You are on page 1of 5

SENARAI SEMAK EVIDENS STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2

BIL BAN D KOD EVIDEN S

TEMA
KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAND A √

TARIK H

01 02 03 04 05 06 07 08

1 2 3 3 3 3 1 3

B1D1E 1 B2D1E 1 B3D1E 1 B3D1E 2 B3D1E 3 B3D1E 4 B1D1E 2 B3D1E

KEDUDUKAN :Menyatakan latitud dan longitud. Mengenal pasti garisan latitud dan longitud utama Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan BEARING : Mengukur bearing sudutan SKALA DAN JARAK; Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus GRAF :Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/sumber RAJAH :Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat / sumber PETA BERGAMBAR :Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar Mentafsir peta bergambar Mentafsir bahan grafik Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh

09 10 11 12 13 14

3 1 4 4 5 5

5 B3D1E 6 B1D1E 3 B4D1E 1 B4D1E 2 B5D1E 1 B5D1E 2

TEMA TABURAN PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA
15 16 1 2 B1D2E 1 B2D2E Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 1 B1D2E 2 B2D3E 1 B2D3E 2 B2D3E 3 B3D2E 1 B3D2E 2 B3D3E 1 B3D3E 2 B3D4 E1 B4D2E 1 B5D2 E1 Menyatakan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Mengenal pasti kawasan penduduk padat. sederhana dan jarang di Malaysia Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar Menjelaskan ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini akan ditaksir dalam Tema Petempatan) TEMA PETEMPATAN 28 29 30 31 32 33 1 2 2 3 3 4 5 B1D3E 1 B2D4E 1 B2D4E 2 B3D5E 1 B3D5E 2 B4D2E 2 B5D2 E1 Menamakan lokasi petempatan awal Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir .

34 5 B5D4E 1 dalam Tema Penduduk) Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini mahu ditaksir dalam Tema Pengangkutan dan Perhubungan) Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia ( Evidens ini boleh juga ditaksir di dalam Tema Pengangkutan & Perhubungan) 35 6 B6D1 E2 36 6 B6D2 E1 TEMA PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 37 38 39 40 41 2 2 2 3 3 B2D5E 1 B2D5E 2 B2D5E 3 B3D6E 1 B3D6E 2 42 43 44 45 4 4 5 6 6 B4D2E 3 B4D2E 4 B5D3E 1 B6D1E 1 B6D1 E2 46 6 B6D3E 1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di negara Malaysia Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar. Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir dalam Tema Petempatan) Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar .