You are on page 1of 3

BAB 4 4.

1 FUNGSI DAN JENIS JURNAL

JURNAL SEBAGAI BUKU CATATN PERTAMA

1. Terangkan maksud Jurnal dan Fungsi Jurnal Jawapan : Jurnal ialah buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod semua urusniaga perniagaan mengikut kronologi . Ia dapat mengurangkan risiko kesilapan dan ketinggalan sistem merekod urusniaga . Ia juga bertindak sebagai alat kawalan system merekod urusniaga. 2. Nyatakan dua jenis jurnal Jawapan : Jurnal Khas dan Jurnal AM 3. Bezakan Jurnal Khas dan Jurnal Am Jawapan : Jurnal Khas Digunakan untuk merekod urus niaga yang kerap berlaku. Terdiri daripada : 1. Jurnal Belian 2. Jurnal Pulangan Belian 3. Jurnal Jualan 4. Jurnal Pulangan Jualan 5. Jurnal Penerimaan Tunai 6. Jurnal Pembayaran Tunai Jurnal Am Merekod urus niaga yang tidak direkod dalam Jurnal Khas. Urus niaga yang direkod dalam Jurnal Am ialah 1. Catatan permulaan perniagaan 2. Catatan penutup dan pemindahan 3. Belian dan jualan asset bukan semasa secara kredit 4. Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. 5. Kemasukan asset sebagai modal tambahan. 6. Catatan pelarasan 7. Pembetulan kesilapan.

4. Berikan fungsi dan sumber maklumat bagi semua Jurnal Khas

Jenis Jurnal Fungsi

Jurnal Belian Merekod belian kredit

Jurnal Jualan Merekod jualan kredit

Sumber Maklumat

Invois (Asal) Nota Debit (Asal)

Invois (Salinan) Nota Debit (Salinan)

Jurnal Pulangan Belian Merekod pulangan barang kpd pembekal Nota Kredit (Asal)

Jurnal Pulangan Jualan Merekod pulangan oleh pelanggan Nota Kredit (Salinan)

Jurnal Penerimaan Tunai Merekod penerimaan Tunai/cek Bil Tunai /Resit Salinan (Salinan) Slip Bank Makluman Kredit

Jurnal Pembayaran Tunai Merekod pembayaran tunai/cek Bil Tunai /Resit (Asal) Keratan cek Baucer Makluman Debit

5. Lakarkan format semua Jurnal Khas Jurnal Belian

Jurnal Jualan

Jurnal Pulangan Belian

Jurnal Pulangan Jualan

Jurnal Penerimaan Tunai

Jurnal Pembayaran Tunai

6. Lakarkan format Jurnal Am Jurnal Am

7.

Pada 1 Mac 2013, Peniaga Sam memulakan perniagaan dengan asset dan liability berikut :RM Lengkapan 3000 Perabot 2000 Stok 2500 Tunai di bank 1500 Pinjaman Bank 2000 Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Am Jawapan : Butir Folio Debit (RM) Kredit(RM)

Tarikh