastră de profunzime. în acest caz i se ia femeii sursa principală a omenescului. atunci copilul se poate îmbolnăvi şi dezvoltarea lui este îngreunată. Dacă însă mamă se cufundă în tot ce Ńine de omenesc. Dacă în acest timp dependenŃa mamei de valorile umane nu este prea mare copilul se dezvoltă activ şi aceasta nu pune în pericol sănătatea şi viaŃa lui.Cum pot să înŃeleg dacă sunt sau nu ataşat de idealuri? Dacă nu puteŃi spune „nu" atunci când sufletul dumneavoastră protestează înseamnă că sunteŃi ataşat de idealuri.binele. Care poate fi cauza? La un an copilul începe să meargă şi să vorbească. care vă fură din bani. . Când primul nostru copil a împlinit un an. Dacă vă simŃiŃi incomod să verificaŃi o persoană. Probabil că din această cauză există obiceiul naşilor de botez. adică relaŃia ei cu bărbatul.

De unde provine puternica mea alergie faŃă de animale? Mă pregăteam odată să merg cu un grup de prieteni la măriile sudice. concentrarea pe aspectul fizic. Dar păstrând bunătatea. Atunci când plângeŃi agresiunea apărută se distruge şi nu pricinuieşte rău . vă va ucide pe dumneavoastră sau pe soŃul dumneavoastră. — Rechinul îl va mânca pe acela care manifestă agresiune subconştientă puternică faŃă de animale. Pe animale însă le percepem numai ca pe corpuri fizice. Oamenii s-au neliniştit. Şi atunci sentimentele dumneavoastră se dezvoltă într-o direcŃie corectă. Concentrarea pe aspectul sexual nu-i permite sentimentului să se dezvolte corect.am strâns din umeri. dacă noi manifestăm agresiune faŃă de corpul uman. acest lucru echilibrează energetica interioară a mamei şi a copilului.ui Nu întâmplător copiii mici plâng de supărare -acesta """"mecanism de apărare creat de natură. şi nu de slabi-ciunea e. Peste câteva minute mi-am dat seama ce se întâmplă.să încercăm să ne uităm. Când dumneavoastră încetaŃi să mai mâncaŃi. . Dacă n-aŃi reuşit să vă învingeŃi pe dumneavoastră înşivă atunci agresiunea se acumulează în mod inevitabil.la cele divine. iubirea nu vine prin intermediul puterii. Când omul se îndrăgosteşte se emană o cantitate enormă de energie. . . dar de unde apare o asemenea agresiune puter nică faŃă de animale? — Nici eu nu ştiu. De ce plâng când sunt insultată de soŃ? Probabil că acesta e un lucru rău? E mai bine să plângeŃi. Şi. AbsenŃa omului apropiat de alături reprezintă o înjosire a relaŃiilor. ci prin slăbiciune. Pe orice om noi îl percepem ca pe o natură dublă: ca pe un înveliş spiritual şi ca pe un corp fizic. eliberându-se. Acestea mişunau de rechini şi băieŃii m-au rugat să verific dacă vreunul din noi va fi înghiŃit de rechin. scade.vreo două persoane din echipa noastră riscă cu siguranŃă.e să se teamă de puterea ei. 6 "Feml-bu. De ce? în planul subtil al energeticii sentimentul sexual şi cel al foamei arată la fel. — Ei bine. chiar dacă nu bănuiam acest lucru.le-am spus. Când mă îndrăgostesc îmi pierd pofta de mâncare.Când bărbatul nu este al ă turi nu exist ă nici primul pas de la dezicerea de Dumnezeu. lată de ce. . decât să urâŃi. EvoluŃia omului constă în aceea că el trece de la emoŃiile animale la cele umane iar mai apoi . . idealurilor şi a destinului. atunci vom manifesta agresiune subconştientă şi faŃă de animale. Adică organismul trece intuitiv la un regim corect de existenŃă. omul iubit fiind identificat în subcon ştient cu Dumnezeu. sexual.

M-am străduit mulŃi ani de-a rândul să pătrund la nivelul acesta subtil dar nu reuşeam nimic. Nouă ni se pare că manifestăm agresiune numai faŃă de un singur lucru.. Când fusese înghiŃit de rechin el şi-a luat atât de repede rămas-bun de la viaŃă. UşurinŃa cu care sunt definiŃi parametrii unui subiect anume este foarte amăgitoare. dar uităm că atunci când agresiunea coboară la rădăcinile noastre noi începem să atacăm tot ce e însufleŃit şi neînsufleŃit din Univers. . atunci puteŃi avea probleme cu orice animal: veŃi putea avea şi alergie. ieşind din apă lângă un iaht. rechinii nu atacă niciodată un om care se află în barcă.murdar ca un purceluş". Un rechin înghiŃise un bărbat sub ochii prietenilor înŃepeniŃi de frică. Iată de ce când cineva afirmă că lucrează după „metoda lui Lazarev" sau greşeşte. Un astfel de om nu poate fi mâncat. Cred că n-ar trebui să uităm aceste lucruri. Acest lucru poate fi periculos şi pentru cel care pune diagnosticul. Rechinului pur şi simplu i-a venit să vomite şi neînŃelegând ce se întâmplă s-a îndepărtat. De obicei.în primul rând. Peste puŃin am mai văzut o fotografie. şi veŃi putea fi şi obiectul agresiunii din partea animalelor. şi boli contactate de la animale. sau face acest lucru cu un anumit scop. Peste puŃin timp rechinul 1-a vomitat pur şi simplu şi s-a retras în adâncuri. pe care dumneavoastră le veŃi lua mult mai repede decât alŃii. de la toată lumea şi toate relaŃiile sale. Şi în al doilea rând: întreg sistemul meu şi cercetările mele au apărut după ce eu am văzut în biocâmpul omului structurile karrnice. Am încercat să văd în planul subtil ce s-a întâmplat totuşi? Şi iată ce se întâmplase: bărbatul avea o dependenŃă de relaŃii de patru ori mai mare decât nivelul mortal.celui sănătos? Eu cred că veŃi înŃelege. ca rădăcinile copacului. şi pentru pacient. Văzusem într-o revistă o fotografie şi relatarea despre faptul cum un rechin uriaş. dar cine manifestă agresiune faŃă de corpul Eu am zâmbit din nou şi-am strâns din umeri: — Cum cine. El mi-a pus diagnosticul şi mi-a spus că viitorul meu este închis 100%. 1-a înşfăcat pe un tânăr care stătea lângă bord şi sa cufundat în apă . fraŃilor? Geloşii. Prietenul meu lucreaz ă conform sistemului dumneavoastră. Cum să te abŃii de a judeca pe cineva? AveŃi grijă cum vorbiŃi. Am cercetat de la distanŃă biocâmpul tânărului: ataşamentul acestuia faŃă de relaŃii era de şapte ori mai mare decât limita mortală. Fiecare însă lucrează în felul său şi nu au de ce se ascunde în spatele metodei mele sau a numelui meu. Pentru a vorbi de anumiŃi parametri trebuie să intri în structurile fine ale omului şi să interacŃionezi cu ele luând informaŃia.— Ei bine. E adevărat? Prietenul dumneavoastră greşeşte. Care din aceste expresii aparŃine unui om bolnav şi care . Pentru a afirma că lucrezi conform metodei mele trebuie şi să parcurgi acea cale pe care eu am parcurs-o. Dacă aŃi fost gelos în vieŃile anterioare şi în această viaŃă v-aŃi amplificat sentimentele agresive de profunzime. Asta . încât gelozia lui profundă şi agresiunea au dispărut ca fumul. dar se poate spune şi . Se poate spune „murdar ca un porc". Eu cred că sunt destul de mulŃi clarvăzători mai buni decât mine. Noi uităm că în planul subtil toŃi suntem uniŃi.

mai ales mama şi bunica. Dumneavoastră ajutaŃi oamenii nefiind ghidat de iubire. după o mică ezitare. s-a arătat ea curioasă. a spus: — Nu. Zâmbeşte voios. Boala corpului este un vaccin împotriva îmboln ă virii ş i distrugerii sufletului. Şi fiecare faptă a dumneavoastră amplifică orientarea spre spiritualitate şi idealuri. în porŃii mici. cu atât mai repede fata se va simŃi mai bine. E vorba sau de o boală incurabilă sau de o traumă serioasă a membrelor. Am întrebat-o pe una din paciente : ştiŃi cum este o femeie de 100%? — SpuneŃi-mi. — Asta-i tot. Dacă blocajul s-a declanşat în zona picioarelor înseamnă că în vieŃile anterioare aŃi fost foarte nemulŃumită de sine. slăbiciuni. Ea mi-a povestit pe scurt că soŃul ei nu câştigă bani. chinuitoare a zis: — Da. spiritualitate. că viaŃa cu el şi-a pierdut orice sens. de situaŃia şi starea dumneavoastră. — E o astfel de femeie care ştie că soŃul ei n-are dreptate 100%. . Practic ea nu are nici o şansă pentru a se purifica în acest mod.Am lucrat timp de opt ani la limita posibilităŃilor mele dar nici acum nu mă orientez corect întotdeauna. Văd silueta ei încremenită şi în ochii ei nedumerire. Nu v-aş sfătui să faceŃi experimente infil-trându-vă în sufletul cuiva. ci de moralitate. Fiica mea sufer ă de o boal ă grea care îi afecteaz ă picioarele. dar de câte ori îi ajut încep s ă mă simt prost fizic: am crampe. Pentru a naşte un copil ea trebuie periodic să accepte înjosirea a tot ce e uman din partea bărbatului. şi încă ceva. Iată de ce are parte de înjosiri în fiecare secundă. Am întrebat-o: — Vă plictisiŃi cu el? Ea m-a privit nedumerită şi. şi cu toate acestea îi spune: „Sunt de acord cu tine. Cu cât părinŃii. — Vă simŃiŃi atrasă de el? Şi după o pauză scurtă. dar permanente. vor învăŃa retroactiv să accepte înjosirea umanului şi vor învăŃa să păstreze iubirea cu orice preŃ. că se poartă ca un nemernic cu ea. PlecaŃi. v ă zând în toate voia Domnului. o părăseşte des. Şi dintr-o dată faŃa i se înseninează. îmi mulŃumeşte şi pleacă. I-am pus două întrebări unei paciente care a venit să mă consulte. iubitule". iertându-i pe toŃi şi în Ń elegând c ă nimeni nu e vinovat. de idealuri. Prin urmare e necesar să vă debarasaŃi de nemulŃumirea provocată de boală. Care este cauza? E vorba de fondul de agresiune faŃă de bărbaŃi şi de trufie -un fond care se prelungeşte de-a lungul a trei generaŃii pe linia feminină.Vreau s ă ajut oamenii.

ConştiinŃa în acest plan nu este niciodată exactă. aceasta chiar a vrut să se împuşte după acest caz. într-una din lucrările lui Fr. ulterior şi pentru el însuşi. v-au orientat în aşa fel încât Ńelurile. celălalt e dur. indus în eroare. Pe cei cu studii superioare i-a cazat în barăci. aptitudinile. Ordinul nu fusese dat de Frunze. Cu cât omul e mai armonios dezvoltat. Acest proces e în continuă creştere şi cu timpul vă poate distruge şi bunătatea. Am aflat un lucru care m-a şocat. şi iubirea dumneavoastră. Iată de ce noi trăim. A fost însă de ajuns să accepte teza că poŃi ucide în numele viitorului luminos. Kirov a fost unul din cei mai respectaŃi oameni fiindcă toŃi îi vedeau principialitatea. în primul rând. în care principiile erau mai importante decât iubirea şi viaŃa. oricât de grandioase ar fi acestea. El a dat afară zece mii de familii de intelectuali. nu vor duce la moartea oamenilor şi a întregii omeniri. poate face mai multe rele decât ultima canalie. cărŃile citite. Dacă el ar fi fost mai puŃin principial aceşti oameni ar fi supravieŃuit. Eu nu am pricinuit niciodată ră u nimă nui. principiile şi Ńelurile fiind mai importante decât iubirea şi viaŃa. ci şi faŃă de cărŃile citite. SoŃul meu îmi spune că în mine coabitează doi oameni -unul e bun. RevoluŃia socialistă a fost făcută de oameni în general spirituali şi principiali. ca treptat aceştia să se transforme din oameni morali şi spirituali în călăi. RetrăiŃi-vă în gând viaŃa şi schimbaŃi-vă atitudinea nu numai faŃă de evenimente şi de oameni. situate mai presus de viaŃă şi iubire. cinstea şi omenia. Şi nici un fel de teorii şi proiecte. M-am purtat tot timpul corect. de principii şi idealuri. . intelectul şi destinul favorabil. Spiritualitatea creează familia. La baza tuturor acestor greşeli şi rătăciri se află Ńelurile umane. Acestea. RevizuiŃi sfaturile pe care le-aŃi primit în copilărie şi adolescenŃă. de etic şi moralitate divi-nizându-le. Comandantul de oşti sovietic Frunze ( născut în actuala Republică Moldova) a spus că vrea să oprească vărsarea de sânge şi ajurat pe onoarea sa de ofiŃer că tuturor celor care se vor preda le va fi garantată viaŃa. nu poate fi vorba de nici un fel de etică şi moralitate". urăşte şi dispreŃuieşte. Trebuie să ne amintim mereu că nici o valoare umană nu poate fi scop în sine. iar mai apoi în jertfe. Prin ce se explică aceasta? Dumneavoastră v-aŃi păstrat în profunzime rezerve de iubire şi sunteŃi un om destul de bun. în alte cazuri ne vom ataşa în permanenŃă de bani. cumsecade. M ă deranjeaz ă doar unele lucruri la oameni. Simt că sunt duală . Războiul din Crimeea era greu şi cu mari vărsări de sânge în ambele tabere. generează nobleŃea şi idealurile. Iubirea faŃă de Dumnezeu naşte iubirea faŃă de lumea înconjurătoare şi oameni. Şaizeci de mii de albgardişti au depus armele şi au fost ulterior măcelăriŃi. principiile şi idealurile s-au dovedit a fi mai presus de iubire. Engels am citit o frază curioasă: „Când e vorba de interesele de clasă ale proprietarului. şi i-a instalat acolo pe muncitori. când tot ce e uman încearcă să înăbuşe spiritul divin. unde aceştia mureau. cu atât e mai periculoasă viziunea lui asupra lumii: la început doar pentru ceilalŃi. în Leningrad. pentru a acumula iubire faŃă de Dumnezeu şi acest lucru este esenŃial şi trebuie să ne fie îndrumător pentru faptele noastre. Un om onorabil. însă educaŃia dumneavoastră. la rândul lor. Doar atunci iubirea şi viaŃă vor fi mai importante decât alte scopuri şi probleme. Iubirea faŃă de oameni e cea care generează eticul şi moralitatea. Simt îns ă c ă so Ń ul are dreptate.Iubirea v-ar putea sugera pe cine trebuie să ajutaŃi şi cine se poate descurca singur. ceea ce va cauza inevitabil crahul şi moartea a tot ceea ce ne-am dorit şi pentru care ne-am rugat. moral şi spiritual.

La un moment dat însă mi-am spus: „Dacă va muri înseamnă că asta a fost voia Domnului". în primul rând. Când eu şi soŃia ne punem inelele de căsătorie. AveŃi un Tdeosebit fa Ńă de femei. Ulterior starea maniei s-a îmbunătăŃit brusc. adică nu trebuie să te dezici de tot ce e omenesc. Simt din partea ci o anumită agresiune faŃă de mine. îŃi cer iertare pentru că mi-am iubit fiica mai mult decât pe Tine: După aceasta fiica mea nu mai voia să trăiască. în deosebi un pericol mare îl păştea pe Tdin ei Problema părea de nerezolvat.şi ne facem bine. Mi se întâmplă lucruri aproape mistice. prin agresiunea faŃă de iubire. factori traumatizant ar trebui să plece singur. Le scoatem . Lucrând corect asupra eu-lui. Lăuntric sunteŃi foarte ataşaŃi unul de celălalt iar omenescul pune tot mai mult în umbră spiritul divin. dacă dumneavoastră începeŃi să vă purtaŃi corect. Am început să-1 """etez cu mai multă atenŃie. Simt că toate acestea sunt o avertizare. fără a ! de ce a ap ă rut aceast ă nrin intermediul căreia orientarea dumneavoastră spre Uzarea femeii scade. atunci şi starea mamei dumneavoastră se va îmbunătăŃi. De ce? Nu poŃi cere iertare pentru că iubeşti. fel de fel de tâmpenii aiurite care n-au nici o explicaŃie. . numai c ă nu înŃeleg ce se întâmplă de fapt? . Iat ă ti să vă debarasaŃi de un factor traumatizant. cercetat biocâmpul bărbatului şi la început n-am înŃeles Din cauza comportamentului său incorect puteau muri lC ' în alte lumi. trebuie să vă iertaŃi reciproc şi să vă deziceŃi de supărările din trecut şi mai ales de cele din perioadele când vindecarea avea loc prin intermediul înjosirii relaŃiilor şi idealurilor. Şi fiindcă ne ataşăm de omenesc.câ sau femeia va deveni lăuntric mai maleabilă faŃă de dumneavoastră sau îşi va da singură demisia. E necesar să simŃi cât mai puternic spiritul divin în tine şi în alŃii. Spuneam în rugăciunea mea: Doamne. iar căinŃa nu poate fi transformată într-o nemulŃumire de sine. ad. Pot s-o concediez? Ca L veŃi avea parte de o traumă şi mai mare. PoŃi cere iertare pentru suprimarea iubirii.Am o senzaŃie de disconfort atunci când comunic la serviciu cu o anumita subalternă. Mama mea suferă de leucemie. imediat ne şi îmbolnăvim. ci trebuie în tot ce e omenesc să iubeşti şi să vezi tot mai mult spiritul divin. Nu ştiu de ce bărbatul se dezi-Z de iubirea acestor oameni. Atunci când vă puneŃi verighetele procesul dependenŃei de omenesc se amplifică brusc. îmi făceam mari griji pentru ea. Aceste două împrejurări au legătură una cu alta? Problemele mamei sunt legate de dumneavoastră. încetaŃi să mai ucideŃi iubirea cu temeri şi regrete. iar ei tindeau spre el.

EmoŃia dumneavoastră ucidea purcelul. — Vinde purcelul. Acestea erau sufletele viitorilor săi copii. Cum se explică aceasta? SavanŃii spun că electronul este concomitent şi particulară. — AveŃi amantă? — Am. că va trebui să aibă copii. fiul meu mi-a înmânat solemn o rublă şi eu i-am vândut porcul. De câte ori mă rog lui Dumnezeu încep să casc. De ce? Dumnezeu noi îl percepem prin iubire şi conştiinŃa ne £dică în acest sens.mi-a zis ea. Rugăciunea noastră va fi lipsită de sens. Cu cât o emoŃie este mai puternică cu atât mai mult ea se prelungeşte din inerŃie în viitor. Iar când l-aŃi „vândut" el a încetat să mai depindă de energetica dumneavoastră. Iar dacă noi nu putem să îndepărtăm . el era receptiv şi depindea de dumneavoastră ca stăpân. Odată le dădeam mâncare porcilor şi un purceluş se băga oarecum obraznic înaintea celorlalŃi. — Ia şi vinde-1 feciorului tău. pentru o rublă.i-am zis eu. Am mers la o babă-doftoroaie care locuieşte la noi în sat. şi undă. M-am supărat şi Nam lovit cu o jordie. Orice obiect. iar a doua zi. . De asemenea şi orice emoŃie este dispersată în spaŃiu şi timp. . Se pare. . Locuiesc la Ńară şi am în gospodărie vaci şi porci. Şi de aceea s-a şi făcut bine.că a rămas din el doar pielea şi oasele. dar nu făcuŃi cu soŃia lui.mpie i ^ îngheŃăm".şi atunci îşi va reveni. în prezenŃa rudelor. M-am întors acasă şi le-am povestit alor mei ce mi-a zis bătrâna. purcelul acela a început să se întremeze foarte repede iar peste o lună chiar îi întrecuse pe ceilalŃi în greutate şi înălŃime. atunci sau nu ne vom putea ruga.Fiind la limita posibilităŃilor am încercat încă puŃin timp să stabilesc despre ce fel de oameni era vorba. este amplasat în timp şi în spaŃiu. . totuşi. având o formă concretă şi o suprafaŃă. — O iubiŃi? — Da. deşi după asta hrăneam animalele ca şi mai înainte. Dup ă asta purcelu ş ul a început s ă bolească şi nu-i ajuta nimic: nici îngrijirea sporită. Am înŃeles totul. _ AveŃi soŃie? — Da? — O iubiŃi? — Da. nici hrana suplimentară. Şi deodată toate s-au clarificat. Şi. — Păi cine-1 cumpără. — Nu vreŃi să aveŃi copii cu amanta? — Nu vreau. .

adică la viitor. în straturile de profunzime. . — A murit de cancer. S-a îmbolnăvit de cancer şi peste puŃin timp s-a stins din via Ńă : nu i-au ajutat nici un fel de medicamente. . mai deştept şi mai frumos. NemulŃumirea superficială faŃă de sine şi faŃă de situaŃia în care te afli te îndeamnă la acŃiune. — De ce se întâmplă aşa ceva? Ei nu ştiau că nu te poŃi gândi la tine însuŃi cu umilire şi dispreŃ. Fiecare dintre noi îl poartă în sine pe Dumnezeu. îmi puteŃi explica de ce? O doamnă mi-a arătat la o consultaŃie poza unui sfânt. de care trebuie să uiŃi atunci când te rogi lui Dumnezeu. Ce ne stânjeneşte cel mai mult când ne rugăm? Agresiunea faŃă de iubire. Acei care vor să aibă garanŃii: — într-adevăr mă voi simŃi mai bine dacă mă voi ruga? Persoanele a c ă ror con ş tiin Ńă e prea activat ă din cauza funcŃiilor şi a bogăŃiei. dispreŃul faŃă de sine şi umilirea reprezintă o agresiune faŃă de sine şi umilirea reprezintă o agresiune faŃă de iubire şi Dumnezeu. cu atât mai bine. ceea ce înseamnă că aŃi fost în permanenŃă nemulŃumită de prezent. Care pacienŃi sunt trataŃi cel mai greu? Acei care în permanenŃă se tem şi au dubii. AŃi trăit cu gândul la idealuri.Dacă dumneavoastră căscaŃi înseamnă că nici conştiinŃa nu s-a deconectat până li capăt şi se desfăşoară un blocaj intuitiv. Cu cât mai puternic vă ataşaŃi de idealuri în privinŃa fiului cu atât mai repede acestea se vor destrăma.Există o tendinŃă stranie: mulŃi dintre sfinŃi mor tocmai din cauza cancerului. Mi-am dorit să-I văd pe fiul meu mai bun. Cu cât sunt mai puŃine cuvinte în rugăciune şi cu cât rugăciunea aduce mai mult a poezie. şi cu cât mai mult mi-am dorit acest lucru cu atât mai nervos şi mai rău devenea el. Deci. şi ea trebuie stopată. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi la rugăciune. Adică în El spiritul divin era mai mult decât umanul şi încetase de a mai depinde de ce e omenesc. Eu-1 nostru suprem se regăseşte în Dumnezeu şi Dumnezeu se regăseşte în fiecare dintre noi.mi-a spus. Acei care au comis crime împotriva iubirii. în versuri gândul trece în sentiment. efectul unei rugăciuni este mai mic dacă textul ei este gândit mult timp. incapacitatea de a-Ńi dizolva propriul eu uman. Isus Hristos spunea: — Eu sunt în Dumnezeu şi Dumnezeu este în mine. . NemulŃumirea de sine. Tatăl meu a fost un om foarte bun şi onest şi n-a făcut rău nimănui. Unui om înrăit şi lipsit de orientare îi va fi mai greu să se însănătoşească decât unuia onest şi bun.

pe atât înŃelegeam cât de frumos e copilul nostru acum. Senza Ń ia c ă iritul divin este prezent în toate este un semn că schimbările binefăcătoare au început.cu atât contactul cu valorile spirituale va fi mai pu Ń in periculos pentru fetiŃă.are o alergie foarte puternică. FrumuseŃea se naşte din iubire şi nu din idealuri. schilod.de conştiinŃă. plâng de bucurie şi-i spun : — In sfâr ş it te-am g ă sit. . Cum se poate determina cât de eficient lucrezi asupra ta? D ă starea l ă untric ă a dumneavoastră ş i dup ă atitudinea care o au oamenii fa Ńă de dumneavoastr ă . încă din copilărie fiica mea nu poate mânca legume. pământeşti. In somn conştiinŃa este încetinită şi e mai uşor să faci faŃă încercării de a păstra iubirea. spiritualitate. Pentru a supravieŃui se dezvoltă o orientare sporită către valori materiale. Să încep cu începutul. Orientarea către valorile spirituale a devenit periculoasă. destinul . N-aŃi acceptat oferta dată şi v-aŃi dezis de iubire şi. şi cu cât mai multă iubire avem în noi. în această clipă şi secundă. Şi cu cât părinŃii vor ridica retroactiv agresiunea faŃă de re "" atunci când erau vindecaŃi prin înjosirea spiritualităŃii . cu atât mai frumos se face copilul nostru. fructe. Vi s-a oferit o portiŃă de salvare . V-aŃi iubit soŃul pentru aptitudini.Pe cât suntem în stare să vedem spiritul divin şi să ne învăŃăm să-1 vedem şi mai mult. Mă bucur în somn. Aveam un soŃ dar ne-am despărŃit când am aflat că mă înşela. Am visat un vis ciudat.de cea a feŃei. pe jumătate orb. AŃi trecut cu bine de această încercare .de cea a picioarelor. De unde i se trag toate acestea? In două vieŃi trecute ea a locuit în India şi a fost vege-tariană. LucraŃi în continuare. f ă r ă picioare. Lucrez asupra mea dar nu sunt nici un fel de schimbări. verdeŃuri . să vă îmbolnăviŃi. Slav ă lui Dumnezeu! Ş i deodată totul dispare. înŃelegerea . Cum poate fi explicat acest vis? Aptitudinile sunt legate de zona mâinilor. Nu demult l-am v ă zut în vis : f ă r ă mâini.iată de ce aveŃi acum şansa de a supravieŃui şi a fi sănătoasă. ar fi trebuit să muriŃi sau. Cum pot determina cât am făcut deja? Nu trebuie să determinaŃi. judecând după toate. neînŃelegând nimic.destabilizarea conştiinŃei prin infidelitatea soŃului. în cel mai bun caz. intelectul . adică treptat conştiinŃa a început să însemne pentru dumneavoastră mai mult decât iubirea.

iar principiile şi idealurile nu vor fi cauza s ă r ă ciei. emoŃiile. nu mă tem de viitor. adică e o perpetuă agresiune faŃă de iubire. li s-ar fi luat viaŃa. are loc cea mai mare destabilizare a conştiinŃei. Când încep să mă rog simt în jurul meu un cerc închis. în Rusia. Dacă nu ar fi fost lipsiŃi de copilărie. s ă faci un pas decisiv înspre spiritul divin trebuie s ă latini" tot ce Ńine de omenesc. Şi ei puteau fi salvaŃi prin înjosirea relaŃiilor şi a idealurilor. Copiii au crescut şi spun că au fost lipsiŃi de copilărie şi îşi blamează tatăl. de toate problemele. cu atât mai multe vor fi bolile incurabile şi epidemiile. nu-mi fac emoŃii pentru prezent. Nu în zadar Moise şi-a purtat 'patruzeci de ani poporul său prin pustiu. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu atunci când te-ai dezis de tot ce e omenesc. Când vor înŃelege aceste lucruri eu cred că ei îşi vor ierta tatăl. Acum Ńara încearcă să se închine bogăŃiei şi divinitatea supremă este bunăstarea personală. temerile şi decepŃiile. în prezent. Judecând după toate . Eu nu conduc pe nimeni şi nimic. Ieri am auzit că în Rusia a început o epidemie de tuberculoză. Cu cât mai repede vor avea loc schimbări binefăcătoare în sufletele noastre. Dacă omenescul v-a acaparat destul de mult puteŃi începe cu un antrenament mental. m ă chinuiesc în permanen Ńă st ă rile de deprimare. Ne vom însănătoşi după ce vom boli şi de aceasta. care lipsesc. Dar n-a ieşit nimic din toate acestea. Suntem nemulŃumiŃi de Ńara în care trăim. îi iert pe toŃi. de când mă Ń in minte. Pentru primul pas acest antrenament e destul de eficient. cu atât mai repede Rusia va pune bazele unei societăŃi în care banii nu vor ucide spiritualitatea. De ce? DecepŃia este. Pentru ca noi s ă avem idei şi bani nu trebuie s ă depindem lăuntric nici de unele. Epilepsia este rezultatul unei depresiuni de profunzime. PuteŃi repeta: — Totu-i creat de Dumnezeu şi eu accept în suflet acest lucru. încă din copilărie. în profunzime. suntem supăraŃi pe funcŃionari şi pe lumea din jur. Ce să le spun? La copiii dumneavoastră dependenŃa de omul iubit. Pentru cercetări sunt necesare sume enorme de bani. SoŃul tn-a lăsat cu copii mici. Nu m ă deranjează absolut nimic. Ş i pe cât de mult nu vom simŃ i l ă untric legităŃile a ceea ce se întâmplă cu Rusia. Rusia a bolit de socialism şi s-a vindecat. într-o formă nouă. Principala divinitate a Rusiei erau planurile principiile şi Ńelurile. în sufletul meu e bucurie. o nemulŃumire faŃă de sine şi de soartă. încă nu demult Rusia se închina sărăciei. nici de celelalte. de idealuri şi relaŃii a depăşit cu mult nivelul periculos. lucru să nu fie posibilă ieşirea la un nou nivel de gândire.Sunt bolnav de epilepsie. lumină şi iubire. care nu răspunde la nici un tratament. Ce ar putea face în acest caz fiecare din noi? în planul energetic tuberculoza este consecinŃa faptului că ne supărăm pe noi înşine şi pe destin.

supărarea vă va trece de la sine. totuşi. Cu cât omul are mai multă voinŃă. Nu ar fi fost mai simplu să i se adune toate poruncile şi învăŃăturile şi să fie urmate întru totul? Mai apoi am înŃeles că deseori situaŃiile şi interdependenŃa dintre fenomene poartă o informaŃie ne care noi nu o putem conştientiza de la început. Când Hristos mergea pe apă tocmai Petru a fost cel care i-a mers în întâmpinare ş i tot Petru a pus la îndoială învăŃătura lui Hristos şi nu a crezut în El şi atunci a început să se înece. rolul principal? Să ne întoarcem acum la Iuda. păstrăm lăuntric iubirea pentru tot ce ne înconjoară. inteligent şi dezinteresat. de obicei. Când peste câteva zile această primă ne-a fost furată ne e mai greu să vedem aici tot voia Domnului. la intrarea în blocul în care locuiŃi -s-ar putea să nu vedeŃi deloc în aceasta voia Domnului.gata. omul cel mai puternic şi mai volitiv. totuşi. pe atât de pătrunzător veŃi simŃi caracterul secundar şi iluzoriu al voinŃei umane. dar absolut deloc. Se sinucid. Pe cât veŃi vedea şi simŃi voia Domnului în toate. e mai presus de puterile mele. dacă nu-mi trece supărarea? Vreau s ă iert un om dar când îmi amintesc ce-a făcut .îi explic . însă pe care o receptăm cu simŃurile noastre şi inconştient tragem anumite concluzii. pe care-I cunoaşteŃi cu toŃii. tot atât de mult spiritul divin începe să se desfăşoare în sufletul nostru. Iar atunci va trebui să depuneŃi tot mai puŃine eforturi pentru ca supărarea să plece din sufletul dumneavoastră şi din sufletele urmaşilor dumneavoastră. Ca să vezi în toate voia Domnului trebuie să lucrezi greu şi mult asupra ta. cu atât mai dur el poate reacŃiona la orice nedreptate. O să vă dau un exemplu. Şi cei treizeci de arginŃi nu erau aici o banală dorinŃă de parvenire ci exprimarea unei tendinŃe care există în sufletul fiecăruia dintre noi. Reiese că necredinŃa la Petru era mult mai puternică decât credinŃa. înseamnă că a avut altfel de motive. din punct de vedere al logicii omeneşti. ci se dezvoltă activ omenescul. Dacă am primit o primă substanŃială noi sesizăm destul de uşor voia Domnului şi-i mulŃumim. oamenii mândri. dintre toŃi discipolii săi. laşitatea era mult mai puternică decât curajul. atunci scuipi pe spiritualitate şi trăieşti cu valorile materiale. ilogic şi incorect. Hristos i-a oferit acestuia. respectiv. nu mai pot. pentru nimic. Trebuia oprită dezagregarea morală a învăŃătorului. . Judecând după tot ce ştim. înainte mă tot străduiam să înŃeleg de ce Noul Testament este scris aşa? Sunt patru Evanghelii şi în fiecare este expusă propria versiune asupra înălŃării şi morŃii lui Hristos. din punctul de vedere al logicii umane. Iar comportamentul lui Hristos înainte de a fi răstignit a fost. Şi dintr-o dată acest ideal s-a destrămat: Iuda nu a vrut să mai slujească celui care i-a trădat şi i-a întinat idealurile. El făcea ceea ce-şi permiteau doar oamenii bogaŃi. Iar când încă peste câteva zile veŃi fi bătut. Un amestec ciudat de frică şi curaj. pe atât noi ne apropiem de spiritul divin şi atunci în noi nu se destramă. însă cât de des ne străduim să vedem spiritul divin în jur şi.banii ca sens suprem.când veŃi înŃelege că el nu e vinovat. trebuia păstrat chipul său luminos în faŃa celor care credeau în El. adică fapta lui Iuda reprezenta o dezicere simbolică de la spiritualitatea încălcată şi găsirea unui nou punct de sprijin . cu bani. mai mult intelect şi spiritualitate. Iuda îşi zămislise în sufletul său chipul unui învăŃător extraordinar de talentat. Dacă tot ce e sfânt e călcat în picioare. Dacă ne vom întreba care din apostoli este I fricos vom vedea că acesta e Apostolul Petru.acestea." — Dumneavoastră nu trebuie să-1 iertaŃi. Să încercăm să analizăm. Iar pentru aceasta El trebuia să fie omorât. a dus această critică până la capăt. s-ar putea ca fără Sunt întrebat deseori: „Şi ce să fac. El de trei ori dezis cu înfricoşare de învăŃătorul său. De ce. Care-s acestea? . Pe cât de mult spirit divin vedem în orice om şi păstrăm lăuntric iubirea pentru el. ToŃi învăŃăceii îl criticau pe Isus Hristos pentru un comportament inadecvat însă Iuda. Iuda era cel mai principial şi avea cea mai mare voinŃă dintre toŃi Apostolii. Am putea găsi foarte multe exemple. De ce însă Iuda s-a decis să-şi pună capăt zilelor? Să se fi deziluzionat atât de repede şi de bani? Este însă imposibil să te deziluzionezi de bani într-un termen atât de scurt. comportamentul învăŃăceilor lui Isus Hristos şi terul acestora.

divinul. laş. reprezentând fiecare câte o tendinŃă. pe soartă. Iuda era asemenea unui munte care se prăbuşeşte. Iuda era purtătorul unei tendinŃe care-şi găseşte loc până azi în sufletele noastre. Şi aici foarte multe depind de fiecare dintre noi.slab şi fără puteri -începe să se întărească şi să se dezvolte. ce mă consideraŃi voi?" toŃi apostoli au început să-i răspundă că îl consideră proroc. adică a simŃit spiritul divin în spatele celor lumeşti. Când e lună plină are loc activarea subconştientului iar supărările care s-au adunat din vieŃile anterioare. ci spiritul Divin şi că nu a făcut dreptate ci a călcat în picioare divinul din sufletul său. Şi omenescul punea tot mai mult în umbră divinul din el. Şi când ceea ce era omenesc i-a jucat festa. Şi în Hristos vedea doar ce era omenesc. Noi citim în prezent Biblia. Iuda era încredinŃat că atunci când omenescul din Isus Hristos va începe să se destrame. căruia i se spune cel de-al treisprezecelea apostol. locul lui va fi luat de durere şi chin. Cel fricos. şovăitor a ajuns principalul propovăduitor şi purtător al ideii de creştinism. Tragedia lui Iuda constă în faptul că acesta. îndeosebi de rău mă simt în timpul lumii pline. A început să trăiască după logica omenească şi să se închine acesteia. Sufăr de varice. Când Hristos şi-a întrebat învăŃăceii: „Cine sunt eu. Apostolul Pavel. simŃindu-se lider în comparaŃie cu ceilalŃi. Şi atunci a înŃeles că a trădat nu ceva omenesc. el s-a dezis de tot ce e uman. In primul rând. şovăitorul Petru. inteligent şi cu multă voinŃă a dat faliment în viaŃă şi s-a sinucis. ne batem joc de Iuda şi avem o aptitudine arogantă faŃă de acesta. tot pe atâta acest spirit creşte în noi. se concentra tot mai mult asupra aptitudinilor. de ataşarea de relaŃii. că nu vreŃi să trăiŃi atunci când omul iubit vă provoacă neplăceri. Iar tot ce e omenesc în el va înflori şi nu se va destrăma ca la Iuda. Ce s-a întâmplat mai apoi? Iuda a văzut cum s-a purtat Hristos după ce a fost arestat. Varicele vin din faptul că sunteŃi supărată pe sine. Hristos ştia că având o astfel de viziune asupra lumii Iuda este predestinat să trădeze şi să se dezică de iubire. aceeaşi iubire pe care o văzuse şi înainte. a putut să vadă şi să atingă spiritul divin din lumea înconjurătoare. etc. Şi totodată Hristos a văzut că fricosul. omul principial. Altul n-a putut şi-a sfârşit tragic. Şi-atunci tot e omenesc . Răcirea membrelor e o problemă ce Ńine de gelozie. gelozia şi lipsa dorinŃei de viaŃă amplifică răul. Unul a putut să-şi suprime omenescul din el şi i-a condus spre fericire şi ispăşire şi pe ceilalŃi. Când însă vălul omenescului a început să cadă de pe Hristos atunci Iuda a văzut în loc de ură. înfrângând chingile conştiinŃei şi simŃind că Dumnezeu este iubire. am probleme de natură ginecologică. Iată de ce Hristos i-a spus: „Mergi şi înfăptuieşte ce-ai gândit". Şi după asta a mers pe calea Apostolului Petru. Problemele ginecologice sunt rezultatul agresiunii faŃă de bărbaŃi în planul relaŃiilor şi al idealurilor. Dar într-un moment oarecare noi încetăm de ce a mai simŃi Voia Divină în tot ce se întâmplă. Aşadar. în fiecare secundă noi sau ne dezicem de spiritul divin sau mergem înspre el. Ei vedeau în El doar ceea ce era omenesc şi doar Petru a văzut în El pe Fiul Domnului. iar Petru era asemenea unui deal care se înalŃă. depresie şi teamă. urmând cu tot mai multă severitate logica umană. apoi s-a înseninat. şi-a început calea de viaŃă ca şi Iuda. va putea duce după sine şi pe ceilalŃi. retrageŃi orice agresiune faŃă de iubire pe care aŃi avut-o în viaŃa dumneavoastră. sau o salvăm şi o păstrăm. clarvăzător. Care este cauza celor întâmplate şi prin ce se deosebeau ei atât de mult? Există o diferenŃă. dar care putea vedea divinul.Să-i comparăm încă o dată pe aceşti doi Apostoli. Pe cât suntem în stare să vedem spiritul divin în alt om. îmi amorŃesc şi mă dor mâinile din cauza afluenŃei insuficiente a sângelui. Omenescul s-a destrămat şi Iuda a văzut în sfârşit. intelectului şi spiritualităŃii. Noi sau suprimăm iubirea. de ură şi supărare. fără a vedea divinul în alŃi oameni. Acest lucru I-a şi împins spre sinucidere. E nevoie de cineva rău ca noi să ne simŃim buni. noi nu mai vedem divinul din fiecare om şi devenim sclavi ai omenescului şi mergem spre distrugere şi ucidere. RetrageŃi-vă .

mahomedanismul mai competente decât dumneavoastră în această problemă? Şi dacă e să întrebaŃi pe cineva cui să te rogi. PărinŃii îşi pot educa bine copilul şi atunci el va avea un caracter bun şi un destin favorabil. . este chiar cauza unor boli grave şi incurabile. nici prin cap nu mi-a trecut dacă acest lucru este drept sau nedrept. Şoferul autoturismului. Pe noi îns ă aceast ă dependenŃă nu ne indignează. RetrăiŃi în gând periodic situaŃii în care să-i iertaŃi pe cei care vă t dragi şi tot ce vă este drag. venele se lărgesc. i-am spus. Unde e aici dreptatea? Când mă ocupam de cercetări şi am văzut zeci şi sute de dovezi cum că soarta. Atitudinea incorectă faŃă de lume. v-a înşelat sau a murit şi încercaŃi să vă păstraŃi iubirea în suflet. Noi doar nu ne întrebăm: „Unde e dreptatea?" Noi ştim pur şi simplu că o astfel de dependenŃă este un fapt dat şi că pentru a se întâmpla cât mai puŃine tragedii trebuie să le acordăm cât mai mult timp şi energie celor de care depinde viaŃa cuiva. noi de abia am început să le cunoaştem.ardă" mâinile şi picioarele. Dumneavoastră recomandaŃi rugăciunea pentru a ne schimba şi a învinge bolile.. cu tât de puternic va fi efectul binefăcător al rugăciunii. Există date. Autosugestia şi hipnoza sunt lucruri are eu vă vorbesc. Cercetările mele demonstrează că nu numai copiii depind de părinŃi. e mai bine să întrebi un preot decât pe dumneavoastră? — Eu sunt savant şi mă ocup de cercetarea şi analizarea faptelor. căpitanul unei corăbii sau pilotul unui avion s-au purtat incorect şi din cauza aceasta au murit mulŃi oameni. unei doamne cu aceleaşi probleme i-am spus: _ ImaginaŃi-vă că v-a părăsit soŃul. Nu consideraŃi dumneavoastră creştinismul. ea sănătăŃii dumneavoastră se va îmbunătăŃi în măsura în care veŃi putea vedea spiritul divin în tot ce vă este drag şi vă veŃi putea îndepărta de ceea ce este superficial. Alt exemplu. după care există sufletul nostru. ele pot fi generalizate şi din ele se poate extrage ceva util. Noi o receptăm ca un fapt dat ş i cu cât mai bine o studiem cu atât mai multe perspective ni se deschid. Iar legile. _E bine. transmisă copiilor conştient sau inconştient. caracterul şi destinul. scrieŃi dumneavoastră. Copiii depind într-o mă sur ă mare de p ă rin Ń i. Nimănui cred că nu i-a trecut prin cap că legea gravitaŃiei universale este incorectă. însă pentru o restabilire complexă a sănătăŃii e necesar să vă convingeŃi sufletul că în raport cu sentimentul iubirii.pretenŃiile faŃă de bărbaŃi. Copiii răspund pentru părinŃi. Cu cât omul va reuş i înainte de urâciune să renunŃe la toate şi să uite de toate problemele lui. Dar ei pot sa-i dea copilului nişte orientări valorice incorecte şi acesvor distruge s ăn ătatea. Din când în când staŃi singură.energia se restabileşte. omul iubit este secundar. Peste puŃin timp doamna mi-a spus uimită: Am încercat să fac ce m-aŃi sfătuit şi-au început să-mi . catolicismul. Şi încă ceva . caracterul şi sănătatea copiilor depinde de părinŃii lor. Pe baza acestor date eu vă pot spune că rugăciunea ază mult mai benefic asupra omului şi destinului său decât aCŃ^ antrenament mental. Apropo.

_ Dumnezeu e iubire. La Dumnezeu se merge cu iubire. . Şi când te rogi lui Dumnezeu încearcă să iuŃi de tine. Trebuie să vă simŃiŃi slab şi neapărat ca un nou-născut.îi spun. Iar ea vă e necesară acum pentru a lucra asupra dumneavoastră. Acum e de dorit să gândiŃi. Cu cât mai des am suprimat în viaŃă sentimentul iubirii şi am manifestat aere-siune faŃă de el. Dumnezeu este iubire" . Eu nu am nici timp şi nici puteri ca să aflu ce s-a spus până la mine şi ce n-a fost spus.ne rugăm pentru a ne dezice de fericirea omenească. El este veşnic şi se regăseşte în Dumnezeu şi în iubire. în cele din urmă. să-i dăuneze. De obicei. conştiinŃa este încă destul de mare. se află dincolo de limitele timpului. . Eu-1 care e legat de corpul dumneavoastră nu este unicul. Iar excesul lăuntric al emoŃiilor dăunează şi i • d coreului Omul se calmează şi începe să lucreze asu-sufletuiui. Unora rugăciunea le ajută. altora . starea lui se îmbunătăŃeşte. frica de moarte şi neîncrederea în forŃele sale îl împiedică pe om să se însănătoşească.puterile vă sunt determinate de dorinŃa dumneavoastră. Studierea lor ne permite să înŃelegem de ce rugăciunea le ajută unora. Eu trebuie să ajut concret un om. Astfel are loc excitarea conştiinŃei. Şi dacă înainte de rugăciune omul îşi aminteşte de situaŃiile esenŃiale din viaŃa sa şi trece peste acestea păstrând iubirea şi retrăgând orice pretenŃii. ci dimpotrivă . bunăstare sau alte bunuri atunci această rugăciune poate. îi explic că rugăciunea trebuie să fie dezinteresată. însă boala nu cedează definitiv.se spune în Biblie. Probabil că nici el n-a reuşit să citească toate cărŃile sfinte şi toate tratatele ştiinŃifice. . Dacă omul se roagă pentru a-i cere lui Dumnezeu sănătate. De aceea acceptaŃi-vă cu anticipaŃie propriul deces. . Omul începe să se roage astfel şi eu văd cum el începe să învingă boala. blamând alŃi oameni. a regretelor şi a nemulŃumirii de sine pierdeŃi foarte multă energie. Cred c ă multe din lucrurile pe care le-am aflat şi le-am în Ń eles au fost deja descoperite ş i spuse de al Ń i savan Ń i ş i militanŃi religioşi. Dumneavoastră vă identificaŃi eu-1 personal cu învelişul fizic şi din această cauză vă sperie atât de mult dezagregarea posibilă a corpului dumneavoastră.cât mai tare vă ve Ń i îndepă rta de conş tiinŃă cu atât mai uită iubire va veni în sufletul dumneavoastră. Nu poŃi merge cu probleme la Dumnezeu. Omul se roagă. nici medicamentele.nu. iar omul e conştiinŃa. cu atât mai puŃine sunt şansele de a ne purifica prin rugăciune. De ce să nu-1 ajut cu ceea ce ştiu? Eu văd că teama de viitor. Dacă aveŃi o dorinŃă mare de a vă schimba veŃi învinge boala. înainte de a se ruga oamenii îşi amintesc de toate problemele lor.Dacă omul nu a putut ierta pe cineva şi regretă în permanenŃă trecutul. Eu-1 dumneavoastră suprem.îi explic.Irea spre valorile umane. atunci rugăciunea nu va avea nici un efect. FiŃi cu totul deschis şi sincer. iar altora . al încrederii şi siguranŃei este asigurat de iubire. încetaŃi să nu mai aveŃi încredere în dumneavoastră. Din cauza fricii.f . pentru a diminua dependenŃa de ea şi pentru a simŃi că există o fericire mult mai intensă şi de mai lungă durată decât orice valori umane. Trebuie să vă purificaŃi sufletul indiferent dacă veŃi supravieŃui sau veŃi muri. Iar cât priveşte eu-1 dumneavoastră fizic dacă vă este sortit să muriŃi veŃi muri şi nimeni nu vă va salva: nici vracii. devine mai bun. — Noi nu ne rugăm pentru a primi mai multă fericire omenească. evenimente curente sau soarta. Eu încerc s ă -1 ajut ca el s ă se învingă pe sine. Nu vă temeŃi de moarte. şi corpul. Vad ca onen. Există şi aici anumite legităŃi. Dar ceva totuşi nu merge bine. MulŃi oameni se roagă şi totuşi se îmbolnăvesc şi mor. Nu vă mai temeŃi de viitor. îşi retrage pretenŃiile. să cutezaŃi şi să analizaŃi cât mai puŃin posibil. adevărat. atunci o astfel de rugăciune vindecă şi sufletul. Acesta îşi revede viaŃa. nu de conştiinŃă.nu. Sentimentul puterii'. . lată de ce când vă rugaŃi lui Dumnezeu nu trebuie să vă gândiŃi !a nimic.cu succes. însă nu au loc nici un fel de schimb ă ri de profunzime. şi >.

tema geloziei. cu atât consecinŃele vor fi mai puŃin grave. O omenire unită este în aşteptarea unei explozii de noi posibilităŃi şi noi perspective acestea sunt avantajele. De douăzeci de ani existăm ca o civilizaŃie unică. dar a şi agravat conflictul cu altă religie. Greşeala unuia nu costa viaŃa altuia. în toată lumea. Şi posibilităŃile. Şi cu cât mai repede vor fi stopate intensificarea dependenŃei şi agresiunea. Pentru fiecare greşeală.a. Am studiat energetica unor grupuri de oameni şi a întregii omeniri. Ce ne facem cu bolile transmise prin intermediul virusurilor? Cu cât sunt mai bolnave caracterul şi sufletul omului.Şi ceea ce ve Ń i simŃ i în acel moment poate fi mai bun decât orice medicament. ceva n-am înŃeles. Comuniunea la nivel energetic amplifică de câteva sute de ori posibilităŃile fiecăruia dintre noi. care aveau o viziune şi mai redusă asupra lumii. fiecare civilizaŃie era ca un om: cu un anumit caracter. în diferite zone a avut loc activarea orientării sporite către oricare dintre valorile umane soldată cu boli grave. indiferent de eforturile medicinii. Nu suntem pregătiŃi nici pentru unele. şi mă străduiesc să-mi revăd şi să-mi corectez greşelile. în prezent putem vorbi despre întreaga omenire ca despre o singură civilizaŃie nu numai fiindcă s-au deschis frontierele şi au loc modificări genetice. Şi pentru greşelile grave în viziunea asupra lumii. Conflictul economic care a fost cauza multor războaie e mult mai puŃin periculos decât conflictul ideologic. poliartrita. aveau loc periodic explozii ale dependenŃei de valori umane şi atunci multe civilizaŃii mureau dar supravieŃuiau cele al căror potenŃial de dezvoltare corectă era mai mare.d. CorporaŃiile industriale lucrează conform aceloraşi legi în toate Ńările lumii şi în plan economic toată lumea e un ansamblu de relaŃii. cu altă civilizaŃie. Cel mai probabil e că dacă VOT apărea noi boli ele vor cuprinde întreaga omenire. omenirea ar putea plăti nu cu moartea unei civilizaŃii aparte sau cu dispariŃia unui popor ci cu propria moarte şi dispariŃie. iar altul se dezvolta şi lă sa urmaş i.manent schimb de informaŃii. şi responsabilităŃile sunt enorme. ci din cauza radioului. probleme auditive ş. cu un anumit nivel al dependenŃei de valori umane. DiferenŃele dintre popoare. televiziunii şi a sistemului prin satelit. inclusiv una virotică. Pe măsură ce avansez în cercetările sufletului uman eu mă conving că pe alocuri n-am avut dreptate. Sper că rezultatul de ansamblu al cercetărilor mele de viitor va fi pozitiv. dar le permiteau în general să supravieŃuiască.m. . energetică. Să admitem că are loc creşterea dependenŃei de relaŃii . Şi iată cum se prezintă situaŃia acum. nu numai din cauza dezvoltării transportului şi a turismului. Unul se îmbolnăvea şi murea. însă această comasare a amplificat semnificativ dezvoltarea religiei respective. toate acestea reprezentând un per. Şi această lipsă de pregătire îşi va spune cuvântul şi în proporŃii din ce în ce mai mari. insularitatea lor le încetineau evoluŃia. ca într-un organism unic. Mai departe: fiecare religie a pus bazele unei civilizaŃii mai mici. Vorbim acum despre faptul că toŃi locuitorii devin o singură naŃiune. nu va suferi doar o parte din omenire. cu atât mai puternice sunt blocajele constituite din boli fizice şi spirituale. Oamenii cu o orientare asemănătoare se pot îmbolnăvi de diferite boli grave. precum reumatismul.deci are loc creşterea fondului lăuntric agresiv al multor oameni. E vorba de zeci ş i sute de oameni (popoare) şi fiecare avea o formă individuală de cunoaştere a lumii. Să vorbim acum despre dezavantaje. nici pentru celelalte. Se vede că periodic au loc amplificări sau reduceri ale anumitor programe. ci întreaga omenire. Fiecare popor. Boala poate avea orice origine. state şi civilizaŃii (împrăştierea în spaŃiu).

ăde orientare îns se ă orientarea atenueaz ă atunci esen Ń ial trebuie amplific s ăde fie dependen întotdeauna Ńa de ale nivelul iubirii. bunăstare. spre planul fizic. Mecanicii se uită la ea şi mă întreabă: „CâŃi ani are?" Ş iŞ nu m cred când le spun c ă ma ş ina e nou ăeste . mult care ă. computere. şspa iiul timp. se g şAgresiunea ă iel sesc materia.lor. Dacă nu se opresc ceasurile atunci mi se rup brăŃările. Dacă balanŃa se înclină spre parametrii valorilor spirituale. boli şi războaie. atunci. con Din Ń Ń it acest îl în purt sine motiv o în anumit noi se pe ă dezvolt cantitate Dumnezeu. mai timp. deci ea va decurge mult mai activ la nivel spiritual. noi ne simŃim lăuntric ca un tot unitar şi nici nu putem fi nemulŃumiŃi de ceva sau de cineva. Şi dacă omul are un puternic program interior de autodistrugere atunci i se strică şi i se autodistrug cu mult mai repede lucrurile care îi aparŃin. spa Ńine iu ş ş i i timp Ń iul. şm irepede materia. ă Astfel nostru cazuri ş sunt iiu tot ce destul nemult frecvente. Iar acestea. mai sale iubire. judecând după toate. în prezent. ci şi la nivelurile spaŃial şi temporal. în cazul meu procesul acesta s-a agravat. avea doar câteva luni. sunt mai c ă ci mari. Totul se întâmplă nespus de repede iar omul nu s-a adaptat încă la viteze şi posibilităŃi foarte mari. Cu cât e mai mare volumul valorilor spirituale. Pe de altă parte. noi începem să resimŃim eu-1 nostru autentic deja nu ca iubire.trăim o senzaŃie de bucurie şi euforie. viziunea asupra lumii şi caracterul omenirii. atunci noastr agresiunea ăcorpul nu va fa p Ńă ă trunde de iubire c tre este Creator. dependenŃa sporită de valori umane ne destramă sufletul şi ne ucide corpul foarte repede. Şi cu cât fiecare dintre noi depune mai multe eforturi pentru a-şi aduce în ordine sufletul său. la omul spiritual agresiunea se desfăşoară nu numai în planul material. exterior i Ńfiindc ş iă îparametrii ş ă ilucrurile face iubirea apari genereaz Ńia agresiunea ă fa spa de Ń iubire. modă. cu atât el ajută prin aceasta întregii omeniri în învingerea viitoarelor epidemii. de adic ă încep se distrug ă de care depindem ş i pentru care ne rug ăstructurile m. cu atât mai mare şi mai fină e agresiunea. Noi nu ştim că fericirea ucide mai repede decât nefericirea. noi . Cu cu ă cât iubire. Dacă în suflet cantitatea de iubire este mai mică decât fericirea care ne-a parvenit.poate fi la fel de periculos.Ńă spirituale cea c ăs tre iubire. aptitudini. ăva . M-a consultat o dată un bărbat tânăr care mi-a povestit următoarele: Am înŃeles din cărŃile dumneavoastră că starea lăuntrică a omului se răsfrânge asupra lucrurilor care îl înconjoară. tot ce e comun în planul subtil şi în planul pur exterior. Ceea ce înseamnă o amplificare a conflictelor religioase şi politice cu tendinŃă crescândă de a se transforma în războaie. Lucrurile mele au început să se uzeze mult mai repede. Fiecare la lucru rândul din Univers sunt poart rezultatul ă în sine dependen cauza primar Ńei sporite ă ş iă este fa dependent valori de suprafa ea. ăă mai de Dar activ iubire. Toate ceasurile pe care le port Ia mână se opresc pentru un anumit timp. Şi deodată începe să se strice. sunt în în spa ş i spa factori Ńiu Ń ş iă e în exteriori.Faptul că omenirea este împărŃită în câteva civilizaŃii religioase poate face ca acest conflict să ducă la pieirea tuturor. ale căror consecinŃe ni le putem imagina cu uşurinŃă. ea guverneaz cu atât mai ă mult ş iă timpul. iubirea având mai puŃin de suferit. ă u. Când spre noi vine o mare cantitate de fericire omenească -bani. obiecte de uz casnic . Maşina era nouă. Ideologia. împlinirea planurilor noastre şi a speranŃelor. şînconjoar ide o agresiune îns afecta Ńă de straturile toate celelalte. în Dac aceast lui spirituale.îmbrăcăminte.se Programul Cu cât programul de Valorile este consecin umane a preten sunt alc Ńiilor ă tuite foarte din materie. oă anumit parametrii Iar ă în cantitate timp valorilor e autodistrugere de ş iumane. mari fa Ńă spa de ŃŃă iu lume.ă autodistrugere Istoria pe care p mi-a ă trunde povestit-o mai profund acest b în rbat noi cu tân atât ă r nu mai una extraordinar se degradeaz . Mi-am cumpărat în Emiratele Arabe o maşină „Toyota" şi am adus-o în Ńară. Şi pentru a supravieŃui se declanşează mecanismul agresiunii. Cu cât va fi mai puŃin pregătit fiecare din noi pentru volumul mult mai mare al posibilităŃilor umane în deceniul apropiat şi pentru o mai mare responsabilitate pentru aceste valori. Dacă la omul limitat şi ancorat în teluric agresiunea este direcŃionată mai mult spre exterior. cu atât mai puternic va fi încetinită unirea omenirii: o izolare la nivel economic este imposibilă. tot corpului ce Materia e neînsufle stimpul. Iar Omul determin noi to e Ńă i limitat ă tot specificul ce la e viu unui ş i lucru. fiecărui om să acumuleze în suflet acea cantitate de iubire care i-ar permite s ă nu depind ă de bunăstarea materială de care va dispune omenirea în timpul apropiat. Unuia nu-i place cum se . ci ca pe un corp material care există în spaŃiu şi în timp. Dacă ne orientăm spre iubire mai mult decât spre orice altceva. Să revenim la autorul bileŃelului. nu permit. fiindcă iubirea trece dincolo de limitele spaŃiului şi ale timpului. înseamnă că pentru supravieŃuirea tuturor şi a fiecăruia din noi trebuie să fim pregătiŃi pentru ceea ce se va întâmpla peste câteva decenii şi ceea ce a început deja.

ci şi în cel temporal. despre dependenŃa extrem de puternică a nivelurilor înalte ale spiritului şi despre volumul mare al agresiunii de profunzime. în acest timp ceasul meu a rămas în urmă cu trei ore şi jumătate. Dumnezeu este iubire. şi răul. A doua zi mergea ca de obicei şi nu întârzia. nu face aprecieri şi nu critică dintr-un simplu motiv. Atunci când te îndepărtezi brusc de valorile umane are loc o încetinire a timpului. când am început sâ lucrez asupra acestei cărŃi dictarea şi înregistrarea materialului au durat în jur de cinci ore. omul . luminos şi întunecat.conştiinŃă. ComparaŃia e posibilă atunci când există spa Ńiu ş i timp. Se vede că la consultaŃii o-rientarea mea către îmbunătăŃirea condiŃiei fizice a depăşit orientarea către spiritul divin. Acul care indică orele stă pe loc. care poate crea probleme şi celui care poartă ceasul şi generaŃiilor ulterioare. în plan fin. vrea să vadă lumea doar prin intermediul frumosului. însă limba care indica ora stătea pe loc. timp şi materie. Mi-am dat seama că nu e vorba de ceas ci de starea mea interioară. N.material sau spiritual . în orice caz. însă ele întârzie nu în permanenŃă ci doar la începutul schimbărilor pozitive. S.comportă vecinul. O astfel de agresiune vorbeşte despre rezerva interioară de spiritualitate. observ la autorul bileŃelului. spiritualitate. Gândurile noastre sunt alcătuite concomitent din conştiinŃă. Ceasurile pe care le purtăm la mână merg într-un anumit regim temporal. Peste câteva zile ceasul meu şi ceasul bărbatului de care v-am vorbit şi-au revenit şi merg fără nici un fel de abateri. victoria binelui asupra răului. Am început să cercetez planul subtil şi peste ceva timp am descoperit cauza.spaŃial. în cazul unor schimburi pozitive mersul timpului se încetineşte oarecum. întregul Univers este o formă de conştiinŃă. atunci ceasul este perceput ca un „vecin" independent care se comportă inadecvat. De obicei când sunt încălcate legile supreme ceasurile se grăbesc. Blavatskaia. Am vrut s ă merg s ă -t înlocuiesc cu alt ceas dar nu gă seam timp nicicum. ConştiinŃa e cea care împarte lumea în dreapta şi stânga. în ea totul e uimitor: şi sublimul. mari neplăceri cu proprii copii. şi abjectul. care este atitudinea dumneavoastr ă faŃă de lucrările lui Rerih. în sublim şi abject. atunci el trăieşte nu prin iubire. . nobleŃe. Agresiunea faŃă de timp este şi una împotriva ceasurilor. S-a declanşat o agresiune faŃă de timp şi ceasurile au reacŃionat atât de ciudat. Agresiunea se declanşează când apare posibilitatea de a compara şi a aprecia situaŃia. celui de-al treilea nu-i place cum se comportă vecinul. iată de ce acestea se pot defecta. Şi dacă apare o mare dorinŃă agresivă de a controla situaŃia nu numai în plan fizic . Naumkin („Kalaghia")? Dacă am testa lucrările autorilor amintiŃi aici am vedea că pe toŃi îi uneşte o dependenŃă sporită faŃă de idealuri. în prima zi. Peste câteva zile am discutat cu un bărbat care m-a sunat după o consultaŃie şi mi-a spus cu uimire că ceasul lui care costă 700$ merge ciudat. Au mai fost multe situaŃii curioase şi o să vă relatez una dintre ele. gândeşte incorect. minutarul mergea bine. Iubirea adevărată nu compară. iar minutarul continuă să meargă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. cum gândeşte el şi nu-i place că aceasta există pe lume. ea se află dincolo de limitele spaŃiului şi ale timpului. ale purităŃii. Mai apoi am observat că ceasul e defect. Mi-am cumpărat un ceas de perete în biroul unde aveam consultaŃii. ci prin conştiinŃă. şi binele. Şi în cele din urmă îi uneşte o tot mai puternică orientare spre conştiinŃă care devine pentru ei scopul suprem. tendinŃa către idealurile binelui. Ceasurile nu numai că se pot strica dar îşi pot schimba şi mersul. care a apărut din greşeală pe această lume în care nici măcar nu şi-a găsit locul potrivit. Iar dac ă omul vrea s ă trăiasc ă cu idealurile nobleŃei. Daniil Andreev (Trandafirul lumii"). altuia nu-i place cum se comportă vecinul şi cum gândeşte aceasta.

s-a revendicat iubirea. Sentimentul iubirii pe care-1 simŃim are întotdeauna două straturi . cu atât mai puternic acestea înlătură iubirea de sufletul ei. Dacă însă în acest impuls plăcerea fizică este esenŃială. Ce-i drept. în care ea vede abjectul şi imperfecŃiunea. adică omul a gustat din rodul conştiinŃei. umanul nu punea în umbră divinul. adică acest păcat e ca al întregului Univers. atunci are loc o redirecŃi-onare bruscă în planul conştiinŃei şi nu al iubirii. S-a constituit conştiinŃa. deci cel care avea conştiinŃa mai dezvoltată decât a celorlalŃi. . A ap ă rut ru ş inea ca o consecin Ńă a aprecierii situa Ń iei. iubirea era pentru el mai importantă. Cu cât omul se dezvoltă mai mult cu atât mai frumoase devin corpul. sufletul şi spiritul lui. în fiecare dintre noi. Iar agresiunea în permanentă creştere distruge în cele din urmă conştiinŃa. deci. gra Ń ie acestui p ă cat. Valorile conştiinŃei se situează pe primul loc. roadele binelui şi ale răului. iar iubirea – pe locul al doilea.înc ă din nă scare . Noi primim prin intermediul atracŃiei sexuale şi a dorinŃei de procreare un impuls puternic către dezvoltarea a tot ce e uman şi viu. timp şi materie. cu atât mai multă trufie şi dispreŃ simte faŃă de alŃi bărbaŃi. ş i în ea ş i-a g ă sit loc timpul. Cu cât ea este mai încântată de valorile conştiinŃei. a păcatului primar este totodată şi victoria asupra orientării sporite spre spaŃiu. frica.cel divin şi cel uman.vinova Ń i faŃă de Dumnezeu. O femeie se îndrăgosteşte de un bărbat şi îşi imaginează chipul lui doar în culori luminoase. M-am gândit mult timp: care este. învingerea. ura şi dispreŃul caracteristice acesteia. Omul se afla în rai ş i era f ă r ă p ă cat pân ă a gustat din roadele cunoaşterii. A apărut eu-1 personal. Şi cu cât ea este mai încântată de spiritualitatea. dar cu atât mai mari sunt şi ispitele de a se orienta către valorile umane supreme ca fiind cele esenŃiale. Primul e păcatul lui Adam şi al Evei. Eu-1 uman a început să lucreze pentru sine. Umanul a ieşit din spiritul divin. Acest lucru e posibil doar când tinzi mereu către iubire şi Dumnezeu. dimpreună cu gelozia. noi to Ń i tr ă im pe acest p ă mânt p ăc ătos ş i toŃi suntem . E necesar un efort constant pentru a păstra şi a înmulŃi iubirea. sensul păcatului primar pe care-1 purtăm în noi de pe vremea lui Adam şi Eva? Nu puteam de fel înŃelege următoarea situaŃie: o femeie şi un bărbat alergând dezbrăcaŃi printr-o poiană au mâncat ceva şi-au început să se ru şineze iar dup ă asta au şi pă c ătuit. La un moment dat are loc o schimbare neobservată. Cel mai mic neajuns observat la omul iubit este motiv de enervare şi nemulŃumire. S-a prefăcut în diavol cel mai inteligent şi mai talentat dintre îngeri. iar al doilea -sau mai bine zis primul . spa Ń iul ş i materia. Acest fapt i-a permis o dezvoltare rapidă dar 1-a pus totodată în faŃa ispitei de a face din conştiinŃă şi nu din iubire scopul principal în viaŃă. spiritualităŃii. Conform Bibliei. ale frumuseŃii şi purităŃii devin mai importante decât iubirea şi viaŃa. totuşi. spre conştiinŃă şi valorile umane supreme. individual. A apărut posibilitatea de a face un scop în sine din cunoaştere şi conştiinŃă. o atitudine eronată faŃă de sentimentele sexuale ne poate face repede şi pe neobservate sclavi ai umanului. Şi atunci iubirea divină va fi înlăturată de cea umană.e păcatul îngerului care s-a preschimbat ulterior în diavol.Cu cât omul divinizează mai mult binele cu atât mai mult urăşte şi dispreŃuieşte răul. Nu demult însă am recepŃionat această parabolă cu totul altfel. S ă vorbim mai clar: când omul nu avea o con ş tiin Ńă individuală. Idealurile dreptăŃii. s ă aprecieze ş i s ă analizeze. nobleŃea şi frumuseŃea lui. şi eu-1 acesta a început s ă compare. în istoria lumii noastre sunt două păcate esenŃiale.

cu atât mai pregnant va fi spiritul divin în sufletul nostru. Cu cât suntem mai mult în stare să-1 vedem pe Dumnezeu în toate. şi de conştiinŃă. Cu cât bărbatul se orientează mai puŃin spre spiritul divin din sufletul său. sau sănătatea. O atare senzaŃie simte fiecare din noi când îl iartă pe cel care 1-a trădat! O astfel de senzaŃie o simt femeile care-şi iubesc soŃul cu toate neajunsurile şi calităŃile lui. Care e cauza? Sunt eu oare vinovată? Lăuntric l-aŃi admirat întotdeauna pentru spiritualitatea sa. ci o tendinŃă către o evoluŃie greşită.N. Dacă femeia iubeşte un bărbat pentru că acesta e spiritual. însă. Acest lucru provoacă o senzaŃie de umilire şi fericire: aceasta este senzaŃia divinului în sufletul nostru. nobil atunci el sau începe să se poarte josnic. l-aŃi făcut un ideal.Purtăm cu toŃii în noi cauza primară. pe dumneavoastră puŃin vă interesează dacă e nobil soŃul dumneavoastră sau e o lichea. Respectiv.. La baza conştiinŃei. în budism. Şi atât timp cât îngerul şi-a simŃit unitatea cu Dumnezeu el a fost înger.aptitudinile şi intelectul. Se desfăşoară în permanenŃă un fond de nemulŃumire faŃă de alŃii şi faŃă de sine însuşi. cele mai mari realizări spirituale sunt legate de cunoaşterea religioasă a lumii. . Şi aceasta influenŃează într-o oarecare măsură asupra sănătăŃii şi destinului soŃului. S. Copacul care-şi pierde rădăcinile la început se înnegreşte şi apoi se prăbuşeşte. Aşa că diavolismul nu este o personalitate. se află iubirea. La dumneavoastră e exagerată agresiunea subconştientă. atunci la bărbat el este de 200%. nu aŃi mai putut accepta ceea ce nu mai corespundea idealurilor dumneavoastră. sau încep să nu-i mai meargă afacerile. starea lui Buddha nu este altceva decât înfrângerea dependenŃei de toate formele conştiinŃei. ataşamentul faŃă de idealuri este de câteva ori mai mare decât nivelul mortal. etc. Dacă însă soŃia îşi iubeşte soŃul fiindcă acesta e bogat ea se ataşează prin această iubire de banii lui de zece ori mai puternic şi soŃul îşi pierde sau banii. Şi atunci când înmulŃim valorile spirituale şi intrăm în contact cu planurile superioare nu trebuie să uităm nici pentru o clipă că. de exemplu. Dacă ea îl iubeşte pentru că el este capabil şi inteligent el va trebui să aibă parte de înşelăciuni şi insuccese sau va trebui să-şi înjosească aptitudinile. sau sănătatea. Oricât de măreaŃă ar fi omenirea ea va fi întotdeauna secundară faŃă de iubire. sentimentul cald al iubirii pe care o purtăm în suflet va fi mai important decât cea mai mare şi mai necesară informaŃie. în cazul dat. Dacă ea îl iubeşte pentru că e un bun familist. Dacă femeia iubeşte în bărbat la început spiritul divin şi apoi omenescul din el. Atunci când e vorba de iubire. De obicei. e inteligent sau e tâmpit. Mai departe. sau viaŃa. atunci. atunci această iubire nu depinde de uman. e frumos sau e invalid. deci procesul de dezagregare are loc mult mai repede. adică şi-a numit cu numele de Dumnezeu eu-1 său secundar . după o traumă soŃul meu a început să sufere de epilepsie. în cele din urmă. sau el trebuie să aibă o atitudine nedreaptă şi lipsită de nobleŃe faŃă de ea. Când iubim lumea înconjurătoare în toate manifestările ei atunci iubirea noastră încetează de a mai depinde de lumea înconjurătoare şi. Şi încă: dacă femeia are un ataşament de 100%. sau viaŃa. cu atât mai repede femeia îi va învinge dependenŃa de valorile umane şi cu atât mai repede el va pierde aceste valori. Ulterior însă conştiinŃa a decis să se separe de iubire şi îngerul s-a declarat Dumnezeu. dacă el nu va chefui în stânga şi-n dreapta se poate îmbolnăvi şi muri.

ci lucraŃi puŃin câte puŃin asupra sa.Agresiunea subconştientă s-a transformat într-un program de autodistrugere. îl ofensase un om. IertaŃi-vă. După aceasta i-a trecut supărarea. Agresiunea interioară faŃă de sine i-a cauzat trauma. învăŃaŃi-vă să vă iubiŃi soŃul cu toate neajunsurile lui. . Rezultatul vă este garantat. AveaŃi o agresiune subconştientă de 210 unităŃi. _ ŞtiŃi. Ce se poate face în acest caz? La început trebuie să lucraŃi dumneavoastră: îndepărtaŃi-vă de omenesc şi simŃiŃi spiritul divin. IertaŃi-i pe toŃi cei prin care vi s-a dat purificarea. Din lucrurile sale a ales pe cele care-i plăceau cel mai mult şi i le-a dăruit celui care 1-a ofensat. înŃelegeŃi că purtarea soŃului dumneavoastră este o reflectare a stării dumneavoastră lăuntrice. Ca să puteŃi controla toate supărările trebuie să ştiŃi a vă îndepărta de toate formele conştiinŃei. Dacă v-a ofensat s-au v-a jignit o persoană. sunt secundare în raport cu iubirea. Dacă s-a întâmplat înseamnă că există o raŃiune supremă şi mie nu-mi rămâne altceva de făcut decât să accept cele întâmplate." Trebuie să învăŃăm să înŃelegem că logica umană este secundară. am citit toate cele patru cărŃi ale dumneavoastră. în primul rând. Nu vă închinaŃi în faŃa calităŃilor şi atunci nu veŃi dispreŃui nici defectele. Aceşti oameni nu au nici o vină. vinovaŃi nu există. dar acum spun doar un singur lucru: „Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a fost dat de la Dumnezeu. E de dorit ca el să renunŃe la toate supărările cauzate de dumneavoastră şi de el însuşi. însă schimb ă rile au loc întotdeauna. trădarea.însă e foarte greu să mă schimb. Şi nu-1 putea ierta. Iar acum sunteŃi la limită. _ Dumneavoastră v-aŃi şi schimbat deja. . Nu demult m-am întâlnit întâmplător cu un bărbat.mi-a spus el. SoluŃia i-a venit pe neaşteptate. oricâte eforturi ar fi depus. epilepsia a devenit o verigă ajutătoare în acest proces.i-am spus eu. AcceptaŃi înjosirea omenescului ca o purificare a eu-lui dumneavoastră suprem. Mai repede sau mai încet. ConştiinŃa reprezintă valorile noastre materiale şi spirituale. retrăind în gând viaŃa dusă împreună. . Şi fiindcă trauma nu a anihilat complet programul de autodistrugere. ea reprezintă şi controlul asupra situaŃiei. analiza şi aprecierea evenimentelor. Nu trebuie să vă dedaŃi la acte de eroism. Şi dacă viziunea dumneavoastră incorectă asupra lumii nu s-a transmis copiilor şi nepoŃilor atunci schimbările în bine vor veni destul de repede. numai că încă nu ştiŃi lucrul acesta! La dumneavoastră dependenŃa de idealuri era de trei ori mai mare decât nivelul admis. Odată i-am spus unei doamne: — încercaŃi măcar o dată pe săptămână să vă deziceŃi de controlul asupra bărbatului dumneavoastră. şi vă veŃi schimba. Revin însă la întrebarea din bileŃel. Când veŃi simŃi schimbări serioase în interiorul dumneavoastră atunci ele vor fi urmate şi de schimbări în sufletul soŃului. încontinuu. nu-mi ajung puterile. soŃul. sau vi s-a întâmplat o mare neplăcere spuneŃi-vă ca pentru sine: — Peste o lună voi aprecia situaŃia şi voi decide cine are dreptate şi cine e vinovat. . Un pacient mi-a povestit o istorie curioasă în care a fost antrenat. AcceptaŃi ca pe o purificare falimentul idealurilor. nedreptatea şi încercaŃi să simŃiŃi că orice valori spirituale chiar şi cele mai sfinte.

Cu un an în urmă a obŃinut o slujbă prestigioasă cu un salariu foarte bun. SoŃul femeii care mi-a vorbit despre viaŃa ei a fost internat cu douăzeci de ani în urmă într-o clinică de psihiatrie şi a stat acolo câteva luni. a avut parte de succese în viaŃă şi douăzeci de ani nu a prezentat nici o urmă că ar fi fost bolnav. Pentru a naşte un copil femeia trebuie să-i transmită un impuls . Iar pe primul plan au ieşit cariera. Şi atunci când omenescul la o femeie începe a pune în umbră spiritul divin acelaşi proces se declanşează şi la bărbat.O astfel de faŃă ca a doamnei căreia i-am spus lucrurile de mai sus poŃi vedea doar la un om care vede că se prăbuşeşte lumea. intelectul spiritualitatea şi conştiinŃa.şi impulsul acesta trebuie să fie de câteva ori mai mare decât tendinŃa spre alte posibile valori umane. nici pretenŃii şi nici un fel de temeri. Femeia avuse tot timpul o slujbă care nu-i plăcea. vi s-a mărit brusc trufia şi dependenŃa fata de principii şi idealuri. ale binelui şi răului. Ea dintotdeauna îi admira lăuntric aptitudinile ş i spiritualitatea so Ń ului. în general. în mod inconştient. Ea îl iubea şi avea grijă de el. Fiecare bărbat vede. adică.spune cu uimire femeia dezolată. în ultima jumătate de an vi s-au amplificat pretenŃiile de profunzime faŃă de soŃ şi de alte persoane. Bărbatul s-a însănătoşit. La soŃul dumneavoastră s-a amplificat brusc orientarea către conştiinŃă. Şi cu cât erau mai fragile şi mai vulnerabile corpul femeii. Cu cât femeia se simte lăuntric mai neapărată şi lipsită de putere. Şi dependenŃa lui este sporită. politică şi familială cu atât mai tare tindea ea către iubirea de Dumnezeu. Să vă mai prezint un exemplu. lată de ce atunci când ofensele şi pretenŃiile se ridică deasupra iubirii acest lucru loveşte nu numai în copii ci şi în soŃul ei. iar dependenŃa de aceste valori creştea treptat. reieşind din acestea. cu atât mai uşor îi va fi să păstreze iubirea atunci când este înjosit omenescul din ea. aptitudinile. . Şi dintr-o dată boala a recidivat. Şi dintr-o dată a străfulgerato un gând: . în fiecare femeie propria mama. Ştim cu toŃii că primii care au gustat din roadele cunoaşterii. Ce înseamnă. Şi atunci soŃul dumneavoastră va fi mai sănătos. Nu avea nici un fel pretenŃii faŃă de el. nu-i permitea să-şi dezvăluie aptitudinile în toată amploarea lor. să nu vă gândiŃi la nimic şi să trăiŃi doar prin emoŃii. Ce evenimente au avut loc în ultimul an în viaŃa dumneavoastră? Femeia a început să-şi amintească şi să povestească şi totul a început să se clarifice. Iubirea divină a trecut pe neobservate pe planul al doilea. Iată de ce natura a făcut-o pe femeie mai dornică de iubire decât bărbatul şi omenescul din femeie a fost înjosit mult mai puternic decât cei din bărbat. TendinŃa de a diviniza omul iubit e mai puternică la femei decât la bărbaŃi.i-am propus eu. starea ei materială. totuşi. Când şi-a mai revenit un pic am adăugat: — Şi mai încercaŃi o dată pe săptămână să vă lăsaŃi dusă de curent. au fost Eva şi Adam. femeia este mult mai păcătoasă decât bărbatul. — Nu înŃeleg nicidecum cum s-a putut întâmpla una ca asta? . Femeia nu avea nici regrete. însă cauza stării lui Ńine de schimbările din dumneavoastră. acest lucru? Aceasta înseamnă ca prima care a făcut un pas în direcŃia valorilor umane a fost femeia şi că rolul ei în înfrângerea valorilor umane ar trebui să fie mai important.tendinŃa către Dumnezeu . — Să încercăm să clarificăm situaŃia. Iar dereglarea psihică a venit ca o frânare a intensificării dependenŃei de valorile spirituale.

— SoŃul meu nu e chiar atât de inteligent şi spiritual cum credeam eu înainte. NemulŃumirile şi iritările erau din ce în ce mai multe, iar prietenie, căldură şi iubire erau tot mai puŃine. Rezultatul a fost deplorabil: — în Ń elege Ń i - îi spuneam eu, - omul iubit e un pretext pentru a simŃi iubirea. Şi dacă el a fost motivul iubirii atunci puteŃ i să vă debarasaŃ i de tot ceea ce împiedică acest sentiment. Atât timp cât omenescul din dumneavoastră era înjosit, dumneavoastră vă lăsaŃi ghidată de iubire. AŃi primit însă ceva mai multe posibilităŃ i omene ş ti ş i nu le-aŃ i putut face fa Ńă . încercaŃi să învingeŃi importanŃa a ceea ce aveŃi deja. Dacă nu reuşiŃi, renunŃaŃi la slujbă. Acel sentiment de iubire pe care-I aveŃi pentru soŃul dumneavoastră - iubire fără pretenŃii, temeri ş i regrete pentru dumneavoastr ă , so Ńul ş i urma ş ii dumneavoastră este de o mie de ori mai importantă decât orice carieră a dumneavoastră şi orice realizare spirituală. De foarte multe ori cariera, politica, puterea unui magnat financiar sau doar descoperirea unui savant notoriu sunt doar expresia şi realizarea unei cantităŃi mari de iubire din sufletul şi realizarea unei cantităŃi mari de iubire din sufletul soŃiei sale. în cunoaşterea lumii bărbatul generează efectul exterior, iar femeia - pe cel interior. Dacă femeia vrea să-şi cheltuiască toată energia pentru obŃinerea efectului exterior ea devine sterilă şi singuratică sau bărbaŃii din jurul ei se îmbolnăvesc, pierd totul şi mor. Iată de ce femeii, iubirea de Dumnezeu ca valoare supremă, mărinimia, priceperea de a ierta şi a uita ofensele, capacitatea de a păstra iubirea cu orice preŃ îi dau posibilitatea să devină cu adevărat fericită şi să-i facă fericiŃi pe soŃul şi copiii săi. S.N., o ghicitoare mi-a spus despre copilul meu că poate muri, şi că cel mai probabil va muri la vârsta de doisprezece ani. Ce poate influenŃa această prezicere? SituaŃia copilului dumneavoastră nu este într-adevăr prea bună. Vă voi descrie starea dumneavoastră de până la citirea cărŃilor mele iar apoi - starea copilului dumneavoastră în clipa de faŃă. Până la citirea cărŃilor ataşamentul faŃă de aptitudini era de două ori mai mare decât nivelul critic. Ataşamentul faŃă de principii şi idealuri era la fel de mare. Nivelul trufiei era de 7-8 ori mai mare decât nivelul admis. Concentrarea pe propriul eu uman era foarte înalt ă . Agresiunea subconştientă faŃă de bărbaŃi era de 400 de unităŃi. Mai există şi un fond de nemulŃumire faŃă de lumea înconjurătoare. Omul cu un orgoliu exagerat este întotdeauna nemulŃumit lăuntric de ceva. Şi acesta nu este rezultatul vieŃii actuale ci şi a două vieŃi anterioare. AŃi încercat să vă schimbaŃi şi rezultatele se observă. Agresiunea subconştientă faŃă de bărbaŃi şi de lumea înconjurătoare este de 120-150 de unităŃi. ToŃi parametrii s-au îmbunătăŃit. însă concentraŃia depăşeşte încă de 2-3 ori tendinŃa spre iubire şi spre Dumnezeu. Iată de ce schimbările la copil decurg foarte lent. La el dependenŃa de intelect şi aptitudini este de 6-8 ori mai mare decât nivelul periculos, iar dependenŃa de principii şi idealuri este de patru ori mai mare. Nivelul trufiei depăşeşte de 20 de ori limita admisă. în perioada maturizării sexuale, de la doisprezece la paisprezece ani, la copil, în planul fin, au loc acele evenimente care trebuie să i se întâmple în viitor. La o astfel de dependenŃă puternică faŃă de tot ce e omenesc copilul are puŃine şanse să Ńină piept încercării chiar şi în plan subtil. Aşa că într-adevăr va avea parte de probleme. Să vedem acum ce se poate face în situaŃia creată.

în primul rând, copilul trebuie făcut să înŃeleagă că spiritul divin e primar iar cel omenesc e secundar. încercaŃi să vă reeducaŃi şi pe dumneavoastră înşivă şi pe copil. Trebuie să retrăiŃi în gând viaŃa, orice insucces, neplăcerile din destin, trebuie să acceptaŃi înjosirile ca pe o salvare a fiului dumneavoastră renunŃând la cele mai mici pretenŃii faŃă de sine şi de ceilalŃi. SimŃiŃi în interiorul dumneavoastră veşnicia. îndepărtaŃi-vă de tot ce e omenesc şi acceptaŃi înjosirea acestuia sub orice formă, ca o purificare a eu-lui suprem. RugaŃi-vă pentru iubirea suprimată în sine şi în alŃii. RugaŃi-vă pentru copilul dumneavoastră ca acesta să nu-şi salveze, în primul rând, mândria şi principiile sale, ci iubirea pentru Dumnezeu din sufletul său şi sentimentul propriu-zis al iubirii. ImaginaŃi-vă că sunteŃi fără puteri, fără apărare şi vulnerabilă. RenunŃaŃi la voin Ń a de a guverna lumea înconjur ă toare ş i încerca Ń i un sentiment de bucurie. Nu regretaŃi trecutul. Nu vă faceŃi griji pentru prezent. Nu vă temeŃi de viitor. învăŃaŃi-vă să gândiŃi mai puŃin şi să simŃiŃi mai mult. Şi atunci când dorinŃele dumneavoastr ă omene ş ti vor dispare ruga Ń i-v ă pentru copii ş i nepoŃi. RugaŃi-vă ca fericirea supremă pentru ei să fie acumularea spiritului divin în sufletul lor. Ca mai întâi şi întâi să vadă şi să iubească în sine şi în cei din jur spiritul divin şi doar apoi pe toate celelalte. RugaŃi-vă să poată ierta înŃelegând că nu există vinovaŃi în faŃa lui Dumnezeu. Tot ce este legat de dezvoltarea intelectului şi a aptitudinilor poate fi periculos pentru copil. Iată de ce nu e voie să certaŃi copilul pentru note proaste. Cunoaşterea lumii trebuie să fie senzorială. Cântul, dansurile, muzica, desenul ş i artele plastice trebuie s ă fie formele esenŃiale ale învăŃământului. Copilul ar trebui deocamdată să se lipsească de computer şi televizor. E de dorit ca hrana să fie uniformă. Dulciurile amplifică gelozia, dar reduc orgoliul, deci le puteŃi da dulciuri copiilor. E bine ca hainele să fie simple, să nu scoată cu nimic copilul în evidenŃă. înotul, traseele turistice, mersul pe jos timp de mai multe ore ş i munca fizic ă pe lâng ă casele de vacan Ńă asigur ă un fond pozitiv. PuteŃi lăsa copilul singur într-o cameră ca el să stea acolo şi să se roage şi să se obişnuiască treptat cu acest lucru. Sunt foarte multe posibilit ăŃ i de a salva un copil ş i de a-i îmbunătăŃi destinul. Posibilitatea esenŃială o reprezintă însă schimbările de profunzime în caracterul mamei şi în viziunea ei asupra lumii. Aşa că, în primul rând, dumneavoastră trebuie să vă schimbaŃi. SoŃului meu, după ce a fost codificat1 împotriva alcoolului, i-a scăzut brusc potenŃa. Există vreo legătură între aceste două lucruri? Natura o apără pe femeie pentru păstrarea şi supravieŃuirea neamului. Iată de ce o atitudine incorectă faŃă de lume se răsfrânge mai puternic asupra copiilor ei decât asupra ei însăşi. Am observat deseori la soŃi aceeaşi imagine a biocâmpu-rilor. SoŃia are o agresiune inconştientă sporită faŃă de lumea înconjurătoare şi de bărbaŃi, iar soŃul - o agresiune sporită faŃă de sine. Programul de autodistrugere la bărbat este alimentat la început de neplăcerile de la serviciu, apoi şi de cele de pe linia destinului. Mai târziu el începe să bea pentru a încetini programul de autodistrugere sau îi provoacă neplăceri soŃiei, încercând s-o echilibreze, sau face şi una şi alta concomitent. Dacă nu ar face aceste lucruri s-ar putea îmbolnăvi şi muri. Dacă femeia este sinceră şi bună, pretenŃiile ei nu vor ajunge în straturile de profunzime. Şi chiar dacă nu le poate controla, la suprafaŃă ele sunt cu mult mai puŃin periculoase decât în interior. Dacă ea tinde intuitiv c ătre iubire şi renunŃă la pretenŃii atunci starea ei se echilibrează iar ulterior se echilibrează ş i starea soŃ ului ei.

Dac ă însă ea î şi „cosmetizează " sentimentele exterioare, păstrând iritarea în interior, ea îşi poate ucide soŃul fără a bănui măcar. Dacă bărbatul va înceta să bea atunci programul de autodistrugere îi poate provoca diferite boli sau diminuarea funcŃiilor diferitor organe. Iată de ce trebuie să lucreze împreună dar, în primul rând, femeia. Să se ierte unul pe altul retrăind în gând întreaga viaŃă. Nu este necesar să vă amintiŃi cu minuŃiozitate fiecare detaliu. E mai bine să retrăieşti în gând o singură situaŃie serioasă decât să -Ńi aminteşti de o sută de situaŃii nerelevante. Schim-bându-v ă atitudinea fa Ńă de trecut v ă schimba Ń i acum, în prezent. RetrăiŃi-vă viaŃa văzând în toate logica divină. RevedeŃi orice situaŃie din punctul de vedere al logicii divine şi nu al celei omeneşti. ImaginaŃi-vă că aŃi murit azi dimineaŃă. Mai târziu imaginaŃi-vă că aŃi murit cu câteva luni în urmă şi că problemele dumneavoastră şi corpul dumneavoastră sunt deja în trecut. LuaŃivă rămas-bun de la tot ce vă este drag şi renunŃaŃi la toate. AmintiŃi-vâ cele mai mari nenorociri şi uita Ń i-v ă la ele f ă r ă nici o emo Ń ie. Aminti Ń i-v ă de cea mai neplăcută situaŃie din viaŃa dumneavoastră şi uitaŃi-vă la ea din punctul de vedere al veşniciei. Sau să admitem că v-a jignit şi v-a înjosit cineva. RetrăiŃi această situaŃie înlăuntrul dumneavoastră şi amintiŃi-vă de sentimentele dumneavoastră. Acum încercaŃi să vă imaginaŃi aceeaşi situaŃie din punctul de vedere al părinŃilor dumneavoastră. Mai reveniŃi încă o dată la situaŃia respectivă din punctul de vedere al ofensatorului. TreceŃi prin această situaŃie imaginându-vă că încă nu sunteŃi născută şi conceput ă . Apoi treceŃ i aceeaş i situaŃ ie imaginându-vă c ă sunteŃi un bătrân sau o bătrână neajutorată. în cele din urmă ar trebui s ă ave Ńi senza Ńia de iubire pentru orice, orice s-ar fi întâmplat. Ceea ce înseamnă că vă uitaŃi deja la situaŃia dată prin perspectiva divină. Trebuie să înŃelegeŃi că orice situaŃie din viaŃa dumneavoastră, bună sau rea, este un mijloc de a acumula iubire pentru Dumnezeu şi spiritul divin în sufletul dumneavoastră. Nu împărŃiŃi lumea înconjurătoare în rău şi în bine. Aceste noŃiuni sunt legate numai de corpul şi conştiinŃa noastră. Ce este binele? E ceva folositor pentru corpul şi conştiinŃa noastră. Ce este răul? E ceva dăunător, însă ceea ce a fost nociv ieri astăzi poate fi util. Dincolo de limitele corpului nostru şi ale conştiinŃei noastre nu există bine şi rău, există doar iubire. Atunci când ne străduiam să încadrăm lumea întreagă în noŃiunile de „bine" şi „rău" noi ne asemuim unei celule canceroase care încearcă să impună întregului organism, logica "corpului" ei, programul ei individual. NoŃiunile de „bine" şi „rău" au existat şi vor mai exista încă. Trebuie pur şi simplu să ne dăm seama cât de relative sunt ele. Să revenim la codificarea împotriva alcoolului. Lucrând asupra sa, schimbându-Ńi atitudinea faŃă de lume, cerându-Ńi iertare pentru agresiunea faŃă de iubire, pot fi evitate consecinŃele nedorite ale codificării. Nu demult mi s-a pus o întrebare curioasă: dacă un om de afaceri se lasă de băut, chiar fără a se codifica, el devine deseori, în mod patologic, lacom. I se modifică şi caracterul şi nu înspre bine. Am fost rugat să explic ce se întâmplă. S-a dovedit că banii mulŃi sunt, în primul rând, nu valori materiale, ci spirituale. Pentru a deŃine o mare sumă de bani trebuie să ai mari aptitudini, să deŃii controlul asupra situaŃiei, să guvernezi o situaŃie din viitor, adică să ai o intuiŃie dezvoltată, etc. Nu poŃi fi bogat fără o rezervă lăuntrică de valori spirituale. Iată, deci, că pentru un om de afaceri pericolul principal îl reprezintă nu ataşamentul faŃă de valorile materiale, ci ataşamentul faŃă de valorile spirituale. Când acesta consumă alcool, frecventează baia cu aburi, iese deseori în natură are loc o încetinire a conştiinŃei. DependenŃa de valorile spirituale se micşorează şi deŃinerea unor sume enorme nu mai este periculoasă. Dacă însă nu are loc destabilizarea conştiinŃei atunci dependenŃa de valorile spirituale se amplifică brusc.

Se dezvolt ă doar lumea care iubeşte. Orientarea copilului c ă tre con ş tiin Ńă e atât de mare încât acesta caut ă intuitiv o formă de destabilizare. El devine un materialist înrăit şi în cele din urmă potenŃialul spiritual i se diminuează. lată de ce a avea mulŃi bani şi a nu bea. Cu timpul îns ă ar fi putut cre ş te. provizoriu. S-a micşorat şi agresiunea subconştientă faŃă de lumea înconjurătoare. ea nu mai evoluează . Ia un baton de salam. . Bea şi mănâncă ceva. Şi e de dorit să se lucreze în această direcŃie. Dacă nu aveŃi un fotoliu balansoar vă puteŃi plimbacâteva ore. Vă voi comunica la început rezultatele diagnosticării iar mai apoi vom trage concluziile. adică depăşeşte de nouă ori nivelul periculos. Scuipă pe tot ce e sfânt şi începe să aibă apucături de om mărginit. Intră în cada de baie şi dă drumul pe rând la apa fierbinte şi rece. Dacă simŃi că Ńi se activează conştiinŃa reia din nou procedura. în ordine. adică lăcomia şi pragmatismul exagerat reprezintă. Agresiunea subconştientă a copilului faŃă de lumea înconjurătoare este de 100 de unit ăŃ i. Apa curgătoare şi focul sunt percepute ca nişte simboluri ale destabilizării care încetinesc con ştiinŃ a iar dependenŃ a de ea scade. II sfătuiam pe unul din cunoscuŃii mei: — DependenŃa ta faŃă de valorile umane e atât de mare încât într-o situaŃie critică vei avea o izbucnire de ură şi nu vei mai vrea să trăieşti. Ataşamentul pentru idealuri este dorinŃa de a vedea lumea întreagă luminoasă şi curată. Drogurile. fără a-i dăuna caracterului şi destinului. adică agresiunea fa Ńă de lume s-a întors împotriva autorului ei ş i aceast ă schimbare va crea anumite probleme în destinul copilului şi al descendenŃilor săi. în conformitate cu principiile şi visurile sale omul încearcă să-şi „modeleze" oamenii apropiaŃi şi lumea înconjurătoare.a. Mama copilului are un fond permanent de nemulŃumire faŃă de soŃ şi lumea înconjurătoare şi o concentrare foarte puternică pe idealuri şi spiritualitate.mergi la bucătărie. e mai bine să bea. Nu în zadar copii mici sunt legănaŃi. însă cea mai bună apărare împotriva stresului e să ştiŃi că stresul nu e întâmplător şi că există în aceasta o logică supremă. Şi nu există iubire fără murdărie şi imperfecŃiuni. ulterior începe să piardă banii.Şi atunci. în acest plan posibilităŃile de lucru sunt inepuizabile. Dacă simŃi că Ńi-a mai trecut . nenorocirile şi bolile sunt şi ele forme ale destabilizării conştiinŃei.d. o măsură de salvare. Mai aşteaptă câteva minute. Mişcările ritmice.m. de a vedea imaginea omului iubit. frânează bine conştiinŃa. alcoolul şi fumatul sunt forme ale destabilizării conştiinŃei. în timpul stresului e important să nu apreciezi situaŃia şi să te străduieşti să ai emoŃii pozitive. Ataşamentul copilului faŃă de principii şi idealuri este de 900 de unităŃi. S-a amplificat îns ă brusc programul de autodistrugere. ca de pendul. câteva proceduri. este acea stare când noi iubim tot ce e omenesc. Lumea ideal ă este moart ă . Mai târziu dacă ai în casă un fotoliu balansoar aşează-te în el şi leagănă-te preŃ de o oră. Iar neplăcerile. Dup ă codificare ataşamentul faŃă de idealuri a scăzut până la zero. omul se aruncă de la cele spirituale la cele materiale. o bucată de pâine şi o sticlă de vin sau votcă. poate doar omul care crede lăuntric în Dumnezeu şi care are o rezervă mare de iubire şi bunătate. Are loc o luptă permanentă şi se declanşează o agresiune împotriva oamenilor apropiaŃi şi a întregii lumi. Iată de ce alcoolul şi Ńigările sunt un factor antistres. numai în culori luminoase ş. nepoŃii şi strănepoŃii cu şanse mici de supravieŃuire. Dacă stresul e foarte puternic şi situaŃia e periculoasă urmează. Aşa poate fi învins stresul prin frânarea conştiinŃei. în bi-ocâmpul copilului şi-au făcut apariŃia copiii. Taie o felie subŃire de salam şi una de pâine. Pentru ceilalŃi cred eu. Cel mai bun mijloc de a învinge stresul este acumularea de spirit divin în suflet. Mijloacele pentru depăşirea situaŃiilor dificile despre care am vorbit acum sunt destul de primitive şi nu pot fi folosite de multe ori. pentru a supravieŃui. dar nu depindem de acesta.

iar dumneavoastră încercaŃi să1 convingeŃi că cel mai important lucru în viaŃă este obŃinerea unei situaŃii bune. cu atât mai mult creşte în noi dorinŃa de a le demola şi nimici. Este necesar să i se amintească mai des copilului că toate acestea sunt secundare şi nu reprezintă lucrurile cele mai importante în viaŃă. Naşterea prematură şi prin cezariană. PărinŃii băiatului nu au acceptat destabilizarea principiilor. de a deveni mai deştepŃi decât alŃii. toate acestea constituie cele mai indulgente forme care conduc la înfrânarea mândriei. La copil această tendinŃă este de câteva ori mai mare. atunci copiii primesc nu numai problemele legate de soartă şi boli. în aceeaşi măsură i se va permite să obŃină mai mult.a. nepoŃi şi strănepoŃi este destul de mare. dar mai ales mama. Cel mai puternic contact cu urmaşii are loc la începutul primăverii.d. Dacă părinŃii au un nivel înalt al perfecŃiunii şi al aptitudinilor şi ei nu i-au putut Ńine piept. De ce copiii îşi rod deseori unghiile? Mâinile sunt într-o anumită relaŃie cu aptitudinile. o măsură de protecŃie.Iată de ce codificarea are indiscutabil avantajele. Acest lucru permite ca în decurs de 20-30 de ani de la naştere să micşoreze nivelul de dependenŃă faŃă de aptitudini. De la mijlocul lui noiembrie până la mijlocul lui decembrie există de asemenea aceasta tendinŃă. însă cu cât mai mult ne rugăm pentru valorile umane. De ce depinde acest lucru şi poate avea vreo influenŃă asupra soartei viitoare a omului? In viaŃă. M-am născut prematur. copilul trece prin două perioade importante. trebuie să înceapă schimbările cu ea însăşi.ceea ce constituie o încercare intuitivă de a se echilibra. dar şi neajunsurile sale. Şi aceasta este. adică de la mijlocul lui februarie până la mijlocul lui aprilie. statura mică. în consecinŃă. Apropo. micşorând ataşamentul de capacităŃi. Dacă copilul îşi roade unghiile. Orice încercare forŃată de a redresa situaŃia se soldează inevitabil cu consecinŃe nocive. aşa-zisa buză de iepure la copii este şi ea o consecinŃă a blocajului dependenŃei exagerate faŃă de aptitudini şi intelect. de intelect şi de spiritualitate. adică umilind mâinile şi aptitudinile în acelaşi timp. oricât de paradoxal pare. Uneori. prin aceasta puteŃi să traumatizaŃi viaŃa şi sănătatea copilului. a idealurilor şi a conştiinŃei lor. la 7 luni. în măsura în care aptitudinile şi succesul vor înceta să constituie scopul principal al vieŃii lui. în această perioadă posibilitatea de a ne schimba pe noi înşine şi prin noi de a-i ajuta pe copii. dezvoltarea aptitudinilor. Iată de ce ambii părinŃi. părinŃii trebuie să parcurgă în mod just toate neplăcerile şi umilinŃele. copilul îşi roade unghiile . dar şi problemele legate de mâini. Naşterea prematură înseamnă umilirea mândriei precum şi a aptitudinilor şi a idealurilor. ci valorile umane. micşorând cadrul nemulŃumirii de sine mai ales până la conceperea copilului şi în timpul sarcinii. Mai există un moment important. Dacă omul are un nivel înalt al aptitudinilor şi i se amplifică brusc dependenŃa de acestea atunci îi pot fi traumatizate mâinile sau îi pot fi afectate de o eczemă ş. Acestea sunt formarea în perioada sarcinii şi maturizarea sexuală. . apărând în suflet nu iubirea.m.

cu conştiinŃa dumneavoastră. A dispărut eu-1 interior.Astfel. . dacă eu voi renunŃa la ceva. corpul dumneavoastră. Nu pot să-mi reneg cărŃile. deş i medicii nu găsesc nimic. Pentru mine. Ceea ce vi se şi întâmplă. dar aceasta nu schimbă nimic. din ateu am devenit credincios. eu. Dacă sunt detaşat şi liniştit. Dar descoperirile mele referitoare la legităŃile dezvoltării corpului şi spiritului nostru au existat până la cercetările mele şi vor exista şi după ele. copilul are nevoie de o mare cantitate de iubire. pe plan general. traumatism şi moarte. Cum să-1 redobândesc? Vă implor. Eu pot să renunŃ la activitatea mea viitoare precum şi la cercetare dacă văd că nu mă descurc sau dacă simt că am obosit şi nu mai doresc să mă ocup de acea problemă. De prea multe ori aŃi criticat bărbaŃii. Pur şi simplu. în diagnosticare există informaŃii eronate atunci când eu mă frământ şi sunt neliniştit. iar pentru a putea supravieŃui. sunt pozitive. dar suferiŃi pentru boala copilului dumneavoastră. atunci ele. Pentru ca dumneavoastră să fiŃi împinsă către iubire. a existat un singur far călăuzitor sentimentul dragostei din suflet. am devenit mai nobil în ceea ce priveşte concepŃia mea despre lume. se vorbeşte că dumneavoastră aŃi renunŃ at deja la cercetă rile şi pă rerile dumneavoastr ă din primele cărŃi. Dumneavoastră sunteŃi sănătoasă. precum şi avansarea mea destul de anevoioasă. Dintre toŃi pacienŃii pe care i-am văzut. amplificate de câteva ori. Stimate domn. Toate acestea s-au transformat în copil într-un flux de autodistrugere. supărarea şi ranchiuna. AŃi avut o concepŃie nesănătoasă despre lume şi caracter şi toate acestea le-aŃi transmis copilului. Datorită cercetărilor am dobândit un caracter mai blând. Nici eu nu pot să judec întotdeauna just şi să trag concluzii din informaŃiile obişnuite. O imensă agresiune subconştientă a fost transmisă de dumneavoastră copilului. Dacă furnica doreşte să renunŃe la muntele. For Ńele vitale au fost epuizate până la capăt. eu am fost probabil unul dintre cei mai răi. Copiii născuŃi prematur sunt deseori slabi şi bolnăvicioşi. Mergând înspre acest far. întrucât este vorba despre cercetări obiective. Iată de ce eu nu schimb textul în toate cărŃile mele pentru a putea vedea evoluŃia. însă acest lucru nu mai poate avea nici o însemnătate. trebuia să se micşoreze eu-1 dumneavoastră uman. Toate celelalte au fost estompate şi strivite. am reuşit totuşi să depăşesc toate acestea. Eu răspund că se întâmplă. poate face acest lucru de câte ori doreşte. el poate să renunŃe la ea de o sută de ori. în decursul vieŃii. ajutaŃi-mă! V-aŃi rugat prea mult pentru spiritualitate şi idealuri. acestea vor fi ambiŃiile mari. dacă apreciem urmările naşterii premature. Este adevărat? Deseori sunt întrebat dacă se strecoar ă gre şeli în diagnosticările şi în prognozele mele. Neavând şanse de supravieŃuire şi de a avea copii. cu corpul dumneavoastră şi în permanenŃă aŃi încercat să înăbuşiŃi sentimentul iubirii din suflet. pe care se caŃără. atunci informaŃiile curg cu exactitate. Iată de ce. cercetările mele nu sunt comparate cu caracterul meu şi concepŃia mea despre lume. Dumneavoastră aŃi trăit cu eu-1 uman. Starea dumneavoastră este de fapt starea profundă a copilului dumneavoastră care cu timpul se poate transforma în boală. Sper că voi putea realiza acest lucru. conştiinŃa dumneavoastră. Dacă un savant a descoperit o anumită lege. O parte din acest flux de autodistrugere se aruncă asupra dumneavoastră cu scopul de a supravieŃui copilul. iar aceasta înseamnă aceeaşi blocare a mândriei.

ci copilul dumneavoastră. religia joacă un rol important. Numeroase tendinŃe religioase. eu cred că veŃi înŃelege dacă veŃi citi cărŃile mele. timp şi materie. Poate că ar fi bine să înlăturaŃi din cărŃile dumneavoastră aceste noŃiuni pentru a ajuta mai mulŃi oameni. iar în plan informaŃional. Creatorul se găseşte în afara limitelor spaŃiului.Astfel. Născându-se dintr-o singură rădăcină. „Tot ceea ce aŃi povestit despre mine şi despre caracterul meu corespunde adevărului . mi s-a spus că cercetările mele corespund pe deplin cu Kabbala. Au venit la întâlnirea cu mine musulmani care au terminat Facultatea de teologie din Ńările arabe. deci. chiar dacă a supravieŃuit. Singura modalitate prin care putem să înŃelegem Creatorul este iubirea. atunci vom îndrepta toate forŃele înspre salvarea omenirii şi nu înspre nimicirea acesteia. El este prezent şi în această lume. Toate marile adevăruri au fost descoperite şi cunoscute prin iubire. înŃelegând că în faŃa lui Dumnezeu nu există nimic mai bun şi nimic mai rău. Dar dacă părerile noastre vor fi îndreptate asupra a ceea ce desparte o religie de alta. Dar ei nu citesc cărŃile dumneavoastră întrucât în ele se vorbeşte despre reîncarnare. Când am vizitat Israelul. noi suntem deja cu toŃii acelaşi popor. . energetic şi economic. „înseamnă că mai devreme sau mai târziu se va naşte dorinŃa distrugerii celei mai rele religii şi a celui mai rău popor. aceeaşi civilizaŃie. se străduiesc. copiii sunt bolnavi ş i numeroase boli ar putea fi I cuite după sistemul dumneavoastră. întreaga lume este divizată în câteva părŃi. întrucât acum ştiu cum să lucrez asupra mea şi cum să mă schimb".a spus musulmanul . religiile lumii au diferite trunchiuri şi ramuri. cercetările dumneavoastră corespund pe deplin cu ortodoxia. musulmanii. aceeaşi naŃie. în viaŃa omului. MulŃi credincioşi au pur şi simplu nevoie să citească cărŃile dumneavoastră. nu dumneavoastră trebuie să fiŃi salvată. ortodocşi şi atei. întrucât în toate celelalte probleme. Eu vă mulŃumesc foarte mult pentru acest lucru. iudei şi catolici. iar conştiinŃa a introdus acestea în plan uman.şi tot ceea ce mi-aŃi arătat în general corespunde Coranului şi religiei mele. aceasta înseamnă dispariŃia civilizaŃiei. prin intermediul conştiinŃei. Cu cât există mai multă iubire la baza unei religii. şi chiar şi cuvântul "karma" îi sperie. întrucât aceştia au nereguli în familie. atunci au murit urmaşii lui. cu atât mai mult aceasta oferă o imagine asupra moralei şi eticii şi conduce la dezvoltarea spirituală. ConştiinŃa constă din spaŃiu. de aceea nu se poate. Dacă vom analiza ceea ce ne uneşte. Cum să faceŃi acest lucru. sa înŃelegem Creatorul. Religiile mondiale actuale au creat civilizaŃia existentă. timpului şi a materiei. Tuturor le spun acelaşi lucru: — Fiecare obiect din Univers provine din cauza primară şi este legat de aceasta. catolicii. în plan religios. că la întâlnirile cu mine vin musulmani şi budişti. să cunoască Creatorul şi să se apropie de Acesta. Iată. Totodată. iudeii. Dar nici unul nu a supravieŃuit negând iubirea. Ortodocşii. Iar în condiŃiile mijloacelor tehnice contemporane. fiecare în felul ei. atunci fără doar şi poate se va pune problema: "care religie şi care popor este mai bun. că prin iubire noi suntem uniŃi. îşi schimbă adeseori religia şi continuă să trăiască şi să nască copii.

tripleŃi ş. tatăl poate să-şi piardă picioarele sau să aibă o afecŃiune gravă la picioare. După un anumit timp durerea a dispărut.Pe copilul meu l-au durut un timp îndelungat picioarele. Eu îl insult foarte tare pe fiul meu şi mă supăr pe el pentru faptul că neagă familia.al copiilor de astăzi poate avea din nou dureri la picioare. fracturi ale picioarelor. atunci ce se află în spatele naşterii unor gemeni. Dar dacă pentru concepŃia noastră de viaŃă şi pentru caracterul nostru incorect plătesc copiii şi nepoŃii. Şi dacă acest lucru va ameninŃa copiii. Pericolul constă în faptul că atunci când r ăspundem noi înşine pentru greşelile noastre. atunci acest răstimp poate fi folosit ca să se salveze şi pe sine şi pe urmaşii săi. Şi în cazul de faŃă programul de autodistrugere aruncat asupra copiilor care urmează să apară pe lume. . Dacă prin sterilitate se blochează ceva. Iar acum nu voi mai intra în detalii. Când copilului îi va veni vremea să aibă la rândul său copii. iar apoi. atunci pot să nu mai apară niciodată pe lume sau să se nască bolnavi. Chiar şi în uterul mamei. întrucât ele nu sunt necesare. gemenii sunt obligaŃi să se orienteze nu atât asupra propriei persoane. atunci toate acestea pot da şi dureri. Ce e de făcut? Aceasta se întâmplă de la sine.m.d. Concentrarea asupra aptitudinilor se transferă în concentrarea asupra relaŃiilor. Poate să se realizeze şi o altă variantă. mândria înlocuindu-se cu gelozia. Dar întrucât mina acŃiunii încetinite se află în câmpul lor. s-a transferat asupra câinelui. atunci înainte de concepere începe procesul ior de" purificare.a. la câŃiva ani după naşterea copiilor. Animalele domestice sunt ca nişte copii. atunci când vom începe noi să plătim. Aceasta este una din formele de armonizare naturală. şi viitorul lor tată . mai devreme sau mai târziu. starea lui să se fi îmbunătăŃit. dar câinele a murit în urma unei afec Ń iuni la picioare. în ciuda strădaniilor mele de a-1 iubi.? Unul dintre componentele mândriei îl constituie sentimentul tău de unicitate şi irepetabilitate. îl dor adeseori picioarele. o amânare. va exploda. probabil că sub influenŃa medicamentelor sau şi a altor cauze. ei se nasc sănătoşi. dacă au un suflet întunecat. noi ne schimbăm în bine mai repede. Şi atunci. Să fie oare legate între ele aceste două evenimente? Judecând după toate posibilităŃile. Adică o amânare de durată în cazul unei concepŃii incorecte de viaŃă este vătămătoare şi pentru urmaşi şi pentru noi. s-ar părea că da. inflamaŃii. Dacă părinŃii şi copilul se vor schimba şi vor lucra asupra propriilor lor persoane. iar tatăl lor nu prezintă nici un fel de probleme. Şi dacă omul se schimbă. atunci când se nasc gemeni. traume ale picioarelor şi o dilatare varicoasă a venelor. Atunci când omul este nemul Ń umit de soarta sa. Şi dacă omul are şanse mici de a supravieŃui când se naşte singur. Dacă sufletele sunt mai luminoase. IniŃial la copil acŃiona un program de autodistrugere din cauza idolatrizării soartei. dar acest program a trecut asupra copiilor pe care urma să-i aibă. erizipel etc. Copiii au un suflet pur. deseori nu mai avem forŃa necesară. mândria le este înfrânată şi acest lucru le permite să trăiască. etc. dacă prosperitatea se năruie.oferă un repaus temporar. De ce este periculos acest transfer asupra altei persoane? Pe de o parte . învăŃătura. aceste probleme pot fi ocolite. Atunci când omul este gata ca pentru o soartă mai bună să-i facă rău unei alte persoane sau să se dispreŃuiască pe sine. atunci se va transfera mult mai puternic înspre tată. cât asupra relaŃiilor dintre ei.

Nivelul mândriei la el nu este mare. prezentând informaŃii noi. a trecut spre mine apoi a început s ă mă filmeze. încercările de a o reconecta nu au reuşit. în primul rând. Au loc diferite neplăceri. iar omul. interacŃiunea prin videocasetă este mai puternică decât prin carte. A fixat camera pe cortină şi a încercat să o conecteze. aptitudini şi destin favorabil şi în planul principiilor şi al idealurilor. el a hotărât să nu o atingă. Camera a pornit. Iar la dumneavoastră nivelul mândriei este foarte mare. Primele mele expuneri. precum şi la destinul favorabil şi la aptitudini. primeşte în decursul a două ore de expunere. încercaŃi să citiŃi cu atenŃie cărŃile mele şi să lucraŃi mai îndelungat asupra propriei persoane. ci prin voce. atunci lui îi dispare dorinŃa de a ajunge la prelegere. Acum am hotărât să fac o bucurie ascultătorilor. el tinde să atingă un nivel spiritual mai înalt. în general. atunci acest proces începe înainte de prelegere. operatorul a pornit videocamera. Ca s ă nu mai apară aceeaşi problemă. Dup ă o or ă . dar foarte intens asupra propriei persoane. deşi de fapt nu le-am verificat deplin pe propria-mi piele. trecând prin acestea în mod just. Are loc un proces insesizabil. este mai uş or să te schimbi. Domnule Lazarev. Pentru ca fiul dumneavoastră să supravieŃuiască. în Saratov. mie îmi era mult mai uşor să explic în ce constă esenŃa problemelor omului şi cum trebuie rezolvate. sau nu sunt pregătit pentru a da informaŃii pure. pierderea tuturor cheilor de la locuinŃă)? La prelegeri. De obicei eu prezint cercetările mele şi informaŃiile noi după 2-3 luni după ce le-am derulat şi le-am trecut prin filtrul meu. toate că rŃile erau concentrate într-o singură conferinŃă. nu mă întâlnesc des cu spectatorii. iar o oră întreagă. faŃă de oameni. pe ecran. Camera s-a oprit. V-aŃi manifestat agresivitatea faŃă de lumea înconjurătoare. De îndată ce figura mea a ocupat tot ecranul. sau nu am puterea să asigur oamenii din sală în timpul şedinŃei. . Dar eu apăream într-o imagine foarte mică. De exemplu. El se aseamănă cu cel care este gata să împrăştie toŃi banii şi să devină sărac numai pentru a păstra iubirea în suflet. mişcare. posibilitatea de a desfăşura o activitate mai intensă. cum poate fi explicată următoarea situaŃie? La mulŃi dintre cei care încercau să vină la prelegerile dumneavoastră apăreau următoarele obstacole (traumatisme ale picioarelor. Dacă în interiorul său el este pregătit. a fixat-o pe cortina scenei. lovirea cotului. Iată. informaŃia de bază vă parvine nu prin text. accentuarea radiculitei. pur şi simplu din curiozitate. el a îndreptat camera spre mine. Apoi. Acum eu lucrez asupra temei legate de "personalitate". în al doilea rând. De aceea. sau sala este practic goală iar atunci fie se pierde dorinŃa mea de a prezenta expunerea fie se conectează mecanismul secundar de autoapărare. ignorând complet partea materială. este nevoit să renunŃe şi la morală şi la idealuri. ruperea tălpilor de la pantofi. Uneori eu. în timpul activităŃii cu sala au avut loc lucruri stranii.Dumneavoastră aveŃi o dependenŃă interioară foarte mare faŃă de toate valorile. cunoştinŃele mele au început să-mi ceară videocasetele. înregistrarea pe videocasete se adresează acelora care doreau să ajungă la consultaŃie. Atunci operatorul a decis să mă prezinte în prim plan. în al treilea rând. în cazul de faŃă. le-am înregistrat cu o videocamera pentru a analiza greşelile mele şi pentru a Ńine cont de părŃile pozitive. Atunci se va schimba şi caracterul fiului dumneavoastră. s-a văzut cortina ş i s-a auzit numai glasul meu. Dacă omul nu este pregătit pentru un asemenea proces. cantitatea de informa Ń ie este mare ş i accelerarea tuturor proceselor este mult mai puternică decât în momentul lecturării cărŃilor. videocamera s-a oprit din nou. După aceasta eu m-am străduit să înregistrez pe videocasete toate conferinŃele. afirmând că au o influenŃă mult mai puternică decât cărŃile. ş i videocamera continua să funcŃioneze normal. Este mai uş or să lucrezi asupra ta. Despre aceste cercetări doresc să relatez mai amănunŃit în viitoarea mea carte. Nu s-a mai întâmplat nimic. Dup ă ce vizionau casetele.

să trec prin ele în mod corect şi să mă detaşez mai mult de valorile umane pentru a mă ridica pe o nouă treaptă a cunoaşterii. după conferinŃă. Eu nu am putut să citesc aceste rânduri. dar nu a înregistrat nici un sunet. Apoi. M-am gândit că nu se pot strica amândouă deodată. ea funcŃiona ireproşabil. în principiu eu mă bucur că se întâmplă asemenea lucruri. înainte de conferinŃă. Totul a fost înregistrat pe casete video şi audio. A avut loc o întreagă conferinŃă. Sunetul însă nu se auzea. a refuzat să funcŃioneze din start. Imaginea era foarte clară. organizatorii cheltuiseră bani şi am fost rugat să n-o anulez. omul a hotărât să le relateze americanilor despre cărŃile şi cercetările mele. totul a fost în regulă. Eram conştient că noua temă pe care o abordasem deja reuşisem să o fundamentez. De aceea prin sângerare sau vindecat multe boli în trecut şi de aceea donarea de sânge este folositoare pentru sănătate. Videocameră nu s-a stricat. Acesta era un mare specialist în domeniul vindecării prin regim. însă niciodată nu s-a mai întâmplat aşa ceva cu ea. în mod subconştient. 150 de persoane au dat înapoi biletele la casă. m consultat o persoană care suferea de cancer la gât. Eu am fost de acord. Sau el a expus lucrurile din punctul lui de vedere. de două tipuri diferite. ci să o reprogramez. Poate că informaŃia mea a fost destul de seacă. Am foarte multe probleme dar dispun de foarte puŃină putere pentru a putea controla informaŃiile pe care le primesc.A fost nevoit să filmeze din nou cortina. Am mai discutat o vreme. în general. fără nici un cusur. la Oreol am luat cu mine două camere video. Un asemenea lucru nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Pentru a încheia această temă trebuia să primesc o nouă porŃie de neplăceri. Eu căscam gura şi dădeam din mâini în mod convingător. A doua videocameră a înregistrat limpede expunerea. eu am încercat să-mi adun gândurile. înseamnă că nu trebuie să ne îngrijorăm că eu. am observat că unele dintre ele erau pur şi simplu jignitoare. apoi el a plecat. de nenorociri. După o jumătate de an. citind biletele venite din sala. nici cel audio nu au înregistrat nimic. Ea s-a stricat pur şi simplu. oamenii au considerat că sufletul omului se găseşte în sângele său. Nu am chef de expunere şi anulez aceasta conferinŃă. Prima. Dar deja s-a făcut reclamă. După aceasta a apărut şi îmbunătăŃirea stării lui de sănătate. De data asta. prin informaŃia mea aş putea aduce prejudicii cititorilor. Să trecem la videocamere. am Ńinut o conferinŃă la Oreol. După aceasta. In a patra carte a dumneavoastră există un episod în care se vorbeşte despre o transfuzie de sânge care vi s-a făcut. Din ce cauză? înainte. Eu m-am uitat pe vizor şi m-am gândit: — Şi iată că totuşi mi-am atins scopul şi am reuşit să înregistrez. După aceea m-am întors la Peterburg şi am introdus caseta în aparatul video. Dar pe om îl vindecă de fapt iubirea. nu a înregistrat nimic. a _ Dumneavoastră aveŃi cancer întrucât aŃi hotărât că omul se vindecă prin regim şi spiritualitate. de umilinŃe. aşa cum am constatat ulterior. eu nu pot vedea sânge şi nici să aud despre răni. Sângerarea înseamnă înjosirea tuturor funcŃiilor vitale şi a tuturor valorilor umane în acelaşi timp. După o săptămână. întorcându-ne la Sankt Peterburg s-a verificat video camera. Dacă aceste mecanisme străine de control funcŃionează. Cu un an şi jumătate în urmă. ceea ce putea fi periculos. ea a fost folosită de nenumărate ori la înregistrările obişnuite. la New York. . dar în general. Uitându-mă la sala destul de goală. Deşi semnalul luminos era aprins. nu s-a înregistrat nimic. omul îşi leagă personalitatea sa mai mult de sânge decât de corp. dându-i o interpretare informaŃională proprie. Insă nici aparatul video. Mi-am amintit că a mai avut loc ceva asemănător cu informaŃiile mele. Dieta şi spiritualitatea contribuie doar Ia aceasta.

De aceea au început să vă pregătească cu ajutorul unor astfel de metode să puteŃi naşte copilul. înseamnă că nu trebuia efectuată operaŃia. într-o noapte.i-am comunicat eu cu amabilitate. Eu trăiesc acum numai cu gândul la Dumnezeu şi vreau să înfiinŃez un centru spiritual. iar copilul nu se afla în pântece. în a treia zi după acea noapte a început să i se înnegrească părul şi încetul cu încetul i s-a restabilit întru totul vederea.şi întreaga mea viaŃă s-a transformat.a spus ea. După o lună de şedere în spital. Aşa că fiŃi bun. — Noi mergem totuşi pe căi diferite. Medicii au hotărât că este prea târziu să-i mai facă o operaŃie pe creier. A vorbit astfel câteva ore. vecinii ei au fost treziŃi de nişte sunete ciudate. . dumneavoastră vă comportaŃi cu o frică exagerată. oamenii visează numai să vă poată vedea.ar suporta. adică este o pârghie care poate zdrobi omul. Femeia era deja în a cincia lună de sarcină. Sper că totuşi dependenŃa ridicată de principii şi idealuri s-a diminuat la ea'. . Avea menstruaŃie o dată pe an. fătul nu exista. — Dar ataşamentul faŃă de spiritualitate există totuşi la dumneavoastră . O femeie mi-a povestit istoria na şterii copilului să u. Deodată. eliberaŃi apartamentul pe care vi l-am pus la dispoziŃie. Cum puteŃi să vă reveniŃi. se încheia deja a cincia lună de graviditate. Au internat-o în clinică. ar fi de dorit să lucraŃi asupra propriei persoane. . Medicii au hotărât să cerceteze pentru orice eventualitate cum se comportă inflamaŃia. trebuia întreruptă sarcina. dar îl şi poate ridica . întrucât dumneavoastră vă orientaŃi asupra eu-lui. Aparatul nu a indicat nimic. atunci faŃă de orice pericol la care este expus corpul şi viaŃa. Iar apoi a început să orbească. unde a stat două luni. După dimensiunile pântecelui. . Nivelul de spiritualitate era foarte ridicat şi trufia imensă. 1 s-a făcut şi o diagnosticare cu ultrasunete pentru a vedea în ce lună de sarcină se află. Apoi. femeia a albit cu totul. — Cu mândria dumneavoastră şi cu ataşamentul faŃă deidealuri şi spiritualitate practic nu aveaŃi şanse să faceŃi un copil. Pentru a face operaŃia. dacă omul va simŃi corect direcŃia. Să ne întoarcem la autorul întrebării. Ea nu se mai găsea pe creier. aflându-se în contact efectiv cu cineva. Un caracter puternic poate conduce la o imensa trufie. — ŞtiŃi. Dumneavoastr ă aŃi venit în oraşul nostru. Femeia vorbea într-o limbă necunoscută.inflamare malignă a creierului. Au aşteptat să vadă cu ce se încheie această tevatură. Medicii au mai supus-o încă o dată diagnosticării cu ultrasunete. Trebuia să aştepte. după toate semnele femeia se afla în a treia lună de sarcină. dar el poate şi ajuta la depăşirea acelor obstacole pe care alt caracter nu le. că după acest eveniment eu am început să cred în Dumnezeu. prin radiografierea pântecelui s-a distins un copil de cinci luni pe care după alte patru luni 1-a adus cu bine pe lume.Nici în perioada ciclului la femei scurgerea de sânge nu este întâmplătoare. Apoi a rămas totuşi într-un fel însărcinată şi în acelaşi timp i s-a pus un diagnostic .a spus cu tristeŃe ea. Dacă femeia este foarte mândră. micşorând mândria dumneavoastră eu sper că veŃi înŃelege din cărŃile mele. dar sarcina exista. După două zile m-am convins de corectitudinea diagnosticului meu. Acest lucru conferă o izbucnire a iubirii prin înjosirea laturii umane. atunci menstruaŃiile pot să dispară. i-am explicat eu. iar dumneavoastră petreceŃi nopŃile făcând beŃii şi tărăboi. InflamaŃia canceroasă a dispărut fără urmă. iar aparatul arăta iarăşi că nu există nici un copil. asupra corpului superior.

ci să-i cedezi. Dacă dumneavoastră aŃi fi avut o concepŃie incorectă despre lume. întrucât aŃi început să vă manifestaŃi corect faŃă de lume. Cum să mă pregătesc. tânăr. indiferent de cum nu s-ar schimba latura sa umană. fie n-aŃi fi dorit să priviŃi emisiunea. întrucât orice mişcare îmi provoca dureri îngrozitoare. deosebit de spiritual şi bun. după a doua sau a treia emisiune a dumneavoastră sub titlul "Bumerang" eu am fost Ńintuită la pat.Stimate Serghei Nicolaevici. adică închipuiŃi-vă că soŃul dumneavoastră a murit. pentru copii şi nepoŃi. v-a părăsit. De aceea. cu atât mai mult încerc o presiune mai mare şi umilinŃă. în momentul privirii emisiunii. Ce mi s-a întâmplat? De fapt. Cu cât depindeŃi mai mult de logica umană. Când vă supuneŃi soŃului. Cu cât mă străduiesc mai mult să mă supun soŃului. încercând să fiŃi blândă în exterior ş i cu cât intr ă mai adânc agresivitatea în subconştient. Timp de cinci zile şi cinci nopŃi nu am putut să mă ridic şi nici să mă întorc. ContinuaŃi să lucraŃi asupra propriei persoane. deşi încerc să lucrez asupra mea. iar treaba ar fi putut să se termine cu o îmbolnăvire gravă. în straturile adânci ale caracterului dumneavoastră. Mama cedează adesea în faŃa capriciilor copilului său şi nu se enervează în faŃa comportamentului stupid. a plecat sau a devenit dintr-o dată minunat. el este silit să devină mai agresiv pentru a supravieŃui. cum să mă purific? SpuneŃi-mi ce să fac. Atunci şi umanul îl veŃi iubi fără frică. Astfel purificarea va avea loc mai repede şi mai uşor. Pur şi simplu am fost Ńintuită la pat. eu-1 dumneavoastră superior s-a folosit de acest moment pentru a scoate la suprafaŃă "murdăria" şi agresivitatea. ajutaŃi-mă vă rog. dumneavoastră aŃi avut o concepŃie justă despre lume şi un caracter urât. iar orientarea corectă v-a ajutat să depăşiŃi mai repede negativul pe care l-aŃi purtat. Dumneavoastră „îndesaŃi" în adâncul dumneavoastră agresivitatea. fără supărare şi pretenŃii. eu nu reacŃionam nici la Ciumak şi nici la Kaşpirovski. simŃind dureri acute în tot corpul. nivelul mândriei şi agresivităŃii faŃă de bărbaŃi a fost imens ca şi dorinŃa de a diviniza omul iubit care stătea la baza acestuia. nu am putut să-mi mişc nici mâna. rugaŃi-vă pentru dumneavoastră. Nu este voie să te simŃi mai presus de soŃ. în soŃul dumneavoastră încercaŃi să iubiŃi la început Divinitatea. vă supuneŃi de fapt logicii umane. Merită să vă uitaŃi la casetele cu ultimele conferinŃe Acolo veŃi găsi o informaŃie care nu este reflectată în cărŃi. Doresc să am un copil (căsătorie târzie. şi abia apoi umanul. ceea ce înseamnă că începeŃi să depindeŃi de ea. să simŃiŃi în sinea dumneavoastră la început Divinitatea. pur şi simplu neconectând televizorul. Iată de ce este mai bine să nu i te supui soŃului. vârsta de 37 ani). cu atât mai mult se naşte înlăuntrul dumneavoastră agresivitatea. Dumneavoastră aŃi obŃinut purificarea prin nenorocire. în dragoste noi suntem egali şi unici. încercaŃi să păstraŃi iubirea faŃă de Divinitatea dinlăuntrul lui. atunci nu aŃi fi suportat purificarea care ar fi condus la accentuarea agresivităŃii. Boala dumneavoastră actuală nu mai este legată de dumneavoastră. ci de viitorul copil. fie nu aŃi fi putut privi chiar din primele minute. însă. iar apoi umanul. supărare. Acum m-am îmbolnăvit grav. cu atât mai periculoasă este pentru soŃul dumneavoastră. De ce? Trebuie să vă supuneŃi lui Dumnezeu şi nu soŃului. dar nu este voie totodată să te simŃi mai prejos de el. . întrucât Dumnezeu vă conduce prin intermediul soŃului. Acum situaŃia este mult mai bună. boală şi traumatisme. imaginaŃi-vă că soŃul se îmbolnăveşte şi devine invalid. După aceea. şi totuşi prin asta ea nu se supune lui. Totodată. în primul rând.

Să nu te întâlneşti din milă sau din motive morale. Toate divergentele se rezolvă prin iubire. nu te duce la aceasta. înseamnă că nu vedeŃi divinitatea ascunsă după învelişul uman al soŃului dumneavoastră. Dacă însă în suflet există iubire puŃină. un tânăr mi-a mărturisit următoarele: — M-am plimbat cu o fată timp de câteva luni. ea nu se culcă cu el. să nu fie de acord cu el. BineînŃeles. PuteŃi să spuneŃi în gând: £u primesc umilinŃa nu de la tine. El se îndrăgosteşte de ea. în acest caz. Dar aici avem un alt caz. să ai încredere în sentimentele tale. o lună. Supunerea oarbă faŃă de dorinŃele soŃului îl ancorează mai puternic de toate valorile. atunci când femeia stârneşte în mod artificial pasiunea bărbatului. Şi cu cât depinde mai mult de această pasiune şi de toate sentimentele umane. Comportamentul a doi oameni îndrăgostiŃi este imprevizibil şi determinat de logica divină care nu este accesibilă conştiinŃei. Iar acum mă simt din nou atras de ea. trei. dar nu se culcă cu el. agresivitatea lui creşte şi se denaturează caracterul. Iată un exemplu. în relaŃii trebuie să existe şi moralitate ş i principii ş i logică . Ea. Se întâlneşte un tânăr cu o fată. — Aceasta poate fi o întâmplare obişnuită de vampirism. Dacă în adâncul tău nu doreşti să o vezi deşi principiile. Va fi mai ră u şi pentru tine şi pentru ea. atunci intuiŃia lucrează mai bine decât la bărbat şi la orice situaŃie ea se uită cu mai multă înŃelepciune. prin comportament şi sentimente contribuie la acest lucru. Dacă te atrage. să zgâriaŃi faŃa soŃului dumneavoastră. Dacă vrei să o vezi. Cu cât omul este mai sincer şi mai binevoitor. du-te şi nu mai acorda atenŃie la nimic. în cele din urmă am hotărât ferm să mă despart de ea. Mai mult decât atât. Dar după două luni ei se despart. două. Pentru aceasta este necesar să tindem spre dragoste şi să ne orientăm mai mult spre sentimente. Este bine s ă cunoa ştem faptul că logica şi conştiinŃa umană nu vor putea niciodată determina pe deplin cum trebuie să se comporte omul. decât asupra unor prejudecăŃi şi principii . Pentru aceasta este nevoie să intensifice dragostea atât în sufletul ei. ci de la Dumnezeucare te-a trimis. fiindu-i astfel soŃului mai uşor să simtă dragostea din sufletul lui. Cum să procedez? — Cum ce să faci? Ignora hotărârea. însă eu sunt ferm hotărât să mă despart. . orice Ńi-ar spune şi orice s-ar spune despre ea. Femeia trebuie să se comporte în aşa fel încât să îl apropie atât pe soŃ cât şi pe ea de Dumnezeu. să fie pus într-o situaŃie neaşteptată şi prin aceasta să se destabilizeze umanul. Dacă simŃiŃi însă că totuşi vă supuneŃi umanului. Eu văd sentimente reale. Indiferent cum se comportă ea. şi morala impun întâlnirea. Ea nu îi cedează sexual. fie el asupra ei. cu atât îi va fi mai uşor să fac ă alegerea corectă . uneori. între ei începe un joc al dragostei care durează o săptămână. El mi s-a adresat mie şi a încercat să afle ce se întâmplă. este mai folositor să îi strice buna dispoziŃie soŃului.şi se pare că amândoi aveŃi sentimente reale de iubire. atunci fie femeia va exercita presiune asupra soŃului. Dumneavoastră veŃi avea cu ea un copil .Dacă simŃiŃi că supunerea dumneavoastră trece în robie. cât şi în sufletul soŃului. După o jumătate de an el vine iarăşi la mine şi îmi spune că ei nu s-au mai văzut şi este puŃin probabil să se mai vadă. soŃul nu trebuie s-o umilească. eu văd în câmpul lor un copil comun. du-te la ea. dar principala orientare trebuie s ă se îndrepte mereu spre sentimentul dragostei din suflet. în acel moment el cheltuieşte în favoarea ei energie. Nu demult. El dirijează lucrurile mărunte şi îi va ceda mereu soŃiei în problemele esenŃiale. aptitudini şi bani. Când femeia are în suflet multă dragoste şi ea se concentrează asupra acesteia.i-am spus eu . atunci e mai bine să strigaŃi. Iată de ce. cu atât este mai mult golit sufletul lui de această femeie.

omul doreşte să fie în singurătate. apare o îmbolnăvire venerică. iar înainte de aceasta. de mulŃi bani. dispare atracŃia sexuală. stupiditate sau tragedie. structura spiritului şi sufletului se formează în timp de câteva vieŃi. bunătatea. El se uită la mine cu părere de rău. . După aceea. Energia cea mai utilă şi înălŃătoare se consumă pentru cele mai importante strategii ale omului. şi nu vor avea pretenŃii unul faŃă de celălalt. cu atât mai multe posibilităŃi există să aibă copii armonioşi. Unul din mijloacele cele mai bune de purificare a karmei îl constituie educaŃia corectă. acest lucru îl putem numi prostie. El poate beneficia de o îmbunătăŃire bruscă a afacerilor. Astfel. ceva nu permite acest lucru. din senin. timp de câteva vieŃi ei se întâlnesc. dispare pofta. Astfel. structura în formare a copilului va fi lipsită de energie. iar aceasta la rândul ei se naşte din iubirea faŃă de Dumnezeu. Cu cât copilul în perioada maturizării sexuale va năzui către Dumnezeu. Se pare că dacă încep o viaŃă sexuală activă. cu cât se vor încerca sentimente înălŃătoare şi de bunătate. începând cu ziua de azi. înăbuşă iubirea sau dacă cedează corpului omenesc şi transformă iubirea în pasiune sexuală. Şi astfel de cazuri au mai fost dar de fiecare dată nu am înŃeles nimic.lescentul începe de timpuriu viaŃa sexuală sau. Dar tinerii nu şe culcă împreună. urmând exemplul părinŃilor. spiritualitatea. Eu mă uit în câmpul lui. Nu mai v ă d copilul. a destinului şi sănătăŃii viitorilor săi copii. după 2-3 ani. se nasc din dragoste omenească. bunătate şi spiritualitate. nutresc sentimente puternice unul faŃă de celălalt şi în câmpul lor are loc conceperea spirituală a copilului.am presupus eu. sau elevii noştri. Ceva îi împiedică. Iluminarea vine încet şi chinuitor. Dar dacă părinŃii cedează în faŃa logicii umane. Natura face însă totul pentru a salva copilul şi a continua procesul lui de dezvoltare. chinuindu-mă. Această întâmplare stupidă poate să-i despartă sau soarta îi aruncă în diferite oraşe. Aici avem însă de a face cu o altă logică. FaŃă de aceste încercări. dă din umeri şi pleacă.— Dar copilul în câmpul nostru este comun? . Se frânează brusc dezvoltarea copilului. încerc să înŃeleg unde am greşit. atunci purtăm responsabilitatea şi pentru acest lucru. fac cunoştinŃă. Se întâlneşte tânărul cu o fată. Să ne închipuim o situaŃie: omul. şi o soartă echilibrată. Nu mai înŃeleg nimic. deşi până atunci ambii parteneri au fost pe deplin sănătoşi. cu atât mai mult aceast ă energie subtilă se va consuma pentru formarea soartei omului.mă întreabă el. Poate apărea altă situaŃie. trece prin pregătire şi verificare prin neplăceri. Cu cât tânărul începe mai târziu viaŃa sexuală. câmpul genotip al copilului se deformează şi este rectificat pe parcursul a câtorva vieŃi prin bolile şi nefericirile din viaŃa viitorilor părinŃi. Dar nu înŃeleg nimic. Dacă judecăm după logica umană. Dar dacă ado. cu atât mai favorabilă va fi soarta acestuia şi a copiilor care vor urma. Dacă noi nu îi educăm în mod corect pe copiii noştri. se înfurie şi înăbuşă dragostea din suflet. Moralitatea. cu atât mai echilibrat se va naşte copilul. căldura sufletească scade brusc. iar schema comportamentului şi relaŃiilor lor este determinată de particularitatea formării copilului în câmpul lor. — Probabil că peste câtva timp vă veŃi întâlni şi veŃi avea un copil . nenorociri şi pierderi de bani. nu se ştie de unde. el trebuie să se apropie cu o încărcătură acumulată de dragoste. După primul contact sexual. pentru aceasta poartă răspunderea atât el cât şi părinŃii. Şi cu cât se vor supune mai mult partenerii logicii iubirii. trebuie să sufere schimbări imense în soartă. Eu. logica salvării şi dezvoltării copilului la nivelul câmpului. doreşte să trăiască în dragoste şi sentimente înălŃătoare fără plăceri sexuale. Cu cât mai înălŃătoare şi pozitive sunt sentimentele pe care le simte copilul în timpul maturizării sexuale. Se pare că genotipul câmpului copilului. cu cât se va afla într-o stare de bunătate şi dragoste. Şi deodată. atunci acesta îşi deteriorează soarta lui şi a copiilor ce vor urma. Se desfăşoară un proces activ de formare a structurii spirituale a copilului.

el încă nu le-a trecut. Logica umană triumfă. BineînŃeles. Să fii gata să fii supus încă unei asemenea încercări. spunându-i: — Probabil ai avut ultimele două zile lipsite de succes. Deodată. După sistemul dumneavoastră aceasta înseamnă: să-1 iubeşti pe cel care te-a lovit şi să nu te aperi? Dumnezeu este în toate şi noi trebuie să-1 iubim pe Dumnezeul din toate şi din toŃi: şi din ucigaşul care a venit să ne curme viaŃa şi din hoŃul care a venit să ne ia averea şi din… care ne-a tr ă dat încrederea. . fără milă. dar lui Dumnezeu nu. Câte discuŃii au existat în jurul celor spuse de Christos: "Dacă Ńi-a dat o palmă peste un obraz.. este necesar să ascultăm divinitatea din interiorul sufletului nostru. Cu ce se poate sfârşi. te-a supărat. Omului poŃi să-i răspunzi. Dar acum stereotipul obişnuit le-a învins. M-a jignit un om . Aceasta întrucât se schimbă caracterul meu şi dispare motivul de a-1 jigni. pleava societăŃii. Sau l-am bătut zdravăn ca răspuns. el. te-a trădat. Nu va fi sănătate. Sau. Cu cât ne schimbăm mai puŃin apărându-ne. dând din umeri. trecând-o în plan exterior. Iată de ce în relaŃiile dintre bărbat şi femeie şi în relaŃiile faŃă de sine. Sau îi spun: Ai încercat să mă jigneşti. nu te răzbuna pe acel om.şi eu mă apăr din nou. vizibil. Totul este în deplină ordine. A fi pregătiŃi să acceptăm situaŃia traumatizantă şi de umilire dinlăuntru nu înseamnă o supunere totală şi oarbă faŃă de exterior.am luat un cuŃit şi l-am omorât. Dacă cineva te-a jignit. mult mai eficace. Este o modalitate de a te apăra. Nu vor fi succese.Omul se sperie şi i se adresează medicului. După 2-3 luni. eu cred că cititorul înŃelege. Asta-i tot. se naşte ideea: „Dar dacă am devenit impotent? Dacă am dobândit o boală necunoscută?" In loc să se detaşeze de toate acestea şi să se ajute pe sine însuşi. noi trebuie să ne apărăm la exterior. totul revine la normal. Nu vor fi bani. întrucât acest lucru este dat de Dumnezeu. trebuie să înŃelegem pur şi simplu că porunca lui Christos se referă nu la corpul nostru. nu-1 urî şi nu te supăra pe el. . Este de asemenea un mod de apărare. cu atât mai mult atragem atacul asupra noastră şi cu atât mai mare este agresivitatea care izbucne şte în sufletul nostru. Dar. dar nu avem voie să ne apărăm în lăuntrul nostru. dacă îi urăşti aşa pe toŃi. ci la sufletul nostru. dar cu aceasta te înjoseşti doar pe tine.. Trebuie pur şi simplu să înŃelegem acest lucru. Sau i-am spus: tj un ticălos. iar acele încercări care vor avea loc peste doi ani. Dacă cineva ne atacă şi vrea să ne jefuiască sau să ne omoare. consumă energie subtilă. Dar ş i în exterior ne putem apăra în mod diferit. Sau mă apăr într-un alt mod. un nemernic. aceasta fiind tot o modalitate de a te apăra. întoarce-1 şi pe celălalt". Au existat numeroase încercări de a aplica această poruncă ad literam. Sau nu-i răspund nimic şi încep să mă rog şi în sinea mea îi cer scuze pentru că i-am stârnit dorinŃa de a mă jigni. îi spun: — Dumnezeu să te judece.

dar apărarea trebuie să se bazeze pe iubire şi nu pe ură. Apoi am examinat câmpul soŃiei. Am cercetat câmpul lui şi am rămas uluit . dependenŃa aceasta a scăzut de câteva ori. Printre altele. Totul scârŃâie în permanenŃă (în special gâtul).situaŃia era îngrozitoare. încet s-a conturat tabloul general. după care m-am uitat cum anume se schimbau în ultimul timp structurile de câmp ale lui şi ale soŃiei şi încet. deocamdată nu au avut loc schimbări cardinale şi profunde. Ea a urcat cu liftul împreună cu un bărbat care 1-a oprit între etaje şi a vrut să o violeze. Ataşamentul faŃă de idealuri. aŃi avut o dependenŃă puternică faŃă de relaŃii (de patru ori peste normal). TreceŃi prin toată viaŃa şi eliminaŃi nu numai ceea ce pentru dumneavoastră este neplăcut şi pretenŃiile. Să începem cu parametrii. încă o dată mii de mulŃumiri. Ş i în interiorul dumneavoastră vă rugaŃi pentru ea. încercările de a explica motivele care au determinat acest lucru nu au dat nici un fel de rezultate. pur şi simplu simt că se rupe ceva în mine. apoi au coborât la primul etaj. ImaginaŃi-vă că cele mai luminoase visuri s-au adeverit şi în plan mental primiŃi tot ceea ce aŃi visat şi chiar mai mult. In interiorul dumneavoastră . închipuiŃi-vă că îmbătrâniŃi că vă îmbolnăviŃi iar apoi că muriŃi. faŃă de idealuri (de asemenea de 4-5 ori mai mult decât nivelul limita) şi faŃă de dorinŃa de a vă ruga pentru omul iubit. am 24 de ani şi sufăr de o puternică osteohondroză.InformaŃia nouă trece printr-o situaŃie neplăcută. Acum. dar dorinŃa de a vă ruga pentru omul iubit s-a păstrat totuşi. Ea a început să se roage. închiderea viitorului erau de zece ori mai mari faŃă de nivelul periculos. a spus el iar în familie situaŃia conduce la divorŃ. sunt fericirea şi Ńelul suprem. încerc să îmbunătăŃesc starea mea. dar nu reuşesc. Vă sunt recunoscător şi pentru cărŃile dumneavoastră. ele m-au ajutat foarte mult. Apoi încercaŃi să vă asiguraŃi pe deplin fericirea dumneavoastră. de ură Şi trufie faŃă de bărbaŃi. Acest lucru însă întăreşte dependenŃa dumneavoastră faŃă de ea. Astfel. Nu demult a venit la mine un tân ă r. o fată mi-a povestit o situaŃie neaşteptată care i s-a întâmplat. Şi sub ea există o structură şi mai adâncă de divinizare a omului iubit. încă mai consideraŃi că valorile omeneşti. în aceasta există un pachet întreg de dispreŃ. noi trebuie să ne apărăm. Vă este frică s ă o sup ă ra Ń i pe so Ń ie cu cea mai mic ă problem ă . . Până când aŃi făcut cunoştinŃă cu cărŃile mele. el a citit toate cărŃile mele. Ei au stat de vorbă. A văzut videocasetele şi a fost la mine la audiente. Nu era la prima audienŃă — Totul se destramă. Stimate Serghei Nicolaevici. neaşteptată. Nu demult. pe atât de puŃin ne sunt necesare ura şi furia pentru apărarea noastră. El a ieşit din lift a făcut un semn de rămas bun cu mâna şi a plecat. înŃelegând că o să pierdeŃi toate aceste lucruri indiferent ce aŃi face. Pe cât de mult vedem şi simŃim noi voinŃa divină în tot ceea ce se petrece. cu atât mai mult scade posibilitatea de a ne adapta la mediul înconjurător. dar şi ceea ce pentru dumneavoastră este cel mai scump. adică în ciuda schimbărilor substanŃiale. ci o iubire mai mare faŃă de Dumnezeu. apoi.i-am spus eu lui. părere de rău şi tristeŃe. Şi cu cât mai crunt ne apărăm. iar nu de mult timp structura karmică a vieŃii anterioare a soŃiei a ieşit la suprafaŃă. — SunteŃi prea bine educat . a început să vorbească cu el. Dar prin asta simŃiŃi nu frică. fără supărare şi fără ură.

Aşa cum spunea un filozof: "fericirea b ărbatului şi a femeii nu constă în faptul de a se uita unul la celălalt. Răceala în relaŃiile dintre soŃi este din când în când necesară. dumneavoastră v-aŃi ataşat de principii şi idealuri şi de soŃie în acelaşi timp. apoi actor. dar nu pot. nu v-au permis s-o faceŃi. ci în faptul de a se uita în aceeaşi direcŃie". tinzând spre iubire şi spre Dumnezeu. dacă ar fi trebuit să vă pun un diagnostic. aŃi fj înjosit-o sau v-aŃi fi certat cu ea. iar cea sinusoidală înseamnă viaŃă. atunci aŃi fi jignit-o. încă vreo câteva luni şi cineva s-ar fi îmbolnăvit şi ar fi murit: fie dumneavoastră. Munci după un timp vă veŃi putea îmbolnăvi grav. atunci răcirea temporară a relaŃiilor se transformă într-o răcire de durată şi va sluji drept cauză pentru înşelări şi destrămarea familiei. fiecare om se poate îndrepta. cu atât aceast ă linie sinusoidală va fi mai puŃin dureroasă .Dacă dumneavoastră aŃi fj mers după sentimentul de dragoste. Oricine ştie că trupul are o inerŃie şi că este evoie să muncim mult şi permanent pentru a schimba situaŃia. Pentru aceasta este însă nevoie să gă sim punctul de reper în noi. Facem cu toŃii o greşeală des întâlnită. cu atât mai repede şi mai mult obŃinem în viaŃă din tot ceea ce numim „sănătate" şi „fericire". înăbuşindu-va sentimentele. în această direcŃie. Pentru a fi fericit este nevoie de o activitate permanentă pentru a mări iubirea din suflet. Mi se pare că este mai bine să suferiŃi din dragoste decât din cauza une' boli. m-am îmbolnăvit. încerc să mă despart de ea. demonstrând în acelaşi timp şi dragoste faŃă de ea. Cu cât fiecare dintre soŃi se străduieşte să accentueze divinitatea din sufletul său. slab şi gârbovit şi i-am spus: "'ne s ă te scoli frumos ş i s ă n ă tos". Dar principiile dumneavoastră. Dar aşa cum se comportă ea. Cu trei ani în urmă am pierdut un om foarte apropiat şi foarte iubit. precum şi mărirea distanŃei dintre ei în mod periodic. Răcirea temporară a relaŃiilor se va putea folosi ca o posibilitate de a simŃi prioritatea iubirii divine faŃă de cea umana. Pentru a putea atinge ceva în viaŃă este necesar să se lucreze în permanen Ńă . Fiecare om are dreptul s ă -ş i tră iască soarta. Medicina nu îmi pune un diagnostic (nici internistul. El vrea să devină astfel dar nu reuşeşte. Şi astfel. asemeni cocoşatului care nu poate să se îndrepte. după care. Fiecare dintre noi la început este executant. nici oncologul). s-a deteriorat sistemul digestiv. Cu toate acestea noi dorim ca omul invidios ş i îngâmfat s ă devin ă în câ Ń iva ani bun ş i sensibil. Iar dependenta ei de valorile umane respectiv agresivitatea au început să crească şi mai rapid. închipuiŃi-vă că noi am văzut un om nu prea puternic. . SituaŃia se "zintă comic. adesea nu se pot îndrepta nici cei cu spirit şi suflet cocoşat. la scurt timp. Prin aceasta. Acest lucru este posibil numai prin iubire faŃă de Dumnezeu. în sfârşit. Insă. Ce să fac? Dacă vă veŃi despărŃiŃi de ea. Fiecare om are dreptul s ă nu semene cu noi. fie ea. v-aş fi spus următoarele: . De aceea să nu vă fie teamă să jigniŃi omul iubit. am pierdut mult din greutate şi înfăŃişarea mea s-a schimbat cu douăzeci de ani. Linia dreaptă înseamnă moarte. Apoi ne sup ă r ă m zitor pe el a doua zi dacă nu a devenit astfel. Am sentimente puternice faŃă de o fată. Ce am de făcut? Cu o jumătate de an în urmă. M-a durut stomacul. nu se potriveşte cu cadrul concepŃiilor mele. această linie cade în jos în poziŃie verticală. sufletul este şi mai greu. moralitatea. dacă orientarea spre valorile umane începe să crească. Şi cu cât lucrăm mai mult. Dacă soŃii încearcă să tragă relaŃiile lor într-o linie dreaptă ascendentă. Pur şi simplu nu trebuie să săriŃi calul şi să manifestaŃi neîncetat bunătate. neîncetat.

ci cum trebuie. şi cu atât mai uşor va fi să acceptaŃi plecarea omului iubit. Având în dere f aptul că aŃi trăit nu în prezent. bolile. Cu cât mai puternic veŃi fi umilit în prezent în direcŃia valorilor spirituale. Aceasta a fost strâns legată de iubire. în al treilea rând: cu cât dumneavoastră simŃiŃi mai mult voinŃa divină în toate. Dar aŃi trăit altfel. Trebuie să înveŃi să te debarasezi de povara grijilor. iar în viitor .— AŃi avut un ataşament puternic faŃă de idealuri. O îmbătrânire puternică. Acum vedeŃi în ecut . nici un fel de pierdere sau cucerire nu vă umbresc fericirea dumneavoastră. îngreunând pătrunderea şi instalarea în lumea de dincolo de mormânt şi trecerea ulterioară prin alte lumi. atunci nu aveŃi nevoie de un asemenea ajutor. fapt care are loc după o logică proprie. vă ajută să depăşiŃi această pierdere. AŃi trăit în viitor şi nu în prezent. Când trăiŃi prin iubire. cu atât mai mult înŃelegeŃi că fiecare om are o schemă de părăsire a Pământului. cu atât mai uşor va fi să suportaŃi pierderea omului iubit. ca o îmbolnăvire gravă sau ca o scădere a vederii. Moartea celor apropiaŃi şi a rudelor înseamnă tot o pierdere a idealurilor. a fricii şi părerii de rău. pe Pământ. cu atât mai aspră va fi neacceptarea unei situaŃii traumatizante. în lumea de dincolo de mormânt sau în alte lumi. să ne iubim reciproc şi să ne ajutăm unul pe celălalt. planurilor şi speranŃelor. Eu am înŃeles de curând de ce Iisus Christos a spus: ''FiŃi precum copiii". ci în trecut şi viitor. nu ne despărŃim niciodată. sentimentul iubirii din suflet în comparaŃie cu idealurile.moartea. Nu gândiŃi. Indiferent câŃi ani aŃi avea. In al doilea rând: cu cât mai mult suferiŃi şi nu acceptaŃi moartea omului apropiat. AduceŃi-vă aminte perioada când aveaŃi 5-7 ani. nici un fel de cunoaştere sau titlu. o traumă a feŃei. De aceea schimbarea feŃei. schimbarea feŃei reprezintă o înjosire a idealurilor. De rapt. Ce se va întâmpla în viitor nu veŃi ide însă dumneavoastră. . nu apreciaŃi situaŃia. Este foarte simplu să te simŃi fericit. SimŃiŃi-vă ca un copil care nu are trecut şi pe care îl frământă mai puŃin viitorul. Când logica de suprafaŃă s-a destrămat însă. înlăuntrul nostru. în fiecare zi ş i cu fiecare lun ă se mă re ş te programul de autodistrugere. ceea ce a fost în trecut şi ceea ce va fi în viitor nu reprezintă pentru dumneavoastră principalul lucru. cu atât mai mare prejudiciu îi aduceŃi sufletului lui. Pierderea idealurilor se poate materializa ca o trădare.un gol şi singurătate. trebuie să vă simŃiŃi ca un copil sufleteşte. Astfel. Oriunde s-ar afla sufletele noastre. a început să se destrame şi sentimentul de iubire din sufletul dumneavoastră. a memoriei. neplăcerile. Cu cât mai puternic se transferă punctul de sprijin în viitor. superficiala. în continuare: dumneavoastră aŃi trăit numai cu logica umană. Distrugerea stratului superior legat de corp nu poate avea aici nici o semnificaŃie. cu at ât mai mult o preluaŃ i de la sufletul celui disp ărut. ca o prăbuşire a scopurilor. ConştiinŃa dumneavoastră a înăbuşit prea mult sentimentele dumneavoastră. Cu cât reprezintă mai puŃin pentru dumneavoastră. Acest program este parŃial înfrânat de dureri de cap şi probleme legate de tractul digestiv. în prezent păstraŃi ■ hrea şi o amplificaŃi. cu atât mai puternic veŃi depinde de planuri. faŃă de sine şi faŃă de soarta proprie. noi continuăm să comunicăm. Principalul este că dumneavoastră puteŃi acum simŃi în suflet sentimentul de iubire. Nu aŃi trăit aşa cum se poate. cu cât are mai puŃină dragoste sufletul dumneavoastră. să nu vă pară rău după trecut şi să nu vă fie frică de viitor. Stomacul reprezintă o insatisfacŃie teribilă faŃă de alŃii. UitaŃi pentru un timp logica umană şi încercaŃi să trăiŃi cu cea divină. cum pentru dumneavoastră apar în fiecare secundă situaŃii traumatizante. Ce se poate face în acest sens? în primul rând este important de înŃeles următorul lucru: noi. nici un fel de bani sau datorii. speranŃe şi idealuri. Dacă reuşiŃi să faceŃi singură acest lucru. în plan subtil.

Cu cât sufletul copilului viitor are o orientare spre valorile umane. trebuie. — Dar şi anul trecut m-am scăldat şi nu am păŃit nimic. dar şi pentru sufletul copilului nenăscut.este foarte clar că nu este vorba de apă. A trecut o săptămână şi iar mi-a arătat mâinile. ceea ce nu a fost uşor. 1 nimic. şi smerenie să scoateŃi din suflet agresivitatea faŃă de iubire. şi în consecinŃă spre agresivitatea subconştientă. Nu vă pot spune multe. am spus eu. După aceea are loc a doua sau a treia încercare. După aceea. ea pătrunde în acele straturi unde va trebui să depunem un efort de zeci sau sute de ori mai mare pentru a pune totul în ordine. Astfel.m-a întrebat din nou fiul meu. Pielea se cojea până la carne. Dacă informaŃia negativă nu dispare până la o perioadă anume. Prin atitudinea dumneavoastră incorectă faŃă de trecut. Mai aveŃi un ră-oaz de un an.. cineva din cunoştinŃele mele a presupus că este vorba de avitaminoză. trebuie să ne rugăm nu numai pentru noi înşine. aŃi adus prejudicii nu numai sufletului propriu dar ş i sufletului omului disp ă rut precum şi sufletelor copiilor dumneavoastră. Cu cât mai sus se află planurile sufleteşti de care se apropie omul cu atât mai mult responsabilitatea şi rezultatele unui comportament greşit sunt mai periculoase. cu atât mai des se poate întrerupe sarcina şi cu atât mai puŃin părinŃilor lor. poate să accelereze brusc procesele de îmbătrânire. eu trebuia să răspund.Insă pentru ca să simŃiŃi acest sentiment şi să vă debarasaŃi de povara conştiinŃei. — Nu ştiu. Programul dumneavoastră de autodistrugere a pătruns destul de adânc. mai ales tatălui. i se naşte dorinŃa de a avea copii. — Tată. . Ce se întâmpl ă cu sufletele copiilor avortaŃi? Se mai poate îndrepta ceva? Eu am văzut cum uneori sufletul copilului. Deşi nu dispuneam de fapte. Se întâmplă ca în cazul avortului. nu pleacă în lumea cealaltă. Anul acesta m-am odihnit cu familia în Crimeea. atât în noi cât şi în copiii noştri. prin rugăciune. — Aceasta este probabil de la apa mării . PoŃi să-mi explici? — Ciudat. ci renunŃarea la dragostea faŃă de copil şi la motivele după care s-a condus mama când a întrerupt sarcina.am spus eu. . după avort. Eu am început de curând să lucrez cu structuri care determină procesele de îmbătrânire ale organismului. Cum influenŃează computerele sănătatea copiilor? In legătură cu tema aceasta mi se pun deseori întrebări. Totul se poate corecta şi îndrepta. o să-Ńi treacă. dar ştiu că agresiunea care a pă truns adânc pân ă la 1 l subtil. De data aceasta a venit la mine fiul meu de 12 ani. Dacă copilul nu se naşte. am dat din umeri eu. expunând concluziile la care am ajuns. ce mi se întâmplă mie. sufletul lui pleacă pentru mult timp în lumea de dincolo de mormânt. Dar ce avitaminoză poate fi în sud şi încă vara? Eu am trecut la diagnosticarea fiului şi nu am . Copiii mei şi-au petrecut de mai multe ori vacanŃa în sudul Ńării şi s-au simŃit bine. ci rămâne în câmpul mamei. . principalul să nu fie întreruperea fizică a sarcinii. Iată de ce o să vă relatez ceea ce s-a întâmplat cu 15 zile în urmă. Starea interioară a tatălui are de asemenea o mare însemnătate în aceste cazuri. arătându-mi mâinile. De pe buricele degetelor se cojea pielea.

mi se pare că el s-a contaminat de la computere cu o ciupercă". intelect şi soarta favorabilă depăşea de câteva ori nivelul critic. Tu eşti cel mai capabil şi mai grozav dintre toŃi. De fapt şi bioenergia sa. Deodată mi-a picat fisa. Buricele degetelor au devenit roşii. toate acestea se transmit şi se accentuează înlăuntrul copilului care stă în faŃa computerului. _. Au încercat.Probabil că i-a plăcut prea mult odihna în sud . Copiii s-au jucat la computere cu un interes deosebit. Ataşamentul de aptitudini. mi-am adus aminte de lea cu siliciu" (cremene) din Statele Unite. Specialiştii de seamă din America au creat programe educaŃionale pentru copii. ei au refuzat să se mai joace la computere. fugea în fiecare zi la jocurile mecanice care se aflau la o distanŃă ce depăşea un kilometru. aceasta reprezintă punctul de pornire a ceea ce numim „mândrie". Versiunea a fost slabă. aptitudinile ş i soarta favorabil ă încep s ă conteze foarte mult pentru noi. . Acolo. Orientarea puternic ă asupra aptitudinilor. Daci intelectul. A mai trecut însă o săptămână şi după ce m-am uitat din nou la mâinile fiului. Jocurile se găseau la capătul plajei. unde se desfă-ă o activitate ferventă pentru crearea computerelor şi pro-amelor pentru ele. După câteva zile eu am plecat şi după o săptămână am sunat în Crimeea pentru a afla care este starea fiului. n mă această poveste. Ne-am întors acasă . fugea totuşi acolo ca să privească cum se joacă ceilalŃi copii. — Nu mai ai voie să te joci la computere . După un timp. Eu am început să calculez cât de des poate copilul să se joace la computer. Dar cu toate acestea.a întrebat el. .am c ă zut eu de acord. practic normal. a replicat fiul neastâmpărat. — Iar jocurile strategice? — Sunt mai bune. — Acolo. S-a adeverit că varianta cea mai bună era: numai o dată pe săptămână. există de asemenea o orientare puternica asupra destinului favorabil. intelect şi destin favorabil. intelectul şi vor începe neplăcerile şi nefericirea pe linia destinului. Priveam şi nu înŃelegeam nimic. am înŃeles că nu e de glumit şi m-am impacientat. Acolo s-a petrecut un fapt interesant. In aceste zece zile pielea de pe degetele lui s-a refăcut complet. atunci lui vor începe să i se estompeze aptitudinile. Dar nu înŃelegeam în continuare ce a constituit izvorul acestei situaŃii periculoase. Dacă lucrurile vor continua astfel. Chiar când nu mai avea bani. — Cu plă cere .i-am spus eu. cel mai periculos joc este acela cu lupte. La televizor putea să se uite maximum trei zile într-o săptămână.totul a trecut. dar neavând alta am hotărât să mă opresc asupra acesteia. Apoi cuiva i-a trecut prin cap ideea să încredinŃeze crearea unor programe educaŃionale celor de origine rusă. Era de neexplicat. intelectului şi a soartei favorabile. Totul corespundea. Mâinile sunt legate de aptitudini. SituaŃia a fost salvată de o prietenă a soŃiei: "Ştii ce -a spus ea . Atârnau din ele fâşii de rămăşiŃe de piele. la computerele de aici n-o să te mai joci. Copilaşul. A crescut nivelul mândriei şi 1 agresivităŃii subconştiente. — Ce zici de jocul compus de programatorii noştri ruşi la care joc eu? — Interesant .Astfel. ConcepŃia despre lume a celui care creează programe. Am examinat cum 1-a influenŃat jocul pe computer.Foarte brusc şi puternic s-a accentuat ataşatul faŃă de soarta favorabilă. Prin asta jocul îŃi creează impresia că eşti cel mai bun — Dar acolo unde alergi pentru a supravieŃui? . şi totul a mers. Nu am înŃeles deloc ce tea s£_j ataşeze de aptitudini.acest joc este.m-am gândit eu. orientările sale nepreŃuite. ca un fanatic.m-am mirat eu . printre altele. poŃi să-i snopeşti pe toŃi. cu toate ca intelectul este solicitat. emoŃiile sale deosebit de profunde. — Dar tu ai putea să te uiŃi ca să vezi care sunt cele mai periculoase jocuri de pe computere.

devine frigidă. Şi cu cât relaŃiile prieteneşti şi Divinitatea din suflet devin mai importante decât momentele sexuale. Şi invers . Ataşamentul se micşorează. ea nu bănuieşte acest lucru. în acest caz. în afară de respect. Ce s-a întâmplat? Se pare că o faŃetă exhaustivă a naturii şi a stării personale a omului i se oferă aceluia care este bine orientat. în aceeaşi măsură vi se va permite să o trăiŃi. ci un mecanism de formare a copilului care stă în faŃa computerului. Iar acel ceva pe care noi îl numim "îndră gostire". Ce se întâmpl ă în cazul în care nu exist ă sentiment matern. Printre altele. cu atât mai periculos devine pentru amândoi acest lucru. învăŃaŃi-vă să vă îndepărtaŃi lăuntric t ceea ce vă este mai drag ş i de persoana care vă este . întrucât în spatele lui se ascunde apari Ń ia urmaş ilor. a. momentele spirituale superioare de apropiere devin un scop principal şi o întruchipare a fericirii. iar faŃă de celălalt bărbat a simŃit numai o atracŃie puternică şi 0 izbucnire a pasiunii. deşi există copii? Există o poveste care se repetă adeseori. cu cât sunt mai bune relaŃiile lor. când îi privim nu pe ei. eu ucid dragostea în ceilalŃi? Ce să fac? Dacă nu aveŃi nici un fel de sentiment faŃă de bărbatul care vă declară iubirea sa. iar tendinŃa este foarte puternică. Să ne întoarcem la autorul biletului.Ńn favoarea iubirii faŃă de Dumnezeu. "atracŃ ie puternică " -toate acestea pot fi neîmpă rt ăş ite. Dacă vreŃi să trăiŃi bucuria comunicării cu copiii şi a iubirii pe care le-o purtaŃi. Procesul de educare a sentimentelor dumneavoastră este foarte îndelungat. în măsura în care iteti în stare s ă sim Ń i Ń i c ă fericirea omeneasc ă este secundară. Nu mai are faŃă de el nici un fel de sentiment. relaŃiile cu el.doi ani şi jumătate pentru a îndepărta real dependenŃa faŃă de oamenii îndrăgiŃi şi pentru a trăi bucuria şi fericirea comunicării cu ei. la fel şi agresivitatea. aşa că nu aşteptaŃi un rezultat rapid. Dumneavoastră aveŃi tendinŃa să vă rugaŃi pentru bărbatul iubit şi în special pentru copiii dumneavoastră. Trec câteva luni. Să diferenŃieze pasiunea sau atracŃia de iubire poate să o facă numai acela pentru care iubirea faŃă de Dumnezeu este mai presus de toate celelalte. şi brusc îi vine iluminarea îi devine clar că ea şi-a iubit cu adevărat întotdeauna soŃul. . computerul reprezintă o lupă.se consideră adesea înşelată. Trebuie să lucraŃi în medie cam doi ani . Căsătoria poate fi salvată numai de sentimentul că ea nu-şi iubeşte soŃul. Noi începem să-i iubim pe cei apropiaŃi în momentul în care ne îndepărtăm de ei. Adeseori. Uneori boala este înlocuită de sentimente care nu reflectă corect o situaŃie. Sentimentul iubirii este întotdeauna reciproc. "pasiune". Femeia pentru care are o însemn ă tate cam mare pl ă cerea sexual ă alături de un bărbat. Dacă de mine s-au îndrăgostit trei bărbaŃi iar eu pot să iubesc doar pe unul dintre ei. trupul lui. Iubindu-I cu adevărat. Este important nu ceea ce se petrece şi cum se petrece ci cum ne raportăm noi la aceasta. ci în adâncul sufletului nostru. Adică subconştientul nostru ne conduce nu numai către îmbolnăviri şi traume ca să micşoreze dependenŃa de fericirea omenească. cu atât mai mult va începe trupul să se revigoreze. dacă femeia este gata lăuntric să se roage pentru bărbatul iubit. Nu mai este o simplă jucărie. Ş i acest lucru ne salveaz ă în mod obligatoriu ş i ne echilibrează. cu atât mai mult femeia înŃelege că îşi iubeşte soŃul. De aceea subconştientul dumneavoastră frânează sentimentele materne. atunci este perfect normal să îl respingeŃi.Acesta creează din ce în ce mai mult senzaŃia realităŃii. Femeia se comportă indiferent faŃă de soŃul ei. Starea noastră lăuntrică este de o mie de ori mai importantă decât ceea ce are loc cu noi în exterior.. în cele din urmă ea decide să fie cinstită şi pleacă de la soŃul ei la celălalt bărbat. Este de dorit să fie trase înainte concluziile corespunzătoare. Apoi se îndrăgosteşte de un alt bărbat şi astfel ia naştere o poveste lungă şi chinuitoare.

9) Se târăş te în mocirl ă spre o viaŃă obscură. Dac ă ave Ń i asemenea copii ş i nepo Ń i înseamn ă c ă a Ń i avut un caracter corespunz ător în vieŃ ile anterioare. atunci când omul iubit devine nu un scop. Femeia poate s ă îi spun ă bărbatului: —. 7) îi dispreŃ uieşte pe cei slabi. Cu cât femeia îl ajut ă pe bărbat s ă transforme o stare trupească dificil ă într-un sentiment cu orientare preponderent ă către Dumnezeu. precum ş i nepo Ń ii. 11) Este închis şi singuratic. 4) Nu simte că nu are dreptate. ci un mijloc pentru a atinge Divinitatea din suflet. oamenii se orienteaz ă în primul rând asupra nivelului profund al emo Ń iilor.Dar ele constituie o energie foarte puternică şi ea se poate transforma într-o agresivitate fie împotriva femeii. 6) Nu simte mil ă faŃă de alte persoane. se vor schimba ş i relaŃ iile cu ceilalŃ i oameni. . Cu cât este mai puternic în sânul femeii n ă zuin Ń a c ă tre Dumnezeu. Iar pe parcursul comunic ă rii. 2) Nu poate s ă se adune l ă untric. Din aceast ă cauz ă ave Ń i ş i probleme de comunicare. Haide s ă păstrăm o rela Ń ie de prietenie. fie împotriva aceluia care a sim Ń it un sentiment puternic ş i începe autodistrugerea. ContinuaŃi s ă lucra Ń i asupra dumneavoastr ă ş i schimba Ń i-v ă . cu atât îl salveaz ă prin aceasta şi pe bărbatul îndrăgostit de ea ş i pe sine. 5) Nu vrea s ă fie un elev dirijat. 8) îi place s ă-ş i bat ă joc de cei slabi. Aceasta este de multe ori mult mai durabil ă decât simpla pasiune. O dat ă ce nivelul schimbării atinge o adâncime suficient ă. Eu sunt un om blajin. dar eu nu am astfel de sentimente. cu atât îi este mai uş or s ă-ş i transfere pasiunea puternică ş i senzaŃ iile sexuale într-un plan superior al relaŃiilor de prietenie ş i al celor în ă l Ńă toare care se transform ă apoi în sentimente Divine. nstituie unul ş i acela ş i lucru. iart ă-mă. dar de ce cu toate astea mul Ń i oameni preferă s ă p ă streze distan Ńa în rela Ńiile cu mine? La copiii ş i nepo Ń ii dumneavoastr ă în emo Ń iile profunde este cuprins dispre Ń ul fa Ńă de oameni din cauza idolatriz ă rii lurilor. Ea a scos o scrisorică şi a enumerat pe puncte ceea ce o frământa în legătură cu fiul ei.Tu te-ai îndr ă gostit de mine. 10) Nu comunică cu alŃii. 3) AtenŃ ia este difuz ă. Cum îi influen Ńează pe copii mândria ş i intransigen Ńa mamei? Nu demult m-am întâlnit cu o femeie care a venit la audienŃă din cauza fiului ei. ş i anume: 1) Nu vrea s ă înveŃ e. sim Ń i fa Ńă de mine o atracŃie puternică. Dumneavoastr ă sunte Ń i mai mult sau mai pu Ń in în l ă Dar ceea ce sim Ń i Ń i profund în interior ş i ceea ce simt copiii dumneavoastr ă actuali ş i viitori.

corpul lui. Femeia a enumerat aceste puncte cu scopul de a primi răspuns la fiecare. orientarea profunda a copilului este îndreptată nu spre iubire."nsemnat. Pentru femeie. Motiv pentru care. Pentru aprecierea schimbărilor este . adică el va muri. încep să vorbească târziu. Furtul şi minciuna constituie o renegare a spiritualităŃii şi bunătăŃii.foarte rău. în viitor "atârnau" şase sau şapte cazuri de moarte efectivă. Parametrul sufletului s-a stabilizat la plus 60. 14) Fură. lipsa de dorinŃă de a învăŃa înseamnă refuzul aptitudinilor. Ca urmare. în mod obişnuit nu mă mai mir de nimic. în câmpul fiului ei nu a mai apărut nici un semn de moarte. încercaŃi să vă revedeŃi mental viaŃa şi s-o retrăiŃi corect. în ultimele secole. Suferă de tulburări nervoase. înseamnă că mama a simŃit puternic cât de importantă este iubirea faŃă de Dumnezeu în comparaŃie cu conştiinŃa şi tot ceea ce este uman.12) Din copilărie scotea din frigider mâncarea şi 0 ascundea în cameră. AtenŃia difuză. — Dumneavoastr ă nu a Ń i trecut examenul privind purificarea iubirii către Dumnezeu înainte de a se naşte copilul. nici a sa.foarte bine. Iată de ce încet-încet. se manifestă cu cruzime faŃă de animale şi oameni. Eu i-am spus că răspunsul la fiecare problemă este unul mândria. idealurile deveneau tot mai importante întunecând Divinitatea din suflet. înŃ elegând deja totul. Adeseori părinŃii nu concep cât de multe se pot obŃine în vederea salvării propriilor copii prin schimbarea propriei concepŃii despre viaŃă. fără să înŃeleagă că propria lor atitudine incorectă faŃă de viaŃă a mutilat caracterul şi soarta lor. principiile. Mama a încercat să îşi schimbe poziŃia faŃă de evenimente şi faŃă de sine în decurs de o oră. PărinŃii caută vinovaŃi. La acest băiat. bun ătatea omenească se diaenostichează în felul următor: plus 60 . 16) Chiar şi atunci când este prins asupra faptei. Nici a altor persoane. în ultimă instanŃă. ci asupra conştiinŃă. Acest lucru a avut o influenŃă indubitabilă asupra copiilor. Tot mai des copiii au o inhibare a dezvoltării. cariera. Diavolul s-a destrămat şi eu am văzut sufletul îngerului. continuă să mintă şi să fure. Acest lucru se întâmpla până în clipa în care a lucrat asupra propriei persoane. Mai rău de aceasta poate fi oartea cuiva. în acest caz a jucat un rol important faptul că în timpul audienŃei are loc intensificarea profundă a tuturor proceselor karmice. La copilul dumneavoastră se manifestă tendinŃa destrămării valorilor umane. Lipsa de milă faŃă de alŃii înseamnă renegarea iubirii faŃă de oameni şi a moralei. se va destrăma soarta lui. .. scria pe pereŃi în colŃurile camerelor. el merge spre sărăcia spirituală pentru a păstra dragostea în suflet. BineînŃeles. concentrându-se asupra diferitelor forme ale conştiinŃei. Când ea a revenit la mine după o oră. dar acum am fost într-adevăr uluit. boli şi moarte în câteva din vieŃile viitoare. 13) Copil fiind. omenirea s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de la iubire. Astfel. minus 60 . prin a lucra asupra caracterului personal. am cercetat câmpul fiului ei. Copiii se îndobitocesc cu narcotice. 15) Minte. 0 . plus invalidităŃi. ie de o anumit ă scal ă . nesocotindu-le pe cele colaterale. Desfac farmece şi blesteme sau ii urăsc pe proprii copii.

acest lucru nu ooate decât să mă bucure şi înseamnă că eu mă îndrept în direcŃia corectă. au intrat în casa care fumega pentru ca să scoată măcar trupul copilului. în momentul acela şi-au adus aminte că în casă rămăsese o fetiŃă de cinci ani. Ş tii ce •âmplare a avut loc în orăşelul nostru acum 25 de ani? Acest lucru s-a întâmplat în Ńinutul Kuban. ConcepŃia dumneavoastră despre lume coincide pe deplin cu învăŃătura Coranului. Orăşelul nu era mare. aŃi redat Coranul într-un limbaj Care este poziŃia dumneavoastră faŃă de ceea ce scrieŃi? Nu demult. tu poŃi să-mi dai un răspuns serios? — Pot. i-am spus: — IŃi răspund cinstit. dar o casă a luat foc. După ce am citit şi am analizat şi însuşit prima şi a doua carte. despre ce este vorba? — Tu ai scris câteva cărŃi. el s-a uitat la mine. iar în jurul lui. Până când au fugit. Când s-au uitat. atunci în celelalte manifestări puterea dumneavoastră nu este periculoasă. podeaua era intactă. — „La mine totul coincide cu părerile dumneavoastră.Da. Aceasta este cauza faptului că eu mă orientez mai liber în faŃa oricărei informaŃii şi nu depind de dogme.Ce se întâmplă atunci când în decursul vieŃii nu reuşeşti să fii slab? Trebuie să fii slab în faŃa iubirii şi complet lipsit de apărare în interior. Ce atitudine aveŃi faŃă de aceasta? Vă citesc câteva fraze dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o un cititor din Asia centrală. în general. s-au agitat. şi cu un glas scăzut. avea case construite în general din lemn. Nu am găsit în Coran faptul că omul trăieşte câteva vieŃi. Sper că în următorii doi ani voi putea acoperi ignoranŃa mea în acest domeniu Cei care studiază Kabbala spun că ceea ce afirmaŃi dumneavoastră este prezentat deja în Kabbala şi nu există nici o diferenŃă în ceea ce scrieŃi în cărŃile dumneavoastră faŃă de ceea ce se spune în Kabbala. Dacă la dumneavoastră aceste lucruri stau astfel. Eu eram copil şi aveam 10 ani. probabil c ă e ceva adev ă rat. dar tu însuŃi crezi în tot ce ai scris? Eu am privit înjur. au chemat pompierii. îngândurat. mporan. o cuno ştinŃă de-a mea mi-a pus o întrebare interesantă — Auzi. Din păcate. în cercetările mele nu m-am bazat pe nici un izvor. Pentru mine este important faptul că această cale am parcurs-o singur. într-o cameră stătea copilul îmbrăcat în rochiŃă. . eu am devenit un alt om". Au început s-o întrebe ce a simŃit şi ce a văzut. Şi dacă tot ce am scris este deja cuprins în cărŃile sfinte. In rest. s-a scărpinat în cap şi mi-a spus: . casa a ars. După ce au stins focul. aproximativ pe o rază de un metru. Eu cred. nu pot să mă laud în ceea ce priveşte faptul că am suficiente cunoştinŃe în domeniul studierii Cabbalei şi a Coranului. Nu ştiu cum.

Eu am înŃeles despre ce este vorba atunci când am cercetat câmpul copiilor. Eu am cercetat câmpul soŃului. orientarea asupra valorilor umane a fost crescută la dumneavoastră. cu mândria pe care o aveŃi. reuşind prin asta să vă ajutaŃi copiii. atunci m-am ridicat şi am stat în mijlocul camerei. apoi a spus încet: — Dar de fapt el a încetat să mai umble după aceasta. Femeia a tăcut un timp. dar n-am putut. copiii au probleme. In consecinŃă. Eu mi-am adus aminte că mersul la vrăjitoare se poate sfârşi de fiecare dată în mod diferit. schimbaŃi-vă. aşa s-a întâmplat.eu am vrut să fug din casă. adică schimbaŃi purificarea forŃată cu una voluntară. am început să o liniştesc. soŃul dumneavoastră a început în subconştient să salveze copiii.am spus eu. am simŃit o adiere răcoroasă. iar eu m-am dus la vrăjitoare rugând-o să-1 lege de casă. atunci părinŃii lor. iar câmpul copiilor s-a înrăutăŃit". vrând-nevrând umilind principiile şi idealurile dumneavoastră. — Interesant . şi mişcând din aripi în jurul meu. adică mai bine zis el a început să umble pe alături. Astfel are loc fenomenul pe care-1 numim "misticism". Vrăjitoarea a întrerupt acest proces. Trebuia să parcurgeŃi o procedură de purificare pentru ca iubirea faŃă de Dumnezeu să depăşească ataşamentul faŃă de tot ceea ce este uman. rămân adeseori în viaŃă chiar şi atunci când nu este posibil teoretic să supravieŃuiască. — Deci. Dacă sufletele nepoŃilor şi ale copiilor sunt pure şi ele trebuie să apară pe lume. — Să ş ti Ń i c ă în interiorul lui exist ă o bun ă tate de nepătruns. Când situaŃia lor s-a înrăutăŃit. "minune" sau "semn". Deodată am văzut că zburau către mine nişte băieŃei cu aripi. Femeia a oftat: — Nu. A trecut mult timp de la acest incendiu şi n-am mai putut să strâng informaŃii de la martorii oculari. nu aŃi parcurs până la capăt această purificare.am întrebat-o eu. HaideŃi să analizăm întreaga dumneavoastră familie. Nu văd nici un rău pricinuit acestuia. „Până la conceperea copiilor şi Ia naşterea acestora.povestea ea . Au mişcat astfel din aripi până când focul s-a stins. Eu i-am făcut farmece soŃului meu. . Dumneavoastră. — Nu vă frământaŃi. după care el a încetat să se mai plimbe. spre fată au venit sufletele viitorilor copii şi nepoŃi pe care urma să-i nască. adică în planul subtil. Dup ă aceea totul a devenit fierbinte. au început să se formeze simptome de neplăceri şi boli care urmau să aibă loc. Nu e nimic îngrozitor în acest lucru. Acum începe Ń i s ă lucra Ń i asupra dumneavoastră. După aceasta am încercat să adun informaŃia. Dar acum soŃul nu mai umblă? . dar judecând după toate. Aş dori să ştiu dacă i-am pricinuit Iui vreun rău sau nu. nu mai umblă. eu le-am făcut rău copiilor? Am ridicat din umeri: — Da.— Când s-a aprins totul .

Fiecare dintre ele au examinat-o şi au spus: — Văd farmece şi blestem dar nu le pot desface. i-a comunicat încrezător soŃiei: — Să ştii că după contactul cu această vrăjitoare mi s-a întâmplat ceva rău cu potenŃa. Iată că în faŃa mea s-au aşezat cele două femei. Sunt ş i persoane care vin cu probleme pe care eu însumi nu le înŃeleg. S-au dus la vrăjitoare . numărul femeilor „fericite" de el. lucrează asupra lor. iar alături de ea . soŃul a umblat în permanenŃă. fie sunt oameni care au o situaŃie foarte grea. scăderea potentei a avut loc numai în relaŃiile cuv soŃia. Vi se întâmplă des să aveŃi cazuri pe care nu le pot explica doctorii şi specialiştii din domeniul medicinii netradiŃionale? Tocmai asemenea pacienŃi mă vizitează în general.mama. a cărei privire nu pot spune că este nici delicată nici speriată. în schimb. soŃul. Eu tocmai de aceea scriu c ă r Ń ile. O fată plăpândă şi speriată. dacă se înŃ elege bine ceea ce scriu eu. Alaltăieri m-am întâlnit cu două femei: mamă şi fiică. omul poate să se descurce singur în cazurile legate problemele sale. sunt cei care au citit cărŃile dar care. Aşa cum s-a clarificat ulterior. la trei. dar prea mult timp nu s-au comportat corect cu lumea. care u au aprofundat cărŃile mele sau au citit numai una sau două dintre ele. Ajutându-i. Timp de o lună şi jumătate au încercat să ajungă la mine la audienŃă. Adică omul citeşte cartea. ş i n-au forŃă s ă poarte această povar ă . fără să ajungă la Ńn audienŃâ. însă nu s-a produs nici o schimbare. la două. starea ei s-a înrăutăŃit. Nivelul meu nu este suficient de înalt pentru a putea lega totul într-un singur tablou. Cei care vin în audienŃă sunt fie leneşi. este de acord cu totul. dar nu vrea să se schimbe. însă.a spus el. după un timp. adică ei înŃeleg totul. Ele au venit dintr-un alt oraş. exagerat de geloasă. Atunci. Doctorii au mai făcut câteva încercări după care au dat din umeri: — ŞtiŃi ce? DuceŃi-vă la babe. Dimpotrivă. a crescut.La una din femei. Ele au înŃeles că totul este în zadar. atunci în ncipiu. — O să fie interesant şi pentru tine . eu însumi pot să evoluez. în prezent eu nu mă mai ocup de audienŃe şi de consultaŃii. . Pe de altă parte. Majoritatea. Iarăşi fără nici un efect.la una. ca oamenii s ă poată pune ordine în viaŃ a lor. în afară de soŃie. S-au dus Ia un bioenergetician cunoscut. De data aceasta am primit un telefon de la un cunoscut şi m-a rugat să fac o excepŃie. din anumite motive nu le pot adapta la situaŃia lor şi nu pot trage concluziile adecvate. El a lucrat şi starea ei s-a îmbunăt ăŃit un pic. el a spus: — Aici este un caz karmic şi încă foarte grav. Dar starea ei se înrăutăŃeşte. Mi-au ajuns cinci secunde ca să văd o imagine clară. La sfârşit. Doctorii au pus diagnosticul fiicei şi au operat-o. După una dintre vizitele la vrăjitoare. Aceste persoane sunt pacien Ń ii cei mai dori Ń i de c ă tre mine. medicii au pus un alt diagnostic şi au început s-o trateze.

O asemenea situaŃie neînsemnată este legată de faptul că mama dumneavoastră nu a trecut peste cea mai importantă încercare din via Ńă ş i anume p ă strarea ş i salvarea iubirii. El purta o infecŃie ascunsă care nu s-a manifestat niciodată. mă ruga să-1 iert şi iar mă înşela.am spus eu abătut. — Eu l-am iertat. . şansele de viaŃă şi de sănătate sunt mici. — Doamne. începând chiar cu omul apropiat. De asemenea.a replicat speriată mama. Ar fi trebuit s ă fi Ń i preg ă tit ă dur câ Ń iva ani pentru a-1 na ş te. — Mai rău nu se poate . amândoi ne-am vindecat. am confirmat eu. în ciuda tuturor neplăcerilor. . am spus eu. Dumneavoastră. a spus fata. adică dumneavoastră nu veŃi trece încercările de purificare a iubirii de Dumnezeu. în câmpul fetei e posibilă moartea copilului ei. Singura posibilitate era umilirea bruscă şi jignirea idealurilor. Dumneavoastră trebuia să suportaŃi circa 70-80% din încercare.am început să-i explic eu mamei. întrucât iubirea pentru acesta este mai uşor de păstrat. Mama dumneavoastr ă trece din nou prin viaŃa ei. apoi se întorcea. adică la nivelul conştiinŃei puteŃi trece acest examen. ci este realitatea. Dumneavoastră însă aŃi rezistat numai'30 % ceea ce era suficient pentru a salva viaŃa fetei. Deşi el se jura că este sănătos şi nu ştie de unde a apărut boala. LucraŃi şi dumneavoastră asupra propriei personalităŃi. Dar pentru ca fiica să fie sănătoasă. _ Aceasta înseamnă ca fiica mea are acum o stare proastă? . La urma urmei ne-am împăcat. ca o salvare s-a declanşat mecanismul bolii care a apărut nu se ştie de unde. fericită şi să aibă copii. copilul dumnea voastră are un suflet curat şi trebuie s ă se nască. — Acest lucru nu este groaznic. îşi schimbă poziŃia faŃă de oameni şi faŃă de ea însăşi.— AveŃi un caz elementar . Copilul nu avea şanse de supravieŃuire. nu i-a mai ajuns iubire. atunci. El s-a întors şi mi-a făcut "cadou" o boală venerică. El avea dreptate. eu m-am îndrăgostit de un bărbat. e groaznic. El mă înşela. Eu v ă d o explozie de pretenŃii faŃă de soŃ atât în timpul sarcinii dar şi până la conceperea copilului. dacă el n-a mai vrut să continue purificarea dumneavoastră. am spus eu. principii şi spiritualitate este la dumneavoastră de 9 ori mai ridicat decât nivelul mortal. aŃi trăit cu idealuri. Dar dacă relaŃiile dumneavoastră călduroase şi echilibrate ar fi durat o jumătate de an sau mai mult. — Nicidecum.a întrebat fata. De fapt. principiilor şi speranŃelor. — Adică acest lucru este inevitabil? .am răspuns eu . eu simt c ă cineva acolo sus m ă ocroteşte. pleca. — ŞtiŃi ce? A intervenit fata. iar punctul negativ pe care nu l-a Ń i fi putut dep ăş i. dar sentimentele dumneavoastră vor lucra împotriva propriei persoane. întrucât mama ei viitoare.în mod normal când karma viitorului este închisă de trei ori. 50 %. — SoŃul meu m-a părăsit în timpul sarcinii. însă numai în cazul în care vă schimbaŃi înlăuntrul dumneavoastră şi vă schimbaŃi şi atitudinea faŃă de situaŃie. Nu veŃi trece de aceste încercări întrucât ataşamentul faŃă de idealuri. a mărturisit încet mama. iar în cazul extrem. — Este foarte corect. La fiica dumneavoastră karma este închisă de 9 ori. La f' a dumneavoastră însă orientarea spre idealuri este şi mai mare decât la dumneavoastră. Cu toate acestea. dar dup ă un anumit timp mi-a f ă cut din nou un „cadou".a întrebat speriată mama. aŃi fi murit. s-ar fi oprit în mod artificial şi s-ar fi reconectat după naşterea copilului. principii şi spirituali-ignorând dragostea . Dar ea poate fi schimbată.

mama fetei.RugaŃi.Da. ci cum s ă depinde Ńi mai tin de aceasta. E straniu. un alt caracter. a turnat pe piept şi a început să mă frecŃioneze. acel om este fericit în fiecare secund ă. Cu cât se gânde ş te mai mult so Ńul. cu atât mai puŃin trebuie să gândească soŃia şi mai mult să trăiască cu ajutorul sentimentelor. Dacă soŃii merg în direcŃia spiritualităŃii. Femeile. Apoi a început o recuperare chinuitoare. Au existat momente când nu puteam să tuşesc. De abia acum înŃeleg că bronşita mea a fost direct legată de caracterul meu supărăcios. Eu am început să şuier şi mi-am revenit treptat. Pentru dumneavoastră corpul trebuie să fie mai important decât iritul jar iubirea din suflet trebuie să fie mai presus şi de una şi de cealaltă. la mamă s-au activizat supărările din subconştient. FetiŃa are aproximativ un an. Ea era asistentă medicală şi avea spirt la îndemână. Şi cel c ă ruia îi este dat să simtă cu cât este mai mare iubirea faŃă de Dumnezeu în comparaŃie cu fericirea ş i diversele valori umane. din senin. Insă mama şi-a revizuit deja viaŃa ei. Tânăra femeie. după aceea cea sufletească ş i abia pe urm ă cea materială. în prezent îns ă. iar la copil acest lucru s-a amplificat. Dup ă aceea s-a îns ăn ătoşit. Dup ă o s ăpt ămân ă. vedeŃ i dumneavoastră are tuse convulsivă însoŃit ă de răguş eală.mi-am adus eu aminte – b ă rbatul trebuie s ă cultive la început. iniŃial. cu o privire fixă.vă concentraŃi mai mult asupra problemelor materiale. s-a îmboln ă vit din nou. caracterul ei s-a corectat. EmoŃiile ei profunde s-au dus dup ă concep Ń ia ei just ă despre lume. în clipa aceea a intrat în cameră mama mea. Aveam 12 ani şi am avut şi eu o tuse uscată asemănătoare. Supărarea se reflecta acum asupra stării copilului şi de aceea a început un şir întreg de îmbolnăviri.întâlnirea noastră s-a încheiat. Probabil că. Am în Ń eles că fiind mijlocul lunii septembrie timpul e schimb ător. După aceea o bronşită puternică. Eu am încercat din toate puterile. atunci supărarea Ńinea mult timp. Mama cu fiica s-au întors în Urali. era supărată pe soŃ înainte de nuntă. ea a luat spirtul.vă pentru copii şi nepoŃi şi veŃi obŃine doar a zecea sau a sutaparte a acelor neplăceri care vă surit destinate. . a avut guturai. apoi cea materială şi apoi ceaspirituală. dar copilul nu a ieş it afar ă. Cu cât mai mult este spiritualizat şi evoluat so Ń ul. Nu pot să împing cu degetul pe fiecare pacient şi să-i spun: "Aici nu ai lucrat până la capăt. Eu v ăzusem deja un alt destin al fiicei. iubirea fa Ńă de Dumnezeu. Dacă ajungeam să mă supăr. Iar caracterul nostru este poziŃ ia sau rela Ńia noastr ă fa Ńă de sine ş i fa Ńă de alte persoane. problemele părinŃilor au efect asupra copiilor de 3-5 ani. SpuneŃi-mi ce să fac? Cercetez femeia şi îmi aduc aminte de mine. dar flegma care s-a ridicat mi-a blocat căile respiratorii. dar de obicei. asta ai uitat-o". mai bine zis. iubirea pentru Dumnezeu. iar în orice clipă salvează şi se ajută nu numai pe el însuşi ci şi întregul neam omenesc. acest lucru conduce la sterilitate. Când m-a văzut albastru la faŃă. Nu îl ajut ă nici un medicament. cu atât mai pragmatic ă ş i cu picioarele pepământ trebuie să fie soŃia. Destinul nostru este caracterul nostru. iar eu am expectorat o singură dată o jumătate de pahar de spută. Seam ă n ă cu pneumonia. Nu demult copilul meu a răcit puternic. a lucrat asupra propriei persoane şi a citit cărŃile mele. mai este ceva . având în vedere că este toamnă. f ă r ă s ă p ă r ă seasc ă locuin Ń a. Problema dumneavoastră constă nu a m ă ri spiritualitatea. M-au lăsat repede forŃele şi am început să-mi pierd cunoştinŃa. Rela Ńiile corecte cu alte persoane sunt posibile în cazul corelării juste a valorilor noastre. Iată de ce trebuie să mâncaŃi mai des carne şi .

Un om se ruga la zeul care întruchipează banii. mi-a înşelat încrederea în el. am spus eu. — Care este următoare supărarea care v-a venit în minte? — La mijlocul convieŃuirii noastre soŃul m-a supărat. nu numai cei mai buni specialişti în finanŃe sunt evrei. Au fost înjosite relaŃiile şi idealurile? — Da.şi arăt spre copil.M-am gândit cum s-o învăŃ pe mamă ca să se descurce fără ajutorul meu. — AŃi fost supăraŃi mult timp? — Mult. Nu demult am citit un articol cu un interviu luat de la un mare om de afaceri evreu. dumneavoastră cunoaşteŃi că tuberculoza. înainte câmpul fusese secŃionat în zona pieptului şi a organelor genitale. El nu avea dreptate. neted şi luminos.înŃelegând asta. vă ajutaŃi pe dumneavoastră şi pe copil. Cu umor puteŃi trata situaŃia numai atunci când aŃi încetat să depindeŃi de ea. La noi. SituaŃia a constituit purificarea dumneavoastră şi salvarea copiilor dumneavoastră . Acum câmpul a devenit pur. închinarea la zeii pă gâni a permis abstractizarea unui anumit obiect. atunci nu-şi mai pot reveni. trebuie să ai un talent subtil de abstractizare a situaŃiei. . Eu am auzit că în Roma antică au existat 3 milioane de zei păgâni. cei mai mari bancheri suni evreii? De ce au plecat din Rusia bancherii ruşi. iar evreii au rămas la cârma puterii financiare? El a spus că dacă bancherii ruşi dau faliment. Pentru a fi un muzician bun şi pentru a obŃine ceva în arta trebuie să poŃi s ă te delimitezi de conştiinŃă ca atare. concentrarea unui anumit grup de valori ş i ounerea în dependenŃă faŃă de ceva invizibil. Cu toate acestea. Pentru a deveni bancher trebuie să nu depinzi de destinul favorabil. iar aceasta se poate realiza prin adresarea către Dumnezeu. în lumea întreagă. a răspuns femeia. pneumonia şi bronşita constituie toate supărări. Păgânul se roagă pentru fiecare divinitate separată şi depinde de ea. care este cea mai mare supărare? _ Până la nuntă m-am supărat pe soŃ. Acest lucru este posibil dacă există un nivel destul de înalt de spiritualitate. Acum aduceŃi-vă aminte de întreaga viaŃă petrecută alături de sot de toate supărările dumneavoastră. Capacitatea de a ieşi dintr-o situaŃie o posedă acela care diminuează dependenŃa de valorile umane. prin ce se poate explica talentul poporului evreu? Omul care posedă simŃul umorului iartă şi uită mult mai uşor şi mult mai repede jignirile şi supărările în comparaŃie cu cel care nu are simŃul umorului. altul la zeul care întruchipează familia. iar evreii îşi pot reveni de mai multe ori deoarece pe ei ia călit viaŃa şi umilirea permanentă. în Ń elege Ń i c ă so Ń ul nu a avut nimic de-a face cu aceasta. — Poftim. In ziua următoare am cercetat câmpul fetei. iar al treilea la zeul care răspunde de sănătate etc. Este greu de crezut că numai astfel se poate explica talentul poporului evreu. Ce v-a venit în minte. M-am interesat la mamă cum se simte copilul: — FetiŃa a încetat să tuşească şi se simte normal. dar şi cei mai buni muzicieni şi cei mai buni umorişti. dar superior. — Iată toate supărările dumneavoastră . El a fost întrebat: — De ce. _ Dumneavoastră v-aŃi închipuit relaŃiile într-un fel iar ele s-au petrecut altfel? — Da.

A supravieŃui în asemenea condiŃii a fost posibil prin concentrarea nu asupra apărării exterioare ci asupra celei interioare. adică neplăcerile să nu se transforme în tragedii şi nefericire. năzuieşte spre Dumnezeu şi spre iubire. Vreau încă o dată să subliniez faptul că lipsa dorinŃei de viaŃă. Au vreo legătură aceste două evenimente unul cu celălalt? Eu cred că dacă sunt citite cu atenŃie cărŃile mele. Acesta îl constituie spiritualitatea. aptitudinile. Evreii au ajuns la Dumnezeul unic cu trei mii de ani mai devreme decât popoarele Euroei. atunci-un gen de purificare a fost schimbat cu altul. nemulŃumirea în raport cu toată lumea. atunci se poate înŃelege şi făr ă consultaŃiile mele ce s-a petrecut. Dar să trecem la autorul biletului. bunătatea. obleme legate de faŃă. pot fi mai mari decât pentru aceia care au urmat mai târziu acest dram. a avea un destin fericit. sub forma geloziei. idealurile. dispreŃul faŃă de sine şi de propria soartă. în principiu. tunci înseamnă umilirea idealurilor. mult mai subtil şi mai amplu. visele. acest lucru înseamnă totodată gelozie şi mândrie. în sufletul lui. Primul nivel este cel mai dens şi reprezintă relaŃiile. fie de aptitudini. Este normal că posibilităŃile de dezvoltare atât în plan spiritual cât şi în cel material ale omului care purta în genele sale o experienŃă de cinci mii de ani. După câteva luni. Dacă puteŃi să vă schimbaŃi atitudinea faŃă de toate valorile umane. atunci în mod automat creşte şi dependenŃa lui fie de relaŃii. principiile şi scopurile. fie devine în acelaşi timp atât gelos cât şi mândru. am avut dureri puternice la articulaŃii. Adică oameni. faŃa mea s-a vindecat perfect. de a avea bunăstare materială. dac ă e vorba de suprafaŃa capului. . AŃi avut o dependenŃă mărită de spiritualitate. a asigurat un nivel foarte înalt de spiritualitate şi a mărit şansele de supravieŃuire. adresându-ne lui Dumnezeu. că valoarea principală nu rezidă în lumea materială. atunci şi faŃa va fi curată şi articulaŃiile nu vor mai durea.Pă^ânismul 1-a ajutat pe om să se detaşeze de lumea înconjurătoare. Ataşamentul faŃă de idealuri s-a manifestat la dumneavoastră în principal prin intermediul relaŃiei. DependenŃa de relaŃii este conferită de gelozie. Dar întrucât aveŃi un suflet bun. atunci această dorinŃă se înfăptuieşte. înŃelegerea faptului că Dumnezeu este unic a permis unirea puternică a poporului. Dacă omul se ataşează de idealuri. să simtă că principalul lucru este nu ceea ce vedem şi percepem. Dar este vorba despre no Ń iuni generale. de echilibrul şi de justeŃea dorinŃelor noastre.cinci mii de ani poate fi parcurs în perioada actuală în decurs de 10-15 ani. întreaga fericire umană înseamnă a fi sănătoşi. depăşind umanul şi nă zuinŃa spre divinitate. Dar dependen Ńa general ă de valorile umane în pă gânism nu poate fi depăşită. Gelozia a fost blocată prin problemele cu articulaŃiile. intelectului şi a bunăstării conduc omul spre mândrie. intelectul şi destinul. dacă noi olicităm în permanenŃă ceva. întrucât nu eraŃi pregătit să primiŃi purificarea de la pni vi s-a oferit purificarea prin probleme fizice. Totul depinde însă de Duritatea noastră. La baza primului nivel se găseşte al doilea. Dumneavoastră aŃi cerut să fiŃi lipsit de propria salvare. cu atât drumul întortocheat de două. însemnătatea crescută a aptitudinilor. bunătate şi de idealuri. După un timp. AveŃi reŃeta pentru fericirea veşnică? In ce constă aceasta? Pentru noi. Am început să mă rog şi să-i cer lui Dumnezeu să mă vindece. Valorile spirituale au mai multe straturi. care să permită realizarea năzuinŃelor proprii etc. iar aceste dureri nu au contenit până în prezent. Evreii au fost cel mai asuprit şi dependent popor şi foarte restrâns ca număr. Cu cât omul. să diminueze dependenŃa de valorile vitale. Am avut mari probleme cu faŃa. renunŃarea la iubire atunci când eşti înşelat. a nu fi singuri. Ceea ce se găseşte în cartea a patra se numeşte "contactul cu viitorul". Acest lucru este posibil numai prin existenŃa unui Dumnezeu unic.

După trei zile. principiile şi idealurile. Printre altele. De aceea. în situaŃiile critice. adică fata mea. De aceea. trebuie să facem ordine în noi înşine. Cum explicaŃi acest lucru? . La fiică . în primul rând. înŃelegând mai târziu despre ce este vorba. Dup ă aceea a început s ă aib ă probleme psihice. — Dar ea m ă rea num ă rul de întreb ă ri de pe list ă cu dârzenie.am gândit eu . Apa a fost turnată în closet şi chiar după o săptămână se simŃea mirosul de ouă clocite. tendinŃa negativă nu slăbeşte ci se accentuează. InformaŃia constituie o noŃiune vectorială şi noi trebuie să înŃelegem că orice cunoaştere în ultimă instanŃă. Eu vreau să mai subliniez încă o dată: noi cunoaştem lumea prin iubire. Eu am vrut să le ajut cumva pe cunoştinŃele mele şi am adus apă sfinŃită din biserică. O apă obişnuită nu se strică aşa de repede. de aceea fondul dispreŃului şi condamnarea bărbaŃilor este mare. trebuie să fie orientată spre acumularea iubirii. ConştiinŃa ne ajută însă s-o înŃelegem. şi-a pricinuit un mare rău". ci peste trei luni. Astfel. iar la nepoate -disfuncŃionalitatea intestinelor şi traumatismele. La a treia şedinŃă i-am spus: — întrebările dumneavoastră încep să vă împiedice să vă schimbaŃi. "în sistemul meu există un fel de defect straniu . Pe omul rău conştiinŃa îl schilodeşte iar pe bun îl dezvoltă. dumneavoastră nu aŃi salvat iubirea ci demnitatea. Eu nu mi-am permis să cad în disperare şi să-mi fac complexe de inferioritate şi am continuat să merg mai departe. apa sfinŃită a prins un miros urât.întrucât cea mai insistentă pacientă. Iar eu nu am putut s-o ajut. în timpul audienŃei are loc o accelerare imensă a proceselor karmice. indiferent ce ar fi omul şi unde s-ar afla. Ce e de făcut? Fracturarea mâinii şi dorinŃa de a se lovi cu capul de perete constituie frânarea intelectului şi a aptitudinilor. printre altele destul de serioase. pentru a cunoaşte mult.Dacă sintetizăm toate acestea. în audienŃă la mine a venit de mai multe ori o femeie. are o eroziune a colului uterin. A doua nepoată cade des şi nu demult şi-a rupt mâna. comunicând cu mine. notând răspunsurile cu grijă. o orientare injustă dă rezultate negative la fel de repede. Atunci. La dumneavoastră programul de autodistrugere este frânat de migrene şi de îngustarea vaselor sanguine. •' este deja fericit". Are seboree (o problemă cu pielea capului). aveŃi mult de lucrat şi este bine să nu amânaŃi pentru mai târziu. Ea vroia să înŃeleagă totul. Dac ă m ă îmbolnăvesc nu ştiu cu ce să mă lecuiesc. Dar. Mama lor. Una dintre nepoatele mele se dă cu capul de podea şi de perete. A scos o listă cu 150 de întrebări şi mi le-a pus. înainte se spunea: "Dacă Dumnezeu iartă păcatele şi indică drumul înainte. Are o colită puternică. Eu am o migrenă şi spasme ale vaselor sanguine.probleme ginecologice. a început să se diminueze conştiinŃa sa. Pacienta s-a concentrat nu pe sentimentul iubirii. în cazul nepoatelor. atunci constatăm că una dintre principalele componente ale fericirii o constituie lipsa nenorocirilor. Nici un medicament nu ajut ă . concepŃia justă despre lume poate conduce Ia însănătoşire nu peste zece ani. Toate acestea se transformă într-un program de autodistrugere. La această întrebare a răspuns deja Iisus Christos cu 2000 de ani în urmă spunând: "Celui care iubeşte mai mult i se iartă mai multe". ci pe conştiinŃă. La dumneavoastră şi la toŃi ceilalŃi membri ai familiei este prezentă în mod evident mândria.

El nu are un asemenea caracter. în decurs de câŃiva zeci de ani. Umanul a" început să intre în putrefacŃie şi în descompunere. v-a părăsit şi încercaŃi să păstraŃi dragostea faŃă de el. nu vă este bine . cum o să supravieŃuiesc? Care este starea sănătăŃii mele? Apoi aştepta să-i răspundeŃi: — La tine totul este bine.Atunci când preotul se roagă în biserică. Din sufletul dumneavoastră s-a îndepărtat agresivitatea. ei. să spunem exact: apa sfinŃită nu s-a stricat. careva dintre voi ar fi fost condamnat. de intelect şi de spirit a fost atât de mare. în acest caz. închipuiŃi-vă periodic că soŃul dumneavoastră actual a murit. omenirea trebuie să simtă întoarcerea divinului. Acum. închipuiŃi-vă moartea dumneavoastră şi exersaŃi cu o profunzime din ce în ce mai mare ritualul iertării tuturor acelora care vă sunt dragi. în apă a avut loc un fel de eroare informaŃională. adică. schimbaŃi-vă atitudinea faŃă de soŃul an terior şi faŃă de viaŃa conjugală. într-o situaŃie obişnuită. Cei care s-au preocupat prea mult cu lucruri umane. încât nu au avut loc schimbări energetice pozitive. — Ce este de făcut? — în primul rând. o asemenea apă echilibrează structura spaŃiului casei. în acea locuinŃă. cu speranŃă. Omenirea.descompunere şi moarte. ca şi înainte.i-am spus eu. ContinuaŃi să lucraŃi mai departe. interacŃionând cu ei. dar nici nu v-aŃi "ridicat". întreba: — Ei. cu apa sfinŃită s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple cu întregul neam dacă acesta nu schimbă orientarea spirituală. locuitorii acesteia ar fi putut s ă se îmbolnăvească şi să moară. aŃi citit cărŃile mele şi aŃi fost la mine în audienŃă. am vorbit la telefon: — Dumneavoastră. căsătoria s-ar fi destrămat. Multe depind aici şi de starea preotului. Acestei femei eu i-am spus adevărul: — AveŃi o tendinŃă deosebit de mare de a diviniza omul iubit. în cel mai fericit caz. Aceasta din urmă a preluat energia ş i "murdăria" lor. A început să se descompună acea parte a apei care a intrat în contact cu energetica locuinŃei. Dacă se află în casă. v-a înşelat. şi mor. înseamnă că trebuia să se descompună fie ei. O femeie m-a întrebat: "SpuneŃi-mi cum arată câmpul meu acum?" Eu mi-am adus aminte prima noastră discuŃie. . fie apa. cufundându-ne în problemele noastre umane şi treptat uităm de Dumnezeu. Nu aŃi "căzut". iar apoi ne întoarcem. O asemenea schimbare profundă nu ar fi fost suportată. Cu sănătatea stai mai bine. AŃi încercat să vă schimbaŃi atitudinea faŃă de valorile umane. SituaŃia se înrăutăŃeşte deosebit de mult datorită faptului că soŃul dumneavoastră actual nu va umili tot ceea ce este uman în el şi în dumneavoastră. Dacă energetica locuinŃei s-ar fi schimbat brusc. dependenŃa de aptitudini. adică . Apa se structurează în conformitate cu aceasta. Mai simplu spus. odată cu atingerea Acestuia se descompun. ar fi de dorit să înŃeleagă că le-a rămas prea puŃin timp. După câteva luni. ca şi întregul univers. dar dorinŃa de a vă ruga pentru omul iubit aŃi păstrat-o în continuare. Cei care în interior au uitat de divinitate. el se conectează la starea la care se afla Iisus Christos. Umanul agresiv s-a năpustit asupra divinului. Noi ne îndepărtăm de divinitate din ce în ce mai mult. trăieşte prin pulsaŃii. Iată de ce aŃi avut relaŃii teribile cu fostul soŃ şi de aceea aŃi divorŃat. Acum. Eu am văzut o întrebare tăcută în ochii femeii. trăind corect orice situaŃie traumatizantă. Aceasta a fost asemănătoare cu un contact cu cineva care era pe cale să moară şi care. Energia mândriei a fost deosebit de puternică.

Pământul faŃă de Soare are emoŃii bune. blânde şi de iubire. îmi este greu să-mi închipui cum se apăra Pământul de agresorul energetic. trebuie să vedeŃi divinul din dumneavoastră. Lipsa de copii există atunci când viitorul este închis. datorită îmbătrânirii progresive.90 %. Nu am copii. dependenŃa de valorile spirituale este mai mare decât nivelul periculos.îi spun femeii.tul ca pe un corp străin. atunci energetica întregii omeniri intră în antagonism cu energetica Pământului. a fost singură şi a murit. sensibilitatea fiinŃelor vii şi obiectelor nevii este identică. Aceasta nu va aduce ■ nagube.92 %. Pentru prima dată văd un semn de echilibru în câmpul dumneavoastră. a fost neaşteptat faptul când am văzut că şi Soarele are emoŃii. Acum. adică este pentru noi ca o mamă. Am reuşit ca în spatele umanului să văd divinul. O femeie care a locuit sub apartamentul prietenei. a fost foarte ciudată pentru mine şi chiar absurdă existenŃa sentimentelor la obiectele fără viaŃă.92 %. Am zâmbit şi eu: _ Ce să vă spun? Acum şi eu sunt liniştit pentru starea dumneavoastră. Ele au sistemul lor de comunicare şi de schimb de informaŃii. Cu toate acestea pentru mine.Au mai trecut încă câteva săptămâni şi. dar probabil că trebuie să mai renunŃ încă la ceva mai mare în favoarea iubirii faŃă de Dumnezeu. legătura cu trecutul şi viitorul. Nivelul compatibilităŃii era de aproximativ 93 %• Acum două mii de ani . dacă Pământul nostru ar fi avut o energetic ă masculin ă .. această raniŃă poate fi depăşită. sentimentul Pământului este deosebit de agresiv şi acesta a început să se accentueze în ultimii patruzeci de ani. Legăturile unui om cu celălalt. mul rând. Insă. am vorbit din nou cu această doamnă la telefon: — V ă este pu Ń in mai bine . din omul iubit şi deja din lumea înconjurătoare. planetele au sistemul lor de schimburi. Dacă aceasta scade sub zero. omenirea reprezintă un corp din ce în ce mai străin pentru Pământ. acum o sută de ani . iar în prezent . Nu trebuie să renunŃaŃi la nimic. Stelele au emoŃii unele faŃă de altele. am răspuns eu. Dar iată că faŃă de neamul omenesc. Valorile spirituale se formează atunci când oamenii comunică între ei. atât ceea ce este viu cât şi ceea ce este neînsufleŃit. ci va conduce ş i la dorin Ń a de a distruge °U . în preajma anului 2000. toate acestea creează o unitate stabilă a diferitelor grupuri şi le ajută să supravieŃuiască şi să se dezvolte. Iată de ce în plan subtil. Judecând după toate. Jupiter şi Mercur au o origine masculină. atunci s ă nu fi ap ă rut pe acesta civilizaŃia umană. Adică. Şi iată că i-am dat telefon din nou: — Vreau să vă felicit . Eu simt că interiorul a degajat totul.i-am comunicat eu – dar renunŃarea la omenesc în favoarea divinităŃii încă nu a apărut la dumneavoastră. Prietena mea. legătura cu un alt obiect în Univers. S-ar putea ca. (apartamentul ei se află sub al meu) nu are nici ea copii. Am descris o întâmplare când pe mine s-a supărat o maşină care nu am vrut s-o cump ă r. Pământul are un puternic ascendent feminin.13 %. dacă Soarele este ca un tată din punct de vedere energetic. a zis pacienta. DependenŃa faŃă de omenesc este încă foar te mare la dumneavoastră. Marte şi Venus au o origine feminină.. . adică bărbat. La început. Copilăria mi-am petrecut-o într-o casă cu cinci etaje. se naşte datorita sentimentului iubirii. De asemenea. Eu am simŃit că ea zâmbeşte: _ Ş ti Ń i ceva? în ultimul timp. eu am ajuns la aceast ă concluzie pur şi simplu din intuiŃie. sistemul lor de comunicare. acum 40 de ani . Eu am examinat în ce măsură energetica omului a corespuns cu energetica Pământului cu cinci mii de ani în urmă. sau cu o altă lume. Apoi am înŃeles: totul în Univers. Au vreo legătură între ele aceste fapte? Să le luăm pe rând. Una dintre emoŃiile sale cele mai puternice o constituie nemulŃumirea faŃă de sine. care stă în aceeaşi casă.

în general. Dacă urmaşii trebuie să supravieŃuiască. Dacă omul a luat asupra lui volum mare de muncă. ani de zile.Când omul se îmbolnăveşte. Atunci când problemele se referă la oameni. Să ne întoarcem la autorul întrebării. Dacă a acumulat ereditar dragoste şi bunătate. Se pare că poate fi şi invers. dar. atunci are loc creşterea dependenŃei de valorile spirituale şi atunci este posibilă sterilitatea la femei. orice viziune şi presupunere a mea se derulează de 10-100 de ori în timpul lucrului cu pacienŃii. Valorile spirituale constituie aceleaşi valori materiale numai că în plan subtil. în copilărie. îmi amintesc de o întâmplare în legătură cu o femeie care în perioada sovietică a câştigat o maşină Volga. intelectului şi a posibilităŃilor de creaŃie. fie că pierde aceşti bani. Una din cauzele apariŃiei problemelor în relaŃiile personale o constituie incompatibilitatea nivelului partenerului. şi contactul lui cu Cosmosul poate fi mai mare decât al altora. femeia nimereşte în acea locuinŃă unde această tendinŃă se amplifică şi se încheie cu sterilitatea. atunci posedarea de valori spirituale poate fi şi mai periculoasă. sau începe să aibă neplăceri. atunci nivelul spiritualităŃii care se măreşte brusc permite dezvoltarea aptitudinilor. precum şi cu oamenii. Ea a refuzat categoric. în comunicarea cu natura nevie nu am experienŃă. iar omul care se află mult timp într-un asemenea loc. Prin aceste canale şi puncte energetice are loc o interacŃiune cu alte lumi. fie că se conectează sistemul de asigurare pentru păstrarea şi amplificarea iubirii. problemele psihice la bărbaŃi etc. Au început certurile. Aş fi dorit ca prognoza mea să nu se adeverească. aceasta poate să se încheie tragic pentru alŃii şi cu ruşine pentru el. spre legătură. atunci fie că părinŃii schimbă locuinŃa. eu pot să am certitudine în concluziile mele. Dacă este responsabil şi periculos să posezi nişte bani care depăşesc posibilităŃile noastre. adică spre o spiritualitate accentuată. atunci cu voia destinului. Dacă în ceea ce priveşte neamul are loc o tendinŃă de stingere. maşina era simbolul fericirii. în aceste puncte. La câteva luni după acest incident. familia s-a destrămat. plăteşte pentru aceasta. Suprasolicitarea spirituală este mai periculoasă decât cea f zică Omul poate să eşueze fără să observe acest lucru imediat iar pe urmă. este de aproximativ 50 de metri. casa cu cinci etaje a fost construită pe un asemenea canal energetic ale pământului. cataclismele naturale pot creşte brusc. SoŃul ei i-a spus să ia mai bine banii şi să-i cheltuiască judicios. Să începem de la lucrurile materiale. fie că începe să se îmbolnăvească. amplifică orientarea spre valorile planului spiritual. eu simt că este puŃin cam prea devreme să mă ocup de aceasta. judecând după toate. Pământul are şi el meridiane şi puncte energetice care îl leagă de alte obiecte ale Universului. Totodată. Judecând după toate. nemaivorbind de boli. aşa cum am constatat. Dacă omul a primit o funcŃie sau un titlu care depăşeşte posibilităŃile sale. după anul 2000. în mod subconştient. Pentru ea însă. cu atât mai mult cu cât stările fizice sunt secundare în comparaŃie cu starea interioară a omului. ce dep ăşeşte capacitatea lui. întrucât nu este posibil să Ńii cont de toŃi factorii fizici şi energetici trebuie să înŃelegem că. cea mai bună metodă de a ne feri de factorii traumatizanŃi sau de a-i folosi pe aceştia în avantajul personal este o corectă năzuinŃă şi permanentă activitate asupra eu-lui. Diametrul mediu al unor asemenea canale. nismul nu pOate să reziste solicitărilor permanente şi mai devreme sau mai târziu clachează. ni s-a tot băgat în cap că a câştiga la loterie reprezintă o mare fericire. orientarea este spre unitate. De asemenea. . cu Soarele şi Pământul. Dacă omul are o sumă de bani care depăşeşte limita periculoasă pentru el. diagnosticarea naturii nevii este foarte dificilă Despre rezultatele acestor diagnostice nu pot vorbi cu certitudine. Dacă ideile sunt demonstrate de zeci de ori prin practică. Când caracterul şi concepŃia despre lume a neamului împiedică acumularea iubirii. el subconştient ridică temperatura pentru a micşora vitalitatea coloniilor de bacterii. „Noi vom avea maşină" a spus ea. Pe corpul omenesc există meridiane energetice.

Ea totuşi a fost nevoita să vândă maşina. în loc de a mări dimensiunile personalităŃii lui şi de a o „ajunge" pe prietena lui. iar după două ore se întorcea şi o lua. femeia. ne pot îndepărta de divinitatea pe care o purtăm în suflet. Dar şi eu m-am liniştit de asemenea.Femeia a început să aibă neplăceri la locul de muncă. Povestea de-abia acum începe. când el este în plan general lider în raport cu femeia. nu mi-a acordat nici o atenŃie. el trebuie să fie pregătit pentru a fi înşelat şi înjosit şi aceasta nu o dată. Mi-a plăcut de ea din cale afară. Dacă el nu va renunŃa într-o mare măsură la calitatea de lider. foarte lent şi anevoios. . Nu. Apoi a ieşit la iveală că ea este căsătorită şi soŃul este un om cu totul neobişnuit şi înstărit. Aşa a adus-o la mine până când ea s-a răcorit. . atunci nervozitatea şi dispreŃul devin principalele instrumente ale apărării lui. Caracterul bărbatului începe să se strice. La început.a tăcut o clipă aducându-şi aminte de acele evenimente. iar apoi tot mai repede. CâŃiva ani la rând. pe urmă un interes şi în final s-a născut un sentiment puternic pe care ea nu 1-a putut învin°e. Aceasta duce însă în mod inevitabil la încercări periodice din partea femeii de a se elibera dintr-un asemenea jug. Ea probabil că i-a povestit despre sentimentele ei. A fost îndrăgostit puternic de ea şi a trecut prin multe. am fost un ghid în turism . Valorile materiale. pe jumătate beată şi cu o vânătaie sub ochi. Dacă el va conduce prea puternic. Dacă noi ne împovăram cu o greutate care este peste puterile noastre. Acum câteva ore am vorbit la telefon cu unul din pacienŃii mei. Pe parcursul acestor două ore noi ne-am consacrat unui delir de dragoste. în asemenea condiŃii. până la nivelul său. o cunoştinŃă a întâlnit-o şi nu a recunoscut-o. adoraŃie şi supunere faŃă de el. — în tinereŃe. el a cunoscut o femeie care pur şi simplu 1-a distrus. la femeie vor apărea aroganŃa şi sentimentul de superioritate. entuziasm. după care urmează soarta şi sănătatea. Iar atunci.grupul meu a ap ă rut o femeie tân ă r ă ş i deosebit de frumoasă. atunci la început. trebuie să fim gata să avem răbdare şi să suportăm suferinŃele pe de o parte şi să lucrăm asupra noastră şi să fim gata pentru o năzuinŃă mult mai puternică faŃă de divinitate pe de altă parte. Dacă el se va concentra pe sentimentul de dragoste. După un an. bărbatul încearcă s-o tragă pe ea în jos. va depinde total de el şi va începe să simtă în general o singură emoŃie. Altfel. relaŃiile favorabile se leagă mai cu seamă atunci. Eu am învăŃat chiar si să croşetez numai pentru a-i face pe plac şi mă comportam deosebit de delicat. nu ştiu cum. vor suferi copiii în primul rând. Asta e toată povestea? m-am adresat eu cu curiozitate. El o aducea la mine cu Volga lui. în cele din urmă ea a fost concediată. Acesta din urm ă na ş te u ş or emo Ń ii de dispre Ń ş i de condamnare. vânzarea maşinii au doborât-o şi ea a început să bea. dar nu pentru mult timp. s ă se supere şi să fie gelos. înmulŃite brusc. se va ridica la dimensiunile femeii pe care o iubeşte şi pe care o va depăşi. pierderea serviciului. iar după aceea mama ş i tat ă l. Şi iată. Dacă el nu rezistă la mai multe jigniri şi înjosiri permanente. această greutate poate să ne strivească. Dac ă b ă rbatul alege ş i încearc ă s ă p ă streze pe lâng ă el femeia care îl dep ăş e ş te la capitolul dimensiunilor interioare. A văzut în faŃă o persoană prost îmbrăcată. Apoi a apărut un fel de atenŃie. Când un bărbat se întâlneşte cu o femeie. DivorŃul. Ştii cum a ieşit el din această situaŃie? într-un mod cu totul inedit pentru poziŃia sa înaltă. în interiorul ei. va renun Ńa la pretenŃ ii ş i la controlul exterior. dar nu a putut să se abŃină să o dispreŃ uiască . Am f ă cut dragoste ş i amândoi am simŃ it o mare plăcere. îmi aduc aminte de un caz pe care mi 1-a povestit un cunoscut de-al meu.

dumneavoastră trebuie să întoarceŃi pe toate feŃele. Odată m-am trezit de dimineaŃă şi am observat că am o boală venerică gravă. La dumneavoastră poate să se înfiripe un sentiment de trei ori mai puternic până la întâlnirea cu femeia în plan fizic şi real. înseamnă că dependenŃa de fericirea umană a crescut brusc. inclusiv cele legate de sănătate. La conferinŃa în care ne vorbeaŃi despre nişte soŃi care au avut trichomonas. Toate acestea nasc agresivitate. mi-am analizat viaŃa şi m-am detaşat de toate. mi-a spus un preot: „A rămas mult mai puŃin timp decât credem noi". . PuteŃi să-mi explicaŃi de ce? Data trecută dumneavoastră. nu contează. După aceea am trăit o viaŃă normală. Acum vă întâlniŃi cu o femeie faŃă de care aveŃi un sentiment real. Nu demult m-am întâlnit cu o femeie care mi-a plăcut foarte mult şi am petrecut împreună o noapte. care se răstoarnă şi „loveşte" în mine. Cu cât depindem în interior mai puternic de valorile umane. întrucât îmbolnăvirea a apărut nu din trecut. După aceasta am avut un traumatism fizic puternic. Ńăranul nu-şi face cruce". Dacă vrem să fim exacŃi. Femeia a renunŃat la pretenŃiile faŃă de soŃ. fără nici un motiv vizibil şi nu va exista nici o logică. nu după 20 de ani. dar trebuie să mergeŃi. s-au înrăutăŃit. Şi iată. dar nici măcar nu vă veŃi întâlni cu ea. A urmat vindecarea completă. însă nu i-a ajutat nimic. ci până la aceasta. şi după aceea te trăsneşte şi fulgerul. Altfel sunetul tunetului va fi din ce în ce mai puternic. ci după câŃiva ani se va transforma într-un program de autodistrugere şi în consecinŃă . au făcut o analiză de control şi aceasta a ieşit bine. dumneavoastră aŃi lucrat puŃin asupra eu-lui. Şi de data aceasta aŃi putea să nu mai treceŃi încercarea. Chiar urologul a fost uluit pentru că după ultima şedinŃă de tratament lucrurile nu s-au îndreptat. V-aŃi oprit chiar la început şi aŃi avut o atitudine foarte superficială faŃă de acest lucru. DependenŃa faŃă de ea şi agresivitatea cresc aidoma unei avalanşe. Am mai avut femei. înfrângerea repetată în cazul acelor situaŃii s-a egalat cu situaŃia planului fizic real. Pot apărea îmbolnăviri grave pe un drum neted. — După o lună. Dacă dumneavoastră v-ati dus deja la Dumnezeu o dată. Totul a început să se umfle şi a pornit o secreŃie abundentă. Cu ce diferă organismul viu de mediul înconjurător? în mediul înconjurător temperatura creşte sau scade. atunci sentimentele încep până la apariŃia evenimentului. dar de data aceasta a fost ceva îngrozitor şi s-a întâmplat foarte repede.i-am spus acestui om . După câteva zile. Mi-am adus aminte de povestea dumneavoastră. i-am iertat pe toŃi şi am început să mă rog. am început să mă simt rău . Eu m-am aşezat. CunoaşteŃi zicala: până când nu tună. precum şi la orice agresiune legată de dragostea din sufletul ei. Ei au făcut câteva şedinŃe de tratament.în traumă.Ea s-a comportat din ce în ce mai rău şi în cele din urmă s-au despărŃit. A treia oară poate să „vă surprindă" nu după situaŃie.îmi povestea el. Nu numai că nu veŃi reuşiŃi să aveŃi o desfătare cu femeia iubită. ci din viitor. în organism este stabilă. ci dimpotrivă.dar nu a fost suficient pentru a vă schimba destinul. Am început să compar faptele şi am ajuns la concluzia că nu pot s-o iert pentru ceea ce a făcut şi în subconştientul meu nu o absolv de vină. S-a îndepărtat de tot ceea ce i-a fost drag şi a început să se roage. atunci trebuie să mergeŃi tot timpul. In acest fel. ŞtiŃi. Au început neplăcerile. nu în timpul desfăşurării ei. una şi aceeaşi situaŃie cam de 300 de ori. Dacă n-aŃi trecut încercarea cu acea femeie. dar am fost liniştit în relaŃiile cu ele. După trei ore. mental. Eu am mai avut şi înainte boli venerice. Vă duceŃi încet sau repede. „boala mea venerică" a trecut fără urme. Pentru a lucra asupra dumneavoastră. de aceea pe dumneavoastră vă frânează cu mult înainte şi vă încurcă în cazul unui contact viitor cu această femeie. însă sistemul interior al valorilor l-aŃi păstrat. cu atât mai încet avansăm. v-aŃi schimbat numai atât cât să vă treacă boala .

Când trăim flacăra iubirii umane iar apoi durerea legată de destabilizarea ei. Supărarea. Iar atunci când factorul de constrângere sau favorabil a dispărut. deşi. Cu cât prin antrenament minim are loc în noi o dezvoltare accelerată a intelectului şi a capacităŃii. adică izvorul de dezvoltare transferă din mediu în el însuşi tot ce este necesar. cu atât acest izvor al dezvoltării îl transformăm în noi. Noi putem să conducem situaŃia în prezent şi în viitor şi putem să conducem situaŃia schimbându-ne. indignarea şi jignirea constituie o formă de conducere a altor oameni. întrucât acesta este un nivel de cunoaştere. au loc evenimente în viaŃă care ne permit dezvoltarea capacităŃii. Cu cât putem să simŃim mai mult timp divinul în sufletul nostru. a intelectului şi a spiritualităŃii. va creşte şi posibilitatea de a conduce lumea. Cu cât noi. atunci avem informaŃia deplină. Dacă noi conducem situaŃia năzuind spre Dumnezeu. însă sunt minimale. Arătându-ne propria jignire. Dumnezeu conduce lumea. Acesta este de fapt conducerea strategică. Cu cât este mai mare inerŃia unui asemenea proces. supărarea. supărarea şi ura pot fi înlăturate. Ca să conduci ceva. bineînŃeles. cu atât mai mult dispare agresivitatea şi cu atât mai mult logica umană rămâne numai umană. în iubirea divină. am ajuns la o gândire clară şi simplă: se pare că ura. aceasta înseamnă de asemenea schimbarea izvorului de dezvoltare din mediul înconjurător în interior. dacă noi ne aflăm în întregime în ea şi depindem de ea. adică noŃiuni ca jignirea. în timp ce la dumneavoastră creşte iubirea pentru divin. Există homeostază fizică şi există homeostază spirituală. Dar omul este fiinŃă duală şi are nevoie de logica umană atât pentru a dirija situaŃia. Cum să facem să nu ne supărăm? Regula principală este cunoscută: trebuie deconectată logica umană şi simŃită cea divină. Această metodă oferă o restituire mai rapidă. Aceasta înseamn ă c ă trebuie analizate ce forme de conducere există. dar noi continuăm să trăim prin iubire. atunci aici momentele de forŃă sunt inevitabile. iar noi continuăm să ne perfecŃionăm intelectul nostru. dispreŃul constituie pur şi simplu încercarea de a controla cu alte mijloace. capacitatea noastră. cedează în faŃa primei metode.Stabilitatea compoziŃiei chimice permite pentru o perioadă să supravieŃuiască organismul în condiŃiile care sunt fireşti pentru existenŃa lui. este nevoie să ai o informaŃie cât se poate de completă despre acel ceva. Aceasta este în general o metodă de conducere prin forŃă. Aceasta înseamnă că prin iubire noi putem să depăşim limitele Universului. După mai mulŃi ani. atunci formele primitive ale conducerii. este imposibilă. Mediul înconjurător nu ne mai împinge spre dragoste şi nu există nici o condiŃie pentru a o păstra. De aici putem trage o concluzie simplă şi minunată: dacă noi învăŃăm să conducem situaŃia altfel. La fiecare dintre noi. Al doilea nivel este mult mai limitat. Conducerea superioară a situaŃiei se înfăptuieşte prin iubirea divină. iar traumatismul psihic profund nu este posibil. Metoda a treia este cea tactică. încercăm să păstrăm impulsul dragostei către Dumnezeu. noi încercăm să conducem comportamentul altei persoane. iar deplina conducere a situaŃiei. Se referă la momentul când dorim să corectăm o situaŃie acum sau în viitorul apropiat. Organismul ia din mediu tot ceea ce contribuie la dezvoltarea lui. cu cât încerc ă m mai mult să păstr ă m dragostea. corectitudinea şi bunătatea. în permanenŃă şi fără oprire. cât şi pentru apărare. cu atât mai mult păstrăm dragostea faŃă de un alt om fără să existe vreo raŃiune vizibilă şi cu atât mai mult păstrăm moralitatea. . când condiŃiile externe nu contribuie la aceasta. cu atât mai mult trăieşte organismul. informaŃia este absolută. spiritualitatea noastră. cu atât mai puŃin suntem supuşi îmbolnăvirii.

DoriŃi să cereŃi cartea de reclamaŃii. acest lucru constituie unul din formele de conducere tactică a situaŃiei. Ce concluzii trebuie să tragem din acest lucru? Prima concluzie: posibilitatea de a conduce o situaŃie nu este depăşită niciodată 100%. posibilităŃile dumneavoastră s-au epuizat şi apare supărarea şi condamnarea. una dintre maimuŃe a fost legată puternic. fie spre Divinitate şi atunci iubirea care sălăşluieşte în sufletul lui îl ajută să dezvolte. atunci posibilităŃile dumneavoastră se lărgesc. A doua concluzie: dacă omul conduce situaŃia la al treilea nivel.Dacă omul nu ştie deloc să conducă. dacă nivelul tactic este strâns unit. atunci aveŃi şanse mult mai mari de a transforma energia distructivă a supărării în energie creatoare. indignare. ele se controlează slab. vânză torul s-a comportat incorect. în orice situaŃie. adică dacă a fost închisă posibilitatea tactică de a controla situaŃia. condamnare. el merge fie spre o jignire permanentă. Atunci. adică dacă sunteŃi legat de mâini şi picioare. Să presupunem c ă într-un magazin. Eu îmi aduc aminte de încercările mele de a dezvolta formele de conducere. La nivel interior. O dată am intrat în magazin şi m-am adresat vânzătoarei: . Unul din principiile de bază este: nici un proces nu trebuie . La nivel profund este imposibilă dirijarea conştiinŃei. Un grup de maimuŃe au fost speriate cu nişte sunete puternice. Cu mulŃi ani în urmă. încă o legitate: Orice eveniment este legat de Univers. atunci când se închide un canal. atunci energia trece în interior şi-1 macină. Dacă această posibilitate este închisă. obiceiuri de a conduce fără a face vreo şcoală în această direcŃie. înainte de aceasta. să se treacă la nivelul strategic. energia nevalorificată „o îndemnăm" înăuntru. Mai există o regulă: conştiinŃa nu poate niciodată să conducă în totalitate situaŃia. Dacă presupunem că dumneavoastră aveŃi o posibilitate de a conduce situaŃia. iar grupul aflat în panică a umblat dintr-un colŃ în celălalt pe teritoriul aflat la dispoziŃia lor. Sau dacă omul învaŃă în permanenŃă să conducă. atunci dumneavoastră puteŃi să mişcaŃi degetele. nemulŃumire şi pretenŃii. Deci. atunci lucrează mai activ cea strategică şi divină. atunci logica lui din agresiv-atacatoare se transformă într-una h nătate şi supunere. Fiecare are iner Ńia sa. iar apoi la dirijarea strategică şi cea mai mică parte a energiei la conducerea tactică. întrucât canalele divine nu sunt oprite niciodată. Iată de ce la nivel exterior. Dacă aveŃi însă zeci de metode de conducere a situaŃiei date. Iat ă de ce răbufnirile singulare ale conducerii nu au nici un efect. adică conectând planul exterior. atunci mare parte a energiei trebuie să meargă tocmai într-acolo. iar ea se transformă în supărare. savanŃii au realizat următorul experiment. la om nu se mai naşte înrăirea şi în loc de degradare are loc accelerarea dezvoltării.intervină deodat ă. pierderea acesteia v-ar duce la mânie şi supărare. evenimentele se controlează destul de uşor. Sursa care a provocat frica nu era vizibilă. Dar dacă dumneavoastră puteŃi să1 chemaŃi pe directorul magazinului sau să-i explicaŃi calm vânzătorului că nu are dreptate. în timp ce celelalte fugeau dintr-un colŃ în celălalt ea a stat nemişcată iar ca rezultat a făcut un infarct. energia trece pe celelalte. Când animalele fug de sursa pericolului. în cazul acestei conduceri găsim din ce în ce mai multă iubire şi stare Divină. iar încercarea de a face acest lucru costă scump. dar apoi înŃelegeŃi că o asemenea carte nu există. Cum procedăm într-o situaŃie obişnuită? Când suntem lipsiŃi de posibilitatea de a conduce în mod tactic. Un alt lucru important este: încercarea de a conduce situaŃia în problemele mărunte duce la un imens consum de for Ńă ş i în ultimă instan Ńă duce la pierderea conducerii. Dar se poate. soluŃia este dezicerea de ceea ce este uman şi trecerea la divinitate. Dacă nivelul strategic este de nepătruns.

— Pot s ă cump ă r la dumneavoastr ă zece pachete de polietilenă? Ea s-a uitat la mine cu indiferenŃă: — Nu, nu se poate. — Dar cinci? — Tot nu se poate. — Dar măcar unul nu se poate cumpăra? Vânzătoarea a ridicat din umeri. — Nu se poate. Noi nu vindem în general aşa ceva. Eu am plecat cu un sentiment de mâhnire în suflet. Atunci încă nu exista nici una din cercetările mele. Acum însă îmi era clar că eu m-am ataşat de ideal şi pe mine m-au lecuit prin vânzătoare. Eu încă nu ştiam că în primul rând trebuie să te pui pe tine în ordine. în acel moment eu am simŃit pur şi simplu că port în piept o puternică iritare şi aceasta îi poate dăuna fie ei, fie mie. M-am întors în magazin şi m-am dus din nou la vânzătoare: Doamnă, scuzaŃi-mă, dar dumneavoastră sunteŃi prost crescută. Trebuia să-mi spuneŃi de la bun început că nu vindeŃi aşa ceva - i-am zis, iar apoi m-am întors şi am plecat. Sufletul mi s-a uşurat dintr-odată. Aceasta înseamnă că iscusinŃa de a formula pretenŃia şi de a o pronunŃa poate ajuta foarte mult la păstrarea sănătăŃii. Un alt exemplu. Nu demult am fost la Marea Mediterană. M-am dus să mă scald, să fac baie puŃin mai departe de plaja orăşenească, pe malul stâncos. Acolo nu era multă lume. Malul era presărat temeinic cu murdărie, cu sticle de plastic, cutii de tablă şi borcane. Ceea ce era mai trist: în mare, unde am înotat cu ochelari subacvatici, era de asemenea plin de murdărie. A fost dureros să contemplu cum moare natura, iar eu iubesc marea în mod deosebit. Pentru mine, să văd fundul mării murdărit a fost o traumă psihică. In asemenea condiŃii nu se poate sta mult timp. Supărarea pătrunde adânc în tine şi duce la îmbolnăvire. Trebuie făcut ceva. In primul rând, m-am pus în rezonanŃă cu planul divin. Totul se naşte, trăieşte şi moare. Mai devreme sau mai târziu moare Pământul, mor pădurile, râurile şi mările. De aceea suferinŃa lăuntrică este inutilă şi chiar periculoasă. Energia a fost solicitată şi la nivel uman. Eu am elaborat un plan strategic. M-am gândit să scriu la ziar, să încerc să sesizez organele locale, pentru ca măcar să fie puse tomberoane pentru gunoi şi pe tăblii să se scrie rugămintea de a nu se murdări marea şi malul. Dar, având în vedere că eu nu locuiesc în această Ńară şi nu cunosc limba, existau puŃine şanse de a schimba situaŃia. Iar sufletul nu putea să accepte cutiile şi sticlele de plastic de pe fundul mării. Atunci, eu m-am scufundat şi am început să adun de pe fundul mării toată murdăria, depozitând-o pe mal. La început am simŃit în piept o durere sufletească şi nemulŃumire. Treptat, acest sentiment a dispărut. Am venit în fiecare zi pe plaja aceasta stâncoasă şi m-am ocupat câteva ore de căutarea şi înlăturarea murdăriei de pe fundul mării. Cu timpul am simŃit o deosebită satisfacŃie, cu nimic mai prejos decât satisfacŃia de a privi bancurile de peşti. Primesc multe întrebări în legătură cu modalitatea în care se păstrează şi se întăreşte familia. Acum aproximativ un an, m-am lovit de o situaŃie care m-a ajutat să înŃeleg ce este familia. La o pereche de tineri se destramă familia. O prietenă a soŃiei, din senin a început să-i spună soŃului că soŃia îl înşeală.

SoŃul a căpătat un complex puternic, pe care nu 1-a putut depăşi nicicum. SoŃia a început şi ea să se chinuiască. SoŃul s-a dus la o anumită clarvăzătoare şi ea a confirmat următoarele: — Da, exact, soŃia te înşeală. Şi iată că eu stau şi le explic soŃilor ce s-a întâmplat: — Dumneavoastră, în interior, v-aŃi ataşat aşa de mult unul de cel ălalt încât poate să se termine trist pentru amândoi. Dumneavoastră priviŃi relaŃiile sexuale şi le consideraŃi de neclintit şi chiar şi gândul în legătură cu faptul că ceva se destramă, vă imprimă frică. Primul lucru ce trebuie făcut este ca începând de acum să înlăturaŃi toate supărările unul faŃă de celălalt şi să vă rugaŃi pentru urmaşi. Mă adresez soŃului: — InchipuiŃi-vă că soŃia v-a înşelat cu adevărat, scuipaŃi şi uitaŃi. Aceasta este la urma urmei salvarea dumneavoastră. — Am încercat, dar nu am reuşit, a răspuns soŃul. Să nu vă limitaŃi la o singură încercare, continuaŃi mai departe. închipuiŃi-vă că în ultimii ani aŃi fost impotent, dar familia s-a păstrat. în ceea ce priveşte întâlnirile sexuale ale s°Ń'ei, priviŃi lucrurile cu totul altfel. Pentru dumneavoastră principalul va deveni nu patul, ci relaŃiile prieteneşti. Sau în-chipuiŃ i-vă c ă aŃ i murit ş i modela Ńi viaŃ a so Ńiei f ăr ă dumneavoastră adică ea se va căsători cu altcineva şi va naşte copii pentru acesta. Asta e viaŃa şi orice fericire în viaŃă nu poate fi mai presus decât scopul suprem ci numai un mijloc. Eu am vorbit cu soŃii şi am încercat să înŃeleg ce anume din caracterul lor, din concepŃiile lor despre lume a provocat asemenea probleme. Când vrei să ajuŃi pe cineva, posibilităŃile cresc de nenumărate ori. Una dintre cunoştinŃe mi-a spus: — Din punct de vedere biologic omul este astfel construit, încât îl poate ajuta pe altul într-o măsură mult mai mare decât pe sine însuşi. Şi tocmai în acest moment, din dorinŃa de a ajuta, s-a născut înŃelegerea situaŃiei. Prin momentele sexuale noi ne legăm foarte puternic de fericirea umană - le-am spus eu soŃilor. Când căsătoria este bazată numai pe sentimente sexuale, ea nu poate fi îndelungată. Când sentimentele slăbesc, intervine înşelarea, iar căsnicia se destramă. Tatăl prietenului meu 1-a sfătuit: "Vrei să ai o familie normală? Căsătoreşte-te cu o femeie care îŃi este prietenă. Când sentimentele sexuale se transformă în cele de prietenie, atunci, când se vor clătina relaŃiile sexuale, familia va rezista". în consecinŃă, dacă dumneavoastră, împreună cu toată familia mergeŃi în excursie, faceŃi o anumită activitate împreună, în permanenŃă vă oferiŃi unul altuia căldură, atenŃie şi respect, atunci sentimentele dumneavoastră umane se transformă mai repede în cele divine. Cu cât acordaŃi mai multă atenŃie dragostei şi căldurii reciproce cu atât mai puŃin ti depinde de relaŃiile sexuale. Cu cât noi stopăm mai mult 'erderea iubirii din suflet, căutând pentru aceasta un anumit motiv, cu atât începem să cădem în dependenŃă de valorile umane.

Serghei Nicolaevici, în cartea a patra, în capitolul "Iubire şi morală" dumneavoastră trataŃi fraze din Evanghelie: "cei săraci cu duhul"... şi afirmaŃi că pentru aceştia: ticăloşi, mârşavi, trădători etc, sentimentul iubirii este mai aproape şi mai pe înŃeles decât pentru deştepŃi, morali, etc. Dar este limpede că ticăloşii şi mârşavii nu au idee în general despre existenŃa iubirii. Vă rog să explica Ńi gândurile dumneavoastră mai departe. In legătură cu aceasta, dumneavoastră prezentaŃi un exemplu al unui cântec despre iubire, cântecul lui V. VâsoŃki:

"— Stai fraiere, nu vezi că e o zoaie C-un ochi umflat şi strâmbă la Ńurloaie Stai, fraiere, nu ştii că-i turnătoare? — Mă doare-n cot, o vreau mai tare!" Oare aici este vorba de iubire şi nu pur ş i simplu de faptul că o „doreşte"? Dacă omul pur şi simplu "o doreşte", el nu va spune că i se hotărăşte destinul. în acest cântec mai sunt versuri: "Astăzi dumneavoastră nu mă murdăriŃi, astăzi dumneavoastră nu mă mai interesaŃi" - înseamnă că are ce să murdărească? Poate că eu am exagerat datorită elanului polemic, spunând că este vorba de cel mai bun cântec al lui VâsoŃki despre iubire, dar faptul că acest cântec este despre iubire este o convingere a mea. Fiecare vorbeşte despre iubire în felul lui şi nu se poate încadra acest lucru în nişte stereotipuri. Iar faptul că dumneavoastră i-aŃi privat de sentimentul dragostei pe ticăloşi şi mârşavi, aici mi se pare că v-aŃi grăbit. Doar nimeni nu se consideră pe sine talpa iadului. Noi cu toŃii încercăm sentimentul iubirii. Dar pur şi simplu la ticăloşi acest sentiment poate lua o formă urâtă, iar la omul bun, cumsecade, el se poate prezenta mult mai frumos. Dar dacă omul cumsecade şi bun consideră principiile şi idealurile sale ca un scop în sine, atunci el va omorî iubirea mult mai repede decât cel care nu este cumsecade şi este rău. Este mult mai uşor să ierte şi să uite jignirea şi insultele un Ńăran needucat şi analfabet decât un boier spiritual şi educat. Când neamul aristocrat a început să moară, domnii se căsătoreau cu Ńărance analfabete şi lipsite de învăŃătură. Au apărut moştenitorii şi neamul a supravieŃuit. Deseori natura ne limitează şi pe noi, şi pe copiii noştri în aptitudini, intelect şi spiritualitate tocmai pentru a nu uita că iubirea este mai importantă decât toate. Ce puteŃi spune despre Rusia de azi? Cred că avem un popor talentat, şi o Ńară lipsită de talent. Talentul poporului se explic ă printre altele prin faptul c ă idealismul şi materialismul, ştiinŃa şi religia, modurile de cr'ndire occidental şi oriental au putut să se unească în sufletul mului rus. în stat, acest echilibru încă nu s-a realizat. De aceea, Rusia balansează succesiv între ruble şi idealuri. Acum eu cred că Rusia, ca stat, va putea să unească cele două tipuri contradictorii de gândire şi să creeze o gândire nouă. Cu atât mai mult cu cât există un precedent în această Ńară, adică reformele lui Petru I. Acum trei luni, vara, fiul meu a început dintr-o dată să repete: "Eu sunt bun, eu sunt bun". Eu l-am întrebat: — Dar oare înainte ai fost rău? — Da, înainte am fost rău şi acum sunt bun. Spune Ń i-mi de ce poate fi legat acest lucru ş i dac ă pentru copil este util. în prima perioada, când noi înŃelegem că oamenii care ne înconjoară nu sunt vinovaŃi, iar ca să-i învinuim este un nonsens, prin aceasta perioada trecem destul de repede. A doua perioada este să înŃelegem că noi de asemenea nu suntem vinovaŃi şi că dispreŃul faŃă de noi şi profunda nemulŃumire faŃă de sine constituie o agresiune faŃă de Dumnezeu. Aceasta perioada se depăşeşte destul de greu şi chinuitor. Când înŃelegem că nu există vinovaŃi, atunci noi, încet şi chinuitor, parcurgem prima fază care se numeşte "a învăŃa să nu omori dragostea". Dumneavoastră aŃi început să învăŃaŃi să vă schimbaŃi, dar profunda nemulŃumire de sine, de situaŃie şi de destin au rămas foarte puternice.

Continuă ofensa adusă mie şi destinului. Era vorba de condamnarea unui grup mare de oameni de pe teritoriul Israelului. pe neaşteptate." Cele 10 minute care au mai rămas mi le ocup prin a mă pune la punct. După 10-15 minute îmi vor comunica refuzul şi o să-mi răbufnească sentimentul de ofens ă ş i nemul Ń umire. Am fost invitat s ă Ń in o conferin Ńă în Israel. Oamenii deja mă a ş teptau ş i unul din iniŃiatori a trimis o invitaŃie. nemulŃumirea de sine şi de situaŃie. . Dup ă 5 minute. Şi astfel constat sentimente de ofensă faŃă de alŃi oameni. de fiecare dată când voi planifica ceva în detaliu. Totul este din voia lui Dumnezeu. Ieri m-a înŃepat ficatul. Doamne. Mi-am adus aminte ofensele şi nemulŃumirile mele. slavă Domnului. pentru sfârşit trebuie s ă -mi închipui un e ş ec total al planurilor mele ş i trebuie să repet: "Doamne. până la cele mai mici amănunte. Mă minunez în sinea mea: "Deşi am fost pregătit pentru aşa ceva.Fiul dumneavoastră v-a ur-mat exemplul şi în mod intuitiv încearcă să oprească în sine programul de autodistrugere.atunci preten Ń iile fa Ńă de sine sunt înfrânate şi aceasta îl ajută să-şi păstreze iubirea. încep să repet: Eu sunt bun. Eu evaluez în minte ce emoŃii o să mă cuprindă peste 10-15 minute. Iar eu trebuie apoi de zeci ş i sute de ori s ă limpezesc aceste situaŃii pentru a mă pune în ordine. a dispărut. Nu demult eu le-am explicat pacienŃilor: „Una din cele mai bune metode de a stăpâni ofensa este de a o considera ca o posibilitate minunat ă de a lucra asupra propriei persoane şi de a te schimba". la mine totul e bine. Şi iată de ce reacŃionezi atât de dureros la schimbarea acestei călătorii. — E o idee interesantă. precum şi de destinul meu. Ea dormita. Mă îndepărtez de ghişeu zâmbind. Zâmbesc din nou. eu trebuie să mă descurc cu sentimentele de agresiune care mă cuprind. încep s ă mă pregă tesc şi îmi repet încet: "Nimeni nu este vinovat de necazurile mele. EmoŃia aşteptată a trecut. Şi iată că stau la coadă şi aştept rezultatul. De acum în colo. Aceste situaŃii le-am trăit din nou şi m-am pus în ordine. îmi vine în minte: "Dar eu am posibilitatea excepŃională de a lucra asupra mea". Deodată se strigă numele meu. Şi deodată. Pe neaşteptate. Atunci când el spune: "Eu sunt bun. facă-se Voia Ta. Agresiunea faŃă de alŃii. eu am lucrat cu situaŃii care au avut deja loc. Atunci nu vor mai exista ataşamente. Mă apropii încet de ghişeu şi văd o femeie care îmi înapoiază cu compasiune documentele: — Nu aŃi demonstrat că cei care v-au invitat sunt rudele dumneavoastră motiv pentru care nu putem s ă vă acordă m viza. Eu m-am uitat să văd despre ce e vorba. dar stau totuşi la coadă şi încerc să înăbuş o uşoară iritare. Sentimentul de iritare şi de ofensă a început să mă cuprindă. de unde aceste emoŃii puternice?" O explicaŃie simplă mi-a dat soŃia: — Tu ai planificat totul. Acum însă. Dar emoŃiile amintirilor sunt mai slabe decât cele reale de câteva sute de ori. Eu nu mă supăr şi nu condamn pe alŃii. Mi-am adus aminte despre această problemă când am stat la coad ă în Ambasada Israelului. m-am gândit eu. Nu îmi vor da viză. Totul era clar. facă-se voia Ta în toate". am senza Ń ia unei lini ş tiri evidente. In prezent. înc ă nu se desfa ş urase situaŃia reală. Ai calculat cu cine te duci şi cu cine te întâlneşti. eu sunt bun" . Totul se petrece din voia lui Dumnezeu. Călătoria a devenit pentru tine o realitate. Ştiu deja că nu o să primesc viza. îmi vine în minte că în anii care au trecut.

i-am spus pe un ton ridicat. _— Ce să fac dacă dumneavoastră nu vreŃi să mă înŃelegeŃi.Va fi nevoie ca în fiecare dimineaŃă să-mi închipui jignirile şi insuccesele posibile şi va trebui să lucrez asupra lor din timp. — Ş ti Ń i dumneavoastr ă . Istovit. Toate cele bune. Eu nu vă pot ajuta.a început să plângă femeia. — Dar cum pot s ă -l iert. a continuat să plângă supărată femeia.mă întreabă ea. Eu dau din umeri: — înscrieŃi-vă. fie nu. iar mai târziu am aflat. Mă întorc din nou la pacienta din faŃa mea şi continuu să discut cu ea. dau din mâini către ea: — IntraŃi. . S-a întors şi a încheiat discuŃia cu una şi aceeaşi frază. De ce în acest caz totul s-a încheiat fără un rezultat? Ce a împiedicat posibilitatea să înŃeleagă şi să simtă ceea ce i-am spus? Eu o cercetez de la distanŃă şi văd moartea copilului în timpul sarcinii. dar nu arăt acest lucru. Timp de 10-15 minute mă odihnesc. mă culc pe masă şi încerc să mă deconectez de ea. luaŃi loc. . — AscultaŃi. După ce îmi revin. mă gândesc din nou la această situaŃie de neînŃeles. In acest caz există ceva în legătură cu uciderea iubirii. fie vă depăşiŃi propria condiŃie. — AscultaŃi. mă predau. iar dumneavoastră nu puteŃi simŃi. Judecând după toate. Până când nu vă iertaŃi soŃul. . A trecut o oră . La dumneavoastră nu lucrează simŃul.a spus plângând femeia. Se deschide uşa şi o văd din nou pe aceeaşi femeie: Eu vreau să mai încă o dată. MulŃi m-au întrebat cum să mărim eficienŃa muncii asupra propriei persoane. dar ceva mă împiedică să fac acest lucru. Ridic capul şi o văd din nou pe aceeaşi femeie. apoi m-am oprit. Apoi s-a ridicat şi a plecat. Acum în uşă trebuia s ă apar ă urmă torul pacient. dar copilul a murit în pântece. îmi vine să mă ascund sub masă. . Ea a plecat şi a lucrat asupra persoanei sale. nici munca dumneavoastră asupra propriei persoane nu va avea efect. am ridicat mâinile şi i-am spus: _ Bine. — Iar dumneavoastr ă s ă nu Ń ipa Ń i la mine. După 2-3 audienŃe pe mine mă înŃelege oricine. continuu audienŃa. cineva deschide uşa. el m-a înşelat. Obosit. am întrebat-o eu agitat. Am rămas gravidă cu el. înscrieŃi-vă. dac ă el în permanen Ńă mă asupreşte şi mă înjoseşte. omul înŃelege prin sentimente.spune ea . _ Trebuia să-mi spuneŃi de la început că nu puteŃi să mă ajutaŃi. de aceea nu mă înŃelegeŃi. atunci voi putea să lucrez asupra mea cu eficienŃă în momentul izbucnirii nemulŃumirii sau a ofensei.eu vreau s ă v ă povestesc faptul că până la căsătorie am avut o idilă cu un bărbat. L-am iertat. După câteva minute. Discut cu următorul pacient. Mi-aduc aminte cum anume am încercat să explic timp de câteva ore unei paciente că ea trebuie să-şi schimbe atitudinea faŃă de bărbatul ei şi faŃă de lume. nu scăpaŃi de sentimentele negative. — Pot sa mă înscriu la rând şi peste o lună sau două sa vin din nou la dumneavoastră în audienŃă? . Când am avut trei sau patru luni de sarcină. a spus ea. iar când intervine o pauză. Eu am simŃit acest lucru. acest lucru a împiedicat posibilităŃile ei. — Eu nu înŃeleg totuşi ceva. iar o asemenea muncă va fi de o sută de ori mai eficientă decât acele eforturi pe care le depun după o zi sau două după ce situaŃia a avut loc.

După câtva timp. se va descompune. în via Ń a actual ă . că acest lucru este peste puterile mele. când suntem ofensaŃi şi înjosiŃi şi când lucrăm asupra noastră în mod voluntar pentru a înlătura tot ce este uman în conştiinŃă în general. Dar niciodată nu am avut sentimentul că am o soartă grea. Un progres brusc are loc la solicitări. atunci începeŃi să vă rugaŃi. dă-mi sănătate "este un nonsens. . dar sufletul dumneavoastră nu1-a iertat.— L-aŃi iertat. Dar când divinitatea intră în contact cu umanul. dar fără ele plantele nu pot trăi. apoi prin boală şi nefericire. încă din frageda copilărie eu am observat că pot să rezolv şi să înŃeleg orice problemă. Ea pleacă. Eu încerc de asemenea să zâmbesc: — Ei. întrucât altfel va muri. Dacă nu intri în panică şi te stăpâneşti. au părut că au căpătat însemnătate şi totul a devenit foarte clar. Cu cât simŃim mai puternic eu-1 nostru divin. nu aŃi putut să acceptaŃi nici măcar în gând o înjosire. ea revine din nou. Iar dacă veŃi spune: "Doamne. A primi aceste porŃii şi a rămâne în viaŃă au putut numai câŃiva din întreaga istorie a omenirii. v-aŃi simŃit superioară. Este un alt om. Numai atunci rugăciunea dumneavoastră va avea efect. în consecinŃă. iartă-mi păcatele. — ŞtiŃi ceva? Sufletul meu zâmbeşte . iar după aceea prin îmbătrânire şi moarte. înlătură din sufletul meu ofensa". în acel moment aŃi încercat din răsputeri să salvaŃi şi să păstraŃi dragostea faŃă de Dumnezeu. Dacă noi lucrând asupra noastră. nici asta nu înseamnă mare lucru. uneori foarte mari. Eu stau şi mă gândesc. MergeŃi şi rugaŃi-vă. Dar sufletul dumneavoastră nu Ńine pasul cu dumneavoastră. nuanŃele. cu atât mai uşor este să primim o nouă porŃie de dragoste divină şi să salvăm prin aceasta umanul de la destrămare. atunci începem să fim ajutaŃi prin ofense şi înjosire. Dacă sufletul dumneavoastră doarme care este eficienŃa rugăciunii? AmintiŃi-vă de situaŃiile când aŃi fost puternic ofensat sau când aŃi pierdut ceva ce pentru dumneavoastră a fost foarte scump. slavă Domnului. ExplicaŃia a venit de la sine. debarasându-vă de orice agresiune faŃă de iubire şi atunci va fi mai uşor să apară schimbări profunde. vedeŃi. Prea multe pretenŃii profunde purta sufletul dumneavoastră în el. Dacă nu înŃelegeam ceva şi nu puteam rezolva acum eram conştient voi înŃelege peste 5-10 ani şi niciodată nu uitam aceasta. Pentru ca să dispreŃ uieşti pe cineva şi s ă 1 condamni trebuie să te simŃi superior obiectului condamnării şi dumneavoastră l-aŃi asuprit pe soŃ şi în sinea dumneavoastră l-aŃi înjosit. în fiecare săptămână mi s-a schimbat efectiv imaginea concepŃiei despre lume. nu vom reuşi până la capăt. Când am început să lucrez însă cu structuri karmice. In viaŃa anterioară. Dacă dumneavoastră simŃiŃi ce a rezultat. La câteva minute după acest pacient. Rădăcinile nu se văd. să se strângă. Divinitatea se află în afara timpului şi spaŃiului. am spus eu. am început să scârŃâi din toate încheieturile şi aproape de fiecare dată am avut impresia că nu voi reuşi. atunci la urma urmei ajungi la bun sfârşit. Altă înfăŃişare a feŃei. Doamne. mai cumsecade şi mai înŃeleaptă decât soŃul dumneavoastră. a intrat o fată căreia am început să-i explic următoarele: — Noi toŃi ne hrănim cu dragoste aşa cum frunzele se hrănesc cu umiditatea provenită de la rădăcini. alte gesturi. Următorului meu pacient i-am explicat: — înŃelegeŃi că a spune: „Doamne.spune ea. Cele mai mari porŃii de iubire le primim după îmbătrânire şi moarte. Lucrurile neînsemnate. PorŃii mai mici de iubire putem primi când suntem bolnavi şi nefericiŃi. a Ń i început s ă v ă schimba Ń i în bine. acesta din urmă trebuie să se închidă. totul este bine.

Atunci când noi ne rugăm pentru valorile umane. S-a considerat că acumularea capacităŃilor. iar pe urmă închipuiŃi-vă că l-aŃi pierdut şi încercaŃi din toate puterile să păstraŃi iubirea pentru Dumnezeu care nu numai că nu trebuie să se diminueze. spiritualităŃii. apar din ce în ce mai des şi treptat se contopesc în eu-1 nostru divin. atunci treptat veŃi începe să simŃiŃi şi eu-1 dumneavoastră divin. Şi atunci când realitatea eu-lui dumneavoastră divin va întrece eu-1 dumneavoastră uman. închis în corp şi conştiinŃă. atunci divinul din sufletul nostru o să se mărească. nasc ticăloşi şi nemernici. Este dăunător să port inele pe mână? Când pe degete există inele. în plan subtil înjosesc omul care îi poartă. precum şi sentimentele pozitive. Oamenii minunaŃi şi buni. Aceasta însă nu se poate face dacă nu aŃi oprit mecanismul de reprimare a iubirii. chiar dacă sunt minunate şi înălŃătoare. aceste scântei. Dar cine-i naşte? Tocmai cei care se roagă pentru aceste valori umane. Probabil că acesta este motivul pentru care femeilor le place să poarte inele şi cercei. La cei care merg numai spre dreapta. întrucât divinul nu poate fi omorât. Apropo. Ticăloşii şi nemernicii sunt oameni care distrug valorile umane. Ńelul principal al dezvoltării îl constituie acumularea iubirii în sufletul fiecărui om. se nasc copii care merg numai spre stânga. iată al doilea stadiu. Astfel. de asemenea. . Tocmai dimensiunile înălŃătoare ale valo. prin aceasta. atunci. atunci divinul din sufletul nostru începe să sărăcească. primul stadiu constă în a învăŃa să vedem divinul. aprinzându-se periodic în sufletul nostru. care transformă într-un scop în sine spiritualitatea şi bunătatea. Nu vă amă-ffiti înainte de termen. cât şi în noi. ci dezvoltare pe mai departe. adică păstrarea iubirii indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă noi renunŃă m la ceea ce ne-am rugat. Aceasta nu înseamnă însă degradare. Ca atare. Dumneavoastr ă deja nu mai omorâ Ńi iubirea. se declanşează programul de nimicire a iubirii. aceasta înseamn ă c ă într-o oarecare măsură frânează făr ă voie funcŃiile lor. Dacă dumneavoastră veŃi simŃi că nu veŃi atenta la iubire. ContinuaŃi să lucraŃi. Aceasta este util pentru femei. indiferent ce s-ar întâmpla cu eu-1 dumneavoastră uman. Ea trece prin câteva etape. de fapt. nu o reprimaŃi. intelectului. Apoi învăŃăm să păstrăm în noi scânteia divină. Pe urmă. Cunoaşterea lui Dumnezeu începe cu iertarea. învăŃăm pur şi simplu să vedem divinul. Pot fi mai aproape de Dumnezeu ticăloşii şi nemernicii decât oamenii cumsecade şi spirituali? Atunci către ce să năzuim? Trebuie să năzuim în primul rând către Dumnezeu şi iubire.rilor materiale şi spirituale pot duce la degradare dacă ele depăşesc cu mult rezervele de iubire din suflet. Trebuie înŃeles şi simŃit că nu există vinovaŃi. atunci dependenŃa de toate valorile umane va fi în sfârşit depăşită. Apoi începe etapa a doua. Ca urmare. aceasta nu înseamnă că în adâncul sufletului dumneavoastră se petrece acelaşi lucru. Noi am avut o concepŃie nejustă despre dezvoltare. Şi apare ca un fel de intermediar între eu-1 nostru adevărat care sălăşluieşte în Dumnezeu şi în iubire şi eu-1 nostru uman. Cerceii. dacă dumneavoastră vă este ruşine să exprimaŃi sentimentul de dragoste. Nivelul mândriei scade. înseamnă că primul lucru ce trebuie făcut este să învăŃăm să nu omoram iubirea. închipuiŃi-vă ceva ce este şi poate fi cel mai scump pentru dumneavoastră. La început. bunătăŃii şi moralei este scopul principal al evoluŃiei omului. ci trebuie să se amplifice. atunci acest program se întoarce şi vă omoară pe dumneavoastră. le suprimaŃi. Insă. Pentru aceasta este nevoie ca prin pocăinŃa "ntregului neam să îndepărtăm de la sine şi de la urmaşi orice dorinŃă de a reprima iubirea atât în alŃii. ataşamentul faŃa de aptitudini şi de intelect scade.Perceperea eu-lui nostru divin nu apare de-odată. Şi când veŃi învăŃa să păstraŃi iubirea. în mod automat. Dumneavoastră o să vedeŃi divinul.

smulge din mâna copilului bucata de pâine şi o mănâncă. s-a încheiat mereu cu catas-trofe: Novgorodul liber. Spiritul şi materia luptă acum unul cu celălalt în Rusia. Cu cât mai stupid şi inconsecvent se comportă guvernul. încât corpul să nu subjuge spiritul şi spiritul să nu omoare corpul. în Rusia. tendinŃa să te •ogi pentru bani. încercând să depună bani în bancă pentru procente. . In acest r ă stimp vine tat ă l lui în fug ă . atunci corpul. i se face milă de el. Pentru aceasta. o constituŃie şi legi complet noi. va păstra totodată şi independenŃa fiecăruia. Dar nu este vorba de ei. Nu demult guvernul Rusiei a publicat o lege conform căreia toate donaŃiile voluntare trebuie să fie date nu muzeelor. în Rusia sunt complet distruse toate tradiŃiile. Astfel. protestul sporadic va îmbrăca forme şi revendicări concrete. Guvernul nu a ridicat un deget pentru a-i ajuta. dacă însă corpul depinde absolut de suflet mai mult. totul trebuie început de la zero. multe persoane au început să doneze bani pentru salvarea lor. în lume această tendinŃa creşte treptat în ultimii ani. cu atât mai activ devine poporul şi conştiinŃa de sine a acestuia. Muzeele se distrug treptat. cu atât mai repede se va forma acea concepŃie despre lume fără de care este imposibil să păşim în ziua de mâine. încât poate duce la pieirea întregii omeniri. adică Orientul nu există în mod practic. cu atât mai mare este dorinŃa oamenilor de a se unifica. reformele hruşcioviene. Spune Ńi. Şi cu cât mai instabilă este astăzi situaŃia din Rusia. dar oferă totodată posibilitatea de a crea o filozofie. se duce pe stradă să cerşească. A rămas numai Occidentul. ca să nu existe un alt loc pe P ă mânt unde aceast ă lupt ă s ă se încheie cu un echilibru şi nu cu pieirea. ConcepŃia despre lume care va acŃiona pentru unificarea şi salvarea întregii omeniri. ci şi pentru salvarea tuturor celorlalŃi.Imagina Ń i-vă urmă toarea întâmplare: tată l nu vrea s ă -ş i hrănească copilul. Dar şi aceasta poate duce la pieirea omenirii. în dureri şi chinuri să naştem o nouă concepŃie despre lume apoi să o fixăm în constituŃie şi legi. creând un mod de gândire occidental. ele se vor distruge reciproc. cât şi deasupra sufletului. încercarea Rusiei de a se ruga pentru idei s-a încheiat tot cu un faliment. Azi. fie invers. precum şi încercările periodice din ultimii ani. poporul fie se aruncă să facă afaceri. Pe Rusia a căzut destinul să unească materialismul şi idealismul în aşa fel. ci guvernului. Şi dacă sufletul depinde din ce în ce mai mult de corp. Apoi. Noi am înŃeles deja faptul c ă pe noi ne conduc oameni care nu au habar ce este moralitatea ş i ce este economia. care în baza religiei să încerce să se opună acestui proces. pentru a supravieŃ ui. care întâmplător trecea pe acolo. Acest fapt este rău pentru economia Ńării. Văzând situaŃia crâncenă a muzeelor. Acesta. şi îi dă o bucată de pâine. Trebuie să apară neapărat state. Dacă aceste idei nu se vor uni într-o filozofie nouă. Şi. Guvernul actual distruge cu grijă şi una şi alta. pentru ce este pedepsit poporul nostru? Pentru ce păcate i se plăteşte lui cu o asemenea batjocură? Lumea occidentală se roagă pentru bani. dorind să trăiască numai cu principii şi idealuri. atunci acesta începe treptat să se destrame. reformele lui Stolâpin. independenŃa. începe lent să piară. oamenii din Orient gândesc în mod occidental. se prea poate. Şi acest salt spre stânga este atât de puternic. o dată cu înŃelegerea. La început va înŃelege fiecare ceea ce nu e voie să se facă şi ceea ce este inaccesibil. Unui trecător. Pentru aceasta este nevoie să se ridice atât deasupra corpului. Sau să apară curente politice în care totul va fi subordonat unei idei care înghite totul. Chiar şi un ucigaş poate fi mai milostiv nu-i a ş a? Arta şi muzeele din Rusia se află într-o sărăcie lucie. Cu cât va înŃelege fiecare acest lucru. chemând la restaurarea socialismului. Orientul se roagă pentru idei. Noua Politică Economică (NPE). Astăzi. fiecare om din Rusia trebuie să năzuiască către Dumnezeu şi iubire ca o principală condiŃie nu numai pentru propria salvare. vor veni şi deciziile în legătură cu ce trebuie făcut. Mai devreme sau mai târziu.

invidiind şi urând pe ceilalŃi sau pe sine. Nu căutaŃi vinovaŃi. Am avut câteva paciente cu probleme similare. Iată de ce cu cât păstrăm mai mult iubirea. Cu el trebuia să fie încheiat un contract. în omul drag să vedem şi să iubim începuturile divinităŃii. trebuie privită ca o posibilitate de a lucra asupra caracterului nostru. De fiecare dată când pretenŃiile profunde faŃă de soŃ cresc. n-aŃi avut depresii şi aŃi păstrat bunătatea şi optimismul. învăŃaŃi să fiŃi fără voinŃă. de trei şi de o sută de ori fără să fim dezamăgiŃi şi să mergem mai departe.Ce să cerem în rugăciune? Principalul este să păstrăm dragostea faŃă de Dumnezeu. . O perioadă îndelungată şi dificilă de insuccese şi nenorociri. indiferent dacă se prăbuşeşte tot ce este uman. încercaŃi să le reŃineŃi cât se poate mai mult. Când dumneavoastră vă veŃi afla în vârf. în consecinŃă caracterul nostrifdetermină dacă o să avem sau nu bani. Nu învinuiŃi nici pe alŃii. trebuie să vedem voinŃa divină. de două. Am văzut Ia distanŃă cum se acumulează emoŃiile negative şi când am început să discutăm. Caracterul lui slăbeşte rapid. Copilul poate să se îmbolnăvească de hepatită numai pentru faptul că peste 10-15 ani îşi va înfrâna ideile dure şi critice la adresa omului iubit. Cum să învăŃăm să iubim? Dacă în sufletul dumneavoastră a apărut sentimentul de iubire şi de bucurie. Cu cât omul se află mai mult în groapă. atunci creşte şi mirosul neplăcut. Iar caracterul dumneavoastră există mereu. să păstrăm şi să înmulŃim cantitatea iubirii faŃă de Dumnezeu. indiferent ce s-ar întâmpla. nici pe sine. mâine nu. bunătatea. Ce înseamnă un caracter tare? Acesta înseamnă iscusinŃa de a încerca o dată. în situaŃii grele. Cum să mă abŃin de la trufie şi mândrie dacă lucrurile vor merge bine? AmintiŃi-vă de situaŃia când aŃi fost la fund de tot. întrucât ficatul suferă în general la oamenii cu voinŃă. De ce îmi miroase gura? Acest lucru este legat de ficat. în tot ceea ce există. l-am întrebat: — Ce este mai important. adică în toate şi întotdeauna să vedem şi să iubim divinul. Nu demult am consultat un om. atunci înseamnă că la dumneavoastră mândria nu este mare. nu v-aŃi autoînvinuit. atunci nu o să mai aveŃi trufie şi mulŃumire de sine. Dacă în sufletul dumneavoastră este ofensă şi condamnare. când toate planurile dumneavoastră s-au prăbuşit şi când toate eforturile dumneavoastră au dat greş. dar din cauze necunoscute acest lucru nu a avut loc şi el a rămas atârnat într-o situaŃie nedefinită. Ficatul suferă la persoanele cărora le place să facă o apreciere dură a celor apropiaŃi. contractul sau caracterul? Aşadar. Dacă dumneavoastră în această situaŃie nu aŃi căutat vinovaŃi. iar apoi umanul. cu atât mai mult întărim caracterul nostru şi atunci succesul de durată nu ne va înfrânge. ForŃa se naşte din iubire. Omul înrăit nu poate realiza acest lucru. Banii la fel. atunci încercaŃi să le îndepărtaŃi cât mai repede. contractul azi este. cu atât devine mai periculos când totul îi merge bine.

cu cât este mai vulnerabilă. Aceasta se petrece numai după moartea noastră fizică. îndepărtându-vă de sine. totul este dat de Dumnezeu". Uneori are loc şi înaintea ei. iar iubirea . . La cea mai mică ezitare apare o undă de frică. ceea ce a provocat boli la copiii lor. Eu am văzut femei care arătau plăcute şi politicoase. o asemenea femeie dă un impuls mult mai mare iubirii. înlăuntrul nostru. Cu cât este mai slabă femeia. Dacă ni se pare că cineva nu ne iubeşte sau se poartă urât cu noi. când am hotărât cu soŃul meu să divorŃăm. întrucât aŃi judecat superficial. De ce este legată apariŃia schizofreniei la copii? Dacă mama este inteligentă. de nenorociri. în primul rând. Dar în interiorul lor aveau dorinŃa de a-i supune pe toŃi de a dirija destinele altor oameni. Femeia înŃeleaptă. închipuiŃi-vă că v-aŃi despărŃit de soŃ. începem să vedem în mod real faptul cât suntem de încărcaŃi de dragoste. înjosind eu-1 dumneavoastră uman. atunci copiii şi nepoŃii pot avea schizofrenie. Eu-1 lui uman devine pentru dumneavoastră singurul punct de sprijin. în momentul destabilizării conştiinŃei. a idealurilor şi a relaŃiilor. dacă nu lucraŃi asupra dumneavoastră divorŃul este inevitabil. privându-i pe copii şi pe nepoŃi de iubire. Ea a încercat în mod intuitiv să vă salveze viaŃa. trebuie să schimbaŃi atitudinea faŃă de mamă începând din perioada copilăriei. iar periodic aŃi simŃit dorinŃa de a nu mai trăi. Mama dumneavoastră s-a frământat în permanenŃă pentru faptul că nu a avut un tată pentru copiii ei. Şi în mod automat se conectează regimul de echilibru prin subjugarea conştiinŃei. Nu demult. Cu cât mai real efectuăm procedura de rămas bun faŃă de toŃi cei care ne sunt dragi. condamnare şi lipsa de dorinŃa de a trăi. în asemenea situaŃii. Cum să depăşesc o astfel de situaŃie? Dacă copilul este ataşat de relaŃii. atunci încep problemele din copilărie. în prezent viaŃa mea personală nu se leagă. când aceste 2-3 procente ale sentimentelor umane.mult mai mică. de gelozie şi de ură în sufletul dumneavoastră. de pierderi. am ajuns la spital cu o boală psihică puternică. cu atât la exterior va fi mai uşor s-o dirijaŃi. Cu cât admiteŃi lăuntric situaŃia. Mama mea nu m-a iubit m-a certat şi m-a supărat în permanenŃă. diminuând rezervele de iubire din sufletul ei. în cazul destabilizării conştiinŃei emană o explozie de agresiune. eraŃi supărata în permanenŃă pe mama.PuteŃi să spuneŃi pur şi simplu: „Eu nu controlez situaŃia. Este necesar să vă rugaŃi de nenumărate ori pentru a scăpa de ofensă. cu atât mai puŃin ne orientăm asupra peliculei subtile de suprafaŃă a iubirii umane şi începem să vedem stratul divin care nu depinde de oscilaŃiile umane. Dumneavoastră v-aŃi căsătorit şi concentrarea asupra omului iubit s-a înteŃit de nenumărate ori. Din copilărie am crescut fără tată. încep să se distrugă . Iată de ce nu aŃi reuşit să primiŃi purificarea care venea ca lipsă a tatălui şi ca ofensă de la mamă. severă şi cu voinŃă şi încearcă în permanenŃă să controleze şi să supună situaŃia. Concentrarea asupra omului iubit duce la divinizarea lui interioară. Lipsa tatălui în familie constituie înjosirea eu-lui uman. severă şi cu voinŃă. O dată cu aceasta a ataşat copiii ei de relaŃii şi idealuri. Se întâmplă următoarele: intelectul şi capacitatea la copii pot fi mai mari decât la părinŃi. idealurile dumneavoastră. închipuindu-ne moartea proprie sau a lor. adică în momentele de ofensă. noi toŃi ne iubim unii pe alŃii. eu nu conduc pe nimeni. cu atât mai puŃin înseamnă pentru ea conştiinŃa şi înseamnă mai mult iubirea. atunci avem dreptate numai în proporŃie de 2-3 la sută. cu cât mai instabilă este situaŃia ei. iar noi începem să pierdem ceea ce am divinizat.

chiar până la a patra generaŃie. Un bărbat se va schimba cu altul şi tot aşa. Dacă prin această noŃiune subînŃelegeŃi omul faŃă de care puteŃi să manifestaŃi cea mai mare dragoste din viaŃă. atunci în suflet comit un adulter. atunci pentru un asemenea sentiment trebuie să fiŃi bine pregătită. aŃi fost geloasă. el. ci cu iubirea. în acest caz trebuie lucrat mai mult de o lună pentru ca prin schimbările proprii profunde să vă ajutaŃi nu numai fiul. Aceasta înseamnă că pentru a salva familia şi viaŃa sa. . principiile şi idealurile. Ceea ce este neviu se transformă în viu. cel viu se organizează. motiv pentru care aŃi ataşat la valorile umane nu numai sufletul propriu dar şi sufletele copiilor. Dacă nu. iar animalele devin oameni. nu a fost înlăturată nici nemulŃumirea interioară faŃă de sine şi faŃă de propria soartă. DaŃi naştere mintal. atunci puteŃi să nu primiŃi un asemenea om în viaŃă. Trebuie îndeosebi să parcurgeŃi din nou perioada sarcinii şi să vă rugaŃi pentru ca să dispară orice agresivitate faŃă de iubire. adică aŃi fost foarte dependentă de relaŃii. Pentru a acumula ceea ce dumneavoastră nu veŃi mai pierde niciodată şi cu fiecare viaŃă va creşte. certuri şi înjosirea idealurilor. Cum recunoaşteŃi bărbatul dat de Dumnezeu? Cu cât mai puŃin depinde dragostea dumneavoastră de tot ce este uman. bunătate şi de idealuri. minciuna este o încercare intuitivă de a se pune cumva în ordine pe sine. Că v-aŃi luat rămas bun de la copii şi soŃi. Dacă iubirea dumneavoastră nu se clatină. ImaginaŃi-vă că i-aŃi născut şi acestuia copii. Şi atracŃia care începe să se înfiripe faŃă de un alt om va fi imediat stinsă de o nouă situaŃie. de aptitudini şi de intelect se află un strat mult mai subtil de spiritualitate. Mai precis. Natura se dezvoltă în felul următor. adică un contact cu viitorul. pentru el unui copil. Am înŃeles fraza lui Christos despre adulter. în afară de aceasta. De ce copilul meu minte în mod patologic? Dumneavoastră. SimŃiŃi pentru ce au fost toate acestea necesare? Ca să trăiŃi nu cu soŃul. La dumneavoastră stratul profund de agresivitate faŃă de soŃ nu a fost înlăturat atunci când a avut loc purificarea prin înşelări. adică plantele devin animale. trebuie să destabilizeze relaŃiile şi idealurile. în decursul vieŃii. La baza stratului spiritual legat de relaŃii. Apoi imaginaŃi-vă că v-aŃi căsătorit din nou. Dumneavoastră aŃi refuzat cu brutalitate situaŃia traumatizantă. adică dacă eu mă uit cu poftă la o altă femeie. A minŃi înseamnă a destabiliza divinul. Fiul dumneavoastră simte că ataşamentul lui faŃă de soŃie creşte brusc. ImaginaŃi-vă că aŃi murit deja. cu atât tabloul lumii înconjurătoare devine mai corect. într-un fel. ale nepoŃilor şi ale strănepoŃilor. nu cu copiii. atunci înseamnă că în dragoste există mult divin şi nu este periculos să iubiŃi. dar şi viitorii lui copii şi strănepoŃii.CăsătoriŃi-vă din nou în gând. După aceea închipuiŃi-vă că el a murit. După aceea aŃi început să-i creşteŃi. Dar se pune întrebarea cum sa înŃelegem fraza lui Christos în legătură cu faptul că a te căsători cu o femeie divorŃată înseamnă adulter? Pentru început despre prima frază. în cazul de faŃă. indiferent cât sunt de jignite sentimentele dumneavoastră.

înseamnă că ea caută ceva mai bun şi nu doreşte să accepte înjosirea umană. în acest caz multe depind de starea interioară a femeii. în acest plan. precum şi sentimentele umane. Astfel. Dacă femeia şi bărbatul se despart. Dacă însă femeia rămâne singură. atunci sentimentele noastre animalice. atunci concentrarea ei asupra laturii animale şi umane creşte din nou brusc. cât la a-şi pune în ordine caracterul. este purtătorul divinităŃii. Când privim o femeie. dezvoltându-se din ce în ce mai mult. apoi imaginile şi apoi şi eu-1 nostru uman. înseamnă că agresivitatea ei subconştientă a depăşit cu mult nivelul periculos. ci în diminuarea posibilităŃilor de destrămare a familiei prin schimbarea profundă a concepŃiei despre lume şi a caracterului femeii. Dacă o femeie divorŃează. El însă. îşi concentrează subconştientul pe latura umană şi plăcerea sexuală este o pârghie puternică. întoarce-1 şi pe celălalt. Această frază descrie ceea ce se petrece în sufletele noastre. aflându-se în pat cu femeia. la început ca pe ceva divin. atunci ei trebuie să viseze nu atât la o căsătorie nouă.Omul. atunci noi îngreunăm trecerea acestui sentiment la cel cald. înseamnă să nu te răzbuni pe cel care te-a jignit. atunci concentrarea ei asupra laturii umane creşte. cu atât rugăciunea este mai bună. literatura şi filmele pornografice pot dăuna structurilor spirituale subtile ale oricărui om. Ce cuvinte să folosim în rugăciune? Cu cât folosim mai puŃine cuvinte. Şi acceptă acest lucru înlăuntrul tău. Şi ce rămâne? Rămâne numai iubirea. încât căsătoria să fie o treaptă spre divin şi nu spre animalic. în ceea ce prive ş te cea de-a doua propozi Ń ie: pân ă nu demult nu am putut s-o înŃeleg deloc. uman. în fraza legată de adulter nu este cuprinsă o chemare de a interzice căsătoria cu femeile divorŃate. Am încercat în cea de a doua carte a mea să prezint textul care poate fi folosit drept rugăciune. prieteneşti. In consecinŃă. în rugăciune. Dar mi se pare că nu este destul de reuşit. Aceasta poate duce omul spre divin dar poate duce şi spre animalic. Reiese oare că femeia care rămâne singură cu copiii nu are dreptul la fericire? Unde este logica divină? înseamnă că dacă îl urmăm pe Christos. să nu-1 învinuieşti. La baza agresivităŃii stă divinizarea umanului. atunci dorinŃa ei de a se ruga pentru omul iubit scade. la început dispar cuvintele şi ideile. de atracŃie sexuală. hotărârea problemei de adulter nu constă în interzicerea căsătoriilor ulterioare. . iar agresivitatea subconştientă scade şi ea treptat. Dacă ne concentrăm însă numai asupra sentimentului animalic. dacă faŃă de această literatură şi filme nu stabilim o relaŃie corectă. se dezvoltă în mod echilibrat. Când ne rugăm şi concomitent gândim. Acum mai puŃin de o lună eu am înŃeles despre ce este vorba. sexuale. Dacă femeia se recăsătoreşte. acest lucru ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Christos a vorbit despre suflet şi nu despre corp. înŃelege că aceasta înseamnă tămăduirea ta. atunci milioane de familii destrămate trebuie să rămână nefericite? Aceasta este o logică stranie. mult mai reuşită. Am fost convins că este vorba despre redarea inexactă a ceea ce a spus Christos. înseamnă că în sufletul ei există multă agresivitate. Dacă te-a lovit peste un obraz. Dacă soŃul părăseşte femeia. şi cu atât mai mult la cel divin. Dacă cel de-al doilea soŃ va fi mai bun. Adică. Starea ei interioară i se transmite bărbatului. Dacă ea îşi părăseşte soŃul. Cuvintele reprezintă conştiinŃa. concepŃia despre lume şi de a se schimba în aşa fel.

Pragmatismul american accentuat răceşte destul de repede ataşamentul faŃă de idealuri. Au trecut prin toate situaŃiile de stres păstrând iubirea cât de mult a fost posibil. ci şi în legătură cu mândria. Am născut copilul cu picioarele înainte. surplusul de greutate nu şi-a mai avut rostul. am dat jos kilogramele de prisos. ci de mândrie. PuteŃi dirija şi schimba situaŃia. dar eu însumi nu mă pot controla atunci când este vorba de trecutul ei. Naşterea cu picioarele înainte şi prin cezariană reprezintă o trufie ridicată a mamei copilului. După aceea copilu s-a întors şi s-a născut normal. pe când trecutul nu-1 puteŃi schimba. Gelosul care nu se poate controla pe sine e mai bine să trăiască în America. Care este cauza? Surplusul de greutate toceşte simŃul. înseamnă că nu este vorba de gelozie. Dumneavoastră trebuia să păstraŃi pentru aceasta iubirea în condiŃiile în care relaŃiile şi mândria dumneavoastră. Care este cauza? Frământările dumneavoastră au devenit un fel de dispreŃ şi condamnare a tatălui dumneavoastră. iar în America oamenii se roagă pentru cu totul altceva. Am un sentiment de gelozie în raport cu trecutul ei. Nu se va înrăutăŃi situaŃia? Probabil acolo vă va fi mai bine. tatăl meu a venit acasă beat şi a făcut scandal. La dumneavoastră pe linie feminină există o problemă nu numai în ceea ce priveşte gelozia. Eu leam explicat cauza. SunteŃi prea ataşaŃi de relaŃii şi de idealuri. nu mi-e frică s-o las să meargă singură. . înaintea naşterii copilului vi s-a oferit posibilitatea de a păstra sănătatea şi destinul acestuia. Eu nu sunt gelos pe soŃ ie. dar în timpul naşterii era să se sufoce. După ce am citit cărŃile dumneavoastră am început să slăbesc. Am avut mai multe situaŃii când mi s-au adresat femei care au descoperit după o examinare cu ultrasunet că pruncul lor este întors cu picioarele în jos. adică posibilitatea de a vă supăra pe sine şi pe alŃii scade estompând agresivitatea subconştientă. deşi am mâncat la fel. De ce se întâmplă acest lucru? Este vorba de mândrie. M-am frământat foarte mult iar copilul s-a întors în pântece. Ei i-au iertat retroactiv pe taŃi şi pe soŃi. întrucât nu aŃi reuşit să păstraŃi iubirea. Nu aŃi putut să vă păstraŃi bunătatea şi aceasta a avut o influenŃă negativă asupra copilului. SimŃiŃi că în prezent controlaŃi situaŃia. nivelul mândriei a crescut brusc şi s-au cuplat metode mult mai dure de purificare. idealurile şi eu-1 dumneavoastră uman erau înjosite.Am fost gravidă în ultima lună. Eu şi cu soŃul meu vrem să emigrăm în America dar în familie avem probleme. Când dumneavoastră v-aŃi eliberat de toate pretenŃiile şi aŃi diminuat dependenŃa de fericirea umană. Cu două săptămâni înaintea naşterii copilului.

de la uman la divin. Pentru a nu fi eu cel care îl schimba pe pacient. trecând de la straturile superioare ale acestuia spre cele mai profunde şi mai întinse straturi. Apoi am observat nu numai că pot să smulg orice emoŃie fără voinŃa omului. Se poate găsi o emoŃie agresivă profundă. trebuie să te ridici deasupra ta şi să ieşi din limitele eu-lui uman. Pentru aceasta nu este nevoie să i se imprime gândul de sinucidere. Printre altele. Dacă palmele transpiră. nu-1 pot proteja pe pacient de o oarecare influenŃă negativă din partea mea. Acest lucru se întâmplă în cazul unui pericol de moarte sau a unei situaŃii complet neaşteptate. Treptat. ci pentru dezvoltarea sistemului care să ajute omul să se schimbe din ce în ce mai radical. sănătatea şi destinul omului. dar pot să şi introduc orice emoŃie chiar de la distanŃă. unde eu făceam totul de unul singur. Cum să lucrăm pentru a depăşi trufia interioară eu deja am scris. se examinează care este ataşamentul care genereaz ă aceast ă emo Ń ie pentru a-i da un impuls în direcŃia pe care plecase. o puternică emoŃie agresivă care se află acolo de mult timp şi care a provocat o oarecare îmbolnăvire. La început am îndepărtat-o fără să mă adresez pacientului. ci el s ă se schimbe singur. La începutul activităŃii mele de vindecare. eu puteam să schimb caracterul. în subconştientul acestuia. Care este poziŃia dumneavoastră faŃă de dianetică? Eu am început la fel. cu atât mai puternic am simŃit efectul dăunător al acestei metode de tămăduire. O asemenea cale a părut a fi de o sută de ori mai grea. manipulând straturile a-dânci ale conştiinŃei omului respectiv şi efectul a fost destul de puternic. Totul are loc absolut natural. Adică există un ataşament crescut faŃă de aptitudini şi un destin favorabil. începând prin asta o cale lentă şi chinuitoare. adică. iar mai târziu am înŃeles că acest drum este închis.De ce îmi transpiră mâinile? Există o expresie: „l-au trecut toate sudorile". adică atunci când omul scapă pe deplin controlul asupra situaŃiei. Şi iată că în loc ca pur ş i simplu s ă smulgem emo Ń ia negativ ă . pentru a-1 ajuta în acest sens. Cu cât ne transpiră mâinile mai mult cu atât vom avea mai multe neplăceri şi insuccese. posibilitatea de a dirija spre moarte orice om a devenit incredibil de simplă. . la distanŃă. ceea ce se poate numai şi numai prin năzuinŃa spre iubire şi Dumnezeu. pe treptele umanului. Cel mai mare pericol constă în faptul că omului nu îi este străină această emoŃie. una din sarcinile mele importante din timpul audienŃei este de a nu mai ajuta pacientul mai mult decât merită. trebuia să desfăşor o activitate îndelungată. am început să-mi închid (restrâng) posibilităŃile şi m-am orientat asupra lucrului individual al pacientului. In prezent. eu mă concentram asupra umanului. înseamnă că există o tendinŃă mărită în subconştient de a controla situaŃia. chinuitoare. Am acŃionat ca un chirurg. cu atât au crescut posibilităŃile mele. eu trebuia s ă dovedesc c ă nu este benefic s ă fii agresiv. Am văzut în sufletul omului. După o perioadă. omul poate să se îmbolnăvească grav sau chiar să moară. Cu cât mai mult au evoluat posibilităŃile mele legate de manipularea subconştientului uman. Aceasta înseamnă că trebuie să urcăm încet. Nimeni nu poate urmări o asemenea invazie. Am observat că uneori. Şi cu cât am lucrat mai mult în această direcŃie. dar se putea parcurge de către oricine şi fără participarea mea. Pentru ca s ă te schimbi pe tine. Iar posibilităŃile mele crescânde eu le folosesc nu pentru amplificarea influenŃei.

Ea a îngheŃat la această etapă. — Tu ştii. Dacă referitor la responsabilitatea funcŃionarului nu există nici o lese. Dar apoi devine clar că activitatea lui intelectuală . Dar dacă depuneŃi în permanenŃă eforturi pentru depăşirea umanului. în guvern se află nişte oameni care sunt departe de a fi proşti. în acest caz. raŃiunea. Noi uităm însă faptul că fiecare funcŃionar doreşte să lucreze în primul rând pentru el şi apoi pentru Ńară şi popor. de la bun început a fost clar că amenzile exagerate constituie un lucru absurd. . îmi aduc aminte că o pacientă mi-a povestit următorul caz.eu era să mor. Din experienŃa mea pot să spun că dacă dumneavoastră renunŃaŃi la divin şi vă concentraŃi din ce în ce mai mult asupra umanului. Iar eu am uitat complet de el. Dacă există legi care să îi împiedice pe funcŃionari să lucreze centru ei în detrimentul poporului şi al statului. Ea se afla la o petrecere când de ea s-a apropiat un bărbat: — Tu nu ai aura în regulă . în rest. A început să se uite fix în ochii mei.Dianetica se ocupă de extragerea engramelor negative din subconştientul omului.a spus el . Ca o treaptă a cunoaşterii în legătură cu ce este sufletul omului şi care este legătura bolii cu emoŃiile negative. De exemplu Duma adoptă legea cu privire la amenzile pentru încălcarea regulilor de circulaŃie. atunci nu puteŃi să scăpaŃi de influenŃa negativă concentrată asupra dumneavoastră. apărând şi păstrând dragostea în fiecare fracŃiune de secundă. Stimate Serghei Nikolaevici. este lipsit de orice raŃiune şi aceasta este cu totul altceva. Acest lucru este absolut natural. febril ă . Unele legi adoptate de Duma provoacă o impresie ciudată. brusc. este pur ş i simplu direcŃionată pe deplin spre interesele lui. Conducerea Ńării trebuie să lucreze în folosul poporului şi al statului. cu atât va fi mai periculos pentru el. dianetica. Deşi. cu toate acestea au fost adoptate. atunci activitatea lui poate să ni se pară absurdă. în aceasta ar consta pentru noi. Dacă noi vedem însă acŃiuni care duc poporul spre sărăcie. Noi am continuat să petrecem. mi se pare că este cu desăvârşire lipsită de perspectivă. Trece timpul şi se conving cu toŃii că această lege este proastă şi în primul rând se convinge poporul pe propria lui piele. atunci nu trebuie să vă gândiŃi la apărare. întrucât aduce o pagubă de necorectat tuturor. Se creează un sentiment ca şi cum au adoptat această lege nişte oameni grav bolnavi. iar statul spre destrămare. Apoi după o oră l-am zărit din nou. din punctul nostru de vedere. din punctul meu de vedere este interesantă. Comportamentul acestora. . Aceasta constituie cea mai bună apărare. Cum să ne ferim de un atac nedorit în subconştient? Cu cât există în subconştientul dumneavoastră mai multă iubire. Apoi. Mai există un lucru. Abia m-au salvat de la moarte. orice încercare de a vă conduce şi de a vă influenŃa înseamnă deja o agresiune la adresa lui Dumnezeu şi cu cât va fi mai puternic agresorul. Imediat te voi ajuta. pentru acest lucru pare o idioŃenie. a plecat de lângă mine şi s-a dus în camera de alături.a spus el. era foarte palid. cu atât sunteŃi mai uniŃi cu Dumnezeu. vă rugăm să ne răspundeŃi la întrebarea: ce se întâmpla cu Rusia? De ce pe noi ne tratează prin aceşti idioŃi din guvern şi când şi cum se va încheia toată treaba asta? Dumneavoastră apreciaŃi situaŃia în mod uşuratic. Eu sunt doctor bioenergetician şi hipnotizor. atunci activitatea lor va fi logică din punctul nostru de vedere.

în momentul apăsării pe pârghie. în acelaşi timp. încă înaintea erei noastre. Deşi el poate avea un intelect superior. Principalul lucru este însă pe ce bază este creată societatea ideală. Dacă judecăm un pic. unde oamenii trăiau în armonie şi fericire. Dacă omului i se permite să facă orice doreşte şi prin aceasta se garantează că el nu va fi pedepsit pentru nici o acŃiune. când omul. Cel mai înŃelept om. primea o bucată de carne. ne putem da seama care este cauza. comite treptat fapte din ce în ce mai absurde iar intelectul lui începe să se degradeze. acest şobolan a renunŃat la bunătăŃi. ca şi cum în minte m-am biciuit singur şi am plecat. se gă sea un alt ş obolan care. lipseşte în mod practic noŃiunea de conexiune inversă. în Rusia nu miră pe nimeni. societatea în care nimeni nu trebuie silit. primea un şoc electric. obŃinând mâncare gustoasă. noi numim raŃional acele acŃiuni. Şi fraza de genul că: „Acum trei luni întreŃinerea a crescut. unde legile se aplică retroactiv. adică noi ne aflăm într-o societate lipsită de legătura inversă. Şi primesc iar un traumatism care mă obligă să mă mişc. fără să mai aştept aceste lovituri. FiinŃa vie se dezvoltă transferând izvoarele dezvoltării de la mediul înconjurător asupra sa. Acum se scrie în ziare cât costă cumpărarea unui vot al unui deputat din Duma de stat. Tocmai aşa arată societatea fără legătură inversă. Dar a unsprezecea oară mă scol şi plec singur. omul începe să se poarte absurd. cu atât mai repede devine voluntară dezvoltarea impusă. Rusia este unicul stat din întreaga istorie a omenirii. iar cauza este aceeaşi. într-o cu şc ă al ăturat ă . continuă febril să apese pe pârghie şi. cu atât mai mult va supravieŃui arupul respectiv în situaŃii complicate. nu observă suferinŃa întregului popor şi apropierea destrămării statului? Se poate trage o singură concluzie: întreaga Ńară trăieşte până în prezent cu concepŃia din care. Cu cât mai îndepărtate vor fi consecinŃele acŃiunilor mele. iar profitul ce a rezultat a fost o sumă mai mare decât mita. de aceea este nevoie să plătiŃi în plus retroactiv". Cu cât legea este mai tâmpită. O asemenea presupunere este însă lipsită de orice judecată raŃională. înfăptuind ceva. în momentul în care primul şobolan a realizat că apăsarea pe pârghie nu dă numai mâncare. cu atât mai mult trebuie să le prevăd. ştie ce se va întâmpla ca rezultat al acŃiunii lui şi ca atare el face corecturile necesare. Dacă şobolanul apăsa pe o pârghie. Citind presa. înseamnă că motivul este altul. totul se face în mod voluntar şi conştient. Animalul s-a orientat într-o clipă şi s-a întors imediat şi a apăsat încă o dată pe pârghie şi a primit încă o bucată de carne. Pe deputat această hotărâre nu-1 atinge pentru că poliŃistul de la circulaŃie oricum nu-1 va amenda. au existat proiecte de societate umană ideală. Aceasta înseamnă conexiune inversă (feed-back) biologică. Sistemul nu are legătură inversă. se poate accepta faptul că şi conducerea poliŃiei rutiere a mituit deputaŃii. Desigur. Cu cât această legătură inversă este mai dezvoltată la animale. Adică. Şi atunci acŃiunile mele vor fi raŃionale. . dar provoacă durere vecinului.Să presupunem că în urma acestei legi membrii Dumei ar fi câştigat din punct de vedere material. Un deputat nu poartă nici responsabilitate morală pentru cele mai sălbatice proiecte de legi. Eu cred că se înŃelege ce rol a jucat în acest sens ideologia comunismului. care nu vede rezultatele acŃiunilor sale. SavanŃii au făcut experienŃe pe şobolani. compasiunea şi dorinŃa de a-1 ajuta pe cel apropiat sunt dezvoltate mult mai puternic decât la animale. şi nu numai a comunismului. La om. Eu mă conectez la o realitate mai largă. Şi cu cât sunt mai pregătit să mă chinui spiritual şi nu fizic. Acesta este motivul pentru care neamul omenesc a supravieŃuit şi a ocupat o poziŃie dominantă pe întreaga planetă. cu atât mai mare profit obŃin funcŃionarii. adică lipsa unei legături inverse. aflân-du-se la putere. De ce oamenii din vremurile noastre. după un timp. Adică raŃiunea superioară şi intelectul nu există fără un sistem dezvoltat de legături inverse. dar în cazul de faŃă au câştigat numai funcŃionarii de la PoliŃia rutieră. Din câte ştiu eu. se poate calcula cât poate costa adoptarea unui proiect de lege de către Duma de stat. Eu am fost biciuit de zece ori şi de zece ori m-am sculat şi am plecat.

separate. în Rusia. DeputaŃii şi conducătorii Ńării sunt apăraŃi foarte mult. mai devreme sau mai târziu. aşa de deştept. Socialismul a vrut să unească toată lumea într-un singur stat. Impunerea constituie de fapt legătura inversă. au fost mult mai vulnerabile. Un astfel de dinozaur nu ar fi fost viabil. duce la o şi mai mare reprimare şi impunere. într-un stat mic este mai uşor să orânduieşti conexiunea inversă. Omul se deosebeşte de animal prin faptul că reacŃionează la impunere mult mai devreme şi de aceea are o posibilitate mai largă de alegere. Acum haideŃi să ne închipuim o ieşire mai bun ă. La tribunal. Mamiferele delicate şi uşor de rănit. nici guvern şi nici Duma. frumos şi neobişnuit. Dar atunci întregul Univers se transformă într-un punct şi omul se întoarce la Dumnezeu. în aceşti ani. începe să adopte legi absurde şi să comită fapte care vor duce la dispariŃia unei asemenea societăŃi. Când conştiinŃa omului cuprinde întregul Univers şi are loc concomitent cunoaşterea Universului în toate punctele din timp. atunci Rusia va rămâne aceeaşi Rusie. o conştiinŃă deplină este teoretic imposibilă. atunci este natural să aşteptăm destrămarea Rusiei în Ńări mici. atunci ce este de făcut? Atunci trebuie să respectăm aparenŃa legii. un hoŃ a fost întrebat: — De ce dumneavoastră. noi ştim deja. Statul se comportă ca un şarlatan faŃă de alte state şi faŃă de propriul popor. în care politica nejustă se va vedea şi va fi înlăturată mult mai repede. Iată de ce visul despre o societate ideală şi despre un om absolut conştient constituie divinizarea umanului. Sistemul de privilegii este tabu. Conexiunea inversă funcŃionează deocamdată sub formă de greve şi demonstraŃii. dar tocmai de aceea au supravieŃuit. dorinŃa de a lichida statul ca instrument de reprimare şi de impunere. Dacă acest lucru nu se va întâmpla într-un timp apropiat. Dinozaurii au trecut la creşterea greutăŃii. ci guvernul.ConştiinŃa omului este limitată. ar fi fost strămutate nu numai râurile din Siberia. Dar cum trebuie să arate legile pentru ca statul nu numai să trăiască. zeci de mii de oameni de afaceri străini părăsesc Rusia. Dar dacă această lege este stupidă şi injustă. aŃi devenit hoŃ şi nu directorul unei mari întreprinderi? El a răspuns: . atunci legătura inversă normală nu poate să funcŃioneze. ca şi înainte. acesta nu schimbă nimic. S-ar putea spune că astfel se comportă nu statul. puterea. vedem în Rusia destrămarea totală atât a legilor economice cât şi a legilor morale. Dacă noi credem într-o societate ideală. Astfel. impunerea va exista întotdeauna. Până când acest lucru nu se va întâmpla. iar politica rămâne la fel de neprincipială. atunci înseamnă că asemenea acŃiuni sunt comise deja de către stat. ca şi înainte. Conexiunea inversă s-a înfrânat. străinii au observat o particularitate interesantă. Şi guvernul care nu este deloc controlat şi pedepsit. Noi putem să fim toŃi egali în faŃa legii. Rusia. rămâne o Ńară a absurdităŃilor. Dacă socialismul ar mai fi rezistat în Rusia timp de zeci de ani. ci să şi avanseze? Statul nu este nici preşedinte. ToŃi funcŃionarii sunt privaŃi de privilegii în faŃa legii. dar schimbările ireversibile de pe întregul Pământ ar fi putut avea loc mai repede. atunci impunerea şi legătura inversă vor deveni inutile. în prezent. Dacă acesta nu există. Dar dacă asemenea acŃiuni ale guvernului nu vin în contradicŃie cu legile statului şi rămân nepedepsite. Nimeni nu ştie cum se cheltuiesc banii. Statul nu este armata şi nici poliŃia. Fiecare răspunde pentru faptele sale. în ziua de azi. Oamenii din conducere se schimbă în permanenŃă. Nu demult a avut loc prăbuşirea rublei ca valută de stat. Dacă acestea se manifestă prin revendicări concrete privind restabilirea conexiunea inverse în legi care prevăd responsabilitatea funcŃionarului pentru faptele sale şi lipsa de apărare în faŃa legilor a oricărei persoane din stat. Statul este în primul rând un cod de legi şi de ideologii. în care totul este absolut raŃ ional şi con ştient. HoŃie şi legi stupide vor fi mai puŃine. aceasta înseamnă că noi credem şi într-un guvern căruia nu-i trebuie control şi legătură inversă. folosind acest lucru drept mijloc principal de apărare. Indiferent cât de deştept este omul aflat la putere. Unde va duce acest lucru. Destrămarea Uniunii Sovietice a fost o legitate. De aceea. unde omului nu-i trebuie impunere şi control. nu este controlată.

Aceste bănci au jefuit tot poporul. Oamenilor nu li s-au înapoiat depunerile valutare. deşi însăşi ideea proprietăŃii colective. devine imposibilă dezvoltarea normală a societăŃii. înlesnirile şi sprijinirea studenŃilor." Nu demult. trebuia să i se contrapună tendinŃa cu accentul crescând asupra spiritului. care îi uneau pe toŃi. Unitatea spirituală. într-una din cărŃile sale. Ei au deja 22 de puncte şi înseamnă că au câştigat. Dar şi în acest caz. a fost luată proprietatea unită. putem constata că statul sovietic a stors de la poporul nostru ultimii bani. aceasta înseamnă apărarea şi în consecinŃă posibilitatea de a dezvolta atât averea. Ca bază a postulatului material. Mai bine zis. că legea trebuie să se bazeze întotdeauna pe un fel de postulat: fie spiritual. nu poate fi vorba despre nici o morală şi nici o etică". statul rus a înfăptuit următorul act. Acest lucru s-a realizat ca o concentrare asupra ideilor naŃionale. dar în ruble şi după cursul valutar vechi. începe decăderea.— Eu. bazată pe naŃionalitate sau rasă unică poate conduce la fascism. Cu bolşevicii nu te poŃi juca cinstit. devine mai devreme sau mai târziu agresivă. a permis să se acumuleze imense valori spirituale. este necesară pentru dezvoltarea normală a societăŃii. Este nevoie de postulate de la care să pornească legea. Dacă ne aducem aminte. Acest lucru ar fi putut fi prevenit. a fost declarat codul moral de construire a comunismului. nu se va putea aspira la înflorirea statului. Adică. De ce oare? Pentru că în Ńară nu au funcŃionat legile morale şi economice. înseamnă că până când în Rusia legile economice şi morale nu vor deveni stabile. ei anunŃă că jocul continuă până la 22. a oamenilor de artă. łările occidentale. bazată pe o religie. în socialism. li s-au înapoiat. mă stimez mai mult. Postulatul material înseamnă inviolabilitatea proprietăŃii private. Deci iată. Şi iată că şi alte postulate nu au fost viabile din faşă. Ei schimbă mereu regulile jocului. adică baza spirituală a omului. . fie material. ca hoŃ. în cadrul căreia legile apără din ce în ce mai mult materialul. Dar şi unele şi altele au fost artificiale. Acestei tendinŃe generale. iar cele materiale s-au întărit treptat. se dezvoltau şi postulatele spirituale. Astfel au fost încălcate în mod flagrant drepturile omului. Postulate spirituale constituie apărarea în dezvoltarea moralei şi eticii. Atunci când spiritul depinde pe deplin de corp. a copiilor. deşi ele au fost private. Unitatea spirituală. Socialismul a însemnat o încercare de a echilibra şi de a dirija aceste tendinŃe contradictorii pe un singur făgaş. Friedrich Engels a scris: „Când este vorba de interesele de clasă ale proletariatului. au dezvoltat şi au apărat în primul rând bazele materiale. A doua zi tu ai 20 de puncte şi ei au 17. a pensionarilor. Să vedem cum au funcŃionat statele în lumea întreagă. Dacă legile şi morala se clatină. toate legile din statul sovietic au fost false şi instabile. în legile lor. obligându-i pe oameni să cumpere obligaŃii de împrumut de stat. întotdeauna mergea puternic după principiile leniniste. sau asupra unei religii sau asupra unui curent de socialism filozofic. De aceea s-au schimbat în permanenŃă. Ca postulat spiritual. dar din nou nu s-a făcut acest lucru. în timp ce Occidentul s-a dezvoltat. Din această cauză. Ideea dezvoltării spiritualităŃii şi în primul rând apărarea celor slabi. dacă nu este absolutizată. a existat despre morală şi etică o anumită concepŃie precum şi anumite legi economice. acestea au jucat un rol imens în dezvoltarea societăŃii şi a întregii omeniri. Ei anunŃă că jocul continuă până la 18 puncte şi iar au câştigat. politica sovietică a schimbat periodic direcŃia la 180 de grade. cât şi pe ea ca obiect. Dacă astăzi obŃii un punct. încă înainte au apărut bănci care au fost controlate şi conduse de stat. Unul din ziarele occidentale a scris următoarele: „în decurs de zeci de ani. łările din răsărit s-au orientat mai mult pe aspecte spirituale care să acŃioneze spre unificarea oamenilor. Şi în ciuda moralei şi eticii proletare.

legile care pedepsesc lucrează fără greş. în elaborarea ConstituŃiei şi dezvoltarea acesteia trebuie să participe masele largi de oameni. înŃelegând faptul că modul sănătos de viaŃă poate economisi multă forŃă pentru vindecare sau. iar copiii trebuie s ă fie educa Ń i. Aşa cum există trei tipuri de conducători de stat există şi trei tipuri de state. evitarea bolii. Astăzi. Ea a pierdut respectul pe plan mondial. în prezent. se îmbolnăveşte şi moare. La baza legilor oricărui stat contemporan se află Dreptul Roman. însă boala nu se mai vindecă de tot. La urma urmei. într-un stat puternic. legile nu sunt respectate. Eu sunt un diletant în ceea ce priveşte însemnătatea politicului şi economicului şi nu pot să judec detaliile. Deci. Rusia îl parcurge azi în câŃiva ani. Cu cât mai repede percepem acest lucru. Dacă se vor aduna din nou funcŃionarii care conduc Ńara şi elaborează o nouă ConstituŃie.Când sistemul socialist s-a destrămat. aceasta va constitui o nouă plastografie. Există legi normale şi o constituŃie gândită. Dar Roma antică s-a destrămat având o bază legislativă imensă. ConstituŃia care este astăzi în vigoare conŃine pur şi simplu o enumerare mecanică a unor principii abstracte. în afară de legi. ajungem din nou la baza energetică a statului şi a organismului. Se poate încerca să depistam primele simptome ale bolii şi atunci vindecarea are loc mai uşor şi mai repede. Cele vechi au fost distruse şi altele noi nu s-au creat. spre despotism sau spre subjugarea economică şi politică de către un alt stat. Statul mijlociu poate pedepsi pe oricine care încalcă legile. Ce reprezintă Rusia în ziua de azi? Rusia este un stat în care nu există postulate materiale şi spirituale. devine păguboasă. de fapt. are loc naşterea unui nou stat. Sunt prea multe naŃionalităŃi şi religii. înseamnă că aceasta trebuie să fie o concepŃie filozofică şi religioasă îndreptată pe sprijinul şi dezvoltarea bazei spirituale şi etice a omului. Pe de o parte aceasta este în stare de deplină jefuire şi destră mare. mai cu seamă la mahomedanism. care ac Ńionează în vederea prevenirii. Unificarea Rusiei numai pe bază naŃională sau religioasă este imposibilă. în general. este pur şi simplu ireal să ne bazăm pe stabilitatea legilor. cu atât mai mult indignarea. încrederea în stat a pierdut-o şi poporul. furia şi nemulŃumirea noastră se vor transforma în acŃiuni concrete care să schimbe în mod real acea situaŃie catastrofală în care se află azi Rusia şi în care poate cădea întreaga omenire. Dar Universul este construit după un principiu unic şi orice societate este de asemenea un organism care se dezvoltă. Gândirea omului care trăieşte mult timp fără legături inverse. este necesară dezvoltarea culturii. indiferent de funcŃia pe care o deŃine. Sistemul corect al valorilor duce la dezvoltare şi la posibilitatea de supravieŃuire. Pentru a elimina terenul de infrac Ńiuni. Dacă statul nu are o concepŃie despre lume. atunci orice măsură economică şi politică o să ducă la o îmbunătăŃire temporară. . Statul este jecmănit la toate nivelele şi mai cu seamă la nivel superior. tendinŃa de a apăra postulatele spirituale a trecut la curente religioase. omul trebuie să ajungă la concluzia că principalul izvor de sănătate îl constituie o concepŃie justă despre lume şi educarea caracterului său. spirituale şi religioase şi conducătorii Ńării. iar pe de altă parte drumul pe care înainte statele le-au parcurs în mai multe secole. Sistemul legislativ trebuie în primul rând să nu permită posibilitatea să apară infracŃiunea. pentru ca s ă perceap ă sistemul adevă rat al valorilor. Dar principalul accent nu se pune pe acestea. adică trebuie să acŃioneze pentru prevenirea acestora. în acest proces trebuie să fie atrase şi presa şi televiziunea. tocmai pentru faptul că ideologia ei a permis sclavagismul. Se poate trata organismul cu pastile atunci când boala a avansat. morală şi ideologie. Un astfel de stat nu mai tinde deja spre destrămare. Se poate trece de Ia ideea tratării la ideea profilaxiei. într-un stat slab. Deci. Iată de ce observăm în lume o asemenea activizare a islamismului. Rusia este un stat mai mult decât slab.

cu atât mai mult ne lecuim în felul acesta. morală şi etică. De fapt. Poporul rus a trecut periodic prin prăbuşirea materială şi spirituală. dar acesta este numai primul pas. psihologia poporului. După aceea intervine ajutorul acordat de Dumnezeu pentru a amplifica dragostea în suflet. reflectarea acestora în constituŃie şi legi şi crearea unei economii şi politici noi. Cu puŃin timp în urmă. războaiele. îşi pierd capacitatea de a mai trăi. Când a început perestroica. poporul este gata în prezent s ă perceap ă altfel lumea. ci şi despre înflorirea acesteia. în special spiritual.Cu cât mai puŃină spontaneitate va fi în acest proces. eliminând stereotipurile din trecut. nu caută vinovaŃi şi nu se răzbună. în caracterul şi concepŃia sa incorecte. oamenii nu au fost pregătiŃi pentru schimbări. Aşa se explică cataclismele. îşi schimbă concepŃia în mai bine. Omul se însănătoşeşte. La început apare supărarea pe care nu o putem depăşi. Când un medicament nu ajută. Expresiile tari. Apoi încercarea pe care putem şi trebuie s-o depăşim. când oamenii se rugau pentru viitorul luminos. epidemiile. Unul din mijloacele puternice ale schimbării caracterului propriu înseamnă să-Ńi respecŃi cuvântul. atunci boala se agravează. frâna principală. Astfel. toate insuccesele actuale din economie şi politic ă contribuie la formarea concepŃiei noi despre lume. pentru idealuri. Acest lucru a condus-o către falimentul spiritual şi material. iar omul înŃelege în mod intuitiv că fără schimbări proprii profunde el nu va supravieŃui. însă problemele Rusiei actuale sunt legate în primul rând nu de economic şi politic. cu atât mai repede şi fără traumatisme va avea loc acesta. aşa cum s-a adeverit. Şi apare minunea. Cum explica Ń i moartea unui num ă r atât de mare de oameni în timpul războiului? Dacă imunitatea omului slăbeşte. ci de mo ştenirea concepŃiilor comuniste. Cu cât mai blând şi mai cu suflet îi apreciem pe ceilalŃi oameni şi pe sine. Acum se formează acea concepŃie care va permite unificarea tendinŃelor contradictorii. Din punct de vedere psihologic. dure. Rusia arată minunat. atunci oamenii care înainte au trăit normal. Omul devine mai blând şi mai bun. a constituit-o factorul uman. îşi dă seama că bolile şi problemele sunt ascunse în el. Nu ştiu dacă am înŃeles bine: supărarea trebuie să o priveşti ca pe o încercare şi atunci este mai uşor să o depăşeşti? Este corect. Atunci vom putea vorbi nu numai despre supravieŃuirea Rusiei. La nivelul energetic. Adică totalitatea tradiŃiilor religioase şi culturale. Pe urmă există un mijloc: adică posibilitatea de a lucra asupra propriei persoane şi de a ne putea schimba. în ultimii zece ani Rusia a încercat să se roage pentru bunătatea materială şi acest lucru a condus-o tot c ă tre un faliment. într-un timp scurt. . categorice şi dispreŃuitoare conŃin în sinea lor sămânŃa îmbolnăvirilor ulterioare. Rusia a parcurs drumul parcurs şi de Orient şi de Occident. atunci condiŃiile în care organismul s-a simŃit confortabil pot deveni un izvor de îmbolnăvire. La baza economiei şi politicii se situează stratul informa-Ńional-energetic. Actualul stat se comportă de asemenea fără principii şi fără morală. Rusia se ruga pentru o idee. dar încearcă să pună ordine în sufletele cetăŃenilor săi. Dacă imunitatea scade la nivelul întregii omeniri.

se consideră că cei mai puternici magi din lume trăiesc tocmai în Brazilia. Sufletul se hrăneşte mereu cu iubire. graficul a început să se schimbe. ci si asupra celor spirituale. Am luat legătura cu magul şef şi el ne-a spus că începând cu anii '90 în planul subtil au început schimbări puternice în întreaga omenire. Dacă vă uitaŃi la ea de sus. Ultimele experienŃe m-au condus Ia următoarele concluzii. deci. Cu cât noi ne concentrăm şi trăim numai cu umanul. iată un fapt interesant. Dar există o speranŃă pentru optimişti. Cu o lună înainte ei s-au aflat în Brazilia. primim înăuntrul nostru porŃii de iubire de la Dumnezeu. Cum se poate explica fraza lui Christos: "Nu numai cu pâine se hrăneşte omul. Karma cui o moşteneşte copilul: a mamei. Dacă vă rugaŃi pentru ea. La sfârşitul anului 1997 am fost la Miami şi m-am întâlnit cu un grup de oameni care se ocupă de ocultism şi de extrasenzorial. Am impresia că cineva. să aveŃi mai puŃine gânduri şi pretenŃii de la femei şi lucraŃi mai mult asupra dumneavoastră. cu îngâmfare. Şi acum omenirea nu va pieri. multe previziuni în legătură cu primul grafic legat de anii '90. începe să se joace cu dumneavoastră. adic ă la zece ani de la începerea celui de-al doilea război mondial.In anii '30 din secolul trecut. nu este vorba de femeie. Fără aceasta nu pot supravieŃui nici structurile spirituale şi nici cele fizice. atunci copilul. energetica omenirii a început să se îmbunătăŃească ceea ce va permite supravieŃuirea şi depăşirea multor probleme. eu am înŃeles această frază în felul următor: omul trebuie să se gândească nu numai asupra lucrurilor materiale. cu sufletu. Judecând după toate acestea. întrucât tot nu veŃi putea să faceŃi acest lucru. se amestecă. a spus una dintre femei. Astfel. Eu am compus într-un fel nişte grafice şi a reieşit că după 1970 a început înrăutăŃirea bruscă a energeticii întregii omenirii. Cum putem constata dac ă femeia ne iube ş te cu adevă rat sau doar se preface? Nu trebuie să constaŃi. în ultimii câŃiva ani are loc o asemenea scădere. Apropo. Astfel. Apoi. fraza lui Christos o percep tocmai astfel. cu atât mai greu ne este să primim divinul. îşi măreşte orientarea spre acest părinte. în mod subconştient. — ŞtiŃi ceva. deschjs . In acea clipă trebuie să ne debarasăm de uman. Dar începând cu anii '90. ci şi cu cuvântul Domnului"? înainte. nivelul sistemului de imunitate al omenirii a început să scadă brusc. nu este exclusă apariŃia unor anumite probleme în anii următori. Asta înseamnă că periodic. Cu toate că energia este în scădere. cam cu 2-3 ori mai mare decât înaintea celui de-al doilea r ă zboi mondial. ea va începe să vă dea cu piciorul. nu se adeveresc.de 40%. ci de dumneavoastră. iar în anii 199697 trebuiau să aibă loc începuturile destrămării. sau a tatălui? In medie karma mamei în raport de 60% şi a tatălui . Acum. acolo sus. Dacă însă unul dintre părinŃi începe să se schimbe în sens pozitiv.

aptitudinile şi frumuseŃea nu au nici o importanŃă. Adică a avut loc în mod obligatoriu creşterea iubirii. Este natural că bărbatului îi vine să se îndrăgostească de o asemenea femeie. cu atât mai mult le facem inofensive în viitor. bărbatul care s-a îndrăaostit de o femeie urâtă cu o mare rezervă de dragoste şi bunătate în suflet o să o iubească şi mai departe. etc. această creştere trebuie să se transforme în divin atunci când banii. ceea ce ne permite să supravieŃuim. în prezent a apărut moda cântăreŃilor fără voce deoarece ei se deosebesc de tot ce a fost. Spiritualitatea naşte frumuseŃea corpului fizic. Să ne amintim ce se petrece la noi la estradă. a intelectului. trebuie să avem rezerve mult mai mari. Cu cât este mai frumoasă faŃa unei femei. a capacităŃilor. dorim să ne comparăm cu el şi astfel are loc în interiorul nostru izbucnirea dragostei. Şi iată de unde a apărut proverbul: "Să nu te naşti frumos. în sufletul nostru se înfiripă şi se măreşte iubirea. cu atât mai uşor este să privim lumea cu iubire şi bucurie. care le deformează caracterul şi le face nefericite. În asemenea cazuri. frumos. în lăuntrul nostru. Dacă acest lucru nu se întâmpla. Pentru a avea 100 de milioane de dolari şi a supravieŃui. Iată de ce situaŃia actuală neplăcută a dumneavoastră. Cu cât ne descurcăm mai mult în prezent cu evenimentele negative. capabil. spiritual. Dacă la dumneavoastră a apărut brusc sentimentul fricii sau puternice păreri de rău sau o decepŃie neplăcută toate acestea pot să nu fie legate de dumneavoastră ci de copii dumneavoastră . liniştit sau cu bucurie? Cu bucurie. ci să te naşti fericit". Iubirea de oameni naşte morala şi etica. Iubirea de Dumnezeu naşte iubirea de oameni. Se întâmplă şi invers. noi. iubirea trece repede şi de o asemenea femeie ne plictisim repede. Când vedem un om bogat. trebuie să ai în suflet rezerve de iubire. ceea ce constituia o condiŃie esenŃială. Morala şi etica dau naştere la spiritualitate şi bunătate. Noi considerăm că ne-am îndrăgostit de cineva. înainte cântăreŃul trebuia să aibă un glas minunat. O femeie care nu este frumoasă este orientată mai mult spre dragoste şi bunătate în suflet în comparaŃie cu cele frumoase care depind deosebit de mult de înfăŃişarea exterioară.De ce ne îndrăgostim totuşi de femei simpatice şi nu de cele înspăimântătoare? închipuiŃi-vă că pentru a avea. Lăsând să treacă prin noi şi purificând valurile evenimentelor viitoare neplăcute. iar rezerva de spiritualitate şi de iubire poate fi deja epuizată. Să te raportezi la lume fără pretenŃii înseamnă să te raportezi la ea echilibrat. pur şi simplu proasta dispoziŃie. Dar faŃa femeii poate fi frumoasă datorită energiei. Dar mai departe. Poate cineva nu a înŃeles ceea ce am spus eu. noi ajutăm şi salvăm copiii noştri de neplăceri şi boli viitoare. bineînŃeles. sau ofensa nemeritată sau. Deci atunci când noi primim sume mari. toate acestea pot să vină uşor din viitor. Cu cât noi vedem mai mult divinul în toate cele ce ne înconjoară. încep să apară problemele. să spunem un milion de dolari şi pentru a supravieŃui. cu atât mai mult a simŃit şi a menŃinut în suflet un sentiment puternic de iubire. De aceea mai explic odată. Cum să ocrotim copilul de bolile şi nefericirile viitoare? Orice eveniment care are loc la nivelul real se repetă de nenumărate ori în plan subtil.

ŞtiŃi când au început să apară schimbările? Tocmai atunci când eu m-am resemnat în totalitate că copilul meu este autist şi m-am rugat fără să mai sper şi fără să mai contez pe ceva. Şi totuşi. Au trecut încă două luni…. Să învăŃăm să trăim prin iubire. nu văd ca şi înainte nici un rezultat. şi cel de a zbura. Eu am vrut să-i spun cinstit că această boală nu este vindecabilă. dar aceasta n-a avut nici un ecou în sufletul meu şi timp de o lună eu m-am rugat monoton ş i cu resemnare. învăŃăm să nu omoram iubirea când umanul se prăbuşeşte. „Principalul este să păstrăm iubirea faŃă de Dumnezeu indiferent ce s-a întâmplat şi să nu învinuim pe nimeni niciodată.De obicei. . . încât fiica mea trebuia să devină o sfântă. Eu am plecat „verde la faŃă"." Şi astfel eu m-am rugat. după audienŃa dumneavoastră omului îi apare în suflet sentimentul fericirii. Am încercat să mă rog. Aş fi dorit să vă prezint două exemple în legătură cu felul în care lucrează oamenii asupra propriilor persoane. şi că există prea puŃine şanse să o pot ajuta. aş a cum mi-a Ń i spus. _ O să vă povestesc tot ceea ce s-a întâmplat cu mine. după două luni. Copilului ei i s-a pus un diagnostic: autism. învăŃăm să păstrăm iubirea când am pierdut tot ce aveam. Dup ă o lun ă a povestit cu indignare prietenei ei următoarele: — în luna aceasta atâta m-am rugat. Nu demult ea a venit din nou la mine. dar nu a survenit nici o schimbare. având probleme cu fiica ei. într-o stare îngrozitoare şi transformările au durat destul de mult. Primul exemplu: O femeie a venit la mine în audienŃă. Când apelezi la Dumnezeu. m-am dus la doctorul care a retras diagnosticul de "autism". orice obstacol poate fi depăşit. Se poate spera numai să aibă loc o anumită ameliorare. ÎnvăŃăm ca în toate să vedem voinŃa divină. — Al doilea exemplu: Acum patru luni a venit la mine în audienŃă o femeie tânără. După aceasta copilul a început să se schimbe. a spus ea. Apoi mam gândit: de ce să-i spun aşa ceva? Acest lucru o s-o împiedice şi pe ea şi pe mine. cu atât mai mult dumneavoastră vă veŃi salva nu numai pe sine ci şi pe urmaşi. Apoi.Cu cât dumneavoastr ă nu vă lăsaŃi copleşiŃi de asemenea sentimente şi începeŃi să vă rugaŃi şi să le depăşiŃi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful