ARGUMENTARI PRESSUPOST 2009

UN PRESSUPOST AMB RETARD QUE POSSÍBLEMENT NO REFLECTEIXI EL QUE HA PASSAT ELS PRIMERS 4 MESOS DE L'ANY Avui estem a 12 de maig, gairebé han passat 4 mesos i mig des que va començar l'any. Aquest fet té coses negatives però també alguna de positiva, per exemple poder disposar de les dades reals dels primers quatre mesos de l'any. Dades que ens permetrien apuntar millor en els conceptes del pressupost, sobretot en matèria d'ingressos. Així doncs, us hem de dir que trobem a faltar els documents amb les dades reals dels quatre primers mesos de l'any. Aquests primers quatre mesos, quants diners s'han ingressat sota el concepte de llicències d'obra? Quants diners s'han hagut de retornar a les empreses que desisteixen a tirar endavant el seus projectes? Amb aquesta reflexió inicial el que us volem dir és que aquestes dades potser ens haguessin ajudat a ajustar millor les previsions en el que queda d'any, per exemple multiplicant per tres els ingressos de l'ICIO ens podria donar dades molt més precises de quants diners s'ingressaran sota aquest concepte. Per cert, ja us avancem que aquest pressupost el considerem irreal en matèria d'ingressos i que la previsió que us fem es que quan acabi l'any faltaran entre 700.000 i 900.000€ per quadrar-lo, originant òbviament més endeutament. L'ACTUAL CONTEXT D'INCERTESA ECONÒMICA DIBUIXA UNA NOVA REALITAT ECONÒMICA I SOCIAL A TORREDEMBARRA Torredembarra, com la majoria de municipis catalans, viu una situació complicada davant de la destrucció de llocs de treball, inflant dia dia el llistat d'aturades i aturats. A aquesta realitat cal afegir-hi que cada dia són més les persones que ja no reben cap tipus de prestació econòmica, ocasionant situacions dramàtiques a les persones i famílies -no poder pagar el lloguer o hipoteca de l'habitatge, la llum, l'aigua, etc.Aquesta situació també està afectant greument al conjunt de les petites empreses i comerços de Torredembarra, que moltes d'elles es veuen obligades a tancar les portes davant la forta davallada de vendes i transaccions econòmiques en els darrers mesos. Paral·lelament a aquesta situació de crisi econòmica, l'Ajuntament de Torredembarra va decidir pujar la pressió fiscal a les famílies i empreses un 4'7%, l'IPC de l'agost de l'any passat, quan l'augment global del 2008 va ser del 1'5%. Una situació econòmica que ha afectat sobretot al sector de la construcció, la manca de finançament per part dels bancs i caixes als possibles compradors d'habitatges i als mateixos promotors del projectes, ha fet possible la forta davallada de demandes de llicències a l'ajuntament, ocasionant una important reducció d'ingressos en aquest concepte. Torredembarra és un municipi sense indústria, -cal recordar

que la vam tenir- que viu del sector dels serveis i, fins ara, de la construcció. Avui la crisi financera està ocasionant que molts ciutadans de Torredembarra s'estiguin quedant sense feina, provocant, de retruc, el risc que no puguin complir amb les obligacions de pagar els impostos, fet que podria ocasionar un fort grau de morositat a les arques municipals i per tant pot fer que l'ajuntament enguany pugui tenir menys ingressos dels previstos inicialment. CONSIDEREM QUE EL PRESSUPOST DE L'ANY 2009 S'HAURIA D'ADAPTAR A LA NOVA REALITAT CREADA PER L'ACTUAL CONTEXT D'INCERTESA ECONÒMICA RACIONALITZACIÓ DE LA DESPESA • • • • • • • El pressupost s'ha d'ajustar a la realitat social i econòmica actual. Moratòria en l'increment del personal, exceptuant el personal de noves instal·lacions. Reducció d'hores extres, substitucions, despeses de quilometratge i dietes. Reducció de la despesa de publicitat i propaganda, publicacions, estudis i treballs tècnics, material d'oficina. Un pla d'estalvi energètic a les instal·lacions municipals i a l'enllumenat públic. Reducció de la despesa del telèfon. Congelació i/o reducció de les retribucions dels càrrecs electes.

EFICIÈNCIA EN ELS INGRESSOS • • Fer un seguiment acurat dels ingressos, sobretot en les transferències d'altres administracions, els cànons i els tributs. Facilitar el pagament dels rebuts municipals obrint la possibilitat de fraccionar el pagament.

UN PRESSUPOST QUE AFRONTI LA NOVA REALITAT POTENCIANT LES POLÍTIQUES SOCIALS Com hem dit cal que aquest pressupost racionalitzi la despesa, sobretot en temes que no afecten en els serveis directes a les persones. Però la nova realitat social creada per l'actual situació econòmica, fa que molts ciutadans tinguin la necessitat de buscar suports de l'administració per poder fer front als seus problemes. Es per aquest motiu que considerem que totes les partides que afecten a les polítiques socials d'aquest municipi s'haurien de reforçar de manera important. També considerem important que el pressupost contempli una “caixa de resistència” per poder ajudar puntualment a les persones o famílies que ho necessitin -pagar puntualment, el lloguer de l'habitatge, l'aigua, la llum...UN PRESSUPOST QUE PRIORITZI LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI L'actual situació econòmica fa que considerem imprescindible que de l'ajuntament es posin tots els recursos i energies per reinventar l'economia local. Considerem que el pressupost hauria de tenir un forta partida econòmica per poder desenvolupar un Pla de Dinamització Econòmica.

CAPÍTOL 1 – DESPESES DE PERSONAL La diferència entre el pressupost de l'any 2008 amb la proposta per l'any 2009 és de 1.142.494,49 més. Es cert que el personal dels dos patronats han estat inclosos, però malgrat aquesta dada considerem que és excessiu l'augment de la partida de personal. Veiem que segons en quines àrees no hi ha voluntat de contenció, en canvi intenten fer aplicar la contenció no obrint l'ajuntament ni la biblioteca els dissabtes. La suma global de les partides com: • • • • • • Complementàries personal Alcaldia Laboral Alcaldia Bàsiques serveis personal Complementàries serveis personal Retribucions complements d'urbanisme Laboral d'urbanisme

la diferència del 2008 al 2009 és de 278.980,77 més. Molt poca voluntat de contenció en matèria de personal veiem. CAPÍTOL 2 – COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS Ens trobem amb algunes partides que sí que s'aplica el principi de contenció, i fins i tot de reducció. Però ens trobem partides que ens diuen altres coses:

Enllumenat d'immobles: El 2008 inicialment estava pressupostada una despesa de 120.000€, finalment la despesa va pujar a 171.788 €. El pressupost d'enguany contempla una despesa de 172.000. Posar aquesta xifra ens està dient que l'actual govern no es planteja el que ABG planteja des de fa temps, un Pla d'Estalvi Energètic que faria reduir de manera important la partida. Un exemple, al municipi de Pallejà (Baix Llobregat) van decidir posar reguladors de llum -quan hi ha llum solar suficient no permet encendre els llums- amb aquesta mesura, adoptada el 2007, han rebaixat de manera importat el rebut. Consum enllumenat públic: El 2008 la partida estava dotada de 340.000€, finament el consum va ser pel valor de 367.151€, vostès amb la seva proposta pel 2009 posen la quantitat de 370.000€. Insistim, no ens fa cas ningú, feu un Pla d'Estalvi Energètic, fareu estalviar molts diners al poble de Torredembarra. Despeses gent gran – Gimnàstica gent gran: Les dues partides sumen 46.000€, cosa que estem d'acord que hi hagi diners. Tot i així a data d'avui encara no sabem quin pla d'atenció a la gent gran hi ha, cosa que aprofitem per demanar-lo. Premsa i altres publicacions: Voldríem el detall de la despesa de 20.000€. Despeses telefòniques: el pressupost del 2008 era de 90.000€, finament es va pagar 131.190€, per el

• •

2009 la proposta de consum és de 120.000€. Segons el pressupost entenem que no hi ha prevista cap mesura per reduir aquesta important despesa.

Despeses postals: de 33.765€ de l'any passat passem a 45.000€. No hi han altres maneres de comunicar-se? Defensa jurídica: Els 129.000€ entenem que deuen ser per casos judicials pendents, però no seria més barat tenir un advocat contractat els 12 mesos de l'any. Serveis professionals externs (estudis i treballs tècnics): El pressupost per el 2009 és de 285.000€, la despesa definitiva de l'any passat va ser 210.877. Sincerament, no veiem contenció per enlloc. Atencions protocol·làries: Despesa definitiva del 2008, 50.125,76€. Pressupost per enguany 55.000€, considerem que amb l'actual situació econòmica -estem demanant 2'5 milions de crèdit- s'hauria de reduir la despesa de protocols.

• •

Agermanament Villars: temporalment innecessària.

20.000€,

considerem

Publicitat, propaganda i edicions Ajuntament: Reducció de 8.000€, 42.000€ de pressupost per enguany. Si el Som-hi s'ha reduït a la meitat -6 números- on va la resta de diners?. Reportatges alcaldia: de 12.000€ de l'any passat a 15.000€. La considerem temporalment innecessària. Conservació i gestió piscina – Combustible calefacció piscina: La suma de la despesa de les dues partides l'any passat va ser de 117.625€, enguany està prevista una despesa de 137.625€. La diferència és de 20.610,63€, on estan les mesures de contenció? Despeses benestar Social: 100.000€ de dotació, un augment del 233,33%. Us felicitem per haver escoltat a l'ABG per reforçar econòmicament aquesta àrea. Estudis i treballs tècnics d'urbanisme: L'any passat es van gastar 52.610,53€ en externalitzacions d'estudis i de treballs tècnics. Enguany volen gastarse 53.000€. On està l'esforç d'estalvi? Indústria i Promoció econòmica: Mantenen la quantitat de 20.000€. Considerem que aquesta partida s'hauria de reforçar de manera important, ja que considerem que Torredembarra necessita un impuls per dinamitzar l'economia local. Pensem que dediquem la mateixa quantitat que l'agermanament amb Villars!

• •

Participació Ciutadana i noves tecnologies: es rebaixa un 24% aquesta partida. Considerem que Participació Ciutadana hauria de ser una partida única, i a més molt reforçada econòmicament. Tot i així la participació ciutadana no es pot valorar exclusivament per la dotació econòmica, si no per la voluntat dels regidors d'aplicar-la. Comerç: Dotació de 35.000€ rebaixant 5.000€ respecte al pressupost de l'any passat. Dona la sensació que aquest ajuntament viu al marge de les dificultats que està provocant l'actual situació econòmica al comerç torrenc. Ho considerem del tot surrealista i d'un absolut autisme polític per part d'aquest govern. Demanem reforçar-la

CAPÍTOL 3 – DESPESES FINACERES

Comissions, Pòlisses i altres serveis bancaris: El 2008 va de ser 2.000€ i el pressupost de l'any 2009 puja a 99.000€. Hi ha algun error? Si la dada es correcte, per què puja un 4.850%?

CAPÍTOL 4 – TRANFERÈNCIES CORRENTS

Patronat de Cultura: Es rebaixa el pressupost un 20,36%, deixant-lo a 366.356,36€. No discutim l'import, però sí el fet de demanar a les entitats del poble que rebaixin els seus pressuposts un 20%. Entenem que aquest 20% s'ha de repercutir en les contractacions externes, però no amb les entitats que formen part de la cultura popular del nostre poble. Patronat de Turisme: El pressupost per enguany és de 313.575,97€, un 16,36% menys que l'any passat. 80.000€ són per organitzar actes culturals i esportius. ABG sempre ha qüestionat, i continuarà qüestionant, que des de turisme s'organitzi activitats que s'haurien de fer des de les regidories pertinents, cultura i esport. Creiem que la funció de Turisme hauria de ser la de promocionar Torredembarra a l'exterior i la de crear servei d'atenció als ciutadans que ens visiten al llarg de l'any.

ESTAT D'INGRESSOS • Veiem l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) tenen un previsió d'augment d'un 14% respecte a la previsió de l'any passat. Tenen previst el possible grau de morositat que pot provocar l'actual situació d'incertesa econòmica?

CAPÍTOL D'INVERSIONS • El pressupost té previst fer inversions per un valor 5.356.135€, dels quals 5 milions d'euros son de préstecs a llarg termini. L'obra magna -ja que sembla ser que tots els ajuntaments han de tindre l'obra que se'ls pugui recordar- per dotació econòmica és el de

la caserna de la Policia Local amb una dotació de 1.781.210€. • Trobem a faltar possibles finançaments externs, tenint en compte que ara les administracions tant l'autonòmica com l'estatal estan proposant constantment convocatòries per finançar l'obra pública. En canvi no hi ha cap tipus de dubte alhora de demanar nous crèdits als bancs, creant un fort endeutament al poble de Torredembarra, ho considerem d'una frivolitat absoluta. Veiem un capítol d'inversions que no difereix gaire d'altres pressupostos, un capítol d'inversions que transmet la sensació de desorganització i de manca de planificació. Això els hi retrèiem a l'anterior equip de govern, i vostès sembla que vulguin seguir l'estela de les inversions desordenades, sense el debat previ i sense cap full de ruta de les possibles prioritats del municipi. El context d'incertesa econòmica provocant una manca d'ingressos a les arques municipals ens hauria de fer reflexionar alhora de decidir demanar crèdits per fer inversions. Considerem que tenim que fer un esforç per no augmentar l'endeutament municipal. Vostès ens estan plantejant fer obres avui amb diners que s'hauran de retornar en el futur, sense garanties que en el futur els ingressos puguin augmentar. Si no hi han suficients diners, es poden arreglar carrers i zones verdes! Davant d'això no entrarem a valorar les inversions que es proposen en el document.

REFLEXIÓ FINAL Artificialitat en les previsions, traspua la desunió i la manca de comunicació entre les regidories, un pressupost que continua amb el mateix estil dels que s'han fet en molts anys, però amb un nou element important damunt la taula... Torredembarra viu un moment econòmic i social greu, d'incertesa pel futur proper de moltes famílies, empreses i comerços. Una dada que aquest pressupost no contempla. ALTERNATIVA BAIX GAIÀ