Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Pengenalan Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh How ard Gardner (1983). Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati `seven ways of know ing, preceiving and understanding life’. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimew a, juga kelo mpok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimew a (special population). Gardner juga mengatakan bahaw a kecerdasan bukanlah semata- mata diw arisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimew a mendapati ada di antara muridmurid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya.
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

TEORI KECERDAS AN PELBAGAI

OTAK KIRI
BAHASA FORMULA MATEMATIK LOGIK NOMBOR URUTAN LINEAR ANALISIS

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

OTAK KANAN
BENTUK DAN CORAK RUANG IRAMA DAN APRESIASI MUZIK IMEJ/GAMBAR IMAGINASI BERKHAYAL DIMENSI

Di akhir modul ini guru boleh:i. ii. memahami kepentingan TKP dalam meningkatkan potensi murid; dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan TKP.

OBJ EKTIF

TKP berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell , Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi How ard Gardner sebagai:(a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar; (b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan; dan (c) kebolehan membuat sesuatu atau menaw arkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

22

dididik dan ditingkatkan CIRI-CIRI TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Boleh dipindahkan – contoh kecerdasan interpersonal ke linguistik CIRI-CIRI Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya Tidak berkembang seiring Boleh dirangsang Tidak boleh dinilai berasingan Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik JENIS-JENIS TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Intrapersonal Visual-Ruang Kinestetik Interpersonal Muz ik 23 .Individu mempunyai 8 kecerdasan Boleh dipelajari.

mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Selain daripada itu seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo dengan mudah. Pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. bentuk. Indiv idu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan.KECERDASAN VERBALLINGUISTIK Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataan untuk menyampaik an sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulis an. Berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui. Kecerdasan visual-ruang ini membole hkan seseorang mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. muzik serta ir ama yang terdapat di persekitaran. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat serta suka kepada makna yang kompleks. mensintesis. tabiat serta hasrat orang lain. w arna dan corak dalam persekitaran. motivasi. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Mudah mengingati maklumat dan boleh meyakini orang lain. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan. Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan serta secara tiga dimensi. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tin ggi terhadap kebolehan diri sendiri. Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. menganalisis. Individu ini KECERDASAN LOGIKMATEMATIK KECERDASAN VISUAL-RUANG KECERDASAN KINESTETIK KECERDASAN MUZIK KECERDASAN INTR APERSONAL KECERDASAN INTERPERSONAL 24 . Individu dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan dir i sendiri. gimrama dan lain-lain. menari. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Dapat mengenali objek. Kecerdasan muzik pada seseorang membole hkannya mengesan bunyi tanpa lisan. menyoal. Individu dapat menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik. Secara keseluruahnnya seseorang itu kelihatan murung dan mengelamun tetapi sentiasa berw aspada dan bew aw asan. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.

7. Petunjuk kepada potensi murid. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna. mata pelajaran dan topik yang diajar. 25 . Mempelbagaikan cara penilaian. Membangun bidang bakat dan kebolehan pelajar. fauna dan galian dengan mudah. 2. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keper luan murid. iaitu: SISIPA N Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung. Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya. 1. Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran. KEPENTINGAN KECERDASAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JARINGAN BAGAIMANA MELAKSANAKAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JALINA N PERKONGSIA N Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran. Terdapat lima model yang dicadangkan dan guru boleh memilih kesesuaian murid. Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. KESEPADUA N Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan.dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. 5. Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan. bilik darjah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain.kurikulum pelajar. Mew ujudkan suasana kolaboratif di sekolah 9. KECERDASAN NA TURALIS Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. 4. Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran matematik. Membangun bidang akademik dan ko. 8. 3. 6. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar.

murid dapat mengenali pelbagai jenis garisan yang w ujud dalam ciptaan Tuhan. Apabila berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya dalam sesi perbincangan murid.masing. Tingkatan 1 Bidang Tajuk : Penghasilan Seni Visual : Garisan Guru membaw a murid-murid keluar bilik darjah untuk mengenali tumbuhan serta alam persekitarannya. 26 . Secara tidak langsung menggunakan kecerdasan naturalis murid.murid menggunakan kecerdasan visual-ruang masing. MODEL JA RINGA N Tingkatan 4 dan 5 Bidang Tajuk : : Komunikasi Visual Multimedia Dalam penghasilan cerita beranimasi yang bertemakan fauna.murid. Melalui aktiviti ini. Apabila idea tersebut digunakan untuk mengubah sesuatu.murid menggunakan kecerdasan verbal-linguistik serta interpersonal.MODEL SISIPAN Tahun 1 Bidang Tajuk CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL : Mengenal kraf tradis ional : Membuat model tembikar Guru mengajar murid menghasilkan model tembikar menggunakan plastisin. sekumpulan murid yang terdir i daripada lima orang harus menggunakan kesemua kecerdasan untuk menghasilkan cerita tersebut. Kecerdasan Visual-Ruang juga dipupuk melalui aktivit i ini. Secara tidak langsung murid menggunakan kecerdasan kinestetik yang menekankan aspek koordinasi dan keseimbangan. murid.

kecerdasan logik. iaitu bercerita atau persembaan drama.Tahun 4 Bidang Tajuk : : Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Guru yang membimbing murid membuat boneka dapat mencungkil kecerdasan visual-ruang. intrapersonal dan interpersonal digunakan untuk menghasilkan persembahan yang menarik. MODEL JALINAN Tingkatan Bidang Tajuk : 1 : Prinsip Rekaan : Gar isan Grid Guru menerangkan konsep garisan grid. Kesedaran naturalis pula digunakan ketika penghasilan boneka yang berasaskan motif dari alam semulajadi. Semasa sesi apresiasi. Murid menggunakan kecerdasan visual-ruang untuk melukis garis an grid dan corak. Perbincangan dibuat tentang garisan grid yang terdapat pada pelbagai objek buatan manusia dan pada alam semulajadi. Guru memperjelaskan bagaimana kefahaman tentang perkara ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah yang boleh memberi kesedaran pada 27 . Mur id-murid diminta member i pendapat tentang aktivit manusia yang memberi kesan negatif terhadap sistem ekologi alam semulajadi yang seterusnya turut menjejaskan kehar monian kehidupan manusia. verbal-linguistik ketika interaksi antara guru dan murid berlaku. Murid boleh mengaplikasikan kecerdasan vis ual ruang ini dalam mata pelajaran lain seperti geografi dan sains. MODEL PERKONGSIAN Tingkatan Bidang Tajuk Tema : 4 : Komunikasi Visual : Risalah : Alam Sekitar Guru berbincang dengan murid mengenai keindahan alam semulajadi ciptaan Tuhan.matematik diperlukan untuk mengukur boneka dengan tepat dan kecerdasan kinestetik digunakan secara tidak langsung ketika memanipulasi bahan. kecerdasan muzik.

Guru mengajar perancangan ruang lanskap dengan menggabungkan elemen alam semulajadi dan objek buatan manusia. guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam dirinya sendiri dan juga dalam muridmuridnya. Murid. visual-ruang dan naturalis. RUMUSAN 28 . Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. Per kembangan di atas menunjukkan bahaw a dimensi TKP sentiasa berkembang mengikut konteks penggunaannya yang merentas pelbagai disiplin pendidikan atau mata pelajaran sama ada kecerdasan ini dilihat sebagai cara atau gaya berkaitan. Murid akan menggunakan kecerdasan verballinguistik. Oleh sebab itu. Murid mengaitkan pemahaman mereka dalam bidang sains dengan Pendidikan Seni Visual. MODEL KESEPA DUA N Tingkatan Bidang Tajuk : 4 : Rekabentuk persekitaran : Lanskap Guru dan murid membincangkan penggunaan ruang lanskap dan fungsi tumbuh-tumbuhan pada lanskap.masyarakat.murid menggunakan kecerdasan naturalis dan visual-ruang dengan pemahaman berkaitan sains (fungsi tumbuhan) dan penggunaan ruang berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful